A jogszabály mai napon ( 2024.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet

a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek

a) a sportfejlesztési program jóváhagyására - ideértve az abban meghatározott szakmai program módosítására, valamint a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbítására - irányuló kérelme elbírálásáért és

b) a támogatási igazolás kiadásáért.

2. § Az R.-ben meghatározott egyes támogatási jogcímekkel összefüggő, 1. §-ban meghatározott kérelmekkel kapcsolatos díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) *  Az igazgatási szolgáltatási díjat a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium mint a díj beszedésére jogosult szervezet 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlája javára kell megfizetni, ha az 1. §-ban meghatározott kérelem benyújtója

a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

b) a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület.

(2) Ha az 1. §-ban meghatározott kérelem benyújtója

a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet - ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is -,

b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet vagy

c) látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány,

az igazgatási szolgáltatási díjat annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, mint a díj beszedésére jogosult szervezet 2. mellékletben meghatározott számú fizetési számlája javára kell megfizetni, amelyik a kérelem elbírálásáról a határozatot meghozza és azt közli a kérelmezővel.

(3) *  E rendelet alkalmazásában jóváhagyást végző szervezet a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége.

4. § (1) A díj megfizetését az 1. §-ban meghatározott kérelem benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészével vagy ezek másolatával igazolni kell.

(2) Ha a kérelem alapján az R. 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezetnél több, egymástól a támogatási jogcímek alapján elkülönült hatósági eljárás indul, az egyes eljárásokra megállapított díjat minden eljárásra külön meg kell fizetni.

(3) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

5. § (1) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre harminc napon belül vissza kell téríteni.

(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a jóváhagyást végző szervezet a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(3) Hivatalból történő visszatérítés esetén a jóváhagyást végző szervezet a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonaton, a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészen vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

6. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiadására vonatkozó hatósági eljárásban

I. A rendelet 1. § a) pontjában meghatározott eljárásért - ide nem értve a sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program módosítására, valamint a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbítására irányuló kérelem alapján indult eljárást - fizetendő díj mértéke
A kérelem részét képező sportfejlesztési programban szereplő támogatási jogcím A sportfejlesztési program részét képező költségtervben meghatározott, igényelt támogatás összege Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
Képzéssel összefüggő feladatok támogatása 2 millió forintig 7 ezer forint
2-4 millió forint között 10 ezer forint
4 millió forint fölött 15 ezer forint
Személyi jellegű ráfordítás 20 millió forintig 10 ezer forint
20-30 millió forint között 15 ezer forint
30 millió forint fölött 20 ezer forint
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 50 millió forintig 15 ezer forint
50-100 millió forint között 25 ezer forint
100-200 millió forint között 35 ezer forint
200-500 millió forint között 50 ezer forint
500 millió forint fölött 100 ezer forint
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának 150 millió forintig 10 ezer forint
támogatása 150-250 millió forint között 15 ezer forint
250 millió forint fölött 20 ezer forint
Versenyeztetéssel összefüggő feladatok 40 millió forintig 10 ezer forint
támogatása 40-80 millió forint között 15 ezer forint
80 millió forint fölött 20 ezer forint
II. A rendelet 1. § b) pontjában meghatározott eljárásért fizetendő díj mértéke az I. pontban meghatározott mértékek 30%-a.
III. A rendelet 1. § a) pontjában meghatározott eljárásért fizetendő díj mértéke a támogatott szervezetnek a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program módosítására, valamint a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbítására irányuló kérelme esetén az I. pontban meghatározott mértékek 50%-a.

2. melléklet a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelethez * 

Látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége Fizetési számlaszám
Magyar Jégkorong Szövetség 11703006-20077576
Magyar Kézilabda Szövetség 10400126-49485049-54531081
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 10300002-20316431-70143285
Magyar Labdarúgó Szövetség 10300002-10473718-49020341
Magyar Vízilabda Szövetség 11991102-02110349