A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi XII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt módosítások kihirdetéséről * 

(A Megállapodás 2002. május 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 1. Módosítás 2005.május 31-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 2. Módosítás 2006. június 15-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 3. Módosítás még nem lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 4. Módosítás 2006. január 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 5. Módosítás 2010. január 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai és másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai és másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a tagállamok, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, egyrészről, és

A JORDÁN HASIMITA KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: Jordánia, másrészről,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Jordánia között fennálló hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a Szerződő Felek által vallott közös értékeket,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Jordánia erősíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá viszonosságon és a partnerségen alapuló tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni, valamint elő kívánják segíteni Jordánia gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Felek milyen fontosságot tulajdonítanak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya elveinek, különösen az emberi jogok, a demokratikus alapelvek és a politikai és gazdasági szabadságok tiszteletben tartásának, amelyek a társulás valódi alapját képezik,

FIGYELEMBE VÉVE az elmúlt években Európában és a Közel-Keleten végbement politikai és gazdasági fejlődést,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy erőiket a régió politikai stabilitásának és gazdasági fejlődésének megszilárdítása érdekében, a regionális együttműködés elősegítésén keresztül egyesíteniük kell,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszéd jöjjön létre és fejlődjön a közös érdekű, kétoldalú és nemzetközi kérdésekről,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy szükség van azon társadalmi és gazdasági modernizáció megerősítésére, amelyet Jordánia azzal a céllal indított, hogy gazdaságát teljes mértékben integrálja a világgazdaságba, és részt vegyen a demokratikus országok közösségében,

FIGYELEMBE VÉVE Jordánia és a Közösség gazdasági és társadalmi fejlettsége között fennálló különbséget,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a kölcsönös ismeret és egyetértés javítása céljával rendszeres párbeszéd által alátámasztott együttműködés jöjjön létre gazdasági, tudományos, technológiai, kulturális, audiovizuális és szociális téren,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösségnek és Jordániának a szabad kereskedelem és különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményből (1994) (GATT) eredő jogoknak és kötelezettségeknek való megfelelés iránti elkötelezettségét,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a társulási megállapodás új légkört teremt gazdasági kapcsolataik, és különösen a kereskedelem, a befektetés, valamint a gazdasági és technológiai együttműködés fejlesztése számára,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1) Társulás jön létre egyrészről a Közösség és annak tagállamai és másrészről Jordánia között.

(2) E megállapodás célja, hogy:

- megfelelő keretet biztosítson a politikai párbeszéd számára, lehetővé téve a Felek közötti szoros politikai kapcsolatok fejlődését,

- megteremtse a feltételeket az áruk, szolgáltatások és tőke kereskedelmének fokozatos liberalizálásához,

- párbeszéd és együttműködés révén előmozdítsa a Felek közötti kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlődését,

- javítsa az élet- és munkakörülményeket, valamint fokozza a termelékenységet és a pénzügyi stabilitást,

- elősegítse a regionális együttműködést a békés egymás mellett élés és a gazdasági és szociális stabilitás megszilárdítása érdekében,

- előmozdítsa az együttműködést az egyéb, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. cikk

A Felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás minden rendelkezése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározott demokratikus alapelvek és alapvető emberi jogok tiszteletben tartásán alapul, amelyek a Felek bel- és külpolitikáját irányítják és e megállapodás alapvető elemét jelentik.

I. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

3. cikk

(1) A Felek között rendszeres politikai párbeszéd jön létre. Ez erősíti kapcsolataikat, hozzájárul a tartós partnerség kialakításához, és fokozza a kölcsönös megértést és szolidaritást.

(2) A politikai párbeszéd és együttműködés célja különösen az, hogy:

- fejlessze a jobb kölcsönös megértést és a nemzetközi kérdésekben az álláspontok fokozódó közeledését, különösen olyan kérdésekben, amelyek lényeges hatással lehetnek az egyik vagy a másik Félre,

- lehetővé tegye, hogy mindegyik Fél figyelembe vegye a másik álláspontját és érdekeit,

- fokozza a regionális biztonságot és stabilitást,

- előmozdítsa a közös kezdeményezéseket.

4. cikk

A politikai párbeszéd minden közös érdeklődésre számot tartó kérdésre kiterjed, és célja, hogy megnyissa az utat új együttműködési formák számára a közös célok, különösen a béke, a biztonság, az emberi jogok, a demokrácia és a regionális fejlődés elérése érdekében.

5. cikk

(1) A politikai párbeszéd előmozdítja a közös kezdeményezések végrehajtását, és arra rendszeres időközönként és szükség esetén különösen a következő formákban kerül sor:

- miniszteri szinten, elsősorban a Társulási Tanács keretén belül;

- magas beosztású tisztviselők szintjén egyrészről Jordánia képviselői, másrészről a Tanács elnökségének és a Bizottságnak a képviselői között;

- az összes diplomáciai csatorna teljes körű kihasználásával, beleértve a tisztviselők rendszeres tájékoztatását, a nemzetközi értekezletek alkalmával tartott konzultációkat és a harmadik országokban lévő diplomáciai képviselők közötti kapcsolatokat;

- minden egyéb módon, amely hasznosan hozzájárulhat e párbeszéd megszilárdításához, fejlesztéséhez és intenzívebbé tételéhez.

(2) Az Európai Parlament és Jordánia parlamentje politikai párbeszédet folytat.

II. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA ALAPELVEK

6. cikk

A Közösség és Jordánia e megállapodás, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994) (a továbbiakban: GATT) rendelkezéseivel összhangban, egy, az e megállapodás hatálybalépésével kezdődő és legfeljebb 12 évig tartó átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoz létre.

1. FEJEZET

IPARI TERMÉKEK

7. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Jordániából származó termékekre kell alkalmazni, az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében felsorolt termékek kivételével.

8. cikk

Semmilyen új behozatali vám vagy vámmal azonos hatású díj nem vezethető be a Közösség és Jordánia közötti kereskedelemben.

9. cikk

A Jordániából származó termékek vámoktól és vámokkal azonos hatású díjaktól, valamint mennyiségi korlátozásoktól és azzal azonos hatású intézkedésektől mentesen hozhatók be a Közösségbe.

10. cikk

(1) a) E fejezet rendelkezései nem zárják ki, hogy a Közösség a Jordániából származó és az I. mellékletben felsorolt áruk vonatkozásában mezőgazdasági alkotóelemet tartson fenn.

b) A mezőgazdasági alkotóelem átalányösszeg vagy értékvám lehet.

c) A 2. fejezet mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a mezőgazdasági alkotóelemre is.

(2) a) E fejezet rendelkezései nem zárják ki, hogy Jordánia a Közösségből származó és a II. mellékletben felsorolt áruk vonatkozásában mezőgazdasági alkotóelemet tartson fenn.

b) Azon mezőgazdasági alkotóelemek, amelyeket az a) albekezdés szerint Jordánia vethet ki a Közösségből származó behozatalra, nem haladhatják meg a preferenciális kereskedelmi elbánásban nem, de a legnagyobb kedvezményes elbánásban részesülő országokból származó behozatalra kivetett alapvám 50%-át.

c) Ha Jordánia bizonyítja, hogy a II. mellékletben felsorolt áruk között található mezőgazdasági termékekre alkalmazandó vámtételek meghaladják a b) albekezdésben megállapított legnagyobb tételt, a Társulási Tanács hozzájárulhat magasabb vámtétel alkalmazásához.

d) Jordánia kibővítheti azon áruk jegyzékét, amelyekre e mezőgazdasági alkotóelem vonatkozik, feltéve hogy az árukat az I. melléklet tartalmazza. Elfogadása előtt e mezőgazdasági alkotóelemről vizsgálat céljából értesítik a Társulási Bizottságot, amely meghozza a szükséges határozatokat.

e) A II. mellékletben felsorolt, Közösségből származó termékek esetében Jordánia e megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az 1996. január 1-jén hatályban lévőknél nem nagyobb behozatali vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat alkalmaz.

(3) A II. mellékletben felsorolt, Közösségből származó termékek ipari alkotóelemének tekintetében Jordánia a 11. cikk rendelkezéseivel összhangban fokozatosan eltörli a behozatali vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján alkalmazott mezőgazdasági alkotóelem csökkenthető, amennyiben a Közösség és Jordánia közötti kereskedelemben csökken valamely alapvető mezőgazdasági termékre alkalmazandó díj, vagy amennyiben az ilyen csökkenések a feldolgozott mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kölcsönös engedmények eredményei.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott csökkentést, az érintett áruk jegyzéket és adott esetben azon vámkontingenseket, amelyekre a csökkentés vonatkozik a Társulási Tanács állapítja meg.

11. cikk

(1) A Közösségből származó és a II., III. és IV. mellékletben fel nem sorolt termékek Jordániába történő behozatalára alkalmazandó vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat e megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni.

(2) A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése szerint a II. mellékletben felsorolt, Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékek Jordániába történő behozatalára alkalmazandó vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat fokozatosan el kell törölni a következő menetrendnek megfelelően:

- e megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 10%-ával csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 20%-ával csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő hat év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 30%-ával csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő hét év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 40%-ával csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő nyolc év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 50%-ával csökken.

(3) A III. melléklet A. jegyzékében szereplő, Közösségből származó termékek Jordániába történő behozatalára alkalmazandó vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat fokozatosan el kell törölni a következő menetrendnek megfelelően:

- e megállapodás hatálybalépése napján valamennyi vámtétel és díj az alapvám 80%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő egy év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 60%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő két év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 40%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő három év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 20%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével a fennmaradó vámokat és díjakat el kell törölni.

(4) A III. melléklet B. jegyzékében szereplő, Közösségből származó termékek Jordániába történő behozatalára alkalmazandó vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat fokozatosan el kell törölni a következő menetrendnek megfelelően:

- e megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 90%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 80%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő hat év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 70%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő hét év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 60%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő nyolc év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 50%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő kilenc év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 40%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő tíz év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 30%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő 11 év elteltével minden vámtétel és díj az alapvám 20%-ára csökken,

- e megállapodás hatálybalépését követő 12 év elteltével a fennmaradó vámokat és díjakat el kell törölni.

(5) E megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével a Társulási Tanács felülvizsgálja a IV. mellékletben felsorolt termékek tekintetében alkalmazandó szabályokat. E felülvizsgálat során a Társulási Tanács létrehoz egy vámlebontási menetrendet a IV. mellékletben szereplő termékekre vonatkozóan.

(6) Abban az esetben, ha súlyos nehézségek merülnek fel egy adott termék vonatkozásában, a Társulási Bizottság közös megegyezéssel felülvizsgálhatja a (2), (3) és (4) bekezdés szerinti vonatkozó menetrendeket, azzal a feltétellel, hogy az a menetrend, amelynek felülvizsgálatát kérték, nem hosszabbítható meg az érintett termék tekintetében a legfeljebb 12 éves átmeneti időszakon túlra. Ha a Társulási Bizottság nem hozott határozatot harminc napon belül attól a naptól számítva, hogy Jordánia benyújtotta a kérelmét a menetrend felülvizsgálatára, Jordánia átmenetileg, egy évet meg nem haladó időtartamra felfüggesztheti a menetrend végrehajtását.

(7) Minden termék vonatkozásában az alapvám, amelyre a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított egymást követő csökkentések alkalmazandók, a Közösséggel szemben 1996. január 1-jén ténylegesen alkalmazott vám.

(8) Ha 1996. január 1-je után valamilyen vámcsökkentést erga omnes alkalmaznak, a csökkentett vámok az (7) bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek attól a naptól kezdve, amikor az ilyen csökkentések alkalmazásra kerülnek.

(9) Jordánia közli a Közösséggel alapvámjait.

12. cikk

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális vámokra is alkalmazni kell.

13. cikk

(1) Jordánia vámemelések vagy vámok újbóli bevezetése formájában olyan korlátozott időtartamú rendkívüli intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 11. cikk rendelkezéseitől.

Ezen intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló ágazatokra vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen, ha e nehézségek jelentős társadalmi problémákat idéznek elő.

Azon a Jordániában a Közösségből származó termékekre alkalmazandó behozatali vámok, amelyeket ezen intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Közösségből származó termékekre preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezen intézkedésekkel érintett termékek behozatalának teljes éves átlagos értéke nem haladhatja meg a Közösségből származó ipari termékek behozatala teljes éves átlagos értékének 20%-át, azon utolsó három év alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

Ezen intézkedések legfeljebb öt évig alkalmazhatók, kivéve ha a Társulási Bizottság hosszabb időszakot engedélyez. Azok legkésőbb a legfeljebb 12 éves átmeneti időszak lejártával hatályukat vesztik.

Ilyen intézkedés nem vezethető be egy termék tekintetében, ha több mint négy év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal azonos hatású díjat és intézkedést eltöröltek.

Jordánia tájékoztatja a Társulási Bizottságot azon kivételes intézkedésről, amelyeket meghozni szándékozik, és a Közösség kérésére bevezetésük előtt az ilyen intézkedésekről és az érintett ágazatokról konzultációt kell tartani. Ilyen intézkedések bevezetése esetén Jordánia a Társulási Bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk alapján bevezetett vámok eltörlésére vonatkozó menetrendet. E menetrend előírja e vámok fokozatos, egyenlő éves ütemezésben történő eltörlését, legkésőbb a bevezetésük után eltelt két évtől kezdődően. A Társulási Bizottság eltérő menetrendet is megállapíthat.

(2) Az (1) bekezdés negyedik albekezdésétől eltérve a Társulási Bizottság, az új iparágak létrehozásával járó nehézségek figyelembevétele érdekében, és amennyiben egyes ágazatok átalakítás alatt állnak vagy komoly nehézségekkel néznek szembe, kivételesen engedélyezheti, hogy Jordánia a 12 éves átmeneti időszakon túl legfeljebb három évig fenntartsa az (1) bekezdés alapján már meghozott intézkedéseket.

2. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

14. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Jordániából származó és az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében felsorolt termékekre kell alkalmazni.

15. cikk

A Közösség és Jordánia fokozatosan, egyre nagyobb mértékben liberalizálja a mezőgazdasági termékek egymással folytatott kereskedelmét.

16. cikk

(1) A Jordániából származó mezőgazdasági termékre a Közösségbe történő behozatalkor az 1. jegyzőkönyvben megállapított rendelkezések vonatkoznak.

(2) A Közösségből származó mezőgazdasági termékekre a Jordániába történő behozatalkor a 2. jegyzőkönyvben megállapított rendelkezések vonatkoznak.

17. cikk

(1) 2002. január 1-jétől a Közösség és Jordánia értékeli a helyzetet a 2003. január 1-jei hatállyal, a 15. cikkben megállapított céllal összhangban a Közösség és Jordánia által alkalmazandó liberalizálási intézkedések meghatározása érdekében.

(2) Az előző bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, és a mezőgazdasági termékek Felek közötti kereskedelme rendszerének, valamint az ilyen termékek különleges érzékenységének figyelembevételével a Közösség és Jordánia a Társulási Tanácsban termékenként rendszeresen és viszonossági alapon megvizsgálja az egymásnak nyújtandó további engedmények lehetőségét.

3. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

18. cikk

(1) Semmilyen új, behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozást vagy azzal azonos hatású intézkedést nem vezetnek be a Közösség és Jordánia közötti kereskedelemben.

(2) E megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Jordánia közötti kereskedelemben a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat és azzal azonos hatású intézkedéseket el kell törölni.

(3) A Közösség és Jordánia kereskedelmükben, a kivitel vonatkozásában nem alkalmaz vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat, illetve mennyiségi korlátozásokat és azokkal azonos hatású intézkedéseket.

19. cikk

(1) Amennyiben különleges szabályok megállapítására kerül sor mezőgazdasági politikájának végrehajtása, vagy a jelenlegi szabályok bármilyen változása eredményeként, vagy ha módosításra vagy kiterjesztésre kerülnek a mezőgazdasági politikája végrehajtására vonatkozó rendelkezések, az érintett Fél módosíthatja a megállapodásból fakadó szabályokat az e szabályok vagy módosítások által érintett termékek tekintetében.

(2) Ilyen esetekben az érintett Fél tájékoztatja a Társulási Bizottságot. A másik Fél kérésére a Társulási Bizottság összeül, hogy megfelelően figyelembe vegye e Fél érdekeit.

(3) Ha a Közösség vagy Jordánia az (1) bekezdést alkalmazva módosítja az e megállapodásban a mezőgazdasági termékekre megállapított szabályokat, a másik Fél területéről származó behozatal számára az e megállapodásban előírtakhoz hasonló előnyöket kell biztosítaniuk.

(4) E cikk alkalmazása a Társulási Tanácsban folytatott konzultációk tárgya lehet.

20. cikk

(1) A Jordániából származó termékek a Közösségbe történő behozatalkor nem részesülhetnek kedvezőbb elbánásban, mint amelyet a tagállamok egymás között alkalmaznak.

(2) E megállapodás rendelkezéseit a közösségi jogi rendelkezések Kanári-szigetekre történő alkalmazásáról szóló, 1991. június 26-i 1911/91/EGK tanácsi rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni.

21. cikk

(1) A Felek tartózkodnak minden olyan belső fiskális intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely - közvetlenül vagy közvetve - megkülönböztetést jelent az egyik Fél termékei és a másik Fél területéről származó hasonló termékek között.

(2) A Felek egyikének területére exportált termékek után a belső közvetett adók nem téríthetők nagyobb mértékben vissza, mint az azokra közvetlenül vagy közvetve kivetett közvetett adók összege.

22. cikk

(1) A megállapodás nem zárja ki, hogy a Felek vámuniókat, szabadkereskedelmi területeket vagy határ menti kereskedelmi rendszereket tartsanak fenn vagy hozzanak létre, kivéve ha azok megváltoztatják a megállapodásban előírt kereskedelmi rendszert.

(2) A vámuniókat vagy szabadkereskedelmi területeket létrehozó megállapodásokról, valamint - adott esetben - harmadik országok irányában alkalmazott kereskedelempolitikájukkal összefüggő más főbb kérdésekről a Közösség és Jordánia a Társulási Tanácsban konzultál. Ilyen konzultációkra kerül sor különösen abban az esetben, ha harmadik ország csatlakozik az Unióhoz, annak biztosítása érdekében, hogy Jordánia és a Közösség kölcsönös érdekeit figyelembe vegyék.

23. cikk

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a másik Féllel folytatott kereskedelemben a GATT VI. cikke értelmében dömpingre kerül sor, e gyakorlat ellen GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással és a vonatkozó nemzeti jogszabályaival, valamint a 26. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

24. cikk

Ha valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az:

- komoly kárt okoz a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek nemzeti termelőinek az egyik Fél területén, vagy ilyen károkozással fenyeget, vagy

- a gazdaság bármely ágazatában komoly zavarokat okoz, vagy azzal fenyeget,

az érintett Fél a 26. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

25. cikk

Ha a 18. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek betartása:

i. olyan harmadik országba történő újrakivitelhez vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az érintett termékre nézve mennyiségi exportkorlátozást, kiviteli vámot vagy azzal azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn;

vagy

ii. az exportáló Fél számára alapvetően szükséges termék komoly hiányát eredményezi vagy azzal fenyeget,

és ha a fent említett helyzetek az exportáló Fél számára jelentős nehézségeket idéznek vagy idézhetnek elő, úgy ez a Fél a 26. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezen intézkedéseknek megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és azokat meg kell szüntetni, ha a körülmények már nem indokolják a fenntartásukat.

26. cikk

(1) Abban az esetben, ha a Közösség vagy Jordánia azon termékek behozatalát, amelyek alkalmasak a 24. cikkben említett nehézségek előidézésére, olyan közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi forgalom alakulásáról való gyors tájékozódás, erről tájékoztatja a másik Felet.

(2) A 23., 24. és 25. cikkben meghatározott esetekben az ott előírt intézkedések meghozatala előtt, a (3) bekezdés d) pontja által érintett esetekben pedig amint lehetséges, az érintett Fél a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében a helyzet alapos megvizsgálásához szükséges minden lényeges információt megad a Társulási Bizottságnak.

A megfelelő intézkedések megválasztásakor elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését.

A védintézkedésekről azonnal értesíteni kell a Társulási Bizottságot, és azokról e testületben rendszeres konzultációkat kell tartani, különösen abból a célból, hogy eltöröljék azokat, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) ami a 23. cikket illeti, amint az importáló Fél hatóságai a vizsgálatot megkezdték, tájékoztatni kell az exportáló felet a dömping-ügyről. Ha az értesítéstől számított 30 napon belül nem vetettek véget a dömpingnek a GATT VI. cikke értelmében, vagy nem született más kielégítő megoldás, az importáló Fél megfelelő intézkedéseket hozhat;

b) ami a 24. cikket illeti, az azon cikkben említett helyzetből eredő nehézségeket vizsgálat céljából a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni, amely bármely határozatot meghozhat e nehézségek megszüntetésére.

Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül a Társulási Bizottság vagy az exportáló Fél nem hozott határozatot a nehézségek megszüntetésére, vagy nem született más kielégítő megoldás, az importáló Fél megfelelő intézkedéseket hozhat a probléma orvoslására. Ezen intézkedések nem terjedhetnek túl azon, ami a keletkezett nehézségek orvoslásához szükséges;

c) ami a 25. cikket illeti, az azon cikkben említett helyzetekből származó nehézségeket vizsgálat céljából a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni.

A Társulási Bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármely határozatot meghozhat. Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül nem hozott határozatot, az exportáló Fél az érintett termék kivitelére vonatkozóan megfelelő intézkedéseket hozhat;

d) ha azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél a 23., 24. és 25. cikkben meghatározott helyzetekben azonnal a helyzet kezeléséhez feltétlenül szükséges óvintézkedéseket hozhat és erről haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

27. cikk

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, az állatok és a növények egészségének és életének védelme; a művészi, történelmi és régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme; vagy a szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdon védelme, vagy az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak. E tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

28. cikk

E cím rendelkezéseinek alkalmazásában a „származó termékek” fogalmát és az azokra vonatkozó közigazgatási együttműködés módszereit a 3. jegyzőkönyv határozza meg.

29. cikk

A Kombinált Nómenklatúrát kell alkalmazni az áruk osztályozására a Felek közötti kereskedelemben.

III. CÍM

A LETELEPEDÉSI JOG ÉS A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA

1. FEJEZET

A LETELEPEDÉSI JOG

30. cikk

(1) a) A Közösség és tagállamai a jordániai társaságok letelepedése esetén olyan elbánást biztosítanak, amely nem kedvezőtlenebb, mint amit bármely harmadik

b) Az V. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül, a működés vonatkozásában a Közösség és tagállamai a jordániai társaságok tagállamokban létrehozott leányvállalatai számára olyan elbánást biztosítanak, amely nem kedvezőtlenebb, mint amit bármely hasonló közösségbeli társaság esetében biztosítanak.

c) A Közösség és tagállamai a működés vonatkozásában a jordániai társaságok tagállamokban létrehozott fióktelepei számára olyan elbánást biztosítanak, amely nem kedvezőtlenebb, mint amit bármely harmadik országbeli társaság hasonló fióktelepe esetében biztosítanak.

(2) a) A VI. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül, Jordánia a területén létrehozott közösségbeli társaságok számára olyan elbánást biztosít, amely nem kedvezőtlenebb, mint amit a saját társaságai vagy bármely harmadik ország társasága esetében biztosít, attól függően, hogy melyik kedvezőbb.

b) Jordánia a működésük vonatkozásában a közösségbeli társaságok által a területén létrehozott leányvállalatok vagy fióktelepek számára olyan elbánást biztosít, amely nem kedvezőtlenebb, mint amit a saját társaságai vagy fióktelepei, vagy bármely harmadik ország társaságának jordániai leányvállalata vagy fióktelepe esetében biztosít, attól függően, hogy melyik kedvezőbb.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának és a (2) bekezdés b) pontjának rendelkezései nem alkalmazhatók oly módon, hogy kijátsszák az egyik Félnek, a másik Fél társaságai által az első Fél területén létrehozott leányvállalatok vagy fióktelepek meghatározott ágazatokhoz vagy tevékenységekhez való hozzáférésére vonatkozó jogszabályait és rendelkezéseit.

A Közösségben, illetve Jordániában letelepedett társaságok, leányvállalatok és fióktelepek az e megállapodás hatálybalépésekor, az ezen időpont után létrehozott társaságok, leányvállalatok és fióktelepek pedig a létrehozásuktól kezdődően részesülnek az (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés b) pontjában említett elbánásban.

31. cikk

(1) A 30. cikk rendelkezései nem alkalmazandók a légi, belvízi és tengeri szállításra.

(2) A nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatást nyújtó hajózási ügynökségek által vállalt tevékenységek vonatkozásában azonban, beleértve az olyan intermodális tevékenységeket is, amelyeknél az út egy szakaszát tengeren teszik meg, mindkét Fél engedélyezi a másik Fél társaságai számára a leányvállalatok vagy fióktelepek formájában történő kereskedelmi jelenlétet a területén olyan letelepedési és működési feltételek mellett, amelyek nem kedvezőtlenebbek azoknál, mint amelyeket a saját társaságaik vagy bármely harmadik ország társaságainak leányvállalatai vagy fióktelepei esetében biztosítanak, attól függően, hogy melyik kedvezőbb. Az ilyen tevékenységek többek között magukban foglalják az alábbiakat:

a) a tengeri szállítási és azzal kapcsolatos szolgáltatások forgalmazása és értékesítése a fogyasztókkal való közvetlen kapcsolat útján, az ajánlattételtől a számlázásig, akár maga a szolgáltató üzemelteti és nyújtja e szolgáltatásokat, akár olyan szolgáltatók, amelyekkel a szolgáltatás értékesítője tartós üzleti kapcsolatot alakított ki;

b) bármely szállítási és azzal kapcsolatos szolgáltatás, beleértve valamely integrált szolgáltatás nyújtásához szükséges bármely módon, különösen belföldi vízi úton, közúton és vasúton megvalósuló belföldi szállítási szolgáltatások saját vagy a fogyasztó nevében történő megvétele és igénybevétele (valamint a fogyasztónak történő viszonteladás);

c) a fuvarokmányok, vámokmányok vagy a szállított áruk származására és jellegére vonatkozó egyéb okmányokkal kapcsolatos dokumentáció elkészítése;

d) üzleti információk nyújtása bármely módon, beleértve a számítógépes információs rendszereket és az elektronikus adatcserét (a távközlést érintő bármely nem diszkriminatív korlátozástól függően);

e) bármilyen üzleti megállapodás kialakítása bármely helyben letelepedett hajózási ügynökséggel, beleértve a társaság tőkéjében való részesedést és a helyileg felvett személyzet kinevezésében való részvételt (vagy külföldi személyzet esetén az e megállapodás megfelelő rendelkezései szerint);

f) a társaságok nevében történő eljárás, a hajó kikötésének megszervezése vagy szükség esetén a rakományok átvétele.

32. cikk

E megállapodás alkalmazásában:

a) „közösségi társaság”, illetve „jordániai társaság”: valamely tagállam, illetve Jordánia jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye a Közösség, illetve Jordánia területén van.

Ha azonban a társaságnak, amelyet valamely tagállam, illetve Jordánia jogszabályai alapján hoztak létre, csak a létesítő okirat szerinti székhelye van a Közösség, illetve Jordánia területén, a társaság akkor tekintendő közösségi, illetve jordániai társaságnak, ha a működése valós és folyamatos kapcsolatban áll valamely tagállam, illetve Jordánia gazdaságával;

b) egy társaság „leányvállalata”: olyan társaság, amelyet az előbbi társaság ténylegesen ellenőriz;

c) egy társaság „fióktelepe”: olyan, jogi személyiséggel nem rendelkező üzletviteli helyet jelent, amely állandó jellegű, mint például egy anyavállalat kirendeltsége, rendelkezik igazgatással és megfelelően fel van szerelve ahhoz, hogy üzleti tárgyalásokat folytasson harmadik személyekkel úgy, hogy az utóbbiaknak, jóllehet tudomásuk van arról, hogy ha szükséges, jogviszony fog keletkezni a külföldi székhelyű anyavállalattal, nem kell közvetlenül üzleti összeköttetésben állniuk az ilyen anyavállalattal, hanem lebonyolíthatják az üzleti tevékenységet a kirendeltséget jelentő üzletviteli helyen is;

d) „letelepedés”: az a) pont szerinti közösségi és jordániai társaságok joga leányvállalatok és fióktelepek létrehozása révén gazdasági tevékenység folytatására Jordániában, illetve a Közösségben;

e) „működés”: gazdasági tevékenységek folytatása;

f) „gazdasági tevékenység”: ipari, kereskedelmi és szakmai jellegű tevékenységek;

g) „valamely tagállam vagy Jordánia állampolgára”: olyan természetes személy, aki valamelyik tagállam vagy Jordánia állampolgára;

h) a nemzetközi tengeri szállítás tekintetében, beleértve az olyan intermodális tevékenységeket is, amelyeknél az út egy szakaszát tengeren teszik meg, a tagállamoknak vagy Jordániának a Közösségen, illetve Jordánián kívül letelepedett állampolgárai és a Közösségen vagy Jordánián kívül letelepedett, és valamely tagállam állampolgárainak vagy Jordánia állampolgárainak az ellenőrzése alatt álló hajózási társaságok is kedvezményezettjei e fejezet és a 2. fejezet rendelkezéseinek, ha hajóikat az adott tagállamban vagy Jordániában, annak jogszabályainak megfelelően jegyezték be.

33. cikk

(1) A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elkerüljék az olyan intézkedéseket, amelyek a megállapodás aláírását megelőző napon fennálló helyzetnél korlátozóbbá tennék a másik Fél társaságainak letelepedésére és működésére vonatkozó feltételeket.

(2) E cikk rendelkezései nem sértik a 44. cikk rendelkezéseit. A 44. cikkben említett helyzeteket kizárólag a 44. cikk rendelkezései szabályozzák minden más kizárásával.

34. cikk

(1) A Jordánia, illetve a Közösség területén letelepedett közösségi társaság vagy jordániai társaság jogosult arra, hogy a fogadó ország jogszabályaival összhangban Jordánia, illetve a Közösség területén saját alkalmazásában, vagy leányvállalataik vagy fióktelepeik alkalmazásában olyan alkalmazottakat foglalkoztasson, akik a Közösség tagállamainak, illetve Jordániának az állampolgárai, feltéve hogy ezen alkalmazottak a (2) bekezdés szerinti kulcsfontosságú személyzetnek minősülnek és őket kizárólag e társaságok, leányvállalatok vagy fióktelepek alkalmazzák. Ezen alkalmazottak tartózkodási és munkavállalási engedélyei csak az ilyen alkalmazás időtartamára vonatkoznak.

(2) A fent említett társaságok (a továbbiakban: szervezetek) kulcsfontosságú személyzete a c) pont szerinti „társaságon belül áthelyezett személyzet”, amely a következő kategóriákba tartozik, feltéve hogy a szervezet jogi személy és hogy az érintett személyek legalább az ilyen áthelyezést közvetlenül megelőző évben már e szervezet alkalmazásában álltak, vagy annak üzlettársai voltak (nem többségi részvényesként):

a) valamely szervezetnél vezető beosztásban dolgozó alkalmazottak, akik elsősorban irányítják a vállalkozást, és akik felett elsősorban az üzleti vállalkozás igazgatótanácsa vagy részvényesei, vagy ezzel egyenértékű személyek gyakorolnak általános felügyeletet vagy irányítást, beleértve azokat, akik

irányítják a szervezetet, annak egy osztályát vagy szervezeti alegységét,

felügyelik és ellenőrzik más felügyeleti, szakmai vagy igazgatási tevékenységet végző alkalmazottak munkáját,

személyes hatáskörrel rendelkeznek alkalmazottak felvételére és elbocsátására, vagy azok felvételének vagy elbocsátásának javaslatára, vagy más személyzeti döntés meghozatalára;

b) egy szervezetnél dolgozó olyan személyek, akik a vállalkozás szolgáltató tevékenysége, kutatási felszerelése, technológiája vagy igazgatása szempontjából lényeges, kivételes ismerettel rendelkeznek. Az ilyen ismeret értékelésénél, a vállalkozásra vonatkozó különleges ismeretek mellett, valamely különleges technikai ismeretet feltételező munkára vagy mesterségre utaló magas szintű képesítést, vagy egy elismert szakma tagságát is figyelembe kell venni;

c) a „társaságon belül áthelyezett személyzet” olyan természetes személyek, akik valamelyik Fél területén egy szervezetnél dolgoznak, és akiket a gazdasági tevékenységek folytatásának keretében ideiglenesen áthelyeznek a másik Fél területére; az érintett szervezet gazdasági tevékenysége székhelyének az egyik Fél területén kell lennie és az áthelyezésnek e szervezetnek egy olyan létesítményéhez (fióktelep, leányvállalat) kell történnie, mely ténylegesen hasonló gazdasági tevékenységet folytat a másik Fél területén.

(3) A tagállamok állampolgárainak és Jordánia állampolgárainak Jordánia, illetve a Közösség területére történő belépése és az adott területen történő ideiglenes tartózkodása megengedett, amennyiben a társaságoknak e képviselői a (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető beosztásban dolgozó személyek egy társaságnál, és egy jordániai vagy közösségi társaságnak a Jordániában vagy a Közösségben történő letelepedéséért felelősek, amennyiben:

- e képviselők nem vesznek részt közvetlen értékesítésekben és szolgáltatások nyújtásában, és

- a társaságnak nincs más képviselete, irodája, fióktelepe vagy leányvállalata a Közösség valamely tagállamában, illetve Jordániában.

35. cikk

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a közösségi és a jordániai állampolgárok számára, hogy Jordániában és a Közösségben szabályozott szakmai tevékenységet kezdjenek és folytassanak, a Társulási Tanács megvizsgálja, hogy milyen intézkedéseket kell tenni a képesítések kölcsönös elismerésének biztosítására.

36. cikk

A 30. cikk rendelkezései nem zárják ki, hogy valamely Fél olyan különös szabályokat alkalmazzon egy másik Félnek az első Fél területén be nem jegyzett társasága fióktelepeinek letelepedésével vagy működésével kapcsolatban, amelyeket az ilyen fióktelepek és a területén bejegyzett társaságok fióktelepei közötti jogi vagy technikai különbségek, vagy a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban prudenciális okok indokolnak. Az elbánásban jelentkező különbség nem mehet túl azon, mint amire az ilyen jogi vagy technikai különbségek miatt, vagy a pénzügyi szolgáltatások esetében prudenciális okokból szigorúan szükség van.

2. FEJEZET

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK

37. cikk

(1) A Felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a Felek szolgáltatási ágazatának fejlődésére figyelemmel fokozatosan lehetővé tegyék a szolgáltatások nyújtását olyan közösségi és jordániai társaságok számára, amelyek valamely attól eltérő Fél területén telepedtek le, mint ahol a szolgáltatást igénybe vevő személy tartózkodik.

(2) A Társulási Tanács javaslatokat tesz az (1) bekezdésben említett cél megvalósítására.

38. cikk

A Felek közötti szállítás összehangolt és kereskedelmi igényeikhez igazított fejlődésének biztosítása érdekében a kölcsönös piacra jutásra és a közúti, vasúti és belvízi, valamint adott esetben légi szállítási szolgáltatások nyújtásra vonatkozó feltételeket szükség szerint különös megállapodásokban lehet megállapítani, amelyre vonatkozó tárgyalásokat a Felek e megállapodás hatálybalépése után folytathatnak.

39. cikk

(1) A tengeri szállítás tekintetében a Felek vállalják, hogy hatékonyan, kereskedelmi alapon alkalmazzák a nemzetközi piachoz és a nemzetközi tengeri forgalomhoz való korlátlan hozzáférés elvét.

a) A fenti rendelkezés nem sérti a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezményből származó jogokat és kötelezettségeket, ahogyan az e megállapodás Feleire alkalmazandó. Konferenciához nem tartozó hajózási társaságok szabadon versenyezhetnek a konferenciához tartozó hajózási társaságokkal, amennyiben kereskedelmi alapon alkalmazzák a tisztességes verseny elvét.

b) A Felek megerősítik elkötelezettségüket a szabad verseny, mint a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmének lényegi ismérve mellett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek alkalmazása során a Felek:

a) a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelme és a vonalhajózás tekintetében nem vezetnek be rakománymegosztásra vonatkozó rendelkezéseket harmadik országokkal kötendő jövőbeni kétoldalú megállapodásaikban. Ez azonban nem zárja ki az ilyen megegyezések lehetőségét a vonalhajózás tekintetében olyan rendkívüli körülmények között, amikor az e megállapodásban részt vevő egyik vagy másik Fél vonalhajózási társaságainak eltérő esetben nem lenne tényleges lehetősége kereskedelmet folytatni az érintett harmadik országgal;

b) e megállapodás hatálybalépésekor eltörölnek minden olyan egyoldalú intézkedést, valamint adminisztratív, technikai vagy más akadályt, amely rejtett korlátozást jelentene vagy diszkriminatív hatással lenne a szolgáltatások szabad nyújtására a nemzetközi tengeri szállításban.

Mindegyik Fél, a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett, áruszállításra, személyszállításra vagy mindkettőre használt hajók számára, többek között a kikötőkbe való bejutás, e kikötők infrastruktúrájának és segédszolgáltatásainak igénybevétele, továbbá az ezekhez kapcsolódó illetékek és díjak, vámfizetési könnyítések, valamint a kikötőhelyek és a berakodáshoz és kirakodáshoz használt létesítmények kijelölése vonatkozásában olyan elbánást biztosít, amely nem kevésbé kedvező, mint az adott Fél által a saját hajói számára biztosított elbánás.

3. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

40. cikk

(1) A Felek vállalják, hogy fontolóra veszik e cím továbbfejlesztését egy, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) V. cikke szerinti „gazdasági integrációs megállapodás” létrehozásának céljával.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célt a Társulási Tanács először legkésőbb e megállapodás hatálybalépésétől számított öt év elteltével teszi vizsgálat tárgyává.

(3) A Társulási Tanács e vizsgálat elvégzésekor figyelembe veszi a Felek jogszabályainak közelítése terén elért előrehaladást a megfelelő tevékenységekkel kapcsolatban.

41. cikk

(1) E cím rendelkezéseit a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség által indokolt korlátozásokra is figyelemmel kell alkalmazni.

(2) E cím rendelkezései nem alkalmazhatók az olyan tevékenységekre, amelyek valamelyik Fél területén, akár alkalmilag is, a közhatalom gyakorlásához kapcsolódnak.

42. cikk

E cím alkalmazásában, az e megállapodásban foglaltak nem akadályozzák a Feleket abban, hogy a természetes személyek beutazására, tartózkodására, munkavállalására, munkafeltételeire, letelepedésére, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó törvényeiket és más rendelkezéseiket alkalmazzák, feltéve hogy ezt nem olyan módon teszik, ami semmissé teszi, vagy csorbítja a Feleket a megállapodás valamely rendelkezése alapján megillető előnyöket. E rendelkezés nem sérti a 41. cikk alkalmazását.

43. cikk

Azon társaságok, amelyek jordániai társaságok és közösségi társaságok közös irányítása alatt és azok kizárólagos közös tulajdonában állnak, ugyancsak kedvezményezettjei e cím rendelkezéseinek.

44. cikk

A GATS vonatkozó kötelezettségeinek hatálybalépését megelőző egy hónaptól kezdődően a GATS hatálya alá tartozó ágazatok vagy intézkedések tekintetében az egyik Fél által a másiknak e megállapodás keretei között biztosított elbánás nem lehet kedvezőbb, mint az, amit az első Fél a GATS rendelkezései szerint minden egyes szolgáltatási ágazat, alágazat és ellátási mód tekintetében biztosít.

45. cikk

E cím alkalmazásában nem kell figyelembe venni a Közösség, annak tagállamai vagy Jordánia által a GATS V. cikkének alapelveivel összhangban lévő gazdasági integrációs megállapodásokban vállalt kötelezettségeknek megfelelően biztosított elbánást.

46. cikk

(1) A megállapodás egyéb rendelkezései ellenére, a Felek nincsenek akadályoztatva abban, hogy intézkedéseket tegyenek prudenciális okokból, beleértve a befektetők, betétesek, biztosítottak vagy olyan személyek védelmét, akik felé egy pénzügyi szolgáltatás nyújtója letéteményesi kötelezettséggel tartozik, vagy a pénzügyi rendszer integritásának és stabilitásának biztosítása érdekében. Amennyiben az ilyen intézkedések nem felelnek meg a megállapodás rendelkezéseinek, azok nem használhatók arra, hogy valamely Fél elkerülje az e megállapodásból fakadó kötelezettségeit.

(2) E megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, mint ami arra kötelezi valamelyik Felet, hogy felfedjen az egyes ügyfelek ügyeivel vagy számláival kapcsolatos, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévő bizalmas vagy tulajdonosi információkat.

47. cikk

E megállapodás rendelkezései nem korlátozzák egyik Felet sem abban, hogy intézkedéseket alkalmazzon annak megakadályozására, hogy e megállapodás rendelkezésein keresztül kijátsszák a harmadik országoknak az adott Fél piacára történő bejutására vonatkozó intézkedéseit.

IV. CÍM

FIZETÉSEK, TŐKEMOZGÁSOK ÉS EGYÉB GAZDASÁGI ÜGYEK

1. FEJEZET

FIZETÉSEK ÉS TŐKEMOZGÁSOK

48. cikk

Az 51. és 52. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke mozgásával kapcsolatos folyó fizetések e megállapodás keretén belül mentesek minden korlátozástól.

49. cikk

(1) E megállapodás rendelkezéseinek keretén belül, az 50. és 51. cikk rendelkezéseire is figyelemmel és a 30. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett VI. melléklet sérelme nélkül, a Közösségből Jordániába irányuló tőkemozgás, illetve a Jordániából a Közösségbe irányuló közvetlen befektetéssel járó tőkemozgás nem korlátozható.

(2) A közvetlen befektetések kivételével a jordániai tőke Közösség felé történő kiáramlására Jordánia hatályos jogszabályai vonatkoznak.

(3) A Felek konzultációkat tartanak azzal a céllal, hogy elérjék a tőkemozgások teljes liberalizációját, amint teljesülnek a feltételek.

50. cikk

E megállapodás más rendelkezéseire, valamint a Közösség és Jordánia más nemzetközi kötelezettségeire is figyelemmel a 49. cikk rendelkezései nem sértik semmilyen olyan korlátozás alkalmazását, amely az e megállapodás hatálybalépésének időpontjában a Felek közötti közvetlen befektetéssel járó tőkemozgás - beleértve az ingatlanba és a letelepedésbe történő befektetést - tekintetében fennáll.

Ez azonban nem érinti a Közösségben letelepedett személyek jordániai, vagy a Jordániában letelepedett személyek közösségbeli befektetéseinek és az azokból származó minden nyereségnek a külföldre utalását.

51. cikk

Amennyiben, rendkívül körülmények között, a Közösség és Jordánia közötti tőkemozgások súlyos nehézségeket okoznak vagy okozhatnak a Közösség vagy Jordánia árfolyam- vagy monetáris politikájának működésében, a Közösség, illetve Jordánia a GATS keretén belül megállapított feltételeknek és a Nemzetközi Valutaalap alapokmánya VIII. és XIV. cikkének megfelelően legfeljebb hat hónapra védintézkedéseket hozhat a Közösség és Jordánia közötti tőkemozgások tekintetében, ha az ilyen intézkedésekre feltétlenül szükség van.

52. cikk

Amennyiben a Közösség egy vagy több tagállama vagy Jordánia súlyos nehézségekkel néz vagy nézhet szembe a fizetési mérleg tekintetében, a Közösség, illetve Jordánia a GATT keretén belül megállapított feltételeknek és a Nemzetközi Valutaalap alapokmánya VIII. és XIV. cikkének megfelelően korlátozó intézkedéseket hozhat a folyó fizetések vonatkozásában, ha az ilyen intézkedésekre feltétlenül szükség van. A Közösség, illetve Jordánia haladéktalanul tájékoztatja erről a másik Felet, és a lehető leghamarabb megállapítja az ilyen intézkedések felszámolására vonatkozó menetrendet.

2. FEJEZET

A VERSENY ÉS MÁS GAZDASÁGI ÜGYEK

53. cikk

(1) A megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlenek a következők, amennyiben a Közösség és Jordánia közötti kereskedelmet érinthetik:

a) minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelynek a célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalkozás erőfölénnyel való visszaélése a Közösség vagy Jordánia területének egészén vagy jelentős részén;

c) minden olyan állami támogatás, amely torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget azáltal, hogy előnyben részesít egyes vállalkozásokat vagy egyes áruk termelését.

(2) Az e cikkel ellentétes magatartást az Európai Közösséget létrehozó szerződés 85., 86. és 92. cikkében foglalt szabályok alkalmazásából eredő kritériumok és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek esetében az azon szerződés 65. és 66. űcikkének szabályai, valamint az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályok alapján, beleértve a másodlagos jogalkotást is, kell elbírálni.

(3) A Társulási Tanács a megállapodás hatálybalépésétől számított öt éven belül határozattal elfogadja az (1) és (2) bekezdés végrehajtásához szükséges szabályokat.

E szabályok elfogadásáig a GATT VI., XVI. és XXIII. cikkének értelmezéséről és alkalmazásáról szóló megállapodás rendelkezései alkalmazandók az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés megfelelő részeinek végrehajtási szabályaként.

(4) a) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása érdekében a Felek elismerik, hogy a megállapodás hatálybalépésétől számított első öt év alatt a Jordánia által nyújtott bármely állami támogatást azon tény figyelembevételével kell elbírálni, hogy Jordániát az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott azon közösségi térségekkel azonos térségnek kell tekinteni, ahol az életszínvonal rendkívül alacsony vagy ahol súlyos alulfoglalkoztatottság van.

A Társulási Tanács Jordánia gazdasági helyzetének figyelembevételével eldönti, hogy szükséges-e ezen időszakot további ötéves időszakokkal meghosszabbítani.

b) Mindkét Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások területén, többek között oly módon, hogy évente tájékoztatja a másik Felet a nyújtott támogatás teljes összegéről és megoszlásáról, valamint - a másik Fél kérésére - a támogatási rendszerekről. Az egyik Fél kérésére a másik Fél tájékoztatást ad az egyedi állami támogatásokról is.

(5) A II. cím 2. fejezetében említett termékek tekintetében:

- az (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazható,

- az (1) bekezdés a) pontjával ellentétes bármely magatartást a Közösség által az Európai Közösséget létrehozó szerződés 42. és 43. cikke alapján megállapított kritériumok és különösen a 26/62 tanácsi rendeletben foglalt kritériumok szerint kell elbírálni.

(6) Ha a Közösség vagy Jordánia úgy véli, hogy valamely magatartás ellentétes az (1) bekezdés rendelkezéseivel és:

- az esettel a (3) bekezdésben említett végrehajtási szabályok alapján nem foglalkoznak megfelelően, vagy

- nincsenek ilyen szabályok, és az ilyen magatartás a másik Fél érdekeit komolyan sérti vagy ezzel fenyeget, vagy a másik Fél hazai iparának, ideértve annak szolgáltatóiparát is, anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

a Társulási Bizottságban történt konzultációt követően, vagy az ügy konzultáció céljából történő beterjesztését követő 30 munkanap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

Az e cikk (1) bekezdésének c) pontjával összeegyeztethetetlen magatartások esetén, az ilyen megfelelő intézkedéseket, ha azokra a GATT alkalmazandó, csak a GATT-ban, illetve más - a GATT keretében tárgyalt és a Felek között alkalmazandó - vonatkozó szerződésben meghatározott eljárásokkal összhangban és feltételek szerint lehet meghozni.

(7) A (3) bekezdéssel összhangban elfogadott eltérő rendelkezések sérelme nélkül, a Felek a szakmai és üzleti titok védelme által megkívánt korlátozások figyelembevételével folytatják az információcserét.

54. cikk

A tagállamok és Jordánia fokozatosan kiigazítanak - a GATT keretében vállalt vagy vállalandó kötelezettségeik sérelme nélkül - minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak biztosítása érdekében, hogy e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére az áruk beszerzési és forgalmazási feltételeire vonatkozóan a tagállamok és Jordánia állampolgárai között ne álljon fenn megkülönböztetés. A Társulási Bizottságot tájékoztatják az e cél végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről.

55. cikk

A közvállalkozások és a különleges vagy kizárólagos jogokkal bíró vállalkozások tekintetében a Társulási Tanács e megállapodás hatálybalépését követő ötödik évtől kezdve biztosítja, hogy nem kerülnek elfogadásra vagy fenntartásra olyan intézkedések, amelyek a Felek érdekeivel ellentétes mértékben torzítják a Közösség és Jordánia közötti kereskedelmet. E rendelkezés nem gátolhatja, sem jogi eszközökkel, sem ténylegesen azon különleges feladatok végrehajtását, amelyekkel e vállalkozásokat megbízták.

56. cikk

(1) E cikk és a VII. melléklet rendelkezései értelmében a Felek biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony oltalmát, a legszigorúbb nemzetközi szabványokkal összhangban, beleértve az ilyen jogok érvényesítésének hatékony eszközeit is.

(2) A Felek rendszeresen felülvizsgálják e cikk és a VII. melléklet végrehajtását. Ha a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon területén olyan problémák merülnének fel, amelyek befolyásolják a kereskedelem feltételeit, bármelyik Fél kérésére sürgős konzultációt tartanak azzal a céllal, hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak.

57. cikk

A Felek célul tűzik ki, hogy csökkentik a különbségeket a szabványosítás és a megfelelőségértékelés terén. E célból a Felek adott esetben megfelelő megállapodásokat kötnek a megfelelőségértékelés területén megvalósuló kölcsönös elismerésről.

58. cikk

A Felek megállapodnak abban, hogy célul tűzik ki a közbeszerzés fokozatos liberalizálását. A Társulási Tanács konzultációkat tart e célkitűzés megvalósítása érdekében.

V. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

59. cikk

Célok

(1) A Felek vállalják, hogy fokozzák a gazdasági együttműködést kölcsönös érdekeiknek és e megállapodás általános céljainak megfelelően.

(2) A gazdasági együttműködés célja, hogy támogassa Jordánia saját, a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elérésére irányuló erőfeszítéseit.

60. cikk

Hatály

(1) Az együttműködés elsősorban a belső nehézségektől szenvedő, vagy a jordániai gazdaság általános liberalizálási folyamata és különösen a Jordánia és a Közösség közötti kereskedelem liberalizálása által érintett ágazatokra összpontosít.

(2) Ehhez hasonlóan, az együttműködés az olyan területekre összpontosít, amelyek közelíthetik egymáshoz a Közösség és Jordánia gazdaságait, különösen azokra, amelyek növekedést és foglalkoztatást eredményeznek.

