Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi CIX. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről * 

(A Megállapodás 1998. július 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 1. Jegyzőkönyv 2000. december 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 2. Jegyzőkönyv 2005. március 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 3. Jegyzőkönyv még nem lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

egyrészről, és

a MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG másrészről,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és a Moldovai Köztársaság közötti kapcsolatokat, valamint az általuk közösnek tekintett értékeket,

FELISMERVE, hogy a Közösség és a Moldovai Köztársaság erősíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá partnerséget és együttműködést kívánnak létrehozni, amely megerősítené és bővítené a múltban, különösen az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kereskedelemről, valamint a kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló, 1989. december 18-án aláírt megállapodás által létesített kapcsolatokat,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság elkötelezettségét aziránt, hogy megerősítsék azon politikai és gazdasági szabadságokat, amelyek a partnerség valódi alapját képezik,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét aziránt, hogy előmozdítsák a nemzetközi békét és biztonságot, valamint a viták békés rendezését, és hogy e célból az Egyesült Nemzetek és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében együttműködjenek,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság szilárd elkötelezettségét az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) záróokmányában, a madridi és a bécsi utólagos találkozók záróokmányaiban, a gazdasági együttműködésről szóló bonni EBEÉ-értekezletnek, a Párizsi Charta egy Új Európáért című okmányában és az EBEÉ 1992. évi, A változás kihívásai című helsinki okmányában szereplő valamennyi elv és rendelkezés teljes végrehajtása iránt,

FELISMERVE ebben az összefüggésben, hogy a Moldovai Köztársaság függetlenségének, szuverenitásának és területi sérthetetlenségének támogatása hozzá fog járulni a közép- és kelet-európai, illetve az egész európai béke és stabilitás megőrzéséhez,

MEGERŐSÍTVE a Közösség és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság elkötelezettségét az Európai Energiacharta és az 1993. április hónapi luzerni értekezlet nyilatkozata iránt,

MEGGYŐZŐDVE a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának különösen nagy jelentőségéről, különösen a kisebbségek jogai tekintetében, a szabad és demokratikus választásokon alapuló többpártrendszer és a piacgazdaság létrehozását célzó gazdasági liberalizáció fontosságáról,

FELISMERVE a Moldovai Köztársaság azon törekvéseit, hogy olyan politikai és gazdasági rendszereket hozzanak létre, amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és az emberi jogokat, különösen a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, valamint hogy a Moldovai Köztársaság szabad és demokratikus választásokon alapuló többpártrendszerrel rendelkezik és lehetővé teszi a gazdasági liberalizációt,

ABBAN A HITBEN, hogy e partnerségi és együttműködési megállapodás teljes körű végrehajtása a Moldovai Köztársaság politikai, gazdasági és jogi reformok folytatásától és megvalósításától, valamint az együttműködéshez szükséges feltételek bevezetésétől függ, és ugyanakkor hozzá is járul ezekhez, különösen az EBEÉ bonni értekezletének következtetéseit figyelembe véve,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken bátorítsák a szomszédos országokkal való regionális együttműködés folyamatát, és ezáltal előmozdítsák a régió jólétét és stabilitását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszédet hozzanak létre és alakítsanak ki a kölcsönös érdeklődésre számot tartó, kétoldalú és nemzetközi ügyekben,

FIGYELEMMEL arra, hogy a Közösség hajlandó szükség szerint gazdasági együttműködést és technikai segítségnyújtást biztosítani,

SZEM ELŐTT TARTVA azt, hogy e megállapodás előnyben részesíti a Moldovai Köztársaság és az európai és a szomszédos régiók szélesebb együttműködési területe közötti fokozatos közeledést, valamint a nyitott nemzetközi rendszerbe való fokozatos beépülését,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét a kereskedelemnek az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) elvei alapján történő liberalizálása iránt,

ÜDVÖZÖLVE ÉS FELISMERVE a Moldovai Köztársaság azon törekvéseinek fontosságát, amelyek az állami kereskedelmi ország központilag irányított gazdaságát piacgazdasággá kívánják átalakítani,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy javítani kell az üzleti tevékenységet és a befektetést érintő feltételeket, továbbá az olyan területek feltételeit, mint a vállalkozások, a munkaügy, a szolgáltatások nyújtása és a tőkemozgás,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy e megállapodás új légkört teremt a Felek közötti gazdasági kapcsolatok, és különösen a kereskedelem és befektetés fejlődése számára, amelyek elengedhetetlenek a gazdasági szerkezetváltáshoz és a technológiai korszerűsítéshez,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy szoros együttműködést hozzanak létre a környezetvédelem területén, szem előtt tartva a Felek között e téren fennálló kölcsönös függőséget,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy kulturális együttműködést alakítsanak ki és javítsák az információáramlást,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság között partnerség jön létre. E partnerség célkitűzései a következők:

– megfelelő keret biztosítása a Felek közötti politikai párbeszédhez, amely lehetőséget nyújt a politikai kapcsolatok továbbfejlesztésére,

– a Felek közötti kereskedelmi, befektetési és a harmonikus gazdasági kapcsolatok előmozdítása, és ezáltal a fenntartható gazdasági fejlődésük elősegítése,

– a jogalkotási, gazdasági, szociális, pénzügyi és kulturális együttműködés alapjának megteremtése,

– a Moldovai Köztársaság azon törekvéseinek támogatása, amelyek demokráciájának megszilárdítására és gazdaságának fejlesztésére, valamint a piacgazdaságra való áttérés befejezésére irányulnak.

I. CÍM

ÁLTALÁNOS ELVEK

2. cikk

A demokrácia, a nemzetközi jog és az emberi jogok tiszteletben tartása, különösen a Helsinki Záróokmányban és a Párizsi Charta egy Új Európáért című okmányban meghatározottak szerint, valamint a piacgazdaság elvei, beleértve az EBEÉ bonni értekezletének okmányaiban megfogalmazottakat, a Felek bel- és külpolitikájának, valamint a partnerség és e megállapodás lényeges alkotóelemeit képezik.

3. cikk

A Felek úgy ítélik meg, hogy a volt Szovjetunió régiójának jövőbeli jóléte és stabilitása szempontjából elengedhetetlen, hogy az újonnan függetlenné vált államok, amelyek a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének megszűnésekor alakultak ki, (a továbbiakban: Független Allamok) a Helsinki Záróokmány és a nemzetközi jog elveivel összhangban, valamint a jó szomszédi kapcsolatok szellemében együttműködést tartsanak fenn és alakítsanak ki maguk között; és a Felek mindent megtesznek e folyamat előmozdítása érdekében.

4. cikk

A Felek vállalják, hogy különös tekintettel a III. címre és a 48. cikkre, e megállapodás vonatkozó címeit továbbfejlesztik egy szabadkereskedelmi terület létrehozása céljából, különösen, ha a Moldovai Köztársaság előbbre jutott a gazdasági reformok folyamatában. A 82. cikkben említett Együttműködési Tanács ajánlásokat tehet a Feleknek az ilyen továbbfejlesztések tekintetében. Az ilyen továbbfejlesztéseket a Felek között létrejött megállapodás alapján léptetik életbe, a Felek vonatkozó eljárásaival összhangban. A Felek 1998-ban konzultáltak egymással, hogy a körülmények, különösen a Moldovai Köztársaság abban az időben érvényben lévő piacorientált reformjai és gazdasági feltételei, lehetővé teszik-e a tárgyalások megkezdését egy szabadkereskedelmi terület létrehozásáról.

5. cikk

A Felek vállalják, hogy kölcsönös egyetértésben közösen megvizsgálják azokat a módosításokat, amelyek a megállapodás bármely részére vonatkozhatnak, tekintettel a körülmények változására, különösen arra a helyzetre, ami a Moldovai Köztársaság GATT-hoz való csatlakozásából ered. Az első vizsgálatot három évvel a megállapodás hatálybalépése után teszik meg, vagy akkor, amikor a Moldovai Köztársaság a GATT Szerződő Fele lesz.

II. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

6. cikk

A Felek egymás között rendszeres politikai párbeszédet alakítanak ki, amelyet fejleszteni és bővíteni szándékoznak. E párbeszéd kíséri és szilárdítja meg a Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti közeledést, támogatja az országban végbemenő politikai és gazdasági változásokat, és hozzájárul az együttműködés új formáinak létrehozásához. A politikai párbeszéd:

– erősíteni fogja a Moldovai Köztársaság, valamint a Közösség, és így a demokratikus nemzetek közösségének egésze közötti kapcsolatot. Az e megállapodás révén elért gazdasági közeledés intenzívebb politikai kapcsolatokat fog eredményezni,

– a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdések tekintetében el fog vezetni az álláspontok fokozatos közeledéséhez, és így növelni fogja a biztonságot és a stabilitást,

– arra irányul, hogy a Felek törekedjenek az együttműködésre az európai stabilitás és biztonság megerősítéséhez, a demokrácia elveinek betartásához, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásához és elősegítéséhez kapcsolódó ügyekben, különösen a kisebbségekhez tartozó személyek tekintetében, és szükség esetén tartsanak konzultációt a vonatkozó ügyekben.

7. cikk

A miniszteri szintű politikai párbeszédre az Együttműködési Tanácsban kerül sor, egyéb esetekben pedig kölcsönös megegyezéssel.

8. cikk

A Felek a politikai párbeszéd egyéb eljárásait és mechanizmusait is bevezetik, különösen a következő formákban:

– rendszeres megbeszélések a magas beosztású tisztviselők szintjén, egyrészről a Közösség képviselői, másrészről a Moldovai Köztársaság képviselői között,

– a Felek közötti diplomáciai csatornák teljes kihasználása, beleértve a megfelelő kapcsolatfelvételt kétoldalú és többoldalú szinten, mint például az Egyesült Nemzetek és az EBEÉ találkozói keretében, és másutt,

– az európai politikai együttműködést érintő kölcsönös érdeklődésre számot tartó információ cseréje,

– minden egyéb eszköz, amely hozzájárulhat a politikai párbeszéd megszilárdításához és fejlesztéséhez.

9. cikk

A politikai párbeszédre parlamenti szinten a 87. cikkben létrehozott Parlamenti Együttműködési Bizottság keretében kerül sor.

III. CÍM

ÁRUFORGALOM

10. cikk

(1) A Felek egymás számára minden területen a legnagyobb kedvezmény elvét biztosítják a következők tekintetében:

– behozatali és kiviteli vámok és díjak, beleértve az ilyen vámok és díjak beszedésének módszerét,

– a vámkezeléshez, az árutovábbításhoz, a raktárakhoz és az átrakodáshoz kapcsolódó rendelkezések,

– a behozott árukra közvetlenül vagy közvetetten kivetett adók és bármilyen egyéb belső díjak,

– fizetési módok és a fizetések átutalása,

– az áruk belföldi piacon való értékesítéséhez, megvásárlásához, szállításához, forgalmazásához és felhasználásához kapcsolódó szabályok.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következőkre:

a) a vámunió vagy szabadkereskedelmi terület létrehozása céljából, illetve ilyen unió vagy terület létrejötte alapján adott kedvezmények;

b) a GATT szabályokkal összhangban bizonyos országoknak, illetve egyéb nemzetközi megállapodások alapján a fejlődő országoknak adott kedvezmények;

c) a határforgalom megkönnyítése érdekében a szomszédos országoknak adott kedvezmények.

(3) Az (1) bekezdés és a 11. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseit egy átmeneti időszak alatt, amely a Moldovai Köztársaság a GATT-hoz való csatlakozásakor, de legkésőbb 1998. december 31-én jár le, nem kell alkalmazni az I. mellékletben meghatározott azon kedvezményekre, amelyeket a Moldovai Köztársaság más független államoknak engedélyezett a megállapodás hatálybalépése előtt.

11. cikk

(1) A Felek megállapodnak abban, hogy a szabad árutovábbítás elve e megállapodás célkitűzései elérésének elengedhetetlen feltételét képezi.

(2) Ebben a vonatkozásban mindkét Fél biztosítja a másik Fél vámterületéről származó, illetve a másik Fél vámterületére irányuló, a területén áthaladó áruk korlátlan továbbítását.

(3) A két Fél között a GATT V. cikkének (2), (3), (4) és (5) bekezdésében leírt szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az e cikkben foglalt szabályok nem sértik a Felek közötti megállapodás alapján meghatározott ágazatokra, így például különösen a szállításra vagy egyes termékekre vonatkozó különleges szabályokat.

12. cikk

Ezen túlmenően az áruk ideiglenes behozatalára vonatkozó, mindkét Felet kötelező nemzetközi egyezményekből eredő jogok és kötelezettségek sérelme nélkül, mindkét Fél mentességet biztosít a másik Félnek az e kérdésről szóló egyéb, a Félre nézve kötelező nemzetközi egyezményben kikötött esetekben és eljárásoknak megfelelően, jogszabályaival összhangban ideiglenesen beléptetett áruk behozatali díjai és vámjai alól. Ennek során figyelembe veszik azokat a feltételeket, amelyek mellett a szóban forgó egyezményből eredő kötelezettségeket a kérdéses Fél elfogadta.

13. cikk

A Moldovai Köztársaságból, illetve a Közösségből származó áruk a Közösségbe, illetve a Moldovai Köztársaságba mindenfajta mennyiségi korlátozás nélkül behozhatók a 17., 20., és 21. cikk, továbbá e megállapodás II. melléklete, valamint Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányának 77., 81., 244., 249. és 280. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül.

14. cikk

(1) Az egyik Fél területéről származó áruknak a másik Fél területére való behozatala nem tartozik semmilyen közvetlenül vagy közvetve kivetett belső adók vagy más olyan belső díjak alá, amelyek a hazai termékekre közvetlenül vagy közvetve vonatkoznak.

(2) Továbbá ezeknek az áruknak a belső értékesítést, értékesítési ajánlatot, beszerzést, szállítást, elosztást vagy használatot érintő jogszabályok, rendeletek és elvárások tekintetében legalább olyan kedvező bánásmódban kell részesülnie, mint a hazai eredetű áruknak. E bekezdés intézkedése nem akadályozza meg a különböző belső szállítási díjak alkalmazását, amelyek kizárólag a szállítási eszköz gazdasági működtetésére vonatkoznak és nem a termék származási helyére.

15. cikk

A GATT következő cikkei értelemszerűen alkalmazandók a két Fél között:

a) VII. cikk, 1., 2., 3., 4a., 4b., 4d., 5. bekezdés;

b) VIII. cikk;

c) IX. cikk;

d) X. cikk.

16. cikk

A Felek közötti áruforgalomban a piaci árak érvényesülnek.

17. cikk

(1) Amennyiben az egyik Fél területére olyan növelt mennyiségben vagy olyan feltételek mellett hoznak be valamely terméket, amely a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek belföldi termelőinek jelentős kárt okoz, vagy fennáll ennek veszélye, a Közösség vagy a Moldovai Köztársaság, amelyikük az érintett, a következő eljárásokkal és feltételekkel összhangban megteheti a megfelelő intézkedéseket.

(2) A Közösség vagy a Moldovai Köztársaság, az esettől függően – mielőtt intézkedéseket tenne, vagy a (4) bekezdés hatálya alá eső esetekben az intézkedéseket követően a lehető leghamarabb – biztosítja az Együttműködési Bizottság számára az összes vonatkozó tájékoztatást, azzal a céllal, hogy mindkét Fél számára elfogadható megoldást találjanak.

(3) Ha a Feleknek a konzultációk eredményeképpen nem sikerül az Együttműködési Bizottsághoz történő beterjesztést követően 30 napon belül megállapodásra jutniuk a helyzet megoldását célzó lépésekben, úgy az a Fél, amely konzultációt kért, a kár megelőzéséhez vagy orvoslásához szükséges mértékben és időtartamon át szabadon korlátozhatja az érintett termékek behozatalát, vagy más megfelelő intézkedéseket alkalmazhat.

(4) Kritikus körülmények között, amennyiben a késedelem nehezen helyrehozható károkat okozna, a Felek a konzultációk előtt is meghozhatják intézkedéseiket, azzal a feltétellel, hogy e lépés megtételét követően azonnal konzultációt ajánlanak fel.

(5) A Felek az e cikk szerinti intézkedések megválasztása során elsőbbséget biztosítanak azon intézkedéseknek, amelyek a legkisebb zavart okozzák e megállapodás céljainak elérésében.

18. cikk

E cím és a 17. cikk egyetlen rendelkezése sem sérti és semmilyen módon nem érinti a Felek valamelyike által a GATT VI. cikkével, a GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással, a GATT VI., XVI. és XXIII. cikkének értelmezéséről és alkalmazásáról szóló megállapodással vagy kapcsolódó belső jogszabállyal összhangban hozott dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedéseket.

A dömping- vagy szubvencióellenes vizsgálatok során mindegyik Fél beleegyezik a másik Fél indítványainak megvizsgálásába és az érdekelt Fél számára alapvető tények és elhatározások tájékoztatásába, amely alapján egy végleges döntés hozható. Mielőtt dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámokat szabnak ki, a Felek mindent megtesznek azért, hogy a problémára konstruktív megoldást találjanak.

19. cikk

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, kivitelre vagy tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat és korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, a természeti erőforrások védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol, sem az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályokat. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

20. cikk

E címet nem kell alkalmazni a Kombinált Nómenklatúra 50–63. árucsoportjaiba tartozó textiltermékek kereskedelmére. E termékek kereskedelmét külön megállapodás szabályozza, amelyet 1993. május 14-én parafáltak és ideiglenesen 1993. január 1-е óta alkalmaznak.

21. cikk

(1) Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek kereskedelmére a 13. cikk kivételével e cím rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Egy szénnel és acéllal kapcsolatos ügyekkel foglakozó kapcsolattartó csoportot hoznak létre, amely egyrészről a Közösség, másrészről a Moldovai Köztársaság képviselőiből áll.

A kapcsolattartó csoport rendszeresen információt cserél a Felek érdeklődésére számot tartó, szénnel és acéllal kapcsolatos ügyekben.

22. cikk

A nukleáris anyagok kereskedelmét az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel összhangban fogják folytatni. Ha szükséges, a nukleáris anyagok kereskedelme az Európai Atomenergia-közösség és a Moldovai Köztársaság között megkötendő külön megállapodás rendelkezéseinek tárgyát fogja képezni.

IV. CÍM

AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOKAT ÉS A BEFEKTETÉST ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

MUNKAÜGYI FELTÉTELEK

23. cikk

(1) A Közösség és a tagállamok az egyes tagállamok vonatkozó törvényeire, feltételeire és eljárásaira figyelemmel törekednek annak biztosítására, hogy a valamely tagállam területén jogszerűen foglalkoztatott moldovai állampolgárokat olyan bánásmódban részesítsék, amely a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás tekintetében a saját állampolgárokkal összehasonlítva mentes az állampolgárságon alapuló megkülönböztetéstől.

(2) A Moldovai Köztársaság a Moldovai Köztársaságban hatályos törvényekre, feltételekre és eljárásokra figyelemmel biztosítja, hogy a tagállamoknak a Moldovai Köztársaság területén jogszerűen foglalkoztatott állampolgárait olyan bánásmódban részesítsék, amely a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás tekintetében a saját állampolgárokkal összehasonlítva mentes az állampolgárságon alapuló megkülönböztetéstől.

24. cikk
A szociális biztonság összehangolása

A Felek megállapodásokat kötnek, hogy:

i. a tagállamokban alkalmazandó feltételekre és módozatokra tekintettel, elfogadják azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek a tagállamokban törvényesen foglalkoztatott moldovai nemzetiségű munkavállalókra vonatkozó szociális biztonsági rendszereknek az összehangolásához. Ezek a rendelkezések biztosítják, különösen, hogy:

– a különböző tagállamokban az e munkavállalók által teljesített biztosítási, foglalkoztatottsági vagy tartózkodási idő összeadódik az öregségi, rokkantsági vagy halál következtében fizetendő nyugdíjak, illetve az ilyen munkavállalók egészségügyi ellátása céljából,

– az öregségi, halál következtében fizetendő, ipari baleseti, illetve munkahelyi megbetegedés, vagy ebből adódó rokkantság miatt kifizetett nyugdíjak szabadon átruházhatóak a jog alapján meghatározott mértékben az adós tagállam, vagy tagállamok által, kivéve a befizetés nélkül nyugdíjat adó nyugdíjalapot;

ii. a Moldovai Köztársaságra vonatkozó feltételekre és módozatokra tekintettel elfogadják a szükséges rendelkezéseket, annak érdekében azoknak a tagállami állampolgároknak, akik Moldovai Köztársaságban törvényesen alkalmazott munkavállalók, az i. bekezdés 2. francia bekezdésében meghatározott bánásmódot biztosítsanak.

25. cikk

A 24. cikknek megfelelően meghozandó intézkedések nem érintik a Moldovai Köztársaság és a Közösség közötti kétoldalú megállapodások alapján létrejött jogokat vagy kötelezettségeket, ha ezek a megállapodások kedvezőbb bánásmódot biztosítanak a Moldovai Köztársaság vagy a Közösség állampolgárainak.

26. cikk

Az egyeztető tanács megvizsgálja, hogy milyen közös erőfeszítések tehetők az illegális bevándorlás ellenőrzése érdekében, a visszafogadás elméleti és gyakorlati figyelembevételével.

27. cikk

Az Együttműködési Tanács megvizsgálja, hogyan javíthatók az üzletemberek munkafeltételei a Felek nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban, beleértve az EBEÉ bonni értekezletének okmányában rögzített vállalásokat.

28. cikk

Az Együttműködési Tanács ajánlásokat tesz a 23., a 26. és 27. cikk végrehajtására.

II. FEJEZET

A TÁRSASÁGOK LETELEPEDÉSÉT ÉS MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ FELTÉTELEK

29. cikk

(1) a) A Közösség és tagállamai a jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban legalább olyan kedvező elbánást biztosítanak a Moldovai Köztársaság területükön letelepedett társaságainak, mint amilyenben bármely más harmadik ország társaságait részesítik.

b) A Közösség és tagállamai, a IV. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül, a jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban, a moldovai társaságok területükön letelepedett leányvállalatainak a működésük tekintetében legalább olyan kedvező elbánást biztosítanak, mint amilyenben a közösségi társaságokat részesítik.

c) A Közösség és tagállamai a jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban, a moldovai társaságok területükön letelepedett fióktelepeinek a működésük tekintetében legalább olyan kedvező elbánást biztosítanak, mint amilyenben harmadik országok társaságainak fióktelepeit részesítik.

(2) a) A Moldovai Köztársaság, az V. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül, a jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban, a területén letelepedett közösségi társaságoknak legalább olyan kedvező elbánást biztosít, mint amilyenben a moldovai társaságok, vagy – amennyiben ez utóbbi a kedvezőbb – a harmadik országbeli társaságok részesülnek.

b) A Moldovai Köztársaság a jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban a területén található közösségi társaságok leányvállalatainak és fióktelepeinek a működésük tekintetében legalább olyan kedvező elbánást biztosít, mint amilyenben a moldovai társaságok vagy fióktelepek részesülnek, vagy – amennyiben ez utóbbi a kedvezőbb – a harmadik országbeli társaságok vagy fióktelepek részesülnek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem használhatók fel az egyik Fél azon jogszabályainak vagy rendelkezéseinek megkerülésére sem, amelyekkel a másik Fél társaságainak leányvállalatai olyan szektorokhoz vagy tevékenységi körhöz juthatnak, amelyeket az első Fél területén alapítottak.

Az (1) és (2) bekezdésben említett elbánás előnyhöz juttatja a Közösségben vagy a Moldovai Köztársaságban alapított társaságokat e megállapodás hatálybalépésének pillanatától, illetve a hatálybalépés után alapított társaságokat, megalapításuk pillanatától.

30. cikk

(1) A 101. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a 29. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni a légi közlekedésre, a belvízi közlekedésre és a tengeri szállításra.

(2) Az alábbiakban feltüntetett olyan tevékenységek tekintetében azonban, amelyeket hajózási ügynökségek végeznek és nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások nyújtására irányulnak, ideértve azon intermodális szállítási műveleteket, amelyek során az út egy részét tengeren teszik meg, mindkét Fél megengedi a másik Fél társaságainak, hogy területén leányvállalatok vagy fióktelepek formájában kereskedelmi jelenléttel rendelkezzenek, a letelepedés és a működés tekintetében legalább olyan kedvező feltételek mellett, mint amelyet a Fél saját társaságainak vagy – ha ez utóbbiak kedvezőbbek -valamely harmadik ország társaságai leányvállalatainak vagy fióktelepeinek biztosít, az egyes Felek jogszabályaival és szabályozásával összhangban.

Az ilyen tevékenységek különösen a következők:

a) tengeri szállítási és kapcsolódó szolgáltatások piacra vitele és értékesítése az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat útján, az árajánlattól a számlázásig, függetlenül attól, hogy e szolgáltatásokat maga a szolgáltató, vagy olyan szolgáltatók működtetik vagy kínálják fel, amelyekkel a szolgáltatás eladója tartós üzleti megegyezést kötött;

b) bármely szállítási és kapcsolódó szolgáltatás megvásárlása és felhasználása saját számlára vagy ügyfelek számára (és az ügyfeleiknek történő viszonteladás), beleértve a belső közlekedési szolgáltatásokat bármely olyan közlekedési móddal, különösen belvízi utakon, közúton és vasúton, amely az integrált szolgáltatás nyújtásához szükséges;

c) dokumentáció készítése a fuvarokmányok, vámokmányok, valamint a szállított áruk származására és jellegére vonatkozó egyéb okmányok tekintetében;

d) üzleti információk biztosítása bármilyen eszközzel, beleértve a számítógépes információs rendszereket és az elektronikus adatcserét (figyelemmel a távközlés tekintetében fennálló, megkülönböztetéstől mentes korlátozásokra);

e) üzleti megegyezés létrehozása helyben letelepedett hajózási ügynökséggel, beleértve a társaság tőkéjében való részesedést és a helyben toborzott személyzet kinevezését (vagy külföldi személyzet esetében figyelemmel e megállapodás vonatkozó rendelkezéseire);

f) eljárás a társaságok nevében, a hajó kikötésének megszervezésében vagy a rakományok átvételében, ha szükséges.

31. cikk

E megállapodás alkalmazásában:

a) „közösségi társaság”, illetve „moldovai társaság”: olyan társaság, amelyet valamely tagállam, illetve a Moldovai Köztársaság törvényeivel összhangban hoztak létre, és amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetése, illetve gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság területén található. Ha azonban a valamely tagállam, illetve a Moldovai Köztársaság törvényeivel összhangban létrehozott társaságnak csak a létesítő okirat szerinti székhelye található a Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság területén, a társaságot akkor tekintik közösségi, illetve moldovai társaságnak, ha működése során tényleges és folyamatos kapcsolatban áll valamely tagállam, illetve a Moldovai Köztársaság gazdaságával;

b) valamely társaság „leányvállalata”: az előbbi által ténylegesen ellenőrzött vállalat;

c) valamely társaság „fióktelepe”: az üzleti tevékenység folytatásának jogi személyiséggel nem rendelkező helye, amely tartósan jelenik meg, például egy anyavállalat kiterjesztéseként, irányítással és az ahhoz szükséges anyagi eszközökkel rendelkezik, hogy üzleti tárgyalásokat folytasson harmadik felekkel oly módon, hogy ez utóbbiaknak – noha annak ismeretében, hogy szükség esetén az anyavállalattal lépnek jogi kapcsolatba, amelynek a központi irodája külföldön található – nem az anyavállalattal kell közvetlenül tárgyalnia, hanem a kiterjesztésként üzemelő üzleti helyszínen köthet ügyleteket;

d) „letelepedés”: az a) pontban említett közösségi vagy moldovai társaságoknak azon joga, hogy a Moldovai Köztársaságban, illetve a Közösségben leányvállalatok vagy fióktelepek létesítésén keresztül gazdasági tevékenységet kezdjenek el;

e) „működés”: gazdasági tevékenységek folytatása;

f) „gazdasági tevékenységek”: ipari, kereskedelmi és szakmai jellegű tevékenységek.

A nemzetközi tengeri szállítás tekintetében, beleértve az intermodális szállítási műveleteket, amelyek során az út egy részét tengeren teszik meg, a tagállamoknak vagy a Moldovai Köztársaság a Közösségen, illetve a Moldovai Köztársaságon kívül letelepedett állampolgárai, valamint a Közösségen vagy a Moldovai Köztársaságon kívül letelepedett és a tagállamok állampolgárai, illetve a moldovai állampolgárok által ellenőrzött hajózási társaságok szintén kedvezményezettjei e fejezet és a III. fejezet rendelkezéseinek, ha hajóikat a szóban forgó tagállamban, illetve a Moldovai Köztársaságban a vonatkozó jogszabályokkal összhangban tartják nyilván.

32. cikk

(1) E megállapodás egyéb rendelkezései ellenére, az egyik Felet sem akadályozza meg abban, hogy prudenciális okokból intézkedéseket hozzon a befektetők, a betétesek, a biztosítottak és az olyan személyek védelme érdekében, amelyeknek valamely pénzügyi szolgáltató letéteményesi kötelezettséggel tartozik, vagy annak érdekében, hogy biztosítsa a pénzügyi rendszer sértetlenségét és stabilitását. Amennyiben az ilyen intézkedések nem egyeztethetők össze e megállapodás rendelkezéseivel, nem használhatók fel a Fél e megállapodás szerinti kötelezettségeinek elkerülésére.

(2) E megállapodás egy része sem értelmezhető úgy, hogy az előírná a Feleknek egyedi vevők ügyeivel vagy elszámolásaival összefüggő, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévő bizalmas vagy védett információk kiszolgáltatását.

33. cikk

E megállapodás rendelkezései nem sértik bármely olyan intézkedésnek a Felek valamelyike által történő alkalmazását, amelyre annak megelőzése érdekében van szükség, hogy e megállapodás rendelkezésein keresztül megkerüljék valamely Félnek azon intézkedéseit, amelyekkel harmadik országok bejutását szabályozza a saját piacára.

34. cikk

(1) A Moldovai Köztársaság, illetve a Közösség területén letelepedett közösségi, illetve moldovai társaságnak az I. fejezet rendelkezései ellenére jogában áll az, hogy a letelepedés szerinti befogadó országban érvényes jogszabályokkal összhangban a Moldovai Köztársaságban, illetve a Közösség területén olyan alkalmazottakat foglalkoztasson, akár leányvállalatai, akár fióktelepei révén, akik valamely közösségi tagállam, illetve a Moldovai Köztársaság állampolgárai, azzal a feltétellel, hogy az ilyen alkalmazottak a (2) bekezdésben meghatározott kulcsfontosságú személyzet tagjai, és hogy kizárólag a társaságok leányvállalatai vagy fióktelepei alkalmazásában állnak. Az ilyen alkalmazottak tartózkodási és munkavállalási engedélyei csak az ilyen foglalkoztatás időtartamára vonatkoznak.

(2) Az előbb említett társaságok, a továbbiakban: szervezetek, kulcsfontosságú személyzetét a következő kategóriák közül a c) pontban meghatározott „társaságon belül áthelyezett személyek” képezik, feltéve, hogy a szervezet jogi személy, és az érintett személyek legalább az áthelyezést közvetlenül megelőző évben annak alkalmazásában álltak, vagy üzlettársak voltak benne (a többségi részvényesek kivételével):

a) a szervezetben vezető beosztást betöltő személyek, akik elsődlegesen a létesítmény vezetését látják el, és akik elsősorban a társaság igazgatósága vagy részvényesei, illetve az ennek megfelelő személyek általános felügyelete vagy irányítása alatt állnak, és munkájuk a következőkre terjed ki:

– a létesítmény vagy a létesítmény egyik szervezeti egységének vagy részlegének a vezetése,

– felügyeleti, szakmai vagy vezető szerepet betöltő más alkalmazottak munkájának felügyelete és ellenőrzése,

– személyes hatáskör gyakorlása alkalmazottak felvétele és elbocsátása, a felvételre és elbocsátásra tett ajánlások és egyéb személyzeti intézkedések tekintetében;

b) a szervezetben dolgozó olyan személyek, akik a létesítmény működtetéséhez, kutatási felszereléséhez, technikáihoz vagy vezetéséhez elengedhetetlen, nem mindennapi tudás birtokában vannak. Az ilyen tudás értékelése a létesítményre jellemző tudáson kívül tükrözheti a speciális technikai tudást igénylő munka vagy szakma típusához kapcsolódó magas szintű képzettséget, beleértve az engedélyhez kötött szakmához való tartozást;

с) „társaságon belül áthelyezett személy”: olyan természetes személy, aki valamely Fél területén lévő szervezetben dolgozik, és akit a másik Fél területén folytatott gazdasági tevékenységekkel összefüggésben oda ideiglenesen áthelyeznek; az érintett szervezet székhelyének valamely Fél területén kell lennie, és az áthelyezésnek e szervezet olyan létesítményére (fióktelep, leányvállalat) kell irányulnia, amely ténylegesen hasonló gazdasági tevékenységeket folytat a másik Fél területén.

35. cikk

(1) A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan intézkedések vagy lépések megtételét, amelyek egymás társaságai számára az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá tennék a letelepedés és a működés feltételeit.

(2) E cikk rendelkezései nem érintik a 43. cikk rendelkezéseit: a 43. cikk hatálya alá tartozó eseteket minden más rendelkezés kizárásával kizárólag a szóban forgó cikk rendelkezései szabályozzák.

(3) A partnerség és az együttműködés szellemében, és a 50. cikk fényében, a Moldovai Köztársaság kormánya tájékoztatja a Közösséget az olyan új jogszabályok előterjesztésének vagy új rendelkezések elfogadásának szándékáról, amelyek a közösségi társaságok moldovai leányvállalatai vagy fióktelepei számára a letelepedési vagy működési feltételeket az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá tennék. A Közösség felkérheti a Moldovai Köztársaságot, hogy közölje az ilyen jogszabályok vagy rendelkezések tervezetét, és folytasson konzultációt e tervezetekről.

(4) Amennyiben a Moldovai Köztársaságban bevezetett új jogszabály vagy rendelkezés következtében a közösségi társaságok moldovai illetve a Közösséghez tartozó leányvállalatai vagy fióktelepei számára a letelepedési vagy működési feltételek az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá válnak, az ilyen jogszabály vagy rendelkezés a vonatkozó törvény hatálybalépésének időpontjában a Moldovai Köztársaságban már letelepedett leányvállalatokra és fióktelepekre a vonatkozó törvény hatálybalépését követően három éven át nem alkalmazandó.

III. FEJEZET

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS A KÖZÖSSÉG ÉS A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

36. cikk

(1) A Felek e fejezet rendelkezéseivel összhangban vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Felek szolgáltatási ágazatainak fejlődését szem előtt tartva fokozatosan engedélyezzék a határokon átnyúló szolgáltatásokat olyan közösségi vagy moldovai társaságok részéről, amelyek más Fél területén telepedetek le, mint amelyben a szolgáltatás által megcélzott személy.

(2) Az Együttműködési Tanács ajánlást tesz az (1) bekezdés végrehajtására.

37. cikk

A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy piacorientált szolgáltatási ágazatot alakítsanak ki a Moldovai Köztársaságban.

38. cikk

(1) A Felek vállalják, hogy kereskedelmi alapon, hatékonyan alkalmazzák a nemzetközi hajózási piachoz és forgalomhoz való korlátlan hozzáférés elvét:

a) az előbbi rendelkezés nem érinti a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezményből eredő azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az e megállapodásban részes Felek egyikére vagy másikára vonatkoznak. Vonalhajózási konferenciához nem tartozó szállítók szabadon versenyezhetnek vonalhajózási konferenciához tartozó szállítókkal, ha betartják a tisztességes kereskedelemi verseny szabályait;

b) a Felek megerősítik elkötelezettségüket a szabad versenykörnyezet iránt, amely a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmének elengedhetetlen tényezője.

(2) Az (1) bekezdés elveinek alkalmazása során a Felek:

a) e megállapodás hatálybalépésétől kezdve nem alkalmazzák a közösségi tagállamok és a volt Szovjetunió közötti kétoldalú megállapodások rakománymegosztásra vonatkozó rendelkezéseit;

b) nem vezetnek be rakománymegosztásra vonatkozó záradékokat a harmadik országokkal kötendő jövőbeli kétoldalú megállapodásokban, kivéve olyan kivételes körülmények esetén, amennyiben az e megállapodásban részes egyik vagy másik Fél vonalhajózási társaságainak máskülönben nem lenne tényleges lehetőségük arra, hogy az érintett harmadik országból érkező és oda irányuló kereskedelmi forgalomban részt vegyenek;

c) a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelméről szóló jövőbeli kétoldalú megállapodásokban megtiltják a rakománymegosztásra vonatkozó megegyezéseket;

d) e megállapodás hatálybalépésével eltörölnek minden olyan egyoldalú intézkedést, igazgatási, technikai és egyéb akadályt, amely a nemzetközi tengeri szállításban korlátozó vagy megkülönböztető hatást fejthetne ki a szolgáltatások szabad nyújtásra.

Többek között a nemzetközi forgalom számára nyitott kikötőkhöz való hozzáférés, a kikötők infrastruktúrájának és kisegítő hajózási szolgáltatásainak igénybevétele, a kapcsolódó díjak és költségek alkalmazása, a vámlétesítmények használata, valamint a kirakodási és berakodási kikötőhelyek és létesítmények kijelölése tekintetében mindkét Fél legalább olyan kedvező elbánásban részesíti a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett hajókat, mint a Fél saját hajóit.

(3) A Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatásokat nyújtó állampolgárai és társaságai szabadon nyújthatnak nemzetközi tengeri-folyami szolgáltatásokat a Moldovai Köztársaság, illetve a Közösség belvízi útjain.

39. cikk

A Felek közötti szállítás összehangolt fejlesztésének biztosítását szem előtt tartva, amelyet a Felek kereskedelemi szükségleteikhez igazítanak, a kölcsönös piaci hozzáférés feltételei, valamint a közúti, vasúti és belvízi utakon történő, továbbá az esetleges légi közlekedési szolgáltatásnyújtás feltételei adott esetben külön megállapodásokban szabályozhatók, amelyet a Felek a 96. cikk szerint e megállapodás hatálybalépését követően tárgyalnak meg.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

40. cikk

(1) E cím rendelkezéseit a közrenddel összefüggő, közbiztonsági és közegészségügyi korlátozásokra figyelemmel kell alkalmazni.

(2) E cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon tevékenységekre, amelyek valamely Fél területén hivatali hatáskör, akár alkalmi, gyakorlásával függenek össze.

41. cikk

E cím alkalmazásában e megállapodás egy része sem akadályozza meg a Feleket abban, hogy a belépés és tartózkodás, a munkavállalás, a munkafeltételek és a természetes személyek letelepedése és a szolgáltatásnyújtás tekintetében törvényeiket és rendeleteiket alkalmazzák, azzal a feltétellel, hogy ennek során nem alkalmazzák ezeket oly módon, amely az e megállapodás valamely rendelkezésének feltételei alapján bármely Felet megillető előnyöket semmissé tenné vagy csökkentené. A fenti rendelkezés nem érinti a 40. cikk alkalmazását.

42. cikk

Azon társaságok, amelyek moldovai társaságok és közösségi társaságok közös ellenőrzése alatt és kizárólagos tulajdonában vannak, szintén a II., III. és IV. fejezet rendelkezéseinek kedvezményezettjei közé tartoznak.

43. cikk

Az egyik Fél által az e megállapodás alapján a másik Félnek biztosított bánásmód, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) hatálya alá tartozó ágazatok vagy intézkedések tekintetében a GATS vonatkozó kötelezettségeinek hatálybalépését egy hónappal megelőző naptól kezdve, semmilyen esetben nem lehet kedvezőbb, mint az előbbi Fél által a GATS rendelkezései alapján az egyes szolgáltatási ágazatok, alágazatok és szolgáltatásnyújtási módok tekintetében biztosított bánásmód.

44. cikk

A Közösség, annak tagállamai és a Moldovai Köztársaság a II., III. és IV. fejezet alkalmazásában nem veszik figyelembe a GATS V. cikkének elveivel összhangban, gazdasági integrációs megállapodásokban vállalt kötelezettségek alapján biztosított bánásmódot.

45. cikk

(1) Az e cím rendelkezéseivel összhangban biztosított legnagyobb kedvezmény elvét nem kell alkalmazni azon adókedvezményekre, amelyeket a Felek a kettős adóztatás elkerülését szolgáló megállapodások vagy egyéb adóegyezmények alapján nyújtanak, vagy a jövőben nyújtani fognak.

(2) E cím egy része sem értelmezhető úgy, hogy megakadályozná azt, hogy a Felek a kettős adóztatás elkerülését szolgáló megállapodások és más adóegyezmények vagy a belföldi adójogszabályok adórendelkezései alapján olyan intézkedéseket fogadjanak el vagy érvényesítsenek, amelyek az adókikerülés vagy adókijátszás megelőzésére irányulnak.

(3) E cím egy része sem értelmezhető úgy, hogy megakadályozná a tagállamokat vagy a Moldovai Köztársaságot abban, hogy megkülönböztetést tegyen adójogszabályai vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során olyan adófizetők között, amelyek, különösen lakóhelyük tekintetében, nincsenek azonos helyzetben.

46. cikk

A 34. cikk sérelme nélkül, a II., III. és a IV. fejezet egy rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy feljogosítaná:

– a tagállamok, illetve a Moldovai Köztársaság állampolgárait arra, hogy bármilyen minőségben belépjenek a Moldovai Köztársaság, illetve a Közösség területére és ott tartózkodjanak, különösen valamely társaság részvényeseként vagy tulajdonostársaként, vezetőjeként vagy alkalmazottjaként, illetve szolgáltatások nyújtójaként vagy kedvezményezettjeként,

– a moldovai társaságok közösségi leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy a Közösség területén a Moldovai Köztársaság állampolgárait alkalmazzák vagy foglalkoztassák,

– a közösségi társaságok a moldovai leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy a Moldovai Köztársaság területén a tagállamok állampolgárait alkalmazzák vagy foglalkoztassák,

– a moldovai társaságokat vagy moldovai társaságok közösségi leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy ideiglenes munkaszerződés alapján moldovai személyeket biztosítsanak abból a célból, hogy más személyek számára és ellenőrzése alatt működjenek,

– a közösségi társaságokat és a közösségi társaságok moldovai leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy ideiglenes munkaszerződés alapján olyan munkavállalókat biztosítsanak, akik a tagállamok állampolgárai.

V. CÍM

FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TŐKE

47. cikk

(1) A Felek vállalják, hogy szabadon átváltható valutában engedélyezik a Közösségben és a Moldovai Köztársaságban honos személyek közötti, az áruforgalommal, valamint a szolgáltatások és személyek mozgásával összefüggő, e megállapodás rendelkezéseivel összhangban teljesített folyó fizetéseket.

(2) A tőkemozgások mérlegének ügyletei tekintetében e megállapodás hatálybalépésétől a fogadó ország törvényeivel összhangban alapított társaságokba irányuló közvetlen befektetésekhez és a IV. cím II. fejezete rendelkezéseivel összhangban végzett befektetésekhez, valamint e befektetések és a belőlük származó esetleges nyereség felszámolásához vagy hazatelepítéséhez kapcsolódó szabad tőkemozgást biztosítani kell.

(3) E megállapodás hatálybalépésétől kezdve, a (2) bekezdés vagy az (5) bekezdés sérelme nélkül nem vezetnek be újabb devizakorlátozásokat a Közösségben és a Moldovai Köztársaságban honos személyek közötti tőkemozgásra és a hozzá kapcsolódó folyó fizetésekre vonatkozóan, és a meglévő szabályok nem válnak korlátozóbbakká.

(4) A Felek konzultációt folytatnak egymással abból a célból, hogy e megállapodás célkitűzéseinek előmozdítása érdekében megkönnyítsék a Közösség és a Moldovai Köztársaság között a (2) bekezdésben említettektől eltérő, más tőkeformák mozgását.

(5) Hivatkozva e cikk rendelkezéseire, amíg nem vezetik be a moldován valutának a Nemzetközi Valutaalap (IMF) alapokmánya VIII. cikke értelmében vett teljes konvertibilitását, a Moldovai Köztársaság kivételes körülmények között devizakorlátozásokat alkalmazhat rövid és hosszú lejáratú hitelek nyújtásával és felvételével összefüggésben, amennyiben az ilyen hitelek nyújtása esetén a Moldovai Köztársaság számára ilyen korlátozásokat írnak elő és amennyiben e korlátozásokat a Moldovai Köztársaság jogállása az IMF-ben megengedi. A Moldovai Köztársaság e korlátozásokat megkülönböztetéstől mentesen alkalmazza. Alkalmazásuk a lehető legkisebb mértékben zavarja e megállapodást. A Moldovai Köztársaság az ilyen intézkedések bevezetéséről és azok változásairól tájékoztatja az Együttműködési Tanácsot.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben kivételes körülmények között a Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti tőkemozgás súlyos nehézségeket okoz a Közösségben, illetve a Moldovai Köztársaságban az árfolyam-politika vagy a monetáris politika működtetésében, vagy fennáll ennek a veszélye, úgy a Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság legfeljebb hat hónapon át védintézkedéseket hozhat a Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti tőkemozgás tekintetében, ha az ilyen intézkedések feltétlenül szükségesek.

VI. CÍM

A VERSENY, SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDON OLTALMA ÉS JOGALKOTÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

48. cikk

(1) A Felek megegyeznek, hogy dolgoznak a társaságok, illetve az állami beavatkozás versenyre vonatkozó korlátozásainak orvoslásán vagy megszüntetésén, amennyiben a korlátozások befolyásolják a kereskedelmet a Közösség és Moldovai Köztársaság között.

(2) Az (1) bekezdésben kitűzött célok elérése érdekében:

a) A Felek biztosítják, hogy joghatóságukon belül fennállnak olyan jogszabályok és végrehajtanak olyan jogszabályokat, amelyek a társaságok versenykorlátozásait szabályozzák.

b) A Felek tartózkodnak olyan állami támogatás nyújtásától, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy áruk termelésének, a GATT által meghatározott alaptermékek kivételével, vagy szolgáltatások nyújtásának, előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti kereskedelmet.

c) Az egyik Fél kérésére a másik Fél információt szolgáltat az állami támogatások rendszeréről, vagy egyedi állami támogatásokról. Az olyan adatokról, amelyek a Felek szakmai vagy üzleti titoktartásra vonatkozó jogszabályai alá tartoznak, nem kell információt nyújtani.

d) A Felek kijelentik, hogy kereskedelmi jellegű állami monopólium esetében, az e megállapodás hatálybalépésének napjától számított negyedik évtől készek arra, hogy nem tesznek különbséget a Felek állampolgárai között, az áruk beszerzésének és értékesítésének feltételeit illetően.

e) Közvállalkozások vagy olyan vállalkozások esetén, amelyekre a Közösség vagy a Moldovai Köztársaság kizárólagos jogokat biztosít, a Felek kijelentik, hogy e megállapodás hatálybalépésének napjától számított negyedik évtől biztosítják, hogy nem hoznak vagy tartanak fenn olyan intézkedést, amely olyan mértékben torzítja a kereskedelmet a Közösség és a Moldovai Köztársaság között, amely a Felek kölcsönös érdekeit sérti. Ez a rendelkezés nem akadályozza az ilyen vállalkozásokra vonatkozó különleges feladatok jogi vagy tényleges végrehajtását.

f) A d) és e) pontokban meghatározott időtartam a Felek megállapodása esetén meghosszabbítható.

(3) A Közösség vagy a Moldovai Köztársaság kérésére az együttműködési bizottság tárgyalhat az (1) és (2) bekezdésben említett verseny korlátozásáról vagy torzításáról, illetve a versenyszabályok végrehajtásáról, figyelemmel az információ közléséről, titoktartásról és üzleti titokról szóló jogszabályokban bevezetett korlátozásokra. A tárgyalás témáját képezheti ezenkívül az (1) és (2) bekezdés értelmezése is.

(4) A versenyszabályok alkalmazásában jártas Felek teljes technikai segítséget nyújtanak a másik Felek kérésére a versenyszabályok kialakítása és végrehajtása terén, a hozzáférhető eszközök keretein belül.

(5) Az előbbi intézkedések semmiképpen sem befolyásolhatják a Felek azon jogait, hogy a 18. cikkben említett megfelelő intézkedéseket alkalmazhassák az árukereskedelem vagy szolgáltatások korlátozásának megakadályozására.

49. cikk

(1) E cikk és a III. melléklet rendelkezései alapján a Moldovai Köztársaság folytatja a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok oltalmának fejlesztését annak érdekében, hogy e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére a Közösségben fennálló oltalmi szinthez hasonló szintű oltalmat biztosítson, beleértve az ilyen jogok érvényesítésének hatékony eszközeit.

(2) A Moldovai Köztársaság e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére csatlakozik a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogokról szóló, a III. melléklet (1) bekezdésében említett többoldalú egyezményekhez, amelyekben a tagállamok részesek, vagy amelyeket a tagállamok az ezen egyezményekben foglalt vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ténylegesen alkalmaznak.

50. cikk

(1) A Felek kijelentik, hogy a Moldovai Köztársaság és a Közösség közötti gazdasági kapcsolatok megerősítésének fontos feltételét képezi a Moldovai Köztársaság meglévő és jövőbeli jogszabályainak a Közösség jogszabályaihoz való közelítése. A Moldovai Köztársaság törekszik annak biztosítására, hogy jogszabályai fokozatosan összeegyeztethetőkké váljanak a Közösség jogszabályaival.

(2) A jogszabályok közelítése különösen a következő területekre terjed ki: vámjog, társasági jog, bankjog, társasági számvitel és adók, szellemi tulajdon, munkavállalók munkahelyi védelme, pénzügyi szolgáltatások, versenyszabályok, közbeszerzés, emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, közvetett adózás, műszaki szabályok és szabványok, nukleáris törvények és rendeletek, valamint szállítás.

(3) A Közösség ezen intézkedések végrehajtásához technikai segítséget nyújt a Moldovai Köztársaságnak, amely többek között a következőket ölelheti fel:

– szakértők cseréje,

– korai tájékoztatás biztosítása, különösen a vonatkozó jogszabályokról,

– szemináriumok szervezése,

– képzési tevékenységek,

– támogatás a vonatkozó ágazatok közösségi jogszabályainak lefordításához.

VII. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

51. cikk

(1) A Közösség és a Moldovai Köztársaság gazdasági együttműködést hoz létre, amely a Moldovai Köztársaság gazdasági reformjához, valamint fellendüléséhez és fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulásra irányul. Ezen együttműködés mindkét Fél javára erősíti a fennálló gazdasági kapcsolatokat.

(2) Politikai és egyéb intézkedéseket fognak kialakítani a gazdasági és társadalmi reform, valamint a moldovai gazdasági és kereskedelmi rendszerek átalakítása érdekében, amelyeket a fenntarthatóság és a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés követelményei fognak vezérelni; teljes mértékben figyelembe véve a környezeti szempontokat is.

(3) E célból az együttműködés az ipari együttműködésre, a beruházások fejlesztésére és megóvására, a közbeszerzésre, szabványok és a megfelelőségértékelésre, bányászatra és nyersanyagokra, tudományra és technológiára, oktatásra és képzésre, mezőgazdaságra és az agráripari ágazatra, energiára, környezetre, közlekedésre, távközlésre, pénzügyi szolgáltatásokra, pénzmosásra, monetáris politikára, regionális fejlesztésre, szociális együttműködésre, idegenforgalomra, kis és középvállalatokra, információra és kommunikációra, fogyasztóvédelemre, vámügyre, statisztikai együttműködésre, közgazdaságra és kábítószerekre összpontosít.

(4) A régió harmonikus fejlődését szem előtt tartva, különös figyelmet szentelnek az olyan intézkedéseknek, amelyek alkalmasak arra, hogy elősegítsék az együttműködést a Független Allamok között.

(5) Az e megállapodásban meghatározott gazdasági együttműködést és az együttműködés más formáit adott esetben a Közösség technikai segítségnyújtással támogathatja, figyelembe véve a Közösség által a Független Allamokban nyújtott technikai segítségre vonatkozó tanácsi rendeletet, a Moldovai Köztársaságnak nyújtott közösségi technikai segítséggel kapcsolatos indikatív programban vállalt prioritásokat, valamint a kialakított koordinációs és végrehajtási eljárásokat.

(6) Az Együttműködési Tanács ajánlásokat tesz az együttműködés továbbfejlesztésére a (3) bekezdésben meghatározott területekre vonatkozóan.

52. cikk

Ipari együttműködés

(1) Az együttműködés különösen a következők előmozdítását célozza:

– üzleti kapcsolatok fejlesztése mindkét oldal gazdasági szereplői között, például a technológia és know-how átadása területén,

– a Közösség részvétele a Moldovai Köztársaság erőfeszítéseiben, amelyek iparának átalakítására és technológiai fejlesztésére irányulnak,

– az irányítás javítása, megfelelő kereskedelmi szabályok és gyakorlatok kialakítása, beleértve a termékmarketinget is,

– környezetvédelem,

– az ipari termelés szerkezetének hozzáigazítása a fejlett piacgazdasághoz,

– a hadiipari létesítmények átalakítása.

(2) E cikk rendelkezései nem érintik a vállalkozásokra vonatkozó közösségi versenyszabályok végrehajtását.

53. cikk

Beruházásfejlesztés és -védelem

(1) Az együttműködés a Közösség és a tagállamok vonatkozó hatásköreit és illetékességeit szem előtt tartva arra irányul, hogy kedvező légkört teremtsen a belföldi és külföldi befektetések számára, különösen a beruházásvédelem, a tőketranszfer és a befektetési lehetőségekre vonatkozó információcsere jobb feltételei révén.

(2) Az együttműködés céljai különösen a következők:

– adott esetben beruházásfejlesztési és -védelmi megállapodások megkötése a Moldovai Köztársaság és a tagállamok között,

– adott esetben megállapodások megkötése a Moldovai Köztársaság és a tagállamok között a kettős adóztatás elkerüléséről,

– kedvező körülmények megteremtése, amelyek bátorítják a moldovai gazdaságba történő külföldi befektetéseket,

– stabil és megfelelő üzleti jog és üzleti feltételek kialakítása, valamint információcsere a befektetések területén a törvényekről, a rendeletekről és a közigazgatási gyakorlatokról,

– információcsere a befektetési lehetőségekről többek között kereskedelmi vásárok, kiállítások, kereskedelmi hetek és egyéb események formájában.

54. cikk

Közbeszerzés

A Felek együttműködnek azon feltételek kialakításában, amelyek lehetővé teszik az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések nyílt és versenytárgyaláson alapuló odaítélését, különösen ajánlati felhívások révén.

55. cikk

Együttműködés a szabványok és a megfelelőségértékelés területén

(1) A Felek közötti együttműködés előmozdítja a szabványok és a megfelelőségértékelés területén követett, a nemzetközi megállapodásoknak megfelelő feltételekhez, elvekhez és iránymutatásokhoz való felzárkózást. A szükséges intézkedések megkönnyítik a megfelelőségértékelés területén a kölcsönös elismerés irányába tett előrelépést, valamint a moldovai termékek minőségének javítását.

(2) E célból arra törekszenek, hogy:

– előmozdítják a megfelelő együttműködést az e területekre szakosodott szervezetekkel és intézményekkel,

– előmozdítják a közösségi technikai szabályok alkalmazását, valamint az európai szabványok és megfelelőségértékelési eljárások használatát,

– lehetővé teszik a minőségirányítás területén a tapasztalatok és a technikai információk cseréjét.

56. cikk

Bányászat és nyersanyagok

(1) A Felek arra törekednek, hogy növeljék a bányászatra és nyersanyagokra irányuló befektetést és kereskedelmet.

(2) Az együttműködést különösen a következő területekre összpontosítják:

– információcsere a bányászati és a nemvasfémágazat fejlesztéséről,

– az együttműködés jogi keretrendszerének kialakítása,

– kereskedelmi kérdések,

– a jogalkotási és más intézkedések fejlesztése a környezetvédelem területén,

– képzés,

– biztonság a bányászatban.

57. cikk

Tudományos és műszaki együttműködés

(1) A Felek a kölcsönös előnyök alapján támogatják az együttműködést a nem katonai kutatás és technológiai fejlesztés (KTF) területén, figyelemmel a rendelkezésre álló erőforrásokra, a programjaikhoz való megfelelő hozzáférésre, valamint a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok hatékony védelmének megfelelő szintjére.

(2) A tudományos és technológiai együttműködés a következőket öleli fel:

– tudományos és műszaki információcsere,

– közös KTF tevékenység,

– képzési tevékenységek és mobilitási programok a KTF-fel foglalkozó tudósok, kutatók és szakemberek számára mindkét oldalon.

Amennyiben az együttműködés oktatást és/vagy képzést magában foglaló tevékenységek formáját ölti, az 58. cikk rendelkezéseivel összhangban kell azokat végrehajtani.

A Felek kölcsönös megállapodás alapján a tudományos és technológiai együttműködés más formáit is kialakíthatják.

Az együttműködési tevékenységek során külön figyelmet kell fordítani az olyan tudósok, mérnökök, kutatók és műszaki szakemberek más területen történő foglalkoztatására, akik tömegpusztító fegyverek kutatásával és/vagy előállításával foglalkoznak vagy foglalkoztak.

(3) Az e cikk hatálya alá eső együttműködést az egyes Felek által elfogadott eljárásoknak megfelelően megtárgyalt és megkötött külön megegyezések alapján valósítják meg, amelyek többek között a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogokra vonatkozó különleges rendelkezéseket is rögzítenek.

58. cikk

Oktatás és szakképzés

(1) A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy mind a közszférában, mind a magánszférában növeljék az általános oktatás és a szakképzettség szintjét a Moldovai Köztársaságban.

(2) Az együttműködést különösen a következő területekre összpontosítják:

– a moldovai felsőoktatási és szakképzési rendszerek korszerűsítése, beleértve a felsőoktatási létesítmények és a felsőoktatási diplomák akkreditálási rendszerét,

– a köz- és a magánszektorbeli vezetők és köztisztviselők szakképzése a meghatározásra kerülő prioritási területeken,

– együttműködés az oktatási intézmények, illetve az oktatási intézmények és cégek között,

– a tanárok, felsőfokú képesítéssel rendelkezők, adminisztrátorok, fiatal tudósok és kutatók, valamint a fiatalok mobilitása,

– az európai tanulmányok terén folytatott oktatás támogatása a megfelelő intézményekben,

– közösségi nyelvek oktatása,

– konferenciatolmácsok posztgraduális képzése,

– új ságírók szakképzése,

– oktatók szakképzése.

(3) Az egyik Fél lehetséges részvétele a másik Fél oktatási és szakképzési programjaiban a Felek vonatkozó eljárásaival összhangban vitatható meg, továbbá, adott esetben, intézményi kereteket és együttműködési terveket fognak létrehozni, amelyek a Moldovai Köztársaságnak a közösségi Tempus-programban való részvételére épülnek.

59. cikk

Mezőgazdaság és az agráripari ágazat

Az együttműködés célja e területen a mezőgazdaság reformja, a moldovai mezőgazdaság, az agráripari és a szolgáltatási ágazat korszerűsítése, privatizálása és átalakítása, belföldi és külföldi piacok kialakítása a moldovai termékek számára olyan feltételek mellett, amelyek biztosítják a környezet védelmét, figyelembe véve az élelmiszerellátás biztonsága javításának szükségességét. A Felek arra is törekednek, hogy az ipari és mezőgazdasági élelmiszertermékek tekintetében fokozatosan közelítsék a moldovai szabványokat a közösségi technikai szabályokhoz, beleértve az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat.

60. cikk

Energia

(1) Az együttműködésre a piacgazdaság és az Európai Energiacharta alapelvei keretében kerül sor, amelynek hátteréül az európai energiapiacok fokozatos integrációja szolgál.

(2) Az együttműködés többek között a következő területekre terjed ki:

– az energiatermelés ellátásának és fogyasztásának környezeti hatása, annak érdekében, hogy az e tevékenységekből származó környezetvédelmi károkat megelőzze vagy minimalizálja,

– az energiaellátás biztonságának és minőségének gazdaságos és környezetileg elfogadható módon történő javítása, beleértve a szállítók diverzifikációját,

– az engergetikai politika megfogalmazása,

– az energetikai ágazat irányításának és szabályozásának javítása a piacgazdasággal összhangban,

– az energiakereskedelem fokozásához és a befektetések ösztönzéséhez szükséges intézményi, jogi, adózási és egyéb feltételek megteremtése,

– az energiatakarékosság és a hatékony energiafelhasználás előmozdítása,

– az energetikai infrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése és diverzifikációja,

– az ellátás és a végfelhasználás területén az energetikai technológiák javítása minden fajta energiatípus esetében,

– irányítói és műszaki szakképzés az energetikai szektorban.

61. cikk

Környezetvédelem

(1) Az Európai Energiachartát és az 1993. évi luzerni értekezlet nyilatkozatát szem előtt tartva, a Felek továbbfejlesztik és erősítik együttműködésüket a környezet és az emberi egészség területén.

(2) Az együttműködés célja a környezet romlása elleni küzdelem, és különösen a következők:

– a szennyezettségi szintek hatékony felügyelete és a környezet értékelése; információs rendszer a környezet állapotáról,

– a helyi, a regionális és az országhatáron átterjedő levegő- és vízszennyezés leküzdése,

– az ökológiai egyensúly helyreállítása,

– a fenntartható, hatékony és környezetileg hatékony energiatermelés és -felhasználás,

– az ipari létesítmények biztonsága,

– a vegyi anyagok osztályozása és biztonságos kezelése,

– a vízminőség,

– a hulladékcsökkentés, az újrafelhasználás és a biztonságos ártalmatlanítás, a Bázeli Egyezmény végrehajtása,

– a mezőgazdaság környezeti hatása, talajerózió és kémiai szennyezés,

– az erdők védelme,

– a biodiverzitás megőrzése, a védett területek és a biológiai erőforrások fenntartható felhasználása és kezelése,

– a területrendezés, ezen belül az építőipar és a városfejlesztés,

– a gazdasági és a fiskális eszközök felhasználása,

– a globális éghajlatváltozás,

– a környezeti nevelés és a tudatosság,

– az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény végrehajtása.

(3) Az együttműködésre különösen a következők útján kerül sor:

– katasztrófavédelmi és más vészhelyzetek kezelésének megtervezése,

– információk és szakértők cseréje, többek között a tiszta technológiák átadása, továbbá a biotechnológiák biztonságos és környezetileg elfogadható felhasználása területén,

– közös kutatási tevékenységek,

– a jogszabályok fejlesztése a közösségi szabványok szintjének elérése érdekében,

– együttműködés regionális szinten, beleértve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség keretében való együttműködést, és nemzetközi szinten,

– stratégiák kialakítása, különös tekintettel a globális és éghajlati kérdésekre, valamint a fenntartható fejlődés elérését szem előtt tartva,

– környezeti hatástanulmányok.

62. cikk

Közlekedés

(1) A Felek a közlekedés területén továbbfejlesztik és megerősítik együttműködésüket.

(2) Az együttműködés többek között a moldovai közlekedési rendszerek és hálózatok átalakítására és korszerűsítésére, valamint adott esetben – a globálisabb közlekedési rendszer kialakításának összefüggésében – a közlekedési rendszerek összeegyeztethetőségének fejlesztésére és biztosítására irányul.

Az együttműködés többek között a következőket öleli fel:

– a közúti szállítás, a vasutak, a kikötők és a repülőterek irányításának és üzemeltetésének korszerűsítése,

– a vasutak, a vízi utak, a közutak, a kikötők, a repülőterek és a légi közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése, beleértve a közérdekű főútvonalak és a fent említett közlekedési módok transzeurópai összeköttetéseinek korszerűsítését,

– a kombinált szállítás támogatása és fejlesztése,

– a közös kutatási és fejlesztési programok támogatása,

– a politika kialakításához és végrehajtásához szükséges szabályozói és intézményi keretek kidolgozása, beleértve a szállítási ágazat privatizálását.

