A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi XVII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

– felismerve azt, hogy az együttműködés energiaellátásuk biztonsága érdekében kiemelt fontossággal bír,

– azzal a szándékkal, hogy a két ország közötti gazdasági együttműködést a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatására és kitermelésére is kiterjesszék,

– meggyőződve arról, hogy a közös kutatás eredményeként feltárt és megosztott szénhidrogén készletek kitermelése fokozza energiaellátásuk biztonságát,

– figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Zágrábban, 1996. május 15-én aláírt Megállapodást,

– összhangban a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Barcson, 1996. augusztus 30-án aláírt Egyezménnyel,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek ezen Megállapodás végrehajtásával a Magyar Köztársaságban a bányászatért, a Horvát Köztársaságban az energia- és bányászati politikáért felelős miniszter által vezetett Minisztériumot (a továbbiakban: Minisztériumok) bízzák meg.

(2) Ezen Megállapodás alkalmazása szempontjából:

a) határsáv: az államhatár vonalától számított 100 méteren belülre eső övezet az államhatár mindkét oldalán;

b) kutatás: olyan vizsgálatok és műveletek, amelyeknek célja a szénhidrogén-előfordulások létezésének, fekvésének és alakjának megállapítása, mennyiségi és minőségi értékelése, valamint a kitermelés feltételeinek meghatározása;

c) kitermelés: szénhidrogének kitermelése és kezelése, valamint a Bizottság által a Művelési Tervben jóváhagyott kitermelési mezőkkel technológiai kapcsolatban álló vezetékeken történő szállítása;

d) szénhidrogénkészlet-megosztás: a kutatás eredményeként megismert szénhidrogénkészlet országonkénti mennyiségi megosztása;

e) bányászati jogosultsággal rendelkező: a szénhidrogén-előfordulások kutatására vagy kitermelésére engedéllyel vagy koncesszióval rendelkező gazdasági társaság;

f) projektek: a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások kutatásával, megosztásával, kitermelésével összefüggésben folytatott tevékenységek.

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek támogatják a projektek megvalósulását. A Megállapodás aláírását követően a Minisztériumok tájékoztatják egymást a projektek megvalósításában részt vevő bányászati joggal rendelkezők nevéről, székhelyéről.

(2) A Minisztériumok folyamatosan tájékoztatják egymást a bányászati joggal rendelkezők nevében, székhelyében bekövetkező minden változásról, valamint a projektek megvalósításának megkezdéséről és az abban elért előrehaladásról.

3. Cikk

(1) A projektek végrehajtása során annak az államnak a műszaki és jogi előírásai szerint kell eljárni, amelynek területén az adott kutatás, kitermelés folyik.

(2) A bányászati joggal rendelkezők a 7. cikk (6) bekezdése szerinti szénhidrogénkészlet-megosztást mindkét Szerződő Fél jogszabályainak figyelembevételével készítik el.

(3) A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

(4) A jelen Megállapodás nem fogja befolyásolni azokat a kötelezettségeket, amelyek a Horvát Köztársaság európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

4. Cikk

(1) A projektek végrehajtásából eredő, a határsávban történő munkavégzéshez nincs szükség a másik Szerződő Fél állama által kiadott munkavállalási engedélyre.

(2) Amennyiben a bányászati joggal rendelkezők a projektek határsávban folyó munkálatainak végrehajtása során harmadik államból származó személyeket alkalmaznak, azok munkaviszonyának, megbízási jogviszonyának meg kell felelnie az adott ország területén hatályos, a külföldiek munkavállalásáról és tartózkodásáról szóló belső jogszabályoknak.

5. Cikk

(1) A projektek előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a projektek megvalósításának időszakában – a munkavégzés keretei között – szabadon mozoghatnak a határsávban.

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek a Szerződő Felek által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására az államhatár átlépéséhez szükséges érvényes okmánnyal kötelesek igazolni magukat.

(3) A jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek névjegyzékét a bányászati joggal rendelkezők a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal megküldik mindkét Szerződő Fél illetékes határőrizeti szerveinek.

(4) Minden olyan, a projektek végrehajtására irányuló munkavégzéshez, amely érintheti a határjeleket vagy az államhatár vonalát, az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására létrehozott Magyar–Horvát Vegyesbizottság jóváhagyására van szükség.

(5) A projektekkel kapcsolatos munkákat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölő határjelek, a határhidakon lévő határtáblák és egyéb jelek ne sérüljenek.

6. Cikk

(1) A projektek végrehajtása során a határsávban történő munkavégzéshez szükséges gépeknek, járműveknek, berendezéseknek és eszközöknek a Magyar Köztársaság területére történő behozatala esetén – a Magyar Szerződő Fél európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeivel összhangban – ideiglenes behozatal vámeljárás keretében behozatali vámok alóli teljes mentesség biztosítható. A Horvát Köztársaság területére történő behozatal esetén, ugyanezen ideiglenes behozatali vámeljárásra vonatkozó szabályok érvényesek.

(2) A projektek befejezését követően a fel nem használt, valamint a visszaszállítási kötelezettséggel beszállított és időközben vissza nem szállított vagyontárgyakat – a Szerződő Felek vámhatóságai által meghatározott időpontig – vissza kell szállítani azon állam területére, ahonnan azok érkeztek. Azokat a vagyontárgyakat, amelyeknek visszaszállítása ennek ellenére sem történik meg, vám-, adó- és egyéb díjfizetési kötelezettség terheli azon állam hatályos jogszabályai szerint, amelynek területén a vagyontárgyak maradtak.

(3) A jelen Cikk (1)–(2) bekezdésében foglaltak megvalósulását a Szerződő Felek vámhatóságai ellenőrzik.

7. Cikk

(1) A bányászati joggal rendelkezők a közös államhatár mentén lévő területek szénhidrogén-előfordulásainak kutatását egymással folyamatosan egyeztetve – különösen az elvégzendő kutatási tevékenységek meghatározásával – folytatják.

(2) A bányászati joggal rendelkezők a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások kutatásának eredményéről a szénhidrogén-előfordulásoknak az egyes országok területén fekvő részére az adott ország bányászatra vonatkozó jogszabályai által előírt módon és mértékben zárójelentést készítenek.

(3) Az ezen cikk (2) bekezdésében meghatározott zárójelentések alapján a bányászati joggal rendelkezők – államhatárra való tekintet nélkül – közös kutatási zárójelentést (a továbbiakban: Közös Zárójelentés) készítenek.

(4) A Közös Zárójelentés tartalmazza:

a) a szénhidrogén-előfordulás bányaföldtani adatainak összefoglalását,

b) a szénhidrogén-előfordulás és környezete teleptani, tektonikai, hidrogeológiai viszonyait,

c) a megismert szénhidrogének meghatározását és minőségi jellemzését, a szénhidrogén-előfordulás mennyiségi meghatározását (készletek) és ennek megbízhatóságát,

d) a kutatás során kitermelt szénhidrogének mennyiségi és minőségi adatait,

e) a bányászati joggal rendelkezők földtani szakértőinek ellenjegyzését,

f) a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv végrehajtásáról szóló, továbbá a kutatás műszaki üzemi terveinek jóváhagyásáról szóló határozatokban vagy a koncessziós szerződésekben előírt, valamint a bányászati joggal rendelkezők számára előírt (egyéb) kötelezettségek teljesítéséről készített összefoglalót.

(5) A Közös Zárójelentés melléklete tartalmazza:

a) a kutatás alapadatait (kutató létesítmények földtani és műszaki anyagvizsgálatának adatait, a geofizikai mérések alapdokumentációit, a hidrogeológiai vizsgálatok adatait),

b) a megismert szénhidrogén-előfordulás értékeléséhez felhasznált mennyiségi és minőségi alapadatokat,

c) a szénhidrogén-előfordulás topográfiai (a kutatólétesítmények feltüntetésével), tektonikai és hidrogeológiai térképszelvényeit, a szénhidrogén-előfordulás mennyiségi és minőségi értékeléséhez alapul szolgáló térképeket, szelvényeket.

(6) A szénhidrogén-előfordulás teljes készletének e cikk (4) bekezdésének c) pontja szerinti meghatározásához a szénhidrogénkészlet-megosztást mellékelni kell.

8. Cikk

(1) A Közös Zárójelentést – kiemelten a szénhidrogénkészlet-megosztást – a Minisztériumok által paritásos alapon delegált 8 tagú bizottság (a továbbiakban: Bizottság) konszenzus alapján fogadja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tag távollétében a tagot az általa kijelölt póttag helyettesíti.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti tagok és póttagok kijelölésére vonatkozó eljárást az őket delegáló Minisztérium határozza meg.

(4) A Bizottság működését az első ülésen elfogadott ügyrend alapján végzi.

(5) A Minisztériumok a Bizottság egy-egy tagját kapcsolattartónak jelölik ki. A Minisztériumok a kapcsolattartókon keresztül soron kívül megküldik egymásnak a Megállapodás alapján kiadott engedélyeket, határozatokat, valamint a projektekkel kapcsolatban meghozott egyéb döntéseket.

(6) Abban az esetben, ha a Bizottság a Közös Zárójelentést, különösen a szénhidrogénkészlet-megosztást nem fogadja el, a megegyezést a Minisztériumok szintjén kell megkísérelni.

9. Cikk

(1) A bányászati joggal rendelkezők a közös államhatár mentén lévő területeken lévő szénhidrogén-előfordulások kitermelésének előkészítése során – a Közös Zárójelentés alapján – az előfordulás egészére vonatkozóan (a kitermelési tevékenységek részletezésével, a termeltetni kívánt mező meghatározásával) kötelesek Művelési Tervet készíteni és azt a Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtani. A Művelési Terv nem irányulhat a Szerződő Felek jogainak és érdekeinek csorbítására.

(2) Abban az esetben, ha a Bizottság a Művelési Tervet nem hagyja jóvá, a megegyezést a Minisztériumok szintjén kell megkísérelni.

(3) A bányászati joggal rendelkezők a közös államhatár mentén lévő területeken lévő szénhidrogén-előfordulások közös, szakszerű és ésszerű kitermelését a jóváhagyott Művelési Tervvel összhangban, egymással együttműködve kötelesek végezni.

(4) A kitermelt szénhidrogén-mennyiség után megfizetett bányajáradékot a Szerződő Felek a szénhidrogénkészlet-megosztás alapján számított készletek arányában osztják meg egymás között úgy, hogy a szénhidrogénkészlet-megosztás értelmében a Szerződő Feleket megillető szénhidrogén-mennyiségre a megosztás arányában a Szerződő Felek nemzeti joga alapján számított bányajáradékot kell alkalmazni.

10. Cikk

A Szerződő Felek nem viselnek felelősséget a bányászati joggal rendelkezők azon kötelezettségeiért, amelyek a jelen Megállapodás szerinti feladatok megvalósításából adódnak. Mindkét Szerződő Fél saját belső jogszabályaival összhangban támogatja, hogy a bányászati joggal rendelkezők eleget tehessenek a Megállapodás végrehajtása során a projektekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségeiknek.

11. Cikk

A közös államhatár mentén fekvő szénhidrogén-előfordulások kutatásával és kitermelésével kapcsolatos minden egyes különálló projektre ezen Megállapodás alapján a Megállapodáshoz külön melléklet készül.

12. Cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges viták rendezése a Minisztériumok feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

13. Cikk

(1) Ez a Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 45. (negyvenötödik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek.

(2) Ezen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 12 (tizenkettő) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A Megállapodást a Szerződő Felek a Megállapodás aláírását követő 45. (negyvenötödik) naptól ideiglenesen alkalmazzák.

(4) Ez a Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthető. Az esetleges módosítások vagy kiegészítések hatálybalépésére az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Készült Zágrábban, 2011. február 8. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyar Köztársaság Kormánya nevében Horvát Köztársaság Kormánya nevében
(Aláírások)”

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Megállapodásnak a Megállapodás 13. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott időponttól kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény 2–3. §-a a Megállapodás 13. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A 4. §, valamint az 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 13. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) E törvény hatályát veszti, ha a Horvát Köztársaság Kormánya arról értesíti a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy nem kíván a Megállapodásban részes féllé válni.

(5) A Megállapodás, illetve a törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)–(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.