A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet

a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a vasúti járművezetőre kell alkalmazni.

(2) *  A 11. §-ban, valamint a 19. §-ban foglaltakat az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetőre kell alkalmazni.

2. A vasúti járművezetői engedély

2. § *  (1) A vasúti járművezetői engedély hatálya

a) az országos jelentőségű vasútvonalakra,

b) az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, városi, helyi vasúti pályahálózatra,

c) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton és múzeumvasúton bejelentés alapján végzett vasúti tevékenységre

terjed ki.

(2) Az országos jelentőségű vasútvonalakra vonatkozó vasúti járművezetői engedéllyel (a továbbiakban: országos engedély) rendelkező vasúti járművezető az országos jelentőségű vasútvonalakkal összeköttetésben lévő térségi, elővárosi, városi, helyi, saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton és múzeumvasúton – amennyiben arra járművezetői tanúsítvánnyal is rendelkezik – is jogosult vasúti jármű közlekedtetésére.

3. § Az országos engedéllyel egy tekintet alá esik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-állam) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban kiállított vasúti járművezetői engedély.

4. § (1) A vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az országos engedélyt a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendeletben meghatározottak szerint állítja ki.

(2) *  A közlekedési hatóság az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, városi, helyi vasúti pályahálózatra, valamint a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton, múzeumvasúton a bejelentés alapján végzett vasúti tevékenységre vonatkozó vasúti járművezetői engedélyt az 1. mellékletben meghatározottak szerint állítja ki.

(3) A vasúti járművezetői engedélyt a közlekedési hatóság egy eredeti példányban állítja ki. A közlekedési hatóság a jogosult kérelmére az engedélyről másolatot ad ki, az engedélyt egyéb más módon sokszorosítani tilos.

5. § Vasúti járművezetői engedélyt az a személy kaphat, aki

a) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának szabályairól szóló rendeletben (a továbbiakban: KR.) foglaltak szerint a vasúti járművezetői engedélyhez szükséges alapvizsgát letette,

b) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti egészségi alkalmassági tanúsítványa érvényes, és abban „vasúti járművezetői munkakör betöltésére alkalmas” minősítés szerepel, valamint

c) *  a KR.-ben meghatározott, a képzésben való részvétel iskolai végzettségre vonatkozó feltételeinek megfelel.

5/A. § *  Az a vasúti járművezető, aki a KR. hatálybalépése előtt szerzett vasúti jármű vezetésére vonatkozó jogosultságot, vasúti járművezetői engedélyt kaphat, ha igazolja, hogy időszakos vizsgáról szóló érvényes igazolással, valamint „alkalmas” minősítésű, érvényes időszakos egészségi alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkezik.

6. § (1) A vasúti járművezetői engedély a kiállítását követő 10 évig hatályos. A vasúti járművezető munkaviszonyának megszűnése a vasúti járművezetői engedély hatályát nem érinti.

(2) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedély hatályát kérelemre további 10 évre megújítja, ha az engedély kiadásának feltételei továbbra is fennállnak, és a kérelmező igazolja, hogy a KR. szerinti időszakos vizsgával rendelkezik, valamint 6 hónapnál nem régebben időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton vett részt, amely „alkalmas” minősítéssel zárult. A vasúti járművezetői engedély megújítása iránti eljárásra egyebekben az engedély kiadása iránti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

7. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyben szereplő adat változása esetén az engedélyt kérelemre módosítja.

(2) A kérelmezőnek a vasúti járművezetői engedély módosítása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adat változását hitelt érdemlően igazolnia kell.

(3) *  Vasúti járművezetői engedélynek minősül, és Magyarország területén vasúti jármű közlekedtetésére jogosít:

a) csere esetén a lejárt érvényességű vasúti járművezetői engedély leadását követően a közlekedési hatóság által kiállított igazolás az új vasúti járművezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb az igazolás kiállításától számított 30 napig,

b) az érvényes vasúti járművezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása esetén a közlekedési hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 30 napig.

8. § (1) Az engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban a kérelmet a kérelmező képviseletében a kérelmezővel munkaszerződést vagy tanulmányi szerződés kötött vasúti társaság, valamint az a képzőszervezet is előterjesztheti, amellyel a kérelmező tanulói jogviszonyban áll.

(2) *  Az országos engedély kivételével az engedéllyel kapcsolatos kérelmeket a közlekedési hatóság által rendszeresített formanyomtatványon – a 4. melléklet szerinti iratok csatolásával – kell előterjeszteni.

(3) A vasúti járművezetői engedély megszerzésének és megújításainak feltételeiről, valamint az engedéllyel kapcsolatos eljárásokról a hatóság a hivatalos internetes oldalán tájékoztatót tesz közzé.

9. § (1) *  A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyt legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggeszti és bevonja, ha az engedély jogosultja

a) a KR.-ben meghatározott időszakos hatósági vizsgát vagy soron kívüli időszakos hatósági vizsgát határidőben nem teszi le, vagy

b) *  az ER.-ben meghatározott előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvételt elmulasztja vagy az egészségi alkalmassági vizsgálat „ideiglenesen nem alkalmas” eredménnyel zárul.

(2) A közlekedési hatóság felfüggesztés hatályát megszünteti, ha a vasúti járművezetői engedély jogosultja az (1) bekezdés szerinti határidőn belül

a) az elmulasztott vagy sikertelen vizsgát pótolja, vagy

b) *  előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi vizsgálaton vesz részt, amely „alkalmas” eredménnyel zárul.

(3) *  A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyt visszavonja és bevonja, ha

a) a felfüggesztés megszüntetésének feltétele a felfüggesztés időpontjától számított 6. hónapot meghaladóan nem teljesül, vagy

b) *  az ER.-ben meghatározott előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálata „nem alkalmas” eredménnyel zárul.

10. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az engedély kiállítására, megújítására, meghosszabbítására, módosítására, lejártára, felfüggesztésére, visszavonására és elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének bejelentésére vonatkozó adatokat.

(2) A nyilvántartás tartalmazza továbbá a vasúti járművezetői engedélyben feltüntetett valamennyi adatot, valamint az 5. § szerinti feltételek fennálltának ellenőrzésével kapcsolatos adatokat.

(3) A közlekedési hatóság biztosítja, hogy a nyilvántartott adatok az egyes mozdonyvezetők részére kiadott nemzeti nyilvántartási szám alapján lekérdezhetők legyenek.

11. § A közlekedési hatóság indokolással ellátott kérelemre információt szolgáltat a nyilvántartott vasúti járművezetői engedélyekről az EGT-államok vasútbiztonsági hatóságai, az Európai Vasúti Ügynökség, valamint az érintett vasúti járművezető foglalkoztató szervezet számára.

3. A vasúti járművezetői tanúsítvány

12. § (1) A vasúti jármű vezetőjének – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(2) Nem kell a tervezett útvonalra kiterjedő hatályú tanúsítvánnyal rendelkeznie a vasúti jármű vezetőjének

a) ha a vasúti pályahálózat működtetője a vasúti közlekedés zavarára tekintettel a vonatok eltereléséről vagy a vasúti pálya karbantartásáról rendelkezik,

b) a muzeális jellegű vasúti jármű kivételes, egyszeri közlekedtetése esetén,

c) a különleges áruszállító vasúti jármű kivételes, egyszeri közlekedtetése esetén,

d) új vasúti jármű szállítása vagy bemutatása esetén, valamint

e) a vasúti járművezető képzése vagy vizsgáztatása esetén,

feltéve, hogy a tervezett útvonalra kiterjedő hatályú tanúsítvánnyal rendelkező, a járművezető nyelvét beszélő, a jármű megállítására kiképzett másik járművezető vezetés közben a járművezető mellett tartózkodik.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott lehetőség a vasúti pályahálózat működtetőjének hozzájárulása esetén vehető igénybe. A (2) bekezdés egyéb pontjaiban meghatározott esetekben a lehetőség igénybevételéről a vasúti járművet közlekedtető vasúti társaság önállóan jogosult dönteni. A (2) bekezdés szerinti lehetőség igénybevételéről a vasúti társaság köteles értesíteni a vasúti pályahálózat működtetőjét.

(4) A tanúsítvány a következő kategóriában jogosít vezetésre:

a) „A” kategória: tolatómozdonyok, munkaszerelvények, karbantartó vasúti járművek, valamint tolatásra használt egyéb mozdonyok,

b) „B” kategória: személyszállítás és árutovábbítás.

A tanúsítványban több kategória is feltüntethető.

(5) A vasúti társaság a tanúsítványban – az országos engedéllyel rendelkező vasúti járművezető tanúsítványa kivételével – a 2. mellékletben felsorolt adatokat tünteti fel.

13. § *  (1) A vasúti társaság a vele munkaviszonyban álló vasúti járművezető részére tanúsítványt állít ki, ha

a) a munkavállaló a KR.-ben meghatározottak szerint a tanúsítványhoz szükséges alapvizsgát letette,

b) a munkavállaló a vasúti társaság által üzemben tartott vasúti járműre, valamint a vasúti társaság által igénybe vett vasúti pályahálózatra vagy annak egy részére vonatkozóan szakismereti és alkalmassági vizsgát szerzett, továbbá

c) a munkavállaló a KR. 6. mellékletében meghatározott magyar nyelvismerettel rendelkezik.

(2) A vasúti társaság a tanúsítványt a biztonságirányítási rendszerében meghatározott eljárásrend szerint, a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendeletben meghatározottaknak megfelelően állítja ki.

(3) A tanúsítvány tulajdonosa a kiállító vasúti társaság. A vasúti társaság a vasúti járművezető kérelmére a részére a tanúsítványból hitelesített másolatot ad.

(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a munkáltató megbízásából a vasúti vizsgaközpont is jogosult kiállítani a tanúsítványt. A vasúti vizsgaközpont a munkáltató kérelmére a részére a tanúsítványból hitelesített másolatot ad.

(5) A tanúsítványt a vasúti vizsgaközpont a (2) bekezdésben meghatározott formai előírásoknak és a biztonsági okmányokra vonatkozó szabályoknak megfelelően az alap- és időszakos vizsga adatai alapján állítja ki.

(6) A vasúti vizsgaközpont által kiállított tanúsítvány egy tekintet alá esik a vasúti társaság által kiállított tanúsítvánnyal.

14. § *  A vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont haladéktalanul megújítja a tanúsítványt, ha a tanúsítvány jogosultja további járműre vagy vasúti pályára vagy pályahálózatra vonatkozó szakismereti és alkalmassági vizsgát szerez.

15. § (1) A vasúti társaság a tanúsítványt legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggeszti,

a) ha a munkavállaló szakmai alkalmasságával kapcsolatos kétely miatt a KR.-ben meghatározottak szerint soron kívüli időszakos hatósági vizsga letételére utasította, vagy

b) ha a munkavállaló a KR.-ben meghatározott időszakos hatósági vizsgát vagy soron kívüli időszakos hatósági vizsgát határidőben nem teszi le.

(2) A vasúti társaság a tanúsítvány felfüggesztésének hatályát megszünteti, ha a munkavállaló az (1) bekezdés szerinti határidőn belül az elmulasztott vagy sikertelen vizsgát pótolja, vagy a soron kívüli időszakos hatósági vizsgát leteszi.

(3) A vasúti társaság a tanúsítványt visszavonja, ha a felfüggesztés megszüntetésének feltétele 6 hónapon belül nem teljesül.

16. § (1) *  Ha a vasúti járművezető vitatja a vasúti társaságnak vagy a vasúti vizsgaközpontnak a tanúsítvány kiállításával, megújításával, felfüggesztésével vagy visszavonásával kapcsolatos döntését, úgy az intézkedés vele történt közlését követő 30 napon belül egyeztetést kezdeményezhet a vasúti társasággal. Amennyiben az egyeztetés kezdeményezésétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, kérheti a közlekedési hatóságtól a döntés felülvizsgálatát.

(2) *  Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont intézkedése jogszabályt sért, a vasúti társaságot a jogszerű intézkedés megtételére kötelezi.

17. § (1) *  A vasúti társaság és a vasúti vizsgaközpont nyilvántartást vezet valamennyi általa kiállított tanúsítványról, amelyben feltünteti a tanúsítvány kiállítására, megújítására, meghosszabbítására, módosítására, lejártára, felfüggesztésére, visszavonására és elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének bejelentésére vonatkozó adatokat.

(2) A nyilvántartás tartalmazza a tanúsítványban feltüntetett valamennyi adatot, valamint a 13. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennálltának ellenőrzésével kapcsolatos adatokat.

(3) *  A vasúti társaság, vagy a vasúti vizsgaközpont hozzáférést biztosít a vasúti járművezető részére a tanúsítványokról vezetett nyilvántartásában tárolt, a vasúti járművezetőt érintő adatokhoz, és kérésére azokról másolatot ad a vasúti járművezető részére.

(4) *  A vasúti társaság, vagy a vasúti vizsgaközpont hozzáférést biztosít a közlekedési hatóság részére a tanúsítványokról vezetett nyilvántartásához, és együttműködik a közlekedési hatósággal a tanúsítványokra vonatkozó információ-csere érdekében.

18. § (1) Ha a vasúti társaság és a vasúti járművezető közötti munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszűnik, a vasúti társaság erről a jogviszony megszűnését követő öt napon belül írásban tájékoztatja a hatóságot.

(2) A vasúti társaság a biztonságirányítási rendszerében meghatározott módon folyamatosan ellenőrzi az általa foglalkoztatott vasúti járművezetők alkalmasságát a munkakör betöltésére. Amennyiben az ellenőrzés eredményei alapján kétségessé válik, hogy a vasúti járművezető teljesíti-e a munkakör betöltésének vagy a vasúti járművezetői engedély vagy a tanúsítvány hatályban tartásának feltételeit, a vasúti társaság erről haladéktalanul értesíti a hatóságot.

(3) *  Ha a közlekedési hatóság a KR.-ben foglaltak szerint a vasúti járművezetőt soron kívüli időszakos vizsga letételére kötelezi, vagy a vasúti társaság az ER.-ben foglaltak szerint a vasúti járművezető soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát kezdeményezi, ennek megtörténtéig a vasúti járművezető e munkakörben történő foglalkoztatását a vasúti társaság felfüggeszti.

(4) *  Ha a közlekedési hatóság a 9. § (3) bekezdés b) pontja alapján a vasúti járművezetői engedélyt visszavonja, erről a tanúsítványt kiállítót és a foglalkoztató vasúti társaságot értesíti, a tanúsítványt a kiállító, valamint a foglalkoztató vasúti társaság visszavonja, és intézkedik ennek a 17. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokban történő átvezetéséről.

4. Együttműködés az Európai Vasúti Ügynökséggel

19. § A közlekedési hatóság a 10. § és 17. § szerinti nyilvántartások, valamint a más EGT-államokban működő azonos tárgyú nyilvántartások kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében együttműködik az Európai Vasúti Ügynökséggel.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

21. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A másik EGT-államban határon átmenő szolgáltatást, kabotázsszolgáltatást vagy vasúti árutovábbítást végző, továbbá a legalább két EGT-államban dolgozó vasúti járművezetőnek 2012. január 1-jétől e rendelet szerinti engedéllyel és tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(3) Azok a vasúti járművezetők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szereztek vasúti jármű vezetésére vonatkozó jogosultságot és az e rendeletben foglaltaknak nem felelnek meg, e tevékenységüket 2018. október 29-éig folytathatják.

(4) *  A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedély kiállításakor, valamint a vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont a tanúsítvány kiállításakor figyelembe veszi a vasúti járművezető által már megszerzett valamennyi szakmai kompetenciát.

(5) Az e rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott egyeztetésre vonatkozóan 2011. október 10-éig a vasúti járművezetőket foglalkoztató vasúti társaságok – a reprezentatív szakszervezetekkel egyeztetett – szabályzatot kötelesek készíteni.

(6) *  Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott vasúti járművezetésre jogosító igazolványt az e rendelet szerinti vasúti járművezetői engedély kiadásakor a közlekedési hatóság bevonja.

22. § (1) Ez a rendelet – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt –

a) *  a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (3) bekezdésének, 4. cikk (1)–(3) bekezdésének, 5. cikkének, 6. cikk (2) bekezdésének, 8–12. cikkének, 14. cikk (1)–(3) és (5)–(6) bekezdésének, 15. cikkének, 17. cikkének, 18. cikk (1) és (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés a), c) és f) pontjának, 22. cikk (1)–(4) bekezdésének és 37. cikk (1)–(3) bekezdésének, valamint I. mellékletének,

b) a mozdonyvezetői engedélyek és a kiegészítő tanúsítványok vonatkozásában a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásáról szóló 2009. október 29-i 2010/17/EK bizottsági határozatnak,

c) *  a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez

A vasúti járművezetői engedély fizikai jellemzői és tartalma

1. A vasúti járművezetői engedély jellemzői

1.1. A vasúti járművezetői engedély fizikai jellemzőinek, valamint az engedély ellenőrzésére szolgáló módszereknek meg kell felelniük a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet 1. pontjában foglaltaknak.

