A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanokra, tűzvédelmi berendezésekre, híradó (hírközlő) eszközökre, szakfelszerelésekre, gépjárművekre és az azokkal kapcsolatban a hivatásos tűzoltóság által, térítés ellenében végezhető szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás) és a kapacitás kihasználását célzó hasznosításra (a továbbiakban: hasznosítás) terjed ki.

(2) E rendelet értelmében hasznosításnak minősül, ha az (1) bekezdésben megjelölt ingatlant nem a hivatásos tűzoltóság elhelyezésére, a tűzvédelmi berendezést, szakfelszerelést, gépjárművet nem tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa-elhárítási tevékenységhez, illetve az ezekkel kapcsolatos felkészítésre, készenlétre, továbbá rendeltetésszerű működéshez szükséges karbantartásra, javításra és felújításra használják.

2. § A hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlant vagy annak meghatározott részét csak akkor lehet a hasznosítási célra használni, ha

a) az a hivatásos tűzoltóság folyamatos szolgálatellátást nem akadályozza,

b) a hivatásos tűzoltóság személyi állományának elhelyezése a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek elhelyezési szabályzatában foglaltaknak megfelelően biztosított,

c) a rendeltetéstől eltérő használat esetén a hatósági engedélyezés, bejelentés jogszabályban foglaltaknak megfelelően megtörtént,

d) az a tűzoltóság részére jogszabályban előírt készenléti vonulós szerek, kötelező raktári készletek, kiegészítő berendezések elhelyezési feltételeit károsan nem befolyásolja.

3. § (1) Tűzvédelmi berendezéseket és híradó (hírközlő) eszközöket csak akkor lehet hasznosítani vagy azokkal szolgáltatást végezni, ha az a hivatásos tűzoltóságok folyamatos működését, riaszthatóságát és hírforgalmazását nem akadályozza.

(2) A készenlétben tartott gépjárműveket és szakfelszereléseket csak akkor lehet hasznosítani vagy azokkal szolgáltatást végezni, ha azok folyamatosan riaszthatók, valamint az eltérő célra használt gépjárművek és szakfelszerelések az illetékességi területet nem hagyják el.

(3) Amennyiben előre látható, hogy a vállalt tevékenység leállítási ideje technikai, technológiai okokból következően az előírt riasztási időt jelentősen meghaladja, úgy előre gondoskodni szükséges - a járművek meghibásodásához hasonlóan - a más területekről történő kiváltásáról.

4. § (1) Tűzvédelmi berendezést, gépjárművet és szakfelszerelést csak az előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkező kezelőszemélyzettel együtt - műszaki és munkavédelmi feltételeknek megfelelő állapotban - lehet hasznosítás céljából használatba adni.

(2) A 3. §-ban meghatározottak hasznosításáról, szolgáltatás végzéséről - az igénybevétel időpontjának, várható időtartamának és az igénybe vett szakfelszerelés riasztási módjának meghatározásával - a hivatásos tűzoltóságnak tájékoztatni kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (a továbbiakban: területi szerv) ügyeletét.

(3) A hasznosítást, vagy szolgáltatás végzését a szerződés feltételeit tartalmazó írásos kérelemre - a területi szerv vezetője előzetes írásbeli hozzájárulásával - a hivatásos tűzoltóság vezetője engedélyezi.

(4) A hasznosítás vagy a szolgáltatás feltétele a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (a továbbiakban: központi szerv) vezetője által rendszeresített minta alapján megkötött írásbeli szerződés.

(5) A hasznosítás, szolgáltatásnyújtás szerződéses feltételeit, ellenértékét az önköltség-számítás szabályaira figyelemmel a megállapodást kötő központi, vagy területi szerv vezetője határozza meg.

(6) A hasznosítás, szolgáltatásnyújtás ellenértékét úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi egyenleg az állami költségvetés, illetve a megállapodást kötő központi, vagy területi szerv számára többletet tartalmazzon.

5. § (1) A szolgáltatások körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A hivatásos tűzoltóság nem végezhet saját illetékességi területén olyan szolgáltatást, amelynek tekintetében hatósági, szakhatósági tevékenységet végez. A hivatásos tűzoltóság nem végezhet saját illetékességi területén az 1. melléklet 6., 17., 18. pontjában szereplő szolgáltatást, valamint a tűzátjelzések fogadását nem végezheti szolgáltatásként, amennyiben a tűzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő.

(3) A hivatásos tűzoltóság csak olyan szolgáltatást végezhet, amely nem akadályozza az alapvető feladatainak ellátását és a folyamatos szolgálatellátást.

(4) A hasznosítás céljából történő igénybevételt - ha azt a szolgálati érdek szükségessé teszi - a területi szerv ügyeletének vagy az engedélyező hivatásos tűzoltóság vezetőjének utasítására azonnal be kell fejezni vagy fel kell függeszteni.

6. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 42/2011. (XI. 30.) BM rendelethez

A hivatásos tűzoltóságok által térítés ellenében végezhető szolgáltatások köre

1. Állatmentés;

2. Darázs- és méhraj befogása, eltávolítása;

3. Daruzás;

4. Épületek, építmények bontási munkálatai;

5. Fakivágás, gallyazás;

6. Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése;

7. Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése;

8. Légzőpalackok töltése;

9. Magasban végzett munka végrehajtása;

10. Mozgásképtelen gépjárművek mozgatása, szállítása;

11. Oktatás, oktatásszervezés;

12. Rendezvények tűzvédelmi biztosítása;

13. Rendezvényszervezés, rendezvényen való részvétel;

14. Tárgykiemelés;

15. Teherfuvarozás;

16. Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete, továbbá tűz- és hibaátjelzést fogadó berendezések felügyelete;

17. Tűzoltótömlők nyomáspróbázása;

18. Tűzcsap és tűzi-víz tároló medence ellenőrzés, karbantartás;

19. A tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanrészek eseti bérbeadása;

20. Vízeltávolítás, vízszállítás.