A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.

2. § (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.

(2) *  A települések neve megegyezik a „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” kiadványban szereplő névvel.

(3) *  A települések területi számjele két részből áll:

a) a településazonosító törzsszámból és

b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:

ba) *  a vármegyét,

bb) a főváros kerületeit,

bc) a település jogállását,

bd) *  a vármegyeszékhelyet,

be) a jogállás 2005-öt,

bf) a statisztikai nagyrégiót,

bg) a régiót,

bh) a NUTS szintet,

bi) a járást,

bj) az agglomerációt,

bk) a borrégiót,

bl) a borvidéket,

bm) a turisztikai régiót,

bn) a világörökségi helyszínt,

bo) a világörökségi helyszín védőövezetét,

bp) a nemzeti parkot,

bq) a kedvezményezett településeket,

br) a kedvezményezett járásokat,

bs) a szabad vállalkozási zónákat,

bt) a területfejlesztési szempontból kiemelt térségeket

jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 15/2019. (XI. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően teljesített, először a 2019. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.

(3) * 

4. § *  Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez * 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét tartalmazza a 2023. január 1-jei állapotnak megfelelő államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

– településazonosító törzsszám (1–5. pozíció),

– csoportképző ismérvek sorozata (6–45. pozíció).

Fejezet Pozíció Megnevezés
1.2.1. 1–5 A településazonosító törzsszám,
ebből az 5. a CDV-szám
1.2.2. 6–11 A területi jelzőszám:
1.2.2.1. 6–7 A vármegyekód
1.2.2.2. 8–9 A főváros kerületeinek kódja
1.2.2.3. 10 A település jogállásának kódja
1.2.2.4. 11 A vármegyeszékhely kódja
1.2.3. 12–13 A jogállás 2005 kódja
1.2.4. 14 A statisztikai nagyrégió kódja
1.2.5. 15–16 A régiókód
1.2.6. 17–21 A NUTS-kód
1.2.7. 22–25 A járás kódja
1.2.8. 26–29 Az agglomeráció kódja
1.2.9. 30 A borrégiók kódja
1.2.10. 31–34 A borvidék kódja
1.2.11. 35–36 A turisztikai régió kódja
1.2.12. 37–38 A világörökségi helyszín kódja
1.2.13. 39–40 A világörökségi helyszín védőövezetének kódja
1.2.14. 41 A kedvezményezett települések kódja
1.2.15. 42 A kedvezményezett járások kódja
1.2.16. 43 A szabad vállalkozási zónák kódja
1.2.17. 44 A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja
1.2.18. 45 A gazdaságfejlesztési zónák kódja
1.2.1. A településazonosító törzsszám

A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető, és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

– vármegyekód,

– a főváros kerületeinek kódja,

– a település jogállásának kódja és

– a vármegyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A vármegyekód

A vármegyekód – a területi jelzőszám első két számjegye – Budapest főváros és a vármegyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód – a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye – a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód – a területi jelzőszám ötödik számjegye – a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A vármegyeszékhely kódja

A vármegyeszékhely kód – a területi jelzőszám hatodik számjegye – a vármegyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.5. A régiókód

A települések régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A NUTS-kód

A területi számjelben – a NUTS rendszernek megfelelően – ötpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a vármegyék szintjéig azonosítjuk a településeket.

1.2.7. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. Az 1–3. pozíció a járáshoz való tartozást

A 4. pozíció járási központokat jelöli.

1.2.8. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2–3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

– az agglomeráció központját,

– az agglomeráció társközpontjait,

– az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.9. A borrégiók kódja

A települések borrégiókba való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

1.2.11. A turisztikai régió kódja

A települések turisztikai régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. A világörökségi helyszín védőövezetének kódja

A települések világörökségi helyszínek védőövezetéhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.14. A kedvezményezett települések kódja

A települések kedvezményezett települések közé való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A kedvezményezett járások kódja

A települések kedvezményezett járásokhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.16. A szabad vállalkozási zónák kódja

A települések szabad vállalkozási zónákhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.17. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

A települések területfejlesztési szempontból kiemelt térségekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.18. A gazdaságfejlesztési zónák kódja

A települések gazdaságfejlesztési zónákhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

2. A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A vármegyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája

Budapest 01
Baranya vármegye 02
Bács-Kiskun vármegye 03
Békés vármegye 04
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 05
Csongrád-Csanád vármegye 06
Fejér vármegye 07
Győr-Moson-Sopron vármegye 08
Hajdú-Bihar vármegye 09
Heves vármegye 10
Komárom-Esztergom vármegye 11
Nógrád vármegye 12
Pest vármegye 13
Somogy vármegye 14
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 15
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 16
Tolna vármegye 17
Vas vármegye 18
Veszprém vármegye 19
Zala vármegye 20
Országhatáron kívül 21
Az ország területre nem bontható adatai 22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.) nómenklatúrája

Budapest I. kerület 01
Budapest II. kerület 02
Budapest III. kerület 03
Budapest IV. kerület 04
Budapest V. kerület 05
Budapest VI. kerület 06
Budapest VII. kerület 07
Budapest VIII. kerület 08
Budapest IX. kerület 09
Budapest X. kerület 10
Budapest XI. kerület 11
Budapest XII. kerület 12
Budapest XIII. kerület 13
Budapest XIV. kerület 14
Budapest XV. kerület 15
Budapest XVI. kerület 16
Budapest XVII. kerület 17
Budapest XVIII. kerület 18
Budapest XIX. kerület 19
Budapest XX. kerület 20
Budapest XXI. kerület 21
Budapest XXII. kerület 22
Budapest XXIII. kerület 23
Valamennyi település kódja (Budapesté is) 00
Nem település (fiktív területi egység) 99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.) nómenklatúrája

Főváros 1
Megyei jogú város 2
Város 3
Község 4
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.4. A vármegyeszékhely kódjának (1.2.2.4.) nómenklatúrája

Vármegyeszékhely 1
Nem vármegyeszékhely 2
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

Főváros 10
Megyei jogú város 20
Város 30
Nagyközség 41
Község 42
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 90

2.6. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

Közép-Magyarország (Budapest, Pest) 1
Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) 2
Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 3
Az ország területre nem bontható adatai 8
Országhatáron kívül 9

2.7. A régió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó vármegyék (főváros)
Budapest, (Budapest) 11
Pest (Pest) 12
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) 20
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) 30
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna) 40
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) 50
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg) 60
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád) 70
Az ország területre nem bontható adatai 80
Országhatáron kívüli tevékenység 90

2.8. A NUTS-kódrendszer (1.2.6.) nómenklatúrája

1–2. pozíció: országazonosító – HU

3. pozíció: 1. szint – statisztikai nagyrégió

4. pozíció: 2. szint – tervezési-statisztikai régiók

– statisztikai nagyrégión belül

5. pozíció: 3. szint – vármegyék, főváros – a régión belül

Magyarország HU Közép-Magyarország HU1
Budapest HU11
Budapest HU110
Pest HU12
Pest HU120
Dunántúl HU2
Közép-Dunántúl HU21
Fejér HU211
Komárom-Esztergom HU212
Veszprém HU213
Nyugat-Dunántúl HU22
Győr-Moson-Sopron HU221
Vas HU222
Zala HU223
Dél-Dunántúl HU23
Baranya HU231
Somogy HU232
Tolna HU233
Alföld és Észak HU3
Észak-Magyarország HU31
Borsod-Abaúj-Zemplén HU311
Heves HU312
Nógrád HU313
Észak-Alföld HU32
Hajdú-Bihar HU321
Jász-Nagykun-Szolnok HU322
Szabolcs-Szatmár-Bereg HU323
Dél-Alföld HU33
Bács-Kiskun HU331
Békés HU332
Csongrád-Csanád HU333
Nem besorolható (Extra-Régió) HUZZZ

2.9. A járás kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája

2.9.1. A járás kódja
Budapest 01. ker. 001
Budapest 02. ker. 002
Budapest 03. ker. 003
Budapest 04. ker. 004
Budapest 05. ker. 005
Budapest 06. ker. 006
Budapest 07. ker. 007
Budapest 08. ker. 008
Budapest 09. ker. 009
Budapest 10. ker. 010
Budapest 11. ker. 011
Budapest 12. ker. 012
Budapest 13. ker. 013
Budapest 14. ker. 014
Budapest 15. ker. 015
Budapest 16. ker. 016
Budapest 17. ker. 017
Budapest 18. ker. 018
Budapest 19. ker. 019
Budapest 20. ker. 020
Budapest 21. ker. 021
Budapest 22. ker. 022
Budapest 23. ker. 023
Bólyi járás 024
Hegyháti járás 025
Komlói járás 026
Mohácsi járás 027
Pécsi járás 028
Pécsváradi járás 029
Sellyei járás 030
Siklósi járás 031
Szentlőrinci járás 032
Szigetvári járás 033
Bácsalmási járás 034

Bajai járás

035
Jánoshalmai járás 036
Kalocsai járás 037
Kecskeméti járás 038
Kiskőrösi járás 039
Kiskunfélegyházi járás 040
Kiskunhalasi járás 041
Kiskunmajsai járás 042
Kunszentmiklósi járás 043
Tiszakécskei járás 044

Békési járás

045
Békéscsabai járás 046
Gyomaendrődi járás 047
Gyulai járás 048
Mezőkovácsházai járás 049
Orosházi járás 050
Sarkadi járás 051
Szarvasi járás 052
Szeghalmi járás 053

Cigándi járás

054
Edelényi járás 055
Encsi járás 056
Gönci járás 057
Kazincbarcikai járás 058
Mezőcsáti járás 059
Mezőkövesdi járás 060
Miskolci járás 061
Ózdi járás 062
Putnoki járás 063
Sárospataki járás 064
Sátoraljaújhelyi járás 065
Szerencsi járás 066
Szikszói járás 067
Tiszaújvárosi járás 068
Tokaji járás 069

Csongrádi járás

070
Hódmezővásárhelyi járás 071
Kisteleki járás 072
Makói járás 073
Mórahalmi járás 074
Szegedi járás 075
Szentesi járás 076

Bicskei járás

077
Dunaújvárosi járás 078
Enyingi járás 079
Gárdonyi járás 080
Martonvásári járás 081
Móri járás 082
Sárbogárdi járás 084
Székesfehérvári járás 085

Csornai járás

086
Győri járás 087
Kapuvári járás 088
Mosonmagyaróvári járás 089
Pannonhalmi járás 090
Soproni járás 091
Téti járás 092

Balmazújvárosi járás

093
Berettyóújfalui járás 094
Debreceni járás 095
Derecskei járás 096
Hajdúböszörményi járás 097
Hajdúhadházi járás 098
Hajdúnánási járás 099
Hajdúszoboszlói járás 100
Nyíradonyi járás 101
Püspökladányi járás 102

Bélapátfalvai járás

103
Egri járás 104
Füzesabonyi járás 105
Gyöngyösi járás 106
Hatvani járás 107
Hevesi járás 108
Pétervásárai járás 109

Esztergomi járás

110
Kisbéri járás 111
Komáromi járás 112
Oroszlányi járás 113
Tatai járás 114
Tatabányai járás 115

Balassagyarmati járás

116
Bátonyterenyei járás 117
Pásztói járás 118
Rétsági járás 119
Salgótarjáni járás 120
Szécsényi járás 121

Aszódi járás

122
Budakeszi járás 123
Ceglédi járás 124
Dabasi járás 125
Dunakeszi járás 126
Érdi járás 127
Gödöllői járás 128
Gyáli járás 129
Monori járás 130
Nagykátai járás 131
Nagykőrösi járás 132
Pilisvörösvári járás 133
Ráckevei járás 134
Szentendrei járás 135
Szigetszentmiklósi járás 136
Szobi járás 137
Váci járás 138
Vecsési járás 139

Barcsi járás

140
Csurgói járás 141
Fonyódi járás 142
Kaposvári járás 143
Marcali járás 144
Nagyatádi járás 145
Siófoki járás 146
Tabi járás 147

Baktalórántházai járás

148
Csengeri járás 149
Fehérgyarmati járás 150
Ibrányi járás 151
Kemecsei járás 152
Kisvárdai járás 153
Mátészalkai járás 154
Nagykállói járás 155
Nyírbátori járás 156
Nyíregyházai járás 157
Tiszavasvári járás 158
Vásárosnaményi járás 159
Záhonyi járás 160

Jászapáti járás

161
Jászberényi járás 162
Karcagi járás 163
Kunhegyesi járás 164
Kunszentmártoni járás 165
Mezőtúri járás 166
Szolnoki járás 167
Tiszafüredi járás 168
Törökszentmiklósi járás 169

Bonyhádi járás

170
Dombóvári járás 171
Paksi járás 172
Szekszárdi járás 173
Tamási járás 174
Tolnai járás 175

Celldömölki járás

176
Körmendi járás 177
Kőszegi járás 178
Sárvári járás 179
Szentgotthárdi járás 180
Szombathelyi járás 181
Vasvári járás 182

Ajkai járás

183
Balatonalmádi járás 184
Balatonfüredi járás 185
Devecseri járás 186
Pápai járás 187
Sümegi járás 188
Tapolcai járás 189
Várpalotai járás 190
Veszprémi járás 191
Zirci járás 192

Keszthelyi járás

193
Lenti járás 194
Letenyei járás 195
Nagykanizsai járás 196
Zalaegerszegi járás 197
Zalaszentgróti járás 198

Budapest, illetve fiktív területi egység

999
2.9.2. A járás székhely kódja
Nem székhelytelepülés 0
Székhelytelepülés 1
Budapest, illetve fiktív területi egység 9

2.10. Az agglomeráció kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája

1. pozíció

Budapesti agglomeráció

0
Vidéki agglomeráció 1
Agglomerálódó térség 2
Nagyvárosi településegyüttes 3
Településegyüttesbe nem tartozó települések 9

1–3. pozíció

A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)
azonosító két pozíció
Budapest
Budapesti agglomeráció000
Északi szektor 001
Keleti szektor 002
Délkeleti szektor 003
Déli szektor 004
Nyugati szektor 005
Északnyugati szektor 006
Győri agglomeráció 101
Miskolci agglomeráció 102
Pécsi agglomeráció 103
Balatoni agglomerálódó térség 201
Egri agglomerálódó térség 202
Szombathelyi agglomerálódó térség 203
Zalaegerszegi agglomerálódó térség 204
Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes 301
Debreceni nagyvárosi településegyüttes 302
Kaposvári nagyvárosi településegyüttes 303
Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes 304
Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes 305
Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes 306
Soproni nagyvárosi településegyüttes 307
Szegedi nagyvárosi településegyüttes 308
Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes 309
Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes 310
Szolnoki nagyvárosi településegyüttes 311
Tatabányai nagyvárosi településegyüttes 312
Veszprémi nagyvárosi településegyüttes 313
Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes 314
Nagykanizsai településegyüttes 315
Településegyüttesbe nem tartozó település 999

4. pozíció

Központ

1
Társközpont 2
Egyéb település 3
Településegyüttesbe nem tartozó település 9

2.11. A borrégiók kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

Pannon borrégió 1
Balaton borrégió 2
Duna borrégió 3
Felső-Magyarország borrégió 4
Felső Pannon borrégió 5
Tokaj borrégió 6
Nem tartozik borrégióhoz 9

2.12. A borvidék kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

Csongrádi borvidék 1400
Hajós-Bajai borvidék 1500
Kunsági borvidék 1600
Neszmélyi borvidék 1700
Badacsonyi borvidék 1800
Balatonfüred-Csopaki borvidék 1900
Balaton-felvidéki borvidék 2000
Etyek-Budai borvidék 2100
Móri borvidék 2200
Pannonhalmi borvidék 2300
Nagy-Somlói borvidék 2400
Soproni borvidék 2500
Balatonboglári borvidék 2600
Pécsi borvidék 2700
Szekszárdi borvidék 2800
Villányi borvidék 2900
Bükki borvidék 3000
Egri borvidék 3100
Mátrai borvidék 3200
Tokaji borvidék 3300
Zalai borvidék 3400
Tolnai borvidék 3500
A település nem tartozik borvidékbe – Észak 9991
A település nem tartozik borvidékbe – Alföld 9992
A település nem tartozik borvidékbe – Dunántúl 9993
Nem besorolható 9999

2.13. A turisztikai régió kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

Budapest–Közép-dunavidéki régió 01
Észak-magyarországi régió 02
Észak-alföldi régió 03
Tisza-tavi régió 04
Dél-alföldi régió 05
Közép-dunántúli régió 06
Balatoni régió 07
Dél-dunántúli régió 08
Nyugat-dunántúli régió 09
Nem település (fiktív területi egység) 99

2.14. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája

Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed
és az Andrássy út

01
Hollókő ófalu és környezete 02
Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai 03
Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és
természeti környezete 04
Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta 05
Pécsi (Sopianae) ókeresztény temetője 06
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj 07
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 08
Nem világörökségi helyszín 99

2.15. A világörökségi helyszín védőövezeti kódjának (1.2.13.) nómenklatúrája

Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed
és az Andrássy út védőövezete 01
Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjainak védőövezete 03
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj védőövezete 07
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj védőövezete 08
Nem világörökségi helyszín védőövezete 99

2.16. A kedvezményezett települések kódjának (1.2.14.) nómenklatúrája

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések 1
Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 2
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 3
Nem kedvezményezett település 9

2.17. A kedvezményezett járások kódjának (1.2.15.) nómenklatúrája

Kedvezményezett járások 1
Fejlesztendő járások 2
Komplex programmal fejlesztendő járások 3
Regionális szempontból kedvezményezett járások 4
Nem tartozik kedvezményezett járáshoz 9

2.18. A szabad vállalkozási zónák kódjának (1.2.16.) nómenklatúrája

Szabad vállalkozási zóna 1
Nem szabad vállalkozási zóna 9

2.19. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódjának (1.2.17.) nómenklatúrája

Balaton Fejlesztési Tanács működési területe 1
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működési területe 2
Közép-Duna Mente Kiemelt Térség 3
Budapesti Agglomeráció 4
Nem tartozik területfejlesztési szempontból kiemelt térséghez 9

2.20. A gazdaságfejlesztési zónák kódjának (1.2.18.) nómenklatúrája

Északkelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna 1
Északnyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna 2
Dél-alföldi gazdaságfejlesztési zóna 3
Dél-dunántúli gazdaságfejlesztési zóna 4
Nem tartozik gazdaságfejlesztési zónához 9

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez *