A jogszabály mai napon ( 2020.08.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52/2010. (III. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. október 30-án, Tiranában aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. október 30-án, Tiranában aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt Megállapodás végrehajtásáról

E Jegyzőkönyv Szerződő Felei;

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa (a továbbiakban: külön említve: Szerződő Fél, együttesen: Szerződő Felek);

azzal az óhajjal, hogy előmozdítsák az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Visszafogadási Megállapodás) végrehajtását;

a Visszafogadási Megállapodás 19. cikke alapján;

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Az illetékes hatóságok és kapcsolattartási pontok kijelölése

(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Feleknek a Visszafogadási Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok) a következők:

a) A visszafogadási kérelmek fogadására és feldolgozására:

a magyar Szerződő Fél részéről:

Országos Rendőr-főkapitányság

Cím: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

Tel.: +36 1 443 5445

Fax: +36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

az albán Szerződő Fél részéről:

Belügyminisztérium

Állami Rendőri Főigazgatóság

Határrendészeti és Migrációs Főosztály

Cím: Bajram Curri Sugárút, Tirana

Tel./Fax: +355 4 2 226 932

Tel.: +355 4 2 279 251

+355 4 2 279 253

+355 4 2 279 241

Fax: + 355 4 2 279 263

E-mail: policiakufitare.migracioni@mrp.gov.al

b) Az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:

a magyar Szerződő Fél részéről:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.: +36 1 463 9126

Fax: +36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

az albán Szerződő Fél részéről:

Belügyminisztérium

Állami Rendőri Főigazgatóság

Határrendészeti és Migrációs Főosztály

Cím: Bajram Curri Sugárút, Tirana

Tel./Fax: +355 4 2 226 932

Tel.: +355 4 2 279 251

+355 4 2 279 253

+355 4 2 279 241

Fax: +355 4 2 279 263

E-mail: policiakufitare.migracioni@mrp.gov.al

(2) A Visszafogadási Megállapodás és e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok közvetlenül együttműködnek egymással.

(3) A Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok bármilyen változásáról.

(4) E Jegyzőkönyv alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok a Jegyzőkönyv hatálybalépését követő harminc (30) napon belül írásban értesítik egymást elérhetőségeikről.

2. cikk

Határátkelőhelyek

(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Felek határainak átlépésére elsősorban a következő szárazföldi és légi határátkelőhelyeken kerülhet sor:

a) a magyar Szerződő Fél területén:

Budapest/Ferihegy Nemzetközi Repülőtér

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Ferihegy, Budapest

Tel.: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu

b) az albán Szerződő Fél területén:

Teréz Anya Nemzetközi Repülőtér; Rinas

Határrendészeti és Migrációs Rendőri Hivatal; Rinas

Tirana, Albánia

Tel./Fax: +355 4 2 364 028

E-mail: rinas@mrp.gov.al

(2) Az illetékes hatóságok eseti alapon a visszafogadás lebonyolítására alkalmas egyéb határátkelőhelyek használatáról is megállapodhatnak. Ezekben az esetekben az átvétel időpontjáról, a belépés helyéről, továbbá a visszafogadásra váró személy átszállításának módjáról és körülményeiről az illetékes hatóságok minden esetben külön, írásban állapodnak meg.

3. cikk

A kísérettel történő visszatérés feltételei

A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a Szerződő Felek a területükre kísérettel történő visszafogadás, illetve átszállítás feltételeiről a következők szerint egyeznek meg:

a) A szárazföldi úton kísérettel történő visszafogadást vagy átszállítást a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága saját területén nemzeti jogának megfelelően biztosítja és bonyolítja le.

b) A légi úton történő visszafogadás vagy átszállítás során a kísérők fegyvertelenül és polgári ruházatban látják el feladatukat. A kísérők rendelkeznek a visszafogadást, illetve átszállítást jóváhagyó dokumentumokkal, valamint azonosítani tudják magukat és be tudják mutatni hivatalos utasításaikat.

c) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai ugyanolyan védelmet és segítséget biztosítanak a kísérőknek feladatuk ellátása során, mint a hasonló feladatok ellátására felhatalmazott saját hatósági személyei számára.

d) A kísérőknek a megkeresett Szerződő Fél jogszabályait minden körülmények között be kell tartaniuk. A kísérők hatásköre az önvédelemre korlátozódik. Mindazonáltal a megkeresett Szerződő Fél rendfenntartó erői hiányában, illetve a rendfenntartó erők támogatása céljából a kísérők bármely közvetlen és súlyos veszélyre reagálva ésszerű és arányos intézkedéshez folyamodhatnak azért, hogy megakadályozzák a visszafogadott vagy átszállított harmadik országbeli állampolgárt abban, hogy elmeneküljön, saját magában vagy harmadik személyben sérülést, illetve vagyoni kárt okozzon.

4. cikk

Az átszállítás lebonyolításának és támogatásának szabályai

A Visszafogadási Megállapodás 13. és a 14. cikke alapján a Szerződő Felek az átszállítás lebonyolításának következő részletes szabályairól állapodnak meg:

a) Az átszállítási kérelmet késedelem nélkül, de legkésőbb hat (6) munkanappal a tervezett átszállítás előtt kell elküldeni faxon vagy elektronikus úton a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának.

b) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követő három (3) munkanapon belül faxon vagy elektronikus úton válaszol, hogy hozzájárul-e az átszállításhoz, valamint nyilatkozik az átszállítás tervezett időpontjáról, a kijelölt határátkelőhelyről, a szállítási eszközről és az esetleges kíséretről.

c) Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága szükségesnek tartja a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságainak támogatását, ezt jelzi a Visszafogadási Megállapodás 6. Melléklete szerinti átszállítási kérelem formanyomtatványon. A megkeresett Szerződő Fél az átszállítási kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról, hogy biztosítani tudja-e a kért támogatást.

d) Az átszállítandó személy kísérettel és légi úton történő átszállítása esetén az érintett őrzését és a beszállítását - a megkereső Szerződő Fél lehetséges támogatásával - a megkeresett Szerződő Fél biztosítja.

5. cikk

A visszafogadásra váró személy átvétele

(1) A visszafogadásra váró személy átvételére az illetékes hatóságok által írásban megállapított helyen és időpontban kerül sor.

(2) Ha az átvétel időpontját bármilyen jogi vagy gyakorlati akadály miatt megváltoztatták, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságát a felmerülő akadályokról és jelzi az átszállítás újonnan kitűzött helyét és időpontját.

6. cikk

További bizonyító eszközök és dokumentumok

Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1-4. Mellékleteiben fel nem sorolt dokumentumot fontosnak tart a visszafogadásra váró személy állampolgárságának megállapításához, vagy egy visszafogadásra váró harmadik országbeli állampolgár, illetve hontalan személy határátlépésének bizonyításához, a dokumentumot a visszafogadási kérelemmel együtt megküldheti a megkeresett Szerződő Félnek.

7. cikk

Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítása

A Végrehajtási Megállapodás 8. cikk (3) bekezdésével összhangban a Szerződő Felek az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolításának a következő szerint eljárásáról állapodnak meg:

a) Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1. és 2. Mellékletében felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja bemutatni, kérésére a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatja a visszafogadásra váró személyt annak megállapítására, hogy az érintett rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával.

b) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelmet telefonon, faxon vagy elektronikus úton lehet előterjeszteni a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai vagy konzuli képviseleténél. A meghallgatásra késedelem nélkül, de legkésőbb a visszafogadási kérelem kézhezvételét követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.

c) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a visszafogadásra váró személy minden személyes adatát. A megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete lebonyolíthatja a visszafogadásra váró személy meghallgatását annak megállapítására, hogy az érintett rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával. Ha a megkeresett Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatást tart, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának képviselője részt vehet az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatáson.

d) A meghallgatás eredményéről a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete késedelem nélkül, de legkésőbb a meghallgatást követő három (3) munkanapon belül tájékoztatja a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságát.

8. cikk

Nyelvhasználat

A Szerződő Felek közötti kapcsolattartás nyelve az angol, feltéve, hogy a Szerződő Felek másról meg nem egyeznek.

9. cikk

Költségek

Az átszállítással és visszafogadással kapcsolatban a megkeresett Szerződő Félnél felmerült, a Visszafogadási Megállapodás 15. cikke alapján a megkereső Szerződő Fél által viselt összes költséget - a visszafogadásra váró személy visszatéréséhez szükséges úti okmány kiállításával kapcsolatos költség kivételével - a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a nemzeti költségvetési szabályoknak megfelelően számla ellenében annak kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül euróban megtéríti.

10. cikk

Hatálybalépés és megszűnés

(1) E Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás 18. cikke szerinti visszafogadási vegyes bizottságnak az Eljárási Szabályzat elfogadásáról szóló 1/2008. számú, az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló megállapodás alapján felállított visszafogadási vegyes bizottsági határozata 7. cikkével összhangban történő értesítését követő harmincadik (30.) napon lép hatályba. A visszafogadási vegyes bizottság értesítésére azt követően kerül sor, hogy a Szerződő Felek e Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismeréséhez szükséges belső jogi eljárásaik lefolytatásáról kölcsönösen értesítették egymást.

(2) E Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény hatályát veszti.

(3) A magyar Szerződő Fél a Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (2) bekezdése értelmében e Jegyzőkönyv másolatának elküldésével értesíti a visszafogadási vegyes bizottságot.

(4) E Jegyzőkönyv határozatlan időre jön létre. A Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

(5) A Szerződő Felek e Jegyzőkönyvet módosíthatják. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kezdeményezhetik, amelyek hatálybalépésére az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak. Az 1. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjainak módosítása vagy kiegészítése a Szerződő Felek közötti közös megegyezéssel diplomáciai úton, írásban történik. Az 1. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjainak módosításáról vagy kiegészítéséről a Szerződő Felek illetékes hatóságai késedelem nélkül értesítik egymást.

(6) E Jegyzőkönyv értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat a Szerződő Felek a visszafogadási vegyes bizottság keretein belül folytatott konzultáció útján rendezik. Amennyiben a viták ily módon nem rendezhetők, a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik azokat.

Készült Tiranában, 2009. október 30. napján, két eredeti példányban, magyar, albán és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. A Jegyzőkönyv eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya
részéről
Az Albán Köztársaság Minisztertanácsa
részéről

PROTOCOL
between Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of the Republic of Albania on the implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Luxembourg on 14 April 2005

The Parties to this Protocol,

The Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of the Republic of Albania (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties),

Desiring to facilitate the implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Luxembourg on 14 April 2005 (hereinafter referred to as the Readmission Agreement),

Based on Article 19 thereof,

Have agreed as follows:

Article 1

Designation of competent authorities and contact points

(1) In accordance with Article 19(1) lit. (a) of the Readmission Agreement, the competent authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the competent authorities) entrusted with the implementation of it, are designated as follows:

a) Reception and processing of readmission applications:

in the Hungarian Contracting Party:

National Police Headquarters

Address: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Contact point: Alien Policing Division

Tel.: +36 1 443 5445

Fax: +36 1 443 5446

E-mail address: idrendo@orfk.police.hu

in the Albanian Contracting Party:

Ministry of Interior

General Directorate of State Police

Border and Migration Department

Address: Boulevard „Bajram Curri”, Tirane

Tel./Fax: +355 4 2 226 932

Tel.: +355 4 2 279 251

+355 4 2 279 253

+355 4 2 279 241

Fax: +355 4 2 279 263

E-mail address: policiakufitare.migracioni@mrp.gov.al

b) Reception and processing of applications for transit operations:

in the Hungarian Contracting Party:

Office of Immigration and Nationality

Address: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.: +36 1 463 9126

Fax: +36 1 463 9127

E-mail address: seo@bah.b-m.hu

in the Albanian Contracting Party:

Ministry of Interior

General Directorate of State Police

Border and Migration Department

Address: Boulevard „Bajram Curri”, Tirana

Tel./Fax: +355 4 2 226 932

Tel.: +355 4 2 279 251

+355 4 2 279 253

+355 4 2 279 241

Fax: +355 4 2 279 263

E-mail address: policiakufitare.migracioni@mrp.gov.al

(2) For the application of the provisions of the Agreement and this Protocol the competent authorities shall directly co-operate with each other.

(3) The Contracting Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of any changes in the list of competent authorities referred to in paragraph 1 of this article.

(4) For the application of this Protocol the competent authorities shall notify each other directly in written form of their contact data within thirty (30) days from the date of the entry into force of this Protocol.

Article 2

Border crossing points

(1) In accordance with Article 19(1), lit. (a) of the Readmission Agreement, the following border crossing points are primarily authorised by the Contracting Parties for the crossing of their respective land borders, including at international airports:

a) on the territory of the Hungarian Contracting Party:

Budapest/Ferihegy International Airport

Directorate of Airport Police

Ferihegy, Budapest

Tel.: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail address: rri_ugyo@rri.police.hu

b) on the territory of the Albanian Contracting Party:

International Airport „Mother Tereza”, Rinas

Border and Migration Police Commissariat Rinas

Tirana, Albania

Tel./Fax: +355 4 2 364 028

E-mail address: rinas@mrp.gov.al

(2) The competent authorities may agree on the use of other border crossing points on a case by case basis. In these cases the date, time, border crossing points and mode of the transfer of the person to be readmitted as well as the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities, separately in each individual case.

Article 3

Conditions for escorted returns

In accordance with Article 19(1) lit. (b) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following conditions for the use of escorts in readmission or transit operations on their respective territories:

a) The competent authority of the requested Contracting Party shall provide and carry out the escorted readmission or transit by land in accordance with its national law.

b) During the readmission or transit by air escorts shall perform their task unarmed and in civilian dress. They must be in possession of documents showing that the readmission or transit has been approved, and must at all times be able to prove their identity and official instructions.

c) The authorities of the requested Contracting Party shall grant the same protection and assistance to the escorts while the latter are performing their duties as they grant to their own officials who are authorised to take such action.

d) Escorts must adhere to the law of the requested Contracting Party in all circumstances. The authority of escorts accompanying a returnee or transferee is limited to self-defence. However, in the absence of any officials of the requested Contracting Party who are authorised to take the necessary action or in order to support such officials, the escorts may respond to an immediate and serous threat in a reasonable and proportionate manner to prevent the returnee or transferee from fleeing, injuring himself or third parties or causing damage to property.

