A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.

2. § (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.

(2) *  A települések neve megegyezik a „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” kiadványban szereplő névvel.

(3) *  A települések területi számjele két részből áll:

a) a településazonosító törzsszámból és

b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:

ba) a megyét,

bb) a főváros kerületeit,

bc) a település jogállását,

bd) a megyeszékhelyet,

be) a jogállás 2005-öt,

bf) a statisztikai nagyrégiót,

bg) a régiót,

bh) a NUTS szintet,

bi) a járást,

bj) az agglomerációt,

bk) a polgármesteri hivatalt, közös önkormányzati hivatalt,

bl) a mezőgazdasági tájkörzetet,

bm) a borrégiót,

bn) a borvidéket,

bo) a turisztikai régiót,

bp) a világörökségi helyszínt,

bq) a világörökségi helyszín védőövezetét,

br) a nemzeti parkot,

bs) a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit,

bt) a kedvezményezett településeket,

bu) a kedvezményezett járásokat,

bv) a szabad vállalkozási zónákat,

bw) a területfejlesztési szempontból kiemelt térségeket

jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 39/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően teljesített, először a 2017. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.

(3) * 

4. § *  Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez * 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét tartalmazza a 2017. január 1-jei állapotnak megfelelő államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

- településazonosító törzsszám (1-5. pozíció),

- csoportképző ismérvek sorozata (6-52. pozíció).

Fejezet Pozíció Megnevezés
1.2.1. 1-5 A településazonosító törzsszám, ebből az 5. a CDV-szám
1.2.2. 6-11 A területi jelzőszám:
1.2.2.1. 6-7 A megyekód
1.2.2.2. 8-9 A főváros kerületeinek kódja
1.2.2.3. 10 A település jogállásának kódja
1.2.2.4. 11 A megyeszékhely kódja
1.2.3 12-13 A jogállás 2005 kódja
1.2.4. 14 A statisztikai nagyrégió kódja
1.2.5. 15-16 A régiókód
1.2.6. 17-21 A NUTS-kód
1.2.7. 22-25 A járás kódja
1.2.8. 26-29 Az agglomeráció kódja
1.2.9. 30-35 A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja
1.2.10. 36-38 A mezőgazdasági tájkörzet kódja
1.2.11. 39 A borrégiók kódja
1.2.12. 40-41 A borvidék kódja
1.2.13. 42-43 A turisztikai régió kódja
1.2.14. 44-45 A világörökségi helyszín kódja
1.2.15. 46-47 A világörökségi helyszín védőövezetének kódja
1.2.16. 48-49 A nemzeti park kódja
1.2.17. 50 A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja
1.2.18. 51 A kedvezményezett települések kódja
1.2.19. 52 A kedvezményezett járások kódja
1.2.20. 53 A szabad vállalkozási zónák kódja
1.2.21. 54 A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

1.2.1. A településazonosító törzsszám

A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető, és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

- megyekód,

- a főváros kerületeinek kódja,

- a település jogállásának kódja, és

- a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A megyekód - a területi jelzőszám első két számjegye - Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód - a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye - a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód - a területi jelzőszám ötödik számjegye - a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód - a területi jelzőszám hatodik számjegye - a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.5. A régiókód

A települések régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A NUTS-kód

A területi számjelben - a NUTS rendszernek megfelelően - ötpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a megyék szintjéig azonosítjuk a településeket.

1.2.7. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást

A 4. pozíció járási központokat jelöli.

1.2.8. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2-3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

- az agglomeráció központját,

- az agglomeráció társközpontjait,

- az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.9. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja

A települések polgármesteri hivatalainak, közös önkormányzati hivatalainak fenntartását hatpozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A mezőgazdasági tájkörzet kódja

A települések mezőgazdasági tájkörzetbe való tartozását hárompozíciós kód fejezi ki.

Az 1. pozíció a makrokörzet kódja (egyszerű sorszám 1-től 9-ig).

A 2. pozíció a mezokörzet sorszáma a makrokörzeten belül.

A 3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül.

1.2.11. A borrégiók kódja

A települések borrégiókba való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. A turisztikai régió kódja

A települések turisztikai régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.14. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A világörökségi helyszín védőövezetének kódja

A települések világörökségi helyszínek védőövezetéhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.16. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.17. A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja

A településeken a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.18. A kedvezményezett települések kódja

A települések kedvezményezett települések közé való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.19. A kedvezményezett járások kódja

A települések kedvezményezett járásokhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.20. A szabad vállalkozási zónák kódja

A települések szabad vállalkozási zónákhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.21. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

A települések területfejlesztési szempontból kiemelt térségekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

2. A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája

Budapest 01
Baranya megye 02
Bács-Kiskun megye 03
Békés megye 04
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05
Csongrád megye 06
Fejér megye 07
Győr-Moson-Sopron megye 08
Hajdú-Bihar megye 09
Heves megye 10
Komárom-Esztergom megye 11
Nógrád megye 12
Pest megye 13
Somogy megye 14
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15
Jász-Nagykun-Szolnok megye 16
Tolna megye 17
Vas megye 18
Veszprém megye 19
Zala megye 20
Országhatáron kívüli tevékenység 21
Az ország területre nem bontható adatai 22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.) nómenklatúrája

Budapest I. kerület 01
Budapest II. kerület 02
Budapest III. kerület 03
Budapest IV. kerület 04
Budapest V. kerület 05
Budapest VI. kerület 06
Budapest VII. kerület 07
Budapest VIII. kerület 08
Budapest IX. kerület 09
Budapest X. kerület 10
Budapest XI. kerület 11
Budapest XII. kerület 12
Budapest XIII. kerület 13
Budapest XIV. kerület 14
Budapest XV. kerület 15
Budapest XVI. kerület 16
Budapest XVII. kerület 17
Budapest XVIII. kerület 18
Budapest XIX. kerület 19
Budapest XX. kerület 20
Budapest XXI. kerület 21
Budapest XXII. kerület 22
Budapest XXIII. kerület 23
Valamennyi település kódja (Budapesté is) 00
Nem település (fiktív területi egység) 99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.) nómenklatúrája

Főváros 1
Megyei jogú város 2
Város 3
Község 4
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.) nómenklatúrája

Megyeszékhely 1
Nem megyeszékhely 2
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

Főváros 10
Megyei jogú város 20
Város 30
Nagyközség 41
Község 42
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 90

2.6. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

Közép-Magyarország (Budapest, Pest) 1
Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) 2
Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 3

2.7. A régió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék (főváros)

Budapest, (Budapest) 11
Pest (Pest) 12
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) 20
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) 30
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna) 40
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) 50
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg) 60
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) 70
Az ország területre nem bontható adatai 80
Országhatáron kívüli tevékenység 90

2.8. A NUTS-kódrendszer (1.2.6.) nómeklatúrája

1-2. pozíció: országazonosító - HU

3. pozíció: 1. szint - statisztikai nagyrégió

4. pozíció: 2. szint - tervezési-statisztikai régiók

- statisztikai nagyrégión belül

5. pozíció: 3. szint - megyék, főváros - a régión belül

Magyarország HU
Közép-Magyarország HU1
Budapest HU11
Budapest HU110
Pest HU12
Pest HU120
Dunántúl HU2
Közép-Dunántúl HU21
Fejér HU211
Komárom-Esztergom HU212
Veszprém HU213
Nyugat-Dunántúl HU22
Győr-Moson-Sopron HU221
Vas HU222
Zala HU223
Dél-Dunántúl HU23
Baranya HU231
Somogy HU232
Tolna HU233
Alföld és Észak HU3
Észak-Magyarország HU31
Borsod-Abaúj-Zemplén HU311
Heves HU312
Nógrád HU313
Észak-Alföld HU32
Hajdú-Bihar HU321
Jász-Nagykun-Szolnok HU322
Szabolcs-Szatmár-Bereg HU323
Dél-Alföld HU33
Bács-Kiskun HU331
Békés HU332
Csongrád HU333
Nem besorolható (Extra-Régió) HUZZZ

2.9. A járás kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája

2.9.1. A járás kódja

Budapest 01. ker. 001
Budapest 02. ker. 002
Budapest 03. ker. 003
Budapest 04. ker. 004
Budapest 05. ker. 005
Budapest 06. ker. 006
Budapest 07. ker. 007
Budapest 08. ker. 008
Budapest 09. ker. 009
Budapest 10. ker. 010
Budapest 11. ker. 011
Budapest 12. ker. 012
Budapest 13. ker. 013
Budapest 14. ker. 014
Budapest 15. ker. 015
Budapest 16. ker. 016
Budapest 17. ker. 017
Budapest 18. ker. 018
Budapest 19. ker. 019
Budapest 20. ker. 020
Budapest 21. ker. 021
Budapest 22. ker. 022
Budapest 23. ker. 023
Bólyi járás 024
Hegyháti járás 025
Komlói járás 026
Mohácsi járás 027
Pécsi járás 028
Pécsváradi járás 029
Sellyei járás 030
Siklósi járás 031
Szentlőrinci járás 032
Szigetvári járás 033
Bácsalmási járás 034
Bajai járás 035
Jánoshalmai járás 036
Kalocsai járás 037
Kecskeméti járás 038
Kiskőrösi járás 039
Kiskunfélegyházi járás 040
Kiskunhalasi járás 041
Kiskunmajsai járás 042
Kunszentmiklósi járás 043
Tiszakécskei járás 044
Békési járás 045
Békéscsabai járás 046
Gyomaendrődi járás 047
Gyulai járás 048
Mezőkovácsházai járás 049
Orosházi járás 050
Sarkadi járás 051
Szarvasi járás 052
Szeghalmi járás 053
Cigándi járás 054
Edelényi járás 055
Encsi járás 056
Gönci járás 057
Kazincbarcikai járás 058
Mezőcsáti járás 059
Mezőkövesdi járás 060
Miskolci járás 061
Ózdi járás 062
Putnoki járás 063
Sárospataki járás 064
Sátoraljaújhelyi járás 065
Szerencsi járás 066
Szikszói járás 067
Tiszaújvárosi járás 068
Tokaji járás 069
Csongrádi járás 070
Hódmezővásárhelyi járás 071
Kisteleki járás 072
Makói járás 073
Mórahalmi járás 074
Szegedi járás 075
Szentesi járás 076
Bicskei járás 077
Dunaújvárosi járás 078
Enyingi járás 079
Gárdonyi járás 080
Martonvásári járás 081
Móri járás 082
Sárbogárdi járás 084
Székesfehérvári járás 085
Csornai járás 086
Győri járás 087
Kapuvári járás 088
Mosonmagyaróvári járás 089
Pannonhalmi járás 090
Soproni járás 091
Téti járás 092
Balmazújvárosi járás 093
Berettyóújfalui járás 094
Debreceni járás 095
Derecskei járás 096
Hajdúböszörményi járás 097
Hajdúhadházi járás 098
Hajdúnánási járás 099
Hajdúszoboszlói járás 100
Nyíradonyi járás 101
Püspökladányi járás 102
Bélapátfalvai járás 103
Egri járás 104
Füzesabonyi járás 105
Gyöngyösi járás 106
Hatvani járás 107
Hevesi járás 108
Pétervásárai járás 109
Esztergomi járás 110
Kisbéri járás 111
Komáromi járás 112
Oroszlányi járás 113
Tatai járás 114
Tatabányai járás 115
Balassagyarmati járás 116
Bátonyterenyei járás 117
Pásztói járás 118
Rétsági járás 119
Salgótarjáni járás 120
Szécsényi járás 121
Aszódi járás 122
Budakeszi járás 123
Ceglédi járás 124
Dabasi járás 125
Dunakeszi járás 126
Érdi járás 127
Gödöllői járás 128
Gyáli járás 129
Monori járás 130
Nagykátai járás 131
Nagykőrösi járás 132
Pilisvörösvári járás 133
Ráckevei járás 134
Szentendrei járás 135
Szigetszentmiklósi járás 136
Szobi járás 137
Váci járás 138
Vecsési járás 139
Barcsi járás 140
Csurgói járás 141
Fonyódi járás 142
Kaposvári járás 143
Marcali járás 144
Nagyatádi járás 145
Siófoki járás 146
Tabi járás 147
Baktalórántházai járás 148
Csengeri járás 149
Fehérgyarmati járás 150
Ibrányi járás 151
Kemecsei járás 152
Kisvárdai járás 153
Mátészalkai járás 154
Nagykállói járás 155
Nyírbátori járás 156
Nyíregyházai járás 157
Tiszavasvári járás 158
Vásárosnaményi járás 159
Záhonyi járás 160
Jászapáti járás 161
Jászberényi járás 162
Karcagi járás 163
Kunhegyesi járás 164
Kunszentmártoni járás 165
Mezőtúri járás 166
Szolnoki járás 167
Tiszafüredi járás 168
Törökszentmiklósi járás 169
Bonyhádi járás 170
Dombóvári járás 171
Paksi járás 172
Szekszárdi járás 173
Tamási járás 174
Tolnai járás 175
Celldömölki járás 176
Körmendi járás 177
Kőszegi járás 178
Sárvári járás 179
Szentgotthárdi járás 180
Szombathelyi járás 181
Vasvári járás 182
Ajkai járás 183
Balatonalmádi járás 184
Balatonfüredi járás 185
Devecseri járás 186
Pápai járás 187
Sümegi járás 188
Tapolcai járás 189
Várpalotai járás 190
Veszprémi járás 191
Zirci járás 192
Keszthelyi járás 193
Lenti járás 194
Letenyei járás 195
Nagykanizsai járás 196
Zalaegerszegi járás 197
Zalaszentgróti járás 198
Budapest, illetve fiktív területi egység 999

2.9.2. A járás székhely kódja

Nem székhelytelepülés 0
Székhelytelepülés 1
Budapest, illetve fiktív területi egység 9

2.10. Az agglomeráció kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája

1. pozíció

Budapesti agglomeráció 0
Vidéki agglomeráció 1
Agglomerálódó térség 2
Nagyvárosi településegyüttes 3
Településegyüttesbe nem tartozó települések 9

1-3. pozíció

A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)
azonosító két pozíció
Budapest 000
Budapesti agglomeráció
Északi szektor 001
Keleti szektor 002
Délkeleti szektor 003
Déli szektor 004
Nyugati szektor 005
Északnyugati szektor 006
Győri agglomeráció 101
Miskolci agglomeráció 102
Pécsi agglomeráció 103
Balatoni agglomerálódó térség 201
Egri agglomerálódó térség 202
Szombathelyi agglomerálódó térség 203
Zalaegerszegi agglomerálódó térség 204
Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes 301
Debreceni nagyvárosi településegyüttes 302
Kaposvári nagyvárosi településegyüttes 303
Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes 304
Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes 305
Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes 306
Soproni nagyvárosi településegyüttes 307
Szegedi nagyvárosi településegyüttes 308
Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes 309
Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes 310
Szolnoki nagyvárosi településegyüttes 311
Tatabányai nagyvárosi településegyüttes 312
Veszprémi nagyvárosi településegyüttes 313
Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes 314
Nagykanizsai településegyüttes 315
Településegyüttesbe nem tartozó település 999

4. pozíció

Központ 1
Társközpont 2
Egyéb település 3
Településegyüttesbe nem tartozó település 9

2.11. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

2.11.1. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja

Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat 1
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, város önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye 2
Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat, amely más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának is helyet biztosít 3
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, város önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye és más közös önkormányzati hivatalnak helyet biztosít 4
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben van, a településen állandó vagy ideiglenes kirendeltség működik 5
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben van 6
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.11.2. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok székhelyének településazonosítója

Település, ahol T = 1, 2, 3, 4 saját településazonosító
Település, ahol T = 5, 6 a közös önkormányzati hivatal székhelyének településazonosítója
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 99999

2.12. A mezőgazdasági tájkörzet kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

Megnevezés Makro- Mezo- Mikro-
körzetkód
ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG
BÖRZSÖNY-CSERHÁT VIDÉKE
Ipoly völgye
1
11


111
Cserhát vidéke 112
Börzsöny vidéke
MÁTRA-BÜKK ÉSZAKI TÉRSÉG
Észak-Borsod

12
113

121
Mátra-Bükk északi vidéke
MÁTRA-BÜKK ELŐTERE
Közép-hevesi térség

13
123

131
Mátraalja 133
Mezőség
MÁTRA-BÜKK DÉLI LEJTŐJE
Mátra-Bükk déli lejtője

14
134

142
Bükkalja
SAJÓ ÉS HERNÁD VÖLGYE
Sajó és Hernád völgye
HEGYKÖZ
Hegyköz

15

16
143

152

166
NYÍRSÉG
FELSŐ-TISZA-VIDÉK
Tiszavasvári vidéke
2
21


211
Rétköz 212
Szatmár-beregi síkság 213
Bodrogköz 217
Taktaköz
NYÍRSÉG
Nyírség-Erdőspuszták

22
218

223
Észak-Nyírség 224
Dél-Nyírség 225
TISZA ÉS KÖRÖS MENTE
KÖZÉP-TISZA-VIDÉK
Tiszamellék
3
31


311
Nagykunság 312
Tiszazug 313
Hevesi-Tisza-vidék 314
Tisza mente
HAJDÚSÁG
Hajdúság

32
315

322
BERETTYÓ-KÖRÖSÖK VIDÉKE
Szeghalomi körzet
33
331
Szarvasi körzet 332
Békés-Gyula-Sarkadi körzet 333
Bihar-Sárrét
BÉKÉS-CSANÁDI LÖSZHÁT
Maros-Körös köze

34
334

343
Békési síkság
ALSÓ-TISZA VÖLGYE
Alsó-Tisza völgye

35
344

352
DUNAI ALFÖLD
MEZŐFÖLD
Mezőföld II.
4
41


411
Mezőföld I. 412
Mezőföld III.
SÁRVÍZ KÖRNYÉKE
Sárvíz környéke
DRÁVA MENTE
Drávavölgy a Pécsi medencével

42

43
415

423

433
Ormánság 434
Dráva melléke és Csurgó környéke 437
BARANYAI LÖSZSZIGET
Baranyai löszsziget
DUNA MENTI SÍKSÁG
Dunamellék
44

45

445

451
Dunavölgy 452
Sárköz-Duna menti síkság
DUNA-TISZA-KÖZI HÁTSÁG
Csongrádi homokhát

46
453

461
Bács-Kiskun megyei homokhátság 462
Pest megyei homokhátság
JÁSZSÁG
Jászság Jász-Nagykun-Szolnok megyei része

47
464

471
Jászság Pest megyei része
BÁCSKA
Bácska

48
475

483
KISALFÖLD
KISALFÖLD
Komáromi síkság

51


511
Szigetköz-mosoni hátság 512
Hanság-Fertővidék 513
Rábaköz
FOLYÓK VÖLGYE I.
Folyók völgye I.

52
514

524
Folyók völgye II.
MARCAL-MEDENCE
Marcal-medence

53
533

531
Cser 532
DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG
BAKONY-VÉRTES HEGYVIDÉK
Vértes hegyvidék
6
61


611
Bakony hegyvidék 612
Bársonyosi dombvidék 613
Sukorói dombvidék
DUNAZUG-HEGYVIDÉK
Pilis-budai hegyvidék

62
615

621
Gerecse-Pilis hegyvidék
BALATON-FELVIDÉK
Balaton-felvidék

63
622

633
Keszthelyi-hegység és környéke 634
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI DOMBSÁG 7
ALPOKALJA
Soproni-hegyvidék-Cseri táj
71
711
Határ mente
GÖCSEJ-HETÉS-ŐRSÉG
Göcsej-Hetés

72
716

721
Őrség
VASI-ZALAI DOMBSÁG
Hegyhát

73
725

731
Észak-zalai dombság
DÉL-ZALAI DOMBSÁG
Dél-zalai dombság

74
732

743
DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG
MARCALI-HÁT és KÖRNYÉKE
Marcali-hát és környéke
SOMOGY-TOLNAI DOMBVIDÉK
Tabi dombvidék
8
81

82


812

821
Tolnai dombvidék
SOMOGYI HOMOKVIDÉK
Somogyi homokvidék
KAPOS VÖLGYE
Kapos völgye

83

84
822

834

846
MECSEK VIDÉKE
MECSEK-ZSELIC HEGYHÁT
Mecsek-Zselic hegyhát
9
91


911
Baranyai-geresdi dombság 912
Zselicség 913
Völgység-hegyhát 914
Nem település (fiktív területi egység) 999

2.13. A borrégiók kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

Alsó-Pannon 1
Balaton 2
Duna-Tisza közi 3
Felső-Magyarország 4
Felső-Pannon 5
Nem tartozik borrégióhoz 9

2.14. A borvidék kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája

Csongrádi borvidék 01
Hajós-Bajai borvidék 02
Kunsági borvidék 03
Neszmélyi borvidék 04
Badacsonyi borvidék 05
Balatonfüred-Csopaki borvidék 06
Balaton-felvidéki borvidék 07
Etyek-Budai borvidék 08
Móri borvidék 09
Pannonhalmi borvidék 10
Nagy-Somlói borvidék 11
Soproni borvidék 12
Balatonboglári borvidék 13
Pécsi borvidék 14
Szekszárdi borvidék 15
Villányi borvidék 16
Bükki borvidék 17
Egri borvidék 18
Mátrai borvidék 19
Tokaji borvidék 20
Zalai borvidék 21
Tolnai borvidék 22
A település nem tartozik borvidékbe 99

2.15. A turisztikai régió kódjának (1.2.13.) nómeklatúrája

Budapest-Közép-dunavidéki régió 01
Észak-magyarországi régió 02
Észak-alföldi régió 03
Tisza-tavi régió 04
Dél-alföldi régió 05
Közép-dunántúli régió 06
Balatoni régió 07
Dél-dunántúli régió 08
Nyugat-dunántúli régió 09
Nem település (fiktív területi egység) 99

2.16. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.14.) nómeklatúrája

Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út 01
Hollókő ófalu és környezete 02
Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai 03
Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság 04
Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta 05
Pécsi (Sopianae) ókeresztény temetője 06
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj 07
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 08
Nem világörökségi helyszín 99

2.17. A világörökségi helyszín védőövezeti kódjának (1.2.15.) nómeklatúrája

Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út védőövezete 01
Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjainak védőövezete 03
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj védőövezete 07
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj védőövezete 08
Nem világörökségi helyszín védőövezete 99

2.18. A nemzeti park kódjának (1.2.16.) nómeklatúrája

Aggteleki Nemzeti Park 01
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 02
Bükki Nemzeti Park 03
Duna-Dráva Nemzeti Park 04
Duna-Ipoly Nemzeti Park 05
Fertő-Hanság Nemzeti Park 06
Hortobágyi Nemzeti Park 07
Kiskunsági Nemzeti Park 08
Körös-Maros Nemzeti Park 09
Őrségi Nemzeti Park 10
Nem tartozik nemzeti parkhoz 99

2.19. A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek (1.2.17.) nómenklatúrája

A településen lehetséges a falusi szállásadási tevékenység 1
A településen nem lehetséges a falusi szállásadási tevékenység 0
Nem település (fiktív területi egység) 9

2.20. A kedvezményezett települések kódjának (1.2.18.) nómeklatúrája

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések 1
Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 2
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 3
Nem kedvezményezett település 9

2.21. A kedvezményezett járások kódjának (1.2.19.) nómeklatúrája

Kedvezményezett járások 1
Fejlesztendő járások 2
Komplex programmal fejlesztendő járások 3
Regionális szempontból kedvezményezett járások 4
Nem tartozik kedvezményezett járáshoz 9

2.22. A szabad vállalkozási zónák kódjának (1.2.20.) nómeklatúrája

Szabad vállalkozási zóna 1
Nem szabad vállalkozási zóna 9

2.23. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódjának (1.2.21.) nómeklatúrája

Balaton Fejlesztési Tanács működési területe 1
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működési területe 2
Nem tartozik területfejlesztési szempontból kiemelt térséghez 9

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez * 


Telepü-
lés-
azono-
sító törzs-
szám


Név

Területi jelző-
szám

Jog-
állás 2005

Statisz-
tikai nagy-
régió kódja


Régió
2016


NUTS '16


Járás
kód

Járás
központ kódja

Agglome-
ráció
kódja
Polgármes-
teri hivatal, közös önkor-
mányzati hivatal kódja
Polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal székhelyének kódja
Mező-
gazdasági
Tájkörzet


Bor-
régió

Bor-
vidék '09

Turisz-
tikai
régió

Világ-
örökségi hely-
színek
Világ-
örökségi helyszínek védő-
övezete


Nemzeti Parkok

Falusi szállás-
adás lehetséges helyszínei

Kedvez-
ménye-
zett telepü-
lések kódja

Kedvez-
ményezett járások kódja

Szabad vállal-
kozási zónák

Terület-
fejlesztési szempontból kiemelt térség
00019 Budapest kerületre nem bontható adatai 0199 9 9 90 1 11 HU110 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00028 Baranya megye területre nem bontható adatai 0299 9 9 90 2 40 HU231 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00037 Bács-Kiskun megye területre nem bontható adatai 0399 9 9 90 3 70 HU331 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00046 Békés megye területre nem bontható adatai 0499 9 9 90 3 70 HU332 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00055 Borsod-A-Z megye területre nem bontható adatai 0599 9 9 90 3 50 HU311 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00064 Csongrád megye területre nem bontható adatai 0699 9 9 90 3 70 HU333 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00073 Fejér megye területre nem bontható adatai 0799 9 9 90 2 20 HU211 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00082 Győr-Sopron megye területre nem bontható adatai 0899 9 9 90 2 30 HU221 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00091 Hajdu-Bihar megye területre nem bontható adatai 0999 9 9 90 3 60 HU321 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00107 Heves megye területre nem bontható adatai 1099 9 9 90 3 50 HU312 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00116 Komárom-E megye területre nem bontható adatai 1199 9 9 90 2 20 HU212 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00125 Nógrád megye területre nem bontható adatai 1299 9 9 90 3 50 HU313 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00134 Pest megye területre nem bontható adatai 1399 9 9 90 1 12 HU120 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00143 Somogy megye területre nem bontható adatai 1499 9 9 90 2 40 HU232 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00152 Szabolcs-Sz-B megye területre nem bontható adatai 1599 9 9 90 3 60 HU323 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00161 Jász-N-Sz megye területre nem bontható adatai 1699 9 9 90 3 60 HU322 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00170 Tolna megye területre nem bontható adatai 1799 9 9 90 2 40 HU233 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00189 Vas megye területre nem bontható adatai 1899 9 9 90 2 30 HU222 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00198 Veszprém megye területre nem bontható adatai 1999 9 9 90 2 20 HU213 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00204 Zala megye területre nem bontható adatai 2099 9 9 90 2 30 HU223 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00213 Országhatáron kívüli tevékenység 2199 9 9 90 9 90 HUZZZ 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
00222 Országos területre nem bontható adatok 2299 9 9 90 8 80 HUZZZ 999 9 9999 9 99999 999 9 99 99 99 99 99 9 9 9 9 9
01508 Ipolyszög 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 6 13657 111 9 99 02 99 99 05 1 1 1 9 9
01526 Somoskőújfalu 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 3063 2 01526 112 9 99 02 99 99 99 1 9 1 1 9
02015 Ráckeresztúr 0700 4 2 42 2 20 HU211 081 0 9999 1 02015 412 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02024 Martonyi 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 5 16753 121 9 99 02 03 03 01 1 1 3 1 9
02033 Kakasd 1700 4 2 42 2 40 HU233 170 0 3093 2 02033 914 1 15 08 99 99 99 1 9 9 9 9
02042 Narda 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 6 10278 716 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02051 Sávoly 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 6 18500 812 9 99 07 99 99 02 0 2 1 9 1
02060 Gönyű 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 1 02060 512 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02079 Dunaremete 0800 4 2 42 2 30 HU221 089 0 9999 6 21865 512 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02088 Mánd 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 6 27988 213 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
02097 Gutorfölde 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 6 19080 721 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02103 Maróc 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 6 18698 743 9 99 09 99 99 99 1 3 1 9 9
02112 Budapest 17. ker. 0117 9 9 90 1 11 HU110 017 1 0001 1 02112 621 4 19 01 99 99 99 0 9 9 9 9
02121 Csanádalberti 0600 4 2 42 3 70 HU333 073 0 9999 2 02121 343 9 99 05 99 99 99 1 1 1 9 9
02130 Mihályfa 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 6 27775 634 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
02149 Foktő 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 6 03230 451 9 99 05 99 99 99 1 9 1 9 9
02158 Muhi 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 6 08129 134 9 99 02 99 99 99 1 9 9 9 9
02167 Komádi 0900 3 2 30 3 60 HU321 094 0 9999 2 02167 334 9 99 03 99 99 99 1 1 3 1 9
02185 Csopak 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 2013 2 02185 633 2 06 07 99 99 02 0 9 9 9 1
02194 Nemesvámos 1900 4 2 42 2 20 HU213 191 0 3133 2 02194 633 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02200 Isztimér 0700 4 2 42 2 20 HU211 082 0 3103 6 02343 611 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02219 Balatonfűzfő 1900 3 2 30 2 20 HU213 184 0 2013 2 02219 633 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
02228 Martonfa 0200 4 2 42 2 40 HU231 029 0 1033 6 10825 911 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
02237 Vág 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 6 19266 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
02246 Vát 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 6 24509 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02264 Vásárosdombó 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 2 02264 911 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
02273 Abaújvár 0500 4 2 42 3 50 HU311 057 0 9999 5 15936 152 9 99 02 99 99 99 1 1 3 1 9
02282 Hejőkürt 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 6 08633 315 9 99 04 99 99 99 1 2 9 9 9
02291 Tiszabábolna 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 6 19433 315 9 99 04 05 99 07 1 9 1 1 9
02307 Kaba 0900 3 2 30 3 60 HU321 102 0 9999 1 02307 322 9 99 03 99 99 99 1 2 3 1 9
02316 Etyek 0700 4 2 41 2 20 HU211 077 0 9999 1 02316 611 5 08 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02325 Baktalórántháza 1500 3 2 30 3 60 HU323 148 1 9999 2 02325 224 9 99 03 99 99 99 1 2 3 1 9
02343 Kincsesbánya 0700 4 2 42 2 20 HU211 082 0 3103 2 02343 611 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02352 Újkígyós 0400 3 2 30 3 70 HU332 046 0 3013 2 02352 344 9 99 05 99 99 09 1 9 9 9 9
02361 Nagybajcs 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 6 22886 512 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02370 Rád 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 2 02370 113 9 99 01 99 99 99 1 9 9 9 9
02389 Bercel 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 2 02389 112 9 99 02 99 99 99 1 9 1 9 9
02404 Surd 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 9999 2 02404 743 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02413 Kisbabot 0800 4 2 42 2 30 HU221 092 0 1013 6 19035 514 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
02422 Hegyesd 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 6 24040 633 2 07 07 99 99 02 0 9 9 9 1
02431 Bük 1800 3 2 30 2 30 HU222 178 0 9999 2 02431 524 9 99 09 99 99 99 0 9 9 9 9
02440 Szatta 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 6 10630 725 9 99 09 99 99 10 1 9 4 9 9
02459 Vajta 0700 4 2 42 2 20 HU211 084 0 9999 5 13152 423 9 99 06 99 99 99 1 3 3 1 9
02468 Hegymeg 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 6 16799 121 9 99 02 99 99 99 1 2 3 1 9
02477 Csombárd 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 6 09928 846 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
02486 Zalacséb 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 6 30313 732 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02495 Nagycenk 0800 4 2 41 2 30 HU221 091 0 3073 2 02495 711 5 12 09 07 07 99 1 9 9 9 9
02501 Kisunyom 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 6 05102 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02510 Kocs 1100 4 2 42 2 20 HU212 114 0 9999 1 02510 511 5 04 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02529 Várfölde 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 6 08439 743 9 99 09 99 99 99 1 3 1 9 9
02547 Sumony 0200 4 2 42 2 40 HU231 032 0 9999 5 20552 433 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
02556 Mórichida 0800 4 2 42 2 30 HU221 092 0 1013 6 26860 615 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
02565 Döbrököz 1700 4 2 42 2 40 HU233 171 0 9999 2 02565 822 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
02574 Kenéz 1800 4 2 42 2 30 HU222 179 0 2033 6 11387 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02583 Csesztreg 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 2 02583 721 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
02608 Zalaszentiván 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 2 02608 732 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02617 Sopronnémeti 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 6 33996 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
02626 Martfű 1600 3 2 30 3 60 HU322 167 0 9999 1 02626 313 9 99 03 99 99 99 0 9 9 9 9
02635 Öttevény 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 1 02635 512 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02644 Alibánfa 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 6 02608 732 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02653 Nagyharsány 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 2 02653 445 1 16 08 99 99 99 1 3 1 9 9
02662 Milejszeg 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 6 08068 721 9 99 09 99 99 99 1 3 9 9 9
02671 Kántorjánosi 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 1 02671 224 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
02680 Békésszentandrás 0400 4 2 41 3 70 HU332 052 0 9999 1 02680 332 9 99 05 99 99 09 1 9 1 9 9
02699 Sárkeszi 0700 4 2 42 2 20 HU211 085 0 3103 6 17622 412 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02705 Pálmonostora 0300 4 2 42 3 70 HU331 040 0 9999 6 15431 462 3 03 05 99 99 99 1 1 1 9 9
02714 Tótvázsony 1900 4 2 42 2 20 HU213 191 0 3133 2 02714 633 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
02723 Sáregres 0700 4 2 42 2 20 HU211 084 0 9999 6 29036 423 9 99 06 99 99 99 1 1 3 1 9
02741 Fáj 0500 4 2 42 3 50 HU311 056 0 9999 6 31015 121 9 99 02 99 99 99 1 1 3 1 9
02750 Vértesacsa 0700 4 2 42 2 20 HU211 077 0 9999 5 29939 611 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02769 Tápiószőlős 1300 4 2 42 1 12 HU120 124 0 9999 1 02769 475 9 99 01 99 99 99 1 9 1 9 9
02778 Ludányhalászi 1200 4 2 42 3 50 HU313 121 0 9999 2 02778 111 9 99 02 99 99 99 1 1 3 1 9
02787 Nemesgulács 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 5 24891 633 2 05 07 99 99 02 0 9 9 9 1
02796 Nak 1700 4 2 42 2 40 HU233 171 0 9999 5 32735 822 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
02802 Enying 0700 3 2 30 2 20 HU211 079 1 9999 1 02802 412 9 99 06 99 99 99 1 2 2 1 9
02811 Miszla 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 6 30289 914 9 99 08 99 99 99 1 1 3 1 9
02820 Abaújlak 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 6 25380 121 9 99 02 99 99 99 1 1 3 1 9
02839 Nemeskocs 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 6 27094 533 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
02848 Felsőzsolca 0500 3 2 30 3 50 HU311 061 0 1023 1 02848 134 9 99 02 99 99 99 0 9 9 1 9
02857 Geresdlak 0200 4 2 42 2 40 HU231 029 0 9999 5 13499 912 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
02866 Oszlár 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 5 08633 315 9 99 04 99 99 99 1 9 9 9 9
02875 Sáta 0500 4 2 42 3 50 HU311 062 0 9999 6 30669 121 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
02884 Vasalja 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 2 02884 716 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
02893 Söréd 0700 4 2 42 2 20 HU211 082 0 3103 6 21908 611 5 09 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02909 Magyarszentmiklós 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 5 32197 743 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02918 Balmazújváros 0900 3 2 30 3 60 HU321 093 1 9999 2 02918 322 9 99 03 05 99 07 1 9 1 1 9
02927 Duka 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 6 11679 533 9 99 09 99 99 99 1 1 1 9 9
02936 Dudar 1900 4 2 42 2 20 HU213 192 0 9999 2 02936 612 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
02945 Biri 1500 4 2 42 3 60 HU323 155 0 9999 6 28893 225 9 99 03 99 99 99 1 9 2 1 9
02954 Felsőszentiván 0300 4 2 42 3 70 HU331 035 0 9999 2 02954 483 9 99 05 99 99 99 1 1 1 9 9
02963 Bükkszék 1000 4 2 42 3 50 HU312 109 0 9999 5 08527 123 9 99 02 99 99 99 1 9 2 1 9
02972 Zalasárszeg 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 6 10348 743 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
02981 Egerfarmos 1000 4 2 42 3 50 HU312 105 0 9999 5 31662 131 9 99 02 99 99 99 1 1 2 1 9
02990 Bátorliget 1500 4 2 42 3 60 HU323 156 0 9999 6 25973 225 9 99 03 99 99 99 1 1 3 1 9
03009 Szombathely 1800 2 1 20 2 30 HU222 181 1 2031 1 03009 524 9 99 09 99 99 99 0 9 9 9 9
03018 Szebény 0200 4 2 42 2 40 HU231 027 0 9999 6 10135 912 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
03036 Döröske 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 6 03294 731 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
03045 Hajdúböszörmény 0900 3 2 30 3 60 HU321 097 1 9999 1 03045 322 9 99 03 05 99 07 1 9 1 9 9
03054 Lickóvadamos 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 6 08068 721 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
03063 Zádorfalva 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 5 09362 121 9 99 02 99 03 99 1 1 3 1 9
03072 Balatoncsicsó 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 9999 6 20826 633 2 06 07 99 99 02 0 9 9 9 1
03081 Sajóhídvég 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 9999 2 03081 134 9 99 02 99 99 99 1 9 9 9 9
03090 Borgáta 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 6 11679 533 2 11 09 99 99 99 1 1 1 9 9
03106 Kétsoprony 0400 4 2 42 3 70 HU332 046 0 9999 2 03106 344 9 99 05 99 99 99 1 9 9 9 9
03115 Dunaújváros 0700 2 2 20 2 20 HU211 078 1 3141 1 03115 412 9 99 06 99 99 99 0 9 9 9 9
03124 Szentkozmadombja 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 6 04738 732 9 99 09 99 99 99 1 2 9 9 9
03133 Taktaszada 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 1 03133 218 9 99 02 99 99 99 1 3 2 1 9
03142 Vönöck 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 6 09937 532 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
03151 Kistapolca 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 6 31927 434 9 99 08 99 99 99 1 2 1 9 9
03160 Szuhafő 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 6 06053 121 9 99 02 03 03 01 1 9 3 1 9
03179 Budapest 02. ker. 0102 9 9 90 1 11 HU110 002 1 0001 1 03179 621 9 99 01 01 01 99 0 9 9 9 9
03188 Iborfia 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 6 08068 721 9 99 09 99 99 99 1 3 9 9 9
03197 Rábahídvég 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 2 03197 524 9 99 09 99 99 99 1 9 2 1 9
03203 Nyim 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 9999 6 14942 415 9 99 07 99 99 99 0 2 9 9 1
03212 Sajóivánka 0500 4 2 42 3 50 HU311 058 0 9999 6 11110 121 9 99 02 99 99 99 1 9 1 9 9
03221 Magyarlak 1800 4 2 42 2 30 HU222 180 0 9999 5 04224 725 9 99 09 99 99 10 1 9 9 9 9
03230 Fajsz 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 2 03230 451 9 99 05 99 99 04 1 9 1 9 9
03249 Őrhalom 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 2 03249 111 9 99 02 99 99 99 1 9 1 9 9
03258 Földes 0900 4 2 41 3 60 HU321 102 0 9999 1 03258 322 9 99 03 99 99 99 1 9 3 1 9
03267 Badacsonytördemic 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 2013 5 24891 633 2 05 07 99 99 02 0 9 9 9 1
03276 Füzesabony 1000 3 2 30 3 50 HU312 105 1 9999 2 03276 131 9 99 04 99 99 99 0 9 2 1 9
03285 Hirics 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 2 03285 434 9 99 08 99 99 04 1 1 3 1 9
03294 Molnaszecsőd 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 2 03294 524 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
03300 Iklad 1300 4 2 42 1 12 HU120 122 0 9999 1 03300 113 9 99 01 99 99 99 1 9 4 9 9
03319 Ártánd 0900 4 2 42 3 60 HU321 094 0 9999 6 19956 334 9 99 03 99 99 99 1 9 3 1 9
03328 Ipolytarnóc 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 9999 5 13222 112 9 99 02 99 99 99 1 1 1 1 9
03337 Ivánbattyán 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 6 06062 445 1 14 08 99 99 99 1 9 1 9 9
03346 Ivándárda 0200 4 2 42 2 40 HU231 027 0 9999 6 14650 445 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
03355 Nova 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 6 29160 721 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
03364 Szilsárkány 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 2 03364 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
03373 Tiszapüspöki 1600 4 2 42 3 60 HU322 169 0 9999 1 03373 313 9 99 03 99 99 99 1 1 2 1 9
03382 Szarvaskő 1000 4 2 42 3 50 HU312 104 0 2023 5 12821 142 9 99 02 99 99 03 1 9 9 9 9
03391 Piricse 1500 4 2 42 3 60 HU323 156 0 9999 2 03391 225 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
03407 Budajenő 1300 4 2 42 1 12 HU120 123 0 0053 2 03407 621 5 08 01 99 99 99 1 9 9 9 9
03416 Somogyszil 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 6 11192 846 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
03425 Bogyiszló 1700 4 2 42 2 40 HU233 175 0 9999 2 03425 453 9 99 08 99 99 04 1 9 9 9 9
03434 Lasztonya 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 6 18698 743 9 99 09 99 99 99 1 3 1 9 9
03443 Mezőzombor 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 1 03443 218 4 20 02 08 08 99 1 1 2 1 2
03452 Boldog 1000 4 2 42 3 50 HU312 107 0 9999 1 03452 131 9 99 02 99 99 99 1 9 9 9 9
03461 Kétegyháza 0400 4 2 41 3 70 HU332 048 0 9999 1 03461 344 9 99 05 99 99 09 1 9 9 9 9
03470 Meződ 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 6 32160 911 9 99 08 99 99 99 1 1 3 1 9
03489 Edde 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 6 28963 846 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
03498 Vereb 0700 4 2 42 2 20 HU211 080 0 9999 6 21926 611 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
03504 Sajóbábony 0500 3 2 30 3 50 HU311 061 0 1023 1 03504 152 9 99 02 99 99 99 1 2 9 9 9
03513 Visznek 1000 4 2 42 3 50 HU312 106 0 9999 6 14580 131 9 99 02 99 99 99 1 9 9 9 9
03522 Baja 0300 3 2 30 3 70 HU331 035 1 9999 1 03522 451 3 02 05 99 99 04 0 9 1 9 9
03531 Léh 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 5 13374 152 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
03540 Kökény 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 6 03832 433 9 99 08 99 99 99 1 9 9 9 9
03559 Balatonvilágos 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 2013 6 17631 633 2 06 07 99 99 99 0 9 9 9 1
03568 Szentantalfa 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 9999 5 20826 633 2 06 07 99 99 02 0 9 9 9 1
03577 Géderlak 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 2 03577 451 9 99 05 99 99 99 1 3 1 9 9
03586 Szabolcsveresmart 1500 4 2 42 3 60 HU323 153 0 9999 2 03586 212 9 99 03 99 99 99 1 3 1 1 9
03595 Abaújszántó 0500 3 2 30 3 50 HU311 057 0 9999 2 03595 134 4 20 02 99 08 99 1 9 3 1 2
03601 Sóly 1900 4 2 42 2 20 HU213 191 0 3133 6 15361 612 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
03610 Malomsok 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 6 22220 531 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
03629 Géberjén 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 6 31769 213 9 99 03 99 99 99 1 9 3 1 9
03638 Balatonhenye 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 6 23454 633 2 07 07 99 99 02 0 9 9 9 1
03647 Döge 1500 4 2 42 3 60 HU323 153 0 9999 1 03647 212 9 99 03 99 99 99 1 2 1 1 9
03656 Bátmonostor 0300 4 2 42 3 70 HU331 035 0 9999 5 28343 451 3 02 05 99 99 04 1 9 1 9 9
03665 Cered 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 3063 5 01526 112 9 99 02 99 99 99 1 3 1 1 9
03674 Nemeskeresztúr 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 6 11679 533 9 99 09 99 99 99 1 1 1 9 9
03683 Magyarhomorog 0900 4 2 42 3 60 HU321 094 0 9999 6 08943 334 9 99 03 99 99 99 1 1 3 1 9
03692 Mende 1300 4 2 42 1 12 HU120 131 0 9999 1 03692 475 9 99 01 99 99 99 1 9 1 9 9
03708 Taktabáj 0500 4 2 42 3 50 HU311 069 0 9999 6 30784 218 9 99 02 99 99 99 1 3 2 1 9
03717 Tiszadorogma 0500 4 2 42 3 50 HU311 059 0 9999 6 30377 315 9 99 04 99 99 99 1 9 3 1 9
03726 Zebecke 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 6 29364 721 9 99 09 99 99 99 1 3 1 9 9
03735 Bárdudvarnok 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 2 03735 913 9 99 08 99 99 99 1 9 1 1 9
03744 Gagyvendégi 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 6 25380 121 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
03753 Rábcakapi 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 6 11262 513 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
03762 Kiskinizs 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 5 27942 152 9 99 02 99 99 99 1 9 3 1 9
03771 Arnót 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 1023 1 03771 134 9 99 02 99 99 99 1 9 9 9 9
03780 Ócsárd 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 9999 6 30438 433 9 99 08 99 99 99 1 9 9 9 9
03799 Csákány 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 5 04835 812 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
03805 Szakáld 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 6 05245 134 9 99 04 99 99 99 1 9 9 9 9
03814 Hévíz 2000 3 2 30 2 30 HU223 193 0 2013 1 03814 634 2 07 07 99 99 99 0 9 9 9 1
03823 Ároktő 0500 4 2 42 3 50 HU311 059 0 9999 5 13833 315 9 99 04 05 99 07 1 1 3 1 9
03832 Keszü 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 2 03832 433 1 14 08 99 99 99 1 9 9 9 9
03841 Bokor 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 6 04330 112 9 99 02 99 99 99 1 3 1 1 9
03850 Tiszabercel 1500 4 2 42 3 60 HU323 151 0 9999 2 03850 212 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
03869 Kistormás 1700 4 2 42 2 40 HU233 173 0 9999 6 10463 411 9 99 08 99 99 99 1 9 9 9 9
03878 Nyírpilis 1500 4 2 42 3 60 HU323 156 0 9999 6 25973 225 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
03887 Szerecseny 0800 4 2 42 2 30 HU221 092 0 1013 6 20400 615 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
03896 Cserkút 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 6 15538 433 1 14 08 99 99 99 1 9 9 9 9
03902 Mád 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 1 03902 134 4 20 02 08 08 99 1 9 2 1 2
03911 Csákánydoroszló 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 6 13532 725 9 99 09 99 99 10 1 9 4 9 9
03939 Cigánd 0500 3 2 30 3 50 HU311 054 1 9999 1 03939 217 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
03948 Raposka 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 6 29434 633 2 05 07 99 99 02 0 9 9 9 1
03957 Viszló 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 6 16753 121 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
03966 Ruzsa 0600 4 2 42 3 70 HU333 074 0 9999 2 03966 461 3 01 05 99 99 99 1 1 1 1 9
03975 Baksa 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 1033 2 03975 433 9 99 08 99 99 99 1 9 3 1 9
03984 Nagybudmér 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 6 33154 445 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
03993 Héhalom 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 2 03993 133 9 99 02 99 99 99 1 9 1 1 9
04002 Zalacsány 2000 4 2 42 2 30 HU223 193 0 9999 2 04002 634 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
04011 Budapest 19. ker. 0119 9 9 90 1 11 HU110 019 1 0001 1 04011 621 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
04020 Himod 0800 4 2 42 2 30 HU221 088 0 9999 6 21980 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
04039 Csorna 0800 3 2 30 2 30 HU221 086 1 9999 1 04039 513 9 99 09 99 99 06 0 9 4 9 9
04048 Tófű 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 6 27401 911 9 99 08 99 99 99 1 1 9 1 9
04057 Pécel 1300 3 2 30 1 12 HU120 128 0 0022 1 04057 464 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
04066 Küngös 1900 4 2 42 2 20 HU213 184 0 9999 6 29461 633 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
04075 Ócsa 1300 3 2 30 1 12 HU120 129 0 0033 1 04075 464 3 03 01 99 99 99 0 9 9 9 9
04084 Hevesvezekény 1000 4 2 42 3 50 HU312 108 0 9999 5 06503 314 9 99 04 99 99 99 1 9 3 1 9
04093 Helvécia 0300 4 2 41 3 70 HU331 038 0 3043 1 04093 462 3 03 05 99 99 99 1 9 9 9 9
04109 Dusnok 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 1 04109 451 3 02 05 99 99 99 1 9 1 9 9
04118 Hortobágy 0900 4 2 42 3 60 HU321 093 0 9999 5 02918 311 9 99 03 05 99 07 1 9 1 1 9
04127 Som 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 9999 6 14942 415 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
04136 Töttös 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 6 33154 445 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
04145 Hort 1000 4 2 42 3 50 HU312 107 0 9999 1 04145 131 9 99 02 99 99 99 1 9 9 9 9
04154 Tárnok 1300 4 2 41 1 12 HU120 127 0 0043 1 04154 621 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
04163 Bödeháza 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 6 31592 721 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
04172 Tárnokréti 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 5 15501 513 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
04181 Perőcsény 1300 4 2 42 1 12 HU120 137 0 9999 6 22345 113 9 99 01 99 99 05 1 9 1 9 9
04190 Köcsk 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 6 11679 533 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
04206 Mezőgyán 0400 4 2 42 3 70 HU332 051 0 9999 6 17394 333 9 99 05 99 99 09 1 3 3 1 9
04215 Nyomár 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 6 16799 152 9 99 02 99 99 99 1 9 3 1 9
04224 Csörötnek 1800 4 2 42 2 30 HU222 180 0 9999 2 04224 725 9 99 09 99 99 10 1 9 9 9 9
04233 Aszaló 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 2 04233 152 4 17 02 99 99 99 1 3 3 1 9
04242 Nagykamarás 0400 4 2 42 3 70 HU332 049 0 9999 2 04242 344 9 99 05 99 99 99 1 3 3 1 9
04251 Ecseg 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 2 04251 133 9 99 02 99 99 99 1 1 1 1 9
04260 Mezőtúr 1600 3 2 30 3 60 HU322 166 1 9999 2 04260 312 9 99 03 99 99 09 1 9 1 1 9
04279 Kamut 0400 4 2 42 3 70 HU332 045 0 9999 2 04279 344 9 99 05 99 99 99 1 9 1 1 9
04288 Kispirit 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 6 04631 531 9 99 06 99 99 99 1 3 3 1 9
04297 Kacsóta 0200 4 2 42 2 40 HU231 032 0 9999 6 15866 433 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
04303 Püspökszilágy 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 6 18689 113 9 99 01 99 99 99 1 9 9 9 9
04312 Tarpa 1500 4 2 41 3 60 HU323 159 0 9999 2 04312 213 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
04321 Bodorfa 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 6 25593 531 9 99 06 99 99 99 1 1 1 9 9
04330 Mátraszőlős 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 2 04330 133 9 99 02 99 99 99 1 9 1 1 9
04349 Mórahalom 0600 3 2 30 3 70 HU333 074 1 9999 1 04349 461 3 01 05 99 99 99 1 9 1 1 9
04358 Nógrád 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 5 09034 111 9 99 01 99 99 05 1 9 1 9 9
04367 Bogyoszló 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 6 03364 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
04376 Lázi 0800 4 2 42 2 30 HU221 090 0 1013 5 16708 615 5 10 09 99 99 99 1 9 4 9 9
04385 Magyartelek 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 6 19901 433 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
04394 Makád 1300 4 2 42 1 12 HU120 134 0 9999 6 26259 452 9 99 01 99 99 99 1 9 4 9 9
04400 Bekölce 1000 4 2 42 3 50 HU312 103 0 9999 5 11527 123 9 99 02 99 99 99 1 9 1 1 9
04419 Nyésta 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 6 21236 121 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
04428 Ács 1100 3 2 30 2 20 HU212 112 0 9999 1 04428 511 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
04437 Udvar 0200 4 2 42 2 40 HU231 027 0 9999 6 33330 445 9 99 08 99 99 04 1 9 1 9 9
04446 Tiszakerecseny 1500 4 2 42 3 60 HU323 159 0 9999 2 04446 213 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
04455 Nagylengyel 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 6 08068 721 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
04464 Szakály 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 2 04464 822 9 99 08 99 99 99 1 9 3 1 9
04473 Kányavár 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 6 29160 721 9 99 09 99 99 99 1 1 1 9 9
04482 Oroszló 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 6 22600 911 9 99 08 99 99 99 1 1 9 1 9
04491 Sényő 1500 4 2 42 3 60 HU323 157 0 3053 6 12098 224 9 99 03 99 99 99 1 2 9 9 9
04507 Szendehely 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 2 04507 112 4 19 01 99 99 99 1 9 1 9 9
04516 Rózsafa 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 6 27164 433 9 99 08 99 99 99 1 3 2 1 9
04525 Kecskéd 1100 4 2 42 2 20 HU212 113 0 3123 1 04525 613 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
04534 Mindszentkálla 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 6 23454 633 2 07 07 99 99 02 0 2 9 9 1
04543 Feked 0200 4 2 42 2 40 HU231 027 0 9999 6 10135 912 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
04552 Litér 1900 4 2 42 2 20 HU213 184 0 3133 2 04552 633 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
04561 Ábrahámhegy 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 2013 6 22327 633 2 05 07 99 99 02 0 9 9 9 1
04570 Márianosztra 1300 4 2 42 1 12 HU120 137 0 9999 2 04570 113 9 99 01 99 99 05 1 9 1 9 9
04589 Veszkény 0800 4 2 42 2 30 HU221 088 0 9999 6 15121 513 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
04598 Kereki 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 9999 6 07117 821 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
04604 Hejőkeresztúr 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 6 06655 134 9 99 02 99 99 99 1 9 9 9 9
04613 Gelénes 1500 4 2 42 3 60 HU323 159 0 9999 6 29416 213 9 99 03 99 99 99 1 1 3 1 9
04622 Zsira 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 9999 6 29090 711 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
04631 Tüskevár 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 2 04631 612 9 99 06 99 99 99 1 9 3 1 9
04640 Kám 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 2 04640 731 9 99 09 99 99 99 1 9 2 1 9
04659 Martonvásár 0700 3 2 30 2 20 HU211 081 1 9999 1 04659 412 5 08 06 99 99 99 0 9 9 9 9
04668 Mihályháza 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 6 21759 531 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
04677 Emőd 0500 3 2 30 3 50 HU311 061 0 1023 1 04677 143 4 17 02 99 99 99 1 9 9 9 9
04686 Dédestapolcsány 0500 4 2 42 3 50 HU311 058 0 9999 5 11110 121 9 99 02 99 99 03 1 9 1 9 9
04695 Vasvár 1800 3 2 30 2 30 HU222 182 1 9999 1 04695 731 9 99 09 99 99 99 1 9 2 1 9
04701 Iregszemcse 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 1 04701 822 1 22 08 99 99 99 1 9 3 1 9
04710 Nagyar 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 5 13602 213 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
04729 Sály 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 5 30447 143 4 17 02 99 99 03 1 3 1 9 9
04738 Bak 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 2 04738 732 2 21 09 99 99 99 1 9 9 9 9
04747 Sárpilis 1700 4 2 42 2 40 HU233 173 0 9999 6 11712 453 9 99 08 99 99 99 1 3 9 9 9
04756 Misefa 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 6 20589 732 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
04765 Borszörcsök 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 6 26569 612 2 11 06 99 99 99 1 3 3 1 9
04774 Szakoly 1500 4 2 42 3 60 HU323 155 0 9999 1 04774 225 9 99 03 99 99 99 1 9 2 1 9
04783 Mosonmagyaróvár 0800 3 2 30 2 30 HU221 089 1 9999 1 04783 512 9 99 09 99 99 99 0 9 9 9 9
04792 Rábacsanak 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 6 08536 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
04808 Domony 1300 4 2 42 1 12 HU120 122 0 9999 1 04808 113 9 99 01 99 99 99 1 9 4 9 9
04817 Zsáka 0900 4 2 41 3 60 HU321 094 0 9999 2 04817 334 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
04826 Kisgyalán 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 6 30571 846 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
04835 Somogyzsitfa 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 2 04835 812 2 13 08 99 99 99 1 3 1 9 9
04844 Terény 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 5 32407 112 9 99 02 99 99 99 1 1 1 9 9
04853 Somogyudvarhely 1400 4 2 42 2 40 HU232 141 0 9999 5 30960 437 9 99 08 99 99 04 1 9 3 1 9
04862 Paks 1700 3 2 30 2 40 HU233 172 1 9999 1 04862 411 1 22 08 99 99 99 0 9 9 9 9
04871 Litke 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 9999 5 13222 112 9 99 02 99 99 99 1 3 1 1 9
04880 Ágfalva 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 3073 2 04880 711 5 12 09 99 99 99 1 9 9 9 9
04899 Bikal 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 5 27401 911 9 99 08 99 99 99 1 9 9 1 9
04905 Pócsmegyer 1300 4 2 42 1 12 HU120 135 0 0063 1 04905 621 9 99 01 99 99 05 1 9 9 9 9
04914 Trizs 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 6 06053 121 9 99 02 03 03 01 1 9 3 1 9
04923 Karcag 1600 3 2 30 3 60 HU322 163 1 9999 1 04923 312 9 99 04 05 99 07 1 2 2 1 9
04932 Taszár 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 3033 1 04932 913 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
04950 Ortaháza 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 6 29160 721 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
04969 Tormafölde 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 6 28167 721 2 21 09 99 99 99 1 9 1 9 9
04978 Ipolytölgyes 1300 4 2 42 1 12 HU120 137 0 9999 6 04570 113 9 99 01 99 99 05 1 9 1 9 9
04987 Megyer 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 6 18193 531 9 99 06 99 99 99 1 3 1 9 9
04996 Garbolc 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 5 29799 213 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
05005 Irota 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 6 16799 121 9 99 02 99 99 99 1 9 3 1 9
05014 Vének 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 6 22886 512 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
05023 Bozsok 1800 4 2 42 2 30 HU222 178 0 2033 6 16832 716 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
05032 Gyula 0400 3 2 30 3 70 HU332 048 1 3012 1 05032 333 9 99 05 99 99 09 0 9 9 9 9
05041 Nyírderzs 1500 4 2 42 3 60 HU323 156 0 9999 5 31158 225 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
05050 Csitár 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 6 03249 111 9 99 02 99 99 99 1 3 1 9 9
05069 Györgytarló 0500 4 2 42 3 50 HU311 064 0 9999 6 05458 217 9 99 02 99 99 99 1 3 1 1 9
05078 Rinyabesenyő 1400 4 2 42 2 40 HU232 145 0 9999 6 28291 834 9 99 08 99 99 99 1 3 2 1 9
05087 Lovászpatona 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 5 24767 531 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
05096 Viss 0500 4 2 42 3 50 HU311 064 0 9999 5 30003 217 9 99 02 99 99 99 1 3 1 1 9
05102 Balogunyom 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 2 05102 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
05111 Csongrád 0600 3 2 30 3 70 HU333 070 1 9999 1 05111 352 3 01 05 99 99 99 1 9 1 9 9
05120 Sátoraljaújhely 0500 3 2 30 3 50 HU311 065 1 9999 1 05120 166 4 20 02 08 08 99 0 9 1 1 2
05139 Birján 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 6 21096 912 9 99 08 99 99 99 1 9 9 9 9
05148 Balatonkenese 1900 3 2 30 2 20 HU213 184 0 2013 1 05148 633 2 06 07 99 99 99 0 9 9 9 1
05157 Somlójenő 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 6 26569 612 2 11 06 99 99 99 1 3 3 1 9
05166 Tömörd 1800 4 2 42 2 30 HU222 178 0 2033 6 12140 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
05175 Hajdúszoboszló 0900 3 2 30 3 60 HU321 100 1 9999 1 05175 322 9 99 03 05 99 07 0 9 1 9 9
05184 Csemő 1300 4 2 42 1 12 HU120 124 0 9999 1 05184 464 3 03 01 99 99 99 1 9 1 9 9
05193 Szorosad 1400 4 2 42 2 40 HU232 147 0 9999 6 20093 821 9 99 08 99 99 99 1 9 2 1 9
05209 Villánykövesd 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 6 28024 445 1 16 08 99 99 99 1 9 1 9 9
05218 Nagygörbő 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 6 27775 634 9 99 09 99 99 02 1 3 1 9 9
05227 Kisnémedi 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 6 05917 113 4 19 01 99 99 99 1 9 9 9 9
05236 Gyöngyös 1000 3 2 30 3 50 HU312 106 1 9999 1 05236 142 4 19 02 99 99 99 0 9 9 9 9
05245 Nemesbikk 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 2 05245 134 9 99 04 99 99 99 1 3 9 9 9
05254 Kuncsorba 1600 4 2 42 3 60 HU322 169 0 9999 6 09627 313 9 99 03 99 99 99 1 1 2 1 9
05263 Karád 1400 4 2 42 2 40 HU232 142 0 9999 2 05263 821 2 13 07 99 99 99 0 3 1 9 1
05272 Kánya 1400 4 2 42 2 40 HU232 147 0 9999 6 33394 821 9 99 08 99 99 99 1 9 2 1 9
05281 Örkény 1300 3 2 30 1 12 HU120 125 0 9999 1 05281 464 3 03 01 99 99 99 1 9 4 9 9
05290 Pilisszántó 1300 4 2 42 1 12 HU120 133 0 0063 1 05290 621 9 99 01 99 99 05 1 9 9 9 9
05306 Bőcs 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 9999 1 05306 134 9 99 02 99 99 99 1 9 9 9 9
05315 Borsodnádasd 0500 3 2 30 3 50 HU311 062 0 9999 1 05315 121 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
05324 Herencsény 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 6 22594 112 9 99 02 99 99 99 1 1 1 9 9
05333 Csobád 0500 4 2 42 3 50 HU311 056 0 9999 5 08086 152 9 99 02 99 99 99 1 9 3 1 9
05342 Tófej 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 6 04738 732 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
05351 Kára 1400 4 2 42 2 40 HU232 147 0 9999 6 20093 821 9 99 08 99 99 99 1 9 2 1 9
05360 Csákberény 0700 4 2 42 2 20 HU211 082 0 9999 6 21908 611 5 09 06 99 99 99 1 9 9 9 9
05379 Csanádpalota 0600 3 2 30 3 70 HU333 073 0 9999 2 05379 343 9 99 05 99 99 09 1 9 1 9 9
05388 Sümegprága 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 6 18193 531 2 07 06 99 99 99 1 9 1 9 9
05397 Pusztaföldvár 0400 4 2 42 3 70 HU332 050 0 9999 6 20455 344 9 99 05 99 99 99 1 1 1 9 9
05403 Babarc 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 2 05403 445 1 14 08 99 99 99 1 9 1 9 9
05412 Magyarmecske 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 6 19901 433 9 99 08 99 99 99 1 9 3 1 9
05421 Királyszentistván 1900 4 2 42 2 20 HU213 184 0 3133 6 04552 633 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
05430 Magyarhertelend 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 6 22600 911 9 99 08 99 99 99 1 9 9 1 9
05449 Komárom 1100 3 2 30 2 20 HU212 112 1 9999 1 05449 511 9 99 06 99 99 99 0 9 9 9 9
05458 Kenézlő 0500 4 2 42 3 50 HU311 064 0 9999 2 05458 217 9 99 02 99 99 99 1 3 1 1 9
05467 Budapest 04. ker. 0104 9 9 90 1 11 HU110 004 1 0001 1 05467 621 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
05476 1800 4 2 42 2 30 HU222 179 0 9999 2 05476 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
05485 Baranyaszentgyörgy 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 6 32160 911 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
05494 Gadna 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 6 21236 121 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
05500 Somogyaracs 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 6 30474 437 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
05519 Siklós 0200 3 2 30 2 40 HU231 031 1 9999 2 05519 434 1 16 08 99 99 99 0 9 1 9 9
05528 Szörény 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 6 08572 433 9 99 08 99 99 99 1 1 2 1 9
05537 Kallósd 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 6 32902 634 9 99 09 99 99 99 1 1 1 9 9
05546 Zákányszék 0600 4 2 42 3 70 HU333 074 0 9999 1 05546 461 3 01 05 99 99 99 1 9 1 1 9
05555 Nemeshany 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 6 25593 531 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
05564 Lovas 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 2013 6 30526 633 2 06 07 99 99 99 0 9 9 9 1
05573 Derecske 0900 3 2 30 3 60 HU321 096 1 9999 1 05573 322 9 99 03 99 99 99 1 2 3 1 9
05582 Nagycsécs 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 5 08129 134 9 99 04 99 99 99 1 9 9 9 9
05591 Izsófalva 0500 4 2 41 3 50 HU311 058 0 9999 5 23029 152 9 99 02 99 99 99 1 2 1 9 9
05607 Szederkény 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 2 05607 912 1 14 08 99 99 99 1 9 1 9 9
05616 Hetefejércse 1500 4 2 42 3 60 HU323 159 0 9999 6 29416 213 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
05625 Révfülöp 1900 4 2 41 2 20 HU213 189 0 2013 6 23454 633 2 05 07 99 99 02 0 9 9 9 1
05634 Káptalantóti 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 6 24891 633 2 05 07 99 99 02 0 9 9 9 1
05643 Szilvásvárad 1000 4 2 42 3 50 HU312 103 0 9999 2 05643 123 9 99 02 99 99 03 1 9 1 1 9
05652 Nemesgörzsöny 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 2 05652 531 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
05661 Ozora 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 2 05661 822 1 22 08 99 99 99 1 1 3 1 9
05670 Gégény 1500 4 2 42 3 60 HU323 152 0 9999 1 05670 212 9 99 03 99 99 99 1 2 3 1 9
05689 Mezőkomárom 0700 4 2 42 2 20 HU211 079 0 9999 5 32753 412 1 22 06 99 99 99 1 9 2 1 9
05698 Váckisújfalu 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 6 21388 113 9 99 01 99 99 99 1 9 9 9 9
05704 Pethőhenye 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 6 28468 732 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
05713 Harasztifalu 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 5 02884 716 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
05722 Kisbeszterce 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 6 16285 911 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
05731 Gerjen 1700 4 2 42 2 40 HU233 172 0 9999 6 09539 453 9 99 08 99 99 99 1 9 9 9 9
05740 Kőszegdoroszló 1800 4 2 42 2 30 HU222 178 0 9999 6 14021 716 5 12 09 99 99 99 1 9 9 9 9
05759 Vécs 1000 4 2 42 3 50 HU312 106 0 9999 5 07515 142 4 19 02 99 99 99 1 3 9 9 9
05768 Létavértes 0900 3 2 30 3 60 HU321 096 0 9999 2 05768 223 9 99 03 99 99 99 1 2 3 1 9
05777 Szászberek 1600 4 2 42 3 60 HU322 167 0 3113 6 11305 313 9 99 03 99 99 99 1 9 9 9 9
05786 Ladánybene 0300 4 2 42 3 70 HU331 038 0 9999 2 05786 462 3 03 05 99 99 99 1 9 9 9 9
05795 Cserkeszőlő 1600 4 2 42 3 60 HU322 165 0 9999 1 05795 313 3 03 03 99 99 99 1 9 2 1 9
05801 Gávavencsellő 1500 4 2 41 3 60 HU323 151 0 9999 1 05801 211 9 99 03 99 99 99 1 2 3 1 9
05810 Szőkedencs 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 6 04835 812 9 99 08 99 99 02 1 3 1 9 9
05829 Vál 0700 4 2 42 2 20 HU211 081 0 9999 2 05829 611 5 08 06 99 99 99 1 9 9 9 9
05838 Balatonalmádi 1900 3 2 30 2 20 HU213 184 1 2012 2 05838 612 2 06 07 99 99 02 0 9 9 9 1
05847 Harsány 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 1023 1 05847 143 4 17 02 99 99 99 1 9 9 9 9
05856 Kunadacs 0300 4 2 42 3 70 HU331 043 0 9999 2 05856 462 9 99 05 99 99 08 1 9 2 1 9
05865 Egerlövő 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 6 19433 134 9 99 04 99 99 99 1 9 1 9 9
05874 Szajol 1600 4 2 42 3 60 HU322 167 0 3113 1 05874 313 9 99 03 99 99 99 1 9 9 9 9
05883 Palotás 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 2 05883 133 9 99 02 99 99 99 1 9 1 1 9
05892 Vokány 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 6 06062 433 1 16 08 99 99 99 1 9 1 9 9
05917 Vácduka 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 2 05917 113 9 99 01 99 99 99 1 9 9 9 9
05926 Bódvaszilas 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 2 05926 121 9 99 02 03 03 01 1 9 3 1 9
05935 Karácsond 1000 4 2 42 3 50 HU312 106 0 9999 1 05935 131 4 19 02 99 99 99 1 9 9 9 9
05944 Bakonyszentlászló 0800 4 2 42 2 30 HU221 090 0 9999 2 05944 615 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
05953 Kissomlyó 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 6 11679 533 2 11 09 99 99 99 1 1 1 9 9
05962 Magyarcsanád 0600 4 2 42 3 70 HU333 073 0 9999 2 05962 343 9 99 05 99 99 09 1 3 1 9 9
05971 Csokonyavisonta 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 2 05971 834 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
05980 Egyházasgerge 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 9999 6 13222 112 9 99 02 99 99 99 1 3 1 1 9
05999 Kárász 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 6 27401 911 9 99 08 99 99 99 1 9 9 1 9
06008 Zamárdi 1400 3 2 30 2 40 HU232 146 0 2013 1 06008 415 2 13 07 99 99 99 0 9 9 9 1
06017 Magyarkeszi 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 2 06017 822 1 22 08 99 99 99 1 3 3 1 9
06026 Budapest 20. ker. 0120 9 9 90 1 11 HU110 020 1 0001 1 06026 621 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
06035 Felsőpakony 1300 4 2 41 1 12 HU120 129 0 0033 1 06035 464 9 99 01 99 99 99 1 9 9 9 9
06044 Kunbaja 0300 4 2 42 3 70 HU331 034 0 9999 2 06044 483 3 03 05 99 99 99 1 1 3 1 9
06053 Ragály 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 2 06053 152 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
06062 Újpetre 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 2 06062 433 9 99 08 99 99 99 1 2 1 9 9
06071 Keménfa 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 6 30313 732 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
06080 Ádánd 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 9999 2 06080 415 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
06099 Ellend 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 6 32151 911 9 99 08 99 99 99 1 9 9 9 9
06105 Kálmáncsa 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 5 19150 834 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
06114 Füle 0700 4 2 42 2 20 HU211 085 0 3103 2 06114 412 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
06123 Dövény 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 6 32762 121 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
06132 Csapi 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 6 14979 743 9 99 07 99 99 99 0 2 9 9 1
06141 Patalom 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 6 10427 846 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
06169 Nemesapáti 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 6 28468 732 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
06178 Eszteregnye 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 5 07700 743 2 21 09 99 99 99 1 9 9 9 9
06187 Nyíradony 0900 3 2 30 3 60 HU321 101 1 9999 1 06187 223 9 99 03 99 99 99 1 2 3 1 9
06196 Barbacs 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 1013 6 11262 513 9 99 09 99 99 06 1 9 4 9 9
06202 Lakitelek 0300 4 2 41 3 70 HU331 044 0 9999 1 06202 462 3 03 05 99 99 08 1 9 1 9 9
06211 Hollád 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 6 21324 812 2 13 07 99 99 99 0 3 1 9 1
06220 Bodonhely 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 6 28769 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
06239 Vadosfa 0800 4 2 42 2 30 HU221 088 0 9999 6 21980 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
06248 Pinkamindszent 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 6 02884 716 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
06257 Zsadány 0400 4 2 42 3 70 HU332 051 0 9999 2 06257 333 9 99 05 99 99 09 1 3 3 1 9
06266 Hosszúpályi 0900 4 2 41 3 60 HU321 096 0 3023 1 06266 223 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
06275 Zajta 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 6 17428 213 9 99 03 99 99 99 1 1 3 1 9
06284 Pitvaros 0600 4 2 42 3 70 HU333 073 0 9999 5 02121 343 9 99 05 99 99 99 1 9 1 9 9
06293 Újhartyán 1300 3 2 30 1 12 HU120 125 0 9999 1 06293 464 9 99 01 99 99 99 1 9 4 9 9
06309 Nagyrábé 0900 4 2 41 3 60 HU321 102 0 9999 2 06309 334 9 99 03 99 99 99 1 1 3 1 9
06318 Nagyrév 1600 4 2 42 3 60 HU322 165 0 9999 6 30386 313 3 03 03 99 99 99 1 3 2 1 9
06327 Bakonypölöske 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 6 11855 612 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
06336 Kozármisleny 0200 3 2 30 2 40 HU231 028 0 1033 2 06336 433 9 99 08 99 99 99 0 9 9 9 9
06345 Aldebrő 1000 4 2 42 3 50 HU312 105 0 9999 5 15307 142 4 18 02 99 99 99 1 9 2 1 9
06354 Pusztamérges 0600 4 2 42 3 70 HU333 074 0 9999 6 03966 461 3 01 05 99 99 99 1 1 1 1 9
06363 Dörgicse 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 9999 6 21175 633 2 06 07 99 99 02 0 9 9 9 1
06372 Pomáz 1300 3 2 30 1 12 HU120 135 0 0063 1 06372 621 9 99 01 99 99 05 0 9 9 9 9
06381 Tolmács 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 5 09894 111 9 99 01 99 99 99 1 9 1 9 9
06390 Bozzai 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 6 26426 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
06406 Jákfa 1800 4 2 42 2 30 HU222 179 0 9999 5 26073 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
06415 Kákics 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 6 28741 434 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
06424 Kaposszerdahely 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 3033 5 03735 913 9 99 08 99 99 99 1 9 1 1 9
06433 Tiszadada 1500 4 2 42 3 60 HU323 158 0 9999 1 06433 211 9 99 03 99 99 99 1 3 2 1 9
06442 Kalocsa 0300 3 2 30 3 70 HU331 037 1 9999 1 06442 451 9 99 05 99 99 99 0 9 1 9 9
06451 Gamás 1400 4 2 42 2 40 HU232 142 0 9999 5 14863 821 9 99 07 99 99 99 0 3 1 9 1
06460 Füzérkajata 0500 4 2 42 3 50 HU311 065 0 9999 6 28875 166 9 99 02 99 99 99 1 1 1 1 9
06479 Lapáncsa 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 6 02653 445 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
06488 Nagyecsed 1500 3 2 30 3 60 HU323 154 0 9999 1 06488 213 9 99 03 99 99 99 0 3 3 1 9
06497 Bonyhád 1700 3 2 30 2 40 HU233 170 1 9999 2 06497 914 1 22 08 99 99 99 0 9 9 9 9
06503 Átány 1000 4 2 42 3 50 HU312 108 0 9999 2 06503 314 9 99 04 99 99 99 1 3 3 1 9
06512 Kismányok 1700 4 2 42 2 40 HU233 170 0 9999 6 06497 914 1 22 08 99 99 99 1 9 9 9 9
06521 Gyermely 1100 4 2 42 2 20 HU212 115 0 9999 2 06521 622 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
06530 Pusztamagyaród 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 6 08439 743 9 99 09 99 99 99 1 1 1 9 9
06549 Vindornyalak 2000 4 2 42 2 30 HU223 193 0 9999 6 33288 634 2 21 07 99 99 02 0 2 9 9 1
06558 Bölcske 1700 4 2 42 2 40 HU233 172 0 9999 2 06558 411 1 22 08 99 99 99 1 9 9 9 9
06567 Sormás 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 5 32197 743 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
06576 Mezőszentgyörgy 0700 4 2 42 2 20 HU211 079 0 9999 6 07269 412 9 99 06 99 99 99 1 9 2 1 9
06585 Gálosfa 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 6 32337 913 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
06594 Dömös 1100 4 2 42 2 20 HU212 110 0 9999 6 25131 622 9 99 01 99 99 05 1 9 9 9 9
06600 Somogyszentpál 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 6 19026 812 9 99 07 99 99 99 0 3 1 9 1
06619 Börcs 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 5 11882 512 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
06628 Szécsény 1200 3 2 30 3 50 HU313 121 1 9999 2 06628 111 9 99 02 99 99 99 0 9 3 1 9
06637 Varsád 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 6 30289 914 9 99 08 99 99 99 1 1 3 1 9
06646 Jobaháza 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 6 15422 514 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
06655 Hejőbába 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 2 06655 134 9 99 04 99 99 99 1 1 9 9 9
06664 Ete 1100 4 2 42 2 20 HU212 111 0 9999 6 20987 511 5 04 06 99 99 99 1 9 1 9 9
06673 Ajka 1900 3 2 30 2 20 HU213 183 1 9999 2 06673 612 9 99 06 99 99 99 0 9 9 9 9
06682 Aka 1100 4 2 42 2 20 HU212 111 0 9999 6 16416 613 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
06691 Kazincbarcika 0500 3 2 30 3 50 HU311 058 1 9999 1 06691 121 9 99 02 99 99 99 0 9 1 9 9
06707 Borsodivánka 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 6 19433 134 9 99 04 99 99 99 1 9 1 9 9
06716 Nádasd 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 2 06716 731 9 99 09 99 99 10 1 9 4 9 9
06725 Borjád 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 6 33154 445 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
06734 Csősz 0700 4 2 42 2 20 HU211 085 0 3103 6 29267 412 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
06743 Diósjenő 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 1 06743 111 9 99 01 99 99 05 1 9 1 9 9
06761 Nagyszékely 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 6 11031 914 1 22 08 99 99 99 1 3 3 1 9
06770 Markotabödöge 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 6 11262 513 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
06789 Kemse 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 6 03285 434 9 99 08 99 99 04 1 3 3 1 9
06798 Hidas 0200 4 2 42 2 40 HU231 029 0 9999 1 06798 911 1 22 08 99 99 99 1 9 1 9 9
06804 Kötegyán 0400 4 2 42 3 70 HU332 051 0 9999 6 25168 333 9 99 05 99 99 99 1 1 3 1 9
06813 Mágocs 0200 3 2 30 2 40 HU231 025 0 9999 2 06813 911 9 99 08 99 99 99 1 9 3 1 9
06822 Csobánka 1300 4 2 42 1 12 HU120 135 0 0063 1 06822 621 9 99 01 99 99 05 1 9 9 9 9
06831 Kishajmás 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 6 16285 911 9 99 08 99 99 99 1 3 3 1 9
06840 Sóskút 1300 4 2 42 1 12 HU120 127 0 0043 2 06840 621 9 99 01 99 99 99 1 9 9 9 9
06859 Törökbálint 1300 3 2 30 1 12 HU120 127 0 0053 1 06859 621 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
06868 Adorjás 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 6 03975 434 9 99 08 99 99 99 1 1 3 1 9
06877 Visz 1400 4 2 42 2 40 HU232 142 0 9999 6 14863 821 2 13 07 99 99 99 0 3 1 9 1
06886 Aranyosgadány 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 6 16115 433 9 99 08 99 99 99 1 9 9 9 9
06895 Kópháza 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 3073 1 06895 711 5 12 09 99 99 99 1 9 9 9 9
06901 Tengelic 1700 4 2 42 2 40 HU233 172 0 9999 1 06901 411 1 22 08 99 99 99 1 9 9 9 9
06910 Bélavár 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 5 18120 437 9 99 08 99 99 04 1 3 3 1 9
06929 Bekecs 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 2 06929 134 4 20 02 99 08 99 1 9 2 1 2
06938 Vállaj 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 6 23250 213 9 99 03 99 99 99 1 9 3 1 9
06947 Szokolya 1300 4 2 42 1 12 HU120 137 0 9999 6 33738 113 9 99 01 99 99 05 1 9 1 9 9
06956 Fehértó 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 5 15033 513 9 99 09 99 99 06 1 9 9 9 9
06965 Katádfa 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 5 07773 433 9 99 08 99 99 99 1 1 2 1 9
06974 Cserépfalu 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 2 06974 143 4 17 02 99 99 03 1 9 1 9 9
06992 Kővágótöttös 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 6 11730 433 1 14 08 99 99 99 1 2 9 9 9
07001 Nagykarácsony 0700 4 2 42 2 20 HU211 078 0 9999 2 07001 412 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
07010 Páprád 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 6 03285 434 9 99 08 99 99 99 1 1 3 1 9
07029 Mucsi 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 6 04464 914 1 22 08 99 99 99 1 3 3 1 9
07038 Lénárddaróc 0500 4 2 42 3 50 HU311 062 0 9999 6 28033 121 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
07047 Baracs 0700 4 2 42 2 20 HU211 078 0 9999 2 07047 412 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
07056 Öreglak 1400 4 2 42 2 40 HU232 142 0 9999 2 07056 834 9 99 07 99 99 99 0 3 1 1 1
07065 Városlőd 1900 4 2 42 2 20 HU213 183 0 9999 2 07065 612 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
07074 Vázsnok 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 6 32160 911 9 99 08 99 99 99 1 1 3 1 9
07083 Tiszanána 1000 4 2 42 3 50 HU312 108 0 9999 2 07083 314 9 99 04 99 99 99 1 3 3 1 9
07092 Szentbékkálla 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 6 23454 633 2 07 07 99 99 02 0 9 9 9 1
07108 Tinnye 1300 4 2 42 1 12 HU120 133 0 0053 6 34148 621 9 99 01 99 99 99 1 9 9 9 9
07117 Balatonföldvár 1400 3 2 30 2 40 HU232 146 0 2012 2 07117 821 9 99 07 99 99 99 0 9 9 9 1
07126 Hetvehely 0200 4 2 42 2 40 HU231 032 0 9999 6 15866 911 9 99 08 99 99 99 1 9 1 9 9
07135 Cserszegtomaj 2000 4 2 42 2 30 HU223 193 0 2013 1 07135 634 2 07 07 99 99 02 0 9 9 9 1
07144 Piliscsaba 1300 3 2 30 1 12 HU120 133 0 0062 1 07144 621 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
07153 Palkonya 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 6 06062 445 1 16 08 99 99 99 1 9 1 9 9
07162 Pácsony 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 5 04640 731 9 99 09 99 99 99 1 9 2 1 9
07171 Sorkifalud 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 6 05102 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
07180 Sarud 1000 4 2 42 3 50 HU312 105 0 9999 6 22196 314 9 99 04 99 99 99 1 9 2 1 9
07199 Patak 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 6 08156 111 9 99 02 99 99 05 1 9 1 9 9
07205 Újvárfalva 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 5 28723 834 9 99 08 99 99 99 1 3 1 9 9
07214 Acsád 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 6 24509 524 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
07223 Vadna 0500 4 2 42 3 50 HU311 058 0 9999 5 11110 121 9 99 02 99 99 99 1 9 1 9 9
07232 Zalaszentlászló 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 6 12609 634 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
07241 Apc 1000 4 2 42 3 50 HU312 107 0 9999 1 07241 131 4 19 02 99 99 99 1 9 9 9 9
07250 Hosztót 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 6 30924 531 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
07269 Lepsény 0700 4 2 41 2 20 HU211 079 0 9999 2 07269 412 9 99 06 99 99 99 1 9 2 1 9
07278 Püspökmolnári 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 5 03197 524 9 99 09 99 99 99 1 9 2 1 9
07287 Bakonykoppány 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 6 24767 612 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
07296 Bögöte 1800 4 2 42 2 30 HU222 179 0 9999 6 22318 731 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
07302 Adásztevel 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 2 07302 612 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
07311 Bokod 1100 4 2 42 2 20 HU212 113 0 9999 2 07311 613 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
07320 Debercsény 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 6 32407 112 9 99 02 99 99 99 1 3 1 9 9
07339 Aszófő 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 2013 6 30465 633 2 06 07 99 99 02 0 9 9 9 1
07348 Papkeszi 1900 4 2 42 2 20 HU213 184 0 9999 5 02219 633 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
07357 Makó 0600 3 2 30 3 70 HU333 073 1 9999 1 07357 343 9 99 05 99 99 09 1 9 1 9 9
07366 Szárász 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 6 27401 911 9 99 08 99 99 99 1 3 9 1 9
07375 Balatonkeresztúr 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 2013 2 07375 812 2 13 07 99 99 99 0 9 1 9 1
07384 Solymár 1300 4 2 41 1 12 HU120 133 0 0063 1 07384 621 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
07393 Gerendás 0400 4 2 42 3 70 HU332 046 0 9999 6 03106 344 9 99 05 99 99 99 1 9 9 9 9
07409 Pásztó 1200 3 2 30 3 50 HU313 118 1 9999 1 07409 133 4 19 02 99 99 99 0 9 1 1 9
07418 Kengyel 1600 4 2 42 3 60 HU322 169 0 9999 1 07418 313 9 99 03 99 99 99 1 9 2 1 9
07427 Bazsi 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 6 18193 531 9 99 06 99 99 99 1 9 1 9 9
07436 Parád 1000 4 2 41 3 50 HU312 109 0 9999 2 07436 123 9 99 02 99 99 99 0 9 2 1 9
07445 Kocsord 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 1 07445 213 9 99 03 99 99 99 1 2 3 1 9
07463 Mérk 1500 4 2 41 3 60 HU323 154 0 9999 2 07463 213 9 99 03 99 99 99 1 3 3 1 9
07472 Berkesz 1500 4 2 42 3 60 HU323 152 0 9999 6 09256 224 9 99 03 99 99 99 1 9 3 1 9
07481 Győrújbarát 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 1 07481 615 5 10 09 99 99 99 0 9 9 9 9
07490 Tószeg 1600 4 2 42 3 60 HU322 167 0 3113 1 07490 313 9 99 03 99 99 99 1 9 9 9 9
07506 Lajoskomárom 0700 4 2 41 2 20 HU211 079 0 9999 1 07506 412 1 22 06 99 99 99 1 9 2 1 9
07515 Domoszló 1000 4 2 42 3 50 HU312 106 0 9999 2 07515 142 4 19 02 99 99 99 1 9 9 9 9
07524 Drágszél 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 6 30632 451 9 99 05 99 99 99 1 3 1 9 9
07533 Bürüs 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 6 08572 433 9 99 08 99 99 99 1 3 2 1 9
07542 Szentlőrinckáta 1300 4 2 42 1 12 HU120 131 0 9999 5 21467 475 9 99 01 99 99 99 1 9 1 9 9
07551 Rádóckölked 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 5 02884 716 9 99 09 99 99 99 1 9 4 9 9
07560 Garé 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 6 32373 433 9 99 08 99 99 99 1 1 1 9 9
07579 Zalabaksa 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 2 07579 721 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
07588 Felsőregmec 0500 4 2 42 3 50 HU311 065 0 9999 5 28875 166 9 99 02 99 99 99 1 1 1 1 9
07597 Tiszavasvári 1500 3 2 30 3 60 HU323 158 1 9999 1 07597 211 9 99 03 99 99 99 1 9 2 1 9
07603 Bánfa 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 5 07773 433 9 99 08 99 99 99 1 1 2 1 9
07612 Dunavecse 0300 3 2 30 3 70 HU331 043 0 9999 1 07612 451 3 03 05 99 99 99 1 9 2 1 9
07621 Alsótold 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 6 19044 112 9 99 02 99 99 99 1 9 1 1 9
07630 Kömlőd 1100 4 2 42 2 20 HU212 113 0 3123 5 07630 613 9 99 06 99 99 99 1 9 9 9 9
07649 Harka 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 3073 5 04880 711 5 12 09 99 99 99 1 9 9 9 9
07658 Nemeshetés 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 5 28468 732 9 99 09 99 99 99 1 2 9 9 9
07667 Oszkó 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 2 07667 731 9 99 09 99 99 99 1 9 2 1 9
07676 Gyulaháza 1500 4 2 42 3 60 HU323 153 0 9999 2 07676 224 9 99 03 99 99 99 1 3 1 1 9
07685 Dombóvár 1700 3 2 30 2 40 HU233 171 1 9999 2 07685 822 9 99 08 99 99 99 0 9 1 9 9
07694 Szőkéd 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 9999 6 21096 433 9 99 08 99 99 99 1 9 9 9 9
07700 Szepetnek 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 2 07700 743 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
07719 Dámóc 0500 4 2 42 3 50 HU311 054 0 9999 5 31608 217 9 99 02 99 99 99 1 3 3 1 9
07728 Kunbaracs 0300 4 2 42 3 70 HU331 038 0 9999 6 05786 462 3 03 05 99 99 08 1 1 9 9 9
07737 Merenye 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 6 33899 433 9 99 08 99 99 99 1 1 2 1 9
07746 Répcevis 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 9999 6 29090 711 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
07755 Óföldeák 0600 4 2 42 3 70 HU333 073 0 9999 6 09210 343 9 99 05 99 99 99 1 1 1 9 9
07764 Kánó 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 6 09362 152 9 99 02 99 03 99 1 1 3 1 9
07773 Dencsháza 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 2 07773 433 9 99 08 99 99 99 1 1 2 1 9
07782 Döbröce 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 6 27775 634 9 99 09 99 99 99 1 9 1 9 9
07807 Isaszeg 1300 3 2 30 1 12 HU120 128 0 0023 1 07807 475 9 99 01 99 99 99 0 9 9 9 9
07816 Kisbodak 0800 4 2 42 2 30 HU221 089 0 9999 6 21865 512 9 99 09 99 99 99 1 9 9 9 9
07825 Monok 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 5 12469 134 4 20 02 99 08 99 1 1 2 1 2