A jogszabály mai napon ( 2018.12.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  A rendelet hatálya a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye igénybevételének feltételeire, a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti adóról való rendelkezés feltételeire, és az igazolás, támogatási igazolás alapján az adókedvezményre, jóváírásra jogosító, a Tao. tv. 4. § 44. pontjában meghatározott támogatás, juttatás (a továbbiakban együtt: támogatás) felhasználására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki.

2. § (1) A rendelet alkalmazásában

1. *  ellenőrző szervezet: a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott illetékes ellenőrzési feladatokat ellátó sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet támogatása esetén az illetékes ellenőrzési feladatokat ellátó látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

2. *  jóváhagyást végző szervezet: a támogatás igénybevételére jogosult szervezet tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról döntő, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás esetén a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

3. *  képzéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, - a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (EGT-vonatkozású szöveg) szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 31. cikkében meghatározottak szerint - a Tao. tv.-ben meghatározott látvány-csapatsport Stv. szerinti országos sportági szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség) vagy a sportköztestület Stv.-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során a szakszövetségnél vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványnál vagy a sportköztestületnél felmerülő költségek, kiadások az alábbiak szerint:

a) az oktatók személyi jellegű költségei,

b) az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,

c) egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,

d) az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,

f) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után,

g) a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók képzés idejére szükséges szállásköltsége;

4. *  személyi jellegű ráfordítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervnek megfeleltethető, a számvitelről szóló törvényben meghatározott személyi jellegű ráfordítások, kivéve a hivatásos sportoló részére a sporttevékenységével összefüggő munkaviszonyára, vagy amatőr sportoló részére az Stv. szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró, a sporttevékenységének elismerésére tekintettel kifizetésre kerülő személyi jellegű ráfordítások;

5. *  támogatási időszak: a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásának a tárgyév július 1-jétől a tárgyévet követő év június 30-áig terjedő időszaka, több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program legfeljebb 4 összefüggő és egymás után következő támogatási időszakból állhat;

6. *  támogatás igénybevételére jogosult szervezet: a szakszövetség, a tagjaként működő sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány, az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola, továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület;

7. *  támogatott szervezet: a jóváhagyást végző szervezet által e rendeletben foglaltak szerint kiállított igazolás vagy támogatási igazolás alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet;

8. támogató: a Tao. tv. hatálya alá tartozó, a látvány-csapatsport támogatását megvalósító adózó;

9. *  tárgyi eszköz beruházás, felújítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott beruházás, felújítás - az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és személygépkocsi beszerzése kivételével -, ideértve * 

a) az edzésen, versenyen, mérkőzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett felnőtt korosztályba tartozó sportolók által használt sportfelszerelést, sporteszközt,

b) a sportfejlesztési program megvalósításának nyomon követését biztosító honlapfejlesztést,

c) *  a sportszervezetnek, a szakszövetségnek, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak, továbbá - a sportszervezetnek, szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása alapján - a helyi önkormányzatnak az Stv.-ben foglalt feladatainak ellátását, vagy az ilyen feladatok ellátásában az együttműködési megállapodás alapján történő részvételt biztosító építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást,

d) *  az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület vagy felsőoktatási intézmény keretei között működő sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési vagy versenyzési feltételeit elősegítő beruházást, felújítást,

e) *  a sportközalapítvány kivételével a támogatott szervezetnek a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztését, valamint

f) *  az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet is,

g) *  az elektronikus kapcsolattartással összefüggő, illetve sportszakmai okból felmerülő szoftverfejlesztés, szoftvervásárlás,

h) *  a számvitelről szóló törvény szerinti immateriális javak beszerzését, előállítását.

10. *  utánpótlás-korú versenyző: a látvány-csapatsportágak korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó versenyszabályzatában a versenyen, mérkőzésen való részvételre jogosult versenyző;

11. *  utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi utánpótlás-fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a sportág utánpótlás-korú versenyzőinek kiválasztásával, felkészítésével, képzésével, edzőtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggő költségek, kiadások, az alábbiak szerint:

a) az edzésen, versenyen, mérkőzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére fordított összeg,

b) a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori szükségleteihez igazodó táplálék-kiegészítők, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint teljesítmény-diagnosztikai mérésekre, vizsgálatokra fordított összeg,

c) a versenyre, mérkőzésre, továbbá az edzésre, edzőtáborba való személyszállítás költsége,

d) a verseny, mérkőzés nevezési költsége,

e) a rendezéssel - ideértve a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezésével összefüggő, a mentéssel, a sportesemény rendjének biztosításával, továbbá a bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával, utánpótláskorú sportszakemberek (játékvezetők, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek,

f) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,

g) sportlétesítmény, sportpálya - igazolt használat alapján számított - bérleti díja,

h) a felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége,

i) az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége,

j) a verseny, mérkőzés megrendezéséhez, edzés, edzőtábor megtartásához szükséges sporteszközök, sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok ellátásával összefüggő gépjármű - kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár - bérleti díja;

12. *  versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a szakszövetség által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, a látvány-csapatsportok szakszövetsége által szervezett versenyrendszer valamely bajnoki osztályában résztvevő, vagy arra indulási jogot szerzett, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet által fizetett díjköltségek, kiadások, az alábbiak szerint:

a) a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja,

b) a versenyeztetéssel - ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával - kapcsolatos költségek,

c) tagsági díj,

d) a pályahitelesítés díja,

e) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,

f) az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díj.

(2) * 

(3) Az (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott támogatás teljes összege

a) *  amennyiben a támogatott szervezet sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány, akkor támogatási időszakonként nem haladhatja meg a sportszervezet vagy alapítvány részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként az 1 000 000 forintot,

b) *  amennyiben a támogatott szervezet szakszövetség, akkor támogatási időszakonként nem haladhatja meg a szakszövetség részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevő egyes korosztályos válogatott keretek összesített létszáma alapján, 15 évesnél idősebb korosztályos válogatottak esetén az országos keret egy tagja esetén a 2 000 000 forintot, 13-14 éveseknél a regionális keret egy tagja esetén az 1 000 000 forintot, 6-12 éveseknél a megyei, területi (körzeti) keret egy tagja esetén az 500 000 forintot.

(3a) *  Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímekre benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban a jóváhagyást végző szervezet arra figyelemmel dönt a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelemben szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a jóváhagyást végző szervezet által az egyes jogcímeken nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott becsült piaci értéket. A becsült piaci értékek meghatározását a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója vagy a látvány-csapatsport szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve határozza meg, és azt a szakszövetség honlapján nyilvánosságra hozza. A szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve meghatározhatja az egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos sportági szakmai fejlesztési prioritásokat a különböző szintű és életkori csoportok alapján szervezett versenyrendszerekben való részvétel és az azokra való felkészítő szakmai munka feltételei alapján. A fejlesztési prioritásokat a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra hozza.

(3b) *  Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímekre jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére irányuló eljárásban a (3a) bekezdés szerinti becsült piaci értékek és az elszámolási útmutató előírásait figyelembe véve dönt az elszámolás elfogadásáról.

(4) Az (1) bekezdés 11. pontja alapján sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása csak akkor számolható el, ha a sportszakember a támogatott szervezettel a sportszakmai tevékenységével összefüggésben fennálló munkaviszonyáról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyáról rendelkező szerződésben meghatározottak szerint a szakmai tevékenységének (munkaóra ráfordításának) legalább 75%-át igazolhatóan az utánpótlás-korú versenyzők felkészítése, versenyeztetése teszi ki.

(5) *  Az adókedvezményre jogosító támogatás és a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti felajánlás együttes összege nem haladhatja meg a jóváhagyást végző szervezethez előzetesen benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások után számított támogatás összegét.

(6) *  Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolás és támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására is fordítható. A közreműködői költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végző szervezethez történő benyújtása során azt előzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végző szervezet azt jóváhagyja. Közreműködői költségként a jogszerűen felhasznált támogatás sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló határozatban rögzített aránynak megfelelő összeg számolható el.

(6a) *  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjában meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot - ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként - a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására a (6b) bekezdésben meghatározottak szerint befizessen.

(6b) *  A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség

a) egyharmad részét a sportpolitikáért felelős miniszter által közzétett fizetési számlára,

b) kétharmad részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára

a támogatás megfizetésével egyidejűleg − ide nem értve a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti támogatást − fizeti be. A (6a) bekezdés alapján fizetendő, az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költséget a sportköztestület támogatása esetén a támogató a sportpolitikáért felelős miniszter által közzétett fizetési számlára fizeti meg.

(6c) *  A (6a) és (6b) bekezdés szerint meghatározott, a sportpolitikáért felelős miniszter és a szakszövetség által közzétett fizetési számlára befizetendő összeggel a támogatott szervezet nem köteles a 11. §-ban foglaltak szerint elszámolni az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet felé.

(7) *  Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás felhasználásáról történő elszámolás során a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és az igazolás és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj nem számolható el költségként.

(8) *  Nem igényelhető az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások után támogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások közvetlenül a támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételszerző tevékenységével összefüggésben merülnek fel, és amelyek továbbszámlázása révén a támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételt számol el.

3. § *  Az igazolást és a támogatási igazolást a jóváhagyást végző szervezet a támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére, az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, meghatározott eljárásrendben, a sportfejlesztési program jóváhagyását követően - több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén az igazolás és a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló támogatási időszakra - adja ki a támogató és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére.

2. Az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyása * 

4. § (1) *  Az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját - több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából a tárgyév március 1. és április 30. közötti időszakban benyújtsa. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem kizárólag a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen nyújtható be. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának - jogvesztő - határideje a tárgyév április 30-a.

(2) A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell

a) *  - (2a) bekezdés kivételével - 30 napnál nem régebbi igazolást az igazolás és a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezetet nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt,

b) *  igazolást arról, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a bejelentés időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

c) *  a támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programjának bemutatását, célját, megnevezését, tervezett megvalósításának helyét, részletes megvalósítási tervét, amennyiben költségként elszámolandó, akkor általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségének tervét, a megvalósítás és a finanszírozás időbeli ütemezését, valamint az építési beruházást is tartalmazó program esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolatának eredeti példányát vagy másolatát (a továbbiakban: szakmai és költségterv),

d) *  amennyiben a támogatás építési beruházásra irányul, úgy az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával vagy a végleges építési engedélyt vagy az illetékességgel rendelkező hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szakmai nyilatkozatát arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles,

e) *  az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a végleges hatósági engedélyeket, igazolásokat,

f) beruházási vagy felújítási támogatás esetén nyilatkozatot arról, hogy

fa) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) és (8) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek eleget tesz,

fb) *  a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizeti.

(2a) *  Ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a jóváhagyást végző szervezet az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(3) *  A jóváhagyást végző szervezet a kérelem benyújtását követően az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program jóváhagyására meghatározott ügyintézési határidőn belül megvizsgálja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet

a) megfelel-e a Tao. tv. 22/C. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

b) a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul csatolta-e a bejelentéshez,

c) által benyújtott sportfejlesztési program − több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén annak támogatási időszakokra lebontott változata − összhangban van-e az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág − Kormány által kialakított hosszú távú sportstratégiával és fejlesztési programmal összhangban készített − stratégiai fejlesztési koncepciójával, utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó igazolás és támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.

(4) *  Amennyiben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a (2) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg, az ott meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul nem csatolta, vagy a sportfejlesztési program nincs összhangban a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójával - utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó igazolás, támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával -, úgy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított, az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program jóváhagyására meghatározott ügyintézési határidőn belül a támogatás igénybevételére jogosult szervezetet hiánypótlásra szólítja fel.

(5) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet minden feltételnek megfelel, úgy a sportfejlesztési programot - a (7)-(9) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - jóváhagyja, az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel.

(6) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nem felel meg minden feltételnek, úgy az (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, és az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel. Az elutasítás tényét a jóváhagyást végző szervezet honlapján is közzéteszi.

(7) *  A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során arra figyelemmel dönt a tervezett támogatás egyes jogcímeinek elfogadásáról, hogy az egyes jogcímeken igénybe vehető támogatás nem lehet nagyobb, mint az egyes jogcímek esetén a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértéke.

(8) A jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés e) pontja szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot - a (9) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel - abban az esetben hagyja jóvá, ha a támogatott szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a sport célú ingatlanfejlesztésre kiírásra kerülő nyílt pályázat során * 

a) *  legalább három, a tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő személytől kér be egyidejűleg, írásbeli (e-mailben, faxon vagy postai úton tett) ajánlatot;

b) az ajánlati felhívásban a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat ad meg, amelyek alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;

c) az ajánlattételre megfelelő időt, de legalább 15 napot biztosít;

d) azzal a pályázóval köt szerződést a sportcélú ingatlanfejlesztés megvalósítására, amelyik a legjobb ár-érték - azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru - arányt ajánlja a pályázatában;

e) kellő gondot fordít az átláthatóság - ideértve a pályázati eljárás minden elemének dokumentálását, különösen az árajánlatok bekérését és azok értékelését - és az ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elvére.

(9) *  A jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (9) bekezdése szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó, sportcélú ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot - a (8) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel - abban az esetben hagyja jóvá, ha a sportfejlesztési program az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) a látvány-csapatsportok szakmai felkészülési és versenyzési igényeit kiszolgáló

a) új sportcélú ingatlan-fejlesztésre - ideértve a meglévő sportcélú ingatlanok által nem biztosított sportszolgáltatások vagy a nézők kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan-fejlesztést is, ha a hiányzó szolgáltatások a b) pont szerinti sportcélú ingatlan-fejlesztési célok keretében nem biztosíthatók-,

b) meglévő sportcélú ingatlan

ba) korszerűsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére,

bb) a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztésére,

bc) építészeti, műszaki akadálymentesítésére

irányul.

(10) *  A jóváhagyást végző szervezet a (8)-(9) bekezdés szerinti jóváhagyás során nem támogathat olyan sportcélú ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot, amelynek megvalósulása az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) már meglévő, méretében és funkciójában azonos, sportcélú ingatlanok piaci versenyhelyzetét hátrányosan befolyásolná. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet igazolja, hogy az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) meglévő sportcélú ingatlan kapacitások a fejlesztési program sikeres megvalósításához minőségben vagy mennyiségben nem elegendők.

(11) A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás (7) bekezdésben meghatározott összegét.

(12) A (11) bekezdésben meghatározott adatokról a jóváhagyást végző szervezet nyilvántartást vezet és azt a honlapján is közzéteszi.

3. Az igazolás és a támogatási igazolás kiállítása * 

5. § (1) *  A támogatás igénybevételére jogosult szervezet a jóváhagyást végző szervezet által történő jóváhagyás megadásáról szóló 4. § (5) bekezdésében meghatározott döntés közlését követően válik jogosulttá az igazolás vagy támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtására a jóváhagyást végző szervezet részére. A kérelem kizárólag a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen nyújtható be.

(2) *  A jóváhagyásban meghatározott, egyes támogatási jogcímekhez tartozó támogatás teljes összegének igénybevétele érdekében a támogatás igénybevételére jogosult szervezet több igazolás vagy támogatási igazolás kiállítását is kérelmezheti, továbbá a jóváhagyás során elfogadott valamennyi támogatási jogcím alapján jogosult igazolás vagy támogatási igazolás kiállítását kérelmezni.

6. § (1) A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha

a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet sportfejlesztési programja a 4. § (12) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel és

b) *  az igazolás és a támogatási igazolás kiállítása az egyes jogcímek esetén nem eredményezi a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését, valamint

c) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nyilatkozik az önrész rendelkezésre állásáról,

d) *  a támogatás igénybevételére jogosult szervezet - vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogató - igazolást nyújt be arról, arról, hogy a kérelemben szereplő támogató az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a kérelem időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

da) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

db) *  a támogató szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,

e) *  a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a 4. § (11) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségnek eleget tesz, és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja.

(2) *  A jóváhagyást végző szervezet az igazolást vagy a támogatási igazolást 3 példányban állítja ki.

(3) *  A jóváhagyást végző szervezet a kérelemről annak beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. A kérelemmel kapcsolatban hiánypótlásnak van helye, ha a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését állapítja meg. Ilyen esetben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 8 napon belül az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő kérelmet nyújthat be a jóváhagyást végző szervezet részére.

(4) *  A jóváhagyást végző szervezet az igazolás vagy támogatási igazolás 1-1 példányát közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel és a támogatóval, továbbá gondoskodik 1 példány megőrzéséről. Ha jóváhagyó szervezetként a szakszövetség jár el, akkor az igazolás vagy támogatási igazolás 1 példányát az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezettel is közli.

(5) A jóváhagyást végző szervezet a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el a kérelem elutasítása esetén, ebben az esetben azonban a kérelem elutasításának tényét közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezetettel és a támogatóval.

7. § (1) *  A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást, valamint a Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatást

a) előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően

aa) a támogatás tekintetében a támogatási igazolásban meghatározott jogcímekre rendelkezésre álló egyes önálló fizetési számlákra történő átutalással,

ab) *  a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén - a támogató döntése szerint - a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással

bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére;

b) *  utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően

ba) a támogatás tekintetében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége elkülönített fizetési számlájára történő átutalással,

bb) *  a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén - a támogató döntése szerint - a látvány-csapatsport országos szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással

teljesíti.

(2) * 

(2a) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az adott támogatási időszakra vonatkozó elszámolás vagy részelszámolás 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez történő benyújtását és az elszámolásnak, részelszámolásnak az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részéről történő elfogadását és az erről szóló értesítést követően

a) *  a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter, vagy

b) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a támogatást vagy annak az elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a támogatás igénybevételére jogosult szervezet rendelkezésére.

(2b) *  Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített fizetési számlán a 11-13. §-ban meghatározottak szerinti elszámolás lezárását követően fel nem használt támogatás áll rendelkezésre, és a támogatott szervezet nem kérelmezte a 14. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a sportfejlesztési program meghosszabbítását, a fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.

(2c) *  A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elosztásának szabályairól a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület dönt a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának figyelembe vételével.

(3) A támogatási igazolást az adó megállapításához való jog elévülési idejének végéig kell megőrizni.

8. § (1) *  A jóváhagyást végző szervezet a kiadott igazolásokról és támogatási igazolásokról jegyzéket vezet, amely tartalmazza a támogató és a támogatott szervezet nevét, azonosító adatait, az igazolás vagy támogatási igazolás jogcímeit, valamint jogcímenként a támogatás összegét.

(2) *  A jóváhagyást végző szervezet a jegyzék honlapján történő közzétételével - a támogató (1) bekezdés szerinti adatai kivételével - tájékoztatja a nyilvánosságot a kiállított igazolások vagy támogatási igazolások alapján nyújtott támogatások naprakész állásáról.

4. A támogatások felhasználásának alapvető szabályai

9. § (1) *  Az igazolásban és a támogatási igazolásban foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatás előfinanszírozással is történhet. Ha a támogatás előfinanszírozással kerül biztosításra, a támogatott az 5-6. §-ban foglaltaknak megfelelően kiállított igazolásokban és támogatási igazolásokban szereplő támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegével utólagos elszámolás mellett, az e rendeletben foglaltak szerint számol el.

(2) *  Az országos sportági szakszövetség a támogatást szerződéssel - a jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott céllal egyezően és azonos feltételekkel - a tagszervezeteként működő sportszervezet, továbbá képzési támogatás esetén a szakszövetség képzési programjának megvalósítását végző más, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a továbbiakban: a támogatás végső kedvezményezettje) részére továbbadhatja, ha

a) *  az igazolásban vagy a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, vagy egyébként ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt sportfelszerelést, sporteszközt érintő tárgyi eszköz beruházás, képzési támogatás, vagy versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása, és

b) a támogatás továbbadását - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a támogató nem zárta ki, és

c) az a) pontban felsorolt támogatási jogcímek igénybevételére a támogatás végső kedvezményezettje támogatás igénybevételére jogosult szervezetként a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdése alapján önállóan is jogosult lenne, valamint

d) a támogatás végső kedvezményezettje a Tao. tv. 22/C. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(3) *  A versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása - az országos sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül - a szakszövetségen keresztül is történhet. Ilyen esetben a szakszövetség készíti el és nyújtja be a sportfejlesztési programot jóváhagyásra és kérelmezi az igazolás és a támogatási igazolás kiállítását. A díjcsökkentés nem minősül továbbadott támogatásnak.

(4) *  A támogatás továbbadására vonatkozó igényt a sportfejlesztési programban külön fel kell tüntetni. A továbbadott támogatás felhasználására az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) *  Ha a támogatás végső felhasználója nem az országos sportági szakszövetség, a továbbadott támogatásról és a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról a támogatás végső kedvezményezettje az 1. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblázat) számol el, és azt az országos sportági szakszövetségen keresztül küldi meg az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetnek.

(6) *  Amennyiben az igazolásban vagy a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.

(7) *  Az igazolásban és a támogatási igazolásban foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a támogatott szervezet felelős, a támogatót semmilyen felelősség nem terheli.

(8) A támogatott szervezet a támogatást támogatási jogcímenként külön-külön önálló pénzforgalmi számlán tartja nyilván és kezeli.

(9) *  A támogatott szervezet a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen, az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vagy más ellenőrző hatóság által bármikor ellenőrizhető módon tartja nyilván.

(10) *  A támogatott szervezet a támogatást kizárólag a jóváhagyó szervezet által kiállított igazolásban vagy támogatási igazolásban meghatározottak szerinti jogcímre, az abban meghatározott mértékben használhatja fel. A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási időszakban felhasználásra kerüljön.

(11)-(12) * 

10. § *  (1) *  Ha a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során

a) olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására, vagy a támogatott szervezet önhibáján kívül olyan tényt vagy körülményt idéz elő, ami az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve meghiúsítja, vagy

b) olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program terhére történő megvalósítására biztosított támogatás nem elegendő,

a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban, a jóváhagyást végző szervezet által e célra rendszeresített felületen bejelenteni a jóváhagyást végző szervezetnek, és - a (2), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az igénybe nem vett támogatásról írásban lemondani, azt a 14. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint az állam részére befizetni, valamint a támogatás igénybe vett részének felhasználásáról e rendelet szerint elszámolni.

(2) A támogatott szervezet - a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program támogatási jogcímek közötti módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének és - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére, valamint nem irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására. A módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.

(3) *  A jóváhagyást végző szervezet a módosítási kérelemről történő döntés során a 4. § (3)-(9) bekezdésének alkalmazásával jár el.

(4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a támogatási időszakra vonatkozóan eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthető szakmai programelemek (támogatási aljogcímek) átcsoportosítására vagy szakmai programelemeken belüli módosítására vonatkozóan merültek fel, a sportfejlesztési program ennek megfelelő módosítását a támogatott szervezet - a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél. A jóváhagyást végző szervezet a kérelemről az Stv. 22. § (7) bekezdésében és 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program módosítására megállapított ügyintézési határidőn belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Támogatási jogcímen belüli módosítás egy támogatási időszakban legfeljebb 3 alkalommal - legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel - kérelmezhető. A támogatási jogcímen belüli módosítás nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének és - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére. A támogatási jogcímen belüli módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentumok közül a kérelem elbírálásához szükséges szakmai és költségterv támogatási jogcímen belüli módosítással érintett részét kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.

(5) A támogatott szervezet a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó, a sportfejlesztési program jóváhagyásakor megtett, a támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozata módosítását. A módosítási kérelem - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére, valamint nem irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására. A módosítási kérelemhez csatolni kell a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat a jóváhagyást végző szervezet részére.

(6) A támogatott szervezet a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelését, feltéve, hogy a támogatási összeg növekedése a sportfejlesztési program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása miatt szükséges, és a műszaki, szakmai tartalom változása a projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű megoldást eredményez. Ha a költségnövekmény nem éri el a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás eredeti összegének 15%-át, akkor a támogatott szervezetnek kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését. Ha a költségnövekmény a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás eredeti összegének 15%-át eléri vagy meghaladja, akkor igazságügyi szakértő véleményének beszerzése szükséges. Az igazságügyi szakértő kirendeléséről a támogatott szervezet költségére a támogatás igénybevételére jogosult szervezet gondoskodik.

(7) A (2), a (4) vagy a (6) bekezdés szerint módosított és a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program alapján benyújtott támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos eljárásra a 6. §-t kell alkalmazni.

(8) Ha jóváhagyó szervezetként a szakszövetség jár el, a (2), a (4) vagy a (6) bekezdés szerinti módosítási kérelemről való döntéséről 8 napon belül tájékoztatja a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet.

5. A támogatások felhasználásának ellenőrzése

11. § (1) *  A támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolást - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - minden évben, a támogatási időszak lezárultát követő 30 napon belül, az (5) bekezdésben foglaltak szerint záradékolt számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon, összesített elszámolási táblázattal együttesen kell az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez benyújtani. Az elszámolást - a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén is - a támogatott szervezet nyújtja be az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez. A támogatás felhasználását igazoló szöveges, szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell. A benyújtásra rendelkezésre álló határidő egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

(1a) *  A támogatott szervezet az elszámolása során az adott elszámolási időszak végéig, de legkésőbb augusztus 14-ig pénzügyileg teljesített számlákkal számol el. A megállapodás, szerződés szerinti teljesítésre és számlakiállításra az adott támogatási időszak végéig kerülhet sor.

(1b) *  Ha a támogatott szervezet a Tao. tv. 30/I. §-a értelmében az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) és SA.46615 (2016/N) számú határozatának hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével az e rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

(2) *  A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére. Nem kell előrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési programmal kapcsolatban igazolás vagy támogatási igazolás kiállítására nem került sor. A 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén az előrehaladási jelentést az országos sportági szakszövetség nyújtja be az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére. Az előrehaladási jelentést a negyedévet követő 8 - a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén 15 - napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

(3) *  Az előrehaladási jelentéshez - az (5) bekezdésben meghatározottak szerint - részelszámolás is benyújtható. Ha a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az előrehaladási jelentés áttanulmányozását követően indokoltnak tartja, a támogatott szervezetnek részelszámolás benyújtását írhatja elő. Azon programelemek tekintetében, amelyek utófinanszírozással valósulnak meg, részelszámolás a támogatási időszak során bármikor benyújtható.

(4) *  A támogatott szervezet a támogatási időszakban keletkezett támogatásból, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegéből finanszírozott költségekről, ráfordításokról kiállított számlákkal, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatokkal - a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - tételesen köteles elszámolni.

(4a) *  Ha a jóváhagyott sportfejlesztési programban az egyes támogatási jogcímeken rendelkezésre álló támogatás teljes összege meghaladja a 20 millió forintot, a támogatott szervezet az elszámolás során a 100 ezer forint alatti számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok benyújtásától eltekinthet, ha a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgáló általi hitelesítés a könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó 2. mellékletben (Könyvvizsgálói összesített adatlap) szerepel.

(4b) *  A (4a) pont szerinti elszámolás esetén az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet - az összesített elszámolási táblázaton szereplő elszámolási dokumentum alapján - véletlenszerűen kiválasztott számviteli bizonylat 15 napon belüli benyújtására hívhatja fel a támogatott szervezetet. Ha az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a benyújtott számviteli bizonylat alapján azt állapítja meg, hogy az azzal való elszámolás nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a (4) bekezdés szerinti tételes elszámolás 15 napon belüli benyújtására kötelezi a támogatott szervezetet.

(5) *  Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet köteles záradékolni, vagy a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a támogatás végső kedvezményezettjével záradékoltatni. A záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott szervezet azt a jóváhagyást végző szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el.

(6) *  Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolások és támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által ellenőrzött számviteli bizonylatokkal elszámolni az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet felé, - figyelemmel a (4a) bekezdésben foglaltakra is - melyeket a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói összesítő táblázaton hitelesít. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol.

12. § *  (1) *  Az igazolás és a támogatási igazolás alapján nyújtott támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásának szakmai ellenőrzésére az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet jogosult. Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a szakmai ellenőrzés keretében a támogatásból, valamint az ahhoz kapcsolódó saját forrásokból megvalósuló programok dokumentációjába betekinthet, valamint a döntése előkészítése érdekében a 11. § (4) bekezdése szerinti eredeti dokumentációt bekérheti. Ennek érdekében a támogatott szervezet az iratokat az igazolás vagy támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig megőrzi, ellenőrzés esetén azt rendelkezésre bocsátja, és az ellenőrzés során együttműködik az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezettel, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére megadja.

(2) *  Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a szakmai ellenőrzés keretében jogosult a támogatásból, valamint az ahhoz kapcsolódó saját forrásokból megvalósuló szakmai programok helyszíni ellenőrzésére is.

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentációk tartalmának megismerhetőségét a 13. § (1) bekezdése szerinti döntés meghozataláig az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vezetője a döntés megalapozását szolgáló adatokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint teszi lehetővé.

13. § (1) *  A 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az elszámolást annak beérkezésétől számított 180 napon belül - részelszámolás benyújtása esetén 45 napon belül - megvizsgálja, és dönt az elszámolás (részelszámolás) elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról. Az elszámolás lezárására nyitva álló határidő indokolt esetben további 180 nappal meghosszabbítható.

(2) *  Hiánypótlásra két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kerülhet sor és a felhívásban meg kell jelölni az elszámolás hiányosságát. Részelszámolás esetén hiánypótlásra egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével kerülhet sor. A támogatott szervezet az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vezetőjénél kezdeményezheti a hiánypótlás határidejének egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal, részelszámolás esetén 8 nappal történő meghosszabbítását. A hiánypótlás határideje az elszámolásra rendelkezésre álló ügyintézési határidőbe nem számítandó be.

(2a) *  Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vezetője az elszámolási határidőt annak letelte előtt kérelemre vagy hivatalból, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

(3) Ha a kedvezményezett valamely hiánypótlási határidőt elmulasztja vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, az elszámolás vagy annak érintett része nem fogadható el.

(4) *  A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásáról történő elszámolás elfogadásáról vagy annak elutasításáról az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet tájékoztatja a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségét.

14. § (1) *  Ha a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolások vagy támogatási igazolások alapján lehívott támogatások összértéke meghaladja a támogatási időszak során ténylegesen felmerült költségekre, ráfordításokra jutó, azok arányában igénybe vehető támogatások együttes összegét, a fel nem használt támogatás rendelkezésre állását a támogatott szervezet bankszámlakivonat csatolásával köteles igazolni.

(1a) *  Az (1) bekezdésben meghatározott bankszámlakivonat csatolására vonatkozó igazolási kötelezettség nem vonatkozik

a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezetre, ha az az adott támogatási időszakban nem részesült támogatásban, vagy

b) a támogatott szervezetre, ha a részben lehívott támogatás teljes összegét felhasználta.

(2) *  Amennyiben az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során állapítja meg, hogy a támogatott szervezet nem használta fel teljes összegben a lehívott támogatás összegét, úgy a fel nem használt támogatás állam részére történő - (7) bekezdés szerinti - befizetésére hívja fel a támogatott szervezetet.

(3) A támogatott szervezet a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül bankszámlakivonat csatolásával igazolhatja a fel nem használt támogatás teljes összegének rendelkezésre állását.

(4) *  A támogatott szervezet - a 15. §-ban foglaltak kivételével - az elszámolás, valamint az (1) és (3) bekezdés szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg a jóváhagyást végző szervezetnél, a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

(4a) *  Az (1a) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vagy támogatott szervezet a (4) bekezdésben meghatározott igazolás benyújtása nélkül is kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program további meghosszabbítását.

(4b) *  A támogatott szervezet - a 15. §-ban foglaltak kivételével, a (4a) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év május 1. napjától kérelmezheti a sportfejlesztési program összesen legfeljebb 4 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

(5) *  Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, a támogatott szervezet a (4) bekezdés szerinti kérelem 1 példányát az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére is megküldi.

(6) *  A támogatott szervezet részéről a (4), a (4a) vagy a (4b) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén a jóváhagyást végző szervezet az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program meghosszabbítására megállapított ügyintézési határidőn belül dönt a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbításáról vagy a kérelem elutasításáról. Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, döntéséről az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet is egyidejűleg tájékoztatja.

(6a) *  A jóváhagyást végző szervezet döntésében megjelöli a sportfejlesztési program megvalósításának módosított véghatáridejét, ha engedélyezi a sportfejlesztési program meghosszabbítását. A támogatott szervezet köteles a döntésben meghatározott véghatáridőre a meghosszabbított sportfejlesztési programot lezárni és a 11. § (1) bekezdésének megfelelő elszámolást az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére benyújtani.

(7) *  A fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani. Fel nem használt támogatás rendelkezésre állása esetén a támogatott szervezet a (3) bekezdésben meghatározott igazolás és a (4) bekezdés szerinti kérelem előterjesztése helyett a fel nem használt támogatást bármikor befizetheti a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára.

(8) *  Amennyiben a fel nem használt támogatás összege a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását biztosító támogatási időszak során támogatási jogcímenként a pénzügyileg teljesített igazolások vagy támogatási igazolások összértékének 20%-át meghaladja, úgy a 20%-os mértéken felül fel nem használt támogatást - a (9)-(10) bekezdésben meghatározott kivétellel - a támogatott szervezet a jegybanki alapkamattal növelt összegben köteles befizetni az állam részére a (7) bekezdésben meghatározottak szerint.

(8a) *  Amennyiben a fel nem használt támogatás összege, vagy az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet által megállapított visszafizetendő összeg az 1000 forintot nem haladja meg, úgy a visszafizetési kötelezettség előírásától az ellenőrző szerv eltekinthet.

(9) *  Ha a támogatott szervezet meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítására válik jogosulttá, a meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást a meghosszabbított sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(9a) *  A (4), a (4a) vagy a (4b) bekezdés szerint meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során a 10. § (2) vagy (4) bekezdése szerinti támogatási jogcímek közötti vagy támogatási jogcímen belüli módosítási kérelem nem terjeszthető elő, kivéve a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű, sportcélú ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén, legfeljebb 2 alkalommal. A módosítási kérelemről való döntésre a 10. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(10) *  Ha a támogatott szervezet több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítását végzi, az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét a sportfejlesztési program időszakából a még hátralévő támogatási időszakra vonatkozó, a program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(11) *  A (8) bekezdés szerinti kamat számításakor a legkorábban nyújtott támogatás pénzügyi teljesítésének napjától a visszafizetés vagy befizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni. Ha a be- és visszafizetési kötelezettség megállapítása az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet saját érdekkörében felmerült okból szenved késedelmet, a támogatás be-, illetve visszafizetése az elszámolás benyújtásától az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet által megállapított fizetési kötelezettség határidejéig kamatmentes.

(12) *  Ha a támogatott szervezet országos sportági szakszövetség, akkor a tárgyidőszakra vonatkozó sportfejlesztési program megvalósítása során - több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítása esetén annak a támogatási időszakra vonatkozó részének - az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb a támogatási időszakra eső támogatás értékének 20%-át kamatozó tartalékként a sportfejlesztési program megvalósulásának időszakát követően is felhasználhatja az e rendeletben meghatározottakkal azonos célra.

15. § (1) *  Ha a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során - ideértve a helyszíni ellenőrzést is - azt állapítja meg, hogy

a) a támogatás felhasználása során a támogatott szervezet eltért a jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltaktól, és neki felróható módon nem teljesített a sportfejlesztési programban vállalt kötelezettségeket vagy azok egy részét,

b) a nem szabályszerűen vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás összegével a támogatott szervezet nem tud az e rendeletben foglaltak szerint elszámolni, vagy

c) a támogatott szervezet a 11. § (1) bekezdése szerinti határidőben nem nyújtotta be az elszámolását,

a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybe vett - jegybanki alapkamattal növelt összegű - támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére a 14. § (7) bekezdésében foglaltak szerint befizetni.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti kamat számításakor a legkorábban nyújtott támogatás pénzügyi teljesítésének napjától a visszafizetés vagy befizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni. Ha a be- és visszafizetési kötelezettség megállapítása az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet saját érdekkörében felmerült okból szenved késedelmet, a támogatás be-, illetve visszafizetése az elszámolás benyújtásától az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet által megállapított fizetési kötelezettség határidejéig kamatmentes.

(2) *  Az (1) bekezdés alapján szabálytalanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás egészének vagy a nem szabályszerűen felhasznált arányos részének (1) bekezdés szerinti befizetésre kötelezés határidejének eredménytelen elteltétől számított legfeljebb 3 évig az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a támogatott szervezetet az e rendelet szerinti támogatásból kizárhatja. Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a kizárás tényét a honlapján közzéteszi.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a részelszámolás ellenőrzésére is megfelelően alkalmazni kell.

5/A. Jelentéstételi kötelezettség * 

15/A. § *  (1) *  Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet minden év október 15-éig a jelentéstételi kötelezettség időpontját megelőző támogatási időszakról az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatával összefüggésben jelentést nyújt be az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott, támogatás igénybevételére jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken nyújtott támogatásokról. A jelentés adatokat tartalmaz különösen:

a) *  az egyes támogatásra jogosult szervezetek által - a b) pontban foglaltakra is figyelemmel - az egyes támogatási jogcímeken igényelt és a ténylegesen igénybe vett támogatás nagyságáról;

b) a sportcélú ingatlanra irányuló, jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú infrastruktúra-fejlesztésekről az alábbiak szerint:

ba) a sportcélú infrastruktúra-fejlesztés céljáról és nagyságáról,

bb) a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások, felújításokhoz tartozó támogatási intenzitásokról, figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e) pontjában foglaltakra;

bc) a sportcélú ingatlan-fejlesztés kedvezményezettjeiről;

bd) a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel a piaci ár meghatározásához alkalmazott referenciaárakra vonatkozó paraméterekről;

be) a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet által ténylegesen fizetett bérleti, vagy a használatért járó egyéb díj mértékéről;

bf) a lakosságnak nyújtott előnyökről és a sportcélú ingatlan-fejlesztés multifunkcionális használatának részletes körülményeiről.

(2) *  Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdés szerint részére megküldött jelentést továbbítja az Európai Bizottság részére.

5/B. *  Adatszolgáltatási kötelezettség

15/B. § *  (1) *  A jóváhagyást végző szervezetek a sportfejlesztési programok jóváhagyásáról szóló döntések 4. § szerinti meghozatalát követően, de legkésőbb a tárgyév október 30-áig adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter részére a sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes jogcímeken igénybe vehető támogatás teljes értékéről.

(2) *  A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, valamint az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet minden hónap 15. napjáig adatokat szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter részére a tárgyhót megelőző hónapban a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott igazolásokról és támogatási igazolásokról.

(3) *  A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) és cd) alpontjában meghatározott jogcímekre nyújtott támogatás és a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti támogatás esetén, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, b) pont bd), bf) alpontjában és d) pont dc), de) alpontjában meghatározott jogcímek szerinti, egyenként 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a jóváhagyást végző szervezet adatot köteles szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke, illetve az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti egyedi határozata szerinti közzététel céljából.

(4) *  A jóváhagyó szervezet (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatását és a közzétételt az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

5/C. *  Utóellenőrzések elrendelése

15/C. § *  (1) Utóellenőrzés keretében a sportfejlesztési program egésze megvalósulásának utólagos ellenőrzésére - ideértve a sportfejlesztési program jóváhagyását, a támogatási igazolás kiállítását, a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását és a támogatások felhasználásának ellenőrzését - kerülhet sor.

(2) A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetséget utóellenőrzés lefolytatására hívja fel, ha a szakszövetség által az Stv. 51. § (2) bekezdés g) pont gd) alpontja alapján felterjesztett összesítő elszámolás jóváhagyása során vagy azt követően olyan tényt, körülményt tár fel, amely a szakszövetségi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti.

(3) A sportpolitikáért felelős miniszter az utóellenőrzés lefolytatását hivatalból is elrendelheti, ha az Stv. 51. § (2) bekezdés g) pont gd) alpontja alapján saját hatáskörben olyan tényt, körülményt tár fel, amely az általa lefolytatott ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti.

(4) A szakszövetség a (2) bekezdés szerint lefolytatott utóellenőrzés megállapításai alapján az összesítő elszámolást módosítja vagy hatályában fenntartja. Az összesítő elszámolás módosítása esetén a szakszövetség az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontja szerint jár el. Az összesítő elszámolás hatályában való fenntartása esetén a szakszövetség erről 8 napon belül tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert.

(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a (3) bekezdés szerint lefolytatott utóellenőrzés megállapításai alapján az elszámolást módosítja vagy hatályában fenntartja.

(6) *  Az utóellenőrzésre a 12. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a 12. § (1) bekezdés szerint bekért dokumentációk alapján 60 napon belül dönt az utóellenőrzés lefolytatásáról. Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet döntésében köteles meghatározni az utóellenőrzés lefolytatásának kezdő időpontját.

(7) *  Amennyiben az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az utóellenőrzés lefolytatásáról dönt, a (4) és (5) bekezdés szerinti döntését az utóellenőrzés elrendeléséről szóló döntésben megállapított határidőtől számított 180 napon belül hozza meg. Ez a határidő egy alkalommal további 180 nappal meghosszabbítható.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) A 4. § (3) bekezdésében az ellenőrző szervezet részére a bejelentés vizsgálatára rendelkezésre álló határidő a bejelentés benyújtását követő 45 nap.

(3a) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 7. § (1)-(2b) bekezdését a Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, támogatási igazolás kiállítása iránti kérelmekre is alkalmazni kell.

(4) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 11. pontját, 2. § (6) és (6a) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben,

b) 9. § (10) bekezdését és 11. § (5) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2011-2012-es támogatási időszak sportfejlesztési programjainak megvalósítása során

is alkalmazni kell.

(5) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított

a) 2. § (3a), (6a) és (6b) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben,

b) 13. § (1)-(2) és (2a) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2011-2012-es és 2012-2013-as támogatási időszak sportfejlesztési programjainak elszámolása során

is alkalmazni kell.

(6) *  Az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként fizetett, a Nemzeti Sport Intézet rendelkezésére álló összeg a látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépésekor még le nem zárt elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok költségeire az ellenőrző szervezetek között a módosító rendelettel megállapított 2. § (6b) bekezdésében meghatározott megosztás alapján használható fel.

(7) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2017. (VI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 12. §-át és 5/C. alcímét a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a már lezárt elszámolások estében is alkalmazni kell.

(8)-(9) * 

(10) *  A módosító rendelettel megállapított 14. § (1a), (4a) és (9) bekezdést a módosító rendelet hatálybalépése előtt meghosszabbított, folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.

(11) *  Ha a támogatott szervezet a 2011-2012-es vagy a 2012-2013-as támogatási időszakban módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására vált jogosulttá, a módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítása esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást, a módosított vagy új sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(12) *  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (1) bekezdés 9. pont f) alpontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok jóváhagyása és elszámolása során is alkalmazni kell.

(13) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 14. § (4b) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013-2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.

(14) *  Amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, a benne foglaltakat - ide nem értve a 6. § (1) bekezdés rendelkezéseit - értelemszerűen alkalmazni kell a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett célra történő felajánlás vonatkozásában is.

(15) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2016. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 3. pont g) pontját, 9. pont g) pontját, 10. és 12. pontját, 2. § (3b) és (6b) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor még le nem zárt sportfejlesztési programok elszámolásaival összefüggésben,

b) 2. § (6) bekezdését, 4. § (3) és (4) bekezdését a 2016-2017-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programok jóváhagyása során,

c) 10. § (3a) bekezdését és 14. § (6) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében,

d) 11. § (4a) és (6) bekezdését, továbbá a 15. § (1a) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok ellenőrzésével összefüggésben,

e) 14. § (9a) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013-2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során,

f) 14. § (8a) és (11) bekezdését, valamint a 15. § (2) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor le nem zárt elszámolásokkal összefüggésben,

g) 16. § (14) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013-2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben kiállított igazolások tekintetében

is alkalmazni kell.

(16) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 14. § (4b) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013-2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

(17) *  Röplabda sportágban a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatás esetén - a (18) bekezdésben foglaltak kivételével −, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont ca), cc)-ce) alpontja szerinti támogatás esetén a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának határideje a 2017. évben a 2017. július 15-e és 2017. szeptember 15-e közötti időszak. Az igényelt támogatás alapján - a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti támogatás kivételével - leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelyek teljesítése és kifizetése 2017. július 1-jét követően történik. A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti támogatás esetén az igényelt támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelynek teljesítésére és kifizetésére a kérelem benyújtását követően kerül sor.

(18) *  Röplabda sportágban az olyan támogatásra jogosult szervezet támogatása esetén, amely vonatkozásában a Tao. tv. 30/I. §-a alkalmazandó, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának határideje a 2017. évben az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő naptól számított 2 hónap. Az Európai Bizottság határozata meghozatalának naptári napját az adópolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. Az e bekezdés hatálya alá tartozó támogatások esetén az igényelt támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelynek teljesítésére és kifizetésére a kérelem benyújtását követően kerül sor.

(19) *  Röplabda sportágban a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás esetén a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának határidejét és a költségek, ráfordítások elszámolhatóságát a (18) bekezdésben meghatározott módon kell megállapítani.

(20) *  A Tao. tv. 30/I. §-ának hatálya alá nem tartozó támogatás igénybevételére jogosult szervezet a 2017-2018-as támogatási időszakra vonatkozó, tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímre irányuló kérelmét 2017. július 15-e és 2017. szeptember 15-e között is benyújthatja.

(21) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 3. pontját és 9. pont h) alpontját, 11. § (1a) és (3) bekezdését, továbbá 13. § (1) bekezdését a Módr6. hatálybalépésekor még le nem zárt sportfejlesztési programok elszámolásaival összefüggésben,

b) 15. § (2) bekezdését a 2011-2012-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben,

c) 10. § (2), (3a) és (3b) bekezdését a 2011-2012-es támogatási időszaktól jóváhagyott módosításokkal összefüggésben

is alkalmazni kell.

(22) *  E rendeletnek a Módr6.-tal megállapított 11. § (1b) bekezdését első alkalommal a 2017-2018-as támogatási időszakban kell alkalmazni.

(23) *  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 367/2017. (XII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 10. § (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdést a Módr7. hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra,

b) megkezdett és a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint

c) benyújtott módosítási kérelmek alapján indult és a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

17. § *  (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pontja ce) alpontjában meghatározott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) rendelkezéseivel összhangban nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a (2) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

18. § (1) *  A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja és a Tao. tv. 30/I. § (2) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdés 3. pontjának megfelelően nyújtott támogatások képzési támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet 5. szakaszával összhangban lehet nyújtani.

(2) *  Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

(3) *  Ha valamely támogatási projektben mind szakképzési, mind általános képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés szakképzési, vagy általános képzési jellege nem állapítható meg, a szakképzésre vonatkozó támogatási intenzitást kell alkalmazni.

(4) *  A képzési támogatás elszámolható költségei a 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott költségek, kiadások.

(5) *  Előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a képzési támogatást, ha a támogatás összege képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

19. § *  (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az e rendelet szerinti támogatás bármely egyéb, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

20. § *  (1) Nem nyújtható képzési támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g) a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés céljából.

(2) Nem nyújtható csekély összegű támogatás az (1) bekezdés a), valamint c)-f) pontjaiban meghatározott esetekben.

21. § *  E rendelet

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 31. cikkének,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

c) *  a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén című, SA.31722 (2011/N) és SA.46615 (2016/N) számú európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez * 

Elszámolásért felelős személy neve és telefonszáma: .............................................................

Összesített elszámolási táblázat

Támogatott szervezet neve
Végső felhasználó kedvezményezett neve
Jóváhagyott sportfejlesztési program száma
Támogatási jogcím megnevezése
A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg
A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez kapcsolódó önrész
A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg
Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó) 1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/

Sor-
szám

Számla száma

Számla kibocsátója
Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése
Számla kelte
Számla teljesítésének időpontja A számla kifizetésének időpontja
Számla bruttó értéke
A számlából elszámolni kívánt érték A számlából elszámolni kívánt közvetlen támogatási összeg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ÖSSZESEN: 0 0

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) ......................................................... iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: ..............................................

P. H.

.....................................................................

a képviseletre jogosult személy neve és aláírása

2. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez * 

Könyvvizsgálói összesített adatlap


Sor-
szám

Számla Bizonylat száma1

Szállító neve

Termék/szol-
gáltatás megnevezése
Számviteli teljesítés időpontja (számvitelileg)2
Támogatási jogcím (SZ, T, UP, K, V)
Jóváhagyott sportfejlesztési programnak megfelel
(igen/nem)

Teljesítettség3
(igen/nem)
Piaci értéknek megfelel
(igen/nem)

Elszámolt költség
Megfizetés napja pénzügyi rendezés időpontja
Lehívható közvetlen4 támogatás5
Ténylegesen igénybe vett közvetlen támogatás

1 Számlaszám, illetve amennyiben a költség nem számlával alátámasztott (pl. bérköltség), akkor az egyéb számviteli bizonylat száma (pl. bérfeladási jegyzék száma)

2 Több elszámolási időszakot érintő költség (pl. június - augusztus) esetén az elszámolható költségeket arányosan meg kell osztani. Ezt külön be kell mutatni.

3 Szolgáltatások esetében a rendelkezésre álló dokumentáció alapján kell ellenőrizni. Termékek/beruházások esetén leltárral és helyszíni szemlével is alá kell támasztani.

4 A közvetlen támogatás nem tartalmazza a közreműködői költséget és az ellenőrző szervezetnek fizetendő hatósági díjat.

5 Amennyiben bármelyik mező esetében a válasz nemleges, akkor ennek összege nulla, vagy a rendelkezésre álló dokumentáció alapján arányosan csökkentendő (pl. részleges teljesítettség, piaci árat meghaladó költség, részleges kifizetettség stb.) Arányos elszámolhatóság esetén az eredményt számszakilag külön be kell mutatni.

P. H.

A könyvvizsgálói ellenőrzés kelte: ..................................................

............................................
a könyvvizsgáló aláírása


  Vissza az oldal tetejére