A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi CXI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről * 

(A Megállapodás 2000. június 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 1. Módosítás 2006. május 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 2. Módosítás 2008. december 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 3. Módosítás 2004. január 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 4. Módosítás 2005. december 22-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 5. Módosítás 2010. január 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyűlés egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei (a továbbiakban: a tagállamok), és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, egyrészről,

IZRAEL ÁLLAM,

a továbbiakban: Izrael, másrészről,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Izrael között fennálló hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Izrael erősíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá viszonosságon és partnerségen alapuló tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni, valamint elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Felek milyen fontosságot tulajdonítanak a gazdasági szabadság elvének és az Egyesült Nemzetek Alapokmánya elveinek, különösen az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartásának, amelyek a társulás valódi alapját képezik;

ANNAK TUDATÁBAN, hogy erőiket a politikai stabilitás és gazdasági fejlődés megszilárdítása érdekében, a regionális együttműködés elősegítésén keresztül egyesíteniük kell;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszéd jöjjön létre és fejlődjön a közös érdekű, kétoldalú és nemzetközi kérdésekről;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Felek előnyére fenntartsák és elmélyítsék a gazdasági, tudományos, technológiai, kulturális, audiovizuális és szociális ügyekben folyó párbeszédet;

FIGYELEMBE VÉVE a Közösségnek és Izraelnek a szabad kereskedelem, és különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) Uruguayi Fordulójából eredő jogoknak és kötelezettségeknek való megfelelés iránti elkötelezettségét;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a társulási megállapodás új légkört teremt gazdasági kapcsolataik, és különösen a kereskedelem, a befektetés, valamint a gazdasági és technológiai együttműködés fejlődése számára,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1) Társulás jön létre egyrészről a Közösség és annak tagállamai, és másrészről Izrael között.

(2) E megállapodás célja, hogy:

– megfelelő keretet biztosítson a politikai párbeszéd számára, lehetővé téve a felek közötti szoros politikai kapcsolatok fejlődését,

– többek között az áruk és szolgáltatások kereskedelmének bővítésével, a letelepedési jog kölcsönös liberalizálásával, a közbeszerzés további fokozatos liberalizálásával, a tőke szabad mozgásával, valamint a tudományos és technológiai együttműködés élénkítésével előmozdítsa a Közösség és Izrael közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődését, és ily módon elősegítse a Közösségben és Izraelben a gazdasági tevékenység fejlődését, a megélhetési és a foglalkoztatási feltételek javulását, továbbá a fokozott termelékenységet és a pénzügyi stabilitást,

– elősegítse a regionális együttműködést a békés egymás mellett élés, a gazdasági és politikai stabilitás megszilárdításának céljával,

– elősegítse az együttműködést az egyéb, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. cikk

A Felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus alapelvek tiszteletben tartásán alapul, amelyek Felek a bel- és külpolitikáját irányítják, és a megállapodás alapvető elemét jelentik.

I. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

3. cikk

(1) A Felek között rendszeres politikai párbeszéd jön létre. Ez erősíti kapcsolataikat, hozzájárul a tartós partnerség kialakításához, és fokozza a kölcsönös megértést és szolidaritást.

(2) A politikai párbeszéd és együttműködés célja különösen az, hogy:

– fejlessze a jobb kölcsönös megértést, és a nemzetközi kérdésekben az álláspontok fokozatos közeledését, különösen olyan kérdésekben, amelyek lényeges hatással lehetnek az egyik vagy a másik Félre,

– lehetővé tegye, hogy mindegyik fél figyelembe vegye a másik álláspontját és érdekeit,

– fokozza a regionális biztonságot és stabilitást.

4. cikk

A politikai párbeszéd minden közös érdeklődésre számot tartó kérdésre kiterjed, és célja, hogy megnyissa az utat új együttműködési formák számára a közös célok, különösen a béke, a biztonság és a demokrácia elérése érdekében.

5. cikk

(1) A politikai párbeszéd előmozdítja a közös kezdeményezések végrehajtását, és arra különösen a következő formákban kerül sor:

a) miniszteri szinten;

b) magas beosztású tisztviselők (politikai igazgatók) szintjén egyrészről Izrael képviselői, másrészről a Tanács elnökségének és a Bizottságnak a képviselői között;

c) az összes diplomáciai csatorna teljes körű kihasználásával, beleértve a tisztviselők rendszeres tájékoztatását, a nemzetközi értekezletek alkalmával tartott konzultációkat és a harmadik országokban lévő diplomáciai képviselők közötti kapcsolatokat;

d) rendszeres információnyújtással Izrael számára a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos kérdésekben, amelyet az viszonoz;

e) minden egyéb módon, amely hasznosan hozzájárulhat e párbeszéd megszilárdításához, fejlesztéséhez és intenzívebbé tételéhez.

(2) Az Európai Parlament és a knesszet politikai párbeszédet folytat.

II. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

1. FEJEZET

ALAPELVEK

6. cikk

(1) A Közösség és Izrael közötti szabadkereskedelmi területet megerősítik az e megállapodásban meghatározott szabályoknak megfelelően, és az 1994. évi Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény, valamint a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó szerződéshez (a továbbiakban: GATT) csatolt más többoldalú áruforgalmi megállapodások rendelkezései szerint.

(2) A Felek közötti kereskedelemben az áruk osztályozására a Kombinált Nómenklatúrát és az izraeli vámtarifát kell alkalmazni.

2. FEJEZET

IPARI TERMÉKEK

7. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Izraelből származó termékekre kell alkalmazni, az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében, illetve – az Izraelből származó termékek esetében – e megállapodás I. mellékletében felsorolt termékek kivételével.

8. cikk

A Közösség és Izrael között tilos minden behozatali és kiviteli vám és vámokkal azonos hatású díj. Ez a fiskális vámokra is vonatkozik.

9. cikk

(1) a) E fejezet rendelkezései nem zárják ki, hogy a Közösség az Izraelből származó és e megállapodás II. mellékletében felsorolt áruk vonatkozásában – a III. mellékletben felsorolt áruk kivételével – mezőgazdasági alkotóelemet tartson fenn.

b) A mezőgazdasági alkotóelemet az áruk előállításában felhasználásra kerültnek tekintett mezőgazdasági termékeknek a közösségi piacon alkalmazott ára és a harmadik országokból származó importok ára közötti különbség alapján kell kiszámítani, ahol az említett alaptermékek összköltsége magasabb a Közösségben. A mezőgazdasági alkotóelem átalányösszeg vagy értékvám lehet. Ha e mezőgazdasági alkotóelemet tarifarendszerbe sorolták, akkor annak helyébe a vonatkozó meghatározott vám lép.

(2) a) E fejezet rendelkezései nem zárják ki, hogy Izrael a Közösségből származó és a IV. mellékletben felsorolt áruk vonatkozásában – az V. mellékletben felsorolt áruk kivételével -mezőgazdasági alkotóelemet tartson fenn.

b) E mezőgazdasági alkotóelemet az (1) bekezdés b) pontjában említett kritériumok alapján kell kiszámítani. A mezőgazdasági alkotóelem átalányösszeg vagy értékvám lehet.

c) Izrael bővítheti azon áruk jegyzékét, amelyekre e mezőgazdasági alkotóelem vonatkozik, feltéve hogy az áruk nem az V. mellékletben felsorolt áruk, és szerepelnek e megállapodás II. mellékletében. Elfogadása előtt e mezőgazdasági alkotóelemről vizsgálat céljából értesítik a Társulási Bizottságot, amely bármilyen szükséges határozatot meghozhat.

(3) A 8. cikktől eltérve a Közösség és Izrael a III. és V. mellékletben felsorolt árukra alkalmazhatja az ott megadott vámokat.

(4) Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően alkalmazott mezőgazdasági alkotóelemek csökkenthetők, amennyiben a Közösség és Izrael közötti kereskedelemben csökken valamely alapvető mezőgazdasági termékre alkalmazandó díj, vagy amennyiben az ilyen csökkenések a feldolgozott mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kölcsönös engedmények eredményei.

(5) A (4) bekezdésben említett csökkenést, az érintett áruk jegyzékét és adott esetben azon vámkontingenseket, amelyekre a csökkentés vonatkozik, a Társulási Tanács állapítja meg.

(6) Azon áruk jegyzékét, amelyekre a Közösség és Izrael közötti kereskedelemben csökkentett mezőgazdasági alkotóelem formájában engedmény vonatkozik, valamint ezen engedmények mértékét a VI. melléklet határozza meg.

3. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

10. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Izraelből származó, és az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében felsorolt termékekre kell alkalmazni.

11. cikk

A Közösség és Izrael fokozatosan tovább liberalizálják a mindkét Fél számára fontos mezőgazdasági termékek kereskedelmét. 2000. január 1-jétől a Közösség és Izrael megvizsgálják a helyzetet, a Közösség és Izrael által 2001. január 1-jétől e céllal összhangban alkalmazandó intézkedések meghatározása érdekében.

12. cikk

Az Izraelből származó és az 1. és 3. jegyzőkönyvben felsorolt mezőgazdasági termékekre a Közösségbe történő behozatalkor a fenti jegyzőkönyvekben meghatározott szabályok vonatkoznak.

13. cikk

A Közösségből származó és a 2. és 3. jegyzőkönyvben felsorolt mezőgazdasági termékekre az Izraelbe történő behozatalkor a fenti jegyzőkönyvekben meghatározott szabályok vonatkoznak.

14. cikk

A 11. cikk sérelme nélkül és a mezőgazdasági termékek Felek közötti kereskedelme mértékének, valamint az ilyen termékek különleges érzékenységének figyelembevételével a Közösség és Izrael a Társulási Tanácsban termékenként rendszeresen és viszonossági alapon megvizsgálja az egymásnak nyújtandó további engedmények lehetőségét.

15. cikk

A Közösség és Izrael egyetértenek abban, hogy legkésőbb a megállapodás hatálybalépését követő három éven belül megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a viszonosság és közös érdek alapján engedményeket nyújtsanak egymásnak a halászati termékek kereskedelmében.

4. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

16. cikk

A Közösség és Izrael között tilos minden behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozás és minden azzal azonos hatású intézkedés.

17. cikk

A Közösség és Izrael között tilos minden kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozás és minden azzal azonos hatású intézkedés.

18. cikk

(1) Az Izraelből származó termékek Közösségbe történő behozatalkor nem részesülhetnek kedvezőbb elbánásban, mint amelyet a tagállamok egymás között alkalmaznak.

(2) E megállapodás rendelkezéseit a közösségi jogi rendelkezések Kanári-szigetekre történő alkalmazásáról szóló, 1991. június 26-i 1911/91/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

19. cikk

(1) A Felek tartózkodnak minden olyan belső fiskális intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely -közvetlenül vagy közvetve – megkülönböztetést jelent az egyik Fél termékei és a másik Fél területéről származó hasonló termékek között.

(2) A Felek egyikének területére exportált termékek után a belső közvetett adók nem téríthetők nagyobb mértékben vissza, mint az azokra közvetlenül vagy közvetve kivetett közvetett adók összege.

20. cikk

(1) Amennyiben különleges szabályok megállapítására kerül sor mezőgazdasági politikájának végrehajtása, vagy a jelenlegi szabályok bármilyen változása eredményeként, vagy ha módosításra vagy kiterjesztésre kerülnek a mezőgazdasági politikája végrehajtására vonatkozó rendelkezések, az érintett Fél módosíthatja a megállapodásból fakadó szabályokat az e szabályok vagy módosítások által érintett termékek tekintetében.

(2) Ilyen esetben az érintett Fél megfelelően figyelembe veszi a másik Fél érdekeit. E célból a Felek a Társulási Tanácsban konzultálhatnak egymással.

21. cikk

(1) A megállapodás nem zárja ki, hogy a Felek vámuniókat, szabadkereskedelmi területeket vagy határ menti kereskedelmi rendszereket tartsanak fenn vagy hozzanak létre, kivéve, ha azok megváltoztatják a megállapodásban meghatározott kereskedelmi rendszert.

(2) A vámuniókat vagy szabadkereskedelmi területeket létrehozó megállapodásokról, valamint – adott esetben – harmadik országok irányában alkalmazott kereskedelempolitikájukkal összefüggő más főbb kérdésekről a Közösség és Izrael a Társulási Tanácsban konzultál. Ilyen konzultációra kerül sor különösen abban az esetben, ha harmadik ország csatlakozik az Európai Unióhoz, annak biztosítása érdekében, hogy Izrael és a Közösség kölcsönös érdekeit figyelembe vegyék.

22. cikk

Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Féllel folytatott kereskedelemben a GATT VI. cikke értelmében dömpingre kerül sor, e gyakorlat ellen a GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással, a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, valamint a 25. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

23. cikk

Ha valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az:

– komoly kárt okoz a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek nemzeti termelőinek az egyik Fél területén, vagy ilyen károkozással fenyeget, vagy

– a gazdaság bármely ágazatában komoly zavarokat okoz, vagy ilyen fenyeget, vagy

– olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen nehézségek okozásával fenyeget, a Közösség vagy Izrael a 25. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

24. cikk

Ha a 17. cikk rendelkezéseinek betartása:

a) olyan harmadik országba történő újrakivitelhez vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az érintett termékre nézve mennyiségi exportkorlátozást, kiviteli vámot vagy azzal azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn; vagy

b) az exportáló Fél számára alapvetően szükséges termék komoly hiányát eredményezi, vagy azzal fenyeget, és ha a fent említett helyzetek az exportáló Fél számára jelentős nehézségeket idéznek vagy idézhetnek elő, úgy ez a Fél a 25. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezen intézkedéseknek megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és azokat meg kell szüntetni, ha a körülmények már nem indokolják a fenntartásukat.

25. cikk

(1) Abban az esetben, ha Izrael vagy a Közösség azon termékek behozatalát, amelyek alkalmasak a 23. cikkben említett nehézségek előidézésére, olyan közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi forgalom alakulásáról való gyors tájékozódás, erről tájékoztatja a másik Felet.

(2) A 22., 23. és 24. cikkben meghatározott esetekben az ott előírt intézkedések meghozatala előtt, a (3) bekezdés d) pontja által érintett esetekben pedig amint lehetséges, az érintett Fél a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében a helyzet alapos megvizsgálásához szükséges minden lényeges információt megad a Társulási Bizottságnak. A megfelelő intézkedések megválasztásakor elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését. A védintézkedésekről azonnal értesíteni kell a Társulási Bizottságot, és azokról e testületben rendszeres konzultációkat kell tartani, különösen abból a célból, hogy eltöröljék azokat, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) ami a 22. cikket illeti, amint az importáló Fél hatóságai a vizsgálatot megkezdték, tájékoztatni kell a Társulási Bizottságot a dömpingügyről. Ha az értesítéstől számított 30 napon belül nem vetettek véget a dömpingnek, vagy nem született más kielégítő megoldás, az importáló Fél megfelelő intézkedéseket hozhat;

b) ami a 23. cikket illeti, az azon cikkben említett helyzetből eredő nehézségeket vizsgálat céljából a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni, amely bármely szükséges határozatot meghozhat e nehézségek megszüntetésére. Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül a Társulási Bizottság vagy az exportáló Fél nem hozott határozatot a nehézségek megszüntetésére, vagy nem született más kielégítő megoldás, az importáló Fél megfelelő intézkedéseket hozhat a probléma orvoslására. Ezen intézkedések nem terjedhetnek túl azon a mértéken, ami a keletkezett nehézségek orvoslásához szükséges;

c) ami a 24. cikket illeti, az azon cikkben említett helyzetekből származó nehézségeket vizsgálat céljából a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni. A Társulási Bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármely határozatot meghozhat. Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül nem hozott határozatot, az exportáló Fél az érintett termék kivitelére vonatkozóan megfelelő intézkedéseket hozhat;

d) ha azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél a 22., 23. és 24. cikkben meghatározott helyzetekben azonnal a helyzet kezeléséhez feltétlenül szükséges óvintézkedéseket hozhat és erről haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

26. cikk

Ha a Közösség egy vagy több tagállama, vagy Izrael súlyos fizetésimérleg-nehézségekkel küzd, vagy ilyen nehézségek fenyegetik, a Közösség, illetve Izrael a GATT keretében megállapított feltételeknek és a Nemzetközi Valutaalapról szóló megállapodás VIII. és XIV. cikkének megfelelően olyan korlátozó intézkedéseket hozhat, amelyek korlátozott időre szólnak, és nem léphetnek túl a fizetési mérleg helyzetének orvoslásához szükséges mértéken. A Közösség, illetve Izrael azonnal tájékoztatja a másik felet, és a lehető legrövidebb időn belül benyújtja a másik Félnek az intézkedések megszüntetésének ütemtervét.

27. cikk

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, az állatok és a növények egészségének és életének védelme; a művészi, történelmi és régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, vagy a szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdon védelme, vagy az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak. E tilalmak vagy korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

28. cikk

E cím alkalmazásában a „származó termék” fogalmát és az azokra vonatkozó közigazgatási együttműködés módszereit a 4. Jegyzőkönyv határozza meg.

III. CÍM

A LETELEPEDÉSI JOG ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA

29. cikk

(1) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályát kiterjesztik az egyik Fél vállalkozásainak a másik Fél területén való letelepedésének szabadságára és az egyik Fél vállalkozásai részéről a másik Fél területén a szolgáltatások fogyasztói számára történő szolgáltatásnyújtás liberalizálására.

(2) A Társulási Tanács megteszi a szükséges ajánlásokat az (1) bekezdésben leírt cél elérésére. Az ilyen javaslatok megtételekor a Társulási Tanács figyelembe veszi a kölcsönös legnagyobb kedvezményes elbánás nyújtásával és a Szolgáltatások Kereskedelméről Szóló Általános Egyezményben (a továbbiakban: GATS), különösen annak V. cikkében a Felek vonatkozásában előírt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban szerzett múltbeli tapasztalatokat.

(3) E cél elérésének első értékelését Társulási Tanács a megállapodás hatálybalépését követően legkésőbb három évvel végzi el.

30. cikk

(1) Kezdetben minden Fél megerősíti a GATS-ból származó kötelezettségeit, különösen azon kötelezettségét, hogy kölcsönös legnagyobb kedvezményes elbánást nyújtson azon szolgáltatási ágazatokban, amelyekre e kötelezettség kiterjed.

(2) A GATS-nak megfelelően, a legnagyobb kedvezményes elbánás nem vonatkozik:

a) a GATS V. cikkében meghatározott típusú megállapodás feltételei alapján valamely Fél által nyújtott előnyökre vagy egy ilyen megállapodás alapján hozott intézkedésekre;

b) a GATS-hoz valamely Fél által csatolt, a legnagyobb kedvezményes elbánás alóli kivételek jegyzékével összhangban nyújtott más előnyökre.

IV. CÍM

TŐKEMOZGÁSOK, FIZETÉSI MŰVELETEK, KÖZBESZERZÉS, VERSENY ÉS SZELLEMI TULAJDON

1. FEJEZET

TŐKEMOZGÁSOK ÉS FIZETÉSI MŰVELETEK

31. cikk

E megállapodás rendelkezéseinek keretében, és a 33. és 34. cikk rendelkezéseire is figyelemmel tilos a tőkemozgás korlátozása egyfelől a Közösség, másfelől Izrael között, és tilos az állampolgárság vagy az állampolgárok lakóhelye alapján, vagy az ilyen tőke befektetésének helye alapján történő megkülönböztetés.

32. cikk

Az áruk, személyek, szolgáltatások, vagy tőke mozgásával kapcsolatos folyó fizetések e megállapodás keretén belül mentesek minden korlátozástól.

33. cikk

E megállapodás más rendelkezéseire, valamint a Közösség és Izrael más nemzetközi kötelezettségeire is figyelemmel a 31. és 32. cikk rendelkezései nem sértik semmilyen olyan korlátozás alkalmazását, amely e megállapodás hatálybalépésének időpontjában a Felek közötti közvetlen befektetéssel járó tőkemozgás – beleértve az ingatlanba, alapításba, pénzügyi szolgáltatások nyújtásába vagy értékpapírok tőkepiacokra történő bevezetésbe történő befektetést – tekintetében fennáll. Ez azonban nem érinti a Közösségben letelepedett személyek izraeli, vagy az Izraelben letelepedett személyek közösségbeli befektetéseinek és az azokból származó minden nyereségnek a külföldre utalását.

34. cikk

Amennyiben, rendkívüli körülmények között, a Közösség és Izrael közötti tőkemozgások súlyos nehézségeket okoznak vagy okozhatnak a Közösség vagy Izrael árfolyam- vagy monetáris politikájának működésében, a Közösség illetve Izrael a GATS keretén belül megállapított feltételeknek és a Nemzetközi Valutaalap alapokmánya VIII. és XIV. cikkének megfelelően legfeljebb hat hónapra védintézkedéseket hozhat a Közösség és Izrael közötti tőkemozgások tekintetében, ha az ilyen intézkedésekre feltétlenül szükség van.

2. FEJEZET

KÖZBESZERZÉS

35. cikk

A Felek intézkedéseket tesznek a WTO keretében kötött közbeszerzési megállapodásban közösen és kölcsönösen foglaltakon túlmenően közbeszerzési piacaik, valamint a közüzemi ágazatban az áruk, felszerelések és szolgáltatások beszerzésével foglalkozó vállalkozások közbeszerzési piacai kölcsönös megnyitása céljából.

3. FEJEZET

VERSENY

36. cikk

(1) A megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlenek a következők, amennyiben a Közösség és Izrael közötti kereskedelmet érinthetik:

a) minden olyan, vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelynek a célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalkozás erőfölénnyel való visszaélése a Közösség vagy Izrael területének egészén vagy jelentős részén;

c) minden olyan állami támogatás, amely torzítja a versenyt vagy annak torzításával fenyeget, azáltal hogy előnyben részesít egyes vállalkozásokat vagy egyes áruk termelését.

(2) A Társulási Tanács a megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül elfogadja az (1) bekezdés végrehajtásához szükséges szabályokat.

E szabályok elfogadásáig a GATT VI., XVI. és XXIII. cikkének értelmezéséről és alkalmazásáról szóló megállapodás rendelkezései alkalmazandók az (1) bekezdés c) pontjának végrehajtási szabályaként.

(3) Mindkét Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások terén, többek között oly módon, hogy évente tájékoztatja a másik felet a nyújtott támogatás teljes összegéről és megoszlásáról, valamint – a másik Fél kérésére – a támogatási rendszerekről. Az egyik Fél kérésére a másik Fél tájékoztatást ad az egyedi állami támogatásokról is.

(4) A II. cím 3. fejezetében említett mezőgazdasági termékek tekintetében az (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazandó.

(5) Ha a Közösség vagy Izrael úgy véli, hogy valamely magatartás ellentétes az (1) bekezdés rendelkezéseivel és:

– az esettel a (2) bekezdésben említett végrehajtási szabályok alapján nem foglalkoznak megfelelően, vagy

– nincsenek ilyen szabályok, és az ilyen magatartás a másik Fél érdekeit komolyan sérti, vagy ezzel fenyeget, vagy a másik Fél hazai iparának, ideértve annak szolgáltatóiparát is, jelentős kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, a Társulási Bizottságban történt konzultáció után vagy az ügy konzultáció céljából történt beterjesztését követő 30 munkanap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat. Az e cikk (1) bekezdésének c) pontjával összeegyeztethetetlen magatartások esetén, az ilyen megfelelő intézkedéseket, ha azokra a GATT alkalmazandó, csak a GATT-ban, illetve más – a GATT keretében tárgyalt és a Felek között alkalmazandó – vonatkozó szerződésben meghatározott eljárásokkal összhangban és feltételek szerint lehet meghozni.

(6) A (2) bekezdéssel összhangban elfogadott eltérő rendelkezések sérelme nélkül, a Felek a szakmai és üzleti titok védelme által megkívánt korlátozások figyelembevételével folytatják az információcserét.

37. cikk

(1) A tagállamok és Izrael fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére az áruk beszerzési és forgalmazási feltételeire vonatkozóan a tagállamok és Izrael állampolgárai között ne álljon fenn megkülönböztetés.

(2) A Társulási Bizottságot tájékoztatni kell az e célkitűzés végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről.

38. cikk

A közvállalkozások és a különleges vagy kizárólagos jogokkal bíró vállalkozások tekintetében a Társulási Tanács e megállapodás hatálybalépésétől számított ötödik évtől kezdve biztosítja, hogy nem kerülnek elfogadásra vagy fenntartásra olyan intézkedések, amelyek a Felek érdekeivel ellentétes mértékben torzítják a Közösség és Izrael közötti kereskedelmet. E rendelkezés nem gátolhatja sem jogi eszközökkel, sem ténylegesen azon különleges feladatok végrehajtását, amelyekkel e vállalkozásokat megbízták.

4. FEJEZET

SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDON

39. cikk

(1) E cikk és a VII. melléklet rendelkezéseinek értelmében a Felek biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony oltalmát, a legszigorúbb nemzetközi szabványokkal összhangban, beleértve az ilyen jogok érvényesítésének hatékony eszközeit is.

(2) A Felek rendszeresen felülvizsgálják e cikk és a VII. melléklet végrehajtását. Ha a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon területén olyan problémák merülnének fel, amelyek befolyásolják a kereskedelem feltételeit, bármelyik Fél kérésére sürgős konzultációkat tartanak a Társulási Bizottságban azzal a céllal, hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak.

V. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TUDOMÁNY ÉS A TECHNOLÓGIA TERÉN

40. cikk

A Felek vállalják az együttműködés élénkítését a tudomány és a technológia terén. Az e cél végrehajtását szolgáló részletes intézkedéseket az e célból kötött külön megállapodásokban állapítják meg.

VI. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

41. cikk

Célok

A Közösség és Izrael vállalják, hogy fokozzák a gazdasági együttműködést kölcsönös előnyükre és viszonosság alapján, a megállapodás általános céljainak megfelelően.

42. cikk

Hatály

(1) Az együttműködés elsősorban a Közösség és Izrael gazdaságának közeledése szempontjából fontos ágazatokra, illetve a növekedést vagy foglalkoztatást biztosító ágazatokra összpontosít. Az együttműködés fő területeit – más, a Felek számára érdeklődésre számot tartó területeken történő együttműködés lehetőségének sérelme nélkül – a 44–57. cikk határozza meg.

(2) A környezet és az ökológiai egyensúly megőrzését figyelembe kell venni a gazdasági együttműködés különböző területeinek megvalósítása során, amelyek szempontjából az releváns.

43. cikk

Módszerek és módozatok

A gazdasági együttműködés különösen az alábbiak által valósul meg:

a) a Felek közötti rendszeres gazdasági párbeszéd, amely kiterjed a gazdaságpolitika minden területére és különösen az adópolitikára, a fizetésimérleg- és monetáris politikára, és fokozza a gazdaságpolitikával foglalkozó hatóságok közötti szoros együttműködést a saját illetékességi területükön, a Társulási Tanácsban, vagy a Társulási Tanács által megjelölt bármely egyéb fórumon;

b) információk és elképzelések rendszeres cseréje az együttműködés minden területén, beleértve a tisztségviselők és szakértők találkozóit;

c) tanácsadás, szakértelem átadása és képzés;

d) együttes fellépések, például szemináriumok és munkaértekezletek megvalósítása;

e) technikai, igazgatási és szabályozási segítségnyújtás;

f) az együttműködéssel kapcsolatos információ terjesztése.

44. cikk

Regionális együttműködés

A Felek támogatják a regionális együttműködés elősegítését szolgáló intézkedéseket.

45. cikk

Ipari együttműködés

A Felek különösen a következő területeken mozdítják elő az együttműködést:

– ipari együttműködés a közösségi és izraeli gazdasági szereplők között, beleértve Izraelnek a vállalkozások közeledésére és a decentralizált együttműködésre irányuló közösségi hálózatokhoz való hozzáférését,

– az izraeli ipari termelés diverzifikációja,

– együttműködés kis- és középvállalkozások között a Közösségben és Izraelben,

– könnyebb hozzáférés a befektetésfinanszírozáshoz,

– információ- és segítségnyújtás,

– az innováció ösztönzése.

46. cikk

Mezőgazdaság

A Felek különösen a következőkre összpontosítják az együttműködést:

– a termelés diverzifikálására alkalmazott politikáik támogatása,

– a környezetbarát mezőgazdaság előmozdítása,

– önkéntes alapon létrejövő szorosabb kapcsolatok az izraeli és a közösségi üzleti vállalkozások, szakmai és szakszövetségek és szervezetek között,

– technikai segítségnyújtás és képzés,

– a növény- és állat-egészségügyi szabványok harmonizálása,

– integrált vidékfejlesztés, beleértve az alapszolgáltatások és a kapcsolódó gazdasági tevékenységek fejlesztését,

– a vidéki régiók közötti együttműködés, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok és know-how cseréje.

47. cikk

Szabványok

A Felek célul tűzik ki, hogy csökkentik a különbségeket a szabványosítás és megfelelőségértékelés terén. E célból a Felek adott esetben megállapodásokat kötnek a megfelelőségértékelés területén megvalósuló kölcsönös elismerésről.

48. cikk

Pénzügyi szolgáltatások

A Felek együttműködésük keretében, adott esetben megállapodások kötésével, közös szabályokat és szabványokat fogadnak el többek között a számvitelre, valamint a banki, biztosítási és egyéb pénzügyi ágazatok felügyeleti és szabályozási rendszereire vonatkozóan.

49. cikk

Vám

(1) A kereskedelemre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében a Felek elkötelezik magukat a vámügyi együttműködés kialakítása mellett. E célból párbeszédet alakítanak ki vámügyekben.

(2) Az együttműködés középpontjában a vámeljárások egyszerűsítése és számítógépesítése áll, mely különösen a szakemberek közötti információcsere és szakképzés formájában történik.

(3) Az e megállapodásban meghatározott más együttműködési formák, különösen a kábítószer és a pénzmosás elleni küzdelemre irányulók sérelme nélkül, a Felek közigazgatási hatóságai kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak az 5. jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően.

50. cikk

Környezet

(1) A fenntartható fejlődés biztosításának és a regionális környezetvédelmi projektek előmozdításának céljával a Felek elősegítik az együttműködést a környezet romlásának megakadályozásával, a szennyezés ellenőrzésével és a természeti erőforrások racionális felhasználásának biztosításával kapcsolatos feladatok terén.

(2) Az együttműködés középpontjában különösen a következők állnak:

– el sivatagosodás,

– a földközi-tengeri víz minősége és a tengeri környezet szennyezésének ellenőrzése és megakadályozása,

– hulladékgazdálkodás,

– szikesedés,

– érzékeny tengerparti területek környezetgazdálkodása,

– környezeti oktatás és tudatosság,

– fejlett környezetgazdálkodási eszközök, környezetfigyelési módszerek és -felügyelet alkalmazása, beleértve a környezetvédelmi információs rendszerek (EIS) és a környezeti hatásvizsgálat használatát,

– az ipari fejlődés hatása a környezetre általában és az ipari létesítmények biztonságára különösen,

– a mezőgazdaság hatása a talaj- és vízminőségre.

51. cikk

Energia

(1) A Felek úgy ítélik meg, hogy a globális felmelegedés és a fosszilis tüzelőanyag-források kimerülése az emberiséget súlyosan veszélyeztető tényezők. A Felek ezért együttműködnek a megújuló energiaforrások fejlesztésének, az energiaforrások környezetszennyezést korlátozva történő felhasználása és az energiával való takarékosság elősegítése céljából.

(2) A Felek törekednek az olyan intézkedések elősegítésére, amelyek célja a regionális együttműködés támogatása olyan ügyekben, mint a gáz, az olaj és az áram továbbítása.

52. cikk

Információs infrastruktúrák és távközlés

A Felek kölcsönös előnyükre előmozdítják az együttműködést az információs infrastruktúrák és a távközlés fejlesztésében. Az együttműködés középpontjában elsősorban a kutatással és technológiai fejlesztéssel, a szabványok harmonizálásával és a technológiák korszerűsítésével kapcsolatos intézkedések állnak.

53. cikk

Közlekedés

(1) A Felek előmozdítják az együttműködést a közlekedés és közlekedési infrastruktúra terén, hogy mind kétoldalú, mind regionális szinten fejlesszék a személyek és áruk mozgásának hatékonyságát.

(2) Az együttműködés középpontjában különösen a következők állnak:

– nagyfokú biztonság elérése a tengeri és légi szállításban; e célból a Felek szakértői szintű konzultációkat alakítanak ki információcsere céljából,

– a műszaki felszerelés szabványosítása különösen a kombinált, multimodális szállítás és az áruátrakás terén,

– közös technológiai és kutatási programok előmozdítása.

54. cikk

Idegenforgalom

A Felek információt cserélnek a tervezett idegenforgalmi fejlesztésekről, valamint az idegenforgalmi marketingprojektekről, idegenforgalmi bemutatókról, kiállításokról, konferenciákról és kiadványokról.

55. cikk

Jogszabályok közelítése

A Felek minden tőlük telhető erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy közelítsék egymáshoz megfelelő jogszabályaikat, e megállapodás végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

56. cikk

Kábítószerek és pénzmosás

(1) A Felek különösen az alábbi céllal működnek együtt:

– a kábítószerek és pszichotróp anyagok szállításának és tiltott kereskedelmének megakadályozását célzó politikák és intézkedések hatékonyságának javítása és az e termékekkel való visszaélés csökkentése,

– kereslet csökkentésére irányuló közös fellépés ösztönzése,

– annak megakadályozása, hogy a Felek pénzügyi rendszereit általában bűncselekményekből és különösen kábítószer-kereskedelemből származó tőke mosására használják.

(2) Az együttműködés az alábbiakkal kapcsolatos információcsere és adott esetben közös intézkedés formájában történik:

– nemzeti jogszabályok kidolgozása és végrehajtása,

– prekurzorok kereskedelmének figyelemmel kísérése,

– szociális és egészségügyi intézmények és információs rendszerek létrehozása és megfelelő projektek – köztük képzési és kutatási projektek – végrehajtása,

– a lehető legszigorúbb nemzetközi szabályok, különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) és a Kémiai Akció Munkacsoport (CATF) által elfogadott szabályok alkalmazása a pénzmosás és a kémiai prekurzorokkal való visszaélés elleni küzdelemben.

(3) A Felek együttesen, saját jogszabályaikkal összhangban meghatározzák az e célok eléréséhez szükséges megfelelő stratégiákat és együttműködési módszereket. A közös intézkedésektől eltérő intézkedések konzultáció és szoros együttműködés tárgyát képezik. A megfelelő köz- és magánszektorbeli testületek a saját hatáskörüknek megfelelően részt vehetnek ezen intézkedésekben együttműködve Izrael, a Közösség és annak tagállamai illetékes hatóságaival.

57. cikk

Bevándorlás

A Felek különösen a következő céllal működnek együtt:

– a bevándorlási politikákat érintő, kölcsönösen fontos területek meghatározása,

– az olyan intézkedések hatékonyságának növelése, amelyek az illegális bevándorlás megelőzésére vagy meggátolására irányulnak.

VII. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉS AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN, TÁJÉKOZTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

58. cikk

(1) A Felek vállalják az együttműködés kölcsönös előnyükre történő előmozdítását az audiovizuális ágazatban.

(2) A Felek lehetőségeket keresnek arra, hogy Izraelt bekapcsolják e terület közösségi kezdeményezéseibe, ily módon lehetővé téve az együttműködést olyan területeken, mint a koprodukció, képzés, fejlesztés és forgalmazás.

59. cikk

A Felek előmozdítják az együttműködést az oktatás, a képzés és a fiatalok csereprogramjai terén. Az együttműködés területei különösen a következőket foglalhatják magukban: fiatalok csereprogramjai, egyetemek és más oktatási/képzési intézmények közötti együttműködés, nyelvi képzés, fordítás és saját kultúráik jobb kölcsönös megértését előmozdító más módok.

60. cikk

A Felek előmozdítják a kulturális együttműködést. Az együttműködés területei különösen a következőket foglalhatják magukban: fordítás, műalkotások és művészek cseréje, történelmi és kulturális műemlékek és műemléki területek megőrzése és restaurálása, kulturális téren dolgozó személyek képzése, Európára irányuló kulturális rendezvények szervezése, kölcsönös tudatosság kialakítása és a kiemelkedő kulturális eseményekkel kapcsolatos információ terjesztéséhez való hozzájárulás.

61. cikk

A Felek előmozdítják a tájékoztatás és kommunikáció terén a számukra kölcsönösen fontos tevékenységeket.

62. cikk

Az együttműködés megvalósítására különösen a következő utakon kerül sor:

a) rendszeres párbeszéd a Felek között;

b) információk és vélemények rendszeres cseréje az együttműködés minden területén, beleértve a tisztségviselők és szakértők találkozóit;

c) tanácsadás, szakértelem átadása és képzés;

d) együttes fellépések, például szemináriumok és munkaértekezletek végrehajtása;

e) műszaki, igazgatási segítség, valamint segítség a jogszabályok kidolgozása terén;

f) az együttműködési kezdeményezésekkel kapcsolatos információ terjesztése.

VIII. CÍM

SZOCIÁLIS ÜGYEK

63. cikk

(1) A Felek minden, számukra kölcsönösen fontos szempontot érintő kérdésről párbeszédet folytatnak. A párbeszéd különösen a posztindusztriális társadalmak szociális problémáival kapcsolatos kérdéseket érinti, mint például a munkanélküliség, a fogyatékossággal élő személyek rehabilitációja, a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód, a munkakapcsolatok, a szakképzés, munkahelyi biztonság és higiénia stb.

(2) Az együttműködés szakértői találkozókon, szemináriumokon és munkaértekezleteken keresztül történik.

64. cikk

(1) A valamely tagállam területén jogszerűen foglalkoztatott izraeli munkavállalókra, valamint az ott jogszerűen lakóhellyel rendelkező családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszerek koordinálására, az egyes tagállamokban alkalmazandó feltételekre és szabályokra is figyelemmel a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

– az ilyen munkavállalók által a különböző tagállamokban teljesített biztosítási időket, munkaviszonyban eltöltött vagy tartózkodási időszakokat összesítik az öregségi nyugdíjra, rokkantsági nyugdíjra és a túlélő hozzátartozói nyugdíjra való jogosultság megállapítása céljából, valamint az őket és családtagjaikat megillető egészségügyi ellátás céljából,

– valamennyi öregségi, túlélő hozzátartozói, munkahelyi baleseti, foglalkozási betegség vagy rokkantság miatti nyugdíj és támogatás – a nem járulékalapú ellátások kivételével – szabadon átutalható Izraelbe a fizetésre kötelezett tagállam(ok) jogszabályai szerinti árfolyamon,

– az érintett munkavállalók fent említett családtagjaik után családi támogatásokat kapnak.

(2) Izrael a területén jogszerűen foglalkoztatott olyan munkavállalók számára, akik valamely tagállam állampolgárai, és az ott jogszerűen tartózkodó családtagjaik számára, az Izraelben alkalmazandó feltételekre és szabályokra is figyelemmel az (1) bekezdés második és harmadik francia bekezdésében említett elbánáshoz hasonló elbánást biztosít.

65. cikk

(1) A Társulási Tanács dönt a 64. cikkben foglalt célok végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről.

(2) A Társulási Tanács dönt az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések végrehajtásához szükséges irányítás és ellenőrzés biztosítása céljából a közigazgatási együttműködés szabályairól.

66. cikk

A Társulási Tanács által a 65. cikknek megfelelően hozott rendelkezések semmilyen módon nem érintik az Izrael és a tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokból származó jogokat és kötelezettségeket, ha e megállapodások az izraeli állampolgárok, illetve a tagállamok állampolgárai számára kedvezőbb elbánást biztosítanak.

IX. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

67. cikk

A megállapodással Társulási Tanács jön létre, amely elnökének kezdeményezésére és az eljárási szabályzatában megállapított feltételeknek megfelelően miniszteri szinten ül össze évente egy alkalommal, illetve amikor a körülmények azt megkívánják. A Társulási Tanács megvizsgál minden, a megállapodás keretei között felmerülő nagyobb jelentőségű ügyet, valamint kölcsönös érdeklődésre számot tartó más kétoldalú és nemzetközi kérdést.

68. cikk

(1) A Társulási Tanács egyrészt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészt Izrael Állam kormányának tagjaiból áll.

(2) A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályzatát.

(3) A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezésekkel összhangban képviseltethetik magukat.

(4) A Társulási Tanács elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsának egy tagja, illetve Izrael Állam kormányának egy tagja, a Társulási Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezésekkel összhangban.

69. cikk

(1) A Társulási Tanácsnak a megállapodás céljainak elérése érdekében, az abban meghatározott esetekben joga van határozatokat hozni. E határozatok a Felekre kötelezőek, végrehajtásukra a Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket. A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is tehet.

(2) A Társulási Tanács határozatait és ajánlásait a Felek közötti egyetértéssel hozza.

70. cikk

(1) A Társulási Tanács hatáskörének tiszteletben tartásával a megállapodással létrejön egy Társulási Bizottság, amely felelős a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért.

(2) A Társulási Tanács átruházhatja a Társulási Bizottságra hatásköreinek egészét vagy egy részét.

71. cikk

(1) A Társulási Bizottság, amely tisztviselők szintjén ül össze, egyrészről az Európai Unió Tanácsa tagjainak és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, és másrészről Izrael Állam kormányának képviselőiből áll.

(2) A Társulási Bizottság megállapítja saját eljárási szabályzatát.

(3) A Társulási Bizottság elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsa elnökségének egy képviselője, illetve Izrael Állam kormányának egy képviselője.

72. cikk

(1) A Társulási Bizottság jogosult határozatokat hozni a megállapodás igazgatására, valamint azon területeken, ahol a Társulási Tanács átruházta a hatáskörét e bizottságra. E határozatok kötelezőek a Felekre, amelyek megteszik a szükséges intézkedéseket a meghozott határozatok végrehajtására.

(2) A Társulási Bizottság a Felek közötti egyetértéssel hozza a határozatait.

73. cikk

A Társulási Tanács bármely munkacsoportot vagy testületet létrehozhat, amely szükséges a megállapodásban foglaltak végrehajtásához.

74. cikk

A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és Izrael Állam knesszetje közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és Izrael Gazdasági és Szociális Tanácsa közötti együttműködés és kapcsolatok megkönnyítésére.

75. cikk

(1) Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből adódó bármely vitát a Társulási Tanács elé terjeszthet.

(2) A Társulási Tanács a vitát határozattal rendezheti.

(3) Mindegyik Fél köteles a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

(4) Abban az esetben, ha nem lehetséges a vitát a (2) bekezdés szerint rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másik Felet választott bíró kijelöléséről; ebben az esetben a másik Fél két hónapon belül köteles második választott bírót kijelölni. Ezen eljárás alkalmazása szempontjából a vitában a Közösséget és a tagállamokat együtt az egyik Félnek kell tekinteni. A Társulási Tanács jelöli ki a harmadik választott bírót. A választott bírák határozatukat többségi szavazással hozzák. A vitában érintett mindegyik Fél köteles a választott bírák határozatának végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtenni.

76. cikk

A megállapodásban semmi sem akadályozza a Feleket, hogy olyan intézkedéseket tegyenek:

a) amelyeket szükségesnek tartanak az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes információkiadás megakadályozására;

b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállítására, kereskedelmére vagy védelmi célokra elengedhetetlenül szükséges kutatásra, fejlesztésre vagy előállításra vonatkoznak, feltéve hogy ezen intézkedések nem befolyásolják hátrányosan a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;

c) amelyeket szükségesnek tartanak saját biztonságuk érdekében a közrend fenntartását érintő komoly belső zavargások esetén, vagy háború, illetve háborús fenyegetést jelentő komoly nemzetközi feszültség esetén, vagy olyan kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállaltak.

77. cikk

Az e megállapodásban szabályozott területen, és az ebben foglalt különleges rendelkezések sérelme nélkül:

– az Izrael által a Közösség tekintetében alkalmazott intézkedések nem idézhetnek elő megkülönböztetést a tagállamok, azok állampolgárai, társaságai, illetve cégei között,

– a Közösség által Izrael tekintetében alkalmazott intézkedések nem idézhetnek elő megkülönböztetést Izrael állampolgárai, társaságai, illetve cégei között.

78. cikk

A közvetlen adózás tekintetében, az e megállapodásban foglaltak közül semminek sincs olyan hatása, hogy:

– kiterjessze a valamelyik Fél által valamilyen nemzetközi megállapodásban vagy megegyezésben vállalt kötelezettségek alapján nyújtott pénzügyi előnyöket,

– megakadályozza valamelyik Fél által bármely olyan intézkedés elfogadását vagy alkalmazását, amelynek célja az adókikerülés vagy adókijátszás megakadályozása,

– ellentmondjon bármelyik Fél azon jogának, hogy adójogszabályainak megfelelő rendelkezéseit alkalmazza azon adófizetőkre, akiknek helyzete lakóhelyük tekintetében nem azonos.

79. cikk

(1) A Felek minden általános vagy különös intézkedést megtesznek, amely a megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Gondoskodnak arról, hogy a megállapodás céljai megvalósuljanak.

(2) Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően – a különlegesen sürgős esetektől eltekintve – meg kell adnia a Társulási Tanácsnak minden olyan megfelelő információt, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához, a Felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

Az intézkedések megválasztásánál elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését. Ezen intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot, ahol azokról a másik Fél kérésére konzultációkat kell tartani.

80. cikk

Az 1–5. jegyzőkönyv, valamint az I–VII. melléklet e megállapodás szerves részét képezi. A nyilatkozatok és levélváltások a záróokmányban jelennek meg, amely szintén e megállapodás szerves részét képezi.

81. cikk

E megállapodás alkalmazásában „Felek” a vonatkozó hatáskörükkel összhangban egyrészről a Közösség vagy a tagállamok, vagy a Közösség és annak tagállamai, másrészről Izrael.

82. cikk

A megállapodás határozatlan időre jön létre. Bármelyik Fél, a másik Fél értesítésével, felmondhatja a megállapodást. A megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

83. cikk

E megállapodást egyrészről azon területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződések alkalmazandók, az e szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről Izrael Állam területén.

84. cikk

E megállapodást, amely két-két példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd és héber nyelven, és e szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

85. cikk

(1) E megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá. E megállapodás attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik egymást arról, hogy az első bekezdésben említett eljárásnak eleget tettek.

(2) E megállapodás hatálybalépésekor az Európai Közösség és Izrael Állam közötti megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Szén- és Acélközösség tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti, 1975. május 11-én Brüsszelben aláírt megállapodás helyébe lép.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mii novecientos noventa y cinco.

Udferdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρνξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου Χίλια. εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Doné at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred

and ninety-five.

Fait a Bruxelles, le vingt novembre mii neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addi venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mii novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissá kahdentenakymmenentená páiváná marraskuuta vuonna

tuhatyhdeksánsataayhdeksánkymmentáviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk Belgié

Für das Königreich Belgien

Cetté signature engage également la Communauté francaise, la Communauté flamandé, la

Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamandé et la Région de

Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige

Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het

Brussel se Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flámische

Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flámische

Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Pá Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de Espana

Pour la République francaise

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas

For De Europaeiske Faellesskaber

Für die Europáischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες;

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunitá europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

Pá Europeiska gemenskapernas vágnar

I. MELLÉKLET

A 7. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód Megnevezés
ex3502 Albuminok, albuminátok és más albuminszármazékok
ex3502 10 – Tojásfehérje:
– – Más:
3502 10 91 – – – szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)
3502 10 99 – – – Másféle
ex3502 90 – Más:
– – Albuminok, a tojásfehérje kivételével:
– – – Tejfehérje (laktalbumin):
3502 90 51 – – – – szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)
3502 90 59 – – – – Másféle

II. MELLÉKLET

9. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód Megnevezés
0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
0403 10 51-től
0403 10 99-ig
– Joghurt, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is
0403 90 71-től
0403 90 99-ig
– Más, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is
0710 40 00 Csemegekukorica (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva
0711 90 30 Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
ex1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói élelmezési célra alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
1517 10 10 – Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tej zsírtartalommal
1517 90 10 – Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tej zsírtartalommal
ex1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül; a 1704 90 10 KN-kód alá tartozó, 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú, más anyag hozzáadása nélküli édesgyökér-kivonat kivételével
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
ex1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, kivéve a 1901 90 91 KN-kód alá tartozó készítményeket
ex1902 Tészta, a 1902 20 10 és 1902 20 30 KN-kód alá tartozó töltött tészták kivételével; kuszkusz elkészítve is
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, rostált és hasonló formában
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék
2001 90 30 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
2001 90 40 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, élelmezési célra alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
2004 10 91 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
2004 90 10 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
2005 20 10 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
2005 80 00 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
2008 92 45 Pirítatlan gabonapehely alapú müzli típusú készítmény
2008 99 85 Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével, másképpen elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül
2008 99 91 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, élelmezési célra alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, más módon elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül
2101 10 98 Kávén alapuló készítmények
2101 20 98 Teán, matéteán alapuló készítmények
2101 30 19 Pörkölt pótkávék a pörkölt cikória kivételével
2101 30 99 Pörkölt pótkávék – kivéve a pörkölt cikória – kivonata, eszenciája és koncentrátuma
2102 10 31-től
2102 10 39-ig
Sütőélesztők
ex2103 Mártás és ennek előállítására szolgáló készítmény:
– – – Majonéz
2105 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
ex2106 Másutt nem említett vagy be nem sorolt élelmiszer-készítmények, a 2106 10 20 és 2106 90 92 KN-kód alá tartozók kivételével és az ízesített vagy színezett cukorszirup kivételével
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
Alkoholmentes italok, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével, amelyek a 0401–0404 KN-kód alá tartozó termékeket vagy a 0401–0404 KN-kód alá tartozó termékekből nyert zsiradékokat tartalmaznak
2905 43 00 Mannit
2905 44 D-glucit (szorbit)
ex3505 10 Dextrinek és más átalakított keményítők, a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó észterezett és éterezett keményítők kivételével
3505 20 Keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal késztett enyvek
3809 10 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett vagy be nem sorolt végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appertálószerek és pácanyagok)
3823 60 Szorbit, a 2905 44 KN-kód alá tartozó kivételével

III. MELLÉKLET

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód Megnevezés Alkalmazandó vám
3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:
3501 10 – Kazein:
3501 10 10 – – Regenerált textilszálak gyártásához 0%
3501 10 50 – – Ipari célra, az élelmiszer- és a takarmánygyártás kivételével 3%
3501 10 90 – – Más 12%
3501 90 – Más:
3501 90 90 – – Más 8%

IV. MELLÉKLET

A 9. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód Megnevezés
1902 Tészta és kuszkusz
A – durumbúzából
B – Más
1905 10 Ropogós kenyér
1905 20 90 Mézeskalács és hasonló, nem kifejezetten cukorbetegek számára:
A – A teljes liszttartalomhoz képest 15-nél magasabb tömegszázalékban tartalmaz nem búzaeredetű gabonalisztet
B – Más
ex30 00 A A – Gofri és ostya:
A1 – – Töltetlen, bevonattal is:
A1a – – – A teljes liszttartalomhoz képest 15-nél magasabb tömegszázalékban tartalmaz nem búzaeredetű gabonalisztet
A1b – – – Másféle
A2 – – Más:
A2a – – – Legalább 1,5% tejzsír- vagy legalább 2,5% tejfehérje-tartalommal
A2b – – – Másféle
1905 40 10 Kétszersült, cukor, méz, egyéb édesítőanyagok, tojás, zsír, sajt, gyümölcs, kakaó vagy hasonlók hozzáadásával:
A – A teljes liszttartalomhoz képest 15-nél magasabb tömegszázalékban tartalmaz nem búzaeredetű gabonalisztet
B – Más
1905
ex30 00 B B – Más pékáru, cukor, méz, egyéb édesítőanyagok, tojás, zsír, sajt, gyümölcs, kakaó vagy hasonlók hozzáadásával:
9019 B1 – – Legalább 10 tömegszázalékban tartalmaz hozzáadott tojást
B2 – – Hozzáadott szárított gyümölcsöt vagy diót tartalmaz:
B2a – – – Legalább 1,5% tejzsírt vagy legalább 2,5% tejfehérjét tartalmaz; lásd az V. mellékletet
B2b – – – Másféle:
B3 – – Kevesebb, mint 10 tömegszázalék hozzáadott cukrot tartalmaz, és nem tartalmaz hozzáadott tojást; szárított gyümölcsöt vagy diót:
B3a(i) – – – – A teljes liszttartalomhoz képest 15-nél magasabb tömegszázalékban tartalmaz nem búzaeredetű gabonalisztet
B3a(ii) – – – – Másféle
B3b – – – Más:
B3b(i) – – – – A teljes liszttartalomhoz képest 15-nél magasabb tömegszázalékban tartalmaz nem búzaeredetű gabonalisztet
B3b(ii) – – – – Másféle
B4 – – Más:
B4a – – – Legalább 1,5% tejzsírt vagy legalább 2,5% tejfehérjét tartalmaz; lásd az V. mellékletet
B4b – – – Másféle
2105 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:
A – tej zsírtartalom nélkül vagy az ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó
B – Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb tej zsírtartalommal
C – Legalább 7 tömegszázalék tej zsírtartalommal
ex2207 10 50 Szőlőből vagy szőlőborból nyert alkohol, 80 vagy nagyobb térfogatszázalék alkoholtartalommal, alkoholtartalmú italok gyártásában használják
ex1099 Szőlőből vagy szőlőborból nyert alkohol, 80 vagy nagyobb térfogatszázalék alkoholtartalommal, más
ex2208 20 Szőlőbor vagy szőlőseprő desztillációjából nyert szesz, amelynek ára legfeljebb 0,05 USD/centiliter, kevesebb, mint 17
térfogatszázalék alkoholtartalommal
3502 10 00 Tojásfehérje:
A – Szárított
B – Más

V. MELLÉKLET

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

Izraeli vámkód Árumegnevezés Alkalmazandó vám * 
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül:
1704 10 – Rágógumi, cukorbevonattal is:
– – 60 tömegszázalék vagy azt meghaladó szacharóztartalommal (beleérte az invertcukrot szacharózban kifejezve is)
– – Másféle 0,07 USD/ kg * 
1704 90 – Más
– – Másféle
1806 Csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmény 0%
ex1901
ex2004
ex2005
ex2103
ex2104
Lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból készült készítmény, gyermekételként, vagy diétás vagy konyhai célra, amely kakaót 50-nél kisebb tömegszázalékban tartalmaz, kivéve a szójalisztből készült, szójababolajat és más növényi olajat, szénhidrátot és sót tartalmazó diétás készítményeket, valamint a sikérmentes liszten alapuló diétás készítményeket:
1901 10 20 – lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból 8%
1901 20 20 – lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból 8%
1901 90 30 – lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból 8%
2004 10 10 – lisztből vagy darából készült termék 8%
2104 90 10 – lisztből vagy darából készült termék 8%
2005 20 10 – lisztből vagy darából készült termék 8%
2005 40 10 – lisztből vagy darából készült termék 8%
2005 59 10 – lisztből vagy darából készült termék 8%
2005 90 10 – lisztből vagy darából készült termék 8%
2103 90 20 – lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból 8%
2104 10 10 – lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból 8%
1904 10 Gabonából vagy gabonakészítményből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer 8%
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal, kivéve keményítőből készített enyvek
3505 10 – Dextrinek és más átalakított keményítők:
3505 10 30 – – Észterezett vagy éterezett keményítők 8%
3505 10 90 – – Más átalakított keményítők és dextrinek 8%
3505 20 00 – – Enyvek 8%

VI. MELLÉKLET

A 9. CIKK (6) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ENGEDMÉNYEK ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK JEGYZÉKE

1. táblázat: A következő, Izraelből származó áruk Közösségbe történő bevitelére az alábbi engedmények vonatkoznak
KN-kód Árumegnevezés Éves kontingens (tonna) Kontingenshatáron belüli engedmény
0710 10 40
2004 90 10
Csemegekukorica, fagyasztva 10600 *  A mezőgazdasági alkotóelem 30%-os csökkentése
0711 90 30
2001 90 30
2005 80 00
Csemegekukorica, nem fagyasztva 5400 *  A mezőgazdasági alkotóelem 30%-os csökkentése
1704 90 30 Fehér csokoládé 100 A mezőgazdasági alkotóelem 30%-os csökkentése
1806 Csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmény 2500 A mezőgazdasági alkotóelem 15%-os csökkentése
ex1901
ex2106
Tej- és tejterméktartalmú gyermekétel 100 A mezőgazdasági alkotóelem 30%-os csökkentése
1904 Gabonából vagy gabonakészítményből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve 200 A mezőgazdasági alkotóelem 30%-os csökkentése
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék 3200 A mezőgazdasági alkotóelem 30%-os csökkentése
2. táblázat: A következő, a Közösségből származó áruk Izraelbe történő bevitelére az alábbi engedmények vonatkoznak
KN-kód Árumegnevezés Éves kontingens (tonna) Kontingenshatáron belüli engedmény
1902 Tészta Korlátlan Kötelező mezőgazdasági alkotóelem 0,25 USD/kg értéken
ex1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék: Korlátlan Kötelező 0,10 USD/kg értéken
– tejtermékeket nem tartalmazó
ex1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék: Korlátlan Kötelező 0,25 USD/kg értéken
– tejtermékeket tartalmazó
2105 Fagylalt 500 A mezőgazdasági alkotóelem 30%-os csökkentése
ex2207 10 Szőlőből vagy szőlőborból nyert nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, alkoholtartalmú italok előállításához használva is korlátlan 2,75 USD/liter alkohol értéken kötelező
ex2208 20 Szőlőbor vagy szőlőseprő desztillációjával nyert szesz legalább 17 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelynek ára legfeljebb 0,05 USD/cl korlátlan 2,75 USD/liter alkohol értéken kötelező
ex2208 20 Szőlőbor vagy szőlőseprő desztillációjával nyert szesz legalább 17 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelynek ára legalább 0,05 USD/cl 2 000 hpa *  0%-on kötelező
3205 10 Tojásfehérje 50 Felmentés a mezőgazdasági alkotóelem alól
korlátlan 2 USD/kg értéken kötelező

VII. MELLÉKLET

A 39. CIKKBEN EMLÍTETT SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDONJOGOK

(1) A megállapodás hatálybalépését követő harmadik év végéig Izrael csatlakozik a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogokról szóló alábbi többoldalú egyezményekhez, amelyeknek a tagállamok részesei, vagy amelyeket a tagállamok ténylegesen alkalmaznak:

– Berni egyezmény az irodalmi és a művészeti művek védelméről (1971. évi párizsi szöveg),

– Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (1979-ben módosított 1967. évi stockholmi szöveg),

– A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz kapcsolódó jegyzőkönyv (1989, Madrid),

– Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977, módosítva 1980-ban),

– Szabadalmi együttműködési szerződés (1970, Washington, módosítva 1979-ben és 1984-ben).

A Társulási Tanács határozhat úgy, hogy e bekezdést alkalmazni kell az e területen kötött más többoldalú egyezményekre.

(2) Izrael a megállapodás hatálybalépését követő második év végéig ratifikálja az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló nemzetközi egyezményt (1961, Róma).

(3) A Felek megerősítik, hogy különleges jelentőséget tulajdonítanak a következő többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségeknek:

– Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (1979-ben módosított, 1967. évi stockholmi szöveg),

– Nizzai megállapodás a védjeggyel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (1979-ben módosított, 1977. évi genfi szöveg),

– Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (1991. évi genfi szöveg).

1. JEGYZŐKÖNYV
az Izraelből származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

1. A mellékletben felsorolt, Izraelből származó termékek az alábbiakban és a mellékletben megállapított feltételekkel összhangban engedhetők be a Közösségbe behozatal céljából.

2. a) A vámokat el kell törölni, vagy az A. oszlopban előírtak szerint csökkenteni kell.

b) Egyes olyan termékek esetében, amelyekre a közös vámtarifa értékvám és specifikus vám alkalmazását írja elő, a csökkentés A. és C. oszlopban feltüntetett mértéke csak az értékvámra vonatkozik. A 0207 22, 0207 42 és 2204 21 kódoknak megfelelő termékek esetében azonban a vámcsökkentésre az E. oszlopban foglaltak szerint kerül sor.

3. Egyes termékek esetében a vámokat a B. oszlopban megállapított vámkontingensek keretein belül kell eltörölni.

A kontingenseken felül behozott mennyiségekre a közös vámtarifa teljes vagy a C. oszlopban feltüntetett csökkentett mértékű vámtételeit kell alkalmazni az érintett terméknek megfelelően.

4. Egyes vámmentes termékekre a D. oszlopban foglaltak szerinti referenciamennyiségeket határoznak meg.

Amennyiben egy termék behozatalának mennyisége meghaladja a referenciamennyiséget, a Közösség az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével az érintett termékre közösségi vámkontingenst írhat elő, melynek mennyisége megegyezik a referenciamennyiséggel. Ezen esetben a kontingensen felül behozott mennyiségekre a közös vámtarifa teljes vagy a C. oszlopban feltüntetett csökkentett mértékű vámtételeit kell alkalmazni, az érintett terméknek megfelelően.

5. A 3. pontban és az E. oszlopban feltüntetett egyes termékek esetében a vámkontingenseket 1997. január 1-je és 2000. január 1-je között négy egyenlő, e mennyiségek 3%-ának megfelelő részletben megemelik.

6. Az E. oszlopban foglaltak szerint, a 3. és 4. pontban említett termékektől eltérő egyes termékek esetében a Közösség a 4. pontban meghatározottak szerint referenciamennyiséget írhat elő, ha az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével azt állapítja meg, hogy valamely termék vagy termékek behozott mennyisége nehézségeket okozhat a közösségi piacon. Ha a termékre ezt követően a 4. pontban foglalt feltételek alapján vámkontingenst írnak elő, a kontingensen felül behozott mennyiségekre a teljes vagy a C. oszlopban feltüntetett csökkentett mértékű vámtételeket kell alkalmazni, az érintett terméknek megfelelően.

MELLÉKLET

KN-kód * ,  *  Megnevezés *  A legnagyobb kedvezményes vámtétel csökkentése * 
(%)
Vámkontingens Mennyiség (tonna) A vámtétel csökkentése a jelenlegi vagy lehetséges vámkontingensen túlmenően * 
(%)
Referencia-
mennyiség
(tonna)
Különleges rendelkezések
A. B. C. D. E.
0207 22 10
0207 22 90
Pulyka, nem darabolva, fagyasztva lásd az E. oszlopot 1400 0 1 400 tonnára a következő vámtételeket kell alkalmazni:
0207 42 21
0207 42 31
0207 42 41 0207 42 51
0207 42 59
Pulykadarabok és vágási melléktermékek, belsőségek, máj nélkül, fagyasztva 170 ECU/t
186 ECU/t
134 ECU/t
93 ECU/t
339 ECU/t
127 ECU/t
230 ECU/t
0207 31 10 Hízott libamáj 100 0
0601 0602 Gumó és hasonlók és más élő növény 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
0603 10 Vágott virág és bimbó, frissen 100 19500 0 Levélváltás során megállapított feltételeknek megfelelően
ex0603 10 69 Más vágott virág és bimbó, frissen november 1-jétől április 15-ig 100 5000 0
0603 90 00 Szárított virág 100 100 0
ex0604 10 90 Moha és zuzmó, a rénzuzmón kívül, frissen 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
0604 91 Lombozat, ág és más növényi rész, frissen 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
0604 99 10 Lombozat, legfeljebb szárítva 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0701 90 51 Új burgonya január 1-jétől március 31-ig 100 20000 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–5. pontjának rendelkezései szerint
ex0702 00 Paradicsom frissen vagy hűtve 100 1000 0
ex0703 10 11
ex0703 10 19
Hagyma, február 15-től május 15-ig 100 13400 60
ex0709 9090 Bajuszos hagyma
(Muscari comosum), február 15-től május 15-ig
ex0704 90 90 Kínai kel, november 1-jétől március 31-ig 100 1000 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–5. pontjának rendelkezései szerint
ex0705 11 Fejes saláta, november 1-jétől március 31- ig 100 300 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–5. pontjának rendelkezései szerint
ex0706 10 00 Sárgarépa, január 1-jétől április 30-ig 100 6100 40 Az 1. jegyzőkönyv
1–5. pontjának rendelkezései szerint
ex0709 30 00 Padlizsán, december 1-jétől április 30-ig 100 60 1440
ex0709 4000 Zeller, január 1-jétől április 30-ig 100 13000 50
0709 60 10 Édes paprika 100 8900 40
0709 90 90 0810 90 85 Más gyümölcs és zöldség 100 2000 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–5. pontjának rendelkezései szerint
0709 90 71 ex0709 90 73 ex0709 90 79 Cukkini, december 1-jétől február végéig 100 60 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0710 80 59 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, november 15-től április 30-ig 100 30 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
0712 90 30 Szárított paradicsom 100 100 0
0712 90 50 Szárított sárgarépa
0712 90 90 Szárított zöldség, más
0804 10 00 Datolya 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
0804 40 Avokádó 100 80 37200
0804 50 00 Guajava, mangó és mangosztán 100 40 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0805 10 Narancs, frissen 100 290000 60
0805 20 Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrusféle hibridek, frissen 100 21000 60
ex0805 20 21 ex0805 20 23 ex0805 20 25 ex0805 20 27 ex0805 20 29 Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrusféle hibridek, frissen március 15- től szeptember 30-ig 100 14000 0
ex0805 30 Citrom, frissen 100 7700 40
ex0805 30 90 Lime, frissen 100 1000 0
ex0805 40 Grépfrut, frissen 100 80 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0805 90 00 Savanyú narancs 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0806 10 29 Csemegeszőlő, frissen május
15-től július
15-ig
100 0 2280
ex0807 10 10 Görögdinnye, frissen április
1-jétől június
15-ig
100 9400 50
ex0807 10 90 Sárgadinnye, november 1-jétől május 31-ig 100 11400 50
ex0810 10 90 Földieper, november 1-jétől március 31- ig 100 2600 60
ex0810 90 10 Kivijanuár 1-től április 30-ig 100 0 240
ex0810 90 85 Gránátalma 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0810 90 85 Datolyaszilva, november 1-jétől július 31-ig 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0811 90 19 Grépfrutszeletek 80
ex0811 90 39 Grépfrutszeletek 80
ex0811 90 85 Datolya, fagyasztva 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0811 90 95 Grépfrutszeletek, fagyasztva 100 80 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0812 90 20 Narancs, darabolva, ideiglenesen tartósítva 100 10000 80
ex0812 90 95 Más citrusfélék, darabolva, ideiglenesen tartósítva 100 80 1320
0904 12 00 Bors, zúzott vagy őrölt 100 30 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
0904 20 10 Édes paprika, nem zúzott, nem őrölt 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0904 20 39 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, nem zúzott, nem őrölt, november 15-től április
30-ig
100 30 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex0904 20 90 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, zúzott vagy őrölt 100 30 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
1302 20 Pektintar-talmú anyagok, pektinátok és pektátok 100 25 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
1602 31 Elkészített vagy konzervált pulykahús lásd az E oszlopot 300 0 Vámtétel: 8,5% egy 300 t-s tarifakontingensre
ex2001 20 00 ex2001 90 96 Apró hagyma, amelynek átmérője 30 mm-nél kisebb, és bámia, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex2001 90 20 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, november 15-től április 30-ig 100 30 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
2002 10 10 Paradicsom hámozva 100 3500 30
ex2004 90 99 Gumós zeller, kivéve keverékben 100 30 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
2004 90 99 Más zöldség, fagyasztva 100 1000 0
ex2005 10 00 ex2005 90 80 Gumós zeller, káposzta (kivéve a karfiolt), gombó, bámia, kivéve keverékben 100 30 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex2005 90 10 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, november 15-től április 30-ig 100 30 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
2008 11 91 Földimogyoró 100 0 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
2008 30 51
2008 30 71
Grépfrut-szeletek 100 80 16440
ex2008 30 55 Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek, darabolva 100 80 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex2008 30 59 Nem szeletelt grépfrut Darabolt narancs és citrom 100 80 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex2008 30 75 Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek, darabolva 100 80 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex2008 30 79 Nem szeletelt grépfrut 100 80 2400
ex2008 30 79 Darabolt narancs és citrom 100 80
ex2008 30 91 Grépfrut-szeletek 100 80 3480
ex2008 30 91 Nem szeletelt grépfrut 100 60
ex2008 30 91 Citrus- gyümölcs- velő 100 40
ex2008 30 91 Darabolt citrus- gyümölcs 100 80
ex2008 30 99 Grépfrut szeletek 100 80 5000
ex2008 30 99 Nem szeletelt grépfrut Darabolt citrus- gyümölcs 80
ex2008 40 71 Körteszeletek, olajban megsütve 100 100 0
ex2008 50 71 Kajszibarackszeletek, olajban megsütve
ex2008 70 71 Őszibarack-szeletek, olajban megsütve
ex2008 92 74 Gyümölcskeverékek, szeletelve, olajban megsütve
ex2008 92 78 Gyümölcskeverékek, szeletelve, olajban megsütve
ex2008 99 68 Almaszeletek, olajban megsütve
2008 50 61 Kajszibarack 100 20 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
2008 50 69 Másféle 100 20 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex2008 50 92 ex2008 50 94 Felezett kajszibarack 100 20 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex2008 50 92
ex2008 50 94
Kajszibarack velő 100 180 0
ex2008 92 51
ex2008 92 59
Gyümölcs-
keverékek
100 250 0
ex2008 92 72
ex2008 92 74
ex2008 92 76
ex2008 92 78
2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99
Narancslé 100 92 600, amelyből 2 l-es vagy kisebb csomagolásban max. 22 400 70
2009 20 11
2009 20 19
2009 20 99
Grépfrutlé 100 70 34440
2009 20 91 Grépfrutlé 70
2009 30 11 Bármilyen más egynemű
citrus-gyümölcs leve
100 60 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
ex2009 30 31 ex2009 30 39 Bármilyen más egynemű
citrus-gyümölcs leve, amelynek sűrűsége 20 °C hőmérsékleten mérve legfeljebb 1,33 g/cm3, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 ECU-t, a citromlé kivételével
100 60 Az 1. jegyzőkönyv
1–6. pontjának rendelkezései szerint
2009 30 19 Bármilyen más egynemű
citrus-gyümölcs leve
60
2009 50 Paradicsomlé 100 10200 60
2204 21 Más bor 100 1 610 hl 0 Az 1 610 hl-hez: az árunemenkénti vám 100%-os csökkentése

2. JEGYZŐKÖNYV
a Közösségből származó mezőgazdasági termékek Izraelbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

1. A mellékletben felsorolt, a Közösségből származó termékek az alábbiakban és a mellékletben foglalt feltételeknek megfelelően engedhetők be Izraelbe behozatal céljából.

2. A behozatali vámokat a C. oszlopban meghatározott különleges rendelkezésekre is figyelemmel, a B. oszlopban megadott vámkontingensek keretén belül, vagy el kell törölni, vagy az A. oszlopban megadott szintre kell csökkenteni.

3. A vámkontingenseken felül behozott mennyiségekre, a C. oszlopban meghatározott különleges rendelkezésekre is figyelemmel, a harmadik országokra alkalmazott általános vámtételeket kell alkalmazni.

4. Egyes olyan termékekre, amelyekre nem írtak elő vámkontingenst, a C. oszlopban foglaltak szerinti referenciamennyiségeket határoznak meg.

Amennyiben egy termék behozatalának mennyisége meghaladja a referenciamennyiséget, Izrael az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével az érintett termékre vámkontingenst írhat elő, amelynek mennyisége megegyezik a referenciamennyiséggel. Ezen esetben a kontingensen felül behozott mennyiségekre a 3. pontban említett vámtételeket kell alkalmazni.

5. Azon termékekre, amelyekre sem vámkontingenst, sem referenciamennyiséget nem állapítottak meg, Izrael a 4. pontban meghatározottak szerint referenciamennyiséget írhat elő, ha az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével azt állapítja meg, hogy fennáll az a veszély, hogy valamely termék vagy termékek behozott mennyisége nehézségeket okozhat az izraeli piacon. Ha a termékre ezt követően a 4. pontban foglalt feltételek alapján vámkontingenst írnak elő, a 3. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. A sajtra és túróra vonatkozó vámkontingenseket 1997. január 1-je és 2000. január 1-je között négy egyenlő, ezen összeg 10%-ának megfelelő részletben felemelik.

MELLÉKLET

Izraeli kód Megnevezés Vám Vámkontingens (tonna) Különleges rendelkezések
A. B. C.
0202 30 Szarvasmarhafélék húsa, csont nélkül, fagyasztva 0% 6000
0206 29 Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas másféle vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva 0% 500
0402 10 Tejpor, legfeljebb 1,5% tömegszázalék zsírtartalommal 1,5 USD/kg 3000
0402 21 Tejpor, 1,5% tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, cukor hozzáadása nélkül 3500
0404 Tejsavó 0% 500
0405 00 Vaj és tejből nyert zsír 1,6 USD/kg 350
0406 Sajt és túró 4 USD/kg 200 A 6. pont szerint
0601 Hagyma, gumó stb., cikórianövény és -gyökér 0% Az 5. pont szerint
0602 Más élő növény Az 5. pont szerint
0603 10 Vágott virág, frissen Referenciamennyiség 1 000 tonna
0603 90 Szárított virág 50
ex0604 10 Moha és zuzmó, frissen Az 5. pont szerint
0604 91 Lombozat, ág és más növényi rész, frissen Az 5. pont szerint
ex0604 99 Lombozat, legfeljebb szárítva Az 5. pont szerint
0701 10 Vetőburgonya 0% 8000
0701 90 Burgonya, más 2500
0703 20 00 Fokhagyma Az általános vámtarifa 25%-os csökkentése
0710 21 Borsó, fagyasztva 14% 700
0710 22 Bab, fagyasztva 250
0710 29 Másféle hüvelyes zöldség, fagyasztva 350
0710 30 Paraj, fagyasztva 300
0710 80 Más zöldség, fagyasztva 500
0712 90 Más szárított zöldség és zöldségkeverék 16% 200
0713 33 Vesebab, ideértve a fehér babot is, szárítva 0 100
0713 39 Másféle bab, szárítva 150
0713 50 Nagy szemű disznóbab és lóbab, szárítva 2500
0713 90 Más szárított hüvelyes zöldség 100 Kontingensen felül az általános vámtarifa 15%-os csökkentése
0802 90 Más dióféle 0% 500 Kontingensen felül általános vámtarifa 15%-os csökkentése
0804 20 90 Füge, szárítva 0% 500 Kontingensen felül az általános vámtarifa 20%- os csökkentése
0806 20 Szőlő, szárítva Az általános vámtarifa 25%-os csökkentése
0808 10 Alma 0% 750
0808 20 90 Birs 500
1001 10 Keménybúza (durumbúza) 0% 9500
1001 90 Más búza és kétszeres 150000
1002 00 Rozs 0% 10000
1003 00 Árpa 0% 210000
1005 90 Kukorica, nem vetőmag 0% 11000
1006 30 Félig vagy teljesen hántolt rizs 3,75% 25000
1103 13 Durva őrlemény kukoricából 0% 235000
1103 29 Labdacs (pellet) más gabonából 7500
1104 12 10 Zabpehely 10 Az 5. pont szerint
1107 10 Maláta, nem pörkölt 0% 7500
1108 Keményítő, inulin Az általános vámtarifa 25%-os csökkentése
1208 10 Liszt és dara szójababból 0% 400
1209 91 Zöldségmag 0% 500
1209 99 Másféle mag 500
1214 10 Lucernaőrlemény (alfalfa) és -labdacs (pellet) 0% 1500
1404 20 Gyapothulladék (pamutlinters) 0% 1000
1507 10 Szójababolaj, nyers 13% 7000
1507 90 Szójababolaj, más 4000
1512 11 Napraforgómagvagy pórsáfránymagolaj, nyers 9% 1500
1512 19 Napraforgómagvagy pórsáfránymagolaj, másféle 1500
151221 Gyapotmagolaj, más 500
1514 10 Repceolaj, nyers 13% 3000
1514 90 Repceolaj, más
1515 19 Lenmagolaj, másféle 0% 150
1515 29 Kukoricaolaj, másféle 9% 600
1604 13 00 Szardínia, légmentes csomagolásban 0% 300
1604 14 00 Tonhal, légmentes csomagolásban
1701 Nád- vagy répacukor és szacharóz
1701 91 Más, mint nyerscukor ízesítőanyagok hozzáadásával 0% 265000
1701 99 Más, mint nyerscukor, másféle
1702 30 Szőlőcukor 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukortartalommal 0,1 USD/kg 1200 Az általános vámtarifa 15%-os csökkentése
1702 60 Más gyümölcscukor 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukortartalommal 0% 200
2002 90 20/ 3 Paradicsom por formában 6% 100
2003 10 00 Gomba 10% 5000
2004 90 10 Más zöldség, elkészítve, fagyasztva 7,5% 300
2004 90 90 Más zöldség, elkészítve, fagyasztva 10,5%
2007 99 Dzsem és gyümölcskocsonya (zselé) 10% 500
2008 50 10 Kajszibarack 12,0% 150
2008 50 20/ 90 Kajszibarack 13,5%
2008 70 10 Őszibarack 12,0% 1600
2008 70 30/ 90 Őszibarack 13,5%
2008 92 20 Keverékek (földieper, diófélék és citrusfélék nélkül) 12,0% 500
2008 92 30/ 90 Keverékek (földieper, diófélék és citrusfélék nélkül) 13,5%
2009 70 Almaié, koncentrátum, 100 literesnél nagyobb csomagolásban 0% 750
2207 10 Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal 2,75 USD/liter alkohol 3000
2301 10 Liszt, dara, labdacs (pellet) húsból vagy 0% 14000
vágási melléktermékből, belsőségből
2303 10 Keményítő gyártásánál keletkező maradék 0% 2200
2304 10 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa 10% 1800
2306 40 Dara olaj repce- vagy repcemagból 10% 3500
2309 10 10 Kutyaeledel 25% 1700
2309 10 20 15–35% fehérje- és legalább 4% zsírtartalommal 8%
2309 10 90 Más kutya- és macskaeledel 2%
2309 90 10 Kutyaeledel 25% 7000
2309 90 20 15–35% fehérje- és legalább 4% zsírtartalommal 8%
2309 90 30 Díszhal- és díszmadáreledel 40%
2309 90 90 Más állateledel 2%
2401 10 Leveles dohány 0,07 nis/k 1700
2401 20 Dohány részben vagy teljesen kocsány nélkül

3. JEGYZŐKÖNYV
a növényvédelmi kérdésekről

A WTO-t létrehozó megállapodáshoz mellékelt az állat- és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás rendelkezéseinek és különösen annak 2. és 6. cikke sérelme nélkül, a Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás hatálybalépésétől kezdődően:

a) kereskedelmükben a növény-egészségügyi bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmény az alábbiakra vonatkozik:

– a vágott virágok tekintetében:

= csak a dendranthema, dianthus és pelargonium nemzetség Közösségbe történő bevitelére,

= és csak a rosa, dendranthema, dianthus, pelargonium, gypsophilia és anemone Izraelbe történő bevitelére, és

– a gyümölcsök tekintetében:

= csak a citrus, fortunella, poncirus és azok annona, cydonia, diospyros, malus, mangifera, passiflore, prunus, psidium, pyrus, ribes, syzgium és vaccinum hibridjei Közösségbe történő bevitelére,

= és minden nemzetség Izraelbe történő bevitelére;

b) kereskedelmükben a növények vagy növényi termékek behozatalára vonatkozó növény-egészségügyi engedély követelménye csak azért alkalmazandó, hogy lehetőség nyíljon azon növényeknek vagy növényi termékeknek a behozatalára, amelyek behozatalát kártevő-kockázatelemzés alapján ellenkező esetben megtiltanák;

c) az a Fél, amely olyan növény-egészségügyi intézkedések bevezetését tervezi, amely kedvezőtlenül érinthetné a Felek között fennálló meghatározott kereskedelmet, konzultál a másik Féllel a tervezett intézkedések és azok hatásának megvizsgálása érdekében.

4. JEGYZŐKÖNYV
a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Meghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „előállítás”: bármilyen megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket is;

b) „anyag”: a termék előállítása során felhasznált bármely összetevő, nyersanyag, alkotóelem vagy alkatrész stb.;

c) „termék”: az előállított termék, még abban az esetben is, ha azt egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d) „áru”: anyagok és termékek egyaránt;

e) „vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének végrehajtásáról szóló, 1994. évi megállapodással (WTO vámérték-megállapítási egyezmény) összhangban megállapított vámérték;

f) „gyártelepi ár”: az az ár, amit a termékért a gyártelepen fizetnek annak a gyártónak, akinek vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, vagy annak a személynek aki a termék utolsó megmunkálásának vagy feldolgozásának a Felek területén kívül történő elvégzése iránt intézkedett, feltéve hogy az ár magában foglalja valamennyi felhasznált anyag értékét, levonva ebből bármely olyan belső adót, amely az előállított termékek kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető;

g) „anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok behozatalakor megállapított vámérték, vagy ha az nem ismert és nem is állapítható meg, akkor az érintett területeken az anyagokért fizetett első megállapítható ár;

h) „származó anyagok értéke”: az ilyen anyagok g) pontban meghatározottak szerinti vámértéke, értelemszerűen alkalmazva;

i) „árucsoportok” és „vámtarifaszámok”: a Harmonizált Áruleírási és Kódrendszert – e jegyzőkönyvben a továbbiakban: Harmonizált Rendszer vagy HR – alkotó nómenklatúrában alkalmazott árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kódok);

j) „besorolt”: az adott terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszám alá történő besorolása;

k) „szállítmány”: olyan termékek, amelyeket vagy egyidejűleg küldenek el egy exportőrtől egy címzettnek, vagy amelyeket az exportőrtől a címzettig egységes fuvarokmány vagy – ilyen okmány hiányában – egységes számla fedezete mellett szállítanak.

II. CÍM

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk
Származási kritériumok

A megállapodás végrehajtása céljából és az e jegyzőkönyv 3. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül az alábbi termékek tekintendők:

1. a Közösségből származó termékeknek:

a) az e jegyzőkönyv 4. cikke értelmében a teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek;

b) a Közösségben előállított olyan termékek, amelyek nem teljes egészében ott létrejött vagy előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve hogy az említett anyagok az e jegyzőkönyv 5. cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben;

2. Izraelből származó termékeknek:

a) az e jegyzőkönyv 4. cikke értelmében a teljes egészében Izraelben létrejött vagy előállított termékek,

b) Izraelben előállított olyan termékek, amelyek nem teljes egészében ott létrejött vagy előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve hogy az említett anyagok az e jegyzőkönyv 5. cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Izraelben.

3. cikk
Kétoldalú kumuláció

(1) A 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának ellenére, az e jegyzőkönyv értelmében az Izraelből származó anyagokat a Közösségből származó anyagoknak kell tekinteni, anélkül hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek volna ott keresztül.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése b) pontjának ellenére, az e jegyzőkönyv értelmében a Közösségből származó anyagokat Izraelből származó anyagoknak kell tekinteni, anélkül hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek volna ott keresztül.

4. cikk
Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

(1) A következő termékeket kell a Közösségben vagy Izraelben „teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak” tekinteni:

a) valamelyikük földjéből vagy hozzájuk tartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termékek;

c) az ott született és nevelt élő állatok;

d) az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f) azok hajóival a tengerből nyert tengeri halászati és más termékek;

g) a kizárólag az f) pontban említett termékekből, feldolgozóhajóik fedélzetén előállított termékek;

h) a kizárólag nyersanyagok visszanyerésére szolgáló, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a kizárólag újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas használt gumiabroncsokat is;

i) az ott végzett előállítási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j) a parti vizeiken kívüli tengerfenék talajából vagy altalajából kinyert termékek, feltéve hogy kizárólagos joguk van e talaj vagy altalaj megmunkálására;

k) a kizárólag az a)–j) pontban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában használt „hajóik” és „feldolgozóhajóik” kifejezést csak olyan hajókra és fel dolgozóhaj ókra kell alkalmazni,

– amelyeket a Közösség egyik tagállamában vagy Izraelben lajstromoztak vagy vettek nyilvántartásba,

– amelyek a Közösség egyik tagállama vagy Izrael lobogója alatt hajóznak,

– amelyek legalább 50%-ban Izrael vagy a Közösség egyik tagállama állampolgárainak tulajdonában vannak, vagy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye e tagállamok egyikében vagy Izraelben található, és amelynek ügyvezetője vagy ügyvezetői, igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának elnöke és e testületek tagjainak többsége Izrael vagy a tagállamok állampolgára, továbbá személyegyesítő vagy korlátozott felelősségű társaságok esetében a tőkéjüknek legalább a fele e tagállamoknak, Izraelnek, ezek közjogi testületeinek vagy állampolgárainak a tulajdonában van,

– amelyek kapitánya és tisztjei a Közösség tagállamainak vagy Izraelnek az állampolgárai,

– amelyek legénységének legalább 75%-a a Közösség tagállamainak vagy Izraelnek az állampolgára.

(3) A „Közösség” és az „Izrael” kifejezések magukban foglalják a Közösség tagállamait és Izraelt övező parti tengereket is. A tengerjáró hajókat – beleértve a kifogott halak megmunkálását vagy feldolgozását végző feldolgozóhajókat – Izrael, illetve a Közösség területe részének kell tekinteni, feltéve hogy a (2) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelnek.

5. cikk
Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

(1) A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében a Közösségben vagy Izraelben létrejött vagy előállított termékeket kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni, ha a II. mellékletben foglalt jegyzékben meghatározott feltételek, az I. mellékletben szereplő megjegyzésekkel összefüggésben, teljesülnek. E feltételek jelzik az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi termék esetében azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az e termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokon kell elvégezni, és csak az ilyen anyagokra vonatkoznak. Így ebből következik, hogy ha valamilyen terméket, amely már megszerezte a származó helyzetet az ezen termékhez tartozó jegyzékben megállapított feltételek teljesítésével, egy másik termék előállításában használnak fel, nem vonatkoznak rá az azon termékre alkalmazandó feltételek, amelyekbe beépítik, és az előállításában felhasznált nem származó anyagokat sem kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére, és a 12. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek kivételével, azon nem származó anyagok, amelyeket a jegyzékben egy adott termékre vonatkozó feltételek szerint nem lehet felhasználni a termék előállítása során, mégis felhasználhatók, feltéve hogy:

a) összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át;

b) amennyiben a jegyzék a nem származó anyagok maximális értékére egy vagy több százalékarányt ad meg, e bekezdés alkalmazásával sem lépik túl e százalékarányokat.

E bekezdés nem alkalmazandó a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába tartozó termékekre.

(3) Az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni, a 6. cikk rendelkezéseinek kivételével.

6. cikk
Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

A származó helyzet megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni az alábbiakat, függetlenül attól, hogy az 5. cikk követelményei teljesültek-e vagy sem:

a) a fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóban, kén-dioxidban vagy egyéb vizes oldatokban való elhelyezés, a sérült részek eltávolítása és más hasonló műveletek);

b) a por eltávolításából, szitálásból vagy rostálásból, válogatásból, osztályozásból, összeállításból (beleértve a készletek összeállítását), mosásból, festésből, vágásból álló egyszerű műveletek;

c) i. a szállítmány csomagolásának, kiszerelésének és összeállításának megváltoztatása;

ii. egyszerű palackozás, üvegbe, kannába, zsákba, ládába, dobozba helyezés, kartonon vagy raklapon való rögzítés stb. és minden más egyszerű csomagolási művelet;

d) jelzések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

e) a termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül, ahol a keverék egy vagy több összetevője nem felel meg az e jegyzőkönyvben megállapított azon feltételeknek, amelyek alapján azokat Izraelből vagy a Közösségből származónak lehet tekinteni;

f) termékek alkotórészeinek egyszerű összeillesztése, hogy azok teljes terméket képezzenek;

g) az a)–f) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

h) állatok levágása.

7. cikk
Minősítési egység

(1) E jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásában minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből az következik, hogy:

a) ha egy cikkcsoportból vagy cikkösszeállításból álló terméket egyetlen vámtarifaszám alá kell besorolni a Harmonizált Rendszer értelmében, akkor az egész képezi a minősítési egységet;

b) ha egy szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá osztályozott több azonos termékből áll, minden egyes terméket külön kell figyelembe venni e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor.

(2) Amennyiben a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya értelmében a csomagolást a termékkel együtt kell osztályozni, akkor azt a származás megállapításánál is figyelembe kell venni.

8. cikk
Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, a géppel, a készülékkel vagy a járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a berendezés szokásos tartozékai, és az árban is benne foglaltatnak, illetve amelyeket külön nem számláznak le, az érintett berendezéshez, géphez, készülékhez vagy járműhöz tartozónak kell tekinteni.

9. cikk
Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerinti készleteket származónak kell tekinteni, ha a tartalmát alkotó valamennyi termék származó. Ha azonban egy készlet származó és nem származó termékekből tevődik össze, a készletet teljes egészében származónak kell tekinteni, feltéve hogy a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át.

10. cikk
Semleges elemek

Annak megállapítása céljából, hogy a Közösségből vagy Izraelből származó termékről van-e szó, nem szükséges meghatározni, hogy az ilyen termék előállításához használt villamos energia, tüzelőanyag, létesítmény és berendezés, valamint gépek és szerszámok, továbbá az előállítás során felhasznált bármilyen, a termék végső összetételébe be nem épülő vagy nem erre szánt áruk származóak-e vagy sem.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

11. cikk
Területi elv

A II. címben a származó helyzet megszerzésére vonatkozóan megállapított feltételeknek a Közösségben vagy Izraelben megszakítás nélkül kell eleget tenni. E célból a származó helyzet megszerzése a 12. és 13. cikkben foglaltak kivételével megszakítottnak tekintendő, ha az érintett Fél területén megmunkált vagy feldolgozott termékek elhagyták e Fél területét.

12. cikk
A Felek területén kívül elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás

(1) A származó helyzet II. címben megállapított feltételek szerinti megszerzését nem érinti az érintett Fél területén kívül végzett megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet olyan anyagokon végeztek el, amelyeket az érintett Fél területéről exportáltak, és azt követően oda visszaszállítottak, feltéve hogy:

a) az említett anyagok teljes egészében az érintett Fél területén létrejött vagy előállított anyagok, vagy a 6. cikkben felsorolt elégtelen műveleteken túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson a kivitelüket megelőzően mentek keresztül; és

b) a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

i. a visszaszállított áruk az exportált anyagok megmunkálásából vagy feldolgozásából származnak; és

ii. az e cikk alkalmazásával az érintett Fél területén kívül keletkezett teljes hozzáadott érték nem haladja meg azon végtermék gyártelepi árának 10%-át, amelyre a származó helyzetet igénylik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a származó helyzet megszerzésére vonatkozó, a II. címben foglalt feltételek nem alkalmazandók az érintett Fél területén kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra. Azonban, ha a II. melléklet vonatkozó jegyzékében az érintett végtermék származó helyzetének meghatározásánál a felhasznált nem származó anyag maximális értékét megadó szabályt alkalmaznak, az érintett Fél területén felhasznált nem származó anyagok teljes értéke és az e cikk alkalmazásával e Fél területén kívül keletkezett teljes hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a megadott százalékot.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában „teljes hozzáadott érték” az érintett Fél területén kívül felmerült összes költség, beleértve az ott beépített anyagok értékét is.

(4) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon termékekre, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó jegyzékben foglalt feltételeknek és amelyeket csak akkor lehet kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános tolerancia értékéket alkalmazzák.

(5) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába tartozó termékekre.

13. cikk
Áruk újrabehozatala

Ha a Közösségből vagy Izraelből egy harmadik országba kivitt árukat utóbb visszaszállítanak, azokat úgy kell tekinteni, mintha soha nem hagyták volna el az érintett Fél területét, feltéve hogy a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) a visszaszállított áruk a kivitt árukkal azonosak; és

b) nem mentek keresztül az adott országban vagy kivitelük során a jó állapotban való megőrzéshez szükségest meghaladó műveleteken.

14. cikk
Közvetlen szállítás

(1) Az e megállapodásban előírt kedvezményes elbánás csak olyan termékekre vagy anyagokra vonatkozik, amelyeket a Közösség vagy Izrael területe között szállítanak bármely más terület érintése nélkül. A Közösségből vagy Izraelből származó és egységes szállítmányt képező árukat azonban át lehet szállítani a Közösség vagy Izrael területén kívül más területeken, szükség esetén az ilyen területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve hogy az áruk a tranzit vagy a raktározás országa vámhatóságainak felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint kirakodás, újraberakodás vagy a jó állapotban való megőrzésüket célzó bármely más művelet.

A Közösségből vagy Izraelből származó termékek csővezetéken a Közösség vagy Izrael területén kívüli területen is szállíthatók.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételeknek teljesítését az importáló ország vámhatóságaihoz benyújtott alábbi okmányokkal kell bizonyítani:

a) egységes fuvarokmány, amelyet az exportáló országban bocsátottak ki és amely a tranzitországon való áthaladásra is kiterjed; vagy

b) a tranzitország vámhatóságai által kiadott igazolás, amely tartalmazza:

i. a termékek pontos megnevezését;

ii. a termékek ki- és újraberakodásának időpontját és, adott esetben, az igénybe vett hajók nevét; és

iii. annak igazolását, hogy a termékek milyen feltételekkel maradtak a tranzitországban; vagy

c) ezek hiányában bármilyen bizonyító erejű okmány.

15. cikk
Kiállítások

(1) Azon termékek, amelyeket valamelyik Fél területéről küldenek el egy harmadik országban tartott kiállításra és a kiállítás után eladnak a másik Fél területére történő behozatal céljából, bevitelkor azzal a feltétellel részesednek az e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekben, ha a termékek teljesítik e jegyzőkönyv azon követelményeit, amelyek biztosítják számukra, hogy a Közösségből vagy Izraelből származónak ismerjék el azokat, feltéve hogy a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) az exportőr e termékeket a Felek közül valamelyikből abba az országba szállította, ahol a kiállítást tartották és azokat ott ki is állította;

b) a termékeket ezen exportőr egy a másik Félhez tartozó személynek adta el vagy más módon a rendelkezésére bocsátotta;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül azután szállították el az utóbbi Fél számára ugyanolyan állapotban, mint ahogy a kiállításra elküldték azokat; és

d) a termékeket nem használták, a kiállításra történő kiszállításuk óta, semmilyen más célra, mint a kiállításon való bemutatásra.

(2) Az V. cím rendelkezéseinek megfelelően ki kell állítani vagy ki kell adni a származási igazolást, és a szokásos módon kell be kell nyújtani az importáló ország vámhatóságaihoz. Az igazoláson fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ha szükséges, további okmányszerű igazolásokat lehet követelni a termékek jellegéről és kiállításuk körülményeiről.

(3) Az (1) bekezdést kell alkalmazni bármely olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzlethelyiségekben külföldi termékek eladása céljából, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM

VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

16. cikk
Vámvisszatérítés vagy a vám megfizetése alóli mentesség tilalma

(1) Azon nem származó anyagok, amelyeket az e jegyzőkönyv értelmében a Közösségből vagy Izraelből származó termékek előállításához használtak fel és amelyekre az V. cím rendelkezéseivel összhangban származási igazolást állítottak vagy adtak ki, egyik Fél területén sem tartoznak semmiféle vámvisszatérítés vagy vámfizetés alóli mentesség hatálya alá.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmat a Felek bármelyikének területén az előállítás során felhasznált anyagokat terhelő vámok vagy vámokkal azonos hatású díjak részleges vagy teljes visszafizetését, elengedését vagy meg nem fizetését eredményező rendelkezésekre kell alkalmazni, amennyiben az ilyen vámvisszafizetés, elengedés vagy meg nem fizetés -kifejezetten vagy hatásában – érvényesül az említett anyagokból előállított termékek kivitele során, de nem kell alkalmazni a fenti tilalmat, ha e termékeket az érintett Félnél történő belföldi felhasználásra megtartják.

(3) A származási igazolással ellátott termékek exportőre a vámhatóságok kérésére bármikor köteles benyújtani minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy az érintett termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagok tekintetében nem történt vámvisszatérítés, és hogy az ilyen anyagokra vonatkozó összes vámot vagy vámokkal azonos hatású díjat ténylegesen megfizették.

(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a 7. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolásra, a 8. cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra, és a 9. cikk szerinti készletben lévő termékekre is alkalmazni kell, ha e tételek nem származóak.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit csak olyan anyagok tekintetében kell alkalmazni, amelyekre a megállapodás vonatkozik.

V. CÍM

A SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

17. cikk
Általános követelmények

(1) Az e jegyzőkönyv szerinti származó termékek az egyik Fél területére történő behozatalkor a megállapodásban megállapított előnyöket élvezik az alábbiak bármelyikének benyújtása ellenében:

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, amelynek mintáját a III. melléklet tartalmazza; vagy

b) a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által adott nyilatkozat -amelynek szövegét a IV. melléklet tartalmazza – a számlán, a szállítólevélen vagy bármely más kereskedelmi okmányon, amely az érintett termékeket, azonosítás céljából, kellő részletességgel ismerteti (a továbbiakban: számlanyilatkozat).

(2) Az (1) bekezdés ellenére, az e jegyzőkönyv szerinti származó termékek, a 27. cikkben meghatározott esetekben, a megállapodásban megállapított előnyöket élvezik anélkül, hogy szükséges lenne a fent említett okmányok bármelyikének benyújtása.

18. cikk
Eljárás az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai állítják ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője írásban benyújtott kérelmére.

(2) E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, amelyek mintáit a III. melléklet tartalmazza. E formanyomtatványokat azon nyelvek egyikén kell kitölteni, amelyeken e megállapodás készült, az exportáló ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően. Kézírással történő kitöltés esetén a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni. Az árumegnevezést az e célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni a megnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

(3) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőrnek az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállító exportáló ország vámhatóságainak kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely igazolja az érintett termékek származó helyzetét, valamint az e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését.

(4) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a Közösség valamely tagállamának vámhatóságai állítják ki, ha az exportálni kívánt áruk e jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének értelmében a Közösségből származó termékeknek tekinthetők. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt Izrael vámhatóságai állítják ki, ha az exportálni kívánt áruk e jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének értelmében Izraelből származó termékeknek tekinthetők.

(5) A 3. cikk rendelkezéseinek alkalmazása esetén Izrael vagy a Közösség tagállamainak vámhatóságai az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételek mellett állíthatnak ki EUR.1 szállítási bizonyítványokat, ha az exportálni kívánt áruk e jegyzőkönyv értelmében származó termékeknek tekinthetők, feltéve hogy az áruk, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik a Közösségben vagy Izraelben találhatók. Ezen esetekben az EUR.1 szállítási bizonyítványokat a korábban kiadott vagy kiállított származási igazolások benyújtása alapján kell kibocsátani. E származási igazolásokat az exportáló ország vámhatóságainak legalább három évig meg kell őrizniük.

(6) A kiállító vámhatóságok megtesznek minden szükséges intézkedést a termékek származó helyzetének és az e jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének ellenőrzésére. Ennek érdekében jogukban áll bekérni bármilyen bizonyítékot, és megvizsgálni az exportőr számláit, vagy bármilyen más, általuk megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni. A kiállító vámhatóságok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványokat helyesen töltsék ki. Különösen ellenőrizniük kell az árumegnevezésre szolgáló rész oly módon való kitöltését, hogy az kizárja a csalárd kiegészítés minden lehetőségét.

(7) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának időpontját a bizonyítvány vámhatóságok részére fenntartott részében kell feltüntetni.

(8) Az exportáló ország vámhatóságai akkor állítják ki az EUR.1 szállítási bizonyítványt, amikor az árukat, amelyekre vonatkozik, kiviszik. A bizonyítványt az exportőr rendelkezésére bocsátják, amint a tényleges kivitel megtörtént vagy azt biztosították.

19. cikk
Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

(1) A 18. cikk (8) bekezdése ellenére kivételesen kiállítható EUR.1 szállítási bizonyítvány azon termékek kivitele után is, amelyekre vonatkozik, ha:

a) a kivitel időpontjában tévedés, vétlen mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem állították ki; vagy

b) a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy az EUR. 1 szállítási bizonyítványt kiállították, de azt technikai okok miatt nem fogadták el a behozatalkor.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásához az exportőrnek fel kell tüntetnie kérelmében azon termékek kivitelének helyét és időpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

(3) A vámhatóságok az EUR.1 szállítási bizonyítványt utólag csak annak ellenőrzése után állíthatják ki, hogy az exportőr által a kérelemben megadott adatok megegyeznek a megfelelő dokumentumokkal.

(4) Az utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványokat az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, „DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

„RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

„ISSUED RETROSPECTIVELY”, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, „EXPEDIDO A POSTERIORI”,

„EMITIDO A POSTERIORI”, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

„UTFÄRDAT I EFTERHAND”, „ ”.

(5) A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

20. cikk
Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kiállító vámhatóságtól kérelmezheti a hatóság birtokában lévő kiviteli okmányok alapján másodlat kiállítását.

(2) Az így kiállított másodlatot az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

„DUPLIKAT”, „DUPLICATA”, „DUPLICATO”, „DUPLICAAT”,

„DUPLICATE”, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, „DUPLICADO”, „SEGUNDA VIA”,

„KAKSOISKAPPALE”, „ ”.

(3) A (2) bekezdésben említett megjegyzést és az eredeti bizonyítvány kiállításának időpontját és sorszámát az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

(4) A másodlaton szerepelnie kell az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása időpontjának, és az attól a naptól kezdve érvényes.

21. cikk
A bizonyítványok helyettesítése

(1) Egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítványt bármikor helyettesíteni lehet egy vagy több más bizonyítvánnyal, feltéve hogy ezt az áruk felügyeletéért felelős vámhivatal végzi.

(2) Az így kiállított helyettesítő bizonyítványt végleges EUR.1 szállítási bizonyítványnak kell tekinteni e jegyzőkönyv alkalmazása szempontjából, e cikk rendelkezéseit is beleértve.

(3) A helyettesítő bizonyítványt a reexportőr írásbeli kérelme alapján kell kiállítani, miután az érintett hatóságok ellenőrizték a kérelmező beadványában megadott adatokat. Az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának időpontját és sorszámát a 7. rovatban kell feltüntetni.

22. cikk
A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

(1) A 17. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számlanyilatkozatot az alábbiak állíthatnak ki:

a) a 23. cikk szerinti elfogadott exportőr;

b) bármely exportőr, bármilyen egy vagy több csomagból álló, származó termékeket tartalmazó szállítmányra vonatkozóan, amelynek összértéke nem haladja meg a 6 000 ECU-t.

(2) Számlanyilatkozat akkor állítható ki, ha az érintett termékek a Felek valamelyikének területéről származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

(3) A számlanyilatkozatot kiállító exportőr – az exportáló ország vámhatóságai kérésére -bármikor köteles benyújtani minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja az érintett termékek származó helyzetét, valamint az e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek való megfelelését.

(4) Az exportőrnek a számlanyilatkozatot – amelynek szövegét a IV. melléklet tartalmazza – a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, a mellékletben megadott nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával és az exportáló ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően kell kiállítania. A nyilatkozatot kézzel írott is lehet; ilyen esetben tintával, nyomtatott betűvel kell írni.

(5) A számlanyilatkozatokon szerepelnie kell az exportőr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 23. cikk szerinti elfogadott exportőrnek azonban nem kell aláírnia az ilyen nyilatkozatokat, feltéve hogy írásban kötelezettséget vállal az exportáló ország vámhatósága felé arra, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amely személyét úgy azonosítja, mintha a nyilatkozatot kézzel aláírta volna.

(6) A számlanyilatkozatot az exportőr az érintett termékek kivitelének időpontjában (vagy kivételesen kivitel után) állíthatja ki. Ha a számlanyilatkozatot azt követően állítják ki, hogy a termékeket, amelyekre a nyilatkozat vonatkozik, az importáló országban bejelentették a vámhatóságoknak, e számlanyilatkozaton szerepelnie kell egy a hatóságokhoz már benyújtott okmányokra történő hivatkozásnak.

23. cikk
Elfogadott exportőr

(1) Az exportáló ország vámhatóságai felhatalmazhatnak bármely exportőrt (a továbbiakban: elfogadott exportőr), aki gyakran szállít e megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, és aki a vámhatóságok számára minden szükséges biztosítékot megad a termékek származó helyzetének, valamint e jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének ellenőrzéséhez, hogy az érintett termékek értékétől függetlenül számlanyilatkozatot tegyen.

(2) A vámhatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel adhatják meg az elfogadott exportőri jogállást.

(3) A vámhatóságok a elfogadott exportőrnek vámfelhatalmazási számot adnak, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

(4) A vámhatóságok ellenőrzik, hogy az elfogadott exportőr hogyan használja fel a felhatalmazást.

(5) A vámhatóságok bármikor visszavonhatják a felhatalmazást. Ezt kötelesek megtenni, ha az elfogadott exportőr az (1) bekezdésben említett biztosítékokat tovább nem nyújtja, ha nem teljesíti a (2) bekezdésben említett feltételeket, vagy ha más módon szabálytalanul használja fel a felhatalmazást.

24. cikk
A származási igazolás érvényessége

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány az exportáló országban történt kiállítás időpontjától számított négy hónapig érvényes, és ezen időszakon belül be kell mutatni az importáló ország vámhatóságainak. A számlanyilatkozat az exportőr által történt kiállítás időpontjától számított négy hónapig érvényes, és ezen időn kell be mutatni az importáló ország vámhatóságainak.

(2) Az importáló ország vámhatóságainak az (1) bekezdésben megállapított végső benyújtási határidőt követően benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványok és számlanyilatkozatok akkor fogadhatók el a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából, ha ezen okmányoknak a megállapított végső határidőre történő benyújtását vis maior vagy rendkívüli körülmények tették lehetetlenné.

(3) A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatóságai akkor fogadhatják el az EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat, ha a termékeket az említett végső határidő előtt benyújtották számukra.

25. cikk
A származási igazolás benyújtása

Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat és a számlanyilatkozatokat az importáló ország vámhatóságaihoz kell benyújtani az ezen országban alkalmazandó eljárás szerint. Az említett hatóságok megkövetelhetik az EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy a számlanyilatkozat fordítását. Megkövetelhetik azt is, hogy a behozatali nyilatkozathoz az importőr mellékeljen egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a termékek megfelelnek a megállapodás végrehajtásához megkövetelt feltételeknek.

26. cikk
Behozatal részletekben

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló ország vámhatóságai által meghatározott feltételek mellett a Harmonizált Rendszer 2. a) általános szabálya szerinti, a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztályába vagy a 7308 és 9406 vámtarifaszám alá tartozó, szétszerelt vagy össze nem állított termékeket részletekben hoznak be, e termékekre az első részlet behozatalakor egyetlen származási igazolást kell benyújtani a vámhatóságoknak.

27. cikk
Kivételek a származás igazolása alól

(1) Magánszemélytől magánszemélynek kiscsomagként küldött vagy az utasok személyi poggyászának részét képező termékeket a származás hivatalos igazolása benyújtásának megkövetelése nélkül származó terméknek lehet tekinteni, feltéve hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be, és nyilatkoznak, miszerint e jegyzőkönyv követelményei teljesülnek, továbbá nem fér kétség ahhoz, hogy e nyilatkozat a valóságnak megfelel. Postán küldött termékek esetében e nyilatkozat a C2/CP3-as vámáru-nyilatkozaton vagy az ezen okmányhoz mellékelt papírlapon tehető meg.

(2) Az esetenkénti és kizárólag a címzett vagy az utas vagy családjaik személyes használatára szolgáló termékek behozatalát nem lehet kereskedelmi behozatalnak tekinteni, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy azokat nem kereskedelmi célra szánták.

(3) A fentieken túlmenően e termékek összértéke nem haladhatja meg kiscsomagok esetén az 500 ECU-t, az utasok személyi poggyásza részét képező termékek esetén pedig az 1 200 ECU-t.

28. cikk
A származási igazolások és bizonyító okmányok megőrzése

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr köteles legalább három évig megőrizni a 18. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(2) A számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább három évig megőrizni e számlanyilatkozat egy példányát, valamint a 22. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(3) Az exportáló ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállítja, köteles legalább három évig megőrizni a 18. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

(4) Az importáló ország vámhatósága köteles legalább három évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

29. cikk
Eltérések és alaki hibák

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványon vagy a számlanyilatkozaton és a termékek behozatalához szükséges vámkezelés elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi az EUR.1 szállítási bizonyítványt vagy a számlanyilatkozatot eleve semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy ezen okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

(2) A nyilvánvaló alaki hibák, mint a gépelési hibák az EUR. 1 szállítási bizonyítványon vagy a számlanyilatkozaton, nem eredményezhetik ezen okmány visszautasítását, amennyiben e hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az ezen okmányban megadott adatok helyességét.

30. cikk
ECU-ben kifejezett összegek

(1) Az ECU-ban megállapított összegekkel megegyező, az exportáló ország nemzeti valutájában kifejezett összegeket az exportáló ország határozza meg és közli a másik Féllel. Ha az összegek meghaladják az importáló ország által megállapított megfelelő összegeket, az utóbbi elfogadja azokat, ha a termékeket az exportáló ország valutájában számlázták. Ha az árukat a Közösség egy másik tagállama valutájában számlázták, az importáló ország az érintett ország által közölt összeget fogadja el.

(2) 2000. április 30-ával bezárólag bármely nemzeti valutában kifejezett összegek az adott nemzeti valuta 1994. október 1-jén ECU-ben kifejezett összegével egyenértékűek. Minden ezt követő ötéves időszak folyamán a Társulási Tanács felülvizsgálja az ECU-ben kifejezett összegeket, és az államok nemzeti valutájában kifejezett ezzel egyenértékű összegeket, az ECU-nek az adott ötéves időszakot közvetlenül megelőző év első októberi munkanapján érvényes árfolyama alapján. E felülvizsgálat végrehajtásakor a Társulási Tanács biztosítja, hogy a nemzeti valutában kifejezett összegek ne csökkenjenek, továbbá figyelembe veszi, hogy célszerű az érintett értékhatárok hatásának reálértéken történő fenntartása. E célból úgy határozhat, hogy módosítja az ECU-ben kifejezett összegeket.

VI. CÍM

A KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREI

31. cikk
A bélyegzők és címek átadása

A tagállamok és Izrael vámhatóságai az Európai Közösségek Bizottságán keresztül átadják egymásnak az EUR.1 bizonyítványok kiállításához a vámhivatalaikban használt bélyegzőlenyomatok mintáját és az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállításáért, valamint e bizonyítványok és a számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságok címét.

32. cikk
A származási igazolás ellenőrzése

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványok és a számlanyilatkozatok utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy akkor kell elvégezni, ha az importáló ország vámhatóságai okkal kételkednek az okmányok valódiságában, az érintett termékek származó helyzetében, vagy e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása céljából az importáló ország vámhatóságai visszaküldik az exportáló ország vámhatóságainak az EUR.1 szállítási bizonyítványt és a számlát, ha azt benyújtották, vagy a számlanyilatkozatot vagy ezen okmányok másolatát, megadva adott esetben azon tartalmi vagy formai okokat, amelyek a vizsgálatot szükségessé teszik. Minden olyan okmányt és információt, amely arra utal, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványon vagy a számlanyilatkozaton megadott adatok helytelenek, el kell küldeni az utólagos ellenőrzés iránti kérelem alátámasztására.

(3) Az ellenőrzést az exportáló ország vámhatóságai hajtják végre. E célból jogukban áll bekérni bármilyen bizonyítékot és megvizsgálni az exportőr számláit vagy bármilyen más, általuk megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

(4) Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy az ellenőrzés eredményeinek beérkezéséig felfüggesztik az érintett termékekre vonatkozóan a kedvezményes elbánás megadását, az importőrnek felajánlják a termékek kiadását a szükségesnek ítélt óvintézkedések mellett.

(5) Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat legkésőbb 10 hónapon belül tájékoztatni kell ezen ellenőrzés eredményeiről. Ezen eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy az okmányok valódiak-e, az érintett termékek származó termékeknek tekinthetők-e, és teljesítik-e e jegyzőkönyv egyéb követelményeit. Ha a 3. cikk (2) bekezdésének és a 18. cikk (4) bekezdésének kumulációs rendelkezéseit alkalmazták, a válasznak tartalmaznia kell az ellenőrzés alapjául felhasznált szállítási bizonyítvány(ok) vagy számlanyilatkozat(ok) másolatát.

(6) Ha megalapozott kétség esetén nem érkezik válasz tíz hónapon belül, vagy ha a válasz nem tartalmaz kielégítő információt a kérdéses okmány valódiságának vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a megkereső vámhatóságok, vis maior vagy rendkívüli körülmények esetétől eltekintve, a kedvezményes elbánás igénybevételének lehetőségét megtagadják.

33. cikk
A viták rendezése

Amennyiben a 32. cikk szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzés végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, vagy ha e viták az e jegyzőkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdést vetnek fel, ezeket a Vám-együttműködési Bizottság elé kell terjeszteni. Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti vitákat minden esetben az adott ország jogszabályai szerint kell rendezni.

34. cikk
Szankciók

Szankcióval kell sújtani minden olyan személyt, aki termékekre vonatkozó kedvezményes elbánás igénybevétele céljából helytelen adatokat tartalmazó okmányt állít vagy állíttat ki.

35. cikk
Vámszabad területek

(1) A tagállamok és Izrael minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány fedezete mellett szállított, a szállítás során a területükön lévő vámszabad területen maradó termékeket ne helyettesíthessenek más termékekkel, és azok ne menjenek keresztül más kezeléseken, mint az állapotuk romlásának megelőzését célzó szokásos műveleteken.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, ha a Közösségből vagy Izraelből származó és EUR.1 bizonyítvány fedezete mellett vámszabad területre hoznak be, és azok kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az illetékes hatóságok, az exportőr kérésére új EUR.1 bizonyítványt állítanak ki, ha a kezelés vagy feldolgozás e jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban történt.

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

36. cikk
A jegyzőkönyv alkalmazása

(1) Az e jegyzőkönyvben használt „Közösség” kifejezés nem terjed ki Ceutára és Melillára. A „Közösségből származó termékek” kifejezés nem terjed ki az e területekről származó termékekre.

(2) A 37. cikkben meghatározott különleges feltételekre is figyelemmel, e jegyzőkönyv rendelkezéseit értelemszerűen a Ceutáról és Melilláról származó termékekre is alkalmazni kell.

37. cikk
Különös feltételek

(1) A 2. cikk, valamint a 3. cikk (1) és (2) bekezdése helyett az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni, és az e cikkekre történő hivatkozásokat értelemszerűen e cikkre kell alkalmazni.

(2) Feltéve, hogy azokat a 14. cikk rendelkezéseinek megfelelően közvetlenül szállították, az alábbiakat úgy kell tekinteni, mint:

1. Ceutáról és Melilláról származó termékek:

a) a teljes egészében Ceután és Melillán létrejött vagy előállított termékek;

b) a Ceután és Melillán előállított termékek, amelyek előállításánál az a) pontban említettektől eltérő termékeket is felhasználtak, feltéve hogy:

i. az említett termékek e jegyzőkönyv 5. cikkének értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül; vagy

ii. e termékek e jegyzőkönyv értelmében a Közösségből vagy Izraelből származnak, feltéve hogy azok a 6. cikkben meghatározott nem kielégítő megmunkálást vagy feldolgozást meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

2. Izraelből származó termékek:

a) a teljes egészében Izraelben létrejött vagy előállított termékek;

b) az Izraelben előállított termékek, amelyek előállításánál az a) pontban említettektől eltérő termékeket is felhasználtak, feltéve hogy:

i. az említett termékek e jegyzőkönyv 5. cikkének értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül; vagy

ii. e termékek e jegyzőkönyv értelmében Ceutából és Melillából, vagy a Közösségből származnak, feltéve hogy azok a 6. cikkben meghatározott nem kielégítő megmunkálást vagy feldolgozást meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(3) Ceutát és Melillát egyetlen területnek kell tekinteni.

(4) Az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének az „Izrael” és a „Ceuta és Melilla” szavakat kell beírnia az EUR.1 szállítási bizonyítványok 2. rovatába. Emellett a Ceutáról és Melilláról származó termékek esetében ezt az EUR.1 szállítási bizonyítványok 4. rovatában is jelezni kell.

(5) A spanyol vámhatóságok felelősek e jegyzőkönyv Ceután és Melillán történő alkalmazásáért.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. cikk
A jegyzőkönyv módosítása

A Társulási Tanács határozhat e jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

39. cikk
Vám-együttműködési Bizottság

(1) Vám-együttműködési Bizottságot kell létrehozni, amely felelős az e jegyzőkönyv megfelelő és egységes alkalmazását célzó közigazgatási együttműködésért, valamint a vámkérdésekben rábízott más feladatok ellátásáért.

(2) A bizottság egyrészről a tagállamok szakértőiből és az Európai Közösségek Bizottságának vámügyekért felelős tisztviselőiből, másrészről az Izrael által kijelölt szakértőkből áll.

40. cikk
Mellékletek

A mellékletek e jegyzőkönyv szerves részét képezik.

41. cikk
A jegyzőkönyv végrehajtása

A Közösség és Izrael megteszi az e jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

42. cikk
Tranzitáruk vagy raktározott áruk

A megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azon árukra is, amelyek megfelelnek e jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a megállapodás hatálybalépésének napján vagy tranzitban, vagy a Közösségben vagy Izraelben átmeneti megőrzésre vámraktárban vagy vámszabad területen vannak, feltéve hogy az e naptól számított négy hónapon belül az importáló ország vámhatóságaihoz olyan EUR.1 bizonyítványt nyújtanak be, amelyet az exportáló ország illetékes hatóságai utólagosan állítottak ki, az áruk közvetlen szállítását igazoló okmányokkal együtt.

I. MELLÉKLET

MEGJEGYZÉSEK
Bevezető megjegyzések

Az e jegyzékben meghatározott szabályok kizárólag a megállapodás hatálya alá tartozó termékekre vonatkoznak.

1. megjegyzés

1.1. A jegyzék első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoportszámot, és a második oszlop írja le az e rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árumegnevezést. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy, a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított szabály vonatkozik. Amennyiben néhány esetben az első oszlopban szereplő adatot egy „ex” előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak vagy árucsoportnak a 2. oszlopban leírt részére vonatkozik.

1.2. Amennyiben az 1. oszlopban több vámtarifaszám összevontan vagy egy árucsoportszám szerepel, és ezért a termékek leírására a 2. oszlopban általános kifejezéseket alkalmaznak, ott a 3. vagy 4. oszlopban szereplő megfelelő szabály mindazon termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont bármely vámtarifaszám alá tartoznak.

1.3. Amennyiben a jegyzékben egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes francia bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének leírását, amelyre a 3. vagy 4. oszlopban szereplő megfelelő szabály vonatkozik.

1.4. Amennyiben az első két oszlopban szereplő tételre egy – mind a 3., mind a 4. oszlopban megállapított – szabály vonatkozik, az exportőr választhat – alternatívaként –, hogy vagy a 3. oszlopban szereplő szabályt, vagy a 4. oszlopban szereplő szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs származási szabály, akkor a 3. oszlopban szereplő szabályt kell alkalmazni.

2. megjegyzés

2.1. A 3. oszlopban szereplő szabály által megkövetelt megmunkálást vagy feldolgozást csak a felhasznált nem származó anyagok vonatkozásában kell elvégezni. Hasonlóképpen a 3. oszlopban foglalt szabályban szereplő korlátozások csak a felhasznált nem származó anyagokra vonatkoznak.

2.2. Amennyiben egy szabály kimondja, hogy „bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagot” fel lehet használni, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is fel lehet használni, figyelemmel azonban azokra a különös korlátozásokra, amelyeket szintén tartalmazhat a szabály. Az .„előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a ...... vámtarifaszám alá tartozó más anyagokat is beleértve” kifejezés azonban azt jelenti, hogy csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó, a jegyzék 2. oszlopában megadott árumegnevezéstől különböző anyagokat lehet felhasználni.

2.3. Ha egy nem származó anyagokból készült terméket, amely a származó helyzetet a vámtarifaszám-változási szabály vagy a saját jegyzéki szabálya értelmében az előállítás során szerezte meg, egy másik előállításának folyamatában anyagként használnak fel, az anyagot magában foglaló termékre vonatkozó szabály azután nem vonatkozik rá.

Például:

Egy, a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motort – amelyre a szabály kimondja, hogy a beleépített nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át – a 7224 vámtarifaszám alá tartozó „kovácsolással durván alakított más acélötvözetből” készítettek.

Ha e kovácsolást az érintett országban végezték el egy nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a jegyzék ex 7224 vámtarifaszáma szabályának értelmében. Ezután a kovácsolt terméket származónak lehet tekinteni a motor értékének kiszámításakor, függetlenül attól, hogy azt ugyanazon gyárban vagy egy másikban gyártották-e. Tehát a nem származó ingot értékét nem kell figyelembe venni a felhasznált nem származó anyagok értékének összeadásakor.

2.4. A jegyzékben szereplő szabály a megkövetelt legkisebb mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelenti, és több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; viszont a kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményezhet származó helyzetet. Tehát, ha egy szabály azt mondja, hogy az előállítás egy bizonyos szintjén nem származó anyagok felhasználhatók, akkor az ilyen anyagok felhasználása az előállítás egy korábbi szakaszában megengedett, de egy későbbi szakaszban már nem.

2.5. Ha a jegyzék egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel is kell használni.

Például:

Az ex 50–55. árucsoportba tartozó szövetekre vonatkozó szabály kimondja, hogy természetes szálak és egyéb anyagok mellett vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel kell használni; lehet az egyiket vagy a másikat, vagy mindkettőt használni.

2.6. Ha a jegyzék egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, e feltétel nyilvánvalóan nem akadályozza más olyan anyagok felhasználását, amelyek saját belső természetüknél fogva nem felelnek meg a szabálynak. (A textíliákra vonatkozóan lásd még az alábbi 5.2. megjegyzést is.)

Például:

A 1904 vámtarifaszámra vonatkozó szabály kifejezetten kizárja gabonafélék és származékaik használatát, ez azonban nem akadályozza ásványi sók, vegyi anyagok és más, nem gabonafélékből előállított adalékok használatát. Ez azonban nem vonatkozik az olyan termékekre, amelyek – bár nem állíthatók elő a jegyzékben szereplő adott anyagokból – az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan természetű anyagból állíthatók elő.

Például:

Egy, az ex 62. árucsoportba tartozó, nem szövött anyagokból készült ruházati cikk esetében, ha kizárólag nem származó fonál felhasználása megengedett a termékosztályban, nem lehet nem szövött ruhaanyagból kiindulni – még ha a nem szövött ruhaanyagokat általában nem is lehet előállítani fonálból. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis, vagyis a szál fázis lesz.

2.7. Ha a jegyzék egy szabályában két vagy több százalékértékeket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok legnagyobb értékére, akkor e százalékértékeket nem lehet összeadni. Az összes felhasznált nem származó anyag legnagyobb értéke sohasem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó százalékos arányokat sem.

3. megjegyzés

3.1. A „természetes szálak” kifejezés a jegyzékben a mesterséges és szintetikus szálaktól eltérő egyéb szálakra vonatkozik, és a fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és eltérő rendelkezés hiányában a „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a kártolt, fésült vagy másként feldolgozott, de nem fonott szálakat is.

3.2. A „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101–5105 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőröket, az 5201–5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálakat és az 5301–5305 vámtarifaszám alá tartozó más növényi rostokat.

3.3. A „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papíripari rostanyagok” kifejezések a jegyzékben a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, az 50–63. árucsoportba nem besorolt anyagok leírására szolgálnak.

3.4. A „szintetikus vagy mesterséges vágott szálak” kifejezés a jegyzékben az 5501–5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

4. megjegyzés

4.1. Ha a jegyzék egy adott termékével kapcsolatban e megjegyzésre hivatkoznak, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem alkalmazandók az ezen termék előállítása során felhasznált olyan textilalapanyagokra, amelyek együttesen a felhasznált összes textilalapanyag teljes súlyának legfeljebb 10%-át teszik ki (lásd még a 4.3. és 4.4. megjegyzést is).

4.2. E tűréshatárt azonban csak a kevert összetételű termékekre lehet alkalmazni, amelyek két vagy több textil alapanyagból készültek.

A textilalapanyagok a következők:

– selyem,

– gyapjú,

– durva állati szőr,

– finom állati szőr,

– lószőr,

– pamut,

– papíripari rostanyag és papír, – len,

– kender,

– juta és más textilháncsrost,

– szizál és az Agave nemhez tartozó más növény rostjai,

– kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetű rost,

– szintetikus végtelen szál,

– mesterséges végtelen szál,

– szintetikus vágott szál,

– mesterséges vágott szál.

Például:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó, az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból előállított fonal kevert fonal. Következésképpen a (vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást megkövetelő) származási szabályokat ki nem elégítő nem származó szintetikus vágott szálat a fonal súlyának 10%-áig lehet felhasználni.

Például:

Az 5112 vámtarifaszám alá tartozó, az 5107 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készült fonalból előállított gyapjúszövet kevert szövet. Következésképpen a (vegyi anyagból vagy textilpépből történő feldolgozást megkövetelő) származási szabályokat ki nem elégítő szintetikus fonalat, vagy a (nem kártolt, nem fésült vagy a fonáshoz másként elő nem készített természetes szálakból történő előállítást megkövetelő) származási szabályokat ki nem elégítő gyapjúfonalat, vagy a kettő kombinációját a szövet súlyának legfeljebb 10%-áig lehet felhasználni.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá tartozó, az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készült tűzött szövet csak akkor kevert termék, ha maga a pamutszövet is kevert szövet, amely két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készült, vagy ha a felhasznált pamutfonal maga is kevert.

Például:

Ha az érintett tűzött szövet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készült, akkor nyilvánvaló, hogy a felhasznált fonalak két különböző textilalapanyagot alkotnak és ennek megfelelően a tűzött szövet kevert termék.

Például:

A mesterséges fonalból és pamutfonalból készült tűzött szőnyeg juta hátoldallal kevert termék, mert három textilalapanyagot használtak fel hozzá. Tehát bármely nem származó anyag, amely az előállítás későbbi fázisában van, mint amit a szabály megenged, felhasználható, feltéve hogy, együttes súlyuk nem haladja meg a szőnyeget alkotó textilanyagok súlyának 10%-át. Így a juta hátoldal és/vagy a pamutfonal behozható az előállításnak e szakaszában, feltéve hogy, eleget tesznek a súllyal kapcsolatos követelményeknek.

4.3. „Paszományozott vagy anélküli, rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonalat” tartalmazó szövet esetén e tűréshatár e fonal tekintetében 20%.

4.4. A legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból, vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmazó szövet esetén e tűréshatár e szalag tekintetében 30%.

5. megjegyzés

5.1. Olyan textiltermékek esetében, amelyek a jegyzékben e megjegyzésre utaló lábjegyzettel vannak megjelölve, az érintett konfekcionált termékre a jegyzék 3. oszlopában meghatározott szabályt ki nem elégítő bélések és közbélések kivételével a textilanyagok felhasználhatók, feltéve hogy a terméktől eltérő vámtarifaszám alá vannak besorolva, és értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

5.2. Az 50–63. árucsoportba nem besorolható anyagok szabadon felhasználhatók, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textilanyagokat, vagy sem.

Például:

Ha a jegyzékben egy szabály azt írja elő, hogy egy bizonyos textiltermékhez, mint például egy hosszúnadrághoz, fonalat kell felhasználni, ez nem zárja ki fémcikkek, mint például gombok használatát, mert a gombokat nem sorolták az 50–63. árucsoportba. Ugyanezen oknál fogva ez nem zárja ki a zipzár használatát, jóllehet a zipzárak általában tartalmaznak textilanyagokat.

5.3. Amennyiben százalékos szabályt kell alkalmazni, az 50–63. árucsoportba nem besorolható anyagok értékét figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításánál.

6. megjegyzés

6.1. Az ex 2707, 2713, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában a „speciális eljárások” a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval (1);

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav-anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizálás;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

(1) Lásd a Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjához tartozó 4. b) kiegészítő magyarázó megjegyzést.

6.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a „speciális eljárások” a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav-anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizálás;

h) alkilezés;

i) izomerizálás;

k) (kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok esetén) olyan hidrogénnel történő kéntelenítés, amelynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85%-a redukálódik (ASTM D 1266–59 T módszer);

l) (kizárólag a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetén) parafinmentesítés a szűrés kivételével;

m) (kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok esetén) hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy a stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelését (pl. a hidrofiniselés vagy a színtelenítés) azonban nem lehet speciális eljárásnak tekinteni;

n) (kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó tüzelőolajok esetén) atmoszferikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy e termékeknek ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve kevesebb, mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

o) (kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok – a gázolaj és a fűtőolaj kivételével – esetén) kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel.

6.3. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, e műveletek bármilyen kombinációja vagy hasonló műveletek nem járnak a származó helyzet elnyerésével.

II. MELLÉKLET

AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK SZÁRMAZÓ HELYZETÉNEK ELNYERÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON ELVÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁS VAGY FELDOLGOZÁS JEGYZÉKE
HR-vámtarifaszám Áruleírás A nem származó anyagokon a származó helyzet elnyerése érdekében végzett megmunkálás vagy feldolgozás
1. árucsoport Élő állatok  * 
ex 2. árucsoport Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség; a 0201, 0202, 0206 és 0210 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0202 vtsz. alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott húsa kivételével
0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0201 vtsz. alá tartozó szarvasmarhafélék friss vagy hűtött húsa kivételével
0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0201–0205 vtsz. alá tartozó vágott állatok kivételével
0210 Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0201–0206 és a 0208 vtsz. alá tartozó hús, vágási melléktermék és belsőség vagy a 0207 vtsz. alá tartozó baromfimáj kivételével
ex 3. árucsoport Élő halak és rákok, élő puhatestű és más gerinctelen víziállatok  * 
0302–0305 Hal, az élő hal kivételével Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex0306 Rákok, kivéve élő rák Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex0307 Puhatestűek; gerinctelen víziállatok a rákok és puhatestűek kivételével, kivéve az élő puhatestűeket Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 4. árucsoport Tejtermékek, a 0402, 0403, 0404–0406 vtsz. alá tartozók kivételével; másutt nem említett élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
0402, 0404–0406 Tejtermékek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0401 vagy a 0402 vtsz. alá tartozó tej és tejszín kivételével
0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával is Előállítás, amelynek során:
– a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie,
– a 2009 vtsz. alá tartozó felhasznált gyümölcsleveknek (az ananászlé, a citromlé vagy a grépfrutlé kivételével) teljes egészében előállítottaknak kell lenniük, és
– a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
0407 Madártojás héjában frissen, tartósítva vagy főzve  * 
0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0407 vtsz. alá tartozó madártojás kivételével
0409 Természetes méz  * 
ex 5. árucsoport Másutt nem említett állati eredetű termékek, az ex05 02 és ex05 06 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex0502 Feldolgozott sertés- és vaddisznószőr, sörte A szőr és sörte tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése
ex0506 Csont és szarvmag, megmunkálatlanul Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
6. árucsoport Növényi termékek  * 
ex 7. árucsoport Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók, kivéve a 0710–0713 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább  * 
ex07 10-ex07 13 Élelmezési célra alkalmas zöldség fagyasztva vagy szárítva, ideiglenesen tartósítva, az ex07 10 és az ex07 11 vtsz. alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált zöldségfélének teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex0710 Csemegekukorica (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztott Előállítás friss vagy hűtött csemegekukoricából
ex0711 Csemegekukorica, ideiglenesen tartósítva Előállítás friss vagy hűtött csemegekukoricából
ex 8. árucsoport Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfélék vagy dinnyefélék héja, a 0811, 0812, 0813 és 0814 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább  * 
0811 Gyümölcs és dió nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
– Cukor hozzáadásával Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek vagy diónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
0812 Gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek vagy diónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
0813 Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vtsz. alá tartozók kivételével; diókeverék vagy ezen árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek vagy diónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
0814 Citrusfélék és a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 9. árucsoport Kávé, tea, matétea és fűszerek, a 0910 vtsz. alá eső fűszerkeverékek kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább  * 
ex0910 Az ezen árucsoporthoz tartozó 1. b) megjegyzésben említett keverékek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
10. árucsoport Gabonafélék  * 
ex 11. árucsoport Malomipari termékek; maláta, keményítő; inulin; búzasikér, az ex 11 06 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályt lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gabonafélének, élelmezési célra alkalmas zöldségnek, a 0714 vtsz. alá tartozó gyökérnek és gumónak vagy gyümölcsnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex1106 Liszt és dara a 0713 vtsz. alá tartozó szárított, héjazott hüvelyes zöldségből A 0708 vtsz. alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése
ex 12. árucsoport Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány; olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara kivételével, kivéve a mustárliszt és -dara, az ezekre vonatkozó szabályt lásd alább  * 
1208 Olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsökből készült liszt és dara, a mustárliszt és -dara kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 13. árucsoport Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat, a 1301 vtsz. alá tartozók kivételével, az erre vonatkozó szabályt lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
1301 Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és balzsam Előállítás, amelynek során a 1301 vtsz. alá tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
14. árucsoport Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termék  * 
ex 15. árucsoport Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz, a 1501, 1502, 1504, ex15 05, 1506, ex15 07–1515, ex15 16, ex15 17és ex15 19 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
1501 Sertészsír; más sertészsír és baromfizsír kiolvasztva, sajtolt vagy oldószerrel kivont is:
– Csontból vagy hulladékból származó zsiradék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0203, 0206 vagy a 0207 vtsz. alá tartozók vagy a 0506 vtsz. alá tartozó csontok kivételével
– Más Előállítás a 0203 vagy 0206 vtsz. alá tartozó sertéshúsból vagy annak élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékből és belsőségből vagy a 0207 vtsz. alá tartozó baromfihúsból vagy annak élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékből és belsőségből
1502 Szarvasmarhafaggyú; birka- vagy kecskefaggyú, nyersen vagy kiolvasztva olvasztott, sajtolt vagy oldószerrel kivont is:
– Csontból vagy hulladékból származó zsiradék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0201, 0202, 0204 vagy a 0206 vtsz. alá tartozók vagy a 0506 vtsz. alá tartozó csontok kivételével
– Más Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált állati eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
– Halból vagy tengeri emlősből nyert olaj és zsír szilárd frakciói Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 1504 vtsz. alá tartozó más anyagokat is
– Más Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált állati eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex1505 Finomított lanolin Előállítás az 1505 vtsz. alá tartozó nyers gyapjúzsírból
1506 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
– Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 1506 vtsz. alá tartozó más anyagokat is
– Más Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált állati eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex15 07–1515 Stabilizált növényi olajok és frakciók, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
– Szilárd frakciók, a jojobaolaj szilárd frakciójának kivételével Előállítás az 1507–1515 vtsz. alá tartozó más anyagokból
– Más, az alábbiak kivételével: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
– – Tungolaj (kínai faolaj); mirtuszviasz és japánviasz
– – Olajok és frakcióik műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
ex1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, újraészterezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált állati és növényi eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex1517 A 1507–1515 vtsz.ok alá tartozó növényi olajok étkezésre alkalmas folyékony keveréke Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex1519 A mesterséges viasz jellemzőivel rendelkező ipari zsíralkoholok Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 1519 vtsz. alá tartozó zsírsavakat is
1601 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből és belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek Előállítás az 1. árucsoportba tartozó állatokból
1602 Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér Előállítás az 1. árucsoportba tartozó állatokból
1603 Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból Előállítás az 1. árucsoportba tartozó állatokból. Azonban valamennyi felhasznált halnak, ráknak, rákfélének, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált halnak vagy halikrának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
1605 Elkészített vagy konzervált rák és rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált ráknak, rákfélének, puhatestű és más gerinctelen víziállatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
– Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 1702 vtsz. alá tartozó más anyagokat is
– Más cukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítve vagy színezve Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, hozzáadott ízesítővagy színezőanyagok nélkül Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely más felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 18. árucsoport Kakaó és kakaókészítmények, a 1801 és 1806 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
1801 Kakaóbab, egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve  * 
1806 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely más felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
– Malátakivonat Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely más felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1902 Tészta főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképpen elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása), elkészítve is Előállítás, amelynek során valamennyi gabonafélének (durumbúza kivételével), húsnak, vágási melléktermék és belsőségnek, halnak, ráknak és rákfélének vagy puhatestű állatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vtsz. alá tartozó burgonyakeményítő kivételével
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona, a kukorica kivételével, szem formában előfőzve vagy másképp elkészítve:
– Kakaó hozzáadása nélkül Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált gabonának és lisztnek (a Zea indurata fajtájú kukorica és a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie, és
– a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– Kakaó hozzáadásával Előállítás a nem a 1806 vtsz. alá tartozó anyagokból, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 11. árucsoportba tartozók kivételével
2001 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, diónak vagy zöldségnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2002 Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás, amelynek során a felhasznált paradicsomnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2003 Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gombának vagy szarvasgombának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2004 és 2005 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált zöldségnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2006 Gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-)püré, gyümölcsvagy dió- (mogyoró-) krém, főzéssel készítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
– Hozzáadott cukrot nem tartalmazó, nem gőzölt vagy nem vízben főzött gyümölcs és dió (mogyoró), fagyasztva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak (mogyorónak) teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
– Hozzáadott cukrot vagy alkoholt nem tartalmazó dió (mogyoró) Előállítás, amelynek során a 0801, 0802 és a 1202–1207 vtsz. alá tartozó származó felhasznált dió (mogyoró) és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex2009 Zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 21. árucsoport Különböző ehető készítmények, az ex21 02, ex21 03, 2104 és 2106 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex2101 Pörkölt cikória és kivonata, eszenciája és koncentrátuma Előállítás, amelynek során a felhasznált cikóriának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Mustárliszt, vagy -dara vagy elkészített mustár azonban felhasználható
– Elkészített mustár Előállítás mustárlisztből vagy -darából
ex2104 – Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldségek kivételével
– Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény Azon vámtarifaszám szabályát kell alkalmazni, amelyhez a termék ömlesztett szállítmány esetén tartozna
ex2106 Ízesített vagy színezett cukorszirup Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 22. árucsoport Italok, szesz és ecet, a 2201, 2202, ex22 04, 2205, ex22 07, ex22 08 és ex22 09 vámtarifaszám alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó Előállítás, amelynek során a felhasznált víznek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2202 Víz, beleértve az ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át, és bármely felhasznált gyümölcslének (az ananászlé, a citromlé és a grépfrutlé kivételével) teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust alkohol hozzáadásával
Az alábbi szőlőt tartalmazó termékek:
Előállítás más szőlőmustból
2205, ex22 07, ex22 08 és ex22 09 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve; etilalkohol és más szesz, denaturálva is; szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához; ecet Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a szőlő vagy bármely szőlőszármazék kivételével
ex2208 Whisky kevesebb, mint 50 térfogatszázalék alkoholtartalommal Előállítás, amelynek során a gabonából nyert felhasznált alkohol értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15%-át
ex 23. árucsoport Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány, az ex23 03, ex23 06 és 2309 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex2303 Keményítő gyártásánál keletkező hulladék kukoricából (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot Előállítás, amelynek során a felhasznált kukoricának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex2306 Az olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, 3 tömegszázalékot meghaladó olívaolaj -tartalommal Előállítás, amelynek során a felhasznált olívabogyónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gabonafélének, cukornak vagy melasznak, mustnak vagy tejnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2401 Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék  * 
2402 Szivar, mind a két végén levágott végű szivar (manillaszivar), kisalakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból Előállítás, amelynek során a 2401 vtsz. alá tartozó feldolgozatlan dohány vagy dohányhulladék legalább 70 tömegszázalékának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex2403 Fogyasztási dohány (elszívásra) Előállítás, amelynek során a 2401 vtsz. alá tartozó feldolgozatlan dohány vagy dohányhulladék legalább 70 tömegszázalékának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló, «homogenizált» vagy «visszanyert» dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 25. árucsoport Só; kén; földek és kövek; gipsz; mész és cement; az ex25 04, ex25 15, ex25 16, ex25 18, ex25 19, ex25 20, ex25 24, ex25 25 és ex25 30 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex2504 Dúsított széntartalmú természetes kristályos grafit, tisztított és őrölt A széntartalom növelése, a kristályos nyersgrafit tisztítása és őrlése
ex2515 Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú A 25 cm-t meghaladó vastagságú márvány (a már fűrészelt is) fűrészelése vagy más módon történő vágása
ex2516 Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú A 25 cm-t meghaladó vastagságú kő (a már fűrészelt is) fűrészelése vagy más módon történő vágása
ex2518 Kalcinált dolomit A nem kalcinált dolomit kalcinálása
ex2519 Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit) hermetikusan zárt tartályban és olvasztott vagy kiégetett (szinterezett) magnéziától eltérő magnézium-oxidok, vegyileg tisztán is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható
ex2520 Speciálisan fogászati felhasználásra készített gipsz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex2524 Természetes azbesztszálak Előállítás azbesztkoncentrátumból
ex2525 Csillámpor Csillám vagy csillámhulladék őrlése
ex2530 Földfesték, kalcinálva vagy porítva A földfesték kalcinálása vagy őrlése
26. árucsoport Ércek, salakok és hamuk Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 27. árucsoport Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek lepárlási termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; az ex27 07 és 2709–2715 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex2707 Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványi olajokhoz hasonló olaj, amelyben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, és amelynek 250 °C-ig több mint 65 térfogatszázaléka desztillálódik (beleértve a petróleum és a benzol keverékeit is), energetikai vagy tüzelőanyag céljára Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális cél *  Más módszerek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban, használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
ex2709 Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj Bitumenes anyagok roncsoló lepárlása
2710–2712 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyankészítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze. Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogén Vazelin; paraffinviasz, mikro-kristályos kőolajviasz, paraffin-gács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális cél * 
Más módszerek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban, használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
2713–2715 Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványokból előállított olaj egyéb maradéka Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj -bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális cél *  Más módszerek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban, használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
ex 28. árucsoport Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból; az ex28 05, ex28 11, ex28 33 és ex28 40 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex2805 «Elegyfém» (ritka földfémek keveréke) Előállítás elektrolitikus úton vagy hőkezeléssel, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex2811 Kén-trioxid Előállítás kéndioxidból Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex2833 Alumíniumszulfát Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex2840 Nátrium-perborát Előállítás dinátrium-tetraborát pentahidrátból Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 29. árucsoport Szerves vegyi anyagok; az ex29 01, ex29 02, ex29 05, 2915, 2932, 2933 és 2934 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex2901 Aciklikus szénhidrogének energetikai és tüzelőanyag célra Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális cél *  Más módszerek amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex2902 Ciklánok és ciklének (az azulének kivételével), benzol, toluol, xilol energetikai és tüzelőanyag célra Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális cél *  Más módszer, melyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex2905 Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol vagy glicerol fémalkoholátjai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 2905 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok azonban csak akkor használhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2915 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és 2916 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2932 Csak oxigén-heteroatomos hetero-ciklikus vegyületek:
– Belső éterek és halogénezett, szulfo-, nitrovagy nitrozo-származékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Ciklikus acetátok és belső félacetátok, valamint halogénezett, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és 2933 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2934 Más heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, 2933 és 2934 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át. Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 30. árucsoport Gyógyszeripari termékek, a 3002, 3003 és a 3004 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3002 Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:
– Termékek, amelyek két vagy több alkotórész összekeverésével készültek, terápiás vagy megelőzési célra, vagy ilyen célokra szánt nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– Más:
– – Emberi vér Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó egyéb anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Állati vérkészítmény terápiás és megelőzési célokra Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szeroglobulinok kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Hemoglobin, hemoglobulin és szeroglobulin Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3003 és 3004 Gyógyszerek (a 2003, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozók kivételével) Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A 3003 vagy a3004 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok együttes értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 31. árucsoport Trágyázószerek, az ex31 05 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex3105 Két vagy három trágyázóelemet (a nitrogén, foszfor és kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; az ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:
– Nátriumnitrát
– Kalciumciánamid
– Káliumszulfát
– Káliummagnézium
-szulfát
Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 32. árucsoport Cserző- és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok; gitt és masztix; tinták; kivéve az alábbiakat: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex3201 Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik Előállítás növényi eredetű cserzőanyag-kivonatokból Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3205 Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó 3. megjegyzésben meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények *  Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vtsz. alá tartozók kivételével. Azonban használhatók a 3205 vtsz. alá tartozó anyagok, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 33. árucsoport Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, a 3301 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve az e vámtarifaszám alá tartozó más «csoport» *  anyagait is. Ugyanazon csoport anyagai csak azzal a feltétellel használhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 34. árucsoport Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, «fogászati viasz» és gipsz alapú fogászati készítmények; az ex34 03 és 3404 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex3403 Kenőanyagok 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olaj tartalommal Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális cél *  Más módszerek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban használhatók azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
3404 Műviaszok és elkészített viaszok:
– Műviaszok és elkészített viaszok paraffin, kőolajviasz, bitumenes ásványból nyert viasz, paraffin-gács vagy izzasztott paraffinviaszból nyert viasz alappal Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, az alábbiak kivételével:
– a 1516 vtsz. alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olaj,
– a 1519 vtsz. alá tartozó viasz jellegű nem vegytiszta zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok,
– a 3404 vtsz. alá tartozó anyagok Ezen anyagok azonban felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 35. árucsoport Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; a 3505 és az ex35 07 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:
– Keményítőéterek és -észterek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 3505 vtsz. alá tartozó más anyagokat is
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3505 vtsz. alá tartozók kivételével
ex3507 Másutt nem említett elkészített enzimek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
36. árucsoport Puskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények, gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 37. árucsoport Fényképészeti és mozgófényképészeti termékek; a 3701, 3702 és a 3704 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3701 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és a szövet kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:
– Azonnal előhívó film színes fényképezéshez, csomagolva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vtsz. alá tartozók kivételével. Azonban használhatók a 3702 vtsz. alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vtsz. alá tartozók kivételével. Azonban használhatók a 3701 és 3702 vtsz. alá tartozó anyagok, feltéve ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3702 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a szövet kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan azonnal előhívó film tekercsben Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá tartozik Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3704 Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és szövet Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701–3704 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá tartozik Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 38. árucsoport A vegyipar különböző termékei; 3801, ex38 03, ex38 05, ex38 06, ex38 07, 3808–3814, 3818–3820, 3822 és a 3823 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3801 Mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid grafit; grafitból vagy más szénből készült termékek massza alakban vagy mint más félgyártmány:
– Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródhoz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Grafitpaszta, amelyben a grafit az ásványolajjal alkotott elegyében több mint 30 tömegszázalékban szerepel Előállítás, amelynek során a 3403 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex3803 Finomított tallolaj A nyers tallolaj finomítása Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex3805 Szulfátterpentin-olaj, tisztítva A nyers szulfátterpentin-olaj lepárlással vagy finomítással történő tisztítása Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex3806 Esztergyanta Előállítás gyantasavból Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex3807 Faszurok (fakátrány-szurok) Fakátrány lepárlása Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3808 Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedésszabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír): Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3810 Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonó anyagai: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:
– Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal Előállítás, amelynek során a 3811 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3812 Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3813 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814 Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3818 Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3819 Hidraulikus fékfolyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3820 Fagyálló és jégoldó készítmények Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3822 Összetett diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, a3002 vagy 3006 vtsz. alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és vele rokon iparágak másutt nem említett maradékai és melléktermékei:
Az e vámtarifaszám alá tartozók közül:
– Természetes gyantás alapú, elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
– Nafténsavak, vízben oldhatatlan sói és észterei
– Szorbit, a 2905 vtsz. alá tartozó kivételével
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Kőolajszulfonátok, az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolaj szulfátjai kivételével; bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói
– Ioncserélők
– Getterek vákuumcsövekhez
– Alkáli vasoxidok gáztisztításhoz
– Szalmiákszesz és széngáztisztításnál kimerült gázgyári tisztítómassza
– Szulfonaftén savak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik
– Kozmaolaj és Dippel (csontkátrány)–olaj
– Különböző anionokkal rendelkező sók elegyei
– Zselatinbázisú másolópaszták, papír vagy textil hordozón is
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex39 01–3915 Műanyagok alapanyag formájában, hulladék és forgács; az ex39 07 vtsz. kivételével, az erre vonatkozó szabályt lásd alább:
– Addíciós homopolimerizációs termékek Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és
– a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át *  Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex3907 Polikarbonátból és akrilnitril- butadién-sztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha együttes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át * 
ex39 16–3921 Műanyag félkész termékek és készáruk, az ex39 16, ex39 17, ex39 20 és ex39 21 vtsz. kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább:
– Sík termékek a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva, vagy a téglalaptól vagy négyzettől eltérő alakra vágva; más termékek a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át *  Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más:
– – Addíciós homopolimerizációs termékek Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és
– a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– – Más Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át *  Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex39 16 és ex39 17 Profil és cső Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és
– a termékkel azonos vámtarifaszám m alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex3920 Ionomer lap vagy film Előállítás hőre lágyuló részleges sóból, amely etilén és metakril savnak fém, főleg cink és nátrium ionokkal részlegesen semlegesített kopilimerje Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex3921 Fémbevonatú műanyag fóliák Előállítás nagymértékben átlátszó, 23 mikronnál kisebb vastagságú poliészter fóliából *  Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
3922–3926 Műanyag készáruk Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 40. árucsoport Gumi és ebből készült áruk; a 4001, 4005, 4012 és ex40 17 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex4001 Rétegelt kreppgumi lemez cipőkhöz Természetes gumilapok rétegelése
4005 Vulkanizálatlan gumikeverék, alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke, a természetes gumi kivételével, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör- vagy kis nyomású gumiabroncs; cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
– Újrafutózott gumi légabroncs, tömör vagy kis nyomású gumiabroncs Használt gumiabroncsok újrafutózása
– Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4011 vagy a 4012 vtsz. alá tartozók kivételével
ex4017 Keménygumiból készült áruk Előállítás keménygumiból
ex 41. árucsoport Nyers bőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; az ex41 02, 4104–4107 és 4109 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex4102 Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- vagy báránybőrről
4104–4107 Bőr gyapjú és szőr nélkül, a 4108 vagy a 4109 vtsz. alá tartozó bőrök kivételével Az előcserzett bőr újracserzése vagy Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
4109 Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr Előállítás a 4104–4107 vtsz. alá tartozó bőrből, feltéve hogy a bőr értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
42. árucsoport Bőráruk; nyerges- és szíj gyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tárolók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 43. árucsoport Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; az ex43 02 és 4303 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex4302 Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:
– Tábla, harántvágott és hasonló formák Az össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrme színtelenítése vagy festése, valamint szabása és összeállítása
– Más Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
4303 Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru Előállítás a 4302 vtsz. alá tartozó össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
ex 44. árucsoport Fa és faipari termékek; faszén; az ex44 03, ex44 07, ex44 08, 4409, ex44 10-ex44 13, ex44 15, ex44 16, 4418 és ex44 21 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex4403 Négy oldalán durván faragott fa Előállítás gömbfából, kérgezetten is vagy csupán durván faragva
ex4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is Gyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés
ex4408 Legfeljebb 6 mm vastag lapolt furnérlemez és rétegelt lemez és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva Lapolás, gyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés
ex4409 Fa (beleértve az össze nem állított parkett- és szegélylécet parkettához) bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, «V» alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyítetten vagy hasonlóan formázott) gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállított is:
– Csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállított Csiszolás vagy fogazott illesztés
– Peremezett és mintázott fa Peremezés vagy mintázás
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex44 10-ex44 13 Peremezett és mintázott fa, beleértve a mintázott padlószegélyléceket és más mintázott táblákat is Peremezés vagy mintázás
ex4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag Előállítás nem méretre vágott fatáblákból
ex4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei Előállítás hasított dongákból, amelyek korábbi megmunkálása csak a két fő felület fűrészelésére terjedt ki
4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított parkett-tábla, zsindely:
– Ács- és épületasztalosipari termék Valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Üreges fapaneleket és zsindelyt azonban fel lehet használni
– Peremezett és mintázott fa Peremezés vagy mintázás
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex4421 Gyufaszál; cipész faszeg és facsap Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából, a 4409 vtsz. alá tartozó megmunkált fa kivételével
ex 45. árucsoport Parafa és parafaáruk; a 4503 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
4503 Természetes parafából készült áru Előállítás a 4501 vtsz. alá tartozó parafából
46. árucsoport Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
47. árucsoport Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; papírhulladék és használt papír vagy karton Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 48. árucsoport Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; az ex48 11, 4816, 4817, ex48 18, ex48 19, ex48 20 és ex48 23 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex4811 Vonalas, kockás vagy margós papír és karton Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4816 Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4817 Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy karbonból készült doboz, tasak, tárca és mappa Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex4818 Toalett (WC) papír Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex4820 Írótömb Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 49. árucsoport Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz; a 4909 és 4910 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is Előállítás a nem a 4909 vagy a 4911 vtsz. alá tartozó anyagokból
4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
– Öröknaptárak vagy nem papírból vagy kartonból készült tartóra helyezhető cserélhető blokkok Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás a nem a 4909 vagy a 4911 vtsz. alá tartozó anyagokból
ex 50. árucsoport Selyem; az ex50 03, 5004-ex50 06 és 5007 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex5003 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, és a foszlatott anyagot is), kártolt vagy fésült A selyemhulladék kártolása vagy fésülése
5004-ex50 06 Fonal selyemből és selyem hulladékból Előállítás * :
– kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből, selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
5007 Szövet selyemből vagy selyem hulladékból:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 51. árucsoport Gyapjú, finom vagy durva állati szőr; lószőr fonal és szövet; az 5106–5110 és 5111–5113 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább:
5106–5110 Gyapjú, finom vagy durva állati szőr vagy lószőr fonal Előállítás * :
– kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből, selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
5111–5113 Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból, vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 52. árucsoport Pamut; az 5204–5207 és 5208–5212 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
5204–5207 Pamutfonal és cérna Előállítás * :
– kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből, selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
5208-tól 5212-ig Pamutszövet
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített mesterséges vágott szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 53. árucsoport Más növényi textilszál; papírfonal és papírszövet; az 5306–5308 és 5309–5311 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
5306-tól 5308-ig Fonal más növényi rostból; papírfonal Előállítás * :
– kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből, selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
5309-től 5311-ig Szövet más növényi rostból, szövet papírfonalból
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy
mesterséges vágott szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5401-től 5406-ig Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonal, monofil és cérna Előállítás * :
– kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből, selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített
más természetes textilszálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
5407-től 5408-ig Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült szövet
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5501-től 5507-ig Szintetikus vagy mesterséges vágott szál Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5508-tól 5511-ig Fonal és varrócérna Előállítás * :
– kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből, selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
– papíripari rostanyagból
5512-től 5516-ig Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült szövet
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 56. árucsoport Vatta, nemez és nem szőtt szövet; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk, az 5602, 5604, 5605 és az 5606 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
– Tűnemez Előállítás * :
– természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
– az 5402 vtsz. alá tartozó polipropilén végtelen szálak,
– az 5303 vagy az 5506 vtsz. alá tartozó
polipropilén vágott szálak, vagy
– az 5501 vtsz. alá tartozó polipropilén fonókábel,
amelyek finomsági száma minden egyágú végtelen szál és vágott szál esetében 9 decitexnél kisebb, felhasználhatók, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás * :
– természetes szálakból,
– kazeinből készült szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
5604 Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:
– Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva Előállítás nem textilanyaggal bevont gumifonalból és - zsinegből
– Más Előállítás * :
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
5605 Fonal fémszálból, Paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettek Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
5606 Paszományozott fonal az 5404 és 5405 vtsz. alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva, az 5605 vtsz. alá tartozó fémezett fonal és a Paszományozott lószőr fonal kivételével; zseníliafonal; hurkolt, bordázott fonal Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
– papíripari rostanyagból
57. árucsoport Szőnyegek és más textil padlóborítók:
– Tűnemezből Előállítás * :
– természetes szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
– az 5402 vtsz. alá tartozó polipropilén végtelen szálak,
– az 5503 vagy az 5506 vtsz. alá tartozó polipropilén vágott szálak, vagy
– az 5501 vtsz. alá tartozó polipropilén fonókábel,
amelyek finomsági száma minden egyágú végtelen szál és vágott szál esetében 9 decitexnél kisebb, felhasználhatók, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más nemezből Előállítás * 
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített természetes szálakból,
vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Más textil borítók Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– szintetikus vagy mesterséges szálakból készült fonalból,
– természetes szálakból, vagy
– nem kártolt, nem fésült
vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból
ex 58. árucsoport Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés, az 5805 és az 5810 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább:
– Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
– Más Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült, vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy
befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5805 Kézi szövésű fali szőnyeg, kárpit, mint pl: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított fali szőnyeg, kárpit, konfekcionálva is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
5810 Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
5901 Szövetek, mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textil szövet kalapkészítéshez Előállítás fonalból
5902 Kerékköpeny kordszövet, magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkóz műselyem szálból:
– Legfeljebb 90 tömegszázalék textiltartalommal Előállítás fonalból
– Más Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5903 Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vtsz. alá tartozó szövetek kivételével Előállítás fonalból
5904 Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is Előállítás fonalból * 
5905 Textil falborító:
– Gumival, műanyaggal vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve Előállítás fonalból:
– Más Előállítás * :
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5906 Gumizott szövet, az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével:
– Kötött vagy hurkolt Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Szintetikus fonalból készült más szövetek, 90 tömegszázalékot meghaladó textiltartalommal Előállítás vegyi anyagokból
– Más Előállítás fonalból
5907 Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek, vagy hasonlók számára Előállítás fonalból
5908 Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is:
– Impregnált fehérizzású gázharisnya Előállítás csőszerűen kötött gázharisnyaszövetből
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
5909-től 5911-ig Ipari célra használt textiláru:
– Nem az 5911 vtsz. alá tartozó nemezből készült fényező korong vagy gyűrű Előállítás a 6310 vtsz. alá tartozó fonalból vagy hulladék szövetből vagy rongyból
– Más Előállítás * 
– kókuszrost fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
60. árucsoport Kötött és hurkolt kelmék Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
61. árucsoport Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:
– Két vagy több darabból álló, kiszabott vagy eleve adott formára készített kötött vagy hurkolt kelme összevarrása vagy más módon történő összeállítása során nyert termék Előállítás fonalból * :
– Más Előállítás * :
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
ex 62. árucsoport Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; az ex62 02, ex62 04, ex62 06, ex62 09, ex62 10, 6213, 6214, ex62 16 és az ex62 17 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás fonalból * ,  * 
ex62 02, ex62 04, ex62 06 és ex62 09 Hímzett női, leányka- és csecsemőruha és ruházati kellékek és tartozékok csecsemők számára Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás nem hímzett szövetből, feltéve hogy a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
ex62 10 és ex62 16 Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelés Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás borítás nélküli szövetből, feltéve hogy a felhasznált borítás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-ár * 
6213 és 6214 Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
– Hímzett Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * ,  * 
vagy
Előállítás nem hímzett szövetből, feltéve hogy a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
– Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * 
6217 Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével
– Hímzett Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás nem hímzett szövetből, feltéve hogy a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
– Alumíniumozott poliészter fóliával borított tűzálló szövet felszerelés Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás borítás nélküli szövetből, feltéve hogy a borítás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
– Közbélés gallérhoz és kézelőhöz, kivágva Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás fonalból * 
ex 63. árucsoport Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy; a 6301–6304, 6305, 6306, ex63 07 és 6308 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
6301-től 6304-ig Takaró, úti takaró; ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília:
– Nemezből, nem szövött anyagból Előállítás * :
– természetes szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Más:
– – Hímzett Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * ,  * 
vagy
Előállítás nem hímzett szövetből (a kötött és hurkolt áruk kivételével), feltéve hogy a nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– – Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * ,  * 
6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására Előállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
6306 Ponyva, vászontető és napellenző; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:
– Nem szőtt szövetből Előállítás * :
– természetes szálakból,
vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépből
– Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * 
6307 Más készáru, beleértve a szabásmintát is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
6308 Szőnyeg, fali szőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve A készletben lévő minden darabnak meg kell felelnie annak a szabálynak, melyet akkor kellene alkalmazni, ha nem lenne a készlet része. Nem származó áruk is felhasználhatók, ha együttes értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
6401–6405 Lábbeli Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 6406 vtsz. alá tartozó talprészhez vagy talpbéléshez erősített felsőrész összeállítások kivételével
6406 Lábbelirész; kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló cikk; lábszárvédő, bokavédő és hasonló cikk és ezek részei Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 65. árucsoport Kalap és más fejfedő, valamint ezek részei, a 6503 és 6505 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
6503 Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vtsz. alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is Előállítás fonalból vagy textilszálból * 
6505 Kalap és más fejfedő, kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textil anyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is Előállítás fonalból vagy textilszálból * 
ex 66. árucsoport Esernyő, napernyő, sétapálca, botszék, sétabot, ostor, lovaglókorbács és ezek részei; a 6601 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
6601 Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
67. árucsoport Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, valamint emberhajból készült áruk Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 68. árucsoport Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült ának; az ex68 03, ex68 12 és ex68 14 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex6803 Palakőből vagy agglomerált palából készült áru Előállítás megmunkált palakőből
ex6812 Azbesztből készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex6814 Csillámból készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír, karton vagy más anyag alátéten is Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is)
69. árucsoport Kerámiai termékek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 70. árucsoport Üveg és üvegáruk; a 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 és ex70 19 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
7006 A 7003, 7004 vagy a 7005 vtsz. alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve Előállítás a 7001 vtsz. alá tartozó anyagokból
7007 Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből Előállítás a 7001 vtsz. alá tartozó anyagokból
7008 Többrétegű szigetelőüveg Előállítás a 7001 vtsz. alá tartozó anyagokból
7009 Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is Előállítás a 7001 vtsz. alá tartozó anyagokból
7010 Üvegballon, üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
vagy
Az üvegáru csiszolása, feltéve hogy a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
vagy
Az üvegáru csiszolása, feltéve hogy a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
A kézzel fúvott üvegáru kézi festése (a szitafestés kivételével), feltéve hogy a kézzel fúvott üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex7019 Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével) Előállítás:
– pászmából, előfonatból, fonalból vagy
vágott szálból, vagy
– üveggyapotból
ex 71. árucsoport Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat; érme; az ex71 02, ex71 03, ex71 04, 7106, ex71 07, 7108, ex71 09, 7110, ex71 11, 7116 és 7117 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex71 02, ex71 03 és ex71 04 Megmunkált drágakő és féldrágakő (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) Előállítás megmunkálatlan drágakövekből vagy féldrágakövekből
7106, 7108 és Nemesfémek:
7110 – Megmunkálatlan Előállítás a 7106, 7108 vagy a 7110 vtsz. alá nem osztályozott anyagokból
vagy
A 7106, 7108 vagy a 7110 vtsz. alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása
vagy
A 7106, 7108 vagy a 7110 vtsz. alá tartozó nemesfémek egymással vagy nem nemesfémmel történő ötvözése
– Félgyártmány vagy por alakban Előállítás megmunkálatlan nemesfémből
ex71 07, ex71 09
és ex71 11
Nemesfémmel plattírozott fém, félgyártmány Előállítás megmunkálatlan nemesfémmel plattírozott fémből
7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7117 Ékszerutánzat Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
vagy
Előállítás nem aranyozott, ezüstözött vagy platinával bevont nem nemesfém részekből, feltéve hogy valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 72. árucsoport Vas és acél; a 7207, 7208–7216, 7217, ex72 18, 7219–7222, 7223, ex72 24, 7225–7227, 7228 és 7229 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
7207 Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy a 7205 vtsz. alá tartozó anyagokból
7208-tól 7216-ig Síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7206 vtsz. alá tartozó ingotból és más elsődleges formákból
7217 Huzal vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7207 vtsz. alá tartozó félkész termékekből
ex72 1872 19-től 7222-ig Félkész termék, síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból Előállítás a 7218 vtsz. alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formákból
7223 Huzal rozsdamentes acélból Előállítás a 7218 vtsz. alá tartozó félkész termékekből
ex72 24, 7225-től 7227-ig Félkész termék, síkhengerelt termék, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, más ötvözött acélból Előállítás a 7224 vtsz. alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formákból
7228 Rúd más ötvözött acélból; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7206, 7218 vagy a 7224 vtsz. alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formákból
7229 Huzal más ötvözött acélból Előállítás a 7224 vtsz. alá tartozó félkész termékekből
ex 73. árucsoport Vas- és acéláruk; az ex73 01, 7302, 7304, 7305, 7306, ex73 07, 7308 és ex73 15 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex7301 Szádpalló Előállítás a 7206 vtsz. alá tartozó anyagokból
7302 Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag Előállítás a 7206 vtsz. alá tartozó anyagokból
7304, 7305 és 7306 Cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas cső kivételével) Előállítás a 7206, 7207, 7218 vagy a 7224 vtsz. alá tartozó anyagokból
ex7307 Rozsdamentes acélból készült, több részből álló csőszerelvény (ISO No X 5 CrNiMo 1712) A kovácsolt nyersdarab esztergálása, fúrása, feldörzsölése, menetvágása, lesorjázása és lefúvatása homokkal, amelynek az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35%-át
7308 Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előregyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A 7301 vtsz. alá tartozó szögvasat, idomvasat és szelvényt azonban nem szabad felhasználni
ex7315 Hólánc Előállítás, amelynek során a 7315 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 74. árucsoport Réz és ebből készült áruk; a 7401, 7402, 7403, 7404 és 7405 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7401 Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapatott réz) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
7402 Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
7403 Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan:
– Finomított réz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
– Más elemeket tartalmazó rézötvözet és finomított réz Elállítás megmunkálatlan finomított rézből vagy hulladékból és törmelékből
7404 Rézhulladék és -törmelék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
7405 Mesterötvözet Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 75. árucsoport Nikkel és ebből készült áruk; a 7501–7503 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7501-től 7503-ig Nyers nikkel (szulfidfémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke; megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és -törmelék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 76. árucsoport Alumínium és ebből készült áruk, a 7601, a 7602 és ex76 16 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7601 Megmunkálatlan alumínium Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumínium hulladékból vagy -törmelékből hőkezeléses vagy elektrolitikus úton
7602 Alumíniumhulladék és -törmelék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex7616 Alumíniumból készült áruk, az alumíniumhuzalból készült háló, drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyag (beleértve a végtelen szalagot is), és a nyújtott alumínium kivételével Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban, alumíniumhuzalból készült hálót, drótszövetet, rácsot, sodronyfonatot, kerítésfonatot, erősítőszövetet és hasonló anyagokat (beleértve a végtelen szalagot is), és nyújtott alumíniumot fel lehet használni, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 78. árucsoport Ólom és ebből készült áruk; a 7801 és 7802 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7801 Megmunkálatlan ólom:
– Finomított ólom Előállítás «finomítatlan ólomból» vagy «kohóólomból»
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a 7802 vtsz. alá tartozó hulladékot és törmeléket nem lehet felhasználni
7802 Ólomhulladék és -törmelék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 79. árucsoport Cink és ebből készült áruk; a 7901 és a 7902 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7901 Megmunkálatlan cink Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a 7902 vtsz. alá tartozó hulladékot és törmeléket nem lehet felhasználni
7902 Cinkhulladék és -törmelék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 80. árucsoport Ón és ebből készült áruk; a 8001, 8002 és a 8007 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8001 Megmunkálatlan ón Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a 8002 vtsz. alá tartozó hulladékot és törmeléket nem lehet felhasználni
8002 és 8007 Ónhulladék és -törmelék; más áru ónból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 81. árucsoport Más nem nemesfém; cermet; és ezekből készült áruk:
– Megmunkált más nem nemesfém; és ezekből készült áruk Előállítás, amelynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 82. árucsoport Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; a 8206, 8207, 8208, ex82 11, 8214 és 8215 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
8206 A 8202–8205 vámtarifaszámok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a 8202–8205 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A 8202–8205 vtsz. alá tartozó szerszámokat fel lehet használni, ha értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
8207 Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talaj fúráshoz való szerszámot is Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8208 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex8211 Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Nem nemesfémből készült késpengét és nyelet azonban fel lehet használni
8214 Másutt nem említett késművesáru (pl. haj nyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Nem nemesfémből készült nyelet azonban fel lehet használni
8215 Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Nem nemesfémből készült nyelet azonban fel lehet használni
ex 83. árucsoport Másutt nem említett különféle áruk nem nemesfémből; az ex83 06 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex8306 Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A 8306 vtsz. alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 84. árucsoport Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; az ex84 01, 8402, 8403, ex84 04, 8406–8409, 8411, 8412, ex84 13, ex84 14, 8415, 8418, ex84 19, 8420, 8423, 8425–8430, ex84 31, 8439, 8441, 8444–8447, ex84 48, 8452, 8456–8466, 8469–8472, 8480, 8482, 8484 és 8485 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex8401 Nukleáris fűtőanyagelem Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8402 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8403 és ex84 04 Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével, és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazánhoz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag nem a 8403 vagy nem a 8404 vtsz. alá tartozik Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8407 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8409 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy a 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8412 Más erőgép és motor Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex8413 Forgószivattyú Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex8414 Ipari ventilátor, légfúvó és ehhez hasonlók Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8418 Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex8419 Fa-, papíripari rostanyag- és kartonipari gépek gép Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8420 Kalander vagy más hengerlőgép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8423 Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével); súly mindenfajta mérleghez Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8425–8428 Emelő, mozgató, be- és kirakodó gép Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a 8431 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:
– Úthenger Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a 8431 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8430 Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a 8431 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex8431 Úthenger alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8439 Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8444–8447 Az e vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex8448 A 8444 és a 8445 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8452 Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötőgép(fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű:
– Varrógép (csak zártöltésű), motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
– a (motor nélküli) fej összeállítására felhasznált valamennyi nem származó anyag értéke nem haladja meg az 5 értékét, és
– a felhasznált fonalfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet származó termék
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8456–8466 A 8456–8466 vtsz. alá tartozó szerszámgépek és gépek, ezek alkatrészei és tartozékai Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8469–8472 Irodagépek (pl. írógép, számológép, automatikus adatfeldolgozó gép, másológép, fűzőgép) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8480 Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8484 Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8485 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 85. árucsoport Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; a 8501, 8502, ex85 18, 8519–8529, 8535–8537, ex85 41, 8542, 8544–8546 és 8548 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során: – valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és – valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a 8503 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a 8501 vagy a 8503 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8519 Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül:
– Elektromos lemezjátszó Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8520 Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül is Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8521 Videofelvevő és -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8522 A 8519–8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8523 Hang vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8524 Lemez, szalag és más anyag, amelyen hangot vagy más jelenséget rögzítettek, beleértve a lemez készítésére szolgáló matricát és a mesterlemezt is, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével:
– Lemez készítésére szolgáló matrica és mesterlemez Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a 8523 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8525 Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és tévéműsor-adókészülék,
-vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékekkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő)
Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8527 Rádiótelefon-, rádiótávíró-és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8528 Televíziós adás vételére alkalmas készülék (a videomonitor és video vetítőkészülék is), rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is
– Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
– Más Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8529 Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei:
– Kizárólag vagy elsősorban videofelvevő vagy -lejátszó készülék alkatrészei Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8535 és 8536 Elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a 8538 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8537 Kapcsolótábla, -panel (a numerikus vezérlésű is), -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
a fenti korlátozás mellett, a 8538 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex8541 Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz, a csipekre nem vágott félvezető szelet (wafer) kivételével Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8542 Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
a fenti korlátozás mellett, a 8541 vagy 8542 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték csatlakozóval, vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva, vagy csatlakozóval felszerelve is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8545 Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8547 Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8548 Gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8601–8607 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8608 Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrzőjelző- és biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrésze Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8609 Konténer (beleértve a folyadék szállítására alkalmasat is) egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakítva és felszerelve Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 87. árucsoport Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; a 8709–8711,
ex87 12,8715 és 8716 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább:
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8709 Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az idetartozó jármű alkatrésze Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8710 Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen járműalkatrésze Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotorkerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi:
– Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, amelynek hengerűrtartalma:
– – Legfeljebb 50 cm3 Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
– – 50 cm3-t meghaladó Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
– Más Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex8712 Kerékpár, golyóscsapágy nélkül Előállítás nem a 8714 vtsz. alá tartozó anyagokból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8715 Gyermekkocsi és alkatrésze Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8716 Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 88. árucsoport Légi járművek, űrhajók és ezek részei; az ex88 04 és 8805 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex8804 Forgó (rotáló) ejtőernyő Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 8804 vtsz. alá tartozó más anyagokat is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8805 Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékező szerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
89. árucsoport Hajó, csónak és más úszószerkezet Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A 8906 vtsz. alá tartozó hajótörzsek azonban nem használhatók fel Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 90. árucsoport Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrésze és tartozéka; a 9001, 9002, 9004, ex90 05, ex90 06, 9007, 9011, ex90 14, 9015–9020 és 9024–9033 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9001 Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9002 Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9004 Szemüveg, látásjavító, védő- és más szemüveg Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex9005 Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és más teleszkóp és ezek foglalata, a csillagászati prizmás távcső és foglalata kivételével Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex9006 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, az elektromos gyújtású villanókörte kivételével Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9007 Mozgóképfelvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9011 Összetett optikai mikroszkóp, mikrofényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex9014 Más navigációs eszköz és készülék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9015 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9017 Rajzoló-Jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9018 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék:
– Fogorvosi szék beépített fogorvosi készülékkel vagy a fogászatban használt köpőcsészével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 9018 vtsz. alá tartozó más anyagokat is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9019 Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozókészülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9020 Más légzőkészülékek és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9024 Keménység-, szakító-, és nyomásszilárdság- és rugalmasság-vizsgáló gép és készülék vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9025 Faj súlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer, pszichrométer (regisztrálóval is) és mindezek egymással kombinálva is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9028 Gáz-, folyadék- és áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is:
– Alkatrész és tartozék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9029 Fordulatszámláló, teljesítményszámláló, taxióra, kilométerszámláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9030 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9031 Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vtsz. alá nem osztályozható mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9033 A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze és tartozéka Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 91. árucsoport Órák és ezek alkatrésze; a 9105 és
9109–9113 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább:
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9105 Más óra Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9109 Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9110 Komplett «kisóraszerkezet» vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes «kisóraszerkezet» vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers «kisóraszerkezet» vagy óraszerkezet Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, és
– a fenti korlátozás mellett, a 9114 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9111 Tok «kisóraszerkezethez» és ennek részei Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9112 Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek része Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9113 Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze:
– Nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel lemezelve is, vagy nemesfémmel plattírozott fémből Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
– Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
92. árucsoport Zenei eszközök; mindezek alkatrésze és tartozéka Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
93. árucsoport Fegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozéka Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 94. árucsoport Bútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét„ párna és más párnázott lakberendezési cikk; másutt nem említett lámpa és világítófel szerel és; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlóak; előre gyártott épület; a 9401, ex94 03, 9405 és 9406 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex94 01 és ex94 03 Nem nemesfémből készült, legfeljebb 300 g/m2 tömegű nem párnázott pamuthuzatot tartalmazó bútor Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
vagy
Előállítás a 9401 vagy a 9403 vtsz. alá tartozó elkészített pamutszövetből feltéve, hogy
– az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át, és
– minden más felhasznált anyag származó termék és nem a 9401 vagy nem a 9003 vtsz. alá tartozik
9405 Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a fényszórót és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9406 Előre gyártott épület Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 95. árucsoport Játékokjátékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrésze és tartozéka; a 9503 és 9506 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
9503 Más játék; kicsinyített méretű («méretarányos») modell és szórakozásra szánt hasonló modell, működő is; mindenféle kirakós játék (puzzle) Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex9506 Tornához, atlétikához, más sporthoz (az asztalitenisz kivételével) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban, golfütőfejek előállításához durván kialakított tömbök felhasználhatók
ex 96. árucsoport Különböző áruk; az ex96 01, ex96 02, ex96 03, 9605, 9606, 9612, ex96 13 és ex96 14 vtsz. alá tartozók kivételével; az ezekre vonatkozó szabályokat lásd alább: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex96 01 és ex96 02 Állati, növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült áru Előállítás az azonos vámtarifaszám alá tartozó «megmunkált» faragásra alkalmas anyagokból
ex9603 Seprű, kefe és ecset (a nyest- vagy mókusszőrből készült seprű, ehhez hasonlók és kefék kivételével), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, szobafestő párna és henger, gumibetétes törlő és nyeles felmosó Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9605 Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz A készletben lévő minden darabnak meg kell felelnie annak a szabálynak, melyet akkor kellene alkalmazni, ha nem kenne a készlet része. Nem származó áruk is felhasználhatók, ha együttes értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
9606 Gomb, franciakapocs, patentkapocs, patent, gombtest és ezek részei; nyers gomb Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9612 Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomatkészítésre -átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem Előállítás, amelynek során:
– valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszá m alá tartozik, és
– valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex9613 Öngyújtó piezo gyújtóval Előállítás során, amelynek során a 9613 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex9614 Pipa és pipafej Előállítás a pipakészítéshez durván kialakított tömbből
97. árucsoport Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik

III. MELLÉKLET

AZ EUR.1 SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt azon a nyomtatványon kell kiállítani, amelynek mintáját e melléklet tartalmazza. E nyomtatványt azon nyelvek egyikén kell kinyomtatni, amelyeken a megállapodás készült. A bizonyítványokat e nyelvek egyikén és az exportáló ország nemzeti jogszabályainak megfelelően kell kiállítani. Ha a nyomtatványt kézzel töltik ki, akkor azt tollal és nyomtatott betűvel kell elvégezni.

2. A bizonyítvány mérete 210 x 297 mm; hosszirányban legfeljebb +8 mm vagy –5 mm eltérés megengedett. A felhasznált papírnak fehér írópapírnak kell lennie a meghatározott méretben, nem tartalmazhat mechanikus pépet és súlya legalább 25 g/m2. Nyomtatott zöld guilloche-mintás háttérrel kell rendelkeznie, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi eszközökkel végzett hamisítást láthatóvá tesz.

3. A Közösség tagállamai és Izrael illetékes hatóságai fenntarthatják maguknak a jogot, hogy a bizonyítványokat maguk nyomtassák, vagy erre felhatalmazott nyomdákkal állíttassák elő. Ez utóbbi esetben valamennyi bizonyítványnak utalnia kell az ilyen engedélyre. Valamennyi bizonyítványon fel kell tüntetni a nyomda nevét és címét vagy az azonosítására szolgáló jelet. Továbbá a bizonyítványt el kell látni az azonosításra szolgáló, nyomtatott vagy kézzel írt sorszámmal.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY
1. Exportőr (név, teljes cím, ország) EUR.1 No A 000.000
Kitöltés előtt lásd a túloldali megjegyzéseket!
2. A(z)
.................................................................................
3. Címzett (név, teljes cím, ország) (kitöltése nem kötelező) és
.................................................................................
közötti preferenciális kereskedelemben használt bizonyítvány
(Írja be a megfelelő országok, országcsoportok vagy területek nevét)
4. Származási ország, országcsoport vagy terület 5. Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület
6. Szállítási adatok (kitöltése nem kötelező) 7. Megjegyzések
8. Tételszám; jelek és számok; a csomagok száma és fajtája(1); árumegnevezés 9. Bruttó súly
(kg) vagy más
mennyiség
(liter, m
3 stb.)
10. Számlák
(kitöltése nem kötelező)
11. VÁMHIVATAL ZÁRADÉKA
A nyilatkozat igazolása
Kiviteli okmány (2)
Típusa ...................... Száma .........................
Vámhivatal ....................................................
Kiállító ország vagy terület ...........................
........................................................................
Dátum ............................................................
........................................................................
(Aláírás)
Pecsét
12. AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA
Alulírott kijelentem, hogy a fent megnevezett áruk megfelelnek ez e bizonyítvány kiállításához megkövetelt feltételeknek.

Hely és dátum ...............................................

........................................................................
(Aláírás)
13. ELLENŐRZÉS IRÁNTI KÉRELEM 14. AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE
A végrehajtott ellenőrzés szerint(1)
□ a bizonyítványt a feltüntetett vámhivatal adta ki és az abban szereplő adatok pontosak
□ a bizonyítvány nem felel meg a hitelességi és pontossági követelményeknek (lásd a csatolt megjegyzéseket).
Kérem e bizonyítvány hitelességének és pontosságának ellenőrzését
................................................................................
(Hely és dátum)
................................................................................
(Hely és dátum)
Pecsét Pecsét
................................................
(Aláírás)
................................................
(Aláírás)
___________
(1) Írjon X-et a megfelelő négyzetbe!
(1) Ha az áru nincs csomagolva a darabszámát vagy az „ömlesztve” megjelölést kell feltünteni.
(2) Csak akkor kell kitölteni, ha az exportáló ország vagy terület előírásai ezt megkövetelik.

MEGJEGYZÉSEK

1. A bizonyítványokon nem lehet törlést alkalmazni vagy a szavakat felülírni. A javításokat a helytelen bejegyzések áthúzásával és a szükséges helyes adatok beírásával kell elvégezni. A javításokat a bizonyítványt kitöltő személynek el kell látnia kézjegyével, és ezt a kiállító ország vagy terület vámhatóságainak igazolnia kell.

2. A bizonyítványon szereplő árumegnevezések között nem maradhat üres hely, és minden árumegnevezést tételszámnak kell megelőznie. A legutolsó bejegyzést követően szorosan egy vízszintes vonalat kell húzni. A fel nem használt helyeket egy átlós vonallal át kell húzni oly módon, hogy az lehetetlenné tegyen bármilyen további bejegyzést.

3. Az árukat a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kell feltüntetni az azonosításukhoz szükséges elegendő részletességgel.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM
1. Exportőr (név, teljes cím, ország) EUR.1 No A 000.000
Kitöltés előtt lásd a túloldali megjegyzéseket!
2. A(z)
.................................................................................
3. Címzett (név, teljes cím, ország) (kitöltése nem kötelező) és
.................................................................................
közötti preferenciális kereskedelemben használt bizonyítvány
(írja be a megfelelő országok, országcsoportok vagy területek nevét)
4. Származási ország, országcsoport vagy terület 5. Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület
6. Szállítási adatok (kitöltése nem kötelező) 7. Megjegyzések
8. Tételszám; jelek és számok; a csomagok száma és fajtája(1); árumegnevezés 9. Bruttó súly
(kg) vagy más
mennyiség
(liter, m
3 stb.)
10. Számlák
(kitöltése nem kötelező)
(1) Ha az áru nincs csomagolva a darabszámát vagy az „ömlesztve” megjelölést kell feltünteni.
AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA
Alulírott a túloldalon megnevezett áruk exportőre,
KIJELENTEM, hogy az áruk megfelelnek a mellékelt bizonyítvány kiállításához megkövetelt követelményeknek;
MEGHATÁROZOM az alábbiakban azon körülményeket, amelyek alapján az áruk a fenti feltételeknek megfelelnek:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
BENYÚJTOM az alábbi igazoló okmányokat (1):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
VÁLLALOM, hogy az illetékes hatóság kérése alapján rendelkezésére bocsátom azon további okmányokat, amelyeket a mellékelt bizonyítvány kiállításához megkövetelnek, és vállalom, hogy adott esetben az említett hatóság betekinthet belső nyilvántartásaimba és ellenőrizheti a fenti áruk előállítási műveleteit.
KÉREM az árukra vonatkozó mellékelt bizonyítvány kiállítását.
............................................................................
(Hely és dátum)
............................................................................
(Aláírás)
(1) Például: a behozatali okmányok, szállítási bizonyítványok, a gyártó nyilatkozatai stb., amelyek az előállítás során felhasznált termékekre vagy a változatlan állapotban újra kivitt árukra vonatkoznak.

IV. MELLÉKLET

A 22. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT NYILATKOZAT

Alulírott, az ezen okmányban ismertetett áruk exportőre, kijelentem, hogy – kivéve, ahol másképpen van jelezve – az áruk teljesítik a származó helyzet elnyerésének feltételeit:

az Európai Közösséggel/Izraellel (1)

való kedvezményes kereskedelemben, és hogy az áruk származási országa:

az Európai Közösség/Izrael (1)

.....................................

(Hely és dátum)

.................................................................

(Aláírás)

(Az aláírást követnie kell az aláíró olvashatóan írt nevének)

(1) A nem kívánt rész törlendő.

5. JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

1. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „vámjogszabályok”: az áruk behozatalát, kivételét, tranzitját és bármely vámeljárás alá vonását szabályozó, a Felek területén alkalmazandó törvényi vagy rendeleti rendelkezések, beleértve a Felek által elfogadott tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket is;

b) „vámok”: a Felek területén a vámjogszabályok alkalmazása során kirótt és beszedett valamennyi vám, adó, díj vagy más teher, kivéve azon díjakat és terheket, amelyek a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségeinek összegére korlátozódnak;

c) „megkereső hatóság”: a Felek egyike által e célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóság, amely vámügyekben segítségnyújtást kér;

d) „megkeresett hatóság”: a Felek egyike által e célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amelyhez a vámügyi segítségnyújtás iránti megkeresés érkezik;

e) „személyi adatok”: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó valamennyi adat.

2. cikk

Hatály

(1) A Felek a hatáskörükön belül, az e jegyzőkönyvben meghatározott módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosításában, különösen a vámjogszabálysértések megelőzése, megvizsgálása és felderítése révén.

(2) A vámügyi segítségnyújtás – e jegyzőkönyv szerint – kiterjed a Felek bármely közigazgatási hatóságára, amely hatáskörrel rendelkezik e jegyzőkönyv alkalmazására. Ez nem érinti a kölcsönös bűnügyi jogsegély szabályait. A kölcsönös segítségnyújtás az igazságügyi hatóságok megkeresésére gyakorolt hatáskörben szerzett információkra csak akkor terjed ki, ha e hatóságok hozzájárulásukat adják.

3. cikk

Segítségnyújtás megkeresés alapján

(1) A megkereső hatóság megkeresésére a megkeresett hatóság minden vonatkozó információt átad, amely a vámjogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítását lehetővé teszi, beleértve az ilyen jogszabályok megsértésére vonatkozóan ismertté vált vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkat.

(2) A megkereső hatóság megkeresésére a megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot arról, hogy a Felek valamelyikének területéről kivitt árut megfelelően vitték-e be a másik Fél területére és – adott esetben – közli az árukra alkalmazott vámeljárást is.

(3) A megkereső hatóság megkeresésére a megkeresett hatóság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy különös felügyeletet gyakoroljon:

a) azon természetes és jogi személyek felett, akik alaposan gyanúsíthatók azzal, hogy megsértik vagy megsértették a vámjogszabályokat;

b) olyan helyek felett, ahol az áruk tárolása oly módon történik, amely alapján okkal feltételezhető, hogy azokat a vámjogszabályokkal ellentétes cselekményekhez szándékoznak használni;

c) a feltehetőleg vámjogszabálysértések tárgyát képező áruk mozgása felett;

d) olyan szállítóeszközök felett, amelyekről okkal feltételezhető, hogy azokat vámjogszabályt sértő cselekmény elkövetéséhez használták, használják vagy használhatják.

4. cikk

Önkéntes segítségnyújtás

A Felek – törvényeiknek, jogszabályaiknak és más jogi eszközeiknek megfelelően -segítséget nyújtanak egymásnak, amennyiben ezt a vámjogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében szükségesnek tartják, különösen akkor, ha az alábbiakra vonatkozó információ birtokába jutnak:

– olyan cselekmények, amelyek megsértették, sértik vagy sérthetik a vámjogszabályokat és a másik Fél érdeklődésére számot tarthatnak,

– az ilyen cselekmények megvalósítása során alkalmazott új eszközök és módszerek,

– a tudvalevőleg vámjogszabálysértések tárgyát képező áruk.

5. cikk

Kézbesítés/értesítés

A megkereső hatóság megkeresésére a megkeresett hatóság a rávonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező címzettnek az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó

– valamennyi iratot kézbesítse,

– valamennyi határozatról értesítést küldjön.

Ilyen esetben a 6. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

6. cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

(1) Az e jegyzőkönyv szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. Az ilyen megkeresések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell a megkereséshez. Amennyiben a helyzet sürgőssége megkívánja, szóbeli megkereséseket is el lehet fogadni, de ezeket írásban haladéktalanul meg kell erősíteni.

(2) Az e cikk (1) bekezdése szerinti megkereséseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

a) a megkereső hatóság megnevezése;

b) a kért intézkedés;

c) a megkeresés tárgya és oka;

d) az érintett törvények, jogszabályok és más jogi eszközök;

e) azon természetes vagy jogi személyeknek a lehetőség szerinti minél pontosabb és átfogóbb megjelölése, akik ellen a vizsgálat irányul;

f) a vonatkozó tények és a már végrehajtott vizsgálatok összefoglalása, az 5. cikkben előírt esetek kivételével.

(3) A megkeresést a megkeresett hatóság egyik hivatalos nyelvén vagy egy általa elfogadott nyelven kell benyújtani.

(4) Ha egy megkeresés nem felel meg az alaki követelményeknek, a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni; óvintézkedéseket azonban el lehet rendelni.

7. cikk

A megkeresések teljesítése

(1) A segítségnyújtás iránti megkeresés teljesítése érdekében a megkeresett hatóság, vagy ha az maga nem járhat el, az a hatóság, amelyhez az előbbi a megkeresést továbbította, saját hatáskörében és a rendelkezésére álló eszközökkel úgy jár el, mintha saját nevében vagy ugyanezen Fél egy másik hatóságának megkeresésére járna el, megadva a már rendelkezésre álló információkat, elvégezve a megfelelő vizsgálatokat vagy intézkedve azok elvégzéséről.

(2) A segítségnyújtás iránti megkereséseket a megkeresett Fél törvényeinek, jogszabályainak és más jogi eszközeinek megfelelően kell teljesíteni.

(3) A megkereső Fél vámjogszabálysértések vizsgálatára felhatalmazott tisztviselői -különleges esetekben és a megkeresett Fél egyetértésével – jelen lehetnek a Közösségben vagy Izraelben, amikor annak tisztviselői a megkereső Felet érintő jogsértések tekintetében végeznek vizsgálatot, és kérhetik, hogy a megkeresett Fél vizsgálja meg a vonatkozó könyveket, nyilvántartásokat és más okmányokat vagy adathordozókat, azokról adjon másolatot, vagy más, a jogsértéssel kapcsolatos információt szolgáltasson.

8. cikk

Az információnyújtás formája

(1) A megkeresett hatóság okmányok, okmányok hitelesített másolata, jelentések és hasonlók formájában közli a megkereső hatósággal a vizsgálatok eredményét.

(2) Az (1) bekezdésben említett okmányok helyettesíthetők az ugyanezen célra bármilyen formában készített számítógépes információval.

9. cikk

A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

(1) A Felek megtagadhatják az e jegyzőkönyvben előírt segítségnyújtást, amennyiben az:

a) sértené a Közösség valamely tagállamának vagy Izraelnek a szuverenitását, amelytől e jegyzőkönyv alapján a segítségnyújtást kérték; vagy

b) sértené a közrendet, biztonságot vagy más alapvető érdekeket; vagy

c) a vámokra vonatkozó rendelkezésektől eltérő deviza- vagy adórendelkezéseket érintene; vagy

d) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

(2) Amennyiben a megkereső hatóság olyan segítségnyújtásért folyamodik, amelyet megkeresés esetén maga sem tudna teljesíteni, akkor erre a körülményre felhívja a figyelmet megkeresésében. Ilyen esetben a megkeresett hatóság dönt, hogy miként válaszol a megkeresésre.

(3) Amennyiben a segítséget nem adják meg vagy elutasítják, úgy az erre vonatkozó döntést és annak okát haladéktalanul közölni kell a megkereső hatósággal.

10. cikk

A bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség

(1) E jegyzőkönyv alapján bármilyen formában közölt információt bizalmasan kell kezelni. Az információkra vonatkozik a hivatali titoktartási kötelezettség, és azokat az információt fogadó Fél hasonló információkra vonatkozó jogszabályai, valamint a Közösség hatóságaira vonatkozó megfelelő rendelkezések szerinti védelem illeti meg.

(2) Személyes adatokat csak akkor lehet közölni, ha a Felek jogszabályai által a személyek számára nyújtott védelem szintje egyenértékű. A Feleknek legalább az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló, 1981. január 28-i 108. számú Európa tanácsi egyezményben foglalt alapelveken nyugvó védelmi szintet kell biztosítaniuk.

11. cikk

Az információk felhasználása

(1) A rendelkezésre bocsátott információt kizárólag az e jegyzőkönyv szerinti célokra lehet felhasználni, és azt bármely Fél más célokra csak az információt szolgáltató közigazgatási hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával és adott esetben az e hatóság által megállapított korlátozásokkal használhatja fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem zárják ki az információk felhasználását a vámjogszabályok megsértése miatt később indított bármely bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

(3) A Felek az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően megszerzett információkat és megtekintett okmányokat bizonyítékként felhasználhatják jegyzőkönyveikben, jelentéseikben és vallomásaikban, valamint bírósági eljárásokban és vádemelés céljára.

12. cikk

Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban – az adott felhatalmazás keretei között – szakértőként vagy tanúként jelenjen meg a másik Fél igazságszolgáltatása előtt, és az eljáráshoz szükséges tárgyakat, dokumentumokat vagy azok hitelesített másolatait bemutassa. A megjelenés iránti megkeresésnek pontosan meg kell jelölnie, hogy milyen ügyben, milyen jogcímen és milyen minőségben hallgatják meg a tisztviselőt.

13. cikk

A segítségnyújtás költségei

A Felek lemondanak az e jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve – adott esetben – olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségei esetében, akik nem közszolgálati feladatot látnak el.

14. cikk

Végrehajtás

(1) E jegyzőkönyv végrehajtásával egyrészről az Európai Közösségek Bizottságának illetékes szervezeti egységeit, és – adott esetben – a Közösség tagállamainak vámhatóságait, másrészről Izrael központi vámhatóságait bízzák meg. Ezek határoznak a jegyzőkönyv alkalmazásához szükséges valamennyi gyakorlati rendelkezésről és intézkedésről, figyelembe véve az adatvédelem területén érvényes szabályokat. Javaslatot tehetnek az illetékes szerveknek e jegyzőkönyv általuk szükségesnek tekintett módosításaira.

(2) A Felek konzultálnak egymással, és a későbbiekben folyamatosan tájékoztatják egymást az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően elfogadott részletes végrehajtási szabályokról.

15. cikk

A jegyzőkönyv kiegészítő jellege

(1) E jegyzőkönyv kiegészíti és nem akadályozza bármely kölcsönös segítségnyújtási megállapodás alkalmazását, amely az Európai Közösség egy vagy több tagállama és Izrael között került vagy kerülhet megkötésre. Nem zárja ki a szélesebb körű kölcsönös segítségnyújtást sem e megállapodások alapján.

(2) A 11. cikk sérelme nélkül, e megállapodások nem érintik a Bizottság illetékes szervezeti egységei és a tagállamok vámhatóságai között a közösségi érdeket képező bármely vámügyi információ közlését szabályozó közösségi rendelkezéseket.

ZÁRÓOKMÁNY

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

meghatalmazottjai

az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a tagállamok, és

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG és az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség, meghatalmazottai,

egyrészről,

és IZRAEL ÁLLAM, a továbbiakban: Izrael, meghatalmazottja,

másrészről,

akik az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó megállapodás aláírása céljából az ezerkilencszázkilencvenötödik év november hónapjának huszadik napján Brüsszelben üléseztek, elfogadták a következő szövegeket:

az euro-mediterrán megállapodás, annak mellékletei és a következő jegyzőkönyvek:

1. jegyzőkönyv az Izraelből származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról,

2. jegyzőkönyv a Közösségből származó mezőgazdasági termékek Izraelbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról,

3. jegyzőkönyv a növényvédelmi kérdésekről,

4. jegyzőkönyv a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről,

5. jegyzőkönyv a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról.

A tagállamok és a Közösség meghatalmazottjai, valamint Izrael meghatalmazottja az alábbiakban felsorolt együttes nyilatkozatokat fogadták el és csatolták ezen záróokmányhoz:

együttes nyilatkozat a megállapodás 2. cikkéhez,

együttes nyilatkozat a megállapodás 5. cikkéhez,

együttes nyilatkozat a megállapodás 6. cikkének (2) bekezdéséhez,

együttes nyilatkozat a megállapodás 9. cikkének (2) bekezdéséhez,

együttes nyilatkozat a megállapodás 39. cikkéhez és VII. mellékletéhez,

együttes nyilatkozat a megállapodás VI. címéhez,

együttes nyilatkozat a megállapodás 44. cikkéhez,

együttes nyilatkozat a decentralizált együttműködésről,

együttes nyilatkozat a megállapodás 68. cikkéhez,

együttes nyilatkozat a megállapodás 74. cikkéhez,

együttes nyilatkozat a megállapodás 75. cikkéhez,

együttes nyilatkozat a közbeszerzésről,

együttes nyilatkozat az állat-egészségügyi kérdésekről,

együttes nyilatkozat a megállapodás 4. jegyzőkönyvéhez,

együttes nyilatkozat az előzetes végrehajtásról.

A tagállamok és a Közösség meghatalmazottjai, valamint Izrael meghatalmazottja továbbá tudomásul vették az ezen záróokmányhoz csatolt következő levélváltásokat:

megállapodás levélváltás formájában a rendezetlen kétoldalú kérdésekről,

megállapodás levélváltás formájában az 1. jegyzőkönyvről, valamint a közös vámtarifa 0603 10 alszáma alá tartozó friss vágott virágoknak és bimbóknak a Közösségbe történő behozataláról,

megállapodás levélváltás formájában az Uruguayi Forduló keretében kötött megállapodások végrehajtásáról.

Izrael meghatalmazottja tudomásul vette az Európai Közösségnek az alábbiakban említett és az ezen záróokmányhoz csatolt nyilatkozatait:

nyilatkozat a megállapodás 28. cikkéhez a származás kumulációjáról,

nyilatkozat a megállapodás 28. cikkéhez a származási szabályok kiigazításáról,

nyilatkozat a megállapodás 36. cikkéhez,

nyilatkozat a megállapodás VI. címéhez a gazdasági együttműködésről.

A tagállamok és a Közösség meghatalmazottjai tudomásul vették Izraelnek az alábbiakban említett és ezen záróokmányhoz csatolt nyilatkozatát:

nyilatkozat a megállapodás 65. cikkéhez.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στιςΒρυξέλλες, στιςείκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

11/55. kötet HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 323

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

EGYÜTTES NYILATKOZATOK

Együttes nyilatkozat a 2. cikkhez

A Felek újólag megerősítik, hogy fontosságot tulajdonítanak az emberi jogok tiszteletben tartásának, amint azokat az ENSZ Alapokmányában meghatározták, beleértve az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és fajgyűlölet elleni harcot.

Együttes nyilatkozat az 5. cikkhez

Meg lehet állapodni abban, hogy különböző témákban szakértői ülésekre kerüljön sor.

Együttes nyilatkozat a 6. cikk (2) bekezdéséhez

A Felek megállapodnak abban, hogy a mezőgazdasági áruk vagy a II. mellékletben nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek besorolására használt nómenklatúra változása esetén konzultációt folytatnak a meglévő engedmények fenntartásához szükségesnek tűnő kiigazításokról.

Együttes nyilatkozat a 9. cikk (2) bekezdéséhez

A megállapodás 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározott előzetes értesítés zavartalan alkalmazása céljából Izrael az elfogadás előtt megfelelő időn belül, nem hivatalos és bizalmas formában benyújtja a Bizottságnak az alkalmazandó mezőgazdasági alkotóelem számításának elemeit. A Bizottság tíz munkanapon belül tájékoztatja Izraelt értékeléséről.

Együttes nyilatkozat a 39. cikkhez és a VII. melléklethez

E megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon magában foglalja különösen a szerzői jogot, beleértve a számítógépes programokkal kapcsolatos szerzői jogot és a szomszédos jogokat, szabadalmakat, formatervezési mintákat, földrajzi jelzéseket, beleértve az eredetmegjelöléseket, a védjegyeket és szolgáltatási védjegyeket, az integrált áramkörök topográfiáit, valamint az ipari tulajdon oltalmáról szóló párizsi egyezmény (1967. évi stockholmi szöveg) 10a. cikkében említett tisztességtelen verseny elleni védelmet és a know-how-ra vonatkozó, nyilvánosságra nem hozott információk védelmét. Egyetértés született abban, hogy a megállapodás héber nyelve történő fordításakor a „szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon” kifejezést a „szellemi tulajdon”-nak megfelelő héber kifejezésre fordítják.

Együttes nyilatkozat a VI. címhez

Mindegyik Fél viseli a gazdasági együttműködéssel összefüggésben végzett tevékenységekben való részvételének pénzügyi költségét, amelyről eseti alapon döntenek.

Együttes nyilatkozat a 44. cikkhez

A Felek újólag megerősítik elkötelezettségüket a közel-keleti békefolyamat iránti, és abbeli hitüket, hogy a békét regionális együttműködéssel kell megszilárdítani. A Közösség a vonatkozó közösségi technikai és költségvetési eljárásoknak megfelelően kész támogatni az Izrael és szomszédai által előterjesztett közös fejlesztési projekteket.

Együttes nyilatkozat a decentralizált együttműködésről

A Felek újólag megerősítik, hogy a földközi-tengeri régióban, illetve az Európai Közösség és földközi-tengeri partnerei közötti tapasztalatcsere és ismeretátadás elősegítésének eszközeként fontosságot tulajdonítanak a decentralizált együttműködési programoknak.

Együttes nyilatkozat a 68. cikkhez

A Társulási Tanács eljárási szabályzata lehetőséget fog teremteni a határozatok írásbeli eljárás keretében történő meghozatalára.

Együttes nyilatkozat a 74. cikkhez

A Felek tudomásul veszik, hogy a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és az Izraeli Gazdasági és Szociális Tanács éves párbeszéd és kölcsönös együttműködés útján élénkítheti kapcsolatait.

Együttes nyilatkozat a 75. cikkhez

Választott bírósági eljárás alkalmazása esetén a Felek törekednek annak biztosítására, hogy a Társulási Tanács a második választott bíró kinevezésétől számított két hónapon belül kinevezze a harmadik választott bírót.

Együttes nyilatkozat a közbeszerzésről

A Felek hivatalos tárgyalásokat kezdenek számos téren annak érdekében, hogy a WTO keretében megkötött közbeszerzési megállapodásban – a továbbiakban: GPA – kölcsönösen megállapodottakon túlmenően megnyissák közbeszerzési piacaikat. E tárgyalásokat oly módon kell folytatni, hogy 1995 vége előtt megállapodást lehessen elérni. A Felek megállapodnak abban, hogy e tárgyalások többek között a következők beszerzésére terjednek ki:

– áruknak, munkáknak és szolgáltatásoknak a távközlési és helyi közlekedési ágazatban (a buszok kivételével) működő jogi személyek által történő beszerzése,

– szolgáltatásoknak a GPA hatálya alá tartozó jogi személyek által történő beszerzése, a GPA 1. függelékének 4. mellékletében foglalt kölcsönös kötelezettségvállalások bővítése érdekében. A Felek vállalják, hogy a GPA-ban már megállapodott rendelkezéseken túl tartózkodnak a másik Fél szállítói elleni további diszkriminatív intézkedések bevezetésétől a nehézáramú és orvosi készülékek terén, továbbá igyekeznek elkerülni az olyan diszkriminatív intézkedések bevezetését, amelyek torzítják a nyílt beszerzést. További olyan tárgyalásokra tekintettel, amelyek célja a hatály kölcsönös bővítése, a Felek időszakosan felülvizsgálják közbeszerzésről szóló megállapodásuk végrehajtását. Továbbá a Felek aktívan támogatják a távközlési szolgáltatási piacok liberalizálását, és részt vesznek az alap távközlési szolgáltatásokkal foglalkozó többoldalú GATS tárgyalócsoportban.

Együttes nyilatkozat az állat-egészségügyi kérdésekről

A Felek törekednek arra, hogy állat-egészségügyi ügyekre vonatkozó szabályaikat megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák, és ne vezessenek be új, a kereskedelmet indokolatlanul akadályozó intézkedéseket.

Együttes nyilatkozat a 4. jegyzőkönyvhöz

A Közösség és Izrael megállapodnak abban, hogy a Felek területén kívül végzett megmunkálást vagy feldolgozást passzív feldolgozással vagy hasonló eljárással végzik.

Együttes nyilatkozat az előzetes végrehajtásról

A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a megállapodás kereskedelemre és vámegyüttműködésre vonatkozó rendelkezéseit egy lehetőség szerint 1996. január 1-jén hatályba lépő ideiglenes megállapodással előzetesen hatályba léptetik.

MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN
a Közösség és Izrael között a rendezetlen kétoldalú kérdésekről

A. A Közösség levele

Uram!

A Közösség és Izrael tudomásul veszi az 1975. évi együttműködési megállapodás alkalmazását érintő, még mindig rendezetlen kétoldalú ügyek elfogadható megoldásának megvalósításáról létrejött megállapodást. Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy Kormánya egyetért-e e levél tartalmával. Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Unió Tanácsa nevében

B. Izrael levele

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„A Közösség és Izrael tudomásul veszi az 1975. évi együttműködési megállapodás alkalmazását érintő, még mindig rendezetlen kétoldalú ügyek elfogadható megoldásának megvalósításáról létrejött megállapodást. Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy Kormánya egyetért-e e levél tartalmával.”

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem azt, hogy Kormányom egyetért az Ön levelében foglaltakkal. Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Izrael kormánya részéről

MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN
a Közösség és Izrael között az 1. jegyzőkönyvről, valamint a közös vámtarifa 0603 10 alszáma alá tartozó friss vágott virágoknak és bimbóknak a Közösségbe történő behozataláról

A. A Közösség levele

Uram!

A Közösség és Izrael között az alábbi megállapodás jött létre:

Az 1. jegyzőkönyv előírja a közös vámtarifa 0603 10 alszáma alá tartozó, Izraelből származó friss vágott virágoknak és bimbóknak a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámok eltörlését, egy 19 500 tonnás kontingens keretében. Izrael vállalja, hogy eleget tesz az ezen vámok eltörlésének feltételeit teljesítő rózsák és szegfűk Közösségbe történő behozatalára vonatkozó alábbi feltételeknek:

– a Közösségbe történő behozatal árszínvonalának legalább az azonos termékekre azonos időszakban érvényes közösségi árszínvonal 85%-ának kell lennie,

– az izraeli árszínvonalat a behozott termékek árainak a reprezentatív közösségi importpiacokon történő rögzítésével kell meghatározni,

– a közösségi árszínvonal alapját a fő termelő tagállamok reprezentatív piacain feljegyzett termelői árak képezik,

– az árszínvonalakat kéthetente kell feljegyezi és a vonatkozó mennyiségekkel súlyozni. E rendelkezés közösségi és az izraeli árakra egyaránt vonatkozik,

– mind a közösségi termelői árak, mind az izraeli termékek importárai vonatkozásában különbséget kell tenni a nagyvirágú és a kisvirágú rózsák, valamint az egyvirágú és többvirágú szegfűk között,

– ha az izraeli árszínvonal egy termék esetében a közösségi árszínvonal 85%-a alatt van, a tarifális vámkedvezményt fel kell függeszteni. A Közösség visszaállítja a tarifális vámkedvezményt, ha a közösségi árszínvonal 85%-ának megfelelő, vagy annál magasabb izraeli árszínvonalat jegyeznek fel. Izrael vállalja továbbá, hogy fenntartja a rózsákkal és szegfűkkel folytatott kereskedelemben alkalmazott hagyományos osztályozást. Azon esetre, ha az osztályozás megváltoztatása miatt a közösségi piacon zavar keletkezne, a Közösség fenntartja magának a jogot arra, hogy az arányokat a hagyományos kereskedelmi rendnek megfelelően határozza meg. Ilyen esetekben megfelelő véleménycserét kell folytatni. Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy Kormánya egyetért-e e levél tartalmával. Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Unió Tanácsa nevében

B. Izrael levele

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„A Közösség és Izrael között az alábbi megállapodás jött létre:

Az 1. jegyzőkönyv előírja a közös vámtarifa 0603 10 alszáma alá tartozó, Izraelből származó friss vágott virágoknak és bimbóknak a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámok eltörlését, egy 19 500 tonnás kontingens keretében.

Izrael vállalja, hogy eleget tesz az ezen vámok eltörlésének feltételeit teljesítő rózsák és szegfűk Közösségbe történő behozatalára vonatkozó alább megállapított feltételeknek:

– a Közösségbe történő behozatal árszínvonalának legalább az azonos termékekre azonos időszakban érvényes közösségi árszínvonal 85%-ának kell lennie,

– az izraeli árszínvonalat a behozott termékek árainak a reprezentatív közösségi importpiacokon történő rögzítésével kell meghatározni,

– a közösségi árszínvonal alapját a fő termelő tagállamok reprezentatív piacain feljegyzett termelői árak képezik,

– az árszínvonalakat kéthetente kell feljegyezni és a vonatkozó mennyiségekkel súlyozni. E rendelkezés a közösségi és az izraeli árakra egyaránt vonatkozik,

– mind a közösségi termelői árak, mind az izraeli termékek importárai vonatkozásában különbséget kell tenni a nagyvirágú és a kisvirágú rózsák, valamint az egyvirágú és többvirágú szegfűk között,

– ha az izraeli árszínvonal egy termék esetében a közösségi árszínvonal 85%-a alatt van, a tarifális vámkedvezményt fel kell függeszteni. A Közösség visszaállítja a tarifális vámkedvezményt, ha a közösségi árszínvonal 85%-ának megfelelő, vagy annál magasabb izraeli árszínvonalat jegyeznek fel. Izrael vállalja továbbá, hogy fenntartja a rózsákkal és szegfűkkel folytatott kereskedelemben alkalmazott hagyományos osztályozást. Azon esetre ha az osztályozás megváltoztatása miatt a közösségi piacon zavar keletkezne, a Közösség fenntartja magának a jogot arra, hogy az arányokat a hagyományos kereskedelmi rendnek megfelelően határozza meg. Ilyen esetekben megfelelő véleménycserét kell folytatni. Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy Kormánya egyetért-e e levél tartalmával.” Van szerencsém megerősíteni azt, hogy Kormányom egyetért az Ön levelében foglaltakkal. Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Izrael kormánya részéről

MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN
a Közösség és Izrael között az Uruguayi Forduló keretében kötött megállapodások végrehajtásáról

A. A Közösség levele

Uram!

Az Európai Közösség és Izrael között létrejött megállapodás nem tartalmaz semmilyen rendelkezést a narancs Közösségbe történő behozatalára alkalmazott új szabályokat illetően. A Felek folytatják a tárgyalásokat ezen ügyben, hogy megoldást találjanak az 1995/1996. gazdasági év kezdete, azaz december 1-je előtt. Ezen összefüggésben a Közösség beleegyezett abba, hogy Izrael nem részesül kevésbé kedvező elbánásban, mint más földközi-tengeri partnerek. Ha 1995. december 1-jéig nem sikerül megállapodni a narancs belépési árát illetően, a Közösség minden szükséges intézkedést megtesz, hogy olyan, mindkét Fél számára megfelelő és elfogadható belépési árat garantáljon Izraelnek, amely lehetővé teszi 200 000 tonna narancs behozatalát Izraelből, amely szám az Izraelből származó narancs tényleges vámkontingensének 30%-os csökkentését jelenti. A Közösség továbbá elfogadja a megfelelő intézkedéseket a II. mellékletben nem szereplő, hagyományos izraeli feldolgozott mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalának lehetővé tétele érdekében, amelyekre az új megállapodásban meghatározott engedmények vonatkoznak. Hasonlóképpen, szükség esetén, Izrael párhuzamos intézkedéseket tesz a hagyományos közösségi mezőgazdasági termékek behozatalának biztosítására az 1995/1996. gazdasági évre. Lekötelezne, ha megerősítené, hogy Izrael kormánya egyetért-e e levél tartalmával. Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Az Európai Unió Tanácsa nevében

B. Izrael levele

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Az Európai Közösség és Izrael között létrejött megállapodás nem tartalmaz semmilyen rendelkezést a narancs Közösségbe történő behozatalára alkalmazott új szabályokat illetően. A Felek folytatják a tárgyalásokat ezen ügyben, hogy megoldást találjanak az 1995/1996. gazdasági év kezdete, azaz december 1-je előtt. Ezen összefüggésben a Közösség beleegyezett abba, hogy Izrael nem részesül kevésbé kedvező elbánásban, mint más földközi-tengeri partnerek. Ha 1995. december 1-jéig nem sikerül megállapodni a narancs belépési árát illetően, a Közösség minden szükséges intézkedést megtesz, hogy olyan, mindkét Fél számára megfelelő és elfogadható belépési árat garantáljon Izraelnek, amely lehetővé teszi 200 000 tonna narancs behozatalát Izraelből, amely szám az Izraelből származó narancs tényleges vámkontingensének 30%-os csökkentését jelenti. A Közösség továbbá elfogadja a megfelelő intézkedéseket a II. mellékletben nem szereplő, hagyományos izraeli feldolgozott mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalának lehetővé tétele érdekében, amelyekre az új megállapodásban meghatározott engedmények vonatkoznak. Hasonlóképpen, szükség esetén, Izrael párhuzamos intézkedéseket tesz a hagyományos közösségi mezőgazdasági termékek behozatalának biztosítására az 1995/1996. gazdasági évre. Lekötelezne, ha megerősítene, hogy Izrael kormánya egyetért e levél tartalmával.” Van szerencsém megerősíteni azt, hogy Kormányom egyetért az Ön levelében foglaltakkal. Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Izrael kormánya részéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATAI

Az Európai Közösség nyilatkozata a származás kumulációjáról (28. cikk)

Ha és amennyiben Izrael és valamely másik földközi-tengeri ország megállapodást köt szabad kereskedelem létrehozására, az Európai Közösség a politikai fejlődésnek megfelelően kész alkalmazni az ezen országokkal kötött kereskedelmi megállapodásaiban a származás kumulációját.

Az Európai Közösség nyilatkozata a származási szabályok kiigazításáról (28. cikk)

A Közösség és más harmadik országok között alkalmazandó származási szabályok harmonizálása folyamatának keretében a Közösség a jövőben előterjesztheti a Társulási Tanácsnak a 4. jegyzőkönyv adott esetben szükséges módosításait.

Az Európai Közösség nyilatkozata a 36. cikkhez

A Közösség kijelenti, hogy a 36. cikk (2) bekezdésében említett tisztességes versenyre vonatkozó végrehajtási szabályoknak a Társulási Tanács által történő elfogadásáig, a 36. cikk (1) bekezdésének értelmezésével összefüggésben, minden gyakorlatot, amely e cikkel ellentétes az Európai Közösséget létrehozó szerződés 85., 86., és 92. cikkében foglalt szabályokból fakadó kritériumok alapján, illetve az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek esetében az azon Szerződés 65. és 66. cikkében foglalt, valamint az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályokból fakadó kritériumok alapján – beleértve a másodlagos jogot is – fog megítélni. A II. cím 3. fejezetében említett mezőgazdasági termékek tekintetében a Közösség minden a 36. cikk (1) bekezdésének i. pontjával ellentétes gyakorlatot a Közösség által az Európai Közösséget létrehozó szerződés 42. és 43. cikke alapján megállapított, és különösen a Tanács 1962. évi 26. rendeletében meghatározott kritériumok alapján fog megítélni.

Az Európai Közösség nyilatkozata a gazdasági együttműködésről (VI. cím)

Izrael továbbra is támogatható a földközi-tengeri térségbeli regionális együttműködési programok támogatására rendelkezésre álló közösségi költségvetésből és más, ezzel kapcsolatos horizontális költségvetési tételekből. Izrael továbbra is kaphat horizontális, a földközi-tengeri hitelnyújtási lehetőség keretében nyújtott hitelt az Európai Befektetési Banktól (ЕIB).

IZRAEL NYILATKOZATA

Izrael nyilatkozata a 65. cikkhez

Izrael kijelenti, hogy a Társulási Tanács 65. cikk (1) bekezdésében említett határozatához vezető tárgyalások során fel fogja vetni a kettős adóztatás elkerülését szolgáló rendelkezések kérdését az egyik Félnek a másik Fél területén letelepedett munkavállalói tekintetében.”

3. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodáshoz, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 1. Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

4. § Az 1. Módosítás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Jegyzőkönyv
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodáshoz, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAKÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: a „tagállamok”), képviseletében az Európai Unió Tanácsa, valamint az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, (a továbbiakban: a „Közösségek”), képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság egyrészről, és

IZRAEL ÁLLAM másrészről,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodást, a továbbiakban: euro-mediterrán megállapodás, 1995. november 20-án Brüsszelben aláírták és az 2000. június 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés és az ahhoz tartozó, a csatlakozás feltételeiről szóló okmányt 2003. április 16-án Athénban írták alá, és az 2004. május 1-jén lépett hatályba;

MIVEL a csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint az új szerződő feleknek az euro-mediterrán megállapodáshoz történő csatlakozásáról e megállapodást kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni;

MIVEL az euro-mediterrán megállapodás 21. cikke szerint a Közösség és Izrael konzultációt folytattak a kölcsönös érdekeik figyelembevételének biztosítása érdekében,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodás szerződő feleivé válnak, és a Közösség más tagállamaihoz hasonló módon, elfogadják és tudomásul veszik az euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz fűzött közös nyilatkozatok, nyilatkozatok és a levélváltások szövegét.

2. cikk

Az Európai Unión belül a közelmúltban végbement intézményi fejlődés figyelembevétele érdekében a felek megállapodnak abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés lejártát követően az euro-mediterrán megállapodásban az Európai Szén- és Acélközösségre utaló rendelkezéseket az Európai Közösségre utaló rendelkezéseknek kell tekinteni, amelyre az Európai Szén- és Acélközösség által szerződésben vállalt valamennyi jog és kötelezettség átszállt.

ELSŐ FEJEZET

AZ EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK MÓDOSÍTÁSAI, BELEÉRTVE A MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT

3. cikk

Mezőgazdasági termékek

Az euro-mediterrán megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyve helyébe e jegyzőkönyv 1. és 2. jegyzőkönyve és azok mellékletei lépnek.

4. cikk

Feldolgozott mezőgazdasági termékek

A Közösségből származó áruk Izraelbe történő behozatalára vonatkozó vámengedményeket megállapító euro-mediterrán megállapodás VI. mellékletének 2. táblázatát egy további vámengedmény egészíti ki, amelyet az alábbiak szerint határoztak meg:

„KN-kód Megnevezés Éves kontingens
(tonna)
Kontingenshatáron belüli engedmény
20052010 – Burgonya, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, liszt, őrlemény vagy pehely formájában 30 Az izraeli legnagyobb kedvezményes vámtétel 20%-os csökkentése”

5. cikk

Származási szabályok

A 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1. A 19. cikk (14) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványokon az alábbi megjegyzések valamelyikét kell feltüntetni:

ES »EXPEDIDO A POSTERIORI«
CS »VYSTAVENO DODATEČNĚ«
DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«
DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«
ET »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«
EL »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«
EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«
FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«
IT »RILASCIATO A POSTERIORI«
LV »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«
LT »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«
HU »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«
MT »MAHRUG RETROSPETTIVAMENT«
NL »AFGEGEVEN A POSTERIORI«
PL »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«
PT »EMITIDO A POSTERIORI«
SL »IZDANO NAKNADNO«
SK »VYDANÉ DODATOČNE«
FI »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«
SV »UTFÄRDAT I EFTERHAND«
HE * 

2. A 20. cikk (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az így kiállított másodlaton az alábbi szavak valamelyikét kell feltüntetni:

ES »DUPLICADO«
CS »DUPLIKÁT«
DA »DUPLIKAT«
DE »DUPLIKAT«
ET »DUPLIKAAT«
EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«
EN »DUPLICATE«
FR »DUPLICATA«
IT »DUPLICATO«
LV »DUBLIKĀTS«
LT »DUBLIKATAS«
HU »MÁSODLAT«
MT »DUPLIKAT«
NL »DUPLICAAT«
PL »DUPLIKAT«
PT »SEGUNDA VIA«
SL »DVOJNÍK«
SK »DUPLIKÁT«
FI »KAKSOISKAPPALE«
SV »DUPLIKAT«
HE * 

6. cikk

A társulási bizottság elnöksége

A 71. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„A Társulási Bizottság elnöki tisztét az Európai Közösségek Bizottságának képviselője és

Izrael Állam kormányának képviselője felváltva töltik be.”

MÁSODIK FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Származási igazolások és igazgatási együttműködés

(1) Az akár Izrael, akár egy új tagállam által a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm eljárások keretében megfelelően kibocsátott származási igazolásokat e jegyzőkönyv szerint az adott országokban elfogadják, feltéve hogy:

a) az ilyen származási igazolások beszerzése az euro-mediterrán megállapodásban megállapított kedvezményes tarifális intézkedések alapján kedvezményes tarifális elbánást biztosít;

b) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c) a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

Amennyiben az árukat Izraelben vagy valamelyik új tagállamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be behozatalra az Izrael és azon új tagállam között abban az időpontban alkalmazott preferenciális megállapodás vagy autonóm intézkedések alapján, az ilyen megállapodások vagy intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiállított származási igazolás is elfogadható, feltéve hogy a csatlakozás időpontjától számított négy hónapos időtartamon belül benyújtják a vámhatóságnak.

(2) Izraelnek és az új tagállamoknak jogukban áll fenntartani azokat az engedélyeket, amelyekkel az „elfogadott exportőr” státust a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások, illetve autonóm intézkedések alapján jóváhagyták, feltéve hogy:

a) ilyen rendelkezés szerepel az Izrael és a Közösség között, a csatlakozás időpontját megelőzően kötött megállapodásban is; és

b) az elfogadott exportőr alkalmazza az azon megállapodás értelmében hatályos származási szabályokat.

Ezeket az engedélyeket a csatlakozás időpontját követő legkésőbb egy évvel az euro-mediterrán megállapodás feltételeinek megfelelően kibocsátott új engedélyekkel kell felváltani.

(3) Izrael, illetve az új tagállamok illetékes vámhatóságai az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások, illetve autonóm intézkedések alapján kiadott származási igazolás utólagos ellenőrzésére vonatkozó kérelmeket a szóban forgó származási igazolás kibocsátását követő három évig elfogadják, és ilyet ezek a hatóságok a behozatali nyilatkozat alátámasztására hozzájuk benyújtott származási igazolás elfogadását követő három évig kérhetnek.

8. cikk

Tranzitáru

(1) Az euro-mediterrán megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azokra az Izraelből valamely új tagállamba, illetve valamely új tagállamból Izraelbe behozott olyan árukra is, amelyek megfelelnek a 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás időpontjában Izraelben vagy az érintett új tagállamban úton vannak, vagy ideiglenes raktározáson, vámraktáron vagy vámszabad területen találhatók.

(2) Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható, amennyiben az exportáló ország vámhatóságai által visszamenőleges hatállyal kibocsátott származási igazolást a csatlakozás időpontját követő négy hónapon belül benyújtják az importáló ország vámhatóságaihoz.

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

E jegyzőkönyv útján a felek megállapodnak abban, hogy a Közösség e bővítésével kapcsolatosan nem nyújthatnak be igényt, kérelmet, illetve beterjesztést, és nem módosíthatnak vagy vonhatnak vissza engedményt a GATT 1994 XXIV. 6. és XXVIII. cikke értelmében.

10. cikk

A 2004. évre vonatkozóan az új vámkontingensek mennyiségét és a meglévő vámkontingens-mennyiség emelését az alapmennyiségek arányában kell kiszámítani, figyelembe véve az időszak e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontja előtt eltelt részét.

11. cikk

E jegyzőkönyv az euro-mediterrán megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. E jegyzőkönyv mellékletei és az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

12. cikk

(1) Ezt a jegyzőkönyvet a Közösségek, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és Izrael Állam saját eljárásainak megfelelően jóváhagyja.

(2) A felek értesítik egymást az előző bekezdésben említett megfelelő eljárások befejezéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

13. cikk

(1) Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének időpontját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2) Ezt a jegyzőkönyvet 2004. május 1-jei hatállyal ideiglenesen alkalmazni kell.

14. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és héber nyelven készült, e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

15. cikk

Az euro-mediterrán megállapodás szövege, beleértve az annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmány, az ahhoz csatolt mellékletekkel együtt cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven is elkészül, és ezek a szövegek ugyanúgy hitelesek, mint az eredeti szövegek. Ezeket a szövegeket a Társulási Tanács jóváhagyja.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de febrero del dos mil seis.

V Bruselu dne dvacátého třetího února dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende februar to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Februar zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the twenty-third day of February in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois février deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré febbraio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada divdesmit trešajā februāri.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų vasario dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év február huszonharmadik napján.

Magћmul fi Brussel, fit-tlieta u gћoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste februari tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego trzeciego lutego roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Fevereiro de dois mil e seis.

V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho februára dvetisícšesť.

V Bruslju, triindvajsetega februarja leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje februari tjugohundrasex.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Gћall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

2006 * 

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Gћall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l’État d’Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Gћall-Istat ta’ l-Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

I. MELLÉKLET

1. JEGYZŐKÖNYV
az Izraelből származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

1. A mellékletben felsorolt, Izraelből származó termékeknek az alábbiakban és a mellékletben megállapított feltételekkel összhangban engedélyezhető a Közösségbe történő behozatala.

2. a) A vámokat el kell törölni, vagy az a. oszlopban előírtak szerint csökkenteni kell.

b) Egyes termékek esetében, amelyekre a közös vámtarifa értékvám és külön vámtétel alkalmazását írja elő, a csökkentés a. és с oszlopban feltüntetett mértéke csak az értékvámra vonatkozik. A 01051200, 0207, 040410, 040700, 07099060, 220421, valamint 2209 kód alá eső termékekre vonatkozóan azonban a vámcsökkentéseket az értékvámra is alkalmazni kell.

c) Egyes termékek esetében a vámokat a b. oszlopban megállapított vámkontingensek keretein belül kell eltörölni. Ezeket a vámkontingenseket, eltérő rendelkezés hiányában, éves alapon január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

d) A kontingenseken felül behozott mennyiségekre a közös vámtarifa teljes vagy а с oszlopban feltüntetett csökkentett mértékű vámtételeit kell alkalmazni az érintett terméknek megfelelően.

3. Egyes termékek esetében a d. oszlopban feltüntetett referenciamennyiségek keretében vámmentességet biztosítanak.

Amennyiben egy termék behozatalának mennyisége meghaladja a referenciamennyiséget, a Közösség az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével az érintett termékre közösségi vámkontingenst írhat elő, amelynek mennyisége megegyezik a referenciamennyiséggel. Ezen esetben a kontingensen felül behozott mennyiségekre a közös vámtarifa teljes vagy а с oszlopban feltüntetett csökkentett mértékű vámtételeit kell alkalmazni, az érintett terméknek megfelelően.

4. Az e. oszlopban foglaltak szerint néhány termék esetében, amely termékekre vonatkozóan sem kontingenst, sem referenciamennyiséget nem írtak elő, a Közösség a 3. pontban meghatározottak szerint referenciamennyiséget írhat elő, ha az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével azt állapítja meg, hogy valamely termék vagy termékek behozott mennyisége nehézséget okozhat a közösségi piacon. Ha a termékre ezt követően a 3. pontban foglalt feltételek alapján vámkontingenst írnak elő, a kontingensen felül behozott mennyiségekre a teljes vagy a c. oszlopban feltüntetett csökkentett mértékű vámtételeket kell alkalmazni, az érintett terméknek megfelelően.

5. Az alkalmazás első évére vonatkozóan a vámkontingensek mennyiségét és a referenciamennyiségeket az alapmennyiségek arányában kell kiszámítani, figyelembe véve az időszak e jegyzőkönyv alkalmazása előtt eltelt részét.

6. A mellékletben felsorolt minden termék esetében a vámkontingens- és referenciamennyiségeket 2004. január 1-je és 2007. január 1-je között négy egyenlő, e mennyiségek 3%-ának megfelelő részletben megemelik.

AZ 1. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE
<
a. b. c. d. e.
KN-kód Megnevezés A legna-
gyobb kedvez-
ményes
vámtétel csökkentése
(%)
Vámkon-
tingens
(t, ha nincs másként feltüntetve)
A legna-
gyobb kedvez-
ményes
vámtétel
csökkentése
a jelenlegi
vagy
lehetséges vámkon-
tingensen
túlmenően
(%)
Referencia-
mennyiség
(t, ha nincs másként feltüntetve)
Különleges rendelke-
zések
01051200 Élő házipulyka, súlya nem haladja meg a 185 g-ot 100 116000 darab 0
020725 Pulyka, nem darabolva, fagyasztva 100 1400 0
02072710 Csontozott pulykadarabok, fagyasztva
02072730/
40/50/60/70
Csontozatlan pulykadarabok, fagyasztva
ex 020732 Kacsa- és libahús, nem darabolva, frissen vagy hűtve 100 500 0
ex 020733 Kacsa- és libahús, nem darabolva, fagyasztva
ex 020735 Kacsa és liba más húsa és ehető belsőségei, frissen vagy hűtve
ex 020736 Kacsa és liba más húsa és ehető belsőségei, fagyasztva
02073410 Hízott libamáj, frissen vagy hűtve 100 0
040410 Tejsavó és módosított tej savó, koncentrátum is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is 100 800 0
040700 Héjas madártojás, frissen, tartósítva vagy főzve 100 520000 darab 0
0601
0602
Gumó és hasonlók és más élő növény 100 0 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
060310 Vágott virág és bimbó, frissen 100 19800 0
06031080 Más vágott virág és bimbó, frissen november 1-jétől április 15-ig 100 7000 0
06039000 Vágott virág és bimbó, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy másképpen elkészítve 100 100 0
ex 06041090 Moha és zuzmó, a rénzuzmón kívül, frissen 100 0 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
060491 Lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül, és fű, frissen
06049990 Csokorkészítés vagy díszítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág és bimbó nélkül, fű, festve, fehérítve, impregnálva vagy másképpen elkészítve (kivéve szárítva) 100 10 0
ex 07019050 Új burgonya január 1-jétől március
31-ig, frissen vagy hűtve
100 30000 0
07019050 Új burgonya január 1-jétől június
30-ig, frissen vagy hűtve
100 300 0
07020000 Paradicsom frissen vagy hűtve 100 9000 koktél-
paradicsom + 1000 más
0
07039000 Póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve 100 1500 0
07031011 Dughagyma frissen vagy hűtve, február 15-től május 15-ig 100 1500 0
07031019 Más hagyma, frissen vagy hűtve, február 15-től május 15-ig
ex 07099090 Bajuszos hagyma (Muscari comosum), frissen vagy hűtve, február 15-től május 15-ig
ex 07049090 Kínai kel, frissen vagy hűtve, november 1-jétől március 31-ig 100 1250 0
07051100 Saláta (fejes saláta), frissen vagy hűtve, november 1-jétől március 31-ig 100 336 0
ex 07061000 Sárgarépa, frissen vagy hűtve, január 1-jétől április 30-ig 100 6832 40
07069090 Salátának való cékla, bakszakáll, retek és élelmezési célra alkalmas hasonló gyökér, frissen vagy hűtve 100 2000 0
07093000 Padlizsán (tojásgyümölcs), frissen vagy hűtve, december 1-jétől április 30-ig 100 60 1440
ex 07094000 Zeller (Apium graveolens, var. dulce), frissen vagy hűtve, január 1-jétől április 30-ig 100 13000 50
07096010 Édes paprika, frissen vagy hűtve 100 15400 40
07099060 Kukorica, frissen vagy hűtve 100 1500 0
07099070 Cukkini, frissen vagy hűtve, december 1-jétől február végéig 100 60 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 07099090 Más zöldség, frissen vagy hűtve, kivéve a bajuszos hagymát (Muscari comosum) 100 2000 0
ex 07108059 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, november 15-től április 30-ig 100 30 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
07119050 Ideiglenesen tartósított hagyma, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas 100 300 0
07129030 Szárított paradicsom, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva de tovább nem elkészítve 100 700 0
20029091
20029099
Paradicsom por, több mint 30 tömegszázalék szárazanyag tartalommal, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
07129050 Szárított sárgarépa, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve 100 180 0
07129090 Más szárított zöldség és zöldségkeverék, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
09104019 Zúzott vagy őrölt kakukkfű
09104090 Babérlevél
09109190 Különböző fűszerek zúzott vagy őrölt keveréke
09109999 Más zúzott vagy őrölt fűszer
08041000 Datolya, frissen vagy szárítva 100 0 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
08044000 Avokádó, frissen vagy szárítva 100 80 37200
08045000 Guajava, mango és mangosztán, frissen vagy szárítva 100 40 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 080510 Narancs, frissen 100 200000 60
ex 080520 Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrusféle hibridek, frissen 100 21000 60
ex 080520 Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrusféle hibridek, frissen március 15-től szeptember 30-ig 100 14000 60
ex 08054000 Grépfrut, frissen 100 80 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 08055010 Citrom, frissen 100 7700 40
ex 08055090 Lime, frissen 100 1000 0
ex 08059000 Savanyú narancs 100 0 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
08061010 Csemegeszőlő, frissen május 15-től július 20-ig 100 0
08071100 Görögdinnye, frissen április 1-jétől június 15-ig 100 9400 50
08071900 Más dinnye (kivéve görögdinnye), frissen, szeptember 15-től május 31-ig 100 11500 50
08101000 Földieper, frissen, november 1-jétől március 31-ig 100 2600 60
08105000 Kivi, frissen, január 1-jétől
április 30-ig
100 0 240
08109095 Más gyümölcs frissen 100 500 0
ex 08109095 Gránátalma, frissen 100 0 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
Datolyaszilva, frissen,
november 1-jétől július 31-ig
ex 08119039
ex 08119019
Grépfrutszeletek, fagyasztva 80 0
ex 08119095 Datolya, fagyasztva 100 0 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 08119095 Grépfrutszeletek, fagyasztva 100 80 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 08129020 Narancs, darabolva, ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban 100 10000 80
ex 08129099 Más citrusfélék, darabolva, ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban 100 80 1320
09041200 Bors, zúzott vagy őrölt 100 80 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
09042010 Édes paprika, nem zúzott, nem őrölt 100 0 Az 1.
jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
09042030 Más, a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, nem zúzott, nem őrölt, november 15-től április 30-ig 100 30 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
09042090 A Capsicu m vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, zúzott vagy őrölt
09104013 Kakukkfű, nem zúzott, nem őrölt (kivéve mezei kakukkfű) 100 200 0
130220 Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok 100 25 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
160231 Elkészített vagy konzervált pulykahús vagy pulykabelsőségek 100 2250 0
20011000 Uborka és apró uborka, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva 100 200 0
20019020 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, kivéve az édes paprikát vagy a spanyol paprikát, november
15-től április 30-ig
100 30 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 20019093
ex 20019099
Apró hagyma, amelynek átmérője 30 mm-nél kisebb, és bámia, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva 100 0 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
20021010 Hámozott paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva 100 3500 30
ex 20049098 Gumós zeller, kivéve keverékben, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, kivéve a 2006 vámtarifaszám termékeit 100 30 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 20049098 Sárgarépa, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, kivéve a 2006 vámtarifaszám termékeit 100 2000 0
ex 07108095 Sárgarépa, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva
ex 20049098 Más zöldség és zöldségkeverék, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, kivéve a 2006 vámtarifaszám termékeit, kivéve a gumós zellert és a sárgarépát 100 150 0
ex 20051000
ex 20059080
Gumós zeller, káposzta (kivéve karfiol), gombó, bámia, kivéve keverékben, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, kivéve a 2006 vámtarifaszám termékeit 100 30 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
20059010 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, kivéve az édes paprikát vagy a spanyol paprikát, november
15-től április 30-ig, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, kivéve a 2006 vámtarifaszám termékeit
100 30 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
20059080 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, kivéve a 2006 vámtarifaszám termékeit 100 1300 0
20081192
20081194
Földimogyoró, 1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen csomagolásban 100 0 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
20083051
20083071
Grépfrutszeletek 100 80 16440
ex 20083055 Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek, darabolva 100 80 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 20083059 Nem szeletelt grépfrut
Nem szeletelt grépfrut
ex 20083059 Narancsszeletek 100 1000 0
ex 20083059 Nem szeletelt és nem darabolt narancs 100 1000 0
ex 20083075 Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek, darabolva 100 80 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 20083079 Nem szeletelt grépfrut 100 80 2400
ex 20083079 Darabolt narancs és citrom 100 80
ex 20083090 Grépfrut 100 80 8480
Citrus-gyümölcsvelő
Darabolt citrusgyümölcs
ex 20084071 Körteszeletek, olajban megsütve 100 100 0
ex 20085071 Kajszibarackszeletek, olajban megsütve
ex 20087071 Őszibarackszeletek, olajban megsütve
ex 20089274 Gyümölcskeverék, szeletelve, olajban megsütve
ex 20089278 Gyümölcskeverék, szeletelve, olajban megsütve
ex 20089967 Almaszeletek, olajban megsütve
20085061
20085069
Elkészített vagy tartósított kajszibarack, hozzáadott alkohol nélkül, cukor hozzáadásával 100 20 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 20085094
ex 20085092
Felezett kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott alkohol nélkül, hozzáadott cukor nélkül, 4,5 kg-os vagy nagyobb közvetlen csomagolásban 100 20 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 20085092
ex 20085094
Kajszibarackvelő, hozzáadott alkohol nélkül, hozzáadott cukor nélkül, 4,5 kg-os vagy nagyobb közvetlen csomagolásban 100 180 0
20089251
20089259
20089272
20089274
20089276
20089278
Gyümölcskeverék, hozzáadott alkohol nélkül, cukor hozzáadásával 100 250 0
20091111
20091119
20091191
20091199
20091200
20091911
20091919
20091991
20091998
Narancslé 100 46000, amelyből
2 l-es vagy kisebb csomago-
lásban
max. 19000
70
20092100
20092911
20092919
20092999
Grépfrutlé 100 70 34440
20092991 Grépfrutlé 70
20093911 Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, 67-et meghaladó Brix értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 euro 100 60 Az 1.
jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
ex 20093111
ex 20093119
ex 20093931
ex 20093939
Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, legfeljebb 67 Brix értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót, a citromlé kivételével 100 60 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezé-
sei szerint
20093919 Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, 67-et meghaladó Brix értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót 60
200950 Paradicsomlé 100 10200 60
200961
200969
Szőlőlé, beleértve a szőlőmustot is 100 2000 0
20098089 Más egynemű gyümölcs vagy zöldség leve, erjesztetlen, hozzáadott alkohol nélkül, legfeljebb 67 Brix értékkel és 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót, legfeljebb 30 tömegszázalék cukor hozzáadásával 100 350 0
ex 200990 Citrusgyümölcslé és trópusi gyümölcslé keverék, legfeljebb 67 Brix értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót, hozzáadott cukor nélkül 100 2800 0
Citrusgyümölcslékeverék, legfeljebb 67 Brix értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót, hozzáadott cukor nélkül
ex 20098097 Guajavalé legfeljebb 67 Brix értékkel, hozzáadott cukor nélkül 100 100 0
ex 20098099 Kaktusz-fügelé legfeljebb 67 Brix értékkel, hozzáadott cukor nélkül 100 100 0
ex 220421 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is, legfeljebb 2 literes tárolóedényben 100 3760 hl 0 3760 hl-ig, a külön vámtétel 100%-os csökkentése
22090011
22090019
Borecet 100