A jogszabály mai napon ( 2024.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 10. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. alkalmazhatóság: a tűzvédelmi termék, műszaki paraméterei, minősége, megbízhatósága alapján, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása közben előforduló szélsőséges környezeti körülmények közötti tűzoltói feladatok ellátására való alkalmasság;

2. alkalmassági igazolás: a tűzvédelmi technika műszaki állapotáról és készenléti szolgálatra való alkalmasságáról szóló bizonylat;

3. átminősítés: tűzoltójármű, cserefelépítmény eredeti rendeltetése megváltoztatásának engedélyezése;

4. *  használati engedély: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) által, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóság részére egy meghatározott, rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika egyedi készenlétben tartásának kérelemre történő engedélye;

5. készenlétben tartás: a tűzvédelmi technika bevethető állapotban tartása;

6. próbahasználat: a rendszeresítésre tervezett tűzvédelmi technika egy vagy több mintadarabjának, a kiválasztott állománycsoport által meghatározott szempontok szerinti kipróbálása kiképzés, gyakorlat és megfelelő begyakoroltság után bevetés vagy egyéb szolgálati feladat során;

7. *  rendszeresítés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóság részére a tűzvédelmi technika korlátozás nélküli alkalmazásának engedélyezése;

8. rendszerből kivonás: a rendszeresített tűzvédelmi technika alkalmazási engedélyének vagy használati engedélyének visszavonása és használatának végleges megszüntetése;

9. *  tűzvédelmi technika: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóság jogszabályban előírt tűzvédelmi és műszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tűzoltó-technikai termék.

2. A tűzvédelmi technika tervezése és fejlesztése

2. § *  (1) Az OKF meghatározza a tűzvédelmi technika tervezését, fejlesztését és azok főbb irányait.

(2) A létesítményi tűzoltóságok a rendszeresítettel együtt használható tűzvédelmi technikát tartanak készenlétben.

3. A tűzvédelmi technika rendszeresítése, próbahasználat

3. § (1) Az alkalmazhatóság és az együtthasználhatóság biztosítása érdekében rendszeresítési eljárást kell lefolytatni - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az 1. mellékletben külön megjelölt tűzvédelmi technika tekintetében, amely csak rendszeresítést követően tartható készenlétben.

(2) Ha a korábban rendszeresített tűzvédelmi technikán olyan mértékű műszaki módosítás, korszerűsítés került végrehajtásra, amely alapvetően megváltoztatta paramétereit, ezáltal alkalmazhatóságának lehetőségeit, a rendszeresítési eljárást ismételten le kell folytatni.

(3) A rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika az OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által kiadott használati engedéllyel is készenlétben tartható, ha annak egyedi kialakítása vagy kis mennyiségű beszerzése miatt rendszeresítése nem indokolt.

4. § (1) A főigazgató jogosult:

a) a rendszeresítési eljárás lefolytatására,

b) a tűzvédelmi technika rendszeresítésére,

c) használati engedély megadására,

d) rendszerből való kivonására,

e) a készenlétben tartás felfüggesztésére,

f) átminősítésére,

g) korlátozott bevethetőséggel történő készenlétbe állítás engedélyezésére, továbbá

h) az üzemeltetés műszaki követelményeinek, feltételeinek meghatározására.

(2) *  A rendszeresítési eljárás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi, helyi szerve és az önkormányzati tűzoltóság, tűzvédelmi technika gyártója, forgalmazója kezdeményezésére, továbbá hivatalból indulhat.

(3) A tűzvédelmi technika gyártója, forgalmazója által kezdeményezett rendszeresítési eljárás esetén a próbahasználat költségeit a kezdeményező viseli.

(4) A hivatalból indult rendszeresítési eljárást kivéve a kezdeményező irattal együtt meg kell küldeni az OKF-nek a tűzvédelmi technika mintadarabját, és magyar nyelven

a) a jogszabályi előírásoknak való megfelelést és a biztonságosságot igazoló iratokat;

b) a fényképeket, rajzokat tartalmazó ismertetőt és

c) a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást.

5. § (1) A rendszeresítési eljárás során a tűzvédelmi technikát próbahasználatra kell bocsátani az együtthasználhatósági és az alkalmazhatósági követelmények vizsgálata céljából.

