A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Hatály

1. § A rendelet hatálya

a) a levegőterheltségi szintre és az arra vonatkozó határértékekre,

b) a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra, azok üzemeltetőire, valamint a pontforrások kibocsátására

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) akkumulált ózon szennyezettség 40 ppb koncentráció felett (a továbbiakban: AOT40): a 80 µg/m3-t (= 40 ppb) meghaladó és a 80 µg/m3 órás koncentráció különbségének összege adott időszakban 8 és 20 óra között végzett mérések órás értékeinek felhasználásával számolva [mértékegysége: (µg/m3) x óra];

b) illékony szerves vegyületek (VOC): a metántól eltérő, antropogén vagy biogén forrásból származó szerves vegyületek, amelyek napfény jelenlétében a nitrogén-oxidokkal történő reakciók során fotokémiai oxidálószerek létrehozására képesek;

c) termikus technológia: technológiai célú hőenergia-előállítás, ahol a füstgáz közvetlenül érintkezik a technológia céltermékével;

d) *  integrált kibocsátás-kezelés az ásványolaj és gázfinomító tevékenységeknél: az egységes környezethasználati engedéllyel működő az ipari kibocsátásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat hatálya alá tartozó létesítményben működő több vagy az összes tüzelőberendezés, fluid katalitikus krakkoló egység, valamint kénkinyerő egység nitrogén-oxid és kén-dioxid kibocsátásának integrált kezelése a végrehajtási határozatban meghatározott részletes szabályok szerint;

e) *  tervezési irányérték: a tevékenység tervezése során a vizsgálandó terület levegőterheltségének megítéléséhez, a tevékenység hatásterületének lehatárolásához, terjedési modellek készítéséhez környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén alkalmazandó, egyéb esetben javasolt levegőterheltségi szint.

(2) E rendeletben a levegő védelméről szóló jogszabály (a továbbiakban: Lvr.) értelmező rendelkezései alkalmazandóak.

3. A légszennyező anyagok veszélyességi fokozatai

3. § A légszennyező anyagokat az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk alapján

a) I.: különösen veszélyes,

b) II.: fokozottan veszélyes,

c) III.: veszélyes,

d) IV.: mérsékelten veszélyes veszélyességi fokozatba kell sorolni.

4. A levegőterheltségi szint határértékei

4. § (1) Az 1. mellékletben szereplő légszennyező anyagokra - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a levegőterheltségi szint 1. mellékletben meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni. Az 1. melléklet 1.1.3.1. pontjában felsorolt, kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat és az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában felsorolt arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt - a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály meghatározott módon - rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

(2) *  A tervezési irányértékeket a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben felsorolt egyes légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit, valamint a nyilvánosság tájékoztatásának szabályait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A 4. mellékletben felsorolt légszennyező anyagokra a levegőterheltségi szintre vonatkozó - meghatározott területet érintő - kritikus szinteket kell alkalmazni.

(4) *  A levegőterheltségi szint mértéke alapján megállapított zónák típusait az 5. melléklet tartalmazza. A zónák kijelölésénél az 1. melléklet 1.1.3.1. pontjában felsorolt légszennyező anyagok, valamint az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában felsorolt arzén, 3,4-benz(a)pirén, kadmium és nikkel határértékét, valamint ahol szerepel, a tűréshatárt kell figyelembe venni. Az 5. melléklet tartalmazza azon zónák típusait, amelyekben a talaj közeli ózon és egyes nehézfémek koncentrációja meghaladja a célértéket, illetőleg a hosszú távú célkitűzést, tartalmazza továbbá a PM10 frakcióban a policiklikus aromás szénhidrogének rákkeltő kockázatának jelzésére szolgáló 3,4-benz(a)pirén szennyezettség alapján megállapított zónák típusait.

5. A helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

5. § A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra

a) *  technológiai (általános, eljárás-specifikus) kibocsátási határértéket, integrált kibocsátás-kezelés alapján megállapított kibocsátási határértékeket vagy egyedi kibocsátási határértéket, és

b) össztömegű kibocsátási határértéket

kell alkalmazni, illetve megállapítani.

6. § (1) A határérték túllépésének minősül, ha a légszennyező a füstgáz, véggáz hígításával éri el a technológiai kibocsátási határérték betartását.

(2) A hordozógáz indokolt hígítására vagy hűtésére használt levegőmennyiséget a kibocsátási koncentráció meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

7. § (1) A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó általános technológiai kibocsátási határértéket a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az egyes technológiákra vonatkozó eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket és előírásokat a 7. melléklet tartalmazza. Ezen technológiákból kibocsátott, a 7. mellékletben nem szereplő légszennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási határértékeket kell alkalmazni.

(2a) *  A hatályos elérhető legjobb technika-következtetéssel rendelkező egységes környezethasználati engedély köteles technológiáknál a vonatkozó eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket és az integrált kibocsátás-kezelés alkalmazása esetén alkalmazandó kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság az ipari kibocsátásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésekben szereplő kibocsátási szintek alapján egyedi határértékként állapítja meg.

(2b) *  A környezetvédelmi hatóság a kibocsátási határértéket az integrált kibocsátás-kezelés alapján állapítja meg, amennyiben azt a létesítmény üzemeltetője az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemben igényli.

(2c) *  Ha a (2b) bekezdés szerinti integrált kibocsátás-kezelés alkalmazása az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: NT rendelet) hatálya alá tartozó tüzelőberendezéseket is érint, ezeknek a tüzelőberendezéseknek egyedileg is meg kell felelniük az NT rendeletben szereplő kibocsátási határértékeknek.

(3) Az egyedi kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság állapítja meg.

(4) *  A 6. mellékletben meghatározott általános technológiai kibocsátási határértékek, valamint a 7. mellékletben meghatározott eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek és egyéb előírások

a) a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről,

b) az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről,

c) az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról,

d) a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről, valamint

e) a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról

szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó létesítményekre csak akkor alkalmazhatók, ha ezen jogszabályok ezt előírják.

6. Hatályba léptető rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. január 15-én lép hatályba.

7. Átmeneti rendelkezések

9. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. Jogharmonizációs záradék

10. § Ez a rendelet

a) a szerves oldószerek egyes tevékenységénél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelvnek,

b) a levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló, 2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

c) *  az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) *  a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) *  az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló 2014. október 9-i 2014/738/EU bizottsági végrehajtási határozatnak

való megfelelést szolgálja.

9. * 

11-12. § * 

1. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, célértékei, hosszú távú célkitűzései

1. A légszennyezettség egészségügyi határértékei, célértékei, hosszú távú célkitűzései és a PM2,5-re vonatkozó specifikus kötelezettségek

1.1 A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei

1.1.1. *  A határértékek, célértékek, hosszú távú célkitűzések az 1.1.1.1. alpontban foglaltak kivételével 293 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású levegőre vonatkoznak.

1.1.1.1. *  A szálló por (PM10 és PM2,5) és a szálló porban lévő szennyezőanyagok határértékei, célértékei a mérés időpontja szerinti környezeti feltételekre vonatkoznak.

1.1.2. CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma

1.1.3.1. *  Kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok

A B C D E F G H
1. Légszennyező anyag Határérték [μg/m3]
2. órás 24 órás éves
3. [CAS szám] Határérték Tűréshatár Határérték Tűréshatár Határérték Tűréshatár Veszélyességi fokozat
4. Kén-dioxid [7446-09-5] 250
a naptári év alatt 24-nél
többször nem léphető túl
1501 125 a naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl 50
(Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább 8 héten keresztül végzett mérés.)
III.
5. Nitrogén-dioxid
[10102-44-0] (Új kibocsátáscsökkentő intézkedési terv készítésénél a nitrogén-dioxid határértéket kell figyelembe venni.)
100
a naptári év alatt 18-nál
többször nem léphető túl
50%2 85 40
(Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább 8 héten keresztül végzett mérés.)
50%2 II.
6. Szén-monoxid
[630-08-0]
10 000 5 000
(Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján készített 8 órás mozgó átlagértékekből kell kiválasztani. Például bármelyik nap első vizsgálati periódusa a megelőző nap 17 órától az adott nap 1 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától 24 óráig tart.)
60%1 3 000 II.
7. Szálló por (PM10) 50
a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
50%1 40
(Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
20%1 III.
8. Ólom [7439-92-1] 0,3
(Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
100%3 I.
9. Higany [7439-97-6] és szervetlen higany vegyületek Hg-ként 1
(Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
I.
10. Benzol [71-43-2] (Rákkeltő légszennyező anyag) 10
öt év után felülvizsgálatra
kerül
5
(Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás, illetőleg 168 órás mérés.)
100%2 I.
1 A határértéknek való megfelelés szempontjából a tűréshatárt 2005. január 1-jéig lehet alkalmazni.
2 A határértéknek való megfelelés szempontjából a tűréshatárt 2010. január 1-jéig lehet alkalmazni.
3 A határértéknek való megfelelés szempontjából a tűréshatárt 2010. január 1-jéig lehet alkalmazni a több évtizedes ipari tevékenység során szennyeződött helyszíneken lévő jellegzetes ipari források közvetlen környezetében (1000 méternél nem messzebb).

1.1.3.2. Ózon [CAS szám 10028-15-6]

A B C D
1 Határérték célérték hosszú távú célkitűzés Veszélyes-
ségi fokozat
µg/m3
Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma
A maximum értéket az órás átlagok alapján képzett 8 órás mozgó átlagértékekből kell kiválasztani. Az ily módon számított 8 órás átlagokat arra a napra kell vonatkoztatni, amelyen a 8 órás időtartam végződik, tehát bármelyik nap első vizsgálati periódusa a megelőző nap 17 órától az adott nap 01 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától 24 óráig tart.
120
melyet
2009.
december
31-ig egy
naptári
évben,
120
melyet 2010. évtől, mint első évtől kezdve hároméves vizsgálati időszak átlagában egy naptári évben 25 napnál többször nem szabad túllépni. Amennyiben a három évre vonatkozó átlagot nem lehet meghatározni teljes és egymást követő éves adatok alapján, akkor a célértékek
120
amely egy naptári év alatt mért napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma. A hosszú távú célkitűzés elérésére vonatkozó időpont nincs meghatározva.
I.
hároméves vizsgálati időszak átlagában
80 napnál többször nem szabad túllépni.
betartásának ellenőrzéséhez megkövetelt minimális éves adat: egy évre vonatkozó éves adat.

1.1.4.1. *  Egyes rákkeltő légszennyező anyagok

A B C D E
1 Légszennyező anyag Határérték [µg/m3] Éves célérték Veszélyes-
2 [CAS szám] 24 órás éves [µg/m3] ségi
fokozat
3 Arzén [7440-38-2]
és vegyületei As-ként, belélegezhető formában
0,01 0,006 I.
(A koncentrációt a PM10 frakcióban lévő teljes mennyiség éves átlagában kell meghatározni, és a célértéket 2012. december
31-ig kell elérni.)
4 Kadmium [7440-43-9]
és vegyületei Cd-ként, belélegezhető formában
0,005 0,005 I.
(A koncentrációt a PM10 frakcióban lévő teljes mennyiség éves átlagában kell meghatározni, és a célértéket 2012. december
31-ig kell elérni.)
5 Nikkel [7440-02-0]
és vegyületei Ni-ként, belélegezhető formában
0,025 0,02 I.
(A koncentrációt a PM10 frakcióban lévő teljes mennyiség éves átlagában kell meghatározni, és a célértéket 2012. december
31-ig kell elérni.)
6 3,4-Benz(a)pirén [50-32-8] 0,001 0,0012 0,001 I.
(A koncentrációt a PM10 frakcióban lévő teljes mennyiség éves átlagában kell meghatározni, és a célértéket 2012. december
31-ig kell elérni.)
7 Króm [7440-47-3]
és vegyületei Cr-ként, belélegezhető formában
0,05
(Meghatározására alkalmazott mérési program: legalább heti egy-egy,
I.
véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
8 Berillium [7440-41-7]
és vegyületei Be-ként, belélegezhető formában
0,05
(Meghatározására alkalmazott mérési program: legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
I.
9 1,3-Butadién
[106-99-0]
2,25
(Meghatározására alkalmazott mérési program: legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
I.
10 Dioxinok és furánok
(2,3,7,8-TCDD:tetraklór-dibenzo-
dioxin toxikus egyenértékben kifejezve)
1x10-6
[µg/mg3] (Meghatározására alkalmazott mérési program: legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
I.
11 Tetraklór-etilén (perklóretilén)
[127-18-4]
250 60
(Meghatározására alkalmazott mérési program: legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
I.
12 Triklór-etilén
[79-01-6]
23
(Meghatározására alkalmazott mérési program: legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.)
I.
13 Vinil-klorid
[75-01-4]
5
(Üzemelő, meglévő vinil-kloridot előállító technológia esetében, a telephely határán, a levegőterheltségi szint éves egészségügyi határértéke 30 µg/m3.)
I.

1.1.4.2. Azbeszt

Az azbeszt kifejezés alatt a következő szálas szilikátokat kell érteni: krokidolit [12001-28-4] (kékazbeszt), aktinolit [77536-66-4], antofillit [77536-67-5], amozit [12172-73-5] (barna azbeszt), tremolit [77536-68-6], ahol a szögletes zárójel a CAS számokat tartalmazza.

A B C
1 Határérték (rost/m3)
(A határértéket pásztázó elektronmikroszkóppal mérve kell ellenőrizni.)
Veszélyességi fokozat
2 24 órás éves
3 1000 1000 I.

1.2. A PM2,5-re vonatkozó specifikus kötelezettségek

1.2.1. Nemzeti expozíciócsökkentési cél

A B
1 A 2010. évi átlagexpozíció-mutatóhoz (ÁEM) képest megvalósítandó expozíciócsökkentési cél
(Amennyiben a µg/m3-ben kifejezett ÁEM a referenciaévben 8,5 µg/m3 vagy annál kevesebb, az expozíciócsökkentési cél nulla lesz. A csökkentési cél azokban az esetekben is nulla, amikor az
Az expozíció-
csökkentési cél elérésének éve
2 ÁEM a 2010. és 2020. közötti időszakban bármikor eléri a 8,5 µg/m3 szintet, és ezen a szinten vagy ezen szint alatt marad.) 2020
3 Kezdeti koncentráció µg/m3-ben Csökkentési cél (%)
4 < 8,5=8,5 0%
5 >8,5 - <13 10%
6 = 13 - <18 15%
7 = 18 - <22 20%
8 >22 18 µg/m3 eléréséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedés

1.2.2. Expozíció koncentráció

A B
1 Az expozíciókoncentrációra
vonatkozó kötelezettség
A kötelezettségek teljesítésének éve
2 20 µg/m3 2015

1.2.3. Célérték

A B C
1 Átlagszámítási időszak Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja
2 naptári év 25 µg/m3 2010. január 1.

1.2.4. Határérték

A B C D
1 Átlagszámítási időszak Határérték Tűréshatár A határértéknek való
megfelelés időpontja
2 1. szakasz
3 Naptári év 25 µg/m3 A 2008. május 21-én 20%, amely arány január 1-jén és minden
12 hónapban azonos éves százalékarányban csökken úgy, hogy 2015. január 1-jére elérje a 0%-ot
2015. január 1.
4 2. szakasz
(a Bizottság 2013-ban az egészségi és környezeti hatásokra, a műszaki megvalósíthatóságra és a tapasztalatokra vonatkozó további információk, valamint a tagállami célértékek fényében felülvizsgálja az indikatív határértéket)
5 Naptári év 20 µg/m3 2020. január 1.

2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez * 

1. Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei

A B C D
1. Légszennyező anyag [CAS szám] Tervezési irányértékek [µg/m3] Veszélyességi
2. 24 órás 60 perces fokozat
3. Acetaldehid [75-07-0] 0,2 1 II.
4. Acetofenon [98-86-2] 3 3 II.
5. Aceton [67-64-1] 350 350 IV.
6. Akril-nitril [107-13-1] 2 I.
7. Akrilsav [79-10-7] 10 10 IV.
8. Akrolein (2-propenál) [107-02-8] 3 10 II.
9. Ammónia [7664-41-7] 100 200 III.
10. Anilin [62-53-3] 3 5 II.
11. Antimon [7440-36-0] és vegyületei
Sb-ként, kivéve az antimon-trioxid
[1309-64-4]
1 II.
12. Benzil-klorid (a klór-toluol)
[100-44-7]
10 I.
13. Benzinek (ásványolajból)
[8006-61-9]
1 500 5 000 II.
14. Bifenil (difenil) [92-52-4] 2 5 III.
15. Bróm és gőz- vagy gáznemű szervetlen
vegyületei HBr-ként
(HBr: [10035-10-6])
10 20 II.
16. Butil-acetát (ecetsav-butil-észter)
[123-86-4]
100 100 IV.
17. Butil-aldehid (Butiraldehid)
[123-72-8]
15 15 IV.
18. Butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutil-éter)
[112-34-5]
100 200 IV.
19. 2-Butoxi-etanol (butil-glikol, etilén-glikol-
monobutil-éter)
[111-76-2]
10 50 IV.
20. Ciklohexanol [108-93-0] 60 60 III.
21. Ciklohexanon [108-94-1] 40 40 IV.
22. Ciklopentán [287-92-3] 5 000 10 000 IV.
23. Cink [7440-66-6] és vegyületei Zn-ként 10 III.
24. Diaceton-alkohol (4-hidroxi-4-metil-2-pentanon)
[123-42-2]
50 150 IV.
25. Dibenz(a,h) antracén [53-70-3] 0,002 (éves határérték) I.
26. Dibrómmetán [74-95-3] 7,5 7,5 I.*
27. Dibutil-éter [142-96-1] 1 000 3 000 IV.
28. Dietanol-amin (2,2-imino-dietanol)
[111-42-2]
100 200 III.
29. Dietil-amin [109-89-7] 50 50 IV.
30. Dietil-éter (éter, etil-éter) [60-29-7] 3 000 5 000 IV.
31. Di-izobutil-keton (2,6-dimetil-heptán-4-on
[108-83-8]
1 500 3 000 IV.
32. Di-izopropil-éter [108-20-3] 3 000 5 000 IV.
33. 3,3-Diklór-benzidin [91-94-1] 0,002 (éves) I.
34. 1,2-Diklór-benzol [95-50-1] 60 60 III.
35. 1,4 -Diklór-benzol [106-46-7] 100 200 III.
36. Diklór-difluor-metán [75-71-8] Betiltva
37. 1,1-Diklór-etán [75-34-3] 1 000 3 000 II.
38. 1,2-Diklór-etán [107-06-2] 20 40 II.
39. 1,1-Diklór-etilén [75-35-4] 10 30 III.
40. 1,2-Diklór-etilén [540-59-0] 100 300 III.
41. 2,4-Diklór-fenol [120-83-2] 10 20 III.
42. 2,4-Diklór-fenoxi-ecetsav [94-75-7] 10 20 III.
43. Diklór-metán (metilén-klorid)
[75-09-2]
20 300 III.
44. Dimetil-amin [124-40-3] 5 5 III.
45. N,N-Dimetil-anilin [121-69-7] 6 6 II.
46. N,N-Dimetil-formamid [68-12-2] 30 30 II.
47. Dimetil-szulfát [77-78-1] 1 I.
48. Dioktil-ftalát, di(2-etil-hexil) ftalát
[117-81-7]
10 20 II.
49. 1,4-Dioxán [123-91-1] 10 50 II.
50. Dipentén (P-menta-dién)
[138-86-3]
100 200 III.
51. Ecetsav [64-19-7] 60 200 IV.
52. Ecetsavanhidrid [108-24-7] 30 100 III.
53. Epiklórhidrin (1,2-epoxi-3-klór-propán)
[106-89-8]
10 II.
54. Etanol-amin [141-43-5] 10 30 III.
55. Etil-acetát (ecet-észter, ecetsavetil-észter)
[141-78-6]
100 100 IV.
56. Etil-akrilát (akrilsav-etil-észter)
[140-88-5]
100 100 II.
57. Etil-alkohol (etanol) [64-17-5] 5 000 5 000 IV.
58. Etil-amin [75-04-7] 10 10 III.
59. Etil-benzol [100-41-4] 20 20 IV.
60. Etilén [74-85-1] 250 250 IV.
61. Etilén-glikol-monoetil-éter
[110-80-5]
20 50 II.
62. Etilén-glikol-monometil-éter
[109-86-4]
20 50 II.
63. Etilénglikol (glikol) [107-21-1] 500 500 IV.
64. Etilén-imin (aziridin) [151-56-4] 1 I.
65. Etilén-oxid [75-21-8] 30 I.
66. Etil-klorid (klór-etán) [75-00-3] 50 100 II.
67. Fenol [108-95-2] 10 10 IV.
68. Fluor [7782-41-4] gőz vagy gáznemű szervetlen vegyületei HF-ként
HF: [7664-39-3])
5 20 II.
69. Fluor [7782-41-4]) szilárd (poralakú) szervetlen, vízoldható vegyületei F-ként 5 20 II.
70. Formaldehid [50-00-0] 12 I.
71. Foszgén [75-44-5] 1 4 II.
72. Ftálsav-anhidrid [85-44-9] 10 20 III.
73. Furfuril-alkohol [98-00-0] 50 100 IV.
74. Furfurol (furfurál, 2-fur-aldehid)
[98-01-1]
50 50 II.
75. Hangyasav [64-18-6] 50 100 II.
76. Hidrazin [302-01-2] 0,0002 (éves határérték) I.
77. Hidrogén-cianid [74-90-8] 5 15 II.
78. Izopropenil-benzol [98-83-9] 100 200 II.
79. Izopropil-benzol (kumol, metil-etil-benzol)
[98-82-8]
14 14 III.
80. Jód [7553-56-2] és vegyületei l-ként,
kivéve meti1-jodid [74-88-4]
10 20 IV.
81. Kalcium-ciánamid [156-62-7] 5 10 III.
82. Kalcium-oxid [1305-78-8] 50 100 IV.
83. Kaprolaktám [105-60-2] 20 40 III.
84. Kerozin (C14-C14) [8008-20-6] 300 500 IV.
85. Kén-hidrogén [7783-06-4] 8 8 II.
86. Kénsav [7664-93-9] 10 20 II.
87. Kén-trioxid [7446-11-9]
SO2-ként,
(SO2: [7446-09-5])
50 500 III.
88. Klór [7782-50-5] 30 100 II.
89. Klór-acet-aldehid [107-20-0] 5 10 II.
90. Klór-benzol [108-90-7] 100 100 III.
91. Klór-ecetsav [79-11-8] 100 120 III.
92. 1-Klór-4-nitro-benzol (p-klór-nitro-benzol)
[100-00-5]
4 4 II.
93. Kloroform (triklór-metán) [67-66-3] 5 20 II.
94. Kloroprén (2-klór-1,3-butadién)
[126-99-8]
5 20 III.
95. 2-klór-propán [75-29-6] 1 000 2 000 III.
96. Kobalt [7440-48-4] és rákkeltő vegyületei,
kobalt-diklorid [7646-79-9], kobalt-szulfát
[10124-43-3] Co-ként, belélegezhető formában
0,1 II.
97. Krezol (o,m,p) [1319-77-3] 10 30 III.
98. Magnézium-oxid [1309-48-4] 10 30 III.
99. Maleinsav [110-16-7] 10 20 III.
100. Maleinsavanhidrid [108-31-6] 5 20 III.
101. Mangán [7439-96-5] és vegyületei Mn-ként 1 III.
102. Metil-acetát (ecetsav-metil-észter)
[79-20-9]
70 70 IV.
103. Metil-akrilát [96-33-3] 10 10 III.
104. Metil-alkohol (metanol) [67-56-1] 250 500 II.
105. Metil-amin [74-89-5] 300 600 III.
106. Metil-benzoát [93-58-3] 500 1 000 III.
107. Metil-bromid [74-83-9] Betiltva
108. Metil-ciklohexanon [1331-22-2] 5 000 10 000 IV.
109. Metil-etil-keton (2-butanon)
[78-93-3]
300 300 IV.
110. Metil-éter (dimetil-éter)
[115-10-6]
1 000 2 000 IV.
111. Metil-formiát (hangyasav-metilészter)
[107-31-3]
20 50 III.
112. Metil-izobutil-keton (4-metil-2-pentanon,
izo-butil-metil-keton)
[108-10-1]
20 50 III.
113. Metil-jodid [74-88-4] 2 20 II.
114. Metil-klorid (klór-metán) [74-87-3] 30 100 II.
115. Metil-merkaptán [74-93-1] és merkaptánok 0,01 0,01 III.
116. Metil-metakrilát (metakrilsav-metil-észter)
[80-62-6]
100 100 III.
117. Metil-tercier-butiléter [1634-04-4] 250 250 III.
118. 2-Metoxi-etanol [109-86-4] 15 45 I.
119. Naftalinok (naftalin, 1-metil-naftalin,
2-metil-naftalin)
[91-20-3]
1 3 III.
120. 2-Naftil-amin [91-59-8] 5 II.
121. Nátrium-hidroxid [1310-73-2] 10 50 III.
122. Nitro-benzol [98-95-3] 8 8 II.
123. Nitro-fenol (o,m,p) [88-75-5]
[554-84-7]
[100-02-7]
0,4 1 III.
123a. *  Nitrogén-oxidok
(mint NO2)
150 200 II.
124. Nitro-krezol (4,2) [5460-31-1] 50 100 III.
125. Nitro-toluol (m,p) [99-08-1],
[199-99-0]
10 100 II.
126. Nitro-toluol (o) [88-72-2] 20 50 II.
127. N-metil-2 pirrolidon [872-50-4] 50 100 IV.
128. Olefin szénhidrogének, kivéve 1,3 butadién
és az etilén
250 250 IV.
129. Ólom-tetra-etil [78-00-2] 0,5 0,5 1
130. Ón [7440-31-5] és vegyületei
Sn-ként
20 II.
131. Paraffin szénhidrogének [64771-72-8],
kivéve metán
500 500 IV.
132. Petróleum [64742-81-0] 300 500 IV.
133. Pinének [80-56-8] 0,3 1 II.
134. Piridin [110-86-1] 9 9 IV.
135. Propil-alkohol [71-23-8] 5 000 10 000 IV.
136. Propilén-glikol-monometiléter,
1-metoxi-2-propanol,
metil-proxitol
[107-98-2]
200 200 IV.
137. 1,2-Propilén-oxid (1,2-epoxi-propán)
[75-56-9]
3 I.
138. Propion-aldehid [123-38-6] 40 80 III.
139. Propionsav [7909-4] 50 100 IV.
140. Réz [7440-50-8] és vegyületei
Cu-ként
1 IV.
141. Salétromsav [7697-37-2] 10 20 II.
142. Sósav [7647-01-0] 10 20 II.
142a. *  Szálló por
(TSPM: összes lebegő por)
100 200 III.
143. Szén-diszulfid [75-15-0] 5 25 II.
144. Sztirol [100-42-5] 70 70 III.
145. Terpentin [8006-64-2] 200 1 000 III.
146. Tetrahidrofurán [109-99-9] 200 200 III.
147. 1,1,2,2-Tetraklór-etán [79-34-5] 100 100 II.
148. Texanol (2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol-
mono-izobutinát)
[25265-77-4]
500 1 000 III.
149. Tioglikolsav [68-11-1] 10 30 III.
150. Toluidin (o) [95-53-4] 50 II.
151. Toluol [108-88-3] 200 600 IV.
152. 2,4-Toluol-diizocianát (4-metil-m-
fenilén-diizocoanát)
[584-84-9]
2 2 I.
153. Trietil-amin [121-44-8] 7 7 III.
154. 1,1,1-Triklór-etán [71-55-6] Betiltva
155. 1,1,2-Triklór-etán [79-00-5] Betiltva
156. Triklór-fenolok (2,4,6) [88-06-2] 1 3 II.
157. Triklór-fluor-metán [75-69-4] Betiltva
158. Trimetil-benzol(ok) (pl. mezitilén: 1,3,5-
trimetil-benzol
[108-67-8])
1 000 2 000 III.
159. Trimetil-amin [75-50-3] 0,5 0,5 II.
160. Vanádium [7440-62-2] és
vegyületei V-ként
1 II.
161. Vinil-acetát (ecetsav-vinil-észter)
[108-05-4]
150 150 IV.
162. Xilenol (2,4) [105-67-9] 70 100 IV.
163. Xilenol (2,3) [526-75-0] 5 10 IV.
164. Xilenol (2,5) [95-87-4] 1 3 IV.
165. Xilenol (2,6) [576-26-1] 2 5 IV.
166. Xilenol (3,4) [95-65-8] 3,5 5 IV.
167. Xilenol (3,5) [109-68-9] 1 3 IV.
168. Xilolok [1330-20-7] 60 200 IV.

2. *  Az ülepedő porra vonatkozó tervezési irányértékek

A B C D
1. Légszennyező anyag
[CAS szám]
Tervezési irányérték Veszélyességi fokozat
2. 30 napos éves
3. Ülepedő por, toxikus anyagot nem tartalmaz 16 g/m2 x 30 nap 120 t/km2xév IV.
4. Ólom [7439-92-1] 7,5 mg/m2 x 30 nap I.
5. Kadmium [7440-43-9] 0,15 mg/m2 x 30 nap I.
6. Vízoldható fluoridok F-ként (F: [7782-41-4]) 50 mg/m2 x 30 nap I.

3. *  Bűzre vonatkozó tervezési irányértékek

A B C
1. Technológia megnevezése Tervezési irányérték
[SZE/m3]
Vizsgálati módszer
2. Állati maradványokkal folytatott tevékenység 1,5
3. Állati takarmánygyártás 1,5
4. Autóalkatrész gyártás 3
5. Biogáz előállítás 1,5
6. Bűzös, rothadó hulladékokkal folytatott tevékenység 1,5
7. Cukorgyártás 3
8. Cukrászati tevékenység 6
9. Csokoládégyártás 6
10. Dohányfeldolgozás 3
11. Élelmiszeripari tevékenységek, élelmiszeripari zsírfeldolgozás, ideértve a vendéglátással kapcsolatos tevékenységet is 3 MSZ EN 13725 vagy ezzel egyenértékű módszer
12. Fafeldolgozás 3
13. Forgácslap gyártás 1,5
14. Illatszer és fűszer előállítás 6
15. Intenzív állattartás 3
16. Kávépörkölés 6
17. Kommunális hulladékkezelés, lerakás 1,5
18. Műanyaggyártás, újrafeldolgozás 1,5
19. Olajfinomítás 1,5
20. Sütőipar 6
21. Öntödék, kovácsüzemek 1,5
22. Sörfőzés 6
23. Szennyvíz kezelése 1,5
24. *  Téglagyártás gumihulladék égetése esetén 1,5
25. Tejfeldolgozás 1,5
26. Nem élelmiszeripari zsírfeldolgozás 1,5

3. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

1. *  A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek az 1.1. alpontban foglaltak kivételével 293 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású levegőre vonatkoznak.

1.1. *  A szálló por tájékoztatási és riasztási küszöbértékei a mérés időpontja szerinti környezeti feltételekre vonatkoznak.

2. Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

A B B C
1 Légszennyező anyag
[CAS szám]
Átlagolási időszak Tájékoztatási küszöbérték Riasztási küszöbérték
µg/m3
2 Kén-dioxid [7446-09-5] 1 óra 400
három egymást követő órában
500
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 400
3 Nitrogén-dioxid
[10102-44-0]
1 óra 350
három egymást követő órában
400
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 350
4 Szén-monoxid
[630-08-0]
1 óra 20 000
három egymást követő órában
30 000
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott
20 000
5 Szálló por
(PM10)
24 óra 75
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
100
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
6 Ózon
[10028-15-6]
1 óra 180
három egymást követő órában
240
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott 180

3. A lakossági tájékoztatásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

3.1. Tájékoztatás az észlelt túllépésről:

3.1.1. a túllépés helye, az érintett terület,

3.1.2. a túllépés mértéke (a tájékoztatási vagy a riasztási küszöbértékekhez viszonyítva),

3.1.3. a túllépés kezdete és várható időtartama,

3.1.4. a legmagasabb 1 órás, 8 órás és 24 órás átlag koncentráció megadásával.

3.2. Előrejelzés a következő időszakra (napszakra vagy napra):

3.2.1. a várható túllépéssel érintett terület,

3.2.2. a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozat,

3.2.3. a várható változások szennyezettségi szintben (javulás, stabilizálódás vagy romlás) történő megadásával.

3.3.Tájékoztatás az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről:

3.3.1. a veszélyeztetett népességcsoportok (óvodás korúak, iskolai tanulók, idősek, betegek),

3.3.2. a várható tünetek,

3.3.3. az érintett népességcsoportok számára javasolt elővigyázatossági intézkedések,

3.3.4. a további információk elérési módjának megadásával.

3.4. Tájékoztatás a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.

4. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szintek

1. A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

2. Az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szintek

2.1. Koncentrációk

A B C
1 Légszennyező anyag
CAS szám]
Éves határértékek
[µg/m3]
Megjegyzés
2 Kén-dioxid
[7446-09-5]
20 betartandó a téli félév
(október 1-től március 31-ig) féléves átlagában is
3 Nitrogén oxidok
(mint NO2)
30
4 Ammónia 8

2.2. Megengedett ülepedések

A B C
1 Légszennyező anyag [CAS szám] Határérték Mértékegység
2 Nitrogén tartalmú vegyületek (mint N) 25 kg/ha x év
3 Kéntartalmú vegyületek (mint S) 40 kg/ha x év
4 Aeroszolok
5 Ca [7440-70-2] 140
6 Mg [7439-95-4] 175
7 Pb [7439-92-1] 2,5 kg/ha x év
8 Cu [7440-50-8] 2,5
9 Zn [7440-66-6] 10
10 Cd [7440-43-9] 0,05
11 Összes sav 4000 mol/ha x év

2.3. Talaj közeli ózon [CAS szám: 10028-15-6] koncentráció okozta terhelés megengedett értékei

A B C D
1 Jellemző érték Célérték Hosszú távú célkitűzés
2 AOT40, a májustól júliusig terjedő időszak 1 órás értékeiből számolva A vegetáció védelmére, 2010. évre
18 000 µg/m3 x óra
5 éves átlagban
Amennyiben az öt évre vonatkozó átlagot nem lehet meghatározni teljes és egymást követő éves adatok alapján, akkor a célértékek betartásának ellenőrzéséhez megkövetelt minimális éves adat: három évre vonatkozó éves adat.
A vegetáció védelmére, 2020. évre
6000 µg/m3 x óra

5. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

A zónák típusai

1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint.

2. *  B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van.

4. *  D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van.

5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.

7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.

8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött koncentráció értéket.

9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik.

6. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Általános technológiai kibocsátási határértékek

1. A kibocsátási határérték tüzelési és termikus (a levegőből tényleges oxigén-elvonás történik) technológiáknál - ha jogszabály vagy hatósági határozat másként nem rendelkezik - a száraz véggáz 5 tf%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik. A technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő.

2. *  Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni. Tömegáram küszöbérték alatti kibocsátással működő technológiák esetén levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) minden esetben tenni kell és az üzemeltetőnek a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti éves levegőtisztaság-védelmi jelentés (LM) borítólapján évente nyilatkoznia kell, hogy a tevékenység a megelőző évben tömegáram küszöbérték alatti kibocsátással működött. Azokról a tömegáram küszöbérték alatti kibocsátással működő technológiákról, amelyeknél az engedélyezésnél figyelembe vett kibocsátási koncentráció meghaladja az e jogszabályban a tömegáram küszöb feletti tevékenységekre vonatkozó kibocsátási határértéket a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti teljes adattartalmú éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtani. Amennyiben a légszennyező anyag kibocsátása eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, a légszennyezés éves mértékét (éves levegőtisztaság-védelmi jelentést) is be kell jelenteni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.1.1. Szilárd anyag és por alakú szervetlen anyagok

A B C
1 Légszennyező anyag [CAS szám] Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) [mg/m3]
2 O osztály 0,5-ig 150
3 szilárd anyag 0,5-nél nagyobb 50
4 A osztály
5 por alakú szervetlen anyagok
Hg [7439-97-6] és vegyületei, Hg-ként
TI [7440-28-0] és vegyületei, TI-ként
összesen

0,001 vagy ennél
nagyobb

0,2
6 B osztály
7 por alakú szervetlen anyagok
Co [7440-48-4] és vegyületei, Co-ként
V [7440-62-2] és vegyületei, V-ként 0,005 vagy ennél
Se [7782-49-2] és vegyületei, Se-ként nagyobb 1,0
Te [13494-80-9] és vegyületei, Te-ként
összesen
8 C osztály
9 por alakú szervetlen anyagok
Cu [7440-50-8] és vegyületei,
Cu-ként
Mn [7439-96-5] és vegyületei,
Mn-ként
Pb [7439-92-1] és vegyületei,
Pb-ként
Pd [7440-05-3] és vegyületei,
Pd-ként
Pt [7440-06-4] és vegyületei,
Pt-ként
Rh [7440-16-6] és vegyületei,
Rh-ként
5b [7440-36-0] és vegyületei,
Sb-ként
Sn [7440-31-5] és vegyületei, 0,025 vagy ennél 5,0
Sn-ként nagyobb
Zn [7440-66-6] és vegyületei,
Zn-ként
Cianidok, könnyen oldódóak,
(pl. NaCN: [143-33-9]), CN-ként
Fluoridok, könnyen oldódóak,
(pl. NaF: [7681-49-4]), F-ként
[7782-41-4]
Na [7440-23-5] és vegyületei,
Na-ként megadva, összesen

2.1.2. Azt a por alakú szervetlen anyagot, amely az A-C osztályban nincs felsorolva, szilárd anyagnak (O osztály) kell tekinteni.

2.1.3. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

2.1.4. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték azzal, hogy a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani.

2.1.4.1. A és B osztály összesen: 1 mg/m3

2.1.4.2. A és C vagy B és C vagy A és B és C osztály összesen: 5 mg/m3

2.1.5. Amikor a véggáz fizikai állapotában a kibocsátott légszennyező anyagok a szilárd halmazállapot mellett gőz- vagy gázfázisban is jelen vannak, az emisszió együttesen sem lépheti túl a táblázatban megadott értékeket.

2.2. Gőz- vagy gáznemű szervetlen anyagok

A B C
1
Légszennyező anyag
[CAS szám]
Légszennyező anyag tömegárama
[kg/h]
Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció)
[mg/m3]
2 A osztály
3 Arzén [7784-42-1] 0,01 vagy ennél nagyobb 1
Cián-klorid [506-77-4]
Foszgén [75-44-5]
Foszfin [7803-51-2]
anyagonként
4 B osztály
5 Bróm [7726-95-6] és gőz- vagy gáznemű vegyületei, HBr-ként [10035-10-6] 0,05 vagy ennél nagyobb 5
Klór [7782-50-5]
Hidrogén-cianid [74-90-8]
Jód [7553-56-2] és vegyületei
Kén-hidrogén [7783-06-4]
Fluor [7782-41-4] és gőz- vagy gáznemű vegyületei,
HF-ként [7664-39-3] anyagonként
6 C osztály
7 Gőz- vagy gáznemű szervetlen klórvegyületek,
amelyek nem az A osztályba tartoznak,
0,3 vagy ennél nagyobb 30
HCl-ként [7647-01-0]
Nátrium hidroxid [1310-73-2]
összesen
8 D osztály
9 Kén-oxidok (kén-dioxid [7446-09-5] és
kén-trioxid [7446-11-9]), SO2-ként
5,0 vagy ennél nagyobb 500
Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid
[10102-43-9],
nitrogén-dioxid [10102-44-0]),
NO2-ként
Szén-monoxid [630-08-0]
Ammónia [7664-41-7]
anyagonként

2.3.1. Szerves anyagok

A B C
1 Osztály
(a táblázat szerint)
Légszennyező anyag tömegárama
[kg/h]
Kibocsátási határérték
(légszennyező anyag koncentráció)
[mg/m3]
2 A 0,1 vagy ennél nagyobb 20
3 B 2 vagy ennél nagyobb 100
4 C 3 vagy ennél nagyobb 150

2.3.2. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti határértékeket.

2.3.3. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m3, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

2.3.4. A táblázatban nem szereplő anyagot abba az osztályba kell sorolni, amelyhez tartozó anyagokhoz a legközelebb áll a környezeti hatás szempontjából.

2.3.5. A rákkeltő anyagokra megadott határértékeket az általános kibocsátási határértékek nem befolyásolják. A bűzre vonatkozó előírásokat az általános kibocsátási határértékek nem befolyásolják.

2.3.6. A B és C osztályba sorolt szerves, szilárd halmazállapotú anyagok esetén a 2.2.1. pontban meghatározott szilárd anyagra vonatkozó és 0 osztályba sorolt általános kibocsátási határértéket kell alkalmazni.

2.4. Szerves anyagok osztályba sorolása

A B C
1. Megnevezés [CAS szám] Képlet Osztály
2. Acetaldehid [75-07-0] C2H8O B
3. Acetofenon [98-86-2] C8H4O B
4. Aceton [67-64-1] C3H6O C
5. Akril-nitril [107-13-1] C3H3N A
6. Akrilsav [79-10-7] C3H4O2 C
7. Akrilsav-etil-észter lásd: etil-akrilát
8. Akrilsav-metil-észter lásd: metil-akrilát
9. Akrolein lásd: 2-propenál
10. Alkil-alkoholok (kivéve metanol) lásd: n-Propil-alkohol
11. Alkil-ólomvegyületek lásd: Ólom-tetraetil
12. n-Amil-acetát [628-63-7] C7H14O2 C
13. sec.-Amil-acetát [626-38-0] C7H14O2 C
14. 2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5] (CH3)2(NH2)CH2OH C
15. Anilin [62-53-3] C6H7N B
16. Benz(a)antracén [56-55-3] C18H12 A
17. Benzil-klorid lásd: α-klór-toluol
18. Benzoil-peroxid [94-36-0] C14H10O4 C
19. Benzinek ásványolajból [8006-61-9] B
20. Bifenil [92-52-4] C12H10 C
21. 1,3-Butadién (divinil, viniletilén) [106-99-0] C4H6 A
22. 2-Butanon [78-93-3] C4HO C
23. Butil-acetát (ecetsav-butil-észter) [123-86-4] C6H12O2 C
24. Butil-aldehid (butiraldehid) [123-72-8] C4H8O C
25. n-Butil-benzol [104-51-8] C10H14 C
26. sec.-Butil-benzol [135-98-8] C10H14 C
27. terc.-Butil-benzol [98-06-6] C10H14 C
28. Butil-diglikol
(dietilén-glikol-monobutil-éter) [112-34-5]
C8H17O3 C
29. 1,4-Butilén-glikol (1,4 bután-diol) [110-63-4] C4H6 C
30. Butil-glikol lásd: 2-butoxi-etanol
31. Butil-hidroxi-acetát (butil-glikolát) [7397-62-8] C6H12O3 C
32. Butil-klorid (1-klór-bután) [109-69-3] CH3(CH2)3C1 C
33. 2-Butoxi-etanol [111-76-2] C6H14O2 C
34. Ciklohexanol [108-93-0] C6H12O C
35. Ciklohexanon [108-94-1] C6H10O C
36. Ciklohexil-amin [108-91-8] C6H11NH2 C
37. Ciklopentán [287-92-3] C5H10 C
38. Dekalin [91-17-8] C10H18 C
39. Diaceton-alkohol lásd: 4-hidroxi-4-metil-2-
pentanon
40. Dibenz(a,h) antracén [53-70-3] C22H14 A
41. Dibróm-metán [74-95-3] CH2Br2 A
42. Dibutil-éter [142-96-1] C8H18O C
43. Dietanol-amin lásd: 2,2-imino-dietanol
44. Dietil-amin [109-89-7] C4H11N C
45. m-Dietil-benzol [141-93-5] C10H14 C
46. p-Dietil-benzol [105-05-5] C10H14 C
47. Dietil-éter [60-29-7] C4H10O C
48. Di(2-etil-hexil)-ftalát [117-81-7] C24H38O4 B
49. Diizobutil-keton lásd: 2,6-dimetil-heptán-4-on
50. Diizopropil-éter [108-20-3] C6H14O C
51. Difenil lásd: bifenil
52. 3,3-diklór-benzidin [91 94-1] C12H10Cl2N2 A
53. 1,1-Diklór-propán [78-99-9] C3H6C12 C
54. Dimetil-diszulfid [624-92-0] C2H6S2 C
55. Dinitro-orto-krezol [534-52-1] C7H6N2O5 B
56. Diklórbenzol (o-):[95-50-l] (m-):[541-78-1] C6H4Cl2 C
57. Diklór-benzol (p-):[106-46-7] C6H4Cl2 C
58. Diklór-difluor-metán [75-71-8] Betiltva CCl2F2 C
59. 1,1-Diklóretán [75-34-3] C2H4Cl2 C
60. 1,2-Diklóretán [107-06-2] C2H4Cl2 B
61. 1,1-Diklóretilén [75-35-4] C2H2Cl2 C
62. 1,2-Diklóretilén [540-59-0] C2H2Cl2 C
63. Diklórfenolok (2,4-): [120-83-2] C6H4Cl2O C
64. 2-4-Diklór-fenoxi-ecetsav C8H6Cl2O3 C
65. Diklórmetán [75-09-2] CH2Cl2 C
66. Dimetil-amin [124-40-3] C2H7N C
67. N,N-dimetilanilin [121-69-7] C8H11N B
68. Dimetil-éter [115-10-6] C2H6O C
69. Dimetil-szulfát [77-78-1] C2H6SO4 A
70. N,N-Dimetil-formamid [68-12-2] C3H7NO B
71. 2,6-Dimetil-heptán-4-on [108-83-8] C9H18O C
72. Dioktil-ftalát lásd: di(2-etil-hexil)-ftalát
73. Dipentén [138-86-3] C10H16 C
74. 1,4-Dioxán [123-91-1] C4H8O2 B
75. Ecetészter lásd: etil-acetát
76. Ecetsav [64-19-7] C2H4O2 C
77. Ecetsav-anhidrid [108-24-7] C4H6O3 C
78. Ecetsav-butil-észter lásd: butil-acetát
79. Ecetsav-etil-észter lásd: etil-acetát
80. Ecetsav-metil-észter lásd: metil-acetát
81. Ecetsav-vinil-észter lásd: vinil-acetát
82. Epiklórhidrin (1,2-epoxi3-klór-propán) [106-89-8] C3H5ClO B
83. Etanol (etil-alkohol) [64-17-5] C2H6O lásd: alkil-alkoholok C
84. Etanol-amin [141-43-5] C2H7NO C
85. Éter lásd: dietil-éter
86. Etil-acetát [141-78-6] C4H8O2 C
87. Etil-akrilát [140-88-5] C5H8O2 B
88. Etil-amin [75-04-7] C2H7N C
89. Etil-benzol [100-41-4] C8H10 C
90. Etilén [74-85-1] C2H4 C
91. Etilénglikol [107-21-1] C2H6O2 C
92. Etilénglikol-monobutil-éter lásd: 2-butoxi-etanol
93. Etilénglikol-monoetil-éter lásd: 2-etoxi-etanol
94. Etilénglikol-monometil-éter lásd: 2-metoxi-etanol
95. Etilén-imin [151-56-4] C2H5N A
96. Etilén-oxid [75-21-8] C2H2O A
97. Etil-glikol lásd: 2-etoxi-etanol
98. Etil-klorid lásd: klór-etán
99. Etil-metil-keton lásd: 2-butanon
100. tetra-Etil-ortoszilikát [78-10-4] (C2H5O)4Si C
101. Etoxi-propil-acetát [54839-24-6] (propilén-glikol-1-etiléter-acetát) C7H14O3 C
102. 2-Etoxi-etanol [110-80-5] C4H10O2 B
103. Fenol [108-95-2] C6H6O C
104. Fenol-benzotriazol [25973-55-1] C22H29N3O B
105. Formaldehid [50-00-0] CH2O A
106. Ftálsav-anhidrid [85-44-9] C6H4(CO)2O C
107. 2-Furaldehid [98-01-1] C5H4O2 B
108. Furfurál, furfurol lásd: 2-furaldehid B
109. Furfuril-alkohol [98-00-0] C5H6O2 C
110. Glikol lásd: etilénglikol
111. Hangyasav [64-18-6] CH2O2 B
112. Hangyasav-metil-észter lásd: metil-formiát
113. Hidrazin [302-01-2] N2H4 A
114. 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon [123-42-2] C6H12O2 C
115. 2,2-lmino-dietanol [111-42-2] C4H11NO2 C
116. Izobutil-alkohol [78-83-1] C4H10O C
117. Izobutil-bromid [78-77-3] (CH3)2CHCH2Br A
118. Izobutil-metil-keton lásd: 4-metil-2-pentanon
119. Izopropenil-benzol [98-83-9] C9H10 B
120. Izopropil-alkohol (izo-propanil) [67-63-0] (CH3)2CHOH C
121. Izopropil-benzol [98-82-8] C9H12 C
122. Izopropil-bromid [75-26-3] C3H7Br C
123. 4-lzopropil-toluol (p-cimol) [99-87-6] C10H14 C
124. Kálcium-cián-amid [156-62-7] CaCN2 C
125. Kaprolaktám [105-60-2] HN(CH2)5CO C
126. Kerozin C10-C14 [8008-20-6] C
127. Klór-acetaldehid [107-20-0] C2H3ClO B
128. m-Klór-anilin [108-42-9] C1C6H4NH2 C
129. p-Klór-anilin [106-47-8] C1C6H4NH2 A
130. o-Klór-anilin (2-klór anilin) [95-51-2] C1C6H4NH2 C
131. Klór-benzol [108-90-7] C6H5Cl C
132. 2-Klór-1,3-butadién [126-99-8] C4H5Cl C
133. Klór-ecetsav [79-11-8] C2H3ClO2 C
134. Klór-etán [75-00-3] C2H5Cl B
135. Klór-metán [74-87-3] CH3Cl B
136. 1-Klór-4 nitrobenzol [100-00-5] C6H4ClNO2 B
137. Kloroform lásd:triklór-metán
138. 2-Kloroprén lásd: 2-klór-1,3-butadién
139. 2-Klór-propán [75-29-6] C3H7Cl C
140. α-Klór-toluol [100-44-7] C7H7Cl A
141. Krezolok [1319-77-3] C7H8O C
142. Kumol lásd: izopropil-benzol
143. Lakk csiszolatpor A
144. Maleinsav [110-16-7] C4H4O4 C
145. Maleinsav-anhidrid [108-31-6] C4H2O3 C
146. Metil-merkaptán [74-93-1] és merkaptánok CH4S A
147. Metakrilsav [79-41-4] C4H6O2 C
148. Metakrilsav-metil-észter lásd: metil-metakrilát
149. Metanol (metil-alkohol) [67-57-1] CH4O B
150. Metil-acetát [79-20-9] C3H6O2 C
151. Metil-akrilát [96-33-3] C4H6O2 C
152. Metil-amin [74-89-5] CH5N C
153. Metil-benzoát [93-58-3] C8H8O2 C
154. Metil-bromid [74-83-9] Betiltva CH3Br A
155. Metil-ciklohexanon [1331-22-2] C7H12O C
156. 1,2-Metil-etil-benzol [611-14-3] C9H12 C
157. 1,3-Metil-etil-benzol [620-14-4] C9H12 C
158. 1,4-Metil-etil-benzol [622-96-8] C9H12 C
159. Metilén-klorid lásd:diklór-metán
160. Metil-etil-keton lásd:2-butanon
161. Metil-formiát [107-31-3] C2H4O2 C
162. Metil-glikol lásd: 2-metoxi-etanol
163. Metil-izobutil-keton lásd: 4-metil-2-pentanon
164. Metil-jodid [74-88-4] CH3l B
165. Metil-klorid lásd: klór-metán
166. Metil-kloroform lásd: 1,1,1-triklór-etán
167. Metil-metakrilát [80-62-6] C5H8O2 C
168. 4-Metil-m-fenilén-diizocianát [584-84-9] C9H6N2O2 A
169. 4-Metil-2-pentanon [108-10-1] C6H12O C
170. Metil-proxitol
(l-metoxi-2 propanol, propilén-glikol-momometil-éter)
[107-98-2]
C4H10O2 C
171. N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] C5H9NO C
172. Metil-tercier-butil-éter [1634-04-4] C5H12O C
173. 3-Metoxi-butilacetát [4435-53-4]
[butoxil;ecetsav-(3-metoxi-butilészter);
3-metoxi-l -butanol-acetát]
C7H14O3 C
174. 2-Metoxi-etanol [109-86-4] C3H8O2 B
175. 2-Metoxi-etil-acetát (metil-celloszolv [110-49-6] acetát)
(etilén-glikol-monometil-éter-acetát)
C5H10O3 B
176. 2-Metoxi-1 -metil-acetát [108-65-62]
(metoxi-propil-acetát)
C6H12O3 C
177. 1-Metoxi-propanol lásd: metil-proxitol
178. 2-Metoxi-propil-acetát [70657-70-4] C6H12O3 B
179. Naftalin [91-20-3] C10H8 C
180. 2-Naftil-amin (béta) [91-59-8] C10H8N B
181. Naftol (α) [90-15-3] C10H7OH C
182. Nitro-benzol [98-95-3] C6H5NO2 B
183. Nitro-fenolok (o-):[88-75-5]
(m-):[554-84-7] (p-):[100-02-7]
C6H5NO3 C
184. Nitro-krezol(ok) (4,2-):[119-33-5] C7H7NO3 C
185. Nitro-toluolok (o-):[88-72-2]
(m-):[99-08-l] (p-):[99-99-0]
C2H7NO2 B
186. Olefin-szénhidrogének
(az 1,3-butadién és az etilén kivételével)
C
187. Ólom-tetra-etil [78-00-2] C8H20Pb A
188. Paraffin-szénhidrogének [64771-72-8] (a metán kivételével) C
189. Petróleum [64742-81-0] C
190. Pinének [80-56-8] C10H16 B
191. Piridin [110-86-1] C5H5N C
192. 2-Propenál [107-02-8] C3H4O B
193. Propiconazolt [60207-90-1] C15H17C12N3O2 C
194. n-Propil-alkohol [71-23-8] C3H8O C
195. Propil-amin [107-10-8] C3H9N C
196. Propilén [115-07-1] C2H5 C
197. Propilén-glikol-monometil-éter [107-98-2]
(1 metoxi-2-propanol) (metil-proxitol)
C4H10O2 C
198. 1,2-Propilén-oxid [75-56-9] C3H6O A
199. Propion-aldehid [123-38-6] C3H6O C
200. Propionsav [79-09-4] C3H6O2 C
201. Szén-diszulfid [75-15-0] CS2 B
202. Szénkéneg lásd: szén-diszulfid
203. Szén-tetraklorid lásd: tetraklór-metán
204. Sztirol [100-42-5] C8H8 C
205. Terpentin [8006-64-2] C
206. Tetrahidro-furán [109-99-9] C4H8O C
207. 1,1,2,2-Tetraklór-etán [79-34-5] C2H2Cl4 B
208. Tetraklór-etilén [127-18-4] (perklór-etilén) C2Cl4 A
209. Tetraklór-metán [56-23-5] Betiltva CCl4 A
210. Tetralin [119-64-2] (1,2,3,4-tetrahidro-naftalin) C10H12 C
211. Texanol (2,2,4-trimetil-1,3-pentán-diol-mono-izobutinát)
[25265-77-4]
C12H24O3 C
212. Tioéterek A
213. Tioglikolsav [68-11-1] C2H4SO2 C
214. o-Toluidin [95-53-4] C7H9N B
215. Toluol [108-88-3] C7H8 C
216. Toluol-2,4-diizocianát lásd: 4-metil-m-fenilén-
diizocianát
217. Trietil-amin [121-44-8] C6H15N C
218. 1,1,1-Triklór-etán [71-55-6] Betiltva C2H3Cl3 C
219. 1,1,2-Triklór-etán [79-00-5] Betiltva C2H3Cl3 A
220. Triklór-fenolok (2,4,6-): [88-06-2] C6H3OCl3 B
221. Triklór-fluor-metán [75-69-4] Betiltva CCl3F C
222. Triklór-metán [67-66-33] CHCl3 B
223. Trimetil-amin [121-44-8] C3H8N B
224. Trimetil-benzol(ok)
(pl. mezitilén: 1,3,5-trimetil benzol [108-67-8])
C9H12 C
225. Undekán [1120-21-4] C11H24 C
226. Vinil-acetát [108-05-4] C4H6O2 C
227. Xilenolok (a 2,4-xilenol kivételével)
(2,3-):[526-75-0](2,5):[95-87-4]
(2,6-):[576-26-l](3,4-):[95-65-8]
(3,5-):[109-68-9]
C8H10O C
228. Xilenol (2,4-):[105-67-9] C8H10O C
229. Xilolok [1330-20-7] C8H10 C

2.5.1 Egyes rákkeltő légszennyező anyagok

A B C

1

Légszennyező anyag
[CAS szám]
Légszennyező anyag tömegárama
[kg/h]
Kibocsátási határérték
(légszennyező anyag koncentráció)
[mg/m3]
2 A osztály
3 3,4-Benz(a)pirén [50-32-8] 0,0005 vagy ennél nagyobb 0,1
Berillium [7440-41-7] és vegyületei
Be-ként, belélegezhető formában
Kadmium [7440-43-9] és
vegyületei Cd-ként, belélegezhető formában.
összesen
4 B osztály
5 Arzén [7440-38-2] és vegyületei 0,005 vagy ennél nagyobb 1
As-ként, belélegezhető formában
Króm [7440-47-3] vegyületek
Cr-ként, belélegezhető formában
Ni [7440-02-0] vegyületei Ni-ként,
belélegezhető formában,
összesen
6 C osztály
7 Benzol [71-43-2] 0,01 5
1,3-Butadién [106-99-0] vagy ennél nagyobb
Triklór-etilén [79-01-6]
Vinil-klorid [75-01-4],
összesen

2.5.2. A saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték:

2.5.2.1. A és B osztály összesen: 1 mg/m3

2.5.2.2. A és C vagy B és C vagy A és B és C osztály összesen: 5 mg/m3

A B C
1 Légszennyező anyag
[CAS szám]
Légszennyező anyag
tömegárama
[kg/h]
Kibocsátási határérték
(légszennyező anyag koncentráció)
[rost/m3]
2 A osztály
3 Azbeszt 0,0005 vagy ennél nagyobb 1000

7. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek és egyéb előírások

1.1. A [mg/m3] mértékegységben megadott technológiai kibocsátási határérték pontforrásonként, a [kg légszennyező anyag/t termék] mértékegységben megadott technológiai kibocsátási határérték technológiánként értelmezendő.

1.2. A tömegáram küszöb alá eső (küszöbnél kisebb tömegáram esetén) légszennyező anyag kibocsátása esetén (a kibocsátási koncentráció vizsgálata nélkül) a légszennyező forrás üzemeltetőjének levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tennie (LAL). Amennyiben a légszennyező anyag kibocsátása eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, a légszennyezés éves mértékét is be kell jelenteni. A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

1.3. *  Azoknál a technológiáknál, amelyeknél nincs vonatkoztatási O2-tartalom megadva, a technológiai kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelése a vonatkoztatási O2-tartalomra történő átszámítás nélkül, a 6. § figyelembevételével történik. Ezt kell alkalmazni a 6. mellékletben felsorolt, kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében is.

1.4. Azoknál a termikus technológiáknál, melyekre nincs eljárás specifikus határérték előírva, de az üzemszerű működés esetén az oxigéntartalom több mint 19%, a vonatkozási oxigéntartalmat nem kell figyelembe venni.

1.5. Az egyes eljárás specifikustechnológiáknál megadott vonatkoztatási O2-tartalmat kell figyelembe venni a technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében.

2.1.

2.1.1. Üveggyártás

A B C
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
3 Üvegolvasztás
4 - fazékkemence 1100 1200
5 - napikemence 1100 1600
6 - kádkemence 1800
7 = rekuperatív hővisszanyeréssel 1400
8 = U-égős regeneratív hővisszanyeréssel 2200
9 = keramikus rekuperátoros hővisszanyeréssel 2200

2.1.1.1. A kibocsátási határértékek a kádkemencék esetében 8 tf%, a fazék- és napikemencék esetében 13 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.1.1.2. A kén-oxidokra (SO2 és SO3) vonatkozó határértékek csak a 10 kg SO2/h vagy annál nagyobb tömegáram esetére vonatkoznak.

2.1.2 Speciális világítástechnikai keményüveg gyártás, speciális világítási célú keményüveg gyártás, speciális magashőmérsékletű lámpaüveg gyártás

A B
Kibocsátási határérték [kg/t olvadék]
1 Technológia Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva)
2 Üvegolvasztás gáz-O2 tüzelés 7

2.2. Üvegszál és boroszilikát üveggyártás

A B C
1 Kibocsátási határérték [kg/t üveg]
2 Technológia Szilárd anyag Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
3 Üveg olvasztás
4 - kádkemence 1,0 1,0
5 = gáz-O2 tüzelés
6 = oxigén rásegítéses tüzelés
7 = elektromos hevítés

2.3.1. Cementgyártás

A B C D
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid
3 Klinkerégetés 400 800 1500

2.3.2. A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 10 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.4.1. Timföld, dolomit, magnezit, kvarcit vagy samott gyártása, vagy égetése

A B C
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Gázállapotú,
szervetlen fluoridok
(HF-ként megadva)
3 Forgó kemence 1800
4 Egyéb kemence 1500
5 A kvarcit égetésére szolgáló speciális kemencénél 10

2.4.2. Kromit-tartalmú kőzet égetése esetén a szilárd anyag emisszióban a Cr és vegyületei kibocsátások nem haladhatják meg a 10 mg/m3 értéket.

2.4.3. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású nedves véggázra vonatkoznak.

2.5.1. Mészégetés

A B C D
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid
3 Mészégetés 400 1300 1000

2.5.2. A kibocsátási határértékek 10 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.5.3. A kibocsátási határértékek kemencére vonatkoznak.

2.5.4. A cukoriparban alkalmazott koksztüzelésű aknás mészkemencében való mészgyártás esetén a CO kibocsátás határértékét nem kell figyelembe venni.

2.6.1. Perlitduzzasztás

A B
1 Technológia Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
Kén-oxidok (SO2-ben megadva)
2 Perlitduzzasztás 1000

2.6.2. A kibocsátási határérték 14 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású nedves véggázra vonatkozik.

2.6.3. A kibocsátási határérték csak a 10 kg SO2/h vagy annál nagyobb tömegáram esetére vonatkozik.

2.7.1. *  Kupolókemencék

A B C
1 A kupolókemence típusa és teljesítménye Kibocsátási határérték Kibocsátási határérték
2 Szilárd anyag Szén-monoxid
3 8 t/h-nál kisebb névleges kapacitású hidegszeles kupolókemence 250 [mg/m3] 250 [kg/t beadagolt anyagmennyiség]
4 8 t/h-nál kisebb névleges kapacitású forrószeles kupolókemence 250 [mg/m3] 1100 [mg/m3]
5 8 t/h vagy ennél nagyobb névleges kapacitású hidegszeles kupolókemence 150 [mg/m3] 250 [kg/t beadagolt anyagmennyiség]
6 8 t/h vagy ennél nagyobb névleges kapacitású forrószeles kupolókemence 150 [mg/m3] 1000 [mg/m3]

2.7.2. A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 8 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.7.3. A névleges kapacitás a csapolt nyersvasra vonatkozik.

2.8.1-2.8.8. * 

2.9. Gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése:

Szilárd anyag (festék és lakk részecskék) kibocsátási határértéke: 3 mg/m3

2.10. Szenek brikettálása

2.10.1. A szilárd anyag kibocsátási határértéke központi elszívó berendezés esetén 75 mg/m3

2.10.2. A szilárd anyag kibocsátási határértéke helyi elszívó berendezés esetén 100 mg/m3

2.11. Kokszgyártás

A B C D
1 Kibocsátási határérték

2

Technológia
Szilárd anyag
[g/t koksz]
Kénvegyületek
S-ben kifejezve
[mg/m3]
Szén-monoxid
[g/t koksz]
3 Teljes gyártási folyamat 200 1800
4 Kokszkitolás 20 1000
5 Kokszhűtés 60
6 Kokszoló-aláfűtés 800
7 *  Petrolkoksz tüzelés esetében a 6. melléklet 2.1.1. pont B osztályában felsorolt anyagok kibocsátási határértéke 5 mg/m3

2.12.1. Agyag alapú kerámiagyártmányok égetése, szárítása (tégla- és cserépgyártás, valamint a burkolólapok gyártása kivételével)

A B C D E
1 Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció)
2 Szilárd anyag Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid
3 Porcelán gyártása esetén 50 500 500 500
4 - eosin színégetés esetén 50 500 500 3000
5 0,12%-nál kisebb kéntartalmú betétanyagok esetében 50 500 500 500
0,12%-nál nagyobb kéntartalmú betétanyagok esetében 50 1500 500 500

2.12.2. A kibocsátási határértékek 18 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.13.1. Aszfaltkeverés, aszfaltgyártás, szemcsés szerkezetű anyagok szárítása forgódobban

A B C
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Szilárd anyag Szén-monoxid
3 Olaj- és gáztüzelés esetén 20 500
4 Szilárd tüzelőanyag esetén 20 1000

2.13.2. A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak, a berendezés névleges teljesítményén mérve.

2.13.3. Tüzelőanyagként gáz vagy 1 m/m% kéntartalom alatti olajok és szenek használhatók.

2.14. *  Alumíniumfinomítás, alumíniumolvasztás

A B C D E
1. Kibocsátási határérték
2. Szilárd anyag [mg/m3] Klór [mg/m3] Fluorvegyületek
(HF-ként megadva)
[kg F/t Al]
Összes szerves anyag C-ként [mg/m3]
3. A légszennyező anyag 0,5 kg/h vagy annál nagyobb tömegárama esetén 20 3, a finomítók (klórozó berendezések) véggázaiban 1,5 (napi átlagban) 50

2.15. Fémolvasztó berendezések, beleértve a színesfémek és ötvözeteik - kivéve az alumíniumot - finomítására szolgáló berendezéseket

A B C D
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Szilárd anyag Réz és rézvegyületek rézként megadva Összes szerves anyag C-ként
3 A légszennyező anyag 0,2 kg/h vagy annál nagyobb tömegáram esetén
4 - olvasztó- és finomítóberendezéseknél 20 50
5 - ólomolvasztó- és finomítóberendezéseknél 10 50
6 A katódréz aknás kemencékben való beolvasztásakor 10 50

2.16. Ferroötvözetek elektrotermikus vagy fémtermikus eljárásokkal történő előállítása

2.16.1. Szilárd anyag kibocsátási határérték 20 mg/m3

2.17. Tűzi ónozás, horganyzás

2.17.1. Szilárd anyag kibocsátási határérték 10 mg/m3

2.17.2. Klórvegyületek kibocsátási határértéke a pácolásnál (HCl-ben kifejezve) 20 mg/m3

2.18. Felületkezelés salétromsavval

2.18.1. Nitrogén-oxidok kibocsátási határértéke (NO2-ben kifejezve) 1500 mg/m3

2.19. Ólomakkumulátorok gyártása (formatálás)

2.19.1. Szilárd anyag kibocsátási határérték 5 g/h tömegáram felett: 0,5 mg/m3

2.19.2. Kénsavgőzök kibocsátási határértéke összegyűjtés és leválasztás után 1,0 mg/m3

2.20.1. Ásványi anyagok (különösen bazalt, diabáz, salak) olvasztása

A B C D E F
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Szilárd anyag Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
Nitrogén-
oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-
monoxid
Összes
szerves anyag C-ként
3 Olvasztás rekuperatív hővisszanyerésű kádban
4 olajtüzelés esetén 500 1200
5 gáztüzelés esetén 1400
6 Olvasztás aknakemencékben
7 koksztüzelés esetén 250 1800 1100
8 olajtüzelés esetén 600 1800
9 gáztüzelés esetén 2200
10 Préselés 40

2.20.2. Rekuperatív hővisszanyerésű kádaknál a kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. Aknakemencéknél a kibocsátási határértékek 8 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.21.1. Nemvas fémek gyártása

A B C
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Szilárd anyag Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
3 Teljes gyártási folyamat 20
4 Ólomkohók esetében 10
5 5 kg SO2/h tömegáram felett 800

2.21.2. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.21.3. A felhasznált szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.

2.21.4. A véggázok tisztítására porleválasztót kell alkalmazni.

2.22.1. Acél vagy öntöttvas olvasztása

A B C
1 Technológia Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Szilárd anyag Szén-monoxid
3 Olvasztás
4 elektromos ívkemencében 20 1000
5 indukciós kemencében 20 -

2.22.2. Az olvasztó ívkemencéknél a szén-monoxid tartalmú gázokat lehetőség szerint el kell égetni vagy azokat hasznosítani kell.

2.23. Salétromsav gyártása

2.23.1. Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) kibocsátási határértéke 350 mg/m3

2.23.2. Szén-monoxid kibocsátási határérték 12 kg/t termék

2.23.3. A kibocsátási határértékek 4 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.24. SO2, SO3, H2SO3, H2SO4 gyártás

A B
1 Kén-oxidok (SO2, SO3) SO2-ben megadva, meglévő egyszeres kontakt
2 kénsavgyártás esetén (97,5%-os konverziónál) 17,5 kg SO2/t H2SO4

2.25. Alumínium elektrolízis

A B C D
1 Kibocsátási határérték
2 Technológia Szilárd anyag Szén-monoxid Fluorid
(HF-ben kifejezve)
3 Elektrolizáló kád 30 mg/m3
4 Csarnok elszívás esetén 5,0 kg/t Al 1500 mg/m3 1,5 kg F/t Al

2.26. Klórgyártás

2.26.1. Klór kibocsátási határérték 1 mg/m3

2.26.2. Cseppfolyósításnál 6 mg/m3

2.27. Klóralkáli-elektrolízis

2.27.1 Amalgámos technológiánál a kibocsátási határérték (éves középértékben) 1,5 g Hg gőz/t Cl2

2.28.1. Kéngyártás

A B
1 S emissziófok
2 Claus eljárásra
3 kapacitás <20 t/nap kén 3%
4 kapacitás 20-50 t/nap kén 2%
5 kapacitás >50 t/nap kén 0,5%

2.28.2. S emissziófok: a füstgázzal emittált S és S-tartalmú légszennyező anyagok mennyisége a tüzelőanyaggal és a betétanyaggal bevitt összes kénhez viszonyítva. A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.

2.28.3. H2S kibocsátási határérték (utóégető után) 10 mg/m3

2.28.4. A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

2.29. 1,2-diklór-etán és vinil-klorid gyártás

2.29.1. 1,2-diklór-etán kibocsátási határérték 5 mg/m3

2.29.2. Vinil-klorid kibocsátási határérték 5 mg/m3

2.29.3. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.29.4. A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.

2.30. Akrilnitril-előállítás

2.30.1. Akrilnitril kibocsátási határérték 0,2 mg/m3

2.30.2. A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

2.30.3. A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.

2.31. Növényvédőszer-gyártás

2.31.1. Szilárd anyag kibocsátási határérték olyan hatóanyagok jelenlétében, amelyek nehezen lebonthatóak, de könnyen felhalmozódnak és toxikusak (pl. azinphosetyl, karbofurán, dinitro-o-krezol, paration-metil stb.) 25 g/h vagy nagyobb szilárd anyag tömegáram esetén, összesen 5 mg/m3

2.31.2. A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

2.32. Nitrogén alapú műtrágyák gyártása

A B C
1 Technológia Kibocsátási határérték
[kg/t termék]
2 Szilárd anyag Ammónia
3 Ammónium-nitrát alapú műtrágyák gyártása 3,0 3,0
4 Dolomitőrlés 0,5
5 Karbamidgyártás 2,0 2,5

2.33.1. Polivinil-klorid gyártás

A B
1 Technológia Kibocsátási határérték
[mg vinil-klorid/kg PVC]
2 PVC tömb polimerizáció 10
3 Szuszpenziós homopolimerizáció 100
4 Szuszpenziós kopolimerizáció 400
5 Mikroszuszpenziós és emulziós PVC gyártás 1500

2.33.2. A vinil-klorid kibocsátás csökkentése érdekében a véggázt - lehetőség szerint - égéslevegőként égetőbe kell vezetni.

2.34. Poliakrilnitril műanyaggyártás

2.34.1. Akril-nitril kibocsátási határérték

2.34.1.1. a technológiai véggázok égetőberendezésbe történő bevezetése esetén 0,2 mg/m3

2.34.1.2. a technológiai véggázok gázmosóba történő bevezetése esetén 5 mg/m3

2.34.2. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.35. Akrilnitril szál készítése

2.35.1. Akril-nitril kibocsátási határérték

2.35.1.1. szárító után 20 mg/m3

2.35.1.2. adszorpciós leválasztó után 10 mg/m3

2.35.2. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.36. Viszkózák előállítása és megmunkálása

2.36.1. H2S kibocsátási határérték (napi átlagban) 5 mg/m3

2.36.2. CS2 kibocsátási határérték (napi átlagban) 100 mg/m3

2.36.3. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.36.4. Terem és helyi elszívás esetén összes kibocsátásra vonatkozóan

A B
1 H2S kibocsátási határérték (napi átlagban) 50 mg/m3
2 CS2 kibocsátási határérték (napi átlagban)
3 - műbél, szivacs gyártásnál 400 mg/m3
4 - technikai ragasztó gyártásnál 600 mg/m3
5 - textil ragasztó gyártásnál 150 mg/m3

2.37.1. Farostlemez és faforgácslap gyártás

A B C D
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Szilárd anyag Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid
3 Csiszológépek 10
4 Szárítás 50 400 150

2.37.2. Préselésnél a 6. melléklet 2.4. pontban meghatározott formaldehid kibocsátási határértéke 0,06 kg/m3 préselt lemez.

2.37.3. Préselésnél a kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.37.4. A szárítóberendezésben alkalmazott szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.

2.38. Cukorgyártás

2.38.1. Szilárd anyag kibocsátási határérték cukorrépaszelet szárítónál 75 mg/m3

2.38.2. A szárítóberendezésben alkalmazott szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.

2.38.3. Szárítóberendezéseknél a belépő szárító levegő hőmérséklete nem haladhatja meg a 900 °C-ot, illetve más, ezzel egyenértékű bűzcsökkentő megoldást kell alkalmazni.

2.38.4. A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

2.39. Zöldtakarmány és terményszárítók, valamint tisztítóberendezéseik

2.39.1. Szilárd anyag kibocsátási határérték 150 mg/m3

2.39.2. A felhasznált szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.

2.39.3. A kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

2.40. Kávé, pótkávé termékek, kakaó és terménypörkölés

2.40.1. Összes szerves anyag kibocsátási határértéke, C-ként megadva 100 mg/m3

2.40.2. A bűzanyagok kibocsátásának csökkentése érdekében a technológiai folyamatot és a tárolást zárt térben kell végezni. A pörkölő berendezés véggázait össze kell gyűjteni, és tisztító berendezésbe kell vezetni.

2.40.3. Amennyiben a véggázokat utóégetőbe vezetik, az engedélyben rögzíteni kell a legkedvezőtlenebb üzemi állapotban megengedett kibocsátási értékeket és a szükséges minimális tartózkodási időt.

2.40.4. A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

2.41.1. Olefineket (etilén, propilén) előállító pirolizáló kemencék

A B C
1 Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció)
2 Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-
monoxid
3 1000 1000 1500

2.41.2. A kibocsátási határértékek 8 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.42.1-2.42.4. * 

2.43.1. Gázturbina és generátor-tesztelés

A B C D E
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Pe [teljesítmény] Szilárd
anyag
Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-
monoxid
3 <50 MWth bemenő hőteljesítményű turbinák és generátorok esetében 4 25 800 500
4 50 MWth<Pe<150 MWth bemenő hőteljesítményű turbinák és generátorok esetében 4 40 1000 100

2.43.2. Ezen kibocsátási határértékek olyan gázturbinákra és generátorokra vonatkoznak, amelyek tesztelése minőség-ellenőrzés céljából történik az alábbi körülmények szerint:

2.43.2.1. a tesztelési idő nem haladja meg a 75 h/hónap értéket;

2.43.2.2. a tesztelésnél földgáz és gázolaj (dízelolaj) a felhasznált energiahordozó;

2.43.2.3. a felhasznált dízelolaj (folyékony tüzelőanyag) összes kéntartalma nem haladja meg a 0,1 m/m%-ot.

2.43.3. A kibocsátási határértékek 15 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.43.4. A kibocsátási határértékek nem vonatkoznak a légi járművek hajtómű próbájára.

2.44.1. Ipari koromgyártás

A B C
1 Szilárd Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)
Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
3 30 1200 750

2.44.2. A kibocsátási határértékek 8 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.44.3. A felhasznált alapanyagok (olajok) kéntartalma az 1,0 m/m%-ot nem haladhatja meg.

2.44.4. A technológia csak utóégetővel és hőhasznosítással üzemeltethető.

2.44.5. A kibocsátási határértékek csak a kemence- és lángkorom (Furnace Black és Lamp Black) technológiára alkalmazhatók, a gázkorom (Gas Black) gyártási technológiára nem.

2.45.1. Tégla- és cserépgyártás

A B
1 Tégla- és cserépégetés, szárítás Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Szilárd anyag (nem toxikus) 50
3 Kén-oxidok (SO2-ben megadva) 500
4 Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) 500
5 *  Szén-monoxid (porozitás-növelő adalékanyag bekeverése nélkül gyártott termék) 1500
5a *  Szén-monoxid (porozitás-növelő adalékanyag bekeverésével gyártott termék) 2000
6 Klór és vegyületei (cián-klorid kivételével) 100
7 Fluor 10
8 Benzol 5
9 *  Szerves anyagok, a 6. melléklet 2.3.1. pontja szerinti
10 A osztályba tartozó anyagok 20
11 B osztályba tartozó anyagok 100
12 C osztályba tartozó anyagok 150

2.45.2. A kibocsátási határértékek 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.45.3. A kibocsátási határértékek a közvetlen füstgáz szárításra is vonatkoznak.

2.45.4. *  A 2.45.1. pontban foglalt táblázat 6-12. sorában szereplő légszennyező anyagokat ötévente kell mérni.

2.46. Vasérczsugorítás

2.46.1. Szilárd anyag kibocsátási határérték 1 kg/t zsugorítmány

2.46.2. Szén-monoxid kibocsátási határérték 25 kg/t zsugorítmány

2.46.3. Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) kibocsátási határértéke 400 mg/m3

2.46.4 A nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határértéket a fémérc kalcináló vagy szinterező berendezések, nyersvas vagy acélgyártás berendezései (elsődleges vagy másodlagos beolvasztás) - beleértve a 2,5 t/h kapacitást meghaladó folyamatos öntést, a vas(II)-fémek megmunkálásának berendezéseit (20 t/h nyersacélnál nagyobb kapacitású meleghengermű) - esetében kell alkalmazni.

2.47. Nyersvasgyártás

2.47.1. Léghevítők szén-monoxid kibocsátási határértéke 3,0 kg/t nyersvas

2.47.2. Vasöntési technológia szén-monoxid kibocsátási határértéke 12 kg/t termék

2.47.3. Szilárd anyag kibocsátási határértéke 0,5 kg/t termék

2.48.1. Acélgyártás

A B C
1 Kibocsátási határérték
2 Technológia Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva) [mg/m3]
Szén-monoxid
[kg/t nyersacél]
3 Konverterek 7,5
4 Meleghengerlésnél a tolókemencék (kokszolói kamragázfűtés esetén) 1500

2.48.2. A konvertereknél a szén-monoxid tartalmú gázokat el kell égetni.

2.49.1. Kerámia burkolólap gyártás

A B C
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid
3 Szárítás 500 1000
4 Égetés 500 500

2.49.2. A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 18 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.50. Foszgéngyártás és szerves anyagok foszgénezése

2.50.1. Szén-monoxid kibocsátási határérték 10 kg/t termék

2.51. Szerszám és készülék tisztítás forró-homok fluidágyban

2.51.1. Összes szerves anyag kibocsátási határértéke, C-ként megadva 20 mg/m3

2.51.2. *  A kibocsátási határérték 11 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

2.52.1. Hegesztés, plazmavágás

A B C D
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Szilárd anyag Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid
3 Fémek láng- és ívhegesztése, plazmavágás 150 500 500

2.52.2. A határértékeket fémek hegesztéssel történő megmunkálása, plazmavágása során kell alkalmazni, amennyiben azok elszívórendszere pontforráshoz kapcsolódik.

2.53.1. Gépjárművek javításánál a motorok járatása (üzemeltetés, tesztelés)

A B C
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid
3 Gépjárművek javításánál a motorok járatása
4 Benzin üzemű motorok esetében 500 1000
5 Dízel üzemű motorok esetében 1000 1000

2.53.2. A határértékeket belsőégésű gépjármű motorok javítása során kell alkalmazni, amennyiben azok kipufogórendszere pontforráshoz kapcsolódik.

2.54.1. Húsfüstölés

A B C D
1 Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)
2 Technológia Szilárd anyag Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid
3 Húsfüstölés 50 500 2000

2.54.2. A kibocsátási határértékek csak 5 kg/h vagy annál nagyobb légszennyező anyag tömegáramok esetére vonatkoznak.

2.55.1-2.55.3. * 

2.56-2.56.2. *