A jogszabály mai napon ( 2020.10.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. § (5) bekezdésében, valamint a 182. § (3) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet szabályait az előfizetői szerződések alapján nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) az előfizetői szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),

b) az e rendeletben meghatározott tevékenységek megfelelőségértékelését végző szervezetekre,

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság).

(3) E rendeletet a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra és hálózatokra, valamint az ilyen szolgáltató által végzett elektronikus hírközlési tevékenységre - figyelemmel az Eht. 1. § (2) bekezdésére - a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) *  A rendelet hatálya - a 4. §-ban foglaltak kivételével - nem terjed ki az Eht. 127. § (4) bekezdése alkalmazásával kötött előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. átvitt adatmennyiség: az előfizető által forgalmazott (adott vagy vett) IP alapú adatátvitel informatikai mértékegységekben (bit, byte) kifejezett adatmennyisége, az IP csomagok fejlécével együtt;

2. célérték: a szolgáltatásminőségi követelményhez rendelt, számmal és mértékegységgel meghatározott, a szolgáltató által vállalt, kötelezően teljesítendő érték;

3. egyedi szolgáltatásminőségi követelmény: az előfizetői hozzáférési ponton a szolgáltató által az előfizetői szerződésben kötelezően vállalt és teljesítendő szolgáltatásminőségi követelmény;

4. *  egyéni előfizetők száma: a szolgáltatóval előfizetői szerződéses jogviszonyban lévő, az Eht. 188. § 10. pontja szerinti egyéni előfizetők száma e rendeletben meghatározott szolgáltatásonként, az erre vonatkozó adatszolgáltatás benyújtását megelőző év december 31-i állapot szerint;

5. forgalommérésen alapuló számlázási rendszer: minden olyan számlázási rendszer, ahol az előfizetők díjfizetése, illetve egy forgalmi keret felhasználásának mértéke, vagy a szolgáltatás igénybevétele, minősége részben vagy egészben az időponttól, időtartamtól, a hívások, az adatközlések számától, illetve az átvitt adatmennyiségtől függ;

6. garantált sebesség: az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség;

7. hálózati szolgáltatásminőségi követelmény: a szolgáltató hálózatát, illetve szolgáltatását általánosan jellemző szolgáltatásminőségi követelmény;

8. helyhez kötött internet hozzáférés szolgáltatás: helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponton keresztül igénybe vehető nyilvánosan elérhető internet hozzáférés szolgáltatás;

9. internet hozzáférés szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely során a szolgáltató IP cím hozzárendelésével biztosítja az IP alapú adatátvitelt az előfizetői hozzáférési pont, valamint az internet legalább egy belföldi és egy nemzetközi nyilvános adatkicserélő központja között;

10. megfelelőségigazolás: a megfelelőségértékelési eljárás alapján kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy a szolgáltatás minősége megfelel a szolgáltatásminőségi követelményeknek vagy számlázási rendszere megfelel a számlázásra vonatkozó követelményeknek;

11. mobil internet hozzáférés szolgáltatás: olyan nyilvánosan elérhető internet hozzáférés szolgáltatás, amelynek során e szolgáltatás bármely előfizetője - általában nagy térben mozgás lehetőségével - mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján - a szolgáltatás természetéből adódóan a szolgáltatási terület bármely kültéri pontján - csatlakoztatott végberendezésről veszi igénybe az internet hozzáférési szolgáltatást;

12. kínált sávszélesség: az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa;

13. számlázási rendszer: a szolgáltatás igénybevételének mértékét, a szolgáltató teljesítésének ellenértékét, illetve az előfizető által fizetendő díjat meghatározó, a számlakészítéshez szükséges alapadatokat előállító, tároló, feldolgozó, számlákat készítő rendszerek, folyamatok összessége;

14. számlázási egység: az adott szolgáltatás igénybevételének azon legkisebb mértéke, melyet a számlázási rendszer a számlázási folyamatokban alap-mértékegységként kezel, és melyet a szolgáltató az általános szerződési feltételekben határoz meg;

15. szolgáltatásminőségi követelmények: a szolgáltató által célértékek meghatározásával vállalt, kötelezően teljesítendő, a szolgáltatás minőségét meghatározó elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban rögzített előírások összessége.

(2) E rendelet alkalmazása során az Eht.-ban és az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: Eszr.) meghatározott fogalmakat megfelelően alkalmazni kell.

(3) Az e rendeletben meghatározott mennyiségeket nemzetközi mértékegység-rendszer (SI) decimális prefixumai szerint kell megadni.

(4) Üzleti előfizetők esetében a felek egyező akarattal eltérhetnek e rendeletnek a szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó rendelkezéseitől.

Általános szabályok

3. § (1) A szolgáltatók a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésére vonatkozó célértékeket kötelesek vállalni.

(2) Az egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit az általános szerződési feltételekben valamennyi szolgáltató köteles feltüntetni.

(3) *  Hálózati szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó célértékeket a szolgáltató akkor köteles vállalni, ha az egyéni előfizetők száma meghaladja az ezer főt. Amennyiben az egyéni előfizetők száma már a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor meghaladja az ezer főt, akkor a szolgáltatás nyújtásának megkezdésével egyidejűleg, egyéb esetben pedig azon évet követő első év január 1-jével köteles hálózati szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó célértékeket vállalni, amelyben az egyéni előfizetők száma meghaladta az ezer főt.

(4) A hálózati szolgáltatásminőségre vonatkozó, előzetesen vállalt célértékeket köteles a szolgáltató internetes honlapján a nyitóoldalról elérhetően, tárolható, kereshető és nyomtatható módon közzétenni, és azok mellett feltüntetni a vizsgálati terv szerinti ellenőrzés által megállapított, a célértékek teljesülésére vonatkozó adatokat.

(5) A szolgáltató e rendeletben előírtakon túl további szolgáltatásminőségi követelményeket és ezekhez tartozó célértékeket is vállalhat, melyek közzétételére a (2), valamint a (4) bekezdések rendelkezései alkalmazandók.

4. § *  A szolgáltató köteles a Hatóság számára - a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül - az adatszolgáltatás benyújtását megelőző év december 31-i állapotnak megfelelő adatot szolgáltatni:

a) az Eht. 188. § 22. pontja szerinti előfizetők teljes számáról, valamint

b) az egyéni előfizetők számáról.

5. § (1) Hatósági eljárásban az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szolgáltatás minősége megfelel a megfelelőségértékelést végző szervezet által kiadott megfelelőségigazolásban szereplő hálózati szolgáltatásminőségi követelményeknek.

(2) Az e rendeletben előírt követelmények teljesülésével összefüggésben végzett méréseket a mérésügyről szóló törvény rendelkezései szerint kell végrehajtani.

(3) A Hatóság a szolgáltatás minőségére vonatkozó érvényes nemzeti, európai és nemzetközi - különösen ETSI és ITU-T - szabványok, ajánlások listáját internetes oldalán közzéteszi.

(4) Amennyiben a szolgáltató a szolgáltatásminőségi követelmények teljesítését e rendelet 2. mellékletében meghatározott mértékadó dokumentumok alapján végzi, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szolgáltató által alkalmazott, a szolgáltatásminőségi követelmények teljesítése érdekében végzett ellenőrzéssel összefüggő eljárás megfelelő.

5/A. § *  A szolgáltatók az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségüknek minden naptári év február 28-ig kötelesek eleget tenni.

A szolgáltatás minőségének egyedi megfelelősége

6. § (1) Amennyiben az egyedi szolgáltatásminőségi követelmények valamely célértéke az előfizetői hozzáférési ponton nem teljesül és emiatt a szolgáltatás csak korlátozottan, vagy csökkent minőségben vehető igénybe, az Eszr. 9. § (11) bekezdés b) pontjának, illetve 9. § (12) bekezdés b) pontjának rendelkezései alkalmazandók.

(2) Amennyiben az előfizetői ponton teljesített érték olyan mértékben tér el a célértéktől, hogy az nem teszi lehetővé az előfizető számára, hogy a szolgáltatást igénybe vegye, az Eszr. 9. § (11) bekezdés b) pontjának, illetve (12) bekezdés c) pontjának rendelkezései alkalmazandók.

7. § (1) Nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás esetén a szolgáltató köteles a beszédminőségre vonatkozóan százalékban kifejezett egyedi szolgáltatásminőségi követelmény célértéket meghatározni, melyet beszédmodellen alapuló, objektív, egybefüggő mérési sorozattal kell ellenőrizni.

(2) Internet hozzáférési szolgáltatás esetén a szolgáltató az egyes díjcsomagokba foglalt szolgáltatások vonatkozásában köteles meghatározni a kínált sávszélességre és az ehhez tartozó garantált le- és feltöltési sebességre vonatkozó egyedi szolgáltatásminőségi követelmény célértékeit, Mbit/s-ban megadva (két tizedes jegy pontossággal). A szolgáltatót érintő hatósági eljárásban a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy az előfizetői hozzáférési pont alkalmas a kínált sávszélesség elérésére.

(3) A garantált le- és feltöltési sebességet a kínált sávszélesség mellett, e rendelet szerinti megnevezés alkalmazásával fel kell tüntetni minden, az adott szolgáltatásra vonatkozó kereskedelmi kommunikációban, valamint a szolgáltató internetes honlapján.

(4) Amennyiben a szolgáltató nem tünteti fel a (2)-(3) bekezdések szerint a kínált sávszélességet, akkor az előfizetői szerződésben vagy a kereskedelmi kommunikációban feltüntetett legmagasabb sávszélesség vagy sebesség értéke minősül kínált sávszélességnek.

(5) Amennyiben az adott szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltató kizárólag az igénybe vehető adatmennyiségre köt szerződést és a kereskedelmi kommunikációban kizárólag ezt tünteti fel, a (2)-(4) bekezdéseket nem kell alkalmazni.

(6) Mobil internet hozzáférési szolgáltatás esetén hatósági eljárásban a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szolgáltatás a 12. § (8) bekezdése szerinti helyeken elérhető.

(7) Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén a szolgáltató köteles az alábbi egyedi szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében célértékeket meghatározni:

a) valamennyi csatorna vivőszintje, dBμV-ban megadva;

b) a vivő/zaj viszony értéke, dB-ben megadva.

(8) Digitális műsorterjesztés szolgáltatással kapcsolatban a szolgáltató köteles az alábbi egyedi szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében célértékeket meghatározni:

a) digitális műsorelosztási szolgáltatás (DVB-C) esetén a modulációs hibaarány;

b) digitális földfelszíni és műholdas műsorterjesztés (DVB-T és DVB-S) esetén a bithiba arány és a modulációs hibaarány.

(9) Internet protokollon keresztül megvalósított műsorelosztás (IPTV) szolgáltatás esetén a szolgáltató köteles a média-továbbítási index (MDI) egyedi szolgáltatásminőségi követelményre célértékeket meghatározni, amely a csomagvesztési arány és a késleltetés ingadozás mérése alapján számítandó.

A szolgáltatás minőségének hálózati megfelelősége

8. § (1) A szolgáltató az e rendeletben előírt, illetve a 3. § (5) bekezdés szerint vállalt hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei vonatkozásában köteles éves szintű ütemezésnek és vizsgálati tervnek megfelelően ellenőrzést folytatni, melyet a 11. § (2) bekezdése szerint kell dokumentálnia.

(2) A szolgáltatónak a minőség helyreállítása érdekében haladéktalanul intézkednie kell, ha az ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a szolgáltatás nem felel meg valamely hálózati szolgáltatásminőségi követelmény célértékének. Az intézkedést követően a korábban nem teljesített hálózati szolgáltatásminőségi követelmény teljesítésének ellenőrzését meg kell ismételnie.

9. § (1) *  Az a szolgáltató, amely az előző naptári év december 31-én már legalább féléves időtartamban ténylegesen nyújtja szolgáltatását, és az egyéni előfizetők száma az ezer főt meghaladja, választása szerint a hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékeinek teljesülését

a) az önmaga által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal, vagy

b) *  az ISO szabványoknak megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező szolgáltató által kiállított, e rendelet szerinti szolgáltatásminőségi követelményeknek történő megfelelőségre vonatkozó nyilatkozattal és érvényes tanúsítvánnyal, tanúsítás felülvizsgálati jelentéssel, vagy

c) az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által kijelölt, illetve az erre a tevékenységre akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, érvényes tanúsítvánnyal, illetőleg tanúsítás felülvizsgálati jelentéssel

igazolhatja.

(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban megjelölt szervezetek által a hálózati minőségi követelmények megfelelőségének igazolása érdekében végzett tevékenysége során a szolgáltatónál felmerült, igazolt költségek 25%-át a szolgáltató a következő évben esedékes, megfizetendő felügyeleti díjból levonhatja. A levonás legfeljebb a felügyeleti díj 1,5%-áig terjedhet, de legalább 1000 forint.

10. § (1) *  A (2) bekezdésben foglalt kivétellel az a szolgáltató, mely az előző naptári év december 31-én már legalább féléves időtartamban ténylegesen nyújtja szolgáltatását és az egyéni előfizetők száma az ezer főt meghaladja, köteles - a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül - a Hatósághoz szolgáltatásonként benyújtani:

a) az előző naptári évre vonatkozó, a 9. §-ban meghatározott, a szolgáltatásminőségre, illetve a 14. § (3) bekezdésben meghatározott, a számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülését alátámasztó megfelelőségi nyilatkozatot vagy igazolást;

b) az e rendeletben előírt, illetve az önként vállalt hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit, a 11. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tárgyévre vonatkozó vizsgálati tervet, valamint a célértékeknek az előző évre vonatkozó teljesítési adatait.

(2) *  Amennyiben az egyéni előfizetők száma az ezer főt meghaladja, de a szolgáltató az előző évben az (1) bekezdés alapján nem volt kötelezett, akkor köteles a Hatósághoz - a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül - benyújtani az e rendeletben előírt, illetve az önként vállalt hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit, továbbá a 11. § (2) bekezdésében b) pont szerinti tárgyévre vonatkozó vizsgálati tervet.

(3) *  Amennyiben a kötelezett szolgáltató más szolgáltató (e bekezdésben: tényleges szolgáltató) előfizetői szolgáltatását, annak minősége megváltoztatása nélkül értékesíti tovább, akkor az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettségét a tényleges szolgáltató adatainak és vizsgálati tervének benyújtásával is teljesítheti. A tényleges szolgáltató az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat tárgyév február 15-ig köteles a szolgáltatónak átadni.

(4) A megfelelőségi nyilatkozat kötelezően teljesítendő minimális tartalmi elemeit az 1. melléklet határozza meg.

(5) A Hatóság a szolgáltató hálózati szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, valamint a 10. § szerint benyújtott igazolások és vizsgálati tervek alapján összehasonlító adatokat tehet közzé az Eht. 144. § (11) bekezdése szerint.

(6) A Hatóság az adatok benyújtására elektronikus űrlapot rendszeresít, amelyet a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő kezdete előtt legalább 15 nappal közzétesz internetes honlapján. A szolgáltató e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus űrlap kitöltésével is teljesítheti.

11. § (1) *  A 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a szolgáltatónak minden megfelelőségi nyilatkozathoz műszaki dokumentációt kell kidolgoznia, és annak valamennyi dokumentumát az 1. melléklet szerinti azonosító adatokkal kell ellátnia.

(2) Az (1) bekezdés szerinti műszaki dokumentációnak magában kell foglalnia különösen:

a) a szolgáltatás megnevezését, a hálózati szolgáltatásminőségi követelmények és azok célértékeinek leírását és ellenőrzésének módszerét;

b) a vizsgálati tervet, amely a szolgáltató által meghatározott ütemezés szerint a hálózati szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésére vonatkozóan legalább a tárgyi időszakra vonatkozó ellenőrzések számát, ütemezését, a vizsgálat helyét és a kalibrált mérőeszközökkel végzett mérések számát tartalmazza;

c) a felhasznált forrásadatokat, a forrásadatok azonosítását és azt, hogy milyen formában állnak rendelkezésre, milyen módon képződnek;

d) a vizsgálati, mérési jegyzőkönyveket - amelyek összeállítása során elsődlegesen a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményeire vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványok formai követelményei az irányadóak - a mérési adatokat, azok kiértékelését, a származtatott eredményeket és azok származtatásának módját;

e) a 8. § (2) bekezdése szerinti esetben elvégzett intézkedésről és a megismételt ellenőrzés eredményéről - a d) pont szerinti követelmények alapján - készült jegyzőkönyvet;

f) a szolgáltató által közzétett, a szolgáltatás minőségének megfelelőségével kapcsolatos adatokat, tájékoztatókat, közleményeket.

(3) Az (1) bekezdés szerinti műszaki dokumentációt a megfelelőségigazolás kiadásától számított két évig, annak ellenőrzése céljából, a Hatóság számára rendelkezésre bocsátható módon kell megőriznie a szolgáltatónak.

(4) A műszaki dokumentációban bekövetkezett változásokat dokumentálni kell.

12. § (1) A szolgáltató valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozóan köteles az alábbi hálózati szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében meghatározni azok célértékeit:

a) az Eszr. 5. § (5) bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az előfizetői szerződés létrejöttétől számított, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában vállalt határideje napokban (egy napnál rövidebb határidő esetén órában);

b) az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárításnak a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje órában kifejezve, összhangban az Eszr. 9. § (3) bekezdésében foglaltakkal;

c) a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve, összhangban az Eht. 138. §-ával;

d) a szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása, százalékban kifejezve;

e) a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható).

(2) Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, az (1) bekezdés e) pontja szerinti bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.

(3) A call center menürendszerének első (belépő) szintjén a szolgáltatónak biztosítania kell a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségét az ügyintézővel.

(4) Az ügyintézővel történő közvetlen kapcsolatfelvétel választásának lehetősége nem köthető a hívó előzetes azonosításához.

(5) Helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében célértékeket meghatározni:

a) a sikeres hívások aránya, százalékban kifejezve;

b) a hívás felépítési idő másodpercben kifejezve, a leggyorsabban felépülő 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje (kéttizedes jegyig tizedes törtként is megadható);

c) sikeres SMS-továbbítás aránya, százalékban kifejezve.

(6) Mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében meghatározni azok célértékeit:

a) a sikeres hívások aránya százalékban kifejezve;

b) a hívás felépítési idő másodpercben kifejezve, a leggyorsabban felépülő 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható);

c) sikeres SMS-továbbítás aránya, százalékban kifejezve.

(7) Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az adott szolgáltatás vonatkozásában a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában elérhető és teljesítendő le- és feltöltési sebességre vonatkozóan hálózati szolgáltatásminőségi követelmény célértékeket meghatározni.

(8) Mobilinternet hozzáférési szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a szolgáltatónak országos lefedettségi (a lakott területek esetén 1:50 000 felbontású) térképet kell internetes oldalán közzétennie és ennek elérhetőségét ügyfélszolgálatán köteles biztosítani. A térképnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az előfizetők az azon feltüntetett adatok alapján a szolgáltatás elérhetőségével, illetve minőségével kapcsolatban megbízható információk alapján hozhassák meg döntéseiket. A térképet a szolgáltatónak két évre visszamenőleg meg kell őriznie.

(9) Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében célértékeket meghatározni:

a) valamennyi csatorna vivőszintjének - az előfizetői hozzáférési ponton végzett méréssel - a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő értéke, dBμV-ban megadva;

b) a szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségnek – az előfizetői hozzáférési ponton végzett méréssel – a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő értéke, dB-ben megadva;

c) a vivő/zaj viszonynak - az előfizetői hozzáférési ponton végzett méréssel - a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő értéke, dB-ben megadva.

(10) Digitális műsorterjesztés szolgáltatással kapcsolatban az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő célértékeket meghatározni:

a) digitális műsorelosztási szolgáltatás (DVB-C) esetén modulációs hibaarányra;

b) digitális földfelszíni műsorterjesztés (DVB-T) esetén bithiba arányra, modulációs hibaarányra és térerősségre;

c) műholdas műsorterjesztés (DVB-S) esetén bithiba arányra, modulációs hibaarányra.

(11) Internet protokollon keresztül megvalósított műsorelosztás (IPTV) szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati szolgáltatásminőségi követelmények tekintetében a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő célértékeket meghatározni a média-továbbítási indexre (MDI), mely a csomagvesztési arány és a késleltetés ingadozás mérések alapján számítandó.

A számlázási rendszerre és a díjazásra vonatkozó egyéb követelmények

13. § (1) Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a szolgáltatónak ellenőrzési rendszert kell működtetnie. A számlázási rendszerbe épített ellenőrzési folyamatnak biztosítania kell a forgalom pontos mérését, díjának hibátlan kiszámítását és meg kell akadályoznia a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatához, a nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz, valamint a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést. Ennek érdekében a szolgáltatónak a számlázási rendszerét az alábbi követelmények szerint kell kialakítania, dokumentálnia és üzemeltetnie:

a) rögzítenie kell a számlázási rendszer nem megfelelő működése esetén teendő intézkedések körét;

b) biztosítania kell az intézkedések végrehajtását;

c) nyilvántartást kell vezetnie az ilyen eseményekről és az elvégzett intézkedésekről.

(2) A forgalommérésen alapuló számlázási rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szolgáltató - hiteles adatok alapján - képes legyen az Eht. 137. § (1) bekezdés d) pontja és 137. § (7) bekezdése, illetve a 149. § (4) bekezdése értelmében az előfizető fogyasztásának túllépése, valamint rendellenes fogyasztási szokás vagy túlzott fogyasztás esetén az értesítési kötelezettség teljesítésére.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott követelményrendszer alapján

a) a forgalmi adatgyűjtés (mérés) akkor pontos, ha a szolgáltatás igénybevétele során mért és a számlázáshoz eltárolt érték ugyanarra az igénybevételre vonatkozó ellenőrző mérés alapján az (5) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott pontossági kritériumon belül van,

b) az igénybevétel díja akkor van hibátlanul kiszámolva, ha az előfizető felé kiszámlázott díj az adott igénybevétel során mért forgalom mellett nem tér el az előfizetői szerződésben meghatározott díj alapján számítható értéktől.

(4) Az ellenőrző mérésre használt eszköz pontosságának legalább egy nagyságrenddel meg kell haladnia az (5) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt értékeket.

(5) Az adatgyűjtéshez használt eszközöknek és módszereknek az alább részletezett feltételek mellett biztosítaniuk kell az alábbiakban meghatározott pontossági értékeket:

a) az időmérésen alapuló szolgáltatás forgalommérését olyan pontossággal kell végezni, hogy a tényleges kapcsolati idő és a mért szolgáltatási idő közötti eltérés vezetékes csatlakozás esetén egy másodpercet, rádiós csatlakozás esetén két másodpercet ne haladjon meg;

b) forgalommérést egyéb esetekben olyan pontossággal kell végezni, hogy egy adott igénybevétel során a számlázott forgalom és az ellenőrző mérés által kimutatott forgalom között az eltérés ne haladja meg a számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egység felét;

c) a b) pont szerinti esetben, ha a forgalommérésen alapuló számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egység darabszám, akkor egy adott igénybevétel során a számlázott forgalom nem haladhatja meg az ellenőrző mérés által kimutatott forgalmat;

d) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontját, valamint a napszakváltást a közép-európai zónaidőhöz képest két másodperc pontossággal kell mérni;

e) a pontatlanul mért forgalmú igénybevételek száma nem lehet nagyobb, mint a szolgáltató által a tárgyidőszakban azonos módon mért forgalmú igénybevételek számának egy tízezrede;

f) az összes pontatlanul mért forgalmú igénybevétel számlázási hibaösszege a tárgyidőszakra vonatkozóan nem haladhatja meg a szolgáltató által azonos módon mért forgalmú igénybevételekre kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének egy tízezred részét;

g) az Eht. 137. § (7)-(8), valamint a 149. § (4) bekezdései értelmében az előfizető fogyasztásának túllépése, valamint rendellenes fogyasztói szokások esetén a túlfogyasztási korlát vagy a rendellenes fogyasztói szokás hibás mérése, valamint az értesítési kötelezettség hibás teljesítésének száma sem a mérés sem az értesítés tekintetében nem haladhatja meg az összes kötelezettség tízezredét;

h) forgalommérési adat csak a szolgáltatás igénybevétele esetén keletkezhet, az adatállomány nem lehet utólag szerkeszthető;

i) biztosítani kell, hogy a forgalommérési adatok az adatfeldolgozó rendszerhez történő továbbítás során ne sérülhessenek, és ne lehessen azokhoz jogosulatlanul hozzáférni, függetlenül attól, hogy a forgalommérési adatok informatikai hálózaton vagy egyéb adathordozón kerülnek továbbításra;

j) tízezer mért forgalmú igénybevételből legfeljebb egynek a díja lehet hibásan kiszámolt;

k) az összes hibásan kiszámolt díjú igénybevétel teljes számlázási összege nem haladhatja meg a szolgáltató által a tárgyidőszakban kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének egy tízezred részét;

l) tízezer mért forgalmú igénybevételből legfeljebb egy eredményezhet túlszámlázást.

(6) A (5) bekezdés d) pontjában alkalmazott viszonyítási időalap műszaki megvalósítását dokumentálni kell.

(7) A számlázási rendszer és a hálózat védettségére vonatkozóan a szolgáltatónak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:

a) a feldolgozó helyiségekbe való belépést köteles nyilvántartani és ellenőrizni elektronikus beléptetéssel vagy a személyzet által vezetett belépési napló vezetésével;

b) egyéb adminisztratív intézkedésekkel az adatfeldolgozás bemenő adataihoz, az adatfeldolgozó folyamathoz és a keletkezett adatokhoz a hozzáférés biztonságát és a hozzáférések nyilvántartását biztosítani köteles;

c) az elektronikus hírközlő hálózat akkor minősül védettnek, ha a szolgáltató fizikai és adminisztratív intézkedésekkel biztosítja, hogy az elektronikus hírközlő hálózathoz vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz vagy az előfizető által közölt információhoz jogosulatlanok számára a hozzáférés csak különösen nehéz feltételekkel, így látható rongálással járó vagy más feltűnő módon vagy tiltott eszközök, módszerek igénybevételével lehetséges;

d) a helyhez kötött telefonhálózat az ellenkező bizonyításáig a jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek tekinthető, ha a hálózat kiépítése megfelel a távközlő hálózatok és a távközlési szolgáltatások védettségére vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabvány előírásainak;

e) a rádiótávközlő hálózat az ellenkező bizonyításáig a jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek tekinthető, ha a hálózathoz vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását a rendszer - a segélykérő összeköttetések kivételével - minden alkalommal a hozzáférést kérő rádióberendezés, valamint az előfizető azonosításától teszi függővé (a rádióberendezés IMSI vagy IMEI azonosítója, illetőleg az előfizető SIM kártyája vagy hasonló biztonságot nyújtó más azonosítási módszerek útján).

14. § (1) A szolgáltató helyhez kötött telefon és mobil rádiótelefon szolgáltatás forgalommérésen alapuló számlázási rendszerének a 13. §-ban foglalt követelményeken túl meg kell felelnie a számlázási időszakokra vonatkozóan az alábbi követelményeknek:

a) az ellenőrző rendszer által, pozitív eltéréssel mért idejű összeköttetések száma nem lehet nagyobb az összes mért összeköttetés egy tízezred részénél;

b) az a) pont szerint pontatlan idejűnek mért összeköttetések teljes számlázási összege nem haladhatja meg a szolgáltató által azonos módon mért összeköttetésekre kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének egy tízezred részét.

(2) A 13. §-ban, valamint a 14. § (1) bekezdésben meghatározott követelmények esetében az ellenőrzések igazolása történhet legalább egy hónapra vonatkozó - egy számlázási időszakkal egybeeső - folyamatos méréssel vagy kijelölt tanúsító szervezet által történő tanúsítással arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató megfelelő számlázás ellenőrzési folyamatokat és ellenőrző méréseket alkalmaz.

(3) A számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülését a szolgáltató a 11. § (2) bekezdés b)-f) pontjaiban meghatározottakat tartalmazó, kizárólag a számlázási rendszerre vonatkozó dokumentációval alátámasztott megfelelőségi nyilatkozattal vagy a miniszter által kijelölt, illetve e tevékenységre akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolhatja.

(4) Amennyiben a számlázási rendszerének zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja, a tanúsítványt köteles a szolgáltató internetes honlapján, valamint ügyfélszolgálatán közzétenni.

15. § Az Eht. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az Eht. 129. § (5) bekezdésének a) és f) pontjai, valamint a 157. § (2) bekezdésének b) pontja figyelembevételével az előfizető azonosításához szükséges adatokat;

b) a díjreklamáció tárgyát;

c) a bejelentés időpontját;

d) a díjreklamáció tárgyában tett intézkedéseket;

e) a kivizsgálás eredményét;

f) az előfizető értesítésének időpontját és módját.

Átmeneti és záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - (2) bekezdés kivételével - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 18. §-a 2012. július 1-jén lép hatályba és 2012. július 2-án hatályát veszti.

(3) A szolgáltatóknak e rendelet alkalmazása érdekében általános szerződési feltételeik módosítását 2012. június 1-jéig kell a Hatósághoz benyújtaniuk. Az előfizetői szerződésekben e rendelet előírásait a szolgáltatóknak 2012. július 1-jétől kell alkalmazniuk, amely időpontig a szolgáltatók az előfizetői szerződésekben az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) kötelesek alkalmazni.

(4) A szolgáltatóknak e rendelet szerinti miőségi célértékeket 2012-ben, 2012. július 1-jétől kezdődő fél éves időszakra kell alkalmazniuk.

(5) E rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségnek első alkalommal 2013. február 28-ig, a 10. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségnek első alkalommal 2013. március 31-ig kell eleget tenni.

(6) A Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatást utoljára 2012. január 31-éig köteles a szolgáltató teljesíteni azzal, hogy az a szolgáltató, amelynek előfizetői száma 2011. december 31-ei állapot szerint nem haladja meg az ezer főt, ilyen adatszolgáltatás benyújtására nem köteles.

(7) E rendelet hatálybalépése napjáig kiadott - a szolgáltatás minőségére és a számlázási rendszerre vonatkozó - tanúsítványok érvényességét e rendelet nem érinti, azonban a 2012. július 1-je után kezdeményezett megfelelőség igazolási eljárások során e rendeletnek való megfelelőséget kell igazolni.

17. § E rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv),

b) az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve (2009. november 25.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról.

18. § * 

1. melléklet a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelethez

A megfelelőségi nyilatkozatok minimális tartalmi elemei

Szolgáltató neve:

................................................................................................................................................................

Szolgáltató címe:

................................................................................................................................................................

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás megnevezése:

A szolgáltatás megnevezése
az ÁSZF szerint: az NMHH osztályozása szerint:
.................................................................. ..................................................................
.................................................................. ..................................................................

A szolgáltató által alkalmazott szabványok, egyéb mértékadó előírások (pl. gyártói előírások, ITU-T ajánlások, ETSI útmutatók) felsorolása:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot a következő dokumentumok támasztják alá:

1. Szolgáltatás megnevezése, a szolgáltatásminőségi követelmények leírása, értelmezése, az ellenőrzések módszere:

Dokumentum száma Kelte Címe
.................................................................. .................................................................. ..................................................................
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

2. A hálózati szolgáltatásminőségi célértékek, és az erre vonatkozó teljesítési értékek, belső vizsgálati módszer, felhasznált forrásadatok azonosítása:

Dokumentum száma Kelte Címe
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

3. Vizsgálati terv:

Dokumentum száma Kelte Címe
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

4. Vizsgálati, mérési jegyzőkönyvek, kiértékelés, származtatott eredmények, származtatás módja:

Dokumentum száma Kelte Címe
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

5. Eltérés esetén tett intézkedések, ismételt ellenőrzések:

Dokumentum száma Kelte Címe
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

6. A szolgáltatás minőségével kapcsolatos tájékoztatók, közzétételek, hatályos ÁSZF:

Dokumentum száma Kelte Címe
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

7. Egyéb dokumentumok (itt adható meg az ISO minőségirányítási rendszer tanúsítás dokumentuma is):

Dokumentum száma Kelte Címe
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

Kiadás helye, kelte:

.........................................................
Cégszerű aláírás

2. melléklet a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelethez

A szolgáltatásminőségi követelményekre mértékadó dokumentumok

FOGALOM HÁLÓ-
ZATI (H) EGYEDI (E)
AZONOSÍTÓ DOKUMENTUM CÍME MÉRÉSI MÓDSZER
Internet Protokoll H/E RFC 791 Internet Protocol DARPA Internet program protocol specification -
RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6)Specification
le- és feltöltési adatátviteli sebesség H/E ETSI EG 202 057-4 V1.2.1
(2008-07)
Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); ETSI EG 202 057-4 V1.2.1
(2008-07) 5.2
User related QoS parameter definitions and measurements; Mobil internet hozzáférési szolgáltatások esetén a méréseket kültérben, 2 m földfelszín feletti magasságban, 0 dBi (izotropikus antennára vonatkoztatott) nyereségű antennával kell elvégezni.
Part 4: Internet access
SI mértékegység rendszer H/E BIPM - The International
System of Units (SI) 8th edition 2006
beszéd-
minőség
E ITU T G. 109 (09/99) Definitions of Categories of Speech Transmission Quality
Perceptual evaluation of speech
ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04) 5.3
ITU-T P.862 (02/01)
ITU-T P.862 (02/01) quality (PESQ): An objective method for end-to-end speech quality assessment of narrow-band telephone networks and speech codecs Mobil rádiótelefon szolgáltatások esetén a méréseket kültérben, 2 m földfelszín feletti magasságban, 0 dBi (izotropikus antennára vonatkoztatott) nyereségű antennával kell elvégezni.
ügyfél-
szolgálat bejelent-
kezése
H ETSI EG 202 057-1 V1.3.1
(2008-07)
Speech processing transmission and quality aspects, User related QoS parameter definitions and measurements ETSI EG 202 057-1 V1.3.1
(2008-07)
csatorna
vivőszintje
(analóg)
H/E MSZ EN 60728-1:2008 Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai
1. rész: Az előreirány rendszerjellemzői
(IEC 60728-1:2007)
MSZ EN 60728-1:2008 5.4
a szomszédos
televíziós
csatornák közötti
legnagyobb
jelszint-
különbség
(analóg)
H MSZ EN 60728-1:2008 Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai
1. rész: Az előreirány rendszerjellemzői
(IEC 60728-1:2007)
MSZ EN 60728-1:2008 5.4.2
vivő/zaj viszony értéke (analóg) H/E MSZ EN 60728-1:2008 Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai
1. rész: Az előreirány rendszerjellemzői
(IEC 60728-1:2007)
MSZ EN 60728-1:2008 4.6
a modulációs
hibaarány
(DVB-T)
H/E MSZ ETSI TR 101 290:2005 Digitális video-műsorszórás (DVB). DVB-rendszerek mérési útmutatója MSZ ETSI TR 101 290:2005 9.18.2
a modulációs hibaarány (DVB-C, DVB-S) H/E MSZ ETSI TR 101 290:2005 Digitális video-műsorszórás (DVB). DVB-rendszerek mérési útmutatója MSZ ETSI TR 101 290:2005 6.9.2
bithiba arány (DVB-S) H/E MSZ ETSI TR 101 290:2005 Digitális video-műsorszórás (DVB). DVB-rendszerek mérési útmutatója MSZ ETSI TR 101 290:2005 6.3, 8.1.
bithiba arány (DVB-T) H MSZ ETSI TR 101 290:2005 Digitális video-műsorszórás (DVB). DVB-rendszerek mérési útmutatója MSZ ETSI TR 101 290:2005 9.15, 9.16
bithiba arány (DVB-T) E MSZ ETSI TR 101 290:2005 Digitális video-műsorszórás (DVB). DVB-rendszerek mérési útmutatója MSZ ETSI TR 101 290:2005 9.17
térerősség (DVB-T) H ITU-R BT.1735 (2005)
RRC-06
Methods for objective quality coverage assessment of digital terrestrial television broadcasting signals of System B specified in Recommendation ITU-R BT. 1306 FINAL ACTS of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06) ITU-R BT.1735 (2005) Annex 1

RRC-06 3.4.3
média továbbítási index (MDI) H/E RFC 4445 A Proposed Media Delivery Index
(MDI)
RFC 4445 3.1, 3.2
a sikeres hívások aránya H ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04)
User related QoS parameter definitions and measurements; Part 2: Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04) 5.1
a hívás felépítési idő H ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04)
User related QoS parameter definitions and measurements; Part 2: Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04) 5.2
sikeres SMS-
továbbítás
aránya
H ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04)
User related QoS parameter definitions and measurements; Part 2: Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04) 5.6.2
SMS-továbbítási idő H ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04)
User related QoS parameter definitions and measurements; Part 2: Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04) 5.6.3

  Vissza az oldal tetejére