A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  A büntetés-végrehajtási szervezetet – a Kormány és az önálló szabályozó szervek kivételével –

a) a központi államigazgatási szervek,

b) a honvédelmi szervezet

[a továbbiakban az a) és b) pontban meghatározottak együtt: Kedvezményezett] részére a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli.

(1a) *  E rendelet hatálya

a) az autonóm államigazgatási szervekre,

b) *  azon állami tulajdonú gazdasági társaságokra, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti többségi befolyást gyakorol, valamint

c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-ában meghatározott szervekre

abban az esetben terjed ki, ha a Központi Ellátó Szerv felé igénybejelentéssel élnek. Ezen szervezetekre e rendeletnek a Kedvezményezettekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem áll fenn kötelezettségük a Központi Ellátó Szerv megkeresésére.

(1b) *  E rendeletet nem kell alkalmazni a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VBÜ rendelet) 1. § (6) bekezdés f) pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a VBÜ rendelet 1. § (8) bekezdése szerinti, a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog tekintetében, feltéve, hogy a VBÜ rendelet 1. § (1) bekezdésében kijelölt központi beszerző szerv a VBÜ rendelet szerinti eljárási cselekményei megtétele, illetve döntések meghozatala előtt a VBÜ rendelet 1. § (12) bekezdése szerinti előzetes egyeztetések eredményeképpen erről szóló döntést hozott. Az ilyen beszerzést az érintett szervezet a VBÜ rendelet szerinti Portálon kezdeményezi.

(1c) *  E rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó (1) és (1a) bekezdésben nem szereplő egyéb szervezetre abban az esetben terjed ki, ha a Központi Ellátó Szerv felé igénybejelentéssel él (a továbbiakban: önként csatlakozó szervezet). Az önként csatlakozó szervezetre e rendeletnek a Kedvezményezettekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem áll fenn kötelezettsége a Központi Ellátó Szerv megkeresésére. Az önként csatlakozó szervezet ellátására a Központi Ellátó Szerv kötelezettsége nem terjed ki, azt szabad kapacitásai terhére végezheti.

(2) *  A Kedvezményezett ellátása az ellátási megállapodással érintett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – kizárólag a Központi Ellátó Szerv útján valósul meg. Az ellátási kötelezettség – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nettó 100 000 forintot (a továbbiakban: ellátási kötelezettség minimális értéke) elérő vagy meghaladó igényekre terjed ki.

(2a) *  A Kedvezményezett a hulladékgazdálkodás tevékenységi körbe tartozó szolgáltatásnak a Központi Ellátó Szerv útján történő igénybevételére az ellátási kötelezettség minimális értékére tekintet nélkül kötelezett.

(2b) *  A Kedvezményezett igénybejelentését a Kbt. 16. § (1)–(3) bekezdésében és a 19. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel teszi meg.

(3) * 

(3a) *  Az e rendelet szerinti ellátási kötelezettség nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek értéke meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt.

(3b) *  E rendelet hatálya nem terjed ki a központi költségvetésről szóló törvény szerinti Kormányfői protokoll kiadási előirányzat terhére elszámolt termékek és szolgáltatások beszerzésére.

(4) A Kedvezményezett által igényelt termékek és szolgáltatások kapcsán vizsgálni kell, hogy annak előállítása a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében történő előállítás keretei között biztosítható minőségi és mennyiségi korlátok mellett megvalósítható-e. Amennyiben a Központi Ellátó Szerv nyilatkozata alapján valamely oknál fogva a kötelezettségét nem vagy csak részben képes teljesíteni, a Kedvezményezett jogosult a termékek és szolgáltatások egészének vagy a Központi Ellátó Szerv által nem biztosított részének beszerzésére.

(5) A Kormány a Központi Ellátó Szerv feladatainak ellátására a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát jelöli ki. A Központi Ellátó Szerv végzi és koordinálja az ellátási tevékenységet.

(6) *  E rendelet alkalmazásában uniós közbeszerzési értékhatáron a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értékhatárt kell érteni.

(7) Ellátási kötelezettség teljesítésében kizárólag az a büntetés-végrehajtási szerv vehet részt, amelynek nem áll fenn köztartozása, és megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartási törvényben meghatározott feltételeinek.

(8) *  A Kedvezményezett – az eseti igénybejelentések kivételével – köteles minden negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig a következő negyedév ellátási igényeit megküldeni.

2. Az uniós közbeszerzési értékhatárok alatti ellátás * 

2. § *  Az uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de az ellátási kötelezettség minimális értékét elérő vagy meghaladó beszerzések körében a Központi Ellátó Szerv által kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság az ellátást ellenérték fejében, az igények felmerülésekor, a Központi Ellátó Szervvel kötött keretszerződések szabályai szerint teljesíti.

3. § (1) *  A Kedvezményezett köteles az uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de az ellátási kötelezettség minimális értékét elérő vagy meghaladó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó igényeivel a Központi Ellátó Szervhez fordulni. A megkeresésben meg kell határozni az igényelt termék vagy szolgáltatás mennyiségét, pontos műszaki tartalmát, paramétereit, minőségét, valamint a teljesítés helyét és a teljesítési határidőt. Ruházatra vonatkozó ellátási igény esetén a megkeresésben meg kell határozni a termékek méret szerinti megoszlását vagy a méretszortimentjét.

(2) *  A Központi Ellátó Szerv köteles az igény alapján az azt teljesítő, fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságot a velük kötött keretszerződések szabályai szerint 10 munkanapon belül kijelölni, és erről a Kedvezményezettet értesíteni, valamint részére az árajánlatot megküldeni vagy az 1. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot megtenni. A kijelölésre vagy a nem teljesíthetőségre nyitva álló időtartam a pontos, minden feltételre kiterjedő – így abból az igény teljesíthetőségét megállapítható – műszaki leírás rendelkezésre állásának időpontjától kezdődik.

(2a) *  Ha a megkeresés nem felel meg az (1) bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek, a Központi Ellátó Szerv az igénybejelentést a beérkezését követő 5 munkanapon belül hiánypótlásra visszaküldi a Kedvezményezett részére. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlási felhívásnak 10 munkanapon belül nem tesz eleget, a Központi Ellátó Szerv az igényt érdemi ügyintézés nélkül lezárja, ez a Kedvezményezettet nem mentesíti az ellátási igény ismételt benyújtásának kötelezettsége alól.

(3) *  A kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság köteles az igény alapján a kijelöléstől számított 10 munkanapon belül a Kedvezményezett részére ajánlatot tenni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a termék vagy szolgáltatás műszaki leírását, paramétereit, minőségét, az igényben meghatározott feltételektől való esetleges eltérést, az egységárakat és az ellenértéket. A Kedvezményezett kérése esetén mintadarab is készíthető vagy technológiai leírás is bemutatható. A Kedvezményezett – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság ajánlatát elfogadni, az igény és az elfogadott ajánlat alapján, annak megérkezésétől számított 15 munkanapon belül szerződést kötni. A szerződés megkötésére az ajánlati kötöttség időtartama alatt kerülhet sor. Ha ezen időtartam alatt a szerződéskötésre nem kerül sor, a Kedvezményezett az ellátási igényt ismételten köteles benyújtani.

(4) *  Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag minőségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságot kijelölni, akkor az ellátási igény megérkezésétől számított 10 napon belüli időpontra a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A szerződéses ajánlatot a Kedvezményezett jogosult elutasítani, amennyiben jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott előírással alátámasztottan bizonyítja a Központi Ellátó Szervnek az általa elvárt minőséghez fűződő különös indokait. Ez esetben a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(4b) *  Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyalás eredményeként a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadja, a termék előállítására vagy a szolgáltatás nyújtására kijelölt, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társasággal a (3) bekezdés szerint szerződés kerül megkötésre. A tárgyalás eredménytelensége esetén a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(5) *  A Kedvezményezett jogosult a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság ajánlatát elutasítani, ha a Központi Ellátó Szervnek az árajánlat beérkezését követő 8 munkanapon belül hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást – az igényben meghatározott minimális műszaki tartalommal és paraméterekkel, valamint teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezőbb módon – beszerezni.

