A jogszabály mai napon ( 2020.09.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

126/2011. (XII. 21.) VM rendelet

a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3., 4. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom, és az Országos Természetvédelmi Tanács 856/1959. számú határozatával védetté nyilvánított, a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 42/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Cégénydányádi-park természetvédelmi területhez csatolom a Cégénydányád 297/5 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 1,38 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a területen található természettudományi és tájképi szempontból rendkívül értékes növénygyűjtemény megőrzése, valamint a területen található élővilág természetközeli életfeltételeinek biztosítása.

3. § A védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Az Országos Természetvédelmi Hivatalnak a Hortobágyi Nemzeti Park létesítéséről szóló 1850/1972. OTvH számú és a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz kapcsolódó természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 1851/1972. OTvH számú közleményeivel létesített, a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Hortobágyi Nemzeti Park részét képező, Nagyhegyes 0428/2, 0428/3, 0428/9, 0428/10, 0428/16 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 0,91 hektár kiterjedésű terület védettségét feloldom.

5. § A védettség feloldásának indoka a védettségi kritériumoknak nem megfelelő, gyümölcsös, valamint kivett (lakóház és udvar) művelési ágú területrészek leválasztása a védett természeti területről.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 126/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

A Cégénydányádi-park természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A terület természeti és táji értékeinek megőrzése.

1.2. A dendrológiai gyűjtemény természettudományi szempontból értékes növényanyagának megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

1.3. Az élővilág életfeltételeinek biztosítása, különös tekintettel a területen található védett növény- és állatfajokra.

1.4. Zavartalan természeti feltételek biztosítása tudományos, kiemelten a terület megfelelő természetvédelmi kezelését megalapozó kutatásokhoz.

1.5. A szabadban történő felüdülés, valamint ismeret- és élményszerzés feltételeinek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A területen található park jellegének, térszerkezetének, a terület élővilága fajösszetételének megőrzése és fejlesztése.

2.2. A park őshonos vagy exóta fajokkal telepített részei ökológiai állapotának megőrzése, a természetes felújulás és telepítés feltételeinek biztosításával annak javítása.

2.3. A park gyűjtemény jellegének fejlesztése.

2.4. A gyepterületek, tisztások fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel.

2.5. A park területén a park eredeti szerkezetének, a tisztások fenntartása és fejlesztése, az e területek rovására terjeszkedő cserjés állományrészek visszaszorítása aktív természetvédelmi kezeléssel.

2.6. Agresszíven terjeszkedő fajok [kiemelten a fekete bodza (Sambucus nigra), zöld juhar (Acer negundo), májusfa (Prunus serotina), spirálfűz (Salix matsudana), bálványfa (Ailanthus altissima), ostorfa (Celtis occidentalis)] visszaszorítása aktív természetvédelmi kezeléssel.

2.7. A terület hasznosítási módjának (park) fenntartása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

a) A füves, gyep jellegű területeket évente többször le kell kaszálni, valamint szükség szerint öntözni vagy felülvetni.

b) A kaszálás rendjét évente a terület vagyonkezeléséért és természetvédelmi kezeléséért felelős Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) határozza meg. A védett és egyéb, természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok megőrzése érdekében a füves, gyep jellegű területeken a kaszálást május első harmadát követően kell elkezdeni.

c) Tilos a füves, gyep jellegű területek legeltetése, égetése. Tilos továbbá e területeken növényvédő szerek alkalmazása, műtrágya kijuttatása. Mechanikai talajmegmunkálás és talajlazítás csak kivételesen indokolt esetben, az igazgatóság által meghatározott feltételek mellett lehetséges.

d) A park területén az elpusztult és kivágott faegyedek helyén és egyéb ültetésre alkalmas helyeken a térségre jellemző őshonos fafajok változatait vagy exotákat kell telepíteni.

e) A biológiai korhatárt elérő gombásodó, száradó, beteg és balesetveszélyes faegyedek eltávolítását lehetőség szerint a vegetációs időszakon kívül kell elvégezni.

f) A park területén az idős, sérült vagy beteg, gombakárosított faegyedek károsodott részeit el kell távolítani. El kell végezni a száraz, korhadó és balesetveszélyes ágak levágását, sebkezelését, ápolását.

g) A fás területek kezelésével kapcsolatos munkálatok kizárólag szeptember 1. és október 31. között végezhetők.

h) Erdészeti lombkárosítók elleni vegyszeres védekezés (ideértve a szelektív szerek alkalmazását is) kizárólag a park különös jelentőségű dendrológiai értékei nagy mértékű károsodásának vagy pusztulásának megelőzése céljából végezhető.

i) A fás területek kezelését a gyepszintben előforduló védett és egyéb, természetvédelmi szempontból jelentős lágyszárú növényfajok minél nagyobb fokú kíméletével kell elvégezni.

3.2. Kutatás, vizsgálatok

A területen végzett kutatáshoz a jogszabályban előírt engedélyen kívül be kell szerezni az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását.

3.3. Terület- és földhasználat

a) A terület jellegének, a területhasználat módjának megváltoztatása - ideértve nyomvonalas létesítmények építését vagy egyéb beépítést is - ha a tervezett tevékenység jogszabályból adódóan nem engedélyköteles, az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban, az igazgatóság mint a terület vagyonkezelője által meghatározott feltételek szerint lehetséges. Az igazgatóság a feltételek meghatározásakor figyelembe veszi a nyomvonalas létesítmények építésére vonatkozó jogszabályi előírásokat is.

b) A területen tilos hulladék és egyéb szennyező anyag elhelyezése.

c) Növényzet irtása csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban folytatható a területen.


  Vissza az oldal tetejére