A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet

a területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat felhasználásának részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont m) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok alcím (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására és a felhasználás ellenőrzésének rendjére terjed ki.

2. § Az előirányzat jogelődje (a továbbiakban együtt: jogelőd előirányzatok)

a) a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat központi fejlesztési feladatok előirányzata,

b) a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok előirányzata,

c) a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése előirányzata,

d) a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése szerinti előirányzatok.

3. § (1) Az előirányzat terhére a területfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít

a) támogatáspolitikával és fejlesztéspolitikával összefüggő képzésre, elemzésre, kutatásfejlesztésre, rendezvényekre és kommunikációra,

b) az előirányzat és a jogelőd előirányzatok terhére működtetett támogatási rendszer keretében kötött támogatási szerződések kezelésével kapcsolatos feladatokra,

c) a 2011-es magyar EU-elnökség fejlesztéspolitikai feladatainak végrehajtására,

d) a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése programhoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális fejlesztések támogatására,

e) a központi pályázati rendszer támogatási keretösszegére,

f) *  az Észak-alföldi régióban közmunkaprogram keretében mintaprojektként megvalósuló, a Tisza folyó bal parti árvízvédelmi töltés meghatározott szakaszának burkolattal történő ellátásához, illetve stabilizációjához.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt feladatok a Támogató támogatáspolitikai és fejlesztéspolitikai tevékenységének szakmai háttértámogatását szolgálják, amelyek megvalósítására a Támogató szerződést köt a feladatot ellátó szervezettel.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatokat ellátó kedvezményezettek a feladat ellátására meghatározott összeg legfeljebb 50%-áig előlegben részesülhetnek.

(4) Az előirányzat terhére éven túli kötelezettség nem vállalható.

(5) A jogelőd előirányzatok terhére megítélt, azonban szerződésszegés miatt visszavont támogatás visszatérülése az előirányzat bevételét képezi, amely az előirányzat céljával összhangban, különösen az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatokra használható fel.

3/A. § *  (1) A Támogató a 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatra elkülönített forrás kedvezményezettjének a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kedvezményezett által benyújtott – a projekt részletes műszaki tartalmát megjelölő és költségkalkulációval alátámasztott – támogatási igényről a Támogató pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés keretében dönt.

(3) A Támogató a kedvezményezettel a támogatás felhasználása érdekében szerződést köt, amely rendelkezik a forrás ellenében biztosítandó feladatok meghatározásáról, a folyósítás rendjéről, a beszámolási kötelezettség módjáról, a nem teljesítés esetén alkalmazandó szankciókról.

(4) Elszámolható költségnek minősül a feladat megvalósításához szükséges építőanyagok (különösen homokos kavics, építőkövek, aszfalt), a gépi munkavégzés (különösen építőanyagok leszállítása a bányákból és az aszfaltkeverőből, azok beszállítása a munkaterületre, behengerelés), és a kivitelezési munka irányításának költsége.

(5) Az elszámolható költségek esetében a támogatás a támogatási igénybejelentés befogadását követően, a támogatási szerződés szerinti befejezési határidőig a kedvezményezett nevére kiállított számla, egyéb bizonylat alapján vehető igénybe. Saját vállalkozásban végzett beruházás esetén az elszámolás a támogatási szerződésben meghatározott bizonylat alapján történhet, mely esetben kizárólag a megvalósításhoz szükséges anyagok, bérköltségek és járulékaik, valamint az igénybe vett szolgáltatások költsége számolható el.

3/B. § *  Az előirányzatból a 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt központi pályázati rendszer keretében nyújtott támogatásokkal kapcsolatban a támogatási szerződés megkötését követően indult eljárásokban – ideértve a megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan már folyamatban lévő eljárásokat is – a Támogató feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.

2. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program

4. § (1) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladat megvalósítása az e célra elkülönített forrás lebonyolítás céljából való átadásával történik. A támogatás felhasználására az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a Támogató megállapodást köthet

a) az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal (a továbbiakban: ÉARFT) és

b) az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanáccsal [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Lebonyolító],

(2) A Támogató és a Lebonyolító között létrejövő megállapodás mellékletét képezi a Lebonyolító által előkészített, a támogatás felhasználására és időbeli ütemezésére vonatkozó eljárásrend, melyben rögzíteni kell a támogatási szerződés megkötésének, a fejlesztés megvalósításának, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolók benyújtásának határidejét is.

(3) A támogatás felhasználásának lebonyolítását a Lebonyolító a regionális fejlesztési ügynökségen keresztül látja el.

(4) A Lebonyolító a Támogatónak, a Lebonyolító által támogatásban részesített kedvezményezett a Lebonyolítónak szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettséggel tartozik. A kedvezményezett beszámolóját a Lebonyolító juttatja el a Támogatónak.

(5) A Lebonyolító a lebonyolítás céljából átadott előirányzat összegéből az 1. mellékletben foglalt táblázatban működési célra meghatározott összeget használhatja fel a feladat ellátásával kapcsolatos kiadása fedezeteként.

(6) A Lebonyolító az e rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül postai úton, igazolható módon értesíti az 5–6. §-ban foglalt kedvezményezetti kört a támogatás igénylésének lehetőségéről, valamint a támogatási lehetőséget honlapján is közzéteszi.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatra meghatározott forrás kiegészíti a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében megvalósuló árvízvédelmi fejlesztéseket, a támogatás az önkormányzati infrastrukturális beruházások előkészítését és megvalósítását szolgálja.

(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint átadott forrás terhére a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében létesülő árapasztó tározóval érintett települések közül Lónya, Mátyus és Tiszakerecseny településeken az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) az önkormányzati belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetési, valamint egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási célú infrastrukturális fejlesztések engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása;

b) belterületi bel- és csapadékvíz közösségi célú gazdálkodását biztosító rendszer befogadóig történő kiépítése, fejlesztése, felújítása, tervezése az alábbiak szerint:

ba) a települési belterületi elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, tervezése,

bb) a belterületet védő övárokrendszer, szűrőmezők és egyéb, vízvédelmi szempontból indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgy, átemelő, átemelő telep, belvíz- és záportározó kiépítése, felújítása, fejlesztése, tervezése.

(3) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint átadott forrásból támogatásban a (2) bekezdésben meghatározott települések önkormányzata vagy a települési önkormányzatok jogi személyiségű társulása részesülhet.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(5) A támogatási intenzitás a (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén legfeljebb 100%, a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén legfeljebb 95% lehet.

(6) Elszámolható költségnek minősül a projekt költségének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47. §-a és 48. §-a, valamint 51. §-a szerinti bekerülési értéke, valamint a projekt előkészítéséhez és megvalósításához közvetlenül igénybe vett gazdasági szolgáltatások – közbeszerzés, tervezés, engedélyeztetés, lebonyolítás és műszaki ellenőrzés – ellenértéke. Az elszámolható költségek esetében a támogatás a támogatási kérelem befogadását követően, a támogatási szerződés szerinti befejezési határidőig a kedvezményezett nevére kiállított számla, egyéb bizonylat, fejlesztési célú pénzeszköz átadás esetén az erről szóló megállapodás alapján vehető igénybe. Saját vállalkozásban végzett beruházás esetén az elszámolás a támogatási szerződésben meghatározott bizonylat alapján történhet, mely esetben kizárólag a megvalósításhoz szükséges anyagok, valamint az igénybe vett szolgáltatások költsége számolható el. Szilárd burkolatú belterületi utak (2) bekezdés b) pontja szerinti munkák elvégzése miatt szükségessé váló burkolat – helyreállítása legfeljebb a beruházás összköltségének 8%-áig számolható el.

(7) A kedvezményezett a megítélt támogatás legfeljebb 25%-áig támogatási előlegben részesülhet.

6. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint átadott forrás terhére a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Cigánd–Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együttes rendelet mellékletének 1. pontjában szereplő települések közül Nagyrozvágy település önkormányzati szennyvízberuházáshoz a saját forrás biztosítása céljából felvett hitelállomány csökkentéséhez történő hozzájárulás adható a beruházás összköltségének 6%-áig, de legfeljebb 56 millió forintig.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb 100% lehet.

(4) Elszámolható költségnek minősül az (1) bekezdés szerinti település önkormányzatának szennyvízberuházásához az önrész biztosítása céljából igazolható módon igénybe vett, a települési önkormányzatot terhelő, visszafizetendő hitel, kölcsön tőkerésze.

7. § (1) A Támogató és a Lebonyolító közötti megállapodásban rögzített szakmai és pénzügyi szempontok alapján, pályázati rendszeren kívüli, egyedi támogatási döntést a Lebonyolító hozza meg.

(2) A támogatási szerződés előkészítése, megkötése, módosítása, a támogatási összeg folyósítása, a támogatás felhasználásának ellenőrzése a Lebonyolító feladata. A támogatási szerződés mintáját a Lebonyolító készíti el, amelyet egyeztet a Támogatóval.

(3) A támogatott projektek alapadatait – a kedvezményezett nevét, a támogatott fejlesztés megnevezését, a fejlesztés megvalósulásának helyszínét, a fejlesztés összköltségét és a támogatás összegét – a döntéssel egyidejűleg a Lebonyolító honlapján és a kormányzati portálon közzé kell tenni.

8. § (1) Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással megvalósult fejlesztés fenntartását, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti üzemeltetését a kedvezményezettnek a projekt befejezésétől számított 7 éven keresztül folyamatosan biztosítania kell. Ha a kedvezményezett az üzemeltetési kötelezettségét nem teljesíti, az ÉARFT a megítélt támogatás visszavonásáról dönt.

(2) A támogatott projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a projekt befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Lebonyolító jóváhagyta és a támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

(3) A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási szerződésben vállalt fenntartási és egyéb, a befejezést követő időszakra nézve vállalt kötelezettség a Lebonyolító által elfogadott módon teljesült.

9. § Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén a támogatás feltétele a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az építési beruházás ajánlati felhívásában bírálati szempontként rögzíti a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 53. § (9) bekezdésében meghatározott szociális feltételek alkalmazását.

10. § (1) Az 5. § (2) bekezdésében foglalt fejlesztés megvalósítása során az ÉARFT a támogatás lehívása előtt helyszíni ellenőrzést végez, ha az egy alkalommal lehívni kívánt, vagy a több részletben folyósított támogatási összeg eléri a megítélt támogatás 50%-át.

(2) A kedvezményezett által elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló Lebonyolítóhoz történő beérkezését követő 3 hónapon belül a Lebonyolító utóellenőrzést végez.

(3) Az 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt fejlesztés esetén az ÉARFT kötelezettségvállalási ellenőrzést végez a kötelezettségvállalás teljesítésének negyedik évét követő 3 hónapon belül, és záró ellenőrzést végez a kötelezettségvállalás lejáratát követően legfeljebb 3 hónapon belül.

(4) A Támogató és a Lebonyolító a támogatás szabályszerű felhasználását az (1)–(3) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl is ellenőrizheti.

11. § (1) A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a támogatási igény benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a Lebonyolító döntése ellen a Támogató részére címezve, írásban kifogást nyújthat be, ha a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására és visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

(2) A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legfeljebb a kifogásolt intézkedéstől számított 60 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség.

(3) Amennyiben a kifogás elbírálásának ideje alatt a támogatási szerződés megkötésre kerül, azt a kifogásban foglaltak kivizsgálása iránti igényről való lemondásnak kell tekinteni.

(4) A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha

a) a kifogást a (2) bekezdés szerinti határidőn túl terjesztették elő,

b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elő,

c) a korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elő.

(5) A Támogató a beérkezett kifogást a Lebonyolító közreműködésével vizsgálja ki.

(6) A Támogató a részére elbírálásra megküldött kifogással kapcsolatban a következő döntéseket hozhatja:

a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról,

b) a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

(7) A Támogató a kifogás tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a kifogás benyújtóját és a Lebonyolítót. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye.

3. A központi pályázati rendszer támogatásának speciális szabályai

12. § (1) A Támogató a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti forrás terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt technológiai fejlesztést eredményező beruházáshoz új eszköz beszerzésére.

(2) A támogatási intenzitás legfeljebb 70% lehet.

(3) Elszámolható költségnek minősül a projekt költségének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47. §-a és 48. §-a, valamint 51. §-a szerinti bekerülési értéke. A pályázat keretein belül elszámolható költségnek minősül a jelzálogjog formájában nyújtott biztosíték esetén a jelzálogszerződés közokiratba foglalásának költsége.

(4) A kedvezményezettnek a támogatás ellenében foglalkoztatási és fenntartási kötelezettséget kell vállalnia.

(5) Foglalkoztatási kötelezettség keretében – a fenntartási kötelezettség mellett – a támogatásban részesített kedvezményezett arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatási szerződésben rögzített foglalkoztatotti többletlétszámot 2 éven át fenntartja. A foglalkoztatási kötelezettség meghatározásának alapját (bázislétszámot) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszám adja. A kötelezettség teljesítését leghamarabb a projekt befejezését követő hónapban, legkésőbb a projekt befejezését követő hatodik hónapban meg kell kezdeni (feltöltési időszak).

(6) A bázislétszám meghatározása során figyelemmel kell lenni az előirányzat korábbi évi forrásaiból, valamit egyéb forrásokból megítélt támogatásokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettségekre.

(7) A foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének mértékét a ténylegesen teljesült és a vállalt foglalkoztatotti többletlétszám hányadosának százalékban kifejezett értéke adja. Az egyes évek többletlétszáma alatt az adott év átlagos statisztikai állományi létszámának és a bázislétszámnak a különbségét kell érteni. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítése során az átlagos statisztikai állományi létszámban a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben alkalmazottak törtrészének felelnek meg. A foglalkoztatási kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vállalt többletlétszám a kötelezettség teljes időtartamára számított átlagban teljesül, és az egyes évek átlagos többletlétszáma a kötelezettség időtartamának minden évében meghaladja a szerződésben szereplő többletlétszám 60%-át.

(8) Fenntartási kötelezettség keretében a kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló projektek keretében létrehozott vagy beszerzett eszközök használati értékét meg kell őriznie, és az azok által nyújtani kívánt szolgáltatásokat – a szükséges karbantartási időszakokat leszámítva – az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartania. A fenntartási kötelezettség a projekt befejezését követő hónaptól számított 2 éven át tart. Amennyiben a kedvezményezett nem a projekt befejezését követő hónapban kezdi meg a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, a feltöltési időszak időtartamával a fenntartási kötelezettség meghosszabbodik.

13. § (1) Támogatásban az a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro vállalkozásnak minősülő pályázó részesülhet, amelynek beruházása a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségben fekvő, vidékies besorolású településen valósul meg, melyben az állandó népesség száma 2010. január 1-jén nem haladta meg az 5000 főt, vagy népsűrűsége 100 fő/km2-nél kevesebb volt.

(2) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a pályázatában bemutatott projekt megvalósítására az e rendelet alapján meghozott támogatói döntés időpontjáig az államháztartás alrendszereiből támogatást nyert.

14. § (1) A 12. § (1) bekezdése szerinti fejlesztésekhez kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható.

(2) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatás a kedvezményezett ezen tevékenységéhez kapcsolódjon, és a kedvezményezett nyilatkozzon arról, hogy az adott pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év alatt általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) A támogatás nyújtásakor az adott pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év alatt nyújtott csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti ellenőrzési kötelezettséget a Támogató teljesíti.

15. § (1) A Támogató pályázati felhívást készít és azt a kiválasztási szempontrendszerrel együtt az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a kormányzati portálon közzé teszi. A pályázati felhívás tartalmazza a támogatás igénylésének és felhasználásának részletes szabályait.

(2) *  A pályázatot a felhívás közzétételét követő 45 napon belül lehet személyesen vagy postai úton benyújtani a Kincstár területileg illetékes megyei szervezeteihez. Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot igazolható módon kell postára adni, és a pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidőn belül történő postára adást a pályázónak kell bizonyítania.

(3) Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

a) azt pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázatot határidőn túl nyújtották be, vagy

c) az (5) bekezdésben meghatározott hiánypótlásnak a kedvezményezett nem, vagy nem megfelelően tesz eleget vagy azt az (5) bekezdésben megadott határidőn túl nyújtja be.

(4) A pályázat érvénytelenségéről a Kincstár a (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a pályázat érkeztetését, a (3) bekezdés c) pontja esetén a hiánypótlás érkeztetést követő 10 napon belül írásban, igazolható módon tájékoztatja a pályázót.

(5) Az érvényes, de nem megfelelően benyújtott pályázat esetén a pályázót a pályázat érkeztetését követő 10 napon belül a Kincstár írásban, igazolható módon hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlás teljesítésére csak egyszer, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség.

(6) A pályázat befogadása időpontjának a pályázati egységcsomagnak hiánytalanul megfelelő pályázat beérkezésének időpontját, hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezési időpontját kell tekinteni. A pályázat befogadásáról a Kincstár írásban, igazolható módon tájékoztatja a pályázót.

16. § (1) A pályázatok értékelését és a támogatási döntések előkészítését a Támogató által kijelölt szakértői bizottság végzi. A szakértői bizottság legalább 3, legfeljebb 5 szavazati joggal rendelkező tagból, valamint tanácskozási joggal rendelkező tagokból áll. A szakértői bizottság a munkáját a maga által meghatározott ügyrend alapján végzi. A szakértői bizottság tagjai e minőségükben nem utasíthatók, és e tevékenységük ellátásáért külön díjazás nem illeti meg őket. A formailag és tartalmilag értékelt javaslatokról a szakértői bizottság döntési javaslatot és tartaléklistát készít. A szakértői bizottság javaslata alapján a források odaítéléséről a Támogató legkésőbb a pályázat befogadását követő 45 napon belül dönt.

(2) A Támogató a támogatott program alapadatait – a kedvezményezett nevét, a támogatott fejlesztés megnevezését, a fejlesztés megvalósulásának helyszínét, a fejlesztés összköltségét, a támogatás összegét – a döntéssel egyidejűleg a kormányzati portálon közzéteszi.

(3) A tartaléklista a befogadott, támogatásra javasolt, azonban forráshiány miatt támogatást nem nyert pályázatokat tartalmazza értékelés szerint rangsorolva.

(4) A Támogató a tartaléklistán szereplő pályázatok tárgyévi előirányzat terhére történő támogatásáról 2011. december 31-ig hoz döntést.

(5) A döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 45 napon belül a Támogató szerződést köt a kedvezményezettel.

(6) A támogatási szerződés mintáját a Kincstár készíti elő és jóváhagyás céljából megküldi a Támogató részére. A támogatási szerződés és módosításainak előkészítését, a támogatások folyósítását, valamint a felhasználás nyomon követésével, ellenőrzésével, a támogatási szerződések nem teljesítéséből adódó visszavont támogatásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatokat a Kincstár látja el.

(7) Amennyiben a kedvezményezett támogatási szerződésben rögzített azonosító adataiban változás lép fel, azt köteles a Támogató részére igazolható módon bejelenteni a Kincstár honlapján elérhető, a 2. melléklet szerinti adatváltozás-bejelentő formanyomtatvány segítségével. Ezen adatváltozások átvezetése a támogatási szerződés módosítását nem igényli.

(8) A kedvezményezett az azonosító adataiban bekövetkezett változásról a (7) bekezdés szerinti a formanyomtatvány két eredeti, kitöltött és aláírt példányának, és a változást igazoló, a módosítás szükségességét alátámasztó dokumentumoknak igazolható módon, a Kincstár részére történő megküldésével tájékoztatja a Támogatót. Ha a kedvezményezett bankszámlaszáma változik, az adatváltozás bejelentéséhez mellékletként csatolni kell az új bankszámlára vonatkozó, pénzforgalmi szolgáltató számára adott, a bank által leigazolt (záradékolt) beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó levelet is. A Kincstár a bejelentett adatváltozást ellenőrzi, majd a hiánytalanul beérkezett formanyomtatvány egy eredeti példányát mellékletekkel együtt írásban, igazolható módon továbbítja a Támogató felé. A kedvezményezett által megküldött adatváltozás bejelentő lapot és annak mellékleteit a Támogató és a Kincstár a támogatási szerződéssel együtt, ahhoz csatolva kezeli.

(9) A megítélt támogatási összeg csak a támogatási szerződés hatálybalépését követően folyósítható az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 124. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A támogatás a támogatási szerződésben rögzített ütemezésben az elszámolható költségekről szóló bizonylatok alapján, a pénzügyi teljesítést követően, utólagosan vehető igénybe. A kedvezményezett a projekt időtartama alatt felmerült, elszámolható költségekről szóló bizonylatait a Kincstárhoz nyújtja be. A támogatás folyósítását a kedvezményezettnek a projekt befejezését követő 60. napig, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kezdeményeznie kell. A kedvezményezett által benyújtott bizonylatok alapján a pénzügyi teljesítésnek a tárgyévet követő év június 30-ig meg kell történnie.

(10) A támogatott projekt megvalósítását a kedvezményezettnek legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig be kell fejeznie.

(11) A kedvezményezett a megítélt támogatás legfeljebb 50%-áig támogatási előlegben részesülhet az Ámr. 150. § (8) bekezdésében meghatározott szabályok alkalmazása mellett.

17. § (1) A támogatásban részesült projektek esetében legalább a támogatás 120%-ával megegyező összegű ingatlan jelzálogjog bejegyzésével, bank vagy más, garanciavállalásra jogosult intézmény garanciavállalásával kell biztosítékot nyújtani.

(2) A támogatás biztosítékaként bejegyzett jelzálogjog és az esetlegesen azt megelőző ranghelyekre bejegyzett jelzálogjogok összege együttesen nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 70%-át. A harmadik, vagy azt követő ranghelyekre felajánlott ingatlan jelzálogjogok elfogadhatóságáról a Támogató – az ingatlan értékesíthetősége, forgalmi értéke, valamint a felajánlott ranghelyet megelőző ranghelyeken bejegyzett jelzálogjogok összegének mérlegelését követően – a Kincstár szakmai véleményének figyelembevételével dönt. A jelzálogszerződés megkötése és a jelzálogszerződéshez kapcsolódóan benyújtott módosítási kezdeményezésekről szóló döntések meghozatala során az ingatlan forgalmi értékét három hónapnál nem régebbi, bejegyzett értékbecslő által kiállított értékbecslés alapján kell megállapítani.

(3) Ingatlan jelzálogjog formájában nyújtott biztosíték esetén a jelzálogszerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, valamint a jelzálogjoggal terhelt ingatlanra biztosítási szerződést kell kötni. A biztosítási szerződésben kedvezményezettként a Támogatót kell megjelölni.

(4) A garanciavállalásnak legalább a projekt megkezdésétől a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítését követő harmadik hónap végéig kell fennállnia. Ingatlan jelzálogjog biztosíték esetén a jelzálogjognak a Kincstár törlési nyilatkozatának kiadásáig kell fennállnia. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele a biztosítékok rendelkezésre állását – ingatlan jelzálogjog esetén a jelzálogjog bejegyzését – igazoló dokumentum Kincstárhoz történő benyújtása.

(5) Amennyiben a projekt záró ellenőrzése a vállalt kötelezettségek teljes körű teljesítését állapítja meg, a Kincstár a záró ellenőrzést követő 15 napon belül a nyújtott biztosítékok felszabadítása érdekében nyilatkozatot ad ki.

(6) A támogatási szerződésekhez kapcsolódóan nyújtott biztosítékok jogosultja a Támogató. A biztosítékokról szóló szerződésekben rögzíteni kell, hogy a biztosítékokról szóló szerződések és módosításaik aláírása, valamint a biztosítékok érvényesítése során a Támogató képviseletében a Kincstár jár el.

18. § (1) Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy használatba. A kedvezményezett által a Támogató részére küldött, jóváhagyást kérő kezdeményezésnek tartalmaznia kell annak ismertetését, hogy a kedvezményezett vagy más személy a támogatási szerződésben foglalt fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségeit milyen módon fogja a támogatással létrehozott vagyon elidegenítését, bérbe vagy használatba adását követően teljesíteni.

(2) Ha az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítése, bérbe vagy használatba adása a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül történik, akkor az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt összege visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének törlésére kerül sor. Ebben az esetben a támogatást a 19. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a Kincstár által vezetett, támogatási szerződésben megjelölt számla javára kell visszafizetni.

(3) Amennyiben a Támogató előzetes jóváhagyásával történő elidegenítésre, bérbe vagy használatba adásra a támogatási szerződésben vállalt fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségek más által történő átvállalásával kerül sor, úgy a támogatást nem kell visszafizetni az előirányzat javára.

(4) Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek jövőbeni – a Támogató által jóváhagyott módon történő – teljesítését részben vagy egészben más személy vállalja át, ennek tényét a támogatási szerződés módosításában rögzíteni kell. Amennyiben a támogatás ellenében vállalt kötelezettségek részlegesen kerülnek átvállalásra, a támogatási szerződés módosítását mind a kedvezményezett, mind pedig a kötelezettségeket részlegesen átvállaló személy aláírja, a kedvezményezettnek és az átvállalónak a kötelezettség átvállalásának arányában kell biztosítékot nyújtaniuk. Amennyiben a támogatás ellenében vállalt kötelezettségek teljes mértékben átvállalásra kerülnek, az átvállaló személy a támogatási szerződés kedvezményezettje helyébe lép, valamint az e rendeletben előírtak szerint biztosítékot nyújt.

(5) Amennyiben az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítésére, bérbe vagy használatba adására a Támogató előzetes jóváhagyásával kerül sor a támogatási szerződésben vállalt fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségek más által történő átvállalása nélkül, úgy az igénybe vett támogatást a 19. § (3) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni a Kincstár által vezetett, támogatási szerződésben megjelölt számla javára.

19. § (1) Az igénybe vett támogatás arányos része kamattal növelt összegének visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha

a) a vállalt fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes időtartamát tekintve csak részben, de 75%-ot meghaladó mértékben teljesül,

b) a foglalkoztatási kötelezettség a kötelezettség teljes időtartamát tekintve csak részben, de 60%-ot meghaladó mértékben teljesül, olyan módon, hogy a teljesítés mértéke a kötelezettség minden évében meghaladja a 60%-ot,

vagy

c) a jóváhagyott célkitűzés csak részben, de 75%-ot meghaladó mértékben valósul meg.

(2) Az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt összegének (3)–(5) bekezdés szerinti visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha

a) a projekt 21. § (3) bekezdése szerinti befejezésére nem kerül sor,

b) az elfogadott céltól eltérő projektet valósítanak meg,

c) a fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes időtartamát tekintve 75%-ot meg nem haladó mértékben teljesül,

d) a foglalkoztatási kötelezettség a kötelezettség bármelyik évében 60%-ot meg nem haladó mértékben teljesül,

e) a kedvezményezett az e rendelet szerinti, illetve a támogatási szerződésben rögzített visszatérítési, visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti,

f) a kedvezményezett vagy biztosítéka ellen végrehajtási eljárást kezdeményeztek vagy

g) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését megelőzően a kedvezményezett végelszámolása iránti eljárás veszi kezdetét, felszámolási, vagy egyéb, jogutód nélküli megszűnését eredményező eljárás indul.

(3) A kedvezményezett a támogatást és annak az Ámr.-ben foglaltak szerint a Kincstár által – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben foglaltakkal összhangban – előzetesen meghatározott kamatait a Támogató visszavonásról szóló döntésében foglaltak szerinti összegben és határidőben köteles visszafizetni.

(4) A visszavont támogatást és kamatait a Kincstár által vezetett, támogatási szerződésben megjelölt számlára, a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.

(5) Abban az esetben, ha a támogatás és kamatai befizetésére a (4) bekezdésben rögzített határidőn túl kerül sor, a kötelezettség teljes összegére a késedelembe esés napjától a 20. § szerinti részletfizetési kezdeményezés Kincstárhoz történő igazolható beérkezéséig, ilyen kezdeményezés hiányában a visszafizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat harmadával megegyező mértékű késedelmi kamatot kell felszámítani. A Kincstár a kedvezményezett által megküldött részletfizetési kérelmet szakmai véleményével ellátva továbbítja a Támogató felé.

(6) Az e rendelet által meghatározott visszatérítési vagy visszafizetési kötelezettség méltányossági okokból történő mérséklésére vagy elengedésére nincs lehetőség.

(7) Amennyiben e rendelet vagy a támogatási szerződés a kedvezményezett számára nem határoz meg határidőt, a Támogatóval és a Kincstárral való együttműködése keretében fennálló kötelezettségeit 30 napon belül kell teljesítenie. Az együttműködési kötelezettség határidőben való teljesítésének elmulasztása esetén a (2) bekezdés e) pontjában szereplő jogkövetkezményektől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a kedvezményezett az e rendeletben vagy támogatási szerződésben rögzített határidőtől – ennek hiányában a 30. naptól – számított 10 napon belül késedelmét kimenti. Ezen határidőt követően további igazolásnak helye nincs.

20. § (1) Amennyiben a 19. § (1) vagy (2) bekezdésében foglaltak szerinti visszavonásból adódó visszafizetési kötelezettség egy összegben történő teljesítése a kedvezményezett gazdálkodását súlyosan veszélyeztetné, a kedvezményezett 19. § (4) bekezdésében foglalt határidőn belül benyújtott kezdeményezése esetén lehetőség van a kötelezettség részletekben történő teljesítésére. A részletfizetési kezdeményezés elfogadásáról, valamint a törlesztés időbeli ütemezéséről a Támogató a Kincstár előzetes javaslata alapján dönt. A Támogató a részletfizetés engedélyezéséről szóló döntését a Kincstár tájékoztatásával egyidejűleg küldi meg a kedvezményezett részére.

(2) Gazdasági társaságok által teljesítendő visszafizetési kötelezettség akkor tekinthető a gazdálkodást súlyosan veszélyeztető mértékűnek, ha a kötelezettség összege a kedvezményezett utolsó lezárt évi nettó árbevételének 5%-át meghaladja.

(3) A törlesztési ütemezéshez kapcsolódóan meghozott döntése során a Támogató elfogadhat türelmi időszakot, a törlesztés futamideje azonban ezzel együtt sem haladhatja meg az Ámr. 127. § (7) bekezdése szerinti időtartamot.

(4) Részleges visszavonás esetén a visszafizetés ütemezését a támogatási szerződés módosításában kell rögzíteni. Teljes visszavonás esetén külön fizetési megállapodást kell kötni. A támogatási szerződés ilyen irányú módosításában illetve a fizetési megállapodásban szerepelnie kell, hogy a visszafizetési kötelezettség egyszeri, 30 napot meg nem haladó késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett összeg után a 19. § (5) bekezdése szerinti késedelmi kamat kerül a késedelem időtartamára felszámításra.

(5) A teljes fennálló tartozás esedékessé válik, és annak összegét a befizetés napjáig terjedő időszakra számított, a 19. § (5) bekezdése szerinti késedelmi kamat terheli, amennyiben az esedékességtől számított 30 napon belül a (4) bekezdés szerinti, kamattal növelt összegű részlet visszafizetésére nem kerül sor, vagy a kedvezményezett második alkalommal esik késedelembe.

(6) A részletfizetésről szóló szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele a 17. § szerinti és legalább a részletfizetési kérelem benyújtásának időpontjában fennálló visszafizetési kötelezettség 120%-ával megegyező összegű biztosíték nyújtása.

(7) Részletfizetésre vagy annak átütemezésére vonatkozóan a kedvezményezett csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet.

21. § (1) A támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzését a Kincstár végzi. Ellenőrzések lefolytatására a Támogató is jogosult. A Kincstár a pályázat benyújtásától a projekt lezárásáig tartó időszakban – a kedvezményezettel történt előzetes egyeztetést követően – bármikor végezhet helyszíni ellenőrzést. A fejlesztés megvalósítását követő 3 hónapon belül a kedvezményezett pénzügyi beszámolót nyújt be a Kincstárhoz. A beszámoló benyújtását követő 3 hónapon belül a Kincstár utóellenőrzést végez. Az utóellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben a kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy a fel nem használt támogatás igénybevételére az utóellenőrzést követően nem jogosult. A támogatási szerződés keretében vállalt kötelezettségek teljesítését a Kincstár a kötelezettségvállalási időtartam alatt évente ellenőrzi. A projekt záró ellenőrzését a kedvezményezett által vállalt, legkésőbb véget érő kötelezettségvállalás végét követő harmadik hónap végéig kell végrehajtani.

(2) Az ellenőrzések megállapításait a Kincstár a kedvezményezettel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti. A támogatás nem szerződésszerű felhasználása vagy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a Kincstár javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

(3) A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, jogerős hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott pénzügyi beszámolóját a Kincstár jóváhagyta, valamint a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént, és az utóellenőrzés során a Kincstár szerződésszerű teljesítést állapít meg.

(4) A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási szerződésben vállalt fenntartási és egyéb, a befejezést követő időszakra nézve vállalt kötelezettség a Kincstár által elfogadott módon teljesült. Amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítését állapítja meg a záróellenőrzés, a szükséges intézkedések megtételéről a Támogató dönt.

22. § (1) A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a Támogató felé írásban kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására és visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a pályázati felhívásba és a támogatási szerződésbe ütközik.

(2) A kifogás elbírálása során a 11. § (2)–(7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy ahol a 11. § (5) és (7) bekezdése Lebonyolítót említ, ott Kincstárt kell érteni.

4. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

24. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5–10. o.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelethez

A lebonyolítás céljából átadható előirányzat kerete

(forintban)
A B C D
1. Lebonyolítás céljára átadható előirányzat

2.
Lebonyolító Fejlesztési célra
felhasználható keret összege
Működési célra
felhasználható keret összege
Összesen
(D)=(B+C)
3. Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 56 000 000 840 000 56 840 000
4. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 145 073 200 4 486 800 149 560 000
5. Összesen 206 400 000

2. melléklet a 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelethez

Kedvezményezett neve:

Támogatási szerződés szám:

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ LAP * 

Melyik adat módosítására vonatkozik a kérelem A módosítani kívánt adat a hatályos támogatási szerződés szerint A módosítani kívánt új adat
Kedvezményezett neve
Kedvezményezett címe
Kedvezményezett adószáma
Kedvezményezett cégjegyzékszáma
Kedvezményezett számlavezető hitelintézete
Kedvezményezett számlaszáma
Egyéb * 

Kelt: ..............................

P. H.

..........................................
Kedvezményezett

A változások alátámasztását igazoló dokumentumok csatolása is szükséges az adatlaphoz.