A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) *  értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a) *  értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. és 4. mellékletben szereplő díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) *  A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért a településen működő távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a 4. melléklet szerinti - legmagasabb hatósági árnak minősülő fogyasztás alapú - önköltségi hődíjat fizeti. Az e bekezdés alapján fizetett önköltségi hődíj nem érinti a külön kezelt intézmény és a távhőszolgáltató szerződése alapján a nem fogyasztás alapján fizetett díjakat.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) *  A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az értékesítői díjak

A B C D E
1. Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve Értékesítői alapdíj Értékesítői hődíj
2. Ft/hó Ft/GJ
3. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. BAKONY-TÁVHŐ Kft. 72 407 000 2 500
4. Almásfüzitő Energiabörze Power Kft. ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 23 315
5. *  Baja Greenergy-Power Kft. Baja Energetika Kft. 0 5 244
6. Bonyhád Greenergy-Power Kft. “FŰTŐMŰ” Kft. 0 24 189
7. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű BKM Nonprofit Zrt. 221 984 000 8 363
8. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kazán BKM Nonprofit Zrt. 0 22 099
9. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52. BKM Nonprofit Zrt. 380 201 000 24 761
10. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2. BKM Nonprofit Zrt. 250 082 000 24 267
11. Budapest Budapesti Erőmű Zrt.
- Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7.
BKM Nonprofit Zrt. 333 067 000 24 209
12. Budapest Készenléti Rendőrség BKM Nonprofit Zrt. 0 22 068
13. Budapest CHP-Erőmű Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 24 963
14. Budapest Greenergy-Power Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 22 760
15. Budapest MVM Balance Zrt. kapcsoltan és villamos kazánnal termelt hő BKM Nonprofit Zrt. 146 785 000 27 219
16. Budapest MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő BKM Nonprofit Zrt. 0 24 712
17. Budapest MVM Balance Zrt. önálló tüzeléssel termelt hő BKM Nonprofit Zrt. 0 27 427
18. Budapest ALTEO-Therm Kft. BKM Nonprofit Zrt. 0 24 909
19. Budaörs Veolia Energia
Magyarország Zrt.
BUDAÖRSHŐ Kft. 0 23 712
20. *  Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
1 757 000 2 692
21. Csorna Greenergy-Power Kft. Csornahő Kft. 0 23 333
22. Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 25 434
23. Debrecen Veolia Energia Magyarország Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 181 042 000 25 434
24. Dombóvár Veolia Energia
Magyarország Zrt.
DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 23 304
25. Dorog Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 25 339 000 25 826
26. Dunakeszi CHP-Erőmű Kft. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 0 20 926
27. Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 0 22 702
28. Dunaújváros ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 0 1 401
29. Dunaújváros Greenergy Távhő Kft. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 46 700 000 22 702
30. Eger CHP-Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 22 987
31. Érd Veolia Energia Magyarország Zrt. ÉRD-TÁVHŐ Kft. 0 21 981
32. Esztergom Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 41 909 000 25 826
33. Gödöllő Veolia Energia Magyarország Zrt. Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 22 380
34. Gyöngyös Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Városgondozási Zrt. 0 23 134
35. Győr Arrabona Koncessziós Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 6 225
36. Győr ALTEO-Therm Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 287 000 22 831
37. Hajdúnánás OMNI Energy Kft. Hajdúnánási
Távhőszolgáltató Kft.
0 26 249
38. Hajdúszoboszló Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 23 912
39. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 22 347
40. Kaposvár OMNI Energy Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 22 347
41. Kazincbarcika ALTEO-Therm Kft. Barcika Szolg Kft. 71 317 000 24 787
42. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 11 221 000 20 861
43. Kiskunfélegyháza Greenergy-Power Kft. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 0 24 880
44. *  Körmend Greenergy-Power Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 13 013
45. Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 0 2 349
46. Mátészalka Veolia Energia Magyarország Zrt. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 20 837
47. Mátészalka Geotherm FIRE Kft. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 5 131
48. Miskolc Miskolci Geotermia Kft. MIHŐ Kft. 0 5 211
49. Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 5 211
50. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8 MIHŐ Kft. 103 411 000 25 466
51. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17. MIHŐ Kft. 0 24 129
52. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 24 129
53. Mohács Veolia Energia Magyarország Zrt. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 22 793
54. *  Mohács BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 5 703
55. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 29 393 000 25 130
56. Nagykőrös Greenergy-Power Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 23 219
57. Nyíregyháza Veolia Energia
Magyarország Zrt.
NYÍRTÁVHŐ Kft. 108 961 000 25 977
58. Ózd ALTEO-Therm Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 22 839
59. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4 895 000 929
60. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 163 540 000 3 885
61. Pétfürdő EQUANS Magyarország Kft. “PÉTKOMM” Kft. 6 180 000 21 937
62. Püspökladány Greenergy-Power Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 25 064
63. Salgótarján CHP-Erőmű Kft. - kapcsolt Salgó Vagyon Kft. 0 22 891
64. *  Salgótarján CHP-Erőmű Kft.- kazán Salgó Vagyon Kft. 0 6 186
65. *  Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. EQUANS Sárbogárdi Kft. 0 23 602
66. Sárvár Greenergy-Power Kft. Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 0 23 982
67. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza EQUANS Magyarország Kft. 0 23 658
68. Siklós MÖViT Zrt. SIKLÓS-HŐ Kft. 0 22 128
69. Siófok EQUANS Magyarország Kft. Termofok-Sió Kft. 12 173 000 21 961
70. Sopron Veolia Energia
Magyarország Zrt.
SOPRON Holding Zrt. 19 129 000 22 675
71. Sopron ALTEO-Therm Kft. SOPRON Holding Zrt. 16 641 000 25 637
72. Százhalombatta Veolia Energia Magyarország Zrt. “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 25 636 000 23 989
73. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Kft. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 0 6 715
74. Szeged Geo Hőterm Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 7 774
75. Szeged OMNI Energy Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 23 444
76. Szeged Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Szegedi Távfűtő Kft. 0 23 444
77. Szigetszentmiklós SZMK Energia Kft. “Aries” Nonprofit Kft. 0 23 085
78. Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 557
79. Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft. MVM OTSZ Zrt. 0 23 133
80. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 0 21 869
81. Tapolca Energiabörze Power Kft. Városgazdálkodási Kft. 0 23 115
82. Tatabánya Energiabörze Power Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 0 5 059
83. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 356 330 000 5 059
84. Tiszaújváros ALTEO-Therm Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 52 989 000 24 970
85. Vác Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 22 481
86. Vác Greenergy-Power Kft. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 22 481
87. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 1 697
88. *  Veszprém Greenergy-Power Kft. “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 0 22 968

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. *  Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000

4. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

A külön kezelt intézményeknek értékesített távhő hődíja

A B C
1. Település Távhőszolgáltató A településen a külön kezelt intézmények által fizetendő hődíj (Ft/GJ)
2. Ajka BAKONY-TÁVHŐ Kft. 2 846
3. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. 2 500
4. Algyő Veolia Energia Magyarország Zrt. 26 421
5. *  Almásfüzitő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 29 402
6. Baj T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 23 930
7. *  Baja Baja Energetika Kft. 16 912
8. Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Kft. 22 438
9. Berettyóújfalu Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. 22 817
10. Bokod MVM OTSZ Zrt. 28 654
11. Bonyhád “FŰTŐMŰ” Kft. 24 531
12. Budaörs BUDAÖRSHŐ Kft. 24 445
13. Budapest Csepeli Erőmű Kft. 0
14. Budapest Veolia Energia Magyarország Zrt. 26 211
15. Budapest BKM Nonprofit Zrt. 24 247
16. Budapest GM Kőérberek 30 Kft. 24 104
17. Cegléd Veolia Energia Magyarország Zrt. 26 159
18. Celldömölk Cellhő Kft. 27 801
19. Cserkeszőlő Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2 622
20. Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 4 063
21. Csorna Csornahő Kft. 31 682
22. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 28 550
23. Dombóvár DOMBÓVÁRHŐ Kft. 25 202
24. Dorog PROMTÁVHŐ Kft. 30 552
25. Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 24 274
26. Dunaújváros DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 24 526
27. Eger EVAT Zrt. 26 913
28. Érd ÉRD-TÁVHŐ Kft. 23 114
29. Esztergom PROMTÁVHŐ Kft. 35 059
30. Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 26 213
31. Gyöngyös Városgondozási Zrt. 25 046
32. Győr GYŐR-SZOL Zrt. 18 056
33. Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
25 718
34. Hajdúnánás Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 27 072
35. Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 29 196
36. Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 4 102
37. Inota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 29 556
38. Kaposvár Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.
28 456
39. Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 25 694
40. Kazincbarcika Barcika Szolg Kft. 27 861
41. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 27 118
42. *  Keszthely VÜZ Nonprofit Kft. 25 746
43. Kiskunfélegyháza Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 24 792
44. Kiskunhalas Halasi Városgazda Zrt. 24 213
45. Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 28 011
46. Komárom Komáromi Távhő Kft. 27 328
47. *  Komló Komlói Fűtőerőmű Zrt. 12 376
48. *  Körmend RÉGIÓHŐ Kft. 14 750
49. Kőszeg EQUANS Magyarország Kft. 27 099
50. Makó Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 9 105
51. Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 23 569
52. *  Miskolc MIHŐ Kft. 17 373
53. *  Mohács MOHÁCS-HŐ Kft. 13 725
54. Mór MÓRHŐ Kft. 27 650
55. Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 27 259
56. Nagyatád EQUANS Magyarország Kft. 22 051
57. Nagykőrös KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 24 778
58. Nyergesújfalu DISTHERM Kft. 26 549
59. Nyírbátor Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 24 823
60. Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Kft. 30 920
61. Nyíregyháza Energocoop Kft. 29 930
62. Oroszlány MVM OTSZ Zrt. 27 765
63. Ózd Ózdi Távhő Kft. 27 419
64. Paks Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
1 024
65. Pécs PÉTÁV Kft. 4 609
66. Pétfürdő “PÉTKOMM” Kft. 24 624
67. *  Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 5 505
68. Putnok Putnoki Városgondnokság 25 482
69. Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltető és
Gyógyfürdő Kft.
25 170
70. *  Salgótarján Salgó Vagyon Kft. 25 544
71. *  Sárbogárd EQUANS Sárbogárdi Kft. 28 078
72. Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 24 554
73. Sárvár Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 27 524
74. Sátoraljaújhely EQUANS Magyarország Kft. 25 964
75. Siklós SIKLÓS-HŐ Kft. 24 040
76. Siófok Termofok-Sió Kft. 32 387
77. Sopron SOPRON Holding Zrt. 26 832
78. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2 979
79. Százhalombatta “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 26 971
80. Szeged Szegedi Távfűtő Kft. 20 347
81. Székesfehérvár SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 25 568
82. Szekszárd Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 25 642
83. Szentendre Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 25 803
84. Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2 543
85. Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Kft. 23 656
86. Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 7 524
87. Szigetszentmiklós “Aries” Nonprofit Kft. 27 954
88. Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 23 354
89. Szolnok MVM OTSZ Zrt. 27 049
90. *  Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 25 340
91. Tapolca Városgazdálkodási Kft. 25 448
92. *  Tata TATA ENERGIA Kft. 14 246
93. Tatabánya T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 5 845
94. Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. 27 674
95. Vác Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 24 202
96. Várpalota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 31 216
97. Vasvár RÉGIÓHŐ Kft. 17 877
98. Veszprém “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 25 548
99. Záhony Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft. 26 339
100. Zirc Veolia Energia Magyarország Zrt. 29 234