A jogszabály mai napon ( 2023.09.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1. A Kormány a cigányság és a mélyszegénységben élő személyek életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javítása, valamint társadalmi integrációjának elősegítésére irányuló kormányzati tevékenység összehangolása érdekében, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: TFCTB).

2. A TFCTB feladata:

a) *  javaslatot tesz a Kormány számára a társadalmi felzárkózás hosszú távú nemzeti stratégiájának és ez alapján a rövid távú intézkedési tervének a kidolgozására, majd koordinálja és figyelemmel kíséri, monitorozza a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és intézkedési terv végrehajtását,

b) a cigányság és a mélyszegénységben élő személyek életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javításával, valamint társadalmi integrációjának elősegítésével kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának koordinálása és értékelése,

c) az egyes minisztériumok társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységének összehangolása, tanácsadással segítése,

d) javaslatot tesz a Kormány számára a társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok forrásigényének összehangolt tervezésére és a pénzfelhasználás ellenőrzésére.

3. A TFCTB a feladatkörébe tartozó ügyekben:

a) a TFCTB elnöke útján javaslatot tesz kormányzati intézkedésre,

b) * 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a központi államigazgatási szervek tevékenységét.

4. *  A TFCTB elnöke a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. A TFCTB társelnöke a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos és a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos.

5. *  A TFCTB további tagjai (a továbbiakban: bizottsági tag):

a) a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára, energetikáért felelős államtitkára és közlekedésért felelős államtitkára,

b) a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, családokért felelős államtitkára, valamint kultúráért felelős államtitkára,

c) a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára, köznevelési államtitkára, egészségügyi államtitkára, önkormányzati államtitkára, európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára, az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára, valamint közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára,

d) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, területi közigazgatásért felelős államtitkára, valamint civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára,

e) a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára,

f) az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára,

g) a területfejlesztési miniszter területfejlesztésért felelős államtitkára, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára,

h) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,

i) a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos és

j) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.

6. *  A bizottsági tagot akadályoztatása esetén az általa képviselt tárca szervezeti és működési szabályzatában kijelölt vezetői kinevezéssel rendelkező személy helyettesíti.

7. *  A TFCTB ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt az Országos Roma Önkormányzat elnöke és az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága roma nemzetiségi szószólója.

7a. *  A TFCTB ülésén eseti meghívottként a TFCTB elnökének felkérésére, tanácskozási joggal további személyek vehetnek részt.

8. *  A TFCTB szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A TFCTB ülését a TFCTB elnöke, az elnök akadályoztatása esetén a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos mint a TFCTB társelnöke - a TFCTB Titkársága útján - hívja össze. A TFCTB rendkívüli ülésének összehívását bármely bizottsági tag az indok és napirend egyidejű megjelölésével kezdeményezheti a TFCTB elnökénél.

9. A TFCTB ülésének napirendjét - a bizottsági tagok javaslatainak figyelembevételével és a TFCTB elnökének jóváhagyásával - a TFCTB Titkársága készíti elő.

10. *  A TFCTB titkársági feladatainak ellátásáról a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára gondoskodik.

11. A TFCTB Titkársága gondoskodik a TFCTB ülése napirendjének, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok TFCTB tagjai részére történő megküldéséről, legkésőbb a tervezett ülés napját megelőző ötödik munkanapig.

12. *  A TFCTB üléseiről a TFCTB Titkársága emlékeztetőt készít. Vitás kérdés esetén az emlékeztető tartalmazza a kisebbségben maradt, a TFCTB döntéseivel egyet nem értő külön véleményt. Az emlékeztető elkészítéséről és a bizottsági tagok részére történő megküldéséről - az ülést követő tíz munkanapon belül - az TFCTB Titkársága gondoskodik.

13. A TFCTB működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

13a. *  A TFCTB a feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatását, illetve javaslatok kidolgozását az ügyrendben meghatározottak szerint - a TFCTB egyes tagjai, valamint meghívottak részvételével működő - munkacsoportok keretében is elláthatja.

14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.