A jogszabály mai napon ( 2024.04.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 6/A. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazása [a továbbiakban: területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás egyszerű megállapítása] érdekében a fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott fenntartó területi (megyei) vagy települési szintű fenntartásában működő munkáltatókra vonatkozó adatok összesítésével kell megállapítani.

(2) A Kjt. 6/A. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazása [a továbbiakban: területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás ágazati adatokból történő megállapítása] érdekében a fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban, alágazatban vagy szakágazatban (a továbbiakban: ágazat) foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott fenntartó területi (megyei) vagy települési szintű fenntartásában működő, főtevékenysége szerint az adott ágazatba tartozó munkáltatókra vonatkozó adatok összesítésével kell megállapítani.

(3) A Kjt. 6/A. § (3) bekezdés alkalmazása (a továbbiakban: ágazati szintű reprezentativitás megállapítása) érdekében az ágazatban bármely fenntartónál foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott ágazatban közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámával azonosan kell megállapítani.

(4) A Kjt. 6/A. § (4) bekezdés alkalmazása (a továbbiakban: országos reprezentativitás megállapítása) érdekében a közalkalmazottak országos létszámát a közalkalmazotti jogviszonyban állók összlétszámával azonosan kell megállapítani.

(5) *  A Kjt. 6/B. §-ára tekintettel kizárólag az országos reprezentativitás megállapításánál - a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsában (a továbbiakban: KOMT) történő részvétel céljából - kell figyelembe venni a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát.

(6) *  A Kjt. 7. § (2) bekezdésének alkalmazása tekintetében az ágazati szintű reprezentativitás megállapítása során a tankerületi központoknál foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint a 85 Oktatás ágazatban, azon belül a 850 Tankerületek közoktatási kódja elnevezésű technikai kód alatt, a tankerületi központok szervezeti egységeként működő köznevelési intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó létszámadatok összesítésével kell megállapítani.

(7) *  Az (1)-(6) bekezdésben foglalt adatokat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás hónapjának első napján közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek létszáma alapján kell megállapítani.

2. § (1) Az 1. §-ban szereplő adatok tekintetében adatszolgáltatásra köteles:

a) *  a Magyar Államkincstár a központosított illetmény-számfejtési rendszerben (a továbbiakban: KIRA) nyilvántartott adatokból,

b) *  ha a munkáltató nem kapcsolódik a KIRA-hoz, a munkáltató fenntartója.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmazza:

a) *  a munkáltató megnevezését, székhelyét, adószámát vagy Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartási számát (a továbbiakban: törzskönyvi azonosító szám), a munkáltató fenntartója megnevezését, az államháztartás szakágazati rendje szerinti kódját, a Kjt. 7. §-a szerinti tankerületi központ szervezeti egységeként működő köznevelési intézmények OM azonosítóját, az intézmény megnevezését, feladatellátási helyének megjelölését, KSH települési azonosítóját, megyekódját;

b) *  a munkáltatóknál foglalkoztatottak munkajogi létszámát, valamint ebből a közalkalmazotti jogviszonyban állók összlétszámát, valamint az összlétszám bontását

ba) munkáltatók szerint;

bb) ha a munkáltatói létszám megadása nemzetbiztonsági szabályok miatt nem lehetséges, a létszám szakágazatok szerinti összesítését;

c) az adatok kezelésére adott felhatalmazást;

d) a kitöltő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét;

e) a kiállítás dátumát.

3. § *  (1) *  A reprezentativitás megállapítása érdekében a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok létszámát

a) a munkavállalói tagdíjfizetés önkéntességéről szóló törvény alapján a munkavállalónak a szakszervezeti tagdíj munkabérből való levonására a munkáltatónak adott megbízása alapján összesített taglétszám, valamint

b) a szakszervezeti tagdíjat közvetlenül a (munkahelyi, ágazati vagy országos) szakszervezeti pénztárba befizető tagok összesített létszámát tartalmazó szakszervezeti igazolás

alapján kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott év január, február vagy március hónapjai közül sorsolással kiválasztott hónapra vonatkozóan (igazolás hónapja) kell megadni. A sorsolást a KOMT alapszabályában meghatározott eljárási rend alapján, a KOMT plenáris ülésén kell megtartani.

(3) A területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitás egyszerű, illetve ágazati adatokból történő megállapítása érdekében

a) a területi (megyei) szintű reprezentativitás esetén a megyei székhellyel,

b) a települési szintű reprezentativitás esetén a települési székhellyel

rendelkező munkáltatóknál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakszervezeti tagok létszámára vonatkozó adatokat kell összesíteni a reprezentativitás egyszerű megállapítása esetén fenntartó szerint, a reprezentativitás ágazati adatokból történő megállapítása esetén a fenntartóhoz tartozó munkáltatók főtevékenysége szerinti ágazatok szerint.

(4) *  Az ágazati szintű reprezentativitás megállapítása érdekében a szakszervezetnek az adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazott tagjai létszámát az adott ágazatban működő munkáltatóknál foglalkoztatott közalkalmazott tagok létszámának összesítésével kell meghatározni.

(5) Az országos reprezentativitás megállapítása érdekében a szakszervezeti tagok létszámát szakszervezeti konföderációk szerint kell összesíteni.

(6) *  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott szakszervezeti tag közalkalmazottak létszámát az 1. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel kell megállapítani.

(7) *  A tankerületi központok szervezeti egységeként működő köznevelési intézményeknél foglalkoztatott szakszervezeti tag közalkalmazottakra vonatkozó létszámadatokat az 1. § (6) bekezdésében foglaltakkal azonos módon kell megállapítani

4. § (1) A 3. §-ban szereplő adatok tekintetében adatszolgáltatásra köteles:

a) a munkáltatónál működő szakszervezet, vagy

b) a területi, ágazati szakszervezet, illetve szakszervezeti konföderáció (a továbbiakban együtt: szakszervezeti központ).

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmazza:

a) *  a munkáltató megnevezését, székhelyét, adószámát vagy törzskönyvi azonosító számát, fenntartója megnevezését, az államháztartás szakágazati rendje szerinti kódját, a Kjt. 7. §-a szerinti tankerületi központ szervezeti egységeként működő köznevelési intézmények OM azonosítóját;

b) a munkáltatói szintű szakszervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, továbbá annak megjelölését, hogy a szakszervezet mely ágazati szakszervezet, valamint országos szakszervezeti szövetség tagja, továbbá az ágazati szakszervezet, országos szakszervezeti szövetség székhelyét és adószámát;

c) a munkabérből történő levonással, valamint szakszervezeti pénztárba szakszervezeti tagdíjat fizető, közalkalmazotti jogviszonyban álló tagok számát;

d) az adatok kezelésére adott felhatalmazást;

e) a kitöltő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét;

f) a kiállítás dátumát.

5. § *  (1) A 2. és 4. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) honlapján elérhető Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben működő „Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő rendszer”-en (a továbbiakban: MKIR rendszer) keresztül kell eleget tenni.

(2) Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás érdekében az MKIR rendszert üzemeltető miniszter az adatszolgáltatásra kötelezettet a bejelentkezésétől számított 5 napon belül elektronikusan, az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kóddal látja el.

(3) Az adatokat legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének május 31. napjáig

a) az adatszolgáltatásra kötelezett

aa) fenntartó,

ab) munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a miniszternek elektronikus úton,

b) az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a fenntartónak, önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének,

c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját felettes szakszervezeti központjának küldi meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdéstől eltérően a Magyar Államkincstár

a) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a megállapítás évének március 15. napjáig,

b) a (2) bekezdés b) pontjában rögzített adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a megállapítás évének április 20. napjáig

elektronikus adathordozó alkalmazásával teljesíti.

6. § *  (1) *  A taglétszám megállapításával kapcsolatos adatfeldolgozási, adatösszesítési feladatokat - az adatkezelési felhatalmazás alapján - a miniszter végzi. Az általa megállapított, összesített ágazati, illetve országos adatokról a reprezentativitás megállapítása évének június 30. napjáig, elektronikusan tájékoztatja az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottságot (a továbbiakban: ORMB).

(2) *  A beérkezett adatokat a következő reprezentativitás megállapítására irányuló eljárás lezárásáig meg kell őrizni, és ennek napjával archiválni kell. Az adatok nem nyilvánosak. Az illetékességi körébe tartozó adatokba kérelmére a fenntartó, a munkáltatónál működő szakszervezet, saját tagszervezeteinek az adatai tekintetében a szakszervezeti központ, valamint a területi (megyei) vagy települési reprezentativitást megállapító bizottságok (a továbbiakban: TRMB) és az ORMB tagja tekinthetnek be. A miniszter érintett munkatársai és a miniszter által az ORMB-be delegált képviselő valamennyi nyilvántartott adatba betekinthetnek. Az adatok harmadik személy részére nem adhatóak át.

(3) *  A nyilvántartott adatokba történő betekintési jog gyakorlása céljából a miniszter a kérelmezőt önálló azonosító kóddal látja el.

7. § *  (1) *  A közalkalmazotti szakszervezetek országos és ágazati szintű reprezentativitását a miniszter által átadott adatok alapján az ORMB állapítja meg.

(2) *  Az ORMB tagjai a miniszter, valamint a KOMT önkormányzati oldala által delegált egy-egy képviselő, a KOMT-ban részt vevő országos szakszervezeti konföderációk és az érintett ágazati szakszervezetek egy-egy képviselője.

(3) *  Az ORMB-ben részt venni kívánó országos szakszervezeti konföderációnak és ágazati szakszervezetnek a miniszter számára írásban kell bejelentenie részvételi szándékát, legkésőbb a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy az országos szakszervezeti konföderáció és ágazati szakszervezet tevékenységét mely ágazatban vagy ágazatokban (alágazatban, szakágazatban) fejti ki. A bejelentéshez csatolni kell az országos szakszervezeti konföderáció és ágazati szakszervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat egy hónapnál nem régebben hitelesített másolatát és az ORMB-be delegált képviselőjének (helyettesének) nevét, és cégszerű aláírással ellátott megbízólevelét.

(4) Az ORMB-ben való részvétellel több szakszervezet együttesen is megbízhat egy képviselőt.

(5) *  Az ORMB mandátuma a 9. § (1) bekezdésében meghatározott - a Hivatalos Értesítőben való - közzététel időpontjáig tart.

(6) Az ORMB tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően, saját maga által kialakított ügyrend alapján végzi.

8. § *  (1) A közalkalmazotti szakszervezet reprezentativitását területi (megyei) vagy települési szinten a fenntartók szerint létrehozott TRMB állapítja meg.

(2) Önkormányzati fenntartónál létrehozott TRMB esetén:

a) A TRMB tagjai a jegyző, főjegyző, valamint a területi (megyei) vagy települési szintű érdekegyeztetésben résztvevő szakszervezetek és részvételük esetén az országos szakszervezeti konföderációk egy-egy kijelölt képviselője.

b) A TRMB-ben részt venni kívánó szakszervezetnek az illetékes jegyző, főjegyző számára írásban kell bejelentenie részvételi szándékát, legkésőbb a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig. A bejelentéshez csatolni kell a szakszervezet TRMB-be delegált képviselőjének (helyettesének) nevét, és cégszerű aláírással ellátott megbízólevelét.

c) A TRMB-ben való részvétellel több szakszervezet együttesen is megbízhat egy képviselőt.

d) A TRMB mandátuma a 9. § (2) bekezdésében meghatározott közzététel időpontjáig tart.

e) A TRMB tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően, saját maga által kialakított ügyrend alapján végzi.

(3) *  A Kjt. 7. §-a szerinti tankerületi központ tekintetében a Kjt. 7. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott járási és megyei szintű reprezentativitást a tankerületi központ vezetője az illetékességi körében működő szakszervezetekkel együtt kialakított eljárási rend szerint állapítja meg.

(4) A (2)-(3) bekezdésben nem szereplő fenntartó esetében a területi (megyei) vagy települési szintű reprezentativitást a fenntartó az általa fenntartott munkáltatóknál működő szakszervezetekkel együtt kialakított eljárási rend szerint állapítja meg.

9. § *  (1) *  Az ORMB legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének augusztus 31. napjáig a Hivatalos Értesítőben, valamint a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi az országosan és ágazati szinten reprezentatív szakszervezetek névsorát.

(2) *  Az illetékes jegyző, illetve főjegyző legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének augusztus 31. napjáig közzéteszi a helyben szokásos módon az önkormányzat illetékességi körében reprezentatív szakszervezetek névsorát.

(3) *  A (2) bekezdésben nem szabályozott esetben a fenntartó legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének augusztus 31. napjáig közzéteszi a helyben szokásos módon a saját illetékességi körében reprezentatív szakszervezetek névsorát.

10. § E rendelet alkalmazásában:

1. ágazat: a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR) két számjegyű kóddal jelzett tevékenységi terület,

2. alágazat: három számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület,

3. *  szakágazat: négy számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület, költségvetési szerv esetében az államháztartásért felelős miniszter rendeletében szabályozott, az államháztartás szakágazati rendje szerinti hat számjegyű kóddal jelzett államháztartási szakfeladat négy számjegyű TEÁOR-kódnak való megfeleltetése.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *