A jogszabály mai napon ( 2019.10.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi keret hatékonyabb felfelhasználása érdekében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata (a továbbiakban: előirányzat) e rendelet szabályai szerint használható fel.

2. § *  (1) Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatók részére közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, továbbá vállalkozás részére a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott foglalkoztatásra.

(2) Az előirányzat terhére nyújtható támogatások:

a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

c) országos közfoglalkoztatási program támogatása;

d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás;

e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás;

f) *  speciális közfoglalkoztatási programok támogatása.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása * 

3. § *  (1) *  Támogatás nyújtható

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy

c) *  a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének végleges elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy

d) *  annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el

legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(2) *  Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér − ideértve a közfoglalkoztatottat az állásidőre megillető bért és a munkavezetőt megillető bért is −, a teljesítménybér (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható. Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege.

(3) Támogatás állapítható meg továbbá a (4) bekezdésben foglalt közvetlen költségekhez, melynek mértéke legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5 százaléka.

(4) *  A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség, a munkásszállítás költsége, a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal) történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el.

(5) Több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is felhasználható.

(6) A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe.

(7) *  A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb 4 hónap lehet.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása * 

4. § *  (1) *  Támogatás nyújtható

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy

b) *  a járási hivatal által kiközvetített álláskereső

c)-d) * 

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható

a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy,

b) *  a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének végleges elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy

c) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el,

d) *  azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(3) *  A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát.

(3a) *  A (3) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható a polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató - ide nem értve a közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát - részére a járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 1,5 százalékát.

(4) *  A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetén a 3. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell azzal, hogy több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított szervezési és anyagköltség is felhasználható összevontan.

(5) *  A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb 12 hónap lehet.

(6) *  A közfoglalkoztatónak a támogatási időszak befejeződését megelőző hatvanadik és huszonkettedik nap között benyújtott kérelmére a támogatási időszak egy alkalommal - a közfoglalkoztatotti létszám emelése nélkül - további legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás * 

4/A. § *  (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, ha

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy

legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja.

(2) * 

(3) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó - a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény igénybevételével csökkentett - szociális hozzájárulási adó mértékének 50-80 százalékáig terjedhet. A támogatási időszak a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, de legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet.

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás * 

5. § (1) *  A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha

a) *  a járási hivatal által kiközvetített, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy

teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás további feltétele, hogy a munkaadó

a) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg,

b) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor, továbbá

c) vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra.

(3) *  A támogatás mértéke a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó munkáltató által megfizetett összegének 70%-áig terjedhet.

(4) A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható.

(5) *  A vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatása kizárólag a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. fejezetében, valamint a III. fejezet 32. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I-II. fejezete 2. cikkének 4., illetve 99. pontjában, valamint a 6. és 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatást a munkaadó a támogatott tevékenységnek megfelelően az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet), vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet), illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati de minimis rendelet) szabályainak alkalmazásával veheti igénybe.

(6) *  A vállalkozás részére a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás kizárólag az általános csoportmentességi rendelet I-II. fejezetében, valamint a III. fejezete 33. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I. fejezet 2. cikkének 3. pontjában, valamint a 6. és 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatást a munkaadó a támogatott tevékenységnek megfelelően az általános de minimis rendelet, a mezőgazdasági de minimis rendelet, és a halászati de minimis rendelet szabályainak alkalmazásával veheti igénybe.

Speciális közfoglalkoztatási program támogatása * 

5/A. § *  (1) Támogatás nyújtható a járási hivatal által kiközvetített mentális, szociális, egészségügyi problémákkal küzdő álláskereső határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(2) A támogatás közfoglalkoztatási pontnak minősülő közfoglalkoztató részére nyújtható.

(3) Közfoglalkoztatási pont lehet:

a) települési önkormányzat,

b) önkormányzati nonprofit gazdasági társaság.

(4) Támogatás nyújtható:

a) a speciális közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig,

b) az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal) történő előzetes egyeztetés szerinti 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát,

c) a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges beruházási költségekhez - ideértve a speciális munkahely kialakításához kapcsolódó költségeket - 100 százalék mértékig,

d) a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez - különösen a munkairányítók bérköltsége, terembérlet, a közfoglalkoztatottak napi egyszeri meleg étkeztetése, a munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó utazási költség - 100 százalék mértékig,

e) a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.

(5) Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a (4) bekezdés a) pontja szerinti támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege.

(6) A speciális közfoglalkoztatási program időtartama alatt a közfoglalkoztatási pont a közfoglalkoztatott részére az állami foglalkoztatási szerv, vagy az állami foglalkoztatási szerv nevében az általa nyilvántartásba vett munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet által nyújtott a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 4. § a)-e) pontjában, valamint a 9/A. §-ában meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatások, a szociális szolgáltatások nyújtására jogosult szervezet által nyújtott a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában, 65/A. §-ában és 65/F. §-ában meghatározott szociális szolgáltatások, valamint az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 13. §-ában meghatározott szakellátás keretében pszichiátriai és szakpszichológusi, valamint addiktológiai ellátások igénybevételét biztosítja.

(7) A támogatási időszak a speciális közfoglalkoztatási program tekintetében 5 hónap.

(8) *  Az (1) bekezdés szerinti speciális közfoglalkoztatási program támogatása kérelemre nyújtható, a program támogatásáról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt. A támogatási eljárásra a 7. § (2), (3), (6), (7), (9) és (10) bekezdését kell alkalmazni.

Országos közfoglalkoztatási program támogatása

6. § *  (1) *  Támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő,

a) az álláskereső, vagy

b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy

c)-d) * 

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő,

a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy,

b) *  a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének végleges elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy

c) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el,

d) *  azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(2) Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha

a) a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja,

b) * 

c) a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban - ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást - nem részesül.

(3) *  A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát.

(3a) *  Legalább száz fő közfoglalkoztatása esetén a (3) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 3 százalékát.

(4) *  A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb 12 hónap lehet.

(5) *  Az országos közfoglalkoztatási program támogatására a 4. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(6) *  Az országos közfoglalkoztatási program támogatási időszaka a 4. § (6) bekezdésének szabályai szerint meghosszabbítható.

Eljárási szabályok

6/A. § *  (1) A 3-5. §-ban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.

(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. § esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalhoz, több járási hivatal illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató, az 5. § esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani.

(3) A támogatásról a járási hivatal mérlegelési jogkörében dönt, és egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal.

(4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni

a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit,

b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a járási hivatal és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,

d) a munkaadó által felajánlott vagy vállalt, foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás időtartamát,

e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit és

f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét.

(5) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.

(6) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig.

7. § *  (1) A 6. és 7/B. §-ban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.

(2) A közfoglalkoztatási támogatást igénylő a közfoglalkoztatási programról előzetes tervezetet készít (a továbbiakban: tervezet), amelyet a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósághoz kell benyújtani, amely azt a támogatásra vonatkozó javaslatával együtt 21 napon belül továbbítja a közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére.

(3) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az előirányzatnak közfoglalkoztatási program támogatására történő felhasználhatóságáról és a támogatás mértékéről a benyújtott tervezet alapján mérlegelési jogkörében dönt.

(4) A 6. §-ban meghatározott támogatásról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél eléréséért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter véleményének figyelembevételével dönt.

(5) A (4) bekezdés szerint érintett miniszterek a véleményükről a megkeresés megérkezését követő nyolc napon belül tájékoztatják a közfoglalkoztatásért felelős minisztert. Tájékoztatás hiányában a közfoglalkoztatásért felelős miniszter a 6. §-ban meghatározott támogatásról önállóan dönt.

(6) A mérlegelésnél figyelembe kell venni

a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit,

b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a hatóság és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,

d) a munkaadó által felajánlott vagy vállalt, foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás időtartamát,

e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit és

f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét.

(7) A támogatásra irányuló kérelmet a (3) bekezdés szerinti miniszteri döntést (a továbbiakban: miniszteri döntés) követő 8 napon belül lehet benyújtani. A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes, a (8)-(9) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező kormányhivatalhoz vagy járási hivatalhoz (a továbbiakban együtt: hatóság), több hatóság illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes hatósághoz kell benyújtani.

(8) A 6. §-ban meghatározott támogatás, valamint a 6. §-ban meghatározott támogatási formára indított 7/B. § szerinti közfoglalkoztatási program esetén a miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a kormányhivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A kormányhivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást nem állapíthat meg.

(9) A 3-4. §-ban meghatározott egyes támogatási formákra indított 7/B. § szerinti közfoglalkoztatási program esetén a miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a járási hivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A járási hivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást nem állapíthat meg.

(10) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.

(11) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig.

7/A. § *  (1) *  A foglalkoztatási, valamint a társadalmi felzárkózás szempontjából felmerült, az egyes településeken túlmutató társadalmi feszültségek kezelése érdekében, a közfoglalkoztatás lehetőségének széleskörű biztosítására a Kormány egyes településeket indokolt esetben kiemelt településekké,egyes kistérségeket kiemelt kistérségekké nyilváníthat.

(2) * 

(3) A Kormány által kiemelt településsé nyilvánított települések tekintetében a közfoglalkoztatás körében támogatható célokat a közfoglalkoztatásért, a társadalmi felzárkózás támogatható céljait a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter határozza meg.

(4) *  A támogatást kérő közfoglalkoztatási programját a közfoglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatal vizsgálja meg abból a szempontból, hogy az megfelel-e a (3) bekezdés szerinti céloknak.

(5) *  A program megfelelősége esetén a kormányhivatal mérlegelési jogkörében dönt a támogatásról, és köt a támogatásra hatósági szerződést.

(6) *  A program támogatása során a közvetlen költségek 6. § (3) bekezdésében meghatározott mértéke a program megvalósítása során legfeljebb további 10 százalékkal növelhető.

7/B. § *  (1) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a 3-4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott egyes támogatási formákra közfoglalkoztatási mintaprogramokat indíthat.

(2) *  A közfoglalkoztatási mintaprogramoknak a 7. § (8)-(9) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósággal történő előzetes egyeztetés szerinti beruházási és dologi költségei

a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében legfeljebb 100 százalékban,

b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban,

c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban,

d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 százalékban

támogathatóak.

(2a) *  A (2) bekezdés alkalmazásában közfoglalkoztatotti létszám a közfoglalkoztatási támogatásról szóló hatósági szerződésben szereplő támogatott közfoglalkoztatotti létszám vagy átlaglétszám, a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás mértékétől függetlenül.

(3) *  A közfoglalkoztatási mintaprogram lezárását követően a mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási program (a továbbiakban: ráépülő közfoglalkoztatási program) indítható.

(4) *  A ráépülő közfoglalkoztatási program beruházási és dologi költségei a (2) bekezdés szerinti mértékben támogatható.

(5) *  A támogatás mértékéről a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönt.

(6) *  A (2) és (4) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közfoglalkoztató hatósági szerződésben vállalja, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a ráépülő közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből

a) a közfoglalkoztatási programjainak a működését segíti elő, vagy

b) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a szerint létrehozott szociális szövetkezet működését segíti elő, vagy

c) az általa foglalkoztatott személyek meghatározott hányadának a támogatás lejártát követő munkaviszony keretében történő továbbfoglalkoztatását biztosítja.

(7) *  A közfoglalkoztatási mintaprogram olyan program, amelyben elsősorban értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő tevékenységet folytatnak és amelyre vonatkozóan korábban az adott település - a közfoglalkoztató személyétől függetlenül - nem részesült támogatásban.

(8) *  A ráépülő közfoglalkoztatási program olyan közfoglalkoztatási program, amely a közfoglalkoztatási mintaprogram lezárását követően azonos településen és azonos tevékenységi körrel valósul meg.

7/C. § *  (1) A közfoglalkoztató kérelmére a 3. §-ban, a 4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott támogatási formák esetében - ideértve a 7/A. § (1) bekezdése és a 7/B. § (1) bekezdése alapján indított közfoglalkoztatási programokra megállapított támogatásokat is - előleg folyósítható.

(2) *  Az (1) bekezdés alapján folyósítható előleg mértéke:

a) a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás esetében a megítélt támogatás legfeljebb 2 hónapra jutó összege,

b) a foglalkoztatásból eredő közvetlen-, szervezési- és anyagköltségekhez, valamint közfoglalkoztatási mintaprogramok és ráépülő közfoglalkoztatási programok esetében a 7/B. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz megítélt támogatás legfeljebb 70 százaléka.

7/D. § *  Ha a támogatással érintett közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére - határozott idejű munkaviszony létesítése miatt - fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, a közfoglalkoztató erre az időtartamra a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíthet. Ha a közfoglalkoztató erre az időtartamra újabb közfoglalkoztatási jogviszonyt nem létesít, a támogatás folyósítását szüneteltetni kell. A közfoglalkoztató részére a közfoglalkoztatási jogviszony szünetelését követően, amennyiben a közfoglalkoztatottat ismételten foglalkoztatni kívánja és a hatósági szerződést megkötő hatóság felé a továbbfoglalkoztatást igazolja, a támogatást tovább kell folyósítani. A hatóság az igazolást − tájékoztatás céljából − megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének.

7/E. § *  (1) A hatóság közfoglalkoztatási támogatás nyújtásával kapcsolatos határozata szóban nem közölhető.

(2) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti eljárásban a belügyminiszter jár el.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

9. § *  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (2) és (7) bekezdését, 4. § (1)-(2), illetve (5)-(6) bekezdését, 6. § (1)-(1a), valamint (4)-(6) bekezdését, 7. § (2), és (4a)-(4c) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor már folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

9/A. § * 

10. § *  E rendelet 5. §-a

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. § * 


  Vissza az oldal tetejére