(5a) *  Ha a beszerzés részben vagy egészben európai uniós forrásból vagy egyéb nemzetközi együttműködésből származó támogatás felhasználásával történik, az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Kedvezményezett jogosult a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság ajánlatát elutasítani, ha a Központi Ellátó Szervnek az árajánlat beérkezését követő 8 munkanapon belül hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást – az igényben meghatározott minimális műszaki tartalommal és paraméterekkel, valamint teljesítési határidővel azonosan vagy annál kedvezőbb módon – beszerezni.

(6) *  A Kedvezményezett az ellátással kapcsolatos minőségi vagy mennyiségi kifogásait, reklamációit elektronikus úton, a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság részére küldi meg.

3. Az uniós közbeszerzési értékhatárok alatti ellátás ellenértéke * 

4. § (1) A Központi Ellátó Szerv a termékek és szolgáltatások biztosítására a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokkal keretszerződést köt.

(2) A fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság a keretszerződés szabályai szerint jelölhető ki ajánlat tételére.

(3) A termékek átadását és a szolgáltatásokat a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság közvetlenül a Kedvezményezett számára teljesíti.

(4) Az ellátás ellenértékét a Kedvezményezett a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság számára az általa kibocsátott számla alapján közvetlenül megtéríti, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4. Az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó közszolgáltatási ellátás * 

5. § (1) *  A Központi Ellátó Szerv az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igények körében az ellátást köteles a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően, rendszerbe foglalt eljárás szerint, természetbeni ellátásként, tárgyévi előirányzata keretein belül nyújtani.

(2) *  A Kedvezményezett éves igénybejelentés esetén az igénybejelentéssel egyidejűleg megküldi a lehívások éves ütemezését, és az ellátási megállapodás alapján kötelezettséget vállal az abban szereplő mennyiségek lehívására a megállapodásban rögzített eltérítési lehetőség fegyelembevételével.

6. § (1) *  A Kedvezményezett köteles az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó tervezett igényeivel a Központi Ellátó Szervhez ajánlatért fordulni tárgyév január 20-áig. A megkeresésben meg kell határozni az igényelt termék vagy szolgáltatás mennyiségét, minimális műszaki tartalmát, paramétereit, minőségét, valamint a teljesítés helyét és a teljesítési határidőt.

(1a) *  A (2)–(4b) bekezdés szerinti határidők a hiánytalanul benyújtott, az (1) bekezdésnek megfelelő igénybejelentés esetében alkalmazandóak. Az (1) bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek nem megfelelő igénybejelentés esetén a 3. § (2a) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(1b) *  Hiánypótlás esetén az eljárás lefolytatására a 7. § (2) bekezdése szerinti határidők alkalmazandóak azzal, hogy a határidők kezdő napja a hiánypótlás teljesítését követő nap.

(2) A Központi Ellátó Szerv köteles az igények alapján tárgyév február 20-áig ajánlatot tenni vagy az 1. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot megtenni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a termék vagy szolgáltatás műszaki leírását, paramétereit, minőségét, az igényben meghatározott feltételektől való esetleges eltérést, az egységárakat és az ellenértéket. A Kedvezményezett kérése esetén mintadarab is készíthető vagy technológiai leírás is bemutatható.

(3) *  A Kedvezményezett – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadni, és a Központi Ellátó Szervvel a megkeresés és az elfogadott ajánlat alapján tárgyév március 20-áig ellátási megállapodást kötni. Ha a jelen bekezdésben meghatározott határidőig a Kedvezményezett az árajánlat elfogadásáról nem nyilatkozik, vagy az ellátási megállapodást nem köti meg, a Központi Ellátó Szerv az ellátási megállapodás megkötésétől és az ellátási igény teljesítésétől eláll.

(4) *  Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag minőségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására, akkor tárgyév február 5-éig a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A szerződéses ajánlatot a Kedvezményezett jogosult elutasítani, amennyiben jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott előírással alátámasztottan bizonyítja a Központi Ellátó Szervnek az általa elvárt minőséghez fűződő különös indokait. Ez esetben a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(4b) *  Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyalás eredményeként a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadja, az ellátási megállapodást tárgyév március 20-áig kötelesek megkötni. A tárgyalás eredménytelensége esetén a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(5) * 

(6) * 

(7) A Kedvezményezett jogosult a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elutasítani, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a Központi Ellátó Szerv által meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel, minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan, vagy annál kedvezőbb módon beszerezni.

7. § (1) *  Ha a Kedvezményezettnél előre nem tervezett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó, az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igény merül fel tárgyév során, akkor köteles az igénnyel haladéktalanul a Központi Ellátó Szervhez fordulni.

(2) A 6. §-ban meghatározott eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával

a) a Felek 60 napon belül az ellátási megállapodást megkötik, vagy

b) a Kedvezményezett az ajánlattételtől számított 30 napon belül a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elutasítja, vagy

c) a Központi Ellátó Szerv az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot 30 napon belül kiadja.

(3) *  A 6. §-ban meghatározott eljárási szabályok alkalmazása esetén, ha

a) a felek az ellátási megállapodást a Kedvezményezett hibájából 2 hónapon belül nem kötik meg, vagy

b) a Kedvezményezett az ajánlattételtől számított 30 napon belül a Központi Ellátó Szerv ajánlata tekintetében nem nyilatkozik,

a Központi Ellátó Szerv az ellátási megállapodás megkötésétől és az ellátási igény teljesítésétől eláll.

5. * 

8. § * 

6. Ellátási megállapodás

9. § *  (1) A Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett között létrejött ellátási megállapodás tárgya a Kedvezményezett uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényéhez kapcsolódó közbeszerzésnek a Központi Ellátó Szerv általi, a Kedvezményezett nevében és javára történő lefolytatása.

(2) A Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett között létrejött ellátási megállapodás tartalmazza különösen

a) a felek azonosító adatait,

b) az igényelt termékeket és szolgáltatásokat, azok mennyiségét, méret szerinti megoszlását,

c) az igényelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó műszaki tartalmat és paramétereket, minőséget,

d) az igényelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó egységárakat, a Kbt. szerinti becsült értéket,

e) a teljesítés helyét, idejét,

f) az ellátáshoz szükséges források Központi Ellátó Szerv részére történő rendelkezésre bocsátását,

g) a teljesítés részletes feltételeit,

h) a Kedvezményezett által kiállított fedezetigazolást,

i) a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a bíráló bizottságba delegált közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag megnevezését, és a delegált tag nyilatkozatát arról, hogy a delegálást elfogadja, és a bíráló bizottság munkájában a közbeszerzési eljárás során részt vesz.

10. § (1) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv hibás vagy késedelmes teljesítése miatt a Kedvezményezett az ellátási megállapodástól eláll, az elállással érintett ellátási megállapodásban rögzített ellátási igény teljesítése érdekében – az e rendelet szerinti ellátási kötelezettségre vonatkozó eljárási rend ismételt alkalmazása nélkül – beszerzést valósíthat meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazható abban az esetben is, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős.

(3) *  A 7. § (3) bekezdése szerinti elállás estén az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható, és az ellátási igényt ismételten be kell nyújtani.

7. Kapcsolat a központosított közbeszerzési rendszerrel

11. § *  (1) A Kedvezményezett köteles

a) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet] szerinti központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, valamint

b) a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe

egyaránt tartozó igényeivel (a továbbiakban együtt: kiemelt termékek) a Központi Ellátó Szervhez ajánlatért fordulni.

(2) A kiemelt termékek tekintetében a Kedvezményezett a központosított közbeszerzési rendszerben támasztott minimális műszaki tartalomnál és paramétereknél, valamint teljesítési határidőnél és ajánlati kötöttségnél magasabb követelményeket nem támaszthat.

(3) Ha a Központi Ellátó Szerv e rendelet szabályai szerint képes a kiemelt termékekre vonatkozó ellátási igényt – a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában leírt feltételnek megfelelően – teljesíteni, vagy a központi beszerző szervezet nem rendelkezik a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában hatályos keretszerződéssel, keretmegállapodással vagy dinamikus beszerzési rendszerrel, akkor az e rendelet szerinti ellátási kötelezettség a kiemelt termékek tekintetében a központosított közbeszerzési rendszerhez képest elsőbbséget élvez, és a Központi Ellátó Szerv

a) az uniós közbeszerzési értékhatár alatti ellátási kötelezettségét a 2. és 3. alcímben foglaltak szerint teljesíti,

b) az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó ellátási kötelezettségét a 4. alcímben foglaltak szerint teljesíti azzal, hogy a 6. § (4) bekezdése a kiemelt termék vonatkozásában nem alkalmazható.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a Kedvezményezett – a 3. § (5) bekezdésétől, valamint a 6. § (7) bekezdésétől eltérően – akkor jogosult a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elutasítani, ha a Központi Ellátó Szerv által meghatározott ellenértéknél kedvezőbb ellenértéken tudja a kiemelt termékeket a központosított közbeszerzési rendszerben beszerezni.

8. Adatkezelés és ellenőrzés

12. § (1) A Felek kötelesek valamennyi, az ellátási folyamat során keletkezett dokumentumot 10 évig megőrizni.

(2) *  A Kedvezményezettet irányító miniszter által vezetett minisztérium – ennek hiányában a Kedvezményezettet irányító szerv vagy annak gazdasági szervezeti feladatai ellátó költségvetési szerv – belső ellenőrzési szervezeti egysége a Kedvezményezettektől történő adatbekérések alapján évente utólag ellenőrzi, hogy a Kedvezményezettnek a 3. § (4) és (5) bekezdésében, a 6. § (4) és (7) bekezdésében vagy a 7. § (2) bekezdésében foglaltakra alapozott elutasítása, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti elállása az e rendeletben foglaltaknak megfelelt, illetve, hogy az egyéb beszerzés nem az e rendelet indokolatlan mellőzésével történt.

(3) Az ellenőrzés kiterjed a 13. § (1) bekezdésben foglaltak vizsgálatára is.

(4) *  A honvédelmi szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az 1. § (1a) bekezdésében foglalt szervezetek kivételével a Kedvezményezett a BM rendeletben meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan köteles a tárgyévet követő év június 30-áig az irányító miniszternek megküldeni az 1. mellékletben meghatározott adatokat.

(5) *  A Központi Ellátó Szerv jogosult a kedvezőbb ár benyújtására és a teljesítési határidők el nem fogadására tekintettel engedélyezett saját hatáskörben történő beszerzések megvalósulásának jogszerűsége ellenőrzése céljából a Kedvezményezettet adatszolgáltatás-kéréssel megkeresni. A Kedvezményezett az adatszolgáltatás-kérésnek a megkeresés kézhez vételétől számított 5 napon belül köteles eleget tenni.

13. § (1) *  A Kedvezményezett beszerzési tevékenységének szervezése nem irányulhat arra, hogy a beszerzései e rendelet szabályainak megkerülése céljából ne érjék el az ellátási kötelezettség minimális értékét, továbbá arra, hogy a teljesítési határidő meghatározása során figyelmen kívül hagyja a Központi Ellátó Szerv beszerzését meghatározó, az e rendeletben, valamint a további jogszabályokban meghatározott eljárások időigényét.

(2) * 

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(4) * 

1. melléklet a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelethez * 

1. Kedvezményezett neve;

2. A nyilatkozattal érintett időszak (év, hónap, nap);

3. (Köz)beszerzés konkrét tárgya;

4. (Köz)beszerzés mennyisége (mértékegység megadásával);

5. (Köz)beszerzés teljes értéke (nettó Ft);

6. (Köz)beszerzés ideje (év, hónap);

7. *  (Köz)beszerzés fajtája [(Köz)beszerzési eljárás fajtája, fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások beszerzése, Kbt. egyéb kivételi körébe tartozó beszerzés, stb.];

8. (Köz)beszerzési eljárás fajtája, fogvatartottaktól történt beszerzés, Kbt. egyéb kivételi körébe tartozó beszerzés, stb.;

9. Amennyiben nem az e rendelet alapján történt a beszerzés, ennek okát a Kedvezményezett röviden indokolja meg, és nyilatkozzon, hogy a Központi Ellátó Szervtől történő árajánlat kérésre sor került-e;

10. Dátum;

11. Nyilatkozattételre jogosult személy neve, beosztása.