A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról * 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei

1. § (1) Távhőszolgáltatási támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhet havonta a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó,

a) *  az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató (a továbbiakban: távhőszolgáltató) figyelemmel a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott távhőszolgáltatásra, és

b) az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa szerinti külön kezelt intézmény (a továbbiakban: intézmény) figyelemmel a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére.

(2)–(3) * 

2. A támogatás mértéke

2. § *  (1) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

(2) A támogatás mértéke a távhőszolgáltató vagy intézmény (a továbbiakban együtt: igénylő) esetében nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

(3) A támogatás adott igénylő vonatkozásában tíz évet meghaladóan nem nyújtható.

(4) A támogatásnak meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: bizottsági határozat) követelményeinek.

3. § (1) A támogatás mértékét

a) *  távhőszolgáltató esetében – a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben (a továbbiakban: Árrendelet) meghatározott értékesítői díj figyelembevételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C és D oszlopa,

b) intézmény esetében – a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyisége, valamint a hőt előállító létesítmény költség és támogatási körülményeinek figyelembevételével – az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa

tartalmazza.

(2)–(3) * 

(4) A távhőszolgáltató a támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 1. pontja szerinti módon számolja ki.

(5) Az intézmény támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 2. pontja szerinti módon számolja ki.

(6) *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján letölthető formában közzéteszi a 2. melléklet 1.1. és 2.1. pontjai szerinti támogatási igénybejelentő lapokat, valamint a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módokat.

3/A. § *  (1) Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató helyébe új távhőszolgáltató lép, akkor az új távhőszolgáltatót támogatás illeti meg. A támogatás mértéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen a B oszlop szerinti, korábbi távhőszolgáltatóra vonatkozó támogatás marad.

(2) Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató cégneve a távhőszolgáltatói működési engedélyének az engedélyesi tevékenységet érintő tartalmának módosulása nélkül megváltozik, akkor támogatás illeti meg. A támogatás mértéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a B oszlop szerinti, korábbi távhőszolgáltatóra vonatkozó támogatás marad.

(3) A Hivatal a távhőszolgáltató személyének (1) bekezdés szerinti vagy cégnevének (2) bekezdés szerinti megváltozásáról a Hivatal változást elrendelő határozatának kiadásával együtt értesíti a villamos energiáról szóló törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti átviteli rendszerirányítót (a továbbiakban: rendszerirányító).

3. A támogatás igénylése

4. § *  (1) *  Az igénylő tárgyhavi támogatási igénybejelentésének a tárgyhót követő hónap 12. napját követő első munkanapig (a továbbiakban: igénylési határnap) be kell érkeznie a rendszerirányítóhoz.

(2) A támogatási igénybejelentés tartalmazza

a) távhőszolgáltató esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 1.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát,

b) intézmény esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 2.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát.

(3) A rendszerirányító – a támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül – a (2) bekezdés szerinti iratok igénylési határnapig történő hiánytalan beérkezését az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig felülvizsgálja.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti irat az igénylési határnapig nem érkezik be, a rendszerirányító a tárgyhó vonatkozásában az igénylő számára kifizetést nem teljesít, és az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig jelzi az igénylőnek, hogy a hiányzó irat legkésőbb a következő hónap (a tárgyhót követő második hónap) igénylési határnapjáig (a továbbiakban: késedelmi igénylési határnap) történő pótlása szükséges.

(5) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig érkeznek be (a továbbiakban: késedelmi támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a késedelmesen benyújtott iratok miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(6) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok a késedelmi igénylési határnapig nem érkeznek be, akkor az igénylőnek megszűnik az (5) bekezdés szerinti elmaradt támogatási összeg kifizetésére vonatkozó jogosultsága.

(7) Ha az igénylő a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módoknál számítási vagy mennyiségi hibát vét és ezt önellenőrzés keretében felfedezi, a késedelmi igénylési határnapig az önellenőrzés eredményéről a rendszerirányítót és a Hivatalt tájékoztatja, valamint egyidejűleg

a) a kifizetett jogosulatlan támogatás összegét – a jogosulatlan kifizetés napjától a visszafizetésig terjedő időszak vonatkozásában – a támogatás kifizetésének napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve az 5. § (1) bekezdése szerinti elkülönített számlára visszafizeti, vagy

b) a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli

a javított támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányának, valamint a kifizetett támogatási összeg és a javított támogatási igénybejelentő lapon megjelölt támogatási összeg különbözetére vonatkozó nyilatkozata két eredeti példányának benyújtásával.

(8) Ha adott igénylő az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig a (7) bekezdés b) pontja szerint az elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli (a továbbiakban: önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését – az önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül – tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(9) Az igénylő (7) és (8) bekezdés szerinti önellenőrzésre vonatkozó jogosultsága adott havi támogatási igénybejelentés alapján a késedelmi igénylési határnapot követően megszűnik. A késedelmi támogatási igénybejelentés önellenőrzéssel nem javítható. A rendszerirányító kifizetést önellenőrzésre való jogosultság alapján kizárólag a (7) bekezdés szerint hiánytalanul beérkezett iratok alapján teljesíthet.

4. A támogatás kifizetése

5. § (1) *  A rendszerirányító az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig gondoskodik az igénylő számára az igénylési vagy a késedelmi igénylési határnapig a 4. § (2) bekezdése vagy (7) bekezdése szerinti iratokkal igazolt tárgyhavi, késedelmi vagy önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentésben megjelölt támogatási összeg (a továbbiakban együtt: igazolt támogatási igények) kifizetéséről a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott pénzforgalmi számla (a továbbiakban: elkülönített számla) terhére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerint.

(2) *  A rendszerirányító a 3/A. § (1) bekezdése szerinti távhőszolgáltatónak a kifizetést a Hivatal 3/A. § (3) bekezdése szerinti értesítésének kézhezvételét követően, a 3/A. §-ban foglalt eltérésekkel teljesíti.

(2a) *  A rendszerirányító a tárgyhó során az (1) és (2) bekezdéstől eltérő időpontban kifizetést kizárólag a Hivatal ellenőrzése során hozott döntése alapján teljesíthet.

(3) A rendszerirányító az elkülönített számláról kifizetést kizárólag az elkülönített számlán az igénylési határnapon rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb kilencven százalékáig (a továbbiakban: keretösszeg) teljesíthet a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) A rendszerirányító – az ellenőrzés keretében történő elszámolás, valamint az igénybejelentések kifizetésének mindenkori biztosíthatósága érdekében – az elkülönített számlán az igénylési határnapon a keretösszegen felüli pénzösszegből tartalékot (a továbbiakban: tartalék) képez.

(5) *  A rendszerirányító a kifizetést részben teljesíti (a továbbiakban: részbeni kifizetés), ha a keretösszeg nem fedezi az igazolt támogatási igények összegét. Részbeni kifizetés esetében az igazolt támogatási igényeket a rendszerirányító a keretösszeg és az igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6) *  Ha a keretösszeg a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegek és az adott havi igazolt támogatási igények kifizetésére nem nyújt fedezetet, a rendszerirányító a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegeket teljes mértékben kifizeti. Az adott havi támogatási igények kifizetését a részbeni kifizetés miatt elmaradt támogatási összegekkel csökkentett keretösszeg és az adott havi igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6a) *  Ha az elkülönített számlán rendelkezésre álló keretösszeg (4) bekezdés szerinti tartalékot meghaladó összege a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás mértéke, valamint az e rendeletben meghatározott mindenkori támogatási igények alapján nem nyújt fedezetet a kifizetésekre, az elkülönített számla fedezethiányát a 6/A. § szerint kell megszüntetni.

(7) A tartalék terhére – az elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig – a rendszerirányító kifizetést kizárólag akkor teljesíthet, ha

a) a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a távhőszolgáltató önhibáján kívül kevesebb támogatásban részesült, mint amelyre jogosult lett volna, vagy

b) *  a részbeni kifizetésre az (5) vagy (6) bekezdés szerint alkalmazott arány nem haladja meg a tárgyhónapban a hetvenöt százalékot.

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tartalék kizárólag a tárgyhavi támogatási igények hetvenöt százalékáig történő kifizetése teljesítéséig szabadítható fel.

(9) *  A rendszerirányító a támogatás igénylése során benyújtott negatív előjelű támogatási igény összegét göngyölítve tartja nyilván, és a negatív előjelű göngyölített támogatási összeget az ugyanazon igénylőtől beérkező pozitív előjelű támogatási összeghez hozzáadva teljesíti a támogatás kifizetését, amennyiben a göngyölített negatív támogatási igény kisebb, mint a benyújtott pozitív támogatási igény.

(10) *  Ha a nyilvántartott göngyölített összeg nagyobb, mint a tárgyhavi pozitív összegű támogatási igény, akkor a rendszerirányító csökkenti a göngyölített támogatást a tárgyhavi pozitív igény összegével, amely eljárást hónapról hónapra mindaddig alkalmazza, amíg a nyilvántartott göngyölített támogatás kisebb nem lesz, mint az adott tárgyhavi támogatási igénybejelentésben szereplő pozitív előjelű támogatási igény, és ekkor a támogatás kifizetését a (9) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti.

(11) *  A negatív előjelű támogatási igénybejelentés alapján az igénylőnek nem keletkezik a rendszerirányító irányába befizetési kötelezettsége, de köteles a negatív előjelű támogatási igény bejelentésére a tárgyhóra vonatkozó igénylési határnapig.

5. Adatszolgáltatás, a támogatás nyilvántartása

6. § (1) A rendszerirányító tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert

a) az igénylési határnapot követő harmadik munkanapig az elkülönített számla igénylési határnapon fennálló egyenlegéről, a keretösszeg mértékéről és az elkülönített számla adott havi pénzforgalmáról, valamint

b) az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig a beérkezett és a kifizetett igények igénylőnkénti és összesített mértékéről.

(2) *  A rendszerirányító az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig összesítve megküldi a Hivatalnak a 4. § (2) és (7) bekezdése szerinti iratok egy-egy példányát.

(3) *  A Hivatal minden év március 15. napjáig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert a megelőző év vonatkozásában a támogatás tekintetében az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti, bizottsági határozatra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról.

6/A. § *  (1) A rendszerirányító haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert, ha az 5. § (6a) bekezdés szerinti fedezethiányról tudomást szerez.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás beérkezését követő 8 munkanapon belül megküldi javaslatát az energiapolitikáért felelős miniszternek az elkülönített számlára szükséges kiegészítő befizetés mértékére és ütemezésére vonatkozóan.

(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter intézkedik a fedezethiány

a) a Vet. 148. § (4) bekezdése szerinti támogatás mértékének megemelésével,

b) a központi költségvetésből történő egyösszegű kompenzációval, vagy

c) az a) és a b) pont szerinti intézkedések egyidejű alkalmazásával

történő megszüntetése érdekében.

(4) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 15. Távhőszolgáltatók kompenzációja alcím, 1. Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére legfeljebb évi 33 milliárd forint keretösszegig teljesíthető kifizetés kompenzációs előlegként.

7. § (1) *  Az igénylő a kapott támogatást a számvitelről szóló törvénynek a költségek ellentételezésére vonatkozó szabályai szerint számolja el, és – az e rendeletben foglalt támogatási feltételek teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében – arról külön elszámolást vezet.

(2) Ha az igénylő a támogatott távhőszolgáltatáson vagy közfeladat ellátásán (a továbbiakban: közszolgáltatás) kívül más tevékenységet is végez, vagy a támogatott távhőszolgáltatást több telephelyen folytatja, köteles belső elszámolási rendszerében a közszolgáltatást és az azon kívüli tevékenységet, a különböző tevékenységekkel összefüggő költségeit, ráfordításait és bevételeit egymástól telephelyenként is elválasztva elszámolni.

(3) Az igénylő ellenőrzés céljából a támogatásra és annak kiszámítására vonatkozó iratait tíz évig köteles nyilvántartani és megőrizni, és azokat a Hivatal kérésére bármikor bemutatni.

6. A támogatás ellenőrzése

8. § (1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igénylő vonatkozásában

a) a támogatásra való jogosultság feltételei nem álltak fenn,

b) a kifizetett támogatás összege magasabb, mint ami az igénylőt megillette volna, vagy

c) a támogatás mértéke vonatkozásában a 2. § szerinti feltételek nem teljesülnek,

az igénylőt a kifizetett jogosulatlan támogatás (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetésére kötelezi, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

(2) Az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatást – a jogosulatlan támogatás kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában, a Hivatal döntéshozatala napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve – köteles visszafizetni az elkülönített számla javára.

(3) A Hivatal

a) az (1) bekezdés szerinti döntését a rendszerirányító részére haladéktalanul megküldi,

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a bírság megfizetéséről a rendszerirányítót öt napon belül tájékoztatja.

(4) *  Ha a rendszerirányító a Hivatal (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését megkapta, a Hivatal döntésével érintett igénylő részére – a 4. § szerinti feltételeknek eleget tevő támogatási igénybejelentés esetén – a továbbiakban kifizetést akkor teljesíthet, ha

a) az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatás kamattal növelt összegét visszafizette az elkülönített számla javára, és

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a Hivatal (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatását megkapta.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igényelt vagy kifizetett támogatás összege alacsonyabb mint ami az igénylőt megillette volna, kötelezi a rendszerirányítót arra, hogy a döntésében megállapított összeg erejéig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelettel módosított 3–6. §-át és 8. §-át első alkalommal a 2011. november tárgyhónapra vonatkozóan benyújtott támogatási igénybejelentésekre kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 6. §-ával megállapított 3/A. §-ában foglaltakat a 2023/2024. gázév tekintetében kell alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 8/2024. (V. 10.) EM rendelettel megállapított 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C és D oszlopa szerinti támogatási mértékeket 2024. április 1. napjától kell alkalmazni.

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

A támogatás mértéke

1. *  A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

A B C D
1 Település Távhőszolgáltató Fix összegű támogatás Lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás
2 Ft/hó Ft/GJ
3 Ajka BAKONY–TÁVHŐ Kft. 131 452 293 3 132
4 Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. 0 0
5 Algyő Veolia Energia Magyarország Zrt. 925 060 8 969
6 Almásfüzitő ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 17 563 071 10 732
7 Baj T–Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 3 619 126 9 463
8 Baja Baja Energetika Kft. 10 344 332 8 766
9 Balatonfüred Füredhő Távhőszolgáltatási Kft. 6 701 081 8 096
10 Berettyóújfalu HERPÁLY Vagyonkezelő Kft. 6 415 284 8 985
11 Bokod MVM OTSZ Zrt. 10 646 548 11 590
12 Bonyhád „FŰTŐMŰ” Kft. 10 840 594 9 118
13 Budaörs BUDAÖRSHŐ Kft. 16 701 841 9 383
14 Budapest Csepeli Erőmű Kft. 0 0
15 Budapest Veolia Energia Magyarország Zrt. 3 173 402 9 806
16 Budapest BKM Nonprofit Zrt. 1 619 908 118 9 900
17 Budapest GM Kőérberek 30 Kft. 6 750 603 8 582
18 Cegléd Veolia Energia Magyarország Zrt. 22 953 671 10 532
19 Celldömölk Cellhő Kft. 6 352 084 10 682
20 Cserkeszőlő Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 0 0
21 Csongrád Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2 555 922 2 796
22 Csorna Csornahő Kft. 14 333 634 11 621
23 Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 427 010 111 11 447
24 Dombóvár DOMBÓVÁRHŐ Kft. 14 147 392 9 504
25 Dorog PROMTÁVHŐ Kft. 32 729 798 12 803
26 Dunakeszi Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 26 411 350 9 271
27 Dunaújváros DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 287 301 902 9 071
28 Eger EVAT Zrt. 27 480 590 10 904
29 Érd ÉRD–TÁVHŐ Kft. 8 290 295 8 404
30 Esztergom PROMTÁVHŐ Kft. 54 241 622 14 551
31 Gödöllő Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 18 330 289 9 660
32 Gyöngyös Városgondozási Zrt. 16 737 985 9 116
33 Győr GYŐR–SZOL Zrt. 141 636 244 6 830
34 Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 3 391 528 11 340
35 Hajdúnánás NÁNÁSHŐ Kft. 9 644 191 9 879
36 Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 16 637 968 10 986
37 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 3 205 932 0
38 Inota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 6 557 539 11 006
39 Kaposvár Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 126 416 685 7 695
40 Kapuvár Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 4 701 156 10 681
41 Kazincbarcika Barcika Szolg Kft. 87 010 378 11 940
42 Kecskemét Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 191 846 814 11 347
43 Keszthely VÜZ Nonprofit Kft. 13 873 235 8 786
44 Kiskunfélegyháza Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 23 508 823 9 117
45 Kiskunhalas Halasi Városgazda Zrt. 45 035 092 10 948
46 Kisvárda KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. 22 843 587 10 421
47 Komárom Komáromi Távhő Kft. 21 699 295 9 913
48 Komló Komlói Fűtőerőmű Zrt. 69 947 338 4 360
49 Körmend RÉGIÓHŐ Kft. 10 662 601 7 874
50 Kőszeg EQUANS Magyarország Kft. 6 802 174 9 257
51 Makó Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 9 823 860 5 792
52 Mátészalka Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 22 517 757 10 016
53 Miskolc MIHŐ Kft. 245 094 270 6 795
54 Mohács MOHÁCS–HŐ Kft. 28 731 549 7 547
55 Mór MÓRHŐ Kft. 11 979 854 11 175
56 Mosonmagyaróvár Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 50 618 430 11 499
57 Nagyatád EQUANS Magyarország Kft. 3 063 772 6 195
58 Nagykőrös KÖVA–KOM Nonprofit Zrt. 11 608 137 8 571
59 Nyergesújfalu DISTHERM Kft. 9 136 640 9 578
60 Nyírbátor Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 484 775 7 453
61 Nyíregyháza NYÍRTÁVHŐ Kft. 223 919 890 12 306
62 Nyíregyháza Energocoop Kft. 9 543 874 11 032
63 Oroszlány MVM OTSZ Zrt. 126 862 505 11 226
64 Ózd Ózdi Távhő Kft. 81 343 545 11 874
65 Paks Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 16 888 473 289
66 Pécs PÉTÁV Kft. 371 644 288 2 926
67 Pétfürdő “PÉTKOMM” Kft. 13 588 478 10 192
68 Pornóapáti Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 910 953 935
69 Putnok Putnoki Városgondnokság 3 039 725 9 893
70 Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 11 802 591 10 322
71 Salgótarján Salgó Vagyon Kft. 66 307 384 10 305
72 Sárbogárd EQUANS Sárbogárdi Kft. 8 728 084 10 349
73 Sárospatak Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 13 297 596 9 101
74 Sárvár Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 15 333 447 11 519
75 Sátoraljaújhely EQUANS Magyarország Kft. 11 000 765 10 007
76 Siklós SIKLÓS–HŐ Kft. 9 177 744 9 217
77 Siófok Termofok-Sió Kft. 20 221 463 11 666
78 Sopron SOPRON Holding Zrt. 79 252 854 11 041
79 Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 1 617 603 0
80 Százhalombatta “SZÁKOM” Nonprofit Kft. 47 553 821 10 926
81 Szeged Szegedi Távfűtő Kft. 238 891 092 8 082
82 Székesfehérvár SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 167 833 871 9 999
83 Szekszárd Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 66 724 195 10 043
84 Szentendre Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 23 546 744 9 297
85 Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. 8 431 615 0
86 Szentgotthárd RÉGIÓHŐ Kft. 3 557 218 7 931
87 Szentlőrinc Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 6 098 527 2 797
88 Szigetszentmiklós „Aries” Nonprofit Kft. 15 689 869 10 634
89 Szigetvár Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 8 459 786 8 451
90 Szolnok MVM OTSZ Zrt. 169 083 374 10 992
91 Szombathely Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 99 562 135 10 351
92 Tapolca Városgazdálkodási Kft. 12 088 351 9 810
93 Tata TATA ENERGIA Kft. 21 223 552 5 039
94 Tatabánya T–Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 512 908 146 2 612
95 Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. 95 332 327 11 468
96 Vác Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 32 831 683 8 938
97 Várpalota Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 50 942 584 13 073
98 Vasvár RÉGIÓHŐ Kft. 4 432 448 1 756
99 Veszprém “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 78 536 406 10 355
100 Záhony Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft. 10 001 902 9 586
101 Zirc Veolia Energia Magyarország Zrt. 3 062 368 11 493

2. Az intézmények esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mérték

A B C D E
Sor-
szám
Település Termelő Igénylő Kapcsolt termelésből felhasznált hőre
Ft/GJ
1. Berettyóújfalu Berettyó-Med Kft. Gróf Tisza István Kórház 1 553
2. *  Békéscsaba Csaba-Energo Kft. Békés Vármegyei Központi Kórház 1 553
3. Budapest ENER-G Energia Technológia Zrt. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1 553
4. *  Budapest Kiserőmű (Energiaszolgáltató) Kft. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 1 553
5. *  Budapest MK-MÓR Termelő Kft. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1 553
6. Budapest MEDENERGO XI Projekt Energetikai Szolgáltató Kft. Szent Imre Kórház 1 553
7. Budapest MEDERG Energiaszolgáltató Kft. Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet 1 553
8. Dombóvár KM Energo Invest Kft. Dombóvári Szent Lukács Nonprofit Kft. 1 553
9. Jászberény Berény-Med Kft. Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. 1 553
10. *  Karcag OMNI Energy Kft. Kátai Gábor Kórház 1 553
11. *  Kecskemét ENER-G Energia Technológia Zrt. Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Kórháza 1 553
12. Miskolc ENER-G Energia Technológia Zrt. MISEK Nonprofit Kft. 1 553
13. *  Miskolc ENER-G Energia Technológia Zrt. B.A.Z. Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház 1 553
14. Nyíregyháza Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt. Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. 1 553
15. *  Szombathely Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt. Vas Vármegyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 1 553

2. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Támogatási igénybejelentés

1. *  A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése

1.1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:
Az igénylő szolgáltatás nyújtásának helye (település):
Az igénylő cégjegyzékszáma:
Az igénylő adószáma:
Az igénylő levelezési címe:
Az igénylő cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:
Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
t v f T
Ft/GJ GJ Ft/hó Ft
A .......... év ............ hónap vonatkozásában .......... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.
A távhőszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő cégszerű aláírása

1.2. A távhőszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

1.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

t: Lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás fajlagos értéke

v: Lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége

f: Havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg

T: Lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után járó tárgyhavi támogatás (T = t*v+f)

1.2.2. A támogatási számítás magyarázata:

a) *  A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (t) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D oszlopában található.

b) *  A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fix összegű támogatás (f) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopában található.

c) A lakosságnak nyújtott távhő adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége v1.

d) A lakosságnak nyújtott távhő után járó tárgyhavi támogatás (T) a lakosságnak nyújtott távhő után járó fajlagos támogatás (t) és a lakosságnak a tárgyhóban nyújtott távhő mennyiség (v) szorzatának a havi fix összegű támogatással (f) növelt értéke.

2. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentése

2.1. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:
Az igénylő adószáma:
Az igénylő levelezési címe:
Az igénylő képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:
Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
Intézmény neve Hőértékesítő neve ti vi Ti
Ft/GJ GJ Ft
A ................ év ......................... hónap vonatkozásában ..................................................... összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.
Az intézmény a támogatást kizárólag a közfeladata ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.

Keltezés

Az igénylő aláírása

2.2. Az intézmények részére járó támogatás számításának módja

2.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

ti: Az intézmény kapcsolt termelés után járó támogatásának fajlagos értéke (az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa szerint)

vi: Intézmény által vásárolt vagy termelt kapcsolt hő mennyisége

Ti: Intézmény kapcsolt termelés után kapott támogatásának értéke (Ti = ti*vi)