A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2011. (III. 8.) NFM rendelet

a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Ezt a rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (a továbbiakban együtt: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történő közúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. IBC: merev vagy hajlékony falú, szállítható nagyméretű csomagolóeszköz, amelynek űrtartalma legfeljebb 3 m3, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű, a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak ellenáll;

2. küldeménydarabban történő szállítás: a mezőgazdasági vegyszer és az üzemanyag csomagolóeszközben (ideértve az IBC-t is) történő szállítása;

3. mezőgazdasági vegyszer: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló rendelet (a továbbiakban: ADR rendelet) hatálya alá tartozó növényvédő szer és műtrágya;

4. szállítóegység: a vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvény;

5. tartány: az ADR rendeletben meghatározott fogalom;

6. üzemanyag: a mezőgazdasági gépek dízelüzemanyagai és a könnyű fűtőolajok, amelyek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C.

3. § (1) Növényvédő szer csak küldeménydarabban szállítható, a növényvédő szerre engedélyezett kereskedelmi értékesítési egységben vagy fogyasztói csomagolásban, beleértve a használat után ismét visszazárt eredeti csomagolást is.

(2) Nem folyékony műtrágya ömlesztve vagy küldeménydarabban, folyékony műtrágya küldeménydarabban, valamint - a 4. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható.

(3) Üzemanyag küldeménydarabban, valamint - a 4. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható.

(4) A vontatóval legfeljebb egy pótkocsi vontatható.

4. § (1) A tartányos pótkocsi akkor használható üzemanyag vagy folyékony műtrágya szállítására, ha:

a) rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti jóváhagyási igazolással és a tartányának befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, továbbá a szállítóegység minden más tekintetben megfelel e rendelet előírásainak; vagy

b) a tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, valamint a tartány és a pótkocsi megfelel e rendelet előírásainak.

(2) A tartányos pótkocsira a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendeletben foglaltakon kívül a következőket kell alkalmazni:

a) elektromos vezetékrendszerét megfelelően kell rögzíteni és a mechanikai hatásoktól védeni;

b) megengedett vontatási sebessége legalább 25 km/óra.

(3) A tartányos pótkocsi összeépítésének engedélyezéséhez benyújtandó műszaki dokumentációnak a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell a tartányfelépítmény rögzítésének leírását és szilárdsági ellenőrző számítását.

(4) A tartánynak és rögzítő elemeinek a megengedett legnagyobb töltési tömeg mellett:

a) menetirányban a kétszeres;

b) menetirányra merőlegesen az egyszeres;

c) függőlegesen felfelé az egyszeres;

d) függőlegesen lefelé a kétszeres,

össztömegnek megfelelő igénybevételt kell elviselniük.

5. § A tartányos pótkocsi forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság ellenőrzi:

a) a tartány alkalmasságát illetően a 6. § (2) bekezdés szerinti vizsgálati jegyzőkönyv és a 6. § (3) bekezdés szerinti adattábla meglétét, és

b) a tartányfelépítmény rögzítésének épségét (repedés- és korróziómentességét).

6. § (1) A tartányos pótkocsi tartányának gyártására, szerelvényezésére az ADR rendelet előírásait kell alkalmazni.

(2) A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra kötelezett a forgalomba helyezés előtt, majd ezt követően legalább hatévenként. A tartány vizsgálatát az ADR rendelet előírásai szerint kell végezni. A hatósági vizsgálatot a műszaki biztonsági hatóságnál kell kérelmezni. A vizsgálat alapján a műszaki biztonsági hatóság a járműegyedre szóló - a tartányfelépítménynek az üzemanyag vagy folyékony műtrágya - belföldi közúti szállításra való alkalmasságát igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki.

(3) A tartány 1. melléklet szerinti adattábláján a megfelelőséget a műszaki biztonsági hatóság a szállítható anyag megnevezésénél és a vizsgálat időpontjánál acélbélyegzővel igazolja.

7. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó műtrágya ömlesztve

a) zárt rakodóterű járműben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott járműben, valamint

b) zárt konténerben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott konténerben szállítható.

(2) A járművet és a konténert úgy kell kialakítani, hogy a bennük lévő anyag ne érintkezhessen fával vagy más gyúlékony anyaggal, vagy amennyiben a falak és a padló fából vagy más gyúlékony anyagból készültek, ezek teljes felületét el kell látni lángmentesített, vízhatlan béléssel vagy nátrium-szilikátból vagy hasonló anyagból készült bevonattal.

8. § (1) A szállítóegységet a következők szerint kell jelölni:

a) mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni,

b) gyúlékony mezőgazdasági vegyszer szállítás esetén az a) pontban előírt táblán kívül a pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni,

c) üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni.

(2) Ha a szállított anyagot a pótkocsiról kirakták vagy a tartányt kitisztították, a táblákat el kell távolítani, vagy le kell takarni.

9. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott közúti közlekedési szolgáltatás keretében mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb 50 km távolságra szállítható.

(2) Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerű vezetése kötelező. A menetlevélben vagy fuvarlevélben a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott adatokat kell feltüntetni azzal, hogy a szállított anyagot a kereskedelmi megnevezésével kell bejegyezni.

10. § (1) Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a környezetet ne veszélyeztesse.

(2) Tilos mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal együtt szállítani.

(3) A pótkocsin a küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével rögzíteni, hogy az egyes darabok egymáshoz és a járműhöz képest számottevően ne mozdulhassanak el. A küldeménydarabot lezárt állapotban, a folyékony anyagot tartalmazó küldeménydarabot zárószerkezetével fölfelé kell a pótkocsira helyezni.

(4) Ha a rakomány egy része a járműre kiömlött, a járművet amint lehet, de legkésőbb az újabb megrakás előtt meg kell tisztítani.

(5) A tartánynak a szállítás alatt csepegés- és szivárgásmentesnek kell lennie.

(6) Az árukezelési műveletek alatt és a szállítás közben tilos a dohányzás.

11. § (1) Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetője az lehet, aki

a) *  az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, és erről a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság igazolást adott ki, vagy

b) az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározása szerinti őstermelők;

b)-c) * 

esetén.

(3) Vizsgára bocsátás feltétele a szállítóegység vezetésére jogosító vezetői engedély (járművezetői igazolvány) megléte.

(4) A vizsga csak szóbeli részből áll.

(5) A vizsga kérdéseinek a következő témakörökre kell kiterjedniük:

a) üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános előírások,

b) a főbb veszélyek,

c) a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedések,

d) baleset utáni magatartás, a hordozható tűzoltó készülék használata,

e) jelölések,

f) a be- és kirakodásnál szükséges óvintézkedések,

g) a tartány töltése és ürítése.

(6) Vizsgaszervezési megbízás csak olyan képzőszervnek adható, amely ADR gépjármű-vezetői szaktanfolyami képzésre vonatkozó képzési engedéllyel rendelkezik.

(7) A vizsgára az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait kell alkalmazni.

12. § A rendelet hatálya alá tartozó szállításokat, a szállításoknál használt szállítóegységet és annak személyzetét a veszélyes áruk szállításának közúti ellenőrzésére jogosult hatóság ellenőrzi.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

14. § Az e rendeletben meghatározott műszaki-konstrukciós szabályoknak nem kell megfelelnie az olyan tartányos pótkocsinak, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közlekedésbiztonság és a környezetvédelem tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

15. § E rendelet tervezetének

1. a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke, valamint a

2. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (4) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

16. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet a 7/2011. (III. 8.) NFM rendelethez

A tartányon feltüntetendő jelölések

1. Ellenőrzés céljából minden tartányra könnyen elérhető helyre nem korrodálódó fémből készült adattáblát kell tartósan rögzíteni. Az adattáblán beütéssel vagy más hasonló módon legalább a következő adatokat kell feltüntetni:

1.1 a jóváhagyás száma;

1.2 a gyártó megnevezése vagy jele;

1.3 a gyártási sorozat száma;

1.4 a gyártás éve;

1.5 próbanyomás (túlnyomás), MPa-ban vagy bar-ban;

1.6 az űrtartalom, több kamrára osztott tartányok esetén mindegyik kamra űrtartalma;

1.7 a számítási hőmérséklet (csak akkor, ha nagyobb, mint +50 °C vagy kisebb, mint -20 °C);

1.8 az üzembe helyezés előtti vizsgálat és a legutóbbi időszakos vizsgálat időpontja (év, hónap);

1.9 a vizsgálatokat végző szakértő bélyegzőlenyomata;

1.10 a tartány anyaga az esetleges anyagszabványok megjelölésével, és - ha van - a védőborítás (bélés) anyaga;

1.11 a tartány egészére alkalmazott próbanyomás (túlnyomás) és az egyes kamrák próbanyomása (túlnyomás), ha a kamránkénti próbanyomás kisebb, mint az egész tartány próbanyomása, MPa-ban vagy bar-ban;

1.12 a nyomás alatt töltött vagy ürített tartányoknál az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomás;

1.13 a tartányban szállítható anyag ADR rendelet szerinti helyes szállítási megnevezése.

Az adatokat közvetlenül a tartány falába is be lehet vésni, ha a falak úgy meg vannak erősítve, hogy a bevésés a tartány szilárdságát nem csökkenti.

2. A tartányos pótkocsin vagy egy hozzá rögzített táblán kell feltüntetni a következő adatokat:

2.1 a tulajdonos vagy üzemben tartó neve;

2.2 saját tömeg;

2.3 megengedett legnagyobb össztömeg.

Leszerelhető tartányos pótkocsi esetében a 2. pontban előírtakat nem kell alkalmazni.

3. Az 1.5-1.7, 1.11, 1.12, 2.2 és 2.3 pontban említett számok után a mértékegységet fel kell tüntetni.