A jogszabály mai napon ( 2020.10.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.

2. § (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.

(2) *  A települések neve megegyezik a „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” kiadványban szereplő névvel.

(3) *  A települések területi számjele két részből áll:

a) a településazonosító törzsszámból és

b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:

ba) a megyét,

bb) a főváros kerületeit,

bc) a település jogállását,

bd) a megyeszékhelyet,

be) a jogállás 2005-öt,

bf) a statisztikai nagyrégiót,

bg) a régiót,

bh) a NUTS szintet,

bi) a járást,

bj) az agglomerációt,

bk) a borrégiót,

bl) a borvidéket,

bm) a turisztikai régiót,

bn) a világörökségi helyszínt,

bo) a világörökségi helyszín védőövezetét,

bp) a nemzeti parkot,

bq) a kedvezményezett településeket,

br) a kedvezményezett járásokat,

bs) a szabad vállalkozási zónákat,

bt) a területfejlesztési szempontból kiemelt térségeket

jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 15/2019. (XI. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően teljesített, először a 2019. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.

(3) * 

4. § *  Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez * 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét tartalmazza a 2019. január 1-jei állapotnak megfelelő államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

- településazonosító törzsszám (1-5. pozíció),

- csoportképző ismérvek sorozata (6-46. pozíció).

Fejezet Pozíció Megnevezés
1.2.1. 1-5 A településazonosító törzsszám, ebből az 5. a CDV-szám
1.2.2. 6-11 A területi jelzőszám:
1.2.2.1. 6-7 A megyekód
1.2.2.2. 8-9 A főváros kerületeinek kódja
1.2.2.3. 10 A település jogállásának kódja
1.2.2.4. 11 A megyeszékhely kódja
1.2.3 12-13 A jogállás 2005 kódja
1.2.4. 14 A statisztikai nagyrégió kódja
1.2.5. 15-16 A régiókód
1.2.6. 17-21 A NUTS-kód
1.2.7. 22-25 A járás kódja
1.2.8. 26-29 Az agglomeráció kódja
1.2.9. 30 A borrégiók kódja
1.2.10. 31-34 A borvidék kódja
1.2.11. 35-36 A turisztikai régió kódja
1.2.12. 37-38 A világörökségi helyszín kódja
1.2.13. 39-40 A világörökségi helyszín védőövezetének kódja
1.2.14. 41-42 A nemzeti park kódja
1.2.15. 43 A kedvezményezett települések kódja
1.2.16. 44 A kedvezményezett járások kódja
1.2.17. 45 A szabad vállalkozási zónák kódja
1.2.18. 46 A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

1.2.1. A településazonosító törzsszám

A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

- megyekód,

- a főváros kerületeinek kódja,

- a település jogállásának kódja és

- a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A megyekód - a területi jelzőszám első két számjegye - Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód - a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye - a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód - a területi jelzőszám ötödik számjegye - a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód - a területi jelzőszám hatodik számjegye - a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.5. A régiókód

A települések régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A NUTS-kód

A területi számjelben - a NUTS rendszernek megfelelően - ötpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a megyék szintjéig azonosítjuk a településeket.

1.2.7. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást,

a 4. pozíció a járási központokat jelöli.

1.2.8. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2-3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

- az agglomeráció központját,

- az agglomeráció társközpontjait,

- az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.9. A borrégiók kódja

A települések borrégiókba való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

1.2.11. A turisztikai régió kódja

A települések turisztikai régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. A világörökségi helyszín védőövezetének kódja

A települések világörökségi helyszínek védőövezetéhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.14. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A kedvezményezett települések kódja

A települések kedvezményezett települések közé való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.16. A kedvezményezett járások kódja

A települések kedvezményezett járásokhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.17. A szabad vállalkozási zónák kódja

A települések szabad vállalkozási zónákhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.18. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

A települések területfejlesztési szempontból kiemelt térségekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

2. A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. *  A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája

Budapest 01
Baranya megye 02
Bács-Kiskun megye 03
Békés megye 04
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05
Csongrád-Csanád megye 06
Fejér megye 07
Győr-Moson-Sopron megye 08
Hajdú-Bihar megye 09
Heves megye 10
Komárom-Esztergom megye 11
Nógrád megye 12
Pest megye 13
Somogy megye 14
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15
Jász-Nagykun-Szolnok megye 16
Tolna megye 17
Vas megye 18
Veszprém megye 19
Zala megye 20
Országhatáron kívüli tevékenység 21
Az ország területre nem bontható adatai 22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.) nómenklatúrája

Budapest I. kerület 01
Budapest II. kerület 02
Budapest III. kerület 03
Budapest IV. kerület 04
Budapest V. kerület 05
Budapest VI. kerület 06
Budapest VII. kerület 07
Budapest VIII. kerület 08
Budapest IX. kerület 09
Budapest X. kerület 10
Budapest XI. kerület 11
Budapest XII. kerület 12
Budapest XIII. kerület 13
Budapest XIV. kerület 14
Budapest XV. kerület 15
Budapest XVI. kerület 16
Budapest XVII. kerület 17
Budapest XVIII. kerület 18
Budapest XIX. kerület 19
Budapest XX. kerület 20
Budapest XXI. kerület 21
Budapest XXII. kerület 22
Budapest XXIII. kerület 23
Valamennyi település kódja (Budapesté is) 00
Nem település (fiktív területi egység) 99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.) nómenklatúrája

Főváros 1
Megyei jogú város 2
Város 3
Község 4
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.) nómenklatúrája

Megyeszékhely 1
Nem megyeszékhely 2
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

Főváros 10
Megyei jogú város 20
Város 30
Nagyközség 41
Község 42
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 90

2.6. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

Közép-Magyarország (Budapest, Pest) 1
Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) 2
Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 3

2.7. *  A régió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék (főváros)

Budapest, (Budapest) 11
Pest (Pest) 12
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) 20
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) 30
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna) 40
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) 50
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 60
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád) 70
Az ország területre nem bontható adatai 80
Országhatáron kívüli tevékenység 90

2.8. *  A NUTS-kódrendszer (1.2.6.) nómenklatúrája

1-2. pozíció: országazonosító - HU

3. pozíció: 1. szint - statisztikai nagyrégió

4. pozíció: 2. szint - tervezési-statisztikai régiók

- statisztikai nagyrégión belül

5. pozíció: 3. szint - megyék, főváros - a régión belül

Magyarország HU Közép-Magyarország HU1
Budapest HU11
Budapest HU110
Pest HU12
Pest HU120
Dunántúl HU2
Közép-Dunántúl HU21
Fejér HU211
Komárom-Esztergom HU212
Veszprém HU213
Nyugat-Dunántúl HU22
Győr-Moson-Sopron HU221
Vas HU222
Zala HU223
Dél-Dunántúl HU23
Baranya HU231
Somogy HU232
Tolna HU233
Alföld és Észak HU3
Észak-Magyarország HU31
Borsod-Abaúj-Zemplén HU311
Heves HU312
Nógrád HU313
Észak-Alföld HU32
Hajdú-Bihar HU321
Jász-Nagykun-Szolnok HU322
Szabolcs-Szatmár-Bereg HU323
Dél-Alföld HU33
Bács-Kiskun HU331
Békés HU332
Csongrád-Csanád HU333
Nem besorolható (Extra-Régió) HUZZZ

2.9. A járás kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája

2.9.1. A járás kódja

Budapest 01. ker. 001
Budapest 02. ker. 002
Budapest 03. ker. 003
Budapest 04. ker. 004
Budapest 05. ker. 005
Budapest 06. ker. 006
Budapest 07. ker. 007
Budapest 08. ker. 008
Budapest 09. ker. 009
Budapest 10. ker. 010
Budapest 11. ker. 011
Budapest 12. ker. 012
Budapest 13. ker. 013
Budapest 14. ker. 014
Budapest 15. ker. 015
Budapest 16. ker. 016
Budapest 17. ker. 017
Budapest 18. ker. 018
Budapest 19. ker. 019
Budapest 20. ker. 020
Budapest 21. ker. 021
Budapest 22. ker. 022
Budapest 23. ker. 023
Bólyi járás 024
Hegyháti járás 025
Komlói járás 026
Mohácsi járás 027
Pécsi járás 028
Pécsváradi járás 029
Sellyei járás 030
Siklósi járás 031
Szentlőrinci járás 032
Szigetvári járás 033
Bácsalmási járás 034
Bajai járás 035
Jánoshalmai járás 036
Kalocsai járás 037
Kecskeméti járás 038
Kiskőrösi járás 039
Kiskunfélegyházi járás 040
Kiskunhalasi járás 041
Kiskunmajsai járás 042
Kunszentmiklósi járás 043
Tiszakécskei járás 044
Békési járás 045
Békéscsabai járás 046
Gyomaendrődi járás 047
Gyulai járás 048
Mezőkovácsházai járás 049
Orosházi járás 050
Sarkadi járás 051
Szarvasi járás 052
Szeghalmi járás 053
Cigándi járás 054
Edelényi járás 055
Encsi járás 056
Gönci járás 057
Kazincbarcikai járás 058
Mezőcsáti járás 059
Mezőkövesdi járás 060
Miskolci járás 061
Ózdi járás 062
Putnoki járás 063
Sárospataki járás 064
Sátoraljaújhelyi járás 065
Szerencsi járás 066
Szikszói járás 067
Tiszaújvárosi járás 068
Tokaji járás 069
Csongrádi járás 070
Hódmezővásárhelyi járás 071
Kisteleki járás 072
Makói járás 073
Mórahalmi járás 074
Szegedi járás 075
Szentesi járás 076
Bicskei járás 077
Dunaújvárosi járás 078
Enyingi járás 079
Gárdonyi járás 080
Martonvásári járás 081
Móri járás 082
Sárbogárdi járás 084
Székesfehérvári járás 085
Csornai járás 086
Győri járás 087
Kapuvári járás 088
Mosonmagyaróvári járás 089
Pannonhalmi járás 090
Soproni járás 091
Téti járás 092
Balmazújvárosi járás 093
Berettyóújfalui járás 094
Debreceni járás 095
Derecskei járás 096
Hajdúböszörményi járás 097
Hajdúhadházi járás 098
Hajdúnánási járás 099
Hajdúszoboszlói járás 100
Nyíradonyi járás 101
Püspökladányi járás 102
Bélapátfalvai járás 103
Egri járás 104
Füzesabonyi járás 105
Gyöngyösi járás 106
Hatvani járás 107
Hevesi járás 108
Pétervásárai járás 109
Esztergomi járás 110
Kisbéri járás 111
Komáromi járás 112
Oroszlányi járás 113
Tatai járás 114
Tatabányai járás 115
Balassagyarmati járás 116
Bátonyterenyei járás 117
Pásztói járás 118
Rétsági járás 119
Salgótarjáni járás 120
Szécsényi járás 121
Aszódi járás 122
Budakeszi járás 123
Ceglédi járás 124
Dabasi járás 125
Dunakeszi járás 126
Érdi járás 127
Gödöllői járás 128
Gyáli járás 129
Monori járás 130
Nagykátai járás 131
Nagykőrösi járás 132
Pilisvörösvári járás 133
Ráckevei járás 134
Szentendrei járás 135
Szigetszentmiklósi járás 136
Szobi járás 137
Váci járás 138
Vecsési járás 139
Barcsi járás 140
Csurgói járás 141
Fonyódi járás 142
Kaposvári járás 143
Marcali járás 144
Nagyatádi járás 145
Siófoki járás 146
Tabi járás 147
Baktalórántházai járás 148
Csengeri járás 149
Fehérgyarmati járás 150
Ibrányi járás 151
Kemecsei járás 152
Kisvárdai járás 153
Mátészalkai járás 154
Nagykállói járás 155
Nyírbátori járás 156
Nyíregyházai járás 157
Tiszavasvári járás 158
Vásárosnaményi járás 159
Záhonyi járás 160
Jászapáti járás 161
Jászberényi járás 162
Karcagi járás 163
Kunhegyesi járás 164
Kunszentmártoni járás 165
Mezőtúri járás 166
Szolnoki járás 167
Tiszafüredi járás 168
Törökszentmiklósi járás 169
Bonyhádi járás 170
Dombóvári járás 171
Paksi járás 172
Szekszárdi járás 173
Tamási járás 174
Tolnai járás 175
Celldömölki járás 176
Körmendi járás 177
Kőszegi járás 178
Sárvári járás 179
Szentgotthárdi járás 180
Szombathelyi járás 181
Vasvári járás 182
Ajkai járás 183
Balatonalmádi járás 184
Balatonfüredi járás 185
Devecseri járás 186
Pápai járás 187
Sümegi járás 188
Tapolcai járás 189
Várpalotai járás 190
Veszprémi járás 191
Zirci járás 192
Keszthelyi járás 193
Lenti járás 194
Letenyei járás 195
Nagykanizsai járás 196
Zalaegerszegi járás 197
Zalaszentgróti járás 198
Budapest, illetve fiktív területi egység 999

2.9.2. A járás székhely kódja

Nem székhelytelepülés 0
Székhelytelepülés 1
Budapest, illetve fiktív területi egység 9

2.10. Az agglomeráció kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája

1. pozíció

Budapesti agglomeráció 0
Vidéki agglomeráció 1
Agglomerálódó térség 2
Nagyvárosi településegyüttes 3
Településegyüttesbe nem tartozó települések 9

1-3. pozíció

A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)

azonosító két pozíció

Budapest 000
Budapesti agglomeráció
Északi szektor 001
Keleti szektor 002
Délkeleti szektor 003
Déli szektor 004
Nyugati szektor 005
Északnyugati szektor 006
Győri agglomeráció 101
Miskolci agglomeráció 102
Pécsi agglomeráció 103
Balatoni agglomerálódó térség 201
Egri agglomerálódó térség 202
Szombathelyi agglomerálódó térség 203
Zalaegerszegi agglomerálódó térség 204
Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes 301
Debreceni nagyvárosi településegyüttes 302
Kaposvári nagyvárosi településegyüttes 303
Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes 304
Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes 305
Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes 306
Soproni nagyvárosi településegyüttes 307
Szegedi nagyvárosi településegyüttes 308
Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes 309
Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes 310
Szolnoki nagyvárosi településegyüttes 311
Tatabányai nagyvárosi településegyüttes 312
Veszprémi nagyvárosi településegyüttes 313
Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes 314
Nagykanizsai településegyüttes 315
Településegyüttesbe nem tartozó település 999

4. pozíció

Központ 1
Társközpont 2
Egyéb település 3
Településegyüttesbe nem tartozó település 9

2.11. A borrégiók kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

Pannon borrégió 1
Balaton borrégió 2
Duna borrégió 3
Felső-Magyarország borrégió 4
Felső Pannon borrégió 5
Tokaj borrégió 6
Nem tartozik borrégióhoz 9

2.12. A borvidék kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

Csongrádi borvidék 1400
Hajós-Bajai borvidék 1500
Kunsági borvidék 1600
Neszmélyi borvidék 1700
Badacsonyi borvidék 1800
Balatonfüred-Csopaki borvidék 1900
Balaton-felvidéki borvidék 2000
Etyek-Budai borvidék 2100
Móri borvidék 2200
Pannonhalmi borvidék 2300
Nagy-Somlói borvidék 2400
Soproni borvidék 2500
Balatonboglári borvidék 2600
Pécsi borvidék 2700
Szekszárdi borvidék 2800
Villányi borvidék 2900
Bükki borvidék 3000
Egri borvidék 3100
Mátrai borvidék 3200
Tokaji borvidék 3300
Zalai borvidék 3400
Tolnai borvidék 3500
A település nem tartozik borvidékbe - Észak 9991
A település nem tartozik borvidékbe - Alföld 9992
A település nem tartozik borvidékbe - Dunántúl 9993
Nem besorolható 9999

2.13. A turisztikai régió kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

Budapest-Közép-dunavidéki régió 01
Észak-magyarországi régió 02
Észak-alföldi régió 03
Tisza-tavi régió 04
Dél-alföldi régió 05
Közép-dunántúli régió 06
Balatoni régió 07
Dél-dunántúli régió 08
Nyugat-dunántúli régió 09
Nem település (fiktív területi egység) 99

2.14. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája

Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed
és az Andrássy út 01
Hollókő ófalu és környezete 02
Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai 03
Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és
természeti környezete 04
Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta 05
Pécsi (Sopianae) ókeresztény temetője 06
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj 07
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 08
Nem világörökségi helyszín 99

2.15. A világörökségi helyszín védőövezeti kódjának (1.2.13.) nómenklatúrája

Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed
és az Andrássy út védőövezete 01
Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjainak
védőövezete 03
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj védőövezete 07
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj
védőövezete 08
Nem világörökségi helyszín védőövezete 99

2.16. A nemzeti park kódjának (1.2.14.) nómenklatúrája

Aggteleki Nemzeti Park 01
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 02
Bükki Nemzeti Park 03
Duna-Dráva Nemzeti Park 04
Duna-Ipoly Nemzeti Park 05
Fertő-Hanság Nemzeti Park 06
Hortobágyi Nemzeti Park 07
Kiskunsági Nemzeti Park 08
Körös-Maros Nemzeti Park 09
Őrségi Nemzeti Park 10
Nem tartozik nemzeti parkhoz 99

2.17. A kedvezményezett települések kódjának (1.2.15.) nómenklatúrája

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett
települések 1
Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 2
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett
és a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 3
Nem kedvezményezett település 9

2.18. A kedvezményezett járások kódjának (1.2.16.) nómenklatúrája

Kedvezményezett járások 1
Fejlesztendő járások 2
Komplex programmal fejlesztendő járások 3
Regionális szempontból kedvezményezett járások 4
Nem tartozik kedvezményezett járáshoz 9

2.19. A szabad vállalkozási zónák kódjának (1.2.17.) nómenklatúrája

Szabad vállalkozási zóna 1
Nem szabad vállalkozási zóna 9

2.20. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódjának (1.2.18.) nómenklatúrája

Balaton Fejlesztési Tanács működési területe 1
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működési területe 2
Nem tartozik területfejlesztési szempontból kiemelt
térséghez

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez * 

Telepü-
lés-
azono-
sító törzs-
szám
Név Területi jelző-
szám
Jog-
állás 2005
Sta-
tisz-
tikai nagy-
régió kódja
Régió
2016
NUTS ’16 Járás kód Járás köz-
pont kódja
Agglo-
meráció kódja
Bor-
régió ’19
Bor-
vidék ’19
Turisz-
tikai régió
Vi-
lág-
örök-
ségi hely-
szí-
nek
Vi-
lág-
örök-
ségi
hely-
szí-
nek vé-
dő-
öve-
zete
Nem-
zeti par-
kok
Ked-
vez-
mé-nye-
zett tele-
pü-
lé-
sek kód-
ja
Ked-
vez-
mé-
nye-
zett járá-
sok kódja
Sza-
bad
vállal-
ko-
zási zó-
nák
Terü-
let-
fej-
lesz-
tési
szem-
pont-
ból ki-
emelt térség
00019 Budapest kerületre nem bontható adatai 0199 9 9 90 1 11 HU110 999 9 9999 9 9999 99 99 99 99 9 9 9 9
00028 Baranya megye területre nem bontható adatai 0299 9 9 90 2 40 HU231 999 9 9999 9 9993 99 99 99 99 9 9 9 9
00037 Bács-Kiskun megye területre nem bontható adatai 0399 9 9 90 3 70 HU331 999 9 9999 9 9992 99 99 99 99 9 9 9 9
00046 Békés megye területre nem bontható adatai 0499 9 9 90 3 70 HU332 999 9 9999 9 9992 99 99 99 99 9 9 9 9
00055 Borsod-A-Z megye területre nem bontható adatai 0599 9 9 90 3 50 HU311 999 9 9999 9 9991 99 99 99 99 9 9 9 9
00064 *  Csongrád-Csanád megye területre nem bontható adatai 0699 9 9 90 3 70 HU333 999 9 9999 9 9992 99 99 99 99 9 9 9 9
00073 Fejér megye területre nem bontható adatai 0799 9 9 90 2 20 HU211 999 9 9999 9 9993 99 99 99 99 9 9 9 9
00082 Győr-Sopron megye területre nem bontható adatai 0899 9 9 90 2 30 HU221 999 9 9999 9 9993 99 99 99 99 9 9 9 9
00091 Hajdu-Bihar megye területre nem bontható adatai 0999 9 9 90 3 60 HU321 999 9 9999 9 9992 99 99 99 99 9 9 9 9
00107 Heves megye területre nem bontható adatai 1099 9 9 90 3 50 HU312 999 9 9999 9 9991 99 99 99 99 9 9 9 9
00116 Komárom-E megye területre nem bontható adatai 1199 9 9 90 2 20 HU212 999 9 9999 9 9993 99 99 99 99 9 9 9 9
00125 Nógrád megye területre nem bontható adatai 1299 9 9 90 3 50 HU313 999 9 9999 9 9991 99 99 99 99 9 9 9 9
00134 Pest megye területre nem bontható adatai 1399 9 9 90 1 12 HU120 999 9 9999 9 9999 99 99 99 99 9 9 9 9
00143 Somogy megye területre nem bontható adatai 1499 9 9 90 2 40 HU232 999 9 9999 9 9993 99 99 99 99 9 9 9 9
00152 Szabolcs-Sz-B megye területre nem bontható adatai 1599 9 9 90 3 60 HU323 999 9 9999 9 9992 99 99 99 99 9 9 9 9
00161 Jász-N-Sz megye területre nem bontható adatai 1699 9 9 90 3 60 HU322 999 9 9999 9 9992 99 99 99 99 9 9 9 9
00170 Tolna megye területre nem bontható adatai 1799 9 9 90 2 40 HU233 999 9 9999 9 9993 99 99 99 99 9 9 9 9
00189 Vas megye területre nem bontható adatai 1899 9 9 90 2 30 HU222 999 9 9999 9 9993 99 99 99 99 9 9 9 9
00198 Veszprém megye területre nem bontható adatai 1999 9 9 90 2 20 HU213 999 9 9999 9 9993 99 99 99 99 9 9 9 9
00213 Országhatáron kívüli tevékenység 2199 9 9 90 9 90 HUZZZ 999 9 9999 9 9999 99 99 99 99 9 9 9 9
00222 Országos területre nem bontható adatok 2299 9 9 90 8 80 HUZZZ 999 9 9999 9 9999 99 99 99 99 9 9 9 9
01508 Ipolyszög 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 02 99 99 05 1 1 9 9
01526 Somoskőújfalu 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 3063 9 9991 02 99 99 99 9 1 1 9
02015 Ráckeresztúr 0700 4 2 42 2 20 HU211 081 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
02024 Martonyi 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 9 9991 02 03 03 01 1 3 1 9
02033 Kakasd 1700 4 2 42 2 40 HU233 170 0 3093 1 2800 08 99 99 99 9 9 9 9
02042 Narda 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02051 Sávoly 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 9 9993 07 99 99 02 2 1 9 1
02060 Gönyű 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02079 Dunaremete 0800 4 2 42 2 30 HU221 089 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02088 Mánd 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
02097 Gutorfölde 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02103 Maróc 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 9 9993 09 99 99 99 3 1 9 9
02112 Budapest 17. ker. 0117 9 9 90 1 11 HU110 017 1 0001 4 3200 01 99 99 99 9 9 9 9
02121 Csanádalberti 0600 4 2 42 3 70 HU333 073 0 9999 9 9992 05 99 99 99 1 1 9 9
02130 Mihályfa 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
02149 Foktő 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 9 9992 05 99 99 99 9 1 9 9
02158 Muhi 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
02167 Komádi 0900 3 2 30 3 60 HU321 094 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 3 1 9
02185 Csopak 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 2013 2 1900 07 99 99 02 9 9 9 1
02194 Nemesvámos 1900 4 2 42 2 20 HU213 191 0 3133 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
02200 Isztimér 0700 4 2 42 2 20 HU211 082 0 3103 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
02219 Balatonfűzfő 1900 3 2 30 2 20 HU213 184 0 2013 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
02228 Martonfa 0200 4 2 42 2 40 HU231 029 0 1033 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
02237 Vág 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
02246 Vát 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02264 Vásárosdombó 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
02273 Abaújvár 0500 4 2 42 3 50 HU311 057 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 3 1 9
02282 Hejőkürt 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 04 99 99 99 2 9 9 9
02291 Tiszabábolna 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 9 9991 04 05 99 07 9 1 1 9
02307 Kaba 0900 3 2 30 3 60 HU321 102 0 9999 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
02316 Etyek 0700 4 2 41 2 20 HU211 077 0 9999 5 2100 06 99 99 99 9 9 9 9
02325 Baktalórántháza 1500 3 2 30 3 60 HU323 148 1 9999 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
02343 Kincsesbánya 0700 4 2 42 2 20 HU211 082 0 3103 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
02352 Újkígyós 0400 3 2 30 3 70 HU332 046 0 3013 9 9992 05 99 99 09 9 9 9 9
02361 Nagybajcs 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02370 Rád 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 9 9991 01 99 99 99 9 9 9 9
02389 Bercel 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 9 9
02404 Surd 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02413 Kisbabot 0800 4 2 42 2 30 HU221 092 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
02422 Hegyesd 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 2 2000 07 99 99 02 9 9 9 1
02431 Bük 1800 3 2 30 2 30 HU222 178 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02440 Szatta 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 4 9 9
02459 Vajta 0700 4 2 42 2 20 HU211 084 0 9999 9 9993 06 99 99 99 3 3 1 9
02468 Hegymeg 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 9 9991 02 99 99 99 2 3 1 9
02477 Csombárd 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
02486 Zalacséb 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02495 Nagycenk 0800 4 2 41 2 30 HU221 091 0 3073 5 2500 09 07 07 99 9 9 9 9
02501 Kisunyom 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02510 Kocs 1100 4 2 42 2 20 HU212 114 0 9999 5 1700 06 99 99 99 9 9 9 9
02529 Várfölde 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 9 9993 09 99 99 99 3 1 9 9
02547 Sumony 0200 4 2 42 2 40 HU231 032 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
02556 Mórichida 0800 4 2 42 2 30 HU221 092 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
02565 Döbrököz 1700 4 2 42 2 40 HU233 171 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
02574 Kenéz 1800 4 2 42 2 30 HU222 179 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02583 Csesztreg 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
02608 Zalaszentiván 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02617 Sopronnémeti 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
02626 Martfű 1600 3 2 30 3 60 HU322 167 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 9 9 9
02635 Öttevény 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02644 Alibánfa 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02653 Nagyharsány 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 1 2900 08 99 99 99 3 1 9 9
02662 Milejszeg 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 3 9 9 9
02671 Kántorjánosi 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
02680 Békésszentandrás 0400 4 2 41 3 70 HU332 052 0 9999 9 9992 05 99 99 09 9 1 9 9
02699 Sárkeszi 0700 4 2 42 2 20 HU211 085 0 3103 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
02705 Pálmonostora 0300 4 2 42 3 70 HU331 040 0 9999 3 1600 05 99 99 99 1 1 9 9
02714 Tótvázsony 1900 4 2 42 2 20 HU213 191 0 3133 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
02723 Sáregres 0700 4 2 42 2 20 HU211 084 0 9999 9 9993 06 99 99 99 1 3 1 9
02741 Fáj 0500 4 2 42 3 50 HU311 056 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 3 1 9
02750 Vértesacsa 0700 4 2 42 2 20 HU211 077 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
02769 Tápiószőlős 1300 4 2 42 1 12 HU120 124 0 9999 9 9992 01 99 99 99 9 1 9 9
02778 Ludányhalászi 1200 4 2 42 3 50 HU313 121 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 3 1 9
02787 Nemesgulács 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 2 1800 07 99 99 02 9 9 9 1
02796 Nak 1700 4 2 42 2 40 HU233 171 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
02802 Enying 0700 3 2 30 2 20 HU211 079 1 9999 9 9993 06 99 99 99 2 2 1 9
02811 Miszla 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 3 1 9
02820 Abaújlak 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 3 1 9
02839 Nemeskocs 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
02848 Felsőzsolca 0500 3 2 30 3 50 HU311 061 0 1023 9 9991 02 99 99 99 9 9 1 9
02857 Geresdlak 0200 4 2 42 2 40 HU231 029 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
02866 Oszlár 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 04 99 99 99 9 9 9 9
02875 Sáta 0500 4 2 42 3 50 HU311 062 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
02884 Vasalja 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
02893 Söréd 0700 4 2 42 2 20 HU211 082 0 3103 5 2200 06 99 99 99 9 9 9 9
02909 Magyarszentmiklós 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02918 Balmazújváros 0900 3 2 30 3 60 HU321 093 1 9999 9 9992 03 05 99 07 9 1 1 9
02927 Duka 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 9 9993 09 99 99 99 1 1 9 9
02936 Dudar 1900 4 2 42 2 20 HU213 192 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
02945 Biri 1500 4 2 42 3 60 HU323 155 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 2 1 9
02954 Felsőszentiván 0300 4 2 42 3 70 HU331 035 0 9999 9 9992 05 99 99 99 1 1 9 9
02963 Bükkszék 1000 4 2 42 3 50 HU312 109 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 2 1 9
02972 Zalasárszeg 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
02981 Egerfarmos 1000 4 2 42 3 50 HU312 105 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 2 1 9
02990 Bátorliget 1500 4 2 42 3 60 HU323 156 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 3 1 9
03009 Szombathely 1800 2 1 20 2 30 HU222 181 1 2031 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
03018 Szebény 0200 4 2 42 2 40 HU231 027 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
03036 Döröske 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
03045 Hajdúböszörmény 0900 3 2 30 3 60 HU321 097 1 9999 9 9992 03 05 99 07 9 1 9 9
03054 Lickóvadamos 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
03063 Zádorfalva 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 9 9991 02 99 03 99 1 3 1 9
03072 Balatoncsicsó 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 9999 2 1900 07 99 99 02 9 9 9 1
03081 Sajóhídvég 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
03090 Borgáta 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 2 2400 09 99 99 99 1 1 9 9
03106 Kétsoprony 0400 4 2 42 3 70 HU332 046 0 9999 9 9992 05 99 99 99 9 9 9 9
03115 Dunaújváros 0700 2 2 20 2 20 HU211 078 1 3141 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
03124 Szentkozmadombja 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 9 9993 09 99 99 99 2 9 9 9
03133 Taktaszada 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 2 1 9
03142 Vönöck 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
03151 Kistapolca 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 9 9993 08 99 99 99 2 1 9 9
03160 Szuhafő 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 9 9991 02 03 03 01 9 3 1 9
03179 Budapest 02. ker. 0102 9 9 90 1 11 HU110 002 1 0001 9 9993 01 01 01 99 9 9 9 9
03188 Iborfia 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 9 9993 09 99 99 99 3 9 9 9
03197 Rábahídvég 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 2 1 9
03203 Nyim 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 9999 9 9993 07 99 99 99 2 9 9 1
03212 Sajóivánka 0500 4 2 42 3 50 HU311 058 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 9 9
03221 Magyarlak 1800 4 2 42 2 30 HU222 180 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 9 9 9
03230 Fajsz 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 9 9992 05 99 99 04 9 1 9 9
03249 Őrhalom 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 9 9
03258 Földes 0900 4 2 41 3 60 HU321 102 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 3 1 9
03267 Badacsonytördemic 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 2013 2 1800 07 99 99 02 9 9 9 1
03276 Füzesabony 1000 3 2 30 3 50 HU312 105 1 9999 9 9991 04 99 99 99 9 2 1 9
03285 Hirics 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 04 1 3 1 9
03294 Molnaszecsőd 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
03300 Iklad 1300 4 2 42 1 12 HU120 122 0 9999 9 9991 01 99 99 99 9 4 9 9
03319 Ártánd 0900 4 2 42 3 60 HU321 094 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 3 1 9
03328 Ipolytarnóc 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 1 1 9
03337 Ivánbattyán 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 1 2700 08 99 99 99 9 1 9 9
03346 Ivándárda 0200 4 2 42 2 40 HU231 027 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
03355 Nova 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
03364 Szilsárkány 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
03373 Tiszapüspöki 1600 4 2 42 3 60 HU322 169 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 2 1 9
03382 Szarvaskő 1000 4 2 42 3 50 HU312 104 0 2023 9 9991 02 99 99 03 9 9 9 9
03391 Piricse 1500 4 2 42 3 60 HU323 156 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
03407 Budajenő 1300 4 2 42 1 12 HU120 123 0 0053 5 2100 01 99 99 99 9 9 9 9
03416 Somogyszil 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
03425 Bogyiszló 1700 4 2 42 2 40 HU233 175 0 9999 9 9993 08 99 99 04 9 9 9 9
03434 Lasztonya 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 9 9993 09 99 99 99 3 1 9 9
03443 Mezőzombor 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 6 3300 02 08 08 99 1 2 1 2
03452 Boldog 1000 4 2 42 3 50 HU312 107 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
03461 Kétegyháza 0400 4 2 41 3 70 HU332 048 0 9999 9 9992 05 99 99 09 9 9 9 9
03470 Meződ 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 3 1 9
03489 Edde 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
03498 Vereb 0700 4 2 42 2 20 HU211 080 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
03504 Sajóbábony 0500 3 2 30 3 50 HU311 061 0 1023 9 9991 02 99 99 99 2 9 9 9
03513 Visznek 1000 4 2 42 3 50 HU312 106 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
03522 Baja 0300 3 2 30 3 70 HU331 035 1 9999 3 1500 05 99 99 04 9 1 9 9
03531 Léh 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
03540 Kökény 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
03559 Balatonvilágos 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 2013 2 1900 07 99 99 99 9 9 9 1
03568 Szentantalfa 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 9999 2 1900 07 99 99 02 9 9 9 1
03577 Géderlak 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 9 9992 05 99 99 99 3 1 9 9
03586 Szabolcsveresmart 1500 4 2 42 3 60 HU323 153 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 1 1 9
03595 Abaújszántó 0500 3 2 30 3 50 HU311 057 0 9999 6 3300 02 99 08 99 9 3 1 2
03601 Sóly 1900 4 2 42 2 20 HU213 191 0 3133 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
03610 Malomsok 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
03629 Géberjén 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 3 1 9
03638 Balatonhenye 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 2 2000 07 99 99 02 9 9 9 1
03647 Döge 1500 4 2 42 3 60 HU323 153 0 9999 9 9992 03 99 99 99 2 1 1 9
03656 Bátmonostor 0300 4 2 42 3 70 HU331 035 0 9999 3 1500 05 99 99 04 9 1 9 9
03665 Cered 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 3063 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
03674 Nemeskeresztúr 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 9 9993 09 99 99 99 1 1 9 9
03683 Magyarhomorog 0900 4 2 42 3 60 HU321 094 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 3 1 9
03692 Mende 1300 4 2 42 1 12 HU120 131 0 9999 9 9992 01 99 99 99 9 1 9 9
03708 Taktabáj 0500 4 2 42 3 50 HU311 069 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 2 1 9
03717 Tiszadorogma 0500 4 2 42 3 50 HU311 059 0 9999 9 9991 04 99 99 99 9 3 1 9
03726 Zebecke 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 99 3 1 9 9
03735 Bárdudvarnok 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 1 9
03744 Gagyvendégi 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
03753 Rábcakapi 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
03762 Kiskinizs 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 3 1 9
03771 Arnót 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 1023 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
03780 Ócsárd 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
03799 Csákány 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
03805 Szakáld 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 04 99 99 99 9 9 9 9
03814 Hévíz 2000 3 2 30 2 30 HU223 193 0 2013 2 2000 07 99 99 99 9 9 9 1
03823 Ároktő 0500 4 2 42 3 50 HU311 059 0 9999 9 9991 04 05 99 07 1 3 1 9
03832 Keszü 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 1 2700 08 99 99 99 9 9 9 9
03841 Bokor 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
03850 Tiszabercel 1500 4 2 42 3 60 HU323 151 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
03869 Kistormás 1700 4 2 42 2 40 HU233 173 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
03878 Nyírpilis 1500 4 2 42 3 60 HU323 156 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
03887 Szerecseny 0800 4 2 42 2 30 HU221 092 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
03896 Cserkút 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 1 2700 08 99 99 99 9 9 9 9
03902 Mád 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 6 3300 02 08 08 99 9 2 1 2
03911 Csákánydoroszló 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 4 9 9
03939 Cigánd 0500 3 2 30 3 50 HU311 054 1 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
03948 Raposka 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 2 1800 07 99 99 02 9 9 9 1
03957 Viszló 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
03966 Ruzsa 0600 4 2 42 3 70 HU333 074 0 9999 3 1400 05 99 99 99 1 1 1 9
03975 Baksa 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 1033 9 9993 08 99 99 99 9 3 1 9
03984 Nagybudmér 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
03993 Héhalom 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 1 9
04002 Zalacsány 2000 4 2 42 2 30 HU223 193 0 9999 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
04011 Budapest 19. ker. 0119 9 9 90 1 11 HU110 019 1 0001 9 9992 01 99 99 99 9 9 9 9
04020 Himod 0800 4 2 42 2 30 HU221 088 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
04039 Csorna 0800 3 2 30 2 30 HU221 086 1 9999 9 9993 09 99 99 06 9 4 9 9
04048 Tófű 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 9 1 9
04057 Pécel 1300 3 2 30 1 12 HU120 128 0 0022 9 9991 01 99 99 99 9 9 9 9
04066 Küngös 1900 4 2 42 2 20 HU213 184 0 9999 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
04075 Ócsa 1300 3 2 30 1 12 HU120 129 0 0033 3 1600 01 99 99 99 9 9 9 9
04084 Hevesvezekény 1000 4 2 42 3 50 HU312 108 0 9999 9 9991 04 99 99 99 9 3 1 9
04093 Helvécia 0300 4 2 41 3 70 HU331 038 0 3043 3 1600 05 99 99 99 9 9 9 9
04109 Dusnok 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 3 1500 05 99 99 99 9 1 9 9
04118 Hortobágy 0900 4 2 42 3 60 HU321 093 0 9999 9 9992 03 05 99 07 9 1 1 9
04127 Som 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 9999 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
04136 Töttös 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
04145 Hort 1000 4 2 41 3 50 HU312 107 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
04154 Tárnok 1300 4 2 41 1 12 HU120 127 0 0043 9 9993 01 99 99 99 9 9 9 9
04163 Bödeháza 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
04172 Tárnokréti 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
04181 Perőcsény 1300 4 2 42 1 12 HU120 137 0 9999 9 9991 01 99 99 05 9 1 9 9
04190 Köcsk 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
04206 Mezőgyán 0400 4 2 42 3 70 HU332 051 0 9999 9 9992 05 99 99 09 3 3 1 9
04215 Nyomár 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 3 1 9
04224 Csörötnek 1800 4 2 42 2 30 HU222 180 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 9 9 9
04233 Aszaló 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 4 3000 02 99 99 99 3 3 1 9
04242 Nagykamarás 0400 4 2 42 3 70 HU332 049 0 9999 9 9992 05 99 99 99 3 3 1 9
04251 Ecseg 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 1 1 9
04260 Mezőtúr 1600 3 2 30 3 60 HU322 166 1 9999 9 9992 03 99 99 09 9 1 1 9
04279 Kamut 0400 4 2 42 3 70 HU332 045 0 9999 9 9992 05 99 99 99 9 1 1 9
04288 Kispirit 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 9 9993 06 99 99 99 3 3 1 9
04297 Kacsóta 0200 4 2 42 2 40 HU231 032 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
04303 Püspökszilágy 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 9 9991 01 99 99 99 9 9 9 9
04312 Tarpa 1500 4 2 41 3 60 HU323 159 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
04321 Bodorfa 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 9 9993 06 99 99 99 1 1 9 9
04330 Mátraszőlős 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 1 9
04349 Mórahalom 0600 3 2 30 3 70 HU333 074 1 9999 3 1400 05 99 99 99 9 1 1 9
04358 Nógrád 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 9 9991 01 99 99 05 9 1 9 9
04367 Bogyoszló 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
04376 Lázi 0800 4 2 42 2 30 HU221 090 0 1013 5 2300 09 99 99 99 9 4 9 9
04385 Magyartelek 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
04394 Makád 1300 4 2 42 1 12 HU120 134 0 9999 9 9992 01 99 99 99 9 4 9 9
04400 Bekölce 1000 4 2 42 3 50 HU312 103 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 1 9
04419 Nyésta 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
04428 Ács 1100 3 2 30 2 20 HU212 112 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
04437 Udvar 0200 4 2 42 2 40 HU231 027 0 9999 9 9993 08 99 99 04 9 1 9 9
04446 Tiszakerecseny 1500 4 2 42 3 60 HU323 159 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
04455 Nagylengyel 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
04464 Szakály 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 3 1 9
04473 Kányavár 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 99 1 1 9 9
04482 Oroszló 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 9 1 9
04491 Sényő 1500 4 2 42 3 60 HU323 157 0 3053 9 9992 03 99 99 99 2 9 9 9
04507 Szendehely 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 4 3200 01 99 99 99 9 1 9 9
04516 Rózsafa 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 2 1 9
04525 Kecskéd 1100 4 2 42 2 20 HU212 113 0 3123 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
04534 Mindszentkálla 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 2 2000 07 99 99 02 2 9 9 1
04543 Feked 0200 4 2 42 2 40 HU231 027 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
04552 Litér 1900 4 2 42 2 20 HU213 184 0 3133 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
04561 Ábrahámhegy 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 2013 2 1800 07 99 99 02 9 9 9 1
04570 Márianosztra 1300 4 2 42 1 12 HU120 137 0 9999 9 9991 01 99 99 05 9 1 9 9
04589 Veszkény 0800 4 2 42 2 30 HU221 088 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
04598 Kereki 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 9999 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
04604 Hejőkeresztúr 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
04613 Gelénes 1500 4 2 42 3 60 HU323 159 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 3 1 9
04622 Zsira 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
04631 Tüskevár 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 3 1 9
04640 Kám 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 2 1 9
04659 Martonvásár 0700 3 2 30 2 20 HU211 081 1 9999 5 2100 06 99 99 99 9 9 9 9
04668 Mihályháza 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
04677 Emőd 0500 3 2 30 3 50 HU311 061 0 1023 4 3000 02 99 99 99 9 9 9 9
04686 Dédestapolcsány 0500 4 2 42 3 50 HU311 058 0 9999 9 9991 02 99 99 03 9 1 9 9
04695 Vasvár 1800 3 2 30 2 30 HU222 182 1 9999 9 9993 09 99 99 99 9 2 1 9
04701 Iregszemcse 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 1 3500 08 99 99 99 9 3 1 9
04710 Nagyar 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
04729 Sály 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 4 3000 02 99 99 03 3 1 9 9
04738 Bak 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 2 3400 09 99 99 99 9 9 9 9
04747 Sárpilis 1700 4 2 42 2 40 HU233 173 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 9 9 9
04756 Misefa 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
04765 Borszörcsök 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 2 2400 06 99 99 99 3 3 1 9
04774 Szakoly 1500 4 2 42 3 60 HU323 155 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 2 1 9
04783 Mosonmagyaróvár 0800 3 2 30 2 30 HU221 089 1 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
04792 Rábacsanak 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
04808 Domony 1300 4 2 42 1 12 HU120 122 0 9999 9 9991 01 99 99 99 9 4 9 9
04817 Zsáka 0900 4 2 41 3 60 HU321 094 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
04826 Kisgyalán 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
04835 Somogyzsitfa 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 2 2600 08 99 99 99 3 1 9 9
04844 Terény 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 1 9 9
04853 Somogyudvarhely 1400 4 2 42 2 40 HU232 141 0 9999 9 9993 08 99 99 04 9 3 1 9
04862 Paks 1700 3 2 30 2 40 HU233 172 1 9999 1 3500 08 99 99 99 9 9 9 9
04871 Litke 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
04880 Ágfalva 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 3073 5 2500 09 99 99 99 9 9 9 9
04899 Bikal 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 9 1 9
04905 Pócsmegyer 1300 4 2 42 1 12 HU120 135 0 0063 9 9993 01 99 99 05 9 9 9 9
04914 Trizs 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 9 9991 02 03 03 01 9 3 1 9
04923 Karcag 1600 3 2 30 3 60 HU322 163 1 9999 9 9992 04 05 99 07 2 2 1 9
04932 Taszár 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 3033 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
04950 Ortaháza 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
04969 Tormafölde 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 2 3400 09 99 99 99 9 1 9 9
04978 Ipolytölgyes 1300 4 2 42 1 12 HU120 137 0 9999 9 9991 01 99 99 05 9 1 9 9
04987 Megyer 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 9 9993 06 99 99 99 3 1 9 9
04996 Garbolc 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
05005 Irota 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 3 1 9
05014 Vének 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
05023 Bozsok 1800 4 2 42 2 30 HU222 178 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
05032 Gyula 0400 3 2 30 3 70 HU332 048 1 3012 9 9992 05 99 99 09 9 9 9 9
05041 Nyírderzs 1500 4 2 42 3 60 HU323 156 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
05050 Csitár 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 9 9
05069 Györgytarló 0500 4 2 42 3 50 HU311 064 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
05078 Rinyabesenyő 1400 4 2 42 2 40 HU232 145 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 2 1 9
05087 Lovászpatona 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
05096 Viss 0500 4 2 42 3 50 HU311 064 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
05102 Balogunyom 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
05111 Csongrád 0600 3 2 30 3 70 HU333 070 1 9999 3 1400 05 99 99 99 9 1 9 9
05120 Sátoraljaújhely 0500 3 2 30 3 50 HU311 065 1 9999 6 3300 02 08 08 99 9 1 1 2
05139 Birján 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
05148 Balatonkenese 1900 3 2 30 2 20 HU213 184 0 2013 2 1900 07 99 99 99 9 9 9 1
05157 Somlójenő 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 2 2400 06 99 99 99 3 3 1 9
05166 Tömörd 1800 4 2 42 2 30 HU222 178 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
05175 Hajdúszoboszló 0900 3 2 30 3 60 HU321 100 1 9999 9 9992 03 05 99 07 9 1 9 9
05184 Csemő 1300 4 2 42 1 12 HU120 124 0 9999 3 1600 01 99 99 99 9 1 9 9
05193 Szorosad 1400 4 2 42 2 40 HU232 147 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 2 1 9
05209 Villánykövesd 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 1 2900 08 99 99 99 9 1 9 9
05218 Nagygörbő 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 9 9993 09 99 99 02 3 1 9 9
05227 Kisnémedi 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 4 3200 01 99 99 99 9 9 9 9
05236 Gyöngyös 1000 3 2 30 3 50 HU312 106 1 9999 4 3200 02 99 99 99 9 9 9 9
05245 Nemesbikk 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 04 99 99 99 3 9 9 9
05254 Kuncsorba 1600 4 2 42 3 60 HU322 169 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 2 1 9
05263 Karád 1400 4 2 42 2 40 HU232 142 0 9999 2 2600 07 99 99 99 3 1 9 1
05272 Kánya 1400 4 2 42 2 40 HU232 147 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 2 1 9
05281 Örkény 1300 3 2 30 1 12 HU120 125 0 9999 3 1600 01 99 99 99 9 4 9 9
05290 Pilisszántó 1300 4 2 42 1 12 HU120 133 0 0063 9 9993 01 99 99 05 9 9 9 9
05306 Bőcs 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
05315 Borsodnádasd 0500 3 2 30 3 50 HU311 062 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
05324 Herencsény 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 1 9 9
05333 Csobád 0500 4 2 42 3 50 HU311 056 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 3 1 9
05342 Tófej 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
05351 Kára 1400 4 2 42 2 40 HU232 147 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 2 1 9
05360 Csákberény 0700 4 2 42 2 20 HU211 082 0 9999 5 2200 06 99 99 99 9 9 9 9
05379 Csanádpalota 0600 3 2 30 3 70 HU333 073 0 9999 9 9992 05 99 99 09 9 1 9 9
05388 Sümegprága 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 2 2000 06 99 99 99 9 1 9 9
05397 Pusztaföldvár 0400 4 2 42 3 70 HU332 050 0 9999 9 9992 05 99 99 99 1 1 9 9
05403 Babarc 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 1 2700 08 99 99 99 9 1 9 9
05412 Magyarmecske 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 3 1 9
05421 Királyszentistván 1900 4 2 42 2 20 HU213 184 0 3133 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
05430 Magyarhertelend 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 9 1 9
05449 Komárom 1100 3 2 30 2 20 HU212 112 1 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
05458 Kenézlő 0500 4 2 42 3 50 HU311 064 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
05467 Budapest 04. ker. 0104 9 9 90 1 11 HU110 004 1 0001 9 9991 01 99 99 99 9 9 9 9
05476 1800 4 2 42 2 30 HU222 179 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
05485 Baranyaszentgyörgy 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
05494 Gadna 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
05500 Somogyaracs 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
05519 Siklós 0200 3 2 30 2 40 HU231 031 1 9999 1 2900 08 99 99 99 9 1 9 9
05528 Szörény 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 2 1 9
05537 Kallósd 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 9 9993 09 99 99 99 1 1 9 9
05546 Zákányszék 0600 4 2 42 3 70 HU333 074 0 9999 3 1400 05 99 99 99 9 1 1 9
05555 Nemeshany 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
05564 Lovas 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 2013 2 1900 07 99 99 99 9 9 9 1
05573 Derecske 0900 3 2 30 3 60 HU321 096 1 9999 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
05582 Nagycsécs 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 04 99 99 99 9 9 9 9
05591 Izsófalva 0500 4 2 41 3 50 HU311 058 0 9999 9 9991 02 99 99 99 2 1 9 9
05607 Szederkény 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 1 2700 08 99 99 99 9 1 9 9
05616 Hetefejércse 1500 4 2 42 3 60 HU323 159 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
05625 Révfülöp 1900 4 2 41 2 20 HU213 189 0 2013 2 1800 07 99 99 02 9 9 9 1
05634 Káptalantóti 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 2 1800 07 99 99 02 9 9 9 1
05643 Szilvásvárad 1000 4 2 42 3 50 HU312 103 0 9999 9 9991 02 99 99 03 9 1 1 9
05652 Nemesgörzsöny 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
05661 Ozora 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 1 3500 08 99 99 99 1 3 1 9
05670 Gégény 1500 4 2 42 3 60 HU323 152 0 9999 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
05689 Mezőkomárom 0700 4 2 42 2 20 HU211 079 0 9999 1 3500 06 99 99 99 9 2 1 9
05698 Váckisújfalu 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 9 9991 01 99 99 99 9 9 9 9
05704 Pethőhenye 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
05713 Harasztifalu 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
05722 Kisbeszterce 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
05731 Gerjen 1700 4 2 42 2 40 HU233 172 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
05740 Kőszegdoroszló 1800 4 2 42 2 30 HU222 178 0 9999 5 2500 09 99 99 99 9 9 9 9
05759 Vécs 1000 4 2 42 3 50 HU312 106 0 9999 4 3200 02 99 99 99 3 9 9 9
05768 Létavértes 0900 3 2 30 3 60 HU321 096 0 9999 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
05777 Szászberek 1600 4 2 42 3 60 HU322 167 0 3113 9 9992 03 99 99 99 9 9 9 9
05786 Ladánybene 0300 4 2 42 3 70 HU331 038 0 9999 3 1600 05 99 99 99 9 9 9 9
05795 Cserkeszőlő 1600 4 2 42 3 60 HU322 165 0 9999 3 1600 03 99 99 99 9 2 1 9
05801 Gávavencsellő 1500 4 2 41 3 60 HU323 151 0 9999 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
05810 Szőkedencs 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 9 9993 08 99 99 02 3 1 9 9
05829 Vál 0700 4 2 42 2 20 HU211 081 0 9999 5 2100 06 99 99 99 9 9 9 9
05838 Balatonalmádi 1900 3 2 30 2 20 HU213 184 1 2012 2 1900 07 99 99 02 9 9 9 1
05847 Harsány 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 1023 4 3000 02 99 99 99 9 9 9 9
05856 Kunadacs 0300 4 2 42 3 70 HU331 043 0 9999 9 9992 05 99 99 08 9 2 1 9
05865 Egerlövő 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 9 9991 04 99 99 99 9 1 9 9
05874 Szajol 1600 4 2 42 3 60 HU322 167 0 3113 9 9992 03 99 99 99 9 9 9 9
05883 Palotás 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 1 9
05892 Vokány 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 1 2900 08 99 99 99 9 1 9 9
05917 Vácduka 1300 4 2 42 1 12 HU120 138 0 9999 9 9991 01 99 99 99 9 9 9 9
05926 Bódvaszilas 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 9 9991 02 03 03 01 9 3 1 9
05935 Karácsond 1000 4 2 42 3 50 HU312 106 0 9999 4 3200 02 99 99 99 9 9 9 9
05944 Bakonyszentlászló 0800 4 2 42 2 30 HU221 090 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
05953 Kissomlyó 1800 4 2 42 2 30 HU222 176 0 9999 2 2400 09 99 99 99 1 1 9 9
05962 Magyarcsanád 0600 4 2 42 3 70 HU333 073 0 9999 9 9992 05 99 99 09 3 1 9 9
05971 Csokonyavisonta 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
05980 Egyházasgerge 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
05999 Kárász 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 9 1 9
06008 Zamárdi 1400 3 2 30 2 40 HU232 146 0 2013 2 2600 07 99 99 99 9 9 9 1
06017 Magyarkeszi 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 1 3500 08 99 99 99 3 3 1 9
06026 Budapest 20. ker. 0120 9 9 90 1 11 HU110 020 1 0001 9 9992 01 99 99 99 9 9 9 9
06035 Felsőpakony 1300 4 2 41 1 12 HU120 129 0 0033 9 9992 01 99 99 99 9 9 9 9
06044 Kunbaja 0300 4 2 42 3 70 HU331 034 0 9999 3 1600 05 99 99 99 1 3 1 9
06053 Ragály 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
06062 Újpetre 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 9 9993 08 99 99 99 2 1 9 9
06071 Keménfa 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
06080 Ádánd 1400 4 2 42 2 40 HU232 146 0 9999 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
06099 Ellend 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
06105 Kálmáncsa 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
06114 Füle 0700 4 2 42 2 20 HU211 085 0 3103 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
06123 Dövény 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
06132 Csapi 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 9 9993 07 99 99 99 2 9 9 1
06141 Patalom 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
06169 Nemesapáti 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
06178 Eszteregnye 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 2 3400 09 99 99 99 9 9 9 9
06187 Nyíradony 0900 3 2 30 3 60 HU321 101 1 9999 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
06196 Barbacs 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 1013 9 9993 09 99 99 06 9 4 9 9
06202 Lakitelek 0300 4 2 41 3 70 HU331 044 0 9999 3 1600 05 99 99 08 9 1 9 9
06211 Hollád 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 2 2600 07 99 99 99 3 1 9 1
06220 Bodonhely 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
06239 Vadosfa 0800 4 2 42 2 30 HU221 088 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
06248 Pinkamindszent 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
06257 Zsadány 0400 4 2 42 3 70 HU332 051 0 9999 9 9992 05 99 99 09 3 3 1 9
06266 Hosszúpályi 0900 4 2 41 3 60 HU321 096 0 3023 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
06275 Zajta 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 3 1 9
06284 Pitvaros 0600 4 2 42 3 70 HU333 073 0 9999 9 9992 05 99 99 99 9 1 9 9
06293 Újhartyán 1300 3 2 30 1 12 HU120 125 0 9999 9 9992 01 99 99 99 9 4 9 9
06309 Nagyrábé 0900 4 2 41 3 60 HU321 102 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 3 1 9
06318 Nagyrév 1600 4 2 42 3 60 HU322 165 0 9999 3 1600 03 99 99 99 3 2 1 9
06327 Bakonypölöske 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
06336 Kozármisleny 0200 3 2 30 2 40 HU231 028 0 1033 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
06345 Aldebrő 1000 4 2 42 3 50 HU312 105 0 9999 4 3100 02 99 99 99 9 2 1 9
06354 Pusztamérges 0600 4 2 42 3 70 HU333 074 0 9999 3 1400 05 99 99 99 1 1 1 9
06363 Dörgicse 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 9999 2 1900 07 99 99 02 9 9 9 1
06372 Pomáz 1300 3 2 30 1 12 HU120 135 0 0063 9 9993 01 99 99 05 9 9 9 9
06381 Tolmács 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 9 9991 01 99 99 99 9 1 9 9
06390 Bozzai 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
06406 Jákfa 1800 4 2 42 2 30 HU222 179 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
06415 Kákics 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
06424 Kaposszerdahely 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 3033 9 9993 08 99 99 99 9 1 1 9
06433 Tiszadada 1500 4 2 42 3 60 HU323 158 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 2 1 9
06442 Kalocsa 0300 3 2 30 3 70 HU331 037 1 9999 9 9992 05 99 99 99 9 1 9 9
06451 Gamás 1400 4 2 42 2 40 HU232 142 0 9999 9 9993 07 99 99 99 3 1 9 1
06460 Füzérkajata 0500 4 2 42 3 50 HU311 065 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 1 1 9
06479 Lapáncsa 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
06488 Nagyecsed 1500 3 2 30 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
06497 Bonyhád 1700 3 2 30 2 40 HU233 170 1 9999 1 3500 08 99 99 99 9 9 9 9
06503 Átány 1000 4 2 42 3 50 HU312 108 0 9999 9 9991 04 99 99 99 3 3 1 9
06512 Kismányok 1700 4 2 42 2 40 HU233 170 0 9999 1 3500 08 99 99 99 9 9 9 9
06521 Gyermely 1100 4 2 42 2 20 HU212 115 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
06530 Pusztamagyaród 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 9 9993 09 99 99 99 1 1 9 9
06549 Vindornyalak 2000 4 2 42 2 30 HU223 193 0 9999 2 3400 07 99 99 02 2 9 9 1
06558 Bölcske 1700 4 2 42 2 40 HU233 172 0 9999 1 3500 08 99 99 99 9 9 9 9
06567 Sormás 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
06576 Mezőszentgyörgy 0700 4 2 42 2 20 HU211 079 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 2 1 9
06585 Gálosfa 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
06594 Dömös 1100 4 2 42 2 20 HU212 110 0 9999 9 9993 01 99 99 05 9 9 9 9
06600 Somogyszentpál 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 9 9993 07 99 99 99 3 1 9 1
06619 Börcs 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
06628 Szécsény 1200 3 2 30 3 50 HU313 121 1 9999 9 9991 02 99 99 99 9 3 1 9
06637 Varsád 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 3 1 9
06646 Jobaháza 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
06655 Hejőbába 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 04 99 99 99 1 9 9 9
06664 Ete 1100 4 2 42 2 20 HU212 111 0 9999 5 1700 06 99 99 99 9 1 9 9
06673 Ajka 1900 3 2 30 2 20 HU213 183 1 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
06682 Aka 1100 4 2 42 2 20 HU212 111 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
06691 Kazincbarcika 0500 3 2 30 3 50 HU311 058 1 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 9 9
06707 Borsodivánka 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 9 9991 04 99 99 99 9 1 9 9
06716 Nádasd 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 4 9 9
06725 Borjád 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
06734 Csősz 0700 4 2 42 2 20 HU211 085 0 3103 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
06743 Diósjenő 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 9 9991 01 99 99 05 9 1 9 9
06761 Nagyszékely 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 1 3500 08 99 99 99 3 3 1 9
06770 Markotabödöge 0800 4 2 42 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
06789 Kemse 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 04 3 3 1 9
06798 Hidas 0200 4 2 42 2 40 HU231 029 0 9999 1 3500 08 99 99 99 9 1 9 9
06804 Kötegyán 0400 4 2 42 3 70 HU332 051 0 9999 9 9992 05 99 99 99 1 3 1 9
06813 Mágocs 0200 3 2 30 2 40 HU231 025 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 3 1 9
06822 Csobánka 1300 4 2 42 1 12 HU120 135 0 0063 9 9993 01 99 99 05 9 9 9 9
06831 Kishajmás 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
06840 Sóskút 1300 4 2 42 1 12 HU120 127 0 0043 9 9993 01 99 99 99 9 9 9 9
06859 Törökbálint 1300 3 2 30 1 12 HU120 127 0 0053 9 9993 01 99 99 99 9 9 9 9
06868 Adorjás 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 3 1 9
06877 Visz 1400 4 2 42 2 40 HU232 142 0 9999 2 2600 07 99 99 99 3 1 9 1
06886 Aranyosgadány 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
06895 Kópháza 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 3073 5 2500 09 99 99 99 9 9 9 9
06901 Tengelic 1700 4 2 42 2 40 HU233 172 0 9999 1 3500 08 99 99 99 9 9 9 9
06910 Bélavár 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 9 9993 08 99 99 04 3 3 1 9
06929 Bekecs 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 6 3300 02 99 08 99 9 2 1 2
06938 Vállaj 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 3 1 9
06947 Szokolya 1300 4 2 42 1 12 HU120 137 0 9999 9 9991 01 99 99 05 9 1 9 9
06956 Fehértó 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 9 9993 09 99 99 06 9 9 9 9
06965 Katádfa 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 2 1 9
06974 Cserépfalu 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 4 3000 02 99 99 03 9 1 9 9
06992 Kővágótöttös 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 1 2700 08 99 99 99 2 9 9 9
07001 Nagykarácsony 0700 4 2 42 2 20 HU211 078 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
07010 Páprád 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 3 1 9
07029 Mucsi 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 1 3500 08 99 99 99 3 3 1 9
07038 Lénárddaróc 0500 4 2 42 3 50 HU311 062 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
07047 Baracs 0700 4 2 42 2 20 HU211 078 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
07056 Öreglak 1400 4 2 42 2 40 HU232 142 0 9999 9 9993 07 99 99 99 3 1 1 1
07065 Városlőd 1900 4 2 42 2 20 HU213 183 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
07074 Vázsnok 0200 4 2 42 2 40 HU231 025 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 3 1 9
07083 Tiszanána 1000 4 2 42 3 50 HU312 108 0 9999 9 9991 04 99 99 99 3 3 1 9
07092 Szentbékkálla 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 2 2000 07 99 99 02 9 9 9 1
07108 Tinnye 1300 4 2 42 1 12 HU120 133 0 0053 9 9993 01 99 99 99 9 9 9 9
07117 Balatonföldvár 1400 3 2 30 2 40 HU232 146 0 2012 9 9993 07 99 99 99 9 9 9 1
07126 Hetvehely 0200 4 2 42 2 40 HU231 032 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
07135 Cserszegtomaj 2000 4 2 42 2 30 HU223 193 0 2013 2 2000 07 99 99 02 9 9 9 1
07144 Piliscsaba 1300 3 2 30 1 12 HU120 133 0 0062 9 9993 01 99 99 99 9 9 9 9
07153 Palkonya 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 1 2900 08 99 99 99 9 1 9 9
07162 Pácsony 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 2 1 9
07171 Sorkifalud 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
07180 Sarud 1000 4 2 42 3 50 HU312 105 0 9999 9 9991 04 99 99 99 9 2 1 9
07199 Patak 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 02 99 99 05 9 1 9 9
07205 Újvárfalva 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
07214 Acsád 1800 4 2 42 2 30 HU222 181 0 2033 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
07223 Vadna 0500 4 2 42 3 50 HU311 058 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 9 9
07232 Zalaszentlászló 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
07241 Apc 1000 4 2 42 3 50 HU312 107 0 9999 4 3200 02 99 99 99 9 9 9 9
07250 Hosztót 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
07269 Lepsény 0700 4 2 41 2 20 HU211 079 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 2 1 9
07278 Püspökmolnári 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 2 1 9
07287 Bakonykoppány 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
07296 Bögöte 1800 4 2 42 2 30 HU222 179 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
07302 Adásztevel 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
07311 Bokod 1100 4 2 42 2 20 HU212 113 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
07320 Debercsény 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 9 9
07339 Aszófő 1900 4 2 42 2 20 HU213 185 0 2013 2 1900 07 99 99 02 9 9 9 1
07348 Papkeszi 1900 4 2 42 2 20 HU213 184 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
07357 Makó 0600 3 2 30 3 70 HU333 073 1 9999 9 9992 05 99 99 09 9 1 9 9
07366 Szárász 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 9 1 9
07375 Balatonkeresztúr 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 2013 2 2600 07 99 99 99 9 1 9 1
07384 Solymár 1300 4 2 41 1 12 HU120 133 0 0063 9 9993 01 99 99 99 9 9 9 9
07393 Gerendás 0400 4 2 42 3 70 HU332 046 0 9999 9 9992 05 99 99 99 9 9 9 9
07409 Pásztó 1200 3 2 30 3 50 HU313 118 1 9999 4 3200 02 99 99 99 9 1 1 9
07418 Kengyel 1600 4 2 42 3 60 HU322 169 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 2 1 9
07427 Bazsi 1900 4 2 42 2 20 HU213 188 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
07436 Parád 1000 4 2 41 3 50 HU312 109 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 2 1 9
07445 Kocsord 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
07463 Mérk 1500 4 2 41 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
07472 Berkesz 1500 4 2 42 3 60 HU323 152 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 3 1 9
07481 Győrújbarát 0800 4 2 42 2 30 HU221 087 0 1013 5 2300 09 99 99 99 9 9 9 9
07490 Tószeg 1600 4 2 42 3 60 HU322 167 0 3113 9 9992 03 99 99 99 9 9 9 9
07506 Lajoskomárom 0700 4 2 41 2 20 HU211 079 0 9999 1 3500 06 99 99 99 9 2 1 9
07515 Domoszló 1000 4 2 42 3 50 HU312 106 0 9999 4 3200 02 99 99 99 9 9 9 9
07524 Drágszél 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 9 9992 05 99 99 99 3 1 9 9
07533 Bürüs 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 2 1 9
07542 Szentlőrinckáta 1300 4 2 42 1 12 HU120 131 0 9999 9 9992 01 99 99 99 9 1 9 9
07551 Rádóckölked 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
07560 Garé 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 1 9 9
07579 Zalabaksa 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
07588 Felsőregmec 0500 4 2 42 3 50 HU311 065 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 1 1 9
07597 Tiszavasvári 1500 3 2 30 3 60 HU323 158 1 9999 9 9992 03 99 99 99 9 2 1 9
07603 Bánfa 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 2 1 9
07612 Dunavecse 0300 3 2 30 3 70 HU331 043 0 9999 3 1600 05 99 99 99 9 2 1 9
07621 Alsótold 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 1 9
07630 Kömlőd 1100 4 2 42 2 20 HU212 113 0 3123 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
07649 Harka 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 3073 5 2500 09 99 99 99 9 9 9 9
07658 Nemeshetés 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 9999 9 9993 09 99 99 99 2 9 9 9
07667 Oszkó 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 2 1 9
07676 Gyulaháza 1500 4 2 42 3 60 HU323 153 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 1 1 9
07685 Dombóvár 1700 3 2 30 2 40 HU233 171 1 9999 9 9993 08 99 99 99 9 1 9 9
07694 Szőkéd 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
07700 Szepetnek 2000 4 2 42 2 30 HU223 196 0 3153 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
07719 Dámóc 0500 4 2 42 3 50 HU311 054 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
07728 Kunbaracs 0300 4 2 42 3 70 HU331 038 0 9999 3 1600 05 99 99 08 1 9 9 9
07737 Merenye 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 2 1 9
07746 Répcevis 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
07755 Óföldeák 0600 4 2 42 3 70 HU333 073 0 9999 9 9992 05 99 99 99 1 1 9 9
07764 Kánó 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 9 9991 02 99 03 99 1 3 1 9
07773 Dencsháza 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 2 1 9
07782 Döbröce 2000 4 2 42 2 30 HU223 198 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
07807 Isaszeg 1300 3 2 30 1 12 HU120 128 0 0023 9 9991 01 99 99 99 9 9 9 9
07816 Kisbodak 0800 4 2 42 2 30 HU221 089 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
07825 Monok 0500 4 2 42 3 50 HU311 066 0 9999 6 3300 02 99 08 99 1 2 1 2
07834 Derekegyház 0600 4 2 42 3 70 HU333 076 0 9999 9 9992 05 99 99 99 9 1 9 9
07843 Jánkmajtis 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
07852 Tiszaszőlős 1600 4 2 42 3 60 HU322 168 0 9999 9 9992 04 05 99 99 9 1 1 9
07861 Dunapataj 0300 4 2 41 3 70 HU331 037 0 9999 3 1600 05 99 99 08 9 1 9 9
07870 Szigetcsép 1300 4 2 42 1 12 HU120 134 0 9999 3 1600 01 99 99 99 9 4 9 9
07889 Szőlősardó 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 9999 9 9991 02 99 03 99 9 3 1 9
07898 Halimba 1900 4 2 42 2 20 HU213 183 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
07904 Nyírcsaholy 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
07913 Nemesdéd 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
07922 Szentgál 1900 4 2 42 2 20 HU213 191 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
07931 Kisapáti 1900 4 2 42 2 20 HU213 189 0 9999 2 1800 07 99 99 02 9 9 9 1
07940 Viszák 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 4 9 9
07959 Szilaspogony 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
07968 Murarátka 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 2 3400 09 99 99 99 9 1 9 9
07977 Ispánk 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 4 9 9
07986 Bucsuta 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 9 9993 09 99 99 99 2 1 9 9
07995 Lövőpetri 1500 4 2 42 3 60 HU323 153 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 1 1 9
08004 Hét 0500 4 2 42 3 50 HU311 063 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 3 1 9
08013 Felsőjánosfa 1800 4 2 42 2 30 HU222 177 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 4 9 9
08022 Bükkszentkereszt 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 1023 9 9991 02 99 99 03 9 9 9 9
08040 Csoma 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 2 2600 08 99 99 99 9 1 9 9
08059 Nemesszentandrás 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 2 9 9 9
08068 Gellénháza 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
08077 Szendrő 0500 3 2 30 3 50 HU311 055 0 9999 9 9991 02 03 03 01 9 3 1 9
08086 Ináncs 0500 4 2 42 3 50 HU311 056 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 3 1 9
08095 Imrehegy 0300 4 2 42 3 70 HU331 039 0 9999 3 1600 05 99 99 99 1 1 9 9
08101 Sárhida 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
08110 Kórós 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 3 1 9
08129 Sajóörös 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
08138 Várad 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 2 1 9
08147 Szászfa 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
08156 Drégelypalánk 1200 4 2 42 3 50 HU313 116 0 9999 9 9991 01 99 99 05 9 1 9 9
08165 Tard 0500 4 2 42 3 50 HU311 060 0 9999 4 3000 02 99 99 03 9 1 9 9
08174 Felsőberecki 0500 4 2 42 3 50 HU311 065 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 1 1 9
08183 Vése 1400 4 2 42 2 40 HU232 144 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
08192 Bordány 0600 4 2 41 3 70 HU333 074 0 3083 3 1400 05 99 99 99 9 1 1 9
08208 Budapest 16. ker. 0116 9 9 90 1 11 HU110 016 1 0001 9 9991 01 99 99 99 9 9 9 9
08217 Alsótelekes 0500 4 2 42 3 50 HU311 058 0 9999 9 9991 02 99 03 99 1 1 9 9
08226 Hegyhátszentpéter 1800 4 2 42 2 30 HU222 182 0 9999 9 9993 09 99 99 99 1 2 1 9
08244 Nagyszénás 0400 4 2 41 3 70 HU332 050 0 9999 9 9992 05 99 99 99 9 1 9 9
08253 Klárafalva 0600 4 2 42 3 70 HU333 075 0 3083 9 9992 05 99 99 99 9 9 9 9
08262 Nagygyimót 1900 4 2 42 2 20 HU213 187 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 1 9 9
08271 Cák 1800 4 2 42 2 30 HU222 178 0 9999 5 2500 09 99 99 99 9 9 9 9
08280 Telki 1300 4 2 42 1 12 HU120 123 0 0053 5 2100 01 99 99 99 9 9 9 9
08299 Bakonya 0200 4 2 42 2 40 HU231 028 0 1033 9 9993 08 99 99 99 9 9 9 9
08305 Bócsa 0300 4 2 42 3 70 HU331 039 0 9999 3 1600 05 99 99 08 9 1 9 9
08314 Hódmezővásárhely 0600 2 2 20 3 70 HU333 071 1 9999 3 1400 05 99 99 09 9 1 9 9
08323 Gyöngyöspata 1000 3 2 30 3 50 HU312 106 0 9999 4 3200 02 99 99 99 9 9 9 9
08332 Táborfalva 1300 4 2 41 1 12 HU120 125 0 9999 9 9992 01 99 99 99 9 4 9 9
08341 Okorvölgy 0200 4 2 42 2 40 HU231 032 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 1 9 9
08350 Harkakötöny 0300 4 2 42 3 70 HU331 041 0 9999 3 1600 05 99 99 99 9 1 9 9
08369 Vöckönd 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
08378 Jászszentlászló 0300 4 2 42 3 70 HU331 042 0 9999 3 1600 05 99 99 99 9 2 1 9
08387 Nógrádsáp 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 9 9
08396 Boldva 0500 4 2 42 3 50 HU311 055 0 1023 9 9991 02 99 99 99 2 3 1 9
08402 Regéc 0500 4 2 42 3 50 HU311 057 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 3 1 9
08411 Kastélyosdombó 1400 4 2 42 2 40 HU232 140 0 9999 9 9993 08 99 99 04 3 3 1 9
08420 Napkor 1500 4 2 42 3 60 HU323 157 0 3053 9 9992 03 99 99 99 9 9 9 9
08439 Bánokszentgyörgy 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
08448 Értény 1700 4 2 42 2 40 HU233 174 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 3 1 9
08457 Pilisszentlászló 1300 4 2 42 1 12 HU120 135 0 0063 9 9993 01 99 99 05 9 9 9 9
08466 Beloiannisz 0700 4 2 42 2 20 HU211 078 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
08475 Szajk 0200 4 2 42 2 40 HU231 024 0 9999 1 2700 08 99 99 99 9 1 9 9
08484 Szentistvánbaksa 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 1 3 1 9
08493 Csenyéte 0500 4 2 42 3 50 HU311 056 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
08509 Kishódos 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
08518 Sopron 0800 2 2 20 2 30 HU221 091 1 3071 5 2500 09 07 99 06 9 9 9 9
08527 Sirok 1000 4 2 42 3 50 HU312 109 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 2 1 9
08536 Szany 0800 4 2 41 2 30 HU221 086 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
08545 Őrbottyán 1300 3 2 30 1 12 HU120 138 0 0013 4 3200 01 99 99 99 9 9 9 9
08554 Tiszakanyár 1500 4 2 42 3 60 HU323 153 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 1 1 9
08563 Csapod 0800 4 2 42 2 30 HU221 091 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
08572 Kétújfalu 0200 4 2 42 2 40 HU231 033 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 2 1 9
08581 Baracska 0700 4 2 42 2 20 HU211 081 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
08590 Tab 1400 3 2 30 2 40 HU232 147 1 9999 9 9993 07 99 99 99 9 2 1 1
08606 Sikátor 0800 4 2 42 2 30 HU221 090 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
08615 Szentliszló 2000 4 2 42 2 30 HU223 195 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
08624 Bársonyos 1100 4 2 42 2 20 HU212 111 0 9999 5 1700 06 99 99 99 9 1 9 9
08633 Tiszapalkonya 0500 4 2 42 3 50 HU311 068 0 9999 9 9991 04 99 99 99 2 9 9 9
08642 Kálló 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
08651 Kisszentmárton 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 04 1 3 1 9
08660 Demjén 1000 4 2 42 3 50 HU312 104 0 2023 4 3100 02 99 99 99 9 9 9 9
08679 Öregcsertő 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 9 9992 05 99 99 99 3 1 9 9
08688 Süttő 1100 4 2 42 2 20 HU212 110 0 9999 5 1700 06 99 99 99 9 9 9 9
08697 Bácsszentgyörgy 0300 4 2 42 3 70 HU331 035 0 9999 3 1500 05 99 99 99 1 1 9 9
08703 Büssü 1400 4 2 42 2 40 HU232 143 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 1 9 9
08712 Jobbágyi 1200 4 2 42 3 50 HU313 118 0 9999 9 9991 02 99 99 99 9 1 1 9
08721 Győrasszonyfa 0800 4 2 42 2 30 HU221 090 0 1013 9 9993 09 99 99 99 9 4 9 9
08730 Bakonycsernye 0700 4 2 41 2 20 HU211 082 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
08749 Karakószörcsök 1900 4 2 42 2 20 HU213 186 0 9999 9 9993 06 99 99 99 1 3 1 9
08758 Tát 1100 3 2 30 2 20 HU212 110 0 9999 5 1700 06 99 99 99 9 9 9 9
08767 Alsószenterzsébet 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 1 9 9
08776 Ajak 1500 3 2 30 3 60 HU323 153 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 1 1 9
08785 Újsolt 0300 4 2 42 3 70 HU331 037 0 9999 9 9992 05 99 99 99 3 1 9 9
08794 Tiszakóród 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
08800 Siklósnagyfalu 0200 4 2 42 2 40 HU231 031 0 9999 9 9993 08 99 99 99 1 1 9 9
08819 Felsőszentmárton 0200 4 2 42 2 40 HU231 030 0 9999 9 9993 08 99 99 04 1 3 1 9
08828 Teskánd 2000 4 2 42 2 30 HU223 197 0 2043 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
08837 Háromfa 1400 4 2 42 2 40 HU232 145 0 9999 9 9993 08 99 99 99 3 2 1 9
08846 Baskó 0500 4 2 42 3 50 HU311 057 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
08855 Karancskeszi 1200 4 2 42 3 50 HU313 120 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 1 1 9
08864 Bátaszék 1700 3 2 30 2 40 HU233 173 0 9999 1 2800 08 99 99 99 9 9 9 9
08873 Apátistvánfalva 1800 4 2 42 2 30 HU222 180 0 9999 9 9993 09 99 99 10 9 9 9 9
08882 Peresznye 1800 4 2 42 2 30 HU222 178 0 9999 9 9993 09 99 99 99 9 9 9 9
08891 Biatorbágy 1300 3 2 30 1 12 HU120 123 0 0053 5 2100 01 99 99 99 9 9 9 9
08907 Nagykereki 0900 4 2 42 3 60 HU321 094 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
08916 Magyarföld 2000 4 2 42 2 30 HU223 194 0 9999 9 9993 09 99 99 10 2 1 9 9
08925 Adony 0700 3 2 30 2 20 HU211 078 0 9999 9 9993 06 99 99 99 9 9 9 9
08934 Vámosoroszi 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 9 3 1 9
08943 Körösszegapáti 0900 4 2 42 3 60 HU321 094 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 3 1 9
08952 Tiborszállás 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 1 3 1 9
08961 Őcsény 1700 4 2 42 2 40 HU233 173 0 3093 1 2800 08 99 99 04 9 9 9 9
08970 Sajósenye 0500 4 2 42 3 50 HU311 061 0 1023 9 9991 02 99 99 99 9 9 9 9
08989 Vámospércs 0900 3 2 30 3 60 HU321 101 0 3023 9 9992 03 99 99 99 2 3 1 9
08998 Túrricse 1500 4 2 42 3 60 HU323 150 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
09007 Szalatnak 0200 4 2 42 2 40 HU231 026 0 9999 9 9993 08 99 99 99 9 9 1 9
09016 Monaj 0500 4 2 42 3 50 HU311 067 0 9999 9 9991 02 99 99 99 3 3 1 9
09025 Őr 1500 4 2 42 3 60 HU323 154 0 9999 9 9992 03 99 99 99 3 3 1 9
09034 Berkenye 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 9 9991 01 99 99 99 9 1 9 9
09043 Szente 1200 4 2 42 3 50 HU313 119 0 9999 9 9991 02