A jogszabály mai napon ( 2019.08.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés l) pontjában, valamint az 5. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Az állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék közül a Szent Korona és - a koronázási palást kivételével - a hozzátartozó jelvények (a továbbiakban együtt: Szent Korona) teljes körű őrzését a Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Koronaőrség (a továbbiakban: Honvéd Koronaőrség) végzi.

(2) *  Az Országgyűlés épületében az Országgyűlési Őrség biztosítja a Szent Korona látogatása során a látogatás rendjének betartatását.

(3) *  A Honvéd Koronaőrség, valamint az Országgyűlési Őrség, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ a Szent Korona látogathatósága, az azokkal kapcsolatos rendezvények biztosítása és más biztonsági kérdések tekintetében együttműködik egymással és az Országgyűlés Hivatalával.

(4) *  A Honvéd Koronaőrség működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik.

2. § (1) A miniszterelnök a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter együttes előterjesztésére javaslatot tesz a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvénnyel létrehozott Országgyűlés Szent Korona Testület (a továbbiakban: Testület) részére a Szent Korona rendkívüli állapotban, szükségállapotban, veszélyhelyzetben vagy azok épségét közvetlenül fenyegető más okból történő veszélyeztetettsége esetére a Szent Korona biztonságba helyezésére vonatkozó eljárási szabályokra.

(2) A Testületnek a Szent Koronával kapcsolatos intézkedési javaslatai Honvéd Koronaőrséget érintő feladatainak végrehajtását a honvédelemért felelős miniszter rendeli el.

(3) Ha a Szent Korona őrzési helyről történő elszállításáról a Testület döntést hoz, az elszállítást - a Testület által megállapított eseti feltételekkel - kizárólag a Honvéd Koronaőrség hajtja végre. Az elszállítás végrehajtásáról a honvédelemért felelős miniszter a Testületet tájékoztatja.

3. § *  (1) A köztársasági elnökhöz és a miniszterelnökhöz kötődő, Országházon kívüli, hivatalos feladatokhoz kapcsolódó protokolláris objektumőrzési és díszelgési feladatokat a Nemzeti Honvéd Díszegység látja el.

(2) A Nemzeti Honvéd Díszegység szolgálati feladatai ellátása során együttműködik a Sándor-palota épületének védelmét megszervező és végrehajtó Készenléti Rendőrséggel, valamint a miniszterelnök állandó személyvédelmét megszervező és végrehajtó Terrorelhárítási Központtal.

(3) A Nemzeti Honvéd Díszegység működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik.

3/A. § *  A Magyar Honvédség a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés e) pontja alapján ellátja az 1. melléklet szerinti létesítmények őrzését és védelmét.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. május 21-én lép hatályba.

(2) A 3. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelethez * 

A B C
1. Létesítmény A Magyar Honvédség által ellátott őrzés és védelem jellege Időtartam
2. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó létesítmények A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek feladat- és hatáskörét nem érintően 2017. július 13-tól
2017. július 31-ig

  Vissza az oldal tetejére