63. cikk

Postai szolgáltatások és távközlés

A Felek hatásköreiken és illetékességükön belül kibővítik és megerősítik az együttműködést a következő területeken:

– politikák és iránymutatások kialakítása a távközlési ágazat és a postai szolgáltatások fejlesztéséhez,

– a díjszabási politika és a forgalmazás elveinek kialakítása a távközlési ágazatban és a postai szolgáltatások terén,

– a távközlés és a postai szolgáltatások terén projektek fejlesztésének ösztönzése és a befektetések számára vonzóvá tétele,

– a távközlési és postai szolgáltatásnyújtás hatékonyságának és minőségének javítása, többek között az alágazatok tevékenységeinek liberalizálásán keresztül,

– a távközlés fokozott alkalmazása, különösen az elektronikus fizetési rendszerek területén,

– távközlési hálózatok irányítása és azok optimalizálása,

– megfelelő szabályozási alap a távközlési és postai szolgáltatásnyújtáshoz, valamint a rádiófrekvencia-spektrum felhasználásához,

– szakképzés a távközlés és a postai szolgáltatások területén a piaci feltételek mellett történő üzemeltetés szem előtt tartásával.

64. cikk

Pénzügyi szolgáltatások

Az együttműködés különösen annak megkönnyítésére irányul, hogy a Moldovai Köztársaság az általánosan elfogadott, kölcsönös elszámolási rendszerek részévé váljon. A technikai segítségnyújtás előterében a következők állnak:

– a banki és pénzügyi szolgáltatások fejlesztése, a hitelforrások közös piacának kialakítása, a Moldovai Köztársaság bevonása valamely általánosan elfogadott, kölcsönös elszámolási rendszerbe,

– pénzügyi rendszer és intézményeinek kialakítása a Moldovai Köztársaságban, tapasztalatcsere és személyzeti képzés a pénzügyek területén,

– biztosítási szolgáltatások kialakítása, amelyek többek között kedvező keretet hoznának létre ahhoz, hogy közösségi társaságok a biztosítási ágazaton belül közös vállalatok létrehozásában vegyenek részt a Moldovai Köztársaságban, valamint kiviteli hitelbiztosítás kialakítása.

Ezen együttműködés különösen ahhoz járul hozzá, hogy a pénzügyi szolgáltató ágazatban elősegítse a Moldovai Köztársaság és a tagállamok közötti kapcsolatok fejlesztését.

65. cikk

Monetáris politika

A Közösség a moldovai hatóságok kérésére technikai segítségnyújtást biztosít a Moldovai Köztársaság azon törekvéseinek támogatása érdekében, amelyek monetáris rendszerének megerősítésére és valutája teljes konvertibilitásának bevezetésére és politikáinak az Európai Monetáris Rendszeréhez történő fokozatos hozzáigazítására irányulnak. Ennek részét képezi az Európai Monetáris Rendszerre vonatkozó közösségi előírások alapelveire és működésére vonatkozó informális véleménycsere is.

66. cikk

Pénzmosás

(1) A Felek egyetértenek abban, hogy erőfeszítésekre és együttműködésre van szükség annak megelőzése érdekében, hogy pénzügyi rendszereiket általában a bűncselekményekből, és különösen a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására használják fel.

(2) Az együttműködés e területen közigazgatási és technikai segítségnyújtást foglal magában, amelynek az a célja, hogy olyan alkalmas előírásokat határozzanak meg a pénzmosás ellen, amelyek egyenértékűek a Közösség és az illetékes nemzetközi fórumok, beleértve a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadott előírásokkal.

67. cikk

Regionális fejlesztés

(1) A Felek megerősítik az együttműködést a területfejlesztés és a területrendezés területén.

(2) A Felek e célból ösztönzik a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok közötti információcserét a területfejlesztési és területrendezési politika, valamint a regionális politikák kialakításának módszerei terén, külön hangsúlyt helyezve a hátrányos helyzetben lévő területek fejlesztésére.

Ösztönzik a régiók és a területfejlesztésért felelős közintézmények közötti közvetlen kapcsolatfelvételt is, többek között azzal a céllal, hogy kicseréljék a területfejlesztés előmozdításának módszereit és formáit.

68. cikk

Szociális együttműködés

(1) Az egészség és a biztonság területén a Felek azzal a céllal alakítanak ki maguk között együttműködést, hogy javítsák a munkavállalók egészség- és biztonságvédelmének szintjét.

Az együttműködés különösen a következőket öleli fel:

– oktatás és szakképzés az egészségügyi és a biztonsági területen, külön figyelmet fordítva a magas kockázatú tevékenységi területekre,

– megelőző intézkedések kialakítása és támogatása a foglalkozási megbetegedések és egyéb munkahelyi ártalmak leküzdése érdekében,

– a jelentős balesetek veszélyének megelőzése és a mérgező vegyi anyagok kezelése,

– kutatás a munkakörnyezettel, valamint a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos tudásbázis fejlesztése érdekében.

(2) A foglalkoztatás tekintetében az együttműködés különösen a következőkre irányuló technikai segítségnyújtásban nyilvánul meg:

– a munkaerőpiac optimalizálása,

– a munkaközvetítő és a tanácsadó szolgáltatások korszerűsítése,

– szerkezetváltási programok tervezése és megvalósítása,

– a helyi munkaerőpiacok fejlesztésének ösztönzése,

– a rugalmas foglalkoztatási programokra vonatkozó információk kicserélése, beleértve az önálló foglalkoztatást ösztönző és a vállalkozóvá válást előmozdító programokat.

(3) A Felek külön figyelmet szentelnek a szociális védelem területén megvalósuló együttműködésnek, ami többek között kiterjed a moldovai szociális védelmi reformok tervezésében és megvalósításában való együttműködésre.

E reformoknak az a céljuk, hogy a piacgazdaságokra jellemző védelmi módszereket fejlesszenek ki a Moldovai Köztársaságban, és a reformok a szociális védelem összes formáját felölelik.

69. cikk

Idegenforgalom

A Felek fokozzák és fejlesztik együttműködésüket, amely a következőket öleli fel:

– az idegenforgalom megkönnyítése,

– együttműködés a hivatalos idegenforgalmi szervezetek között,

– az információáramlás fokozása,

– know-how átadása,

– a közös tevékenységek lehetőségének tanulmányozása,

– képzés az idegenforgalom fejlesztése érdekében.

70. cikk

Kis- és középvállalkozások

(1) A Felek arra törekednek, hogy fejlesszék és megerősítsék a kis- és középvállalkozásokat, valamint ezek egyesületeit, továbbá a közösségi és a moldovai KKV-k (a továbbiakban: KKV) közötti együttműködést.

(2) Az együttműködés technikai segítségnyújtást foglal magában, különösen a következő területeken:

– jogalkotási keret kialakítása a KKV-k számára,

– megfelelő infrastruktúra kifejlesztése (egy ügynökség a KKV-k támogatására, kommunikáció, segítségnyújtás egy alap megteremtésében a KKV-k számára),

– technológiai parkok kialakítása.

71. cikk

Információ és kommunikáció

A Felek támogatják az információkezelés korszerű módszereinek kifejlesztését, beleértve a médiát, és ösztönzik a hatékony kölcsönös információcserét. Elsőbbséget kapnak azon programok, amelyeknek az a célja, hogy alapvető tájékoztatással lássák el az általános közvéleményt a Közösségről és a Moldovai Köztársaságról, beleértve, ha lehetséges, az adatbázisokhoz való hozzáférést, a szellemi tulajdonjogok teljes tiszteletben tartása mellett.

72. cikk

Fogyasztóvédelem

A Felek szoros együttműködést alakítanak ki, amelynek az a célja, hogy elérjék a fogyasztóvédelmi rendszereik közötti összeegyeztethetőséget. Ez az együttműködés magában foglalhatja a jogalkotói munkára és az intézményi reformra vonatkozó információk kicserélését, állandó rendszerek létrehozását a veszélyes termékekről való kölcsönös tájékoztatás érdekében, a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás javítását, különösen a felkínált áruk és szolgáltatások ára, jellemzői tekintetében, cserekapcsolatok kialakítását a fogyasztói érdekképviseletek között, és a fogyasztóvédelmi politikák összeegyeztethetőségének fokozását, valamint szemináriumok és szakképzési gyakorlatok szervezését.

73. cikk

Vámügy

(1) Az együttműködés célja a kereskedelemmel és a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatban elfogadni tervezett összes rendelkezésnek való megfelelés biztosítása, valamint a moldovai vámrendszernek a közösségi vámrendszerhez való közelítése.

(2) Az együttműködés különösen a következőket öleli fel:

– információcsere,

– munkamódszerek javítása,

– a Kombinált Nómenklatúra és az egységes vámokmány bevezetése,

– a közösségi és a moldovai árutovábbítási rendszerek kölcsönös összekapcsolása,

– az ellenőrzések és az alaki követelmények egyszerűsítése az áruforgalom tekintetében,

– támogatás korszerű váminformációs rendszerek bevezetéséhez,

– szemináriumok és szakképzési gyakorlatok szervezése.

(3) Az e megállapodásban előirányzott további együttműködés és különösen a 76. cikk sérelme nélkül, a Felek közigazgatási hatóságai között a vámügyekben való kölcsönös segítségnyújtásra az e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

74. cikk

Statisztikai együttműködés

Az együttműködés célja e területen olyan hatékony statisztikai rendszer kialakítása, amely biztosítja azon megbízható statisztikákat, amelyek a gazdasági reform folyamatának támogatásához és figyelemmel kíséréséhez, valamint a moldovai magánvállalkozások fejlődéséhez szükségesek.

A Felek különösen a következő területeken működnek együtt:

– a moldovai statisztikai rendszer hozzáigazítása a nemzetközi módszerekhez, szabványokhoz és osztályozáshoz,

– statisztikai információk cseréje,

– a gazdasági reformok megvalósításához és irányításához szükséges makro- és mikroökonómiai statisztikai információk biztosítása.

A Közösség e célok eléréséhez a Moldovai Köztársaságnak nyújtott technikai segítségnyújtással járul hozzá.

75. cikk

Gazdaságtudomány

A Felek azáltal könnyítik meg a gazdasági reform folyamatát és a gazdaságpolitikák összehangolását, hogy együttműködnek az egymás gazdaságának alapvető jellemzőire, valamint a piacgazdaságok gazdaságpolitikájának tervezésére és végrehajtására vonatkozó ismereteik szélesítése érdekében. A Felek e célból információt cserélnek a makrogazdasági teljesítményre és kilátásokra vonatkozóan.

A Közösség technikai segítségnyújtást biztosít a következők érdekében:

– a Moldovai Köztársaság támogatása a gazdasági reform folyamatában szakértői tanácsadás és technikai segítségnyújtás biztosításával,

– az együttműködés ösztönzése a közgazdászok között a gazdaságpolitika kialakításához szükséges know-how átadásának meggyorsítása és az e politika szempontjából fontos kutatási eredmények széles körű elterjesztése érdekében.

76. cikk

Kábítószerek

A Felek hatásköreiken és illetékességeiken belül együttműködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott előállítása, beszerzése és kereskedelme megakadályozására irányuló politikák és intézkedések hatékonyságának és eredményességének fokozásában, beleértve a prekurzorok terjesztésének megakadályozását, valamint a kábítószer iránti kereslet megelőzésének és csökkentésének előmozdítását. Az együttműködés e területen a Felek közötti, a különböző, kábítószerek által érintett területek célkitűzéseire és eljárásaira vonatkozó konzultációkon és szoros együttműködésen alapul.

VIII. CÍM

KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

77. cikk

A Felek vállalják, hogy támogatják, ösztönzik és megkönnyítik a kulturális együttműködést. Az együttműködésbe adott esetben bevonhatók a közösségi kulturális együttműködési programok, illetve egy vagy több tagállam kulturális együttműködési programjai, és további, kölcsönös érdeklődésre számot tartó tevékenységek alakíthatók ki.

IX. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

78. cikk

E megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében és a 79., a 80. és a 81. cikkel összhangban, a Moldovai Köztársaság a technikai segítségnyújtás formájában gazdasági átalakulása fokozása érdekében ideiglenes pénzügyi támogatásban részesül a Közösségtől.

79. cikk

E pénzügyi támogatást a vonatkozó tanácsi rendeletben előirányzott TACIS-program keretében biztosítják.

80. cikk

A közösségi pénzügyi támogatás célkitűzéseit és területeit indikatív programban állapítják meg, amely a két Fél között a Moldovai Köztársaság igényeinek, ágazati abszorpciós kapacitásának és a reformok terén elért előrehaladásának figyelembevételével létrejövő megállapodás prioritásait tükrözi. A Felek tájékoztatják erről az Együttműködési Tanácsot.

81. cikk

A rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználása érdekében a Felek gondoskodnak arról, hogy a közösségi technikai segítségnyújtási hozzájárulásokat szorosan összehangolják a más forrásokból, így a tagállamoktól, más országoktól és nemzetközi szervezetektől, például a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, valamint az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjától (UNDP) és a Nemzetközi Valutalaptól (IMF) származó hozzájárulásokkal.

X. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

82. cikk

A megállapodással Együttműködési Tanács jön létre, amely felügyeli e megállapodás végrehajtását. Az Együttműködési Tanács miniszteri szinten ül össze évente egy alkalommal. Megvizsgálja a megállapodás keretében felmerülő minden nagyobb jelentőségű ügyet, valamint az e megállapodás célkitűzéseinek elérése szempontjából kölcsönös érdeklődésre számot tartó egyéb kétoldalú és nemzetközi kérdést. Az Együttműködési Tanács a két Fél közötti megállapodással megfelelő ajánlásokat is tehet.

83. cikk

(1) Az Együttműködési Tanács egyrészről az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészről a moldovai kormány tagjaiból áll.

(2) Az Együttműködési Tanács maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

(3) Az Együttműködési Tanács elnökségét felváltva a Közösség egy képviselője, illetve a moldovai kormány egy tagja látja el.

84. cikk

(1) Az Együttműködési Tanácsot feladatainak ellátása során az Együttműködési Bizottság segíti, amely egyrészről az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, másrészről a moldovai kormány tagjainak képviselőiből áll, rendszerint főtisztviselői szinten. Az Együttműködési Bizottság elnöki tisztségét felváltva a Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság látja el.

Az Együttműködési Tanács eljárási szabályzatában meghatározza az együttműködési bizottság feladatait, amelyek magukban foglalják az Együttműködési Tanács üléseinek előkészítését és a bizottság működésének módját.

(2) Az Együttműködési Tanács átruházhatja hatásköreit az Együttműködési Bizottságra, amely biztosítja az Együttműködési Tanács ülései közötti folytonosságot.

85. cikk

Az Együttműködési Tanács dönthet más különbizottság vagy testület felállításáról, amely segíthet feladatainak végrehajtásában, és meghatározza az ilyen bizottságok vagy testületek feladatait és működésének módját.

86. cikk

Az olyan kérdések megvizsgálásakor, amelyek e megállapodás keretében a GATT valamely cikkét említő rendelkezéssel kapcsolatban merülnek fel, az Együttműködési Tanács a lehető legszélesebb körben azt az értelmezést veszi figyelembe, amelyet a kérdéses GATT cikk tekintetében a GATT tagjai általánosan alkalmaznak.

87. cikk

A megállapodással Parlamenti Együttműködési Bizottság jön létre. E fórum a Moldovai Parlament és az Európai Parlament tagjai számára biztosít lehetőséget a találkozásra és a véleménycserére. A bizottság az általa meghatározott időközönként ül össze.

88. cikk

(1) A Parlamenti Együttműködési Bizottság egyrészről az Európai Parlament tagjaiból, másrészről pedig a moldovai parlament tagjaiból áll.

(2) A Parlamenti Együttműködési Bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

(3) A Parlamenti Együttműködési Bizottság elnökségét felváltva az Európai Parlament, illetve a Moldovai Parlament látja el, az eljárási szabályzatban megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

89. cikk

A Parlamenti Együttműködési Bizottság tájékoztatást kérhet az Együttműködési Tanácstól e megállapodás végrehajtása tekintetében, amely a bizottság számára a kért tájékoztatást megadja.

A Parlamenti Együttműködési Bizottságot tájékoztatják az Együttműködési Tanács ajánlásairól.

A Parlamenti Együttműködési Bizottság ajánlásokat tehet az Együttműködési Tanácsnak.

90. cikk

(1) E megállapodás alkalmazásában mindkét Fél biztosítja, hogy a másik Fél természetes és jogi személyei saját állampolgáraihoz viszonyítva megkülönböztetésektől mentesen fordulhassanak a Felek illetékes bíróságaihoz és közigazgatási szerveihez személyi és tulajdonjogaik védelmében, ideértve a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonra vonatkozó jogokat is.

(2) A Felek hatásköreik és illetékességeik korlátain belül:

– ösztönzik a választottbírósági eljárás alkalmazását a Közösség és a Moldovai Köztársaság gazdasági szereplői között megkötött kereskedelmi és együttműködési ügyletekből eredő viták rendezésében,

– megállapodnak abban, hogy amennyiben a vitát választottbíróság elé terjesztik, mindkét vitás Fél, kivéve, ha a Felek által választott választottbíróság szabályai másképpen rendelkeznek, maga választhatja meg saját választottbíróját, függetlenül állampolgárságától, és hogy az elnöklő harmadik választottbíró vagy az egyéni választottbíró harmadik állam állampolgára lehet,

– azt fogják ajánlani gazdasági szereplőiknek, hogy kölcsönös egyetértésben válasszák meg a szerződéseikre alkalmazandó jogot,

– ösztönzik az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) által kidolgozott választottbírósági szabályok alkalmazását és a New Yorkban, 1958. június 10-én létrejött, a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményt aláíró államok választottbíróságai által bonyolított választottbírósági eljárás igénybevételét.

91. cikk

E megállapodás egyik Felet sem akadályozza meg abban, hogy meghozza azon intézkedéseket:

a) amelyeket a lényeges biztonsági érdekeivel ellentétes információközlés megelőzése érdekében szükségesnek tart;

b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével, vagy védelmi célból elengedhetetlen kutatással, fejlesztéssel vagy termeléssel kapcsolatosak, azzal a feltétellel, hogy az ilyen intézkedések a nem kifejezetten katonai célú termékek tekintetében nem befolyásolják hátrányosan a versenyfeltételeket;

c) amelyeket a közrend fenntartását érintő, súlyos belső zavargások esetén saját biztonsága érdekében, háború vagy háborús veszéllyel fenyegető súlyos nemzetközi feszültség esetén, vagy a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása céljából általa elfogadott kötelezettségek végrehajtása érdekében elengedhetetlennek tart;

d) amelyeket a kettős felhasználású ipari áruk és technológia ellenőrzése során nemzetközi kötelezettségei és vállalásai betartásához szükségesnek tart.

92. cikk

(1) Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

– a Moldovai Köztársaság által a Közösség tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek megkülönböztetéshez a tagállamok, állampolgáraik vagy társaságaik, illetve cégeik között,

– a Közösség által a Moldovai Köztársaság tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek megkülönböztetéshez a moldovai állampolgárok vagy társaságok és cégek között.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a Felek azon jogát, hogy alkalmazzák jogszabályaik vonatkozó rendelkezéseit azokra az adózókra, akik lakóhelyük tekintetében nincsenek azonos helyzetben.

93. cikk

(1) Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből adódó bármely vitát az Együttműködési Tanács elé terjeszthet.

(2) Az Együttműködési Tanács a vitát ajánlással rendezheti.

(3) Abban az esetben, ha a vitát nem lehetséges a (2) bekezdés szerint rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másik Felet egyeztető kijelöléséről; ekkor a másik Fél két hónapon belül köteles egy második választott bírót kijelölni. Ennek az eljárásnak az alkalmazása szempontjából a Közösséget és a tagállamokat együtt az egyik Félnek kell tekinteni.

Az Együttműködési Tanács kijelöl egy harmadik egyeztető bírót.

Az egyeztető bírák ajánlásukat többségi szavazással hozzák meg. Az ilyen ajánlások a Felekre nézve nem kötelezők.

94. cikk

A Felek megállapodnak abban, hogy valamely Fél kérésére a megfelelő csatornákon keresztül haladéktalanul konzultálnak annak érdekében, hogy megvitassák az e megállapodás értelmezése vagy végrehajtása, illetve a Felek közötti kapcsolatok egyéb vonatkozása tekintetében felmerülő ügyeket.

E cikk rendelkezései semmilyen módon nem érintik és nem sértik a 17., a 18., a 93. és 99. cikket.

95. cikk

Az e megállapodás alapján a Moldovai Köztársaság számára biztosított bánásmód semmilyen esetben sem lehet kedvezőbb, mint a tagállamok által egymás részére biztosított bánásmód.

96. cikk

E megállapodás alkalmazásában a „Felek” kifejezés egyrészről a Moldovai Köztársaságot, másrészről pedig hatásköreikkel összhangban a Közösséget vagy a tagállamokat, illetve a Közösséget és a tagállamokat jelenti.

97. cikk

Amennyiben az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyek az Energiacharta Szerződés és a hozzá csatolt jegyzőkönyvek hatálya alá esnek, úgy a hatálybalépéstől kezdve az említett szerződést és jegyzőkönyveket kell alkalmazni az ilyen ügyekre, azonban csak olyan mértékben, amennyiben ezt e szerződés és jegyzőkönyvek meghatározzák.

98. cikk

E megállapodás az első alkalommal 10 évre jön létre. E megállapodás időbeli hatálya évről évre automatikusan meghosszabbodik, kivéve ha az egyik Fél a lejárat előtt hat hónappal írásban értesíti a másik Felet e megállapodás felmondásáról.

99. cikk

(1) A Felek megteszik azon általános és konkrét intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy teljesíthessék e megállapodás szerinti kötelezettségeiket. Gondoskodnak arról, hogy az e megállapodásban rögzített célkitűzések teljesüljenek.

(2) Amennyiben az egyik Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Fél nem teljesítette e megállapodás szerinti kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket tehet. Mielőtt sor kerülne erre, a különösen sürgős esetek kivételével, az Együttműködési Tanács rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges annak érdekében, hogy a Felek számára kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

Az intézkedések megválasztása során előnyben kell részesíteni azon intézkedéseket, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését. Ezen intézkedésekről haladéktalanul értesítik az Együttműködési Tanácsot, ha a másik Fél ezt kéri.

100. cikk

Az I., a II., a III., a IV. és az V. melléklet a jegyzőkönyvvel együtt e megállapodás szerves részét képezi.

101. cikk

Mindaddig, amíg nem érnek el e megállapodás keretében a magánszemélyek és a gazdasági szereplők számára egyenértékű jogokat, e megállapodás nem érinti a számukra a meglévő, egyrészről egy vagy több tagállamot, másrészről a Moldovai Köztársaságot kötelező megállapodásokon keresztül biztosított jogokat, kivéve a Közösség illetékességébe tartozó területeket, valamint a tagállamok illetékességébe tartozó területeket, az e megállapodáson alapuló kötelezettségeinek sérelme nélkül.

102. cikk

E megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget, az Európai Szén- és Acélközösséget, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződések alkalmazandóak, az azokban a szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről a Moldovai Köztársaság területén.

103. cikk

E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

104. cikk

E megállapodás egy példányban készül el angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint moldáv nyelven, melyek közül mindegyik hiteles.

105. cikk

E megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

E megállapodás az azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik az Európai Unió Tanácsának főtitkárát az első bekezdésben említett eljárások befejezéséről.

Hatálybalépésétől, a Moldovai Köztársaság és a Közösség közötti kapcsolatok tekintetében, e megállapodás lép az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjetunió között Brüsszelben, 1989. december 18-án aláírt, a kereskedelemről, valamint a gazdasági és kereskedelmi együttműködésről szóló megállapodás helyébe.

106. cikk

Abban az esetben, ha az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig e megállapodás bizonyos részeinek rendelkezéseit a Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás révén 1994-ben életbe léptetik, a Felek megállapodnak abban, hogy ilyen körülmények között az „e megállapodás hatálybalépésének napja” az ideiglenes megállapodás hatálybalépésének a napját jelenti.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november nitten hundrede og fire og halvfems.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertvierundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-four.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Bruxelles, addi ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd vierennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembre de mil novecentos e noventa e quatre.Întocmit la Bruxelles în a douăzeci şi opta zi a lunii noiembrie în anul o mie nouă sute nouăzeci şi patru.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgieFür das Königreich Belgien

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de Espana

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Pela República Portuguesa

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen

GemeinschaftenΓια τηζ Ευρωπαϊκέζ ΚοινότητεζΡοΓ the European CommunitiesPour les

Communautés européennesPer le Comunita europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas

Comunidades Europeias

Pentru Republica Moldova

I. MELLÉKLET

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG ÁLTAL A 10. CIKK (3) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN A FÜGGETLEN ÁLLAMOKNAK NYÚJTOTT ELŐNYÖK INDIKATIV JEGYZÉKE

1. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán:

Nem vetnek ki behozatali vámokat.

Nem vetnek ki kiviteli vámokat a klíring- és államközi megállapodásoknak megfelelően, az e megállapodásokban meghatározott mennyiségekben szállított áruk tekintetében.

Nem alkalmaznak HÉA-t a kivitelre és behozatalra. A kivitelre nem alkalmaznak jövedéki adót.

Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán: az éves államközi kereskedelmi és együttműködési megállapodások szerinti termékek szállítására a kiviteli kontingenst ugyanúgy nyitják meg, mint az állami szükségletekkel kapcsolatos szállításokhoz.

2. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán:

A kifizetések ezen országok nemzeti pénznemében, vagy a Moldovai Köztársaság vagy ezen országok által elfogadott más pénznemben teljesíthetőek.

Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Észtország, Grúzia, Kazahsztán, Litvánia, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán: a nem kereskedelmi műveletek különleges rendszere, beleértve az ilyen műveletekből származó kifizetéseket.

3. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán: a folyó kifizetések különleges rendszere.

4. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán: különleges árrendszer egyes nyersanyagok és félkész termékek kereskedelmében.

5. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán: az árutovábbítás különleges feltételei.

6. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán: a vámeljárások különleges feltételei.

II. MELLÉKLET

A 13. CIKK RENDELKEZÉSEITŐL ELTÉRŐ KIVÉTELES INTÉZKEDÉSEK

1. A Moldovai Köztársaság megkülönböztetéstől mentes alapon mennyiségi korlátozások formájában a 13. cikk rendelkezéseitől eltérő kivételes intézkedéseket hozhat.

2. Ezek az intézkedések csak a fejlődésben lévő iparágakat, illetve egyes, a szerkezetváltás folyamatában lévő vagy komoly nehézségekkel küzdő ágazatokat érinthetnek, különösen akkor, ha ezek a nehézségek fontos szociális problémákat idéznek elő.

3. Az ezen intézkedések alá tartozó termékek behozatalának összértéke nem haladhatja meg a megelőző évben a Közösségből származó összes behozatal 15%-át a mennyiségi korlátozások bevezetése előtti utolsó olyan évben, amelyre vonatkozóan statisztikák állnak rendelkezésre.

Ezeket a rendelkezéseket nem szabad kijátszani az érintett behozatali áruk tarifális védelmének növelésével.

4. Ezeket az intézkedéseket csak az 1998. december 31-én véget érő átmeneti időszakban lehet alkalmazni, kivéve, ha a Felek másképpen egyeznek meg, vagy ha a Moldovai Köztársaság a GATT Szerződő Felévé válik, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

5. A Moldovai Köztársaság tájékoztatja az Együttműködési Tanácsot minden, e melléklet feltételei szerint bevezetni kívánt intézkedésről, és azok hatálybalépése előtt a Közösség kérésére az Együttműködési Tanácsban konzultációkat tartanak az ilyen intézkedésekről és az olyan ágazatokról, amelyekre ezek vonatkoznak.

III. MELLÉKLET

AZ 49. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDONRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYEK

1. Az 49. cikk (2) bekezdése a következő többoldalú egyezményekre vonatkozik:

– Berni egyezmény az irodalmi és művészeti művek védelméről (Párizsi változat, 1971),

– Nemzetközi egyezmény az előadóművészek, hangfelvétel-előállítók és műsorsugárzó szervezetek védelméről (Róma, 1961),

– Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989),

– Nizzai megállapodás a védjegyek lajstromozása céljából az áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (Genf, 1977, módosítva 1979-ben),

– Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (Genfi változat, 1991).

2. Az Együttműködési Tanács ajánlhatja, hogy a 49. cikk (2) bekezdését más többoldalú egyezményekre is alkalmazzák. Amennyiben a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon területén a kereskedelem feltételeit érintő problémák merülnének fel, bármely Fél kérésére sürgős konzultációt kell folytatni a kölcsönösen kielégítő megoldások megtalálása érdekében.

3. A Felek megerősítik, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a következő többoldalú egyezményekből származó kötelezettségeiknek:

– Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977, módosítva 1980-ban),

– Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi változat, 1967, módosítva 1979-ben),

– Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (Stockholmi változat, 1967, módosítva 1979-ben),

– Szabadalmi együttműködési szerződés (Washington, 1970, módosítva 1984-ben).

4. E megállapodás hatálybalépésétől a Moldovai Köztársaság a közösségi társaságokat és állampolgárokat a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon elismerése és védelme tekintetében legalább olyan kedvező bánásmódban részesíti, mint amelyet kétoldalú megállapodások alapján harmadik országoknak biztosít.

5. A 4. bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Moldovai Köztársaság által harmadik ország részére tényleges viszonosság alapján, vagy a Moldovai Köztársaság által a volt SZSZKSZ valamely országa részére biztosított előnyökre.

IV. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG FENNTARTÁSAI A 29. CIKK (1) BEKEZDÉSE b) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN

Bányászat

Egyes tagállamokban a nem közösségi ellenőrzésű társaságok számára a bányászat és a kitermelési jogok tekintetében koncessziót írhatnak elő.

Halászat

A Közösség tagállamainak szuverenitásán vagy joghatóságán belüli tengeri vizekben található biológiai erőforrásokhoz és halászterületekhez való hozzáférés és azok felhasználása, eltérő rendelkezés hiányában, a közösségi tagállamok valamelyikének lobogója alatt hajózó és a közösségi területen lajstromozott halászhajókra korlátozódik.

Ingatlanvásárlás

A nem közösségi társaságok ingatlanvásárlását egyes tagállamokban korlátozzák.

Audiovizuális szolgáltatások, beleértve a rádiót is

Az előállítás és a terjesztés, ezen belül a műsorszórás és a nyilvánosság számára történő közvetítés egyéb formái tekintetében a nemzeti bánásmód fenntartható bizonyos származási feltételeknek megfelelő audiovizuális alkotások számára.

Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobil- és a műholdas szolgáltatásokat is

Fenntartott szolgáltatások

Egyes tagállamokban a kiegészítő szolgáltatások és az infrastruktúra tekintetében korlátozott a piacra való jutás.

Szakmai szolgáltatások

Olyan természetes személyek számára fenntartott szolgáltatások, akik a tagállamok állampolgárai. E személyek bizonyos feltételek mellett társaságokat alapíthatnak.

Mezőgazdaság

Egyes tagállamokban nem alkalmazható a nemzeti bánásmód az olyan nem közösségi ellenőrzésű társaságokra, amelyek mezőgazdasági vállalkozást kívánnak indítani. A nem közösségi ellenőrzésű társaságok csak bejelentéssel vagy, szükség esetén, engedéllyel vásárolhatnak szőlőültetvényt.

Hírügynökségi szolgáltatások

Egyes tagállamokban korlátozzák a kiadó társaságokban és műsorszóró társaságokban való külföldi részesedést.

V. MELLÉKLET

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG FENNTARTÁSAI A 29. CIKK (2) BEKEZDÉSE a) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN

A privatizációs folyamat néhány kérdése feltételek vagy korlátozások alá tartozik: A mezőgazdasági területek és erdők megszerzése és vásárlása.

A szerencsejáték, fogadás, lottósorsolás és más hasonló tevékenységek megszervezése. Banki szolgáltatások:

Egy harmadik országból származó társaság moldovai leányvállalatának minimum tőkeigénye 2 millió USA-dollár.

JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

1. cikk

Meghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „vámjogszabályok”: a Felek területén alkalmazandó olyan rendelkezések, amely a behozatalt, a kivitelt, az áruk továbbítását és vámeljárás alá helyezését szabályozzák, beleértve a tiltó, korlátozó és szabályozó intézkedéseket;

b) „vám”: minden olyan vám, adó, illeték vagy más díj, amelyet a felek területén a vámjogszabályok alkalmazása során kivetnek és beszednek, kivéve az olyan illetékek és díjak, amelyek mértékét a nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségeinek megfelelően korlátozzák;

c) „kérelmező hatóság”: az az illetékes közigazgatási hatóság, amelyet a Fél e célból kijelölt, és amely vámügyi segítséget kér;

d) „megkeresett hatóság”: az az illetékes közigazgatási hatóság, amelyet a Fél e célból kijelölt, és amelyhez vámügyi segítségért folyamodnak;

e) „jogsértés”: a vámjogszabályok bármely megsértése vagy tervezett megsértése.

2. cikk

Hatály

(1) A Felek az illetékességükön belül, az e jegyzőkönyvben megállapított módon és feltételek mellett segítik egymást annak érdekében, hogy biztosítsák a vámjogszabályok helyes alkalmazását, különösen a jogszabályok megsértésének megelőzése, felfedése és kivizsgálása segítségével.

(2) Az e jegyzőkönyvben meghatározott vámügyi segítségnyújtást kell alkalmazni a Felek azon közigazgatási hatóságaira, amelyek e jegyzőkönyv alkalmazásában illetékesek. Ez nem sérti a kölcsönös bűnügyi jogsegélyre irányadó szabályokat. Nem tartoznak a hatálya alá az igazságügyi hatóság kérésére gyakorolt hatáskörök alapján szerzett információk, kivéve ha a szóban forgó hatóságok ebben állapodnak.

3. cikk

Jogsegély megkeresés alapján

(1) A megkeresett hatóság a megkereső hatóságot kérésére ellátja az összes vonatkozó információval, amely lehetővé teszi számára a vámjogszabályok helyes alkalmazását, beleértve az olyan észlelt vagy tervezett tevékenységekre vonatkozó információkat, amelyek sértik vagy sérthetik a vámjogszabályokat.

(2) A megkeresett hatóság a megkereső hatóságot kérésére tájékoztatja arról, hogy az egyik Fél területéről kivitt árukat megfelelően hozták-e be a másik Fél területére, és adott esetben megadja az árukra alkalmazott vámeljárást.

(3) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérésére törvényeinek keretei között megteszi a szükséges lépéseket a következők megfigyelés alá vonásának biztosítása érdekében:

a) olyan természetes vagy jogi személyek, akikről alapos okkal feltételezhető, hogy vámjogszabályokat szegnek vagy szegtek meg;

b) azon árumozgások, amelyeket azért jelentettek be, mert esetlegesen a vámjogszabályok megsértéséhez vezethetnek;

c) olyan szállítóeszközök, amelyekről okkal feltételezhető, hogy vámjogszabályt sértő tevékenységek során használták vagy használhatják fel;

d) azon helyek, ahol oly módon tárolnak árukat, amely okot ad a gyanúra, hogy az áruk rendeltetése vámjogszabályt sértő tevékenységek ellátása.

4. cikk

Önkéntes jogsegély

A Felek törvényeikkel, szabályaikkal és egyéb jogi eszközeikkel összhangban előzetes kérés nélkül is segítséget nyújtanak egymásnak, ha úgy ítélik meg, hogy erre a vámjogszabályok helyes alkalmazása érdekében szükség van, amennyiben a következőkre vonatkozó információkat szereznek:

– olyan tevékenységek, amelyek látszólag vagy ténylegesen vámjogszabályokat sértenek, és amelyek a másik Fél érdeklődésére számot tarthatnak,

– az ilyen tevékenységek végrehajtása során használt új eszközök és módszerek,

– olyan áruk, amelyekről ismert, hogy vámjogszabálysértés tárgyát képezik.

5. cikk

Kézbesítés/értesítés

A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérésére törvényeinek keretei között megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a megkeresett hatóság területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező címzettnek az e jegyzőkönyv hatályába tartozó:

– összes iratot kézbesítse,

– az összes határozatról értesítést küldjön.

Az ilyen esetekben a 6. cikk 3. pontját kell alkalmazni.

6. cikk

A jogsegély iránti megkeresések alakja és tartalma

(1) Az e jegyzőkönyv szerinti megkereséseket írásban kell benyújtani. A megkereséshez mellékelni kell azon iratokat, amelyek a kérés teljesítéséhez szükségesek. Amennyiben a helyzet sürgőssége megkívánja, a szóbeli kérelem is elfogadható, de azt haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.

(2) Az e cikk (1) bekezdése szerinti megkeresések a következő információkat tartalmazzák:

a) a kérelmet benyújtó megkereső hatóság megnevezését;

b) a kért intézkedést;

c) a kérelem tárgyát és indoklását;

d) az érintett törvényeket, szabályokat és más jogi előírásokat;

e) a vizsgálat célpontját képező természetes vagy jogi személyek lehető legpontosabb és legrészletesebb megjelölését;

f) a vonatkozó tények és a már elvégzett vizsgálatok összefoglalását, kivéve az 5. cikkben meghatározott esetekben.

(3) A kérelmeket a megkeresett hatóság valamely hivatalos nyelvén vagy az e hatóság számára elfogadható nyelven kell benyújtani.

(4) Ha a megkeresés nem felel meg az alaki követelményeknek, kérhető javítása vagy kiegészítése; elővigyázatossági intézkedések azonban elrendelhetők.

7. cikk

A megkeresések végrehajtása

(1) A jogsegély iránti megkeresések teljesítése érdekében a megkeresett hatóság illetékességének és rendelkezésre álló erőforrásainak határain belül úgy jár el, mintha hivatalból vagy ugyanazon Fél más hatóságainak megkeresése alapján járna el, és átadja a már birtokában lévő információkat, megfelelő nyomozást végez, vagy gondoskodik elvégzésükről.

(2) A jogsegély iránti megkereséseket a megkeresett Fél törvényeivel, szabályaival és más jogi eszközeivel összhangban hajtják végre.

(3) A Fél kellően meghatalmazott tisztviselői a másik érintett Fél beleegyezésével és az utóbbi által meghatározott feltételek betartásával beszerezhetik a megkeresett hatóság vagy más olyan hatóság hivatalaitól, amelyért a megkeresett hatóság felel, a vámjogszabályokat sértő vagy esetlegesen sértő tevékenységekre vonatkozó azon információkat, amelyekre a megkereső hatóságnak az e jegyzőkönyvben meghatározott célok érdekében szüksége van.

(4) Az egyik Fél tisztviselői a másik érintett Fél beleegyezésével és az utóbbi által meghatározott feltételek mellett jelen lehetnek az utóbbi Fél területén végzett nyomozásoknál.

8. cikk

Az információk közlésének formája

(1) A megkeresett hatóság a vizsgálatok eredményeit iratok, hitelesített iratmásolatok, jelentések és hasonló eszközök formájában közli a megkereső hatósággal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott iratok helyettesíthetők azonos céllal, bármilyen formában előállított számítógépes információkkal.

9. cikk

Kivételek a jogsegélynyújtási kötelezettség alól

(1) A Felek megtagadhatják az e jegyzőkönyvben meghatározott jogsegélynyújtás biztosítását, amennyiben ez:

a) feltehetően sértené a szuverenitást, a közérdeket, a közbiztonságot vagy más alapvető érdeket; vagy

b) a vámjogszabályokon kívüli valutaügyi vagy adózási szabályokat érintene; vagy

c) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

(2) Amennyiben a megkereső hatóság olyan segítséget kér, amelyet maga nem tudna biztosítani, ha erre kérnék, úgy kérésében erre felhívja a figyelmet. Ezután a megkeresett hatóság eldöntheti azt, milyen választ ad a megkeresésre.

(3) Ha visszautasítják a jogsegélynyújtást, a megkereső hatóságot késedelem nélkül értesíteni kell a döntésről és okairól.

10. cikk

A bizalmasság megőrzésének kötelessége

(1) Az e jegyzőkönyv alapján bármilyen formában közölt információk bizalmas jellegűek. Az információk a hivatali titoktartás hatálya alá esnek, és élvezik az információt átvevő Fél vonatkozó törvényei és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezések alapján a hasonló információk számára biztosított védelmet.

(2) A név szerinti adatokat nem továbbítják, ha okkal feltételezhető, hogy a továbbított adat átadása vagy felhasználása az egyik Fél alapvető jogi elveivel ellentétes lehet, és különösen, ha ennek okán az érintett személy indokolatlan hátrányt szenvedne. Kérésre a fogadó Fél tájékoztatja az információt nyújtó Felet az átadott információ felhasználásáról és az elért eredményekről.

(3) A név szerinti adatokat csak a vámhatóságokhoz, illetve – amennyiben bűnvádi eljárás céljaira van ezekre szükség – az ügyészséghez és az igazságügyi hatóságokhoz lehet továbbítani. Az ilyen információkhoz más személyek vagy hatóságok csak az információt átadó hatóság előzetes jóváhagyásával férhetnek hozzá.

(4) Az információt átadó Fél tanúsítja a továbbítandó információk pontosságát. Amennyiben úgy tűnik, hogy a továbbított információ pontatlan vagy törlendő volt, a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. Az utóbbi köteles elvégezni a javítást vagy törlést.

(5) A magasabb rendű közérdek eseteinek sérelme nélkül az érintett személy kérésre kaphat információt az adatállományokról és ezek céljáról.

11. cikk

Az információ felhasználása

(1) A megszerzett információkat kizárólag e jegyzőkönyv alkalmazásában lehet felhasználni, és az egyes Felek területén csak az információt nyújtó közigazgatási hatóság előzetes írásbeli beleegyezésével, az említett hatóság által megállapított korlátozások mellett használhatók fel más célokra.

(2) Az (1) bekezdés nem akadályozza meg az információknak a vámjogszabályok betartásának elmulasztása miatt a későbbiekben indított bírósági vagy közigazgatási eljárásban való felhasználását.

(3) A Felek a jegyzőkönyvekben, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint a bírósági eljárások és vádemelések során bizonyítékként felhasználhatják az e jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban szerzett információkat és megtekintett iratokat.

12. cikk

Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy a kapott felhatalmazás korlátain belül a másik Fél igazságszolgáltatásában szakértőként vagy tanúként megjelenjen az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó ügyeket érintő bírósági vagy közigazgatási eljárásban, és bemutassa azokat a tárgyakat, iratokat vagy hitelesített másolataikat, amelyek az eljáráshoz szükségesek. A megjelenés iránti megkeresésben konkrétan meg kell jelölni, hogy a tisztviselőt milyen ügyben és milyen minőségben vagy jogosultság alapján kérdezik meg.

13. cikk

A jogsegélynyújtás költségei

A Felek lemondanak arról, hogy az e jegyzőkönyv alapján felmerült kiadásaik visszatérítését követeljék egymástól, kivéve adott esetben az olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati jogviszonyban alkalmazottak.

14. cikk

Alkalmazás

(1) E jegyzőkönyv alkalmazásával egyrészről a Moldovai Köztársaság központi vámhatóságait, másrészről pedig az Európai Közösségek Bizottságának illetékes szolgálatait, és adott esetben a tagállamok vámhatóságait bízzák meg. E hatóságok döntenek az alkalmazásához szükséges gyakorlati intézkedésekről és szabályokról, figyelembe véve az adatvédelem területén érvényben lévő szabályokat. Ajánlásokat tehetnek az illetékes szerveknek azokra a módosításokra, amelyeket e jegyzőkönyvben szükségesnek tartanak.

(2) A Felek konzultálnak egymással és a későbbiekben folyamatosan tájékoztatják egymást a részletes végrehajtási szabályokról, amelyeket e jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban fogadnak el.

15. cikk

Kiegészítő jelleg

(1) Ez a jegyzőkönyv kiegészíti, és nem gátolja azokat a kölcsönös segítségnyújtásról szóló megállapodásokat, amelyeket az Európai Unió egy vagy több tagállama és Moldova kötött vagy a jövőben köt. Nem zárja ki továbbá az ilyen megállapodások alapján biztosított kiterjedtebb vámügyi együttműködést.

(2) A 11. cikk sérelme nélkül ezek a megállapodások nem érintik a Bizottság illetékes szolgálatai és a tagállamok vámhatóságai között a vámügyekkel kapcsolatban megszerzett, esetlegesen közösségi érdeklődésre számot tartó információk közlését szabályozó közösségi rendelkezéseket.

ZÁRÓOKMÁNY

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az EURÓPAI KÖZÖSSÉGET létrehozó szerződés, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉGET létrehozó szerződés és az EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET létrehozó szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a tagállamok, valamint

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG és az EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, teljhatalmú meghatalmazottjai, egyrészről, és

a MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG teljhatalmú meghatalmazottjai, másrészről,

akik az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság között partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodás, a továbbiakban: megállapodás, aláírása céljából az ezerkilencszázkilencvennegyedik év november hó huszonnyolcadik napján üléseztek, elfogadták a következő szövegeket:

a megállapodást mellékleteivel és a következő jegyzőkönyvvel:

Jegyzőkönyv a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint a Moldovai Köztársaság teljhatalmú meghatalmazottjai elfogadták a következőkben felsorolt és e záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatok szövegét:

Együttes nyilatkozat a megállapodás 4. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 17. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 18. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 29. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 30. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a 31. cikk b) pontjában és a 42. cikkben említett „ellenőrzés” fogalma tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 49. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 99. cikke tekintetében

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint a Moldovai Köztársaság teljhatalmú meghatalmazottjai tudomásul vették továbbá a francia kormány e záróokmányhoz csatolt egyoldalú nyilatkozatának szövegét:

A francia kormány egyoldalú nyilatkozata tengerentúli országai és területeivel kapcsolatban

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint a Moldovai Köztársaság teljhatalmú meghatalmazottjai tudomásul vették továbbá az e záróokmányhoz csatolt levélváltás szövegét:

Levélváltás a Közösség és a Moldovai Köztársaság között társaságok letelepedésével kapcsolatban.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november nitten hundrede og fire og halvfems.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertvierundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλεζ, στιζ είκοσι οκτώ Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα..Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-four.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Bruxelles, addi ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.Gedaan to Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd vierennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte a oito de Novembre de mil novecentos e noventa e quatre.Întocmit la Bruxelles în a douăzeci şi opta zi a lunii noiembrie în anul o mie nouă sute nouăzeci şi patru.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgieFür das Königreich Belgien

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de Espana

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Pela República Portuguesa

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades EuropeasFor De

Europæiske FaellesskaberFür die

Europäischen GemeinschaftenΓια τηζ

Ευρωπαϊκέζ ΚοινότητεζFor the European

CommunitiesPour les Communautés

européennesPer le Comunita europeeVoor

de Europese GemeenschappenPelas

Comunidades Europeias

Pentru Republica Moldova

Együttes nyilatkozat a 4. cikk tekintetében

A Felek megegyeznek abban, hogy a 4. cikk értelmében tovább tárgyalnak egy szabadkereskedelmi terület létrehozásáról, továbbá, hogy ezek a tárgyalások a Felek között kereskedelemben lévő összes árut magukba foglalják.

Együttes nyilatkozat a 17. cikk tekintetében

A Közösség és a Moldovai Köztársaság kijelenti, hogy a védzáradék szövege nem biztosítja a védintézkedések terén előírt GATT szerinti elbánást.

Együttes nyilatkozat a 18. cikk tekintetében

A Felek értelmezése szerint a 18. cikk rendelkezéseinek nem célja és nem lehet hatása, hogy lassítsa, akadályozza vagy gátolja a Feleknek a dömping- és szubvencióellenes vizsgálatok tekintetében a vonatkozó jogszabályaikban előírt eljárásait.

Együttes nyilatkozat a 29. cikk tekintetében

A IV. és V. mellékletben felsorolt fenntartások, illetve a 43. és 46. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Felek egyetértenek abban, hogy a 29. cikk (1) és (2) bekezdésében említett „jogszabályaikkal és rendeleteikkel összhangban” kifejezés azt jelenti, hogy mindkét Fél szabályozhatja a területén a társaságok letelepedését és működését, feltéve, hogy ezekkel az előírásokkal nem hoz létre újabb olyan fenntartásokat a másik Fél társaságai letelepedésével és működésével szemben, amelyek a saját társaságai, illetve bármely harmadik ország társaságai fióktelepei vagy leányvállalatai számára biztosítottnál kevésbé kedvező elbánást eredményeznek.

Együttes nyilatkozat a 30. cikk tekintetében

Az egyik Fél belvízi hajózási társaságainak kereskedelmi jelenlétét a másik Fél területén a tagállamokban vagy Moldovai Köztársaságban alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően szabályozzák, amíg nem születik megállapodás az ilyen kereskedelmi jelenlétet szabályozó kedvezőbb rendelkezésekről, és amennyiben az ilyen jelenlétet nem szabályozzák a Felekre nézve kötelező egyéb jogi eszközök.

A Felek értelmezése szerint a leányvállalatok vagy fióktelepek kereskedelmi jelenléte a 31. cikkben meghatározott formában lehetséges.

Együttes nyilatkozat a 31. cikk b) pontjában és a 42. cikkben említett „ellenőrzés” fogalma tekintetében

1. A Felek megerősítik kölcsönös egyetértésüket azzal, hogy az ellenőrzés kérdése az adott eset tényszerű körülményeitől függ.

2. A társaságot például a másik társaság ellenőrzése alatt állónak, és így a másik társaság leányvállalatának tekintik, ha:

– a másik társaság közvetlenül vagy közvetetten birtokolja a szavazati jogok többségét, vagy

– a másik társaság joga az igazgatási szerv, a vezetői testület vagy a felügyeleti szerv többségének kinevezése és elbocsátása, és ugyanakkor a leányvállalat részvényese vagy tagja.

3. A (2) bekezdésben említett feltételeket a Felek nem kimerítő feltételeknek tekintik.

Együttes nyilatkozat a 49. cikk tekintetében

A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon magában foglalja különösen a szerzői jogot, ideértve a számítógépes programok szerzői jogait és a szomszédos jogokat, valamint a szabadalmakhoz, ipari mintákhoz, földrajzi árujelzőkhöz fűződő jogokat, ideértve az eredetmegjelöléseket, a védjegyeket és szolgáltatási jegyeket, integrált áramkörök topográfiáit, valamint az ipari tulajdon oltalmáról szóló Párizsi Egyezmény 10. a) cikkében említett, tisztességtelen verseny elleni védelmet és a know-how-ra vonatkozó fel nem fedett információkhoz való jogot.

Együttes nyilatkozat a 99. cikk tekintetében

A Felek megállapodnak abban, hogy a helyes értelmezés és gyakorlati alkalmazás érdekében, a megállapodás 99. cikkében említett „különösen sürgős esetek” kifejezés a megállapodásnak a bármelyik Fél részéről történt súlyos megsértését jelenti. A megállapodás súlyos megsértésének minősülnek a következők:

a) a nemzetközi jog általános szabályai által nem szankcionált elállás a megállapodástól;

b) a megállapodás 2. cikkében szereplő lényeges alkotóelem megsértése.

A francia kormány egyoldalú nyilatkozata

A Francia Köztársaság megjegyzi, hogy a Moldovai Köztársasággal kötött partnerségi és együttműködési megállapodást az Európai Közösséggel az Európai Közösséget létrehozó szerződés alapján társult tengerentúli országokra és területekre nem kell alkalmazni.

LEVÉLVÁLTÁS
a Közösség és a Moldovai Köztársaság között társaságok letelepedésével kapcsolatban

A. Levél a Moldovai Köztársaság kormányától

Uram!

Hivatkozom az 1994. július 26-án parafált partnerségi és együttműködési megállapodásra.

Amint a tárgyalások során hangsúlyoztam, a Moldovai Köztársaság bizonyos tekintetben kiváltságos elbánásban részesíti a Moldovai Köztársaságban letelepedő és működő közösségi társaságokat. Megmagyaráztam, hogy ez azt a moldovai politikát tükrözi, amely minden eszközzel támogatni kívánja a közösségi társaságoknak a Moldovai Köztársaságban való letelepedését.

Mindezt szem előtt tartva, tudomásom szerint a megállapodás parafálásának napja és a társaságok letelepedésére vonatkozó okiratok hatálybalépése közötti időszak alatt a

Moldovai Köztársaság nem fogad el olyan intézkedéseket vagy szabályokat, amelyek a moldovai társaságokkal vagy harmadik országbeli társaságokkal összehasonlítva a közösségi társaságokkal szemben megkülönböztetést vezetnének be, vagy az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest súlyosabbá tennék a megkülönböztetést.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

a kormány részéről Moldovai Köztársaság

B. Az Európai Közösség levele

Uram!

Köszönöm mai levelét, amely a következőképpen szól:

„Hivatkozom az 1994. július 26-án parafált partnerségi és együttműködési megállapodásra.

Amint a tárgyalások során hangsúlyoztam, a Moldovai Köztársaság bizonyos tekintetben kiváltságos elbánásban részesíti a Moldovai Köztársaságban letelepedő és működő közösségi társaságokat. Megmagyaráztam, hogy ez azt a moldovai politikát tükrözi, amely minden eszközzel támogatni kívánja a közösségi társaságoknak a Moldovai Köztársaságban való letelepedését.

Mindezt szem előtt tartva, tudomásom szerint a megállapodás parafálásának napja és a társaságok letelepedésére vonatkozó okiratok hatálybalépése közötti időszak alatt a Moldovai Köztársaság nem fogad el olyan intézkedéseket vagy szabályokat, amelyek a moldovai társaságokkal vagy harmadik országbeli társaságokkal összehasonlítva a közösségi társaságokkal szemben megkülönböztetést vezetnének be, vagy az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest súlyosabbá tennék a megkülönböztetést.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét.”

Igazolom a levél kézhezvételét.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösség nevében”

3. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 1. Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

4. § Az 1. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt Jegyzőkönyv

Egyrészről

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

az Európai Közösséget létrehozó szerződés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés szerződő felei, (a továbbiakban: a tagállamok), valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

(a továbbiakban: a Közösség), és másrészről

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

tekintettel az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz és ezáltal a Közösséghez való 1995. január 1-jei csatlakozására,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság szerződő felévé válik az 1994. november 28-án Brüsszelben aláírt, az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás), és mindegyikük elfogadja és tudomásul veszi – a Közösség többi tagállamával megegyező módon – a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatok, nyilatkozatok és levélváltások szövegét.

2. cikk

A megállapodás, a záróokmány és az ahhoz csatolt valamennyi dokumentum finn és svéd nyelven készült. A fenti dokumentumok e jegyzőkönyv [2] mellékletét képezik, és a a megállapodás, a záróokmány és az ahhoz csatolt valamennyi dokumentum más nyelven készült szövegeivel egyformán hitelesek.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint moldáv nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles.

4. cikk

A jegyzőkönyvet a feleknek belső eljárásaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk.

Ez a jegyzőkönyv azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a felek értesítik egymást az első bekezdésben említett eljárások befejezéséről.

Hecho en Bruselas, el quince de mayo de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den femtende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαπέντε Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the fifteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addi quindici maggio millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de vijftiende mei negentienhonderdzevenennegentig.Feito em Bruxelas, em quinze de Maio de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den femtonde maj nittonhundranittiosju.Întocmit la Bruxelles, la cincisprezece mai o mie nouă sute nouăzeci si şapte.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar ceann na hÉireannFor Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FaellesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaFör Europeiska gemenskaperna

Pentru Republica Moldova”

5. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembe vételéről szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 2. Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

6. § A 2. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „tagállamok”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: „Közösségek”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel egyrészről, illetve

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG másrészről,

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz történő csatlakozására,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló, 1994. november 28-án, Brüsszelben aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: „megállapodás”) részesei, így a Közösség többi tagállamához hasonlóan elfogadják és figyelembe veszik a megállapodás szövegét, csakúgy, mint az ugyanezen a napon aláírt záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatoknak, levélváltásoknak és a Moldovai Köztársaság nyilatkozatának, valamint a megállapodás 1997. május 15-én kelt és 2000. október 12-én hatályba lépett jegyzőkönyvének szövegét.

2. cikk

Tekintettel az Európai Unión belül a közelmúltban végbement intézményi változásokra, a részes államok megállapodnak abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés lejártát követően a megállapodásnak az Európai Szén- és Acélközösségre hivatkozó rendelkezései az Európai Közösségre hivatkozó rendelkezéseknek minősülnek, amelyre az Európai Szén- és Acélközösség által vállalt minden jog és kötelezettség átszállt.

3. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk

(1) E jegyzőkönyvet a Közösségek, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint a Moldovai Köztársaság saját eljárásának megfelelően hagyja jóvá.

(2) A részes államok értesítik egymást az előző bekezdésben említett megfelelő eljárások teljesítéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

5. cikk

(1) E jegyzőkönyv a 2003-as csatlakozási szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve hogy addig az időpontig az e jegyzőkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe helyeztek.

(2) Amennyiben eddig az időpontig nem helyeztek minden, az e jegyzőkönyvet jóváhagyó okiratot letétbe, e jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének időpontját követő első hónap első napján lép hatályba.

(3) Amennyiben 2004. május 1-jéig nem helyeznek az e jegyzőkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe, e jegyzőkönyv átmenetileg 2004. május 1-jétől kezdődő hatállyal alkalmazandó.

6. cikk

A megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum, továbbá az 1997. május 15-i partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven készült.

Ezek e jegyzőkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum, továbbá az 1997. május 15-i partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv más nyelven készült szövegeivel egyformán hitelesek.

7. cikk

E jegyzőkönyv másolatban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és moldáv nyelven készült, amelyek mindegyike egyformán hiteles.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfædiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brüssel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brüssel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysia.ce czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatre.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega apríla leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros Az Európai Közösségek részéről
Za členské státy Għall-Komunitajiet Ewropej
For medlemsstaterne Voor de Europese Gemeenschappen
Für die Mitgliedstaaten W imieniu Wspólnot Europejskich
Liikmesriikide nimel Pelas Comunidades Europeias
Για τα κράτη μέλη Za Európske spoločenstvá
For the Member States Za Evropske skupnosti
Pour les États membres Euroopan yhteisöjen puolesta
Per gli Stati membri På Europei ska gemenskapernas vägnar
Dalībvalstu vārdā Pentru Comunitatile Europene
Valstybių vardu Por la República de Moldova
A tagállamok részéről Za Moldavskou republiku
Għall-Istati Membri For Republikken Moldova
Voor de lidstaten Für die Republik Moldau
W imieniu Państw Członkowskich Moldova Vabariigi nimel
Pelos Estados-Membros Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
Za členské štáty For the Republic of Moldova
Za dŕžave članice Pour la République de Moldova
Jäsenvaltioiden puolesta Per la Repubblica di Moldova
På medlemsstaternas vägnar Moldovas Republikas vārdā
Pentru Statele Membre Moldovos Respublikos vardu
Por las Comunidades Europeas Moldova részéről
Za Evropská společenství Għar-Repubblika tal-Moldavja
For De Europæiske Fællesskaber Voor de Republiek Moldavië
Für die Europäischen Gemeinschaften W imieniu Republiki Mołdowy
Euroopa ühenduste nimel Pela República da Moldávia
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Za Moldavskú republiku
For the European Communities Za Republiko Moldavijo
Pour les Communautés européennes Moldovan tasavallan puolesta
Per le Comunità europee På Republiken Moldaviens vägnar
Eiropas Kopienu vārdā Pentru Republica Moldova
Europos Bendrijų vardu

7. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembe vételéről szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 3. Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

8. § A3. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, a továbbiakban: „a

tagállamok” amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: „a Közösségek”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság

képvisel egyrészről, és

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

másrészről

e jegyzőkönyv alkalmazásában a továbbiakban: „a Felek”,

TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés rendelkezéseire, amelyet 2005. április 25-én írták alá Luxembourgban, és amely 2007. január 1-jén lép hatályba,

FIGYELEMBE VÉVE a két új tagállamnak az EU-hoz történő csatlakozása miatt a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió közötti kapcsolatokban kialakult új helyzetet, amely lehetőségeket teremt, valamint kihívást jelent a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió közötti együttműködés számára,

FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás célkitűzéseit és elveit elérjék és végrehajtsák, A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia felekké válnak az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, és másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodásban, amelyet 1994. november 28-án írták alá Brüsszelben, és amely 1998. július 1-jén lépett hatályba (a továbbiakban: „a megállapodás”), továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt, annak részét képező mellékelt záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatok, nyilatkozatok és levélváltások szövegét, valamint az 1997. április 10-i megállapodás jegyzőkönyvét, amely 2000. október 12-én lépett hatályba, továbbá a 2004. április 29-i megállapodás jegyzőkönyvét.

2. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk

(1) Ezt a jegyzőkönyvet a Közösségek, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint a Moldovai Köztársaság hagyja jóvá, belső rendelkezéseikkel összhangban.

(2) A felek értesítik egymást az előző bekezdésben említett megfelelő eljárások teljesítéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

4. cikk

(1) Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyási okmány letétbe helyezésének időpontját követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől hatálybalépésének időpontjáig ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk

(1) A megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum szövege, továbbá az 1997. április 10-i és a 2004. április 29-i megállapodás jegyzőkönyveinek szövege bolgár és román nyelven készült.

(2) Ezek e jegyzőkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum, továbbá az 1997. április 10-i és a 2004. április 29-i megállapodás jegyzőkönyvének más nyelveken készült szövegeivel egyformán hitelesek.

6. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült bolgár, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd, valamint moldovai nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles.

Съставено в Брюксел на седемнадесети април две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de abril de dos mil siete.

V Bruselu dne sedmnáctého dubna dva tisíce sedm.

Udferdiget i Bruxelles den syttende apríl to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten April zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Απριλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the seventeenth day of April in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le dix-sept avril deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addi diciassette aprile duemilasette.

Briselā, divi tūkstoši septītā gada septinpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai septintujų metų balandžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hetedik év április havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax jum ta' April tas-sena elfejn sebħga.

Gedaan te Brüssel, de zeventiende april tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiçe siódmego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Abril de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles la şaptesprezece aprilie, anul două mii şapte.

V Bruseli dňa sedemnásteho apríla dvetisícsedem.

V Bruslju, sedemnaj stega apríla leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde april tjugohundrasju.

За Държавите-членки Az Európai Közösségek részéről
Por los Estados miembros Għall-Komunitajiet Ewropej
Za členské státy Voor de Europese Gemeenschappen
For medlemsstaterne W imieniu Wspólnot Europejskich
Für die Mitgliedstaaten Pelas Comunidades Europeias
Liikmesriikide nimel Pentru Comunitatea Europeană
Για τα κράτη μέλη Za Európske spoločenstvá
For the Member States Za Evropski skupnosti
Pour les États membres Euroopan yhteisöjen puolesta
Per gli Stati membri På Europeiska gemenskapernas vägnar
Dalībvalstu vārdā За Република Молдова
Valstybių narių vardu Por la República de Moldavia
A tagállamok részéről Za Moldavskou republiku
Għall-Istati Membri For Republikken Moldova
Voor de lidstaten Für die Republik Moldau
W imieniu panstw czlonkowskich Moldova Vabariigi nimel
Pelos Estados-Membros Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
Pentru statele membre For the Republic of Moldova
Za členské štáty Pour la République de Moldova
Za dŕžave članice Per la Repubblica moldova
Jäsenvaltioiden puolesta Moldovas Republikas vārdā
På medlemsstaternas vägnar Moldovas Respublikos vardu
За Европейските общности A Moldovai Köztársaság részéről
Por las Comunidades Europeas Għar-Repubblika tal-Moldova
Za Evropská společenství Voor de Republiek Moldavië
For De Europæiske Fællesskaber W imieniu Republiki Mołdowy
Für die Europäischen Gemeinschaften Pela República da Moldávia
Pentru Republica Moldova
Euroopa ühenduste nimel Za Moldavskú republiku
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Za Republiko Moldavijo
For the European Communities Moldovan tasavallan puolesta
Pour les Communautés européennes På Republiken Moldaviens vägnar
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā

9. § * 

10. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § a 3. Jegyzőkönyv 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(3) A 3. Jegyzőkönyv hatályba lépésének naptári napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.