A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elektronikus exportbizonyítvány: az ügyfél kérésére elektronikus felhasználási móddal nyilvántartásba vett exportengedély;

2. exportadó: adott termékek kiviteléhez kapcsolódóan a mennyiségi egységre vetített, közösségi jogszabály által meghatározott befizetési kötelezettség;

3. exportbizonyítvány: a kiviteli eljárást megindító ügyfél részére az Európai Közösség területéről kiszállítható árura, a meghatározott mennyiség - a feldolgozott mezőgazdasági termékek esetén az export-visszatérítés összegének - erejéig, a feltüntetett időbeli hatállyal kiállított okirat, valamint a visszatérítés előzetes rögzítés melletti igénybevételét szolgáló előzetes rögzítésű bizonyítvány;

4. export-visszatérítés: adott termékek kiviteléhez nyújtott, mennyiségi egységre vetített, közösségi jogszabály által meghatározott visszatérítési támogatás;

5. non-Annex I. termékek: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 1. számú mellékletében nem szereplő, egyes feldolgozott mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek;

6. *  recept: az ügyfél Non-Annex I. termékek vonatkozásában a feldolgozott termék gyártásakor használt, export-visszatérítésben részesíthető alaptermékek mennyiségéről szóló nyilatkozata alapján, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által elfogadott és nyilvántartásba vett termékösszetétel-igazolás.

2. § (1) *  Az exportbizonyítvány iránti kérelmet a Kincstárhoz a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 376/2008/EK bizottsági rendelet) I. számú mellékletében meghatározott adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett, valamint a kormányzati portálról is elérhető formanyomtatványon - a 376/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdésére figyelemmel - postai úton, személyesen, telefaxon, vagy elektronikus kérelem formájában lehet benyújtani. A kérelem Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél értesítési tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az értesítési tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.

(2) Az exportbizonyítvány iránti kérelmen fel kell tüntetni az ügyfél-regisztrációs számot.

(3) Az exportbizonyítvány iránti kérelmen az ügyfél - az exportbizonyítvány felhasználási módjának megjelölésével - köteles megadni, hogy az engedélyt elektronikus vagy papír alapú okiratként kívánja-e használni.

(4) *  Az exportbizonyítványokat és azok kivonatait a Kincstár állítja ki.

3. § (1) *  A kiállított exportbizonyítvány adatait a Kincstár elektronikus úton közli a vámhatósággal.

(2) *  A kiállított exportbizonyítványt a Kincstár elektronikus úton közli az ügyféllel, egyúttal értesítést küld az ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben megadott elektronikus levelezési (e-mail) címére.

(3) * 

4. § (1) *  A Kincstár nyilvántartásában elektronikus felhasználási móddal szereplő exportbizonyítvány használata esetén az ügyfél nem köteles papír alapú engedély bemutatására a kiviteli irányú vámkezelés során.

(2) *  Az exportbizonyítvány hatálya alatt az exportengedély tulajdonosának kérelmére a Kincstár dönt a korábban kiállított engedély felhasználási módjának megváltoztatásáról.

5. § (1) *  Export-visszatérítés iránti kérelmet (a továbbiakban: visszatérítési kérelem) az árunyilatkozat - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott kitöltési útmutatóban (a továbbiakban: NAV útmutató) foglaltakra figyelemmel történő - kitöltésével kell benyújtani a vámeljárást végző adó- és vámigazgatósághoz a kiviteli vámeljárás alkalmával előírt egyéb okmányokkal együtt.

(2) *  A vámhatóság az elektronikus visszatérítési kérelem és az elektronikus árunyilatkozat adatait - a vámeljárás során felmerült tények rögzítését követően - elektronikus úton megküldi a Kincstárnak.

(3) *  Az árunyilatkozat 44. rovatában a NAV útmutatóban foglaltakra figyelemmel kell feltüntetni az adatokat, kódszámokat.

(4) *  Ha a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2009. július 7-i 612/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 612/2009/EK bizottsági rendelet) 4. cikke, vagy más közösségi rendelet előírása szerint az export-visszatérítés igényléséhez nem kötelező exportbizonyítványt alkalmazni, akkor az exportőr a NAV útmutatóban foglaltakra figyelemmel köteles feltüntetni a megfelelő technikai kódot az elektronikus áru-nyilatkozaton.

6. § (1) *  Az ügyfél az export-visszatérítés előzetes kifizetését az árunyilatkozat 44. rovatában feltüntetett, a NAV útmutatóban megadott megfelelő kód használatával igényelheti, a 612/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott mértékű biztosíték Kincstárnál történő nyújtásával.

(2) Előzetes kifizetés nem teljesíthető, ha a kifizetendő összeg nem haladja meg a 2000 eurót.

7. § Konténeres tengeri szállítás esetén megérkezési bizonyítékként a fuvarokmány helyett elfogadható az annak tartalmával megegyező, szállítási tevékenységre szakosodott fél által nyújtott információ, feltéve, hogy az általa működtetett információs rendszer, mint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 885/2006/EK bizottsági rendelet) I. melléklet 3.B) pontjában meghatározott és az adott időszakra vonatkozóan érvényes nemzetközileg elfogadott szabványok egyikében definiált követelményeknek megfelel.

8. § (1) A harmadik országokba történő megérkezés igazolása alól az ügyfél a 612/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikkében meghatározott esetekben mentesül.

(2) Távoli visszatérítési zónába történő export esetén, konténeres tengeri szállításkor megérkezési bizonyítékként a kirakodási okmány helyett elfogadható az annak tartalmával megegyező, szállítási tevékenységre szakosodott és a kirakodásért is felelős fél által nyújtott információ, feltéve, hogy az általa működtetett információs rendszer, mint a 885/2006/EK bizottsági rendelet I. melléklet 3.B) pontjában meghatározott és az adott időszakra vonatkozóan érvényes nemzetközileg elfogadott szabványok egyikében definiált követelményeknek megfelel.

(3) *  Távoli visszatérítési zónába történő export esetén az (1) bekezdés szerinti mentesség tárgyában a Kincstár dönt.

9. § Ha közvetlenül és kötelezően alkalmazandó uniós jogi aktus normatív exportadó megfizetését rendeli el, azt a vámkezeléssel egyidejűleg a vámhatóság részére kell megfizetni.

10. § *  Az élő szarvasmarha közösségi vámterületről történő kivitelénél a 1254/1999/EK rendelete részletes szabályairól az export-visszatérítés feltételét képező, az élő szarvasmarha szállítás alatti jólétének betartása vonatkozásában szóló, 2003. április 9-i 639/2003/EK bizottsági rendelet által meghatározott hatósági állatorvosi jelentést az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal állítja ki. Az ügyfél köteles a kormányhivatalnak kiléptető ponton tartózkodó eljárásra jogosult képviselőjét 24 órával a szállítmány megérkezése előtt értesíteni.

11. § *  (1) *  Kifejlett hímivarú szarvasmarhából származó friss vagy hűtött hús kivitele esetén a rendkívüli export-visszatérítés igényléséhez szükséges vágási bizonyítványt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) állítja ki.

(2) *  A vágási bizonyítvány iránti kérelmet a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli export-visszatérítések feltételeinek megállapításáról szóló, 2007. április 20-i 433/2007/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti formanyomtatványon kell a NÉBIH-hez benyújtani.

12. § (1) *  Kifejlett hímivarú szarvasmarhából származó friss vagy hűtött hús kicsontozását legkésőbb a munkafolyamat megkezdése előtt nyolc nappal a NÉBIH-nél be kell jelenteni.

(2) *  A Kicsontozott Hús Bizonyítvány iránti kérelmet az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelet I., illetve II. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell a NÉBIH-hez benyújtani. A bizonyítvány kiállítására a 11. § szerinti eljárás irányadó azzal, hogy a csontozás helyén helyszíni szemlét kell tartani.

(3) A 11. § (1) és (2) bekezdése szerinti bizonyítványok együttesen állíthatók ki és nyújtandók be a vámhatósághoz.

13. § (1) A 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet II. számú mellékletében szereplő Non-Annex I. termékek visszatérítéssel történő kivitele esetén a termék összetételéről a vámeljárás megkezdésekor a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon kell nyilatkozni, amely tartalmazza: * 

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott ügyfél-azonosító adatokat;

b) a vámokmány-azonosítót;

c) a támogatott alap-, vagy származtatott összetevő mennyiségét; és

d) a támogatott alap-, vagy származtatott összetevő termék-, vagy KN-kódját.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott termékek esetében a recept nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a Kincstárhoz az általa rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:

a) a Tv-ben meghatározott ügyfél-azonosító adatokat;

b) a támogatott alap-, vagy származtatott összetevő mennyiségét;

c) a támogatott alap-, vagy származtatott összetevő termék-, vagy KN-kódját; és

d) a gyártási receptúra adatokat.

(3) *  Az ügyfél kérheti a termék összetételének meghatározása céljából hatósági analízis elvégzését. Hatósági analízis elvégzésére a NÉBIH akkreditált laboratóriumai jogosultak.

(4) *  A Kincstár a nyilvántartásba vételről dönt és a receptet nyilvántartási számmal látja el. A nyilvántartási számot kiszállításkor fel kell tüntetni az elektronikus árunyilatkozat 44. rovatában.

(5) *  A Kincstár a benyújtott termékösszetételről szóló nyilatkozatok valódiságát az alábbi módszerek alkalmazásával ellenőrizheti:

a) készletnyilvántartások ellenőrzése,

b) gyártási eljárás ellenőrzése,

c) mintavételen alapuló laboratóriumi analízis alkalmazása.

(6) *  A Kincstár abban az esetben, ha a bejelentett recept nem felel meg a valós helyzetnek, a recept nyilvántartásba vételt visszavonja. Az ügyfél köteles a receptről szóló nyilatkozatban foglaltakban történő bármely változást a Kincstár részére bejelenteni.

14. § *  Ha a Non-Annex I. termékeket az Európai Unió valamely más tagállamát nem érintve, közvetlenül Magyarországról exportálják, a Kincstár a vonatkozó exportbizonyítványt elektronikus formában tárolja.

15. § *  E rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban a Magyarországról induló és az Európai Unió valamely más tagállamát nem érintő kiszállítás esetén a kivitelre vonatkozó kötelezettség teljesítésének bizonyítékául szolgál a kiviteli vámhivatal által az áru kilépésére vonatkozóan az exportőr vagy a nyilatkozattevő számára kiadott, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2447/2015/EU bizottsági rendelet 334. cikkében említett igazolás. A vámhatóság a kilépés tényét igazoló okmányt továbbítja a Kincstár részére.

16. § *  Az Orosz Föderáció területére szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshússzállítmányok kivitele esetén az Orosz Föderáció területére szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshús-szállítmányokra vonatkozó információközlési rendszer létrehozásáról szóló, 2008. november 28-i 1180/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott adatokat az ügyfélnek a Kincstár részére kell megküldeni.

17. § *  Az 1902 11 00 és 1902 19 KN kódszám alá tartozó száraztészta Amerikai Egyesült Államokba irányuló kiviteléhez szükséges „P2” bizonyítványt a Kincstár állítja ki.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

19. § E rendelet

a) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelet;

b) a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2009. július 7-i 612/2009/EK bizottsági rendelet;

c) a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet;

d) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó exportlefölözések és terhek részletes közös alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1989. január 19-i 120/89/EGK bizottsági rendelet;

e) a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról szóló, 1987. december 17-i 3846/87/EGK bizottsági rendelet;

f) a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli export-visszatérítések feltételeinek megállapításáról szóló, 2007. április 20-i 433/2007/EK bizottsági rendelet;

g) az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelet;

h) az Orosz Föderáció területére szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshús-szállítmányokra vonatkozó információközlési rendszer létrehozásáról szóló, 2008. november 28-i 1180/2008/EK bizottsági rendelet;

i) az 1254/1999/EK rendelete részletes szabályairól az export-visszatérítés feltételét képező, az élő szarvasmarha szállítás alatti jólétének betartása vonatkozásában szóló, 2003. április 9-i 639/2003/EK tanácsi rendelet;

j) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet;

k) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. mellékletében felsorolt egyes alaptermékek meghatározott mennyiségeinek az aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések szerinti és a gazdasági feltételek előzetes vizsgálata nélküli kihelyezése tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. július 19-i 1488/2001/EK bizottsági rendelet;

l) a 19021100 és a 190219 KN-kód alá tartozó, száraztésztatermékek formájában exportált gabona export-visszatérítési rendszere alkalmazásának különleges részletes szabályai megállapításáról szóló, 2006. december 12-i 88/2007/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20. § * 

21. § * 

22. § *