A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi XCI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

– figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság szénhidrogén szállító rendszerei működésének megbízhatóságát és szénhidrogén-ellátásának biztonságát, mint stratégia célkitűzést,

– elősegítve a két ország földgáz rendszerirányítóinak, és szénhidrogén szállító vezeték üzemben tartására engedéllyel rendelkezők együttműködését, valamint a regionális szénhidrogén piacok fejlesztését és az országok közötti szénhidrogén-kereskedelem fejlesztését,

– elősegítve és megfelelő körülményeket biztosítva a határkeresztező szénhidrogén vezetékek építésének, üzemeltetésének, fenntartásának, rekonstrukciójának és üzemzavar elhárításának,

– összhangban az Athénban, 2005. október 25-én aláírt, az Energiaközösséget létrehozó szerződés alapelveivel,

– figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Zágrábban, 1996. május 15-én aláírt Megállapodást, valamint a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Barcson, 1996. augusztus 30-án aláírt Egyezményt,

a következőkben állapodnak meg:

I. FEJEZET

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek ezen Megállapodás végrehajtásával a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban az energiaügyekért felelős miniszter által vezetett Minisztériumot (a továbbiakban: Minisztériumok) bízzák meg.

(2) Ezen Megállapodás alkalmazása szempontjából:

a) határsáv: az államhatár vonalától számított 100 méteren belülre eső övezet az államhatár mindkét oldalán;

b) vezetékek: a II. Fejezet 9. Cikkében meghatározott vezetékek határsávba eső szakaszai;

c) építés: a vezetékek létesítésének előkészítésével, megvalósításával, üzembe helyezésével kapcsolatos munkálat;

d) üzemeltetés: a vezetékek üzemben tartása, műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése, műszaki adatainak rögzítése és nyilvántartása a folyamatos működés biztosítása érdekében;

e) fenntartás: minden olyan munka, amely a biztonságos üzemeltetés érdekében a vezetékek szokásos állagmegóvásával és szükség szerinti javításával függ össze;

f) rekonstrukció: minden olyan, a c), d) és e) pontba nem sorolt munka, amelynek eredményeként megváltozik a vezetékek műszaki paramétere;

g) üzemzavar-elhárítás: minden olyan munka, amely az élet-, vagyon- és az ellátásbiztonság, valamint a normál üzemállapot helyreállítását szolgálja.

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek támogatják az ezen Megállapodás II. Fejezetének 9. Cikkében megjelölt projektek megvalósulását. A Megállapodás aláírását követően a Minisztériumok tájékoztatják egymást a projektek megvalósításában beruházóként és/vagy irányítóként, illetve operátorként részt vevő gazdasági társaságok (a továbbiakban: Társaságok) nevéről és székhelyéről.

(2) A Minisztériumok folyamatosan tájékoztatják egymást a Társaságok nevében és székhelyében bekövetkező minden változásról, valamint a projektek megvalósításában elért előrehaladásról.

3. Cikk

Az ezen Megállapodás végrehajtásából eredő munkák elvégzéséhez az adott Szerződő Fél államának területén nincs szükség a másik Szerződő Fél állama által kiadott munkavállalási engedélyre.

4. Cikk

(1) A vezetékek építésének, üzemeltetésének, fenntartásának, rekonstrukciójának és üzemzavar-elhárításának előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházások időszakában – a munkavégzés keretei között – szabadon mozoghatnak a határsávban.

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek a Szerződő Felek által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására az államhatár átlépéséhez szükséges érvényes okmánnyal kötelesek igazolni magukat.

(3) A jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek névjegyzékét a Társaságok a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal megküldik mindkét Szerződő Fél illetékes határőrizeti szerveinek.

(4) Minden olyan építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós vagy üzemzavar-elhárításra irányuló munkavégzéshez, amely érintheti a határjeleket vagy az államhatár vonalát, az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására létrehozott Magyar–Horvát Vegyesbizottság jóváhagyására van szükség.

(5) A vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos munkákat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölő határjelek, a határhidakon lévő határtáblák és egyéb jelek ne sérüljenek.

5. Cikk

A vezetékek építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar elhárítási munkáit a Szerződő Felek államaiban hatályos jogi és műszaki előírásokkal összhangban, annak az államnak a műszaki és jogi előírásai szerint kell elvégezni, amelynek területén az adott vezeték érintett része található.

6. Cikk

(1) A vezetékek építéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához, rekonstrukciójához és üzemzavar-elhárításához szükséges gépeknek, járműveknek, berendezéseknek és eszközöknek a Magyar Köztársaság területére történő behozatala esetén – a Magyar Szerződő Fél európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeivel összhangban – ideiglenes behozatal vámeljárás keretében behozatali vámok alóli teljes mentesség biztosítható. A Horvát Köztársaság területére történő behozatal esetén, ugyanezen ideiglenes behozatali vámeljárásra vonatkozó szabályok érvényesek.

(2) A munkák befejezését követően a fel nem használt, valamint az időközben vissza nem szállított vagyontárgyakat – a Szerződő Felek vámhatóságai által meghatározott időpontig – vissza kell szállítani azon állam területére, ahonnan azok érkeztek. Azokat a vagyontárgyakat, amelyeknek visszaszállítása ennek ellenére sem történik meg, vám-, adó- és egyéb díjfizetési kötelezettség terheli azon állam hatályos jogszabályai szerint, amelynek területén a vagyontárgyak maradtak.

(3) A jelen Cikk (1)–(2) bekezdésében foglaltak megvalósulását a Szerződő Felek vámhatóságai ellenőrzik.

7. Cikk

A Szerződő Felek nem viselnek felelősséget a Társaságok azon kötelezettségeiért, amelyek a jelen Megállapodás szerinti projektek megvalósításából adódnak. Mindkét Szerződő Fél saját belső jogszabályaival összhangban támogatja, hogy a Társaságok eleget tehessenek a projektek megvalósítása során a vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatban vállalt kötelezettségeiknek.

8. Cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges viták rendezése a Minisztériumok feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

II. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS VEZETÉKEK ÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁSA TERÉN

9. Cikk

(1) A Magyar Szerződő Fél a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályokkal összhangban a területén lehetőséget biztosít a következő vezetékek építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára és üzemzavarának elhárítására:

a) a Városföld – Drávaszerdahely – Donji Miholjac (Alsómihojlac) – Slobodnica nagynyomású földgázszállító vezeték Városföld és az államhatár közötti szakasza, amely a C248 és a C249 határjel közelében metszi az államhatárt;

b) a Berzence – Gola vezeték Berzence és az államhatár közötti szakasza, amely a B289 és a B290 számú határjelek között metszi az államhatárt és kapcsolódik egymáshoz;

c) a Százhalombatta – Omisalj közötti Adria kőolaj vezeték Százhalombatta és az államhatár közötti szakasza, amely a B289 és a B290 számú határjelek között metszi az államhatárt.

(2) A Horvát Szerződő Fél a Horvát Köztársaságban hatályos jogszabályokkal összhangban a területén lehetőséget biztosít a következő vezetékek építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára és üzemzavarának elhárítására:

a) a Slobodnica – Donji Miholjac (Alsómihojlac) – Drávaszerdahely – Városföld nagynyomású földgázszállító vezeték, Slobodnica és az államhatár közötti szakasza, amely a C248 és a C249 határjel közelében metszi az államhatárt;

b) a Berzence – Gola vezeték Gola és az államhatár közötti szakasza, amely a B289 és a B290 számú határjelek között metszi az államhatárt és kapcsolódik egymáshoz;

c) az Omisalj – Százhalombatta közötti Adria kőolaj vezeték Omisalj és az államhatár közötti szakasza, amely a B289 és a B290 számú határjelek között metszi az államhatárt.

(3) A jelen Cikk (1)–(2) bekezdésében megnevezett vezetékek építésének, üzemeltetésének, fenntartásának, rekonstrukciójának és üzemzavar-elhárításának előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos tevékenységek a Társaságok közötti vállalati együttműködésben valósulnak meg.

10. Cikk

A Társaságok a 9. Cikk (1)–(2) bekezdésében megnevezett vezetékeken a Megállapodás alapján végzett fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar elhárítási munkák megkezdéséről – a két állam földgáz rendszereinek rendszerirányítói, a horvát kőolaj rendszerirányító a magyar kőolaj szállítók, a két állam kőolaj szállítói, valamint a szénhidrogén szállító vezetékek üzemben tartására engedéllyel rendelkezők között fennálló megállapodások szerint – tájékoztatják egymást.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Cikk

(1) Ez a Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 70. (hetvenedik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek.

(2) Ezen Megállapodást Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 12 (tizenkettő) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A Megállapodást a Szerződő Felek a Megállapodás aláírását követő 70. (hetvenedik) naptól ideiglenesen alkalmazzák.

(4) Ez a Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthető. Az esetleges módosítások vagy kiegészítések hatálybalépésére az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Készült Budapesten, a 2010. év július hó 22. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény 2–3. §-a a Megállapodás 11. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A 4. §, valamint az 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 11. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) E törvény hatályát veszti, ha a Horvát Köztársaság Kormánya arról értesíti a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy nem kíván a Megállapodásban részes féllé válni.

(5) A Megállapodás, illetve a törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)–(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.