2. A vasúti járművezetői engedély tartalma

2.1. Az engedély előlapja a következőket tartalmazza:

2.1.1. a nagyméretű betűkkel nyomtatott „Vasúti járművezetői engedély” megjelölést;

2.1.2. a kiadott engedélyre vonatkozó adatokat;

2.1.2.1. az engedély jogosultjának vezetékneve;

2.1.2.2. az engedély jogosultjának utóneve(i);

2.1.2.3. az engedély jogosultjának születési ideje és helye;

2.1.2.4. az engedély kiállításának időpontja;

2.1.2.5. az engedély lejáratának időpontja;

2.1.2.6. a kiállító hatóság neve;

2.1.2.7. a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási szám (nem kötelező);

2.1.2.8. az engedély nemzeti nyilvántartásban szereplő adatokhoz való hozzáférést biztosító száma;

2.1.2.9. az engedély jogosultjának fényképe;

2.1.2.10. az engedély jogosultjának aláírása;

2.1.2.11. az engedély jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelező);

2.1.3. további információkat, ideértve a közlekedési hatóság által az ER. alapján a használatra vonatkozóan előírt egészségügyi korlátozásokat.

2. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez

A vasúti járművezetői tanúsítvány tartalma

1. A tanúsítvány a következőket tartalmazza:

1.1. a tanúsítvány jogosultjának vezetékneve;

1.2. a tanúsítvány jogosultjának egyéb neve(i);

1.3. a tanúsítvány jogosultjának születési ideje és helye;

1.4. a tanúsítvány kiállításának időpontja;

1.5. a tanúsítvány lejáratának időpontja;

1.6. a kiállító munkáltató neve;

1.7. a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási szám (nem kötelező);

1.8. állampolgárság;

1.9. a tanúsítvány jogosultjának fényképe;

1.10. a tanúsítvány jogosultjának aláírása;

1.11. a tanúsítvány jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelező);

1.12. azon vasúti társaság neve és címe, amely számára a vasúti járművezető vezetésre jogosult;

1.13. azon kategória, amelyben a tanúsítvány jogosultja vezetésre jogosult;

1.14. azon járműtípus vagy -típusok, amelyek vezetése a tanúsítvány jogosultja számára engedélyezett;

1.15. azon vasúti pályahálózatok és vasúti pályák, amelyeken a tanúsítvány jogosultja számára a vezetés engedélyezett;

1.16. bármilyen további információ vagy korlátozás;

1.17. nyelvtudás.

3. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez * 

4. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez * 

Az egyéb vasútvonalakra vonatkozó vasúti járművezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványhoz mellékelendő iratok jegyzéke * 

1. Új engedély kérelmezésekor

1.1. Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány

1.2. Felhatalmazás a személyes adatok feldolgozására

1.3. A legmagasabb iskolai végzettség igazolása

1.4. Az egészségügyi alkalmasság igazolása

1.5. Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza)

1.6. Általános szakmai alkalmasság igazolása

1.7. Az útlevél/a személyazonosság igazolására szolgáló egyéb elismert azonosító dokumentum másolata

2. Az engedély aktualizálásának/módosításának kérelmezésekor

2.1. Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány

2.2. A jelenlegi engedély

2.3. Az adatok aktualizálására/módosítására irányuló módosítás indokolása

2.4. Az egészségügyi alkalmasság igazolása

2.5. Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza)

3. Másolat kérelmezésekor

3.1. Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány

3.2. A másolat szükségességének indoka (az engedély megsemmisült/azt ellopták/elvesztését bejelentették)

3.3. Az engedély, csak abban az esetben, ha másolatra az engedély megrongálódása miatt van szükség

4. Az engedély megújításának kérelmezésekor

4.1. Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány

4.2. A jelenlegi engedély

4.3. Az egészségügyi alkalmasság igazolása

4.4. Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza)

4.5. Az utolsó engedély másolata

4.6. Általános szakmai alkalmasság igazolása