A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés l) pontjában, valamint az 5. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Az állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék közül a Szent Korona és - a koronázási palást kivételével - a hozzátartozó jelvények (a továbbiakban együtt: Szent Korona) teljes körű őrzését a Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Koronaőrség (a továbbiakban: Honvéd Koronaőrség) végzi.

(2) *  Az Országgyűlés épületében az Országgyűlési Őrség biztosítja a Szent Korona látogatása során a látogatás rendjének betartatását.

(3) *  A Honvéd Koronaőrség, valamint az Országgyűlési Őrség, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ a Szent Korona látogathatósága, az azokkal kapcsolatos rendezvények biztosítása és más biztonsági kérdések tekintetében együttműködik egymással és az Országgyűlés Hivatalával.

(4) *  A Honvéd Koronaőrség működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik.

2. § (1) *  A miniszterelnök - a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter együttes előterjesztésére - javaslatot tesz a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvénnyel létrehozott Szent Korona Testület (a továbbiakban: Testület) részére a Szent Korona - különleges jogrendben vagy az épségét közvetlenül fenyegető más okból bekövetkező veszélyeztetettsége esetén történő - biztonságba helyezésére vonatkozó eljárási szabályokra.

(2) A Testületnek a Szent Koronával kapcsolatos intézkedési javaslatai Honvéd Koronaőrséget érintő feladatainak végrehajtását a honvédelemért felelős miniszter rendeli el.

(3) *  Ha a Szent Korona őrzési helyről történő elszállításáról a Testület vagy a Testület akadályoztatása esetén az (1) bekezdés szerinti eljárási szabályokban arra felhatalmazott személy döntést hoz, az elszállítást - a Testület által megállapított feltételekkel - kizárólag a Honvéd Koronaőrség hajtja végre. Az elszállítás végrehajtásáról a honvédelemért felelős miniszter a Testületet tájékoztatja.

3. § *  (1) A köztársasági elnökhöz és a miniszterelnökhöz kötődő, Országházon kívüli, hivatalos feladatokhoz kapcsolódó protokolláris objektumőrzési és díszelgési feladatokat a Nemzeti Honvéd Díszegység látja el.

(2) A Nemzeti Honvéd Díszegység szolgálati feladatai ellátása során együttműködik a Sándor-palota épületének védelmét megszervező és végrehajtó Készenléti Rendőrséggel, valamint a miniszterelnök állandó személyvédelmét megszervező és végrehajtó Terrorelhárítási Központtal.

(3) A Nemzeti Honvéd Díszegység működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik.

3/A. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. május 21-én lép hatályba.

(2) A 3. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére