A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Kármentő Alapról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyarországon eddig bekövetkezett legnagyobb ökológiai katasztrófa, az ajkai térségben 2010. október 4-én történt, veszélyhelyzetet előidéző vörösiszap-ömlés (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban: katasztrófa) károsultjainak széles körű nemzeti és nemzetközi összefogással való megsegítése érdekében a Kormány által alapított Magyar Kármentő Alap (a továbbiakban: Alap) bevételeire, működésére és az annak terhére nyújtandó támogatásra e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § (1) Az Alap jogi személy.

(2) Az Alap székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

(3) Az Alap könyvvezetésére, beszámolójának elkészítésére, gazdálkodására vonatkozóan az alapítványokra előírt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az Alap részére juttatott adományok nem vonhatók el, és a 9. §-ban meghatározottól eltérő célra nem használhatók fel.

3. § (1) Az Alap legfőbb szerve a Kármentő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A Bizottság tagjai:

a) a bizottság elnökeként a Veszprém megyei védelmi bizottság elnöke,

b) a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzője,

c) a belügyminiszter által kijelölt, a katasztrófavédelmi szervezet állományába tartozó személy,

d) Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely település polgármestere,

e) *  a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány kijelölt képviselője.

(3) A Bizottság elnöke felkéri a Veszprém megyei 01. számú országgyűlési egyéni választókerület megválasztott országgyűlési képviselőjét a Bizottság munkájában való részvételre. A felkérés elfogadása esetén az országgyűlési képviselő a Bizottság teljes jogú tagja.

(4) A Bizottság testületként jár el. A Bizottság határozatképes, ha legalább öt tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.

(5) A Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

(6) A Bizottság tagjai sorából választ elnökhelyettest. Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.

(7) A Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás és költségtérítés nélkül végzik.

4. § Az Alap képviseletét a Bizottság elnöke látja el.

5. § (1) Az Alap által nyújtott támogatások forrásai:

a) belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek (a továbbiakban együtt: adományozó) önkéntes befizetései, adományai,

b) más államtól vagy nemzetközi szervezettől származó támogatások.

(2) Az Alap számlaszámai:

a) belföldön indított utalás esetében 11794022-22222222,

b) külföldön indított utalás esetében HU28 11794022-22222222-00000000, SWIFT kód: OTPVHUHB.

(3) Az Alap javára befizetett összegről az adományozó kérésére a számlavezető hitelintézet igazolást állít ki.

(4) Az adományokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) közérdekű célra történő kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6. § Az adományok felhasználásáról, a támogatás formájáról, mértékéről a Bizottság dönt.

7. § (1) A Bizottság döntéseit, az Alap gazdálkodását, a támogatások felhasználását háromtagú felügyelő bizottság ellenőrzi.

(2) A felügyelő bizottság tagjait a Veszprém megyei védelmi bizottság választja meg.

(3) A felügyelő bizottság az Alap működésével kapcsolatos jogszabálysértő eljárás esetén e tényre haladéktalanul felhívja a Bizottság figyelmét, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal egyidejű értesítése mellett.

(4) A felügyelő bizottság tagjai tevékenységüket díjazás és költségtérítés nélkül végzik.

8. § Az Alappal kapcsolatos döntések előkészítését, az Alap által nyújtott támogatások forrásaira vonatkozó felhasználási terv készítését és az Alappal kapcsolatos további adminisztratív tevékenységet a Veszprém megyei védelmi bizottság titkársága végzi.

9. § Az Alap forrásai a következő célokra használhatók fel:

a) a katasztrófával érintett személyek lakhatása elemi feltételeinek megteremtésére a katasztrófát megelőző állapot szerinti mértékig, ideértve a háztartási ingóságok lehetőségek szerinti pótlását is,

b) az a) pont szerinti célok veszélyeztetése nélkül

ba) a katasztrófával érintett személyek átmeneti elhelyezésére, ellátásuk feltételeinek megteremtésére,

bb) a katasztrófa hatásai által előidézett egészségkárosodás megelőzésére,

bc) a katasztrófában megrongálódott közterületek, közutak helyreállítására,

bd) *  a katasztrófával érintett térség revitalizációjával összefüggő beruházásokra és fejlesztésekre, így településrehabilitációra, települési infrastruktúra fejlesztésre, terület- és településrendezésre, településfejlesztésre, tájrehabilitációra, természet- és tájvédelemre, műemlékvédelemre, a lakosság közszolgáltatásokkal való maradéktalan ellátásához szükséges fejlesztésekre (ideértve a közlekedésfejlesztést is), a megújuló energiaforrások előállítására és az így előállított energia felhasználását támogató beruházásokra, továbbá az innovációs fejlesztésekre,

be) *  a katasztrófával érintett, 10. § szerinti településeken a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében indított programok igazolt dologi kiadásainak, valamint a programokban közreműködő szakemberek, mentorok igazolt bérjellegű költségeinek támogatására.

10. § (1) Az Alapból a katasztrófával érintett Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely helyi önkormányzatai igényelhetnek támogatást.

(2) A 9. § a) pontjában meghatározott célok esetén az Alapból támogatás akkor folyósítható, ha a helyi önkormányzat a kárenyhítés módjáról, a kárenyhítés igénybevételének feltételeiről és a kárenyhítési eljárás szabályairól rendeletet alkotott.

(3) Ha a támogatás összege biztosításból, a károkozó várható kártérítéséből vagy egyéb adományból előreláthatólag megtérül, az Alapból a támogatást a helyi önkormányzat részére visszatérítési kötelezettség mellett kell folyósítani.

(4) *  Az adományokat a 9. §-ban felsorolt célokra kell fordítani. Az Alapból működési, adminisztrációs, marketing-, - a (6) bekezdés szerinti kivétellel - bér- és egyéb járulékos költségre nem nyújtható támogatás, illetve nem fedezhető ilyen kiadás. Az Alap működésével összefüggő költségek az Alap bevételeiből nem finanszírozhatók.

(5) *  A helyi önkormányzat

a) a 9. § b) pont bc) és bd) alpontja szerinti támogatási célokat a kizárólagos részesedésével működő gazdasági társasága és

b) a 9. § szerinti támogatási célokat az érintett településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet, illetve a helyi segélyezés koordinációját összehangoló humanitárius segélyszervezetek

közreműködésével is megvalósíthatja.

(6) *  Az Alapból bér- és egyéb járulékos költségre akkor nyújtható támogatás, ha az a 9. § b) pont be) alpontja szerinti támogatási cél megvalósítását szolgálja.

11. § (1) *  Az Alap a támogatott helyi önkormányzatokkal támogatási szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás célját, feltételeit, összegét, folyósításának ütemezését, az elszámolás rendjét és az ellenőrzés módját. A szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) *  Ha a helyi önkormányzat a támogatási cél megvalósítását a 10. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezet közreműködésével valósítja meg, a megvalósításban közreműködő szervezettel kötött együttműködési megállapodásban e rendelettel összhangban rögzíteni kell a támogatási cél megvalósításának kereteit, valamint a közreműködés és a végrehajtás részletes eljárási szabályait.

12. § (1) A Bizottság döntéseit a Bizottság honlapján nyilvánosságra kell hozni, megjelölve a támogatott helyi önkormányzat nevét, a támogatás célját és összegét.

(2) Az Alapba befolyt adományok összegéről a Bizottság honlapján a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni kell.

13. § Az Alap forrásait biztosító számla felett a Bizottság elnökének és a Bizottság elnök-helyettesének önálló utalványozási joga van.

14. § *  (1) Az Alap az e rendelet hatálybalépésétől 2013. június 30-ig tartó időszakban működik.

(2) Az Alap legfőbb szerve az Alap megszűnésének fordulónapjára vonatkozóan 2013. december 31-ig záró beszámolót és zárójelentést készít.

15. § Az Alap gazdálkodásának jogszerűségét a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi.

16. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére