A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi CVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyv 2009. április 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY–BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel,

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI ATOMENERGIA–KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság,

egyrészről, és

AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

tekintettel a csatlakozási szerződés 6. cikk (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: STM) 2006. június 12-én Luxembourgban aláírták.

(2) A Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) 2007. január 1-jén csatlakoztak az Európai Unióhoz.

(3) Az STM-et módosítani kell az új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából.

(4) Az STM 36. cikkének (3) bekezdése értelmében konzultációt folytattak annak biztosítása céljából, hogy a Közösségnek és az Albán Köztársaságnak az említett megállapodásban megállapított kölcsönös érdekei figyelembevételre kerüljenek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A SZERZŐDŐ FELEK

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás feleivé válnak, amely megállapodást 2006. június 12-én írták alá Luxembourgban, továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatok és egyoldalú nyilatkozatok szövegét.

AZ STM SZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI, BELEÉRTVE A MELLÉKLETEKET ÉS A JEGYZŐKÖNYVEKET IS

II. SZAKASZ

IPARI TERMÉKEK

2. cikk

Az STM I. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv I. mellékletében szereplő szöveg lép.

III. SZAKASZ

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

3. cikk

Mezőgazdasági termékek szűkebb értelemben (sensu stricto)

(1) Az STM IIa. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv II. mellékletében szereplő szöveg lép.

(2) Az STM IIb. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv III. mellékletében szereplő szöveg lép.

(3) Az STM IIc. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv IV. mellékletében szereplő szöveg lép.

4. cikk

Halászati termékek

Az STM III. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv V. mellékletében szereplő szöveg lép.

5. cikk

Feldolgozott mezőgazdasági termékek

Az STM 2. jegyzőkönyvének helyébe az e jegyzőkönyv VI. mellékletében szereplő szöveg lép.

IV. SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

6. cikk

Az STM 4. jegyzőkönyvének helyébe az e jegyzőkönyv VII. mellékletében szereplő szöveg lép.

V. SZAKASZ

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

7. cikk

WTO

Az Albán Köztársaság vállalja, hogy nem támaszt semmilyen igényt, kérést vagy beterjesztést és nem módosít vagy von vissza semmilyen, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1994.) XXIV. cikke (6) bekezdése és XXVIII. cikke szerinti engedményt a Közösség jelenlegi bővítésével kapcsolatban.

8. cikk

Származási igazolás és közigazgatási együttműködés

(1) Az Albán Köztársaság vagy valamelyik új tagállam által a preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodások vagy önálló megegyezések keretében megfelelően kiállított származási igazolások elfogadásra kerülnek az érintett országokban, feltéve, hogy:

a) az ilyen származási igazolások beszerzése az STM-ben található preferenciális vámtarifa intézkedések alapján eredményez kedvezményes vámkezelést;

b) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c) a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az áruk importálását akár az Albán Köztársaságban, akár pedig valamelyik új tagállamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be, az Albánia és az adott új tagállam között akkor alkalmazott preferenciális megállapodások vagy önálló megállapodások szerint, akkor az e rendelkezések vagy megállapodások szerint utólag kiadott származási igazolás is elfogadható, feltéve, hogy azokat a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül nyújtották be a vámhatóságok felé.

(2) Az Albán Köztársaság és az új tagállamok jogosultak fenntartani azokat az engedélyeket, amelyek esetében az „engedélyezett exportőr” státus a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm megállapodások szerint került kiadásra, feltéve hogy:

a) a csatlakozás napját megelőzően az Albán Köztársaság és a Közösség között megkötött megállapodásban szintén ilyen rendelkezést írnak elő; valamint

b) az elfogadott exportőrök az azon megállapodás szerint hatályban lévő származási szabályokat alkalmazzák.

Ezeket az engedélyeket legkésőbb 2008. január 1-jéig az STM feltételei szerint kiadott új engedélyekkel kell helyettesíteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások vagy autonóm megállapodások szerint kiadott származási igazolások későbbi ellenőrzése iránti kérelmeket elfogadják mind Albánia, mind pedig a tagállamok illetékes vámhatóságai az adott származási igazolás kiadását követő három éven át, és e hatóságok ilyen kérelmeket nyújthatnak be a behozatali vámáru-nyilatkozatok alátámasztása céljából hozzájuk benyújtott származási igazolás kibocsátását követő hároméves időszakon keresztül.

9. cikk

Tranzitáruk

(1) Az STM rendelkezései mind az Albán Köztársaságból az új tagállamok valamelyikébe exportált, illetve az új tagállamok valamelyikéből az Albán Köztársaságba exportált olyan árukra vonatkozóan alkalmazhatók, amelyek megfelelnek az STM-hez csatolt 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás napján tranzitforgalomban úton voltak, vagy amelyeket ideiglenes vámraktárban, vagy az Albán Köztársaság, vagy pedig az érintett új tagállam vámszabad területén tároltak.

(2) Ilyen esetekben kedvezményes bánásmód akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás napját követő négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenőlegesen kibocsátott származási igazolást.

VI. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az STM szerves részét képezi.

11. cikk

(1) Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és az Albán Köztársaság – saját eljárásuknak megfelelően – jóváhagyják.

(2) A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

12. cikk

(1) Ez a jegyzőkönyv a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve, hogy addig a napig a jegyzőkönyv jóváhagyásához szükséges minden dokumentumot letétbe helyeztek.

(2) Abban az esetben, ha azt a napot megelőzően ennek a jegyzőkönyvnek a jóváhagyásához szükséges összes dokumentumot nem helyezték letétbe, akkor ez a jegyzőkönyv a jóváhagyásához szükséges utolsó okmány letétbe helyezésének hónapját követő hónap első napján lép hatályba.

13. cikk

Ez a jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint albán nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

14. cikk

Az STM szövegének, beleértve az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmány és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövegének el kell készíteni bolgár és román nyelvű változatát, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. Ezeket a szövegeket a vegyes bizottság hagyja jóvá.

Съcтaвeнo в Ърюкceл нa дeвeтнaдeceти нoeмври две хиляди и оcмa годинa.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në date nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Ghall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeanǎ

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d’Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

I. MELLÉKLET

„ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE
(a 19. cikkben említettek szerint)

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

– 2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60%-ára csökken,

– 2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40%-ára csökken,

– 2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20%-ára csökken,

– 2010. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 10%-ára csökken,

– 2011. január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód Árumegnevezés
250100 Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz:
– Közcélú só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátriumklorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott, csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is:
– – Egyéb
– – – Egyéb
25010091 – – – – Emberi fogyasztásra alkalmas só
2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is
2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze; olaj hulladék;
– Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével) és másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, az olaj hulladék kivételével:
271011 – – Könnyűpárlatok és készítmények:
– – – Más célokra:
– – – – Speciális benzinek:
27101125 – – – – – Más
– – – – Más:
– – – – Motorbenzin:
– – – – – – Más benzin, amelynek ólomtartalma:
– – – – – – – Legfeljebb 0,013 g/liter:
27101141 – – – – – – – – 95-nél kisebb oktánszámú (RON)
27101170 – – – – – Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag
271019 – – Más:
– – – Középpárlatok:
– – – – Más célokra:
– – – – – Kerozin:
27101921 – – – – – – Üzemanyag-petróleum
27101925 – – – – – – Más
27101929 – – – – – Más
– – – Nehézpárlatok:
– – – – Gázolajok:
27101931 – – – – – Meghatározott eljárások céljára
27101935 – – – – – Vegyi átalakításra a 27101931 alszám alatt említett eljárások kivételével
– – – – – Más célokra:
27101941 – – – – – – Legfeljebb 0,05 tömegszázalék kéntartalommal
27101945 – – – – – – 0,05 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,2 tömegszázalék
kéntartalommal
27101949 – – – – – – 0,2 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal
– – – – Fűtőolajok:
– – – – – Más célokra:
27101969 – – – – – – 2,8 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal
2713 Ásványolaj koksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
– Ásványolajkoksz:
27131200 – – Kalcinálva
27132000 – Ásványolaj-bitumen
271390 – Kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
3103 Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer:
310310 – Szuperfoszfátok
3304 Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények:
– Más:
33049100 – – Púderek, préselve is
33049900 – – Más
3305 Hajápoló szerek:
33051000 – Samponok
33053000 – Hajlakkok
330590 – Más
3306 Száj- vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben:
33061000 – Fogtisztító szer
3307 Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is:
33071000 – Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények
33072000 – Dezodorok és izzadás elleni készítmények
3401 Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília:
– Szappan, és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy egyéb öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília:
34011100 – – Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is)
34011900 – – Más
340120 – Szappan más formában:
3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
340220 – Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
340290 – Más:
34029010 – – Felületaktív készítmények
3405 Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők vagy fémpolírozók, krémek, súrolókrémek és -porok és hasonló készítmények, (az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is), a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével:
34052000 – Fabútor, padló és más faáru kezelésére szolgáló fényesítők, krémek és hasonló készítmények
34053000 – Fényesítők és hasonló készítmények autókarosszériához, a fémpolírozók kivételével
340590 – Más:
34059090 – – Más
3923 Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró:
39231000 – Doboz, láda, ládakeret és hasonló áruk
– Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is):
39232100 – – Etilénpolimerekből
392329 – – Más műanyagból:
39232910 – – – Poli(vinil-klorid)-ból
39232990 – – – Más
3924 Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk
3925 Máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk:
39251000 – Tartály, kád és hasonló tartóedény, 300 litert meghaladó űrtartalommal
3926 Műanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
– – Újrafutózott abroncs:
40121100 – – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
40121200 – – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz
40121300 – – Légi járműhöz
ex401213 00 – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve
40122000 – Használt légabroncs
ex401220 00 – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve
401290 – Más:
40129020 – – Tömör vagy kisnyomású gumiabroncs
6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva
6402 Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel:
– Más lábbeli:
640299 – – Más:
– – – Más:
– – – – Műanyag felsőrésszel
64029950 – – – – – Papucs és más házicipő
6404 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel
– Lábbeli, gumi- vagy műanyag külső talppal:
640419 – – Más:
64041990 – – – Más
640420 – Lábbeli bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal
6405 Más lábbeli:
6406 Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei:
640610 – Felsőrész és részei, a kéreg kivételével:
6904 Kerámia épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló:
6905 Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru:
6907 Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is:
6908 Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is
7213 Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben:
72131000 – Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel
– Más:
721391 – – Kör alakú keresztmetszetének átmérője kevesebb mint 14 mm
721399 – – Más:
72139910 – – – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal
7214 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva:
72141000 – Kovácsolva
72142000 – Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel vagy hengerelés után csavarva
– Más:
721491 – – Téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel
721499 – – Más
7306 Más cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva):
– Más, nem kör keresztmetszetű hegesztett termék:
730661 – – Négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel
730669 – – Más, nem kör keresztmetszetű
73069000 – Más
7326 Más cikk vasból vagy acélból:
732690 – Más:
– – Más cikk vasból vagy acélból:
73269098 – – – Más
7408 Rézhuzal:
– Finomított rézből:
74081100 – – Ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője meghaladja a 6 mm-t
740819 – – Más
741300 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével:
74130020 – Finomított rézből:
ex741300 20 – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve
8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is:
– Tekercselőhuzal:
854411 – – Rézből:
854419 – – Más
85442000 – Koaxiális kábel és más koaxiális elektromos vezeték
– Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültséghez:
854449 – – Más:
– – – Más:
85444991 – – – – Vezeték és kábel 0,51 mm-t meghaladó egyéni vezetékátmérővel
– – – – Más:
85444995 – – – – – 80 V-ot meghaladó de kevesebb mint 1000 V feszültségig
85444999 – – – – – 1000 V feszültségre
854460 – Más elektromos vezeték, 1000 V-ot meghaladó feszültségre:
9403 Más bútor és részei:
940330 – Hivatali fabútor:
940340 – Fa konyhabútor:
940360 – Más fabútor:
94036030 – – Üzletekben használt fabútor”

II. MELLÉKLET

„II. a) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE
A 27. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETTEK SZERINT

Korlátlan mennyiségében vámmentesen behozható

KN-kód Árumegnevezés
0101 Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:
010110 – Fajtatiszta tenyészállat:
0102 Élő szarvasmarhafélék:
010210 – Fajtatiszta tenyészállat:
010290 – Más:
– – Háziasított fajták:
– – – 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű:
01029029 – – – – Más
0103 Élő sertés
0104 Élő juh és kecske
0105 Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:
– Legfeljebb 185 g tömegű:
010511 – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok:
01051200 – – Pulyka
010519 – – Más:
– Más:
01059400 – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok
ex01059400 – – – Legfeljebb 2000 g tömegű
0106 Más élő állat:
– Emlősök:
01061100 – – Főemlősök
010619 – – Más
01062000 – Hüllők (kígyók és teknősbékák is)
– Madarak:
01063100 – – Ragadozó madarak
01063200 – – Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is).
010639 – – Más
01069000 – Más
020500 Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva
0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva:
020610 – Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:
02061010 – – Gyógyászati termékek gyártására
– Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva:
020629 – – Más:
02062910 – – – Gyógyászati termékek gyártására
02063000 – Sertésből frissen vagy hűtve
– Sertésből fagyasztva:
02064100 – – Máj
020680 – Más frissen vagy hűtve:
02068010 – – Gyógyászati termékek gyártására
020690 – Más fagyasztva:
02069010 – – Gyógyászati termékek gyártására
0404 Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tej alkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
040410 – Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
– – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma
(nitrogéntartalom x 6,38):
– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
04041002 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041004 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041006 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
04041012 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041014 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041016 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
040700 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:
– Baromfi tojás:
– – Keltetésre:
04070011 – – – Pulyka- vagy libatojás
04070019 – – – Más
04100000 Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék
05040000 Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0601 Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vámtartifaszám alá tartozó gyökér kivételével
0602 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra:
060210 – Nem gyökeres dugvány és oltvány:
06021090 – – Más
060220 – Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termő fa, bokor és cserje oltva is:
06022090 – – Más
06023000 – Rododendron és azálea oltva is
060240 – Rózsa oltva is
060290 – Más
0701 Burgonya frissen vagy hűtve:
07011000 – Vetőmag
0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve:
07032000 – Fokhagyma
0705 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve:
– Cikória:
07052100 – Cikóriasaláta (salátakatáng) (Cichorium intybus var. foliosum)
0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve:
070690 – Más:
07069030 – – Torma (Cochlearia armoracid)
0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve:
07082000 – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0709 Más zöldség frissen vagy hűtve:
– Ehető gomba és szarvasgomba:
07095100 – – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
070959 – – Más:
07095910 – – – Rókagomba
07095930 – – – Vargánya
07095990 – – – Más
0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
– Ehető gomba és szarvasgomba:
07115100 – – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
071190 – Más zöldség; zöldségkeverék:
– – Zöldségfélék:
07119010 – – – A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével
07119050 – – – Vöröshagyma
07119080 – – – Más
0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:
– Ehető gomba, fafülgomba (Auricularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és szarvasgomba:
07123100 – – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
07123200 – – Fafülgomba (Auricularia spp.)
07123300 – – Kocsonyás gomba (Tremella spp.)
07123900 – – Más
0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:
071310 – Borsó (Pisum sativum):
07131010 – – Vetésre
– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):
07133100 – – A Vigna mungo (L.) Hepper vagy a Vigna radiata (L.) Wilczek fajhoz tartozó bab
071333 – – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris): Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):
07133310 – – – Vetésre
07134000 – Lencse
07135000 – Nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
07139000 – Más
0714 Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő – vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél
0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:
– Brazildió:
08012200 – – Héj nélkül
0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:
– Mandula:
080211 – – Héjastól
080212 – – Héj nélkül
-Dió:
08023100 – – Héjastól
08023200 – – Héj nélkül
08026000 – Makadámia dió
080290 – Más:
08029020 – – Aréka (vagy bétel), kóla- és hikori dió
08029050 – – Fenyődió
080300 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva:
08030090 – Szárítva
0804 Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:
08044000 – Avokádó
0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva:
08054000 – Grépfrút, beleértve a pomelót
08059000 – Más
0806 Szőlő frissen vagy szárítva:
080620 – Szárítva
0810 Más gyümölcs frissen:
081040 – Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs:
08104010 – – Áfonya, vörös áfonya vagy hegyi áfonya (Vaccinium vitis – idaea faj gyümölcse)
08106000 – Durián
081090 – Más:
– – Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:
08109060 – – – Piros ribiszke
0811 Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
081120 – Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
08112011 – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
08112019 – – Más
– – Más:
08112039 – – – Fekete ribiszke
081190 – Más:
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
08119011 – – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
– – – Más:
08119031 – – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
0812 Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
081290 – Más:
08129010 – – Kajszibarack
08129030 – – Papaya
08129040 – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse
08129070 – – Guajava, mangó, mangosztán, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya és trópusi diófélék
08129098 – – Más:
ex08129098 – – – Fekete ribiszke
ex08129098 – – – Málna
0813 Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
081350 – Diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:
08135019 – – – Aszalt szilvát tartalmazó
– – Kizárólag a 0801 és 0802 vámtartifaszám alá tartozó szárított diófélék keveréke:
08135031 – – – Trópusi diófélékből
08135039 – – – Más
– – Más keverékek:
08135091 – – – Aszalt szilvát vagy fügét nem tartalmazó
08140000 Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé:
090190 – Más:
09019010 – – Kávéhéj és -burok
0908 Szerecsendió, szerecsendió – virág és kardamom
1001 Búza és kétszeres:
100190 – Más:
10019010 – – Tönköly vetésre
1006 Rizs
100700 Cirokmag
1008 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle
1102 Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével:
110290 – Más:
11029030 – – Zabliszt
1103 Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:
– Durva őrlemény és dara:
110319 – – Más gabonából:
11031910 – – – Rozsból
11031930 – – – Árpából
11031940 – – – Zabból
11031950 – – – Rizsből
110320 – Labdacs (pellet)
1104 Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:
– Lapított vagy pelyhesített gabona:
110412 – – Zabból:
11041210 – – – Lapított
110419 – – Más gabonából:
11041930 – – – Rozsból
– – – Árpából:
11041961 – – – – Lapított
11041969 – – – – Pelyhesített
– – – Más:
11041991 – – – – Pelyhesített rizs
– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona:
110422 – Zabból
110423 – – Kukoricából:
11042330 – – – Fényezett
11042390 – – – Kizárólag durván darált
110429 – – Más gabonából:
– – – Árpából:
11042901 – – – – Hántolt (héjázott vagy tisztított)
11042903 – – – – Hántolt és szeletelt vagy durván darált (»Grütze« vagy »grutten«)
11042905 – – – – Fényezett
11042907 – – – – Kizárólag durván darált
11042909 – – – – Más
– – – Más:
– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is:
11042911 – – – – – Búzából:
11042918 – – – – – Más
11042930 – – – – Fényezett:
ex11042930 – – – – – Búzából:
ex11042930 – – – – – Rozsból
– – – – Kizárólag durván darált:
11042951 – – – – – Búzából:
11042955 – – – – – Rozsból
11042959 – – – – – Más
– – – – Más:
11042981 – – – – – Búzából:
11042985 – – – – – Rozsból
110430 – Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:
11043010 – – Búzából:
1105 Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából
1106 Liszt, dara és por a 0713 vámtartifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vámtartifaszám alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból; vagy a 8. árucsoportba tartozó termékekből
1107 Maláta, pörkölve is
1108 Keményítő; inulin:
– Keményítő:
110819 – – Más keményítő:
11081910 – – – Rizskeményítő
11082000 – Inulin
11090000 Búzasikér, szárítva is
120100 Szójabab, törve is:
1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is:
120210 – Héjastól:
12021010 – – Vetésre
12030000 Kopra
120400 Lenmag, törve is
1205 Olajrepce- vagy repcemag, törve is
120600 Napraforgómag, törve is
1207 Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is
1208 Olajosmagliszt és -dara, vagy olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével
1209 Mag, gyümölcs és spóra vetési célra
1210 Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin:
1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarírtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is:
121190 – Más:
12119085 – – Más:
exl2119085 – – – Más, az édesgyökér kivételével
1212 Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):
– Más:
121291 – – Cukorrépa
121299 – – Más
12130000 Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is
1214 Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacím, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is
1301 Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar – agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
– Növényi nedv és kivonat:
13021100 – – Ópium
130219 – – Más
– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
130232 – – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
13023290 – – – Guarmagból
13023900 – – Más
150100 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:
– Sertészsír (zsiradék is):
15010011 – – Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer – előállítás kivételével
15010090 – Baromfizsír
150200 Szarvasmarhafaggyú, birka – vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
150300 Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve
1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1508 Földimogyoró – olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
150810 – Nyersolaj:
15081010 – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer – előállítás kivételével
150890 – Más:
15089010 – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer – előállítás kivételével
1511 Földimogyoró – olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1512 Napraforgómag-, pórsáfránymag – vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1513 Kókuszdió (kopra)–, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1514 Olaj repce-, repce – vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
– Lenmagolaj és frakciói:
15151100 – – Nyersolaj
151519 – – Más
– Kukoricaolaj és frakciói:
151521 – – Nyersolaj
151529 – – Más
151530 – Ricinusolaj és frakciói
151550 – Szezámolaj és frakciói
151590 – Más:
15159011 – – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:
exl5159011 – – – Tungolaj és frakciói
– – Dohánymagolaj és frakciói:
– – – Nyersolaj:
15159021 – – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
15159029 – – – – Más
– – – Más:
15159031 – – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
15159039 – – – – Más
– – Más olajok és frakcióik:
– – – Nyersolaj:
15159040 – – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
– – – – Más:
15159051 – – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
15159059 – – – – – Szilárd, más; folyékony
– – – Más:
15159060 – – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer – előállítás kivételével
– – – – – Más:
15159091 – – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
15159099 – – – – – Szilárd, más; folyékony
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:
151610 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói
151620 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:
– – Más:
15162091 – – – Legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésben
– – – – Más:
15162095 – – – – Repce-, lenmag-, olaj repcemag-, napraforgómag-, illipe-, vajfa-, makore-, touloucouna- vagy babassuolaj műszaki vagy ipari felhasználásra az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
– – – – Más:
15162096 – – – – – Földimogyoró-, gyapotmag-, szójabab- vagy napraforgómagolaj; más olaj, 50 tömegszázaléknál kevesebb szabad zsírsavtartalommal, a pálmamagbél-, illipe-, kókusz-, repce-, olaj repcemag- vagy copaibaolaj kivételével.
15162098 – – – – – – Más
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:
151710 – Margarin, a folyékony margarin kivételével:
15171090 – – Más
151790 – Más:
– – Más:
15179091 – – – Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék
15179099 – – – Más
151800 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:
– Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer – előállítás kivételével:
15180031 – – Nyers
15180039 – – Más
152200 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
– Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
– – Olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal:
15220031 – – – Semlegesítési iszap (soapstock)
1602 Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:
– Sertésből:
160249 – – Más, beleértve a keverékeket is:
– – – Házi sertésből:
– – – – Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy
belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is:
16024911 – – – – – Tarja, karaj (kivéve a szügyet) és részei, beleértve a tarja, karaj vagy a sonka keverékeit is
16024915 – – – – – Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarja, karaj vagy szügy és ezek részeiből készült tartalommal
16024950 – – – – 40 tömegszázaléknál kevesebb bármely fajtájú hús- vagy
belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
160250 – Szarvasmarhafélékből:
16025010 – – Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke
160290 – Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is:
16029010 – – Állati vérből készült termékek
160300 Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból
1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban:
– Nyerscukor ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül:
170111 – – Nádcukor
170112 – – Répacukor
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:
170220 – Juharcukor és juharcukorszirup:
17022010 – – Juharcukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával
170230 – Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor – tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor – tartalommal, szárazanyagra számítva
170240 – Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor – tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével
170260 – Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor – tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével
170290 – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
17029030 – – Izoglükóz
17029050 – – Maltodextrin és maltodextrinszirup
17029080 – – Inulinszirup
17029099 – – Más
1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz
18020000 Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék
1902 Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
190220 – Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:
19022030 – – 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló, bármely fajta hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
200190 – Más:
20019099 – – Más
2003 Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
200600 Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)
20060010 – Gyömbér
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
200819 – Más, beleértve a keverékeket is:
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
20081991 – – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle-
és trópusi gyümölcstartalommal
200820 – Ananász:
– – Alkohol hozzáadásával:
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20082011 – – – – 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
20082031 – – – – 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
20082039 – – – – Más
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20082059 – – – – Más
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
20082079 – – – – Más
20082090 – – – Cukor hozzáadása nélkül
200840 – Körte:
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
20084090 – – – Cukor hozzáadása nélkül
200870 – Őszibarack (beleértve a nektarint is):
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
20087098 – – – – 5 kg-nál kisebb
200880 – Földieper:
– – Alkohol hozzáadásával:
20088090 – – – Cukor hozzáadása nélkül
– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével:
200892 – – Keverékek:
– – – Alkohol hozzáadásával:
– – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
– – – – – Más:
20089216 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
– – – – Más:
– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:
20089232 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
20089234 – – – – – – Más
– – – – – Más:
20089236 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
– – – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – – Cukor hozzáadásával:
– – – – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20089251 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
– – – – – Más:
– – – – – – Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem
haladja meg az összes tömeg 50 százalékát:
20089272 – – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50
tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
– – – – – – Más
20089276 – – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50
tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
20089278 – – – – – – Más
– – – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
– – – – – Legalább 5 kg:
20089292 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50
tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
20089293 – – – – – – Más
– – – – –5 kg-nál kevesebb, de legalább 4,5 kg:
20089294 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50
tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
20089296 – – – – – – Más
– – – – – 4,5 kg-nál kisebb
20089297 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50
tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20082059 – – – – Más
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
20082079 – – – – Más
20082090 – – – Cukor hozzáadása nélkül
200840 –Körte:
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
20084090 – – – Cukor hozzáadása nélkül
200870 – Őszibarack (beleértve a nektarint is):
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
20087098 – – – – 5 kg-nál kisebb
200880 – Földieper:
– – Alkohol hozzáadásával:
20088090 – – – Cukor hozzáadása nélkül
– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével:
200892 – – Keverékek:
– – – Alkohol hozzáadásával:
– – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
– – – – – Más:
20089216 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
– – – – Más:
– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:
20089232 – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50
tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
200899 – – Más:
– – – Alkohol hozzáadásával:
– – – – Gyömbér:
20089911 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
– – – – Más:
– – – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:
20089924 – – – – – – – Trópusi gyümölcs:
ex20089924 – – – – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a
kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
– – – – – – Más
20089931 – – – – – – – Trópusi gyümölcs
20089934 – – – – – – – Más
– – – – – Más:
– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:
20089937 – – – – – – – Más
– – – – – – Más
20089938 – – – – – – – Trópusi gyümölcs
20089940 – – – – – – – Más
– – – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20089941 – – – – – Gyömbér
20089946 – – – – – Passiógyümölcs, guajava és tamarind
20089947 – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse,
szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
– – – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
20089951 – – – – – Gyömbér
20089961 – – – – – Maracuja és guajava
20089962 – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a kenyérfa
gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
20089967 – – – – – Más
2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
– Grépfrút-, (beleértve a pomelót) lé:
200929 – – Más:
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
20092991 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 € és hozzáadott
cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
– Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve:
200931 – – Legfeljebb 20 Brix-értékkel:
– – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:
20093111 – – – – Cukor hozzáadásával
200939 – – Más:
– – – Több mint 67 Brix-értékkel:
20093911 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:
20093931 – – – – – Cukor hozzáadásával
20093939 – – – – – Cukor hozzáadása nélkül
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:
– – – – – Citromlé:
20093951 – – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
20093955 – – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
20093959 – – – – – – Cukor hozzáadása nélkül
– – – – – Más citrusgyümölcs leve:
20093991 – – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
20093995 – – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
– Ananászlé:
200941 – – Legfeljebb 20 Brix-értékkel:
20094110 – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor
hozzáadásával
– – – Más:
20094191 – – – – Cukor hozzáadásával
200949 – – Más:
– – – Több mint 67 Brix-értékkel:
20094911 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
20094930 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor
hozzáadásával
– – – – Más:
20094991 – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
20094993 – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2106 Másutt nem említett élelmiszer – készítmény:
210690 – Más:
– – Ízesített vagy színezett cukorszirup:
21069030 – – – Izoglükózszirup
– – – Más:
21069051 – – – – Tejcukorszirup
21069055 – – – – Szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup
21069059 – – – – Más
220600 Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei:
22060010 – Pikett
– Más:
– – Habzóbor:
22060031 – – – Almából és körtéből
– – Nem habzóbor:
– – – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban):
22060051 – – – – Almából és körtéből
2301 Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból; tepertő:
23011000 – Liszt, dara és labdacs (pellet) húsból vagy vágási melléktermékből, belsőségből; tepertő
2302 Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is
2303 Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör – vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is
23040000 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is
2306 Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével
230800 Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:
23080040 – Makk és vadgesztenye; seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételével
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény:
230910 – Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
– – A 17023051–17023099, a 17024090, a 17029050 és a 21069055 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal:
– – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinszirup-tartalommal:
– – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék
keményítőtartalommal:
23091013 – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék
tej terméktartalommal
23091019 – – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal
– – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:
23091033 – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék
tejterméktartalommal
23091039 – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
– – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:
23091053 – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék
tej terméktartalommal
23091070 – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinsziruptartalom nélkül, de tejterméktartalommal
230990 – Más:
23099010 – – Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat
23099020 – – Az ezen árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek
– – Más, beleértve az előkeveréket is:
– – – A 17023051–17023099, a 17024090, a 17029050 és a 21069055
alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal:
– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinszirup-tartalommal:
– – – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék
keményítőtartalommal:
23099031 – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék
tejterméktartalommal
23099033 – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
– – – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék
keményítőtartalommal:
23099043 – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék
tej terméktartalommal
23099049 – – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
– – – Más:
– – – – Más:
23099099 – – – – – Más
2401 Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék:
240110 – Leveles dohány:
– – Mesterséges hővel szárított Virginia típusú és természetes úton szárított világos Burley típusú dohány (beleértve a Burley hibrideket is); természetes úton szárított világos Maryland típusú és füstöléssel szárított dohány:
24011010 – – – Mesterséges hővel szárított Virginia típusú
24011020 – – – Természetes úton szárított világos Burley típusú (beleértve a Burley
hibrideket is)
24011030 – – – Természetes úton szárított világos Maryland típusú
– – – Füstöléssel szárított dohány:
24011041 – – – – Kentucky típusú
24011049 – – – – Más
– – Más:
24011050 – – – Természetes úton szárított világos dohány
24011070 – – – Természetes úton sötét világos dohány
24011080 – – – Mesterséges hővel szárított dohány
24011090 – – – Más dohány
240120 – Dohány részben vagy teljesen kocsány nélkül:
– – Mesterséges hővel szárított Virginia típusú és természetes úton szárított világos Burley típusú dohány (beleértve a Burley hibrideket is); természetes úton szárított világos Maryland típusú és füstöléssel szárított dohány:
24012010 – – – Mesterséges hővel szárított Virginia típusú
24012020 – – – Természetes úton szárított világos Burley típusú (beleértve a Burley
hibrideket is)
24012030 – – – Természetes úton szárított világos Maryland típusú
– – – Füstöléssel szárított dohány:
24012041 – – – – Kentucky típusú
24012049 – – – – Más
– – Más:
24012050 – – – Természetes úton szárított világos dohány
24012070 – – – Természetes úton sötét világos dohány
24012080 – – – Mesterséges hővel szárított dohány
24012090 – – – Más dohány
24013000 – Dohányhulladék
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj – koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
– Illóolajok citrusgyümölcsből:
330112 – – Narancsból:
330113 – – Citromból:
330119 – – Más
– Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsből készülteket:
330124 – – Borsmentából (Mentha piperita)
330125 – – Más mentából
330129 – – Más
33013000 – Rezinoidok
3302 Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag – készítmények italgyártáshoz:
330210 – Élelmiszer – vagy italgyártáshoz használt fajták:
– – Az italgyártásban használt fajták:
33021040 – – – Más
33021090 – – Az élelmiszeriparban használt fajták
3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:
350190 – Más:
35019010 – – Kazeinenyvek
3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok:
350300 Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vámtartifaszám alá tartozó kazeinenyvek kivételével:
35040000 Peptonok és ezek származékai; másutt nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin – vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:
350510 – Dextrinek és más átalakított keményítők:
– – Más átalakított keményítők:
35051050 – – – Észterezett vagy éterezett keményítők
4101 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék nyers bőre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is
4102 Juh – vagy báránybőr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), gyapjasan vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontjában felsoroltak kivételével
4103 Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. b) és c) pontjában felsoroltak kivételével
4301 Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101, 4102 és a 4103 vámtartifaszám alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével
50010000 Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó
50020000 Nyersselyem (nem sodorva)
50030000 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is)
5101 Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve
5102 Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve
5103 Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével
520100 Pamut nem kártolva, vagy nem fésülve
5202 Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)
52030000 Pamut kártolva vagy fésülve
5301 Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302 Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)”

III. MELLÉKLET

„II. b) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGESMEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE
A 27. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN EMLÍTETEK SZERINT

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok a következő ütemezés szerint csökkennek, illetve szűnnek meg:

– 2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 80%-ára csökken,

– 2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60%-ára csökken,

– 2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40%-ára csökken,

– 2010. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 0%-ára csökken.

KN – kód Árumegnevezés
0101 Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:
010190 – Más
0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva:
020610 – Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:
– – Más:
02061091 – – – Máj
02061095 – – – Sovány és zsíros dagadó
02061099 – – – Más
– Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva:
02062100 – – Nyelv
02062200 – – Máj
020629 – – Más:
– – – Más:
02062991 – – – – Sovány és zsíros dagadó
02062999 – – – – Más
– Sertésből fagyasztva:
020649 – – Más
020680 – Más frissen vagy hűtve:
– – Más:
02068091 – – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből
02068099 – – – Juhból és kecskéből
020690 – Más fagyasztva:
– – Más:
02069091 – – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből
02069099 – – – Juhból és kecskéből
0208 Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva:
020810 – Házi, üregi vagy mezei nyúlból
020840 – Bálnából, delfinből és barna delfinből [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; lamantinból és dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből]:
02084010 – – Bálnahús
020890 – Más
020900 Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0403 Író, aludttej és tejföl joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
040390 – Más:
– – ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
– – – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma:
04039011 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04039013 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04039019 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – – Más, zsírtartalma:
04039031 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04039033 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04039039 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – Más:
– – – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma:
04039051 – – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal
04039053 – – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
04039059 – – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó
– – – – Más, zsírtartalma:
04039061 – – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal
04039063 – – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
04039069 – – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó
0404 Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tej alkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
040410 – Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
– – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
– – – Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom x 6,38):
– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
04041026 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041028 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041032 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
04041034 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041036 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041038 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – Más:
– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma
(nitrogéntartalom x 6,38):
– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
04041048 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041052 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041054 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
04041056 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041058 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041062 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom x 6,38):
– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
04041072 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041074 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041076 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
04041078 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041082 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041084 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
040490 – Más
0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tej készítmények (vajkrém):
040520 – Kenhető tej készítmények (vajkrém):
04052090 – – Legalább 75 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalommal
040590 – Más
0406 Sajt és túró:
040610 – Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró
040620 – Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt
040630 – Ömlesztett sajt nem reszelve vagy nem őrölve
040640 – Kék erezetű sajt és más sajtok, amelyek erezetét a Penicillium roqueforti hozta létre
040690 – Más sajt:
04069001 – – Feldolgozásra
– – Más:
04069013 – – – Ementáli
04069015 – – – Gruyére, Sbrinz
04069017 – – – Bergkäse, Appenzell
04069018 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or és Tété de Moine
04069019 – – – Fölözött tejből készített, és finoman őrölt fűszerekkel kevert Glarus herb
(Schabziger néven ismert) sajt
04069021 – – – Cheddar
04069023 – – – Edam
04069025 – – – Tilsit
04069027 – – – Butterkäse
04069029 – – – Kashkaval
04069035 – – – Kefalo – Tyri
04069037 – – – Finlandia
04069039 – – – Jarlsberg
– – – Más:
04069050 – – – – Juh- vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban vagy juh- vagy
kecskebőrben
– – – – Más:
– – – – – Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes
anyagra számítva:
– – – – – – Legfeljebb 47 tömegszázalék:
04069061 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano
04069069 – – – – – – – Más
– – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék:
04069073 – – – – – – – Provolone
04069075 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
04069076 – – – – – – – Danbo, Fontai, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Saime”
04069078 – – – – – – – Gouda
04069079 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint – Nectaire, Saint – Paulin, Taleggio
04069081 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester,
Blarney, Colby, Monterey
04069082 – – – – – – – Camembert
04069084 – – – – – – – Brie
04069085 – – – – – – – Kefalograviera, Kas seri
– – – – – – – Más sajt, víztartalma zsírmentes anyagra számítva:
04069086 – – – – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 52 tömegszázalék
04069087 – – – – – – – – 52 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 62 tömegszázalék
04069088 – – – – – – – – 62 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék
04069093 – – – – – – 72 tömegszázalékot meghaladó
04069099 – – – – – Más
0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
0511 Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:
05111000 – Szarvasmarhafélék spermája
– Más:
051199 – – Más:
05119910 – – – Porcok vagy inak; nyesedék és a nyers bőr vagy irha hasonló hulladékai
05119985 – – – Más:
ex05119985 – – – – Lószőr és lószőrhulladéktól különböző, más anyagból való alátéten is,
megerősítő anyaggal is
0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve
0604 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve:
060410 – Moha és zuzmó:
06041010 – – Rénzuzmó
– Más:
060491 – – Frissen:
06049140 – – – Tűlevelű ágak
ex0604914 0 – – – – Nordmann fenyőből (Abie nordmanniana (Stev.) Spach) és nemes fenyőből (Abie procera Rehd.)
0701 Burgonya frissen vagy hűtve:
070190 – Más:
07019010 – – Keményítőgyártásához
– – Más:
07019090 – – – Más
0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve:
070310 – Vöröshagyma és gyöngyhagyma:
07031090 – – Gyöngyhagyma
07039000 – Póréhagyma és más hagymaféle
0705 Saláta (Lactuca sativd) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve:
– Saláta:
07051100 – – Fejes saláta
07051900 – – Más
– Cikória:
07052900 – – Más
0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve:
070690 – Más:
07069010 – – Zeller (gumós vagy német zeller)
07069090 – – Más
070700 Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve:
07070090 – Apró uborka
0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve:
07081000 – Borsó (Pisum sativum)
07089000 Más hüvelyes zöldség
0709 Más zöldség frissen vagy hűtve:
07092000 – Spárga
07093000 – Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)
07094000 – Zeller, a gumós zeller kivételével
– Ehető gomba és szarvasgomba:
070959 – – Más:
07095950 – – – Szarvasgomba
070960 – A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse
07097000 – Paraj, új – zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)
070990 – Más
0710 Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:
07101000 – Burgonya
– Hüvelyes zöldség kifejtve is:
07102100 – – Borsó (Pisum sativum)
07102200 – – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
07102900 – – Más
07103000 – Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)
071080 – Más zöldség
07109000 – Zöldségkeverék
0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
071120 – Olajbogyó
07114000 – Uborka és apró uborka
– Ehető gomba és szarvasgomba:
07115900 – – Más
071190 – Más zöldség; zöldségkeverék:
– – Zöldségfélék:
07119070 – – – Kapribogyó
07119090 – – Zöldségkeverék
0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:
07122000 – Vöröshagyma
071290 – Más zöldség; zöldségkeverék
0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:
071310 – Borsó (Pisum sativum):
07131090 – – Más
07132000 – Csicseriborsó
– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):
07133200 – – Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaseolus or Vigna angularis)
071333 – – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris): Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):
07133390 – – – Más
07133900 – – Más
0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:
– Kókuszdió:
08011100 – – Szikkasztott
08011900 – – Más
– Brazildió:
08012100 – – Héjastól
– Fenyődió
08013100 – – Héjastól
0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:
– Mogyoró (Corylus spp.):
08022100 – – Héjastól
08022200 – – Héj nélkül
08024000 – Gesztenye (Castanea spp.)
08025000 – Pisztácia
080290 – Más:
08029085 – – Más
080300 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva:
– Frissen:
08030011 – – Plantain
08030019 – – Más
0804 Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:
080420 – Füge:
08042010 – – Frissen:
08043000 – Ananász
08045000 – Guajava, mangó és mangosztán
0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva:
080510 – Narancs
080520 – Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek
080550 – Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0806 Szőlő frissen vagy szárítva:
080610 – Frissen:
08061010 – – Csemegeszőlő
0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen:
08072000 – Papaya
0808 Alma, körte és birs frissen
0809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen:
0810 Más gyümölcs frissen:
081020 – Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna
081040 – Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs:
08104030 – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse
08104050 – – A Vaccinium macrocarpon és a Vaccinium corymbosum faj gyümölcse
08104090 – – Más
08105000 – Kiwi
081090 – Más:
08109030 – – Tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva
08109040 – – Passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
– – Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:
08109050 – – – Fekete ribiszke
08109070 – – – Más
08109095 – – Más
0811 Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
081110 – Földieper
081120 – Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:
– – Más:
08112031 – – – Málna
08112051 – – – Piros ribiszke
08112059 – – – Földi szeder és faeper
08112090 – – – Más
081190 – Más:
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
08119019 – – – – Más
– – – Más:
08119039 – – – – Más
– – Más:
08119050 – – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse
08119070 – – – A Vaccinium myrtilloides és a Vaccinium angustifolium faj gyümölcse
– – – Cseresznye és meggy
08119075 – – – – Meggy (Prunus cerasus)
08119080 – – – – Más
08119085 – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
08119095 – – – Más
0812 Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
08121000 – Cseresznye és meggy
081290 – Más:
08129020 – – Narancs
08129098 – – Más
0813 Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
08131000 – Kajszibarack
08132000 – Aszalt szilva
08133000 – Alma
081340 – Más gyümölcs
081350 – Diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:
– – – Aszalt szilvát nem tartalmazó:
08135012 – – – – Papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből,
szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) és pitahayából
08135015 – – – – Más
– Más keverékek:
08135099 – – – Más
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé:
– Nyers kávé:
09011100 – – Koffeintartalmú
09011200 – – Koffeinmentes
– Pörkölt kávé:
09012100 – – Koffeintartalmú
09012200 – – Koffeinmentes
090190 – Más:
09019090 – – Valódi kávét tartalmazó pótkávé
0904 Bors a Piper; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve:
090420 – A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve is:
– – Nem zúzott, nem őrölt:
09042030 – – – Más
0909 Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó
0910 Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer
1102 Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével:
11021000 – Rozsliszt
110220 – Kukoricaliszt:
110290 – Más:
11029010 – – Árpaliszt
11029050 – – Rizsliszt
11029090 – – Más
1103 Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:
– Durva őrlemény és dara:
110311 – – Búzából
110313 – – Kukoricából
110319 – – Más gabonából:
11031990 – – – – Más
1104 Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:
– Lapított vagy pelyhesített gabona:
110412 – – Zabból:
11041290 – – – Pelyhesített
110419 – – Más gabonából:
11041910 – – – Búzából
11041950 – – – Kukoricából
– – – Más:
11041999 – – – – Más
– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona:
110423 – – Kukoricából:
11042310 – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is
11042399 – – – Más
110429 – – Más gabonából:
– – – Más:
11042930 – – – – Fényezett:
ex11042930 – – – – – kivéve búzából vagy rozsból
– – – – Más:
11042989 – – – – – Más
110430 – Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:
11043090 – – Más gabonából
1108 Keményítő; inulin
– Keményítő:
11081100 – – Búzakeményítő
11081200 – – Kukoricakeményítő
11081300 – – Burgonyakeményítő
11081400 – – Manióka- (kasszava-) keményítő
110819 – – Más keményítő:
11081990 – – – Más
1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is:
120210 – Héjastól:
12021090 – – Más
12022000 – Héj nélkül, törve is
1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarírtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is:
12112000 – Ginzenggyökér
12113000 – Kokalevél
12114000 – Mákszalma
121190 – Más:
12119085 – – Más:
ex12119085 – – – Édesgyökér
150100 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:
– Sertészsír (zsiradék is):
15010019 – – Más
1508 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
150810 – Nyersolaj
15081090 – – Más
150890 – Más:
15089090 – – Más
151000 Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vámtartifaszám alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is
152200 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
– Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
– – Olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal:
15220039 – – – Más
– – Más:
15220091 – – – Az olaj alja és olaj seprő (olajdrass); semlegesítési iszap (soapstock)
15220099 – – – Más
1602 Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:
16021000 – Homogenizált készítmények
– A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfiból készült termékek:
160231 – – Pulykából:
– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:
16023111 – – – – Kizárólag főzés nélküli pulykahústartalommal
16023119 – – – – Más
16023190 – – – Más
160232 – – Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból:
– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:
16023211 – – – – Főzés nélkül
16023219 – – – – Más
16023290 – – – Más
160239 – – Más:
– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:
16023921 – – – – Főzés nélkül
16023929 – – – – Más
16023980 – – – Más
– Sertésből:
160241 – – Sonka és részei
160242 – – Lapocka és részei
160249 – – Más, beleértve a keverékeket is:
– – – Házi sertésből:
– – – – Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy
belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is:
16024913 – – – – – Szügy és részei, beleértve a szügy és lapocka keverékeit is
16024919 – – – – – Más
16024990 – – – Más
160250 – Szarvasmarhafélékből:
– – Más:
– – – Légmentes csomagolásban:
16025031 – – – – Főtt, pácolt marhahús (corned beef)
16025039 – – – – Más
16025080 – – – Más
160290 – Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is:
– – Más:
16029031 – – – Vadból vagy nyúlból
16029041 – – – Rénszarvasból
– – – Más:
16029051 – – – – Házi sertéshús- vagy belsőségtartalommal
– – – – Más:
– – – – – Szarvasmarhahús- vagy belsőségtartalommal:
16029061 – – – – – – Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy
belsőség keveréke
– – – – – Más:
– – – – – – Birkából vagy kecskéből:
– – – – – – – Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy
belsőségkeveréke
16029072 – – – – – – – – Birkából
16029074 – – – – – – – – Kecskéből
– – – – – – – Más:
16029076 – – – – – – – – Birkából
16029078 – – – – – – – – Kecskéből
1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban:
– Más:
17019100 – – Ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával
170199 – – Más
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:
– Tejcukor és tejcukorszirup:
17021100 – – Legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva
17021900 – – Más
170220 – Juharcukor és juharcukorszirup:
17022090 – – Más
170290 – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
17029060 – – Műméz, természetes mézzel keverve is
– – Égetett cukor:
17029071 – – – Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal, szárazanyagra számítva
– – – Más:
17029075 – – – – Por alakban, összetömörítve is
17029079 – – – – Más
18010000 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve
2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:
200410 – Burgonya:
20041010 – – Főzve, máshogy nem elkészítve
– – Más:
20041099 – – – Más
2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével::
200520 – Burgonya:
– – Más:
20052020 – – – Vékony szeletek zsiradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve
is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas
20052080 – – – Más
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
200811 – – Földimogyoró:
– – – Más, kiszerelésének nettó tömege:
– – – – Meghaladja az 1 kg-ot:
20081192 – – – – – Pörkölt
20081194 – – – – – Más
– – – – Legfeljebb 1 kg:
20081196 – – – – – Pörkölt
20081198 – – – – – Más
200819 – – Más, beleértve a keverékeket is:
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20081911 – – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és
trópusi gyümölcstartalommal
– – – – Más:
20081913 – – – – – Pörkölt mandula és pisztácia
20081919 – – – – – Más
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
20081991 – – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és
trópusi gyümölcstartalommal
ex20081991 – – – – – Pörkölt trópusi diófélék kivételével
– – – – Más:
– – – – – Pörkölt dióféle:
20081993 – – – – – – Mandula és pisztácia
20081995 – – – – – – Más
20081999 – – – – – Más
200820 – Ananász:
– – Alkohol hozzáadásával:
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20082019 – – – – Más
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20082051 – – – – 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
20082071 – – – – 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
200830 – Citrusfélék:
– – Alkohol hozzáadásával:
– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
20083011 – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20083051 – – – – Grépfrutszeletek, beleértve a pomelót
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
20083071 – – – – Grépfrutszeletek, beleértve a pomelót
20083075 – – – – Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine,
wilking és hasonló citrusféle hibridek:
20083090 – – – Cukor hozzáadása nélkül
200840 – Körte:
– – Alkohol hozzáadásával:
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
20084011 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
– – – – Más:
20084021 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
20084031 – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
20084051 – – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
20084071 – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
20084079 – – – – Más
200850 – Kajszibarack:
– – Alkohol hozzáadásával:
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
20085011 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
– – – – Más:
20085031 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
20085039 – – – – – Más
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20085069 – – – – Más
– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
20085094 – – – – Legalább 4,5 kg, de 5 kg-nál kevesebb
20085099 – – – – 4,5 kg-nál kevesebb
200860 – Cseresznye és meggy:
– – Alkohol hozzáadásával:
– – – Más:
20086031 – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – Cukor hozzáadásával, kiszerelésének nettó tömege:
20086050 – – – – Meghaladja a 1 kg-t
– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
20086070 – – – – Legalább 4,5 kg:
20086090 – – – – 4,5 kg-nál kevesebb
ex20086090 – – – – – Meggy (Prunus cerasus)
200880 Földieper:
– – Alkohol hozzáadásával:
– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
20088011 – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
20088019 – – – – Más
– – – Más:
20088031 – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
– – Alkohol hozzáadása nélkül:
20088050 – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével::
200899 – – Más:
– – – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
20089945 – – – – – Szilva és szilvafélék
– – – – Cukor hozzáadása nélkül:
– – – – – Szilva és szilvaféle, kiszerelésének nettó tömege
20089972 – – – – – – Legalább 5 kg
20089978 – – – – – – 5 kg-nál kisebb
2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
– Narancslé:
200911 – – Fagyasztva
200919 – – Más:
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
20091998 – – – – Más
– Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is):
200969 – – Más:
– – – Több mint 67 Brix-értékkel:
20096911 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €
– – – Több mint 30, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 €-t:
20096951 – – – – – Koncentrált
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 €:
– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal:
20096971 – – – – – – Koncentrált
20096979 – – – – – – Más
– Almalé:
200979 – – Más:
– – – Több mint 67 Brix-értékkel:
20097911 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
– – – – Más:
20097991 – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
20097999 – – – – – Cukor hozzáadása nélkül
200990 – Gyümölcs- vagy zöldséglé keverék:
– – Több mint 67 Brix-értékkel:
– – – Alma- és körteié keveréke:
20099011 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €
20099019 – – – – Más
– – Legfeljebb 67 Brix-értékkel:
– – – Alma- és körteié keveréke:
20099031 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 € és hozzáadott
cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
– – – Más:
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:
– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke:
20099041 – – – – – – Cukor hozzáadásával
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:
– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke:
20099079 – – – – – – Cukor hozzáadása nélkül
23050000 Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is
230700 Borseprő; nyers borkő:
230800 Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:
– Szőlőtörköly:
23080011 – – Teljes alkoholtartalma legfeljebb 4,3 térfogatszázalék és szárazanyagtartalma legalább 40 tömegszázalék
23080019 – – Más
23080090 – Más
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény:
230990 – Más:
– – Más, beleértve az előkeveréket is:
– – – A 17023051 – 17023099 a 17024090 a 17029050 és a 21069055 alszámok
alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal:
– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinszirup-tartalommal:
– – – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék
keményítőtartalommal:
23099035 – – – – – – Legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék
tej terméktartalommal
23099039 – – – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal
– – – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:
23099041 – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék
tej terméktartalommal
– – – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:
23099051 – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék
tejterméktartalommal
23099053 – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék
tejterméktartalommal
23099059 – – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
23099070 – – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinsziruptartalom nélkül, de tejterméktartalommal
– – – Más:
23099091 – – – – Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal
– – – – Más:
23099095 – – – – – Szerves vagy szervetlen bázison legalább 49 tömegszázalék kolin
kloridot tartalmazó”

IV. MELLÉKLET

„II. c) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE
A 27. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJÁBAN EMLÍTETTEK SZERINT

A megállapodás hatálybalépésének időpontjától a kontingensen belül vámmentesen behozható termékek

KN-kód Árumegnevezés Vámkontingens (tonnában)
10019091 Közönséges búza, kétszeres és tönköly, kivéve tönköly vetésre 20000
10019099”

V. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

AZ ALBÁNIÁBÓL SZÁRMAZÓ HALAKRA ÉS HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ENGEDMÉNYEK

Az Európai Közösségbe importált következő albániai termékek vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók:


KN-kód

Árumegnevezés
2007. január 1-jétől
kezdődően
2008. január 1-jétől
és az azt követő
évektől
03019110
03019190
03021110
03021120
03021180
03032110
03032120
03032180
03041915
03041917
ex03041919
ex03041991
03042915
03042917
ex03042919
ex03049921
ex03051000
ex03053090
03054945
ex03055980
ex03056980
Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
és Oncorhynchus chrysogaster): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)
VK: 50 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 80%-a
VK: 50 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 70%-a
03019300
03026911
03037911
ex03041919
ex03041991
ex03042919
ex03049921
ex03051000
ex03053090
ex03054980
ex03055980
ex03056980
Ponty: élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) VK: 20 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 80%-a
VK: 20 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 70%-a
ex03019980
03026961
03037971
ex03041939
ex03041999
ex03042999
ex03049999
ex03051000
ex03053090
ex03054980
ex03055980
ex03056980
Tengeri fogas (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) VK: 20 t 0%-on
VK felett:
Az MFN vám 55%-a
VK: 20 t 0%-on
VK felett:
Az MFN vám 30%-a
ex03019980 Tengeri sügér VK: 20 t 0%-kal VK: 20 t 0%-kal
03026994
ex03037700
ex03041939
ex03041999
ex03042999
ex03049999
ex03051000
ex03053090
ex03054980
ex03055980
ex03056980
(Dicentrarchus labrax): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) VK felett: Az MFN vám 55%-a VK felett: Az MFN vám 30%-a
KN-kód Árumegnevezés Eredeti kontingensmennyiség Vámtétel
16041311
16041319
ex16042050
Elkészített vagy tartósított szardínia 100 tonna 6% * 
16041600
16042040
Elkészített vagy tartósított szardella 1000 tonna *  0% * 

Az elkészített vagy konzervált szardínia és szardella kivételével a 1604 HR-vámtarifaszám alá tartozó minden termék esetében a vámtétel a következők szerint csökken:

Év 2006. december 1. 2007. január 1. 2008. január 1. és azt követő évek
Vám Az MFN 80%-a Az MFN 65%-a Az MFN 50%-a”

VI. MELLÉKLET

„2. JEGYZŐKÖNYV
A FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKNEK A KÖZÖSSÉG ÉS ALBÁNIA KÖZÖTTI KERESKEDELMÉRŐL

(STM 2. Jegyzőkönyv)

1. cikk

(1) A Közösség és Albánia az I. és II, IIb., IIc. és IId. mellékletben felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékekre a mellékletekben említett feltételekkel összhangban alkalmazza a vámokat, függetlenül attól, hogy korlátozza-e őket vámkontingens vagy sem.

(2) A stabilizációs és társulási tanács az alábbiakról határoz:

– az e jegyzőkönyv szerinti feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzékének kibővítése,

– az I. és IIb., IIc. és IId. mellékletben említett vámok módosítása,

– a vámkontingensek növelése vagy megszüntetése.

2. cikk

A stabilizációs és társulási tanács határozatával csökkenthetők az 1. cikk alapján alkalmazott vámok:

– amikor a Közösség és Albánia közötti kereskedelemben csökkennek az alaptermékekre alkalmazott vámok, vagy

– a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönös engedményekből származó csökkentésekre adott válaszul.

Az első francia bekezdésben elrendelt csökkentéseket az adott feldolgozott mezőgazdasági termékek gyártásánál ténylegesen használt mezőgazdasági termékeknek megfelelő mezőgazdasági alkotóelemre megadott vámra vonatkoztatva kell kiszámítani, és ezt le kell vonni az ezekre a mezőgazdasági alaptermékekre alkalmazott vámból.

3. cikk

A Közösség és Albánia tájékoztatja egymást a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban elfogadott közigazgatási intézkedésekről. Ezen intézkedéseknek egyenlő elbánást kell biztosítaniuk minden érintett fél számára, és a lehető legegyszerűbbnek és legrugalmasabbnak kell lenniük.

I. melléklet

Az Albániából származó feldolgozott mezőgazdasági termékekre a Közösségbe történő’ behozatalkor alkalmazandó vámok

Az Albániából származó, alább felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára nulla vámtétel vonatkozik.

KN-kód Árumegnevezés
0403 Író, aludttej és tejföl joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
040310 – Joghurt:
– – ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
04031051 – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04031053 – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04031059 – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – Más, tej zsírtartalma:
04031091 – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék
04031093 – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
04031099 – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó
040390 – Más:
– – ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
04039071 – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04039073 – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04039079 – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – Más, tej zsírtartalma:
04039091 – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék
04039093 – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
04039099 – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó
0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tej készítmények (vajkrém):
040520 – Kenhető tej készítmények (vajkrém):
04052010 – – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal
04052030 – – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal
05010000 Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhaj hulladék
0502 Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka
0505 Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka
0506 Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka
0507 Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka
05080000 Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka
05100000 Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva
0511 Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:
– Más:
051199 – – Más:
– – – Állati eredetű természetes szivacs:
05119931 – – – – Nyers
05119939 – – – – Más
05119985 – – – Más:
ex05119985 – – – – Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is
0710 Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:
07104000 – Csemegekukorica
0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
071190 – Más zöldség; zöldségkeverék:
– – Zöldségfélék:
07119030 – – – Csemegekukorica
09030000 Matétea
1212 Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):
12122000 – Tengeri moszat és más alga
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
– Növényi nedv és kivonat:
13021200 – – Édesgyökérből
13021300 – – Komlóból
130219 – – Más:
13021980 – – – Más
130220 – Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok
– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
13023100 – – Agar-agar
130232 – – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is
13023210 – – – Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból
1401 Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)
1404 Másutt nem említett növényi eredetű termék
150500 Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)
15060000 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
151590 – Más:
15159011 – – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:
ex15159011 – – – jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:
151620 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:
15162010 – – Hidrogénezett ricinusolaj, ún. »opálviasz«
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:
151710 – Margarin, a folyékony margarin kivételével:
15171010 – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tej zsírtartalommal
151790 – Más:
15179010 – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tej zsírtartalommal
– – Más:
15179093 – – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére
151800 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:
15180010 – Linoxin
– Más:
15180091 – – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével
– – Más:
15180095 – – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból
és olajból és ezek frakcióiból
15180099 – – – Más
15200000 Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg
1521 Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is:
152200 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
15220010 – Degras
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül
1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is
18040000 Kakaóvaj, -zsír és -olaj
18050000 Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtartifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
1902 Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
19021100 – – Tojástartalommal
190219 – – Más
190220 – Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:
– – Más:
19022091 – – – Főzve
19022099 – – – Más
190230 – Más tészta:
190240 – Kuszkusz (búzadarakása)
19030000 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában
1904 Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék
2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
200190 – Más:
20019030 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
20019040 – – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
20019060 – – Pálmafacsúcsrügy
2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:
200410 – Burgonya:
– – Más
20041091 – – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában
200490 – Más zöldség és zöldségkeverék:
20049010 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:
200520 – Burgonya:
20052010 – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában
20058000 – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
200811 – – Földimogyoró:
20081110 – – – Amerikai mogyoróvaj
– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével:
20089100 – – Pálmafacsúcsrügy
200899 – – Más:
– – – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – – Cukor hozzáadása nélkül:
20089985 – – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével
20089991 – – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre
alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
2102 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vámtartifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár
2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
210500 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
210610 – Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje
210690 – Más:
21069020 – – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához
– – Más:
21069092 – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom
nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tej zsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukorvagy keményítőtartalommal
21069098 – – – Más
2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó
2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével
220300 Malátából készült sör
2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
2207 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal
2208 Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital
2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból
2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia
2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
– Más többértékű alkoholok:
29054300 – – Mannit
290544 – – Szorbit (D-glucit)
29054500 – – Glicerin
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
330190 – Más
3302 Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmények italgyártáshoz:
330210 – Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:
– – Az italgyártásban használt fajták:
– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:
33021010 – – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal
– – – – Más:
33021021 – – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom
nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tej zsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukorvagy keményítőtartalommal
33021029 – – – – – Más
3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:
350110 – Kazein
350190 – Más:
35019090 – – Más
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:
350510 – Dextrinek és más átalakított keményítők:
35051010 – – Dextrinek
– – Más átalakított keményítők:
35051090 – – – Más
350520 – Enyvek
3809 Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
380910 – Keményítőtartalommal:
3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):
382460 – Szorbit, a 290544 alszám alá tartozó kivételével

IIa. melléklet

A Közösségből származó feldolgozott megzőgazdasági termékekre az Albániába történő behozatalkor alkalmazott vámok

Az alább felsorolt Közösségből származó áruknak Albániába történő behozatalára nulla vámtétel vonatkozik.