(3) A Felek bátorítják Jordánia és a térség más országai közötti gazdasági együttműködést.

(4) A környezet és az ökológiai egyensúly megőrzését figyelembe kell venni a gazdasági együttműködés különféle olyan területeinek megvalósítása során, amelyek szempontjából az releváns.

(5) A Felek megállapodhatnak abban, hogy más, e cím hatálya alá nem tartozó ágazatokra is kiterjesztik a gazdasági együttműködést.

61. cikk

Módszerek és módozatok

A gazdasági együttműködés különösen az alábbiak által valósul meg:

a) a Felek közötti rendszeres gazdasági párbeszéd, amely kiterjed a makrogazdasági politika minden területére;

b) az információk és elképzelések rendszeres cseréje az együttműködés minden területén, beleértve a tisztviselők és szakértők találkozóit;

c) tanácsadás, szakértelem átadása és képzés;

d) együttes fellépések, például szemináriumok és munkaértekezletek megvalósítása;

e) technikai, igazgatási és szabályozási segítségnyújtás;

f) közös vállalatok ösztönzése.

62. cikk

Regionális együttműködés

A Felek a regionális együttműködés előmozdítása érdekében elősegítik a regionális hatású vagy a térség más országainak bevonásával járó tevékenységeket. E tevékenységek közé tartozhatnak a következők:

- régión belüli kereskedelem,

- környezetvédelmi kérdések,

- gazdasági infrastruktúra fejlesztése,

- tudományos és technológiai kutatás,

- kulturális ügyek,

- vámügyek.

63. cikk

Oktatás és képzés

A Felek együttműködnek azzal a céllal, hogy meghatározzák és alkalmazzák az oktatás és szakképzés helyzetének javítására szolgáló leghatékonyabb eszközöket, különös tekintettel a köz- és magánvállalkozásokra, a kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatásokra, a közigazgatásra és hatóságokra, a szakintézményekre, a szabványügyi és tanúsító testületekre és egyéb megfelelő szervezetekre. Ebben az összefüggésben az ipari szerkezetátalakítás érdekében folytatott szakképzés különös hangsúlyt kap.

Az együttműködés továbbá ösztönzi a Közösség és Jordánia szaktestületei közötti kapcsolatok létrehozását, és előmozdítja az információk és tapasztalatok cseréjét, és a technikai erőforrások egyesítését.

64. cikk

Tudományos és technológiai együttműködés

Az együttműködés célja:

a) a Felek tudományos közösségei közötti tartós kapcsolatok létrehozásának előmozdítása, különösen az alábbiak révén:

Jordánia hozzáférése a Közösség kutatási és fejlesztési programjaihoz, a harmadik országok ilyen programokban való részvételére vonatkozó hatályos rendelkezésekkel összhangban,

Jordánia részvétele a decentralizált együttműködési hálózatokban,

a képzés és a kutatás közötti együttműködés elősegítése;

b) Jordánia kutatási kapacitásának növelése;

c) a technológiai innováció ösztönzése, új technológiák átadása és a know-how terjesztése, különös tekintettel Jordánia ipari kapacitása kiigazításának felgyorsítására.

65. cikk

Környezet

(1) Az együttműködés célja a környezet állapotromlásának megakadályozása, a szennyezés ellenőrzése és a természeti erőforrások ésszerű használatának biztosítása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a regionális környezetvédelmi projektek előmozdítása érdekében.

(2) Az együttműködés középpontjában különösen a következők állnak:

- elsivatagosodás,

- a tengervíz minősége és a tengeri környezet szennyezésének ellenőrzése és megakadályozása,

- a vízkészlet-gazdálkodás,

- az energia megfelelő felhasználása,

- hulladékgazdálkodás,

- az ipari fejlődés hatása a környezetre általában és az ipari létesítmények biztonságára különösen,

- a mezőgazdaság hatása a talaj- és vízminőségre,

- környezeti oktatás és tudatosság,

- fejlett környezetgazdálkodási eszközök, környezetfigyelési módszerek és -felügyelet alkalmazása, beleértve különösen a környezetvédelmi információs rendszer (EIS) és a környezeti hatásvizsgálati módszerek használatát,

- szikesedés.

66. cikk

Ipari együttműködés

Az együttműködés különösen az alábbiakat mozdítja elő és ösztönzi:

- ipari együttműködés a közösségi és jordániai gazdasági szereplők között, beleértve Jordániának a vállalkozások közeledésére irányuló közösségi hálózatokhoz és a decentralizált együttműködés összefüggésében létrehozott hálózatokhoz való hozzáférését,

- a jordániai ipar korszerűsítése és szerkezetének átalakítása,

- a magánvállalkozások fejlődése számára kedvező légkör létrehozása és előmozdítása az ipari termelés növelésének és diverzifikációjának ösztönzése érdekében,

- a közösségi és jordániai kis- és középvállalkozások közötti együttműködés,

- technológia átadása, innováció és K+F,

- Jordánia ipari termelésének diverzifikációja,

- az emberi erőforrások fejlesztése,

- a befektetésfinanszírozáshoz való hozzáférés javítása,

- az innováció ösztönzése,

- az információs támogató szolgáltatások javítása.

67. cikk

Beruházások és beruházásfejlesztés

Az együttműködés célja a kedvező és stabil környezet megteremtése a beruházások számára Jordániában. Az együttműködés az alábbiak fejlesztésével jár:

- harmonizált és egyszerűsített igazgatási eljárások; társberuházási mechanizmusok, különösen a Felek kis- és középvállalkozásai számára; információs csatornák és a beruházási lehetőségek azonosításának eszközei,

- a két Fél közötti beruházások számára kedvező jogi környezet, adott esetben a tagállamok és Jordánia részéről beruházásvédelmi megállapodások és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások megkötésén keresztül,

- a tőkepiacra jutás a jövedelmező beruházások finanszírozása érdekében,

- a jordániai és a közösségi vállalatok közös vállalatai.

68. cikk

Szabványosítás és megfelelőségértékelés

Az e téren megvalósuló együttműködés különösen az alábbiakat célozza:

a) a közösségi szabályok alkalmazásának növelése a szabványosítás, metrológia, minőségi előírások és a megfelelőség elismerése terén;

b) a jordániai megfelelőségértékelő testületek szintjének emelése, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások kellő időben és a lehetséges mértékig történő létrehozásának céljával;

c) szerkezetek és testületek létrehozása a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, a szabványosítás és a minőségi előírások megállapítása érdekében.

69. cikk

Jogszabályok közelítése

A Felek minden tőlük telhető erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy közelítsék egymáshoz megfelelő jogszabályaikat, e megállapodás végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

70. cikk

Pénzügyi szolgáltatások

A Felek együttműködnek azzal a céllal, hogy közelítsék egymáshoz szabványaikat és szabályaikat, különösen annak érdekében, hogy:

a) megerősítsék és átalakítsák Jordánia pénzügyi ágazatát;

b) javítsák Jordánia banki, biztosítási és egyéb pénzügyi ágazatainak számviteli, felügyeleti és szabályozási rendszereit.

71. cikk

Mezőgazdaság

A Felek különösen a következőkre összpontosítják az együttműködést:

- a termelés diverzifikálására alkalmazott politikáik támogatása,

- a környezetbarát mezőgazdaság előmozdítása,

- önkéntes alapon létrejövő közelebbi kapcsolatok a jordániai és a közösségi üzleti vállalkozások, szakmai és szakszövetségek és szervezetek között,

- technikai segítségnyújtás és képzés,

- a növény- és állat-egészségügyi szabványok harmonizálása,

- integrált vidékfejlesztés, beleértve az alapszolgáltatások és a kapcsolódó gazdasági tevékenységek fejlesztését,

- a vidéki régiók közötti együttműködés, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok és know-how cseréje.

72. cikk

Közlekedés

Az együttműködés célja:

- a közös érdekeltségű főbb transzeurópai útvonalakhoz kapcsolódó közúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra szerkezeti átalakítása és korszerűsítése,

- a Közösségben alkalmazottakhoz hasonló üzemeltetési szabványok kialakítása és érvényesítése,

- a technikai felszerelések fejlesztése a közúti/vasúti közlekedésre, konténerforgalomra és átrakodásra vonatkozó közösségi szabványokhoz való felzárkózás érdekében,

- a tranzitra vonatkozó követelmények fokozatos könnyítése,

- a repülőterek, vasutak és a légi forgalom irányításának javítása, beleértve a megfelelő nemzeti testületek közötti együttműködést is.

73. cikk

Információs infrastruktúrák és távközlés

Az együttműködés a következőkre összpontosul:

a) általában a távközlés;

b) szabványosítás, megfelelőségellenőrzés és tanúsítás az informatika és a távközlés területén;

c) új információtechnológiák elterjesztése, különösen a hálózatokkal és a hálózatok összekapcsolásával kapcsolatban [ISDN (integrált szolgáltatások digitális hálózata) és EDI (elektronikus adatcsere)];

d) az új kommunikációs eszközökre és informatikai berendezésekre irányuló kutatás és fejlesztés ösztönzése az informatikához és a távközléshez, szolgáltatásokhoz és felszerelésekhez kapcsolódó berendezések, szolgáltatások és alkalmazások piacának fejlesztése érdekében.

74. cikk

Energia

Az együttműködés kiemelt területei:

- a megújuló energiák és belföldi energiaforrások támogatása,

- az energiatakarékosság és energiahatékonyság előmozdítása,

- adatbázisok olyan hálózataival kapcsolatos alkalmazott kutatás a gazdasági és társadalmi ágazatokban, amelyek különösen a közösségi és a jordániai gazdasági szereplőket kapcsolják össze,

- az energiahálózatok korszerűsítésének és fejlesztésének, illetve azoknak a Közösség hálózataival való összekapcsolásának támogatása.

- Az együttműködés továbbá kiterjed a gáz, olaj és villamos energia tranzitjának megkönnyítésére is.

75. cikk

Idegenforgalom

Az e téren megvalósuló együttműködés prioritásai:

- az idegenforgalmi ipar ismereteinek fejlesztése és az idegenforgalmat érintő politikák nagyobb következetességének biztosítása,

- az idegenforgalom megfelelő szezonális eloszlásának előmozdítása,

- a szomszédos országok régiói és városai együttműködésének előmozdítása,

- a turisták tájékoztatásának javítása és érdekeik védelme,

- a kulturális örökség fontosságának kiemelése a turizmus szempontjából,

- annak biztosítása, hogy az idegenforgalom és a környezet közötti kölcsönhatást megfelelően figyelembe veszik,

- az idegenforgalom versenyképesebbé tétele a fokozott professzionalizmus támogatásával, különös tekintettel a szállodavezetésre,

- információcsere a tervezett idegenforgalmi fejlesztésekről és az idegenforgalmi marketingprojektekről, az idegenforgalmi bemutatókról, kiállításokról, konferenciákról és kiadványokról.

76. cikk

Vám

(1) A kereskedelemre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében a Felek elkötelezik magukat a vámügyi együttműködés kialakítása mellett. Az együttműködés különösen a következőkre összpontosul:

a) az áruk vámkezelésével kapcsolatos ellenőrzések és eljárások egyszerűsítése;

b) az egységes vámokmány, valamint egy olyan rendszer használata, amely összeköti a Közösség és Jordánia tranzitmegállapodásait.

(2) Az e megállapodásban meghatározott más együttműködési formák, különösen a kábítószer és a pénzmosás elleni küzdelemre irányulók sérelme nélkül, a Felek közigazgatási hatóságai kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak a 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően.

77. cikk

Statisztikai együttműködés

Az e téren megvalósuló együttműködés fő célja a módszerek összehangolása annak érdekében, hogy kidolgozzák a kereskedelemmel, népességgel, migrációval és általában az e megállapodás hatálya alá tartozó és statisztikák készítése során figyelembe vehető minden területtel kapcsolatos statisztikák kezelésének megbízható alapját.

78. cikk

Pénzmosás

(1) A Felek együttműködnek különösen azzal a céllal, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszereiknek az általában a bűncselekményekből, és különösen a kábítószer-kereskedelemből származó jövedelmek mosására történő felhasználását.

(2) Az együttműködés e téren kiterjed különösen a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos, a Közösség és más megfelelő nemzetközi testületek, különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadottakkal egyenértékű szabályok létrehozását célzó technikai és közigazgatási segítségnyújtásra.

79. cikk

Kábítószer elleni küzdelem

(1) A Felek különösen az alábbi céllal működnek együtt:

- a kábítószerek és pszichotróp anyagok szállításának és tiltott kereskedelmének megakadályozását célzó politikák és intézkedések hatékonyságának javítása és az e termékekkel való visszaélés csökkentése,

- ezek tiltott fogyasztásának csökkentésére irányuló közös fellépés ösztönzése.

(2) A Felek együttesen, saját jogszabályaikkal összhangban megfelelő stratégiákat és együttműködési módszereket határoznak meg e célok eléréséhez. A közös intézkedésektől eltérő intézkedések konzultáció és szoros koordináció tárgyát képezik.

A megfelelő köz- és magánszektorbeli testületek a saját hatáskörüknek megfelelően részt vehetnek ezen intézkedésekben együttműködve Jordánia, a Közösség és annak tagállamai illetékes hatóságaival.

(3) Az együttműködés az alábbiakkal kapcsolatos információcsere és adott esetben közös intézkedés formájában történik:

- szociális és egészségügyi intézmények és információs központok létrehozása és kiterjesztése a kábítószerfüggők kezelése és rehabilitálása érdekében,

- projektek végrehajtása a megelőzés, képzés és epidemológiai kutatások terén,

- a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt prekurzorok és más lényeges anyagok diverziójának megakadályozásával kapcsolatos olyan szabályok létrehozása, amelyek egyenértékűek a Közösség és az érintett nemzetközi hatóságok, különösen a Kémiai Akció Munkacsoport (CATF) által elfogadottakkal.

VI. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉS SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN

1. FEJEZET

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD

80. cikk

(1) A Felek között rendszeres párbeszéd jön létre a közös érdeklődésre számot tartó szociális kérdésekben.

(2) E párbeszéd célja, hogy a munkavállalók mozgása és a fogadó országban jogszerűen tartózkodó jordániai és közösségi állampolgárok egyenlő bánásmódja és társadalmi integrációja terén a további fejlődésre módot és eszközt találjanak.

(3) A párbeszéd különösen az alábbiakkal kapcsolatos problémákra összpontosít:

a) a migráns közösségek élet- és munkakörülményei;

b) migráció;

c) illegális bevándorlás és az illegális bevándorlók hazatelepülésével kapcsolatos feltételek a fogadó ország tartózkodásra és letelepedésre vonatkozó jogszabályai alapján;

d) a jordániai és közösségi állampolgárok egyenlő bánásmódjára, a kultúra és civilizáció kölcsönös ismeretére, a tolerancia növelésére és a diszkrimináció megszűntetésére irányuló projektek és programok.

81. cikk

A szociális párbeszédet ugyanazon a szinten és ugyanazon eljárásokkal összhangban folytatják, mint amelyeket e megállapodás I. címe előír, és amely felhasználható e párbeszéd kereteként.

2. FEJEZET

SZOCIÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

82. cikk

(1) A Felek elismerik a szociális fejlődés fontosságát, amelynek együtt kell járnia a gazdasági fejlődéssel. Különösen az alapvető szociális jogok tiszteletben tartását tekintik prioritásnak.

(2) A Felek közötti szociális együttműködés megszilárdítása érdekében tevékenységeket és programokat hajtanak végre az érdeklődésükre számot tartó minden kérdésben.

Elsőbbséget biztosítanak az alábbi tevékenységek számára:

a) a migrációs nyomás csökkentése munkahelyteremtéssel és a képzés fejlesztésével a magas kivándorlási aránnyal rendelkező területeken;

b) a hazatelepített illegális bevándorlók újraintegrálása;

c) a nők társadalmi és gazdasági fejlődésben játszott szerepének előmozdítása, különösen az oktatáson és a médián keresztül, a vonatkozó jordániai politikával összhangban;

d) Jordánia családtervezési, valamint anya- és gyermekvédelmi programjainak fejlesztése és megszilárdítása;

e) a szociális biztonsági rendszer javítása;

f) az egészségügyi ellátási rendszer javítása;

g) a hátrányos helyzetű, sűrűn lakott területeken az életkörülmények javítása;

h) csere- és szabadidős programok megvalósítása és finanszírozása a tagállamokban tartózkodó jordániai és európai fiatalok vegyes csoportjai számára a kölcsönös kulturális megértés és tolerancia előmozdítása érdekében.

83. cikk

Az együttműködési projektek a tagállamokkal és a megfelelő nemzetközi szervezetekkel együtt koordinálhatók.

84. cikk

Az e megállapodás hatálybalépését követő első év elteltével a Társulási Tanács létrehoz egy munkacsoportot. E munkacsoport feladata, hogy folyamatosan értékelje az 1. és 2. fejezet rendelkezéseinek végrehajtását.

3. FEJEZET

KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE

85. cikk

(1) A kölcsönös megismerés és megértés előmozdítása érdekében és az ennek jegyében már kidolgozott projektekkel összhangban a Felek, a kultúra kölcsönös tiszteletben tartásának szellemében vállalják, hogy szilárd alapokat hoznak létre a folyamatos kulturális párbeszédhez és előmozdítják a hosszú távú kulturális együttműködést minden megfelelő tevékenységi területen.

(2) A Felek az együttműködési projektek és programok, valamint közös intézkedések meghatározásakor különös figyelmet fordítanak a fiatalokra, az írott és audiovizuális média segítségével történő önkifejezésre és kommunikációs készségekre, az örökség megőrzésének kérdéseire és a kultúra terjesztésére.

(3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Közösségben és a tagállamokban működő kulturális együttműködési programok kiterjeszthetők Jordániára.

(4) A Felek előmozdítják a kölcsönös érdeklődésre számot tartó tevékenységeket az információ és a kommunikáció területén.

VII. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

86. cikk

E megállapodás céljainak elérése érdekében Jordánia számára pénzügyi együttműködés válik elérhetővé a megfelelő eljárásoknak és a szükséges pénzügyi forrásoknak megfelelően.

Ezen eljárásokat a Felek a megállapodás hatálybalépése után a legmegfelelőbb eszközök segítségével egyetértésben fogadják el.

A megállapodás V. és VI. címének hatálya alá tartozó területen kívül a pénzügyi együttműködés a következőkre összpontosul:

- a gazdaság korszerűsítését célzó reformok előmozdítása,

- a gazdasági infrastruktúra fejlesztése,

- a magánberuházások és munkahelyteremtő tevékenységek előmozdítása,

- a szabadkereskedelmi terület fokozatos bevezetésének a jordániai gazdaságra gyakorolt hatásaira adott válasz, különösen az ipar fejlesztésével és szerkezetének átalakításával,

- kísérő szociálpolitikai intézkedések.

87. cikk

A földközi-tengeri országok strukturális alkalmazkodási programjainak támogatását célzó jelenlegi közösségi pénzügyi eszközök keretében és szoros együttműködésben a jordániai hatóságokkal és más hozzájárulókkal, különösen az egyéb nemzetközi pénzügyi intézményekkel, a Közösség megvizsgálja, hogy milyen megfelelő módokon támogathatja a Jordánia által annak érdekében végrehajtott strukturális politikákat, hogy helyreállítsa pénzügyi egyensúlyát a fő pénzügyi összesítésekben, és bátorítsa egy olyan gazdasági környezet megteremtését, amely a fokozott növekedéshez vezet, és ezzel egyidejűleg javítja a népesség szociális jólétét is.

88. cikk

Az e megállapodás végrehajtásának eredményeként esetleg felmerülő kivételes makrogazdasági és pénzügyi problémák kezelésére irányuló koordinált fellépés biztosítása érdekében a Felek az V. címben meghatározott rendszeres gazdasági párbeszéd keretében különös figyelmet fordítanak a Közösség és Jordánia között a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok alakulásának figyelemmel kísérésére.

VIII. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

89. cikk

A megállapodással Társulási Tanács jön létre, amely elnökének kezdeményezésére és az eljárási szabályzatában megállapított feltételeknek megfelelően miniszteri szinten ül össze évente egy alkalommal, illetve amikor a körülmények azt megkívánják.

A Társulási Tanács megvizsgál minden, a megállapodás keretei között felmerülő nagyobb jelentőségű ügyet, valamint kölcsönös érdeklődésre számot tartó más kétoldalú és nemzetközi kérdést.

90. cikk

(1) A Társulási Tanács egyrészt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészt Jordánia kormányának tagjaiból áll.

(2) A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezésekkel összhangban képviseltethetik magukat.

(3) A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályzatát.

(4) A Társulási Tanács elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsának egy tagja, illetve Jordánia kormányának egy tagja, a Társulási Tanács eljárási szabályaiban megállapított rendelkezésekkel összhangban.

91. cikk

A Társulási Tanácsnak a megállapodás céljainak elérése érdekében, az abban meghatározott esetekben joga van határozatokat hozni.

A határozatok a Felekre kötelezőek, végrehajtásukra a Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket. A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is tehet.

A Társulási Tanács határozatait és ajánlásait a Felek közötti egyetértéssel hozza.

92. cikk

(1) A Társulási Tanács hatáskörének tiszteletben tartásával e megállapodással létrejön egy Társulási Bizottság, amely felelős a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért.

(2) A Társulási Tanács átruházhatja a Társulási Bizottságra hatásköreinek egészét vagy egy részét.

93. cikk

(1) A Társulási Bizottság, amely tisztviselők szintjén ül össze, egyrészről az Európai Unió Tanácsa tagjainak és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, és másrészről Jordánia kormányának képviselőiből áll.

(2) A Társulási Bizottság megállapítja saját eljárási szabályzatát.

(3) A Társulási Bizottság elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsa elnökségének egy képviselője, illetve Jordánia kormányának egy képviselője.

94. cikk

(1) A Társulási Bizottság jogosult határozatokat hozni a megállapodás igazgatására, valamint azon területeken, ahol a Társulási Tanács átruházta a hatáskörét e bizottságra.

(2) A Társulási Bizottság a Felek közötti egyetértéssel hozza a határozatait. E határozatok kötelezőek a Felekre, amelyek megteszik a szükséges intézkedéseket a meghozott határozatok végrehajtására.

95. cikk

A Társulási Tanács bármilyen munkacsoportot vagy testületet létrehozhat, amely szükséges a megállapodásban foglaltak végrehajtásához.

96. cikk

A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és Jordánia parlamentje közötti együttműködés és kapcsolatok megkönnyítésére.

97. cikk

(1) Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből adódó bármely vitát a Társulási Tanács elé terjeszthet.

(2) A Társulási Tanács a vitát határozattal rendezheti.

(3) Mindegyik Fél köteles a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

(4) Abban az esetben, ha nem lehetséges a vitát e cikk (2) bekezdése szerint rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másik Felet egy választottbíró kijelöléséről; ebben az esetben a másik Fél két hónapon belül köteles második választottbírót kijelölni. Ezen eljárás alkalmazása szempontjából a vitában a Közösséget és a tagállamokat együtt az egyik Félnek kell tekinteni.

A Társulási Tanács jelöli ki a harmadik választottbírót.

A választottbírák határozatukat többségi szavazattal hozzák.

A vitában érintett mindegyik Fél köteles a választottbírák határozatának végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

98. cikk

E megállapodásban semmi sem akadályozza a Feleket, hogy olyan intézkedéseket tegyenek:

a) amelyeket szükségesnek tartanak az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes információkiadás megakadályozására;

b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállítására, kereskedelmére vagy védelmi célokra elengedhetetlenül szükséges kutatásra, fejlesztésre vagy előállításra vonatkoznak, feltéve hogy ezen intézkedések nem befolyásolják hátrányosan a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;

c) amelyeket szükségesnek tartanak saját biztonságuk érdekében a közrend fenntartását érintő komoly belső zavargások esetén, vagy háború, illetve háborús fenyegetést jelentő komoly nemzetközi feszültség esetén, vagy olyan kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállaltak.

99. cikk

Az e megállapodásban szabályozott területen, és az ebben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

- a Jordánia által a Közösséggel szemben alkalmazott intézkedések nem idézhetnek elő megkülönböztetést a tagállamok, azok állampolgárai, társaságai, illetve cégei között,

- a Közösség által Jordániával szemben alkalmazott intézkedések nem idézhetnek elő megkülönböztetést Jordánia állampolgárai, társaságai, illetve cégei között.

100. cikk

A közvetlen adózás tekintetében, az e megállapodásban foglaltak közül semminek sincs olyan hatása, hogy:

- kiterjessze a valamelyik Fél által valamilyen nemzetközi megállapodásban vagy megegyezésben vállalt kötelezettségek alapján nyújtott pénzügyi előnyöket,

- megakadályozza valamelyik Fél által bármely olyan intézkedés elfogadását vagy alkalmazását, amelynek célja az adókikerülés vagy adókijátszás megakadályozása,

- ellentmondjon bármelyik Fél azon jogának, hogy adójogszabályainak megfelelő rendelkezéseit alkalmazza azon adófizetőkre, akik nincsenek azonos helyzetben, különösen lakóhelyük tekintetében.

101. cikk

(1) A Felek minden általános vagy különös intézkedést megtesznek, amely a megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Gondoskodnak arról, hogy a megállapodás céljai megvalósuljanak.

(2) Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően - a különlegesen sürgős esetektől eltekintve - meg kell adnia a Társulási Tanácsnak minden olyan megfelelő információt, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához, a Felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

Az intézkedések megválasztásánál elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését. Ezen intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot, ahol azokról a másik Fél kérésére konzultációkat kell tartani.

102. cikk

Az 1-4. jegyzőkönyv, valamint az I-VII. melléklet e megállapodás szerves részét képezik. A nyilatkozatok és a levélváltások a záróokmányban jelennek meg, amely szintén e megállapodás szerves részét képezi.

103. cikk

E megállapodás alkalmazásában „Felek” a vonatkozó hatáskörükkel összhangban egyrészről a Közösség vagy a tagállamok, vagy a Közösség és annak tagállamai, másrészről Jordánia.

104. cikk

A megállapodás határozatlan időre jön létre.

Bármelyik Fél, a másik Fél értesítésével, felmondhatja a megállapodást. A megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

105. cikk

E megállapodást egyrészről azon területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződések alkalmazandók, az e szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről Jordánia területén.

106. cikk

E megállapodást, amely két-két példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd és arab nyelven, és e szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

107. cikk

(1) E megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

E megállapodás attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik egymást arról, hogy az első bekezdésben említett eljárásnak eleget tettek.

(2) E megállapodás hatálybalépésekor az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti együttműködési megállapodás, valamint az Európai Szén- és Acélközösség tagállamai és a Jordán Hasimita Királyság közötti, 1977. január 18-án Brüsszelben aláírt megállapodás helyébe lép.

Készült Brüsszelben, 1997. november 24-én.

I. MELLÉKLET

A 10. cikk (1) bekezdésében említett termékek jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
04031051 - 04031099 - - Joghurt, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is
04039071 - 04039099 - - Más, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is
405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):
40520 - Kenhető tejkészítmények (vajkrém):
4052010 - - Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék zsírtartalommal
4052030 - - Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal
7104000 Csemegekukorica (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva
7119030 Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
ex 1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
15171010 - Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
15179010 - Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
17025000 Vegytiszta gyümölcscukor
ex 1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül; a 17049010 KN-kód alá tartozó, 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú, más anyag hozzáadása nélküli édesgyökér-kivonat kivételével
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
ex 1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, a 19019091 KN-kód alá tartozó készítmények kivételével
ex 1902 Tészta, a 19022010 és 19022030 KN-kód alá tartozó töltött tészta kivételével; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is
19030000 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer
(pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és a dara kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék
20019030 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20019040 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20041091 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
20049010 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
20052010 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20058000 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20089985 Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével, más módon elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül
20089991 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, más módon elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül
21011298 Kávén alapuló készítmények
21012098 Teán vagy matéteán alapuló készítmények
21013019 Pörkölt pótkávé a pörkölt cikória kivételével
21013099 Pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma a pörkölt cikória kivételével
2102103121021039 Sütőélesztő
210500 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
ex 2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény a 21061020, a 21069020 és a 21069092 KN-kód alá tartozók kivételével, valamint a 21069030 és a 21069059 KN-kód alá tartozó ízesített vagy színezett cukorszirup kivételével
22029091
22029095
22029099
Alkoholmentes ital, a 2009 KN-kód alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, amely tartalmaz a 0401-0404 KN-kód alá tartozó termékeket vagy tartalmazza a 0401-0404 KN-kód alá tartozó termékek zsiradékát
29054300 Mannit
290544 Szorbit (D-glucit)
ex 3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok
ex 350510 Dextrinek és más átalakított keményítők a 35051050 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével
350520 Keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
380910 - Keményítőtartalommal
382460 Szorbit, a 290544 alszám alá tartozó kivételével

II. MELLÉKLET

A 10. cikk (2) bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdésében említett termékek jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
04031051 - 04031099 - - Joghurt, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is
04039071 - 04039099 - - Más, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is
405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):
40520 - Kenhető tejkészítmények (vajkrém):
4052010 - - Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék zsírtartalommal
4052030 - - Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal
7104000 Csemegekukorica (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva
7119030 Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
ex 1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
15171010 - Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
15179010 - Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
15200000 Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg
17025000 Vegytiszta gyümölcscukor
ex 1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is
1805 Kakaópor, cukor vagy más édesítő anyag nélkül
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
ex 1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
ex 1902 Tészta, a 19022010 és 19022030 KN-kód alá tartozó töltött tészta kivételével; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is
19030000 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és a dara kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék
20019030 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20019040 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20041091 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
20049010 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
20052010 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20058000 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20089985 Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével, más módon elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül
20089991 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, más módon elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül
21011298 Kávén alapuló készítmények
21012098 Teán vagy matéteán alapuló készítmények
21013019 Pörkölt pótkávé a pörkölt cikória kivételével
21013099 Pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma a pörkölt cikória kivételével
2105 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
ex 2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény
22029091
22029095
22029099
Alkoholmentes ital, a 2009 KN-kód alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, amely tartalmaz a 0401-0404 KN-kód alá tartozó termékeket vagy tartalmazza a 0401-0404 KN-kód alá tartozó termékek zsiradékát
2208 Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital
29054300 Mannit
290544 Szorbit (D-glucit)
ex 3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok
ex 350510 Dextrinek és más átalakított keményítők a 35051050 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével
350520 Keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említettvégkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
380910 - Keményítőtartalommal
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és vele rokon iparágak másutt nem említett maradékai és melléktermékei:
382460 - Szorbit, a 290544 vtsz. alá tartozó kivételével

III. MELLÉKLET

A Közösségből származó ipari termékek jegyzéke, amelyekre a Jordániába történő behozatalkor vonatkozik a 11. cikk (3) és (4) bekezdésében említett vámlebontási menetrend

A. jegyzék
0501 00 000
0502 10 000
0502 90 000
0503 00 000
0505 10 000
0505 90 000
0506 10 000
0506 90 000
0507 10 000
0507 90 000
0508 00 000
1302 32 100
1401 10 000
1401 20 000
1401 90 000
1402 10 000
1402 90 000
1403 10 000
1403 90 000
1404 10 900
1404 20 000
1404 90 100
1520 00 100
1521 90 900
1804 00 000
1805 00 100
1901 10 100
1901 10 200
1901 90 200
2106 10 100
2106 90 300
2106 90 400
2106 90 600
2503 00 000
2504 10 000
2504 90 000
2507 00 000
2508 10 000
2508 20 000
2508 30 000
2508 40 000
2508 50 000
2508 60 000
2508 70 000
2509 00 000
2510 10 000
2510 20 000
2511 10 000
2511 20 000
2512 00 000
2513 19 000
2513 20 100
2514 00 000
2519 10 000
2519 90 000
2520 20 100
2524 00 000
2526 10 000
2526 20 000
2528 10 000
2528 90 000
2530 90 200
2530 90 300
2601 11 000
2601 12 000
2601 20 000
2602 00 000
2603 00 000
2604 00 000
2605 00 000
2606 00 000
2607 00 000
2608 00 000
2609 00 000
2610 00 000
2611 00 000
2612 10 000
2612 20 000
2613 10 000
2613 90 000
2614 00 000
2615 10 000
2615 90 000
2616 10 000
2616 90 000
2617 10 000
2617 90 000
2618 00 000
2619 00 000
2620 11 000
2620 19 000
2620 20 000
2620 30 000
2620 40 000
2620 50 000
2620 90 000
2621 00 000
2701 11 000
2701 12 000
2701 19 000
2701 20 000
2702 10 000
2702 20 000
2703 00 000
2704 00 000
2705 00 000
2706 00 000
2707 10 000
2707 20 000
2707 30 000
2707 40 000
2707 50 000
2707 60 000
2707 91 000
2707 99 000
2708 10 000
2708 20 000
2709 00 000
2710 00 520
2710 00 700
2712 20 100
2713 11 000
2713 12 000
2713 20 000
2713 90 000
2714 10 000
2714 90 000
2801 30 000
2802 00 000
2803 00 000
2804 29 100
2804 29 200
2804 70 000
2804 90 000
2805 11 000
2805 19 000
2805 21 000
2805 22 000
2805 30 000
2805 40 000
2806 20 000
2807 00 000
2808 00 000
2809 10 000
2809 20 000
2810 00 000
2811 11 000
2811 19 100
2811 19 900
2811 22 000
2811 29 000
2812 10 100
2812 10 200
2812 10 300
2812 10 400
2812 10 500
2812 10 600
2812 10 700
2812 10 800
2812 10 900
2812 90 000
2813 10 000
2813 90 000
2815 20 000
2815 30 000
2816 10 000
2816 20 000
2816 30 000
2817 00 000
2818 10 000
2818 20 000
2818 30 000
2819 90 100
2820 10 000
2821 10 100
2821 20 100
2822 00 100
2823 00 000
2824 10 000
2824 20 000
2824 90 000
2825 10 000
2825 20 000
2825 30 000
2825 40 000
2825 50 000
2825 60 000
2825 70 000
2825 80 000
2825 90 900
2826 11 000
2826 12 000
2826 19 000
2826 20 000
2826 30 000
2826 90 000
2827 10 000
2827 20 000
2827 31 000
2827 32 000
2827 33 000
2827 34 000
2827 35 000
2827 36 000
2827 38 000
2827 39 000
2827 41 900
2827 49 900
2829 11 000
2829 19 000
2829 90 100
2830 10 000
2830 20 000
2830 30 000
2830 90 000
2833 11 000
2833 19 000
2833 21 000
2833 22 000
2833 23 000
2833 24 000
2833 25 000
2833 26 000
2833 27 000
2833 29 000
2833 30 000
2833 40 000
2834 21 000
2834 29 100
2835 10 100
2835 22 100
2835 23 100
2835 24 100
2835 25 100
2835 26 100
2835 29 100
2835 31 100
2835 39 100
2836 10 100
2836 20 100
2836 30 100
2836 40 100
2836 50 100
2836 60 100
2836 70 100
2836 91 100
2836 92 100
2836 99 100
2839 11 000
2839 19 000
2839 20 000
2839 90 000
2840 11 000
2840 19 000
2840 20 000
2840 30 000
2841 90 100
2841 90 200
2844 10 000
2844 20 000
2844 30 000
2844 40 000
2844 50 000
2845 10 000
2845 90 000
2846 10 000
2846 90 000
2847 00 000
2849 10 000
2849 20 000
2849 90 000
2901 10 100
2901 21 100
2901 22 100
2901 23 100
2901 24 100
2901 29 100
2902 11 100
2902 19 100
2902 20 100
2902 30 100
2902 41 100
2902 42 100
2902 43 100
2902 44 100
2902 50 100
2902 60 100
2902 70 100
2932 90 100
2932 90 910
2933 22 000
2933 41 000
2933 42 000
2933 44 000
2903 45 100
2903 46 100
2903 47 100
2903 49 100
2903 62 100
2904 10 100
2904 20 100
2904 90 200
2905 11 100
2905 12 100
2905 13 100
2905 14 100
2905 15 100
2905 16 100
2905 17 100
2905 19 200
2905 22 100
2905 29 100
2905 31 100
2905 32 100
2905 39 130
2905 41 100
2905 42 100
2905 43 100
2905 44 100
2905 45 100
2905 49 100
2905 50 200
2906 29 100
2907 29 100
2908 10 000
2908 20 000
2908 90 000
2909 11 000
2909 19 100
2909 20 100
2909 30 100
2909 41 100
2909 42 100
2909 43 100
2909 44 100
2909 49 100
2909 50 100
2909 60 100
2912 11 100
2912 12 100
2912 13 100
2912 19 100
2912 21 100
2912 29 100
2912 30 100
2912 41 100
2912 42 100
2912 49 100
2912 50 100
2912 60 100
2914 11 100
2914 12 100
2914 13 100
2914 19 100
2914 21 100
2914 22 100
2914 23 100
2914 29 100
2914 31 100
2914 39 100
2914 40 100
2914 50 100
2914 61 100
2914 69 100
2914 70 100
2915 11 100
2915 12 100
2915 13 100
2915 21 100
2915 22 100
2915 23 100
2915 24 100
2915 29 100
2915 31 100
2915 32 100
2915 33 100
2915 34 100
2915 35 100
2915 39 100
2915 40 100
2915 50 100
2915 60 100
2915 70 100
2915 90 100
2916 11 100
2916 12 100
2916 13 100
2916 14 100
2916 15 100
2916 19 100
2916 20 100
2916 31 100
2916 32 100
2916 34 100
2916 35 100
2916 39 100
2917 11 910
2917 12 910
2917 13 910
2917 14 100
2917 19 910
2917 20 910
2917 31 910
2917 32 910
2917 33 910
2917 34 910
2917 35 100
2917 36 910
2917 37 910
2917 39 910
2918 11 100
2918 12 100
2918 13 100
2918 15 100
2918 16 100
2918 17 100
2918 19 200
2918 21 100
2918 22 100
2918 23 100
2918 29 100
2918 30 100
2918 90 100
2919 00 100
2920 10 100
2920 90 500
2921 11 100
2921 12 100
2921 19 500
2921 21 100
2921 22 100
2921 29 100
2921 30 100
2921 41 000
2921 42 000
2921 43 100
2921 44 100
2921 45 100
2921 49 920
2921 51 100
2921 59 100
2922 29 100
2924 21 110
2924 21 920
2925 11 100
2926 90 300
2927 00 100
2928 00 100
2929 10 000
2929 90 100
2929 90 200
2929 90 900
2930 10 100
2930 20 100
2930 30 100
2930 40 100
2930 90 100
2932 11 100
2932 12 100
2932 13 100
2932 19 100
2932 21 100
2932 29 100
2932 91 100
2932 92 100
2932 93 100
2932 94 100
2932 99 200
2933 11 100
2933 19 100
2933 29 100
2933 31 100
2933 32 100
2933 39 300
2933 40 200
2933 51 100
2933 59 500
2933 61 100
2933 69 100
2933 71 100
2933 79 300
2933 90 100
2934 10 100
2934 20 100
2934 30 100
2934 90 910
2936 10 100
2936 21 100
2936 22 100
2936 23 100
2936 24 100
2936 25 100
2936 26 100
2936 27 100
2936 28 100
2936 29 100
2936 90 100
2939 21 000
2939 29 100
2941 10 000
2941 20 000
2941 30 000
2941 40 000
2941 50 000
2911 90 000
3003 31 000
3003 39 000
3003 40 000
3003 90 000
3004 31 000
3004 32 000
3004 39 000
3004 40 000
3004 50 000
3004 90 000
3006 60 000
3101 00 000
3102 10 000
3102 21 000
3102 29 000
3102 30 000
3102 40 000
3102 50 000
3102 60 000
3102 70 000
3102 80 000
3102 90 000
3103 10 000
3103 20 000
3103 90 000
3104 10 000
3104 20 000
3104 30 900
3104 90 900
3105 10 900
3105 20 000
3105 30 000
3105 40 000
3105 51 000
3105 59 000
3105 60 000
3105 90 000
3201 10 100
3201 20 100
3201 90 100
3203 00 100
3203 00 910
3204 11 100
3204 12 100
3204 13 100
3204 14 100
3204 15 100
3204 16 100
3204 17 100
3204 19 100
3204 20 100
3204 90 100
3205 00 000
3206 11 100
3206 19 100
3206 20 100
3206 30 100
3206 41 100
3206 42 100
3260 43 100
3206 49 100
3206 50 100
3207 10 100
3207 20 100
3207 30 100
3207 40 100
3208 10 300
3208 20 300
3208 90 300
3209 10 100
3209 90 100
3210 00 100
3211 00 100
3212 10 000
3215 11 000
3215 19 000
3215 90 000
3402 11 100
3402 12 100
3402 13 100
3402 19 100
3402 90 100
3505 10 100
3505 10 200
3505 20 100
3507 10 100
3507 10 900
3507 90 000
3601 00 000
3603 00 000
3701 10 000
3701 30 100
3701 99 100
3702 10 000
3705 10 100
3705 20 100
3705 90 100
3706 10 100
3706 90 100
3801 10 000
3801 20 100
3801 20 210
3801 30 100
3801 90 100
3802 10 000
3802 90 000
3806 30 210
3806 90 210
3808 10 900
3808 20 900
3808 30 900
3808 40 900
3808 90 900
3809 10 100
3809 91 100
3809 92 100
3809 93 100
3812 10 000
3812 20 000
3812 30 000
3813 00 000
3815 11 100
3815 12 100
3815 19 100
3815 90 100
3816 00 100
3817 10 100
3817 20 100
3818 00 100
3821 00 000
3822 00 000
3823 11 000
3823 12 000
3823 13 000
3823 19 000
3823 70 000
3824 10 100
3824 20 100
3824 30 100
3824 40 100
3824 50 100
3824 60 100
3824 71 100
3824 79 100
3824 90 100
3824 90 200
3901 10 000
3901 20 000
3901 30 000
3901 90 000
3902 10 000
3902 20 000
3902 30 000
3902 90 000
3903 11 000
3903 19 000
3903 20 000
3903 30 000
3903 90 000
3904 10 900
3904 21 900
3904 22 900
3904 30 900
3904 40 900
3904 50 900
3904 61 000
3904 69 000
3904 90 000
3905 12 000
3905 19 000
3905 21 000
3905 29 000
3905 30 000
3905 91 000
3905 99 000
3906 10 000
3906 90 000
3907 10 000
3907 20 000
3907 30 000
3907 40 000
3907 60 000
3907 91 000
3907 99 000
3908 10 000
3908 90 000
3909 10 000
3909 20 000
3909 30 000
3909 40 000
3909 50 000
3910 00 000
3911 10 000
3911 90 000
3912 11 000
3912 12 000
3912 20 000
3912 31 000
3912 39 000
3912 90 000
3913 10 000
3913 90 000
3914 00 000
3915 10 000
3915 20 000
3915 30 000
3915 90 000
3916 10 100
3916 10 910
3916 20 100
3916 20 910
3916 90 100
3916 90 910
3919 90 100
3920 10 910
3920 20 910
3920 30 100
3920 41 100
3920 42 100
3920 51 100
3920 59 100
3920 61 100
3920 62 100
3920 63 100
3920 69 100
3920 72 100
3920 73 910
3920 79 910
3920 92 100
3920 93 100
3920 94 100
3920 99 910
3921 19 200
3921 90 110
3921 90 910
3923 21 100
3923 29 100
3923 40 100
3926 90 100
3926 90 200
3926 90 400
3926 90 600
4001 10 000
4001 21 000
4001 22 000
4001 29 100
4001 30 900
4002 11 900
4002 19 110
4002 19 900
4002 20 110
4002 20 900
4002 31 110
4002 31 900
4002 39 110
4002 39 900
4002 41 900
4002 49 110
4002 49 900
4002 51 900
4002 59 110
4002 59 900
4002 60 110
4002 60 900
4002 70 110
4002 70 900
4002 80 110
4002 80 900
4002 91 900
4002 99 110
4002 99 900
4003 00 000
4004 00 000
4005 10 100
4005 91 100
4005 99 110
4005 99 900
4006 10 000
4006 90 100
4007 00 100
4008 11 100
4008 19 100
4008 21 200
4009 10 100
4009 20 100
4009 30 100
4009 40 100
4009 50 100
4012 20 100
4016 10 100
4016 99 100
4016 99 200
4017 00 100
4017 00 400
4017 00 500
4101 10 000
4101 21 000
4101 22 000
4101 29 000
4101 30 000
4101 40 000
4102 10 000
4102 21 000
4102 29 000
4103 10 000
4103 20 000
4103 90 000
4301 10 000
4301 20 000
4301 30 000
4301 40 000
4301 50 000
4301 60 000
4301 70 000
4301 80 000
4301 90 000
4401 10 000
4401 30 000
4402 00 000
4403 20 100
4403 41 100
4403 49 100
4403 91 100
4403 92 100
4403 99 100
4405 00 000
4406 10 000
4406 90 000
4415 10 100
4415 10 200
4415 10 300
4415 20 100
4417 00 100
4421 90 100
4421 90 200
4421 90 300
4502 00 100
4503 10 000
4503 90 100
4504 10 100
4534 90 100
4534 90 200
4601 10 000
4602 10 100
4602 90 100
4701 00 000
4702 00 000
4703 11 000
4703 19 000
4703 21 000
4703 29 000
4704 11 000
4704 19 000
4704 21 000
4704 29 000
4705 00 000
4706 10 000
4706 20 000
4706 91 000
4706 92 000
4706 93 000
4707 10 000
4707 20 000
4707 30 000
4707 90 000
4802 51 100
4802 52 100
4802 53 100
4802 60 100
4804 11 300
4804 19 300
4864 21 000
4804 29 000
4804 31 300
4804 39 300
4804 41 300
4804 42 300
4804 49 300
4804 51 300
4804 51 400
4804 52 300
4804 59 300
4808 20 000
4813 39 100
4813 91 100
4813 99 100
4811 40 100
4811 40 200
4819 10 100
4819 20 200
4819 30 100
4819 40 100
4820 20 100
4822 10 000
4822 90 000
4823 90 100
4823 90 200
4823 90 500
4823 90 600
4823 90 700
4823 90 800
4823 90 910
4903 00 000
4904 00 000
4905 10 000
4905 91 000
4905 99 000
4906 00 000
4907 00 900
4911 10 000
4911 99 100
5001 00 000
5002 00 000
5003 10 000
5003 90 000
5004 00 000
5005 00 000
5101 11 000
5101 19 000
5101 21 000
5101 29 000
5101 30 000
5102 10 000
5102 20 000
5103 10 000
5103 20 000
5103 30 000
5104 00 000
5105 10 000
5105 21 000
5105 29 000
5105 30 000
5105 40 000
5106 10 000
5106 20 000
5107 10 000
5107 20 000
5108 10 000
5108 20 000
5110 00 900
5113 00 100
5201 00 000
5202 10 000
5202 91 000
5202 99 000
5203 00 000
5204 11 000
5204 19 000
5205 11 000
5205 12 000
5205 13 000
5205 14 000
5205 15 000
5205 21 000
5205 22 000
5205 23 000
5205 24 000
5205 26 000
5205 27 000
5205 28 000
5205 31 000
5205 32 000
5205 33 000
5205 34 000
5205 35 000
5205 41 000
5205 42 000
5205 43 000
5205 44 000
5205 46 000
5205 47 000
5205 48 000
5206 11 000
5206 12 000
5206 13 000
5206 14 000
5206 15 000
5206 21 000
5206 22 000
5206 23 000
5206 24 000
5206 25 000
5206 31 000
5206 32 000
5206 33 000
5206 34 000
5206 35 000
5206 41 000
5206 42 000
5206 43 000
5206 44 000
5206 45 000
5303 10 000
5303 90 000
5304 10 000
5304 90 000
5305 11 000
5305 19 000
5305 21 000
5305 29 000
5305 91 000
5305 99 000
5306 10 000
5306 20 000
5307 10 000
5307 20 000
5308 10 000
5308 20 000
5308 30 000
5308 90 000
5310 10 100
5310 90 100
5401 10 900
5401 20 900
5402 10 000
5402 20 000
5402 31 000
5402 32 000
5402 33 000
5402 39 000
5402 41 000
5402 42 000
5402 43 000
5402 49 000
5402 51 000
5402 52 000
5402 59 000
5402 61 000
5402 62 000
5402 69 000
5403 10 000
5403 20 000
5403 31 000
5403 32 000
5403 33 000
5403 39 000
5403 41 000
5403 42 000
5403 49 000
5404 10 000
5404 90 900
5405 00 900
5407 20 100
5407 91 100
5501 10 000
5501 20 000
5501 30 000
5501 90 000
5502 00 000
5503 10 000
5503 20 000
5503 30 000
5503 40 000
5503 90 000
5504 10 000
5504 90 000
5505 10 000
5505 20 000
5506 10 100
5506 20 100
5506 30 100
5507 00 100
5508 10 900
5508 20 900
5509 11 000
5509 12 000
5509 21 000
5509 22 000
5509 31 000
5509 32 000
5509 41 000
5509 42 000
5509 51 000
5509 52 000
5509 53 000
5509 59 000
5509 61 000
5509 62 000
5509 69 000
5509 91 000
5509 92 000
5509 99 000
5510 11 000
5510 12 000
5510 20 000
5510 30 000
5510 90 000
5603 11 100
5603 12 100
5603 13 100
5603 14 100
5603 91 100
5603 92 100
5603 93 100
5603 94 100
5604 10 100
5604 20 910
5604 90 100
5604 90 910
5605 00 900
5607 10 000
5607 29 000
5607 30 000
5607 90 000
5803 10 100
5803 90 100
5806 31 100
5806 32 100
5806 39 100
5903 10 100
5903 20 100
5903 90 100
5911 31 000
5911 32 000
5911 40 100
5911 90 100
6115 11 100
6115 12 100
6115 19 100
6115 20 100
6115 91 100
6115 92 100
6115 93 100
6115 99 100
6217 10 100
6305 10 100
6804 10 100
6804 23 100
6812 10 000
6812 20 000
6812 30 000
6812 50 100
6903 10 100
6903 10 200
6903 20 100
6903 20 200
6903 90 100
6903 90 200
6909 11 000
6909 12 000
6909 19 000
7001 00 000
7002 10 900
7002 20 900
7002 31 900
7002 32 900
7002 39 900
7010 20 000
7010 91 900
7010 92 900
7010 93 900
7010 94 900
7011 10 000
7011 20 000
7011 90 000
7019 11 000
7019 12 000
7019 19 000
7019 31 100
7019 39 100
7101 10 000
7101 21 000
7101 22 000
7102 10 000
7102 21 000
7102 29 000
7102 31 000
7102 39 000
7103 10 000
7103 91 000
7103 99 000
7104 10 000
7104 20 000
7104 90 000
7105 10 000
7105 90 000
7106 91 000
7110 11 100
7110 21 100
7110 31 100
7110 41 100
7112 10 000
7112 20 000
7112 90 000
7113 19 100
7118 10 000
7118 90 000
7201 10 000
7201 20 000
7201 50 000
7202 11 000
7202 19 000
7202 21 000
7202 29 000
7202 30 000
7202 41 000
7202 49 000
7202 50 000
7202 60 000
7202 70 000
7202 80 000
7202 91 000
7202 92 000
7202 93 000
7202 99 000
7204 10 000
7204 21 000
7204 29 000
7204 30 000
7204 41 000
7204 49 000
7204 50 100
7205 10 000
7206 10 100
7207 11 100
7207 12 100
7207 19 100
7207 20 100
7208 40 100
7208 54 100
7208 90 100
7209 16 100
7209 17 100
7209 18 100
7209 26 100
7209 27 100
7209 28 100
7209 90 100
7210 11 100
7210 12 100
7210 30 100
7210 41 100
7210 49 100
7210 50 100
7210 61 100
7210 69 100
7210 70 100
7210 90 100
7218 10 100
7218 91 100
7218 99 100
7219 11 100
7219 12 100
7219 13 100
7219 14 100
7219 21 100
7219 22 100
7219 23 100
7219 24 100
7219 31 100
7219 32 100
7219 33 100
7219 34 100
7219 35 100
7219 90 100
7220 11 100
7220 12 100
7220 20 100
7220 90 100
7221 00 100
7222 11 100
7222 19 100
7222 20 100
7222 30 100
7223 00 100
7224 10 100
7224 90 100
7225 11 100
7225 19 100
7225 20 100
7225 30 100
7225 40 100
7225 50 100
7225 91 100
7225 92 100
7225 99 100
7226 11 100
7226 19 100
7226 20 100
7226 91 100
7226 92 100
7226 93 100
7226 94 100
7226 99 100
7227 10 100
7227 20 100
7227 90 100
7228 10 100
7228 20 100
7228 30 100
7228 40 100
7228 50 100
7228 60 100
7228 70 100
7228 80 100
7229 10 100
7229 20 100
7302 10 000
7302 20 000
7302 30 000
7302 40 000
7302 90 000
7304 10 100
7304 29 100
7304 31 910
7304 39 910
7304 41 910
7304 49 910
7304 51 910
7304 59 910
7305 11 000
7305 12 000
7305 19 000
7305 20 000
7305 31 900
7305 39 900
7305 90 900
7306 10 100
7306 10 400
7306 20 100
7306 20 400
7306 30 200
7306 40 200
7306 50 200
7306 90 100
7306 90 400
7308 90 100
7308 90 200
7310 21 110
7310 21 130
7310 29 110
7310 29 130
7311 00 000
7321 90 100
7326 19 400
7326 90 400
7401 10 000
7401 20 000
7402 00 000
7403 11 000
7403 12 000
7403 13 000
7403 19 000
7403 21 000
7403 22 000
7403 23 000
7403 29 000
7404 00 000
7405 00 900
7409 11 100
7409 21 100
7409 31 100
7409 40 100
7409 90 100
7411 10 100
7411 21 100
7411 22 100
7411 29 100
7417 00 100
7419 99 500
7501 10 000
7501 20 000
7502 10 000
7502 20 000
7503 00 000
7601 10 000
7601 20 000
7602 00 000
7606 11 100
7606 11 200
7606 11 300
7606 12 100
7606 12 200
7606 91 100
7606 91 200
7606 91 300
7606 92 100
7606 92 200
7607 11 100
7607 19 100
7607 20 100
7612 90 100
7612 90 200
7612 90 300
7613 00 000
7616 99 500
7801 10 900
7801 91 900
7801 99 900
7802 00 000
7806 00 100
7901 11 000
7901 12 000
7901 20 000
7902 00 000
7903 90 100
7905 00 100
7905 00 200
7907 00 200
8001 10 000
8001 20 000
8002 00 000
8007 00 100
8007 00 200
8101 91 000
8102 91 000
8103 10 100
8104 11 000
8104 19 000
8104 20 000
8105 10 100
8105 10 200
8106 00 100
8107 10 100
8108 10 100
8109 10 100
8110 00 100
8111 00 100
8112 20 100
8112 30 100
8112 40 100
8112 91 100
8113 00 100
8201 50 100
8201 90 900
8202 10 000
8202 20 000
8202 40 000
8203 10 000
8203 20 000
8203 30 000
8203 40 000
8204 11 000
8204 12 000
8204 20 000
8205 10 000
8205 20 000
8205 30 000
8205 40 000
8205 59 000
8205 60 000
8205 70 000
8205 80 000
8205 90 900
8207 13 000
8207 19 000
8207 20 900
8207 30 900
8207 40 900
8207 50 000
8207 60 000
8207 70 000
8207 80 000
8207 90 000
8208 10 000
8208 20 000
8208 40 000
8208 90 000
8211 92 100
8211 93 100
8301 40 100
8301 50 100
8308 10 000
8308 90 100
8309 90 200
8407 10 100
8407 10 200
8408 10 100
8408 10 200
8411 12 900
8411 22 900
8411 82 900
8411 91 100
8411 99 100
8412 90 100
8414 10 000
8414 90 100
8414 90 200
8416 30 900
8416 90 800
8417 20 000
8417 80 900
8417 90 100
8418 99 100
8419 11 900
8419 32 900
8419 60 900
8419 90 110
8419 90 910
8421 22 900
8421 91 100
8421 99 100
8421 99 200
8422 90 900
8423 20 000
8423 30 000
8423 82 900
8423 89 900
8424 30 900
8424 90 100
8424 90 200
8425 20 000
8425 31 100
8425 39 100
8425 41 000
8425 49 000
8426 12 100
8426 12 990
8426 19 100
8426 19 990
8426 41 100
8426 41 990
8426 49 900
8426 91 000
8426 99 900
8427 10 000
8427 20 000
8427 90 000
8428 10 900
8428 20 000
8428 31 000
8428 32 900
8428 33 900
8428 39 900
8428 50 000
8428 60 000
8428 90 900
8430 10 100
8433 90 000
8434 90 000
8435 90 000
8436 91 000
8436 99 000
8437 90 000
8438 90 000
8439 91 000
8439 99 000
8440 90 000
8441 90 900
8443 90 000
8451 50 900
8451 90 100
8452 10 000
8453 90 000
8454 90 000
8455 90 000
8456 99 990
8462 91 900
8462 99 900
8466 10 000
8466 20 000
8466 30 000
8466 91 000
8466 92 000
8466 93 000
8466 94 000
8468 80 900
8468 90 900
8474 90 900
8475 90 000
8477 10 900
8477 20 900
8477 30 900
8477 40 900
8477 51 900
8477 59 900
8477 80 900
8477 90 100
8478 10 900
8478 90 100
8480 10 900
8480 20 900
8480 30 900
8480 41 900
8480 49 900
8480 50 900
8480 60 900
8480 71 900
8480 79 900
8481 40 000
8481 80 100
8481 80 200
8481 80 310
8483 10 100
8483 20 100
8483 30 100
8483 40 100
8483 50 100
8483 60 100
8483 90 100
8501 10 110
8501 10 900
8501 20 110
8501 31 110
8501 32 110
8501 40 110
8501 51 110
8501 52 110
8502 11 100
8502 20 100
8502 39 100
8502 40 100
8504 21 100
8504 31 100
8504 31 900
8504 90 100
8506 90 100
8507 90 000
8508 90 000
8514 90 000
8515 80 100
8515 80 990
8515 90 000
8523 11 100
8523 12 100
8523 13 100
8523 90 100
8524 32 100
8524 39 100
8524 51 100
8524 52 100
8524 53 100
8524 99 100
8524 99 200
8526 10 000
8526 91 000
8526 92 000
8530 90 000
8532 10 000
8532 21 000
8532 22 000
8532 23 000
8532 24 000
8532 25 000
8532 29 000
8532 30 000
8532 90 000
8543 19 900
8543 30 900
8543 89 200
8543 90 100
8544 11 200
8544 19 200
8544 59 200
8544 60 200
8545 11 100
8545 19 200
8607 11 000
8607 12 000
8607 19 000
8607 21 000
8607 29 000
8607 30 000
8607 91 000
8607 99 000
8705 10 000
8705 90 200
8705 90 900
8706 00 100
8707 90 100
8708 99 100
8709 11 000
8709 19 000
8710 00 000
8711 10 100
8711 20 100
8711 30 100
8711 40 100
8711 50 100
8711 90 100
8713 10 000
8713 90 000
8716 39 900
8716 40 900
8716 90 100
8801 10 000
8801 90 000
8803 10 000
8805 10 000
8903 10 000
8903 91 000
8903 92 000
8903 99 000
8908 00 000
9003 90 100
9011 10 000
9011 20 000
9011 80 000
9012 10 000
9015 10 000
9015 20 000
9015 30 000
9015 40 000
9015 80 000
9017 20 000
9017 30 900
9017 80 900
9022 90 000
9024 10 900
9024 80 900
9024 90 900
9025 19 100
9025 80 100
9025 90 100
9026 90 200
9027 10 900
9027 20 900
9027 30 900
9027 40 100
9027 90 910
9029 10 110
9029 20 110
9030 10 900
9030 20 900
9030 31 900
9030 39 900
9030 40 900
9030 82 900
9030 89 900
9030 90 900
9031 10 900
9031 20 900
9031 30 000
9031 80 900
9032 90 200
9306 21 100
9306 30 100
9306 30 300
9306 30 400
9405 40 100
9405 50 100
9406 00 110
9602 00 100
9603 90 200
9606 10 000
9606 21 000
9606 22 000
9606 29 000
9606 30 000
9607 11 000
9607 19 000
9607 20 000
9608 10 100
9608 99 100
9609 10 100
9616 10 000
9705 00 100
B. jegyzék
0509 00 000
0510 00 000
0903 00 000
1301 10 000
1301 20 100
1301 20 900
1301 90 100
1301 90 900
1302 11 100
1302 11 200
1302 12 000
1302 13 100
1302 13 900
1302 14 000
1302 19 000
1302 31 100
1302 31 900
1302 32 900
1302 39 100
1302 39 900
1404 10 100
1404 90 900
1505 10 000
1505 90 100
1505 90 900
1520 00 900
1521 10 000
1521 90 100
1704 10 000
1704 90 000
1803 10 000
1803 20 000
1805 00 900
1806 10 000
1806 20 000
1806 31 000
1806 32 000
1806 90 000
1901 10 900
1901 20 000
1901 90 100
1901 90 900
1902 11 100
1902 11 900
1902 19 100
1902 19 900
1902 20 000
1902 30 000
1902 40 000
1903 00 000
1904 10 000
1904 20 000
1904 90 000
1905 10 000
1905 20 000
1905 30 100
1905 30 900
1905 40 000
1905 90 100
1905 90 210
1905 90 290
1905 90 900
2101 11 000
2101 12 000
2101 20 000
2101 30 000
2102 10 000
2102 20 000
2102 30 000
2103 10 000
2103 30 100
2103 30 200
2103 90 000
2104 10 000
2104 20 000
2105 00 000
2106 10 900
2106 90 100
2106 90 200
2106 90 700
2106 90 800
2106 90 900
2201 10 000
2201 90 000
2202 10 000
2202 90 000
2501 00 000
2502 00 000
2505 10 000
2505 90 000
2506 10 000
2506 21 000
2506 29 000
2513 11 000
2513 20 900
2515 11 100
2515 11 900
2515 12 100
2515 12 900
2515 20 000
2516 11 100
2516 11 900
2516 12 100
2516 12 900
2516 21 000
2516 22 000
2516 90 000
2517 10 000
2517 20 000
2517 30 000
2517 41 000
2517 49 000
2518 10 000
2518 20 000
2518 30 000
2520 10 000
2520 20 900
2521 00 000
2522 10 000
2522 20 000
2522 30 000
2523 10 000
2523 21 000
2523 29 000
2523 30 000
2523 90 000
2525 10 000
2525 20 000
2525 30 000
2527 00 000
2529 10 000
2529 21 000
2529 22 000
2529 30 000
2530 10 000
2530 20 000
2530 40 000
2530 90 100
2530 90 900
2710 00 100
2710 00 200
2710 00 310
2710 00 320
2710 00 330
2710 00 400
2710 00 510
2710 00 600
2710 00 900
2711 11 000
2711 12 000
2711 13 000
2711 14 000
2711 19 000
2711 21 000
2711 29 000
2712 10 000
2712 20 900
2712 90 000
2715 00 000
2801 10 000
2801 20 000
2804 10 000
2804 21 000
2804 29 900
2804 30 000
2804 40 000
2804 50 000
2804 61 000
2804 69 000
2804 80 000
2806 10 000
2811 21 000
2811 23 000
2814 10 000
2814 20 000
2815 11 000
2815 12 000
2819 10 000
2819 90 900
2820 90 000
2821 10 900
2821 20 900
2822 00 900
2825 90 100
2827 41 100
2827 49 100
2827 51 000
2827 59 000
2827 60 000
2828 10 000
2828 90 000
2829 90 900
2831 10 000
2831 90 000
2832 10 000
2832 20 000
2832 30 000
2834 10 000
2834 22 000
2834 29 900
2835 10 900
2835 22 900
2835 23 900
2835 24 900
2835 25 900
2835 26 900
2835 29 900
2835 31 900
2835 39 900
2836 10 900
2836 20 900
2836 30 900
2836 40 900
2836 50 900
2836 60 900
2836 70 900
2836 91 900
2836 92 900
2836 99 900
2837 11 000
2837 19 100
2837 19 900
2837 20 000
2838 00 000
2841 10 000
2841 20 000
2841 30 000
2841 40 000
2841 50 000
2841 61 000
2841 69 000
2841 70 000
2841 80 000
2841 90 900
2842 10 000
2842 90 000
2843 10 000
2843 21 000
2843 29 000
2843 30 000
2843 90 000
2848 00 000
2850 00 000
2851 00 100
2851 00 900
2901 10 900
2901 21 900
2901 22 900
2901 23 900
2901 24 900
2901 29 900
2902 11 900
2902 19 900
2902 20 900
2902 30 900
2902 41 900
2902 42 900
2902 43 900
2902 44 900
2902 50 900
2902 60 900
2902 70 900
2902 90 990
2903 11 000
2903 12 000
2903 13 000
2903 14 000
2903 15 000
2903 16 000
2903 19 000
2903 21 000
2903 23 000
2903 29 000
2903 30 100
2905 30 900
2903 43 000
2903 45 900
2902 46 900
2903 47 900
2903 49 900
2903 51 000
2903 59 000
2903 61 000
2903 62 900
2903 69 000
2904 10 900
2904 20 900
2904 90 100
2904 90 900
2905 11 900
2905 12 900
2905 13 900
2905 14 900
2905 15 900
2905 16 900
2905 17 900
2905 19 100
2905 19 900
2905 22 900
2905 29 900
2905 31 900
2905 32 900
2905 39 900
2905 41 900
2905 42 900
2905 43 900
2905 44 900
2905 45 900
2905 49 900
2905 50 100
2905 50 900
2906 11 000
2906 12 000
2906 13 000
2906 14 000
2906 19 000
2906 21 000
2906 29 900
2907 11 000
2907 12 000
2907 13 000
2907 14 000
2907 15 000
2907 19 000
2907 21 000
2907 22 000
2907 23 000
2907 29 900
2907 30 000
2909 19 900
2909 20 900
2909 30 900
2909 41 900
2909 42 900
2909 43 900
2909 44 900
2909 49 900
2909 50 900
2909 60 900
2910 10 000
2910 20 000
2910 30 000
2910 90 000
2911 00 000
2912 11 900
2912 12 900
2912 13 900
2912 19 900
2912 21 900
2912 29 900
2912 30 900
2912 41 900
2912 42 900
2912 49 900
2912 50 900
2912 60 900
2913 00 000
2914 11 900
2914 12 900
2914 13 900
2914 19 900
2914 21 900
2914 22 900
2914 23 900
2914 29 900
2914 31 900
2914 39 900
2914 40 900
2914 50 900
2914 61 900
2914 69 900
2914 70 900
2915 11 900
2915 12 900
2915 13 900
2915 21 900
2915 22 900
2915 23 900
2915 24 900
2915 29 900
2915 31 900
2915 32 900
2915 33 900
2915 34 900
2915 35 900
2915 39 900
2915 40 900
2915 50 900
2915 60 900
2915 70 900
2915 90 900
2916 11 900
2916 12 900
2916 13 900
2916 14 900
2916 15 900
2916 19 900
2916 20 900
2916 31 900
2916 32 900
2916 34 900
2916 35 900
2916 39 900
2917 11 100
2917 11 990
2917 12 100
2917 12 990
2917 13 100
2917 13 990
2917 14 900
2917 19 100
2917 19 990
2917 20 100
2917 20 990
2917 31 100
2917 31 990
2917 32 100
2917 32 990
2917 33 100
2917 33 990
2917 34 100
2917 34 990
2917 35 900
2917 36 100
2917 36 990
2917 37 100
2917 37 990
2917 39 100
2917 39 990
2918 11 900
2918 12 900
2918 13 900
2918 14 000
2918 15 900
2918 16 900
2918 17 900
2918 19 100
2918 19 900
2919 21 900
2918 22 900
2918 23 900
2918 29 900
2918 30 900
2918 90 900
2919 00 900
2920 10 900
2920 90 100
2920 90 200
2920 90 300
2920 90 400
2920 90 900
2921 11 900
2921 12 900
2921 19 100
2921 19 200
2921 19 300
2921 19 400
2921 19 900
2921 21 900
2921 22 900
2921 29 900
2921 30 900
2921 43 900
2921 44 900
2921 45 900
2921 49 100
2921 49 200
2921 49 300
2921 49 400
2921 49 500
2921 49 600
2921 49 700
2921 49 800
2921 49 910
2921 49 990
2921 51 900
2921 59 900
2922 11 000
2922 12 000
2922 13 100
2922 13 900
2922 19 110
2922 19 120
2922 19 190
2922 19 200
2922 19 300
2922 19 400
2922 19 900
2922 21 000
2922 22 000
2922 29 900
2922 30 100
2922 30 200
2922 30 300
2922 30 900
2922 41 000
2922 42 000
2922 43 000
2922 49 100
2922 49 900
2922 50 000
2923 10 000
2923 20 000
2923 90 000
2924 10 100
2924 10 900
2924 21 190
2924 21 910
2924 21 990
2924 22 000
2924 29 100
2924 29 900
2925 11 900
2925 19 100
2925 19 900
2925 20 000
2926 10 000
2926 20 000
2926 90 100
2926 90 200
2926 90 900
2927 00 900
2928 00 900
2930 10 900
2930 20 900
2930 30 900
2930 40 900
2930 90 900
2931 00 000
2932 11 900
2932 12 900
2932 13 900
2932 19 900
2932 21 900
2932 29 900
2932 91 900
2932 92 900
2932 93 900
2932 94 900
2932 99 100
2932 99 900
2933 11 900
2933 19 900
2933 21 000
2933 29 900
2933 31 900
2933 32 900
2933 39 100
2933 39 200
2933 39 900
2933 40 100
2933 40 900
2933 51 900
2933 59 100
2933 59 200
2933 59 300
2933 59 400
2933 59 900
2933 61 900
2933 69 900
2933 71 900
2933 79 100
2933 79 200
2933 79 900
2933 90 900
2934 10 900
2934 20 900
2934 30 900
2934 90 100
2934 90 990
2935 00 000
2936 10 900
2936 21 900
2936 22 900
2936 23 900
2936 24 900
2936 25 900
2936 26 900
2936 27 900
2936 28 900
2936 29 900
2936 90 900
2937 10 000
2937 21 000
2937 22 000
2937 29 000
2937 91 000
2937 92 000
2937 99 000
2938 10 000
2938 90 000
2939 10 000
2939 29 900
2939 30 000
2939 41 000
2939 42 000
2939 49 100
2939 49 900
2939 50 100
2939 50 900
2939 61 000
2939 62 000
2939 63 000
2939 69 000
2939 70 000
2939 90 100
2939 90 200
2939 90 300
2939 90 400
2939 90 500
2939 90 900
2940 00 000
2942 00 000
3001 10 000
3001 20 000
3001 90 000
3005 10 000
3005 90 000
3006 10 000
3006 20 000
3006 30 000
3006 40 000
3006 50 000
3104 30 100
3104 90 100
3105 10 100
3105 10 200
3105 10 300
3101 10 900
3201 20 900
3201 90 900
3202 10 000
3202 90 000
3203 00 990
3204 11 900
3204 12 900
3204 13 900
3204 14 900
3204 15 900
3204 16 900
3204 17 900
3204 19 900
3204 20 900
3204 90 900
3206 11 900
3206 19 900
3206 20 900
3206 30 900
3206 41 900
3206 42 900
3206 43 900
3206 49 900
3206 50 900
3207 10 900
3207 20 900
3207 30 900
3207 40 900
3208 10 100
3208 10 900
3208 20 100
3208 20 900
3208 90 100
3208 90 900
3209 10 900
3209 90 900
3210 00 200
3210 00 900
3211 00 900
3212 90 100
3212 90 200
3212 90 900
3213 10 000
3213 90 000
3214 10 000
3214 90 000
3301 11 000
3301 12 000
3301 13 000
3301 14 000
3301 19 000
3301 21 000
3301 22 000
3301 23 000
3301 24 000
3301 25 000
3301 26 000
3301 29 000
3301 30 000
3301 90 100
3301 90 900
3302 10 100
3302 10 200
3302 10 900
3302 90 000
3303 00 000
3304 10 000
3304 20 000
3304 30 000
3304 91 000
3304 99 000
3305 10 000
3305 20 000
3305 30 000
3305 90 000
3306 10 000
3306 20 000
3306 90 000
3307 10 000
3307 20 000
3307 30 000
3307 41 000
3307 49 000
3307 90 100
3307 90 900
3401 11 000
3401 19 000
3401 20 000
3402 11 900
3402 12 900
3402 13 900
3402 19 900
3402 20 000
3402 90 900
3403 11 000
3403 19 000
3403 91 000
3403 99 000
3404 10 000
3404 20 000
3404 90 000
3405 10 000
3405 20 000
3405 30 000
3405 40 000
3405 90 000
3406 00 000
3407 00 100
3407 00 910
3407 00 920
3407 00 990
3501 10 000
3501 90 000
3502 11 000
3502 19 000
3502 20 000
3502 90 000
3503 00 100
3503 00 900
3504 00 000
3505 10 900
3505 20 900
3506 10 000
3506 91 000
3506 99 000
3602 00 000
3604 10 000
3604 90 000
3605 00 000
3606 10 000
3606 90 100
3606 90 900
3701 20 000
3701 30 900
3701 91 000
3701 99 900
3702 20 000
3702 31 000
3702 32 000
3702 39 000
3702 41 000
3702 42 000
3702 43 000
3702 44 000
3702 51 000
3702 52 000
3702 53 000
3702 54 000
3702 55 000
3702 56 000
3702 91 000
3702 92 000
3702 93 000
3702 94 000
3702 95 000
3703 10 000
3703 20 000
3703 90 000
3704 00 000
3705 10 900
3705 20 900
3705 90 900
3706 10 900
3706 90 900
3707 10 100
3707 10 900
3707 90 000
3801 20 290
3801 30 900
3801 90 900
3803 00 000
3804 00 000
3805 10 000
3805 20 000
3805 90 100
3805 90 900
3806 10 000
3806 20 000
3806 30 100
3806 30 290
3806 90 100
3806 90 290
3807 00 000
3808 10 100
3808 10 200
3808 20 100
3808 30 100
3808 40 100
3808 90 100
3809 10 900
3809 91 900
3809 92 900
3809 93 900
3810 10 000
3810 90 000
3811 11 000
3811 19 000
3811 21 000
3811 29 000
3811 90 000
3814 00 100
3814 00 900
3815 11 900
3815 12 900
3815 19 900
3815 90 900
3816 00 900
3817 10 900
3817 20 900
3813 00 900
3819 00 000
3820 00 000
3824 10 900
3824 20 900
3824 30 900
3824 40 900
3824 50 900
3824 60 900
3824 71 900
3824 79 900
3824 90 900
3904 10 100
3904 21 100
3904 22 100
3904 30 100
3904 40 100
3904 50 100
3907 50 000
3916 10 990
3916 20 990
3916 90 990
3917 10 100
3917 10 900
3917 21 000
3917 22 000
3917 23 000
3917 29 000
3917 31 000
3917 32 000
3917 33 000
3917 39 000
3917 40 000
3918 10 100
3918 10 900
3918 90 100
3918 90 900
3919 10 100
3919 10 900
3919 90 900
3920 10 100
3920 10 990
3920 20 100
3920 20 990
3920 30 900
3920 41 900
3920 42 900
3920 51 900
3920 59 900
3920 61 900
3920 62 900
3920 63 900
3920 69 900
3920 71 100
3920 71 900
3920 72 900
3920 73 100
3920 73 990
3920 79 100
3920 79 990
3920 91 000
3920 92 900
3920 93 900
3920 94 900
3920 99 100
3920 99 990
3921 11 000
3921 12 000
3921 13 000
3921 14 000
3921 19 100
3921 19 900
3921 90 190
3921 90 990
3922 10 000
3922 20 000
3922 90 000
3923 10 000
3923 21 900
3923 29 900
3923 30 100
3923 30 900
3923 40 900
3923 50 000
3923 90 100
3923 90 900
3924 10 000
3924 90 000
3925 10 000
3925 20 000
3925 30 000
3925 90 000
3926 10 000
3926 20 000
3926 30 000
3926 40 000
3926 90 300
3926 90 500
3926 90 700
3926 90 800
3926 90 900
4001 29 200
4001 29 900
4001 30 100
4001 30 200
4002 11 100
4002 19 190
4002 19 200
4002 20 190
4002 20 200
4002 31 190
4002 31 200
4002 39 190
4002 39 200
4002 41 100
4002 49 190
4002 49 200
4002 51 100
4002 59 190
4002 59 200
4002 60 190
4002 60 200
4002 70 190
4002 70 200
4002 80 190
4002 80 200
4002 91 100
4002 99 190
4002 99 200
4005 10 200
4005 10 900
4005 20 100
4005 20 900
4005 91 900
4005 99 190
4006 90 900
4007 00 900
4008 11 900
4008 19 900
4008 21 100
4008 21 900
4008 29 100
4008 29 900
4009 10 900
4009 20 900
4009 30 900
4009 40 900
4009 50 900
4010 11 000
4010 12 000
4010 13 000
4010 19 000
4010 21 000
4010 22 000
4010 23 000
4010 24 000
4010 29 000
4011 10 000
4011 20 000
4011 30 000
4011 40 000
4011 50 000
4011 91 000
4011 99 000
4012 10 000
4012 20 903
4012 90 000
4013 10 000
4013 20 000
4013 90 000
4014 10 000
4014 90 000
4015 11 000
4015 19 000
4015 90 000
4016 10 900
4016 91 000
4016 92 000
4016 93 000
4016 94 000
4016 95 100
4016 95 900
4016 99 900
4017 00 200
4017 00 900
4104 10 000
4104 21 000
4104 22 000
4104 29 000
4104 31 000
4104 39 000
4105 11 000
4105 12 000
4105 19 000
4105 20 000
4106 11 000
4106 12 000
4106 19 000
4106 20 000
4107 10 000
4107 21 000
4107 29 000
4107 90 000
4108 00 000
4109 00 000
4110 00 000
4111 00 000
4201 00 000
4202 11 000
4202 12 000
4202 19 000
4202 21 000
4202 22 000
4202 29 000
4202 31 000
4202 32 000
4202 39 000
4202 91 000
4202 92 000
4202 99 000
4203 10 000
4203 21 000
4203 29 000
4203 30 000
4203 40 000
4204 00 100
4204 00 900
4205 00 000
4206 10 000
4206 90 000
4302 11 000
4302 12 000
4302 13 000
4302 19 000
4302 20 000
4302 30 000
4303 10 000
4303 90 000
4304 00 000
4401 21 000
4401 22 000
4403 10 000
4403 20 900
4403 41 900
4403 49 900
4403 91 900
4403 92 900
4403 99 900
4404 10 000
4404 20 000
4407 10 000
4407 24 000
4407 25 000
4407 26 000
4407 29 000
4407 91 000
4407 92 000
4407 99 000
4408 10 000
4408 31 000
4408 39 000
4408 90 000
4409 10 000
4409 20 000
4410 11 000
4410 19 000
4410 90 000
4411 11 000
4411 19 000
4411 21 000
4411 29 000
4411 31 000
4411 39 000
4411 91 000
4411 99 000
4412 13 000
4412 14 000
4412 19 000
4412 22 000
4412 23 000
4412 29 000
4412 92 000
4412 93 000
4412 99 000
4413 00 000
4414 00 000
4415 10 900
4415 20 900
4416 00 000
4417 00 900
4418 10 000
4418 20 000
4418 30 000
4418 40 000
4418 50 000
4418 90 100
4418 90 900
4419 00 000
4420 10 000
4420 90 100
4420 90 900
4421 10 000
4421 90 900
4502 00 900
4503 90 900
4504 10 900
4504 90 900
4601 20 000
4601 91 000
4601 99 000
4602 10 200
4602 10 900
4602 90 300
4602 90 900
4801 00 000
4802 10 000
4802 20 000
4802 30 000
4802 40 000
4802 51 900
4802 52 200
4802 52 300
4802 52 900
4802 53 200
4802 53 900
4802 60 200
4802 60 300
4802 60 400
4802 60 500
4802 60 900
4803 00 000
4804 11 100
4804 11 200
4804 11 900
4804 19 100
4804 19 200
4804 19 900
4804 31 100
4804 31 200
4804 31 900
4804 39 100
4804 39 200
4804 39 900
4804 41 100
4804 41 200
4804 41 900
4804 42 100
4804 42 200
4804 42 900
4804 49 100
4804 49 200
4804 49 900
4804 51 100
4804 51 200
4804 51 900
4804 52 100
4804 52 200
4804 52 900
4804 59 100
4804 59 200
4804 59 900
4805 10 100
4805 10 900
4805 21 100
4805 21 900
4805 22 100
4805 22 900
4805 23 100
4805 23 900
4805 29 100
4805 29 900
4805 30 000
4805 40 000
4805 50 000
4805 60 100
4805 60 200
4805 60 900
4805 70 100
4805 70 900
4805 80 100
4805 80 900
4806 10 000
4806 20 000
4806 30 000
4806 40 000
4807 10 000
4807 90 000
4808 10 000
4808 30 100
4808 30 900
4808 90 100
4808 90 900
4809 10 000
4809 20 000
4809 90 000
4810 11 100
4810 11 200
4810 11 900
4810 12 000
4810 21 100
4810 21 900
4810 29 100
4810 29 900
4810 31 000
4810 32 000
4810 39 900
4810 91 200
4810 91 900
4810 99 900
4811 10 000
4811 21 000
4811 29 000
4811 31 000
4811 39 000
4811 40 900
4811 90 000
4812 00 000
4813 10 000
4813 20 000
4813 90 100
4813 90 900
4814 10 000
4814 20 000
4814 30 000
4814 90 100
4814 90 900
4815 00 000
4816 10 000
4816 20 000
4816 30 000
4816 90 000
4817 10 000
4817 20 000
4817 30 000
4818 10 000
4818 20 000
4818 30 000
4818 40 000
4818 50 000
4818 90 000
4819 10 200
4819 10 900
4819 20 100
4819 20 900
4819 30 900
4819 40 900
4819 50 000
4819 60 000
4820 10 000
4820 20 900
4820 30 000
4820 40 000
4820 50 000
4820 90 100
4820 90 900
4821 10 000
4821 90 000
4823 11 000
4823 19 000
4823 20 000
4823 40 000
4823 51 000
4823 59 100
4823 59 900
4823 60 000
4823 70 000
4823 90 300
4823 90 400
4823 90 990
4907 00 100
4908 10 000
4908 90 000
4909 00 000
4910 00 000
4911 91 000
4911 99 900
5006 00 000
5007 10 000
5007 20 000
5007 90 000
5109 10 000
5109 90 000
5110 00 100
5111 11 000
5111 19 000
5111 20 000
5111 30 000
5111 90 000
5112 11 000
5112 19 000
5112 20 000
5112 30 000
5112 90 000
5113 00 900
5204 20 000
5207 10 000
5207 90 000
5208 11 000
5208 12 000
5208 13 000
5208 19 000
5208 21 000
5208 22 000
5208 23 000
5208 29 000
5208 31 000
5208 32 000
5208 33 000
5208 39 000
5208 41 000
5208 42 000
5208 43 000
5208 49 000
5208 51 000
5208 52 000
5208 53 000
5208 59 000
5209 11 000
5209 12 000
5209 19 000
5209 21 000
5209 22 000
5209 29 000
5209 31 000
5209 32 000
5209 39 000
5209 41 000
5209 42 000
5209 43 000
5209 49 000
5209 51 000
5209 52 000
5209 59 000
5210 11 000
5210 12 000
5210 19 000
5210 21 000
5210 22 000
5210 29 000
5210 31 000
5210 32 000
5210 39 000
5210 41 000
5210 42 000
5210 49 000
5210 51 000
5210 52 000
5210 59 000
5211 11 000
5211 12 000
5211 19 000
5211 21 000
5211 22 000
5211 29 000
5211 31 000
5211 32 000
5211 39 000
5211 41 000
5211 42 000
5211 43 000
5211 49 000
5211 51 000
5211 52 000
5211 59 000
5212 11 000
5212 12 000
5212 13 000
5212 14 000
5212 15 000
5212 21 000
5212 22 000
5212 23 000
5212 24 000
5212 25 000
5309 11 000
5309 19 000
5309 21 000
5309 29 000
5310 10 900
5310 90 900
5311 00 000
5401 10 100
5401 20 100
5404 90 100
5405 00 100
5406 10 000
5406 20 000
5407 10 000
5407 20 900
5407 30 000
5407 41 000
5407 42 000
5407 43 000
5407 44 000
5407 51 000
5407 52 000
5407 53 000
5407 54 000
5407 61 000
5407 69 000
5407 71 000
5407 72 000
5407 73 000
5407 74 000
5407 81 000
5407 82 000
5407 83 000
5407 84 000
5407 91 900
5407 92 000
5407 93 000
5407 94 000
5403 10 000
5408 21 000
5408 22 000
5408 23 000
5408 24 000
5408 31 000
5408 32 000
5408 33 000
5408 34 000
5506 10 900
5506 20 900
5506 30 900
5506 90 000
5507 00 900
5508 10 100
5508 20 100
5511 10 000
5511 20 000
5511 30 000
5512 11 000
5512 19 000
5512 21 000
5512 29 000
5512 91 000
5512 99 000
5513 11 000
5513 12 000
5513 13 000
5513 19 000
5513 21 000
5513 22 000
5513 23 000
5513 29 000
5513 31 000
5513 32 000
5513 33 000
5513 39 000
5513 41 000
5513 42 000
5513 43 000
5513 49 000
5514 11 000
5514 12 000
5514 13 000
5514 19 000
5514 21 000
5514 22 000
5514 23 000
5514 29 000
5514 31 000
5514 32 000
5514 33 000
5514 39 000
5514 41 000
5514 42 000
5514 43 000
5514 49 000
5515 11 000
5515 12 000
5515 13 000
5515 19 000
5515 21 000
5515 22 000
5515 29 000
5515 91 000
5515 92 000
5515 99 000
5516 11 000
5516 12 000
5516 13 000
5516 14 000
5516 21 000
5516 22 000
5516 23 000
5516 24 000
5516 31 000
5516 32 000
5516 33 000
5516 34 000
5516 41 000
5516 42 000
5516 43 000
5516 44 000
5516 91 000
5516 92 000
5516 93 000
5516 94 000
5601 10 000
5601 21 000
5601 22 000
5601 29 000
5601 30 000
5602 10 000
5602 21 000
5602 29 000
5602 90 000
5603 11 900
5603 12 900
5603 13 900
5603 14 900
5603 91 900
5603 92 900
5603 93 900
5603 94 900
5604 10 900
5604 20 100
5604 20 990
5604 90 990
5605 00 100
5606 00 000
5607 21 000
5607 41 000
5607 49 000
5607 50 000
5608 11 000
5608 19 000
5608 90 000
5609 00 000
5702 32 000
5702 42 000
5702 52 000
5702 92 000
5703 20 000
5703 30 000
5704 90 000
5801 10 000
5801 21 000
5801 22 000
5801 23 000
5801 24 000
5801 25 000
5801 26 000
5801 31 000
5801 32 000
5801 33 000
5801 34 000
5801 35 000
5801 36 000
5801 90 000
5802 11 000
5802 19 000
5802 20 000
5802 30 000
5803 10 900
5803 90 900
5804 10 000
5804 21 000
5804 29 000
5804 30 000
5805 00 000
5806 10 000
5806 20 000
5806 31 900
5806 32 900
5806 39 900
5806 40 000
5807 10 000
5807 90 000
5808 10 000
5808 90 000
5809 00 000
5810 10 000
5810 91 000
5810 92 000
5810 99 000
5811 00 100
5811 00 900
5901 10 000
5901 90 000
5902 10 000
5902 20 000
5902 90 000
5903 10 900
5903 20 900
5903 90 900
5904 10 000
5904 91 000
5904 92 000
5905 00 000
5906 10 000
5906 91 000
5906 99 000
5907 00 000
5908 00 000
5909 00 000
5910 00 000
5911 10 000
5911 20 000
5911 40 900
5911 90 900
6001 10 000
6001 21 000
6001 22 000
6001 29 000
6001 91 000
6001 92 000
6001 99 000
6002 10 000
6002 20 000
6002 30 000
6002 41 000
6002 42 000
6002 43 000
6002 49 000
6002 91 000
6002 92 000
6002 93 000
6002 99 000
6101 20 000
6101 30 000
6102 20 000
6103 11 000
6103 31 000
6103 32 000
6103 33 000
6103 41 000
6103 42 000
6103 43 000
6104 11 000
6104 19 000
6104 21 000
6104 22 000
6104 32 000
6104 33 000
6104 41 000
6104 42 000
6104 43 000
6104 51 000
6104 52 000
6104 53 000
6104 62 000
6104 63 000
6105 10 000
6105 20 000
6105 90 000
6106 20 000
6106 90 000
6107 11 000
6107 12 000
6107 19 000
6107 21 000
6107 22 000
6107 29 000
6107 91 000
6107 92 000
6107 99 000
6108 21 000
6108 22 000
6108 31 000
6108 91 000
6108 92 000
6109 10 000
6109 90 000
6110 10 000
6110 20 000
6110 30 000
6111 10 000
6111 20 000
6111 30 000
6112 11 000
6112 12 000
6112 19 000
6114 20 000
6114 30 000
6115 11 900
6115 12 900
6115 19 900
6115 20 900
6115 91 900
6115 92 900
6115 93 900
6201 11 000
6201 12 000
6201 91 000
6201 92 000
6201 93 000
6202 11 000
6202 12 000
6202 13 000
6202 92 000
6202 93 000
6203 11 000
6203 12 000
6203 19 000
6203 21 000
6203 22 000
6203 23 000
6203 29 000
6203 31 000
6203 32 000
6203 33 000
6203 39 000
6203 41 000
6203 42 000
6203 43 000
6203 49 000
6204 11 000
6204 12 000
6204 13 000
6204 19 000
6204 21 000
6204 22 000
6204 23 000
6204 29 000
6204 31 000
6204 32 000
6204 33 000
6204 39 000
6204 41 000
6204 42 000
6204 43 000
6204 44 000
6204 49 000
6204 51 000
6204 52 000
6204 53 000
6204 59 000
6204 61 000
6204 62 000
6204 63 000
6204 69 000
6205 10 000
6205 20 000
6205 30 000
6206 20 000
6206 30 000
6207 21 000
6207 91 000
6209 20 000
6209 30 000
6210 20 000
6210 30 000
6211 32 000
6211 42 000
6212 10 000
6214 10 000
6214 20 000
6214 30 000
6214 40 000
6214 90 000
6215 10 000
6215 20 000
6215 90 000
6301 10 000
6301 20 000
6301 30 000
6301 40 000
6301 90 000
6302 10 000
6302 21 000
6302 22 000
6302 29 000
6302 31 000
6302 32 000
6302 39 000
6302 40 000
6302 51 000
6302 52 000
6302 53 000
6302 59 000
6302 60 000
6302 91 000
6302 92 000
6302 93 000
6302 99 000
6303 11 000
6303 12 000
6303 19 000
6303 91 000
6303 92 000
6303 99 000
6304 11 000
6304 19 000
6304 91 000
6304 92 000
6304 93 000
6304 99 000
6305 10 900
6305 20 000
6305 32 000
6305 33 000
6305 39 000
6305 90 000
6306 11 000
6306 12 000
6306 19 000
6306 21 000
6306 22 000
6306 29 000
6306 31 000
6306 39 000
6306 41 000
6306 49 000
6306 91 000
6306 99 000
6307 10 000
6307 20 000
6307 90 100
6307 90 900
6308 00 000
6310 10 000
6310 90 000
6403 12 000
6403 19 000
6403 20 000
6403 30 000
6403 40 000
6403 51 000
6403 59 000
6403 91 000
6403 99 000
6404 11 000
6404 19 000
6404 20 000
6501 00 000
6502 00 000
6503 00 000
6504 00 000
6505 10 000
6505 90 000
6506 10 000
6506 91 000
6506 92 000
6506 99 000
6507 00 000
6601 10 000
6601 91 000
6601 99 000
6602 00 000
6603 10 000
6603 20 000
6603 90 000
6701 00 000
6702 10 000
6702 90 000
6703 00 000
6704 11 000
6704 19 000
6704 20 000
6704 90 000
6801 00 000
6802 10 000
6802 21 000
6802 22 000
6802 23 000
6802 29 000
6802 91 000
6802 92 000
6802 93 000
6802 99 000
6803 00 000
6804 10 900
6804 21 000
6804 22 000
6804 23 900
6804 30 000
6805 10 000
6805 20 000
6805 30 000
6806 10 100
6806 10 900
6806 20 000
6806 90 100
6806 90 900
6807 10 000
6807 90 000
6808 00 000
6809 11 000
6809 19 000
6809 90 100
6809 90 200
6809 90 900
6810 11 000
6810 19 000
6810 91 000
6810 99 000
6811 10 000
6811 20 000
6811 30 000
6811 90 000
6812 40 000
6812 50 900
6812 60 000
6812 70 000
6812 90 100
6812 90 900
6813 10 000
6813 90 000
6814 10 000
6814 90 000
6815 10 000
6815 20 000
6815 91 000
6815 99 000
6901 00 000
6902 10 100
6902 10 900
6902 20 100
6902 20 900
6902 90 100
6902 90 900
6903 10 900
6903 20 900
6903 90 900
6904 10 000
6904 90 000
6905 10 000
6905 90 000
6906 00 000
6907 10 000
6907 90 000
6908 10 000
6908 90 000
6909 90 000
6910 10 000
6910 90 000
6911 10 000
6911 90 000
6912 00 000
6913 10 000
6913 90 000
6914 10 000
6914 90 000
7002 10 100
7002 20 100
7002 31 100
7002 32 100
7002 39 100
7003 12 000
7003 19 100
7003 19 900
7003 20 000
7003 30 000
7004 20 000
7004 90 000
7005 10 000
7005 21 000
7005 29 000
7005 30 000
7006 00 000
7007 11 000
7007 19 100
7007 19 900
7007 21 000
7007 29 100
7007 29 900
7008 00 100
7008 00 900
7009 10 000
7009 91 000
7009 92 000
7010 10 000
7010 91 100
7010 92 100
7010 93 100
7010 94 100
7012 00 000
7013 10 100
7013 10 900
7013 21 000
7013 29 000
7013 31 000
7013 32 000
7013 39 000
7013 91 100
7013 91 900
7013 99 100
7013 99 900
7014 00 000
7015 10 000
7015 90 000
7015 10 000
7015 90 000
7017 10 000
7017 20 000
7017 90 000
7013 10 000
7013 20 000
7013 90 000
7019 31 900
7019 32 000
7019 39 900
7019 40 000
7019 51 000
7019 52 000
7019 59 000
7019 90 000
7020 00 000
7106 10 000
7106 92 000
7107 00 000
7108 11 000
7108 12 000
7108 13 000
7108 20 000
7109 00 000
7110 11 200
7110 19 000
7110 21 200
7110 29 000
7110 31 200
7110 39 000
7110 41 200
7110 49 000
7111 00 100
7111 00 900
7113 11 000
7113 19 900
7113 20 000
7114 11 000
7114 19 000
7114 20 000
7115 10 000
7115 90 000
7116 10 000
7116 20 000
7117 11 000
7117 19 000
7117 90 000
7203 10 000
7203 90 000
7204 50 900
7205 21 000
7205 29 006
7206 10 906
7206 90 006
7207 11 900
7207 12 900
7207 19 900
7207 20 900
7208 10 100
7208 10 900
7208 25 100
7208 25 900
7208 26 100
7208 26 900
7208 27 100
7208 27 900
7208 36 100
7208 36 900
7208 37 100
7208 37 900
7208 38 100
7208 38 900
7208 39 100
7208 39 900
7208 40 900
7208 51 000
7208 52 000
7208 53 000
7208 54 900
7208 90 900
7209 15 000
7209 16 900
7209 17 900
7209 18 900
7209 25 000
7209 26 900
7209 27 900
7209 28 900
7209 90 900
7210 11 900
7210 12 900
7210 20 000
7210 30 900
7210 41 900
7210 49 900
7210 50 900
7210 61 900
7210 69 900
7210 70 900
7210 90 900
7211 13 000
7211 14 000
7211 19 000
7211 23 000
7211 29 000
7211 90 000
7212 10 000
7212 20 000
7212 30 000
7212 40 000
7212 50 000
7212 60 000
7213 10 100
7213 10 200
7213 10 300
7213 10 900
7213 20 100
7213 20 200
7213 20 300
7213 20 900
7213 91 100
7213 91 200
7213 91 300
7213 91 900
7213 99 100
7213 99 200
7213 99 300
7213 99 900
7214 10 100
7214 10 200
7214 10 300
7214 10 900
7214 20 100
7214 20 200
7214 20 300
7214 20 900
7214 30 100
7214 30 200
7214 30 300
7214 30 900
7214 91 100
7214 91 200
7214 91 300
7214 91 900
7214 99 100
7214 99 200
7214 99 330
7214 99 900
7215 10 100
7215 10 200
7215 10 300
7215 10 900
7215 50 100
7215 50 200
7215 50 300
7215 50 900
7215 90 100
7215 90 200
7215 90 300
7215 90 900
7216 10 000
7216 21 000
7216 22 000
7216 31 000
7216 32 000
7216 33 000
7216 40 000
7216 50 000
7216 65 000
7216 69 000
7216 91 000
7216 99 000
7217 10 100
7217 10 900
7217 20 100
7217 20 900
7217 30 100
7217 30 900
7217 90 100
7217 90 900
7218 10 900
7218 91 900
7218 99 900
7219 11 900
7219 12 900
7219 13 900
7219 14 900
7219 21 900
7219 22 900
7219 23 900
7219 24 900
7219 31 900
7219 32 900
7219 33 900
7219 34 900
7219 35 900
7219 90 900
7220 11 900
7220 12 900
7220 20 900
7220 90 900
7221 00 900
7222 11 900
7222 19 900
7222 20 900
7222 30 900
7222 40 000
7223 00 900
7224 10 900
7224 90 900
7225 11 900
7225 19 900
7225 20 900
7225 30 900
7225 40 900
7225 50 900
7225 91 900
7225 92 900
7225 99 900
7226 11 900
7226 19 900
7226 20 900
7226 91 900
7226 92 900
7226 93 900
7226 94 900
7226 99 900
7227 10 900
7227 20 900
7227 90 900
7228 10 900
7228 20 900
7228 30 900
7228 40 900
7228 50 900
7228 60 900
7228 70 900
7228 80 900
7229 10 900
7229 20 900
7229 90 000
7301 10 000
7301 20 000
7303 00 100
7303 00 900
7304 10 900
7304 21 000
7304 29 900
7304 31 100
7304 31 990
7304 39 100
7304 39 990
7304 41 100
7304 41 990
7304 49 100
7304 49 990
7304 51 100
7304 51 990
7304 59 100
7304 59 990
7304 90 100
7304 90 900
7305 31 100
7305 39 100
7305 90 100
7306 10 200
7306 10 300
7306 10 900
7306 20 200
7306 20 300
7306 20 900
7306 30 100
7306 30 900
7306 40 100
7306 40 900
7306 50 100
7306 50 900
73066 00 000
7306 90 200
7306 90 300
7306 90 900
7307 11 100
7307 11 900
7307 19 100
7307 19 900
7307 21 000
7307 22 000
7307 23 000
7307 29 000
7307 91 000
7307 92 000
7307 93 000
7307 99 000
7308 10 000
7308 20 000
7308 30 000
7308 40 000
7308 90 900
7309 00 000
7310 10 000
7310 21 120
7310 21 190
7310 21 900
7310 29 120
7310 29 190
7310 29 200
7310 29 900
7312 10 000
7312 90 000
7313 00 000
7314 12 000
7314 13 000
7314 14 100
7314 14 900
7314 19 100
7314 19 900
7314 20 100
7314 20 900
7314 31 000
7314 39 000
7314 41 000
7314 42 000
7314 49 000
7314 50 000
7315 11 000
7315 12 000
7315 19 000
7315 20 000
7315 81 000
7315 82 000
7315 89 000
7315 90 000
7316 00 000
7317 00 100
7317 00 900
7318 11 000
7318 12 000
7318 13 000
7318 14 000
7318 15 000
7318 16 000
7318 19 000
7318 21 000
7318 22 000
7318 23 000
7318 24 000
7318 29 000
7319 10 000
7319 20 000
7319 30 000
7319 90 000
7320 10 000
7320 20 000
7320 90 000
7321 11 000
7321 12 000
7321 13 000
7321 81 000
7321 82 000
7321 83 000
7321 90 200
7321 90 900
7322 11 000
7322 19 100
7322 19 900
7322 90 000
7323 10 100
7323 10 900
7323 91 000
7323 92 000
7323 93 000
7323 94 000
7323 99 000
7324 10 000
7324 21 000
7324 29 000
7324 90 000
7325 10 100
7325 10 300
7325 10 900
7325 91 000
7325 99 100
7325 99 300
7325 99 900
7326 11 000
7326 19 100
7326 19 300
7326 19 900
7326 20 000
7326 90 100
7326 90 300
7326 90 900
7405 00 100
7406 10 000
7406 20 000
7407 10 100
7407 10 900
7407 21 100
7407 21 900
7407 22 100
7407 22 900
7407 29 100
7407 29 900
7408 11 100
7408 11 900
7408 19 100
7408 19 900
7408 21 100
7408 21 910
7408 21 990
7408 22 100
7408 22 910
7408 22 990
7408 29 100
7408 29 910
7408 29 990
7409 11 900
7409 19 000
7409 21 900
7409 29 000
7409 31 900
7409 39 000
7409 40 900
7409 90 900
7410 11 000
7410 12 000
7410 21 000
7410 22 000
7411 10 900
7411 21 900
7411 22 900
7411 29 900
7412 10 000
7412 20 000
7413 00 000
7414 20 000
7414 90 000
7415 10 000
7415 21 000
7415 29 000
7415 31 000
7415 32 000
7415 39 000
7416 00 000
7417 00 900
7418 11 000
7418 19 000
7418 20 000
7419 10 000
7419 91 100
7419 91 200
7419 91 300
7419 91 900
7419 99 100
7419 99 200
7419 99 300
7419 99 900
7504 00 000
7505 11 000
7505 12 000
7505 21 000
7505 22 000
7506 10 000
7506 20 000
7507 11 000
7507 12 000
7507 20 000
7508 10 000
7508 90 100
7508 90 200
7508 90 300
7508 90 400
7508 90 900
7603 10 000
7603 20 000
7604 10 100
7604 10 900
7604 21 100
7604 21 900
7604 29 000
7605 11 100
7605 11 900
7605 19 100
7605 19 900
7605 21 100
7605 21 900
7605 29 100
7605 29 900
7606 11 900
7606 12 900
7606 91 900
7606 92 900
7607 11 200
7607 11 900
7607 19 200
7607 19 900
7607 20 200
7607 20 900
7608 10 100
7608 10 900
7608 20 100
7608 20 900
7609 00 000
7610 10 000
7610 90 000
7611 00 000
7612 10 000
7612 90 900
7614 10 000
7614 90 000
7615 11 000
7615 19 100
7615 19 200
7615 19 800
7615 19 900
7615 20 000
7616 10 000
7616 91 000
7616 99 100
7616 99 200
7616 99 300
7616 99 400
7616 99 900
7801 10 100
7801 91 100
7801 99 100
7803 00 000
7804 11 000
7804 19 000
7804 20 000
7805 00 000
7806 00 900
7903 10 000
7903 90 900
7904 00 000
7905 00 900
7906 00 000
7907 00 100
7907 00 900
8003 00 100
8003 00 900
8004 00 000
8005 00 000
8006 00 000
8007 00 900
8101 10 000
8101 92 000
8101 93 000
8101 99 000
8102 10 000
8102 92 000
8102 93 000
8102 99 000
8103 10 900
8103 90 000
8104 30 000
8104 90 000
8105 10 900
8105 90 000
8106 00 900
8107 10 900
8107 90 000
8108 10 900
8108 90 000
8109 10 900
8109 90 000
8110 00 900
8111 00 900
8112 11 000
8112 19 000
8112 20 900
8112 30 900
8112 40 900
8112 91 900
8112 99 000
8113 00 900
8201 10 000
8201 30 000
8201 40 000
8202 31 000
8202 39 000
8202 91 000
8202 99 100
8202 99 900
8205 51 000
8205 90 100
8206 00 000
8208 30 000
8209 00 000
8210 00 000
8211 10 000
8211 91 000
8211 92 900
8211 93 900
8211 94 000
8211 95 000
8212 10 000
8212 20 100
8212 20 900
8212 90 000
8213 00 000
8214 10 000
8214 20 000
8214 90 000
8215 10 000
8215 20 000
8215 91 000
8215 99 000
8301 10 000
8301 20 000
8301 30 000
8301 40 900
8301 50 900
8301 60 000
8301 70 000
8302 10 000
8302 20 000
8302 30 000
8302 41 000
8302 42 000
8302 49 000
8302 50 000
8302 60 000
8303 30 000
8304 00 100
8304 00 900
8305 10 000
8305 20 000
8305 90 000
8306 10 000
8306 21 000
8306 29 000
8306 30 000
8307 10 100
8307 10 900
8307 90 000
8308 20 000
8308 90 200
8308 90 900
8309 10 000
8309 90 100
8309 90 900
8310 00 000
8311 10 000
8311 20 000
8311 30 000
8311 90 000
8403 10 000
8403 90 000
8404 10 900
8404 90 900
8407 21 100
8407 21 200
8407 29 100
8407 29 200
8407 31 100
8407 31 200
8407 32 100
8407 32 200
8407 33 100
8407 33 200
8407 34 100
8407 34 200
8407 90 910
8407 90 920
8408 20 100
8408 20 200
8408 90 910
8408 90 920
8409 10 100
8409 10 200
8409 91 100
8409 91 200
8409 99 100
8409 99 200
8411 11 900
8411 21 900
8411 81 900
8411 91 900
8411 99 900
8412 10 900
8412 29 900
8412 31 900
8412 39 900
8412 80 900
8412 90 900
8413 19 100
8413 30 000
8413 81 100
8413 91 100
8414 20 000
8414 40 000
8414 51 000
8414 59 100
8414 59 900
8414 60 900
8414 80 110
8414 80 190
8414 80 990
8414 90 900
8415 10 000
8415 20 100
8415 20 900
8415 81 000
8415 82 000
8415 83 000
8415 90 000
8416 10 000
8416 20 900
8416 90 100
8416 90 900
8417 90 900
8418 10 900
8418 21 000
8418 22 000
8418 29 000
8418 30 900
8418 40 900
8418 50 900
8418 61 100
8418 61 900
8418 69 100
8418 69 900
8418 91 000
8418 99 900
8419 11 100
8419 19 900
8419 39 900
8419 40 900
8419 50 900
8419 81 000
8419 89 900
8419 90 190
8419 90 999
8421 11 903
8421 12 000
8421 19 900
8421 21 900
8421 23 000
8421 29 900
8421 31 000
8421 39 900
8421 91 900
8421 99 900
8422 11 000
8422 90 100
8423 10 000
8423 81 000
8423 82 100
8423 89 100
8423 90 000
8424 20 900
8424 81 100
8424 89 900
8424 90 900
8425 11 900
8425 19 900
8425 31 990
8425 39 990
8425 42 100
8425 42 990
8426 11 900
8426 20 900
8426 30 900
8428 10 100
8428 40 000
8431 10 000
8431 20 000
8431 31 000
8431 39 000
8431 41 000
8431 42 000
8431 43 000
8431 49 100
8431 49 900
8441 10 100
8441 90 100
8450 11 000
8450 12 000
8450 19 000
8450 20 000
8450 90 000
8451 10 000
8451 21 000
8451 29 900
8451 30 900
8451 40 900
8451 80 900
8451 90 900
8452 30 000
8452 40 000
8452 90 000
8469 11 000
8469 12 000
8469 20 000
8469 30 000
8470 10 000
8470 21 000
8470 29 000
8470 30 000
8470 40 000
8470 50 000
8470 90 000
8471 10 000
8471 30 000
8471 41 000
8471 49 000
8471 50 000
8471 60 000
8471 70 000
8471 80 000
8471 90 000
8472 10 000
8472 20 000
8472 30 000
8472 90 000
8473 10 000
8473 21 000
8473 29 000
8473 30 000
8473 40 000
8473 50 000
8474 10 100
8474 31 900
8474 90 100
8476 21 000
8476 29 000
8476 81 000
8476 89 000
8476 90 000
8477 90 900
8478 90 900
8479 10 900
8479 20 900
8479 30 900
8479 40 900
8479 60 000
8479 81 900
8479 82 900
8479 89 900
8479 90 100
8479 90 900
8481 10 000
8481 20 000
8481 30 000
8481 80 390
8481 80 900
8481 90 000
8482 10 000
8482 20 000
8482 30 000
8482 40 000
8482 50 000
8482 80 000
8482 91 000
8482 99 000
8483 10 900
8483 20 900
8483 30 900
8483 40 900
8483 50 900
8483 60 900
8483 90 900
8484 10 000
8484 20 000
8484 90 000
8485 10 000
8485 90 000
8501 10 190
8501 20 190
8501 31 190
8501 32 190
8501 40 190
8501 51 190
8501 52 190
8503 00 000
8504 10 000
8504 40 100
8504 50 100
8504 90 900
8505 11 000
8505 19 000
8505 20 000
8505 30 000
8505 90 000
8506 10 000
8506 30 000
8506 40 000
8506 50 000
8506 60 000
8506 80 000
8506 90 900
8507 10 000
8507 20 000
8507 30 000
8507 40 000
8507 80 000
8509 10 000
8509 20 000
8509 30 000
8509 40 000
8509 80 000
8509 90 000
8510 10 000
8510 20 000
8510 30 000
8510 90 000
8511 10 000
8511 20 000
8511 30 000
8511 40 000
8511 50 000
8511 80 000
8511 90 000
8512 10 000
8512 20 000
8512 30 000
8512 40 000
8512 90 000
8513 10 000
8513 90 000
8516 10 000
8516 21 000
8516 29 000
8516 31 000
8516 32 000
8516 33 000
8516 40 000
8516 50 000
8516 60 000
8516 71 000
8516 72 000
8516 79 000
8516 80 000
8516 90 000
8517 11 000
8517 19 000
8517 21 000
8517 22 000
8517 30 000
8517 50 000
8517 80 000
8517 90 000
8518 10 000
8518 21 000
8518 22 000
8518 29 000
8518 30 000
8518 40 000
8518 50 000
8518 90 000
8519 10 000
8519 21 000
8519 29 000
8519 31 000
8519 39 000
8519 40 000
8519 92 000
8519 93 000
8519 99 000
8520 10 000
8520 20 000
8520 32 000
8520 33 000
8520 39 000
8520 90 000
8521 10 000
8521 90 000
8522 10 000
8522 90 000
8523 11 900
8523 12 900
8523 13 900
8523 20 000
8523 30 000
8523 90 900
8524 10 000
8524 31 000
8524 32 900
8524 39 900
8524 40 000
8524 51 900
8454 52 900
8524 53 900
8524 60 000
8524 91 000
8524 99 900
8525 10 000
8525 20 100
8525 20 900
8525 30 000
8525 40 000
8527 12 000
8527 13 000
8527 19 000
8527 21 000
8527 29 000
8527 31 000
8527 32 000
8527 39 000
8527 90 100
8527 90 900
8528 12 000
8528 13 000
8528 21 000
8528 22 000
8508 30 000
8529 10 100
8529 10 900
8529 90 100
8529 90 900
8531 10 100
8531 10 200
8531 10 900
8531 20 000
8531 80 100
8531 80 200
8531 80 900
8531 90 000
8533 10 000
8533 21 000
8533 29 000
8533 31 000
8533 39 000
8533 40 000
8533 90 000
8534 00 000
8535 10 000
8535 21 000
8535 29 000
8535 30 000
8535 40 000
8535 90 000
8536 10 000
8536 20 000
8536 30 000
8536 41 000
8536 49 000
8536 50 000
8536 61 000
8536 69 000
8536 90 000
8537 10 000
8537 20 000
8538 10 000
8538 90 000
8539 10 000
8539 21 000
8539 22 000
8539 29 000
8539 31 000
8539 32 000
8539 39 000
8539 41 000
8539 49 000
8539 90 000
8540 11 000
8540 12 000
8540 20 000
8540 40 000
8540 50 000
8540 60 000
8540 71 000
8540 72 000
8540 79 000
8540 81 000
8540 89 000
8540 91 000
8540 99 100
8540 99 900
8541 10 000
8541 21 000
8541 29 000
8541 30 000
8541 40 000
8541 50 000
8541 60 000
8541 90 000
8542 12 000
8542 13 000
8542 14 000
8542 19 000
8542 30 000
8542 40 000
8542 50 000
8542 90 000
8543 20 900
8543 40 000
8543 81 000
8543 89 100
8543 89 900
8543 90 900
8544 11 100
8544 11 900
8544 19 100
8544 19 900
8544 20 100
8544 20 900
8544 30 100
8544 30 900
8544 41 100
8544 41 900
8544 49 100
8544 49 900
8544 51 000
8544 59 100
8544 59 900
8544 60 100
8544 60 900
8544 70 000
8545 11 900
8545 19 100
8545 19 900
8545 20 000
8545 90 000
8546 10 000
8546 20 000
8546 90 000
8547 10 000
8547 20 000
8547 90 100
8547 90 900
8548 10 000
8548 90 000
8702 00 000
8702 10 000
8702 90 000
8703 00 000
8703 10 000
8703 20 000
8703 21 000
8703 21 200
8703 21 300
8703 21 400
8703 22 000
8703 22 300
8703 22 400
8703 23 000
8703 23 120
8703 23 130
8703 23 140
8703 23 190
8703 23 210
8703 23 220
8703 23 290
8703 23 310
8703 23 320
8703 23 390
8703 24 000
8703 24 200
8703 24 900
8703 30 000
8703 31 000
8703 31 200
8703 31 300
8703 31 400
8703 32 000
8703 32 120
8703 32 130
8703 32 140
8703 32 190
8703 32 210
8703 32 220
8703 32 290
8703 33 000
8703 33 120
8703 33 190
8703 33 210
8703 33 220
8703 33 290
8703 90 000
8703 90 200
8703 90 300
8703 90 400
8703 90 910
8703 90 920
8703 90 930
8703 90 940
8703 90 950
8703 90 990
8704 00 000
8704 10 000
8704 20 000
8704 21 000
8704 21 190
8704 21 210
8704 21 290
8704 21 900
8704 30 000
8704 31 000
8704 31 190
8704 31 210
8704 31 290
8704 31 900
8735 10 000
8735 90 200
8735 90 900
8736 00 200
8736 00 900
8707 10 000
8707 90 900
8708 10 000
8708 21 000
8708 29 000
8708 31 000
8708 39 000
8708 40 000
8708 50 000
8708 60 000
8708 70 000
8708 80 000
8708 91 000
8708 92 000
8708 93 000
8708 94 000
8708 99 200
8708 99 400
8708 99 900
8709 90 000
8711 10 900
8711 20 900
8711 30 900
8711 40 900
8711 50 900
8711 90 900
8712 00 000
8714 11 000
8714 19 000
8714 20 000
8714 91 000
8714 92 000
8714 93 090
8714 94 000
8714 95 000
8714 96 000
8714 99 000
8715 00 100
8715 00 900
8716 10 000
8716 20 900
8716 31 000
8716 80 000
8716 90 900
9001 10 000
9001 20 000
9001 30 000
9001 40 000
9001 50 000
9001 90 000
9002 11 000
9002 19 000
9002 20 000
9002 90 000
9003 11 000
9003 19 000
9003 90 900
9004 10 000
9004 90 000
9005 10 000
9005 80 100
9005 80 900
9005 90 100
9005 90 900
9006 10 000
9006 20 000
9006 30 000
9006 40 000
9006 51 000
9006 52 000
9006 53 000
9006 59 000
9006 61 000
9006 62 000
9006 69 000
9006 91 000
9006 99 000
9007 11 000
9007 19 000
9007 20 100
9007 20 900
9007 91 000
9007 92 000
9008 10 000
9008 20 000
9008 30 000
9008 40 000
9008 90 000
9009 11 000
9009 12 000
9009 21 000
9009 22 000
9009 30 000
9009 90 000
9010 10 000
9010 41 000
9010 42 000
9010 49 000
9010 50 000
9010 60 000
9010 90 000
9011 90 000
9012 90 000
9013 10 000
9013 20 000
9013 80 000
9013 90 000
9014 10 000
9014 20 000
9014 80 000
9014 90 000
9015 90 000
9016 00 190
9016 00 900
9017 10 000
9017 90 000
9018 31 100
9019 10 100
9023 00 000
9025 11 000
9025 19 900
9025 80 900
9025 90 900
9026 10 100
9026 10 900
9026 20 100
9026 20 900
9026 80 100
9026 80 900
9026 90 100
9026 90 900
9027 40 900
9027 50 900
9027 80 900
9027 90 190
9027 90 990
9028 10 000
9028 20 000
9028 30 000
9028 90 000
9029 10 190
9029 10 900
902920190
9029 20 900
9029 90 000
9030 83 900
9031 41 000
9031 49 000
9031 90 000
9032 10 100
9032 10 900
9032 20 100
9032 20 900
9032 81 100
9032 81 900
9032 89 100
9032 89 900
9032 90 100
9032 90 900
9101 11 000
9101 12 000
9101 19 000
9101 21 000
9101 29 000
9101 91 000
9101 99 000
9102 11 000
9102 12 000
9102 19 000
9102 21 000
9102 29 000
9102 91 000
9102 99 000
9103 10 000
9103 90 000
9104 00 000
9105 11 000
9105 19 000
9105 21 000
9105 29 000
9105 91 000
9105 99 000
9106 10 000
9106 20 000
9106 90 000
9107 00 100
9107 00 900
9108 11 000
9108 12 000
9108 19 000
9108 20 000
9108 91 000
9108 99 000
9109 11 000
9109 19 000
9109 90 000
9110 11 000
9110 12 000
9110 19 000
9110 90 000
9111 10 000
9111 20 000
9111 80 000
9111 90 000
9112 10 000
9112 80 000
9112 90 000
9113 10 100
9113 10 900
9113 20 000
9113 90 000
9114 10 000
9114 20 000
9114 30 000
9114 40 000
9114 90 000
9201 10 000
9201 20 000
9201 90 000
9202 10 000
9202 90 000
9203 00 000
9204 10 000
9204 20 000
9205 10 000
9205 90 000
9206 00 000
9207 10 000
9207 90 000
9208 10 000
9208 90 000
9209 10 000
9209 20 000
9209 30 000
9209 91 000
9209 92 000
9209 93 000
9209 94 000
9209 99 000
9301 00 000
9302 00 000
9303 10 000
9303 20 000
9303 30 000
9303 90 000
9304 00 000
9305 10 000
9305 21 000
9305 29 000
9305 90 000
9306 10 000
9306 21 900
9306 29 000
9306 30 900
9306 90 000
9307 00 000
9401 10 000
9501 00 000
9502 10 000
9502 91 000
9502 99 000
9503 10 000
9503 20 000
9503 30 000
9503 41 000
9503 49 000
9503 50 000
9603 60 000
9503 70 000
9503 80 000
9503 90 000
9504 10 000
9504 20 100
9504 20 900
9504 30 000
9504 40 000
9504 90 000
9505 10 000
9505 90 000
9506 11 000
9506 12 000
9506 19 000
9506 21 000
9506 29 000
9506 31 000
9506 32 000
9506 39 000
9506 40 000
9506 51 000
9506 59 000
9506 61 000
9506 62 000
9506 69 000
9506 70 000
9506 91 000
9506 99 000
9507 10 000
9507 20 000
9507 30 000
9507 90 000
9508 00 000
9601 10 000
9601 90 100
9601 90 900
9602 00 200
9602 00 900
9603 10 000
9603 21 000
9603 29 000
9603 30 000
9603 40 000
9603 50 000
9603 90 100
9603 90 900
9604 00 000
9605 00 000
9608 10 900
9608 20 000
9608 31 000
9608 39 000
9608 40 000
9608 50 000
9608 60 000
9608 91 000
9608 99 900
9609 10 900
9609 20 000
9609 90 000
9610 00 000
9611 00 000
9612 10 000
9612 20 000
9613 10 000
9613 20 000
9613 30 000
9613 80 000
9613 90 000
9614 20 000
9614 90 000
9615 11 000
9615 19 000
9615 90 000
9616 20 000
9617 00 000
9618 00 000
9701 10 000
9701 90 000
9702 00 000
9703 00 000
9704 00 000
9705 00 900
9706 00 000

IV. MELLÉKLET

A 11. cikk (5) bekezdésében említett, Közösségből származó ipari termékek jegyzéke

2103 20 000
2203 00 000
2203 00 100
2203 00 200
2203 00 900
2205 00 000
2205 10 000
2205 90 000
2402 00 000
2402 10 000
2402 20 000
2402 90 000
2402 90 200
2403 00 000
2403 10 000
2403 90 000
2403 91 000
2403 99 000
2403 99 200
2403 99 300
2403 99 900
5701 00 000
5701 10 000
5701 90 000
5732 00 000
5702 10 000
5702 20 000
5732 30 000
5732 31 000
5702 39 000
5702 40 000
5702 41 000
5702 49 000
5702 50 000
5702 51 000
5702 59 000
5702 90 000
5702 91 000
5702 99 000
5703 00 000
5703 10 000
5703 90 000
5704 00 000
5704 10 000
5705 00 000
6101 10 000
6101 90 000
6102 10 000
6102 30 000
6102 90 000
6103 12 000
6103 19 000
6103 21 000
6103 22 000
6103 23 000
6103 29 000
6103 39 000
6103 49 000
6104 12 000
6104 13 000
6104 23 000
6104 02 900
6104 31 000
6104 39 000
6104 44 000
6104 49 000
6104 59 000
6104 61 000
6104 69 000
6106 10 060
6108 11 000
6108 19 000
6108 29 000
6108 32 000
6108 39 000
6108 99 000
6110 90 000
6111 90 000
6112 20 000
6112 31 000
6112 39 000
6112 41 000
6112 49 000
6113 00 000
6114 10 000
6114 90 000
6115 99 900
6116 10 000
6116 91 000
6116 92 000
6116 93 000
6116 99 000
6117 10 000
6117 20 000
6117 80 000
6117 90 000
6201 13 000
6201 19 000
6201 99 000
6202 19 000
6202 91 000
6202 99 000
6205 90 000
6206 10 000
6206 40 000
6206 90 000
6207 11 000
6207 19 000
6207 22 000
6207 29 000
6207 92 000
6207 99 000
6208 11 000
6208 19 000
6208 21 000
6208 22 000
6208 29 000
6208 91 000
6208 92 000
6208 99 000
6209 10 000
6209 90 000
6210 10 000
6210 40 000
6210 50 000
6211 11 000
6211 12 000
6211 20 000
6211 31 000
6211 33 000
6211 39 000
6211 41 000
6211 43 000
6211 49 000
6212 20 000
6212 30 000
6212 90 000
6213 10 000
6213 20 000
6213 90 000
6216 00 000
6217 10 900
6217 90 000
6309 00 000
6309 00 100
6309 00 900
6401 10 000
6401 91 000
6401 92 000
6401 99 000
6402 12 000
6402 19 000
6402 20 000
6402 30 000
6402 91 000
6402 99 000
6405 10 000
6405 20 000
6405 90 000
6406 10 000
6406 20 000
6406 91 000
6406 99 100
6406 99 200
6406 99 910
6406 99 990
ex 8703 10 000 * 
ex 8703 21 000 * 
ex 8703 22 000 * 
ex 8703 23 000 * 
ex 8703 24 000 * 
ex 8703 31 000 * 
ex 8703 32 000 * 
ex 8703 33 000 * 
ex 8703 39 000 * 
9401 20 000
9401 30 000
9401 40 000
9401 50 000
9401 61 000
9401 69 000
9401 71 000
9401 79 000
9401 80 000
9401 90 000
9402 10 100
9403 10 000
9403 20 000
9403 30 000
9403 40 000
9403 50 000
9403 60 000
9403 70 000
9403 80 000
9403 90 000
9404 10 000
9404 21 000
9404 29 000
9404 30 000
9404 90 000
9405 10 000
9405 20 000
9405 30 000
9405 40 900
9405 50 900
9405 60 000
9405 91 000
9405 92 000
9405 99 000
9406 00 190
9406 00 200
9406 00 300
9406 00 900

V. MELLÉKLET

A 30. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett közösségi fenntartások jegyzéke

Bányászat

Egyes tagállamokban a nem EK-irányítású társaságok által végzett bányászat koncesszióköteles lehet.

Halászat

A Közösség tagállamainak felségterületéhez tartozó tengeri vizekben található biológiai erőforrások és halászterületekhez való hozzáférés és azok használata eltérő rendelkezés hiányában a Közösség valamely tagállamának lobogója alatt hajózó halászhajókra korlátozódik.

Ingatlanvásárlás

Egyes tagállamokban az ingatlanvásárlás korlátozások alá esik.

Audiovizuális szolgáltatások, beleértve a rádiót

A gyártásra és terjesztésre - beleértve a sugárzást és a közönség számára való továbbítás más formáit - vonatkozó nemzeti elbánás bizonyos származási kritériumokat teljesítő audiovizuális vállalkozásokra korlátozódhat.

Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobiltelefonos és műholdas szolgáltatásokat

Fenntartott szolgáltatások

Egyes tagállamokban korlátozott a piacra jutás a kiegészítő szolgáltatások és az infrastruktúra tekintetében.

Mezőgazdaság

Egyes tagállamokban a nemzeti elbánás nem vonatkozik a nem EK-irányítású társaságokra, amelyek mezőgazdasági tevékenységet kívánnak folytatni. A szőlőültetvények nem EK-irányítású társaságok általi megvásárlása bejelentés- vagy adott esetben engedélyköteles.

Hírügynökségi szolgáltatások

Egyes tagállamokban korlátozások vannak érvényben a kiadóvállalatokban és műsorszolgáltató társaságokban való külföldi részvételre vonatkozóan.

VI. MELLÉKLET

A 30. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett nemzeti elbánással kapcsolatos jordániai fenntartások

A nemzeti elbánás feltételeinek minden ágazatban való fejlesztése céljából a megállapodás hatálybalépését követő két éven belül felülvizsgálják a fenntartások alábbi jegyzékét.

A nem jordániai befektetők legfeljebb 50%-os részesedést szerezhetnek az alábbi ágazatokban megvalósuló bármely projektben vagy gazdasági tevékenységben:

a) építőipari vállalkozás;

b) kereskedelem és kereskedelmi szolgáltatások;

c) bányászat.

A nem jordániai befektetők megvásárolhatják az ammáni pénzpiacon jordániai valutában jegyzett értékpapírokat, feltéve hogy az ellenérték utalása konvertibilis külföldi valutából történik.

Valamely nyilvánosan működő részvénytársaságban a nem jordániai befektetők részesedése nem haladhatja meg az 50%-ot, kivéve ha a nem jordániai részesedés 50%-nál magasabb volt a részvényjegyzés lezárásakor, amely esetben a nem jordániai befektetők részesedésének legnagyobb mértéke az akkor érvényes százalék.

Bármely projektbe történő nem jordániai befektetés legkisebb összege 100000 JOD (egyszázezer jordániai dinár) az ammáni pénzpiacon történő befektetés kivételével, ahol a befektetés legkisebb összege 1000 JOD (egyezer jordániai dinár).

Ingatlanok nem jordániaiak általi vásárlásához, értékesítéséhez vagy bérléséhez a Miniszteri Kabinet előzetes hozzájárulása szükséges.

VII. MELLÉKLET

Az 56. cikkben említett szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon

1. A megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végéig Jordánia csatlakozik a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogokról szóló alábbi többoldalú egyezményekhez:

- Berni egyezmény az irodalmi és a művészeti művek védelméről (1971. évi párizsi szöveg),

- Nemzetközi egyezmény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről (Róma, 1961),

- Nizzai megállapodás a védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (1979-ben módosított, 1977. évi genfi szöveg),

- Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (1979-ben módosított 1967. évi stockholmi szöveg),

- Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (1989, Madrid),

- Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977, módosítva 1980-ban),

- Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (1991. évi genfi szöveg).

2. Legkésőbb a megállapodás hatálybalépését követő hetedik év végéig Jordánia csatlakozik az alábbi többoldalú egyezményekhez:

Szabadalmi együttműködési szerződés (1970, Washington, módosítva 1979-ben és 1984-ben).

3. Jordánia vállalja, hogy a WTO-hoz való csatlakozásának időpontjáig, de legkésőbb e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év végére gondoskodik a vegyi anyagokra és gyógyszerekre vonatkozó szabadalmak megfelelő és hatékony védelméről a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO megállapodás 27-34. cikkével összhangban.

4. A Társulási Tanács határozhat úgy, hogy az (1), (2) és (3) bekezdést alkalmazni kell az e területen kötött más többoldalú egyezményekre.

5. A Felek megerősítik, hogy jelentőséget tulajdonítanak az alábbi többoldalú egyezményből eredő kötelezettségeknek:

Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (1979-ben módosított, 1967. évi stockholmi szöveg).

1. JEGYZŐKÖNYV
a Jordániából származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

1. A mellékletben felsorolt, Jordániából származó termékek az alábbiakban és a mellékletben megállapított feltételekkel összhangban engedhetők be a Közösségbe behozatal céljából.

2. a) A vámokat el kell törölni, vagy az A. oszlopban előírtak szerint csökkenteni kell.

b) Egyes olyan termékek esetében, amelyekre a közös vámtarifa értékvám és specifikus vám alkalmazását írja elő, a csökkentés A. és C. oszlopban feltüntetett mértéke csak az értékvámra vonatkozik.

3. Egyes termékek esetében a vámokat a B. oszlopban megállapított vámkontingensek keretein belül kell eltörölni. A kontingenseken felül behozott mennyiségekre a közös vámtarifa teljes vagy a C. oszlopban feltüntetett csökkentett mértékű vámtételeit kell alkalmazni az érintett terméknek megfelelően.

4. A 3. pontban és a D. oszlopban feltüntetett egyes termékek esetében a vámkontingenseket e megállapodás hatálybalépésétől kezdődően négy egyenlő, éves, e mennyiségek 3%-ának megfelelő részletben megemelik.

5. A D. oszlopban feltüntetett egyes termékek esetében a Közösség referenciamennyiséget írhat elő, ha az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével azt állapítja meg, hogy valamely termék vagy termékek behozott mennyisége nehézségekkel fenyeget a Közösség piacán. Ha a termékek egyikének behozott mennyisége meghaladja a referenciamennyiséget, a Közösség az adott termékre referenciamennyiséget írhat elő, melynek mennyisége megegyezik a referenciamennyiséggel. A kontingensen felül behozott mennyiségekre a teljes vagy a C. oszlopban feltüntetett csökkentett mértékű vámtételeket kell alkalmazni, az érintett terméknek megfelelően.

MELLÉKLET

KN-kód  *  Árumegnevezés *  A legnagyobb kedvezményes vámtétel csökkentése *  A vámkontingens mennyisége
(t)
A vámtétel csökkentése a jelenlegi vagy lehetséges vámkontingensen túlmenően Különös rendelkezések
A B C D
ex 04069033
ex 04069050
Fehér sajt juhtejből 100 100
60110 Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi állapotban 100 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
60240 Rózsa oltva is 100 100
60310 Vágott virág frissen 100 100 A levélváltás útján megállapított feltételeknek megfelelően
ex 07019051 Újburgonya, január
1-jétől március 31-ig
100 1000
7020015
ex 07020045
7020050
Paradicsom, december
1-jétől március 31-ig
100 60 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
ex 070310 Vöröshagyma és gyöngyhagyma, február
1-jétől április 30-ig
100
ex 07032000 Fokhagyma, február
1-jétől május 30-ig
100 50 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
7051105
ex 07051110
ex 07051180
Fejes saláta, november
1-jétől március 31-ig
100 200
ex 07061000 Sárgarépa, január 1-jétől
március 31-ig
100
7070010
7070040
Uborka, 15 cm-nél rövidebb, november 10-től február végéig 100
ex 07082020
ex 07082095
Bab, november 1-jétől április 30-ig 100 60 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
ex 07092000 Spárga, október 1-jétől március 31-ig 100 100
ex 07093000 Padlizsán, december
1-jétől április 30-ig
100 60 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
ex 07094000 Zeller, január 1-jétől március 31-ig 100
ex 07096010 Édes paprika, november 15-jétől április 30-ig 100 40 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
7096099 A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse 100
7099071
ex 07099073
ex 07099079
Cukkini, december
1-jétől március 15-ig
100 60 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
ex 07099090 Petrezselyem, november
1-jétől május 31-ig
100
ex 07099090 Molochia 100
ex 07099050 Ánizskapor, november
1-jétől március 31-ig
ex 07108095 Okra 100
7108059 A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények másféle gyümölcse 100
ex 0713 Szárított hüvelyes zöldség, nem vetésre 100 80 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
80410 Datolya 100
ex 080420 Füge, május 20-tól szeptember1-jéig 40
ex 08045000 Mangó és guajava 40
ex 080510 Narancs frissen 100 60 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
ex 080520 Mandarin frissen 100 1000 60
ex 080530 Citrom frissen 100 1000 40
80540 Grépfrút 100 80 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
ex 08061029 Csemegeszőlő, február 1-jétől július 11-ig 100 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
ex 08071900 Dinnye, 600 grammnál kisebb tömegű, november 1-jétől május 31-ig 100 Az 1. jegyzőkönyv 5. pontjának rendelkezései szerint
ex 08071100 Görögdinnye frissen, április 1-jétől június
15-ig
100
ex 08101005 Földieper, január 1-jétől március 31-ig 100 100
ex 08109085 Gránátalma, augusztus 1-jétől szeptember 30-ig 100
8140000 Citrusfélék és a dinnyefélék héja 100
9042039 A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, nem zúzott, nem őrölt, más 100
2001, kivéve
20019050
20019030
20019040
és
20019060
2004, kivéve
20041091
és
20049010
2005, kivéve
200560
20052010
és
20058000
Zöldségfélékből előállított készítmények 100 1000 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezései szerint
2007
2008, kivéve
20081110
20089100
200840
200870
20089985
és
20089991
2009, kivéve
200911
200919
200920 és
200930
Gyümölcsből előállított készítmények 100 1000 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezései szerint
20029031
20029039
20029091
20029099
Paradicsomkoncentrátum 100 4000 Az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának rendelkezései szerint.
A vámkontingens 28 és 30% közötti szárazanyag-tartalomra vonatkozik; az 1709/84 rendelet V. mellékletének 1. pontjában megadott együtthatókat kell alkalmazni.

2. JEGYZŐKÖNYV
a Közösségből származó mezőgazdasági termékek Jordániába történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

1. A mellékletben felsorolt, Közösségből származó termékek az alábbiakban és a mellékletben megállapított feltételekkel összhangban engedhetők be Jordániába behozatal céljából.

2. A behozatali vámok és vámokkal azonos hatású díjak nem lehetnek magasabbak az A. oszlopban feltüntetetteknél.

MELLÉKLET

KN-kód Árumegnevezés Vámtétel (%) vagy különleges vámtétel
10210 Fajtiszta élő tenyészállat 10 JOD/db
10290 Más élő szarvasmarha 10 JOD/db
20120 Szarvasmarhafélék húsa frissen, csonttal 5
20130 Szarvasmarhafélék húsa frissen, csont nélkül 5
20230 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, csont nélkül 5
40500 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém) 5
40630 Ömlesztett sajt nem reszelve, nem őrölve 20
70110 Vetőburgonya frissen 5
71310 Borsó szárítva 10
71350 Nagy szemű disznóbab szárítva 5
100210 Keménybúza (durumbúza) 0
100190 Más búza 0
100300 Árpa 5
100590 Kukorica, nem vetőmag 5
100630 Félig vagy teljesen hántolt rizs 5
110100 Búzaliszt vagy kétszeres liszt 0
11031110 Durva őrlemény és dara kemény búzából 15
110313 Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) kukoricából 10
110710 Maláta, nem pörkölt 10
200570 Tartósított olajbogyó 40
200870 Őszibarack elkészítve vagy tartósítva 40
230110 Liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből 5
230120 Liszt, dara és labdacs (pellet) halból és gerinctelen víziállatból 5
230400 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa/maradék 5
230990 Állatok etetésére szolgáló készítmény, a kutya- és macskaeledel kivételével 10

3. JEGYZŐKÖNYV
a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Meghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „előállítás”: bármilyen megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket is;

b) „anyag”: a termék előállítása során felhasznált bármely összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy alkotórész stb.;

c) „termék”: az előállított termék, még abban az esetben is, ha azt egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d) „áru”: anyagok és termékek egyaránt;

e) „vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodással (WTO vámérték-megállapítási egyezmény) összhangban megállapított vámérték;

f) „gyártelepi ár”: az az ár, amit a Közösségben vagy Jordániában a termékért a gyártelepen fizetnek annak a gyártónak, akinek vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve hogy az ár magában foglalja valamennyi felhasznált anyag értékét, levonva ebből bármely olyan belső adót, amely az előállított termékek kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető;

g) „anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok vámértéke behozatalkor, vagy ha az nem ismert és nem is állapítható meg, akkor az ezen anyagokért a Közösségben vagy Jordániában fizetett első megállapítható ár;

h) „származó anyagok értéke”: az ilyen anyagok g) pontban meghatározottak szerinti vámértéke, értelemszerűen alkalmazva;

i) „hozzáadott érték”: a termék gyártelepi ára minden olyan beépített anyag vámértékének levonásával, amely nem abból az országból származik, ahol az adott terméket előállították;

j) „árucsoportok” és „vámtarifaszámok”: a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszert - a továbbiakban e jegyzőkönyvben: Harmonizált Rendszer vagy HR - alkotó nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kódok);

k) „besorolt”: az adott terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszám alá történő besorolása;

l) „szállítmány”: olyan termékek, amelyeket vagy egyidejűleg küldenek el egy exportőrtől egy címzettnek, vagy amelyeket az exportőrtől a címzettig egységes fuvarokmány vagy - ilyen okmány hiányában - egyetlen számla fedezete mellett szállítanak;

m) „területek”: magában foglalja a parti tengereket is.

II. CÍM

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk
Általános követelmények

(1) E megállapodás végrehajtása céljából az alábbi termékek tekintendők a Közösségből származó termékeknek:

a) az e jegyzőkönyv 4. cikke értelmében a teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek;

b) a Közösségben előállított olyan termékek, amelyek nem teljes egészében ott létrejött vagy előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve hogy az említett anyagok az e jegyzőkönyv 5. cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben.

(2) E megállapodás végrehajtása céljából az alábbi termékek tekintendők Jordániából származó termékeknek:

a) az e jegyzőkönyv 4. cikke értelmében a teljes egészében Jordániában létrejött vagy előállított termékek;

b) a Jordániában előállított olyan termékek, amelyek nem teljes egészében ott létrejött vagy előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve hogy az említett anyagok az e jegyzőkönyv 5. cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Jordániában.

3. cikk
Kétoldalú kumuláció

(1) A Közösségből származó anyagokat Jordániából származó anyagoknak kell tekinteni, ha azokat beépítik egy ott előállított termékbe. Nincs szükség arra, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, feltéve hogy az e jegyzőkönyv 6. cikkének (1) bekezdésében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(2) A Jordániából származó anyagokat a Közösségből származó anyagoknak kell tekinteni, ha azokat beépítik egy ott előállított termékbe. Nincs szükség arra, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, feltéve hogy az e jegyzőkönyv 6. cikkének (1) bekezdésében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

4. cikk
Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

(1) A következő termékeket kell a Közösségben vagy Jordániában „teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak” tekinteni:

a) valamelyikük földjéből vagy hozzájuk tartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termékek;

c) az ott született és nevelt élő állatok;

d) az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f) azok hajóival a Közösség vagy Jordánia parti tengerein kívüli tengerből nyert tengeri halászati és más termékek;

g) a kizárólag az f) pontban említett termékekből, feldolgozó hajóik fedélzetén előállított termékek;

h) a kizárólag nyersanyagok visszanyerésére szolgáló, ott összegyűjtött használati cikkek, beleértve a kizárólag újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas használt gumiabroncsokat is;

i) az ott végzett előállítási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j) a parti tengereiken kívüli tengerfenék talajából vagy altalajából kinyert termékek, feltéve hogy kizárólagos joguk van e talaj vagy altalaj megmunkálására;

k) a kizárólag az a)-j) pontban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában használt „hajóik” és „feldolgozóhajóik” kifejezést csak azon hajókra és feldolgozóhajókra kell alkalmazni,

a) amelyeket valamely EK-tagállamban vagy Jordániában lajstromoztak vagy vettek nyilvántartásba;

b) amelyek valamely EK-tagállam vagy Jordánia lobogója alatt hajóznak;

c) amelyek legalább 50%-ban EK-tagállamok vagy Jordánia állampolgárainak tulajdonában vannak, vagy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye ezen államok egyikében található, és amelynek ügyvezetője vagy ügyvezetői, igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának elnöke és e testületek tagjainak többsége EK-tagállamok vagy Jordánia állampolgára, továbbá személyegyesítő vagy korlátozott felelősségű társaságok esetében tőkéjüknek legalább a fele ezen államoknak vagy az említett államok közjogi testületeinek vagy állampolgárainak a tulajdonában van;

d) amelyek kapitánya és tisztjei EK-tagállamok vagy Jordánia állampolgárai;

e) amelyek legénységének legalább 75%-a EK-tagállamok vagy Jordánia állampolgára.

5. cikk
Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

(1) A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében létrejött vagy előállított termékeket kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni, ha a II. mellékletben foglalt jegyzékben meghatározott feltételek teljesülnek.

A fent említett feltételek jelzik az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi termék esetében azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az e termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokon kell elvégezni, és csak az ilyen anyagokra vonatkoznak. Így ebből következik, hogy ha valamilyen terméket, amely már megszerezte a származó helyzetet az e termékhez tartozó jegyzékben megállapított feltételek teljesítésével, egy másik termék előállításában használnak fel, nem vonatkoznak rá az azon termékre alkalmazandó feltételek, amelyekbe beépítik, és az előállításában felhasznált nem származó anyagokat sem kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére, azon nem származó anyagok, amelyeket a jegyzékben szereplő feltételek szerint nem lehet felhasználni a termék előállítása során, mégis felhasználhatók, feltéve hogy:

a) összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át;

b) e bekezdés alkalmazásával nem lépik túl a nem származó anyagok maximális értékére a jegyzékben megadott százalékarányok bármelyikét.

E bekezdés nem alkalmazandó a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjába tartozó termékekre.

(3) Az (1) és (2) bekezdés a 6. cikkben foglaltak kivételével alkalmazandó.

6. cikk
Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a származó helyzet megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni az alábbiakat, függetlenül attól, hogy az 5. cikk követelményei teljesültek-e vagy sem:

a) a fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóban, kén-dioxidban vagy egyéb vizes oldatokban való elhelyezés, a sérült részek eltávolítása és más hasonló műveletek);

b) a por eltávolításából, szitálásból vagy rostálásból, válogatásból, osztályozásból, összeállításból (beleértve a készletek összeállítását), mosásból, festésből, vágásból álló egyszerű műveletek;

c) i. a szállítmány csomagolásának, kiszerelésének és összeállításának megváltoztatása;

ii. egyszerű palackozás, üvegbe, kannába, zsákba, ládába, dobozba helyezés, kartonon vagy raklapon való rögzítés stb. és minden más egyszerű csomagolási művelet;

d) jelzések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

e) a termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül, ahol a keverék egy vagy több összetevője nem felel meg az e jegyzőkönyvben megállapított azon feltételeknek, amelyek alapján azokat a Közösségből vagy Jordániából származónak lehet tekinteni;

f) termékek alkotórészeinek egyszerű összeillesztése, hogy azok teljes terméket képezzenek;

g) az a)-f) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

h) állatok levágása.

(2) Minden műveletet, amelyet egy adott terméken a Közösségben vagy Jordániában végeznek, együttesen kell figyelembe venni annak megállapításakor, hogy az adott terméken végzett megmunkálás vagy feldolgozás az (1) bekezdés értelmében nem kielégítőnek tekintendő-e.

7. cikk
Minősítési egység

(1) E jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásában a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy:

a) ha egy cikkcsoportból vagy cikkösszeállításból álló terméket egyetlen vámtarifaszám alá kell besorolni a Harmonizált Rendszer értelmében, akkor az egész képezi a minősítési egységet;

b) ha egy szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá besorolt több azonos termékből áll, minden egyes terméket külön kell figyelembe venni e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor.

(2) Amennyiben a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya értelmében a csomagolást a termékkel együtt kell besorolni, akkor azt a származás megállapításánál is figyelembe kell venni.

8. cikk
Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, a géppel, a készülékkel vagy a járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a berendezés szokásos tartozékai, és az árban is benne foglaltatnak, illetve amelyeket külön nem számláznak le, az érintett berendezéshez, géphez, készülékhez vagy járműhöz tartozónak kell tekinteni.

9. cikk
Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerinti készleteket származónak kell tekinteni, ha az azokat alkotó valamennyi termék származó. Ha azonban egy készlet származó és nem származó termékekből tevődik össze, a készletet teljes egészében származónak kell tekinteni, feltéve hogy a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át.

10. cikk
Semleges elemek

Annak megállapítása céljából, hogy a termék származónak tekintendő-e, nem szükséges meghatározni, hogy az ilyen termék előállításához használt alábbi áruk származóak-e vagy sem:

a) villamos energia és tüzelőanyag;

b) létesítmény és berendezés;

c) gépek és szerszámok;

d) az előállítás során felhasznált bármilyen, a termék végső összetételébe be nem épülő vagy nem erre szánt áruk.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

11. cikk
Területi elv

(1) A II. címben a származó helyzet megszerzésére vonatkozóan megállapított feltételeknek a Közösségben vagy Jordániában megszakítás nélkül kell eleget tenni.

(2) Ha a Közösségből vagy Jordániából egy másik országba kivitt származó termékeket visszaszállítanak, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve ha a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) a visszaszállított áruk a kivitt árukkal azonosak; és

b) nem mentek keresztül az adott országban vagy kivitelük során a jó állapotban való megőrzéshez szükségest meghaladó műveleteken.

12. cikk
Közvetlen szállítás

(1) Az e megállapodásban előírt kedvezményes elbánás csak olyan e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelő termékekre vonatkozik, amelyeket a Közösség és Jordánia között közvetlenül szállítanak. Az egységes szállítmányt képező árukat azonban át lehet szállítani más területeken, szükség esetén az ilyen területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve hogy az áruk a tranzit vagy a raktározás országa vámhatóságainak felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint kirakodás, újraberakodás vagy a jó állapotban való megőrzésüket célzó bármely más művelet.

A származó termékek csővezetéken a Közösség vagy Jordánia területén kívüli területen is szállíthatók.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságaihoz benyújtott alábbi okmányokkal kell bizonyítani:

a) egységes fuvarokmány, amely az exportáló országból a tranzitországon való áthaladásra is kiterjed;

vagy

b) a tranzitország vámhatóságai által kiadott igazolás, amely tartalmazza:

i. a termékek pontos megnevezését;

ii. a termékek ki- és újraberakodásának időpontját és, adott esetben, az igénybe vett hajók, vagy más szállítóeszközök nevét;

és

iii. annak igazolását, hogy a termékek milyen feltételekkel maradtak a tranzitországban;

vagy

c) ezek hiányában bármely bizonyító erejű okmány.

13. cikk
Kiállítások

(1) Azon származó termékek, amelyeket egy másik országban tartott kiállításra küldenek, és a kiállítás után eladnak a Közösségbe vagy Jordániába történő behozatal céljából, bevitelkor azzal a feltétellel részesednek az e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekben, ha a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) az exportőr e termékeket a Közösségből vagy Jordániából abba az országba szállította, ahol a kiállítást tartották és azokat ott ki is állította;

b) a termékeket ezen exportőr egy közösségi vagy jordániai személynek adta el vagy más módon a rendelkezésére bocsátotta;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül azután szállították ugyanolyan állapotban, mint ahogy azokat a kiállításra elküldték; és

d) a termékeket nem használták, a kiállításra történő kiszállításuk óta, semmilyen más célra, mint a kiállításon való bemutatásra.

(2) Az V. cím rendelkezéseinek megfelelően ki kell állítani vagy ki kell adni a származási igazolást, és azt a szokásos módon be kell nyújtani az importáló ország vámhatóságaihoz. Az igazoláson fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ha szükséges, további okmányszerű igazolásokat lehet megkövetelni a termékek kiállításának körülményeiről.

(3) Az (1) bekezdést kell alkalmazni bármely olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzlethelyiségekben külföldi termékek eladása céljából, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM

VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

14. cikk
A vámvisszatérítés vagy a vám megfizetése alóli mentesség tilalma

(1) Azon nem származó anyagok, amelyeket a Közösségből vagy Jordániából származó termékek előállításához használtak fel és amelyekre az V. cím rendelkezéseivel összhangban származási igazolást állítottak vagy adtak ki, sem a Közösségben, sem Jordániában nem tartoznak semmiféle vámvisszatérítés vagy vám megfizetése alóli mentesség hatálya alá.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmat a Közösségben vagy Jordániában az előállítás során felhasznált anyagokat terhelő vámok vagy vámokkal azonos hatású díjak részleges vagy teljes visszafizetését, elengedését vagy meg nem fizetését eredményező rendelkezésekre kell alkalmazni, amennyiben az ilyen vámvisszafizetés, elengedés vagy meg nem fizetés - kifejezetten vagy hatásában - érvényesül az említett anyagokból előállított termékek kivitele során, de nem kell alkalmazni a fenti tilalmat, ha e termékeket belföldi felhasználásra megtartják.

(3) A származási igazolással ellátott termékek exportőre a vámhatóságok kérésére bármikor köteles benyújtani minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy az érintett termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagok tekintetében nem történt vámvisszatérítés, és hogy az ilyen anyagokra vonatkozó összes vámot vagy vámokkal azonos hatású díjat ténylegesen megfizették.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit a 7. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolásra, a 8. cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra és a 9. cikk szerinti készletben lévő termékekre is alkalmazni kell, ha e tételek nem származóak.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit csak olyan anyagok tekintetében kell alkalmazni, amelyekre a megállapodás vonatkozik. E rendelkezések továbbá nem zárják ki egy export-visszatérítési rendszer alkalmazását a mezőgazdasági termékek esetében, amely a megállapodás rendelkezéseivel összhangban alkalmazandó a kivitelre.

(6) E bekezdés rendelkezéseit a megállapodás hatálybalépését követő négy évben nem kell alkalmazni. E rendelkezések közös megegyezéssel felülvizsgálhatók.

V. CÍM

A SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

15. cikk
Általános követelmények

(1) A Közösségből származó termékek a Jordániába történő behozatalkor és a Jordániából származó termékek a Közösségbe történő behozatalkor az e megállapodásban megállapított előnyöket élvezik az alábbiak bármelyikének benyújtása ellenében:

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, amelynek mintáját a III. melléklet tartalmazza; vagy

b) a 20. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által adott nyilatkozat

- amelynek szövegét a IV. melléklet tartalmazza - a számlán, a szállítólevélen vagy bármely más kereskedelmi okmányon, amely az érintett termékeket, azonosítás céljából, kellő részletességgel ismerteti (a továbbiakban: számlanyilatkozat).

(2) Az (1) bekezdés ellenére, az e jegyzőkönyv szerinti származó termékek, a 25. cikkben meghatározott esetekben, az e megállapodásban megállapított előnyöket élvezik anélkül, hogy szükséges lenne a fent említett