A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi XCVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének d) pontjában valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 37/2009. (V. 12.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását – a 3–6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) 8 324 226,2 millió forint bevétellel,

b) 9 067 944,2 millió forint kiadással és

c) 743 718,0 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2009-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 041 017,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 274 255,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,

c) 34 124,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2009-ben

a) 487 484,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 218 814,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 3 570,5 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,

d) 30 000,0 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2009-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a) 22 627,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 267 930,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,

c) 1 725 969,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől,

d) 332 871,2 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 510 001,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 32 415,2 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 10 587,0 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Regionális Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 21 416,4 millió forint összegben mondtak le évközben e forrásokról, valamint intézményátadás következtében 290,6 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 5,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.

(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 2 404,6 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 6 052,8 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2009. év után járó hozzájárulás és támogatás 3 648,2 millió forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 203,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

8. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3 369,1 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 3 431,4 millió forint,

melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 300,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen 685,4 millió forint,

b) a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 181,1 millió forint,

c) az egyéb központi támogatások jogcímen 66,4 millió forint,

d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 814,1 millió forint,

e) a 2008. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 113,1 millió forint,

f) a kereset-kiegészítéshez kapcsolódó járulék megtakarítás jogcímen 2377,5 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.

(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség 2009. március 26. napjától keletkezett.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034073–00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok

a) saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja és a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 8 678,8 millió forint,

b) a kereset-kiegészítés elszámolása alapján 46,1 millió forint

pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. számú melléklet részletezi. Ehhez kapcsolódóan

a) az európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 2009. évi előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet,

b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet

részletezi.

(2) A helyi önkormányzatok színházi támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. számú melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatása előirányzatainak, valamint pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. számú melléklet,

b) az egyéb fejlesztési feladatainak támogatását a 9. számú melléklet

részletezi.

(4) A helyi önkormányzatok

a) vis maior támogatása előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet,

b) vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet,

c) leghátrányosabb helyzetű kistérségei felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 12. számú melléklet

részletezi.

(5) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 13. számú melléklet részletezi.

(6) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének 2009. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 14. számú melléklet részletezi.

10. § Az Országgyűlés

a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen 14 695 millió forint,

b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása jogcímen 7 813,3 millió forint,

c) a címzett és céltámogatások jogcímen 9 319,2 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai támogatása jogcímen 8 802,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 43,3 millió forint,

f) a vis maior tartalék jogcímen 137,4 millió forint,

g) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 4 907,8 millió forint

összegű maradványt állapít meg.

11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 757,0 millió forint egyszeri – a 2009. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 1017,9 millió forint egyszeri – a 2009. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésének rendelkezését a 2009. évi járadék összegének korrekciója tekintetében nem kell alkalmazni.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 2009. évben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 3 221,4 millió forint értékben vásároltak és 5 417,0 millió forint értékben váltottak vissza, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 22. § (5) bekezdése alapján a kutatóhálózatba tartozó szervezetek 1 050,0 millió forint értékben vásároltak értékpapírt.

(5) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 9. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján 2010. I. félévében biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen, további 1 020,6 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.

12. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást 13 945,7 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást 237,7 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (3)–(6) bekezdései alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást a 20. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok bevételeit és kiadásait alaponként jogcímenként a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2009. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 16. számú melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2009. december 31-én 492,3 millió forint, amelyből 278,5 millió forint a kölcsön típusú, 213,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. * 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint 2008. december 31-én ilyen címen fennállt 990,6 millió forint követelés 2009. év során a következők szerint változott:

a) a 2009. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 114,5 millió forinttal csökkentette az állományt,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 383,8 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.

16. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. § (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – a pénzügyminiszter döntése alapján – 2009. év folyamán 2304,4 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. évben 2856,6 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházást hagyott jóvá, amelyből a Költségvetési Törvény 6. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 2298 millió forint volt.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2010. december 31-éig * 

a) központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 3,9 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 38,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 87,7 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.

18. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 21. §-a (1) bekezdése c) pontjában megállapított 7 221,3 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2010. december 29-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az e törvény 23. §-a c) pontjában megállapított 149 475,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2010. december 29-ei hatállyal elengedi.

19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdése f) pontja alapján 1037,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú technikai számla javára 2010. december 31-éig térítsen meg. * 

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

I. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2009. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

20. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2009. évi költségvetése végrehajtását

a) 4 128 911,7 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 4 285 608,9 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 156 697,2 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2009. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 19. számú melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 859 545,5 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 866 766,8 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 7 221,3 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

22. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap

a) 2009. évi működési előirányzat-maradványa 1 066,4 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 111,5 millió forint,

b) 2009. évi működési kiadásai 949,5 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

III. FEJEZET

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

23. § Az Országgyűlés az E. Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 269 366,2 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 418 842,1 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 149 475,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap

a) 2009. évi működési előirányzat-maradványa 3 502,8 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 330,1 millió forint,

b) 2009. évi működési kiadásai 2 955,8 millió forint előző évi előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

IV. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 71. §-ának (3) bekezdése, illetve a 76. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 201,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 548,5 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 111,1 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,6 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 18,4 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 28,6 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1 289,7 millió forint,

b) 71. §-a (4) bekezdésének b)–c) pontjai alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata felett 62,0 millió forint felhasználása történt meg.

26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 15. §-ában és 17. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 17. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

29. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. §-ának (1)–(2), (5) és 8. §-ának (1)–(3) bekezdésében foglaltakat együttes rendeletben hirdesse ki. * 

30. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a 2009. évben folytatott költségvetési gazdálkodás számos ponton megsértette az államháztartási törvényben rögzített elveket és indokolatlan mértékben terhelte meg a 2010. évi költségvetés végrehajtását.

(2) A Kormány az (1) bekezdésben foglaltak hatásainak feltárása céljából az Állami Számvevőszék megállapításait is figyelembe véve jelentést készít az Országgyűlés részére a 2009-es és 2010-es évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról.

1. számú melléklet a 2010. évi XCVIII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 15 669,4 16 152,3
1 Működési költségvetés 410,0 1 018,1
1 Személyi juttatások 8 882,5 8 799,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 233,3 2 175,4
3 Dologi kiadások 3 221,6 3 473,5
2 Felhalmozási költségvetés 8,8
1 Intézményi beruházási kiadások 438,7 895,6
2 Felújítás 1 303,3 1 498,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5
3 Kölcsönök 15,4 15,4
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 703,5 805,4
1 Működési költségvetés 5,0 9,4
1 Személyi juttatások 410,7 421,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 121,8 121,1
3 Dologi kiadások 137,5 146,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 32,5
1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 55,5
2 Felújítás 10,0 0,8
3 Kölcsönök 0,6 0,6
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 eParlament 40,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
2 Nemzetközi tagdíjak 18,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 18,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 55,8 27,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 28,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,8 41,6
5 Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások 202,7 26,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 157,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,7
7 Fejezeti egyensúlyi tartalék 187,1 187,1
1–4. cím összesen: 17 291,5 415,0 16 876,5 17 658,3 1 084,8 17 012,2
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 176,9 186,3
1 Működési költségvetés 1 422,9 2 477,5
1 Személyi juttatások 625,3 668,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 204,0 201,2
3 Dologi kiadások 732,1 1 732,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 27,6 16,9
2 Felújítás 10,8 4,9
3 Kölcsönök 16,2 16,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 2,7 2,7
5. cím összesen: 1 602,5 1 422,9 179,6 2 640,5 2 493,7 186,3
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 953,7 953,7
2 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 833,2 833,2
3 SZDSZ – A magyar liberális párt 261,1 261,1
4 Magyar Demokrata Fórum 227,6 227,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4 235,3
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 MIÉP – Jobbik a harmadik út 37,9 37,9
8 Pártalapítványok támogatása
1 Táncsics Mihály Alapítvány 545,0 545,0
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 465,5 465,5
3 Antall József Alapítvány 66,0 66,0
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 88,2 88,2
5 Barankovics István Alapítvány 71,2 71,2
6 Tartalék 25,0
7 Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 25,0
6–8. cím összesen: 3 919,8 3 919,3
9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 28,4
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire 6 101,0 4 588,1
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 1 000,0 1 000,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 7 803,4 7 299,7
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 1 533,4 2 080,3
13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 9 452,9 10 122,6
2 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 800,0
14 Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása
1 Közszolgálati feladatokra 2 583,0 2 733,0
2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0
3 A 2009. évi európai parlamenti választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra 75,0 75,0
15 Üzemben tartási díj pótlása 24 936,7 24 936,7
9–15. cím összesen: 53 565,4 53 743,8
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 37,5 37,5
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 36,5 36,5
3 Országos Horvát Önkormányzat 92,4 92,4
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 181,4 181,4
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 52,9 52,9
6 Országos Cigány Önkormányzat 235,3 235,3
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 36,5 36,5
8 Országos Örmény Önkormányzat 36,5 36,5
9 Országos Szlovák Önkormányzat 93,2 93,2
10 Országos Szlovén Önkormányzat 41,6 41,6
11 Szerb Országos Önkormányzat 49,6 49,6
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 29,8 29,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat 29,8 29,8
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 51,5 51,5
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8
10 Országos Szlovén Önkormányzatánál fenntartott intézmények támogatása 16,9 16,9
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 32,2 32,2
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények 7,8 7,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0
14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 1,0
16–17. cím összesen: 1 397,5 1 398,5
19 Költségvetési Tanács
1 Költségvetési Tanács Titkársága 710,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,1
3 Dologi kiadások 28,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,9
19. cím összesen: 184,7 710,0
Összesen: 77 776,7 1 837,9 17 056,1 79 545,1 3 578,5 17 908,5

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 937,4 1 257,8
1 Működési költségvetés 0,5
1 Személyi juttatások 414,0 690,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 135,9 127,1
3 Dologi kiadások 333,4 376,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 49,1 44,3
2 Felújítás 3,0 10,9
3 Kölcsönök 2,0 7,3 5,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 282,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 239,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 41,9
3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 27,2 27,2
Összesen: 1 246,7 1 246,7 1 256,1 6,0 1 257,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 417,2 1 444,8
1 Működési költségvetés 9,3
1 Személyi juttatások 849,7 776,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 275,7 242,3
3 Dologi kiadások 285,3 286,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,8
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 51,1
2 Felújítás 1,5 34,5
3 Kölcsönök 1,0 1,2
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 16,7 16,7
Összesen: 1 433,9 1 433,9 1 391,9 11,3 1 444,8

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 678,8 1 713,5
1 Működési költségvetés 7,5
1 Személyi juttatások 1 060,9 1 039,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 337,9 311,2
3 Dologi kiadások 248,7 283,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 31,3 54,8
3 Kölcsönök 2,1 2,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 5,8 5,8
Összesen: 1 684,6 1 684,6 1 707,7 10,7 1 713,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 7 094,3 7 184,7
1 Működési költségvetés 18,0 77,5
1 Személyi juttatások 4 459,1 4 541,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 365,1 1 386,1
3 Dologi kiadások 1 056,8 1 087,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 34,6
1 Intézményi beruházási kiadások 219,6 448,4
2 Felújítás 13,7 1,6
3 Kölcsönök 4,8 4,8
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02)
2 Felhalmozási költségvetés 25,3 27,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,3 27,8
4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 84,8 84,8
Összesen: 7 224,4 45,3 7 179,1 7 498,1 144,7 7 184,7

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 64 793,4 67 643,0
1 Működési költségvetés 5 526,5 6 897,1
1 Személyi juttatások 46 474,8 45 305,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 502,1 13 145,4
3 Dologi kiadások 9 897,9 12 762,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,1 839,7
1 Intézményi beruházási kiadások 245,2 1 647,0
2 Felújítás 200,0 424,0
4 Kormányzati beruházás 1 734,1
3 Kölcsönök 17,4 17,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 192,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 796,6
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 943,6
2 Ptk. alapján történő kártérítés 5,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,1
4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 3,1 4,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,1 4,5
6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 0,8 0,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,8 0,5
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0 56,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0 12,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,9
2 Felhalmozási költségvetés 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 66,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 931,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 463,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 150,8
3 Dologi kiadások 216,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
9 Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai
1 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása
1 Működési költségvetés 32,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,2
2 Felhalmozási költségvetés 5,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
3 Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése
1 Működési költségvetés 4,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2
15 Fejezeti egyensúlyi tartalék 53,9 53,9
Összesen: 72 373,5 5 526,6 66 846,9 75 955,3 7 796,9 67 897,0

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 29 186,5 29 469,5
1 Működési költségvetés 34,5 113,5
1 Személyi juttatások 19 179,0 19 332,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 012,6 5 890,9
3 Dologi kiadások 3 035,0 2 962,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 3,4
2 Felhalmozási költségvetés 6,5 2,8
1 Intézményi beruházási kiadások 910,9 1 627,4
2 Felújítás 50,0 50,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 35,0
3 Kölcsönök 35,0 35,0 44,4 44,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU tagságból eredő feladatok 24,0 26,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,0 12,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 2,0
3 Dologi kiadások 10,0 11,6
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 1,8
5 Fejezeti egyensúlyi tartalék 82,7 82,7
Összesen: 29 399,2 76,0 29 323,2 29 973,9 160,7 29 525,6

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 129 870,0 129 870,0
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-
részesedése
12 746,7 12 733,8
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 100 485,0 92 894,5
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok feladatai 22 530,8 22 530,8
2 Körzeti igazgatás 9 731,6 9 734,9
3 Körjegyzőség működése 4 811,0 4 806,1
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 826,6 2 826,6
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 940,5 940,5
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 147,2 145,1
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 5 462,3 5 462,3
8 Üdülőhelyi feladatok 9 854,3 9 872,8
9 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 16 105,4 16 105,4
10 Pénzbeli szociális juttatások 68 541,5 68 541,5
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 42 075,3 41 861,8
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 57 670,3 57 219,4
13 Közoktatási hozzájárulások 418 884,5 415 907,9
5 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 350,0 879,9
2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 484,3
3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0
5 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 560,0 1 550,7
6 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 972,2
7 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710,0 709,3
8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 660,0 1 660,0
9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 5 090,0 9 193,9
10 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 400,0 297,1
11 Jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 8 200,0 10 151,2
12 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének támogatása 16 600,0 1 905,0
13 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 35 240,0 35 244,4
14 Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása 8 000,0 5 939,1
15 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 570,0 1 503,0
16 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 4 603,0 3 766,6
17 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6 700,0 6 695,8
18 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 000,0 1 966,7
19 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 860,0 860,0
20 A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 4 100,0 4 046,6
21 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 2 400,0 2 318,6
22 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 500,0 452,0
23 Bérpolitikai intézkedések támogatása 25 977,5 36 613,9
24 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 7 215,0 5 156,2
25 Komprehenzív iskola-modellek támogatása 271,0 20,0
26 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán 50,0 42,2
27 Óvodáztatási támogatás 760,0 301,8
28 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához 100,0 10,0
29 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 250,0 250,0
30 Sportlétesítmények felújításának támogatása 250,0 250,0
6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 13 000,0 9 915,2
2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára 100,0 6,0
3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 400,0 6 311,0
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 518,3 9 518,3
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 700,0 1 700,0
3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 377,0 377,0
4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása 190,0 190,0
5 Színházak pályázati támogatása 523,8 523,8
6 Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása 400,0 400,0
7 Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása 1 161,0 1 161,0
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 1 647,4 1 643,7
2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 500,0 500,0
3 Pedagógiai szakszolgálat 3 764,8 3 649,2
4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 494,8 494,5
2 Egyes szociális feladatok támogatása
1 Egyes jövedelmpótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 105 641,5 142 502,5
3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 348,0 346,2
3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 36 837,2 36 837,2
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása 30 752,6 30 654,3
9 Címzett és céltámogatások 10 000,0 3 778,2
10 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 10 170,0 7 543,5
11 Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 800,0 795,7
12 Vis maior tartalék 360,0 682,6
13 Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása 9 500,0 13 890,1
14 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 5 850,0 4 941,1
15 Roma Kulturális Központ lértehozása 900,0
16 A házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatása 199,9
17 Csép település Polgármesteri Hivatal, háziorvosi és védőnői szolgálat épülete építésének és berendezésének támogatása 40,0
18 A Miskolc Városi Szabadidőközpont szabadtéri sportöltöző épülete rekonstrukciójának támogatása 12,0
19 Sóskút település játszótere építésének támogatása 10,0
Összesen: 1 289 970,9 1 308 451,9

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 6 383,2 7 001,3
1 Működési költségvetés 4,7 157,6
1 Személyi juttatások 4 678,3 5 031,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 461,6 1 499,2
3 Dologi kiadások 242,5 643,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 19,0
3 Kölcsönök 5,0 3,0 1,4 2,7
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 14 388,3 14 559,8
1 Működési költségvetés 1 786,4 4 091,1
1 Személyi juttatások 2 899,1 3 228,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 931,6 967,5
3 Dologi kiadások 9 279,5 9 837,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 751,0 1 802,8
2 Felhalmozási költségvetés 19,9
1 Intézményi beruházási kiadások 1 268,3 2 624,3
2 Felújítás 40,2 54,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,6
3 Kölcsönök 5,0 2,6 1,1
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 773,8 759,3
1 Működési költségvetés 100,0 826,9
1 Személyi juttatások 461,9 465,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 137,4 135,1
3 Dologi kiadások 198,2 723,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 186,0
2 Felhalmozási költségvetés 114,7
1 Intézményi beruházási kiadások 76,3 398,2
2 Felújítás 3,7
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 16 084,0 32 602,3
1 Működési költségvetés 18 894,2 15 137,3
1 Személyi juttatások 2 529,1 2 425,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 733,0 672,5
3 Dologi kiadások 29 999,0 34 616,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2 459,8
2 Felhalmozási költségvetés 1 520,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 552,5 3 278,1
2 Felújítás 156,6 69,6
3 Kölcsönök 5,0 5,0 0,4
4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 340,6 1 294,1
1 Működési költségvetés 513,3 948,4
1 Személyi juttatások 341,6 403,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 99,5 125,0
3 Dologi kiadások 1 412,8 1 308,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,4
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 97,8
6 Szülőföld Alap Iroda 66,9
1 Működési költségvetés 99,0 169,9
1 Személyi juttatások 69,3 124,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5 37,3
3 Dologi kiadások 11,2 112,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 20,5
1 Intézményi beruházási kiadások 17,0
8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet 339,7 462,7
1 Működési költségvetés 39,0 91,2
1 Személyi juttatások 228,0 251,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,1 73,0
3 Dologi kiadások 77,6 569,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 55,0
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 308,6 164,5
1 Működési költségvetés 4,9
1 Személyi juttatások 230,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,0
3 Dologi kiadások 5,6 21,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 306,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5
3 Kölcsönök 10,7 10,7
2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,4
3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,7
4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 137,9 99,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 15,9 17,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 38,4
5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 250,0 125,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 125,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,0
3 Dologi kiadások 76,0 0,1
6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 73,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4
3 Dologi kiadások 47,4 3,5
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 900,0 856,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 876,0 816,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 574,0 424,9
1 Működési költségvetés 2,4
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 548,0 1 663,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 568,8
9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok
1 Működési költségvetés 20,1
3 Dologi kiadások 3,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,9
10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,3
11 Nemzetközi tagdíjak 2,0 32,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,0 2,6
12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása 77,0 15,2
1 Működési költségvetés 20,2
1 Személyi juttatások 43,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5
3 Dologi kiadások 14,8 0,1
13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 88,0 66,8
1 Működési költségvetés 65,9
1 Személyi juttatások 44,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 30,5 22,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,2
14 A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása 100,0 100,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6
3 Dologi kiadások 60,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése 90,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 90,0
16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 815,0 546,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,4
3 Dologi kiadások 722,6 28,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,0
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 217,3 23,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 110,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,0
3 Dologi kiadások 73,3 2,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0
25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 120,0 117,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 7,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 34,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8
26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 195,0 294,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 7,3 5,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 66,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,1
60 Átvett előirányzatok kincstári díjai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,5
62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 87,4 76,7
1 Működési költségvetés 27,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,4 76,7
2 Puskás Tivadar Közalapítvány 33,0 89,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,0 29,0
3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 462,0 411,2
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 461,7 410,9
6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 13,9
8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0
10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása 416,8 325,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 416,8 447,9
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1 003,0 1 002,3
1 Működési költségvetés 40,9
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0
3 Dologi kiadások 101,0 42,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 767,0 957,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 92,0
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 3 475,3 5 526,8
1 Működési költségvetés 11,5
1 Személyi juttatások 35,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 250,0 55,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 178,3 5 383,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 119,5
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 407,1 2 131,8
1 Működési költségvetés 6,5
1 Személyi juttatások 25,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 13,1 44,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 361,0 1 589,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 187,5
4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése 662,4 365,9
1 Működési költségvetés 150,0
3 Dologi kiadások 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 662,4 162,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,7
5 Informatikai feladatok támogatása
2 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 3 040,9 2 206,4
1 Működési költségvetés 0,5
1 Személyi juttatások 59,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,8
3 Dologi kiadások 2 713,1 2 618,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 62,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 1 468,1 318,1
1 Működési költségvetés 41,1
3 Dologi kiadások 814,1 127,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 563,8 852,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,2
5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 1 294,6 512,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 412,4 316,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 493,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 882,2
7 Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj 1 164,0 2 748,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 164,0 1 224,4
9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 11 846,8 2 507,6
1 Működési költségvetés 0,3
3 Dologi kiadások 11 846,8 3 053,5
12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok 686,2 540,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 686,2 874,2
13 Közháló program 2 348,6 124,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2 348,6 1 063,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,5
6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-2007/321
1 Működési költségvetés 107,8
3 Dologi kiadások 107,8
5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122
1 Működési költségvetés 206,4
3 Dologi kiadások 206,4
6 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5.
1 Működési költségvetés 101,4
3 Dologi kiadások 101,4
7 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3
1 Működési költségvetés 11,0
3 Dologi kiadások 11,0
8 Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0002 16,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 16,4
9 Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-
2.A.1-2008-0003
8,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 8,0
7 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 440,0 440,0 104,4
1–9. cím összesen: 95 534,0 21 439,6 74 094,4 99 478,5 23 932,0 78 628,7
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 8 796,5 8 948,4
1 Működési költségvetés 27,4 64,0
1 Személyi juttatások 5 337,2 5 140,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 689,8 1 513,9
3 Dologi kiadások 997,5 1 450,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 705,5 705,5
2 Felhalmozási költségvetés 42,9
1 Intézményi beruházási kiadások 55,5 46,9
2 Felújítás 20,9 21,3
5 Lakástámogatás 17,5 17,5
3 Kölcsönök 20,0 20,0 41,1 40,6
2 Információs Hivatal 7 568,6 6 920,7
1 Működési költségvetés 50,0 101,7
1 Személyi juttatások 3 482,8 3 527,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 099,3 1 082,8
3 Dologi kiadások 2 183,4 1 577,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 388,3 388,3
2 Felhalmozási költségvetés 13,5
1 Intézményi beruházási kiadások 405,6 380,6
2 Felújítás 47,6 67,5
5 Lakástámogatás 11,6 11,6
3 Kölcsönök 3,8 3,8 13,4 13,4
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 17 531,4 17 633,2
1 Működési költségvetés 147,6 1 382,2
1 Személyi juttatások 9 556,1 10 499,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 953,5 3 046,9
3 Dologi kiadások 3 175,2 3 173,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 950,4 950,4
2 Felhalmozási költségvetés 160,2
1 Intézményi beruházási kiadások 868,9 1 410,2
2 Felújítás 154,0 44,9
5 Lakástámogatás 20,9 20,9
3 Kölcsönök 23,0 23,0 54,1 54,3
4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 209,6 177,1
1 Működési költségvetés 0,9
1 Személyi juttatások 89,1 77,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,5 21,2
3 Dologi kiadások 67,8 37,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 22,2 38,7
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
11. cím összesen: 34 377,9 271,8 34 106,1 35 363,7 1 873,8 33 679,4
12 Alapok támogatása
1 Szülőföld Alap támogatása
1 Adomány-kiegészítés 1 000,0 1 000,0
12. cím összesen: 1 000,0 1 000,0
13 K–600 hírrendszer működtetésére 400,0
20 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 47 177,7
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések 66 791,5
3 Stabilitási tartalék 78 000,0
Összesen: 323 281,1 21 711,4 108 200,5 135 842,2 25 805,8 112 308,1

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása 3 226,7 5 004,4
1 Működési költségvetés 20,5 82,9
1 Személyi juttatások 1 986,9 3 371,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 549,3 641,7
3 Dologi kiadások 600,3 477,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 261,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 110,7 189,7
2 Felújítás 16,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,6
3 Kölcsönök 3,0 3,0
5 Regionális Államigazgatási Hivatalok 7 857,2 7 968,5
1 Működési költségvetés 529,6 944,3
1 Személyi juttatások 5 461,2 5 830,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 682,3 1 675,2
3 Dologi kiadások 1 141,0 1 528,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2
2 Felhalmozási költségvetés 36,5
1 Intézményi beruházási kiadások 95,1 152,8
2 Felújítás 7,2 83,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,7
3 Kölcsönök 31,5 29,5
7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10 838,8 10 994,7
1 Működési költségvetés 2 715,5
1 Személyi juttatások 6 476,3 6 814,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 019,1 2 057,6
3 Dologi kiadások 1 690,6 3 816,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 322,1
2 Felhalmozási költségvetés 2 603,8 3 247,8
1 Intézményi beruházási kiadások 3 129,9 4 146,7
2 Felújítás 111,7 668,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,8
5 Lakástámogatás 54,4
3 Kölcsönök 59,7 60,0
11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 3 808,8 5 070,7
1 Működési költségvetés 1 606,0 2 299,7
1 Személyi juttatások 1 779,7 1 851,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 564,1 550,4
3 Dologi kiadások 2 789,4 3 581,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 545,4
2 Felhalmozási költségvetés 4,4
1 Intézményi beruházási kiadások 97,8 638,1
2 Felújítás 183,8 99,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,2
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Lakásügy
1 Állami Támogatású Bérlakás Program
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 158,3
3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 7 900,0 11 860,0
1 Működési költségvetés 27,2
3 Dologi kiadások 5,0 2,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 287,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 470,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 645,0 4 504,9
5 Lakbértámogatás 24,0 24,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,0 4,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0 0,7
5 Turisztikai célelőirányzat 6 295,0 5 577,7
1 Működési költségvetés 100,0
3 Dologi kiadások 300,7 464,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 009,3 6 770,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 732,9
3 Kölcsönök 15,0 10,7
6 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció 30 000,0 4 831,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30 000,0
6 Beruházások
2 Lakástámogatás 55,0 0,6
2 Felhalmozási költségvetés
5 Lakástámogatás 55,0
14 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 64,4 62,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 64,4 51,9
20 Ágazati célfeladatok
1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 1 440,0 1 440,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 440,0 1 440,0
2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 36,2 36,2
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 36,2 32,3
3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
1 Működési költségvetés 309,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 620,3
2 Felhalmozási költségvetés 5 000,0 5 029,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 000,0 3 114,1
6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 20,0 20,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0
7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 122,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,6
9 Szakszervezetek támogatása 15,0 15,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0
12 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 38,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,5
13 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 18,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,7
14 Önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltóegyesületek támogatása 15,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0
33 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése
1 Működési költségvetés 665,1
3 Dologi kiadások 90,0
34 Egyedi önkormányzati beruházások
1 Működési költségvetés 49,5
3 Dologi kiadások 15,6
82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 12,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0
89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 25,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 186,1
92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 200,0 183,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 200,0 128,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 187,9
93 Hivatásos állomány életbiztosítása 36,0 36,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,0 30,2
3 Dologi kiadások 4,7
94 Címzetes főjegyzői címek adományozása 100,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 77,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,5
95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 300,0 300,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,0
21 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 36,0 36,0
1 Működési költségvetés 2,3
3 Dologi kiadások 4,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,0 33,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1
3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 36,0 36,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,0 36,0
22 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 1 711,3 1 711,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 711,3 1 711,3
23 „Segítsünk az árvízkárosultakon!”
1 Működési költségvetés 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
25 Választások lebonyolítása
1 Az európai parlamenti választások támogatása 4 100,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,2
3 Dologi kiadások 1 390,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 243,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 420,0
2 A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése 97,0 97,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 97,0
3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 90,0 98,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 31,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,9
3 Dologi kiadások 20,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,7 133,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,1
4 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása
1 Működési költségvetés 1,0
26 Sporttevékenység támogatása
1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 375,6 164,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,5
3 Dologi kiadások 331,3 1,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 787,8 172,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1
2 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása 298,7 248,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 298,7 321,6
3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 295,0 189,1
1 Működési költségvetés 0,6
3 Dologi kiadások 132,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 295,0 60,0
4 Versenysport támogatása 2 329,9 2 412,3
1 Működési költségvetés 10,5
1 Személyi juttatások 130,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,3
3 Dologi kiadások 5,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 157,6 2 371,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4
5 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása
1 Működési költségvetés 38,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
6 Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása 170,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0
7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 995,2 689,7
1 Működési költségvetés 62,2
1 Személyi juttatások 1 374,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 620,7 581,2
8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 3 140,0
1 Működési költségvetés 4 002,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 140,0 3 934,9
9 Nemzeti Sporttanács támogatása 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7
12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása 61,7 61,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,7 42,4
13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása 16,0 16,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 15,6