A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól * 

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  A rendelet hatálya a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye igénybevételének feltételeire, a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti adóról való rendelkezés feltételeire, és az igazolás, támogatási igazolás alapján az adókedvezményre, jóváírásra jogosító, a Tao. tv. 4. § 44. pontjában meghatározott támogatás, juttatás (a továbbiakban együtt: támogatás) felhasználására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki.

2. § (1) A rendelet alkalmazásában

1. *  ellenőrző szervezet: a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott illetékes ellenőrzési feladatokat ellátó sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet támogatása esetén az illetékes ellenőrzési feladatokat ellátó látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

2. *  jóváhagyást végző szervezet: a támogatás igénybevételére jogosult szervezet tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról döntő, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás esetén a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;

3. *  képzéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, – a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (EGT-vonatkozású szöveg) szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 31. cikkében meghatározottak szerint – a Tao. tv.-ben meghatározott látvány-csapatsport Stv. szerinti országos sportági szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség) vagy a sportköztestület Stv.-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során a szakszövetségnél vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványnál vagy a sportköztestületnél felmerülő költségek, kiadások az alábbiak szerint:

a) *  az oktatók személyi jellegű ráfordítása azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) *  az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (különösen az útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) *  a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) *  a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (különösen az adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,

e) *  az oktatóknak és a képzés résztvevőinek közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége;

f)–g) * 

4. *  személyi jellegű ráfordítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervnek megfeleltethető, a számvitelről szóló törvényben meghatározott személyi jellegű ráfordítások, kivéve a hivatásos sportoló részére a sporttevékenységével összefüggő munkaviszonyára, vagy amatőr sportoló részére az Stv. szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró, a sporttevékenységének elismerésére tekintettel kifizetésre kerülő személyi jellegű ráfordítások;

5. *  támogatási időszak: a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásának a tárgyév július 1-jétől a tárgyévet követő év június 30-áig terjedő időszaka, több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program legfeljebb 4 összefüggő és egymás után következő támogatási időszakból állhat;

6. *  támogatás igénybevételére jogosult szervezet: a szakszövetség, a tagjaként működő sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány, az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola, továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület;

7. *  támogatott szervezet: a jóváhagyást végző szervezet által e rendeletben foglaltak szerint kiállított igazolás vagy támogatási igazolás alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet;

8. támogató: a Tao. tv. hatálya alá tartozó, a látvány-csapatsport támogatását megvalósító adózó;

9. *  tárgyi eszköz beruházás, felújítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott beruházás, felújítás – az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és személygépkocsi beszerzése kivételével –, ideértve * 

a) az edzésen, versenyen, mérkőzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett felnőtt korosztályba tartozó sportolók által használt sportfelszerelést, sporteszközt,

b) a sportfejlesztési program megvalósításának nyomon követését biztosító honlapfejlesztést,

c) *  a sportszervezetnek, a szakszövetségnek, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak, továbbá – a sportszervezetnek, szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása alapján – a helyi önkormányzatnak az Stv.-ben foglalt feladatainak ellátását vagy az ilyen feladatok ellátásában az együttműködési megállapodás alapján történő részvételt biztosító építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást, ideértve az olyan állami, vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon megvalósuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, amely esetében a beruházás eredményeként létrejövő tárgyi eszköz a jogszabály alapján a magyar állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonába kerül, feltéve, hogy a fejlesztést sportfejlesztési programja keretében megvalósító támogatott szervezet a beruházással, felújítással érintett sportcélú ingatlanon az üzembe helyezéstől számított 15 évig használatra jogosult,

d) *  az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület vagy felsőoktatási intézmény keretei között működő sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési vagy versenyzési feltételeit elősegítő beruházást, felújítást,

e) *  a sportközalapítvány kivételével a támogatott szervezetnek a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztését, valamint

f) *  az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet is,

g) *  az elektronikus kapcsolattartással összefüggő, illetve sportszakmai okból felmerülő szoftverfejlesztés, szoftvervásárlás,

h) *  a számvitelről szóló törvény szerinti immateriális javak beszerzését, előállítását.

10. *  utánpótlás-korú versenyző: a látvány-csapatsportágak korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó versenyszabályzatában a versenyen, mérkőzésen való részvételre jogosult versenyző;

11. *  utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi utánpótlás-fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a sportág utánpótlás-korú versenyzőinek kiválasztásával, felkészítésével, képzésével, edzőtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggő költségek, kiadások, az alábbiak szerint:

a) az edzésen, versenyen, mérkőzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére fordított összeg,

b) a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori szükségleteihez igazodó táplálék-kiegészítők, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint teljesítmény-diagnosztikai mérésekre, vizsgálatokra fordított összeg,

c) a versenyre, mérkőzésre, továbbá az edzésre, edzőtáborba való személyszállítás költsége,

d) a verseny, mérkőzés nevezési költsége,

e) a rendezéssel – ideértve a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezésével összefüggő, a mentéssel, a sportesemény rendjének biztosításával, továbbá a bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával, utánpótláskorú sportszakemberek (játékvezetők, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek,

f) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,

g) sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díja,

h) a felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége,

i) az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége,

j) a verseny, mérkőzés megrendezéséhez, edzés, edzőtábor megtartásához szükséges sporteszközök, sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok ellátásával összefüggő gépjármű – kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár – bérleti díja;

12. *  versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a szakszövetség által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, a látvány-csapatsportok szakszövetsége által szervezett versenyrendszer valamely bajnoki osztályában résztvevő, vagy arra indulási jogot szerzett, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet által fizetett díjköltségek, kiadások, az alábbiak szerint:

a) a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja,

b) a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek,

c) tagsági díj,

d) a pályahitelesítés díja,

e) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,

f) az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díj;

13. *  sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített, a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében a fejlesztési programhoz csatolt költségtervnek megfeleltethető, a sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások működési költségei, így különösen a személyi jellegű ráfordítások, az anyagköltségek, a szerződéses szolgáltatások, a távközlés, az energia és a karbantartás költségei, a bérleti díjak, az adminisztrációval kapcsolatos költségek az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költségek kivételével, amelyeket a sportcélú ingatlanhoz nyújtott beruházási támogatásból már fedeztek;

14. *  megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló;

15. *  hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;

16. *  kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;

17. *  egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások;

18. *  támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 19. pontja szerinti tartalom;

19. *  közvetítő: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a tevékenysége pénzbeli ellenszolgáltatás vagy egyébként pénzben kifejezhető anyagi előny megszerzése érdekében a látvány-csapatsport támogatásrendszerében a támogatás igénybevételére jogosult szervezet és a támogató közötti, a Tao. tv. szerinti támogatási szándéknyilatkozat megkötésére irányul, vagy egyébként ilyen szándéknyilatkozat megkötését segíti elő, vagy abban közreműködik.

(2) * 

(3) Az (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott támogatás teljes összege

a) *  amennyiben a támogatott szervezet sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány, akkor támogatási időszakonként nem haladhatja meg a sportszervezet vagy alapítvány részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként az 1 000 000 forintot,

b) *  amennyiben a támogatott szervezet szakszövetség, akkor támogatási időszakonként nem haladhatja meg a szakszövetség részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevő egyes korosztályos válogatott keretek összesített létszáma alapján, 15 évesnél idősebb korosztályos válogatottak esetén az országos keret egy tagja esetén a 2 000 000 forintot, 13–14 éveseknél a regionális keret egy tagja esetén az 1 000 000 forintot, 6–12 éveseknél a megyei, területi (körzeti) keret egy tagja esetén az 500 000 forintot.

(3a) *  Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában meghatározott támogatási jogcímekre benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban a jóváhagyást végző szervezet arra figyelemmel dönt a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelemben szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a sportpolitikáért felelős miniszter által az egyes jogcímeken nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott minőségbiztosítási rendszerben (a továbbiakban: benchmark-rendszer) foglaltakat és annak követelményeit. A benchmark-rendszert és követelményeit a szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve által, a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója alapján, a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig tett javaslat figyelembevételével a sportpolitikáért felelős miniszter a tárgyév január 15. napjáig határozza meg, és azt a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra hozza. A szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve meghatározhatja az egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos sportági szakmai fejlesztési prioritásokat a különböző szintű és életkori csoportok alapján szervezett versenyrendszerekben való részvétel és az azokra való felkészítő szakmai munka feltételei alapján. A fejlesztési prioritásokat a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra hozza.

