A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi XV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Megállapodás 1998. március 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A Jegyzőkönyv 2008. augusztus 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a „tagállamok”, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a „Közösség”, egyrészről, és

A TUNÉZIAI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: „Tunézia”, másrészről,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Tunézia között a meglévő hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Tunézia erősíteni kívánja e kapcsolatokat, és a viszonosság, partnerség és együttes fejlődés alapján tartós kapcsolatokat kíván létrehozni;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Felek milyen fontosságot tulajdonítanak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya elveinek, különösen az emberi jogok és a politikai és gazdasági szabadság betartásának, amelyek a társulás valódi alapját képezik;

FIGYELEMBE VÉVE az utóbbi években a politikai és gazdasági fejlődést mind az európai kontinensen, mind Tunéziában;

FIGYELEMBE VÉVE azt a jelentős haladást, amelyet Tunézia és állampolgárai tettek annak érdekében, hogy Tunézia gazdasága teljes mértékben integrálódjon a világgazdaságba, és hogy Tunézia részt vegyen a demokratikus nemzetek közösségében;

TUDATÁBAN e megállapodás fontosságának, amely az együttműködésen és párbeszéden alapul, az euro-mediterrán térségben a tartós stabilitás és biztonság megteremtése céljából;

TUDATÁBAN az egyrészről a teljes euro-mediterrán összefüggésben a kapcsolatok fontosságának, és másrészről a Maghreb-országok közötti integráció fontosságának;

SZEM ELŐTT TARTVA a Közösség és Tunézia közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket, és e megállapodás megfelelő rendelkezésein keresztül e társulás céljainak elérése óhajával;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszéd jöjjön létre és fejlődjön a közös érdekű, kétoldalú és nemzetközi kérdésekről;

SZEM ELŐTT TARTVA a Közösség hajlandóságát arra, hogy jelentős támogatást nyújtson Tunéziának a gazdasági reform, strukturális alkalmazkodás és társadalmi fejlődés megvalósítására irányuló törekvéseiben;

FIGYELEMBE VÉVE mind a Közösség, mind Tunézia szabadkereskedelmi kötelezettségvállalását, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményből (GATT) fakadó származó jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres párbeszéd révén tartós együttműködés jöjjön létre a gazdasági, társadalmi és kulturális kérdésekről a jobb kölcsönös egyetértés elérésére;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy e megállapodás a gazdasági kapcsolataik fejlődését elősegítő légkört fog létrehozni, különösen a kereskedelem és beruházás, a gazdasági szerkezetátalakítás kulcsfontosságú ágazatai és a technológiai modernizálás területein,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1) Társulás jön létre egyrészről a Közösség és annak tagállamai, másrészről Tunézia között.

(2) E megállapodás célja:

- megfelelő keret biztosítása a Felek közötti politikai párbeszédhez, amely szoros kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé minden olyan területen, amelyet az ilyen párbeszédhez megfelelőnek tekintenek,

- a feltételek megteremtése az áruk, szolgáltatások és tőke kereskedelmének fokozatos liberalizálásához,

- a Felek között a kereskedelem és a harmonikus gazdasági és társadalmi kapcsolatok bővítésének elősegítése, nevezetesen párbeszéden és együttműködésen keresztül, hogy elősegítse Tunézia és a tunéziai nép fejlődését és prosperitását,

- a Maghreb-országok integrációjának előmozdítása Tunézia és a régió más országai közötti kereskedelem és együttműködés elősegítése révén,

- a gazdasági, társadalmi, kulturális és pénzügyi együttműködés elősegítése.

2. cikk

A Felek közötti kapcsolatok, valamint magának a megállapodásnak minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus elvek tiszteletben tartásán alapul, amelyek a belpolitikát és nemzetközi politikát irányítják és a megállapodás alapvető elemét képezik.

I. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

3. cikk

(1) Rendszeres politikai párbeszéd jön létre a Felek között. E párbeszéd segítséget nyújt a partnerek közötti olyan tartós szolidaritási kapcsolatok kiépítésében, amelyek hozzájárulnak a mediterrán térség prosperitásához, stabilitásához és biztonságához, és a megértés és tolerancia légkörét hozza létre a kultúrák között.

(2) A politikai párbeszéd és együttműködés célja különösen az, hogy:

a) megkönnyítse a Felek közötti közeledést a jobb kölcsönös megértés fejlődésén és a közös érdekű nemzetközi kérdések tekintetében a rendszeres koordináláson keresztül;

b) lehetővé tegye, hogy mindkét Fél figyelembe vegye a másik Fél álláspontját és érdekeit;

c) hozzájáruljon a biztonság és stabilitás megszilárdításához a mediterrán térségben és különösen a Maghreb-országokban;

d) segítse a közös kezdeményezések kifejlesztését.

4. cikk

A politikai párbeszéd valamennyi, a Felek közös érdekével bíró kérdést felöleli, különösen a béke, biztonság és regionális fejlődés biztosításához szükséges feltételeket az együttműködés - nevezetesen a Maghreb országcsoporton belül támogatásán keresztül.

5. cikk

Politikai párbeszédet folytatnak rendszeres időközönként és minden alkalommal, amikor erre szükség van, nevezetesen:

a) miniszteri szinten, elsősorban a Társulási Tanácson belül;

b) egyrészről Tunéziát és másrészről a Tanács elnökségét és a Bizottságot képviselő magas beosztású tisztviselők szintjén;

c) teljes mértékben kihasználnak minden diplomáciai csatornát, beleértve a rendszeres tájékoztatásokat, a konzultációkat nemzetközi találkozók alkalmával és a harmadik országokban lévő diplomáciai képviselők közötti érintkezéseket;

d) szükség szerint minden más olyan eszközzel, amely hasznosan hozzájárulhat a párbeszéd megszilárdításához és hatékonyságának növeléséhez.

II. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

6. cikk

A Közösség és Tunézia az e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 éves átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoz létre e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően és az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: GATT) és egyéb, a WTO-t létrehozó Egyezményhez csatolt többoldalú árukereskedelmi megállapodások rendelkezéseivel összhangban.

I. FEJEZET

IPARI TERMÉKEK

7. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Tunéziából származó termékekre kell alkalmazni, az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében említett termékek kivételével.

8. cikk

Semmilyen új behozatali vám vagy ezzel azonos hatású díj nem kerül bevezetésre a Közösség és Tunézia közötti kereskedelemben.

9. cikk

A Tunéziából származó termékeket vám- és vámmal azonos hatású díjaktól és mennyiségi korlátozások vagy az azokkal azonos hatású intézkedésektől mentesen hozzák be a Közösségbe.

10. cikk

(1) E fejezet rendelkezései nem zárják ki a Közösség részéről egy mezőgazdasági alkotóelem fenntartását a Tunéziából származó, az 1. mellékletben felsorolt termékek behozatala vonatkozásában.

A mezőgazdasági alkotóelem az áru előállításában felhasználásra kerültnek tekintett mezőgazdasági termékeknek a közösségi piacon alkalmazott ára és a harmadik országokból származó behozatal ára közötti különbségeket tükrözi, ahol az említett alaptermékek összköltsége magasabb a Közösségben. A mezőgazdasági alkotóelem meghatározott összeg vagy értékvám alakjában fordulhat elő. Az ilyen különbségeket, adott esetben, a mezőgazdasági alkotóelem tarifálásán alapuló specifikus vámok vagy értékvámok helyettesítik.

A 2. fejezet mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a mezőgazdasági alkotóelemre is.

(2) E fejezet rendelkezései nem zárják ki, hogy Tunézia külön előírjon egy mezőgazdasági alkotóelemet a Közösségből származó, a 2. mellékletben felsorolt termékekre alkalmazandó behozatali vámra. A mezőgazdasági alkotóelem meghatározott összeg vagy értékvám formájában fordulhat elő.

A 2. fejezet mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a mezőgazdasági alkotóelemre is.

(3) A 2. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek esetében Tunézia, e megállapodás hatálybalépésekor az 1995. január 1-jén hatályban lévőnél nem nagyobb behozatali vámokat és azokkal azonos hatású díjakat alkalmaz az e jegyzékben említett vámkontingensek keretén belül.

A vámok ipari alkotóelemének a (4) bekezdés alapján történő megszüntetése során az olyan termékek tekintetében alkalmazandó vámok szintje, amelyekre vonatkozóan a vámkontingenseket el kell törölni, nem lehet magasabb, mint az 1995. január 1-jén hatályban lévő vámok szintje.

(4) A 2. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek esetében Tunézia a megállapodás 11. cikkének (3) bekezdésében megállapított rendelkezéseknek megfelelően szünteti meg a vámok ipari alkotóelemét a 4. mellékletben megadott termékek tekintetében.

A 2. melléklet 1. és 3. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek esetében Tunézia a megállapodás 11. cikkének (3) bekezdésében megállapított rendelkezéseknek megfelelően szünteti meg a vámok ipari alkotóelemét az 5. mellékletben megadott termékek tekintetében.

(5) Az (1) és (2) bekezdés alapján alkalmazott mezőgazdasági alkotóelem csökkenthető, amennyiben a Közösség és Tunézia közötti kereskedelemben csökken valamely alapvető mezőgazdasági termékre alkalmazandó díj, vagy amennyiben az ilyen csökkenések a feldolgozott mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kölcsönös engedmények eredményei.

(6) Az (5) bekezdésben említett csökkentést, az érintett termékek jegyzékét és adott esetben azokat a vámkontingenseket, amelyek keretén belül a csökkentések alkalmazásra kerülnek, a Társulási Tanács állapítja meg.

11. cikk

(1) E megállapodás hatálybalépésének időpontjában el kell törölni a Tunéziában a Közösségből származó, a 3-6. mellékletben nem szereplő termékekre alkalmazott behozatali vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat.

(2) Azokat a behozatali vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat, amelyeket Tunéziában a Közösségből származó, a 3. mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan el kell törölni a következő menetrendnek megfelelően:

- e megállapodás hatálybalépésekor valamennyi vám és díj az alapvám 85%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő egy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 70%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő két év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 55%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő három év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 40%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 25%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével eltörlésre kerülnek a fennmaradó vámok.

(3) A 4. és 5. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó termékekre Tunéziában alkalmazott behozatali vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat fokozatosan el kell törölni a következő menetrendnek megfelelően:

A 4. mellékletben szereplő jegyzék esetében:

- e megállapodás hatálybalépése napján valamennyi vám és díj az alapvám 92%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő egy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 84%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő két év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 76%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő három év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 68%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 60%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 52%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő hat év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 44%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő hét év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 36%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő nyolc év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 28%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő kilenc év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 20%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő tíz év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 12%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő tizenegy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 4%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő tizenkét év elteltével eltörlésre kerülnek a fennmaradó vámok.

Az 5. mellékletben szereplő jegyzék esetében:

- e megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 88%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 77%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő hat év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 66%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő hét év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 55%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő nyolc év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 44%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő kilenc év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 33%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő tíz év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 22%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő tizenegy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 11%-ára csökken;

- e megállapodás hatálybalépését követő tizenkét év elteltével eltörlésre kerülnek a fennmaradó vámok.

(4) Abban az esetben, ha súlyos nehézségek merülnek fel egy adott termék vonatkozásában, a Társulási Bizottság közös megegyezéssel felülvizsgálhatja a (3) bekezdésben ismertetett megfelelő menetrendet azzal a feltétellel, hogy az a menetrend, amelynek a felülvizsgálatát kérték, nem hosszabbítható meg az érintett termék tekintetében a legfeljebb 12 éves átmeneti időn túlra. Ha a Társulási Bizottság nem hozott határozatot harminc napon belül attól a naptól számítva, hogy Tunézia benyújtotta a kérelmét a menetrend felülvizsgálatára, Tunézia átmenetileg, egy évet meg nem haladó időtartamra felfüggesztheti a menetrend végrehajtását.

(5) Valamennyi termék vonatkozásában az alapvám, amelyre a (2) és (3) bekezdésben megállapított egymást követő csökkentések alkalmazandók, a Közösséggel szemben 1995. január 1-jén ténylegesen alkalmazott vám.

(6) Ha 1995. január 1-je után valamilyen vámcsökkentést erga omnes alkalmaznak, a csökkentett vámok az (5) bekezdésben hivatkozott alapvámok helyébe lépnek attól a naptól kezdve, amikor az ilyen csökkentések alkalmazásra kerülnek.

(7) Tunézia közli a Közösséggel alapvámjait.

12. cikk

A 10., 11. cikk és a 19. cikk b) pontjának rendelkezései nem alkalmazandók a 6. mellékletben szereplő jegyzékben felsorolt termékekre. Az ilyen termékekre alkalmazandó rendelkezéseket a Társulási Tanács újra megvizsgálja a megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével.

13. cikk

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális vámokra is alkalmazni kell.

14. cikk

(1) Tunézia vámemelések vagy vámok újbóli bevezetése formájában olyan korlátozott időtartamú kivételes intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 11. cikk rendelkezéseitől.

Ezen intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló ágazatokra vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen, ha e nehézségek nagyarányú társadalmi problémákat idéznek elő.

Azok a Tunéziában a Közösségből származó termékekre alkalmazandó behozatali vámok, amelyeket ezen intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Közösségből származó termékekre nézve preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezen intézkedésekkel érintett termékek behozatalának teljes értéke nem haladhatja meg a Közösségből származó ipari termékek teljes behozatalának 15%-át, azon utolsó év során, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

Ezen intézkedéseket legfeljebb öt évig lehet alkalmazni, kivéve ha a Társulási Bizottság hosszabb időszakot engedélyez. Alkalmazásukat legkésőbb a legfeljebb tizenkét éves átmeneti időszak lejártával meg kell szüntetni.

Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal azonos hatású díjat és intézkedést eltörölték.

Tunézia tájékoztatja a Társulási Bizottságot az elfogadni kívánt kivételes intézkedésekről, és - a Közösség kérelmére - azok bevezetése előtt konzultációkat kell folytatni az érintett intézkedésekről és ágazatokról. Ilyen intézkedések elfogadásakor Tunézia a Bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk alapján bevezetett vámok eltörlésének menetrendjét. E menetrend előírja a vámok egyenlő éves részletekben történő megszüntetését, amely legkésőbb a bevezetésüket követő két év múlva kezdődik meg. A Társulási Bizottság ettől eltérő menetrendről is határozhat.

(2) Az (1) bekezdés negyedik albekezdésétől eltérve a Társulási Bizottság kivételesen, valamilyen új iparág megteremtésével kapcsolatos nehézségek figyelembevétele érdekében felhatalmazhatja Tunéziát az (1) bekezdés alapján már meghozott intézkedések fenntartására a tizenkét éves átmeneti időszak után legfeljebb hároméves időtartamra.

II. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK

15. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Tunéziából származó, az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében felsorolt termékekre kell alkalmazni.

16. cikk

A Közösség és Tunézia fokozatosan, egyre nagyobb mértékben liberalizálja az egymással folytatott mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmét.

17. cikk

(1) A Tunéziából származó mezőgazdasági és halászati termékekre a Közösségbe történő behozatalkor az 1. és 2. jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

(2) A Közösségből származó mezőgazdasági termékekre Tunéziába történő behozatalkor a 3. jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

18. cikk

(1) 2000. január 1-jétől a Közösség és Tunézia értékeli a helyzetet a 2001. január 1-jei hatállyal, a 16. cikkben foglalt céllal összhangban a Közösség és Tunézia által alkalmazandó liberalizációs intézkedések meghatározása érdekében.

(2) Az előző bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül és a Felek között a mezőgazdasági termékek rendszerének és az ilyen termékek különleges érzékenységének figyelembevételével a Közösség és Tunézia a Társulási Tanácsban rendszeresen megvizsgálja termékenként és kölcsönösségi alapon az egymásnak nyújtandó további engedmények lehetőségeit.

III. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

19. cikk

A GATT rendelkezéseinek sérelme nélkül:

a) semmilyen új, behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés nem kerül bevezetésre a Közösség és Tunézia közötti kereskedelemben;

b) e megállapodás hatálybalépésekor eltörlésre kerülnek a Tunézia és a Közösség közötti kereskedelemben a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések;

c) a Közösség és Tunézia sem vámot vagy vámmal azonos hatású díjat, sem mennyiségi korlátozást vagy azzal azonos hatású intézkedést nem alkalmaz a másik Fél kivitelére vonatkozóan.

20. cikk

(1) Amennyiben különleges szabályok bevezetésére kerülne sor a mezőgazdasági politikájuk megvalósítása vagy a meglévő szabályozásuk módosítása eredményeként, vagy ha módosításra vagy továbbfejlesztésre kerülnének a mezőgazdasági politikájuk megvalósítására hozott rendelkezések, a Közösség és Tunézia módosíthatja a megállapodásban meghatározott szabályokat az érintett termékek tekintetében.

Az ilyen módosítást végrehajtó Fél tájékoztatja erről a Társulási Bizottságot. A másik Fél kérésére összeül a Társulási Bizottság, hogy megfelelően figyelembe vegye e Fél érdekeit.

(2) Ha a Közösség vagy Tunézia, az (1) bekezdést alkalmazva, módosítja az e megállapodásban a mezőgazdasági termékekre megállapított szabályokat, a másik Fél területéről származó behozatalhoz a megállapodásban meghatározott előnyhöz hasonló előnyt nyújtanak.

(3) Az e megállapodásban meghatározott szabályok bármilyen módosítása, a másik Szerződő Fél kérésére, a Társulási Tanácson belüli konzultációk tárgyát képezi.

21. cikk

A Tunéziából származó termékek Közösségbe történő behozatalkor nem élveznek kedvezőbb elbánást, mint amelyet a tagállamok egymás között alkalmaznak.

E megállapodás rendelkezéseit a közösségi jogi rendelkezések Kanári-szigetekre történő alkalmazásáról szóló, 1991. június 26-i 1911/91/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

22. cikk

(1) Mindkét Fél tartózkodik minden olyan belső fiskális intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetve megkülönböztetést jelent az egyik Fél termékei és a másik Fél területéről származó hasonló termékek között.

(2) A két Fél egyikének területére exportált termékek után a belső közvetett adókat nem lehet nagyobb mértékben visszatéríteni, mint az azokra közvetlenül vagy közvetve kivetett közvetett adók összege.

23. cikk

(1) A megállapodás nem zárja ki, hogy a Felek vámuniókat, szabadkereskedelmi területeket vagy határ menti kereskedelmi rendszereket hozzanak létre vagy tartsanak fenn, kivéve, ha azok megváltoztatják a megállapodásban előírt kereskedelmi rendszert.

(2) Az ilyen vámuniókat vagy szabadkereskedelmi területeket létrehozó megállapodásokról, valamint, adott esetben, harmadik országok irányában alkalmazott saját kereskedelempolitikájukkal összefüggő más főbb kérdésekről a Felek a Társulási Bizottságban konzultációkat fognak tartani. Konzultációkra kerül sor különösen abban az esetben, ha harmadik ország csatlakozik a Közösséghez, hogy Tunézia és a Közösségnek a megállapodásban kifejezett kölcsönös érdekeit a Felek figyelembe vehessék.

24. cikk

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a másik Féllel folytatott kereskedelemben az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. cikke értelmében dömpingre kerül sor, e gyakorlat ellen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással, a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, valamint a 27. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

25. cikk

Ha valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben vagy olyan feltételek mellett hoznak be, hogy az:

- komoly kárt okoz a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek termelőinek a Szerződő Felek egyikének területén vagy ilyen károkozással fenyeget, vagy

- a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő vagy ilyen zavarok vagy nehézségek okozásával fenyegetnek,

- a Közösség vagy Tunézia a 27. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

26. cikk

Ha a 19. cikk c) pontja rendelkezéseinek betartása:

a) valamely terméknek olyan harmadik országba történő újrakiviteléhez vezet, amellyel szemben az exportáló Fél mennyiségi korlátozást, kiviteli vámot vagy azzal azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn; vagy

b) az exportáló Fél számára alapvetően szükséges termék komoly hiányát eredményezi vagy ezzel fenyeget,

és ha a fenti helyzetek az exportáló Fél számára jelentős nehézségeket idéznek elő, vagy ilyen nehézségek előidézését valószínűsíteni lehet, ez a Fél a 27. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezen intézkedéseknek megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és azokat meg kell szüntetni, ha a körülmények már nem indokolják a fenntartásukat.

27. cikk

(1) Abban az esetben, ha Tunézia vagy a Közösség azon termékek behozatalát, amely alkalmas a 25. cikkben említett nehézségek előidézésére, olyan közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi forgalom alakulásáról való gyors információszolgáltatás, erről tájékoztatja a másik Felet.

(2) A 24., 25. és 26. cikkben szabályozott esetekben az ott meghatározott intézkedések meghozatala előtt, a (3) bekezdés d) pontja esetében pedig mihelyt lehetséges, a Közösség vagy Tunézia, az adott esettől függően, a két Fél számára elfogadható megoldás keresése érdekében minden megfelelő információt megad a Társulási Bizottság számára.

Az intézkedések kiválasztásakor elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését.

Az érintett Fél azonnal tájékoztatja a Társulási Bizottságot a védintézkedésekről, és azokról rendszeres konzultációkat tartanak, különösen abból a célból, hogy eltöröljék azokat, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a 24. cikk tekintetében, mihelyt az importáló Fél hatóságai a vizsgálatot megkezdték, tájékoztatni kell az exportáló Felet a dömping-ügyről. Ha nem vetettek véget a dömpingnek a GATT VI. cikke értelmében, vagy nem született más kielégítő megoldás az ügy előterjesztéséről számított 30 napon belül, az importáló Fél megfelelő intézkedéseket hozhat;

b) a 25. cikk tekintetében, az e cikkben hivatkozott helyzetből származó nehézségeket megvizsgálás céljából a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni, amely az ilyen nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármilyen határozatot hozhat.

Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül a Társulási Bizottság vagy az exportáló Fél nem hozott határozatot a nehézségek megszüntetésére, vagy nem született más kielégítő megoldás, az importáló Fél a probléma orvoslására megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezen intézkedések nem terjedhetnek túl azon, ami a keletkezett nehézségek orvoslásához szükséges;

c) a 26. cikk tekintetében, az e cikkben említett helyzetekből származó nehézségeket megvizsgálás céljából a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni.

A Társulási Bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármilyen határozatot hozhat. Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül nem hozott határozatot, az exportáló Fél az érintett termék exportjára vonatkozóan megfelelő intézkedéseket hozhat;

d) ha azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot lehetetlenné teszik, Tunézia vagy a Közösség, amelyik érintett, a 24., 25. és 26. cikkben leírt helyzetekben azonnal olyan óvintézkedéseket hozhat, amelyek feltétlenül szükségesek a helyzet kezeléséhez, és erről haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

28. cikk

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre és a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat és korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, az állatok és a növények életének és egészségének védelme; a művészi, történelmi és régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme vagy az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak. E tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek az önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

29. cikk

A „származó termék” fogalmát e cím végrehajtása alkalmazásában és e területen a közigazgatási együttműködés módszerei vonatkozásában a 4. jegyzőkönyv határozza meg.

30. cikk

Az áruk Kombinált Nómenklatúráját kell alkalmazni az áruk besorolására a két Fél közötti kereskedelemben.

III. CÍM

A LETELEPEDÉSI JOG ÉS A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA

31. cikk

(1) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályát kiterjesztik az egyik Fél vállalkozásainak a másik Fél területén való letelepedés szabadságára és az egyik Fél vállalkozásai részéről a másik Fél területén a szolgáltatások fogyasztói számára a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó rendelkezések liberalizálására.

(2) A Társulási Tanács ajánlásokat tesz az (1) bekezdésben leírt célok elérésére.

Az ilyen ajánlások megtételekor a Társulási Tanács figyelembe veszi a kölcsönös legnagyobb kedvezményes elbánás megvalósításával és a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezményhez mellékelt Szolgáltatások Kereskedelmének Általános Egyezményében (a továbbiakban: „GATS”), különösen annak V. cikkében a Szerződő Felek vonatkozásában előírt megfelelő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban szerzett múltbeli tapasztalatokat.

(3) A Társulási Tanács végzi el a cél elérésének első kiértékelését legkésőbb a megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével.

32. cikk

(1) Kezdetben minden egyes Fél újra megerősíti a GATS szerinti kötelezettségeit, különösen azon kötelezettségét, hogy kölcsönös legnagyobb kedvezményes elbánást nyújtson azokban a szolgáltatási ágazatokban, amelyekre ez a kötelezettség kiterjed.

(2) A GATS-nak megfelelően, az ilyen elbánás nem vonatkozik:

a) a GATS V. cikkében meghatározott típusú megállapodás feltételei mellett valamelyik Fél által nyújtott előnyökre vagy egy ilyen megállapodás alapján hozott intézkedésekre;

b) a GATS-hoz valamelyik Fél által csatolt, a legnagyobb kedvezményes elbánás alóli kivételek jegyzékével összhangban nyújtott más előnyökre.

IV. CÍM

FIZETÉSEK, TŐKE, VERSENY ÉS MÁS GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TŐKEMOZGÁS

33. cikk

A 35. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy szabadon átváltható valutában engedélyezik a folyó ügyletekhez tartozó minden folyó fizetés teljesítését.

34. cikk

(1) A tőkemozgások mérlegében szereplő ügyletek tekintetében a Közösség és Tunézia e megállapodás hatálybalépésétől kezdve biztosítja a Tunéziában a hatályos jogszabályokkal összhangban létrehozott vállalatokban történt közvetlen beruházásokkal kapcsolatos szabad tőkemozgást, és azt, hogy az ilyen beruházások, valamint az azokból származó minden nyereség felszámolható és hazatelepíthető legyen.

(2) A Felek konzultálnak egymással azzal a céllal, hogy megkönnyítsék, és amikor eljön az ideje, teljes mértékben liberalizálják a tőkemozgást a Közösség és Tunézia között.

35. cikk

Amennyiben a Közösség egy vagy több tagállama vagy Tunézia a fizetési mérlege tekintetében súlyos nehézségekkel néz szembe, vagy ennek veszélye fenyeget, a Közösség vagy Tunézia, amelyik érintett, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben és a Nemzetközi Valutaalap létrehozásáról szóló egyezmény VIII. és XIV. cikkében meghatározott feltételek szerint elfogadhat olyan korlátozásokat a folyó ügyletekre, amelyek korlátozott időtartamúak, és nem terjedhetnek túl azon, ami a fizetési mérleg helyzetének orvoslásához feltétlenül szükséges. A Közösség vagy Tunézia, amelyik érintett, haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, és amint lehetséges, a másik Félnek átadja az érintett intézkedések megszüntetésére vonatkozó menetrendet.

II. FEJEZET

VERSENY ÉS MÁS GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

36. cikk

(1) E megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlenek a következők, amennyiben érinthetik a Közösség és Tunézia közötti kereskedelmet:

a) minden olyan, vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelynek a célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalkozás erőfölénnyel való visszaélése Tunézia vagy a Közösség területének egészén vagy jelentős részén;

c) minden olyan állami támogatás, amely torzítja a versenyt, vagy ennek torzításával fenyeget azáltal, hogy előnyben részesít egyes vállalkozásokat vagy egyes áruk termelését, azoknak az eseteknek a kivételével, amelyekben megengedett az eltérés az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés értelmében.

(2) Az e cikkel ellentétes magatartást az Európai Közösséget létrehozó szerződés 85., 86. és 92. cikkében foglalt szabályok alkalmazásából eredő kritériumok, és az Európai Szén- és Acélközösség hatálya alá tartozó termékek esetében az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 65. és 66. cikkének szabályai, valamint az állami támogatásra vonatkozó szabályok alapján, beleértve a másodlagos jogalkotást is, kell elbírálni.

(3) A Társulási Tanács e megállapodás hatálybalépésétől számított öt éven belül elfogadja az (1) és (2) bekezdés végrehajtásához szükséges szabályokat.

E szabályok elfogadásáig az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI., XVI. és XXIII. cikke értelmezéséről és alkalmazásáról szóló megállapodás rendelkezései alkalmazandók az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés megfelelő részeinek végrehajtási szabályaként.

(4) a) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása érdekében a Felek elismerik, hogy e megállapodás hatálybalépésétől számított első öt év alatt a Tunézia által nyújtott bármely állami támogatást annak a ténynek a figyelembevételével kell elbírálni, hogy Tunéziát az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott közösségi térségekkel azonos térségnek kell tekinteni.

Ugyanezen időtartam alatt Tunézia kivételesen, az ESZAK-acéltermékek tekintetében adhat állami támogatást szerkezetátalakítási célokra, feltéve hogy:

- ez az átalakítási időszak végén, rendes piaci körülmények között a támogatásban részesülő vállalkozások életképességéhez vezet,

- az ilyen támogatás mértéke és intenzitása szigorúan arra korlátozódik, ami okvetlenül szükséges az ilyen életképesség visszaállításához, és fokozatosan csökken,

- az átalakítási program kapcsolódik Tunéziában egy kapacitás-racionalizálási tervhez.

A Társulási Tanács Tunézia gazdasági helyzetének figyelembevételével minden ötödik évben meghatározza, hogy meg kell-e hosszabbítani az időtartamot.

b) Mindkét Szerződő Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások politikája terén, többek között oly módon, hogy évente tájékoztatja a másik Felet a nyújtott támogatás teljes összegéről és megoszlásáról, valamint - a másik Fél kérésére - a támogatási rendszerekről. Az egyik Fél kérésére a másik Fél tájékoztatást ad az egyedi állami támogatásokról is.

(5) A II. cím II. fejezetében említett termékek tekintetében:

- az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható,

- az (1) bekezdés a) pontjával ellentétes bármely magatartást a Közösség által az Európai Közösséget létrehozó szerződés 42. és 43. cikke alapján megállapított kritériumok, és különösen a 26/62. számú tanácsi rendeletben foglalt kritériumok szerint kell elbírálni.

(6) Ha Tunézia vagy a Közösség úgy véli, hogy valamely magatartás ellentétes az (1) bekezdés rendelkezéseivel, és:

- az esettel a (3) bekezdésben említett végrehajtási szabályok alapján nem foglalkoznak megfelelően, vagy

- nincsenek ilyen szabályok, és az ilyen magatartás a másik Fél érdekeit komolyan sérti vagy ezzel fenyeget, vagy a másik Fél hazai iparának, ideértve annak szolgáltatóiparát is, anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

a Társulási Bizottságban történt konzultáció után vagy az ügynek konzultáció céljából a Társulási Bizottság elé történt beterjesztését követő 30 munkanap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

Az e cikk (1) bekezdésének c) pontjával összeegyeztethetetlen magatartás esetén, ha arra az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény alkalmazandó, ezen intézkedéseket csak az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben, illetve más - a Felek között alkalmazandó és a GATT keretében tárgyalt - vonatkozó szerződésben meghatározott eljárásokkal és feltételekkel összhangban lehet meghozni.

(7) A (3) bekezdéssel összhangban elfogadott eltérő rendelkezések sérelme nélkül, a Felek a szakmai és üzleti titok védelme által megkívánt korlátozások figyelembevételével folytatják az információcserét.

37. cikk

A tagállamok és Tunézia fokozatosan kiigazít - a GATT keretében vállalt kötelezettségeik sérelme nélkül - minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak biztosítására, hogy e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére ne létezzen semmilyen megkülönböztetés a tagállamok és Tunézia állampolgárai között azon feltételek tekintetében, amelyek mellett az árukat beszerzik és forgalomba hozzák. A Társulási Bizottságot tájékoztatni kell az e cél megvalósítása érdekében elfogadott intézkedésekről.

38. cikk

A közvállalkozások és a különleges vagy kizárólagos jogokkal bíró vállalkozások tekintetében a Társulási Tanács e megállapodás hatálybalépését követő ötödik évtől kezdve biztosítja, hogy nem kerülnek elfogadásra vagy fenntartásra olyan intézkedések, amelyek a Felek érdekeivel ellentétes irányban ható módon zavarják a Közösség és Tunézia közötti kereskedelmet. E rendelkezés nem gátolja, sem ténylegesen, sem jogi eszközökkel azon különleges feladatok végrehajtását, amelyekkel ezeket a vállalatokat megbízták.

39. cikk

(1) A Felek biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony oltalmát, a legszigorúbb nemzetközi szabványokkal összhangban. Ez magában foglalja az ilyen jogok érvényesítésének hatékony eszközét is.

(2) A Felek rendszeresen felülvizsgálják e cikk és a 7. melléklet végrehajtását. Ha a kereskedelemre hatással lévő nehézségek merülnek fel a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogokkal kapcsolatban, bármelyik Fél sürgős konzultációkat kérhet, hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak.

40. cikk

(1) A Felek megteszik a megfelelő lépéseket, hogy elősegítsék Tunézia részéről az ipari és mezőgazdasági élelmiszer-termékekre és tanúsítási eljárásokra vonatkozó európai szabványok és közösségi műszaki szabványok használatát.

(2) Az (1) bekezdésben kiindulási alapként megállapított elveket használva a Felek, amikor a körülmények ehhez megfelelőek, megállapodásokat kötnek a tanúsítványok kölcsönös elismeréséről.

41. cikk

(1) A Felek célul tűzik ki a közbeszerzési szerződések kölcsönös és fokozatos liberalizálását.

(2) A Társulási Tanács megteszi az (1) bekezdés végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

V. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

42. cikk

Célok

(1) A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy fokozzák a gazdasági együttműködésüket a kölcsönös érdekeiknek megfelelően és a partnerség szellemében, amely e megállapodás alapját képezi.

(2) A gazdasági együttműködés célja, hogy támogassa Tunézia saját, a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elérésére irányuló erőfeszítéseit.

43. cikk

Hatály

(1) Az együttműködés első és legfőbb célterületei azok a tevékenységi területek, amelyek a belső korlátok és nehézségek hatásától szenvednek, vagy amelyekre hatással van Tunézia gazdaságának, mint egésznek a liberalizálási folyamata, és közelebbről meghatározva, Tunézia és a Közösség közötti kereskedelem liberalizálása.

(2) Ehhez hasonlóan, az együttműködés olyan területekre irányul, amelyek valószínűleg egymáshoz közelebb hozzák a Közösség és Tunézia gazdasági ágazatait, különösen azokat, amelyek növekedést és foglalkoztatási lehetőséget hoznak létre.

(3) Az együttműködés erősíti a gazdasági integrációt a Maghreb-országok között minden olyan intézkedés igénybevételével, amelyek valószínűleg elősegítik az ilyen kapcsolatokat a régión belül.

(4) A környezet és ökológiai egyensúly megóvása a gazdasági együttműködés különböző területeinek központi elemét képezi.

(5) Ahol szükséges, a Felek megállapodással meghatározzák a gazdasági együttműködés más területeit.

44. cikk

Módszerek

A gazdasági együttműködés különösen magában foglalja az alábbiakat:

a) rendszeres gazdasági párbeszéd a két Fél között, amely kiterjed a makro-gazdaságpolitika minden szempontjára;

b) kommunikáció és információcsere;

c) tanácsadás, szakértők szolgáltatásainak igénybevétele és gyakorlati képzés;

d) közös vállalatok;

e) segítségnyújtás technikai, igazgatási és szabályozási ügyekben.

45. cikk

Regionális együttműködés

E megállapodás kibontakoztatása érdekében a Felek elősegítenek minden olyan tevékenységet, amelynek regionális hatása van vagy harmadik országok bevonásával jár, nevezetesen:

a) régión belüli kereskedelem a Maghreb-országokon belül;

b) környezetvédelmi ügyek;

c) gazdasági infrastruktúra fejlesztése;

d) tudományos és technológiai kutatás;

e) kulturális ügyek;

f) vámügyek;

g) regionális intézmények és közös vagy harmonizált programok és politikák létrehozása.

46. cikk

Oktatás és képzés

Az együttműködés célja:

a) az oktatás és képzés területén, ideértve a szakképzést is, jelentős fejlődést biztosító módok keresése;

b) különleges hangsúly helyezése arra, hogy a nők hozzáférhessenek az oktatáshoz, ideértve a műszaki képzést, felsőoktatást és szakképzést is;

c) a Felek területein működő szaktestületek között tartós kapcsolatok létesítésének előmozdítása a tapasztalatok és módszerek összegyűjtése és cseréje érdekében.

47. cikk

Tudományos, műszaki és technológiai együttműködés

Az együttműködés célja:

a) a Felek tudományos közösségei közötti állandó kapcsolatok létesítésének előmozdítása, nevezetesen a következők segítségével:

- Tunézia számára a Közösség kutatási és technológiai fejlesztési programjaihoz való hozzáférés biztosítása az ilyen programokba a nem közösségi országok bevonását szabályozó közösségi szabályoknak megfelelően,

- Tunézia részvétele decentralizált együttműködési hálózatokban,

- a képzés és kutatás területén együttműködés elősegítése;

b) Tunézia kutatási képességeinek javítása;

c) technológiai innovációra való ösztönzés, valamint új technológia és know-how átadása;

d) minden olyan tevékenység elősegítése, amelynek célja együttműködés létrehozása regionális szinten.

48. cikk

Környezet

Az együttműködés célja a környezet állapotromlásának megakadályozása, a környezet minőségének javítása, az emberi egészség védelme és a természeti erőforrások ésszerű használatának elérése a fenntartható fejlődés biztosítására.

A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy együttműködnek, többek között, a következő területeken:

a) talaj- és vízminőség;

b) a fejlődés, különösen az ipari fejlődés következményei (főleg létesítmények és hulladék biztonsága);

c) a tenger szennyeződésének ellenőrzése és megakadályozása.

49. cikk

Ipari együttműködés

Az együttműködés célja:

a) a Felek gazdasági szereplői közötti gazdasági együttműködés elősegítése, beleértve Tunézia részéről a Közösség üzleti hálózataihoz és decentralizált együttműködési hálózataihoz való hozzáféréssel kapcsolatos együttműködést is;

b) Tunézia állami és magánszektor iparának (a mezőgazdasági élelmiszeripart is ideértve) korszerűsítésére és szerkezetátalakítására irányuló erőfeszítés támogatása;

c) olyan környezet elősegítése, amely támogatja a magánkezdeményezést a hazai és exportpiacokra történő kibocsátás ösztönzése és az áruválaszték bővítése céljából;

d) Tunézia emberi erőforrásainak és ipari potenciáljának a legnagyobb mértékű felhasználása az innováció és a kutatás, illetve a technológiai fejlesztés területein egy hatékonyabb politika révén;

e) a hitelhez való hozzáférés megkönnyítése a beruházás finanszírozásához.

50. cikk

Beruházásfejlesztés és -védelem

Az együttműködés célja kedvező környezet megteremtése a beruházások számára, és különösen a következők használata:

a) harmonizált és egyszerűsített eljárások, társberuházási szerkezet (különösen kis- és középvállalkozások összekapcsolására), beruházási lehetőségek azonosítása és ezekről információ biztosítása;

b) adott esetben jogi keret létrehozása beruházás elősegítésére, főleg Tunézia és a tagállamok részéről beruházásvédelmi megállapodások és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások megkötésén keresztül.

51. cikk

Együttműködés a szabványosításban és megfelelőségtanúsításban

A Felek együttműködnek az alábbiak fejlesztésében:

a) a közösségi szabályok használata a szabványosításban, méréstanban, minőség-ellenőrzésben és megfelelőségtanúsításban;

b) a tunéziai laboratóriumok korszerűsítése, amely végső fokon a megfelelőségtanúsítás kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások megkötéséhez vezet;

c) Tunéziában a szabványosításért és minőségért, valamint a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonért felelős testületek.

52. cikk

Jogszabályok közelítése

Az együttműködés célja Tunézia segítése, hogy a jogalkotását közelebb vigye a Közösség jogalkotásához az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken.

53. cikk

Pénzügyi szolgáltatások

Az együttműködés célja egymáshoz közelebb álló közös szabályok és szabványok elérése a következőket is magában foglaló területeken:

a) Tunézia pénzügyi ágazatainak támogatása és szerkezeti átalakítása;

b) Tunéziában a pénzügyi szolgáltatások számvitelének, auditálásának, felügyeletének és szabályozásának, valamint a pénzügyi felügyeleti ellenőrzésnek a javítása.

54. cikk

Mezőgazdaság és halászat

Az együttműködés célja:

a) a mezőgazdaság és halászat korszerűsítése és szerkezeti átalakítása olyan módszereken keresztül, mint például az infrastruktúra és berendezések korszerűsítése, a csomagolási és tárolási módszerek fejlesztése, illetve a magánforgalmazási, valamint forgalmazási láncok fejlesztése;

b) kibocsátás és külső piacok bővítése;

c) együttműködés elérése egészségügyi, növény-egészségügyi és termesztési módszerek területén.

55. cikk

Közlekedés

Az együttműködés célja:

a) a transzeurópai főbb közlekedési útvonalakkal összefüggésben a közös érdekeltségű közúti, vasúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra szerkezeti átalakításának és korszerűsítésének elérése;

b) a Közösségben alkalmazott üzemeltetési szabványokhoz hasonló szabványok meghatározása és alkalmazása;

c) a felszerelés felfejlesztése a közösségi színvonalra, különösen ott, ahol ez kombinált szállítással, konténerizációval és átrakással kapcsolatos;

d) a közúti közlekedés és a repülőterek, a légi forgalom és a vasutak irányításának fokozatos javítása.

56. cikk

Távközlés és információtechnológia

Az együttműködés a következőkre irányul:

a) a távközlés általános keretei;

b) információtechnológia és távközlések szabványosítása, megfelelőségvizsgálata és tanúsítása;

c) új információtechnológiák elterjesztése, különösen hálózatokkal és hálózatok összekapcsolásával kapcsolatban (ISDN - integrált szolgáltatások digitális hálózata - és EDI - elektronikus adatcsere);

d) új kommunikációs és információtechnológiai lehetőségek kutatásának és fejlesztésének ösztönzése az információtechnológiával, kommunikációs eszközökkel, szolgáltatásokkal és létesítményekkel kapcsolatos javak, szolgáltatások és alkalmazások piacának fejlesztése céljából.

57. cikk

Energia

Az együttműködés a következőkre irányul:

a) megújítható energia;

b) energiamegtakarítás elősegítése;

c) adatbázisok olyan hálózataival kapcsolatos alkalmazott kutatás, amely összekapcsolja a két Fél gazdasági és szociális területen tevékenykedő szereplőit;

d) az energiahálózatok korszerűsítésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítések és az ilyen hálózatoknak a Közösség hálózataival való összekapcsolásának támogatása.

58. cikk

Idegenforgalom

Az együttműködés célja az idegenforgalom fejlesztése, különösen a következők tekintetében:

a) a vendéglátás irányítása és a vendéglátással kapcsolatos különböző területeken a szolgáltatás minőségéről való gondoskodás;

b) piaci értékesítés fejlesztése;

c) az ifjúsági idegenforgalom felélénkítése.

59. cikk

Vámügyi együttműködés

(1) Az együttműködés célja a tisztességes kereskedelem biztosítása és a kereskedelmi szabályok betartása. Az együttműködés a következőkre irányul:

a) a vámellenőrzések és -eljárások egyszerűsítése;

b) az egységes vámokmány (EV) használatának meghonosítása, és a közösségi és a tunéziai árutovábbítás között kapcsolat létesítése.

(2) Az e megállapodásban meghatározott más együttműködési formák, különösen a 61. és 62. cikkben előírtak sérelme nélkül a Szerződő Felek közigazgatási hatóságai kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak az 5. jegyzőkönyv feltételeinek megfelelően.

60. cikk

Statisztikai együttműködés

Az együttműködés célja a Felek által használt módszerek egymáshoz való közelítése és az adatok használata az e megállapodás hatálya alá tartozó minden olyan területen, amelyhez statisztikák gyűjthetők össze.

61. cikk

Pénzmosás

(1) A Felek egyetértenek abban, hogy erőfeszítéseket kell tenni és együtt kell működni, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszerüknek pénzmosásra történő felhasználását általában bűnözésből, különösen a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek terén.

(2) Az együttműködés e téren kiterjed a közigazgatási és technikai segítségnyújtásra a pénzmosás elleni olyan megfelelő szabályok bevezetése érdekében, amelyek egyenértékűek azon szabályokkal, amelyeket a Közösség és az e téren működő más nemzetközi fórumok, ideértve a Pénzügyi Akció Munkacsoportot (FATF), elfogadtak.

62. cikk

Kábítószer-használat és -kereskedelem elleni harc

(1) Az együttműködés célja:

a) a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításának (termelésének) és szállításának, valamint kereskedelmének megakadályozására és mindezek elleni harcra irányuló politika és intézkedések hatékonyságának javítása;

b) az ilyen termékek tiltott fogyasztásának megszüntetése.

(2) A Felek együttesen megfelelő együttműködési stratégiákat és módszereket határoznak meg a saját jogalkotásuknak megfelelően e célok eléréséhez. A nem közösen végrehajtott intézkedések tekintetében konzultációkat tartanak és szorosan koordinálják azokat.

Az ilyen intézkedésbe bevonhatók a megfelelő állami és magánszektorbeli intézmények és nemzetközi szervezetek, a Tunéziai Köztársaság kormányzatával, és a Közösség, valamint a tagállamok megfelelő hatóságaival együttműködve.

(3) Az együttműködés különösen a következő területekre terjed ki:

a) kábítószerfüggők kezeléséhez és rehabilitációjához klinikák/kezelőotthonok és tájékoztató központok létrehozása vagy bővítése;

b) megelőző, tájékoztató, oktató és epidemiológiai kutatási projektek végrehajtása;

c) kábítószer-alapanyagok, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához felhasznált egyéb lényeges alkotórészek diverziójának megakadályozásához olyan szabványok létrehozása, amelyek egyenértékűek a Közösség és a megfelelő nemzetközi hatóságok, különösen a Kémiai Akció Munkacsoport (CATF) által elfogadott szabványokkal.

63. cikk

A két fél együttesen létrehozza azokat az eljárásokat, amelyek az e cím hatálya alá tartozó területeken az együttműködés eléréséhez szükségesek.

VI. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉS SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN

I. FEJEZET

MUNKAVÁLLALÓK

64. cikk

(1) Minden egyes tagállam területén a törvényesen alkalmazott tunéziai állampolgárságú munkavállalók részére biztosított elbánás a munkakörülményeket, a javadalmazást és az elbocsátást illetően - az adott tagállam saját állampolgáraihoz viszonyítva - mentes az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés alól.

(2) Minden tunéziai munkavállalóra, aki jogosult valamely tagállam területén határozott idejű munkavállalói jogviszonyba lépni, az (1) bekezdés rendelkezései vonatkoznak a munkakörülményeket és javadalmazást tekintve.

(3) Tunézia ugyanilyen elbánást biztosít a területén foglalkoztatott munkavállalóknak, akik valamely tagállam állampolgárai.

65. cikk

(1) A következő bekezdések rendelkezéseire is figyelemmel, a tunéziai állampolgárságú munkavállalók és velük együtt élő családtagjaik a szociális biztonság területén olyan elbánásban részesülnek, amely mentes minden, állampolgárság alapján történő megkülönböztetéstől azoknak a tagállamoknak az állampolgáraihoz viszonyítva, ahol foglalkoztatják őket.

A szociális biztonság fogalma a betegségi és anyasági ellátásokkal, rokkantsági, öregségi ellátásokkal és túlélő hozzátartozói nyugdíjjal, munkahelyi baleseti és foglalkozási megbetegedéshez kapcsolódó ellátásokkal, haláleseti juttatásokkal, munkanélküli segélyekkel és családi támogatásokkal foglalkozó társadalombiztosítási ágazatokat öleli fel.

E rendelkezések azonban nem eredményezik az EK-Szerződés 51. cikke alapján a közösségi jogalkotásban előírt más összehangolási szabályok alkalmazását, az e megállapodás 67. cikkében megállapított feltételek kivételével.

(2) A különböző tagállamokban az ilyen munkavállalók által eltöltött valamennyi biztosítási, foglalkoztatási és tartózkodási időt össze kell adni a Közösségben letelepedett munkavállalókat és családtagjaikat megillető öregségi, rokkantsági és túlélő hozzátartozói ellátások, családi támogatások, betegségi és anyasági ellátások meghatározására, valamint részükre orvosi ellátás nyújtása céljából.

(3) Az érintett munkavállalók a Közösségben letelepedett családtagjaik után családi támogatásokat kapnak.

(4) Az érintett munkavállaló az adós tagállam vagy tagállamok törvényi szabályozása alapján az alkalmazott átváltási árfolyamok mellett szabadon át tudja utalni Tunéziába az öregségi és túlélő hozzátartozói, munkahelyi baleseti vagy foglalkozási megbetegedéshez kapcsolódó, illetve a munkahelyi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből származó rokkantsági nyugdíjakat vagy járadékokat, a nem járulékalapú ellátások kivételével.

(5) Tunézia az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározotthoz hasonló elbánást biztosít a területén foglalkoztatott olyan munkavállalóknak, akik valamely tagállam állampolgárai, valamint azok családtagjainak.

66. cikk

E fejezet rendelkezései nem alkalmazandók a Feleknek azokra az állampolgáraira, akik törvénytelenül tartózkodnak vagy dolgoznak a befogadó országuk területén.

67. cikk

(1) E megállapodás hatálybalépését követő első év elteltét megelőzően a Társulási Tanács rendelkezéseket fogad el a 65. cikkben előírt elvek megvalósításához.

(2) A Társulási Tanács részletes szabályokat állapít meg olyan közigazgatási együttműködés céljából, amely az (1) bekezdésben említett rendelkezések alkalmazásához megadja a szükséges igazgatási és ellenőrzési garanciákat.

68. cikk

A Társulási Tanács által a 67. cikkel összhangban megállapított rendelkezések nem érintik a Tunézia és a tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokból származó jogokat és kötelezettségeket, ha azon megállapodások kedvezőbb elbánást biztosítanak Tunézia vagy a tagállamok állampolgárai részére.

II. FEJEZET

PÁRBESZÉD SZOCIÁLIS ÜGYEKBEN

69. cikk

(1) A Felek rendszeres párbeszédet folytatnak minden, számukra fontos szociális ügyben.

(2) Ilyen párbeszédet használnak a haladás elérésére szolgáló módok keresésére a munkavállalók mozgásának és egyenlő elbánásának, valamint szociális integrációjának terén azon tunéziai és közösségi állampolgárok vonatkozásában, akik törvényesen tartózkodnak a befogó országuk területén.

(3) A párbeszéd különösen a következőkkel kapcsolatos valamennyi kérdésre terjed ki:

a) a migráns közösségek élet- és munkakörülményei;

b) migráció;

c) illegális migráció és azoknak a személyeknek a visszatérését szabályozó feltételek, akik megszegték a befogadó országaikban a tartózkodási jogra és a letelepedési jogra vonatkozó jogszabályokat;

d) a tunéziai és közösségi állampolgárok közötti egyenlő bánásmód ösztönzésére, kultúrák és civilizációk kölcsönös megismerésére, a tolerancia elősegítésére és a megkülönböztetés megszüntetésére szolgáló tervek és programok.

70. cikk

Szociális ügyekben a párbeszédet ugyanolyan szinteken és ugyanazokkal az eljárásokkal összhangban kell folytatni, mint amelyet e megállapodás I. címe előír, amely önmagában is keretet biztosíthat ehhez a párbeszédhez.

III. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS SZOCIÁLIS TERÜLETEN

71. cikk

A Felek között szociális területen az együttműködés megerősítése céljából projekteket és programokat hajtanak végre a Felek érdeklődésére számot tartó valamennyi területen.

Elsőbbséget biztosítanak az alábbiaknak:

a) a migrációs nyomás csökkentése, különösen munkahelyek létrehozásával és az oktatás fejlesztésével azon területeken, ahonnan a migránsok érkeznek;

b) az érintett állam jogszabályai értelmében a törvénytelen állapotuk miatt hazatelepített személyek újbóli letelepítése;

c) a nők szerepének növelése a gazdasági és szociális fejlődési folyamatban az oktatáson és a médián keresztül a vonatkozó tunéziai politikával összhangban;

d) Tunézia családtervezési, valamint anya- és gyermekvédelmi programjai támogatása és fejlesztése;

e) a szociális védelmi rendszer javítása;

f) az egészségügyi ellátási rendszer javítása;

g) a szegény, sűrűn lakott területeken az életkörülmények javítása;

h) a tagállamokban tartózkodó tunéziai és európai fiatalok vegyes csoportjai számára csere- és szabadidős programok megvalósítása és finanszírozása a kultúráik kölcsönös megismerése és a tolerancia elősegítése céljából.

72. cikk

A tagállamokkal és a megfelelő nemzetközi szervezetekkel együttműködési programok hajthatók végre.

73. cikk

E megállapodásnak hatálybalépését követő első év elteltét megelőzően a Társulási Tanács létrehoz egy munkacsoportot. E munkacsoport lesz felelős az 1-3. fejezet rendelkezései végrehajtásának folyamatos és rendszeres kiértékeléséért.

IV. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN

74. cikk

(1) A kölcsönös megismerés és megértés növelésére, figyelemmel a már végrehajtott tevékenységekre, a Felek kötelezettséget vállalnak, hogy - miközben tiszteletben tartják egymás kultúráját - erősebb alapot biztosítanak a tartós kulturális párbeszédhez, és elősegítik a közöttük megvalósuló folyamatos kulturális együttműködést, anélkül, hogy eleve kizárnának bármilyen tevékenységi területet.

(2) Az együttműködési projektek és programok összeállításában és a közös tevékenységek végrehajtásában a Felek külön hangsúlyt helyeznek a fiatalokra, az írott és audiovizuális kifejezési és kommunikációs eszközökre, örökségük védelmére, valamint a kultúra terjesztésére.

(3) A Felek egyetértenek abban, hogy a Közösségben vagy annak egy vagy több tagállamában már folyamatban lévő kulturális együttműködési programok kiterjeszthetők Tunéziára.

VII. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

75. cikk

A megállapodás céljainak teljes mértékű elérése érdekében pénzügyi együttműködést valósítanak meg Tunézia javára a megfelelő pénzügyi eljárásokkal és erőforrásokkal összhangban.

Ezen eljárásokat a Felek közötti kölcsönös megállapodással fogadják el a legalkalmasabb eszközök segítségével e megállapodás hatálybalépésekor.

Az e megállapodás V. és VI. címének hatálya alá tartozó területeken kívül az együttműködés kiterjed az alábbiakra:

- a gazdaság korszerűsítését célzó reformok megkönnyítése,

- a gazdasági infrastruktúra korszerűsítése,

- magánberuházás és munkahelyteremtési tevékenységek elősegítése,

- egy szabadkereskedelmi terület fokozatos bevezetésének a tunéziai gazdaságra gyakorolt hatásainak figyelembevétele, különösen ott, ahol ez érinti az ipar korszerűsítését és szerkezeti átalakítását, kísérő szociálpolitikai intézkedések.

76. cikk

A földközi-tengeri országokban a strukturális alkalmazkodási programok támogatására szánt közösségi eszközök keretén belül - és a tunéziai hatóságokkal és más hozzájárulókkal, különösen a nemzetközi pénzügyi intézményekkel szoros együttműködésben - a Közösség megvizsgálja a Tunézia által végrehajtott strukturális politika támogatásának alkalmas módjait a pénzügyi egyensúly helyreállítására minden kulcsfontosságú szempontból és a növekedés fellendítésére vezető gazdasági környezet létrehozására, ezzel egyidejűleg növelve a társadalmi jólétet.

77. cikk

Az olyan kivételes makroökonómiai és pénzügyi problémák - amelyek a megállapodás fokozatos megvalósításából származhatnak - kezelésére irányuló koordinált fellépés biztosítására a Felek gondosan figyelik a Közösség és Tunézia között a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok fejlődését az V. címben meghatározott rendszeres gazdasági párbeszéd részeként.

VIII. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

78. cikk

A megállapodással Társulási Tanács jön létre, amely miniszteri szinten ül össze évente egy alkalommal, illetve amikor azt a körülmények igénylik, annak elnöke kezdeményezésére és a saját eljárási szabályaiban megállapított feltételeknek megfelelően.

A Társulási Tanács megvizsgál minden, a megállapodás keretei között felmerülő nagyobb jelentőségű ügyet, valamint más, közös érdekű kétoldalú és nemzetközi kérdést.

79. cikk

(1) A Társulási Tanács egyrészt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészt a Tunéziai Köztársaság kormányának tagjaiból áll.

(2) A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanács eljárási szabályaival összhangban képviseltethetik magukat.

(3) A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályait.

(4) A Társulási Tanács elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsának egy tagja, illetőleg a Tunéziai Köztársaság kormányának egy tagja, összhangban a Társulási Tanács eljárási szabályaiban megállapított rendelkezésekkel.

80. cikk

A Társulási Tanácsnak a megállapodás céljainak elérése érdekében, az ott előirányzott esetekben joga van határozatokat hozni.

A határozatok a Felekre kötelezőek, végrehajtásukra a Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket. A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is tehet.

A Társulási Tanács határozatait és ajánlásait a két Fél egyetértésével hozza.

81. cikk

(1) A Tanács hatáskörének tiszteletben tartásával e megállapodással létrejön egy Társulási Bizottság, amely felelős a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért.

(2) A Társulási Tanács teljes egészében vagy részben átruházhatja a Társulási Bizottságnak a hatáskörei egy részét.

82. cikk

(1) A Társulási Bizottság, amely tisztviselők szintjén ül össze, egyrészről az Európai Unió Tanácsa tagjainak és az Európai Bizottság tagjainak képviselőiből, és másrészről a Tunéziai Köztársaság kormányának képviselőiből áll.

(2) A Társulási Bizottság megállapítja saját eljárási szabályait.

(3) A Társulási Bizottság elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsa elnökségének egy képviselője, illetve a Tunéziai Köztársaság kormányának egy képviselője.

A Társulási Bizottság rendszerint váltakozva a Közösségben és Tunéziában ül össze.

83. cikk

A Társulási Bizottság rendelkezik azzal a hatáskörrel, hogy határozatokat hozzon az e megállapodásban foglaltak irányítására, valamint azon területeken, ahol a Tanács átruházta hatáskörét e bizottságra.

A Társulási Bizottság a Felek közötti egyetértéssel hozza a határozatait. E határozatok kötelezőek a Felekre, akik megteszik a szükséges intézkedéseket a meghozott határozatok végrehajtására.

84. cikk

A Társulási Tanács bármilyen munkacsoportot vagy bizottságot létrehozhat, amely szükséges a megállapodásban foglaltak végrehajtásához.

85. cikk

A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és a Tunéziai Köztársaság képviselőháza közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és a Tunéziai Köztársaság Gazdasági és Szociális Tanácsa közötti együttműködés és kapcsolattartás megkönnyítésére.

86. cikk

(1) Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből adódó bármely vitát a Társulási Tanács elé terjeszthet.

(2) A Társulási Tanács a vitát határozattal rendezheti.

(3) Mindkét fél köteles a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

(4) Abban az esetben, ha nem lehetséges a vitát a (2) bekezdés szerint rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másik Felet egy választottbíró kijelöléséről; ebben az esetben a másik Fél két hónapon belül köteles második választottbírót kijelölni. Ezen eljárás alkalmazása szempontjából a vitában a Közösséget és a tagállamokat együtt az egyik Félnek kell tekinteni.

A Társulási Tanács jelöli ki a harmadik választottbírót.

A választottbírák határozatukat többségi szavazattal hozzák.

A vitában érintett mindkét Fél köteles a választottbírák határozatának végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

87. cikk

A megállapodásban semmi sem akadályozza a Szerződő Feleket, hogy olyan intézkedéseket tegyenek:

a) amelyeket szükségesnek tartanak az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes információkiadás megakadályozására;

b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállítására, kereskedelmére vagy védelmi célokra elengedhetetlenül szükséges kutatásra, fejlesztésre vagy előállításra vonatkoznak, feltéve hogy ezen intézkedések nem befolyásolják hátrányosan a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;

c) amelyeket szükségesnek tartanak saját biztonságuk érdekében a közrend fenntartását érintő komoly belső zavargások esetén, vagy háború, illetve háborús fenyegetést jelentő komoly nemzetközi feszültség esetén, vagy olyan kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállaltak.

88. cikk

Az e megállapodásban szabályozott területen, az ebben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

- a Tunézia által a Közösséggel szemben alkalmazott intézkedések nem idézhetnek elő megkülönböztetést a tagállamok, azok állampolgárai, társaságai, illetve cégei között,

- a Közösség által Tunéziával szemben alkalmazott intézkedések nem idézhetnek elő megkülönböztetést Tunézia állampolgárai, társaságai, illetve cégei között.

89. cikk

Az e megállapodásban foglaltak közül semminek sincs olyan hatása, hogy:

- kiterjessze a valamelyik Fél által valamilyen nemzetközi megállapodásban vagy megegyezésben vállalt kötelezettségek alapján nyújtott pénzügyi előnyöket,

- megakadályozza valamelyik Fél által bármely olyan intézkedés elfogadását vagy alkalmazását, amelynek célja adócsalás vagy adókijátszás elkerülése,

- szembehelyezkedjék bármelyik Fél azon jogával, hogy adójogszabályainak a megfelelő rendelkezéseit alkalmazza azokra az adófizetőkre, akik nincsenek azonos helyzetben a lakóhelyük tekintetében.

90. cikk

(1) A Felek megtesznek minden általános vagy különös intézkedést, amely a megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Gondoskodnak arról, hogy a megállapodás céljai megvalósuljanak.

(2) Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően - a különösen sürgős esetektől eltekintve - meg kell adnia a Társulási Tanácsnak minden olyan megfelelő információt, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében.

Az intézkedések megválasztásánál elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését. Ezen intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot, ahol azokról a másik Fél kérésére konzultációkat kell tartani.

91. cikk

Az 1-5. jegyzőkönyv, valamint az 1-7. melléklet és a nyilatkozatok e megállapodás szerves részét képezik.

92. cikk

Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában a „Felek” kifejezés a vonatkozó hatáskörükkel összhangban egyrészről a Közösséget vagy a tagállamokat, vagy a Közösséget és annak tagállamait, másrészről Tunéziát jelenti.

93. cikk

E megállapodás határozatlan időre jön létre.

Bármelyik Fél, a másik Fél értesítésével, felmondhatja a megállapodást. E megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

94. cikk

E megállapodást egyrészről azon területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződések alkalmazandók, az e szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről a Tunéziai Köztársaság területén.

95. cikk

E megállapodás két-két eredeti példányban készült dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol, svéd és arab nyelven; e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

96. cikk

(1) E megállapodást a Szerződő Felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

E megállapodás attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy az első bekezdésben említett eljárásnak eleget tettek.

(2) A megállapodás hatálybalépésekor az Európai Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti együttműködési megállapodás, valamint az Európai Szén- és Acélközösség tagállamai és a Tunéziai Köztársaság közötti, 1976. április 25-én Tuniszban aláírt megállapodás helyébe lép.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

´Eγινεστις Bρυξέλλες, στιςδέκαεφτά Ioυλίoυχίλιαεννιακόσιαενενήνταέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne.

1. melléklet

A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK

KN-kód Árumegnevezés
403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
4031051 - Joghurt, ízesítve vagy a következő százalékban gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával, zsírtartalma:
- - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
4031053 - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27% tömegszázalék
4031059 - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - Más, zsírtartalma:
4031091 - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék
4031093 - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
4031099 - - - 6 tömegszázalékot meghaladó
4039071 - Más, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
- - Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:
- - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
4039073 - - -1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
4039079 - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - Más, zsírtartalma:
4039091 - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék
4039093 - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
4039099 - - - 6 tömegszázalékot meghaladó
7104000 Csemegekukorica, nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is, fagyasztva
7119030 Csemegekukorica, ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, az 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
15171010 - Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsítartalommal
15179010 - Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
17025000 Vegytiszta gyümölcscukor
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét is) kakaótartalom nélkül, kivéve a 17049010 KN-kód alá tartozó, 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonatot, más anyagok hozzáadása nélkül,
17041011 - Rágógumi, cukorbevonattal is:
- - 60 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is):
- - - Lapka alakú
17041019 - - - Másféle
- - 60 tömegszázalék vagy azt meghaladó szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is):
17041091 - - - Lapka alakú
17041099 - - - Másféle
17049030 - Fehér csokoládé
- Más:
17049051 - - Massza, beleértve a marcipánt is, legalább 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
17049055 - Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka
17049061 - Cukorral bevont termékek
- Más:
17049065 - - Gumicukorka és zselés cukorka, beleértve a cukorka alakban megjelenő gyümülcsmasszát is
17049071 - - Főzött édesség, töltött is
17049075 - - Vajas karamellacukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee)
- - Más:
17049081 - - - Sajtolt tabletta
17049099 - - - Másféle
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:
18061015 - - Szacharóztartalom nélkül vagy 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal
18061020 - - Legalább 5 tömegszázalék, de kevesebb mint 65 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal
18061030 - - Legalább 65 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal
18061090 - - Legalább 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal
18062010 - Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:
- - Legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal vagy összesítve legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejzsírtartalommal
18062030 - - Összesítve legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejzsírtartalommal
- Más:
18062050 - - Legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal
18062070 - - Tejcsokoládé morzsa
18062080 - - Csokoládé ízű bevonat
18062095 - - Másféle
- Más tömb, tábla vagy rúd alakban:
18063100 - - Töltött
18063210 - - Töltetlen:
- - - Gabona, gyümölcs vagy dió hozzáadásával
18063290 - - Más
18069011 - Más:
- - Csokoládé és csokoládés termék:
- - - Csokoládé, töltött is:
- - - Alkoholtartalommal
18069019 - - - Másféle
- - Más:
18069031 - - Töltött
18069039 - - Töltetlen
18069050 - Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékekből készült cukorkapótló
18069060 - Kakaótartalmú kenhető termékek
18069070 - Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez
18069090 - Más
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz.
190110 - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve
190120 - A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta
19019011 - Malátakivonat:
- - 90 tömegszázalékot meghaladó szárazanyag-tartalommal
19019019 - - Másféle
19019099 - Másféle
1902 Tészta, a 19022010 és 19022030 KN-kód alá tartozó töltött tészta kivételével; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is
190211 - Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
- - Tojástartalommal
19021910 - Közönséges búzaliszt- vagy búzakorpa-tartalom nélkül
19021990 - Más
- Töltött tészta, főzve vagy másképp elkészítve is:
19022091 - - Főzve
19022099 - - Másféle
- Más tészta:
19023010 - - Szárítva
19023090 - - Más
19024010 - Kuszkusz (búzadarakása):
- - Nem elkészítve
19024090 - - Más
19030000 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona, kukorica kivételével, szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve
19041010 - Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:
- - Kukoricából
19041030 - - Rizsből
19041090 - - Más
19049010 - Más:
- - Rizsből
19049090 - - Más
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is, áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek:
19051000 - Ropogós kenyér („knäckebrot”)
19052010 - Mézeskalács és hasonló:
- - 30 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)
19052030 - - Legalább 30 tömegszázalék, de kevesebb mint 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)
19052090 - - Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)
19053011 - Édes biscuit; gofri és ostya:
- - Csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítményekkel teljesen vagy részben bevonva vagy borítva:
- - - Legfeljebb 85 gramm nettó tömegű kiszerelésben
19053019 - - - Másféle
- - Más:
- - - Édes biscuit:
19053030 - - - Legalább 8 tömegszázalék tejzsírtartalommal
- - - Más:
19053051 - - - Szendvics biscuit
19053059 - - - Másféle
- - Gofri és ostya:
19053091 - - - Sózva, töltött is
19053099 - - - Másféle
19054010 - Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek:
- - Kétszersült
19054090 - - Más
19059010 - - Pászka
19059020 - - Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek
- - Más:
19059030 - - - Kenyér, méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva
19059040 - - - Gofri és ostya, 10 tömegszázalékot meg nem haladó víztartalommal
19059045 - - - Biscuit
19059055 - - - Extrudált vagy puffasztott termék, ízesített vagy sózott
- - Más:
19059060 - - - Édesítőanyag hozzáadásával
19059090 - - - Más
20019030 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20019040 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20041091 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
20049010 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
20052010 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20058000 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20089245 Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény
20089985 Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével, másképp elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül
20089991 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, másképp elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül
21011098 - Másféle
21012098 - Másféle
21013019 Pörkölt pótkávé, a pörkölt cikória kivételével
21013099 Pörkölt pótkávé, a pörkölt cikória kivételével, kivonata, eszenciája és koncentrátuma
21021031 - Sütőélesztő
21021039 - Másféle
2105 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:
21050010 - Tejzsírtartalom nélkül vagy ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó
- Tejzsírtartalma:
21050091 - - Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb
21050099 - - Legalább 7 tömegszázalék
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
21061080 - Más
21069010 - Sajtfondü
- Ízesített vagy színezett cukorszirup:
21069098 - - Másféle
22029091 Alkoholmentes ital, a 2009 KN-kód alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, tartalmaz a 0401-0404 KN-kód alá tartozó terméket, illetve ezeknek a zsiradékát
22029095 - Más, a 0401-0404 KN-kód alá tartozó termékekből előállított készítmény, amelynek zsírtartalma:
- - Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb
22029099 - - Legalább 2 tömegszázalék
29054300 Mannit
290544 Szorbit (D-glucit)
29054411 - Vizes oldatban:
- - Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú szorbittartalom alapján számítva
29054419 - - Másféle
- Más:
29054491 - - Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú szorbittartalom alapján számítva
29054499 - - Másféle
3501 Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők, a 35051050 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével:
350510 - Dextrinek és más átalakított keményítők
35051010 - - Dextrinek
- - Más átalakított keményítők:
35051090 - - - Más
350520 Keményítő-, dextrin- vagy más átalakítottkeményítő-alappal készített enyvek
380910 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok)
382360 Szorbit, a 290544 KN-kód alá tartozó kivételével:
38236011 - Vizes oldatban
- - Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú, a D-glucittartalomra számítva
38236019 - - Másfél
- Más:
38236091 - - Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú, a D-glucittartalomra számítva
38236099 - - Másféle

2. melléklet

A 10. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK

1. jegyzék * 
KN-kód Árumegnevezés Kontingens (tonna)
1519 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol 3480
15191100
15191200
15191300
15191910
15191930
15191990
15192000
1520 Glicerol (glicerin), tiszta is; glicerinvíz és glicerinlúg 154
15201000
15209000
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét is) kakaótartalom nélkül 186
17041011
17041019
17041091
17041099
17049010
17049030
17049051
17049055
17049061
17049065
17049071
17049075
17049081
17049099
1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is 100
180310
180320
1805 Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 431
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény 180
18061015
18061020
18061030
18061090
18062010
18062030
18062050
18062070
18062080
18062095
18063100
18063210
18063290
18069011
18069019
18069031
18069039
18069050
18069060
18069070
18069090
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, 762
19011000 másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy
19012000 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó
19019011 árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely
19019019 kakaóport nem, vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
19019091
19019099
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény 370
21061020
21061080
21069010
21069092
21069098
2203 Malátából készült sör 255
2208 Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; 532
220820 szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok
220830 előállításához
220840
220850
22089019
22089031
22089033
22089041
22089045
22089048
22089052
22089058
22089065
22089069
22089073
22089079
2402 Szivar 493
24021000
24022010
24022090
24029000
291590 Más karbonsavak 153
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők; keményítő-, dextrin- vagy más átalakított 1398
35051010 keményítőalappal készített enyvek
35051090
35052010
35052030
35052050
35052090
3809 Másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot 990
38091010 növelő anyagok
38091030
38091050
38091090
2. jegyzék
KN-kód Megnevezés
7104000 Csemegekukorica, nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is, fagyasztva
7119030 Csemegekukorica, ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
17025000 Vegytiszta gyümölcscukor
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában
20019030 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20019040 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20041091 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
20049010 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
20052010 Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20058000 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20089245 Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény
20089985 Kukorica, más mint csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), másképp elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül
20089991 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, másképp elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül
21011098 Kávén vagy kávékivonaton, -eszencián és -koncentrátumon alapuló készítmények, a 21011091 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével
21012098 Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum, és e termékeken, vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények, a 21012010 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
21013019 Pörkölt pótkávé, a pörkölt cikória kivételével
21013099 Pörkölt pótkávé, a pörkölt cikória kivételével, kivonata, eszenciája és koncentrátuma
29054300 Mannit
290544 Szorbit (D-Glucit)
29054411 - Vizes oldatban:
- - Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú szorbittartalom alapján számítva
29054419 - - Másféle
- Más:
29054491 - - Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú szorbittartalom alapján számítva
29054499 - - Másféle
ex 3501 Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok
382360 Szorbit, a 290544 KN-kód alá tartozó kivételével:
38236011 - Vizes oldatban:
- - Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú, D-glucit-tartalomra számítva
38236019 - - Másféle
- Más:
38236091 - - Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú, D-glucit-tartalomra számítva
38236099 - - Másféle
3. jegyzék
KN-kód Árumegnevezés
ex 1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
15171010 - Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsítartalommal
15179010 - Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona, a kukorica kivételével, szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve
19041010 - Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:
- - Kukoricából
19041030 - - Rizsből
19041090 - - Más
19049010 - Más:
- - Rizsből
19049090 - - Más
2105 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:
21050010 - Tejzsírtartalom nélkül vagy ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó
- Tejzsírtartalma:
21050091 - - Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb
21050099 - - Legalább 7 tömegszázalék
22029091 Alkoholmentes ital, a 2009 KN-kód alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, tartalmaz a 0401-0404 KN-kód alá tartozó terméket, illetve ezeknek a zsiradékát
22029095 - Más, a 0401-0404 KN-kód alá tartozó termékekből előállított készítmény, amelynek zsírtartalma:
- - Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb
22029099 - - Legalább 2 tömegszázalék

3. melléklet

KN-kód
505100 2508300 2528900 2620400
505900 2508401 2529100 2621000
1302120 2508409 2529210 2701110
1302130 2508500 2529220 2701120
1302140 2508600 2529300 2701190
1302190 2508700 2530100 2701200
1302200 2509000 2530200 2702100
1302310 2511200 2530300 2702200
1505100 2512000 2530900 2703000
1505900 2513110 2601110 2704001
1515601 2513190 2601120 2704002
1515609 2513210 2601200 2705000
1516200 2513290 2602000 2706000
1522000 2514000 2603000 2707101
1702909 2516110 2604000 2707109
1804000 2516120 2605000 2707201
2001909 2516210 2606000 2707209
2101200 2516220 2607000 2707301
2101300 2517100 2608000 2707309
2103301 2517200 2609000 2707401
2106100 2517300 2610000 2707409
2106900 2517410 2611000 2707501
2403100 2517490 2612100 2707509
2403910 2518100 2612200 2707600
2403990 2518200 2613100 2707910
2501001 2518300 2613900 2707990
2501009 2519100 2614000 2708100
2502000 2519900 2615100 2708200
2504100 2520100 2615900 2709009
2504900 2521000 2616100 2712109
2505100 2523300 2616900 2712209
2505900 2524000 2617100 2712909
2506100 2525100 2617900 2713119
2506210 2525200 2618000 2713129
2506290 2525300 2619000 2713909
2507001 2526100 2620110 2714108
2507002 2526200 2620190 2714109
2508100 2527000 2620200 2714909
2508200 2528100 2620300 2715002
2715009 2817000 2827510 2836100
2801100 2818100 2827590 2836200
2801200 2818200 2827600 2836300
2801300 2818300 2828100 2836409
2802000 2819100 2828901 2836500
2803000 2820100 2828902 2836600
2804100 2820900 2828909 2836700
2804210 2821100 2829110 2836910
2804290 2821200 2829190 2836920
2804300 2823000 2829900 2836930
2804400 2824100 2830100 2836990
2804500 2824200 2830200 2839110
2804610 2824900 2830300 2839190
2804690 2825100 2830901 2839200
2804800 2825200 2830909 2839900
2804900 2825300 2831100 2840110
2805110 2825400 2831900 2840190
2805190 2825500 2832100 2840200
2805210 2825600 2832200 2840300
2805220 2825700 2832300 2841100
2805300 2825800 2833110 2841200
2809100 2825909 2833190 2841300
2810000 2826110 2833210 2841400
2811110 2826120 2833220 2841500
2811210 2826190 2833230 2841600
2811220 2826200 2833240 2841700
2811230 2826300 2833250 2841800
2812100 2826900 2833260 2841900
2812900 2827100 2833270 2842100
2813100 2827200 2833290 2842901
2813900 2827310 2833300 2842909
2814100 2827320 2833400 2844400
2814200 2827330 2834220 2846100
2815110 2827340 2835100 2846900
2815120 2827350 2835210 2847000
2815201 2827360 2835220 2848100
2815202 2827370 2835230 2848900
2815300 2827380 2835249 2849100
2816100 2827390 2835260 2849200
2816200 2827410 2835290 2849900
2816300 2827490 2835390 2850000
2851001 2905150 2909410 2915120
2851002 2905160 2909420 2915130
2851009 2905170 2909430 2915210
2901100 2905190 2909440 2915220
2901210 2905210 2909490 2915230
2901220 2905220 2909500 2915240
2901230 2905290 2909600 2915290
2901240 2905310 2910100 2915310
2901290 2905320 2910200 2915320
2902110 2905390 2910300 2915330
2902190 2905410 2910900 2915340
2902200 2905420 2911000 2915350
2902300 2905430 2912110 2915390
2902410 2905440 2912120 2915400
2902420 2905490 2912130 2915500
2902430 2905500 2912190 2915600
2902440 2906110 2912210 2915700
2902500 2906120 2912290 2915900
2902600 2906130 2912300 2916110
2902700 2906140 2912410 2916120
2903110 2906190 2912420 2916130
2903120 2906210 2912490 2916140
2903130 2906290 2912500 2916150
2903140 2907110 2912600 2916190
2903150 2907120 2913000 2916200
2903160 2907130 2914110 2916310
2903190 2907140 2914120 2916320
2903210 2907150 2914130 2916330
2903220 2907190 2914190 2916390
2903230 2907210 2914210 2917110
2903510 2907220 2914220 2917120
2903590 2907230 2914230 2917130
2903610 2907290 2914290 2917140
2903621 2907300 2914300 2917190
2903690 2908100 2914410 2917200
2904200 2908200 2914490 2917310
2904900 2908900 2914500 2917320
2905110 2909110 2914610 2917330
2905120 2909190 2914690 2917340
2905130 2909200 2914700 2917350
2905140 2909300 2915110 2917360
2917370 2922290 2933390 3004311
2917390 2922300 2933400 3004319
2918110 2922410 2933510 3004321
2918120 2922420 2933590 3004329
2918130 2922490 2933610 3004391
2918140 2922500 2933690 3004399
2918150 2923100 2933710 3004401
2918160 2923200 2933790 3004409
2918170 2923900 2933900 3004501
2918190 2924100 2934100 3004509
2918210 2924210 2934200 3004901
2918220 2924290 2934300 3004909
2918230 2925110 2934901 3006200
2918290 2925190 2934909 3006300
2918300 2925200 2935000 3006400
2918900 2926100 2940000 3006500
2919000 2926200 3001100 3101000
2920100 2926900 3001200 3102100
2920901 2927000 3001901 3102210
2920909 2928000 3001909 3102290
2921110 2929100 3002100 3102300
2921120 2929900 3002200 3102400
2921190 2930100 3002310 3102500
2921210 2930200 3002390 3102600
2921220 2930300 3002900 3102700
2921290 2930400 3003101 3102800
2921300 2930900 3003109 3102900
2921410 2931002 3003201 3103100
2921420 2931009 3003209 3103200
2921430 2932110 3003311 3103900
2921440 2932130 3003319 3104100
2921450 2932190 3003391 3104200
2921490 2932210 3003399 3104300
2921510 2932290 3003401 3104900
2921590 2932901 3003409 3105100
2922110 2932909 3003901 3105200
2922120 2933110 3003909 3105300
2922130 2933190 3004101 3105400
2922190 2933210 3004109 3105510
2922210 2933290 3004201 3105590
2922220 2933310 3004209 3105600
3105901 3301120 3502900 3705900
3105909 3301130 3503001 3707100
3201100 3301140 3503009 3707900
3201200 3301190 3504000 3801100
3201300 3301210 3505100 3801200
3201900 3301220 3505200 3801300
3202100 3301230 3506910 3801900
3202900 3301240 3506991 3802100
3203000 3301250 3506992 3802900
3204110 3301260 3506999 3803000
3204120 3301291 3507100 3804001
3204130 3301299 3507900 3804009
3204140 3301300 3701100 3805100
3204150 3301901 3701200 3805200
3204160 3301902 3701910 3805900
3204170 3301903 3701990 3806100
3204190 3302900 3702100 3806200
3204200 3401111 3702200 3806300
3204900 3402120 3702310 3806901
3205000 3402130 3702320 3806909
3206100 3402191 3702390 3807000
3206200 3403111 3702410 3809100
3206300 3403119 3702420 3809910
3206410 3403191 3702430 3809920
3206420 3403199 3702440 3809990
3206430 3403910 3702510 3810100
3206490 3403990 3702520 3810900
3206500 3404100 3702530 3811110
3207100 3404200 3702540 3811190
3207200 3404900 3702550 3811210
3207300 3405200 3702560 3811290
3207400 3405300 3702910 3811900
3212100 3405400 3702920 3812100
3212901 3405901 3702930 3812200
3213100 3405909 3702940 3812300
3213900 3407001 3702950 3814000
3214900 3407002 3703100 3815110
3215901 3407009 3703200 3815120
3215902 3501100 3703900 3815190
3215909 3501900 3705100 3815900
3301110 3502100 3705200 3816000
3817100 3905909 3921120 4009409
3817200 3906100 3921140 4009501
3818000 3906909 3921190 4009509
3820000 3907100 3926201 4010101
3821000 3907200 3926902 4010102
3822000 3907300 3926903 4010109
3823100 3907400 3926904 4010910
3823200 3907600 3926907 4010991
3823300 3907910 4001100 4010992
3823400 3907991 4001210 4010999
3823500 3907999 4001220 4011300
3823600 3908100 4001290 4014100
3823901 3908900 4001300 4014901
3823902 3909102 4002110 4014909
3823903 3909109 4002190 4015110
3901100 3909201 4002200 4015190
3901200 3909209 4002310 4015900
3901300 3909301 4002390 4016100
3901901 3909309 4002410 4016940
3901909 3909401 4002490 4016951
3902200 3909409 4002510 4016959
3902300 3909501 4002590 4016991
3902901 3909509 4002600 4016999
3902909 3910001 4002700 4017001
3903110 3910009 4002800 4017002
3903190 3911100 4002910 4101100
3903200 3911900 4002990 4101210
3903300 3912110 4003000 4101220
3903901 3912120 4004000 4101290
3903909 3912200 4005100 4101300
3904100 3912310 4005200 4101400
3904210 3912390 4005910 4102100
3904300 3912900 4005990 4102210
3904400 3913100 4006100 4102290
3904500 3913900 4006900 4103100
3904610 3914000 4007000 4103200
3904901 3918101 4009201 4103900
3904909 3918102 4009209 4104101
3905190 3918901 4009301 4104102
3905200 3918902 4009309 4104221
3905901 3919900 4009401 4104291
4104311 4602100 5003900 5301210
4104391 4602900 5004000 5301290
4105121 4701000 5005000 5301300
4105201 4702000 5006001 5302100
4106121 4703110 5006002 5302900
4106201 4703190 5007100 5303100
4107210 4703210 5007201 5303900
4107290 4703290 5007209 5304100
4107900 4704110 5007901 5304900
4111000 4704190 5007909 5305110
4204001 4704210 5101110 5305190
4204009 4704290 5101190 5305210
4401100 4705000 5101210 5305290
4401210 4706100 5101290 5305911
4401220 4706910 5101300 5305919
4401300 4706920 5102100 5305991
4402001 4706990 5102200 5305999
4402009 4801000 5103100 5306100
4403100 4802200 5103200 5306200
4403200 4802300 5103300 5307100
4403310 4802400 5104000 5307200
4403320 4805400 5105100 5308100
4403330 4811391 5105210 5308200
4403340 4811902 5105290 5308300
4403350 4812000 5105300 5308900
4403910 4813900 5105400 5309110
4403920 4822100 5107100 5309190
4403990 4823300 5108100 5309210
4404100 4823511 5108200 5309290
4404200 4823901 5109100 5310101
4405000 4823904 5109900 5310109
4413001 4904009 5110001 5310901
4413009 4905100 5110002 5310909
4417001 4905910 5202910 5311001
4421902 4905990 5203000 5311002
4421903 4908101 5204110 5311003
4501100 4908901 5204190 5311004
4501900 4911101 5204200 5311009
4601200 5001000 5207100 5402100
4601910 5002000 5207900 5402200
4601990 5003100 5301100 5402310
5402320 5504901 5801330 6603200
5402330 5504909 5801340 6603900
5402390 5506100 5801350 6804101
5402410 5506200 5801360 6804109
5402420 5506300 5801901 6804211
5402430 5506900 5801902 6804219
5402490 5507001 5806311 6804300
5402510 5507002 5806312 6806100
5402520 5507009 5806321 6806200
5402590 5509520 5806322 6806900
5402610 5511100 5806391 6807100
5402620 5511200 5806392 6807900
5402690 5511300 5809000 6810110
5403100 5603001 5902100 6810200
5403200 5603002 5902200 6812101
5403310 5603009 5902900 6812109
5403320 5604100 5903100 6812200
5403330 5604200 5903200 6812300
5403390 5604900 5903900 6812400
5403410 5605000 5905001 6812500
5403420 5606001 5905009 6812600
5403490 5606002 5908000 6812700
5404100 5606003 5909000 6812900
5404900 5606009 5910000 6814100
5405001 5607109 5911100 6814900
5405009 5607309 5911200 6815100
5406100 5607909 5911310 6815200
5406200 5608110 5911320 6815910
5501100 5608190 5911400 6815990
5501200 5608900 5911901 6902100
5501300 5609000 5911902 6902201
5501900 5801101 5911909 6902901
5502001 5801102 6115921 6903100
5502002 5801210 6115931 6903201
5502009 5801220 6117801 6903900
5503100 5801230 6217100 6904101
5503200 5801240 6217900 6904109
5503300 5801250 6307200 6904901
5503400 5801260 6502009 6904909
5503900 5801310 6507000 6905101
5504100 5801320 6603100 6906001
6906009 7202210 7210491 7216100
6909119 7202290 7210499 7216220
6909199 7202300 7210701 7216310
7002100 7202410 7210709 7216320
7002200 7202490 7210901 7216330
7002310 7202500 7210909 7216400
7002320 7202600 7211110 7216500
7002390 7202700 7211120 7216609
7003110 7202800 7211190 7216900
7003190 7202910 7211210 7217121
7003200 7202920 7211220 7217129
7003300 7202930 7211290 7217139
7004100 7202990 7211300 7217199
7005210 7203100 7211410 7217219
7005290 7203900 7211490 7217229
7010901 7205100 7211900 7217239
7010902 7205210 7212219 7217299
7011100 7205290 7212291 7217319
7011200 7206900 7212299 7217329
7011900 7208110 7212309 7217339
7014000 7208120 7212401 7217399
7015100 7208130 7212409 7218100
7017100 7208140 7212501 7218900
7017200 7208210 7212509 7301200
7017900 7208220 7212601 7302100
7019100 7208230 7212609 7302200
7019200 7208240 7213209 7302300
7019310 7208320 7213390 7302400
7019320 7208410 7213490 7302900
7019390 7208420 7213501 7303000
7019900 7209310 7213509 7304200
7020002 7209320 7214100 7305110
7104101 7209330 7214309 7307210
7104201 7209410 7214409 7307220
7104901 7209420 7214509 7307230
7201100 7209430 7214600 7307290
7201200 7209900 7215100 7307930
7201300 7210319 7215200 7307990
7201400 7210391 7215300 7312900
7202110 7210399 7215400 7315111
7202190 7210419 7215900 7315119
7315121 7409199 7604101 7906001
7315129 7409219 7604102 7906002
7315190 7409299 7604291 7907100
7315200 7409311 7604292 7907901
7315810 7409319 7605110 8001100
7315890 7409391 7605190 8001200
7315900 7409399 7605210 8003001
7317002 7409401 7605290 8003009
7318161 7409409 7606119 8004000
7319100 7409901 7606121 8005100
7319200 7409909 7606129 8005200
7319300 7410210 7606919 8006001
7319900 7410220 7606921 8007001
7321901 7412100 7606929 8007002
7326190 7414100 7607110 8007009
7326901 7414900 7609000 8101100
7326902 7416000 7613000 8101920
7326903 7417009 7614900 8101930
7401100 7419100 7616902 8101990
7401200 7419910 7616903 8102100
7402000 7419991 7616904 8102910
7403110 7501100 7616905 8102920
7403120 7501200 7801100 8102930
7403130 7502100 7801910 8102990
7403190 7502200 7801990 8103100
7403210 7504000 7803001 8103900
7403220 7505110 7803002 8104110
7403230 7505120 7804111 8104200
7403290 7505210 7804112 8104300
7405000 7505220 7804191 8104901
7406100 7506100 7804192 8104909
7406200 7506200 7804200 8105900
7407100 7507110 7806001 8106000
7407220 7507120 7806009 8107100
7407290 7507200 7901110 8107900
7408111 7508001 7901120 8108100
7408119 7508009 7901200 8108900
7408210 7601100 7903100 8110001
7408220 7601200 7903900 8110009
7408290 7603100 7904000 8111001
7409119 7603200 7905000 8111009
8112190 8411910 8450200 8473400
8112200 8411990 8450909 8474320
8112400 8412100 8451210 8475900
8112910 8412900 8452210 8477900
8112990 8414200 8452290 8478100
8201500 8414900 8452300 8478900
8201600 8418696 8453900 8480300
8202400 8419310 8454900 8480710
8203300 8419901 8455900 8481101
8203400 8419902 8462310 8481109
8204200 8419909 8462490 8481200
8208300 8420990 8466910 8481300
8208901 8421120 8466920 8481400
8209000 8421910 8466930 8481801
8210000 8422110 8466940 8482100
8211940 8422190 8467110 8482200
8212109 8423890 8467190 8482300
8212201 8425200 8467810 8482400
8212209 8425310 8467890 8482500
8212909 8425410 8467910 8482800
8214109 8428400 8467920 8482910
8301500 8428600 8467990 8482990
8301701 8428900 8469100 8485100
8302600 8430200 8469210 8485900
8305100 8431100 8469290 8501100
8305900 8431200 8469310 8501310
8307100 8431410 8469390 8501511
8311900 8431420 8470101 8501512
8401200 8431490 8470109 8502201
8402900 8432801 8470210 8502202
8403900 8432901 8470290 8504230
8405900 8433110 8470300 8504311
8406110 8433190 8470400 8504312
8406190 8437100 8470900 8504500
8406900 8437800 8472100 8504900
8407100 8437900 8472200 8505110
8407210 8442400 8472300 8505190
8407290 8443900 8473100 8505900
8407900 8448330 8473210 8506901
8409100 8448410 8473290 8506909
8410900 8448420 8473300 8507301
8507309 8516790 8532290 8543900
8507400 8516800 8532300 8545110
8507800 8517200 8532900 8545190
8507901 8517400 8533100 8545200
8507902 8518211 8533210 8545900
8507904 8518300 8533290 8546200
8507909 8518400 8533310 8547100
8508100 8519290 8533900 8603100
8508200 8519310 8535210 8603900
8508800 8519390 8535290 8606100
8508900 8519400 8535400 8606200
8509100 8520100 8536410 8606300
8509200 8520200 8539210 8606910
8509300 8521100 8539229 8606920
8509400 8521900 8539310 8607191
8509800 8522100 8539391 8607192
8509900 8523110 8539400 8607199
8510100 8523120 8540110 8607210
8510200 8523130 8540120 8607290
8510900 8523209 8540200 8607300
8511100 8524100 8540300 8607910
8511200 8524210 8540410 8607990
8511300 8524220 8540420 8608009
8511400 8524230 8540810 8701100
8511500 8524901 8540890 8701300
8511800 8526100 8540910 8701900
8511900 8526910 8540990 8703212
8512100 8526920 8541100 8703222
8512201 8527311 8541210 8703322
8512300 8527312 8541290 8801100
8512400 8527321 8541300 8801900
8513101 8527322 8541400 8803100
8513900 8530100 8541500 8803200
8515900 8530800 8541600 8803300
8516103 8530900 8542110 8803900
8516310 8532100 8542190 8904000
8516320 8532210 8542200 8906009
8516330 8532220 8542800 9001100
8516400 8532230 8542900 9001200
8516500 8532240 8543200 9002110
8516720 8532250 8543800 9002190
9002200 9014100 9028209 9207900
9002900 9014200 9028900 9208100
9004903 9014800 9029201 9208900
9005100 9014900 9029209 9209100
9005801 9015300 9029900 9209200
9005809 9015900 9030900 9209300
9005901 9017109 9031900 9209910
9005909 9017209 9032100 9209920
9006200 9017300 9032900 9209930
9006301 9017809 9033000 9209940
9006309 9017900 9107000 9209990
9006400 9018110 9108110 9402102
9006510 9018190 9108120 9402902
9006520 9018200 9108190 9402909
9006530 9018320 9108200 9405501
9006590 9018390 9108910 9502910
9006610 9018410 9108990 9502991
9006620 9018491 9109110 9506110
9006690 9018499 9109190 9506120
9006910 9018500 9109900 9506190
9006990 9018902 9110110 9506290
9007110 9018903 9110120 9506310
9007191 9018904 9110190 9506320
9007199 9018909 9110900 9506390
9007210 9019100 9114100 9506400
9007290 9019200 9114200 9506510
9007910 9020000 9114300 9506590
9007920 9021211 9114400 9506610
9008100 9021291 9114900 9506690
9008300 9022110 9201100 9506700
9008900 9022210 9201200 9506910
9009110 9022900 9201900 9506990
9009120 9024900 9202100 9507100
9009210 9025190 9202900 9507201
9009220 9025209 9203000 9507202
9009300 9025900 9204100 9507300
9009900 9026900 9204200 9507900
9010300 9027400 9205100 9508000
9010900 9027901 9205900 9603500
9011900 9027909 9206000 9603901
9013900 9028100 9207100 9603909
9606300 9608103 9608600
9607201 9608409 9609200

4. melléklet

KN-kód
1302320 2837190 2937990 3214109
1506000 2837200 2938100 3215190
1521100 2838000 2938900 3302100
1521900 2843100 2939100 3401193
2008910 2843210 2939210 3406000
2101100 2843290 2939290 3601001
2103100 2843300 2939300 3601009
2205100 2843900 2939400 3602001
2205900 2844100 2939500 3602002
2503100 2844200 2939600 3602003
2503900 2844300 2939700 3602004
2510100 2844500 2939901 3602009
2510200 2845100 2939909 3603001
2511101 2845900 2941100 3603002
2511109 2902900 2941200 3603003
2515110 2903290 2941300 3603009
2515200 2903300 2941400 3604100
2516901 2903400 2941500 3604901
2516902 2903622 2941900 3604902
2520200 2904100 2942000 3604909
2522100 2931001 3208101 3605000
2530400 2932120 3208102 3606901
2710001 2936100 3208103 3701300
2710003 2936210 3208201 3808301
2710005 2936220 3208202 3808302
2710009 2936230 3208203 3808309
2713209 2936240 3208901 3823909
2804700 2936250 3208902 3902100
2805400 2936260 3208903 3904220
2806200 2936270 3209101 3904690
2808000 2936280 3209102 3905510
2811190 2936290 3209901 3906901
2811290 2936900 3209902 3907501
2819900 2937100 3210001 3907509
2822000 2937210 3210002 3909101
2828903 2937220 3210003 3915100
2834109 2937290 3211000 3915200
2834299 2937910 3212902 3915300
2837110 2937920 3214101 3915900
3916100 3923291 4109000 4418100
3916200 3923299 4110000 4418200
3916900 3923300 4201000 4418300
3917100 3923400 4205001 4418400
3917210 3923500 4205002 4418500
3917220 3923900 4206101 4418901
3917230 3924100 4206109 4418909
3917290 3924900 4206900 4420100
3917310 3925101 4301100 4420900
3917320 3925109 4301200 4421100
3917330 3925200 4301300 4421901
3917390 3925300 4301400 4421904
3917400 3925900 4301500 4421909
3919100 3926100 4301600 4502000
3920200 3926209 4301700 4503100
3920420 3926300 4301800 4503900
3920510 3926400 4301900 4504100
3920590 3926901 4302110 4504900
3920610 3926905 4302120 4601100
3920620 3926906 4302130 4707100
3920630 3926909 4302190 4707200
3920690 4011101 4302200 4707300
3920710 4011202 4302300 4707900
3920720 4011203 4303100 4804110
3920731 4011209 4303900 4804190
3920739 4104109 4304000 4805100
3920790 4104210 4409100 4805221
3920910 4104229 4409200 4805222
3920920 4104299 4412110 4805229
3920930 4104319 4412120 4805230
3920940 4104399 4412190 4805291
3920990 4105110 4412210 4805299
3921110 4105129 4412290 4805300
3921130 4105190 4412910 4805500
3921900 4105209 4412990 4806100
3922100 4106110 4414000 4806200
3922200 4106129 4415100 4806300
3922900 4106190 4415200 4806400
3923100 4106209 4416000 4807100
3923211 4107100 4417002 4807910
3923219 4108000 4417009 4807990
4808200 4911910 5206130 5407840
4808300 4911990 5206140 5407910
4810110 5106100 5206150 5407920
4810120 5106200 5206210 5407930
4810210 5107200 5206220 5407940
4810290 5111110 5206230 5408100
4810310 5111190 5206240 5408210
4810320 5111200 5206250 5408220
4810390 5111300 5206310 5408230
4810991 5111900 5206320 5408240
4810992 5112110 5206330 5408310
4811100 5112190 5206340 5408320
4811310 5112200 5206350 5408330
4811399 5112300 5206410 5408340
4811400 5112900 5206420 5505100
4811901 5113001 5206430 5505200
4813100 5113002 5206440 5508101
4813200 5202100 5206450 5508109
4814100 5202990 5401101 5508201
4814200 5205110 5401102 5508209
4814300 5205120 5401201 5509110
4814900 5205130 5401202 5509120
4815000 5205140 5407100 5509210
4818500 5205150 5407200 5509220
4823200 5205210 5407300 5509310
4823400 5205220 5407410 5509320
4823902 5205230 5407420 5509410
4823903 5205240 5407430 5509420
4823905 5205250 5407440 5509510
4904001 5205310 5407510 5509530
4907003 5205320 5407520 5509590
4907009 5205330 5407530 5509610
4908102 5205340 5407540 5509620
4908109 5205350 5407600 5509690
4908900 5205410 5407710 5509910
4908902 5205420 5407720 5509920
4908909 5205430 5407730 5509990
4909000 5205440 5407740 5510110
4910001 5205450 5407810 5510120
4910009 5206110 5407820 5510200
4911109 5206120 5407830 5510300
5510900 5516310 5802190 6001101
5513110 5516320 5802200 6001102
5513120 5516330 5802300 6001103
5513130 5516340 5803100 6001104
5513190 5516410 5803900 6001109
5513210 5516420 5804100 6001210
5513220 5516430 5804210 6001220
5513230 5516440 5804290 6001291
5513290 5516910 5806100 6001299
5513310 5516920 5806200 6001910
5513320 5516930 5806319 6001920
5513330 5516940 5806329 6001991
5513390 5601211 5806399 6001999
5513410 5601212 5806400 6116100
5513420 5601221 5807101 6117809
5513430 5601222 5807109 6117900
5513490 5601229 5807901 6301100
5514110 5601291 5807909 6306111
5514120 5601299 5808100 6306112
5514130 5601300 5808901 6306121
5514190 5602100 5808902 6306122
5514210 5602210 5808909 6306191
5514220 5602290 5810100 6306192
5514230 5602900 5810910 6306210
5514290 5607101 5810920 6306220
5514310 5607210 5810990 6306290
5514320 5607291 5811001 6306310
5514330 5607299 5811002 6306390
5514390 5607301 5811003 6306410
5514410 5607410 5811009 6306490
5514420 5607491 5901100 6306911
5514430 5607499 5901900 6306919
5514490 5607501 5904100 6306991
5516110 5607509 5904910 6306999
5516120 5607901 5904920 6307900
5516130 5702200 5906100 6308000
5516140 5704100 5906910 6402110
5516210 5704900 5906990 6403110
5516220 5706001 5907001 6406200
5516230 5706009 5907002 6406910
5516240 5802110 5907009 6406991
6406992 6804221 6914109 7204500
6406999 6804222 6914901 7206100
6501001 6804223 6914909 7208310
6501009 6804224 7001000 7208330
6502001 6804225 7004900 7208340
6503000 6804229 7005100 7208350
6504000 6804230 7005301 7208430
6505100 6805100 7005309 7208440
6505901 6805200 7006000 7208450
6505902 6805300 7007111 7208900
6505903 6808000 7007119 7210311
6505909 6809110 7007190 7210411
6506100 6809190 7007211 7212211
6506910 6809900 7007219 7212301
6506920 6810190 7007290 7213201
6506990 6810910 7008000 7213310
6601100 6810990 7009100 7213410
6601911 6811100 7009910 7214301
6601919 6811200 7009920 7214401
6601991 6811300 7010909 7214402
6601999 6811900 7015901 7214403
6602000 6813100 7015909 7214501
6701001 6813900 7016100 7214502
6701009 6901001 7016901 7214503
6702100 6901002 7016909 7216601
6702900 6901003 7018100 7217111
6703000 6901009 7018200 7217112
6704110 6902209 7018901 7217119
6704190 6902909 7018909 7217122
6704200 6903209 7117110 7217131
6704900 6905109 7117191 7217132
6801000 6905901 7117192 7217191
6802101 6905909 7117193 7217192
6802102 6907100 7117199 7217211
6802220 6907901 7117900 7217212
6802230 6908101 7204100 7217221
6802290 6908102 7204210 7217222
6802920 6908108 7204290 7217231
6802930 6908109 7204300 7217232
6802990 6909900 7204410 7217291
6803000 6914101 7204490 7217292
7217311 7318220 7415310 8201100
7217312 7318240 7415320 8201200
7217321 7318290 7415390 8201300
7217322 7320209 7417001 8201400
7217331 7320900 7418100 8201900
7217332 7321130 7418200 8202310
7217391 7321821 7419999 8202320
7217392 7321830 7503000 8202990
7301100 7321902 7602000 8205100
7304100 7321903 7606111 8205200
7304310 7321909 7606911 8205300
7304399 7322900 7607191 8205510
7304931 7323100 7607199 8205590
7305120 7323910 7607201 8205600
7305310 7323920 7607209 8205700
7305390 7323939 7608201 8205800
7305900 7323941 7608209 8206000
7306100 7323949 7611000 8207200
7306200 7323990 7612900 8207300
7306400 7324100 7614100 8207400
7306500 7324211 7615200 8207500
7308100 7324219 7616100 8207600
7309000 7324291 7616901 8207700
7310100 7324299 7616909 8207800
7310210 7324901 7802000 8207900
7310290 7324902 7803003 8208200
7313000 7324909 7805001 8208400
7314110 7326200 7805002 8208909
7314420 7326904 7806002 8212901
7314490 7404000 7902000 8213000
7317004 7407210 7907909 8214101
7317009 7410110 8002000 8214102
7318110 7410120 8006002 8214200
7318130 7411101 8101910 8214901
7318140 7411210 8104190 8214909
7318151 7411220 8105100 8301600
7318153 7411290 8109100 8301709
7318154 7413000 8109900 8302200
7318169 7415100 8112110 8302300
7318190 7415210 8112300 8302490
7318210 7415290 8113000 8304000
8305200 8415900 8438100 8504402
8306100 8416100 8438900 8504403
8306210 8416900 8439910 8504409
8306290 8417200 8439990 8506200
8306300 8417900 8440900 8512209
8307900 8418290 8441900 8512900
8308100 8418694 8448200 8513109
8308200 8418695 8448510 8514100
8308901 8418699 8448590 8514900
8308902 8418991 8449000 8515310
8308909 8418992 8450901 8516101
8309100 8418993 8450902 8516210
8309901 8418994 8451900 8516602
8309902 8418995 8452100 8516609
8309909 8418999 8452900 8516710
8310000 8419110 8462290 8516901
8311200 8419190 8462910 8516902
8311300 8419819 8465990 8516909
8401100 8421991 8468900 8517101
8401300 8421992 8474900 8517301
8401400 8421999 8476110 8517302
8402190 8422900 8476190 8517309
8402200 8423100 8476900 8517810
8404900 8423900 8479820 8517901
8407310 8424890 8479900 8517909
8407320 8424900 8480200 8518100
8407330 8425490 8481901 8518219
8407340 8426910 8481902 8518220
8408200 8427900 8481909 8518291
8408909 8428320 8483100 8518299
8409910 8428500 8483200 8518500
8409990 8431310 8483300 8518900
8413110 8431390 8483400 8519100
8413200 8432909 8483500 8519210
8413910 8433200 8483600 8519910
8413920 8433300 8483900 8519990
8414510 8433510 8484100 8520310
8414600 8436290 8484909 8520390
8415819 8436800 8502301 8520900
8415831 8436910 8502302 8522900
8415839 8436990 8503000 8523902
8523903 8536699 8703232 8708930
8523909 8536903 8703239 8708940
8524905 8538100 8703241 8708991
8524906 8538900 8703242 8708999
8524907 8539100 8703249 8709190
8524909 8539291 8703311 8709900
8525101 8539299 8703312 8710000
8525102 8539399 8703319 8711301
8525300 8539900 8703321 8711309
8527110 8540490 8703329 8711401
8527190 8541900 8703331 8711409
8527210 8543100 8703332 8711500
8527290 8544111 8703339 8711900
8527313 8544119 8703901 8714199
8527314 8544190 8703902 8714930
8527323 8544301 8703909 8714940
8527329 8544309 8704101 8714960
8527391 8544591 8704109 8714999
8527392 8544592 8704211 8715002
8527393 8544601 8704221 8716900
8527394 8544602 8704229 8802111
8527399 8544700 8704319 8802119
8527900 8546100 8704321 8802121
8529109 8546900 8704329 8802129
8529902 8547200 8704900 8802201
8529903 8547900 8705100 8802209
8529905 8548000 8705200 8802301
8529909 8605000 8705300 8802309
8531200 8606990 8705400 8802401
8531800 8607120 8705901 8802409
8531900 8608319 8705909 8802500
8534000 8702900 8707100 8804000
8535100 8703100 8707900 8805100
8535300 8703211 8708100 8805200
8535901 8703213 8708210 8903100
8535909 8703219 8708290 8903910
8536100 8703221 8708390 8903920
8536209 8703223 8708400 8903990
8536499 8703224 8708500 8906001
8536502 8703229 8708600 8907100
8536619 8703231 8708700 8907900
9001300 9105291 9306309 9503100
9001400 9105299 9306901 9503200
9001500 9105911 9306909 9503300
9001900 9105919 9307000 9504100
9004101 9105991 9401100 9504200
9004901 9105999 9401801 9504300
9004904 9106100 9401901 9504401
9017201 9106200 9401902 9504409
9017801 9106900 9401909 9504900
9025111 9111101 9402109 9505100
9025201 9111102 9402901 9505900
9025801 9111200 9403901 9506210
9028201 9111800 9403902 9601101
9028309 9111901 9403909 9601109
9032891 9111902 9405101 9601901
9032892 9111909 9405102 9601902
9101111 9112100 9405103 9601903
9101112 9112801 9405104 9601909
9101121 9112809 9405109 9602001
9101122 9112901 9405201 9602002
9101191 9112909 9405202 9602009
9101192 9113100 9405203 9603100
9101211 9113200 9405204 9603210
9101212 9113901 9405209 9603290
9101291 9113909 9405300 9603300
9101292 9301000 9405401 9603400
9101911 9302000 9405402 9604000
9101912 9303100 9405403 9605000
9101991 9303200 9405404 9606101
9101992 9303300 9405405 9606102
9103101 9303900 9405409 9606210
9103109 9304000 9405509 9606220
9103901 9305100 9405600 9606290
9103909 9305210 9405911 9607110
9104000 9305290 9405919 9607190
9105111 9305901 9405920 9607209
9105119 9305909 9405991 9608101
9105191 9306100 9405999 9608201
9105199 9306210 9406000 9608203
9105211 9306290 9501000 9608206
9105219 9306301 9502999 9608209
9608311 9612200 9614201 9618000
9608391 9613100 9614209 9701100
9608401 9613201 9614900 9701900
9608501 9613209 9615110 9702000
9608911 9613301 9615190 9703000
9608919 9613309 9615901 9704000
9608999 9613801 9615902 9705000
9609901 9613809 9615909 9706000
9609909 9613901 9616100
9610000 9613909 9616200
9611000 9614100 9617000

5. melléklet

KN-kód
509009 3006600 3808201 4013909
1212200 3215110 3808209 4016910
1517900 3303001 3808401 4016920
1518000 3303002 3808409 4016930
2008110 3303003 3808901 4016992
2103200 3303004 3808909 4016993
2103302 3304100 3813000 4202110
2103900 3304200 3819000 4202120
2104100 3304300 3920100 4202190
2104200 3304910 3920300 4202210
2202100 3304990 3920410 4202220
2202900 3305100 3923212 4202290
2207101 3305200 3923292 4202310
2207109 3305300 4008110 4202320
2207201 3305901 4008190 4202390
2207209 3305909 4008210 4202911
2208100 3306100 4008290 4202919
2208901 3306900 4009101 4202921
2208902 3307101 4009109 4202929
2208909 3307109 4011009 4202991
2515121 3307200 4011201 4202999
2515129 3307300 4011400 4203101
2522200 3307410 4011500 4203102
2522300 3307490 4011910 4203109
2523100 3307900 4011991 4203210
2523210 3401119 4011992 4203291
2523290 3401191 4011993 4203299
2523900 3401192 4011994 4203301
2620500 3401200 4011995 4203309
2620900 3402110 4011999 4203400
2710007 3402199 4012101 4205009
2806100 3402200 4012109 4407100
2807000 3402900 4012201 4407210
2809200 3405100 4012209 4407220
2825901 3506100 4012900 4407230
2834219 3606100 4013101 4407910
3005100 3606909 4013109 4407920
3005900 3808101 4013200 4407990
3006100 3808109 4013901 4408101
4408109 4809900 4823590 5209510
4408201 4810910 4823600 5209520
4408209 4810999 4823700 5209590
4408901 4811210 4823909 5210110
4408909 4811290 4901911 5210120
4410100 4811909 4901912 5210190
4410900 4816100 4901991 5210210
4411110 4816200 4901992 5210220
4411190 4816300 5208110 5210290
4411210 4816900 5208120 5210310
4411290 4817100 5208130 5210320
4411310 4817200 5208190 5210390
4411390 4817300 5208210 5210410
4411910 4818100 5208220 5210420
4411990 4818200 5208230 5210490
4419000 4818300 5208290 5210510
4802100 4818401 5208310 5210520
4802510 4818402 5208320 5210590
4802521 4818409 5208330 5211110
4802529 4818900 5208390 5211120
4802530 4819100 5208410 5211190
4802600 4819201 5208420 5211210
4803001 4819209 5208430 5211220
4803009 4819300 5208490 5211290
4804210 4819400 5208510 5211310
4804290 4819500 5208520 5211320
4804310 4819600 5208530 5211390
4804390 4820100 5208590 5211410
4804410 4820200 5209110 5211420
4804420 4820300 5209120 5211430
4804490 4820400 5209190 5211490
4804510 4820501 5209210 5211510
4804520 4820509 5209220 5211520
4804590 4820900 5209290 5211590
4805210 4821100 5209310 5212110
4805600 4821900 5209320 5212120
4805700 4822901 5209390 5212130
4805800 4822909 5209410 5212140
4808100 4823110 5209420 5212150
4809100 4823190 5209430 5212210
4809200 4823519 5209490 5212220
5212230 6101909 6104420 6108291
5212240 6102100 6104430 6108299
5212250 6102200 6104440 6108310
5512110 6102300 6104491 6108320
5512190 6102901 6104499 6108391
5512210 6102909 6104510 6108399
5512290 6103110 6104520 6108910
5512910 6103120 6104530 6108920
5512990 6103191 6104591 6108991
5515110 6103199 6104599 6108999
5515120 6103210 6104610 6109100
5515130 6103220 6104620 6109901
5515190 6103230 6104630 6109902
5515210 6103291 6104691 6109909
5515220 6103299 6104699 6110100
5515290 6103310 6105100 6110200
5515910 6103320 6105200 6110300
5515920 6103330 6105901 6110901
5515990 6103391 6105909 6110909
5601100 6103399 6106100 6111100
5703100 6103410 6106200 6111200
5703200 6103420 6106901 6111300
5703300 6103430 6106909 6111901
5703900 6103491 6107110 6111909
6002100 6103499 6107120 6112110
6002200 6104110 6107191 6112120
6002300 6104120 6107199 6112191
6002410 6104130 6107210 6112199
6002420 6104191 6107220 6112200
6002430 6104199 6107291 6112310
6002491 6104210 6107299 6112391
6002499 6104220 6107910 6112399
6002910 6104230 6107920 6112410
6002920 6104291 6107991 6112491
6002930 6104299 6107992 6112499
6002991 6104310 6107999 6113000
6002999 6104320 6108110 6114100
6101100 6104330 6108191 6114200
6101200 6104391 6108199 6114300
6101300 6104399 6108210 6114901
6101901 6104410 6108220 6114909
6115110 6202920 6204440 6208910
6115120 6202930 6204491 6208920
6115191 6202991 6204499 6208991
6115199 6202999 6204510 6208999
6115201 6203110 6204520 6209100
6115202 6203120 6204530 6209200
6115209 6203191 6204591 6209300
6115910 6203199 6204599 6209901
6115929 6203210 6204610 6209909
6115939 6203220 6204620 6210100
6115991 6203230 6204630 6210200
6115999 6203291 6204691 6210300
6116910 6203299 6204699 6210400
6116920 6203310 6205100 6210500
6116930 6203320 6205200 6211111
6116991 6203330 6205300 6211112
6116999 6203391 6205901 6211119
6117101 6203399 6205909 6211121
6117102 6203410 6206100 6211122
6117103 6203420 6206200 6211129
6117109 6203430 6206300 6211200
6117201 6203491 6206400 6211311
6117202 6203499 6206900 6211319
6117203 6204110 6207110 6211321
6117209 6204120 6207191 6211329
6201110 6204130 6207199 6211331
6201120 6204191 6207210 6211339
6201130 6204199 6207220 6211391
6201191 6204210 6207291 6211392
6201199 6204220 6207299 6211399
6201910 6204230 6207910 6211411
6201920 6204291 6207920 6211419
6201930 6204299 6207991 6211421
6201991 6204310 6207999 6211429
6201999 6204320 6208110 6211431
6202110 6204330 6208191 6211439
6202120 6204391 6208199 6211491
6202130 6204399 6208210 6211492
6202191 6204410 6208220 6211499
6202199 6204420 6208291 6212101
6202910 6204430 6208299 6212109
6212201 6303110 6404201 7013992
6212209 6303120 6405100 7013999
6212301 6303190 6405200 7020001
6212309 6303910 6405900 7020009
6212901 6303920 6406101 7101101
6212909 6303990 6406109 7101102
6213100 6304110 6464209 7101210
6213200 6304190 6802210 7101220
6213900 6304910 6802910 7102100
6214100 6304920 6907902 7102210
6214200 6304930 6907909 7102290
6214300 6304990 6908901 7102310
6214400 6305100 6908902 7102390
6214900 6305200 6908908 7103101
6215100 6305310 6908909 7103109
6215200 6305390 6910100 7103911
6215900 6305900 6910900 7103919
6216001 6310101 6911101 7103991
6216009 6310109 6911109 7103999
6301200 6310901 6911901 7104109
6301300 6310909 6911909 7104209
6301400 6401100 6912001 7104909
6301900 6401910 6912002 7105100
6302100 6401920 6912003 7105900
6302210 6401990 6912009 7106100
6302220 6402190 6913100 7106910
6302290 6402200 6913901 7106921
6302310 6402300 6913909 7106922
6302320 6402910 7010100 7106929
6302390 6402990 7012000 7107001
6302400 6403190 7013100 7107002
6302510 6403200 7013210 7108110
6302520 6403300 7013291 7108121
6302530 6403400 7013292 7108129
6302590 6403510 7013299 7108131
6302601 6403590 7013310 7108139
6302602 6403910 7013320 7108200
6302910 6403990 7013391 7109000
6302920 6404110 7013399 7110110
6302930 6404191 7013910 7110191
6302990 6404199 7013991 7110192
7110199 7115901 7316000 8202100
7110210 7115902 7317001 8202200
7110291 7115903 7317003 8202910
7110299 7115909 7318120 8203100
7110310 7116101 7318159 8203200
7110391 7116109 7318231 8204110
7110399 7116201 7318232 8204120
7110410 7116209 7318239 8205400
7110491 7118101 7320101 8205900
7110499 7118109 7320109 8208100
7111000 7118901 7320201 8211100
7112100 7118902 7321111 8211911
7112200 7118909 7321119 8211912
7112900 7207110 7321120 8211919
7113111 7207120 7321810 8211921
7113112 7207190 7321829 8211931
7113113 7207200 7322110 8211932
7113114 7213100 7322190 8211939
7113119 7214200 7323931 8212101
7113191 7216211 7325100 8215100
7113192 7216219 7325910 8215200
7113193 7306300 7325990 8215910
7113194 7306600 7326110 8215990
7113195 7306900 7326905 8301100
7113196 7307110 7326909 8301200
7113197 7307190 7409111 8301300
7113198 7307910 7409191 8301400
7113199 7307920 7409211 8302100
7113201 7308200 7409291 8302410
7113202 7308300 7411109 8302420
7113203 7308400 7412200 8302500
7113209 7308901 7419994 8303000
7114111 7308909 7604103 8311100
7114119 7311000 7604210 8403101
7114191 7312100 7604293 8403109
7114192 7314190 7608100 8408100
7114193 7314200 7610100 8408901
7114199 7314300 7610900 8413301
7114201 7314410 7612100 8413302
7114209 7314500 7615100 8413309
7115100 7315820 7616906 8413702
8413709 8452400 8529101 8708920
8413811 8462390 8529102 8708992
8413812 8465100 8529901 8708993
8413819 8465910 8529904 8711101
8415100 8465920 8531100 8711109
8415811 8465950 8536201 8711201
8415820 8474311 8536300 8711209
8418100 8481102 8536491 8712001
8418210 8481809 8536501 8712009
8418220 8484901 8536509 8714110
8418300 8501201 8536611 8714191
8418400 8501209 8536691 8714192
8418500 8501400 8536901 8714193
8418610 8501519 8536902 8714194
8418691 8501521 8537100 8714195
8418692 8501529 8537200 8714200
8418693 8502110 8539221 8714910
8418910 8502120 8544112 8714920
8419811 8502130 8544201 8714950
8421230 8504100 8544209 8714991
8421310 8504210 8544410 8714992
8422400 8504220 8544491 8715001
8423810 8504319 8544499 8716100
8423820 8504320 8544511 8716200
8424100 8504330 8544519 8716310
8424811 8504340 8544593 8716390
8424819 8504401 8544599 8716400
8425421 8506110 8544603 8716800
8425429 8506120 8544609 9003110
8426110 8506130 8607110 9003191
8428100 8506190 8609001 9003199
8432100 8507100 8609009 9003900
8432210 8507200 8701200 9004109
8432290 8507903 8702100 9004902
8432401 8515390 8704212 9004909
8432409 8516102 8704219 9017101
8433400 8516290 8704230 9018310
8436210 8516601 8704311 9028202
8450110 8517109 8708310 9028301
8450120 8528100 8708800 9102110
8450190 8528200 8708910 9102120
9102190 9401710 9403700 9503700
9102210 9401790 9403800 9503800
9102290 9401809 9404100 9503900
9102910 9402101 9404210 9506620
9102990 9403100 9404290 9608102
9211929 9403201 9404300 9608109
9401200 9403202 9404900 9608202
9401300 9403209 9502100 9608399
9401400 9403300 9503410 9608509
9401500 9403400 9503490 9608991
9401610 9403500 9503500 9609100
9401690 9403600 9503600 9612100

6. melléklet

KN-kód
403900 5701901
403100 5701902
1902110 5701903
1902190 5701909
1902200 5702100
1902300 5702310
1902400 5702320
1905100 5702390
1905200 5702410
1905300 5702420
1905400 5702490
1905901 5702510
1905902 5702520
1905909 5702590
2102100 5702910
2102200 5702920
2102300 5702990
2201100 5705000
2201900 5804300
5701101 5805000
5701102 6307100
5701103 6309000
5701109

7. melléklet

Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme

1. Legkésőbb e megállapodás hatálybalépését követő negyedik év végéig Tunézia csatlakozik a következő, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelméről szóló többoldalú egyezményekhez:

- Nemzetközi egyezmény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről (Róma, 1961);

- Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977, módosítva 1980-ban);

- Szabadalmi együttműködési szerződés (1970, módosítva 1979-ben és 1984-ben);

- Nemzetközi Egyezmény az új növényfajták oltalmáról (1991. évi genfi szöveg);

- Nizzai megállapodás a védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (Genf, 1977).

2. A Társulási Tanács határozhat úgy, hogy e melléklet (1) bekezdését alkalmazni kell az e területen kötött más többoldalú egyezményekre. Ezzel kapcsolatban Tunézia minden tőle telhetőt megtesz, hogy különösen azokhoz az egyezményekhez csatlakozzon, amelynek az Európai Közösség tagállamai szerződő felei.

3. A Szerződő Felek megerősítik, hogy különleges jelentőséget tulajdonítanak a következő többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségek betartásának:

- Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról, 1967. évi stockholmi szöveg (Párizsi Unió);

- Berni egyezmény az irodalmi és művészeti művek védelméről (1971. július 24-i párizsi szöveg).

1. JEGYZŐKÖNYV
a Tunéziából származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

1. cikk

(1) A mellékletben felsorolt, Tunéziából származó termékek Közösségbe történő behozatalát a következőkben és a mellékletben megállapított feltételekkel összhangban engedélyezik.

(2) A behozatali vámot el kell törölni vagy csökkenteni kell az a) oszlopban az egyes termékek vonatkozásában jelzett százalékkal.

Ahol a közös vámtarifa értékvám és specifikus vám alkalmazásáról rendelkezik bizonyos termékek tekintetében, az a) oszlopban és a c) oszlopban megadott csökkentések, a (3) bekezdésben említettek szerint, csak az értékvámra alkalmazandók.

(3) Bizonyos termékekre vonatkozóan a vámok az e termékekhez a b) oszlopban megadott vámkontingensek keretén belül kerülnek eltörlésre.

A kontingenseket meghaladó behozott mennyiségekre vonatkozóan a közös vámtarifa vámjai a c) oszlopban jelzett százalékkal csökkennek.

(4) Bizonyos más, vámmentes termékek vonatkozásában meghatározott referenciamennyiségek a d) oszlopban láthatók.

Amennyiben valamely termék behozatala meghaladja a referenciamennyiségeket, a Közösség az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével az érintett termékre egy olyan vámkontingenst írhat elő, amelynek a nagysága egyenlő a referenciamennyiséggel. Ilyen esetben a kontingenst meghaladó behozott mennyiségekre, az érintett terméknek megfelelően, a közös vámtarifa vámja alkalmazandó teljes egészében vagy csökkentve, ahogyan ezt a c) oszlop jelzi.

(5) A (3) és (4) bekezdésben említett és az e) oszlopban jelzett termékek közül néhány termék esetében a kontingensek vagy referenciamennyiségek 1997. január 1-jétől 2000. január 1-jéig négy egyenlő részlet alapján növekednek, amelyek mindegyike ezen összegek 3%-ának felel meg.

(6) A (3) és (4) bekezdésben említett és az e) oszlopban jelzett termékeken kívül néhány termék esetében a Közösség meghatározhat egy referenciamennyiséget a (4) bekezdésben előírtak szerint, ha az általa elkészített éves kereskedelmi mérleg figyelembevételével, megállapítja, hogy a behozatal nagysága nehézségeket okozhat a Közösség piacán. Amennyiben ezt követően a termékre valamilyen vámkontingens vonatkozik a (4) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelően, a közös vámtarifa vámja teljes egészében vagy, az érintett terméktől függően, a kontingenst meghaladó behozott mennyiségek vonatkozásában a c) oszlopban látható százalékkal csökkentve kerül alkalmazásra.

2. cikk

Az 1. cikk a Tunéziából származó, a Kombinált Nómenklatúra 2204 vámtarifaszáma alá tartozó és olyan friss szőlőből készült borra vonatkozóan alkalmazandó, amely jogosult az eredetmegjelölésre, amennyiben az ilyen bor kétliteres vagy ennél kisebb befogadóképességű tárolóedényekben van, és 15 térfogatszázalék vagy ennél kevesebb a tényleges alkoholtartalma.

A tunéziai törvényeknek megfelelően ezeknek a boroknak a megjelölései a következők: Cőteaux de Teboura, Cőteaux d’Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

3. cikk

(1) 1996. január 1-jétől 1999. december 31-ig minden gazdasági évben, 46 000 tonna/év mennyiségi kereten belül, 7,81 ECU/100 kg vámot vetnek ki a teljes egészében a Tunéziában előállított és Tunéziából közvetlenül a Közösségbe szállított, a Kombinált Nómenklatúra 15091010 és 15091090 alszáma alá tartozó kezeletlen olívaolajnak a Közösségbe történő behozatalára.

(2) Ahol az olívaolajnak a fenti rendelkezések szerinti behozatala azzal fenyeget, hogy zavarja az Európai Unió piacának egyensúlyát, különösen az utóbbinak a WTO keretén belül az e termékkel kapcsolatos kötelezettségei eredményeként, az Európai Közösség megfelelő intézkedéseket tehet a helyzet orvoslására.

(3) A Felek 1999 második felében újra kiértékelik a helyzetet azzal a céllal, hogy meghatározzák a 2000. január 1-jétől kezdődő időszakra alkalmazandó rendelkezéseket.

MELLÉKLET

KN-kód Árumegnevezés Vám-
csökkentés
aránya
(%)
Vámkon-
tingensek
(tonna)
A meglévő
vagy jövő-
beni vámkon-
tingenseket
meghaladó
vámkontin-
gensek csök-
kentési aránya
(%)
Referencia-
mennyiségek
(tonna)
Vonatkozó
rendelkezések
a b c d e
01011910 Ló vágásra *  100 80 1 cikk (6) bekezdése
01011990 Másféle 100 80 1 cikk (6) bekezdése
ex 0204 Juh- vagy kecskehús, frissen, hűtve vagy fagyasztva, a házi kecske húsa kivételével 100 -
0208 Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva 100 -
ex 060240 Rózsa oltva is, a dugvány kivételével 100 -
060310 Vágott virág és bimbó, frissen 100 750 - 1 cikk (5) bekezdése
ex 07019051 Újburgonya, januártól március 31-ig *  100 15000 40 1 cikk (5) bekezdése
ex 070200 Paradicsom, november 15-től árpilis 30-ig 100 *  60 *  1 cikk (6) bekezdése
ex 07031011
ex 07031019
Vöröshagyma, február 15-től május 15-ig 100 60 1 cikk (6) bekezdése
ex 07032000 Fokhagyma, november 1-jétől március 31-ig 100 60 1 cikk (6) bekezdése
ex 07061000 Sárgarépa, január 1-jétől március 31-ig 100 40 1 cikk (6) bekezdése
ex 070700 Uborka, november 10-től február 11-ig 100 *  0 1 cikk (6) bekezdése
ex 07081010 Borsó (Pisum sativum), október 1-jétől április 30-ig 100 60 1 cikk (6) bekezdése
ex 07082010 Bab (Vigna spp. Phaseolus spp.), november 1-jétől április 30-ig 100 60 1 cikk (6) bekezdése
ex 070910 Articsóka, október 1-jétől december 31-ig 100 *  30 *  1 cikk (6) bekezdése
ex 07092000 Spárga, október 1-jétől március 31-ig 100 0 1 cikk (6) bekezdése
ex 07093000 Padlizsán, december 1-jétől április 30-ig 60 - 1 cikk (6) bekezdése
ex 07094000 Zeller, a gumós zeller kivételével, november 1-jétől március 31-ig 100 0 1 cikk (6) bekezdése
07096010 Édes paprika 100 40 1 cikk (6) bekezdése
07096099 Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, másféle 100 -
ex 07099050 Ánizskapor, november 1-jétől március 31-ig 100 0 1 cikk (6) bekezdése
ex 070990 Cukkini, december 1-jétől március 31-ig 60 *  -
ex 07099090 Muscari comusum fajtájú vadhagyma, február 15-től május 15-ig 100 60 1 cikk (6) bekezdése
Petrezselyem, november 1-jétől március 31-ig 100 0
07108059 Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, másféle 100 -
07112010 Olajbogyó, nem étolaj kinyerésére szánt *  60 -
07113000 Kapribogyó 100 90 1 cikk (6) bekezdése
07119010 Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édespaprika kivételével 100 -
07131010 Borsó, vetésre 100 60 1 cikk (6) bekezdése
07135010 Nagy szemű disznóbab és lóbab, vetésre 100 60 1 cikk (6) bekezdése
ex 0713 Hüvelyes zöldség, más mint vetésre 100 -
08021190 Mandula, héj nélkül is, a keserűman-dula kivételével 100 0 1000 1 cikk (5) bekezdése
08021290
ex 08041000 Datolya, legfeljebb 35 kg nettó tömegű kiszerelésben 100 -
ex 080510 Narancs, frissen 100 *  31360 80 *  1 cikk (5) bekezdése
ex 080510 Narancs, a friss narancs kivételével 100 *  0 1500 1 cikk (5) bekezdése
ex 080520 Mandarin (ideértve a tangerine és satsuma fajtát is), friss; clementine, wilking és hasonló citrushibridek, friss 100 *  80 *  1 cikk (6) bekezdése
ex 080530 Citrom, friss 100 *  80 *  1 cikk (6) bekezdése
080540 Grapefruit 80 -
ex 0806 Csemegeszőlő, friss, november 15-től árpilis 30-ig 60 *  -
ex 08071010 Görögdinnye, április 1-jétől június 15-ig 50 --
ex 08071090 Dinnye, november 1-jétől május 30-ig 100 50 1 cikk (6) bekezdése
080910 Kajszibarack 100 *  0 2000 1 cikk (5) bekezdése
ex 080940 Szilva, november 1-jétől június 15-ig 60 *  -
ex 08101090 Földieper, november 1-jétől május 31-ig 100 60 1 cikk (6) bekezdése
ex 08102010 Málna, május 15-től június 15-ig 50 -
ex 08129020 Narancs, apró csíkokra vágott, ideiglenesen tartósítva 80 -
ex 08129095 Más citrusféle, apró csíkokra vágott, ideiglenesen tartósítva 80 -
09041200 Paprika, őrölt vagy darált 100 -
09042031
09042135
09042039
A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, nem zúzott, nem őrölt *  100 -
09042090 A Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, zúzott vagy őrölt 100 -
0909 Ánizsmag, badian-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétikömény-mag; borókabogyók 100 -
0910 Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer 100 -
12099190 Más zöldségmag 100 60 1 cikk (6) bekezdése
12099999 Mag vagy gyümölcs, vetésre, másféle 100 60 1 cikk (6) bekezdése
1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is 100 -
12121010 Szentjános-kenyér, a szentjános-kenyérmagot is beleértve 100 -
12122000 Tengeri moszat és egyéb alga 100 -
12123000 Kajszibarack-, őszibarack- vagy szilvamag 100 -
12129990 Másféle növényi anyagok 100 -
ex 130220 Pektintartalmú anyagok és pektinátok 25 -
ex 20011000 Uborka, cukor hozzáadása nélkül 100 -
ex 20012000 Vöröshagyma, cukor hozzáadása nélkül 100 -
20019020 A Capsicum vagy a Pimenta nemhezt tartozó növények gyümölcse, az édespaprika kivételével 100 -
20019050 Ehető gomba, cukor hozzáadása nélkül 100 -
ex 20019065 Olajbogyó, cukor hozzáadása nélkül 100 -
ex 20019070 Édespaprika, cukor hozzáadása nélkül 100 -
ex 20019075 Cékla, cukor hozzáadása nélkül 100 -
ex 20019085 Vöröskáposzta, cukor hozzáadása nélkül 100 -
ex 20019096 Másféle, cukor hozzáadása nélkül 100 -
20021010 Paradicsom, hámozva 100 30 1 cikk (6) bekezdése
ex 200290 Paradicsomsű-rítmény 100 2000 0 1 cikk (5) bekezdése
20031020 Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák, ideiglenesen tartósítva, teljesen főzve:
- Psalliota nemhez tartozó 100 *  50 *  1 cikk (6) bekezdése
- Más 100 *  60 *  1 cikk (6) bekezdése
20031030 Más, az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
- Psalliota nemhez tartozó 100 *  50 *  1 cikk (6) bekezdése
- Más 100 *  60 *  1 cikk (6) bekezdése
20031080 Más ehető gombák 100 60 1 cikk (6) bekezdése
20032000 Szarvasgomba 70 -
20041099 Másféle burgonya 100 50 1 cikk (6) bekezdése
ex 20049030 Kapribogyó és olajbogyó 100 -
20049050 Borsó (Pisum sativum) és zöldbab 100 20 1 cikk (6) bekezdése
20049095 Articsóka 100 50 1 cikk (6) bekezdése
20049099 Más:
Spárga, sárgarépa és keverékek 100 20 1 cikk (6) bekezdése
Más 100 50 1 cikk (6) bekezdése
20051000 Homogenizált zöldség:
Spárga, sárgarépa és keverékek 100 20 1 cikk (6) bekezdése
Más 100 50 1 cikk (6) bekezdése
20052020 Burgonya, vékonyan szeletelve, zsiradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas 100 50 1 cikk (6) bekezdése
20052080 Más burgonya 100 50 1 cikk (6) bekezdése
20054000 Borsó (Pisum sativum) 100 20 1 cikk (6) bekezdése
20055100 Bab kifejtve 100 50 1 cikk (6) bekezdése
20055900 Másféle bab 20 -
20056000 Spárga 20 -
200570 Olajbogyó 100 -
20059010 A Capsium nemhez tartozó növények gyümölcse, az édespaprika és a spanyol paprika kivételével 100 -
20059030 Kapribogyó 100 -
20059050 Articsóka 100 50 1 cikk (6) bekezdése
20059060 Sárgarépa 100 20 1 cikk (6) bekezdése
20059070 Zöldségkeve-rék 100 20 1 cikk (6) bekezdése
20059080 Más 100 50 1 cikk (6) bekezdése
20071091 Homogenizált készítmények trópusi gyümölcsből 50 -
20071099 Másféle 50 -
20079190 Citrusfélékből, más 50 -
20079991 Almapüré, beleértve a kompótot is 50 -
20079998 Másféle 50 -
20083051
20083071
ex 20083091
ex 20083099
Grapefruitszeletek 80 -
ex 20083055
ex 20083075
Mandarin (tangerine és satsuma fajtát is beleértve), vékonyra szeletelt; clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek, vékonyra szeletelt Narancs és citrom, vékonyra szeletelt 80 -
ex 20083059
ex 20083079
Narancs és citrom, vékonyra szeletelt 80 -
ex 20083091
ex 20083099
Citrusfélék, vékonyra szeletelt 80 -
ex 20083091 Citrusfélék, pép 40 -
20085061
20085069
Kajszibarack 100 20 1 cikk (6) bekezdése
ex 20085092
ex 20085094
ex 20085099
Félbevágott kajszibarack 100 50 1 cikk (6) bekezdése
ex 20085092
ex 20085094
Kajszibarack-pép 100 5160 30
ex 20087092
ex 20087094
Félbevágott őszibarack (beleértve a nektarint is) 50 -
ex 20087099 Félbevágott őszibarack (nektarint is ideértve) 100 50 1 cikk (6) bekezdése
ex 20089251
ex 20089259
Gyümölcskeverék 100 1000 55
ex 20089272
ex 20089274
ex 20089276
ex 20089278
Gyümölcskeverék 55 1000 -
200911
200919
Narancslé 70 *  -
200920 Grapefruitlé 70 *  -
20093011
20093019
Minden más citrom és narancsféle gyümölcs leve 60 *  -
ex 20093031
20093039
Minden más citrusféle leve, a citromlé kivételével 60 *  -
ex 2204 Bor friss szőlőből 100 179200 hl 80
ex 2204 Bor friss szőlőből, bejegyzett eredetmegjelöléssel 100 56000 hl 0 A feltételeket a 2. cikk határozza meg
2301 Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermék-ből, belsőségből, halból, rákból, rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból; töpörtyű 100 -
ex 2302 Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is, a kukorica és rizs kivételével 60 -

2. JEGYZŐKÖNYV
a Tunéziából származó halászati termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

Egyetlen cikk

A Tunéziából származó, az alábbi táblázatban felsorolt termékek vámmentesen kerülnek behozatalra a Közösségbe.

KN-kód Árumegnevezés
3. árucsoport Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok
16041100 Lazac
160412 Hering
ex 16041311 Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia, olívaolajban * 
ex 16041319 Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia, másféle mint olívaolajban * 
160414 Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.)
160415 Makréla
16041600 Ajóka
16041910 Szalmonidák, a lazac kivételével
16041931 Euthymnus nemhez tartozó hal, a skipjack (Euthymnus (Katsuwonus) pelamis) kivételével
16041939
16041950 Az Orcynopsisunicolor fajhoz tartozó hal
16041991-től
16041998-ig Más
160420 Más elkészített vagy konzervált hal:
16042005 Halpaszta- (surimi) készítmény
16042010 Lazacból
16042030 Szalmonidákból, a lazac kivételével
16042040 Ajókából
ex 16042050 Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardiniából * 
16042070 Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthymnus nemhez tartozó halból
16042090 Más halból
160430 Kaviár és kaviárpótló
16051000 Rák
160520 Garnélarák és fűrészes garnélarák
16053000 Homár
16054000 Más rák és rákféle
16059011 Éti kagyló (Mytilus spp., Perna spp.) légmentes csomagolásban
16059019 Másféle éti kagyló
16059030 Más puhatestű
19022010 Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is: 20 tömegszázalékot meghaladó hal-, rák-, rákféle-, puhatestű és más gerinctelenvíziállat-tartalommal

3. JEGYZŐKÖNYV
a Közösségből származó mezőgazdasági termékek Tunéziába történő behozatalára alkalmazandó szabályokról

Egyetlen cikk

A Közösségből származó, a mellékletben felsorolt termékeknek Tunéziába történő behozatalára kivetett vám nem lehet magasabb, mint az (a) oszlopban megadott vám, a (b) oszlopban meghatározott vámkontingensek keretén belül.

KN-kód Árumegnevezés Legnagyobb vámtétel(%) Kedvezményes vámkontingens Különleges rendelkezések
(a) (b)
010210 Élő szarvasmarhafélék, fajtiszta tenyészállat 17 2000
010290 Más, mint a fajtiszta tenyészállat 27 35
020120 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal 27 8000 * 
020130 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, csont nélkül 27 8000 * 
020220 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal 27 8000 * 
020230 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, csont nélkül 27 8000 * 
020721 Baromfi, nem darabolva, fagyasztva (Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok) 43 400
040210 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal 17 9700 * 
040221 Tej és tejszín, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal 17 9700 * 
040299 Tej és tejszín sűrítve, a por vagy más szilárd alak kivételével, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával 17 9700 * 
040500 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj 35 250 n
040630 Ömlesztett sajt, nem reszelve, nem őrölve 27 450 n
040700 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve: - 1100
- Keltetésre 20
- Vadmadár-tojás 43
- Más 43
060299 Más élő növény (beleértve azok gyökerét is), a 060210, 060220, 060230, 060240 és 060291 alszám alá tartozók kivételével 43 200
070110 Vetőburgonya frissen vagy hűtve 15 16500
070190 Burgonya frissen vagy hűtve, a vetőburgonya kivételével 43 16500
080222 Mogyoró, héj nélkül 43 200
100110 Keménybúza (durumbúza) 17 17000
100190 Más, a durumbúza kivételével 17 230000
100300 Árpa 17 12000
100590 Kukorica, a vetőmag kivételével 17 9000
110311 Durva őrlemény és dara búzából 43 300
110313 Durva őrlemény és dara kukoricából 43 800
110710 Maláta, nem pörkölt 43 2000
110812 Kukoricakeményítő 31 900
121410 Lucernaőrlemény és -labdacs (pellet) 29 700
150200 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, ezek más zsiradéka, nyers, olvasztott, sajtolt vagy oldószerrel kivont is 27 600
150710 Szójababolaj, nyers, tisztítva is 15 7500
151100 Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva - 300
- Nyersolaj 20
- Más 43
151410 Repce- és mustárolaj, nyers - 30000
- Repcéből 15
- Más 43
151490 Repce- és mustárolaj, a nyersolaj kivételével 43 900
151511 Lenmagolaj, nyers 20 400
151610 Állati zsír és olaj és ezek frakciói 31 300
170199 Nád vagy répacukor és vegytiszta szacharóz, a nyerscukor kivételével, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül 15 72000
170230 Szőlőcukor és szőlőcukorszirup 650
- Szőlőcukor ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával 43
- Másféle 20
170290 Cukor, az invertcukrot is beleértve, a tejcukor, juharcukor, szőlőcukor és gyümölcscukor és ezek szirupjai kivételével 200
- Más cukor ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával 43
- Más 29
230910 Kutya vagy macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve 43 20
230990 Más állati eledelek 43 2800
240110 Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék 25 2800

4. JEGYZŐKÖNYV
a származó termék fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről

1. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „előállítás”: bármilyen megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket is;

b) „anyag”: a termék előállítása során felhasznált bármely összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy alkotórész stb.;

c) „termék”: az előállított termék, még abban az esetben is, ha azt egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d) „áruk”: anyagok és termékek egyaránt;

e) „vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodással (WTO vámérték-megállapítási egyezmény) összhangban megállapított érték;

f) „gyártelepi ár”: az az ár, amelyet a termékért a gyártelepen fizetnek annak a gyártónak, akinek vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve hogy az ár magában foglalja valamennyi felhasznált anyag értékét, levonva ebből bármely olyan belső adót, amely az előállított termék kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető;

g) „anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok vámértéke behozatalkor, vagy ha ez nem ismert és nem is állapítható meg, akkor az ezekért az anyagokért az érintett területen fizetett első megállapítható ár;

h) „származó anyagok értéke”: a g) pontban meghatározott ilyen anyagok vámértéke, értelemszerűen alkalmazva;

i) „árucsoportok” és „vámtarifaszámok”: a Harmonizált Áruleíró és Kódendszert - a továbbiakban e jegyzőkönyvben: „Harmonizált Rendszer” vagy „HR” - alkotó nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négyszámjegyű kódok);

j) „besorolt”: az adott terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszám alá történő besorolása;

k) „szállítmány”: olyan termékek, amelyeket vagy egyidejűleg küldenek el egy exportőrtől egy címzettnek, vagy amelyeket az exportőrtől a címzettig egységes fuvarokmány vagy - ilyen okmány hiányában - egységes számla fedezete mellett szállítanak.

II. CÍM

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk
Származási kritériumok

E megállapodás végrehajtása céljából és az e jegyzőkönyv 3., 4. és 5. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül az alábbi termékek tekintendők:

1. Közösségből származó termékeknek:

a) az e jegyzőkönyv 6. cikke értelmében a teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek;

b) a Közösségben előállított olyan termékek, amelyek nem teljes egészében ott létrejött vagy előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve hogy az említett anyagok e jegyzőkönyv 7. cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben;

2. Tunéziából származó termékeknek:

a) az e jegyzőkönyv 6. cikke értelmében a teljes egészében Tunéziában létrejött vagy előállított termékek;

b) Tunéziában előállított olyan termékek, amelyek nem teljes egészében ott létrejött vagy előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve hogy az említett anyagok az e jegyzőkönyv 7. cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Tunéziában.

3. cikk
Kétoldalú kumuláció

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések ellenére, az e jegyzőkönyv értelmében a Tunéziából származó anyagokat a Közösségből származó anyagoknak kell tekinteni, anélkül, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek volna ott keresztül, feltéve azonban, hogy az e jegyzőkönyv 8. cikkében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(2) A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés ellenére, az e jegyzőkönyv értelmében a Közösségből származó anyagokat Tunéziából származó anyagoknak kell tekinteni, anélkül, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek volna ott keresztül, feltéve azonban, hogy az e jegyzőkönyv 8. cikkében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

4. cikk
Kumuláció Algériából és Marokkóból származó anyagokkal

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés ellenére és a (3) és (4) bekezdések rendelkezéseinek sérelme nélkül, az Algériából vagy Marokkóból származó anyagokat a Közösség és az ezen országok közötti megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv értelmében a Közösségből származónak kell tekinteni, anélkül, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek volna keresztül, feltéve azonban, hogy az e jegyzőkönyv 8. cikkében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(2) A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés ellenére és a (3) és (4) bekezdések rendelkezéseinek sérelme nélkül, az Algériából vagy Marokkóból származó anyagokat a Közösség és az ezen országok közötti megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv értelmében a Közösségből származónak kell tekinteni, anélkül, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek volna keresztül, feltéve azonban, hogy az e jegyzőkönyv 8. cikkében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(3) Az Algériából származó anyagokra vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben megállapított rendelkezések csak annyiban alkalmazandók, amennyiben a Közösség és Algéria közötti és Tunézia és Algéria közötti kereskedelmet azonos származási szabályok szabályozzák.

(4) A Marokkóból származó anyagokra vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben megállapított rendelkezések csak annyiban alkalmazandók, amennyiben a Közösség és Marokkó közötti és Tunézia és Marokkó közötti kereskedelmet azonos származási szabályok szabályozzák.

5. cikk
A megmunkálás vagy feldolgozás kumulációja

(1) A 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának végrehajtása céljából a Tunéziában, vagy amennyiben teljesülnek a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt feltételek, az Algériában vagy Marokkóban elvégzett megmunkálást vagy feldolgozást úgy kell tekinteni, hogy a Közösségben került elvégzésre, ha az előállított termékek további megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül a Közösségben.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése b) pontjának végrehajtása céljából a Közösségben, vagy amennyiben teljesülnek a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt feltételek, Algériában vagy Marokkóban elvégzett megmunkálást vagy feldolgozást úgy kell tekinteni, hogy Tunéziában került elvégzésre, ha az előállított termékek további megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül Tunéziában.

(3) Amennyiben az (1) vagy (2) bekezdés rendelkezéseinek alapján a származó termékeket az e rendelkezésekben említett államok közül kettőben vagy többen, vagy a Közösségben állítják elő, e termékeket az említett államból vagy a Közösségből származó termékeknek kell tekinteni, annak megfelelően, hol történt az utolsó megmunkálás vagy feldolgozás, feltéve hogy ez a megmunkálás vagy feldolgozás nagyobb mértékű volt, mint a 8. cikkben említett megmunkálás vagy feldolgozás.

6. cikk
Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

(1) A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának és a (2) bekezdés a) pontjának értelmében a következő termékeket kell a Közösségben vagy Tunéziában „teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak” tekinteni:

a) valamelyikük földjéből vagy hozzájuk tartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termékek;

c) az ott született és nevelt élő állatok;

d) az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f) azok hajóival a tengerből nyert tengeri halászati és más termékek;

g) a kizárólag az f) alpontban említett termékekből, feldolgozóhajóik fedélzetén előállított termékek;

h) a kizárólag nyersanyagok visszanyerésére szolgáló, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a kizárólag újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas használt gumiabroncsokat is;

i) az ott végzett előállítási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j) a parti tengereiken kívüli tengerfenék talajából vagy altalajából kinyert termékek, feltéve hogy kizárólagos joguk van e talaj vagy altalaj megmunkálására;

k) a kizárólag az a)-j) pontban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában használt „hajóik” és „feldolgozóhajóik” kifejezést csak azokra a hajókra és feldolgozóhajókra kell alkalmazni,

- amelyeket a Közösség egyik tagállamában vagy Tunéziában lajstromoztak vagy vettek nyilvántartásba,

- amelyek a Közösség egyik tagállama vagy Tunézia lobogója alatt hajóznak,

- amelyek legalább 50%-ban Tunézia vagy a Közösség egyik tagállama állampolgárainak tulajdonában vannak, vagy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye e tagállamok egyikében vagy Tunéziában található, és amelynek ügyvezetője vagy ügyvezetői, igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának elnöke és e testületek tagjainak többsége Tunézia vagy a tagállamok állampolgára, továbbá személyegyesítő vagy korlátozott felelősségű társaságok esetében tőkéjüknek legalább a fele e tagállamoknak, Tunéziának, ezek közjogi testületeinek vagy állampolgárainak a tulajdonában van,

- amelyek kapitánya és tisztjei Tunézia vagy a Közösség tagállamainak állampolgárai,

- amelyek legénységének legalább 75%-a Tunézia vagy a Közösség tagállamainak állampolgára.

(3) Amennyiben Tunézia vagy a Közösség és Algéria vagy Marokkó közötti kereskedelemre azonos származási szabályok vonatkoznak, az (1) bekezdés f) alpontjában a „hajóik”„feldolgozóhajóik” kifejezések algériai vagy marokkói hajókra vagy feldolgozóhajókra is alkalmazandók a (2) bekezdés értelmében.

(4) A „Tunézia” és a „Közösség” kifejezések magukban foglalják a Tunéziát és a Közösség tagállamait övező parti tengereket is.

A tengerjáró hajókat - beleértve a kifogott halak megmunkálását vagy feldolgozását végző feldolgozóhajókat - Tunézia, illetve a Közösség területe részének kell tekinteni, feltéve hogy a (2) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelnek.

7. cikk
Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

(1) A 2. cikk alkalmazásában a nem származó anyagokat - a (2) bekezdésre és a 8. cikkre is figyelemmel - kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni, ha az előállított termék az előállítása során felhasznált nem származó anyagok besorolásától eltérő vámtarifaszám alá van besorolva.

(2) A II. mellékletben foglalt jegyzék 1. és 2. oszlopaiban említett terméknek az (1) bekezdésben foglalt szabály helyett a termékkel kapcsolatban a 3. oszlopban megállapított feltételeknek kell megfelelnie.

A 84-91. árucsoportok alá tartozó termékek esetében, a 3. oszlopban megállapított feltételek teljesítésének másik lehetőségeként az exportőr határozhat úgy, hogy ehelyett a 4. oszlopban megállapított feltételeket alkalmazza.

Amennyiben a II. mellékletben foglalt jegyzékben százalékos szabály kerül alkalmazásra a Közösségben vagy Tunéziában előállított termék származó helyzetének meghatározására, a megmunkálás vagy feldolgozás eredményeként keletkezett hozzáadott érték az előállított termék gyártelepi árának és a Közösségbe vagy Tunéziába harmadik országokból behozott anyagok értékének különbözete.

(3) E feltételek jelzik az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi termék esetében azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az e termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokon kell elvégezni, és csak az ilyen anyagokra vonatkoznak. Így ebből következik, hogy ha valamilyen terméket, amely már megszerezte a származó helyzetet az e termékhez tartozó jegyzékben megállapított feltételek teljesítésével, egy másik termék előállításában használnak fel, nem vonatkoznak rá az azon termékre alkalmazandó feltételek, amelybe beépítik, és az előállításában felhasznált nem származó anyagokat sem kell figyelembe venni.

8. cikk
Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

A 7. cikk végrehajtásának céljából a származó helyzet megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni az alábbiakat, függetlenül attól, hogy megváltoztatták-e a vámtarifaszámot:

a) a fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóban, kén-dioxidban vagy egyéb vizes oldatokban való elhelyezés, a sérült részek eltávolítása és hasonló műveletek);

b) a por eltávolításából, szitálásból vagy rostálásból, válogatásból, osztályozásból, összeállításból (beleértve a készletek összeállítását), mosásból, festésből, vágásból álló egyszerű műveletek;

c) i. a szállítmány csomagolásának, kiszerelésének és összeállításának megváltoztatása;

ii. egyszerű palackozás, üvegbe, kannába, zsákba, ládába, dobozba helyezés, kartonon vagy raklapon való rögzítés stb. és minden más egyszerű csomagolási művelet;

d) jelzések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

e) a termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül, ahol a keverék egy vagy több összetevője nem felel meg az e jegyzőkönyvben megállapított azon feltételeknek, amelyek alapján azokat Tunéziából vagy a Közösségből származónak lehet tekinteni;

f) termékek alkotórészeinek egyszerű összeszerelése, hogy azok teljes terméket képezzenek;

g) az a)-f) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

h) állatok levágása.

9. cikk
Minősítési egység

(1) E jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásában a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy:

a) ha egy cikkcsoportból vagy cikkösszeállításból álló terméket egyetlen vámtarifaszám alá kell besorolni a Harmonizált Rendszer értelmében, akkor az egész képezi a minősítési egységet;

b) ha egy szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá besorolt több azonos termékből áll, minden egyes terméket külön kell figyelembe venni e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor.

(2) Amennyiben a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya értelmében a csomagolást a termékkel együtt kell besorolni, akkor azt a származás megállapításánál is figyelembe kell venni.

10. cikk
Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, a géppel, a készülékkel vagy a járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a berendezés szokásos tartozékai, és az árban is benne foglaltatnak, illetve amelyeket külön nem számláznak le, a szóban forgó berendezéshez, géphez, készülékhez vagy járműhöz tartozónak kell tekinteni.

11. cikk
Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerinti készleteket származónak kell tekinteni, ha az azokat alkotó valamennyi termék származó. Ha azonban egy készlet származó és nem származó termékekből tevődik össze, a készletet teljes egészében származónak kell tekinteni, feltéve hogy a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át.

12. cikk
Semleges elemek

Annak megállapítása céljából, hogy Tunéziából vagy a Közösségből származó termékről van-e szó, nem szükséges meghatározni, hogy az ilyen termék előállításához használt villamos energia, tüzelőanyag, létesítmény és berendezés, valamint gépek és szerszámok, továbbá a gyártás során felhasznált bármilyen, a termék végső összetételébe be nem épülő vagy nem erre szánt áruk származóak-e vagy sem.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

13. cikk
Területi elv

A 4. és 5. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a II. címben a származó helyzet megszerzésére vonatkozóan megállapított feltételeknek a Közösségben vagy Tunéziában megszakítás nélkül kell eleget tenni.

14. cikk
Áruk újrabehozatala

Ha a Közösségből vagy Tunéziából egy másik országba kivitt származó termékeket visszaszállítanak, azokat - a 4. vagy 5. cikkekben foglaltak kivételével - nem származónak kell tekinteni, kivéve ha a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) a visszaszállított áruk a kivitt árukkal azonosak; és

b) nem mentek keresztül az adott országban vagy kivitelük során a jó állapotban való megőrzéshez szükségest meghaladó műveleteken.

15. cikk
Közvetlen szállítás

(1) Az e megállapodásban előírt kedvezményes elbánás csak olyan termékekre vagy anyagokra vonatkozik, amelyeket a Közösség vagy Tunézia, illetve a 4. és 5. cikk rendelkezéseinek alkalmazása esetén Algéria és Marokkó területe között szállítanak bármely más terület érintése nélkül. A Tunéziából vagy a Közösségből származó és egységes szállítmányt képező árukat azonban át lehet szállítani a Közösség vagy Tunézia, vagy a 3. cikk rendelkezéseinek alkalmazása esetén Algéria és Marokkó területén kívül más területeken, szükség esetén az ilyen területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve hogy az áruk a tranzit vagy a raktározás országa vámhatóságainak felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint kirakodás, újraberakodás vagy jó állapotban való megőrzésüket célzó bármely más művelet.

A Tunéziából vagy a Közösségből származó termékek csővezetéken a Közösség vagy Tunézia területén kívüli területen is szállíthatók.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságaihoz benyújtott alábbi okmányokkal kell bizonyítani:

a) egységes fuvarokmány, amelyet az exportáló országban bocsátottak ki, és amely a tranzitországon való áthaladásra is kiterjed; vagy

b) a tranzitország vámhatóságai által kiadott igazolás, amely tartalmazza az alábbiakat:

i. a termékek pontos megnevezése;

ii. a termékek ki- és újraberakodásának időpontja és, adott esetben, az igénybe vett hajók neve; és

iii. annak igazolása, hogy az áruk milyen feltételekkel maradtak a tranzitországban; vagy

c) ezek hiányában bármely bizonyító erejű okmány.

16. cikk
Kiállítások

(1) Azon termékek, amelyeket valamelyik Szerződő Fél területéről küldenek el egy harmadik országban tartott kiállításra, és a kiállítás után eladnak a másik Szerződő Fél területére történő behozatal céljából, bevitelkor azzal a feltétellel részesednek az e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményben, ha a termékek teljesítik e jegyzőkönyv azon követelményeit, amelyek biztosítják számukra, hogy a Közösségből vagy Tunéziából származónak ismerjék el azokat, feltéve hogy a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) az exportőr e termékeket a Szerződő Felek közül valamelyikből abba az országba szállította, ahol a kiállítást tartották, és azokat ott ki is állította;

b) a termékeket ezen exportőr egy, a másik Szerződő Félhez tartozó személynek adta el vagy más módon a rendelkezésére bocsátotta;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül azután szállították el az utóbbi Szerződő Fél számára ugyanolyan állapotban, mint ahogy azokat a kiállításra elküldték; és

d) a termékeket nem használták a kiállításra történő kiszállításuk után semmilyen más célra, mint a kiállításon való bemutatásra.

(2) A IV. cím rendelkezéseinek megfelelően ki kell állítani vagy ki kell adni a származási igazolást, és azt a szokásos módon be kell nyújtani az importáló ország vámhatóságaihoz. Az igazoláson fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ha szükséges, további okmányszerű igazolásokat lehet megkövetelni a termékek jellegéről és kiállításuk körülményeiről.

(3) Az (1) bekezdést kell alkalmazni bármely olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzlethelyiségekben külföldi termékek eladása céljából, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM

A SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

17. cikk
EUR.1 szállítási bizonyítvány

A termékek - e jegyzőkönyv szerinti - származó helyzetének igazolására az EUR.1 szállítási bizonyítvány szolgál, amelynek a mintáját e jegyzőkönyv III. melléklete tartalmazza.

18. cikk
Rendes eljárás az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai állítják ki az exportőr vagy - az exportőr felelősségére - meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelmére.

(2) E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, amelyek mintáit e jegyzőkönyv III. melléklete tartalmazza.

E formanyomtatványokat azon nyelvek egyikén kell kitölteni, amelyeken e megállapodás készült, az exportáló ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően. Kézírással történő kitöltés esetén a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni. Az árumegnevezést az e célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni a megnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

(3) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőrnek az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállító exportáló ország vámhatóságainak kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely igazolja az érintett termékek származó helyzetét, valamint az e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését.

(4) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a Közösség valamely tagállamának vámhatóságai állítják ki, ha az exportálni kívánt áruk e jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének értelmében a Közösségből származó termékeknek tekinthetők. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt Tunézia vámhatóságai bocsátják ki, ha az exportálni kívánt áruk e jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének értelmében Tunéziából származó termékeknek tekinthetők.

(5) A 2-5. cikk kumulációs rendelkezéseinek alkalmazása esetén Tunézia vagy a Közösség tagállamainak vámhatóságai az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételek mellett adhatnak ki EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha az exportálni kívánt áruk e jegyzőkönyv értelmében származó termékeknek tekinthetők, feltéve hogy az áruk, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, Tunéziában vagy a Közösségben találhatók.

Ezekben az esetekben az EUR.1 szállítási bizonyítványokat a korábban kiadott vagy kiállított származási igazolások benyújtása alapján kell kibocsátani. E származási igazolásokat az exportáló ország vámhatóságainak legalább három évig meg kell őrizniük.

(6) A kiállító vámhatóságok megtesznek minden szükséges intézkedést a termékek származó helyzetének és e jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének ellenőrzésére. Ennek érdekében jogukban áll bekérni bármilyen bizonyítékot és megvizsgálni az exportőr számláit, vagy bármilyen más, általuk megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

A kiállító vámhatóságok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett nyomtatványokat helyesen töltsék ki. Különösen ellenőrizniük kell az árumegnevezésre szolgáló rész oly módon való kitöltését, hogy az kizárja a csalárd kiegészítés minden lehetőségét.

(7) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának időpontját a bizonyítványnak a vámhatóságok részére fenntartott részében kell feltüntetni.

(8) Az exportáló ország vámhatóságai akkor adják ki az EUR.1 szállítási bizonyítványt, amikor az azon feltüntetett árukat kiviszik. A bizonyítványt az exportőr rendelkezésére bocsátják, amint a tényleges kivitel megtörtént, vagy azt biztosították.

19. cikk
Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

(1) A 18. cikk (8) bekezdése ellenére kivételesen kiállítható EUR.1 szállítási bizonyítvány azon termékek kivitele után is, amelyekre vonatkozik, ha:

a) a kivitel időpontjában tévedés, vétlen mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem állították ki; vagy

b) a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállították, de azt technikai okok miatt nem fogadták el a behozatalkor.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásához az exportőrnek jeleznie kell kérelmében azon termékek kivitelének helyét és időpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

(3) A vámhatóságok az EUR.1 szállítási bizonyítványt utólag csak annak ellenőrzése után állíthatják ki, hogy az exportőr által a kérelemben megadott adatok megegyeznek a megfelelő dokumentumokkal.

(4) Az utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, „DELIVRE A POSTERIORI”, „RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A POSTERIORI”, „ISSUED RETROSPECTIVELY”, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, „EKΔOΘEN EK TΩN ΥSTEPΩN”, „EXPEDIDO A POSTERIORI”, „EMITΑDO A POSTERIORI”, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, „UTFÄRDAT I EFTERHAND”,

(5) A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

20. cikk
Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az az exportőr az azt kiállító vámhatóságtól kérelmezheti a hatóság birtokában lévő kiviteli okmányok alapján másodlat kiállítását.

(2) Az így kiállított másodlatot az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

„DUPLIKAT”, „DUPLICATA”, „DUPLICATO”, „DUPLICAAT”, „DUPLICATE”, „ANTIΓPAΦO”, „DUPLICADO”, „SEGUNDA VIA”, „KAKSOISKAPPALE”,

(3) A (2) bekezdésben említett megjegyzést és az eredeti bizonyítvány kiállításának időpontját és sorszámát az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

(4) A másodlat, amelyen szerepelnie kell az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása időpontjának is, attól a naptól kezdve érvényes.

21. cikk
A bizonyítványok helyettesítése

(1) Egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítványt bármikor helyettesíteni lehet egy vagy több más bizonyítvánnyal, feltéve hogy ezt az áruk felügyeletéért felelős vámhivatal végzi.

(2) Az így kiállított helyettesítő bizonyítványt végleges EUR.1 szállítási bizonyítványnak kell tekinteni e jegyzőkönyv alkalmazása szempontjából, e cikk rendelkezéseit is beleértve.

(3) A helyettesítő bizonyítványt a reexportőr írásbeli kérelme alapján kell kiállítani, miután az érintett hatóságok ellenőrizték a kérelmező beadványában megadott adatokat. Az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának időpontját és sorszámát a 7. rovatban kell feltüntetni.

22. cikk
Egyszerűsített eljárás a bizonyítványok kiállítására

(1) Az e jegyzőkönyv 18., 19. és 20. cikkétől eltérően az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának egyszerűsített eljárását lehet alkalmazni az alábbi rendelkezéseknek megfelelően.

(2) Az exportáló ország vámhatóságai az olyan exportőr számára, a továbbiakban: „elfogadott exportőr”, aki gyakran végez olyan szállításokat, amelyekre EUR.1 szállítási bizonyítványt lehet kiállítani, és aki az illetékes hatóságok megelégedésére minden szükséges garanciát megad a termékek származó helyzetének ellenőrzéséhez, engedélyezhetik azt, hogy az EUR.1 bizonyítvány e jegyzőkönyv 18. cikkében foglaltak szerinti megszerzése érdekében az exportáló ország vámhivatalához a kivitel időpontjában ne mutassa be az árukat, vagy ne nyújtson be az ezen árukra vonatkozó EUR.1 bizonyítvány iránti kérelmet.

(3) A (2) bekezdésben említett engedélyben meg kell határozni, hogy az illetékes hatóságok választása szerint az EUR.1 szállítási bizonyítvány 11. „Vámhatósági záradék” rovatát:

a) vagy előzetesen az exportáló ország illetékes vámhivatalának bélyegzőjével és e hivatal tisztviselőjének - akár sokszorosított - aláírásával kell ellátni; vagy

b) az elfogadott exportőr egy különleges bélyegzőjével kell ellátni, amelyet az exportáló ország vámhatóságai jóváhagytak, és megfelel az e jegyzőkönyv V. mellékletében szereplő mintának. A nyomtatványon az ilyen bélyegző előre nyomtatott is lehet.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában említett esetekben az EUR.1 szállítási bizonyítvány 7. „Megjegyzések” rovatába az alábbi kifejezések egyikét kell beírni:

„PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO”, „FORENKLET PROCEDURE”, „VEREINFACHTES VERFAHREN”, „AΠΛOYSTEYMENH ΔIAΔIKASIA”, „SIMPLIFIED PRODEDURE”, „PROCEDURA SEMPLIFICATE”, „VEREENVOUDIGDE PROCEDURE”, „PROCEDIMETO SIMPLIFICADO”, „YKSINKERTAISTETTU MENETTELY”, „FÖRENKLAT FÖRFARANDE”,

(5) Az EUR.1 bizonyítvány 11. „Vámhatósági záradék” rovatát az elfogadott exportőrnek adott esetben ki kell töltenie.

(6) Az elfogadott exportőr adott esetben az EUR.1 bizonyítvány 13. „Ellenőrzés kérelmezése” rovatában tünteti fel az ilyen bizonyítvány ellenőrzésére illetékes hatóság nevét és címét.

(7) Egyszerűsített eljárás alkalmazása esetén az exportáló ország vámhatóságai előírhatják olyan EUR.1 bizonyítvány használatát, amelyet azonosításra szolgáló megkülönböztető jellel látnak el.

(8) A (2) bekezdésben említett engedélyekben az illetékes hatóságok különösen az alábbiakat határozzák meg:

a) azon feltételek, amelyek mellett az EUR.1 bizonyítványok iránti kérelmeket ki lehet tölteni;

b) azon feltételek, amelyeknek megfelelően ezeket a kérelmeket legalább három évig meg kell őrizni;

c) a (3) bekezdés b) pontjában említett esetekben e jegyzőkönyv 33. cikke szerinti utólagos ellenőrzés elvégzésére illetékes hatóság.

(9) Az exportáló ország vámhatóságai megállapíthatnak bizonyos árukategóriákat, amelyekre a (2) bekezdésben meghatározott különleges eljárás nem alkalmazható.

(10) A vámhatóságok megtagadják a (2) bekezdésben említett engedélyt olyan exportőröktől, akik nem biztosítják mindazokat a vámhatóságok által szükségesnek tartott valamennyi garanciát. Az engedélyt az illetékes hatóságok bármikor visszavonhatják. Ezt kötelesek is megtenni akkor, amikor az elfogadott exportőr a feltételeknek már nem felel meg, vagy már nem biztosítja ezeket a garanciákat.

(11) Az elfogadott exportőrtől meg lehet követelni, hogy tájékoztassa az illetékes hatóságokat az általuk megállapított szabályoknak megfelelően az exportőr által szállítani kívánt árukról, hogy ezek a hatóságok minden szükségesnek tartott vizsgálatot elvégezhessenek az áruk elszállítása előtt.

(12) Az exportáló ország vámhatóságai bármely, általuk szükségesnek tartott ellenőrzést elvégezhetnek az elfogadott exportőrökkel kapcsolatban. Az ilyen exportőröknek ezt lehetővé kell tenniük.

(13) E cikk rendelkezései nem érintik a Közösségnek, a tagállamoknak és Tunéziának a vámalakiságokra és a vámokmányok használatára vonatkozó szabályainak alkalmazását.

23. cikk
Adatlap és nyilatkozat

(1) Valamely EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása során a 3., 4. és 5. cikk alkalmazásakor azon állam illetékes vámhivatala, amelyhez a bizonyítvány kiállítására irányuló kérelmet benyújtották olyan termékek vonatkozásában, amelyeknek az előállításában Algériából, Marokkóból vagy a Közösségből érkező termékeket használnak, figyelembe veszi az exportőr által abban az államban tett nyilatkozatot, amelyből érkezett, és amelynek mintáját a VI. melléklet tartalmazza, az e termékekhez alkalmazandó kereskedelmi számlán, vagy az e számlát alátámasztó okmányon.

(2) A (3) bekezdésben megállapított feltételek alapján kiállított adatlap benyújtását azonban, amelynek mintáját a VII. melléklet tartalmazza, az érintett vámhivatal az (1) bekezdésben előírt nyilatkozatban megadott információk hitelességének és pontosságának ellenőrzésére, vagy további információk beszerzésére kérheti az exportőrtől.

(3) A használatba vett termékekre vonatkozó adatlapot e termékek exportőrének kérésére a (2) bekezdésben ismertetett körülmények között, vagy ezen exportőr kezdeményezésére adja ki azon tagállam illetékes vámhivatala, ahonnan ezeket az árukat exportálták. Az adatlapot két példányban kell kiállítani. Az egyik példányt az ezt kérő exportőr kapja meg, aki ezt elküldi a végtermékek exportőrének, vagy annak a vámhivatalnak, ahol az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérték e termékekhez. A második példányt legalább 3 évig megőrzi az ezt kiállító vámhivatal.

24. cikk
A származási igazolás érvényessége

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány az exportáló országban történt kiállítás időpontjától számított négy hónapig érvényes, és ezen időn belül be kell nyújtani az importáló ország vámhatóságaihoz.

(2) Az importáló ország vámhatóságainak az (1) bekezdésben megállapított végső benyújtási határidő után bemutatott EUR.1 szállítási bizonyítványokat akkor lehet elfogadni a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából, ha ezen okmányoknak a megállapított végső határidőre történő benyújtását vis maior vagy rendkívüli körülmények tették lehetetlenné.

(3) A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatóságai akkor fogadhatják el az EUR.1 szállítási bizonyítványokat, ha a termékeket az említett végső határidő előtt bemutatták számukra.

25. cikk
A származási igazolás benyújtása

Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat az importáló ország vámhatóságaihoz kell benyújtani az ezen országban alkalmazandó eljárás szerint. Az említett hatóságok kérhetik az EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy a számlanyilatkozat fordítását. Megkövetelhetik azt is, hogy a behozatali nyilatkozathoz az importőr mellékeljen egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a termékek megfelelnek a megállapodás végrehajtásához megkövetelt feltételeknek.

26. cikk
Behozatal részletekben

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló ország vámhatóságai által meghatározott feltételek mellett a Harmonizált Rendszer 2. a) általános szabálya szerinti, a Harmonizált Rendszer 84. és 85. árucsoportjába tartozó, szétszerelt vagy össze nem állított termékeket részletekben hoznak be, e termékekre az első részlet behozatalakor egyetlen származási igazolást kell benyújtani a vámhatóságoknak.

27. cikk
Számlanyilatkozat

(1) A 17. cikk ellenére e jegyzőkönyv szerinti származó helyzet bizonyítékaként egy számlanyilatkozat is szolgálhat, amelynek a szövege e jegyzőkönyv IV. mellékletében található, és amelyet az exportőr valamely számlán, szállítólevélen vagy más olyan kereskedelmi okmányon tesz (a továbbiakban: „számlanyilatkozat”), amely megfelelő részletességgel írja le az érintett termékeket ahhoz, hogy azonosíthatók legyenek azok a szállítmányok, amelyek csak származó termékeket tartalmaznak, és amelyek értéke nem haladja meg szállítmányonként az 5110 ECU-t.

(2) A számlanyilatkozatot az exportőr vagy az exportőr felelősségére annak meghatalmazott képviselője tölti ki és írja alá e jegyzőkönyvnek megfelelően.

(3) Minden szállítmányhoz ki kell állítani számlanyilatkozatot.

(4) Az exportőr, aki a számlanyilatkozatot kérte, az exportáló állam vámhatóságának kérésére benyújtja az e számlanyilatkozat felhasználásával kapcsolatos valamennyi bizonyító okmányt.

(5) A 24. és 25. cikket értelemszerűen alkalmazni kell a számlanyilatkozatra is.

28. cikk
Kivételek a származás igazolása alól

(1) Magánszemélytől magánszemélynek kiscsomagként küldött vagy az utasok személyi poggyászának részét képező termékeket a származás hivatalos igazolása benyújtásának megkövetelése nélkül származó terméknek kell tekinteni, feltéve hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomba hozzák be, és nyilatkoznak, miszerint e jegyzőkönyv feltételei teljesülnek, továbbá nem fér kétség ahhoz, hogy e nyilatkozat a valóságnak megfelel. Postán küldött termékek esetében e nyilatkozat a C2/CP3-as vámáru-nyilatkozaton vagy az ezen okmányhoz mellékelt papírlapon tehető meg.

(2) Az esetenkénti és kizárólag a címzett vagy az utas vagy családjaik személyes használatára szolgáló termékek behozatalát nem lehet kereskedelmi behozatalnak tekinteni, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat.

(3) A fentieken túlmenően e termékek összértéke nem haladhatja meg kiscsomagok esetén az 500 ECU-t, az utasok személyes poggyásza részét képező termékek esetén pedig az 1200 ECU-t.

29. cikk
A származási igazolások és bizonyító okmányok megőrzése

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr köteles legalább három évig megőrizni a 18. cikk (1) és (3) bekezdésében említett okmányokat.

(2) A számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább három évig megőrizni e számlanyilatkozat egy példányát, valamint a 27. cikk (1) bekezdésében említett okmányokat.

(3) Az exportáló ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállítja, köteles legalább három évig megőrizni a 18. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

(4) Az importáló ország vámhatósága köteles legalább három évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványt.

30. cikk
Eltérések és alaki hibák

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványon vagy a számlanyilatkozaton és a termékek behozatalához szükséges vámkezelés elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi az EUR.1 szállítási bizonyítványt vagy a számlanyilatkozatot eleve semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy ezen okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

(2) A nyilvánvaló alaki hibák, mint a gépelési hibák az EUR.1 szállítási bizonyítványon vagy a számlanyilatkozaton, nem eredményezhetik ezen okmány visszautasítását, amennyiben ezek a hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az ezen okmányban megadott adatok helyességét.

31. cikk
ECU-ben kifejezett összegek

(1) Az ECU-ben megállapított összegekkel egyenértékű, az exportáló ország nemzeti valutájában kifejezett összegeket az exportáló ország határozza meg és közli a másik Szerződő Féllel. Ha az összegek meghaladják az importáló ország által megállapított megfelelő összegeket, az utóbbi elfogadja azokat, ha a termékeket az exportáló ország valutájában vagy az e jegyzőkönyv 4. cikkében említett valamely más ország valutájában számlázták.

Ha az árukat a Közösség egy másik tagállama valutájában számlázták, az importáló ország az érintett ország által közölt összeget fogadja el.

(2) 2000. április 30-ával bezárólag bármely nemzeti valutában kifejezett összegek az adott nemzeti valuta 1994. október 1-jén ECU-ben kifejezett összegével egyenértékűek.

Minden ezt követő ötéves időszak folyamán a Társulási Tanács felülvizsgálja az ECU-ben kifejezett összegeket, és az államok nemzeti valutájában kifejezett ezzel egyenértékű összegeket az ECU-nek az adott ötéves időszakot közvetlenül megelőző év első októberi munkanapján érvényes árfolyama alapján.

E felülvizsgálat végrehajtásakor a Társulási Tanács biztosítja, hogy a nemzeti valutában kifejezett összegek ne csökkenjenek, és ezen túlmenően figyelembe veszi, hogy célszerű az érintett értékhatárok hatásának reálértéken történő fenntartása. E célból úgy határozhat, hogy módosítja az ECU-ben kifejezett összegeket.

V. CÍM

A KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREI

32. cikk
A bélyegzők és címek átadása

A tagállamok és Tunézia vámhatóságai az Európai Közösségek Bizottságán keresztül megküldik egymásnak a vámhivatalaikban az EUR.1 bizonyítványok kiállításához használt bélyegzők lenyomatainak mintáját és az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításáért, valamint az ilyen bizonyítványok és a számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságaik címét.

33. cikk
EUR.1 szállítási bizonyítványok, a számlanyilatkozat és az adatlap ellenőrzése

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványok és a számlanyilatkozatok utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy akkor kell elvégezni, ha az importáló ország vámhatóságai okkal kételkednek az okmányok valódiságában, az érintett termékek származó helyzetében, vagy e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása céljából az importáló ország vámhatóságai visszaküldik az exportáló ország vámhatóságainak az EUR.1 szállítási bizonyítványt, a számlanyilatkozatokat vagy ezen okmányok másolatát, megadva adott esetben azokat a tartalmi vagy formai okokat, amelyek a vizsgálatot szükségessé teszik.

Az ellenőrzés segítésére a vámhatóságok átadnak minden szükséges okmányt és minden összegyűjtött információt, amelyek arra utalnak, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványokon vagy a számlanyilatkozatokon megadott adatok helytelenek.

(3) Az ellenőrzést az exportáló ország vámhatóságai hajtják végre. E célból jogukban áll bekérni bármilyen bizonyítékot, és megvizsgálni az exportőr számláit vagy bármilyen más, általuk megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

(4) Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy az ellenőrzés eredményeinek beérkezéséig felfüggesztik az érintett termékekre vonatkozóan a kedvezményes elbánás megadását, az importőrnek felajánlják a termékek kiadását a szükségesnek ítélt óvintézkedések mellett.

(5) Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat legkésőbb tíz hónapon belül tájékoztatni kell ezen ellenőrzés eredményeiről. Ezen eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy az okmányok valódiak-e, az érintett termékek származó termékeknek tekinthetők-e, és teljesítik-e e jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

(6) Ha megalapozott kétség esetén nem érkezik válasz tíz hónapon belül, vagy ha a válasz nem tartalmaz kielégítő információt a kérdéses okmány valódiságának vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a megkereső vámhatóságok, a rendkívüli körülmények esetétől eltekintve, a kedvezményes elbánás igénybevételének lehetőségét megtagadják.

(7) A 23. cikkben előírt adatlapok későbbi ellenőrzése az (1) bekezdésben említett esetekben és a (2)-(6) bekezdésekben szabályozott eljárásoknak megfelelően kerül végrehajtásra.

34. cikk
A viták rendezése

Amennyiben a 33. cikk szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, vagy ha e viták az e jegyzőkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdést vetnek fel, ezeket a Vámegyüttműködési Bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti vitákat minden esetben az adott ország jogszabályai szerint kell rendezni.

35. cikk
Szankciók

Szankciókkal kell sújtani minden olyan személyt, aki termékekre vonatkozó kedvezményes elbánás igénybevétele céljából helytelen adatokat tartalmazó okmányt állít ki vagy állíttat ki.

36. cikk
Vámszabad területek

(1) A tagállamok és Tunézia minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány fedezete mellett szállított, a szállítás során ideiglenesen a területükön lévő vámszabad területen maradó termékeket ne helyettesíthessenek más termékekkel, és azok ne menjenek keresztül más kezeléseken, mint az állapotuk romlásának megelőzését célzó szokásos műveleteken.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, ha a Közösségből vagy Tunéziából származó termékeket az EUR.1 bizonyítvány fedezete mellett vámszabad területre hoznak be, és azok kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az illetékes hatóságok, az exportőr kérésére új EUR.1 bizonyítványt állítanak ki, amennyiben a kezelés vagy feldolgozás e jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban történt.

VI. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk
A jegyzőkönyv alkalmazása

(1) Az e jegyzőkönyvben használt „Közösség” kifejezés nem terjed ki Ceutára és Melillára. A „Közösségből származó termékek” kifejezés nem terjed ki az e területekről származó termékekre.

(2) A 38. cikkben meghatározott különleges feltételekre is figyelemmel, e jegyzőkönyv rendelkezéseit értelemszerűen a Ceutáról és Melilláról származó termékekre is alkalmazni kell.

38. cikk
Különös feltételek

(1) A 2-4. cikk (1) és (2) bekezdése helyett az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni, és az e cikkekre történő hivatkozásokat értelemszerűen e cikkre kell alkalmazni.

(2) Feltéve, hogy azokat a 15. cikk rendelkezéseinek megfelelően közvetlenül szállították, az alábbiakat úgy kell tekinteni, mint:

1. Ceutáról és Melilláról származó termékek:

a) a teljes egészében Ceután és Melillán létrejött vagy előállított termékek;

b) a Ceután és Melillán előállított termékek, amelyek előállításánál az a) pontban említettektől eltérő termékeket is felhasználtak, feltéve hogy:

i. az említett termékek e jegyzőkönyv 7. cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül; vagy

ii. e termékek e jegyzőkönyv értelmében Tunéziából vagy a Közösségből, vagy amikor teljesülnek a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében említett feltételek, Algériából vagy Marokkóból származnak, feltéve hogy azok a 8. cikkben meghatározott nem kielégítő megmunkálást vagy feldolgozást meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

2. Tunéziából származó termékek:

a) a teljes egészében Tunéziában létrejött vagy előállított termékek;

b) a Tunéziában előállított termékek, amelyek előállításánál az a) pontban említettektől eltérő termékeket is felhasználtak, feltéve hogy:

i. az említett termékek e jegyzőkönyv 7. cikkének értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül; vagy

ii. e termékek e jegyzőkönyv értelmében Ceutáról és Melilláról, vagy a Közösségből, vagy, amikor teljesülnek a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében említett feltételek, Algériából vagy Marokkóból származnak, feltéve hogy azok a 8. cikkben meghatározott nem kielégítő megmunkálást vagy feldolgozást meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(3) Ceutát és Melillát egyetlen területnek kell tekinteni.

(4) Az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének a „Tunézia” és a „Ceuta és Melilla” szavakat kell beírnia az EUR.1 szállítási bizonyítvány 2. rovatába. Emellett a Ceutáról és Melilláról származó termékek esetében ezt az EUR.1 szállítási bizonyítvány 4. rovatában is jelezni kell.

(5) A spanyol vámhatóságok felelősek e jegyzőkönyv Ceután és Melillán történő alkalmazásáért.

VII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk
A jegyzőkönyv módosítása

A Társulási Tanács határozhat e jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról valamelyik Szerződő Fél vagy a Vámegyüttműködési Bizottság kérésére.

40. cikk
Vámegyüttműködési Bizottság

(1) Vámegyüttműködési Bizottságot kell létrehozni, amely felelős az e jegyzőkönyv megfelelő és egységes alkalmazását célzó közigazgatási együttműködésért, valamint a vámkérdésekben rábízott más feladatok ellátásáért.

(2) A bizottság egyrészről a tagállamok szakértőiből és az Európai Közösségek Bizottságának vámügyekért felelős tisztviselőiből, másrészről a Tunézia által kijelölt szakértőkből áll.

41. cikk
Mellékletek

A mellékletek e jegyzőkönyv szerves részét képezik.

42. cikk
A jegyzőkönyv végrehajtása

A Közösség és Tunézia megteszi az e jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

43. cikk
Marokkóra és Algériára vonatkozó rendelkezések

A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek e jegyzőkönyv alkalmazását biztosító megállapodások megkötésére Marokkóval és Algériával. A Szerződő Felek értesítik egymást az e célból tett intézkedésekről.

44. cikk
Tranzitáruk vagy raktározott áruk

A megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azon árukra is, amelyek megfelelnek e jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a megállapodás hatálybalépésének napján vagy tranzitban, vagy a Közösségben, illetve Tunéziában, vagy a 3., 4. és 5. cikk rendelkezéseinek alkalmazása esetén Algériában vagy Marokkóban átmeneti megőrzésre vámraktárban vagy vámszabad területen vannak, feltéve hogy ettől a naptól számított négy hónapon belül az importáló ország vámhatóságaihoz olyan EUR.1 bizonyítványt nyújtanak be, amelyet az exportáló ország illetékes hatóságai utólagosan állítottak ki, az áruk közvetlen szállítását igazoló okmányokkal együtt.

I. MELLÉKLET

MEGJEGYZÉSEK

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

E megjegyzéseket kell alkalmazni - adott esetben - a nem származó anyag felhasználásával előállított valamennyi termékre, még akkor is, ha azokra a II. melléklet jegyzékében szereplő különleges feltételek nem érvényesek, hanem ehelyett a 7. cikk (1) bekezdésében megállapított vámtarifaszám-változási szabály vonatkozik rájuk.

1. megjegyzés

1.1. A jegyzék első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoportszámot, és a második oszlop írja le az e rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árumegnevezést. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy - a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított - szabály vonatkozik. Amennyiben néhány esetben az első oszlop tételét egy „ex” előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak vagy árucsoportnak a 2. oszlopban leírt részére vonatkozik.

1.2. Amennyiben az 1. oszlopban több vámtarifaszám összevontan vagy egy árucsoportszám szerepel, és ezért az áruleírásra a 2. oszlopban általános kifejezéseket alkalmaznak, a 3. vagy 4. oszlopban szereplő megfelelő szabály mindazon termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont bármely vámtarifaszám alá tartoznak.

2. megjegyzés

2.1. A jegyzékben nem szereplő bármely vámtarifaszám vagy egy vámtarifaszámnak bármely, a jegyzékben nem szereplő része esetén a 7. cikk (1) bekezdésében megállapított „vámtarifaszám-változási” szabályt kell alkalmazni. Ha bármely, a jegyzékben szereplő tételre „vámtarifaszám-változási” szabály vonatkozik, akkor azt a 3. oszlop szabálya tartalmazza.

2.2. A 3. oszlopban szereplő szabály által megkövetelt megmunkálást vagy feldolgozást csak a felhasznált nem származó anyagok vonatkozásában kell elvégezni. Hasonlóképpen a 3. oszlopban foglalt szabályban szereplő korlátozások csak a felhasznált nem származó anyagokra vonatkoznak.

2.3. Amennyiben egy szabály kimondja, hogy „bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagot” fel lehet használni, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is fel lehet használni, figyelemmel azonban azokra a különös korlátozásokra, amelyeket szintén tartalmazhat a szabály. Az „előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a ... vámtarifaszám alá tartozó más anyagokat” kifejezés azonban azt jelenti, hogy csak az előállított áruval azonos vámtarifaszám alá tartozó, a jegyzék 2. oszlopában megadott áruleírástól különböző anyagokat lehet felhasználni.

2.4. Ha egy nem származó anyagokból készült terméket, amely a származó helyzetet a vámtarifaszám-változási szabály vagy a saját jegyzéki szabálya értelmében az előállítás során szerezte meg, egy másik előállításának folyamatában anyagként használnak fel, az anyagot magában foglaló termékre vonatkozó szabály azután nem vonatkozik rá.

Például:

Egy, a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motort - amelyre a szabály kimondja, hogy a beépíthető nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át - a 7224 vámtarifaszám alá tartozó „kovácsolással durván alakított más acélötvözetből” készítettek.

Ha e kovácsolást az érintett országban végezték el egy nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a jegyzék ex 7224 vámtarifaszámára vonatkozó szabály értelmében. Ezután a kovácsolt terméket származónak lehet tekinteni a motor értékének kiszámításakor, függetlenül attól, hogy azt ugyanazon gyárban vagy egy másikban gyártották-e. Tehát a nem származó ingot értékét nem kell figyelembe venni a felhasznált nem származó anyagok értékének összeadásakor.

2.5. Még ha a vámtarifaszám-változási szabályt vagy a jegyzékben foglalt más szabályokat teljesítik is, egy termék nem szerzi meg a származó helyzetet, ha az elvégzett feldolgozás mint egész, nem kielégítő a 6. cikk értelmében.

3. megjegyzés

3.1. A jegyzékben szereplő szabály a megkövetelt legkisebb mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelenti, és több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; viszont a kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményezhet származó helyzetet. Tehát, ha egy szabály előírja, hogy az előállítás egy bizonyos szintjén nem származó anyagok felhasználhatók, akkor az ilyen anyagok felhasználása az előállítás egy korábbi szakaszában megengedett, de egy későbbi szakaszban már nem.

3.2. Ha a jegyzék egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel is kell használni.

Például:

A szövetekre vonatkozó szabály kimondja, hogy természetes szálak és egyéb anyagok mellett vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel kell használni; lehet az egyiket vagy a másikat, vagy mindkettőt használni.

Ha azonban ugyanabban a szabályban egy korlátozás vonatkozik egy anyagra, és más korlátozások vonatkoznak más anyagokra, akkor a korlátozásokat csak a ténylegesen felhasznált anyagokra kell alkalmazni.

Például:

A varrógépekre vonatkozó szabály meghatározza, hogy a felhasznált fonalfeszítő mechanizmusnak származónak kell lennie, és a felhasznált cikcakk mechanizmusnak szintén származónak kell lennie; ez a két korlátozást csak akkor kell alkalmazni, ha a varrógépbe ténylegesen be is építették az említett mechanizmusokat.

3.3. Ha a jegyzék egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, e feltétel nyilvánvalóan nem akadályozza más olyan anyagok felhasználását, amelyek saját belső természetüknél fogva nem felelnek meg a szabálynak.

Például:

A 1904 vámtarifaszámra vonatkozó szabály kifejezetten kizárja gabonafélék és származékaik használatát, ez azonban nem tiltja ásványi sók, vegyi anyagok és más, nem gabonafélékből előállított adalékok használatát.

Például:

Egy nem szőtt anyagokból készült árucikk esetében, ha kizárólag nem származó fonál felhasználása megengedett az áruosztályban, nem lehet nem szőtt ruhaanyagból kiindulni - még ha a nem szőtt ruhaanyagokat általában nem is lehet előállítani fonálból. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonál előtti fázis, vagyis a szálfázis lesz.

A textíliákra vonatkozóan lásd még a 6.3. megjegyzést is.

3.4. Ha a jegyzék egy szabályában két vagy több százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok legnagyobb értékére, akkor e százalékértékeket nem lehet összeadni. Az összes felhasznált nem származó anyag legnagyobb értéke sohasem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés

4.1. A „természetes szálak” kifejezés a jegyzékben a mesterséges és szintetikus szálaktól eltérő egyéb szálakra vonatkozik, és a fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és eltérő rendelkezés hiányában a „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a kártolt, fésült vagy másként feldolgozott, de nem fonott szálakat is.

4.2. A „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101-5105 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőröket, az 5201-5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálakat és az 5301-5305 vámtarifaszám alá tartozó más növényi rostokat.

4.3. A „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papíripari rostanyagok” kifejezések a jegyzékben a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, az 50-63. árucsoportba nem besorolt anyagok leírására szolgálnak.

4.4. A „szintetikus vagy mesterséges vágott szálak” (vágott műszálak) kifejezés a jegyzékben az 5501-5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. megjegyzés

5.1. Ha a jegyzék egy adott termékével kapcsolatban e megjegyzésre hivatkoznak, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem alkalmazandók az előállításuk során felhasznált olyan textilalapanyagokra, amelyek együttesen a felhasznált összes textilalapanyag teljes súlyának legfeljebb 10%-át teszik ki (lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. megjegyzést is).

5.2. E tűréshatárt azonban csak a kevert összetételű termékekre lehet alkalmazni, amelyek két vagy több textilalapanyagból készültek.

A textilalapanyagok a következők:

- selyem,

- gyapjú,

- durva állati szőr,

- finom állati szőr,

- lószőr,

- pamut,

- papíripari rostanyag és papír,

- len,

- kender,

- juta és más textilháncsrost,

- szizál és az Agave nemhez tartozó más növény rostjai,

- kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetű rost,

- szintetikus végtelen szál,

- mesterséges végtelen szál,

- szintetikus vágott szál,

- mesterséges vágott szál.

Például:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó, az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból előállított fonal kevert fonal. Következésképpen a (vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást megkövetelő) származási szabályokat ki nem elégítő nem származó szintetikus vágott szálat a fonal súlyának 10%-áig lehet felhasználni.

Például:

Az 5112 vámtarifaszám alá tartozó, az 5107 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készült fonalból előállított gyapjúszövet kevert szövet. Következésképpen a (vegyi anyagból vagy textilpépből történő előállítást megkövetelő) származási szabályokat ki nem elégítő szintetikus fonalat, vagy a (nem kártolt, nem fésült vagy a fonáshoz másként elő nem készített természetes szálakból történő előállítást megkövetelő) származási szabályokat ki nem elégítő gyapjúfonalat, vagy a kettő kombinációját a szövet súlyának legfeljebb 10%-áig lehet felhasználni.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá tartozó, az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készült tűzött szövet is csak akkor kevert termék, ha maga a pamutszövet is kevert szövet, amely két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készült, vagy ha a felhasznált pamutfonal maga is kevert.

Például:

Ha az érintett tűzött szövet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készült, akkor nyilvánvalóan a felhasznált fonalak két különböző textilalapanyagot alkotnak, és ennek megfelelően a tűzött szövet kevert termék.

Például:

A mesterséges fonalból és pamutfonalból készült tűzött szőnyeg juta hátoldallal kevert termék, mert három textilipari alapanyagot használtak fel hozzá. Tehát bármely nem származó anyag, amely az előállítás későbbi fázisában van, mint amit a szabály megenged, felhasználható, feltéve hogy együttes súlyuk nem haladja meg a szőnyeget alkotó textilanyagok súlyának 10%-át. Így a juta hátoldal és/vagy a pamutfonal behozható az előállításnak e szakaszában, feltéve hogy eleget tesznek a súllyal kapcsolatos követelményeknek.

5.3. „Paszományozott vagy anélküli, rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonalat” tartalmazó szövet esetén ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20%.

5.4. A legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból - alumíniumporral bevonva is - álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmazó szövet tekintetében e tűréshatár 30 százalék.

6. megjegyzés

6.1. Olyan textiltermékek esetében, amelyek a jegyzékben e megjegyzésre utaló lábjegyzettel vannak megjelölve, az érintett konfekcionált termékre a jegyzék 3. oszlopában meghatározott szabályt ki nem elégítő bélések és közbélések kivételével a textilanyagok felhasználhatók, feltéve hogy a terméktől eltérő vámtarifaszám alá vannak besorolva, és értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

6.2. Az 50-63. árucsoportba nem besorolható anyagok szabadon felhasználhatók, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textilanyagokat vagy sem.

Például:

Ha a jegyzékben egy szabály azt írja elő, hogy egy bizonyos textiltermékhez, mint például egy hosszúnadrághoz, fonalat kell használni, ez nem zárja ki fémcikkek, mint például gombok használatát, mert a gombokat nem sorolták az 50-63. árucsoportba. Ugyanezen oknál fogva ez nem zárja ki a zipzár használatát, jóllehet a zipzárak általában tartalmaznak textilanyagokat.

6.3. Amennyiben százalékos szabályt kell alkalmazni, a tartozékok és díszek értékét figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításánál.

7. megjegyzés

7.1. Az ex 2707, 2713, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszámok alkalmazásában a „speciális eljárások” a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval * ;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav-anhidriddel; semlegesítés alkálireagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a „speciális eljárások” a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav-anhidriddel; semlegesítés alkálireagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

ij) izomerizálás;

k) (kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok esetén) olyan hidrogénnel történő kéntelenítés, melynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább a 85%-a redukálódik (ASTM D 1266-59 T módszer);

l) (kizárólag a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetén) parafinmentesítés a szűrés kivételével;

m) (kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok esetén) hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Azonban az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy a stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelését (pl. a hidrofiniselés vagy a színtelenítés) azonban nem lehet speciális eljárásnak tekinteni;

n) (a csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetén) az atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek az ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on.;

o) (kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó egyéb nehézolajok - a gázolaj és fűtőolaj kivételével - esetén) kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel.

7.3. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, e műveletek bármilyen kombinációja vagy hasonló műveletek nem járnak a származó helyzet elnyerésével

I. MELLÉKLET

AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK SZÁRMAZÓ HELYZETÉNEK ELNYERÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON VÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSOK VAGY FELDOLGOZÁSOK JEGYZÉKE
HR-vámtarifaszám Árumegnevezés A nem származó anyagokon a származó helyzet elnyerése érdekében végzett megmunkálás vagy feldolgozás
0201 Szarvasmarhafélék húsa, frissen vagy hűtve Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0202 vtsz. alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott húsa kivételével
0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0201 vtsz. alá tartozó szarvasmarhafélék friss vagy hűtött húsa kivételével
0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0201-0205 vtsz. alá tartozó vágott állatok kivételével
0210 Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0201-0206 közötti, valamint a 0208 vtsz. alá tartozó vágási melléktermékek, belsőségek és hús vagy a 0207 vtsz. alá tartozó baromfimáj kivételével
0302-0305 Hal, az élő hal kivételével Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
0402, 0404-0406 Tejtermékek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0401 vagy a 0402 vtsz. alá tartozó tej vagy tejszín kivételével
0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával is Előállítás, amelynek során:
a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie,
a 2009 vtsz. alá tartozó felhasznált gyümölcsleveknek (az ananászlé, a citromlé vagy a grapefruitlé kivételével) már származónak kell lenniük, és
a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyári árának 30%-át
0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0407 vtsz. alá tartozó madártojás kivételével
ex 0502 Feldolgozott sertés- és vaddisznószőr, sörte A szőr és sörte tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése
ex 0506 Csont és szarvmag feldolgozatlanul Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 0710-ex 0713 Fogyasztásra alkalmas zöldség, fagyasztva vagy szárítva, ideiglenesen tartósítva, az ex 0710 és az ex 0711 vtsz. alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált zöldségfélének teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 0710 Csemegekukorica (nyersen vagy gőzölve vagy vízben forrázva is), fagyasztva Előállítás friss vagy hűtött csemegekukoricából
ex 0711 Csemegekukorica, ideiglenesen tartósított Előállítás friss vagy hűtött csemegekukoricából
0811 Gyümölcs és dió, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- Cukor hozzáadásával Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó, az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyári árának 30%-át
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek vagy diónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
0812 Gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek vagy diónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
0813 Szárított gyümölcs, a 0801-0806 vtsz. alá tartozók kivételével; diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek vagy diónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnakkell lennie
0814 Citrusfélék és a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek vagy diónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 11 árucsoport Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; búzasikér, az ex 1106 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbiakban megállapított szabály vonatkozik Előállítás, amelynek során a 0714 vtsz. alá tartozó valamennyi felhasznált gabonafélének, ehető növénynek, gyökérnek és gumónak, illetve gyümölcsnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 1106 A 0713 vtsz. alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből készült liszt és dara A 0708 vtsz. alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése
1301 Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és balzsam Előállítás, amelynek során a 1301 vtsz. alá tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
1501 Zsiradék; más sertészsír és baromfizsír kiolvasztva, sajtolt vagy oldószerrel kivont is:
- Csontból vagy hulladékból származó zsiradék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0203, 0206 vagy a 0207 vtsz. alá tartozók vagy a 0506 vtsz. alá tartozó csontok kivételével
- Más Előállítás a 0203 vagy 0206 vtsz. alá tartozó sertéshúsból vagy annak étkezésre alkalmas vágási melléktermékéből vagy a 0207 vtsz. alá tartozó baromfihúsból vagy annak étkezésre alkalmas vágási melléktermékéből
1502 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, nyersen vagy kiolvasztva, sajtolt vagy oldószerrel kivont is:
- Csontból vagy hulladékból származó zsiradék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 0201, 0202, 0204 vagy a 0206 vtsz. alá tartozók vagy a 0506 vtsz. alá tartozó csontok kivételével
- Más Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált állati eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Halból nyert olaj és tengeri emlősből nyert olaj és zsír szilárd frakciói Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 1504 vtsz. alá tartozó más anyagokat is
- Más Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált állati eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 1505 Finomított lanolin Előállítás az 1505 vtsz. alá tartozó nyers gyapjúzsírból
1506 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve az 1506 vtsz. alá tartozó más anyagokat is
- Más Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált állati eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 1507-1515 Stabilizált növényi olajok és frakcióik, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciók, a jojobaolaj szilárd frakciójának kivételével Előállítás az 1507-1515 vtsz. alá tartozó más anyagokból
Más, az alábbiak kivételével:
Tungolaj (kínai faolaj); mirtuszviasz és japánviasz
Olajok és frakcióik műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas, feldolgozott élelmiszer-előállítás kivételével
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 1516 Állati vagy növényi zsír és olajok és ezek frakciói, újraészterezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált állati és növényi eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 1517 A 1507-1515 vtsz. alá tartozó növényi olajok étkezésre alkalmas folyékony keveréke Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált növényi eredetű anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 1519 A mesterséges viasz jellemzőivel rendelkező ipari zsíralkoholok Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 1519 vtsz. alá tartozó zsírsavakat is
1601 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek Előállítás az 1. árucsoportba tartozó állatokból
1602 Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér Előállítás az 1. árucsoportba tartozó állatokból
1603 Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákfélékből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból Előállítás az 1. árucsoportba tartozó állatokból. Azonban valamennyi felhasznált halnak, ráknak, rákfélének, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált halnak, halikrának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
1605 Elkészített vagy konzervált rák és rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált ráknak és rákfélének, puhatestű és más gerinctelen vízi állatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz, szilárd állapotban, ízesítve vagy színezve Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
- Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 1702 vtsz. alá tartozó más anyagokat is
- Ízesített vagy színezett más cukor szilárd állapotban Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítve vagy színezve Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely más felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1806 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
- Malátakivonat Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1902 Tészta főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása), elkészítve is Előállítás, amelynek során valamennyi gabonafélének (a durumbúza kivételével), húsnak, vágási mellékterméknek vagy belsőségnek, halnak, ráknak és rákfélének vagy puhatestű állatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy vagy hasonló formában Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vtsz. alá tartozó burgonyakeményítő kivételével
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona, a kukorica kivételével, szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve:
- Kakaó hozzáadása nélkül
Előállítás, amelynek során:
valamennyi felhasznált gabonának és lisztnek (a Zea indurata fajtájú kukorica és a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie,
és
a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- Kakaó hozzáadásával Előállítás a nem a 1806 vtsz. alá tartozó anyagokból, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 11. árucsoportba tartozók kivételével
2001 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, diónak vagy zöldségnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2002 Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás, amelynek során a felhasznált paradicsomnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2003 Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gombának vagy szarvasgombának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2004 és 2005 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált zöldségnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2006 Gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió- (mogyoró) püré, gyümölcs- vagy dió- (mogyoró-) krém, főzéssel készítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
- Hozzáadott cukrot nem tartalmazó, nem gőzölt vagy nem vízben főzött gyümölcs és dió (mogyoró), fagyasztva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak (mogyorónak) teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
- Hozzáadott cukrot vagy alkoholt nem tartalmazó dió (mogyoró) Előállítás, amelynek során a 0801, 0802 és a 1202-1207 vámtarifaszámok alá tartozó származó felhasznált dió (mogyoró) és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60%-át
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 2101 Pörkölt cikória és kivonata, esszenciája és koncentrátuma Előállítás, amelynek során a felhasznált cikóriának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; fűszerkeverék és ételízesítő keverék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Mustárliszt vagy -dara vagy elkészített mustár azonban felhasználható
- Elkészített mustár Előállítás mustárlisztből vagy -darából
ex 2104 - Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2002-2005 vtsz. alá tartozó feldolgozott és tartósított zöldségek kivételével
- Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény Azon vámtarifaszám szabályát kell alkalmazni, amelyhez a termék ömlesztett szállítmány esetén tartozna
ex 2106 Cukorszirup ízesítve vagy színezve Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2201 Víz, természetes vagy mesterséges ásványvíz és a szénsavaz víz is, cukor vagy más édesítő-, ízesítőanyag hozzáadása nélkül; jég és hó Előállítás, amelynek során a felhasznált víznek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2202 Víz, beleértve a természetes és mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, feltéve hogy a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át, és bármely felhasznált gyümölcslének (az ananászlé, a citromlé és a grapefruitlé kivételével) teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is, és hozzáadott alkoholt tartalmazó szőlőmust Előállítás más szőlőmustból
2205
ex 2207,
ex 2208 és
ex 2209
Az alábbi, szőlőt tartalmazó termékek:
Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve; etil-alkohol és más szesz, denaturálva is; szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához; ecet
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a szőlő vagy bármely szőlőszármazék kivételével
ex 2208 50 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú whisky Előállítás, amelynek során a gabonából nyert felhasznált alkohol értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15%-át
ex 2303 Keményítő gyártásánál keletkező hulladék kukoricából (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot Előállítás, amelynek során a felhasznált kukoricának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 2306 Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, 3 tömegszázalékot meghaladó olívaolaj-tartalommal Előállítás, amelynek során a felhasznált olívabogyónak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gabonafélének, cukornak vagy melasznak, mustnak vagy tejnek teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2402 Szivar, mind a két végén levágott végű szivar (marillaszivar), kisalakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból Előállítás, amelynek során a 2401 vtsz. alá tartozó feldolgozatlan dohány vagy dohányhulladék legalább 70 tömegszázalékának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 2403 Fogyasztási dohány (elszívásra) Előállítás, amelynek során a 2401 vtsz. alá tartozó feldolgozatlan dohány vagy dohánypótló legalább 70 tömegszázalékának teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
ex 25. árucsoport Só; kén; föld és kő; vakoló anyag; mész és cement; az ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 és ex 2530 vtsz. alá tartozók kivételével, melyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 2504 Dúsított széntartalmú természetes kristályos grafit, tisztított és őrölt, A széntartalom növelése, a kristályos nyersgrafit tisztítása és őrlése
ex 2515 Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú A 25 cm-t meghaladó vastagságú márvány (a már fűrészeltek is) fűrészelése vagy más módon történő vágása
ex 2516 Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú A 25 cm-t meghaladó vastagságú kő (a már elfűrészelt is) fűrészelése vagy más módon történő vágása
ex 2518 Kalcinált dolomit A nem kalcinált dolomit kalcinálása
ex 2519 Zúzott, természetes magnézium-karbonát (magnezit) hermetikusan zárt tartályban, illetve olvasztott vagy kiégetett (szinterezett) magnéziától eltérő magnézium-oxidok, vegyileg tisztán is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Természetes magnézium-karbonátot (magnezit) azonban lehet használni
ex 2520 Speciálisan fogászati felhasználásra készített gipsz Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2524 Természetes azbesztszálak Előállítás azbesztkoncentrátumból
ex 2525 Csillámpor Csillámkő vagy csillámhulladék őrlése
ex 2530 Földfesték, kalcinálva vagy porítva A földfesték kalcinálása vagy őrlése
26. árucsoport Érc, salak és hamu Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 27. árucsoport Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; az ex 2707 és 2709-2715 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 2707 Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványi olajokhoz hasonló olaj, amelyben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, és amelynek 250 Co-ig több mint 65 térfogatszázaléka desztillálódik (beleértve a petróleumot és a benzol keverékeit is), energetikai vagy tüzelőanyag céljára Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális eljárás * 
Más módszerek, melyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2709 Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj Bitumenes anyagok roncsoló lepárlása
2710-től 2712-ig Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze
Földgáz és más gáz halmazállapotú szénhidrogén
Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffin-gács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is
Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális eljárás * 
Más módszerek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
27132715-ig Ásványolajkoksz, ásványolajbitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradéka
Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő
Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék
Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális eljárás * 
Más módszerek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
ex 28. árucsoport Szervetlen vegyi anyagok; nemesfémek, ritka földfémek, radioaktív elemek vagy izotópok szervetlen vagy szerves vegyületei; az ex 2805, ex 2811, ex 2833 és ex 2840 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 2805 „Elegyfém” (ritka földfémek keveréke) Előállítás elektrolitikus úton vagy hőkezeléssel, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 2811 Kén-trioxid Előállítás kén-dioxidból
ex 2833 Alumíniumszulfát Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2840 Nátrium-perborát Előállítás dinátrium-tetraborát pentahidrátból
ex 29. árucsoport Szerves vegyi anyagok; az ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 és 2934 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 2901 Aciklikus szénhidrogének energetikai és tüzelőanyag célra Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális eljárás * 
Más módszerek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
ex 2902 Ciklánok és ciklének (az azulének kivételével), benzol, toluol, xilol energetikai és tüzelőanyag célra Finomítási módszer és/vagy egy vagy több speciális eljárás * 
Más módszerek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
ex 2905 Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol vagy glicerol fémalkoholátjai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 2905 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok azonban csak akkor használhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
2915 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és 2916 vtsz. alá tartozó, az összes felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
2932 Csak oxigén-heteroatomos hetero-ciklikus vegyületek:
- Belső éterek és halogénezett, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vtsz. alá tartozó, az összes felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Ciklikus acetátok és belső Félacetátok, valamint halogénezett, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át.
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és 2933 vtsz. alá tartozó, az összes felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
2934 Más heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, 2933 és 2934 vtsz. alá tartozó, az összes felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át.
ex 30. árucsoport Gyógyszeripari termékek, kivéve a 3002, 3003 és a 3004 vtsz. alá tartozókat, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3002 Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:
- Termékek, amelyek két vagy több alkotórész összekeverésével készültek, terápiás vagy megelőzési célra, vagy ilyen célokra szánt nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Más:
- Emberi vér Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Állati vérkészítmény terápiás és megelőzési célokra Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szeroglobulinok kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Hemoglobin, hemoglobulin és szeroglobulin Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve a 3002 vtsz. alá tartozó más anyagokat is. Az e leírásban szereplő anyagok is felhasználhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3003 és 3004 Gyógyszerek (a 2003, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozók kivételével) Előállítás, amelynek során:
valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A 3003 vagy a 3004 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok együttes értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és
az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 31. árucsoport Trágyázószerek, az ex 3105 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3105 Két vagy három trágyázó elemet (a nitrogén, foszfor és kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; az ebbe az árucsoportba tartozó gyártmányok tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:
Nátrium-nitrát
Kalcium-ciánamid
Kálium-szulfát
Kálium-magnézium-szulfát
Előállítás, amelynek során:
valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és
az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 32. árucsoport Cserző és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok; gitt és masztix; tinták; kivéve az alábbiakat: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3201 Tanninok és sóik, étereik, észtereik és egyéb származékaik Előállítás növényi eredetű cserzőanyag-kivonatokból
3205 Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó 3. megjegyzésben meghatározott színes lakkfestékalapú készítmények *  Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vtsz. alá tartozók kivételével. Azonban használhatók a 3205 vtsz. alá tartozó felhasznált anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 33. árucsoport Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, a 3301 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve az e vámtarifaszám alá tartozó más „csoport”  *  anyagait is. Ugyanannak a csoportnak az anyagai csak azzal a feltétellel használhatók, ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 34. árucsoport Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipszalapú fogászati készítmények; az ex 3403 és 3404 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3403 Kenőanyagok, kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal, feltéve hogy ezek tömegszázaléka nem éri el a 70%-ot Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges folyamat * 
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban, használhatók az azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok, feltéve ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
3404 Műviaszok és elkészített viaszok:
- Paraffin, kőolajviasz, bitumenes ásványból nyert viasz, paraffin-gács vagy izzasztott paraffinviaszból nyert viasz alappal Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, az alábbiak kivételével:
a 1516 vtsz. alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olaj,
a 1519 vtsz. alá tartozó viasz jellegű nem vegytiszta zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok,
a 3404 vtsz. alá tartozó anyagok
Ezek az anyagok azonban felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 35. árucsoport Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; a 3505 és az ex 3507 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3505 Dextrin és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakítottkeményítő-alappal készített enyvek:
- Éterezett és észterezett keményítő Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 3505 vtsz. alá tartozó más anyagokat is
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vtsz. alá tartozók kivételével
ex 3507 Másutt nem említett elkészített enzimek Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
36. árucsoport Puskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények, gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 37. árucsoport Fényképészeti és mozgófényképészeti termékek; a 3701, 3702 és a 3704 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3701 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és a szövet kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:
- Azonnal előhívó film színes fényképezéshez, csomagolva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vtsz. alá tartozók kivételével. Azonban, használhatók a 3702 vtsz. alá tartozó anyagok, feltéve hogy az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át.
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vtsz. alá tartozók kivételével. Azonban, használhatók a 3701 és 3702 vtsz. alá tartozó anyagok, feltéve ha az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át.
3702 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a szövet kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan azonnal előhívó film tekercsben Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá tartozik
3704 Megvilágított, de elő nem hívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és szövet Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701-3704 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 38. árucsoport A vegyipar különböző termékei; 3801, ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808-3814, 3818-3820, 3822 és a 3823 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3801 Mesterséges grafit; kolloid, vagy szemikolloid-grafit; grafitból vagy más szénből készült termékek massza alakban vagy mint más félgyártmány:
- Kolloidgrafit-olajos szuszpenzióban és szemikolloid-grafit; szénmassza-elektródhoz Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Grafitpaszta, amelyben a grafit az ásványi olajjal alkotott elegyében több mint 30 tömegszázalékban szerepel Előállítás, amelynek során a 3403 vtsz. alá tartozó, az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3803 Finomított tallolaj A nyers tallolaj finomítása
ex 3805 Szulfátterpentin-olaj, tisztítva Nyers szulfátterpentin-olaj lepárlással vagy finomítással történő tisztítása
ex 3806 Észtergyanta Előállítás gyantasavból
ex 3807 Faszurok (fa kátrányszurok) Fakátrány lepárlása
3808 Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok) Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3810 Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonó anyagai Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:
- Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal Előállítás, amelynek során a 3811 vtsz. alá tartozó, az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3812 Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3813 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814 Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3818 Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3819 Hidraulikus-fékfolyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3820 Fagyásgátló és jégoldó készítmények Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3822 Összetett diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, a 3002 vagy 3006 vtsz. alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3823 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és vele rokon iparágak másutt nem említett maradékai és melléktermékei:
Az e vámtarifaszám alá tartozók közül:
Természetes gyantás alapú, elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
Nafténsav, vízben oldhatatlan sói és észterei
Szorbit, a 2905 vtsz. alá tartozók kivételével
Kőolajszulfonátok (az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói
Ioncserélők
Getter vákuumcsövekhez
Alkáli vasoxidok gáztisztításhoz
Szalmiákszesz és széngáztisztításnál kimerült gázgyári tisztítómassza
Szulfonaftén-sav, vízben oldhatatlan sóik és észtereik
Kozmaolaj és Dippel (csontkátrány)-olaj
Különböző anionokkal rendelkező sók elegyei
Zselatinbázisú másolópaszták, papír- vagy textilhordozó anyaggal vagy anélkül
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Az azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Más Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 3901-3915 Műanyag alapanyag formájában, hulladék és forgács; az ex 3907 vtsz. kivételével, amelyre az alábbi szabály vonatkozik:
- Addíciós homopolimerizációs termékek Előállítás, amelynek során:
az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és
a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
- Más Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
ex 3907 Polikarbonátból és akrilnitril- butadién-sztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha együttes értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 3916-tól
3921-ig
Műanyag félkész termékek és készáruk, az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vtsz. kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak:
- Síktermékek, a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva vagy a téglalaptól vagy négyzettől eltérő alakra vágva; más termékek, a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más:
- Addíciós homopolimerizációs termékek Előállítás, amelynek során:
az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és
a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
- Más Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és A 39. árucsoporthoz tartozó felhasznált bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
ex 3916 és
ex 3917
Profil és cső Előállítás, amelynek során:
az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át, és
a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3920 Ionomer lap vagy film Előállítás hőre lágyuló részleges sóból, amely etilén- és metakrilsavnak, fém, főleg cink és nátriumionokkal részlegesen semlegesített kopolimerje
3921 Fémbevonatú műanyag fóliák Előállítás nagymértékben átlátszó, 23 mikronnál kisebb vastagságú poliészter fóliából * 
3922-től 3926-ig Műanyag készáruk Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 40. árucsoport Gumi és ebből készült áruk; a 4001, 4005, 4012 és ex 4017 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 4001 Rétegelt kreppgumi lemez cipőkhöz Természetes gumilapok rétegelése
4005 Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke, a természetes gumi kivételével, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör- vagy kis nyomású gumiabroncs; cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
- Újrafutózott gumi légabroncs, tömör vagy kis nyomású Használt gumi légabroncsok újrafutózása
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4011 vagy a 4012 vtsz. alá tartozók kivételével
ex 4017 Keménygumiból készült áruk Előállítás keménygumiból
ex 41. árucsoport Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; az ex 4102, 4104-4107 és 4109 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 4102 Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- vagy báránybőrről
4104-től 4107-ig Bőr gyapjú és szőr nélkül, a 4108 vagy a 4109 vtsz. alá tartozó bőrök kivételével Az előcserzett bőr újracserzése vagy Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
4109 Lakkbőr és laminált lakkbőr; metalizált bőr Előállítás a 4104-4107 vtsz. alá tartozó bőrből, feltéve hogy a bőr értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
42. árucsoport Bőráruk; nyerges és szíjgyártó áruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók, állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 43. árucsoport Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; ex 4302 és 4303 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 4302 Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:
- Tábla, harántvágott és hasonló formák Az össze nem varrt, cserzett vagy kikészített szőrme színtelenítése vagy festése, valamint szabása és összeállítása
- Más Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
4303 Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru Előállítás a 4302 vtsz. alá tartozó össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
ex 44. árucsoport Fa és faipari termékek; faszén, az ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, ex 4410-ex 4413, ex 4415, ex 4416, 4418 és ex 4421 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 4403 Négy oldalán durván faragott fa Előállítás gömbfából, kérgezetten is, vagy csupán durván faragva
ex 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 65 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva is Gyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés
ex 4408 Legfeljebb 6 mm vastagságú lapolt furnérlemez és rétegelt lemez, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva és fogazott illesztéssel összeállítva is Lapolás, gyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés
4409 Fa (beleértve az össze nem állított parkett- és szegélylécet parkettához) bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyítetten vagy hasonlóan formázott) termék, bármelyik szélén vagy felületén gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállított is:
- Csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállított Csiszolás vagy fogazott illesztés
- Peremezett és mintázott fa Peremezés vagy mintázás
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 4410-től
ex 4413-ig
Peremezett és mintázott fa, beleértve a mintázott padlószegélyléceket és más mintázott táblákat is Peremezés vagy mintázás
ex 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag Előállítás nem méretre vágott fatáblákból
ex 4416 Hordó, kád, dézsa és más kádáripari termék és azok részei, fából Előállítás hasított dongákból, amelyek korábbi megmunkálása csak a két fő felület fűrészelésére terjedt ki
4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított parkett- tábla, zsindely:
- Ács- és épületasztalos-ipari termék Valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Üreges fapaneleket és zsindelyt azonban fel lehet használni
- Peremezett és mintázott fa Peremezés vagy mintázás
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 4421 Gyufaszál; cipész faszeg és facsap Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából, a 4409 vtsz. alá tartozó megmunkált fa kivételével
ex 45. árucsoport Parafa és parafaáruk; a 4503 vtsz. alá tartozók kivételével, az ezekre vonatkozó szabályokat lásd lejjebb Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
4503 Természetes parafából készült áruk Előállítás a 4501 vtsz. alá tartozó parafából
46. árucsoport Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
47. árucsoport Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; papírhulladék és használt papír vagy karton Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 48. árucsoport Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; az ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 és ex 4823 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 4811 Vonalas, kockás vagy margós papír és karton Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4816 Karbonpapír, önmásoló papír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4817 Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy karbonból készült doboz, tasak, tárca és mappa Előállítás, amelynek során:
valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4818 Toalett- (WC) papír Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből Előállítás, melynek során:
valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4820 Írótömb Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 49. árucsoport Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz; a 4909 és 4910 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, mindezek illusztrálva, díszítve és borítékkal is Előállítás a nem a 4909-4911 vtsz. alá tartozó anyagokból
4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
- Öröknaptárak vagy nem papírból vagy kartonból készült tartóra helyezhető cserélhető blokkok Előállítás, amelynek során:
valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik, és
az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás a 4909 vagy a 4911 vtsz. alá tartozó anyagokból
ex 50. árucsoport Selyem; az ex 5003, 5004-ex 5006 és 5007 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 5003 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is), kártolt vagy fésült A selyemhulladék kártolása vagy fésülése
5004-től
ex 5006-ig
Fonal selyemből és selyemhulladékból Előállítás * :
kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből, selyemhulladékból,
nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papíripari rostanyagból
5007 Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás * :
kókuszrost fonalból,
természetes szálakból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 475%-át
ex 51. árucsoport Gyapjú, finom vagy durva állati szőr; lószőr fonal és szövet; az 5106-5110 és 5111-5113 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak:
5106-tól 5110-ig Gyapjú, finom vagy durva állati szőr vagy lószőr fonal Előállítás * :
kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből, selyemhulladékból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papíripari rostanyagból
5111-től 5113-ig Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás * :
kókuszrost fonalból,
természetes szálakból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 475%-át
ex 52. árucsoport Pamut; az 5204-5207 és 5208-5212 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
5204-től 5207-ig Pamutfonal és cérna Előállítás * :
kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből, selyemhulladékból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papíripari rostanyagból
5208-tól 5212-ig Pamutszövet
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás * :
kókuszrost fonalból,
természetes szálakból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 53. árucsoport Más növényi textilszál; papírfonal és papírszövet; az 5306-5308 és 5309-5311 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
5306-tól 5308-ig Fonal más növényi rostból; papírfonal Előállítás * :
kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből, selyemhulladékból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papíripari rostanyagból
5309-től 5311-ig Szövet más növényi rostból, szövet papírfonalból
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás * :
kókuszrost fonalból,
természetes szálakból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5401-től 5406-ig Fonal, monofil és cérna Előállítás * :
kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből, selyemhulladékból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papíripari rostanyagból
5407-től 5408-ig Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból előállított szövet
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás * :
kókuszrost fonalból,
természetes szálakból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 475%-át
5501-től 5507-ig Szintetikus vagy mesterséges vágott szál Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5508-tól 5511-ig Fonal és varrócérna Előállítás * :
kártolt, fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből, selyemhulladékból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített más természetes textilszálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papíripari rostanyagból
5512-től 5516-ig Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült szövet
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás * :
kókuszrost fonalból,
természetes szálakból,
nem kártolt, nem fésült vagy fonásra nem előkészített szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papírból,
vagy
Nyomással, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, fényesítés, selymesítés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 475%-át
ex 56. árucsoport Vatta, nemez és nemszőtt szövet; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és az ezekből készült áruk, az 5602, 5604, 5605 és az 5606 vtsz. alá tartozók kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Előállítás * :
kókuszrost fonalból,
természetes szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
papíripari rostanyagból
5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
- Tűnemez Előállítás * :
természetes szálakból,
vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
az 5402 vtsz. alá tartozó polipropilén végtelen szálak,
az 5303 vagy az 5506 vtsz. alá tartozó polipropilén szálak, vagy
az 5501 vtsz. alá tartozó polipropilén fonókábel,
ha az egyágú végtelen szálak és textilszálak minden esetben 9 decitex értéknél kisebbek, azzal a feltétellel használhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás * :
természetes szálakból,