Article 4

Modalities and support for transit operations

In accordance with Articles 13 and 14 of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following practical modalities for the conduction of transit operations:

a) A transit application shall be submitted without delay but at least six (6) working days before the planned transit by fax or electronically to the competent authority of the requested Contracting Party.

b) The competent authority of the requested Contracting Party shall reply within three (3) working days following the receipt of the transit application, by fax or electronically, stating whether it consents to the transit and the time for which it has been scheduled, the designated border crossing point, the transport method and the use of escorts.

c) If the requesting Contracting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested Contracting Party for a particular transit operation, it shall mention this on the transit application form (Annex 6 of the Readmission Agreement). In its reply to the transit application, the requested Contracting Party shall state whether it can provide the requested support.

d) If the transferee travels by air and under escort, guarding and embarkation shall be effected under the authority of the requested Contracting Party, and in so far as possible with the support of requesting Contracting Party.

Article 5

Transfer of the person to be readmitted

(1) Transfer of the person to be readmitted shall take place at the time and location agreed upon in writing by the competent authorities.

(2) If the term of transfer was extended due to any legal or practical impediments, the competent authority of the requesting Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the requested Contracting Party of the impediments as it occurs and shall indicate the envisaged location and time of transfer.

Article 6

Additional means and documents of evidence

If the requesting Contracting Party considers that other documents not listed in Annexes 1 to 4 to the Readmission Agreement may be important for establishing the nationality of the person to be readmitted or for testifying the crossing of the border by a third-country national or stateless person to be readmitted, such documents may be submitted to the requested Contracting Party together with the readmission application.

Article 7

The procedure for interviews of evidence regarding nationality

In accordance with Article 8(3) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following procedure for interviews of evidence regarding nationality:

a) If the competent authority of the requesting Contracting Party is unable to present any of the documents listed in Annexes 1 to 2 to the Agreement, upon its request the officials of diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted in order to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the Requested Party.

b) The request for the interview of evidence regarding nationality could be given by telephone, fax or electronically to the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party and it would be carried out without delay but at least ten (10) working days following the receipt of the readmission request.

c) The request for the interview of evidence shall also contain the address of residence and phone number of the person to be readmitted in order to advance the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party to contact directly the person to be readmitted to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party. If the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party takes an audience the representative of the competent authority of the requesting Contracting Party can participate in the interview of evidence regarding nationality.

d) The competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall inform the competent authority of the requesting Contracting Party on the result of the interview without delay but at least three (3) working days following the interview.

Article 8

Language in communication

The Contracting Parties shall communicate with one another in the English language, unless agreed otherwise.

Article 9

Costs

All costs except the costs incurred in connection with the travel document required for return incurred by the requested Contracting Party in connection with readmission and transit which are to be borne by the requesting Contracting Party in accordance with Article 15 of the Readmission Agreement shall be reimbursed by the competent authority of the requesting Contracting Party in accordance with its domestic budgetary requirements upon submission of an invoice in Euro within thirty (30) days from receipt of the invoice.

Article 10

Entry into force and termination

(1) This Protocol shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date when the joint readmission committee, referred to in Article 18 of the Readmission Agreement, has been notified in accordance with Article 7 of the Decision No. 1/2008 of the Joint Readmission Committee set up by the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the readmission of persons residing without authorisation with regard to the adoption of its Rules of Procedure. This notification shall take place immediately after the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal procedures required for the expression of their consent to be bound by the Protocol.

(2) Upon the entry into force of this Protocol, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Albania concerning the readmission of persons staying illegally in their territories, signed in Tirana on 20 March 2001 shall cease to be in force.

(3) The Hungarian Contracting Party shall, in accordance with Article 19(2) of the Readmission Agreement, notify the joint readmission committee by submitting a copy of this Protocol.

(4) This Protocol is concluded for an indefinite period of time. The Protocol shall cease to apply at the same time as the Readmission Agreement.

(5) This Protocol may be amended by the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force according to the procedures described in paragraph (1). Article 1(1) lit. a), b) may be amended or supplemented in writing by mutual agreement through diplomatic channels, and the competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other without delay on the amendment or supplement of Article 1(1) lit. a), b).

(6) Any disputes which may arise in connection with the interpretation and/or application of this Protocol shall be settled by means of consultations between Contracting Parties within the joint readmission committee. In cases when disputes can not be settled in the framework of the joint readmission committee, those shall be settled by the Contracting Parties through diplomatic channels.

Done at Tirana, on 30 October 2009 in two original copies, each in Hungarian, Albanian, and English language; all texts are equally authentic. In case of differences in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Hungary
For the Council of Ministers
of the Republic of Albania”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére