A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet

a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a vasúti járművezetőre kell alkalmazni.

(2) *  A 11. §-ban, valamint a 19. §-ban foglaltakat az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetőre kell alkalmazni.

2. A vasúti járművezetői engedély

2. § *  (1) A vasúti járművezetői engedély hatálya

a) az országos jelentőségű vasútvonalakra,

b) az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, városi, helyi vasúti pályahálózatra,

c) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton és múzeumvasúton bejelentés alapján végzett vasúti tevékenységre

terjed ki.

(2) Az országos jelentőségű vasútvonalakra vonatkozó vasúti járművezetői engedéllyel (a továbbiakban: országos engedély) rendelkező vasúti járművezető az országos jelentőségű vasútvonalakkal összeköttetésben lévő térségi, elővárosi, városi, helyi, saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton és múzeumvasúton - amennyiben arra járművezetői tanúsítvánnyal is rendelkezik - is jogosult vasúti jármű közlekedtetésére.

3. § Az országos engedéllyel egy tekintet alá esik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-állam) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban kiállított vasúti járművezetői engedély.

4. § (1) A vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az országos engedélyt a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendeletben meghatározottak szerint állítja ki.

(2) *  A közlekedési hatóság az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, városi, helyi vasúti pályahálózatra, valamint a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton, múzeumvasúton a bejelentés alapján végzett vasúti tevékenységre vonatkozó vasúti járművezetői engedélyt az 1. mellékletben meghatározottak szerint állítja ki.

(3) A vasúti járművezetői engedélyt a közlekedési hatóság egy eredeti példányban állítja ki. A közlekedési hatóság a jogosult kérelmére az engedélyről másolatot ad ki, az engedélyt egyéb más módon sokszorosítani tilos.

5. § Vasúti járművezetői engedélyt az a személy kaphat, aki

a) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának szabályairól szóló rendeletben (a továbbiakban: KR.) foglaltak szerint a vasúti járművezetői engedélyhez szükséges alapvizsgát letette,

b) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti egészségi alkalmassági tanúsítványa érvényes, és abban „vasúti járművezetői munkakör betöltésére alkalmas” minősítés szerepel, valamint

c) *  a KR.-ben meghatározott, a képzésben való részvétel iskolai végzettségre vonatkozó feltételeinek megfelel.

5/A. § *  Az a vasúti járművezető, aki a KR. hatálybalépése előtt szerzett vasúti jármű vezetésére vonatkozó jogosultságot, vasúti járművezetői engedélyt kaphat, ha igazolja, hogy időszakos vizsgáról szóló érvényes igazolással, valamint „alkalmas” minősítésű, érvényes időszakos egészségi alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkezik.

6. § (1) A vasúti járművezetői engedély a kiállítását követő 10 évig hatályos. A vasúti járművezető munkaviszonyának megszűnése a vasúti járművezetői engedély hatályát nem érinti.

(2) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedély hatályát kérelemre további 10 évre megújítja, ha az engedély kiadásának feltételei továbbra is fennállnak, és a kérelmező igazolja, hogy a KR. szerinti időszakos vizsgával rendelkezik, valamint 6 hónapnál nem régebben időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton vett részt, amely „alkalmas” minősítéssel zárult. A vasúti járművezetői engedély megújítása iránti eljárásra egyebekben az engedély kiadása iránti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

7. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyben szereplő adat változása esetén az engedélyt kérelemre módosítja.

(2) A kérelmezőnek a vasúti járművezetői engedély módosítása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adat változását hitelt érdemlően igazolnia kell.

(3) *  Vasúti járművezetői engedélynek minősül, és Magyarország területén vasúti jármű közlekedtetésére jogosít:

a) csere esetén a lejárt érvényességű vasúti járművezetői engedély leadását követően a közlekedési hatóság által kiállított igazolás az új vasúti járművezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb az igazolás kiállításától számított 30 napig,

b) az érvényes vasúti járművezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása esetén a közlekedési hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 30 napig.

8. § (1) Az engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban a kérelmet a kérelmező képviseletében a kérelmezővel munkaszerződést vagy tanulmányi szerződés kötött vasúti társaság, valamint az a képzőszervezet is előterjesztheti, amellyel a kérelmező tanulói jogviszonyban áll.

(2) *  Az országos engedély kivételével az engedéllyel kapcsolatos kérelmeket a közlekedési hatóság által rendszeresített formanyomtatványon - a 4. melléklet szerinti iratok csatolásával - kell előterjeszteni.

(3) A vasúti járművezetői engedély megszerzésének és megújításainak feltételeiről, valamint az engedéllyel kapcsolatos eljárásokról a hatóság a hivatalos internetes oldalán tájékoztatót tesz közzé.

9. § (1) *  A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyt legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggeszti és bevonja, ha az engedély jogosultja

a) a KR.-ben meghatározott időszakos hatósági vizsgát vagy soron kívüli időszakos hatósági vizsgát határidőben nem teszi le, vagy

b) *  az ER.-ben meghatározott előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvételt elmulasztja vagy az egészségi alkalmassági vizsgálat „ideiglenesen nem alkalmas” eredménnyel zárul.

(2) A közlekedési hatóság felfüggesztés hatályát megszünteti, ha a vasúti járművezetői engedély jogosultja az (1) bekezdés szerinti határidőn belül

a) az elmulasztott vagy sikertelen vizsgát pótolja, vagy

b) *  előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi vizsgálaton vesz részt, amely „alkalmas” eredménnyel zárul.

(3) *  A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyt visszavonja és bevonja, ha

a) a felfüggesztés megszüntetésének feltétele a felfüggesztés időpontjától számított 6. hónapot meghaladóan nem teljesül, vagy

b) *  az ER.-ben meghatározott előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálata „nem alkalmas” eredménnyel zárul.

10. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az engedély kiállítására, megújítására, meghosszabbítására, módosítására, lejártára, felfüggesztésére, visszavonására és elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének bejelentésére vonatkozó adatokat.

(2) A nyilvántartás tartalmazza továbbá a vasúti járművezetői engedélyben feltüntetett valamennyi adatot, valamint az 5. § szerinti feltételek fennálltának ellenőrzésével kapcsolatos adatokat.

(3) A közlekedési hatóság biztosítja, hogy a nyilvántartott adatok az egyes mozdonyvezetők részére kiadott nemzeti nyilvántartási szám alapján lekérdezhetők legyenek.

11. § A közlekedési hatóság indokolással ellátott kérelemre információt szolgáltat a nyilvántartott vasúti járművezetői engedélyekről az EGT-államok vasútbiztonsági hatóságai, az Európai Vasúti Ügynökség, valamint az érintett vasúti járművezető foglalkoztató szervezet számára.

3. A vasúti járművezetői tanúsítvány

12. § (1) A vasúti jármű vezetőjének - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(2) Nem kell a tervezett útvonalra kiterjedő hatályú tanúsítvánnyal rendelkeznie a vasúti jármű vezetőjének

a) ha a vasúti pályahálózat működtetője a vasúti közlekedés zavarára tekintettel a vonatok eltereléséről vagy a vasúti pálya karbantartásáról rendelkezik,

b) a muzeális jellegű vasúti jármű kivételes, egyszeri közlekedtetése esetén,

c) a különleges áruszállító vasúti jármű kivételes, egyszeri közlekedtetése esetén,

d) új vasúti jármű szállítása vagy bemutatása esetén, valamint

e) a vasúti járművezető képzése vagy vizsgáztatása esetén,

feltéve, hogy a tervezett útvonalra kiterjedő hatályú tanúsítvánnyal rendelkező, a járművezető nyelvét beszélő, a jármű megállítására kiképzett másik járművezető vezetés közben a járművezető mellett tartózkodik.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott lehetőség a vasúti pályahálózat működtetőjének hozzájárulása esetén vehető igénybe. A (2) bekezdés egyéb pontjaiban meghatározott esetekben a lehetőség igénybevételéről a vasúti járművet közlekedtető vasúti társaság önállóan jogosult dönteni. A (2) bekezdés szerinti lehetőség igénybevételéről a vasúti társaság köteles értesíteni a vasúti pályahálózat működtetőjét.

(4) A tanúsítvány a következő kategóriában jogosít vezetésre:

a) „A” kategória: tolatómozdonyok, munkaszerelvények, karbantartó vasúti járművek, valamint tolatásra használt egyéb mozdonyok,

b) „B” kategória: személyszállítás és árutovábbítás.

A tanúsítványban több kategória is feltüntethető.

(5) A vasúti társaság a tanúsítványban - az országos engedéllyel rendelkező vasúti járművezető tanúsítványa kivételével - a 2. mellékletben felsorolt adatokat tünteti fel.

13. § *  (1) A vasúti társaság a vele munkaviszonyban álló vasúti járművezető részére tanúsítványt állít ki, ha

a) a munkavállaló a KR.-ben meghatározottak szerint a tanúsítványhoz szükséges alapvizsgát letette,

b) a munkavállaló a vasúti társaság által üzemben tartott vasúti járműre, valamint a vasúti társaság által igénybe vett vasúti pályahálózatra vagy annak egy részére vonatkozóan szakismereti és alkalmassági vizsgát szerzett, továbbá

c) a munkavállaló a KR. 6. mellékletében meghatározott magyar nyelvismerettel rendelkezik.

(2) A vasúti társaság a tanúsítványt a biztonságirányítási rendszerében meghatározott eljárásrend szerint, a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendeletben meghatározottaknak megfelelően állítja ki.

(3) A tanúsítvány tulajdonosa a kiállító vasúti társaság. A vasúti társaság a vasúti járművezető kérelmére a részére a tanúsítványból hitelesített másolatot ad.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a munkáltató megbízásából a vasúti vizsgaközpont is jogosult kiállítani a tanúsítványt. A vasúti vizsgaközpont a munkáltató kérelmére a részére a tanúsítványból hitelesített másolatot ad.

(5) A tanúsítványt a vasúti vizsgaközpont a (2) bekezdésben meghatározott formai előírásoknak és a biztonsági okmányokra vonatkozó szabályoknak megfelelően az alap- és időszakos vizsga adatai alapján állítja ki.

(6) A vasúti vizsgaközpont által kiállított tanúsítvány egy tekintet alá esik a vasúti társaság által kiállított tanúsítvánnyal.

14. § *  A vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont haladéktalanul megújítja a tanúsítványt, ha a tanúsítvány jogosultja további járműre vagy vasúti pályára vagy pályahálózatra vonatkozó szakismereti és alkalmassági vizsgát szerez.

15. § (1) A vasúti társaság a tanúsítványt legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggeszti,

a) ha a munkavállaló szakmai alkalmasságával kapcsolatos kétely miatt a KR.-ben meghatározottak szerint soron kívüli időszakos hatósági vizsga letételére utasította, vagy

b) ha a munkavállaló a KR.-ben meghatározott időszakos hatósági vizsgát vagy soron kívüli időszakos hatósági vizsgát határidőben nem teszi le.

(2) A vasúti társaság a tanúsítvány felfüggesztésének hatályát megszünteti, ha a munkavállaló az (1) bekezdés szerinti határidőn belül az elmulasztott vagy sikertelen vizsgát pótolja, vagy a soron kívüli időszakos hatósági vizsgát leteszi.

(3) A vasúti társaság a tanúsítványt visszavonja, ha a felfüggesztés megszüntetésének feltétele 6 hónapon belül nem teljesül.

16. § (1) *  Ha a vasúti járművezető vitatja a vasúti társaságnak vagy a vasúti vizsgaközpontnak a tanúsítvány kiállításával, megújításával, felfüggesztésével vagy visszavonásával kapcsolatos döntését, úgy az intézkedés vele történt közlését követő 30 napon belül egyeztetést kezdeményezhet a vasúti társasággal. Amennyiben az egyeztetés kezdeményezésétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, kérheti a közlekedési hatóságtól a döntés felülvizsgálatát.

(2) *  Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont intézkedése jogszabályt sért, a vasúti társaságot a jogszerű intézkedés megtételére kötelezi.

17. § (1) *  A vasúti társaság és a vasúti vizsgaközpont nyilvántartást vezet valamennyi általa kiállított tanúsítványról, amelyben feltünteti a tanúsítvány kiállítására, megújítására, meghosszabbítására, módosítására, lejártára, felfüggesztésére, visszavonására és elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének bejelentésére vonatkozó adatokat.

(2) A nyilvántartás tartalmazza a tanúsítványban feltüntetett valamennyi adatot, valamint a 13. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennálltának ellenőrzésével kapcsolatos adatokat.

(3) *  A vasúti társaság, vagy a vasúti vizsgaközpont hozzáférést biztosít a vasúti járművezető részére a tanúsítványokról vezetett nyilvántartásában tárolt, a vasúti járművezetőt érintő adatokhoz, és kérésére azokról másolatot ad a vasúti járművezető részére.

(4) *  A vasúti társaság, vagy a vasúti vizsgaközpont hozzáférést biztosít a közlekedési hatóság részére a tanúsítványokról vezetett nyilvántartásához, és együttműködik a közlekedési hatósággal a tanúsítványokra vonatkozó információ-csere érdekében.

18. § (1) Ha a vasúti társaság és a vasúti járművezető közötti munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszűnik, a vasúti társaság erről a jogviszony megszűnését követő öt napon belül írásban tájékoztatja a hatóságot.

(2) A vasúti társaság a biztonságirányítási rendszerében meghatározott módon folyamatosan ellenőrzi az általa foglalkoztatott vasúti járművezetők alkalmasságát a munkakör betöltésére. Amennyiben az ellenőrzés eredményei alapján kétségessé válik, hogy a vasúti járművezető teljesíti-e a munkakör betöltésének vagy a vasúti járművezetői engedély vagy a tanúsítvány hatályban tartásának feltételeit, a vasúti társaság erről haladéktalanul értesíti a hatóságot.

(3) *  Ha a közlekedési hatóság a KR.-ben foglaltak szerint a vasúti járművezetőt soron kívüli időszakos vizsga letételére kötelezi, vagy a vasúti társaság az ER.-ben foglaltak szerint a vasúti járművezető soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát kezdeményezi, ennek megtörténtéig a vasúti járművezető e munkakörben történő foglalkoztatását a vasúti társaság felfüggeszti.

(4) *  Ha a közlekedési hatóság a 9. § (3) bekezdés b) pontja alapján a vasúti járművezetői engedélyt visszavonja, erről a tanúsítványt kiállítót és a foglalkoztató vasúti társaságot értesíti, a tanúsítványt a kiállító, valamint a foglalkoztató vasúti társaság visszavonja, és intézkedik ennek a 17. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokban történő átvezetéséről.

4. Együttműködés az Európai Vasúti Ügynökséggel

19. § A közlekedési hatóság a 10. § és 17. § szerinti nyilvántartások, valamint a más EGT-államokban működő azonos tárgyú nyilvántartások kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében együttműködik az Európai Vasúti Ügynökséggel.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

21. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A másik EGT-államban határon átmenő szolgáltatást, kabotázsszolgáltatást vagy vasúti árutovábbítást végző, továbbá a legalább két EGT-államban dolgozó vasúti járművezetőnek 2012. január 1-jétől e rendelet szerinti engedéllyel és tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(3) Azok a vasúti járművezetők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szereztek vasúti jármű vezetésére vonatkozó jogosultságot és az e rendeletben foglaltaknak nem felelnek meg, e tevékenységüket 2018. október 29-éig folytathatják.

(4) *  A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedély kiállításakor, valamint a vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont a tanúsítvány kiállításakor figyelembe veszi a vasúti járművezető által már megszerzett valamennyi szakmai kompetenciát.

(5) Az e rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott egyeztetésre vonatkozóan 2011. október 10-éig a vasúti járművezetőket foglalkoztató vasúti társaságok - a reprezentatív szakszervezetekkel egyeztetett - szabályzatot kötelesek készíteni.

(6) *  Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott vasúti járművezetésre jogosító igazolványt az e rendelet szerinti vasúti járművezetői engedély kiadásakor a közlekedési hatóság bevonja.

22. § (1) Ez a rendelet - a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt -

a) *  a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (3) bekezdésének, 4. cikk (1)-(3) bekezdésének, 5. cikkének, 6. cikk (2) bekezdésének, 8-12. cikkének, 14. cikk (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésének, 15. cikkének, 17. cikkének, 18. cikk (1) és (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés a), c) és f) pontjának, 22. cikk (1)-(4) bekezdésének és 37. cikk (1)-(3) bekezdésének, valamint I. mellékletének,

b) a mozdonyvezetői engedélyek és a kiegészítő tanúsítványok vonatkozásában a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásáról szóló 2009. október 29-i 2010/17/EK bizottsági határozatnak,

c) *  a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez

A vasúti járművezetői engedély fizikai jellemzői és tartalma

1. A vasúti járművezetői engedély jellemzői

1.1. A vasúti járművezetői engedély fizikai jellemzőinek, valamint az engedély ellenőrzésére szolgáló módszereknek meg kell felelniük a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet 1. pontjában foglaltaknak.

2. A vasúti járművezetői engedély tartalma

2.1. Az engedély előlapja a következőket tartalmazza:

2.1.1. a nagyméretű betűkkel nyomtatott „Vasúti járművezetői engedély” megjelölést;

2.1.2. a kiadott engedélyre vonatkozó adatokat;

2.1.2.1. az engedély jogosultjának vezetékneve;

2.1.2.2. az engedély jogosultjának utóneve(i);

2.1.2.3. az engedély jogosultjának születési ideje és helye;

2.1.2.4. az engedély kiállításának időpontja;

2.1.2.5. az engedély lejáratának időpontja;

2.1.2.6. a kiállító hatóság neve;

2.1.2.7. a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási szám (nem kötelező);

2.1.2.8. az engedély nemzeti nyilvántartásban szereplő adatokhoz való hozzáférést biztosító száma;

2.1.2.9. az engedély jogosultjának fényképe;

2.1.2.10. az engedély jogosultjának aláírása;

2.1.2.11. az engedély jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelező);

2.1.3. további információkat, ideértve a közlekedési hatóság által az ER. alapján a használatra vonatkozóan előírt egészségügyi korlátozásokat.

2. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez

A vasúti járművezetői tanúsítvány tartalma

1. A tanúsítvány a következőket tartalmazza:

1.1. a tanúsítvány jogosultjának vezetékneve;

1.2. a tanúsítvány jogosultjának egyéb neve(i);

1.3. a tanúsítvány jogosultjának születési ideje és helye;

1.4. a tanúsítvány kiállításának időpontja;

1.5. a tanúsítvány lejáratának időpontja;

1.6. a kiállító munkáltató neve;

1.7. a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási szám (nem kötelező);

1.8. állampolgárság;

1.9. a tanúsítvány jogosultjának fényképe;

1.10. a tanúsítvány jogosultjának aláírása;

1.11. a tanúsítvány jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelező);

1.12. azon vasúti társaság neve és címe, amely számára a vasúti járművezető vezetésre jogosult;

1.13. azon kategória, amelyben a tanúsítvány jogosultja vezetésre jogosult;

1.14. azon járműtípus vagy -típusok, amelyek vezetése a tanúsítvány jogosultja számára engedélyezett;

1.15. azon vasúti pályahálózatok és vasúti pályák, amelyeken a tanúsítvány jogosultja számára a vezetés engedélyezett;

1.16. bármilyen további információ vagy korlátozás;

1.17. nyelvtudás.

3. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez * 

4. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez * 

Az egyéb vasútvonalakra vonatkozó vasúti járművezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványhoz mellékelendő iratok jegyzéke * 

1. Új engedély kérelmezésekor

1.1. Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány

1.2. Felhatalmazás a személyes adatok feldolgozására

1.3. A legmagasabb iskolai végzettség igazolása

1.4. Az egészségügyi alkalmasság igazolása

1.5. Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza)

1.6. Általános szakmai alkalmasság igazolása

1.7. Az útlevél/a személyazonosság igazolására szolgáló egyéb elismert azonosító dokumentum másolata

2. Az engedély aktualizálásának/módosításának kérelmezésekor

2.1. Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány

2.2. A jelenlegi engedély

2.3. Az adatok aktualizálására/módosítására irányuló módosítás indokolása

2.4. Az egészségügyi alkalmasság igazolása

2.5. Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza)

3. Másolat kérelmezésekor

3.1. Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány

3.2. A másolat szükségességének indoka (az engedély megsemmisült/azt ellopták/elvesztését bejelentették)

3.3. Az engedély, csak abban az esetben, ha másolatra az engedély megrongálódása miatt van szükség

4. Az engedély megújításának kérelmezésekor

4.1. Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány

4.2. A jelenlegi engedély

4.3. Az egészségügyi alkalmasság igazolása

4.4. Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza)

4.5. Az utolsó engedély másolata

4.6. Általános szakmai alkalmasság igazolása