A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi CXVIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi LXXXIII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2009. évi költségvetése végrehajtását 1602,736 M Ft, azaz egymilliárd-hatszázkettőmillió-hétszázharminchatezer forint bevétellel és 1497,580 M Ft, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-ötszáznyolcvanezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2009. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján – átutalt összes támogatás 1034,110 M Ft, azaz egymilliárd-harmincnégymillióegyszáztízezer forint.

(2) A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 524,230 M Ft, azaz ötszázhuszonnégymillió-kettőszázharmincezer forint.

(3) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 14,148 M Ft, azaz tizennégymillió-egyszáznegyvennyolcezer forint.

(4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 29,248 M Ft, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer forint.

(5) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétele 1,000 M Ft, azaz egymillió forint volt.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1446,341 M Ft, azaz egymilliárd-négyszáznegyvenhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forint, a felhalmozási kiadás 51,239 M Ft, azaz ötvenegymillió-kettőszázharminckilencezer forint.

(2) A működési kiadásokból 850,866 M Ft, azaz nyolcszázötvenmillió-nyolcszázhatvanhatezer forint a személyi juttatás, 255,078 M Ft, azaz kettőszázötvenötmillió-hetvennyolcezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 340,397 M Ft, azaz háromszáznegyvenmillió-háromszázkilencvenhétezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2009. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 105,156 M Ft, azaz egyszázötmillió-egyszázötvenhatezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2009. évi kötelezettségvállalások 2010. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, valamint a szervezeti változásból adódó kötelezettségek teljesítésére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2009. évi bevétele 7891,101 M Ft, azaz hétmilliárd-nyolcszázkilencvenegymillió-egyszázegyezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2009. évi kiadása 7825,757 M Ft, azaz hétmilliárd-nyolcszázhuszonötmillió-hétszázötvenhétezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2010. évi CXVIII. törvényhez

Az ORTT 2009. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek
Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2009. évi teljesítés
Fix összegű támogatás 1034,110 1034,110 1034,110
Rendkívüli finanszírozás 524,230 524,230 524,230
Működési és felhalmozási bevételek 6,000 14,148 14,148
2007. évi pénzmaradvány felhasználása 29,248 29,248
Lakáskölcsön visszatérülése 1,000 1,000
Összesen: 1564,340 1602,736 1602,736

2. melléklet a 2010. évi CXVIII. törvényhez

Az ORTT 2009. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások
Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2009. évi teljesítés
Személyi juttatások 932,422 900,838 850,866
Munkaadókat terhelő járulékok 285,418 285,448 255,078
Dologi kiadások 316,700 363,125 340,397
Felhalmozási kiadások 29,800 53,325 51,239
Összesen: 1564,340 1602,736 1497,580

3. melléklet a 2010. évi CXVIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2009. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 5098,487 5906,807 5906,807
Frekvencia pályázati díj 10,200 252,340 252,340
Támogatási pályázati díj 30,495 64,903 64,903
Kötbér 110,000 116,099 116,099
Bírság 29,000 78,784 78,784
Késedelmi kamat 4,000 17,425 17,425
ÁFA 1029,077 1292,825 1292,825
ÁFA kötelezettség finanszírozás MA-tól 66,540 66,540
Óvadék 93,237 93,237
Bankköltség térítése 2,140 2,140
Függő bevétel 0,001 0,001
Összesen 6311,259 7891,101 7891,101

4. melléklet a 2010. évi CXVIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2009. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 5098,487 5906,807 5809,981
Frekvencia pályázati díj 10,200 252,340 280,340
Támogatási pályázati díj 30,495 64,903 64,364
Kötbér 110,000 116,099 116,018
Bírság 29,000 78,784 76,939
Késedelmi kamat 4,000 17,425 17,901
ÁFA 1029,077 1292,825 1242,548
Finanszírozott ÁFA visszatérítés MA-nak 66,540 104,957
Óvadék 93,237 110,569
Bankköltség kifizetése 2,140 2,140
Függő kiadás 0,001
Összesen 6311,259 7891,101 7825,757

5. melléklet a 2010. évi CXVIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

adatok M Ft-ban
I. BEVÉTELEK 2009. év
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
1. üzembentartási díj 25 852,747 25 852,747 25 773,798
1.1. átvállalt üzembentartási díj 24 936,700 24 936,700 24 936,700
1.2. átvállalással nem érintett üzembentartási díj 916,047 916,047 837,098
2. műsorszolgáltatási díj 5 098,487 5 098,487 5 392,302
2.1. MTM–SBS Televízió Zrt. 1 963,705 1 963,705 1 917,391
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 1 783,773 1 783,773 1 741,703
2.3. Danubius Rádió M. Zrt. / Advenio M. Zrt. 0,000 0,000 350,000
2.4. Sláger Rádió M. Zrt./FM1 M. Zrt. 200,000 200,000 377,500
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 151,009 1 151,009 1 005,708
3. pályázati díjak 40,695 40,695 60,289
4. kötbér, kártérítés, bírság 143,000 143,000 185,982
5. önkéntes befizetések 0 0 0
6. egyéb bevételek 53,885 53,885 168,005
7. finanszírozott áfa térülés 39,974
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 188,814 31 188,814 31 620,350

A Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal

adatok M Ft-ban
II. KIADÁSOK 2009. év
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 301,581 24 301,581 24 239,058
1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 341,099 10 341,099 10 314,546
1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 238,769 7 238,769 7 220,182
1.3. Duna Televízió Zrt. 6 204,659 6 204,659 6 188,728
1.4. ORTT 258,527 258,527 257,738
1.5. közalapítványok összesen 258,527 258,527 257,864
2. céltámogatások 1 906,109 1 906,109 1 374,612
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 224,396 224,396 0,000
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 604,819 604,819 747,560
2.3. digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei 695,516 695,516 251,004
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 190,689 190,689 194,458
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 190,689 190,689 181,590
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 963,705 1 963,705 2 267,391
3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 374,593 1 374,593 1 342,174
3.2. Duna Televízió Zrt. 589,112 589,112 575,217
3.3. Magyar Rádió Zrt. 0,000 0,000 350,000
4. kiegészítő támogatások 1 292,637 1 816,867 1 815,416
4.1. ORTT 775,582 1 299,812 1 300,602
4.2. közalapítványok összesen 517,055 517,055 514,814
5. Igazgatóság 867,212 927,221 781,864
5.1. személyi juttatások 424,074 412,944 380,753
5.2. munkaadót terhelő járulékok 128,924 127,665 118,887
5.3. dologi kiadások 289,684 335,397 240,351
5.4. felhalmozási kiadások 24,530 51,215 41,873
6. szerzői jogdíjak 218,317 218,317 218,317
7. pályázatok bírálatának költségei 30,495 31,732 40,904
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 38,262 38,262 75,469
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 524,230
10. műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 46,266 46,898 3,869
11. egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt pályázatok 155,336 115,247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 31 188,814 31 406,028 30 932,147
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 188,814 31 188,814 31 620,350
EGYENLEG (pénzmaradvány változás) 0,000 –217,214 688,203