A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi CXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

KIEMELVE a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság szénhidrogén szállító rendszerei működésének megbízhatóságát és szénhidrogén-ellátásának biztonságát mint stratégiai célkitűzést,

TÁMOGATVA a két ország földgázszállító rendszereinek üzemeltetői és a szénhidrogén-szállító rendszer üzemeltetőinek engedélyese, valamint a szénhidrogén-szállító rendszer üzemeltetői közötti együttműködést, valamint a regionális szénhidrogén piacok fejlesztését és az országok közötti szénhidrogén-kereskedelem fejlesztését,

ELŐSEGÍTVE és biztosítva a megfelelő körülményeket a szénhidrogén-szállító vezetékek építéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához, rekonstrukciójához és üzemzavar-elhárításához,

ELISMERVE a két ország függőségét a földgázszállítástól,

FIGYELEMBE VÉVE a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti földgáz hálózati kapcsolatok stratégiai fontosságát,

TUDOMÁSUL VÉVE a Szerződő Felek megfelelő szabályozó hatóságai közötti együttműködés támogatását,

TÁMOGATVA az együttműködést mindkét ország energiabiztonságának növelése érdekében,

ELISMERVE a Szerződő Felek energia szektora és mindkét ország energiarendszereinek működése közötti lehetséges szinergiákat,

a következőkben állapodnak meg:

I. fejezet

A megállapodás tárgya és az együttműködés általános feltételei

1. cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás végrehajtásával a Magyar Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban az energiaügyekért felelős miniszter által vezetett Minisztériumot (a továbbiakban: Minisztériumok) bízzák meg.

A jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi kifejezések a következőképpen értelmezendők:

a) határsáv: az államhatár vonalától számított 100 méteren belülre eső övezet az államhatár mindkét oldalán;

b) vezetékek: a II. fejezet 8. cikkében meghatározott vezetékek határsávba eső szakaszai;

c) építés: a vezeték létesítésének előkészítésével, megvalósításával, üzembe helyezésével kapcsolatos munkálat;

d) üzemeltetés: a vezetékek műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése, műszaki adatainak rögzítése és nyilvántartása a folyamatos működés biztosítása érdekében;

e) fenntartás: minden olyan munka, amely a vezetékek biztonságos üzemeltetése érdekében szokásos állagmegóvásával és szükség szerinti javításával függ össze;

f) rekonstrukció: minden olyan a c), d) és e) pontban fel nem sorolt munka, amelynek eredményeként a vezetékek műszaki paramétere megváltozik;

g) üzemzavar-elhárítás: minden olyan munka, amely meghibásodást követően az ellátás helyreállítását és a normál üzemelés biztosítását szolgálja.

2. cikk

(1) A Szerződő Felek támogatják a jelen Megállapodás II. fejezet 8. cikkében megjelölt projektek megvalósulását. A Megállapodás aláírását követően a Minisztériumok tájékoztatják egymást a projektek megvalósításában résztvevő gazdasági társaságok (a továbbiakban: Társaságok) nevéről, székhelyéről és képviselőjéről.

(2) A Minisztériumok folyamatosan tájékoztatják egymást a Társaságok nevében, székhelyében, képviselőjében bekövetkező minden változásról, valamint projektek megvalósításában elért előrehaladásról.

3. cikk

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásából eredő munkák elvégzéséhez az adott Szerződő Fél államának területén nincs szükség a másik Szerződő Fél állama által kiadott munkavállalási engedélyre.

(2) Amennyiben a Társaságok a vezetékek építése, üzemeltetése, fenntartása, rekonstrukciója és üzemzavar-elhárítása során harmadik államból származó személyeket alkalmaznak, azok munkaviszonyának vagy megbízási jogviszonyának meg kell felelnie az adott Szerződő Fél államának területén hatályos, a külföldiek munkavállalásáról és tartózkodásáról szóló belső jogszabályoknak.

4. cikk

(1) Szerződő Felek kötelesek biztosítani, hogy a vezetékek előkészítésével, tervezésével, építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával megbízott személyek a beruházások időszakában - a munkavégzés keretei között - szabadon mozoghassanak a határsávban.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek a Szerződő Felek állama által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására érvényes útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal kötelesek igazolni magukat.

(3) A vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos munkákat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölő határjelek, a határhidakon lévő határtáblák és egyéb jelek ne sérüljenek.

5. cikk

A vezetékek építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar-elhárítási munkáit annak az államnak a műszaki és jogi előírásai szerint kell elvégezni, amelynek területén az adott vezeték érintett része található.

6. cikk

A Szerződő Felek nem tartoznak felelősséggel a Társaságok azon kötelezettségeiért, amelyek a jelen Megállapodás szerinti projektek megvalósításából adódnak. Mindkét Szerződő Fél törekszik arra, hogy saját belső jogszabályaival összhangban támogassa a Társaságokat abban, hogy azok eleget tehessenek a projektek megvalósítása során a vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatban vállalt kötelezettségeiknek.

7. cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges viták rendezése a Minisztériumok feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

II. fejezet

Együttműködés vezetékek építése, üzemeltetése, fenntartása, rekonstrukciója és üzemzavar-elhárítása terén

8. cikk

(1) A Szerződő Felek hatályos nemzeti jogszabályaikkal összhangban lehetőséget biztosítanak a következő vezetékek építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára és üzemzavar-elhárítására az adott állam területén:

a) a Vel’ké Zlievce-Balassagyarmat-Gödöllő-Vecsés nagynyomású földgázszállító vezeték, amely a tervek szerint az É48°05'09,8"; K19°18'48" GPS koordináták közelében metszi a magyar-szlovák államhatárt

- a Magyar Köztársaság területén: Balassagyarmat és a határ közötti szakasz (V határszakasz V.12/4 és V.12/6 határjelek között);

- a Szlovák Köztársaság területén: Vel’ké Zlievce és a határ közötti szakasz (V határszakasz a V.12/3 és V.12/5 határjelek között);

b) a Százhalombatta-Šahy kőolaj távvezeték, amely a tervek szerint a É:48°03'48,l"; K:18°59'32,7" GPS koordináták közelében metszi a magyar-szlovák államhatárt

- a Magyar Köztársaság területén: Százhalombatta és a határ közötti szakasz (V határszakasz a V.2/8 és V.2/10. határjelek között)

- a Szlovák Köztársaság területén: Šahy és a határ közötti szakasz (V határszakasz a V.2/9 és V.2/11. határjelek között).

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott vezetékek előkészítésével, tervezésével, építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos tevékenységek a Társaságok közötti kölcsönös együttműködésben valósulnak meg.

III. fejezet

Záró rendelkezések

9. cikk

(1) Ez a Megállapodás azon legkésőbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek.

(2) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 12 (tizenkettő) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) Ez a Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthető. Az esetleges módosítások vagy kiegészítések hatálybalépésére az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

A FENTIEK hiteléül az alulírott, erre kellően meghatalmazottak a jelen Megállapodást aláírták.

Készült Pozsonyban, 2011. január 28-án, két eredeti példányban magyar, szlovák és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérés esetén az angol változat az irányadó.

(Aláírások)

„AGREEMENT
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Slovak Republic on cooperation with regard to the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of hydrocarbon transmission pipelines crossing the common state border

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as: Contracting Parties),

EMPHASIZING the security of the hydrocarbon supply and the reliability of operation of hydrocarbon transmission systems of the Republic of Hungary and the Slovak Republic as a strategic objective,

PROMOTING cooperation between natural gas transmission system operators and the respective hydrocarbon transmission system operator licensee and hydrocarbon transmission operator of the two countries and the development of regional hydrocarbon markets and the hydrocarbon trade between the countries,

FACILITATING and ensuring appropriate circumstances for the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of hydrocarbon transmission pipelines,

RECOGNIZING dependence of the two countries on gas supplies,

RESPECTING strategic relevance of the gas networks interconnection between the Republic of Hungary and the Slovak Republic,

ACKNOWLEDGING the support for cooperation between respective regulatory authorities of the Contracting Parties,

PROMOTING cooperation in order to increase the energy security of both countries,

RECOGNIZING the potential synergies in the energy sector of the Contracting Parties and the operation of energy systems of both countries.

have agreed as follows:

Chapter I

Subject Agreement and general conditions of cooperation

Article 1

Contracting Parties entrust the Ministry headed by the minister responsible for energy matters in the Republic of Hungary and the Slovak Republic (hereinafter referred to as: Ministries) with performing this Agreement.

For the purposes of this Agreement, the following expressions shall be construed as follows:

a) border lane: zone within 100 meters from the border line on both sides of the border;

b) pipelines: sections of the pipelines as defined in Article 8 of Chapter II within the border lane;

c) construction: work related to the preparation of the establishment, realization, entering into operation of pipeline;

d) operation: continuous control of technical status, recording and registration of technical data of pipelines in order to provide for continuous operation;

e) maintenance: all work related to the usual conservation and necessary repair of pipelines for their safe operation;

f) reconstruction: all work not listed in points c), d) and e) as a result of which the technical parameters of the pipelines are modified;

g) breakdown recovery: all work designed to restore supplies and secure the normal operation following a failure.

Article 2

(1) Contracting Parties support the realization of project indicated in Article 8 of Chapter II of this Agreement. Following the signature of the Agreement, Ministries inform each other of the name, registered seat and representative of the companies participating in the realization of the project (hereinafter referred to as: Companies).

(2) Ministries continuously inform each other of any change in the name, registered seat, representative of the Companies and the advancement achieved in the realization of the projects.

Article 3

(1) In order to perform the works resulting from the performance of this Agreement in the territory of the state of one Contracting Party, work permit issued by the state of the other Contracting Party is not required.

(2) If the Companies employ persons from third states in the course of the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of the pipelines, their employment or commission relationship shall comply with domestic legal provisions related to the employment and residence of foreigners in force in the territory of the state of the respective Contracting Party.

Article 4

(1) Contracting Parties shall ensure that persons entrusted with the preparation, planning and construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of the pipelines are free to move in the border lane - within the frame of performing their work - during the period of the investments.

(2) Persons defined in Paragraph (1) of this Article shall identify themselves by valid passport or valid ID card necessary for crossing the border if so called by the controlling authorities authorized by the states of the Contracting Parties.

(3) Works related to the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of the pipelines shall be performed in a way to avoid any damage of the border marks indicating the line of the border, border signs on border bridges and other signs.

Article 5

Works related to the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of the pipelines shall be performed in line with legal and technical provisions of the state in the territory of which the given part of the pipelines is situated.

Article 6

Contracting Parties do not bear responsibility for the obligations of the Companies arising of the realization of projects according to this Agreement. Both Contracting Parties endeavour to assist Companies to be able to fulfil their obligations undertaken in relation to the construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of the pipelines in the course of the realization of projects, in line with their internal legal provisions.

Article 7

Ministries shall have the power to resolve any dispute related to the interpretation and implementation of this Agreement. In case of disagreement, Contracting Parties shall settle their dispute through diplomatic channels.

Chapter II

Cooperation in the field of construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of pipelines

Article 8

(1) Contracting Parties in line with their national legal provisions in force provide possibility in the territory of the respective state for the construction, operation, maintenance and breakdown recovery of the following pipelines

a) the high pressure natural gas transmission pipeline Vel’ké Zlievce-Balassagyarmat-Gödöllő-Vecsés, which is planned to cross the Hungarian-Slovak border near the GPS coordinates N48°05'09,8"; E19°18'48"

- in the territory of the Republic of Hungary: section between Balassagyarmat and the border (border section V between the border markers V.12/4 and V.12/6).

- in the territory of the Slovak Republic: section between Vel’ke Zlievce and the border (border section V between the border markers V.12/3 and V.12/5):

b) the crude oil pipeline of Šahy-Százhalombatta crossing the Hungarian-Slovak border near the GPS coordinates N:48°03'48,l"; E:18°59'32,7"

- in the territory of the Republic of Hungary: section between Százhalombatta and the border (border section V between the border markers V.2/8 and V.2/10);

- in the territory of the Slovak Republic: section between Šahy and the border (border section V between the border markers V.2/9 and V.2/11).

(2) Activities related to the preparation, planning and construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery of the pipelines defined in Paragraph (1) of this Article shall be realized in a mutual cooperation between the Companies.

Chapter III

Final provisions

Article 9

(1) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the latest diplomatic note by which Contracting Parties inform each other that they have fulfilled any and all internal law provisions necessary for the entry into force of the Agreement.

(2) This Agreement shall remain in force for an indefinite period. Each Contracting Party is entitled to terminate the Agreement at any time by sending a written notice to the other Contracting Party through diplomatic channels. In this event this Agreement will become ineffective with 12 (twelve) months elapsed following the date of the receipt of such notice.

(3) The present Agreement may be amended or completed at any time by mutual consent of the Contracting Parties in writing. With regard to the entry into force of the eventual amendments or completions, provisions of Paragraph (1) shall apply.

IN WITNESS WHERE OF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Bratislava, 28 (day) January (month) 2011 (year), in two original copies in Hungarian, Slovak and English languages, being all three versions equally authentic. In case of divergence, the English version shall prevail.

(signatures)

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás és a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére