A jogszabály mai napon ( 2021.09.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) *  értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a) *  értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) *  A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az értékesítői díjak

A B C D E
Sor-
szám
Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve Értékesítői alapdíj Értékesítői hődíj
Ft/hó Ft/GJ
1. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. BAKONY-
TÁVHŐ Kft.
47 217 000 2 548
2. Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő Kft. ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 2 754
3. Baja Greenenergy-Power Kft. Baja Energetika Kft. 0 2 691
4. Bonyhád Greenenergy-Power Kft. „FŰTŐMŰ” Kft. 0 2 540
5. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 84 044 000 889
6. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kazán Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 350
7. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 231 441 000 2 092
8. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 134 508 000 2 025
9. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 182 655 000 2 031
10. Budapest Készenléti Rendőrség Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
11. Budapest CHP-Erőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 097
12. Budapest Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 133
13. Budapest Greenenergy-Power Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 083
14. Budapest WINDIRECT Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 607
15. *  Budapest MVM Balance Zrt. kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 136 803 000 2 156
16. *  Budapest MVM Balance Zrt. póttüzeléssel termelt hő Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 948
17. Budapest ALTEO-Therm Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 099
18. Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 0 1 476
19. Csorna Greenenergy-Power Kft. Csornahő Kft. 0 2 763
20. Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 2 134
21. Debrecen Veolia Energia Magyarország Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 171 084 000 2 134
22. Dombóvár Veolia Energia Magyarország Zrt. DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 2 483
23. Dorog Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 18 381 000 2 108
24. Dunakeszi CHP Erőmű Kft. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 0 2 247
25. Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. 0 1 998
26. Dunaújváros Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. 27 100 000 1 998
27. Dunaújváros HF. Formula Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. 31 980 000 1 998
28. Eger CHP-Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 2 525
29. Érd Veolia Energia Magyarország Zrt. Érdhő Kft. 0 2 449
30. Esztergom Veolia Energia Magyarország Zrt. PROMTÁVHŐ Kft. 30 401 000 2 108
31. Gödöllő Veolia Energia Magyarország Zrt. Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 2 545
32. Gyöngyös Veolia Energia Magyarország Zrt. Városgondozási Zrt. 0 2 399
33. Győr Arrabona Koncessziós Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 3 204
34. Győr ALTEO-Therm Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 287 000 2 413
35. Hajdúnánás OMNI Energy Kft. Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 0 2 731
36. Hajdúszoboszló Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 2 566
37. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 0 2 814
38. Kazincbarcika ALTEO-Therm Kft. Barcika Szolg Kft. 45 462 000 2 015
39. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 3 977
40. Körmend Greenenergy-Power Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 2 577
41. Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 0 2 170
42. Mátészalka Veolia Energia Magyarország Zrt. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 3 467
43. Miskolc Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft. MIHŐ Kft. 0 2 731
44. Miskolc Miskolci Geotermia Zrt. MIHŐ Kft. 0 2 626
45. Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 2 626
46. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8 MIHŐ Kft. 147 000 000 2 058
47. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17. MIHŐ Kft. 0 2 731
48. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 2 731
49. Mohács Veolia Energia Magyarország Zrt. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 355
50. Mohács BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 355
51. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 18 365 000 1 848
52. Nagykőrös Perkons DHŐ Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 2 581
53. Nyíregyháza Veolia Energia Magyarország Zrt. NYÍRTÁVHŐ Kft. 92 741 000 2 089
54. Ózd ALTEO-Therm Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 2 437
55. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4 895 000 929
56. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 150 590 000 2 902
57. Pétfürdő ENGIE Magyarország Kft. „PÉTKOMM” Kft. 4 395 000 1 610
58. Püspökladány Greenenergy-Power Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 2 646
59. Salgótarján CHP-Erőmű Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 2 363
60. Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. ENGIE Sárbogárdi Kft. 0 2 867
61. Sárvár Greenenergy-Power Kft. Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 0 2 945
62. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza ENGIE Magyarország Kft. 0 2 738
63. Siklós Perkons SKL Kft. SIKLÓS-HŐ Kft. 0 2 803
64. Siófok ENGIE Magyarország Kft. Termofok-Sió Kft. 7 543 000 1 610
65. Sopron Veolia Energia Magyarország Zrt. SOPRON Holding Zrt. 17 301 000 2 018
66. Sopron ALTEO-Therm Kft. SOPRON Holding Zrt. 14 990 000 1 944
67. Százhalombatta Veolia Energia Magyarország Zrt. „SZÁKOM” Nonprofit Kft. 20 930 000 2 019
68. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Zrt. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 654
69. Szeged OMNI Energy Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 2 686
70. Szeged Veolia Energia Magyarország Zrt. Szegedi Távfűtő Kft. 0 2 686
71. Szigetszentmiklós SZMK Energia Kft. „Aries” Nonprofit Kft. 0 2 691
72. Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 0 628
73. Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft. ALFA-NOVA Kft. 0 2 262
74. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 0 2 566
75. Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. Városgazdálkodási Kft. 0 2 635
76. Tatabánya TB-ENERGO Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 0 2 302
77. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 213 591 000 2 302
78. Tiszaújváros ALTEO-Therm Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 33 247 000 2 016
79. Vác Veolia Energia Magyarország Zrt. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 2 485
80. Vác Greenenergy-Power Kft. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 2 485
81. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 816
82. Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt. „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 0 2 804
83. Kiskunhalas MK-MÓR Termelő Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 2597
84 *  Mátészalka Geotherm FIRE Kft. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 3467

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. *  Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000

  Vissza az oldal tetejére