A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  A büntetés-végrehajtási szervezetet - a Kormány, a kormánybizottságok, az önálló szabályozó szervek kivételével, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, az egészségügy területén működő országos intézetek, valamint az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szociális intézmények, a tankerületi központok, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban együtt: Kedvezményezett) részére, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli. E rendelet hatálya az autonóm államigazgatási szervekre abban az esetben terjed ki, amennyiben a Központi Ellátó Szerv felé igénybejelentéssel élnek. A Központi Ellátó Szerv megkeresésére az autonóm államigazgatási szerveknek kötelezettségük nem áll fenn.

(2) *  A Kedvezményezett ellátása az ellátási megállapodással érintett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - kizárólag a Központi Ellátó Szerv útján valósul meg. Az ellátási kötelezettség - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a nettó 100 000 forintot (a továbbiakban: ellátási kötelezettség minimális értéke) elérő vagy meghaladó igényekre terjed ki.

(2a) *  A Kedvezményezett a hulladékgazdálkodás tevékenységi körbe tartozó szolgáltatásnak a Központi Ellátó Szerv útján történő igénybevételére az ellátási kötelezettség minimális értékére tekintet nélkül kötelezett.

(3) *  E rendelet hatálya nem terjed ki azokra a szervekre, amelyek ellátása a BM rendelet alapján valósul meg.

(3a) *  E rendelet hatálya nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek értéke meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt.

(3b) *  E rendelet hatálya nem terjed ki a központi költségvetésről szóló törvény szerinti Kormányfői protokoll kiadási előirányzat terhére elszámolt termékek és szolgáltatások beszerzésére.

(4) A Kedvezményezett által igényelt termékek és szolgáltatások kapcsán vizsgálni kell, hogy annak előállítása a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében történő előállítás keretei között biztosítható minőségi és mennyiségi korlátok mellett megvalósítható-e. Amennyiben a Központi Ellátó Szerv nyilatkozata alapján valamely oknál fogva a kötelezettségét nem vagy csak részben képes teljesíteni, a Kedvezményezett jogosult a termékek és szolgáltatások egészének vagy a Központi Ellátó Szerv által nem biztosított részének beszerzésére.

(5) A Kormány a Központi Ellátó Szerv feladatainak ellátására a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát jelöli ki. A Központi Ellátó Szerv végzi és koordinálja az ellátási tevékenységet.

(6) *  E rendelet alkalmazásában közbeszerzési értékhatárok alatti ellátási igényen a költségvetési törvényben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ellátási igényt, közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényen valamennyi, az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényt kell érteni.

(7) Ellátási kötelezettség teljesítésében kizárólag az a büntetés-végrehajtási szerv vehet részt, amelynek nem áll fenn köztartozása, és megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartási törvényben meghatározott feltételeinek.

2. Közbeszerzési értékhatárok alatti ellátás

2. § A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de az ellátási kötelezettség minimális értékét elérő vagy meghaladó beszerzések körében a Központi Ellátó Szerv által kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság az ellátást ellenérték fejében, az igények felmerülésekor, a Központi Ellátó Szervvel kötött keretszerződések szabályai szerint teljesíti.

3. § (1) *  A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de az ellátási kötelezettség minimális értékét elérő vagy meghaladó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó igényeivel a Központi Ellátó Szervhez fordulni. A megkeresésben meg kell határozni az igényelt termék vagy szolgáltatás mennyiségét, minimális műszaki tartalmát, paramétereit, minőségét, valamint a teljesítés helyét és a teljesítési határidőt.

(2) A Központi Ellátó Szerv köteles az igény alapján az azt teljesítő, fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságot a velük kötött keretszerződések szabályai szerint 10 napon belül kijelölni, és erről a Kedvezményezettet értesíteni vagy az 1. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot megtenni.

(3) A kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság köteles az igény alapján a kijelöléstől számított 10 napon belül a Kedvezményezett részére ajánlatot tenni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a termék vagy szolgáltatás műszaki leírását, paramétereit, minőségét, az igényben meghatározott feltételektől való esetleges eltérést, az egységárakat és az ellenértéket. A Kedvezményezett kérése esetén mintadarab is készíthető vagy technológiai leírás is bemutatható. A Kedvezményezett - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - köteles a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság ajánlatát elfogadni, az igény és az elfogadott ajánlat alapján, annak megérkezésétől számított 10 napon belül szerződést kötni.

(4) *  Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag minőségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságot kijelölni, akkor az ellátási igény megérkezésétől számított 10 napon belüli időpontra a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A szerződéses ajánlatot a Kedvezményezett jogosult elutasítani, amennyiben jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott előírással alátámasztottan bizonyítja a Központi Ellátó Szervnek az általa elvárt minőséghez fűződő különös indokait. Ez esetben a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(4b) *  Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyalás eredményeként a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadja, a termék előállítására vagy a szolgáltatás nyújtására kijelölt, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társasággal a (3) bekezdés szerint szerződés kerül megkötésre. A tárgyalás eredménytelensége esetén a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(5) *  A Kedvezményezett jogosult a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság ajánlatát elutasítani, ha a Központi Ellátó Szervnek hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást - az igényben meghatározott minimális műszaki tartalommal és paraméterekkel, valamint teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezőbb módon - beszerezni.

3. Közbeszerzési értékhatárok alatti ellátás ellenértéke

4. § (1) A Központi Ellátó Szerv a termékek és szolgáltatások biztosítására a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokkal keretszerződést köt.

(2) A fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság a keretszerződés szabályai szerint jelölhető ki ajánlat tételére.

(3) A termékek átadását és a szolgáltatásokat a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság közvetlenül a Kedvezményezett számára teljesíti.

(4) Az ellátás ellenértékét a Kedvezményezett a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság számára az általa kibocsátott számla alapján közvetlenül megtéríti, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4. Közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó közszolgáltatási ellátás

5. § (1) A Központi Ellátó Szerv a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igények körében az ellátást köteles a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően, rendszerbe foglalt eljárás szerint, természetbeni ellátásként, tárgyévi előirányzata keretein belül nyújtani.

(2) * 

6. § (1) A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó tervezett igényeivel a Központi Ellátó Szervhez ajánlatért fordulni tárgyév január 20-áig. A megkeresésben meg kell határozni az igényelt termék vagy szolgáltatás mennyiségét, minimális műszaki tartalmát, paramétereit, minőségét, valamint a teljesítés helyét és a teljesítési határidőt.

(2) A Központi Ellátó Szerv köteles az igények alapján tárgyév február 20-áig ajánlatot tenni vagy az 1. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot megtenni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a termék vagy szolgáltatás műszaki leírását, paramétereit, minőségét, az igényben meghatározott feltételektől való esetleges eltérést, az egységárakat és az ellenértéket. A Kedvezményezett kérése esetén mintadarab is készíthető vagy technológiai leírás is bemutatható.

(3) A Kedvezményezett - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - köteles a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadni és a Központi Ellátó Szervvel a megkeresés és az elfogadott ajánlat alapján tárgyév március 20-áig ellátási megállapodást kötni.

(4) *  Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag minőségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására, akkor tárgyév február 5-éig a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A szerződéses ajánlatot a Kedvezményezett jogosult elutasítani, amennyiben jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott előírással alátámasztottan bizonyítja a Központi Ellátó Szervnek az általa elvárt minőséghez fűződő különös indokait. Ez esetben a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(4b) *  Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyalás eredményeként a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadja, az ellátási megállapodást tárgyév március 20-áig kötelesek megkötni. A tárgyalás eredménytelensége esetén a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(5) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag mennyiségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására, akkor tárgyév február 5-éig a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A tárgyalási ajánlatot a Kedvezményezett köteles elfogadni. A Felek a tárgyaláson valamennyi, a Kedvezményezett által igényelt termék és szolgáltatás mennyiségéről szabadon tárgyalhatnak a Felek számára összességében legkedvezőbb ajánlatok kialakítása érdekében. A Kedvezményezett a tárgyalás alapján a Központi Ellátó Szerv által tett ajánlatokat köteles elfogadni, és az egyes termékek és szolgáltatások Központi Ellátó Szerv által biztosított mennyiségeire az ellátási megállapodásokat tárgyév március 20-áig megkötni. A Kedvezményezett a Központi Ellátó Szerv által nem biztosított mennyiséget jogosult beszerezni.

(6) A (4) és az (5) bekezdésben foglalt rendelkezések együttesen is alkalmazhatók.

(7) A Kedvezményezett jogosult a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elutasítani, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a Központi Ellátó Szerv által meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel, minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan, vagy annál kedvezőbb módon beszerezni.

7. § (1) Ha a Kedvezményezettnél előre nem tervezett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igény merül fel tárgyév során, akkor köteles az igénnyel haladéktalanul a Központi Ellátó Szervhez fordulni.

(2) A 6. §-ban meghatározott eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával

a) a Felek 60 napon belül az ellátási megállapodást megkötik, vagy

b) a Kedvezményezett az ajánlattételtől számított 30 napon belül a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elutasítja, vagy

c) a Központi Ellátó Szerv az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot 30 napon belül kiadja.

5. * 

8. § * 

6. Ellátási megállapodás

9. § A Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett között létrejött ellátási megállapodás tartalmazza különösen:

a) a Felek azonosító adatait;

b) az igényelt termékeket és szolgáltatásokat;

c) *  a megállapított mennyiségeket, műszaki tartalmat és paramétereket, minőséget, egységárakat, teljes ellenértéket, vagy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti becsült értéket és a teljesítés helyét, idejét;

d) az ellátáshoz szükséges források Központi Ellátó Szerv részére történő rendelkezésre bocsátását;

e) a teljesítés részletes feltételeit.

10. § (1) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv hibás vagy késedelmes teljesítése miatt a Kedvezményezett az ellátási megállapodástól eláll, az elállással érintett ellátási megállapodásban rögzített ellátási igény teljesítése érdekében - az e rendelet szerinti ellátási kötelezettségre vonatkozó eljárási rend ismételt alkalmazása nélkül - beszerzést valósíthat meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazható abban az esetben is, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős.

(3) * 

7. Kapcsolat a központosított közbeszerzési rendszerrel

11. § (1) A Kedvezményezett köteles a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kiemelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó és a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe is tartozó igényeivel a Központi Ellátó Szervhez ajánlatért fordulni.

(2) A kiemelt termékek és szolgáltatások tekintetében a Kedvezményezett a központosított közbeszerzési rendszerben támasztott minőségi és egyéb feltételeknél magasabb követelményeket nem támaszthat.

(3) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv e rendelet szabályai szerint képes a kiemelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ellátási igényt - a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdés d) pontjában leírt feltételnek megfelelően - teljesíteni, akkor ellátási kötelezettségét a kiemelt termékek és szolgáltatások tekintetében is a 6. §-ban és a 7. §-ban meghatározott eljárásrend szerint teljesíti. Ha a Központi Ellátó Szerv a kiemelt termékek vagy szolgáltatások vonatkozásában nem tesz ajánlatot, arról köteles a Kedvezményezettet 30 napon belül értesíteni.

(4) A Központi Ellátó Szerv a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben ellátási kötelezettségét a kiemelt termékek és szolgáltatások tekintetében is a 6. §-ban és a 7. §-ban meghatározott eljárásrend szerint teljesíti.

(5) A 6. § (4) bekezdésében foglaltak a kiemelt termékek és szolgáltatások vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

8. Adatkezelés és ellenőrzés

12. § (1) A Felek kötelesek valamennyi, az ellátási folyamat során keletkezett dokumentumot 10 évig megőrizni.

(2) *  A Kedvezményezettet irányító miniszter által vezetett minisztérium belső ellenőrzési szervezeti egysége, Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezett esetén a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Kedvezményezettektől történő adatbekérések alapján évente utólag ellenőrzi, hogy a Kedvezményezettnek a 3. § (4) és (5) bekezdésében, a 6. § (4) és (7) bekezdésében vagy a 7. § (2) bekezdésében foglaltakra alapozott elutasítása, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti elállása az e rendeletben foglaltaknak megfelelt, illetve, hogy az egyéb beszerzés nem az e rendelet indokolatlan mellőzésével történt.

(3) Az ellenőrzés kiterjed a 13. § (1) bekezdésben foglaltak vizsgálatára is.

(4) *  A Magyar Honvédség, valamint az autonóm államigazgatási szervek kivételével a Kedvezményezettek a BM rendeletben meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan kötelesek a tárgyévet követő év június 30-áig az irányító miniszternek, a Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezettek a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak megküldeni az 1. mellékletben meghatározott adatokat.

13. § (1) *  A Kedvezményezett beszerzési tevékenységének szervezése nem irányulhat arra, hogy a beszerzései e rendelet szabályainak megkerülése céljából ne érjék el az ellátási kötelezettség minimális értékét, továbbá arra, hogy a teljesítési határidő meghatározása során figyelmen kívül hagyja a Központi Ellátó Szerv beszerzését meghatározó, az e rendeletben, valamint a további jogszabályokban meghatározott eljárások időigényét.

(2) * 

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő beszerzésekben is alkalmazni kell, ha

a) a közbeszerzési értékhatárok alatti igény vonatkozásában a Kedvezményezett a beszerzés előkészítését a rendelet hatálybalépése előtt megkezdte, de szerződéskötésre nem került sor,

b) a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igény vonatkozásában a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg.

(3) A Feleknek a 2011. évre vonatkozó, az e rendelet hatálybalépését követően felmerülő, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igényeivel összefüggő beszerzési eljárásaiban az előre nem tervezett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 73/2012. (IV. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő beszerzésekre is alkalmazni kell, amennyiben a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő, de az uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő igény vonatkozásában a közbeszerzési eljárás ezen időpontban még nem kezdődött meg.

1. melléklet a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelethez * 

1. Kedvezményezett neve;

2. A nyilatkozattal érintett időszak (év, hónap, nap);

3. (Köz)beszerzés konkrét tárgya;

4. (Köz)beszerzés mennyisége (mértékegység megadásával);

5. (Köz)beszerzés teljes értéke (nettó Ft);

6. (Köz)beszerzés ideje (év, hónap);

7. *  (Köz)beszerzés fajtája [(Köz)beszerzési eljárás fajtája, fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások beszerzése, Kbt. egyéb kivételi körébe tartozó beszerzés, stb.];

8. (Köz)beszerzési eljárás fajtája, fogvatartottaktól történt beszerzés, Kbt. egyéb kivételi körébe tartozó beszerzés, stb.;

9. Amennyiben nem az e rendelet alapján történt a beszerzés, ennek okát a Kedvezményezett röviden indokolja meg, és nyilatkozzon, hogy a Központi Ellátó Szervtől történő árajánlat kérésre sor került-e;

10. Dátum;

11. Nyilatkozattételre jogosult személy neve, beosztása.


  Vissza az oldal tetejére