A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi LIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya ésRománia Kormánya között a magyar–román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

törekedve arra, hogy a Magyar Köztársaságban és Romániában fokozott figyelmet szenteljenek az energiaellátás biztonságának,

egyetértve abban, hogy fejlesztik a kölcsönösen előnyös együttműködést a földgázszállításban és a villamosenergia-szállításban az államhatár mindkét oldalán,

figyelembe véve, hogy az országos földgázszállító és villamosenergia-szállító rendszerek összekötése a Magyar Köztársaságban és Romániában az energiaellátás biztonságának növelését szolgáló stratégiai célkitűzés,

törekedve arra, hogy elősegítsék és megfelelő körülményeket biztosítsanak az országos földgázszállító rendszerek összekötéséhez, valamint a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött, Ankarában, 2009. július 13-án aláírt Megállapodás rendelkezéseinek értelmében a Nabucco vezeték megépítéséhez,

elősegítve a két ország villamosenergia-rendszerének együttműködését, valamint a regionális villamosenergia-piacok kialakítását és az országok közötti villamosenergia-kereskedelem fejlesztését,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Megállapodást, valamint a Magyar Köztársaság és Románia között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Egyezményt,

törekedve arra, hogy a jövőben kölcsönösen előnyösen együttműködjenek a szénhidrogén kutatásának és kitermelésének elősegítése érdekében az államhatár mindkét oldalán,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Jelen Megállapodás alkalmazásában a fogalmak értelmezése a következő:

a) építés: az országos szállítórendszerek összekapcsolása céljából a két állam közötti határt keresztező vezetékek létesítésének előkészítésével, megvalósításával és üzembe helyezésével kapcsolatos munkálatok az államhatár vonalától számított 100 méteren belül;

b) üzemeltetés: azon tevékenységek és műveletek, amelyek a műszaki, gazdasági és biztonsági feltételeknek megfelelően a vezetékek folyamatos működését, valamint műszaki adatainak nyilvántartását biztosítják;

c) fenntartás: a vezetékek üzemeltetője által a biztonságos üzemeltetés érdekében végzett tevékenységek és munkálatok, különösen az élet megóvása, a munkahelyi egészség-, és munkavédelem, a környezet-, és vagyonvédelem, valamint a biztonságos szállítás érdekében;

d) rekonstrukció: minden olyan, az a) és c) pontba nem sorolt munka, amelynek eredményeként megváltozik a vezetékek műszaki paramétere;

e) üzemzavar-elhárítás: minden olyan tevékenység és művelet, amely meghibásodást követően a megfelelő működési állapot helyreállítását szolgálja;

f) vezetékek: a 7. Cikkben említett földgázszállító, valamint a 8. Cikkben hivatkozott villamos távvezetékek.

2. Cikk

(1) A Felek jelen Megállapodás végrehajtásával a Magyar Köztársaságban az energiaügyekért felelős miniszter által irányított minisztériumot, Romániában a Gazdasági, Kereskedelmi és Üzleti Környezetért Felelős Minisztériumot bízzák meg (a továbbiakban: Minisztériumok).

(2) A Felek intézkedéseket tesznek a 7. Cikkben és a 8. Cikkben meghatározott projektek megvalósulásának támogatására. Jelen Megállapodás aláírását követően a Minisztériumok kijelölik a Megállapodás megvalósításában részt vevő gazdasági társaságokat (a továbbiakban: gazdasági társaságok), és kölcsönösen tájékoztatják egymást a gazdasági társaságok nevéről, székhelyéről, és képviselőjéről.

(3) A Minisztériumok folyamatosan tájékoztatják egymást a gazdasági társaságok nevében, székhelyében, vagy képviselőjében bekövetkezett bármely változásról, valamint a vezetékek saját területükön található, érintett nyomvonalának számáról és kategóriájáról.

3. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásából eredő munkák elvégzésében részt vevő személyek munkaviszonyának vagy megbízási jogviszonyának és a másik Fél területére történő beutazásának és tartózkodásának meg kell felelnie a Felek vonatkozó, hatályos jogszabályainak.

4. Cikk

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásából eredő munkálatokat végző személyek a (2) bekezdésben szabályozott névjegyzékkel és személyazonosságot igazoló okmánnyal a határátkelőhelyeken kívül is átléphetik az államhatárt.

(2) A gazdasági társaságok által kiállított névjegyzék tartalmazza a személyazonosságot igazoló okmányban foglalt adatokon kívül a munkavégzés helyét, kezdetét, befejezésének várható időpontját, valamint a harmadik országból származó személyek beutazásához, tartózkodásához és munkavállalásához szükséges okmány azonosítóját.

(3) A gazdasági társaságok kötelesek a névjegyzéket a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a munkavégzés helye szerint területileg illetékes határellenőrző szervnek megküldeni, amely a névjegyzéket láttamozást követően haladéktalanul megküldi a másik Fél határellenőrző szervének.

(4) A munkavégzést irányító személy a helyszínen a határellenőrző szervek felszólítására köteles a láttamozott névjegyzéket felmutatni.

(5) A gazdasági társaságok kötelesek a határellenőrző szerveket és a határmegbízottakat előzetesen értesíteni minden olyan építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar-elhárítási munkavégzésről, amely érintheti a határjeleket vagy az államhatár vonalát, ideértve a határmetszéspontok meghatározását és kitűzését is.

(6) A vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával, és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölő határjelek, a határhidakon lévő határtáblák és egyéb jelek ne sérüljenek.

(7) A gazdasági társaságok előzetesen tájékoztatják mindkét Fél határmegbízottait és határellenőrző szerveit a vezetékek rendeltetésszerű, a biztonsági előírásoknak megfelelő használatához közvetlenül nem szükséges, egyéb berendezéseknek a határvonal, illetve a határnyiladék közvetlen közelében történő elhelyezéséről, felszereléséről és fenntartásáról. A gazdasági társaságok kötelesek mindkét Fél határmegbízottainak a határjeleket érintő munkavégzés feltételeire vonatkozó állásfoglalását figyelembe venni.

(8) A határellenőrző szervek a másik félnek történő elküldés előtt kötelesek ellenőrizni a saját államuk gazdasági társaságaitól kapott információk tartalmát és hitelességét.

5. Cikk

(1) A gazdasági társaságok időben és a Felek belső jogszabályaival összhangban gondoskodnak a vezetékek építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós, és üzemzavar-elhárítási munkái elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzéséről.

(2) A vezetékek építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós, és üzemzavar-elhárítási munkáit azon Fél államában hatályos jogi és műszaki előírásokkal – beleértve az egészségügyi és munkabiztonsági rendelkezéseket is – összhangban kell elvégezni, amelynek területén a vezetékek érintett része található.

(3) Az építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós, üzemeltetési és üzemzavar-elhárítási munkák idején az ellenőrző szerveknek bejárása van az építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar-elhárítási munkálatok területére, és ellenőrzési jogkörüket a joghatósággal rendelkező állam területén gyakorolhatják.

6. Cikk

(1) Amennyiben olyan körülmények következnek be, amelyek akadályozzák a Felek bármelyike kötelezettségeinek teljesítését, vagy a jelen Megállapodás értelmezésére és alkalmazására vonatkozó vitás kérdés merül fel, a Minisztériumok konzultációt folytatnak annak érdekében, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak a felmerült körülmények és nézeteltérések áthidalására és a jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítására.

(2) A Minisztériumok közötti konzultációval nem rendezhető, a jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket a Felek tárgyalások útján rendezik.

7. Cikk

(1) Ez a cikk a földgázszállító rendszerek összeköttetésének építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára és üzemzavar-elhárítására vonatkozik.

(2) A jelen cikk tárgyát képező vezetékek a következők:

a) Szeged–Arad nagynyomású földgázszállító tranzitvezeték és hírközlési kábel, amely Csanádpalota és Nădlac (Nagylak) között, a B22 és B23 számú határjelek között metszi az államhatárt, a B22 határjeltől 47,2 méterre, a B23 határjeltől 141 méterre a határ vonalában mérve;

b) Nabucco gázvezeték és hírközlési kábel, amely az a) pontban jelzett tranzitvezeték helyétől délre, attól 34 méterre a B22 határjel irányában fog haladni.

8. Cikk

(1) Ez a cikk a villamos távvezetékek építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára és üzemzavar-elhárítására vonatkozik.

(2) A jelen cikk tárgyát képező távvezetékek a következők:

a) Sándorfalva–Arad 400 kV-os villamos távvezeték, amely a B44 és a B45 határjelek között metszi az államhatárt;

b) Békéscsaba–Nădab (Nadab) 400 kV-os villamos távvezeték, amely a D53 és a D54 határjelek között metszi az államhatárt.

9. Cikk

(1) A 7. és 8. cikkben megnevezett vezetékekkel kapcsolatos tevékenységek a gazdasági társaságok közötti vállalati együttműködés keretében valósulnak meg, amely tevékenységekért kizárólag a gazdasági társaságok viselnek felelősséget.

(2) A Felek saját jogszabályaikkal összhangban intézkedéseket tesznek a gazdasági társaságok (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeinek támogatására.

10. Cikk

A gazdasági társaságok a jelen Megállapodás alapján kivitelezett építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar-elhárítási munkák megkezdéséről kölcsönösen értesítik egymást.

11. Cikk

(1) Ezt a Megállapodást a Felek határozatlan időre kötik.

(2) Ez a Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba, amelyben a Felek értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek.

(3) A Megállapodást a Felek a Megállapodás aláírását követő 45. naptól ideiglenesen alkalmazzák.

(4) A Megállapodást bármely Fél bármikor felmondhatja, a másik Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés diplomáciai úton történő továbbításának napjától számított 12 (tizenkettő) hónap elteltével hatályát veszti.

(5) Ez a Megállapodás a Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható. A módosítások a 11. Cikk (2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően lépnek hatályba.

Készült Budapesten, 2010. május 12. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

[Aláírások]”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény 2–3. §-a a Megállapodás 11. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A 4. §, valamint az 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 11. Cikkének (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) * 

(5) A Megállapodás, illetve a törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)–(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.