(2) A próbahasználatot - a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamennyi rendszeresítésre tervezett tűzvédelmi technika esetében el kell végezni.

(3) A próbahasználat lefolytatásától el lehet tekinteni a nagy értékű tűzvédelmi technika kis mennyiségben történő beszerzése esetén, ha a próbahasználat elvégzése - beszerzésének költségéhez képest - aránytalanul magas költséggel járna, vagy az OKF a tűzvédelmi technika sürgős alkalmazási igényét állapítja meg, és az alkalmazhatóság dokumentáció alapján is megítélhető.

(4) A központi közbeszerzési eljárással beszerzett eszközök esetén a tűzvédelmi technika együtthasználhatóságának és alkalmazhatóságának vizsgálatára a központi közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A központi közbeszerzési eljárás során beszerzett, még nem rendszeresített tűzvédelmi technikát a végleges dokumentáció és mintadarab alapján kell a rendszeresített tűzvédelmi technikák nyilvántartásába felvenni.

6. § (1) A próbahasználatot a főigazgató által kijelölt szervnek kell lefolytatnia, amelynek vezetője a próbahasználat tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít.

(2) Próbahasználatként elfogadható a Magyar Honvédségnél, a Rendőrségnél, vagy a Vám- és Pénzügyőrségnél végrehajtott próbahasználat eredménye, a már használatba vett tűzvédelmi technika esetén, vagy annak alkalmazási tapasztalatai is, ha az erről készült iratokat az OKF rendelkezésére bocsátják, és azok alapján az eszköz alkalmazhatósága megítélhető.

(3) A próbahasználat megkezdése előtt minden esetben biztosítani kell a végrehajtó állomány kiképzését, munkavédelmi oktatását, szükség esetén ideiglenes szerelési szabályzat kiadását.

(4) A próbahasználat időtartama legfeljebb hat hónap lehet, melyet a főigazgató hat hónappal meghosszabbíthat.

7. § (1) A főigazgató a tűzvédelmi technika rendszeresítéséről vagy használati engedély megadásáról a tűzvédelmi technika dokumentációja, és próbahasználat esetén annak eredménye alapján dönt.

(2) A tűzvédelmi technikát abban az esetben lehet rendszeresíteni, ha az megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá a korábban rendszeresített eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság és az alkalmazhatóság követelményének.

(3) A rendszeresített - málhafelszereléseket is tartalmazó - tűzvédelmi technika málhalistáját és annak elhelyezését a főigazgató felszerelési jegyzékben határozza meg.

(4) A rendszeresített tűzvédelmi technikákról az OKF nyilvántartást vezet, és a honlapján közzéteszi.

8. § (1) A tűzvédelmi technika rendszerben tarthatóságát az OKF - a használat során szerzett bevetési és kiképzési tapasztalatok alapján - folyamatosan figyelemmel kíséri.

(2) Ha a rendszeresített tűzvédelmi technika szükségtelenné válik, vagy a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott szakmai, biztonságossági követelményeknek, a rendszerből ki kell vonni, vagy használati engedélyét vissza kell vonni.

(3) Ha a rendszeresített tűzvédelmi technika biztonságosságát igazoló iratát az arra jogosult szerv biztonságtechnikai okból visszavonta, a tűzvédelmi technika készenlétben tartását azonnali hatállyal fel kell függeszteni, és a tűzvédelmi technikát a rendszerből ki kell vonni, vagy a tűzvédelmi technika használati engedélyét vissza kell vonni.

4. Műszaki felülvizsgálat, javítás követelményei és ezen tevékenység végzésének részletes feltételei

9. § (1) A biztonságos használat, üzemeltetés és a baleset-megelőzés érdekében a tűzvédelmi technikát az üzemeltető szerveknek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia.

(2) A felülvizsgálatot jogszabály, szabvány, gyártói előírás, azok hiányában az 1. mellékletben meghatározott gyakorisággal kell elvégeztetni.

(3) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a műszaki megfelelőségre, a kiképzési és készenléti alkalmasságra, továbbá a biztonsági és egészségügyi követelmények meglétére.

(4) *  A habképző anyagok felülvizsgálata során a megfelelő minőség igazolása történhet szállítmányonkénti mintavétellel, amennyiben egy szállítmány egységei azonos gyártási eljárásból származnak, azonos körülmények között tárolták, tartották készenlétben, azokat azonos hatások érték. Az időszakos felülvizsgálatok során a mintát mindig más, a legrégebben felülvizsgált egységből kell venni, a felülvizsgálatot végző dönthet további mintavételről.

10. § (1) A tűzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását olyan szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. Ha jogszabály szakmai képesítést nem határoz meg feltételként, a tevékenység jellegének megfelelő állam által elismert szakképesítés megléte szükséges.

(2) Felülvizsgálat végzése esetén a szervezetnek rendelkeznie kell:

a) a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenőrzési, technológiai leírással;

b) a felülvizsgálati, ellenőrzési technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel;

c) alkalmassági igazolás mintával az adott tűzvédelmi technikára, tűzvédelmi technika csoportra.

(3) Javítás végzése esetén a szervezetnek rendelkeznie kell:

a) a gyártó által kibocsátott, javítási technológiai leírással;

b) a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel.

(4) A felülvizsgálatra, javításra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása során a felülvizsgálónak, javítónak az (1)-(3) bekezdésben foglalt együttes feltételnek igazoltan, mindvégig meg kell felelnie.

(5) *  A tűzoltás és műszaki mentés során használt járművek járóképes alvázrészét érintő felülvizsgálatot és javítást a közúti közlekedésről szóló törvény, és a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló jogszabály előírásainak megfelelően kell elvégezni.

11. § (1) A felülvizsgáló az általa felülvizsgált tűzvédelmi technika alkalmasságáról igazolást állít ki, amely tartalmazza:

a) a tűzvédelmi technika gyártmányának, típusának megnevezését;

b) az egyedi azonosításra alkalmas jelét, ha a technika egyedi azonosításra alkalmas jelöléssel rendelkezik;

c) a tulajdonos családi és utónevét, születési családi és utónevét és székhelyét;

d) a felülvizsgálat időpontját;

e) a felülvizsgálatnál alkalmazott műszerek típusát, azonosító adatait;

f) a felülvizsgálat eredményét és ennek alapján a részleges vagy teljes alkalmasság igazolását;

g) a felülvizsgálat érvényességi idejét;

h) a felülvizsgálatot végző megnevezését és székhelyének címét;

i) a felülvizsgálatot végző személy családi és utónevét, születési családi és utónevét és aláírását.

(2) A használónak az alkalmassági igazolást, annak érvényességi idejét követő felülvizsgálati ciklusidő végéig, vagy a tűzvédelmi technika használatból történő kivonásáig kell megőrizni.

(3) A felülvizsgálónak a felülvizsgálat dokumentumait 6 évig kell megőriznie.

(4) Ha a tűzvédelmi technika az alkalmassági igazolás alapján nem megfelelő, a készenlétben tartó szervezet vezetője intézkedik a tűzvédelmi technika használatának korlátozásáról.

12. § * 

5. A tűzvédelmi technika készenlétben tartása és ellenőrzése

13. § (1) A tűzvédelmi technika abban az esetben tartható készenlétben, továbbá akkor alkalmazható kiképzési célokra, ha rendelkezik:

a) az adott technikára meghatározott hatósági engedéllyel, bizonyítvánnyal;

b) jogszabályban, szabványban, szabályzatban előírt alkalmasságot igazoló időszakos műszaki felülvizsgálati okmánnyal;

c) azonosító jellel, amennyiben jogszabály azonosító jel meglétét írja elő;

d) a gyártás időpontjától számított első bevizsgálási ciklus lejárta után - a felülvizsgálatra kötelezett tűzvédelmi technika esetén - alkalmassági igazolással, vagy felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, ellenőrzésre kötelezett technika esetén ellenőrzési jegyzőkönyvvel és

e) a rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika esetében használati engedéllyel vagy rendszeresítési irattal.

(2) *  A tűzvédelmi technika korlátozott bevethetőséggel történő készenlétben tartását, átminősítését az OKF az üzemeltető szervek kérelme alapján bírálja el.

(3) Az 1. melléklet D oszlopában meghatározott esetekben, a készenlétben tartó a meghatározott időszakonkénti - felülvizsgálatnak és javításnak nem minősülő - ellenőrzést, a bejelentett szervezet közreműködése nélkül is elvégezheti.

(4) Az ellenőrzést végző alkalmassági igazolást állít ki a 11. § (1) bekezdésben meghatározott adattartalommal, melyet a készenlétben tartó a 11. § (2) bekezdésben meghatározott ideig megőriz.

(5) *  A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság és a tűzoltó egyesület által készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve jogosult ellenőrizni.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

15. § * 

1. melléklet a 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelethez

A bevetési és kiképzési célra használható tűzvédelmi technika csoportosítása és időszakos felülvizsgálata, ellenőrzése

A B C D
1. Tűzvédelmi technika megnevezése Rendszeresítési kötelezettség Bejelentett felülvizsgáló által végezhető felülvizsgálat időszakai (év) A készenlétben tartó által elvégezhető ellenőrzés időszakai (év)
2. I. kategória: tűzoltójárművek, felépítmények
3. 1. Gépjárműfecskendők és vízszállítók igen 2 -
4. 2. Habbal oltó gépjárművek 1 -
5. 3. Porral oltó gépjárművek 1 -
6. 4. Egyéb oltógépjárművek igen 1 -
7. 5. Magasból mentő gépjárművek:
8. 5.1. Létrás gépjárművek igen 1 -
9. 5.2. Emelőkosarak igen 1 -
10. 6. Tűzoltó daruk igen 1 -
11. 7. Műszaki mentőgépjárművek
12. 7.1. Műszaki mentőgépjárművek beépített tűzvédelmi technikával igen 2 -
13. 7.2. Műszaki mentőgépjárművek beépített tűzvédelmi technika nélkül - -
14. 8. Hordozó gépjárművek
15. 8.1. Hordozó gépjármű beépített tűzvédelmi technika nélkül - -
16. 8.2. Hordozó gépjármű beépített tűzvédelmi technikával 2 -
17. 9. Cserefelépítményes (konténeres) gépjárművek:
18. 9.1. Cserefelépítmény szállító gépjármű igen 1 -
19. 9.2. Cserefelépítmények igen
20. 9.2.1. Habszállító OKF műszaki követelmény szerint -
21. 9.2.2. Tömlőszállító OKF műszaki követelmény szerint -
22. 9.2.3. Műszaki mentő OKF műszaki követelmény szerint -
23. 9.2.4. Vegyi elhárító OKF műszaki követelmény szerint -
24. 9.2.5. Hordozó konténer beépített tűzvédelmi technika nélkül - -
25. 9.2.6. Egyéb OKF műszaki követelmény szerint -
26. 10. Utánfutók:
27. 10.1. Áramfejlesztő igen - 1
28. 10.2. Szivattyúszállító beépített tűzvédelmi technikával 2 -
29. 10.3. Egyéb OKF műszaki követelmény szerint -
30. 10.4. Beépített tűzvédelmi technika nélkül - -
31. 11. Híradógépjárművek igen 1 -
32. 12. Egyedi kialakítású gépjárművek:
33. 12.1. Vegyi elhárító igen 1 -
34. 12.2. Áramfejlesztő igen 1 -
35. 12.3. Gépjármű beépített tűzvédelmi technikával 2 -
36. 12.4. Gépjármű beépített tűzvédelmi technika nélkül - -
37. 13. Vízi járművek:
38. 13.1. Tűzoltóhajó 2 -
39. 13.2. Kishajó beépített tűzvédelmi technikával 2 -
40. 13.3. Kishajó beépített tűzvédelmi technika nélkül - -
41. 14. Légi járművek igen jogszabály, gyártói előírás szerint -
42. 15. Kötött pályán közlekedő járművek jogszabály, gyártói előírás szerint -
43. II. kategória: oltóanyagok, szakfelszerelések
44. 16. Tűzoltó oltóanyagok
45. 16.1. Habképző anyagok igen gyártói előírás szerint -
46. 16.2. Tűzoltó porok igen gyártói előírás szerint -
47. 16.3. Tűzoltó gázok igen gyártói előírás szerint -
48. 16.4. Egyéb tűzoltásra alkalmas anyagok igen gyártói előírás szerint -
49. 17. Tűzoltó nyomó és szívóoldali szerelvények - 2
50. 18. Tűzoltó tömlők (szívó, nyomó) - 2
51. 19. Tűzoltó készülékek:
52. 19.1. Porral oltó készülékek - jogszabály, szabvány szerint
53. 19.2. Habbal oltó készülékek - jogszabály, szabvány szerint
54. 19.3. Vízzel oltó készülékek - jogszabály, szabvány szerint
55. 19.4. Gázzal oltó készülékek - jogszabály, szabvány szerint
56. 20. Egyéb oltókészülékek:
57. 20.1. Impulzus oltókészülék gyártói előírás szerint -
58. 20.2. Magasnyomású (40 bar) oltókészülék gyártói előírás szerint -
59. 20.3. Egyéb igen gyártói előírás szerint -
60. 21. Kézi tűzoltólétrák OKF műszaki követelmény vagy gyártói előírás szerint -
61. 22. Mentőeszközök:
62. 22.1. Tűzoltó mentőkötelek OKF műszaki követelménye szerint -
63. 22.2. Ereszkedő eszközök igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint -
64. 22.3. Mentőcsúszdák igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint -
65. 22.4. Ugrópárnák igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint -
66. 22.5. Mentőtömlők igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint -
67. 22.6. Légzőbázis OKF műszaki követelmény vagy gyártói előírás szerint -
68. 22.7. Egyéb igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint -
69. 23. Kéziszerszámok, segédeszközök - gyártói előírás szerint
70. 24. Motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus, pneumatikus működtetésű szerszámok:
71. 24.1. Hidraulikus feszítő-vágó berendezések és tartozékaik 1 -
72. 24.2. Pneumatikus működtetésű emelőpárnák és tartozékaik 1 -
73. 24.3. Hordozható tűzoltó szivattyúk - 2
74. 24.4. Emelők (a gépjárművek műszaki tartozékai kivételével) 1 -
75. 24.5. Füstelszívók, ventilátorok - 2
76. 24.6. Benzinmotoros láncfűrész - 1
77. 24.7. Benzinmotoros roncsvágó - 1
78. 24.8. Benzinmotoros csörlő 1 -
79. 24.9. Egyéb kisgépek (egyedi elbírálás alapján) - 2
80. 25. Elektromos áramfejlesztők:
81. 25.1. 5 kVA és az alatti teljesítmény esetén - 1
82. 25.2. 5 kVA teljesítmény felett igen - 1
83. 26. Nem törpefeszültségű világítóeszközök, fényforrások - 1
84. 27. Műszerek:
85. 27.1. Hő-, valamint éghető és toxikus gáz érzékelő műszerek igen gyártói előírás szerint -
86. 27.2. Egyéni és kollektív sugárzásmérő eszközök, műszerek igen 1 -
87. 27.3. Egyéb műszerek igen gyártói előírás szerint -
88. III. kategória: egyéni védőeszközök
89. 28. Bevetési védőruhák és tartozékaik igen gyártói előírás szerint -
90. 29. Hővédő ruhák (tűzmegközelítő és belépő ruhák) igen gyártói előírás szerint -
91. 30. Vegyi védőruhák, gázvédő ruhák igen gyártói előírás szerint -
92. 31. Védőcsizmák igen gyártói előírás szerint -
93. 32. Védősisakok igen gyártói előírás szerint -
94. 33. Mászóövek igen gyártói előírás szerint -
95. 34. Védőkesztyűk igen gyártói előírás szerint -
96. 35. Légzésvédő eszközök:
97. 35.1. Szűrőbetétes álarcok igen gyártói előírás szerint -
98. 35.2. Sűrített levegős légzőkészülékek igen gyártói előírás szerint -
99. 35.3. Mentő álarcok igen gyártói előírás szerint -
100. 35.4. Búvárkészülékek gyártói előírás szerint -
101. 35.5. Palackok légzőkészülékhez igen gyártói előírás szerint -
102. 36. Egyéb igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint -