A jogszabály mai napon ( 2020.11.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) *  értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a) *  értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) *  A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az értékesítői díjak

A B C D E
Sorszám Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve Értékesítői alapdíj Értékesítői hődíj
Ft/hó Ft/GJ
1 Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. PRIMER Ajkai
Távhőszolgáltatási Kft.
47 217 000 2 548
2 Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő Kft. ALFEN Almásfüzitői
Energetikai és Szolgáltató Kft.
0 2 754
3 Baja Greenenergy-Power Kft. Baja Energetika Kft. 0 2 691
4 Bonyhád Greenenergy-Power Kft. „FŰTŐMŰ” Kft. 0 2 540
5 Budapest Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 84 044 000 889
6 Budapest Alpiq Csepel Kft. - kazán Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 350
7 Budapest Budapesti Erőmű Zrt.
- Kelenföldi Erőmű -
1117 Budapest, Budafoki út 52.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 231 441 000 2 092
8 Budapest Budapesti Erőmű Zrt.
- Kispesti Erőmű -
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 134 508 000 2 025
9 Budapest Budapesti Erőmű Zrt.
- Újpesti Erőmű -
1045 Budapest, Tó utca 7.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 182 655 000 2 031
10 Budapest Készenléti Rendőrség Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
11 Budapest Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. FŐTÁV-Kiserőmű Kft. 740 000 1 662
12 Budapest CHP-Erőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 097
13 Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
14 Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1184 Budapest, Lakatos utca 44/B
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
15 Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1097 Budapest, Gyáli út 17-19.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
16 Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1142 Budapest, Tatai út 95.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
17 Budapest Fővárosi Közterület-fenntartó
Nonprofit Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 133
18 Budapest Greenenergy-Power Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 083
19 Budapest IMMODUS Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
20 Budapest WINDIRECT Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
21 Budapest MVM GTER Zrt. - kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 136 803 000 2 156
22 Budapest MVM GTER Zrt. - póttüzeléssel termelt hő Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 948
23 Budapest ALTEO-Therm Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 099
24 Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
0 1 476
25 Csorna Greenenergy-Power Kft. Csornahő Kft. 0 2 763
26 Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 2 134
27 Debrecen Veolia Energia Magyarország Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 171 084 000 2 134
28 Dombóvár Veolia Energia Magyarország Zrt. DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 2 483
29 Dorog Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 18 381 000 2 108
30 Dunakeszi CHP Erőmű Kft. Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.
0 2 247
31 Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. Dunaújvárosi
Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.
0 1 998
32 Dunaújváros Energott Fejlesztő és
Vagyonkezelő Kft.
Dunaújvárosi
Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.
27 100 000 1 998
33 Dunaújváros HF. Formula Kft. Dunaújvárosi
Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.
31 980 000 1 998
34 Eger CHP-Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 2 525
35 Érd Veolia Energia Magyarország Zrt. Érdhő Kft. 0 2 449
36 Esztergom Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 30 401 000 2 108
37 Gödöllő Veolia Energia Magyarország Zrt. Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 2 545
38 Gyöngyös Veolia Energia Magyarország Zrt. Városgondozási Zrt. 0 2 399
39 Győr Arrabona Koncessziós Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 3 204
40 Győr ALTEO-Therm Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 287 000 2 413
41 Hajdúnánás OMNI Energy Kft. Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.
0 2 731
42 Hajdúszoboszló Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 2 566
43 Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft. Kaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
0 2 814
44 Kazincbarcika ALTEO-Therm Kft. Barcika Szolg Kft. 45 462 000 2 015
45 Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 3 977
46 Körmend Greenenergy-Power Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 2 577
47 Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
0 2 170
48 Mátészalka Veolia Energia Magyarország Zrt. Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
0 3 467
49 Miskolc Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft. MIHŐ Kft. 0 2 731
50 Miskolc Miskolci Geotermia Zrt. MIHŐ Kft. 0 2 626
51 Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 2 626
52 Miskolc MVM MIFŰ Kft. -
Hold u. hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8
MIHŐ Kft. 93 314 000 2 058
53 Miskolc MVM MIFŰ Kft. -
Miskolc, Bánki Donát u. 17.
MIHŐ Kft. 0 2 731
54 Miskolc MVM MIFŰ Kft. -
Miskolc, Szarkahegy u. 21.
MIHŐ Kft. 0 2 731
55 Mohács Veolia Energia Magyarország Zrt. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 355
56 Mohács BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 355
57 Moson-
magyaróvár
MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és
Fenntartó Kft.
18 365 000 1 848
58 Nagykőrös Perkons DHŐ Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 2 581
59 Nyíregyháza Veolia Energia Magyarország Zrt. NYÍRTÁVHŐ Kft. 92 741 000 2 089
60 Ózd ALTEO-Therm Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 2 437
61 Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4 895 000 929
62 Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 150 590 000 2 902
63 Pétfürdő ENGIE Magyarország Kft. „PÉTKOMM” Kft. 4 395 000 1 610
64 Püspökladány Greenenergy-Power Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 2 646
65 Salgótarján CHP-Erőmű Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 2 363
66 Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. ENGIE Sárbogárdi Kft. 0 2 867
67 Sárvár Greenenergy-Power Kft. Sárvári Városgondnokság
Nonprofit Kft.
0 2 945
68 Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Erzsébet Kórháza
ENGIE Magyarország Kft. 0 2 738
69 Siklós Perkons SKL Kft. SIKLÓS-HŐ Kft. 0 2 803
70 Siófok ENGIE Magyarország Kft. Termofok-Sió Kft. 7 543 000 1 610
71 Sopron Veolia Energia Magyarország Zrt. SOPRON Holding Zrt. 17 301 000 2 018
72 Sopron ALTEO-Therm Kft. SOPRON Holding Zrt. 14 990 000 1 944
73 Százhalombatta Veolia Energia Magyarország Zrt. „SZÁKOM” Nonprofit Kft. 20 930 000 2 019
74 Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Zrt. Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft.
0 3 654
75 Szeged OMNI Energy Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 2 686
76 Szeged Veolia Energia Magyarország Zrt. Szegedi Távfűtő Kft. 0 2 686
77 Szigetszentmiklós SZMK Energia Kft. „Aries” Nonprofit Kft. 0 2 691
78 Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató
Nonprofit Kft.
0 628
79 Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és
Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft. 0 2 262
80 Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
0 2 566
81 Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. Városgazdálkodási Kft. 0 2 635
82 Tatabánya TB-ENERGO Kft. T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
0 2 302
83 Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
213 591 000 2 302
84 Tiszaújváros ALTEO-Therm Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 33 247 000 2 016
85 Vác Veolia Energia Magyarország Zrt. Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.
0 2 485
86 Vác Greenenergy-Power Kft. Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.
0 2 485
87 Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 816
88 Veszprém Veszprém-Kogeneráció
Energiatermelő Zrt.
„VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt.
0 2 804

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. *  Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000

  Vissza az oldal tetejére