KN-kód Árumegnevezés
05010000 Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhaj hulladék
0502 Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka
0505 Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka
0506 Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka
0507 Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka
05080000 Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka
05100000 Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva
0511 Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:
– Más:
051199 – – Más:
– – – Állati eredetű természetes szivacs:
05119931 – – – – Nyers
05119939 – – – – Más
05119985 – – – Más:
ex05119985 – – – – Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is
09030000 Matétea
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
– Növényi nedv és kivonat:
13021200 – – Édesgyökérből
13021300 – – Komlóból
130219 – – Más:
13021980 – – – Más
130220 – Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok
– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
13023100 – – Agar-agar
130232 – – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
13023210 – – – Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból
1401 Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)
1404 Másutt nem említett növényi eredetű termék
150500 Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)
15060000 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
151590 – Más:
15159011 – – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:
exl5159011 – – – jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:
151620 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:
15162010 – – Hidrogénezett ricinusolaj, ún »opálviasz«
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:
151710 – Margarin, a folyékony margarin kivételével:
15171010 – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tej zsírtartalommal
151790 – Más:
15179010 – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tej zsírtartalommal
– – Más:
15179093 – – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére
151800 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:
15180010 – Linoxin
– Más:
15180091 – – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével
– – Más:
15180095 – – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi
zsírból és olajból és ezek frakcióiból
15180099 – – – Más
15200000 Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg
1521 Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is:
152200 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
15220010 – Degras
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:
17025000 – Vegytiszta gyümölcscukor
170290 – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
17029010 – – Vegytiszta malátacukor
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül
1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is
18040000 Kakaóvaj, -zsír és -olaj
18050000 Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
19030000 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék
2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
210120 – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények:
– – Készítmények:
21012092 – – – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum alapú
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
210330 – Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:
21033010 – – Mustárliszt és -dara
21033090 – – Elkészített mustár
210390 – Más:
21039010 – – Mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney)
21039030 – – Keserű aroma 44,2–49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5 és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér- (gencián), fűszer- és különböző fűszerkeveréktartalommal, és 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiszerelve
2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
210610 – Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje
210690 – Más:
21069020 – – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához
– – Más:
21069092 – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom
nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal:
21069098 – – – Más
220300 Malátából készült sör
2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
2207 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal
2208 Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital
2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia:
240310 – Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótlótartalommal is:
24031090 – – Más
2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
– Más többértékű alkoholok:
29054300 – – Mannit
290544 – – Szorbit (D-glucit)
29054500 – – Glicerin
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
330190 – Más
3302 Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmények italgyártáshoz:
330210 – Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:
– – Az italgyártásban használt fajták:
– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:
33021010 – – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal
– – – – Más:
33021021 – – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom
nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal
33021029 – – – – – Más
3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:
350110 – Kazein
350190 – Más:
35019090 – – Más
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:
350510 – Dextrinek és más átalakított keményítők:
35051010 – – Dextrinek
– – Más átalakított keményítők:
35051090 – – – Más
350520 – Enyvek
3809 Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
380910 – Keményítőtartalommal:
3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):
382460 – Szorbit, a 290544 alszám alá tartozó kivételével

IIb. melléklet

A Közösségből származó feldolgozottmezőgazdasági termékekre vonatkozó Albániai engedmények

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok a következő ütemezés szerint csökkennek, illetve szűnnek meg:

– 2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 80%-ára csökken,

– 2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60%-ára csökken,

– 2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40%-ára csökken,

– 2010. január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód Árumegnevezés
0710 Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:
07104000 – Csemegekukorica
0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
071190 – Más zöldség; zöldségkeverék:
– – Zöldségfélék:
07119030 – – – Csemegekukorica
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401 – 0404 vámtartifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
1902 Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
19021100 – – Tojástartalommal
190219 – – Más
190220 – Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:
– – Más:
19022091 – – – Főzve
19022099 – – – Más
190230 – Más tészta:
190240 – Kuszkusz (búzadarakása)
1904 Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve
2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
200190 – Más:
20019030 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
20019040 – – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
20019060 – – Pálmafacsúcsrügy
2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:
200410 – Burgonya:
– – Más:
20041091 – – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában
200490 – Más zöldség és zöldségkeverék:
20049010 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:
200520 – Burgonya:
20052010 – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában
20058000 – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
200811 – – Földimogyoró:
20081110 – – – Amerikai mogyoróvaj
– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével:
20089100 – – Pálmafacsúcsrügy
200899 – – Más:
– – – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – – Cukor hozzáadása nélkül:
20089985 – – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével
20089991 – – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre
alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
– Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények:
210111 – – Kivonat, eszencia és koncentrátum
210112 – – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények
210120 – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények:
21012020 – – Kivonat, eszencia és koncentrátum
– – Készítmények:
21012098 – – – Más
210130 – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma
2102 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002vámtartifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
21031000 – Szójamártás
210390 – Más:
21039090 – – Más
210500 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó
2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével
2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból
2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia:
240310 – Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótlótartalommal is:
24031010 – – Legfeljebb 500 g nettó tömegű kiszerelésben
– Más:
24039100 – – »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia)
240399 – – Más

IIc. melléklet

Az e mellékletben felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében a megállapodás hatálybelépésének időpontját követően továbbra is alkalmazni kell az MFN-vámtételeket

KN-kód Árumegnevezés
0403 Író, aludttej és tejföl joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
040310 – Joghurt:
– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
04031051 – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04031053 – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04031059 – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – Más, tej zsírtartalma:
04031091 – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék
04031093 – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
04031099 – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó
040390 – Más:
– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
04039071 – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04039073 – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04039079 – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó
– – – Más, tej zsírtartalma:
04039091 – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék
04039093 – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
04039099 – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó
0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tej készítmények (vajkrém):
040520 – Kenhető tej készítmények (vajkrém):
04052010 – – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal
04052030 – – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
21032000 – Paradicsomketchup és más paradicsommártás

IId. melléklet

A Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékek Albániába történő behozatalára alkalmazandó éves vámkontingensek

A Közösségből származó alábbi termékek Albániába történő behozatalára nulltarifás vám alkalmazandó az alábbiakban meghatározott vámkontingenseken belül. E vámkontingenseket meghaladó mennyiségek esetén a IIa, IIb és IIc. mellékletben foglalt feltételek alkalmazandók.


KN-kód

Árumegnevezés
Éves
vámmentes
kontingens
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény 150 tonna
1904 Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve 100 tonna
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár 60 tonna
210500 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is 100 tonna
2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó 3700 hl
2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével”

VII. MELLÉKLET

„4. JEGYZŐKÖNYV
A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL, VALAMINT A KÖZÖSSÉG ÉS ALBÁNIA ÁLTAL KÖTÖTT JELEN MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA TERÉN ZAJLÓ KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREIRŐL

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „előállítás”: bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy az egyedi műveleteket is;

b) „anyag”: a termék előállítása során felhasznált bármilyen összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy rész, stb.;

c) „termék”: az előállított termék, akkor is, ha egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d) „áruk”: az anyagok és a termékek egyaránt;

e) „vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (WTO egyezmény a vámérték megállapításáról) VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodás szerint megállapított érték;

f) „gyártelepi ár”: a termékért a Közösségben vagy Albániában annak a gyártónak a gyártelepen fizetett ár, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve hogy az ár magában foglalja az összes felhasznált anyag értékét, levonva abból az előállított termék kivitelekor visszatérítendő vagy visszatéríthető belső adókat;

g) „anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok behozatalkori vámértéke, illetve ha ez nem ismert, és nem határozható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Albániában fizetett első megállapítható ár;

h) „a származó anyagok értéke”: az ilyen anyagok értéke, a g) pont meghatározásának értelemszerű alkalmazásával;

i) „hozzáadott érték”: a gyártelepi ár, melyből levonásra kerül minden egyes beépített anyag vámértéke, amelyek a 3. és 4. cikkben említett egyéb országokból származnak, illetve amennyiben a vámérték nem ismert vagy nem állapítható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Albániában fizetett első megállapítható ár;

j) „árucsoport” és „vámtarifaszám”: a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszert – e jegyzőkönyvben „Harmonizált Rendszer” vagy „HR” – alkotó nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kód);

k) „besorolt”: valamely termék vagy anyag adott vámtarifaszám alá történő besorolására vonatkozik;

l) „szállítmány”: olyan termékek, amelyeket egyidejűleg szállítanak egy exportőrtől egy címzett részére, vagy amelynek az exportőrtől a címzetthez történő szállítása egyetlen fuvarokmánnyal, illetve ilyen okmány hiányában egyetlen számlával történik;

m) „területek”: a felségvizeket is magukban foglalják.

II. CÍM

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

(1) A megállapodás alkalmazása során a következő termékeket kell a Közösségből származó termékeknek tekinteni:

a) teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek az 5. cikk értelmében;

b) olyan termékek, amelyek előállítására a Közösség területén, de nem teljes egészében ott előállított anyagok felhasználásával került sor, feltéve hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösség területén.

(2) A megállapodás alkalmazása során a következő termékeket kell Albániából származó termékeknek tekinteni:

a) teljes egészében Albániában létrejött vagy előállított termékek az 5. cikk értelmében;

b) olyan termékek, amelyek előállítására Albánia területén, de nem teljes egészében ott előállított anyagok felhasználásával került sor, feltéve hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Albánia területén.

3. cikk

Kumuláció a Közösségben

(1) A 2. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek a Közösségből származó termékeknek minősülnek, ha azokat a Közösségben állítják elő olyan anyagokból, amelyek Albániából, a Közösségből vagy az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában *  részt vevő bármely országból vagy területről származnak, illetve olyan anyagokból, amelyek Törökországból származnak és amelyekre az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i 1/95 határozata *  alkalmazandó, feltéve hogy az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(2) Amennyiben a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett műveleteket, az előállított termék kizárólag akkor minősül a Közösségből származónak, amennyiben az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az (1) bekezdésben említett bármely egyéb országból származó anyagok értéke. Amennyiben ez nem így van, az előállított termék abból az országból származónak tekintendő, amely esetében a legmagasabb a Közösségben történő előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

(3) Az (1) bekezdésben említett országok vagy területek valamelyikéből származó olyan termékek, amelyek nem mennek keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson a Közösség területén, megtartják származásukat, amennyiben ezeknek az országoknak vagy területeknek valamelyikébe exportálják azokat.

(4) Az e cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, amennyiben:

a) az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és területek, valamint a rendeltetési ország között;

b) az anyagok és a termékek az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

valamint

c) a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), illetve Albániában az ország saját eljárásai szerint közzétették.

Az e cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott naptól kell alkalmazni.

A Közösség az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja Albániát a megállapodások részleteiről, valamint a vonatkozó származási szabályaikról, amelyeket az (1) bekezdésben hivatkozott egyéb országokkal vagy területekkel kapcsolatosan alkalmaznak.

Az V. mellékletben szereplő termékek nem tartoznak az e cikkben foglalt kumulációba.

4. cikk

Kumuláció Albániában

(1) A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek Albániából származó termékeknek minősülnek, ha azokat Albániában állítják elő olyan anyagokból, amelyek a Közösségből, Albániából vagy az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában *  részt vevő bármely országból vagy területről származnak, illetve olyan anyagokból, amelyek Törökországból származnak és amelyekre az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i 1/95 határozata *  alkalmazandó, feltéve hogy az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(2) Amennyiben az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett műveleteket, az előállított termék kizárólag akkor minősül Albániából származónak, amennyiben az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az (1) bekezdésben említett bármely egyéb országból származó anyagok értéke. Amennyiben ez nem így van, az előállított termék abból az országból származónak tekintendő, amely esetében a legmagasabb az Albániában történő előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

(3) Az (1) bekezdésben említett országok vagy területek valamelyikéből származó olyan termékek, amelyek nem mennek keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson Albánia területén, megtartják származásukat, amennyiben ezeknek az országoknak vagy területeknek valamelyikébe exportálják azokat.

(4) Az e cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, amennyiben:

a) az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és területek, valamint a rendeltetési ország között;

b) az anyagok és a termékek az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

valamint

c) a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), illetve Albániában az ország saját eljárásai szerint közzétették.

Az e cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott naptól kell alkalmazni.

Albánia az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja a Közösséget a megállapodások részleteiről, ideértve azok hatálybalépésének idejét és a vonatkozó származási szabályokat is, amelyeket az (1) bekezdésben említett egyéb országokkal vagy területekkel kapcsolatosan alkalmaznak.

Az V. mellékletben szereplő termékek nem tartoznak az e cikkben foglalt kumulációba.

5. cikk

Teljes egészében előállított termékek

(1) Az alábbiak minősülnek teljes egészében a Közösségben vagy Albániában létrejött vagy előállított termékeknek:

a) az érintett országok földjéből vagy a hozzájuk tartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termények;

c) az ott született és felnevelt élő állatok;

d) az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f) a tengeri halászat termékei és a Közösség vagy Albánia vízi járműi által a felségvizeik határain kívül a tengerből kinyert egyéb termékek;

g) feldolgozó hajóikon a kizárólag az f) pontban említett termékekből előállított termékek;

h) kizárólag nyersanyagok visszanyerésére hasznosítható, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a használt gumiabroncsokat újrafutózásra vagy hulladékként való hasznosításra;

i) az ott végzett feldolgozási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j) a felségvizeiken kívüli tengerfenék talajából vagy altalajából kinyert termékek, feltéve hogy kizárólagos joggal bírnak az abból a talajból vagy altalajból történő kitermelésre;

k) a kizárólag az a)–j) pontban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában használt „hajóik” és „feldolgozó hajóik” kifejezést csak olyan hajókra és feldolgozó hajókra kell alkalmazni, amelyek:

a) a Közösség valamely tagállamában vagy Albániában vannak bejegyezve és nyilvántartva;

b) a Közösség valamely tagállama vagy Albánia zászlaja alatt hajóznak;

c) legalább 50 százalékban a Közösség valamely tagállama vagy Albánia állampolgárainak, vagy egy olyan vállalkozásnak a tulajdonában állnak, amelynek a székhelye ezen országok valamelyikében van; amelynek az igazgatója vagy igazgatói, az igazgatótanácsi vagy felügyelő-bizottsági elnöke, valamint e bizottságok tagságának a többsége a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának az állampolgára; továbbá, ahol – társulások vagy korlátolt felelősségű társaságok esetében – a tőke legalább felerészben ezen államok, köztestületek vagy az említett államok állampolgárainak a tulajdonát képezi;

d) amelyeknek a parancsnoka és tisztjei a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának állampolgárai;

valamint

e) amelyeknek az esetében a legénység legalább 75%-a a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának az állampolgára.

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

(1) A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében létrejött vagy előállított termékeket akkor kell kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha a II. melléklet jegyzékében meghatározott feltételek teljesülnek.

A fent említett feltételek az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi termék tekintetében feltüntetik a nem származó anyagokon az előállítás során kötelezően végrehajtandó megmunkálást vagy feldolgozást, amely csak az ilyen anyagokra vonatkozik. Ebből következik, hogy ha egy termék előállítása során olyan terméket használnak fel, amely a jegyzékben szereplő feltételek teljesítése révén megszerezte a származó minősítést, az ezt felhasználó termékre vonatkozó feltételek rá nézve nem alkalmazhatók, és figyelmen kívül kell hagyni azokat a nem származó anyagokat, amelyek felhasználására a termék előállítása folyamán esetleg sor került.

(2) Az (1) bekezdéstől függetlenül azok a nem származó anyagok, amelyeket a jegyzékben meghatározott feltételeknek megfelelően egy adott termék gyártásában nem szabad felhasználni, ennek ellenére felhasználhatók, feltéve hogy:

a) összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 százalékát;

b) e bekezdés alkalmazásával a nem származó anyagok legnagyobb értékére a jegyzékben megadott százalékértékeket nem haladják meg.

Ez a bekezdés a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportja alá tartozó termékek esetében nem alkalmazható.

(3) Az (1) és a (2) bekezdést a 7. cikk rendelkezéseire figyelemmel kell alkalmazni.

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül a származó termék minősítés megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni a következőket, függetlenül attól, hogy a 6. cikk követelményei teljesülnek-e:

a) a szállítás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek;

b) csomagok szétbontása és összeállítása;

c) mosás, tisztítás; por, oxidáció, olaj, festék vagy más külső réteg eltávolítása;

d) textíliák vasalása vagy gyűrtelenítése;

e) egyszerű festési és fényezési műveletek;

f) gabonafélék és rizs hántolása, részleges vagy teljes fehérítése, fényezése és glazúrozása;

g) cukor színezését vagy formázását szolgáló műveletek;

h) gyümölcs-, dió- és zöldségfélék hámozása, kimagozása, feltörése és kifejtése;

i) élezés, egyszerű köszörülés vagy egyszerű vágás;

j) szitálás, rostálás, válogatás, osztályozás, méret szerinti osztályozás, összepárosítás; (ideértve a készletek összeállítását is);

k) egyszerű palackozás, üvegekbe, zsákokba, ládákba, dobozokba helyezés, lapokon vagy táblákon való rögzítés stb., és minden más egyszerű csomagolási művelet;

l) jelölések, címkék, logók és más hasonló megkülönböztető jelzések elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

m) termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül; cukor vegyítése bármely más anyaggal;

n) árucikkek alkatrészeinek egyszerű összeszerelése teljes kész termékké, vagy termékek szétválasztása részekre;

o) az a)–n) pontokban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

p) állatok levágása.

(2) Annak megállapítása során, hogy a terméken végzett megmunkálást vagy feldolgozást az (1) bekezdés értelmében nem kielégítőnek kell-e tekinteni, az adott terméken akár a Közösség területén, akár Albániában végrehajtott összes műveletet együttesen kell vizsgálni.

8. cikk

Minősítési egység

(1) E jegyzőkönyv rendelkezései alkalmazásának szempontjából a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája segítségével történő besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy:

a) ha egy cikkek csoportjából vagy összeállításából álló terméket a Harmonizált Rendszer feltételei szerint egyetlen vámtarifaszám alá sorolnak be, a termék egésze alkotja a minősítési egységet;

b) ha egy szállítmány számos azonos, a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá besorolt termékből áll, minden egyes terméket külön kell figyelembe venni e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor.

(2) Amennyiben a harmonizált rendszer 5. általános szabálya szerint a csomagolást a besorolás szempontjából a termék részének kell tekinteni, azt a származás meghatározásakor is figyelembe kell venni.

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

A berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel együtt szállított olyan tartozékok, amelyek a szokásos berendezés részét képezik és belefoglaltatnak a berendezés, gép, készülék vagy jármű árába, vagy amelyeket nem számláznak le külön, a kérdéses berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel egynek kell tekinteni.

10. cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerint a készleteket akkor kell származónak tekinteni, ha a készletet alkotó összes termék is származó. Mindazonáltal, olyan esetekben, amikor valamely készlet származó és nem származó termékeket egyaránt tartalmaz, a készletet a maga egészében származónak kell tekinteni, ha a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának a 15 százalékát.

11. cikk

Semleges elemek

Annak eldöntéséhez, hogy valamely termék származó-e, az előállítása során felhasznált alábbi tételek származási helyét nem szükséges vizsgálni:

a) energia és tüzelőanyag;

b) üzem és berendezése;

c) gépek és szerszámok;

d) olyan áruk, amelyek a termék végső összetételébe nem épülnek be, és azokat nem is arra szánták.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

(1) A 3. és 4. cikkben, valamint e cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével a II. címben meghatározott, a származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételeknek megszakítás nélkül teljesülniük kell a Közösségben, valamint Albániában.

(2) A 3. és 4. cikkben foglaltak kivételével, amennyiben a Közösségből vagy Albániából más országba exportált származó árukat visszaszállítják, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítható, hogy:

a) a visszaszállított áruk megegyeznek a kivitt árukkal; valamint

b) nem mentek keresztül az adott országban vagy kivitelük során a jó állapotban való megőrzéshez szükségest meghaladó műveleteken.

(3) A származó minősítésnek a II. cím alatt felsorolt feltételekkel összhangban történő megszerzését nem befolyásolja az a megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet a Közösségen vagy Albánián kívül a

Közösségből vagy Albániából exportált anyagokkal végeztek, majd oda ismételten behozták, feltéve hogy:

a) az említett anyagokat teljes egészében a Közösségben vagy Albániában állították elő, vagy a kivitel előtt olyan megmunkálást vagy feldolgozást végeztek rajtuk, amely túlmegy a 7. cikkben említett műveleteken; valamint

b) a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy

i. az újból behozott árukat az exportált anyagok megmunkálásával vagy feldolgozásával állították elő; valamint

ii. a Közösségen vagy Albánián kívül az e cikk előírásainak betartása mellett a teljes hozzáadott érték nem haladja meg a származó minősítésre pályázó végtermék gyártelepi árának a 10 százalékát.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a származó minősítés megszerzéséhez a II. cím alatt felsorolt feltételek nem alkalmazhatók a Közösségen vagy Albánián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra. Olyan esetekben azonban, amikor a végtermék származó helyzetének a meghatározásához a II. mellékletben szereplő jegyzék szabályai közül olyannak az alkalmazására kerül sor, amely a beépített összes nem származó anyag maximális értékét határozza meg, az érintett fél területén beépített nem származó anyagok teljes értéke a Közösségen vagy Albánián kívül az e cikk rendelkezéseinek alkalmazása mellett megszerzett teljes hozzáadott értékkel együtt nem haladhatja meg a megállapított százalékos értéket.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásában a „teljes hozzáadott érték” fogalmát úgy kell érteni, hogy az a Közösségen vagy Albánián kívül felmerülő összes költséget felöleli, ideértve az ott beépített anyagok értékét is.

(6) A (3) és (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az olyan termékekre, amelyek nem tesznek eleget a II. mellékletben szereplő listában felsorolt feltételeknek, vagy amelyeket a 6. cikk (2) bekezdésében rögzített általános tolerancia alkalmazása mellett lehet csak kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni.

(7) A (3) és (4) bekezdés rendelkezései a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjaiban szereplő termékekre nem vonatkoznak.

(8) Minden olyan megmunkálást vagy feldolgozást, amelyre ennek a cikknek a rendelkezései vonatkoznak, és amelyre a Közösségen vagy Albánián kívül kerül sor, a passzív feldolgozásra vonatkozó intézkedések vagy más hasonló intézkedések alapján kell elvégezni.

13. cikk

Közvetlen szállítás

(1) A megállapodásban előírt kedvezményes elbánás kizárólag olyan termékekre vonatkozik, amelyek megfelelnek e jegyzőkönyv követelményeinek, és amelyeket közvetlenül a Közösség, valamint Albánia között vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országokon vagy területeken keresztül szállítanak. Ugyanakkor az egyetlen szállítmányt alkotó termékek átszállíthatók más területeken keresztül is – adott esetben átrakodással vagy ideiglenes raktározással az adott területeken –, feltéve hogy a tranzitország vagy raktározás szerinti ország vámhatóságának felügyelete alatt maradnak, és a kirakodáson, újbóli berakodáson és a jó állapotuk megőrzésére irányuló bármilyen műveleten kívül semmilyen más műveleten nem esnek át.

Csővezetéken lehet származó termékeket a Közösség vagy Albánia területén kívül eső területeken keresztül szállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságaihoz benyújtott következő okmányokkal kell bizonyítani:

a) egységes fuvarokmány, amely kiterjed a exportáló országból a tranzitországon keresztül történő áthaladásra; vagy

b) a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely:

i. pontos leírást ad a termékekről;

ii. tartalmazza a termékek lerakásának és újbóli felrakásának az időpontját, és, ahol az alkalmazható, az igénybe vett hajók vagy egyéb szállítóeszközök nevét; valamint

iii. tanúsítja a termékek tranzitországban való tartózkodásának feltételeit; vagy

c) a fentiek hiányában bármilyen bizonyító erejű okmány.

14. cikk

Kiállítások

(1) Azok a származó termékek, amelyeket kiállítás céljából a 3. és 4. cikkben említett országoktól vagy területektől eltérő országba küldtek, majd a kiállítást követően a Közösségbe vagy Albániába irányuló behozatal céljából értékesítettek, behozataluk alkalmával jogosultak e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekre, amennyiben a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy:

a) ezeket a termékeket egy exportőr a Közösségből vagy Albániából küldte a kiállítást rendező országba és ott kiállította azokat;

b) a termékeket ez az exportőr Albánia területén levő személy részére értékesítette vagy más módon adta tovább;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána elszállították, ugyanabban az állapotban, ahogy azokat a kiállításra küldték; valamint

d) a termékeket a kiállításra történő kiszállításuk után nem használták semmilyen más célra, mint a kiállításon történő bemutatásra.

(2) A származási igazolást a V. cím rendelkezéseinek megfelelően kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani a behozatali ország vámhatóságainak. Ezen fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ahol szükséges, külön írásos bizonyíték benyújtása követelhető meg azokról a feltételekről, amelyek alapján a termékeket kiállították.

(3) Az (1) bekezdést kell alkalmazni minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműves kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra, külföldi termékek boltokban vagy üzlethelyiségekben való értékesítése céljából szerveznek, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

(1) A Közösségből, Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett országok vagy területek valamelyikéből származó termékek előállítása során felhasznált olyan nem származó anyagokra, amelyekre az V. címben foglalt rendelkezéseknek megfelelően származási igazolást állítanak vagy adnak ki, semmiféle vámvisszatérítés vagy vámmentesség nem alkalmazható a Közösségben vagy Albániában.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tilalom a Közösség területén vagy Albániában folyó gyártás során felhasznált anyagokra, valamint az alkalmazott vámilletékek vagy az azonos hatású díjak részleges vagy teljes visszatérítésével, elengedésével vagy meg nem fizetésével kapcsolatos minden intézkedésre vonatkozik, amennyiben a szóban forgó visszatérítés, vámelengedés vagy a vámilleték meg nem fizetése, kifejezetten vagy gyakorlatilag, az ilyen anyagokból előállított termékek exportja, nem pedig azok hazai használatra történő visszatartása során érvényesül.

(3) A származási igazolás hatálya alá tartozó termékek exportőre a vámhatóságok kérésére bármikor köteles benyújtani minden szükséges okmányt annak bizonyítására, hogy az érintett termékek előállításában felhasznált nem származó anyagok tekintetében visszatérítésre nem került sor, valamint hogy az ilyen anyagokra vonatkozó valamennyi vámot és azonos hatású díjat megfizették.

(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a 8. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolás, a 9. cikk szerinti tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok, és a 10. cikk szerinti, készletet alkotó termékek tekintetében alkalmazni kell, amennyiben e tételek nem származók.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései kizárólag olyan anyagok tekintetében alkalmazandók, amelyekre a megállapodás vonatkozik. Továbbá nem zárják ki a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazását, amely az e megállapodás rendelkezéseivel összhangban történő kivitel esetében alkalmazandó.

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

(1) Közösségből származó termékek Albániába történő behozatalkor, és az Albániából származó termékek a Közösségbe történő behozatalkor részesülnek a megállapodás által biztosított előnyökből, amennyiben azokhoz bemutatják:

a) az EUR. 1 szállítási bizonyítványt, amelynek mintáját a III. melléklet tartalmazza; vagy

b) a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által a számlán, szállítólevélen vagy más, az érintett termék azonosítására alkalmas, kellően részletezett

leírást tartalmazó kereskedelmi okmányon kiadott nyilatkozatot (a továbbiakban: számlanyilatkozat); a számlanyilatkozat szövegét a IV. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a 27. cikkben meghatározott esetekben a jegyzőkönyv szerinti származó termékek anélkül részesülnek a megállapodás szerinti kedvezményekben, hogy az abban a bekezdésben említett okmányok benyújtására szükség lenne.

17. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

(1) Az EUR. 1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatósága bocsátja ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelemre.

(2) E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.l szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, amelyek mintáit a III. melléklet tartalmazza. Ezeket a formanyomtatványokat e megállapodás nyelveinek egyikén kell kitölteni, az exportáló ország hazai joga rendelkezéseinek megfelelően. Kézírással történő kitöltés esetén a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni. Az árumegnevezést az e célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni a megnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

(3) Az EUR.l szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőrnek az EUR.l szállítási bizonyítványt kiállító exportáló ország vámhatóságainak kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely igazolja az érintett termékek származó helyzetét, valamint az e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesülését.

(4) Az EUR.l szállítási bizonyítványt a Közösség egy tagállamának vagy Albániának a vámhatósága adja ki, amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok vagy területek valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

(5) Az EUR. 1 szállítási bizonyítványt kiadó vámhatóság megtesz minden szükséges intézkedést a termékek származó minősítésének és e jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének ellenőrzésére. E célból jogukban áll bármely bizonyítékot bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni. Továbbá biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványok megfelelően legyenek kitöltve. Különösen ellenőrzik, hogy az árumegnevezésre fenntartott helyet mindenfajta hamis kiegészítés lehetőségét kizárva töltötték-e ki.

(6) Az EUR.l szállítási bizonyítvány kiállításának dátumát a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

(7) Az EUR.l szállítási bizonyítványt a vámhatóság kiállítja és az exportőr rendelkezésére bocsátja, amint a tényleges kivitel megtörténik vagy az biztosított.

18. cikk

Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

(1) A 17. cikk (7) bekezdésétől függetlenül az EUR.l szállítási bizonyítvány kivételesen az adott termékek kivitele után is kibocsátható, ha:

a) a kivitelkor tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem állították ki; vagy

b) a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítják, hogy az EUR.l szállítási bizonyítványt kiállították, de technikai okokból a behozatalkor nem fogadták el.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásához az exportőrnek jeleznie kell kérelmében azon termékek kivitelének helyét és időpontját, amelyekre az EUR.l szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

(3) A vámhatóságok csak akkor állíthatják ki utólag az EUR.l szállítási bizonyítványt, ha ellenőrizték, hogy az exportőr kérelmében foglalt adatok megegyeznek a megfelelő okmányokban foglaltakkal.

(4) Az utólagosan kibocsátott EUR. 1 szállítási bizonyítványt az alábbi angol nyelvű szöveggel kell érvényesíteni: „ISSUED RETROSPECTTVELY”

(5) A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.l szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

19. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

(1) Az EUR.l szállítási bizonyítvány eltulajdonítása, elveszítése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kiállító vámhatóságtól kérelmezheti, hogy a hatóság birtokában lévő kiviteli okmányok alapján másodlatot állítson ki.

(2) Az ily módon kibocsátott másolatot az alábbi angol szóval kell érvényesíteni: „DUPLICATE”

(3) A (2) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.l szállítási bizonyítvány másodlatának „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

(4) A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti EUR. 1 szállítási bizonyítvány kibocsátásának dátumát, és a másodlat ettől a naptól érvényes.

20. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása korábban kibocsátott vagy kiállított származási igazolás alapján

Amikor a származó termékeket a Közösség területén vagy Albániában vámhivatal ellenőrzése alá helyezik, az eredeti származási igazolást egy vagy több EUR.l szállítási igazolással lehet helyettesíteni, hogy az adott termékek egészét vagy azoknak csupán egy részét a Közösség vagy Albánia területén belül más helyre lehessen szállítani. A helyettesítő EUR.l szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenőrzése alá helyezték a termékeket.

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

(1) Amennyiben az azonos és felcserélhető származó és nem származó anyagok elkülönített raktározása jelentős költséggel vagy nehézséggel járna, a vámhatóságok az érintettek írásos kérelmére engedélyezhetik az úgynevezett „könyvelés szerinti elkülönítés” módszerének alkalmazását az ilyen raktározás alkalmazása során.

(2) E módszernek biztosítania kell egy bizonyos referencia-időszakon keresztül, hogy a „származónak” tekinthető termékek száma megegyezzen azzal a számmal, amelyet a raktározás fizikai elválasztásával nyertek volna.

(3) A vámhatóságok adhatnak ilyen engedélyt a szükségesnek ítélt feltételek betartása mellett.

(4) E módszer nyilvántartására és alkalmazására a termék előállításának helye szerinti országban alkalmazandó általános számviteli alapelvek szerint kerül sor.

(5) E könnyítés kedvezményezettje a helyzettől függően kiállíthat, vagy kérelmezhet származási igazolást a termékek azon mennyiségére, amely származónak tekinthető. A vámhatóságok kérésére a kedvezményezettnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a készleteket hogyan kezelték.

(6) A vámhatóság a felhatalmazás alkalmazását figyelemmel kíséri, és azt bármikor visszavonhatja, ha a kedvezményezett bármilyen formában szabálytalanul él a felhatalmazással, vagy nem tesz eleget az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételek bármelyikének.

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

(1) A 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számlanyilatkozatot kiállíthatja:

a) a 23. cikk értelmében az elfogadott exportőr, vagy

b) egy vagy több csomagból álló és 6000 EUR összértéket meg nem haladó, származó terméket tartalmazó bármely szállítmány exportőre.

(2) Számlanyilatkozatot akkor lehet kiállítani, ha az érintett termékek a Közösségből vagy Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett országokból vagy területekről származó termékeknek tekinthetők, és megfelelnek e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

(3) A számlanyilatkozatot kiállító exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az exportáló ország vámhatóságának kérelmére bármikor bemutassa az érintett termék származó minősítését, valamint e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló megfelelő okmányokat.

(4) Az exportőr a számlanyilatkozatot – amelynek szövegét a IV. melléklet tartalmazza – a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, az említett mellékletben meghatározott nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával és az exportáló ország hazai joga rendelkezéseinek megfelelően állítja ki. Ha a nyilatkozatot kézírással töltik ki, tintát és nyomtatott betűket kell használni.

(5) A számlanyilatkozaton szerepelnie kell az exportőr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 23. cikk értelmében elfogadott exportőrnek azonban nem szükséges ezeket a nyilatkozatokat aláírnia, amennyiben az exportáló ország vámhatóságánál írásos formában kötelezettséget vállal arra, hogy minden őt megjelölő számlanyilatkozatért ugyanúgy teljes felelősséget vállal, mintha azokat saját kezűleg aláírta volna.

(6) A számlanyilatkozatot az exportőr az érintett termékek kivitelekor vagy azt követően állíthatja ki, azzal a feltétellel, hogy azt a termékek behozatalát követően legkésőbb két éven belül bemutatja az importáló országban.

23. cikk

Elfogadott exportőr

(1) Az exportáló ország vámhatóságai engedélyezhetik bármely exportőrnek (a továbbiakban: elfogadott exportőr), aki gyakran szállít e megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, hogy az érintett termékek értékétől függetlenül számlanyilatkozatot állítson ki. Az ilyen felhatalmazás megszerzése iránt érdeklődő exportőrnek a vámhatóságokat kielégítő összes olyan biztosítékot meg kell adni, ami a termékek származóvá történő minősítésének, valamint az e jegyzőkönyvben foglalt követelmények teljesítésének az ellenőrzéséhez szükséges.

(2) A vámhatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel adhatják meg az elfogadott exportőr státust.

(3) A vámhatóság az elfogadott exportőrnek vámfelhatalmazási számot ad, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

(4) A vámhatóság nyomon követi, hogy az elfogadott exportőr hogyan használja fel az felhatalmazást.

(5) A vámhatóság bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. így kell eljárnia abban az esetben, ha az elfogadott exportőr már nem nyújtja az (1) bekezdésben említett garanciákat, már nem teljesíti a (2) bekezdésben említett feltételeket, vagy más módon szabálytalanul használja fel a felhatalmazást.

24. cikk

A származási igazolás érvényessége

(1) A származási igazolás a kiviteli országban történő kiállítás napjától számított négy hónapig érvényes, és azt ezen időszak alatt be kell nyújtani a behozatali ország vámhatóságának.

(2) Az importáló ország vámhatóságának az (1) bekezdésben meghatározott bemutatási határidő után benyújtott származási igazolásokat akkor lehet elfogadni a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából, ha ezen okmányok megállapított határidőre történő benyújtását kivételes körülmények akadályozták meg.

(3) A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatósága akkor fogadhatja el a származási igazolást, ha a termékeket az említett határidő előtt benyújtották.

25. cikk

A származási igazolás benyújtása

A származási igazolásokat az importáló ország vámhatóságai részére az ezen országban alkalmazandó eljárásoknak megfelelően kell benyújtani. Az említett hatóság előírhatja, hogy a származási igazolásról fordítást kell készíteni, és megkövetelheti azt is, hogy a behozatali nyilatkozathoz csatolják az importőr arra vonatkozó megállapítását, miszerint a termékek eleget tesznek a megállapodás végrehajtása szempontjából megkívánt feltételeknek.

26. cikk

Részletekben történő behozatal

Olyan esetben, amikor az importőr kérésének és az importáló ország vámhatósága által meghatározott feltételeknek megfelelően, a Harmonizált Rendszer 2(a) általános szabályának értelmében, a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztálya, vagy a 7308 és a 9406 vámtarifaszáma alá besorolt termékeket szétszerelt vagy nem összeszerelt állapotban, részletekben importálják, az ilyen termékekre vonatkozóan egyetlen származási igazolást kell a vámhatósághoz az első részlet behozatalakor benyújtani.

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek

(1) A magánszemélytől magánszemélynek kis csomagként küldött, vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket származási igazolás benyújtása nélkül származó termékekként kell vámkezelni, feltéve hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be és e jegyzőkönyv feltételeinek megfelelő termékként jelentették be azokat, továbbá nem fér kétség ahhoz, hogy ez a nyilatkozat megfelel a valóságnak. A postán küldött termékek esetében ezt a nyilatkozatot a CN22/CN23 jelű vámnyilatkozaton, vagy az eme okmányhoz csatolt papírlapon lehet megtenni.

(2) Az esetenkénti és kizárólag a címzett, az utas vagy családjuk személyes használatára szánt termékek behozatala nem tekinthető kereskedelmi behozatalnak, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat.

(3) A fentieken túlmenően e termékek összértéke kis csomagok esetében nem haladhatja meg az 500 EUR-t, az utasok személyes poggyászának részét képező termékek esetében pedig az 1200 EUR-t.

28. cikk

Igazoló okmányok

A 17. cikk (3) bekezdésében és a 22. cikk (3) bekezdésében említett, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy az EUR.l szállítási bizonyítvánnyal vagy számlanyilatkozattal kísért termékek a Közösségből vagy Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett egyéb országokból vagy területekről származó termékeknek tekinthetők, és megfelelnek e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek, többek között a következőkből állhatnak:

a) közvetlen bizonyíték az exportőr vagy a beszállító által az érintett áruk beszerzése érdekében végrehajtott eljárásokról, amely például elszámolásaiban vagy belső könyvelésében található;

b) olyan okmányok, amelyek a felhasznált anyagok származási minősítését igazolják, és amelyeket a Közösségben vagy Albániában bocsátottak vagy állítottak ki, ahol ezeket az okmányokat a hazai jognak megfelelően használják fel;

c) olyan okmányok amelyek az anyagoknak a Közösségben vagy Albániában történő megmunkálását vagy feldolgozását igazolják, és amelyeket a Közösségben vagy Albániában bocsátottak vagy állítottak ki, ahol ezeket az okmányokat a hazai jognak megfelelően használják fel;

d) a Közösségben vagy Albániában ennek a jegyzőkönyvnek megfelelően – vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok vagy területek valamelyikében az ebben a jegyzőkönyvben foglaltakkal azonos származási szabályoknak megfelelően – kiállított vagy kibocsátott EUR.l szállítási bizonyítvány vagy számlanyilatkozat, amely igazolja a felhasznált anyagok származó helyzetét;

e) a Közösségen vagy Albánián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra vonatkozó megfelelő bizonyíték a 12. cikk alkalmazásakor, amely igazolja, hogy az abban a cikkben foglalt követelmények teljesültek.

29. cikk

A származási igazolás és az igazoló okmányok megőrzése

(1) Az EUR.l szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr köteles legalább három évig megőrizni a 17. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(2) A számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább három évig megőrizni e számlanyilatkozat másolatát, valamint a 22. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(3) A kiviteli ország vámhatósága, amely az EUR.l szállítási bizonyítványt kibocsátotta, köteles legalább három évig megőrizni a 17. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

(4) A behozatali ország vámhatósága köteles legalább három évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.l szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

30. cikk

Eltérések és alaki hibák

(1) A származási igazoláson szereplő adatok és a termékek behozatalához szükséges vámkezelés elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi a származási igazolást eleve érvénytelenné vagy semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy ez az okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

(2) Az olyan nyilvánvaló alaki hibák, mint például a származási igazoláson előforduló gépelési hibák, nem vezetnek szükségszerűen az okmányok visszautasításához, ha ezek a hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az okmányon tett nyilatkozat helyességét.

31. cikk

Euróban kifejezett összegek

(1) A 22. cikk (1) bekezdése b) pontja és a 27. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása érdekében azokban az esetekben, amikor a termékeket eurótól eltérő pénznemben számlázzák, a Közösség tagállamai és Albánia, valamint a 3. és 4. cikkben említett más országok vagy területek nemzeti valutájában kifejezett, az euróban kifejezett összegekkel egyenértékű összegeket évente kell rögzíteni.

(2) Egy szállítmány a 22. cikk (1) bekezdése b) pontjának vagy a 27. cikk (3) bekezdésének rendelkezései szerinti kedvezményben a kiállított számla pénzneme alapján részesülhet, az érintett ország által meghatározott összegeknek megfelelően.

(3) A felhasználandó, bármely adott nemzeti pénznemben kifejezett összegek megegyeznek az október első munkanapján az euróban kifejezett összegek ilyen valutában számított értékével. Az összegeket október 15-ig kell az Európai Közösségek Bizottságával közölni, és azok a következő év január 1-jétől alkalmazandók. A vonatkozó összegekről az Európai Közösségek Bizottsága az összes érintett országot tájékoztatja.

(4) Az egyes országok az euróban kifejezett összeg nemzeti pénznemre történő átszámítása eredményeként keletkező összeget kerekíthetik akár felfelé, akár lefelé. A kerekített összeg 5 százalékot meghaladó mértékben nem térhet el az átszámítással kapott összegtől. Az egyes országok változtatás nélkül is megtarthatják az euróban kifejezett összeg nemzeti pénznemben kifejezett egyenértékét, amennyiben – a (3) bekezdésben előírt éves kiigazítás időpontjában – ennek az összegnek az átváltása a kerekítések előtt nem haladja meg a 15 százalékos emelkedést a nemzeti pénznemben kifejezett egyenérték tekintetében. A nemzeti pénznemben kifejezett egyenérték változtatás nélkül megtartható, ha az átváltás csökkenést eredményez az egyenérték tekintetében.

(5) Az euróban kifejezett összegeket a Közösség vagy Albánia kérésére a stabilizációs és társulási bizottság vizsgálja felül. A felülvizsgálat során a stabilizációs és társulási bizottság megfontolás tárgyává teszi, hogy kívánatos-e az érintett korlátok hatását reálértékben továbbra is fenntartani. Ebből a célból úgy határozhat, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket.

VI. CÍM

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

(1) A közösségi tagállamok, valamint Albánia vámhatóságai az Európai Közösségek Bizottságán keresztül megküldik egymásnak a vámhivatalaikban az EUR.l szállítási bizonyítványok kiállításához használt bélyegzők mintáit, valamint az e bizonyítványok és számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságaik címét.

(2) E jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Közösség és Albánia az illetékes vámigazgatásokon keresztül segítik egymást az EUR.l szállítási bizonyítványok és a számlanyilatkozatok valódiságának, valamint az ezen okmányokon megadott információk helyességének ellenőrzésében.

33. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

(1) A származási igazolások utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy akkor kell elvégezni, ha az importáló ország vámhatóságainak alapos okuk van kételkedni az ilyen okmányok valódiságában vagy az érintett termékek származó minősítésében, illetve e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az importáló ország vámhatóságai visszaküldik az EUR.l szállítási bizonyítványt és – ha benyújtották – a számlát, a számlanyilatkozatot vagy ezen okmányok másolatát az exportáló ország vámhatóságainak, szükség szerint megadva a vizsgálat okát. Az ellenőrzésre irányuló kérelem alátámasztásaként ugyancsak meg kell küldeni minden olyan rendelkezésre álló okmányt és információt, amely a származási igazoláson megadott információk helytelen voltára utalnak.

(3) Az ellenőrzést az exportáló ország vámhatóságai végzik el. E célból jogukban áll bármely bizonyítékot bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

(4) Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggesztik az érintett termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást, az importőrnek felajánlják a termékek kiadását a szükségesnek ítélt elővigyázatossági intézkedések mellett.

(5) Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell ezen ellenőrzés eredményeiről. Az eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy az okmányok valódiak-e, valamint hogy az adott termékek a Közösségből, Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok vagy területek valamelyikéből származónak tekinthetők-e, és hogy teljesítik-e a jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

(6) Amennyiben alapos gyanúra okot adó esetekben az ellenőrzés iránti kérelem napjától számított 10 hónapon belül nem érkezik válasz, vagy ha a válasz nem tartalmaz elegendő információt a szóban forgó okmány valódiságának vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérelmet előterjesztő vámhatóságok – kivéve ha kivételes körülmények állnak fenn – visszautasítják a kedvezményes elbánásra való jogosultságot.

34. cikk

Vitarendezés

Ha a 33. cikk szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ellenőrzés végrehajtásáért felelős vámhatóságok között nem lehet rendezni, vagy ha ezek a jegyzőkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdést vetnek fel, az ilyen vitákat a stabilizációs és társulási bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai között felmerülő valamennyi vita az említett ország jogrendszerének a hatálya alá tartozik.

35. cikk

Büntetések

Minden olyan személyt, aki olyan okmányt állít vagy állíttat ki, amely különböző termékek részére a kedvezményes elbánás biztosítása céljából helytelen információkat tartalmaz, büntetéssel kell sújtani.

36. cikk

Vámszabad területek

(1) A Közösség és Albánia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a származási igazolás mellett kereskedelem tárgyát képező olyan termékek, amelyek szállítás közben igénybe veszik a területükön lévő vámszabad területeket, ne legyenek más termékekkel kicserélhetők, valamint, hogy az állapotromlás megelőzéséhez szükséges szokásos eljáráson kívül semmilyen más művelet végrehajtására ne kerülhessen sor rajtuk.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, olyan esetekben amikor a Közösség területéről vagy Albániából származó termékeket származási igazolás fedezete mellett vámszabad területekre hoznak be, és ezek a termékek ott valamilyen kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az exportőr kérésére az érintett hatóságok, amennyiben a végrehajtott kezelés vagy feldolgozás az e jegyzőkönyvben meghatározott rendelkezések betartása mellett történt, új EUR.l szállítási bizonyítványt adnak ki.

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

(1) A 2. cikkben használt „Közösség” kifejezés nem vonatkozik Ceutára és Melillára.

(2) Az Albániából származó termékek, amikor azokat Ceutába vagy Melillába importálják, minden szempontból ugyanolyan vámeljárásban részesülnek, mint amelyet a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Európai Közösségekhez való csatlakozási okmánya 2. jegyzőkönyve alapján a Közösség vámterületéről származó termékek esetében alkalmaznak. A megállapodás hatálya alá tartozó, és Ceutából, valamint Melillából származó termékek importja esetében Albánia ugyanolyan vámeljárást köteles alkalmazni, mint amelyet a Közösségből behozott és onnan származó termékek esetében alkalmaz.

(3) A (2) bekezdésnek a Ceutáról és Melilláról származó termékek tekintetében történő alkalmazása érdekében ezt a jegyzőkönyvet értelemszerűen kell alkalmazni, a 38. cikkben meghatározott különös feltételekre is figyelemmel.

38. cikk

Különös feltételek

(1) Feltéve, hogy azokat a 13. cikk rendelkezéseinek megfelelően közvetlenül szállították, a következők tekintendők:

1. Ceutáról és Melilláról származó termékeknek:

a) a teljes egészében Ceután és Melillán előállított termékek;

b) azok a Ceután és Melillán előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve hogy:

i. az említett termékek a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül; vagy

ii. ezek a termékek Albániából, vagy a Közösségből származó termékek, feltéve hogy olyan megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vetették azokat alá, amely túlmutat a 7. cikkben említett műveleteken.

2. Albániából származó termékeknek:

a) a teljes egészében Albániában előállított termékek;

b) azok az Albániában előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve hogy:

i. az említett termékek a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül; vagy

ii. ezek a termékek Ceutából és Melillából, vagy a Közösségből származó termékek, feltéve hogy olyan megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vetették azokat alá, amely túlmutat a 7. cikkben említett műveleteken.

(2) Ceuta és Melilla egységes területnek minősül.

(3) Az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének az EUR.l szállítási bizonyítványok 2. rovatában vagy a számlanyilatkozatokon fel kell tüntetnie a „Albánia” és a „Ceuta és Melilla” szavakat. Ezen felül a Ceutáról és Melilláról származó termékek esetében ezt az EUR. 1 szállítási bizonyítvány 4. rovatában vagy a számlanyilatkozaton is jelezni kell.

(4) E jegyzőkönyvnek Ceuta és Melilla területén való alkalmazásáért a spanyol vámhatóságok felelnek.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

A Stabilizációs és Társulási Tanács határozhat az e jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések módosításáról.

I. melléklet

Bevezető megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához

1. megjegyzés

A lista azokat a feltételeket sorolja fel, amelyek minden termék esetében követelményként jelentkeznek ahhoz, hogy a jegyzőkönyv 6. cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak lehessen tekinteni.

2. megjegyzés

2.1. A lista első két oszlopa az előállított terméket ismerteti. Az első oszlop megadja a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifa- vagy árucsoportszámot, a második oszlop pedig a rendszerben e vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz besorolt árukról ad leírást. Az első két oszlopban szereplő minden egyes bejegyzéssel kapcsolatban a 3. vagy a 4. oszlop tartalmaz szabályt. Abban a néhány esetben, amikor az első oszlopban lévő számot egy „ex” szó előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban meghatározott részére vonatkozik.

2.2. Amennyiben az 1. oszlopban vámtarifaszámok csoportja vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlop a termékeket általános kifejezésekkel nevezi meg, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazokra a termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont vámtarifaszámok valamelyike alá tartoznak.

2.3. Amennyiben a listában egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes francia bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének megnevezését, amelyre a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik.

2.4. Amennyiben az első két oszlopban szereplő tételre mind a 3., mind a 4. oszlop meghatároz egy szabályt, az exportőr választhat, hogy a 3. vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs megadva származási szabály, a 3. oszlopban megadott szabályt kell alkalmazni.

3. megjegyzés

3.1. A jegyzőkönyv 6. cikkében szereplő rendelkezéseket, amelyek a más termékek előállításához használt olyan termékekre vonatkoznak, amelyek megszerezték a származó minősítést, attól függetlenül kell alkalmazni, hogy ennek a minősítésnek a megszerzésére abban az üzemben került-e sor, ahol ezeket a termékeket felhasználják, vagy valamely szerződő fél másik üzemében.

Például:

Egy 8407 vámtarifaszám alá besorolt gép, amelyre vonatkozóan a szabály megállapítja, hogy a beépített nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át, az ex 7224 vámtarifaszám alá besorolt „egyéb, kovácsolással durván alakított ötvözött acél”-ból készül.

Amennyiben ezt az anyagot nem a Közösség területéről származó ingotból kovácsolták, ez az anyag a jegyzékben az ex 7224 vámtarifaszámra megadott szabály alapján már megszerezte a származó minősítést. A kovácsdarab ekkor származónak számíthat a motor értékkalkulációjában, függetlenül attól, hogy ugyanabban a gyárban vagy a Közösségben egy másik gyárban állították-e elő. A nem származó ingot értékét a nem származó anyagok értékének összesítése során így tehát nem kell már figyelembe venni.

3.2. A listán szereplő szabály a megkövetelt legkisebb mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást képviseli, több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; fordított esetben, az ennél alacsonyabb szintű megmunkálás vagy feldolgozás nem tud származó minősítést biztosítani. Így tehát, ha valamely szabály lehetővé teszi, hogy az előállítás egy bizonyos szintjén nem származó anyagot használjanak fel, az ilyen anyag felhasználása az előállításnak egy korábbi szakaszában megengedett, a későbbi szakaszában viszont már nem az.

3.3. A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül, amikor valamely szabály a „Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból” kifejezést használja, akkor a bármely vámtarifaszám alá besorolt anyag (még a termékkel azonos leírással, azonos vámtarifaszám alatt szereplő anyagok is) felhasználhatók, figyelembe véve természetesen azokat a konkrét korlátozásokat, amelyek az adott szabályban ugyancsak szerepelhetnek.

Mindazonáltal, az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, ideértve a ... vámtarifaszám alatt szereplő egyéb anyagokat is” vagy az »Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, ideértve a termékkel azonos vámtarifaszám alatt szereplő egyéb anyagokat is« azt jelenti, hogy bármely vámtarifaszám alá besorolt anyag felhasználható, kivéve a lista 2. oszlopában a termékre megadott leírással azonos leírásút.

3.4. Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ebből nem következik, hogy mindegyik anyagot fel kell használni.

Például:

Az 5208–5212 vámtarifaszámok alatt szereplő szövetekre vonatkozó szabály megállapítja, hogy azok előállításához természetes szálak használhatók, valamint, hogy – az egyéb anyagok mellett – vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt használni kell; használható akár az egyik, akár a másik, akár pedig mindkettő.

3.5. Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nyilvánvalóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek jellegüknél fogva nem felelhetnek meg a szabálynak. (A textíliákra vonatkozóan lásd az alábbi 6.2. megjegyzést.)

Például:

Az 1904 vámtarifaszám alá besorolt élelmiszerekre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabona és származékai használatát, nem tiltja az ásványi sók, vegyi anyagok és más olyan adalékanyagok használatát, amelyek nem gabonából előállított termékek.

Ez azonban nem vonatkozik az olyan termékekre, amelyek – noha a jegyzékben meghatározott konkrét anyagokból nem gyárthatók – egy ugyanilyen természetű anyagból a gyártásnak egy korábbi szakaszában előállíthatók.

Például:

Az ex 62. árucsoport alá besorolt egyik olyan ruházati cikk esetében, amelyet nem szövött anyagokból állítanak elő, ha az ilyen osztályba tartozó ruházati cikkhez kizárólag nem származó fonalat szabad használni, nem lehet nem szövött textilanyagból kiindulni – még abban az esetben sem, ha nem szövött anyagokat szokásos körülmények között nem lehet fonalból előállítani. Ilyen esetben a kiinduló anyag rendszerint a fonal előtti, azaz a rost állapot.

3.6. Ha a lista valamely szabályában két százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor e százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval, a felhasznált összes nem származó anyag maximális értéke semmiképpen nem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó egyes százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés

4.1. A listában használt „természetes szálak” kifejezés a mesterséges és szintetikus szálaktól eltérő szálakra vonatkozik. Használata a fonás előtti szakaszok jelölésére korlátozott, a hulladékot is ideértve, és – hacsak más kikötés nincs – a kártolt, fésült vagy más módon feldolgozott, de nem megfont szálakat öleli fel.

4.2. A „természetes szálak” fogalma a 0503 vámtarifaszám alá besorolt lószőrt, az 5002 és 5003 vámtarifaszám alá besorolt selymet, továbbá az 5101–5105 vámtarifaszámok alá besorolt gyapjúszálat, a finom és durva állati szőrt, az 5201–5203 vámtarifaszámok alá besorolt pamutszálat, valamint az 5301–5305 vámtarifaszámok alá besorolt egyéb növényi szálat foglalja magában.

4.3. A listában használt „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papír előállítására szolgáló anyagok” kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, az 50–63. árucsoportba nem sorolt anyagok megnevezésére szolgálnak.

4.4. A listában használt „szintetikus vagy mesterséges vágott szálak” kifejezés az 5501– 5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. megjegyzés

5.1. Amennyiben a jegyzék egy adott termékével kapcsolatban erre a megjegyzésre hivatkoznak, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem alkalmazandók az e termék előállítása során felhasznált textilalapanyagokra, amelyek együttesen a felhasznált textilalapanyagok teljes tömegének legfeljebb 10%-át teszik ki. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. megjegyzést is.)

5.2. Az 5.1. megjegyzésben említett tolerancia azonban csak az olyan vegyes termékek esetében alkalmazható, amelyek két vagy több alapvető textilanyagból készültek.

Az alapvető textilanyagok a következők:

– selyem,

– gyapjú,

– durva állati szőr,

– finom állati szőr,

– lószőr,

– pamut,

– papír előállítására szolgáló anyagok és papír,

– len,

– valódi kender,

– juta és más textilháncsrost,

– szizál és az Agave nemhez tartozó más növények rostjai,

– kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetű textilrost,

– szintetikus végtelen szálak,

– mesterséges végtelen szálak,

– áramvezető végtelen szál,

– szintetikus vágott műszál polipropilénből,

– szintetikus vágott műszál poliészterből,

– szintetikus vágott műszál poliamidból,

– szintetikus vágott műszál poliakrilnitrilből,

– szintetikus vágott műszál poliimidből,

– szintetikus vágott műszál politetrafluor-etilénből,

– szintetikus vágott műszál poli(fenilén-szulfid)-ból,

– szintetikus vágott műszál poli(vinil-klorid)-ból,

– egyéb szintetikus vágott műszál,

– mesterséges vágott műszál viszkózból,

– egyéb mesterséges vágott műszál,

– rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

– rugalmas poliészter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

– az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek egy legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmaznak,

– az 5605 vámtarifaszám alá tartozó más termékek.

Például:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó olyan fonal, amely az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készült, kevert fonal. Ezért az olyan nem származó szintetikus vágott szál, amely nem tesz eleget a származási szabályoknak (amelyek azt írják elő, hogy vegyi anyagból vagy textilipari pépből kell gyártani) akkor használható fel, ha az összsúlya a fonal súlyának legfeljebb a 10%-át teszi ki.

Például:

Az 5112 vámtarifaszám alá besorolt olyan gyapjúszövet, amelyet az 5107 vámtarifaszám alá besorolt gyapjúfonalból és az 5509 vámtarifaszám alá besorolt szintetikus vágott szálból készült szintetikus fonalból készítettek, kevert szövet. Tehát az olyan szintetikus

fonal, amely nem tesz eleget a származási szabályoknak (amelyek azt írják elő, hogy vegyi anyagból vagy textilipari pépből kell gyártani), vagy olyan gyapjúszövet, amely nem tesz eleget a származási szabályoknak (amelyek azt írják elő, hogy nem kártolt vagy fésült, vagy fonásra másként elő nem készített természetes szálakból kell gyártani), vagy a két anyag kombinációja akkor használható, ha azok összsúlya nem haladja meg a szövet súlyának a 10%-át.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá besorolt olyan tűzött textilszövet, amelyet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből állítottak elő, csak akkor számít kevert terméknek, ha a pamutszövet maga is két különálló vámtarifaszám alá besorolt fonalból álló kevert szövet, vagy ha a felhasznált pamutfonalak maguk is kevertek.

Például:

Ha a szóban forgó tűzött szövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készült, a felhasznált két fonal nyilvánvalóan két különböző textil alapanyag, így a tűzött szövet ennek megfelelően kevert termék.

5.3. A „rugalmas poliéter szegmensekkel előállított poliuretán fonal, paszományozott is” megnevezéshez tartozó fonalat tartalmazó termék esetén ez a tolerancia e fonal tekintetében 20%.

5.4. Az olyan termékek esetében, amelyek „egy legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfóliamagból vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két műanyagfilmréteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot” tartalmaznak, ez a tolerancia 30% az érintett szalagban.

6. megjegyzés

6.1. Amennyiben a listában erre a megjegyzésre történik hivatkozás, az érintett konfekcionált termékekre a jegyzék 3. oszlopában meghatározott szabálynak nem megfelelő textilanyagok (a bélések és közbélések kivételével) felhasználhatók, azzal a feltétellel, hogy a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartoznak, és hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

6.2. A 6.3. megjegyzés sérelme nélkül, az 50–63. árucsoportba nem tartozó anyagok szabadon felhasználhatók a textiltermékek előállítása során, textiltartalmuktól függetlenül.

Például:

Ha a lista valamely szabálya azt írja elő, hogy egy bizonyos textiltermék (például nadrág) előállításához fonalat kell használni, ez nem akadályozza meg a fémrészek – például gombok – használatát, mivel a gombok nem sorolandók az 50–63. árucsoportba. Ugyanilyen okoknál fogva, ez a szabály nem zárja ki a villámzárak használatát, noha a villámzárak rendszerint textilanyagot is tartalmaznak.

6.3. Amennyiben százalékos szabály érvényes, az 50–63. árucsoportba nem tartozó anyagokat figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításakor.

7. megjegyzés

7.1. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában a „speciális célú eljárások” a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a folyamat az összes következő műveletet felöleli: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a „meghatározott eljárások” a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a folyamat a következő összes műveletet felöleli: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktívát faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás;

j) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében, hidrogénnel történő kéntelenítés, amelynek eredményeként a kezelt termék kéntartalma legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266–59 T módszer);

k) csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében paraffinmentesítés a szűréstől eltérő művelettel;

l) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében, hidrogénnel több mint 20 bar nyomáson és több mint 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt kenőolajoknak hidrogénnel történő további kezelése (pl. hidrogénkikészítés vagy színtelenítés), különösen a szín és a stabilitás céljából, azonban nem számít különleges eljárásnak;

m) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek az ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve, kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

n) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében, a gázolajok és fűtőolajok kivételével, kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

o) csak az ex 2712 vámtarifaszám alá (a súlyát tekintve 0,75%-nál kevesebb olajat tartalmazó vazelin, ozokerit, lignitviasz vagy tőzegviasz, paraffinviasz kivételével) besorolt nyerstermékek esetében, olaj mentesítés frakcionált kristályosítással.

7.3. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902, valamint ex 3403 vámtarifaszámok alkalmazásában, az egyszerű eljárások, például a tisztítás, dekantálás, sóeltávolítás, vízelválasztás, szűrés, színezés, jelölés, a kéntartalom megállapítása különböző kéntartalmú termékekkel történő keverés révén, vagy az e vagy ehhez hasonló műveletek bármilyen kombinációja nem eredményeznek származást.

II. melléklet

A nem származó anyagokon végrehajtandó olyan megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke, amelyek eredményeként az előállított termék elérheti a származó minősítést

A listán említett termékek nem mindegyike szerepel feltétlenül a megállapodásban. A megállapodás egyéb részeit is szükséges tehát áttanulmányozni.

HR
vámtarifaszám

Árumegnevezés
A nem származó anyagokon végrehajtott
olyan megmunkálás vagy feldolgozás, amely
származó minősítést eredményez
1. árucsoport Élő állatok Az 1. árucsoport alá besorolt állatoknak teljes egészében előállítottnak kell lenni
2. árucsoport Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek Előállítás, amelyben a 1. és 2. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
3. árucsoport Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok Előállítás, amelyben a 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
ex 4. árucsoport Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve: Előállítás, amelyben a 4. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is Előállítás, amelyben:
– a 4. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított,
– a 2009 vámtarifaszám alá besorolt összes felhasznált gyümölcslé (az ananász, zöld citrom és a grapefruit-lé kivételével) származó és
– a 17. árucsoport alá besorolt felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi értékének a 30%-át
ex 5. árucsoport Másutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve: Előállítás, amelyben a 5. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
ex 0502 Kikészített sertés- és vaddisznószőr, sörte A sörte és a szőr tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése
6. árucsoport Élő fák és egyéb növények; Előállítás, amelyben:
hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat – a 6. árucsoport alá besorolt összes felhasznált termék teljes egészében előállított, és
– a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának az 50%-át
7. árucsoport Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók Előállítás, amelyben a 7. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
8. árucsoport Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja Előállítás, amelyben:
– a felhasznált összes
gyümölcs és dióféle teljes egészében előállított, és
– a 17. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi értékének a 30%-át
ex 9. árucsoport Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve: Előállítás, amelyben a 9. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
0902 Tea, aromásítva is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 0910 Fűszerkeverékek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
10. árucsoport Gabonafélék Előállítás, amelyben a 10. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
ex 11. árucsoport Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin, búzasikér; kivéve: Előállítás, amelyben a 0714 vámtarifaszám alá besorolt összes felhasznált gabonaféle, élelmezési célra alkalmas növény, gyökér és gumó, illetőleg gyümölcs teljes egészében előállított
ex 1106 Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése
12. árucsoport Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények, szalma és takarmány Előállítás, amelyben a 12. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
1301 Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam) Előállítás, amelynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is Előállítás módosítatlan nyálkából és dúsítóból
– Más Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
14. árucsoport Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi Előállítás, amelyben a14. árucsoport alá termékek tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
ex 15. árucsoport Állati vagy növényi zsír és olaj, és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
1501 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
– Zsír csontokból vagy Előállítás bármely vámtarifaszám alá hulladékból besorolt anyagból, kivéve a 0203-as, 0206 és 0207 vámtarifaszám alá besoroltakat, illetve a 0506 vámtarifaszám alá besorolt csontokat
– Más Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy élelmezési célra alkalmas belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és élelmezési célra alkalmas belsőségből
1502 Szarvasmarhafaggyú, birkavagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
– Zsír csontokból vagy hulladékból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból
– Más Előállítás, amelyben a 2. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
– Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve
– Más Előállítás, amelyben a 2. és 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
ex 1505 Finomított lanolin Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból
1506 Más állati zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
– Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve
– Más Előállítás, amelyben a 2. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
1507–1515 Növényi olajok és ezek frakciói
– Szójabab-, földimogyoró-, pálma-, kókuszdió- (kopra-), pálmamagbél-,
babassu-, tung- (kínaifa-) és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciói és olajok műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
– Szilárd frakciók, a jojobaolaj szilárd frakcióinak kivételével Előállítás az 1507–1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagból
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében előállított
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve Előállítás, amelyben:
– a 2. árucsoport alá besorolt összes felhasznált termék teljes egészében előállított, és
– a felhasznált összes növényi eredetű anyag teljes egészében előállított. Az 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszámok alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével: Előállítás, amelyben:
– a 2. és a 4. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított, és
– a felhasznált összes növényi eredetű anyag teljes egészében előállított. Az 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszámok alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók
16. árucsoport Húsból, halból, vagy rákbői, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékek Előállítás:
– az 1. árucsoport alá besorolt állatokból, és/vagy
– amelyben a 3. árucsoportba besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
ex 17. árucsoport Cukrok és cukoráruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás, amelyben a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:
– Vegytiszta maltóz és fruktóz Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1702 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve
– Más cukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás, amelyben a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag származó
ex 1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás, amelyben a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
18. árucsoport Kakaó és kakaókészítmények Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40
tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
– Malátakivonat Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből
– Más Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifa-
szám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1902 Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
– 20 tömegszázalékot nem meghaladó hús-, belsőség-, hal-, rák- vagy puhatestűtartalommal Előállítás, amelyben az összes felhasznált gabonaféle és azok származékai (a durumbúza és származékai kivételéve) teljes egészében előállított
– 20 tömegszázalékot meghaladó hús-, belsőség-, hal-, rák- vagy puhatestűtartalommal Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált gabonaféle és azok származékai (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében előállított, továbbá
– a 2. és 3. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek keményítőből pehely, szemcse, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, kivéve a 1108 vámtarifaszám alá besorolt burgonyakeményítőt
1904 Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve Előállítás:
– a 1806 vámtarifaszá m alá besoroltak kivételével bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból,
– amelyben az összes felhasznált gabonaféle és liszt (a durumbúza és a Zea indurata kukorica, valamint ezek származékai kivételével) teljes egészében előállított, továbbá
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék Előállítás a 11. árucsoport alá besoroltak kivételével bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból
ex 20. árucsoport Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények, kivéve: Előállítás, amelyben az összes felhasznált gyümölcs, dióféle és más növényrész teljes egészében előállított
ex 2001 Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2004 és ex 2005 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
2006 Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) Előállítás, amelyben a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 2008 – Diófélék, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül Előállítás, amelynek során a 0801, 0802 és 1202–1207 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált származó dióféle és olajos mag értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60%-át
– Mogyoróvaj; gabonaalapú keverékek; Pálmafacsúcsrügy; kukorica Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
– Más, kivéve a más módon főzött, nem gőzölt vagy vízben nem forrázott gyümölcsök és diófélék, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 21. árucsoport Különféle ehető készítmények; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben az összes cikória teljes egészében előállított
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
– Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár azonban felhasználható
– Mustárliszt és -dara, elkészített mustár Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 22. árucsoport Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifa-szám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a felhasznált összes szőlő, vagy szőlőszármazék teljes egészében előállított
2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben a 17.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át, továbbá
– amelyben a felhasznált összes gyümölcslé (az ananász, a zöld citrom és grépfrutlé kivételével) származó
2207 Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal Előállítás:
a 2207 és 2208
vámtarifaszám kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, továbbá
– amelyben az összes felhasznált szőlő vagy szőlőből származó anyag teljes egészében előállított, vagy, ha a felhasznált összes többi anyag már eleve származó, térfogatszázalékban megadva legfeljebb 5% rizspálinka használható
2208 Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital Előállítás:
– a 2207 és 2208 vámtarifaszám kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, továbbá
– amelyben az összes felhasznált szőlő vagy szőlőből származó anyag teljes egészében előállított, vagy, ha a felhasznált összes többi anyag már eleve származó, térfogatszázalékban megadva legfeljebb 5% rizspálinka használható
ex 23. árucsoport Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2301 Bálnaliszt; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból Előállítás, amelyben a 2. és 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
ex 2303 Kukoricakeményítő előállításánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot Előállítás, amelyben az összes felhasznált kukorica teljes egészében előállított
ex 2306 Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, 3%-ot meghaladó olívaolaj-tartalommal Előállítás, amelyben a felhasznált összes olíva teljes egészében előállított
2309 Allatok etetésére szolgáló készítmény Előállítás, amelyben:
– a felhasznált összes gabonaféle, cukor vagy melasz, hús vagy tej származó,
továbbá
– a 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
ex 24. árucsoport Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve: Előállítás, amelyben a 24. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított
2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó
ex 2403 Fogyasztási dohány Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó
ex 25. árucsoport Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2504 Természetes kristályos grafit, dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve A széntartalom dúsítása, a nyers kristályos grafit tisztítása és őrlése
ex 2515 Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve A márvány fűrészeléssel vagy másként legfeljebb 25
a négyzet) alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú cm vastag darabokra vágása (még abban az esetben is, ha az már eleve fűrészelve van)
ex 2516 Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú A kő fűrészeléssel vagy másként legfeljebb 25 cm vastag darabokra vágása (még abban az esetben is, ha az már eleve fűrészelve van)
ex 2518 Kalcinált dolomit A nem kalcinált dolomit kalcinálása
ex 2519 Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit), légmentesen lezárt konténerekben, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézián és a kiégetett (szinterezett) magnézián kívül Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható
ex 2520 Gipsz kifejezetten fogászati célra Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2524 Természetes azbesztszálak Előállítás azbeszt-koncentrátumból
ex 2525 Csillámpor A csillám vagy csillámhulladék őrlése
ex 2530 Földfestékek, kalcinálva vagy por alakban A földfestékek kalcinálása vagy őrlése
26. árucsoport Ércek, salakok és hamu Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 27. árucsoport Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok, ásványi viaszok, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2707 Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, ha legalább 65 térfogatszázalékuk 250 °C hőmérsékleten átdesztillál (beleértve a könnyűbenzin és benzol keverékét is), energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2709 Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása
2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj lényeges alkotórésze; olaj hulladék Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2711 Földgáz és gázhalmazállapotú más szénhidrogén Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2712 Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2713 Ásványolaj koksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2714 Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2715 Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány) Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 28. árucsoport Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2805 Kevert fém („Mischmetall”) Előállítás
elektrolízissel vagy hőkezeléssel, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2811 Kéntrioxid Előállítás kéndioxidból Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2833 Aluminium-szulfát Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2840 Nátriumperborát Előállítás dinátrium-
tetraborát-pentahidrátból
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2852 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjeinek, halogenidjeinek, peroxidjainak és peroxisavainak higanyvegyületei; ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2852, a 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékainak higanyvegyületei
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek higanyvegyületei Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2852, a 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Nukleinsavak és sóik higanyvegyületei; vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2852, 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok összértéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Nafténsavak, ezek vízben oldhatatlan sóinak és észtereinek higanyvegyületei Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 29. árucsoport Szerves vegyi anyagok, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2901 Aciklikus szénhidrogének, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi
felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2902 Ciklánok, ciklének (az azuléneken kívül), benzol, toluol, xilolok, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2905 Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol fémalkoholátjai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. Az e vámtarifaszám alá tartozó
fémalkoholátok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2915 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro-vagy nitrozoszármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2932 – Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2934 Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, a 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2939 Mákszalma-koncentrátum, amely legalább 50 tömegszázalék alkaloidot tartalmaz Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 30. árucsoport Gyógyszeripari termékek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3002 Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:
– Két vagy több alkotóelemből álló termékek, amelyeket terápiás vagy megelőzési célból kevertek össze, vagy ezen célból össze nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában, vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– Más
– Emberi vér Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– Állati vér terápiás vagy megelőzési célra előkészítve Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3003 és 3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozó áruk kivételével):
– A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból előállítva Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 3003 és 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– Más Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 3003 és 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha azok
összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, továbbá
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 3006 – Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4. k) pontjában meghatározott gyógyszerhulladék A termék eredeti besorolása szerinti származását meg kell tartani
– Steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem fel szívódók is:
– műanyagból Előállítás, amelyben a 39. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át 5
– textíliából Előállítás (7):
– természetes szálakból,
– Vágott műszálak, nem
kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– otomia esetén történő használatra szánt eszköz Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 31. árucsoport Trágyázószerek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3105 A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázóelemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:
- nátriumnitrát
- kálciumciánamid
- káliumszulfát
- káliummagnézium-szulfát
Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 32. árucsoport Cserző- vagy
színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek és lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve:
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3201 Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3205 Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszám kivételével. A 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 33. árucsoport Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve az e vámtarifaszám alatt különböző „csoportok”-ba tartozó anyagokat is. A termékével azonos csoportba tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 34. árucsoport Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő vagy polírozó anyagok, gyertyák és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmények; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3403 Kenőanyag-készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3404 Műviaszok és elkészített viaszok:
– Paraffin alapú, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingács, izzasztott préselt paraffinviasz alapú Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:
– az 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok,
– vegyileg meg nem
határozott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, amelyek hasonlóak a 3823
vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz;
– a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok
Ezek az anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 35. árucsoport Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja
termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:
– Észterezett és éterezett keményítők Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3507 Másutt nem említett elkészített enzimek Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
36. árucsoport Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 37. árucsoport Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3701 Fényérzékeny,
megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton vagy a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:
– Azonnal előhívó film színesfényképészethez, csomagolva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3702 Fényérzékeny,
megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton vagy a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben:
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3704 Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701–3704 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 38. árucsoport A vegyipar különféle termékei; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3801 – Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Legalább 30 tömegszázalékban grafit és kőolaj keverékéből álló grafit, paszta formában Előállítás, amelynek során a 3403 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3803 Finomított tallolaj Nyers tallolaj finomítása Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3805 Tisztított szulfátterpentin alkohol A nyers
szulfátterpentinalkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3806 Esztergyanta Előállítás gyantasavból Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3807 Faszurok (fakátrány szurok) Fakátrány desztillációja Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3808 Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya, légyfogó papír) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3809 Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3810 Fémfelület-marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, vagy hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák vagy
-pálcák mag és bevonó anyagai
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt folyadékokhoz:
– Kenőolaj-adalékok kőolaj-vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal Előállítás, amelynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3812 Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; Antioxidáns készítmények és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3813 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltógránátok Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814 Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- vagy festékeltávolítók Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3818 Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3819 Hidraulikus fékfolyadék és más folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3820 Fagyásgátló és jegesedésgátló készítmények Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 3821 Elkészített táptalajok mikroorganizmusok (beleértve a vírusokat és hasonlókat is) vagy növényi, emberi vagy állati sejtek fenntartására Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3822 Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol:
– Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
– Ipari zsíralkohol Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3823 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):
– Az e vámtarifaszám alá tartozók közül a következők: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– – Természetes gyantatartalmú termékeken alapuló elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
– – Nafténsavak, ezek vízben
oldhatatlan sói és észterei
– – Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével:
– – Kőolajszulfonátok az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével; bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és ezek sói
– – Ioncserélők
– – Getter vákuumcsövekhez
– – Alkáli vasoxid gáztisztításhoz
– – Ammóniákvíz és a gáztisztítás folyamán kimerült oxid
– – Szulfonafténsavak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik
– – Kozma- és Dippel-olaj;
– – Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek
– – Zselatin alapú másolópaszta papír vagy textil alapra is
– Más Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3901–3915 Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve az ex 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak
– Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és
– a fenti korlátozáson belül, a 39. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más Előállítás, amelyben a 39. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3907 – Polikarbonátból és akrilnitril-butadiénsztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Poliészter Előállítás, amelynek során az összes, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át és/vagy a előállítás tetrabromo-(biszfenol
A)-polikarbonátból történik
3912 Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában Előállítás, amelynek során a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3916–3921 Műanyag félgyártmányok és árucikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:
– Sík termékek, amelyek feldolgozottsági foka meghaladja a felületi megmunkálást vagy a négyszögletesre vágást (a négyzetet is beleértve); egyéb termékek, amelyek feldolgozottsági foka meghaladja az egyszerű felületkezelést Előállítás, amelyben a 39. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más:
– Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki Előállítás, amelyben:
- az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át árának 50%-át, és
- a fenti korlátozáson belül, a 39. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Más Előállítás, amelyben a 39. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3916 és
ex 3917
Profil és cső Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%- át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3920 – Ionomer lap vagy film Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lap Előállítás, amelynek során a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3921 Fémezett műanyag fólia Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú, különösen átlátszó poliészterfóliából Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
3922–3926 Műanyag cikkek Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 40. árucsoport Gumi és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4001 Rétegelt kreppgumi lap lábbelihez Természetes
gumilemezek
laminálása
4005 Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke, a természetes gumi kivételével, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
– Újrafutózott tömör vagy kisnyomású gumi légabroncs A használt
gumiabroncsok
újrafutózása
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4011 és 4012 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex 4017 Keménygumiból készült áruk Előállítás keménygumiból
ex 41. árucsoport Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4102 Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és báránybőrről
4104–4106 Szőrtelen vagy gyapjú nélküli, cserzett vagy crust bőr, hasítva is, de tovább nem megmunkálva A cserzett bőr újracserzése
vagy
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
4107, 4112 és 4113 Szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőr, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4104–4113 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex 4114 Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr Előállítás a 4104–4106, a 4107, a 4112 vagy a 4113 vámtarifaszám alá tartozó anyagból, feltéve hogy összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
42. árucsoport Bőráruk; nyerges- és szíj gyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 43. árucsoport Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4302 Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:
– Lap, kereszt és más hasonló formák A nem összeállított cserzett vagy kikészített szőrme fehérítése vagy festése a vágáson és összeállításon felül
– Más Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
4303 Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó, nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből
ex 44. árucsoport Fa és faipari termékek; faszén; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4403 Gömbfa, négy oldalán durván faragva Előállítás gömbfából, kérgezetten is, vagy pusztán durvára faragva
ex 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés
ex 4408 Furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is), és rétegelt lemez legfeljebb 6 mm vastagságban, lapolva, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva Lapolás, csiszolás, gyalulás vagy végillesztés
ex 4409 Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is:
– Csiszolt vagy végillesztéssel összeállított Csiszolás vagy végillesztés
– Szegélyléc és gyöngyléc Peremezés vagy mintázás
ex 4410-ex 4413 Szegélyléc és gyöngyléc, beleértve a padló szegélylécet és más szegélylemezt is Peremezés vagy mintázás
ex 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag Előállítás méretre nem vágott falemezből
ex 4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei Előállítás hasított dongákból, a két főfelület fűrészelésén túl nem megmunkálva
ex 4418 – Ács- és épületasztalos-ipari termék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Üreges fapanel és zsindely azonban felhasználható
– Szegélyléc és gyöngyléc Peremezés vagy mintázás
ex 4421 Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsap Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó fadrót kivételével
ex 45. árucsoport Parafa és parafa áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
4503 Természetes parafából készült áru Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából
46. árucsoport Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
47. árucsoport Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 48. árucsoport Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4811 Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és karton Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
4816 Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
4817 Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4818 Toalett- (WC-) papír Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
ex 4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4820 írótömb Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
ex 49. árucsoport Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4909 és 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
– Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4909 és 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex 50. árucsoport Selyem, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 5003 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót,
fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is), kártolt vagy fésült
A selyemhulladék kártolása vagy fésülése
5004-ex 5006 Selyemfonal és selyemhulladékból készült fonal Előállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy
selyemhulladékból,
– egyéb, nem kártolt, fésült vagy fonásra másként előkészített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5007 Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból
– Más Előállítás:
– kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 51. árucsoport Gyapjú, finom és durva állati szőr; Lószőr fonal és szövet;
kivéve:
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5106–5110 Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal Előállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy
selyemhullad ékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5111–5113 Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból
– Más Előállítás:
– kókuszrostfo nalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 52. árucsoport Pamut; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5204–5207 Pamutfonal és cérna Előállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5208–5212 Pamutszövet:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból
– Más Előállítás:
– kókuszrostfo nalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból
vagy
textilpépből,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 53. árucsoport Más növényi textilszálak, papírfonal és papírfonalból szőtt szövet; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5306–5308 Fonal más növényi textilszálból; papírfonal Előállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy
selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5309–5311 Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból
– Más Előállítás:
– kókuszrostfo nalból,
– jutafonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5401–5406 Fonal, szál és cérna végtelen műszálból Előállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy
selyemhullad ékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy
textilpépből, vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5407 és 5408 Végtelen műszálból készült szövet
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból
– Más Előállítás:
– kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papírból vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5501–5507 Vágott műszálak Előállítás vegyi anyagból vagy textilpépből
5508–5511 Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült fonal és varrócérna Előállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy
selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5512–5516 Szövet vágott műszálból:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból
– Más Előállítás:
– Kókuszrost-fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 56. árucsoport Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk; kivéve: Előállítás:
– kókuszrost-fonalból,
– természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
– Tűnemez Előállítás:
– természetes fonalból,
vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
– az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén szál, vagy
– az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen fonal vagy vágott fonal értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás:
– természetes szálakból,
– mesterséges, kazeinből előállított vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
5604 Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva:
– Gumifonal és zsineg, textilanyaggal bevonva Előállítás
textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből
– Más Előállítás:
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5605 Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan textilszálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombináltak vagy fémmel bevontak Előállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
5606 Paszományozott fonal, az 5404 és az 5405 vámtarifaszám alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fonal és paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal Előállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papír előállítására szolgáló anyagból
57. árucsoport Szőnyegek és más textil padlóborítók:
– Tűnemezből Előállítás:
– természetes fonalból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
– az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén szál, vagy
– az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,
ha az egyágú végtelen fonal vagy vágott fonal értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Jutaszövet hátoldalként felhasználható
– Más nemezből Előállítás:
– nem kártolt, nem fésülve vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból, vagy
vegyi
anyagokból vagy textilpépből
– Más Előállítás:
– kókuszrost- vagy jutafonalból,
– szintetikus vagy
mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
– természetes fonalból, vagy
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból
Jutaszövet hátoldalként felhasználható
ex 58. árucsoport Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:
– Gumifonallal kombinált Előállítás egyágú fonalból
– Más Előállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból,
vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5805 Kézi szövésű fali szőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és atűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított fali szőnyeg, kárpit, konfekcionálva is Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5810 Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokban Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszá m alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
5901 Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket külső könyvborítónak vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textil szövet kalapkészítéshez Előállítás fonalból
5902 Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid, poliészter vagy viszkóz műselyem fonalból:
– Legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyagtartalommal Előállítás fonalból
– Más Előállítás vegyi anyagból vagy textilpépből
5903 Textil szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy laminálva, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó szövetek kivételével Előállítás fonalból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5904 Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is Előállítás fonalból
5905 Textil falborító:
– Gumival, műanyaggal vagy más anyaggal impregnált, bevont, beborított vagy laminált szövet Előállítás fonalból
– Más Előállítás:
– kókuszrostfo nalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5906 Gumizott textil szövet, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó kivételével:
– Kötött vagy hurkolt kelmék Előállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Szintetikus végtelen szálból készült más szövet több mint 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal Előállítás vegyi anyagból
– Más Előállítás fonalból
5907 Más módon impregnált, bevont vagy beborított textilszövet; festett kanavász színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek, vagy hasonlók számára Előállítás fonalból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5908 Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is:
– Fehérizzású gázharisnya, impregnált Előállítás csőszerűen kötött gázharisnyaszövetből
– Más Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5909–5911 Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:
– Polírozó korong vagy -gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, nemezből készítettek kivételével Előállítás fonalból vagy a 6310 vámtarifaszám alá tartozó
textilhulladékból vagy rongyból
– Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, papírgyártásnál vagy más műszaki céllal általánosan használt, csőszerű vagy végtelenített egyszeres vagy többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy laposszövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal szőtt textil szövet, nemezelve, impregnálva vagy bevonva is Előállítás:
– Kókuszrost-fonalból,
– a következő anyagokból:
– politetraflu-or-etilén fonalból,
– fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból,
– mfeniléndi-aminból és izoftálsavból polikonden-
zációval előállított aromás poliamid szálból készült szintetikus fonalból,
– politetraflu-or-etilén monofilből,
– poli(pfeni-lén
tetraftala-mid)
szintetikus textilszálból álló fonalból,
– fenolgyanta bevonatú, akrilfonal-lal paszom-ányozott üvegrost fonalból,
– poliészterből, valamint tereftálsav és 1,4-ciklohexan-
dimetanol és izoftálsav gyantából készült kopoliészter monofilből,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Más Előállítás:
- Kókuszrost-fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy
vegyi
anyagokból vagy textilpépből
60. árucsoport Kötött vagy hurkolt kelmék Előállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
61. árucsoport Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:
– Két vagy több formára vágott vagy mindjárt formára készített kötött vagy hurkolt anyagdarab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával elkészítve Előállítás fonalból
– Más Előállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy
vegyi
anyagokból vagy textilpépből
ex 62. árucsoport Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve: Előállítás fonalból
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 és
ex 6211
Női, leányka és csecsemőruha, valamint csecsemőruha és tartozékai, hímzéssel Előállítás fonalból
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 6210 és ex 6216 Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből Előállítás fonalból
vagy
Előállítás nem bevont szövetből, azzal a feltétellel, hogy a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
6213 és 6214 Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
– Hímzett Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból
vagy
A kikészítést nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mercerizálás, hőrögzítés, mángorlás, gyűrtélenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), feltéve hogy a 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált nem nyomott áruk összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
6217 Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:
– Hímzett Előállítás fonalból
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből Előállítás fonalból
vagy
Előállítás nem bevont szövetből, azzal a feltétellel, hogy a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás fonalból
ex 63. árucsoport Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
6301–6304 Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília:
-Nemezből, nem szőtt textíliából Előállítás:
– természetes fonalból, vagy
vegyi
anyagokból vagy textilpépből
– Más:
– Hímzett Előállítás fehérítetlen egy ágú fonalból
vagy
Előállítás hímzés nélküli anyagból (a kötött vagy hurkolt kivételével) feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– – Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból
6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására Előállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
6306 Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla; szörfvitorla, vagy szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:
– Nem szőtt textíliából Előállítás:
– természetes fonalból, vagy
vegyi
anyagokból vagy textilpépből
– Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból
6307 Más készáru, beleértve a szabásmintát is Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
6308 Szőnyeg, fali szőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben A készletben lévő termékek
mindegyikének ki kell elégítenie a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban beépíthetők, ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
ex 64. árucsoport Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; ezek részei; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 6406 vámtarifaszám alá tartozó, a talpbéléshez vagy más talprészhez erősített felsőrészösszeállítások kivételével
6406 Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 65. árucsoport Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
6505 Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is Előállítás fonalból vagy textilszálból
ex 6506 Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is Előállítás fonalból vagy textilszálból
ex 66. árucsoport Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
6601 Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
67. árucsoport Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, emberhajból készült áruk Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 68. árucsoport Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 6803 Palakőből vagy agglomerált palából készült áru Előállítás megmunkált palakőből
ex 6812 Azbesztből készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverékekből készült áru Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 6814 Csillámból készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír-, karton- vagy más anyagalátéten Előállítás megmunkált csillámból (az agglomerált és rekonstruált csillámot is beleértve)
69. árucsoport Kerámiatermékek Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 70. árucsoport Üveg és üvegáruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7003,
ex 7004 és
ex 7005
Üveg fényvisszaverődést gátló réteggel Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7006 A 7003, 7004 vagy a 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve:
– Dielektromos vékony filmmel bevont, a SEMII szabványának megfelelő félvezető minőségű üveglapból készült szubsztrátum Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból
– Más Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7007 Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7008 Többrétegű szigetelőüveg Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7009 Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7010 Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály, áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
vagy
Üvegáru metszése, feltéve hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy 7018 vámtarifaszám alá tartozók kivételével) Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
vagy
Üvegáru metszése, feltéve hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
A kézi munkával készült fúvott üveg kézi díszítése (a szitanyomás kivételével), feltéve hogy a felhasznált kézi készítésű fúvott üveg összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7019 Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével) Előállítás:
- színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, vagy
- üveggyapotból
ex 71. árucsoport Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok, érmék; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7101 Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7102,
ex 7103 és
ex 7104
Drágakő vagy féldrágakő megmunkálva (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből
7106, 7108 és 7110 Nemesfém:
– Megmunkálatlan Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 7106, 7108 és7110
vámtarifaszám alá tartozókat
vagy
A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása
vagy
A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó
nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel
– Félgyártmány vagy por alakban Előállítás
megmunkálatlan
nemesfémből
ex 7107,
ex 7109 és
ex 7111
Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány Előállítás nemesfémmel plattírozott nem nemesfémből, megmunkálatlanul
7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7117 Ékszerutánzat Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
vagy
Előállítás nemesfémmel nem plattírozott vagy bevont nem nemesfém részekből, feltéve hogy a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 72. árucsoport Vas és acél, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7207 Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból Előállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7208–7216 Síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7217 Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből
ex 7218, 7219–7222 Félkész termék, síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7223 Huzal rozsdamentes acélból Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből
ex 7224, 7225 – 7228 Félkész termék, síkhengerelt termék, melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból Előállítás a 7206, a 7218 vagy a 7224 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7229 Huzal más ötvözött acélból Előállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből
ex 73. árucsoport Vas- vagy acéláruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7301 Szádpalló Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7302 Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7304, 7305 és 7306 Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból Előállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
ex 7307 Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712) A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokfúvása, feltéve hogy a felhasznált kovácsdarabok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35%-át
7308 Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvas, idomvas és szelvény nem használható fel
ex 7315 Hólánc Előállítás, amelynek során a 7315 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 74. árucsoport Réz és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7401 Nyers réz (szulfidfémkeverék); cementréz (kicsapott réz) Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7402 Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7403 Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan:
– Finomított réz Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
– Rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított réz Előállítás finomított, megmunkálatlan rézből vagy rézhulladékból és -törmelékből
7404 Rézhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7405 Segédötvözet (mesterötvözet) Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 75. árucsoport Nikkel és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7501–7503 Nyers nikkel (szulfidfémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke; megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 76. árucsoport Alumínium és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7601 Megmunkálatlan alumínium Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel
7602 Alumíniumhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7616 Alumínium gyártmányok, az alumíniumhuzalból készült háló, drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve) és a terpesztett alumínium kivételével Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban az alumíniumhuzalból és a terpesztett alumíniumhálóból készített drótszövet, rács,
sodronyfonat, kerítésfonat, betonháló és hasonló anyag (a végtelenített szalagot is beleértve) felhasználható; valamint
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
77. árucsoport A Harmonizált Rendszerben történő későbbi felhasználásra fenntartva
ex 78. árucsoport Ólom és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7801 Megmunkálatlan ólom:
– Finomított ólom Előállítás „kohóólomból” vagy „finomítatlan ólomból”
– Más Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni
7802 Ólomhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 79. árucsoport Cink és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7901 Megmunkálatlan cink Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni
7902 Cinkhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 80. árucsoport Ón és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8001 Megmunkálatlan ón Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni
8002 és 8007 Ónhulladék és -törmelék, más áru ónból Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
81. árucsoport Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk:
– Más nem nemes fém, megmunkált; és ezekből készült áruk Előállítás, amelynek során a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 82. árucsoport Szerszámok, eszközök, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
8206 A 8202–8205
vámtarifaszámok közül két vagy több vámtarifaszám alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben
Előállítás a 8202–8205 kivételével bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8202–8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat azonban be lehet foglalni a készletbe, ha az összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
8207 Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talaj fúráshoz való szerszámot is Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8208 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8211 Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés kivételével Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem nemesfémből készült késpenge és nyél azonban felhasználható
8214 Másutt nem említett késművesáru (pl. haj nyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűrvagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is) Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható
8215 Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható
ex 83. árucsoport Másutt nem említett különféle áruk nem nemesfémből; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 8302 Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru épülethez, és automatikus ajtócsukó Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8302 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 8306 Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 84. árucsoport Atomreaktor, kazán, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei, kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8401 Nukleáris fűtőanyagelem Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8402 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8403 és ex 8404 Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vámtarifaszám alá tartozó kazán kivételével és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazánhoz Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8403 és 8404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8407 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8409 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy a 8408 vámtarifaszám alá tartozó motor alkatrésze Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8412 Más erőgép és motor Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8413 Forgódugattyús
térfogatkiszorításos szivattyú
Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8414 Ipari ventilátor és hasonló ventilátorok Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8418 Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
- amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8419 Fa-, papíripari rostanyag-, papír és kartonipari gépek Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8420 Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8423 Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével); súly mindenfajta mérleghez Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8425–8428 Emelő, mozgató, be- vagy kirakó gép Előállítás, amelyben:
- az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
- a fenti határértéken belül a 8431 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:
– Úthenger Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8431 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8430 Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8431 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8431 Kizárólag vagy elsősorban az úthenger alkatrésze Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8439 Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép Előállítás, amelyben:
- az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
- a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8443 Nyomtatók irodai gépekhez (például automatikus adatfeldolgozó gépek, szövegszerkesztő gépek stb.) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8444–8447 E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépek Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8448 A 8444 és 8445 vámtarifaszám alá tartozó gépek segédgépei Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8452 Varrógép, a 8440 vámtarifaszám alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor; állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű:
– Varrógép (csak zárt öltésű) motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
– (a motor nélküli) fej összeállításár a felhasznált nem származó anyagok összértéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok összértékét, és
– a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó
– Más Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8456–8466 A 8456–8466 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgépek és gépek, valamint alkatrészeik és tartozékaik Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8469–8472 Irodai gépek (pl. írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, sokszorosítógépek, fűzőgépek) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8480 Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8484 Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8486 – Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik:- nyíró, hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, lyukasztó vagy rovátkáló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálásáraszerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag, vagy üveg hidegmegmunkálására Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– nyíró, hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, lyukasztó vagy rovátkáló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására
– szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag, vagy üveg hidegmegmunkálására
– a 8456, 8462 és 8464 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék- olyan jelölő eszközök, amelyek mintát létrehozó készülékek és fényvédő réteggel bevont anyagból sablon vagy haj szálvonal-hálózatos lemez készítésére használatosak; ezek alkatrészei és tartozékaiöntőformák, fröccsöntéshez vagy kompressziós öntéshez
– olyan jelölő eszközök, amelyek mintát létrehozó készülékek és fényvédő réteggel bevont anyagból sablon vagy hajszálvonalhálózatos lemez készítésére használatosak; ezek alkatrészei és tartozékai
– öntőformák, fröccsöntéshez vagy kompressziós öntéshez Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– egyéb emelő, mozgató, bevagy kirakógép Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg az összes felhasznált származó anyag értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– kizárólag vagy elsősorban a 8428 vámtarifaszám alá tartozó gépek alkatrészei Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– fényképezőgép nyomólemez vagy henger készítésére használt mintát létrehozó készülékek, amelyek fényvédő réteggel Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék
bevont anyagból sablon vagy haj szálvonal-hálózatos lemez készítésére használatosak; ezek alkatrészei és tartozékai vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
gyártelepi árának 30%-át
8487 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 85. árucsoport Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8503 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8501 és a 8503 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8504 Tápegység az automatikus adatfeldolgozó gépekhez Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8517 Emberi hang, kép vagy egyéb adat továbbítására és vételére szolgáló egyéb készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (mint a helyi vagy a nagy kiterjedésű hálózat) hírközlő berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vámtarifaszám alá tartozó hangtovábbító vagy vevőkészülékek kivételével Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8519 Hangfelvevő vagy -lejátszó készülék Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8521 Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8522 Kizárólag vagy elsősorban a 8519–8521 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8523 – Felvételt nem tartalmazó lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével; Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Felvételt tartalmazó lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével; Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határon belül, a 8523 vámtarifaszá m alá tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– a két vagy több integrált elektromos áramkörrel rendelkező proximity kártyák és „intelligens kártyák” Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8541 és a 8542 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
vagy
A diffúziós művelet (amelynek során az integrált áramkört a félvezető szubsztrátumon a megfelelő
adalékanyag szelektív hozzáadásával alakítják ki), függetlenül attól, hogy összeszerelést és/vagy tesztelést a 3. és a 4. cikkekben nem említett országban végezték
– „intelligens kártyák” egy integrált áramkörrel Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8525 Rádió- vagy televízióműsoradókészülék,
-vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy
-lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők;
Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8527 Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban: Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8528 – Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevőkészülék nélkül; kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– más monitor és kivetítő, beépített televízióvevőberendezés nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy
-lejátszó készüléket magába foglaló is
Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8529 Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrészei:
– Kizárólag vagy elsősorban képfelvevő vagy -lejátszó készülékkel való használatra alkalmas Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerekben kizárólagosan vagy elsődlegesen használt monitor és kivetítő, beépített televízió-berendezés nélkül Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– Más Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8535 1000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8538 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8536 – Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8538 vámtarifaszá m alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók
– műanyagból Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– kerámiából, vasból vagy acélból Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
– rézből Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vámtarifaszám alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vámtarifaszám alá tartozó
kapcsolókészülékek
kivételével
Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8538 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8541 Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; a csipekre még nem vágott egyben levő félvezető szelet kivételével Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8542 Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet
– Monolitikus integrált áramkörök Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8541 és a 8542 vámtarifaszám alá tartozó összes
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
vagy
A diffúziós művelet (amelynek során az integrált áramkört a félvezető szubsztrátumon a megfelelő
adalékanyag szelektív hozzáadásával alakítják ki), függetlenül attól, hogy összeszerelést és/vagy tesztelést a 3. és a 4. cikkekben nem említett országban vagy területen végezték
– gépnek vagy készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8541 és a 8542 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8545 Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8547 Szigetel őszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vámtarifaszám alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozó darabjai Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8548 Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 86. árucsoport Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok, és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés; kivéve: Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8608 Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrésze Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 87. árucsoport Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve: Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8709 Önjáró üzemi targonca, rakodó-vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az idetartozó jármű alkatrésze Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8710 Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszá m alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi:
– Dugattyús, belső égésű motorral, amelynek
hengerűrtartalma
– 50 cm3-nél kisebb Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– 50 cm -t meghaladó Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8712 Kerékpár golyóscsapágy nélkül Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8714 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8715 Gyermekkocsi és alkatrésze Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszá m alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8716 Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%- át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 88. árucsoport Légi járművek, űrhajók és ezek részei; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8804 Forgó (rotáló) ejtőernyő Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 8804 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8805 Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
89. árucsoport Hajók, csónakok és más úszószerkezetek Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8906 vámtarifaszám alá tartozó hajótesteket azonban nem lehet felhasználni Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 90. árucsoport Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve: Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9001 Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vámtarifaszám alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9002 Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9004 Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő vagy más szemüveg Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 9005 Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és más optikai teleszkóp és ezek foglalata; a prizmás csillagászati távcsövek és ezek foglalata kivételével Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át; valamint
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9006 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, az elektromos gyújtású villanókörte kivételével Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9007 Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9011 Összetett optikai mikroszkóp, mikrofényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszá m alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9014 Más navigációs eszköz és készülék Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9015 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9017 Rajzoló-Jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vámtarifaszám alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9018 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék:
– Fogorvosi szék fogászati felszereléssel felszerelve Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 9018 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9019 Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén- és aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9020 Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel, sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével Előállítás:
– a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált anyag összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9024 Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasságvizsgáló gép és készülék vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9025 Faj súlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladia meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy 9032 vámtarifaszám alá tartozó műszer és készülék kivételével Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő) Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9028 Gáz, folyadék vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is:
– Alkatrész és tartozék Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9029 Fordul atszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométerszámláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vámtarifaszám alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9030 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vámtarifaszám alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9031 Ebben az árucsoportban másutt nem említett mérővagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9033 A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés (ebben az árucsoportban másutt nem említett) alkatrésze és tartozéka Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 91. árucsoport Órák és kisórák és ezek alkatrészei; kivéve: Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9105 Más óra Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9109 Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt Előállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9110 Komplett kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, nem összeszerelve vagy részben összeszerelve
(szerkezetkészlet); nem teljes kisóraszerkezet vagy óraszerkezet összeszerelve; nye