A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.

(2) *  Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1–9., és 12–13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

(3) *  Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:

a) az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;

b) *  az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik;

c) *  az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.

(4) Az 1. melléklet 10. pontja szerinti szakvizsga képesít az 1. melléklet 8. pontja szerinti, az 1. melléklet 11. pontja szerinti szakvizsga az 1. melléklet 9. pontja szerinti munkakör betöltésére is.

(5) A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány (a továbbiakban: bizonyítvány) számozása a 4. melléklet szerint történik.

(6) *  Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a mennyiségek számításánál az üzemanyagtöltő-állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül kell hagyni.

2. § *  Szakvizsgával összefüggő oktatásszervező (a továbbiakban: oktatásszervező) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítést és a szakvizsgáztatást szervezi, a tűzvédelmi szakvizsgához szükséges oktatási segédanyaggal és oktatási tematikával rendelkezik és azt az oktatáshoz biztosítja. Az oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazza.

3. § (1) Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki

a) *  az 1. melléklet 1–5., 12., 14., 15. vagy 16. pontjában meghatározott foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,

b) az 1. melléklet 6–11. és 13. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel és felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal

rendelkezik.

(2) Az 1. melléklet szerinti foglalkozási ágak (munkakörök) vonatkozásában a szakvizsgáztatásra való jogosultság további feltétele az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes szakvizsga megléte.

(3) A szakvizsgabizottság háromtagú. Elnökét és két tagját az oktatásszervező kéri fel a szakvizsgáztatásra jogosultak közül. A felkérés az 5. § (1) bekezdésben foglalt adatokat tartalmazza, melyet a szakvizsgáztató legalább egy évig megőriz.

(4) A szakvizsgabizottság elnöke nem lehet:

a) az oktatásszervező,

b) az oktatásszervezővel a szakvizsgáztatással összefüggő tevékenységen felül munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,

c) az oktatásszervező hozzátartozója.

(5) *  A szakvizsgabizottság elnöke nem működhet közre közeli hozzátartozójának, valamint az ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás tőle nem várható el. A szakvizsgabizottság tagja nem lehet a szakvizsgabizottság elnökének közeli hozzátartozója, alkalmazottja vagy beosztottja.

(6) A kizárási okot a szakvizsgabizottság tagjának, elnökének, vagy a szakvizsgázónak a szakvizsga előtti nyolc napig kell bejelentenie az oktatásszervezőnek. Az oktatásszervező módosított összetételű szakvizsgabizottság felkérésével köteles az összeférhetetlenségi okot megszüntetni.

4. § A szakvizsgabizottság elnöke a szakvizsga megkezdése előtt vizsgálja, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása és a szakvizsga megszervezése az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, e rendelet előírásai szerint történt-e. A szakvizsga folyamán a szakvizsgabizottság elnöke köteles gondoskodni az e rendeletben foglaltak betartásáról. A szakvizsgabizottság tagjai felelősek a szakvizsga megfelelő szakmai színvonalának biztosításáért.

5. § (1) *  Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatósághoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus úton bejelenti

a) oktatás esetén annak pontos helyét, címét, kezdő időpontját év, hónap, nap, óra, perc formában, továbbá annak időtartamát,

b) szakvizsga esetén annak pontos helyét címét, kezdő időpontját év, hó, nap, óra, perc formában,

c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, nyilvántartási számukat és az adott foglalkozási ághoz tartozó szakvizsga bizonyítványuk számát,

d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését.

(2) *  A bejelentésnek tartalmaznia kell a felkészítés és a szakvizsgáztatás módját. Online felkészítés és szakvizsgáztatás esetén az oktatásszervező a bejelentésben köteles rögzíteni, hogy a (8) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését hogyan biztosítja.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy a tűzvédelmi hatóság a bejelentést legalább az oktatás vagy a tűzvédelmi szakvizsga időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja.

(4) Az e rendeletben előírt feltételek hiányában az oktatást megtartani és a szakvizsgát lefolytatni nem lehet.

(5) *  Az (1) bekezdés a)–c) pontjában bejelentett adatokban – az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével – bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható.

(6) Az oktatásszervező bejelentésében – legfeljebb 3 fő – tartalék szakvizsgáztató személyt nevezhet meg – az (1) bekezdés c) pont szerinti adatok megadásával –, aki szükség esetén a vizsgabizottság elnökét, tagját helyettesítheti. A helyettesítés esetén az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(7) *  Az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés vagy a tűzvédelmi szakvizsga elmaradását köteles a képzés vagy a vizsga bejelentett időpontját megelőzően legalább négy órával előbb az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton bejelenteni a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóságnak.

(8) *  Különleges jogrend idején az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítést és a szakvizsgáztatást választása szerint online módon is végrehajthatja, ha a résztvevők online jelenlétét és a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésének lehetőségét az oktatás és vizsgáztatás időtartama alatt folyamatosan biztosítja. A vizsgáztatás során a szakvizsgabizottság tagjai az oktatásszervező által az online vizsgáztatás végrehajtására kialakított helyiségben tartózkodnak.

(9) *  A szakvizsga gyakorlati része online módon nem hajtható végre.

6. § Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és

a) *  az 1. melléklet 5. vagy 7–9. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább műszaki szakképesítéssel vagy érettségi végzettséggel,

b) az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a) pontban foglaltakon túlmenően

ba) legalább három hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati idővel,

bb) legalább három hónap tűzoltó-készülék gyártónál eltöltött gyakorlati idővel, vagy

bc) legalább két év a tűzoltókészülék karbantartó műhely felügyeletével kapcsolatos hivatali beosztásban eltöltött gyakorlattal,

c) *  az 1. melléklet 10–11. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel és legalább egy év tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt gyakorlattal, tervellenőrzési gyakorlattal, vagy tűzvédelmi hatósági területen a foglalkozási ághoz kapcsolódó gyakorlattal,

d) *  az 1. melléklet 4., 12., 13., 15. vagy 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel vagy érettségi végzettséggel,

e) *  az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel

rendelkezik.

7. § (1) A szakvizsga elméleti és az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében gyakorlati részből áll, amely az alapkarbantartás fázisaira terjed ki, különös tekintettel a működési nyomás és a nyomásmérő műszer akadálytalan működésének ellenőrzésére.

(2) Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

(3) A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított öt évig érvényes.

(4) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező – a felkészítő tanfolyam vagy továbbképzés újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül – biztosítja a szakvizsga megismétlését.

(5) A bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével, a 6. §-ban meghatározott követelmények igazolásának kötelezettsége nélkül. Amennyiben a szakvizsga-bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni.

(6) A szakvizsgára bocsáthatóság szakképzettségre, gyakorlatra vonatkozó feltételeit az oktatásszervező a szakvizsgára felkészítő képzésre és a szakvizsgára való jelentkezés során ellenőrzi.

8. § (1) Az oktatásszervező a szakvizsgáról a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az írásbeli vizsgaanyagokkal együtt hat évig megőriz. Az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyveket és vizsgaanyagokat a tűzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megőrzéséről.

(2) * 

(3) *  A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet.

(4) *  Az oktatásszervezők félévente, január 31-ig, valamint július 31-ig, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről. A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatás alapján összesítést készít.

(5) *  Az 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a tevékenységet végzőnek rendelkeznie kell az általa tervezett, kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással.

(6) *  Az 1. melléklet 4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a kivitelezést, karbantartást, javítást, telepítést, felülvizsgálatot végzőnek rendelkeznie kell a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal.

9. § (1)–(3) * 

(4) *  Ha a külön jogszabály szerint érvénytelennek minősülő bizonyítvány visszavonásra kerül, akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése.

(5) *  Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tűzvédelmi hatóság az oktatásra vagy a szakvizsgáztatásra vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt állapította meg, akkor a felkészítő tanfolyam elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát, annál az oktatásszervezőnél, amely a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállította díjmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgára felkészítő képzést és vizsgát más oktatásszervezőnél végzi, a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállító oktatásszervező köteles a képzés és vizsga költségeit megtéríteni.

(6) * 

10. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése 2012. május 1-jén lép hatályba.

11. § (1) A szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét a BM OKF az e rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül honlapján és Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi. A törzsanyagban hivatkozott jogszabályok, szabványok változását az oktatásszervezők az oktatási segédanyag és oktatási tematika összeállításánál kötelesek figyelembe venni.

(2) A szakvizsga törzsanyagának és a javasolt szakirodalom változásait a (1) bekezdésben meghatározott módon kell közzétenni.

(3) Az 1. melléklet 4., 12. vagy 13. foglalkozási ága, munkaköre, 2012. január 1. és 2012. május 1. között érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.

(4) *  A 2012. január 1. előtt érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok a következő megváltozott foglalkozási ágak, munkakörök szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványoknak felelnek meg:

a) a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik foglalkozási ág az 1. melléklet 3. pont szerinti foglalkozási ágnak,

b) a pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók foglalkozási ág az 1. melléklet 6. pont szerinti foglalkozási ágnak,

c) a beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők foglalkozási ág az 1. melléklet 8. pont szerinti foglalkozási ágnak,

d) a beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők foglalkozási ág az 1. melléklet 9. pont szerinti foglalkozási ágnak,

e) a beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők az 1. melléklet 10. pont szerinti foglalkozási ágnak,

f) a beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők az 1. melléklet 11. pont szerinti foglalkozási ágnak.

(5) *  Az 1. melléklet 14. pontja szerinti foglalkozási ág, munkakör, továbbá a tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása 2013. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.

(6) *  A 2012. december 31. előtt érvényes a beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők foglalkozási ágra vonatkozó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány az 1. melléklet 13. pontjában meghatározott foglalkozási ág szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványnak felel meg.

(7) *  Az 1. melléklet 16. foglalkozási ága, munkaköre 2014. május 1-jéig érvényes bizonyítvány nélkül végezhető.

12. § *  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. *  Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. *  Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. *  Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. *  Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. *  Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. *  Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

2. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez * 

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

(Az oktatásszervező megnevezése, szolgáltatási nyilvántartási száma)

Bizonyítványszám:

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY

(név)

születési helye, ideje:

........................................................................................................................................................

anyja neve:

........................................................................................................................................................

eredményes tűzvédelmi szakvizsgát tett a /2011. BM rendelet alapján.

Ezzel jogosulttá vált a ................................................................................ (1. melléklet szerinti szám és pontos megnevezés) foglalkozási ág, munkakör végzésére.

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány a kiállításától számított 5 évig érvényes.

(szakvizsga helye, időpontja)

.............................................................
szakvizsgabizottság elnöke
(név és aláírás)
nyilvántartási száma
.............................................................
szakvizsgabizottság tagja
(név és aláírás)
nyilvántartási száma
.............................................................
szakvizsgabizottság tagja
(név és aláírás)
nyilvántartási száma

(az oktatásszervező bélyegzőlenyomata és az oktatásszervező képviselőjének aláírása)

.............................................................
oktatásszervező képviselője
(név és aláírás)

3. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

Tűzvédelmi szakvizsga jegyzőkönyv

az oktatásszervező pontos megnevezése, nyilvántartási számai

Jegyzőkönyv

Készült: (a szakvizsgáztatás helye, helység pontos megnevezése, utca, házszám),
(a szakvizsgáztatás ideje, év, hónap, nap)
Tárgy: (a foglalkozási ágak, munkakörök pontos megnevezése)

Szakvizsgabizottság

Név Lakcím Nyilvántartási száma Tűzvédelmi
szakvizsga
bizonyítvány száma
szakvizsgabizottság elnöke
szakvizsgabizottság tagja
szakvizsgabizottság tagja

Foglalkozási ág (munkakör) megnevezése:

Eredményes vizsgát tettek

Sor-
szám
Név Lakcím Anyja neve Születési hely Születési idő Tűzvédelmi
szakvizsga
bizonyítvány
száma
1.
2.
3.

Sikertelen vizsgát tettek

Sor-
szám
Név Lakcím Anyja neve Születési hely Születési idő
1.
2.
3.
.............................................................
szakvizsgabizottság elnöke
(név és aláírás)
.............................................................
szakvizsgabizottság tagja
(név és aláírás)
.............................................................
szakvizsgabizottság tagja
(név és aláírás)

(az oktatásszervező bélyegzőlenyomata és az oktatásszervező képviselőjének aláírása)

.............................................................
oktatásszervező képviselője
(név és aláírás)

4. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány szám kiadásának szabályai

A bizonyítványok számozása:

az oktatásszervező saját, egyedi azonosítója-sorszám/y/évszám.

ahol

– az oktatásszervező saját, egyedi azonosítója: a bizonyítványt kiállító oktatásszervező saját betű- és/vagy számjele.

– sorszám: az oktatásszervező által az adott foglalkozási ágban kiadott, soron következő természetes szám.

– y: a foglalkozási ág (munkakör) 1. melléklet szerinti száma.

– évszám: a bizonyítvány kiadásának éve.