(3b) *  Az (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában meghatározott támogatási jogcímekre jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére irányuló eljárásban a (3a) bekezdés szerinti benchmark-rendszer és követelményei, valamint az elszámolási útmutató előírásait figyelembe véve dönt az elszámolás elfogadásáról.

(3c) *  A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetség ügyintéző-képviselő szervének vagy a (3d) bekezdés alapján meghatalmazott személy – a sportfejlesztési program jóváhagyására vagy módosítására irányuló eljárása során tett – egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a benchmark-rendszertől és követelményeitől való eltérést.

(3d) *  A szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve írásban meghatalmazhat olyan személyt, aki a (3c) bekezdés szerinti kérelem benyújtására a szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve megbízásából jogosult. A meghatalmazott személyéről a szakszövetség írásban tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert.

(4) Az (1) bekezdés 11. pontja alapján sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása csak akkor számolható el, ha a sportszakember a támogatott szervezettel a sportszakmai tevékenységével összefüggésben fennálló munkaviszonyáról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyáról rendelkező szerződésben meghatározottak szerint a szakmai tevékenységének (munkaóra ráfordításának) legalább 75%-át igazolhatóan az utánpótlás-korú versenyzők felkészítése, versenyeztetése teszi ki.

(5) *  Az adókedvezményre jogosító támogatás és a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti felajánlás együttes összege nem haladhatja meg a jóváhagyást végző szervezethez előzetesen benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások után számított támogatás összegét.

(6) *  Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolás és támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására is fordítható azzal, hogy a közreműködői tevékenység nem irányulhat a támogatók felkutatására, közvetítésére. A közreműködői költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végző szervezethez történő benyújtása során azt előzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végző szervezet azt jóváhagyja. Közreműködői költségként a jogszerűen felhasznált támogatás sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló határozatban rögzített aránynak megfelelő összeg számolható el.

(6a) *  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdésében meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot – ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként – a látvány-csapatsport, valamint az állami sportcélú támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására a (6b) bekezdésben meghatározottak szerint befizessen.

(6b) *  A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség

a) egyharmad részét a sportpolitikáért felelős miniszter által közzétett fizetési számlára,

b) kétharmad részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára

a támogatás megfizetésével egyidejűleg − ide nem értve a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti támogatást − fizeti be. A (6a) bekezdés alapján fizetendő, az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költséget a sportköztestület támogatása esetén a támogató a sportpolitikáért felelős miniszter által közzétett fizetési számlára fizeti meg.

(6c) *  A (6a) és (6b) bekezdés szerint meghatározott, a sportpolitikáért felelős miniszter és a szakszövetség által közzétett fizetési számlára befizetendő összeggel a támogatott szervezet nem köteles a 11. §-ban foglaltak szerint elszámolni az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet felé.

(7) *  Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás felhasználásáról történő elszámolás során a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és az igazolás és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj nem számolható el költségként.

(8) *  Nem igényelhető az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások után támogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások közvetlenül a támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételszerző tevékenységével összefüggésben merülnek fel, és amelyek továbbszámlázása révén a támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételt számol el.

(9) *  A látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem lehet.

(10) *  A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése, valamint 24/A. § (9) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás végső felhasználója kizárólag a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdése szerinti támogatott szervezet lehet.

3. § *  Az igazolást és a támogatási igazolást a jóváhagyást végző szervezet a támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére, az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, meghatározott eljárásrendben, a sportfejlesztési program jóváhagyását követően – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén az igazolás és a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló támogatási időszakra – adja ki a támogató és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére.

2. Az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyása * 

4. § (1) *  Az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából a tárgyév február hónapjában benyújtsa. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem kizárólag a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen nyújtható be. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határideje a tárgyév február hónap utolsó napja.

(2) A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell

a) *  – a (2a) bekezdés kivételével – 30 napnál nem régebbi kivonatot a támogatás igénybevételére jogosult szervezetet nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt,

b) *  igazolást arról, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a bejelentés időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

c) *  a támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programjának bemutatását, célját, megnevezését, tervezett megvalósításának helyét, részletes megvalósítási tervét, amennyiben költségként elszámolandó, akkor általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségének tervét, a megvalósítás és a finanszírozás időbeli ütemezését, valamint az építési beruházást is tartalmazó program esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolatának eredeti példányát vagy másolatát (a továbbiakban: szakmai és költségterv),

d) *  amennyiben a támogatás építési beruházásra irányul, úgy az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával vagy a végleges építési engedélyt vagy az illetékességgel rendelkező hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szakmai nyilatkozatát arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles,

e) *  az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a végleges hatósági engedélyeket, igazolásokat,

f) beruházási vagy felújítási támogatás esetén nyilatkozatot arról, hogy

fa) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) és (8) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek eleget tesz,

fb) *  a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizeti.

(2a) *  Ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a jóváhagyást végző szervezet az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(3) *  A jóváhagyást végző szervezet a kérelem benyújtását követően az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program jóváhagyására meghatározott ügyintézési határidőn belül megvizsgálja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet

a) megfelel-e a Tao. tv. 22/C. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

b) a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul csatolta-e a bejelentéshez,

c) által benyújtott sportfejlesztési program − több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén annak támogatási időszakokra lebontott változata − összhangban van-e az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág − Kormány által kialakított hosszú távú sportstratégiával és fejlesztési programmal összhangban készített − stratégiai fejlesztési koncepciójával, utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó igazolás és támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.

(3a) *  A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során a kiállított igazolásoknak és támogatási igazolásoknak a Kormány által meghatározott összegének a sportági keretösszegére (a továbbiakban: sportági keretösszeg) is figyelemmel dönt a sportfejlesztési program jóváhagyásáról. A szakszövetség meghatározza és érvényesíti a sportfejlesztési programok jóváhagyása során a sportági keretösszegre figyelemmel szükséges értékelési elveket.

(4) *  Amennyiben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a (2) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg, az ott meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul nem csatolta, vagy a sportfejlesztési program nincs összhangban a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójával – utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó igazolás, támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával –, úgy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított, az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program jóváhagyására meghatározott ügyintézési határidőn belül a támogatás igénybevételére jogosult szervezetet hiánypótlásra szólítja fel.

(5) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet minden feltételnek megfelel, úgy a sportfejlesztési programot – a (7)–(9) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – jóváhagyja, az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel.

(6) *  Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nem felel meg minden feltételnek, vagy a sportfejlesztési program jóváhagyása a sportági keretösszegre figyelemmel nem lehetséges, úgy az (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, és az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel. Az elutasítás tényét a jóváhagyást végző szervezet honlapján is közzéteszi.

(7) *  A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során arra figyelemmel dönt a tervezett támogatás egyes jogcímeinek elfogadásáról, hogy az egyes jogcímeken igénybe vehető támogatás nem lehet nagyobb, mint az egyes jogcímek esetén a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4)–(4c) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértéke.

(8) A jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés e) pontja szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot – a (9) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel – abban az esetben hagyja jóvá, ha a támogatott szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a sport célú ingatlanfejlesztésre kiírásra kerülő nyílt pályázat során * 

a) *  legalább három, a tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő személytől kér be egyidejűleg, írásbeli (e-mailben, faxon vagy postai úton tett) ajánlatot;

b) az ajánlati felhívásban a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat ad meg, amelyek alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;

c) az ajánlattételre megfelelő időt, de legalább 15 napot biztosít;

d) azzal a pályázóval köt szerződést a sportcélú ingatlanfejlesztés megvalósítására, amelyik a legjobb ár-érték – azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru – arányt ajánlja a pályázatában;

e) kellő gondot fordít az átláthatóság – ideértve a pályázati eljárás minden elemének dokumentálását, különösen az árajánlatok bekérését és azok értékelését – és az ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elvére.

(9) *  A jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (9) bekezdése szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó, sportcélú ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot – a (8) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel – abban az esetben hagyja jóvá, ha a sportfejlesztési program az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) a látvány-csapatsportok szakmai felkészülési és versenyzési igényeit kiszolgáló

a) új sportcélú ingatlan-fejlesztésre – ideértve a meglévő sportcélú ingatlanok által nem biztosított sportszolgáltatások vagy a nézők kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan-fejlesztést is, ha a hiányzó szolgáltatások a b) pont szerinti sportcélú ingatlan-fejlesztési célok keretében nem biztosíthatók-,

b) meglévő sportcélú ingatlan

ba) korszerűsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére,

bb) a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztésére,

bc) építészeti, műszaki akadálymentesítésére

irányul.

(10) *  A jóváhagyást végző szervezet a (8)–(9) bekezdés szerinti jóváhagyás során nem támogathat olyan sportcélú ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot, amelynek megvalósulása az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) már meglévő, méretében és funkciójában azonos, sportcélú ingatlanok piaci versenyhelyzetét hátrányosan befolyásolná. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet igazolja, hogy az érintett településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) meglévő sportcélú ingatlan kapacitások a fejlesztési program sikeres megvalósításához minőségben vagy mennyiségben nem elegendők.

(11) A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás (7) bekezdésben meghatározott összegét.

(12) A (11) bekezdésben meghatározott adatokról a jóváhagyást végző szervezet nyilvántartást vezet és azt a honlapján is közzéteszi.

3. Az igazolás és a támogatási igazolás kiállítása * 

5. § (1) *  A támogatás igénybevételére jogosult szervezet a jóváhagyást végző szervezet által történő jóváhagyás megadásáról szóló 4. § (5) bekezdésében meghatározott döntés közlését követően válik jogosulttá az igazolás vagy támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtására a jóváhagyást végző szervezet részére. A kérelem kizárólag a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen nyújtható be.

(2) *  A jóváhagyásban meghatározott, egyes támogatási jogcímekhez tartozó támogatás teljes összegének igénybevétele érdekében a támogatás igénybevételére jogosult szervezet több igazolás vagy támogatási igazolás kiállítását is kérelmezheti, továbbá a jóváhagyás során elfogadott valamennyi támogatási jogcím alapján jogosult igazolás vagy támogatási igazolás kiállítását kérelmezni.

6. § (1) A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha

a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet sportfejlesztési programja a 4. § (12) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel és

b) *  az igazolás és a támogatási igazolás kiállítása az egyes jogcímek esetén nem eredményezi a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4)–(4c) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését, valamint

c) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nyilatkozik az önrész rendelkezésre állásáról,

d) *  a támogatás igénybevételére jogosult szervezet – vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogató – igazolást nyújt be arról, arról, hogy a kérelemben szereplő támogató az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a kérelem időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

da) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

db) *  a támogató szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,

e) *  a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a 4. § (11) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségnek eleget tesz, és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja.

(1a) *  A kérelem teljesítése a sportági keretösszegre figyelemmel megtagadható. A jóváhagyást végző szervezet a kérelmet arányosan csökkentett összegekkel is jóváhagyhatja, ha az a sportági keretösszegre figyelemmel szükséges.

(2) *  A jóváhagyást végző szervezet az igazolást vagy a támogatási igazolást 3 példányban állítja ki.

(3) *  A jóváhagyást végző szervezet a kérelemről annak beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. A kérelemmel kapcsolatban hiánypótlásnak van helye, ha a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben foglaltakat. Ilyen esetben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 8 napon belül az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő kérelmet nyújthat be a jóváhagyást végző szervezet részére.

(4) *  A jóváhagyást végző szervezet az igazolás vagy támogatási igazolás 1–1 példányát közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel és a támogatóval, továbbá gondoskodik 1 példány megőrzéséről. Ha jóváhagyást végző szervezetként a szakszövetség jár el, akkor az igazolás vagy támogatási igazolás 1 példányát az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezettel is közli.

(5) A jóváhagyást végző szervezet a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el a kérelem elutasítása esetén, ebben az esetben azonban a kérelem elutasításának tényét közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezetettel és a támogatóval.

7. § (1) *  A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást, valamint a Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatást

a) előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően

aa) a támogatás tekintetében a támogatási igazolásban meghatározott jogcímekre rendelkezésre álló egyes önálló fizetési számlákra történő átutalással,

ab) *  a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén – a támogató döntése szerint – a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással

bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére;

b) *  utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően

ba) *  a támogatás tekintetében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium forintban vezetett fizetési számlájára, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége elkülönített fizetési számlájára történő átutalással,

bb) *  a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén – a támogató döntése szerint – a látvány-csapatsport országos szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással

teljesíti.

(2) * 

(2a) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az adott támogatási időszakra vonatkozó elszámolás vagy részelszámolás 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez történő benyújtását és az elszámolásnak, részelszámolásnak a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részéről történő elfogadását követően

a) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatott szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter, vagy

b) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatott szervezet, továbbá a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdésében foglaltak szerinti esetben a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezet tekintetében az erről szóló értesítés alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet esetében − kivéve a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetet − az elszámolás saját hatáskörben történő lezárása alapján a szakszövetség

az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a támogatást vagy annak az elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a támogatott szervezet rendelkezésére.

(2b) *  Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott számlán a 11–13. §-ban meghatározottak szerinti elszámolás lezárását követően fel nem használt támogatás áll rendelkezésre, és a támogatott szervezet nem kérelmezte a 14. § (4)–(4b) bekezdésében meghatározottak szerint a sportfejlesztési program meghosszabbítását, a fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium forintban vezetett fizetési számlájára kell befizetni.

(2c) *  A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elosztásának szabályairól a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület dönt a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának figyelembe vételével.

(3) A támogatási igazolást az adó megállapításához való jog elévülési idejének végéig kell megőrizni.

8. § (1) *  A jóváhagyást végző szervezet a kiadott igazolásokról és támogatási igazolásokról jegyzéket vezet, amely tartalmazza a támogató és a támogatott szervezet nevét, azonosító adatait, az igazolás vagy támogatási igazolás jogcímeit, valamint jogcímenként a támogatás összegét.

(2) *  A jóváhagyást végző szervezet a jegyzék honlapján történő közzétételével – a támogató (1) bekezdés szerinti adatai kivételével – tájékoztatja a nyilvánosságot a kiállított igazolások vagy támogatási igazolások alapján nyújtott támogatások naprakész állásáról.

4. A támogatások felhasználásának alapvető szabályai

9. § (1) *  Az igazolásban és a támogatási igazolásban foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatás előfinanszírozással is történhet. Ha a támogatás előfinanszírozással kerül biztosításra, a támogatott szervezet az 5–6. §-ban foglaltaknak megfelelően kiállított igazolásokban és támogatási igazolásokban szereplő támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegével utólagos elszámolás mellett, az e rendeletben foglaltak szerint számol el.

(2) *  Az országos sportági szakszövetség a támogatást szerződéssel – a jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott céllal egyezően és azonos feltételekkel – a tagszervezeteként működő sportszervezet, továbbá képzési támogatás esetén a szakszövetség képzési programjának megvalósítását végző más, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a továbbiakban: a támogatás végső kedvezményezettje) részére továbbadhatja, ha

a) *  az igazolásban vagy a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, vagy egyébként ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt sportfelszerelést, sporteszközt érintő tárgyi eszköz beruházás, képzési támogatás, vagy versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása, és

b) a támogatás továbbadását – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a támogató nem zárta ki, és

c) az a) pontban felsorolt támogatási jogcímek igénybevételére a támogatás végső kedvezményezettje támogatás igénybevételére jogosult szervezetként a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdése alapján önállóan is jogosult lenne, valamint

d) a támogatás végső kedvezményezettje a Tao. tv. 22/C. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(3) *  A versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása – az országos sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül – a szakszövetségen keresztül is történhet. Ilyen esetben a szakszövetség készíti el és nyújtja be a sportfejlesztési programot jóváhagyásra és kérelmezi az igazolás és a támogatási igazolás kiállítását. A díjcsökkentés nem minősül továbbadott támogatásnak.

(4) *  A támogatás továbbadására vonatkozó igényt a sportfejlesztési programban külön fel kell tüntetni. A továbbadott támogatás felhasználására az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) *  Ha a támogatás végső felhasználója nem az országos sportági szakszövetség, a továbbadott támogatásról és a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról a támogatás végső kedvezményezettje a sportpolitikáért felelős miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblázat) számol el, és azt az országos sportági szakszövetségen keresztül küldi meg az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetnek.

(6) *  Amennyiben az igazolásban vagy a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.

(7) *  Az igazolásban és a támogatási igazolásban foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a támogatott szervezet felelős, a támogatót semmilyen felelősség nem terheli.

(8) A támogatott szervezet a támogatást támogatási jogcímenként külön-külön önálló pénzforgalmi számlán tartja nyilván és kezeli.

(9) *  A támogatott szervezet a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen, az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vagy más ellenőrző hatóság által bármikor ellenőrizhető módon tartja nyilván.

(10) *  A támogatott szervezet a támogatást kizárólag a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolásban vagy támogatási igazolásban meghatározottak szerinti jogcímre, az abban meghatározott mértékben használhatja fel. A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási időszakban felhasználásra kerüljön.

(11)–(12) * 

10. § *  (1) *  Ha a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során

a) olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására, vagy a támogatott szervezet önhibáján kívül olyan tényt vagy körülményt idéz elő, ami az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve meghiúsítja, vagy

b) olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program terhére történő megvalósítására biztosított támogatás nem elegendő,

a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban, a jóváhagyást végző szervezet által e célra rendszeresített felületen bejelenteni a jóváhagyást végző szervezetnek, és – a (2), (4), (5a) és (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel – az igénybe nem vett támogatásról írásban lemondani, azt a 14. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint az állam részére befizetni, valamint a támogatás igénybe vett részének felhasználásáról e rendelet szerint elszámolni.

(1a) *  Ha a támogatott szervezet ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás került elrendelésre, a támogatott szervezet 8 napon belül köteles e tényről tájékoztatni a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet.

(1b) *  Építési engedélyhez kötött, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén, ha az (1) bekezdés szerinti lemondásra a sportfejlesztési program lezárását vagy a sportfejlesztési program meghosszabbításának véghatáridejét megelőzően kerül sor, a lemondástól számított öt éven belül a támogatott szervezet a szükséges pénzügyi forrás igazolásával kérelmezheti a lemondással érintett sportfejlesztési program folytatását a jóváhagyást végző szervezetnél. A lemondással érintett sportfejlesztési program folytatásának a jóváhagyást végző szervezet által történő engedélyezése esetén a lemondás és a sportfejlesztési program folytatása közötti időtartam a tárgyi eszköz beruházás üzembe helyezésének határidejébe nem számít bele, és az ezen időszak alatt keletkezett számlákkal nem lehet elszámolni.

(2) *  A támogatott szervezet – a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül – a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program támogatási jogcímek közötti módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének és – az (5a) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére. A módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.

(2a) *  A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímek és a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti jogcím közötti módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat – a (2b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére. E bekezdésben foglaltak alapján engedélyezhető a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő, a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti jogcím támogatására irányuló módosítási kérelem jóváhagyása.

(2b) *  A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti jogcímen jóváhagyott támogatás összegének növelését.

(2c) * 

(3) *  A jóváhagyást végző szervezet a módosítási kérelemről történő döntés során a 4. § (3)–(9) bekezdésének alkalmazásával jár el.

(4) *  Ha az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a támogatási időszakra vonatkozóan eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthető szakmai programelemek (támogatási aljogcímek) átcsoportosítására vagy szakmai programelemeken belüli módosítására vonatkozóan merültek fel, a sportfejlesztési program ennek megfelelő módosítását a támogatott szervezet – a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül – kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél. A jóváhagyást végző szervezet a kérelemről az Stv. 22. § (7) bekezdésében és 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program módosítására megállapított ügyintézési határidőn belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Támogatási jogcímen belüli módosítás egy támogatási időszakban legfeljebb 3 alkalommal kérelmezhető. A támogatási jogcímen belüli módosítás nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének és – az (5a) és a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére. A támogatási jogcímen belüli módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentumok közül a kérelem elbírálásához szükséges szakmai és költségterv támogatási jogcímen belüli módosítással érintett részét kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.

(5) *  A támogatott szervezet a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó, a sportfejlesztési program jóváhagyásakor megtett, a támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozata módosítását. A módosítási kérelem – az (5a) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével – nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére, valamint nem irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására. A módosítási kérelemhez csatolni kell a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat a jóváhagyást végző szervezet részére.

(5a) *  A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján a támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás mértékének módosítását. A kérelem nem irányulhat az ellenőrző szervezet részére benyújtott elszámolásban, részelszámolásban szereplő saját forrás csökkentésére.

(6) *  A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során az a) és b) pontban foglalt feltételek legalább egyikének teljesülése esetén két alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program szerinti ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatási jogcímen jóváhagyott, kizárólag a beruházással, felújítással összefüggő támogatás összegének növelését, feltéve hogy a támogatási összeg növekedése

a) a sportfejlesztési program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása miatt szükséges, és a műszaki, szakmai tartalom változása a projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb megoldást eredményez,

b) a műszaki, szakmai tartalmat nem érintő olyan változtatásra irányul, amely a sportfejlesztési program jóváhagyásakor ismert piaci árak megnövekedése miatt merült fel.

(6a) *  Ha a (6) bekezdés szerinti költségnövekmény nem éri el a sportfejlesztési programban az adott ingatlan-fejlesztésre jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás összegének 15%-át, akkor a támogatott szervezetnek kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak és a (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelését. A jóváhagyást végző szervezet indokolt esetben elrendelheti igazságügyi szakértő bevonását. Ha a (6) bekezdés szerinti költségnövekmény a sportfejlesztési programban az adott ingatlan-fejlesztésre jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás összegének 15%-át eléri vagy meghaladja, akkor igazságügyi szakértő véleményének beszerzése kötelező. Az igazságügyi szakértő kirendeléséről a támogatott szervezet költségére a jóváhagyást végző szervezet gondoskodik.

(6b) *  A (2), (4), (5a) vagy (6) bekezdés szerinti módosítási kérelemről a jóváhagyást végző szervezet a sportági keretösszegre figyelemmel dönt.

(7) *  A (2), a (4), az (5a) vagy a (6) bekezdés szerint módosított és a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program alapján benyújtott támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos eljárásra a 6. §-t kell alkalmazni.

(8) *  Ha jóváhagyó szervezetként a szakszövetség jár el, a (2), a (4), az (5a) vagy a (6) bekezdés szerinti módosítási kérelemről való döntéséről 8 napon belül tájékoztatja a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet.

5. A támogatások felhasználásának ellenőrzése

11. § (1) *  A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolást − a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel és a 14. § (13) bekezdésében foglaltak kivételével − minden évben, a támogatási időszak lezárultát követően legkésőbb szeptember 30. napjáig, az (5) bekezdésben foglaltak szerint záradékolt számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon, összesített elszámolási táblázattal és a pénzügyileg teljesült kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szóló összesítő táblázattal együttesen kell a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez benyújtani. Az elszámolást − a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén is − a támogatott szervezet nyújtja be a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez. A támogatás felhasználását igazoló szöveges, szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell.

(1a) *  A támogatott szervezet az elszámolása során az adott támogatási időszak végéig szerződés szerint teljesült, és legkésőbb az (1) bekezdés szerint, az elszámolás benyújtására nyitva álló határidőig pénzügyileg teljesült költségekről számol el. A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján, az előző időszakban pénzügyileg nem teljesült, de jóváhagyott támogatási összeg és saját forrás erejéig a meghosszabbított időszakokban is elszámolhat a sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasznált, előző időszakokban kiállított számviteli bizonylatokkal is.

(1b) *  A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján az ingatlanfejlesztést érintő, utófinanszírozással megvalósuló fejlesztések esetében a meghosszabbított időszakban elszámolhat azon előző támogatási időszakokban kiállított számviteli bizonylatokkal is, amelyek pénzügyi teljesítése a meghosszabbított időszakra esik, amennyiben a pénzügyi teljesítés idejével kapcsolatos megállapodás a támogatott szervezet rendelkezésére áll, és azt benyújtja az ellenőrző szervezet részére.

(1c) *  A támogatott szervezet az elszámolása során azokat a költségeket is elszámolhatja, amelyek az e rendeletben meghatározott közreműködői és könyvvizsgálói feladatok ellátásával összefüggésben merültek fel és az adott elszámolási időszak végéig szerződés szerint és pénzügyileg is teljesültek.

(1d) *  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás az érintett szervezetre irányadó bármely jogcímen felhasználható. A kiegészítő sportfejlesztési támogatással annak végső felhasználója az e rendeletben foglaltak szerint, a sportpolitikáért felelős miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett összesítő táblázatok alkalmazásával számol el az illetékes ellenőrző szervezet felé.

(1e) * 

(2) *  A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére. Nem kell előrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési programmal kapcsolatban igazolás vagy támogatási igazolás kiállítására nem került sor. A 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén az előrehaladási jelentést az országos sportági szakszövetség nyújtja be az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére. Az előrehaladási jelentést a negyedévet követő 8 – a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén 15 – napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

(3) *  Az előrehaladási jelentéshez – az (5) bekezdésben meghatározottak szerint – részelszámolás is benyújtható. Ha a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az előrehaladási jelentés áttanulmányozását követően indokoltnak tartja, a támogatott szervezetnek részelszámolás benyújtását írhatja elő. Azon programelemek tekintetében, amelyek utófinanszírozással valósulnak meg, részelszámolás a támogatási időszak során bármikor benyújtható.

(4) *  A támogatott szervezet a támogatási időszakban keletkezett támogatásból, támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatásból, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegéből finanszírozott költségekről, ráfordításokról kiállított számlákkal, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatokkal – a (4a) és a 14. § (13) bekezdésében meghatározott kivétellel – tételesen köteles elszámolni.

(4a) *  Ha a jóváhagyott sportfejlesztési programban az egyes támogatási jogcímeken rendelkezésre álló támogatás teljes összege meghaladja a 20 millió forintot, a támogatott szervezet az elszámolás során a 100 ezer forint alatti számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok benyújtásától eltekinthet, ha a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgáló általi hitelesítés a könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó, a sportpolitikáért felelős miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett táblázat szerinti könyvvizsgálói összesített adatlapban szerepel.

(4b) *  A (4a) pont szerinti elszámolás esetén az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet – az összesített elszámolási táblázaton szereplő elszámolási dokumentum alapján – véletlenszerűen kiválasztott számviteli bizonylat 15 napon belüli benyújtására hívhatja fel a támogatott szervezetet. Ha az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a benyújtott számviteli bizonylat alapján azt állapítja meg, hogy az azzal való elszámolás nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a (4) bekezdés szerinti tételes elszámolás 15 napon belüli benyújtására kötelezi a támogatott szervezetet.

(5) *  Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet záradékolja, vagy a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a támogatás végső kedvezményezettjével záradékoltatja. A záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott szervezet azt a jóváhagyást végző szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el. Amennyiben a támogatott szervezet az ellenőrző szervezet elszámolási útmutatójában meghatározott, elektronikusan előállított, elektronikus számlával kíván elszámolni, abban az esetben a záradékolási kötelezettségének a számlával együtt, az ellenőrző szervezet által meghatározott tartalmú nyilatkozat benyújtásával is eleget tehet.

(6) *  Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolások és támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által ellenőrzött számviteli bizonylatokkal elszámolni az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet felé, – figyelemmel a (4a) bekezdésben foglaltakra is – melyeket a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói összesítő táblázaton hitelesít. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol.

(7) *  A 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet elszámolási útmutatójában meghatározott esetekben és módszertan alapján – az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozata hatálya alá tartozó támogatások kivételével – szúrópróbaszerűen, véletlenszerűen választhatja ki, és vizsgálhatja a számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok létezését és az összesítő táblázattal való egyezőségét. Az ellenőrzés – ideértve a (4b) bekezdés szerinti ellenőrzést is – során a bizonylatok legalább 10%-át, ha az összesítő táblázatban tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legalább egy darab számlát, számviteli bizonylatot kell vizsgálni úgy, hogy az ellenőrzött számlák, számviteli bizonylatok összege elérje az összesítő táblázatban szereplő, elszámolni kívánt érték legalább 10%-át. Ha a vizsgált számlák, számviteli bizonylatok ellenőrzése alapján az elszámolás nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a teljes, tételes elszámolás ellenőrzését le kell folytatni.

12. § *  (1) *  Az igazolás és a támogatási igazolás alapján nyújtott támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásának szakmai ellenőrzésére az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet jogosult. Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a szakmai ellenőrzés keretében a támogatásból, támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatásból, valamint az ahhoz kapcsolódó saját forrásokból megvalósuló programok dokumentációjába betekinthet, valamint a döntése előkészítése érdekében a 11. § (4) bekezdése szerinti eredeti dokumentációt bekérheti. Ennek érdekében a támogatott szervezet az iratokat az igazolás vagy támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig megőrzi, ellenőrzés esetén azt rendelkezésre bocsátja, és az ellenőrzés során együttműködik az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezettel, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére megadja.

(2) *  Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a szakmai ellenőrzés keretében jogosult a támogatásból, támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatásból, valamint az ahhoz kapcsolódó saját forrásokból megvalósuló szakmai programok helyszíni ellenőrzésére is.

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentációk tartalmának megismerhetőségét a 13. § (1) bekezdése szerinti döntés meghozataláig az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vezetője a döntés megalapozását szolgáló adatokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint teszi lehetővé.

13. § (1) *  A 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az elszámolást annak beérkezésétől számított 180 napon belül – részelszámolás benyújtása esetén 45 napon belül – megvizsgálja, és dönt az elszámolás (részelszámolás) elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról. Az elszámolás lezárására nyitva álló határidő indokolt esetben további 180 nappal meghosszabbítható.

(2) *  Hiánypótlásra két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kerülhet sor és a felhívásban meg kell jelölni az elszámolás, részelszámolás hiányosságát. A támogatott szervezet a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vezetőjénél kezdeményezheti a hiánypótlás határidejének egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal történő meghosszabbítását. A hiánypótlás határideje az elszámolásra, részelszámolásra rendelkezésre álló ügyintézési határidőbe nem számítandó be.

(2a) *  Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vezetője az elszámolási határidőt annak letelte előtt kérelemre vagy hivatalból, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

(3) *  Ha a támogatott szervezet valamely hiánypótlási határidőt elmulasztja vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, az elszámolás vagy annak érintett része nem fogadható el.

(4) *  A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezet vonatkozásában − kivéve a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetet − a támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásáról történő elszámolás elfogadásáról vagy annak elutasításáról a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet értesíti a támogatott szervezetet.

(4a) *  A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatott szervezet, valamint a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetben a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezet vonatkozásában a támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásáról történő elszámolás elfogadásáról vagy annak elutasításáról a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet értesíti a támogatott szervezetet, valamint tájékoztatja az adott sportág szakszövetségét.

14. § (1) *  Ha a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolások vagy támogatási igazolások alapján lehívott támogatások összértéke meghaladja a támogatási időszak során ténylegesen felmerült költségekre, ráfordításokra jutó, azok arányában igénybe vehető támogatások együttes összegét, a fel nem használt támogatás rendelkezésre állását a támogatott szervezet bankszámlakivonat csatolásával köteles igazolni. * 

(1a) *  Az (1) bekezdésben meghatározott bankszámlakivonat csatolására vonatkozó igazolási kötelezettség nem vonatkozik

a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezetre, ha az az adott támogatási időszakban nem részesült támogatásban, vagy

b) a támogatott szervezetre, ha a részben lehívott támogatás teljes összegét felhasználta.

(2) *  Amennyiben az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során állapítja meg, hogy a támogatott szervezet nem használta fel teljes összegben a lehívott támogatás összegét, úgy a fel nem használt támogatás állam részére történő – (7) bekezdés szerinti – befizetésére hívja fel a támogatott szervezetet.

(3) A támogatott szervezet a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül bankszámlakivonat csatolásával igazolhatja a fel nem használt támogatás teljes összegének rendelkezésre állását. * 

(4) *  A támogatott szervezet − a 15. §-ban foglaltak kivételével − az elszámolás, valamint az (1) és (3) bekezdés szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtását követő öt munkanapon belül a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

(4a) *  Az (1a) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vagy támogatott szervezet a (4) bekezdésben meghatározott igazolás benyújtása nélkül is kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program további meghosszabbítását.

(4b) *  A támogatott szervezet − a 15. §-ban foglaltak kivételével, a (4a) bekezdésben foglaltakra is tekintettel − az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában az elszámolás, valamint az (1) és (3) bekezdés szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtását követő négy munkanapon belül kérelmezheti a sportfejlesztési program összesen legfeljebb négy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

(4c) * 

(4d) * 

(4e) * 

(5) *  Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, a támogatott szervezet a (4) bekezdés szerinti kérelem 1 példányát az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére is megküldi.

(6) *  A támogatott szervezet részéről a (4)−(4b) vagy a (4c) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén a jóváhagyást végző szervezet az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program meghosszabbítására megállapított ügyintézési határidőn belül dönt a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbításáról vagy a kérelem elutasításáról. Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, döntéséről az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet is egyidejűleg tájékoztatja.

(6a) *  A jóváhagyást végző szervezet döntésében megjelöli a sportfejlesztési program megvalósításának módosított véghatáridejét, ha engedélyezi a sportfejlesztési program meghosszabbítását. A támogatott szervezet köteles a döntésben meghatározott véghatáridőre a meghosszabbított sportfejlesztési programot lezárni és a 11. § (1) bekezdésének megfelelő elszámolást az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére benyújtani.

(6b) *  A sportfejlesztési program meghosszabbítása iránti kérelemről a jóváhagyást végző szervezet a sportági keretösszegre figyelemmel dönt.

(6c) *  A támogatott szervezet a (4)–(4b) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezheti a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának meghosszabbítását.

(7) *  A fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium forintban vezetett fizetési számlájára kell befizetni. Fel nem használt támogatás rendelkezésre állása esetén a támogatott szervezet a (3) bekezdésben meghatározott igazolás és a (4) bekezdés szerinti kérelem előterjesztése helyett a fel nem használt támogatást bármikor befizetheti a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium forintban vezetett fizetési számlájára. * 

(8) *  Amennyiben a fel nem használt támogatás összege a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását biztosító támogatási időszak során támogatási jogcímenként a pénzügyileg teljesített igazolások vagy támogatási igazolások összértékének 20 százalékát meghaladja, úgy a 20 százalékos mértéken felül fel nem használt támogatást − a (9)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel − a támogatott szervezet a jegybanki alapkamattal növelt összegben köteles befizetni az állam részére a (7) bekezdésben meghatározottak szerint. Ha a sportfejlesztési program vagy annak tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen meghatározott elemei részben vagy egészben elutasításra kerültek vagy az érintett támogatott szervezet a sportfejlesztési programjáról részben vagy egészben lemond, az utófinanszírozással megvalósuló támogatások esetén az ellenőrző szervezet a jegybanki alapkamatot elengedheti.

(8a) *  Amennyiben a fel nem használt támogatás összege, vagy az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet által megállapított visszafizetendő összeg az 1000 forintot nem haladja meg, úgy a visszafizetési kötelezettség előírásától az ellenőrző szerv eltekinthet.

(9) *  Ha a támogatott szervezet meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítására válik jogosulttá, a meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást a meghosszabbított sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(9a) *  A (4)−(4c) bekezdés szerint meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során módosítási kérelem legfeljebb három alkalommal terjeszthető elő.

(10) *  Ha a támogatott szervezet több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítását végzi, az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét a sportfejlesztési program időszakából a még hátralévő támogatási időszakra vonatkozó, a program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(11) *  A (8) bekezdés szerinti kamat számításakor a legkorábban nyújtott támogatás pénzügyi teljesítésének napjától a visszafizetés vagy befizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni. Ha a be- és visszafizetési kötelezettség megállapítása az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet saját érdekkörében felmerült okból szenved késedelmet, a támogatás be-, illetve visszafizetése az elszámolás benyújtásától az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet által megállapított fizetési kötelezettség határidejéig kamatmentes.

(12) *  Ha a támogatott szervezet országos sportági szakszövetség, a tárgyidőszakra vonatkozó sportfejlesztési program megvalósítása során – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítása esetén annak a támogatási időszakra vonatkozó részének – fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb a támogatás értékének 20%-át kamatozó tartalékként a sportfejlesztési program megvalósulásának időszakát követő legfeljebb 5 évben felhasználhatja az e rendeletben meghatározottakkal azonos célra.

(13) *  A (12) bekezdésben foglalt kamatozó tartalék szövetségi stratégiával összhangban történő felhasználását a szakszövetség a felhasználás évét követő év június 30. napjáig – a felhasználás évére vonatkozó – éves beszámolójának a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére történő megküldésével igazolja.

(14) *  A 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az éves beszámoló kézhezvételétől számított 30 napon belül a kamatozó tartalék felhasználásáról részletes, szöveges szakmai és számszaki pénzügyi beszámoló benyújtását kérheti.

15. § (1) *  Ha a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során – ideértve a helyszíni ellenőrzést is – azt állapítja meg, hogy * 

a) a támogatás felhasználása során a támogatott szervezet eltért a jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltaktól, és neki felróható módon nem teljesített a sportfejlesztési programban vállalt kötelezettségeket vagy azok egy részét,

b) *  a nem szabályszerűen vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegével a támogatott szervezet nem tud az e rendeletben foglaltak szerint elszámolni, vagy

c) a támogatott szervezet a 11. § (1) bekezdése szerinti határidőben nem nyújtotta be az elszámolását,

a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybe vett – jegybanki alapkamattal növelt összegű – támogatást, kiegészítő sportfejlesztési támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére a 14. § (7) bekezdésében foglaltak szerint befizetni. * 

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti kamat számításakor a legkorábban nyújtott támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésének napjától a visszafizetés vagy befizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni. Ha a be- és visszafizetési kötelezettség megállapítása az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet saját érdekkörében felmerült okból szenved késedelmet, a támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás be-, illetve visszafizetése az elszámolás benyújtásától az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet által megállapított fizetési kötelezettség határidejéig kamatmentes.

(2) *  Az (1) bekezdés alapján szabálytalanul igénybe vett támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás egészének vagy a nem szabályszerűen felhasznált arányos részének (1) bekezdés szerinti befizetésre kötelezés határidejének eredménytelen elteltétől számított legfeljebb 3 évig az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a támogatott szervezetet az e rendelet szerinti támogatásból kizárhatja. Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a kizárás tényét a honlapján közzéteszi.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat a részelszámolás ellenőrzésére is megfelelően alkalmazni kell.

(3a) *  A látvány-csapatsport támogatás ellenőrzése során az ellenőrző szervezet vizsgálja, hogy a támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás nyújtása során látvány-csapatsport támogatásban közvetítői eljárására, közvetítői tevékenység támogatására került-e sor.

(3b) *  Ha a látvány-csapatsport támogatás felhasználását ellenőrző szervezet a (3a) bekezdés szerinti eljárás keretében az elszámolás, a részelszámolás vagy a helyszíni ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg, hogy a jóváhagyott sportfejlesztési program támogatása során az egyes jogcímekhez kapcsolódóan elszámolni tervezett számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok nem állnak összhangban a benchmark-rendszer alapján a sportágban meghatározott, és az egyes jogcímeken elszámolható tételek becsült piaci értéke alapján a támogatói szándéknyilatkozat szerinti, jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai megvalósítását szolgáló támogatási program elemmel, úgy az ellenőrző szervezet

a) a támogató és a közvetítő tekintetében kezdeményezheti az állami adóhatóságnál tételes adóellenőrzés lefolytatását, továbbá a támogatót kizárja,

b) a támogatott szervezetet pedig – rosszhiszemű közreműködés megállapítása esetén – kizárhatja

a látvány-csapatsport támogatás rendszeréből.

(4) *  A 7. § (2b) bekezdése, a 14. § (7) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése szerint a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium forintban vezetett fizetési számlájára önként vagy az állami adóhatóság által végrehajtási eljárás keretében befizetett, fel nem használt, vagy jogosulatlanul felhasznált támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét és jogszabály szerint meghatározott kamatát (a továbbiakban együtt: befizetett összeg)

a) az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására vagy

b) az adott látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének az Stv.-ben meghatározott alapvető feladataira kell fordítani.

(5) *  Ha ellenőrző szervezetként

a) a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium járt el, akkor a befizetett összeget a (4) bekezdés a) pontja szerinti,

b) a szakszövetség járt el – ideértve az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pont fe) és ff) alpontja szerinti eseteket is –, akkor a befizetett összeget fele részben a (4) bekezdés a) pontja és fele részben a (4) bekezdés b) pontja szerinti

támogatásra kell fordítani.

(6) *  A sportpolitikáért felelős miniszter tárgyév június 15. napjáig intézkedik az előző naptári évben befizetett összeg szakszövetségre jutó része tekintetében a szakszövetséggel a támogatási jogviszony létrehozása és a támogatás kiutalása iránt.

5/A. Jelentéstételi kötelezettség * 

15/A. § *  (1) *  A sportpolitikáért felelős miniszter minden év október 15-éig a jelentéstételi kötelezettség időpontját megelőző támogatási időszakról az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatával összefüggésben jelentést nyújt be az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott, támogatás igénybevételére jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken nyújtott támogatásokról. A jelentés adatokat tartalmaz különösen:

a) *  az egyes támogatásra jogosult szervezetek által – a b) pontban foglaltakra is figyelemmel – az egyes támogatási jogcímeken igényelt és a ténylegesen igénybe vett támogatás nagyságáról;

b) a sportcélú ingatlanra irányuló, jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú infrastruktúra-fejlesztésekről az alábbiak szerint:

ba) a sportcélú infrastruktúra-fejlesztés céljáról és nagyságáról,

bb) a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások, felújításokhoz tartozó támogatási intenzitásokról, figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e) pontjában foglaltakra;

bc) a sportcélú ingatlan-fejlesztés kedvezményezettjeiről;

bd) a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel a piaci ár meghatározásához alkalmazott referenciaárakra vonatkozó paraméterekről;

be) a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet által ténylegesen fizetett bérleti, vagy a használatért járó egyéb díj mértékéről;

bf) a lakosságnak nyújtott előnyökről és a sportcélú ingatlan-fejlesztés multifunkcionális használatának részletes körülményeiről.

(2) *  Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdés szerint részére megküldött jelentést továbbítja az Európai Bizottság részére.

5/B. *  Adatszolgáltatási kötelezettség

15/B. § *  (1) A sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési programok jóváhagyásáról szóló döntések 4. § szerinti meghozatalát követően, de legkésőbb a tárgyév október 30-áig adatot szolgáltat az államháztartásért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter részére a sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes jogcímeken igénybe vehető támogatás teljes értékéről.

(2) A sportpolitikáért felelős miniszter negyedévente adatokat szolgáltat az államháztartásért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter részére a támogatott szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott igazolásokról és támogatási igazolásokról.

(3) *  A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb), cd) és cf) alpontjában meghatározott jogcímekre nyújtott támogatás és a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti támogatás esetén, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, b) pont bd), bf) és bg) alpontjában, továbbá d) pont dc), de) és dg) alpontjában meghatározott jogcímek szerinti, egyenként 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a jóváhagyást végző szervezet adatot köteles szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke, illetve az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti egyedi határozata szerinti közzététel céljából.

(4) A jóváhagyó szervezet (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatására és közzétételre az Atr. 18/A–18/D. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

5/C. *  Utóellenőrzések elrendelése

15/C. § *  (1) *  Utóellenőrzés keretében a sportfejlesztési program egésze megvalósulásának utólagos ellenőrzésére – ideértve a sportfejlesztési program jóváhagyását, a támogatási igazolás kiállítását, a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását, a támogatások, kiegészítő sportfejlesztési támogatások és a kamatozó tartalék felhasználásának ellenőrzését – kerülhet sor.

(2) *  A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetséget utóellenőrzés lefolytatására hívja fel, ha a szakszövetség az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontja szerint meghatározott feladataival összefüggésben olyan tényt, körülményt tár fel, amely a szakszövetségi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti.

(3) A sportpolitikáért felelős miniszter az utóellenőrzés lefolytatását hivatalból is elrendelheti, ha az Stv. 51. § (2) bekezdés g) pont gd) alpontja alapján saját hatáskörben olyan tényt, körülményt tár fel, amely az általa lefolytatott ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti.

(3a) *  Az utóellenőrzés lefolytatásáról való döntésnek halasztó hatálya van az utóellenőrzéssel érintett, visszafizetési kötelezettséget megállapító döntésre.

(4) A szakszövetség a (2) bekezdés szerint lefolytatott utóellenőrzés megállapításai alapján az összesítő elszámolást módosítja vagy hatályában fenntartja. Az összesítő elszámolás módosítása esetén a szakszövetség az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontja szerint jár el. Az összesítő elszámolás hatályában való fenntartása esetén a szakszövetség erről 8 napon belül tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert.

(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a (3) bekezdés szerint lefolytatott utóellenőrzés megállapításai alapján az elszámolást módosítja vagy hatályában fenntartja.

(6) *  Az utóellenőrzésre a 12. és 13. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet a 12. § (1) bekezdés szerint bekért dokumentációk alapján 60 napon belül dönt az utóellenőrzés lefolytatásáról. Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet döntésében köteles meghatározni az utóellenőrzés lefolytatásának kezdő időpontját.

(7) *  Amennyiben az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az utóellenőrzés lefolytatásáról dönt, a (4) és (5) bekezdés szerinti döntését az utóellenőrzés elrendeléséről szóló döntésben megállapított határidőtől számított 180 napon belül hozza meg. Ez a határidő egy alkalommal további 180 nappal meghosszabbítható.

5/D. *  Az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító közös rendelkezések

15/D. § *  (1) Nem ítélhető meg támogatás

a) – a 15/G. § szerinti csekély összegű támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;

b) *  – a 15/G. § szerinti csekély összegű támogatás kivételével – az Atr. 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;

c) ha a támogatásra jogosult szervezet a támogatást – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés utolsó albekezdése kivételével – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c)–d) pontjában, az 1. cikk (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kizárt ágazatokra használja;

d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

e) – a 15/E. § szerinti képzési támogatás esetén – a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(3) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(4) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(5) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(6) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) *  a 15/E. § szerinti képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) *  a 15/F. § szerinti működési támogatás esetén sportcélú ingatlanonként évente meghaladja a 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(7) *  A 15/E. § és a 15/F. § szerinti támogatások tekintetében 2027. június 30-ig, a 15/G. § szerinti támogatás tekintetében 2024. június 30-ig hozható támogatási döntés.

5/E. *  Az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító, egyes támogatási kategóriákra vonatkozó rendelkezések

15/E. § *  (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja és a Tao. tv. 30/I. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja és d) pont de) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikkével összhangban képzési támogatásként (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: képzési támogatás) nyújtható.

(2) Képzési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(4) A képzési támogatás keretében a 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti költségek számolhatók el.

(5) Ha valamely támogatási projektben mind szakképzési, mind általános képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés szakképzési, vagy általános képzési jellege nem állapítható meg, a szakképzésre vonatkozó támogatási intenzitást kell alkalmazni.

15/F. § *  (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban működési támogatásként (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: működési támogatás) nyújtható.

(2) A támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.

(3) A támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

(4) A támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

(5) A működési támogatás összege nem haladhatja meg a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott működési veszteség mértékét.

(6) A működési támogatás keretében a 2. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti költségek számolhatók el.

15/G. § *  (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában meghatározott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) *  A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(5) A csekély támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(6) A támogatott szervezetnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(7) A jóváhagyást végző szervezet írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) A 4. § (3) bekezdésében az ellenőrző szervezet részére a bejelentés vizsgálatára rendelkezésre álló határidő a bejelentés benyújtását követő 45 nap.

(3a) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 7. § (1)–(2b) bekezdését a Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, támogatási igazolás kiállítása iránti kérelmekre is alkalmazni kell.

(4) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 11. pontját, 2. § (6) és (6a) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben,

b) 9. § (10) bekezdését és 11. § (5) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2011–2012-es támogatási időszak sportfejlesztési programjainak megvalósítása során

is alkalmazni kell.

(5) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított

a) 2. § (3a), (6a) és (6b) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben,

b) 13. § (1)–(2) és (2a) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2011–2012-es és 2012–2013-as támogatási időszak sportfejlesztési programjainak elszámolása során

is alkalmazni kell.

(6) *  Az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként fizetett, a Nemzeti Sport Intézet rendelkezésére álló összeg a látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépésekor még le nem zárt elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok költségeire az ellenőrző szervezetek között a módosító rendelettel megállapított 2. § (6b) bekezdésében meghatározott megosztás alapján használható fel.

(7) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2017. (VI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 12. §-át és 5/C. alcímét a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a már lezárt elszámolások estében is alkalmazni kell.

(8)–(9) * 

(10) *  A módosító rendelettel megállapított 14. § (1a), (4a) és (9) bekezdést a módosító rendelet hatálybalépése előtt meghosszabbított, folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.

(11) *  Ha a támogatott szervezet a 2011–2012-es vagy a 2012–2013-as támogatási időszakban módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására vált jogosulttá, a módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítása esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást, a módosított vagy új sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.

(12) *  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (1) bekezdés 9. pont f) alpontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok jóváhagyása és elszámolása során is alkalmazni kell.

(13) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 14. § (4b) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.

(14) *  Amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, a benne foglaltakat – ide nem értve a 6. § (1) bekezdés rendelkezéseit – értelemszerűen alkalmazni kell a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett célra történő felajánlás vonatkozásában is.

(15) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2016. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 3. pont g) pontját, 9. pont g) pontját, 10. és 12. pontját, 2. § (3b) és (6b) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor még le nem zárt sportfejlesztési programok elszámolásaival összefüggésben,

b) 2. § (6) bekezdését, 4. § (3) és (4) bekezdését a 2016–2017-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programok jóváhagyása során,

c) 10. § (3a) bekezdését és 14. § (6) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében,

d) 11. § (4a) és (6) bekezdését, továbbá a 15. § (1a) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok ellenőrzésével összefüggésben,

e) 14. § (9a) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során,

f) 14. § (8a) és (11) bekezdését, valamint a 15. § (2) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor le nem zárt elszámolásokkal összefüggésben,

g) 16. § (14) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben kiállított igazolások tekintetében

is alkalmazni kell.

(16) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 14. § (4b) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

(17) *  Röplabda sportágban a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatás esetén – a (18) bekezdésben foglaltak kivételével −, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont ca), cc)–ce) alpontja szerinti támogatás esetén a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának határideje a 2017. évben a 2017. július 15-e és 2017. szeptember 15-e közötti időszak. Az igényelt támogatás alapján – a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti támogatás kivételével – leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelyek teljesítése és kifizetése 2017. július 1-jét követően történik. A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti támogatás esetén az igényelt támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelynek teljesítésére és kifizetésére a kérelem benyújtását követően kerül sor.

(18) *  Röplabda sportágban az olyan támogatásra jogosult szervezet támogatása esetén, amely vonatkozásában a Tao. tv. 30/I. §-a alkalmazandó, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának határideje a 2017. évben az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő naptól számított 2 hónap. Az Európai Bizottság határozata meghozatalának naptári napját az adópolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. Az e bekezdés hatálya alá tartozó támogatások esetén az igényelt támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelynek teljesítésére és kifizetésére a kérelem benyújtását követően kerül sor.

(19) *  Röplabda sportágban a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás esetén a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának határidejét és a költségek, ráfordítások elszámolhatóságát a (18) bekezdésben meghatározott módon kell megállapítani.

(20) *  A Tao. tv. 30/I. §-ának hatálya alá nem tartozó támogatás igénybevételére jogosult szervezet a 2017–2018-as támogatási időszakra vonatkozó, tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímre irányuló kérelmét 2017. július 15-e és 2017. szeptember 15-e között is benyújthatja.

(21) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 3. pontját és 9. pont h) alpontját, 11. § (1a) és (3) bekezdését, továbbá 13. § (1) bekezdését a Módr6. hatálybalépésekor még le nem zárt sportfejlesztési programok elszámolásaival összefüggésben,

b) 15. § (2) bekezdését a 2011–2012-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben,

c) 10. § (2), (3a) és (3b) bekezdését a 2011–2012-es támogatási időszaktól jóváhagyott módosításokkal összefüggésben

is alkalmazni kell.

(22) *  E rendeletnek a Módr6.-tal megállapított 11. § (1b) bekezdését első alkalommal a 2017–2018-as támogatási időszakban kell alkalmazni.

(23) *  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 367/2017. (XII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 10. § (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdést a Módr7. hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra,

b) megkezdett és a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint

c) benyújtott módosítási kérelmek alapján indult és a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(24) *  E rendeletnek a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontját, 2. § (6) bekezdését, 6. § (3) bekezdését, 7. § (2a) bekezdését, 10. § (1a), (6) és (6a) bekezdését, 11. § (1a)–(1c) és (4) bekezdését, 13. § (2), (4), (4a) bekezdését, 14. § (13) és (14) bekezdését, 15/A. § (1) bekezdését, 15/B. §-át, 15/C. § (1) és (2) bekezdését, 5/D. és 5/E. alcímét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása, le nem zárt elszámolások ellenőrzése és eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell.

(25) *  E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 2. § (1) bekezdés 3. pont a)–e) alpontját, 13–18. pontját, (3a)–(3d), (6), (6a), (7) bekezdését, 4. § (2) bekezdés a) pontját, 14. § (4b) bekezdését első alkalommal a 2019–2020-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint az igazolás, támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmek benyújtásával összefüggésben kell alkalmazni.

(26) *  E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 11. § (1) bekezdését a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolással összefüggésben első alkalommal a 2019–2020-as támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programok vonatkozásában kell alkalmazni.

(27) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2019. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 15/C. § (3a) bekezdését a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(28) *  E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 2. § (1) bekezdés 19. pontját, 2. § (9) bekezdését, 15. § (3a) és (3b) bekezdését, valamint a Módr9.-cel megállapított 11. § (1d) és (1e) bekezdését, valamint 1. mellékletét a 2019–2020-as támogatási időszaktól kell alkalmazni.

(29) *  E rendeletnek a Módr9.-cel megállapított 4. § (3a) és (6) bekezdését, 6. § (1a) bekezdését, 10. § (6b) bekezdését és 14. § (6b) bekezdését a 2019. január 1-jén folyamatban lévő és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(30) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseit a 2019–2020-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyása vonatkozásában, és a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

(31) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2020. (II. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított rendelkezéseit a 2019–2020-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyása vonatkozásában, és a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

(32) *  E rendeletnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 14. § (4) és (4b) bekezdését a Módr12. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

(33) *  A támogatott szervezet valamennyi, a 2019–20-as támogatási időszakban folyamatban lévő sportfejlesztési program elszámolása során a Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdésére tekintettel a sportfejlesztési program módosítása nélkül jogosult – kivéve az ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímet érintően – a támogatási időszakban felmerült költségei vonatkozásban a lehívott, de fel nem használt támogatásnak a támogatáshoz tartozó jogcímen belüli saját forrásra történő felhasználására az ellenőrző szervezet által az elszámolási útmutatóban meghatározott szabályok szerint.

(34) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 723/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (12) bekezdését első alkalommal a 2019–2020-as támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben kell alkalmazni.

(35) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2021. (V. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 11. § (7) bekezdését és 15/C. § (6) bekezdését a Módr13. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(36) *  E rendeletnek a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 10. § (2c) bekezdését a Módr14. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(37) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 89/2022. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 10. § (6) bekezdését, 11. § (5) bekezdését, 14. § (4c), (6), (6c) és (9a) bekezdését a Módr15. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása és ellenőrzése során is alkalmazni kell.

(38) *  E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 631/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr16.)

a) 1. §-ával megállapított 2. § (10) bekezdését és a Módr16. 4. § (2) bekezdésével megállapított 11. § (1d) bekezdését első alkalommal a 2024–2025-ös támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során kell alkalmazni,

b) 3. §-ával megállapított 10. § (2) bekezdését a Módr16. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

(39) *  E rendeletnek a Módr16. 5. §-ával megállapított 14. § (4), (4b), (4d), (4e) és (8) bekezdését, valamint a Módr16. 6. §-ával megállapított 15. § (4)–(6) bekezdését a Módr16. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása és ellenőrzése során is alkalmazni kell.

(40) *  E rendeletnek a Módr16. 5. §-ával megállapított 14. § (4d) bekezdése szerinti kérelem benyújtására a Módr16. hatálybalépését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

(41) *  E rendeletnek a Módr16. 5. §-ával megállapított (4d) és (4e) bekezdését a (40) bekezdés szerint benyújtott kérelmek elbírálása során alkalmazni kell.

(42) *  E rendeletnek a Módr16. 8. §-ával megállapított 14. § (4) és (4b) bekezdését első alkalommal a 2024–2025-ös támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során kell alkalmazni.

(43) *  E rendeletnek a Módr16. 9. §-ával hatályon kívül helyezett 11. § (1e) bekezdését és 14. § (4c) bekezdését a Módr16. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programokban alkalmazni kell.

17–20. § * 

21. § *  E rendelet

a) *  a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 31. és 55. cikkének,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

c) *  a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén című, SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N), SA.48265 és SA.104802 számú európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez * 

2. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez *