A jogszabály mai napon ( 2024.06.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi CXXXIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

A 2010 májusában hivatalba lépett nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy az előző – Bajnai Gordon által vezetett – szocialista kormány költségvetésében hamis adatok szerepelnek. A költségvetési törvényben leírt főbb számok ugyanis egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8%-os hiány valójában a 7%-ot is meghaladta volna. A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli gazdasági intézkedéseket kellett meghoznia annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az adósságválságot és a saját lábára álljon. Az első és a második gazdasági akciótervvel, a bankadó, a válságadó kivetésével, valamint költségvetési zárolásokkal, államigazgatási fizetési plafon bevezetésével sikerült stabilizálni a költségvetést és megteremteni a gazdasági növekedés feltételeit.

Az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény végrehajtásáról, az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról szóló 3/2010. (II. 18.) OGY határozat és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 21/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását – a 4–7. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) 13 168 448,1 millió forint bevétellel,

b) 14 057 922,6 millió forint kiadással és

c) 889 474,5 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi alrendszer deviza- és forintadósság-állományából 2010-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 1 384 548,8 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket,

b) 330 541,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza államkötvényeket,

c) 37 607,8 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2010-ben

a) 717 004,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 102 111,4 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 18 712,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2010-ben a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a) 1 042 052,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 386 197,2 millió forint összegű deviza államkötvényt értékesített,

c) 324 448,7 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 143 450,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 142 750,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2010. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerint 2009. december 31-én ilyen címen fennállt 492,3 millió forint követelés 2010. év során a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség miatt 284,6 millió forinttal csökkentette a követelésállományt.

9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (8) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – az állami vagyonért felelős miniszter döntése alapján – 2010. év folyamán 18 770,7 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2010. évben 40 053,6 millió forint összeg ellenében 96,5% mértékű állami tulajdonrészt szerzett a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.-ben. A tulajdonrész megszerzése érdekében az MNV Zrt. 26 000,0 millió forint összegű pénzforgalommal járó kifizetést teljesített, valamint 9389,0 millió forint összegű tulajdonosi kölcsön nyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés, továbbá 4664,6 millió forint összegű vételár-előleg megfizetésből eredő követelés beszámításával pénzforgalommal nem járó nem pénzbeli hozzájárulást teljesített.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2010. évben 478,9 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Költségvetési Törvény 8. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 435,0 millió forint volt.

10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2011. december 31-éig

a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 2,4 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 54,4 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b) a központi költségvetés közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 99,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000–00280161–00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.

11. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 13. § c) pontjában megállapított 3687,2 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 91 699,0 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.

12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1221,5 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú technikai számla javára 2011. december 31-éig térítsen meg.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

13. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 914 566,5 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 918 253,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 3687,2 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap

a) 2010. évi működési előirányzat-maradványa 3469,7 millió forint, amelyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek maradványa, 228,9 millió forint a Költségvetési Törvény 23. § (2) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,

b) 2010. évi működési kiadásai 1066,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

15. § Az Országgyűlés az E. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 384 992,2 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 476 691,2 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 91 699,0 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap

a) 2010. évi működési előirányzat-maradványa 3681,6 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 15,0 millió forint,

b) 2010. évi működési kiadásai 3487,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 23. § (2) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésével, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 390,7 millió forint túlteljesülésből 2010. évben 161,8 millió forint,

b) 23. § (3) bekezdése, illetve a 28. § (1)–(2) bekezdése alapján

ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 207,8 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 999,7 millió forint, egyszeri segélyre 581,0 millió forint,

bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 42,2 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 10,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 18,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 27,9 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 945,6 millió forint

felhasználása történt meg.

18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 17. §-ában és 19. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

6. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

19. § (1) Az Országgyűlés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 65. § (1) bekezdése alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást 11 983,1 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 65. § (2)–(5) bekezdései alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást a 12. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 13 782,6 millió forint összegben igényeltek – a Kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 12 147,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Költségvetési Törvény 44. § (4) bekezdése szerinti intézményátadás következtében 67,0 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Költségvetési Törvény 44. § (3) bekezdése szerinti intézményátvétel miatt ugyanezen előirányzataik 10,3 millió forinttal megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak

a) a visszafizetési kötelezettsége 2210,2 millió forint,

b) a központi költségvetésből 5368,0 millió forint kiegészítés jár, azaz

c) az a) és b) pontban foglaltak alapján, elszámolási egyenlegként a 2010. év után 3157,8 millió forint hozzájárulás és támogatás jár

az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyi jövedelemadó-részesedésből megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözeteinek az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. § (4) bekezdése szerint 74,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. § (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 672,9 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1911,4 millió forint.

(2) A Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6.5. pontja szerinti 18,3 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2010. július 31-ei elszámolás módosításra került és emiatt, vagy a Kincstár területi szervei Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 64/B. § (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen 351,9 millió forint,

b) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 9,0 millió forint,

c) a 2010. május–júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása jogcímen 9,7 millió forint,

d) egyéb központi támogatások jogcímen 5,9 millió forint,

e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 429,9 millió forint, továbbá

f) a 2009. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 1183,7 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat fizetési kötelezettség 2011. március 26. napjától keletkezett.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a 10032000–01031496–00000000 „Kincstár Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034073–00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbeszedési” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja, a (3) bekezdés a) pontja, valamint a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 6960,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összeg átutalásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezett.

22. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan

a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet,

b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet

részletezi.

(2) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. melléklet,

b) vis maior tartalék támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 9. melléklet,

c) leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 10. melléklet,

d) fejlesztési feladatai támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 11. melléklet

részletezi.

23. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 9497,1 millió forint egyszeri – a 2010. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2174,7 millió forint egyszeri – a 2010. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás mértékét kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2011. évben 96 931,8 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak.

(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2006. és 2007. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 10. § (1) bekezdésének, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 928,8 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 16 441,3 18 166,5
1 Működési költségvetés 460,0 968,5
1 Személyi juttatások 9 480,4 9 753,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 331,9 2 408,2
3 Dologi kiadások 3 425,5 4 070,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,2
2 Felhalmozási költségvetés 22,1
1 Intézményi beruházási kiadások 413,5 950,5
2 Felújítás 1 250,0 1 658,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
3 Kölcsönök 11,0 11,0
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 682,7 710,2
1 Működési költségvetés 5,0 100,5
1 Személyi juttatások 418,0 425,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 103,9 104,5
3 Dologi kiadások 153,1 255,0
2 Felhalmozási költségvetés 14,6
1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 126,9
3 Kölcsönök 7,5
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Nemzetközi tagdíjak 22,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 22,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 100,8 77,0
1 Működési költségvetés 5,4
3 Dologi kiadások 18,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 82,0 23,2
5 Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 26,7
6 Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások 3 000,0 1 486,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 939,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 490,5
3 Dologi kiadások 150,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 285,0
2 Felújítás 135,0
10 Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése
1 Működési költségvetés 461,2
2 Felhalmozási költségvetés 139,7
1–4. cím összesen: 20 711,8 465,0 20 246,8 19 850,3 1 730,5 20 440,3
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 158,3 183,7
1 Működési költségvetés 1 649,6 4 115,7
1 Személyi juttatások 676,6 597,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 189,8 153,5
3 Dologi kiadások 896,8 1 703,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 58,4
2 Felújítás 11,2 2,1
3 Kölcsönök 3,4 3,4
5. cím összesen: 1 807,9 1 649,6 158,3 2 518,3 4 119,1 183,7
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 109,9
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 908,0 655,8
2 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 740,9 870,1
5 Kereszténydemokrata Néppárt 215,1 213,5
6 Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt –39,1 222,2
7 Lehet más a politika –21,8 123,6
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 MIÉP – Jobbik a harmadik út 37,9 15,8
5 SzDSz – A magyar liberális párt 261,1 108,8
6 Magyar Demokrata Fórum 223,8 116,1
8 Pártalapítványok támogatása
1 Táncsics Mihály Alapítvány 545,0 402,4
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 465,5 538,6
3 Antall József Alapítvány 66,0 47,1
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 88,2 44,1
5 Barankovics István Alapítvány 71,2 70,3
7 Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 25,0 12,5
8 Ökopolisz Alapítvány 40,2
6–8. cím összesen: 3 696,8 3 591,0
9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 34,4
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire 6 101,0 4 620,9
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 1 000,0 1 000,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 7 803,4 7 611,8
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 2 034,4 1 998,0
13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 300,0
2 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 2 345,5 2 345,5
14 Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása
1 Közszolgálati feladatokra 2 580,0 2 580,0
2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0
3 A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra 110,0 98,0
6 Szerkesztőségi rendszer fejlesztése és elnöki stratégiai elképzelések 160,0 160,0
15 Üzemben tartási díj pótlása 24 936,7 24 936,7
9–15. cím összesen: 47 151,0 45 765,3
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 37,5 37,5
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 36,5 36,5
3 Országos Horvát Önkormányzat 92,4 92,4
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 181,4 181,4
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 52,9 52,9
6 Országos Cigány Önkormányzat 235,3 235,3
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 36,5 36,5
8 Országos Örmény Önkormányzat 36,5 36,5
9 Országos Szlovák Önkormányzat 93,2 93,2
10 Országos Szlovén Önkormányzat 41,6 41,6
11 Szerb Országos Önkormányzat 49,6 49,6
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 29,8 29,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat 29,8 29,8
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 51,5 51,5
1 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 2,1
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,9 16,9
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 32,2 32,2
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0
16–17. cím összesen: 1 397,5 1 399,6
19 Költségvetési Tanács
1 Költségvetési Tanács Titkársága 900,0 900,9
1 Működési költségvetés 3,0
1 Személyi juttatások 459,0 374,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,0 88,6
3 Dologi kiadások 255,0 245,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 461,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 63,0 117,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 139,7
19. cím összesen: 900,0 900,0 1 426,9 3,0 900,9
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Működési költségvetés 10 101,0 11 295,7
1 Személyi juttatások 5 037,6 4 882,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 443,9 1 279,5
3 Dologi kiadások 2 701,6 2 329,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 479,6 821,2
2 Felhalmozási költségvetés 3,6 13,8
1 Intézményi beruházási kiadások 540,9 294,0
2 Felújítás 1,0
3 Kölcsönök 50,0 150,0 64,6 117,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Intézményi működési tartalék
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4 633,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 728,3
20. cím összesen: 10 254,6 10 254,6 15 032,7 11 426,9
21 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 30,0
1 Működési költségvetés 14 624,1
1 Személyi juttatások 1 626,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 430,5
3 Dologi kiadások 8 496,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,8
2 Felhalmozási költségvetés 1 076,2
1 Intézményi beruházási kiadások 460,2
2 Felújítás 19,6
3 Kölcsönök 1,5 1,5
21. cím összesen: 11 076,2 15 701,8 30,0
Összesen: 85 919,6 12 369,2 21 305,1 100 660,3 32 981,3 21 554,9

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 493,1 1 830,8
1 Működési költségvetés 1,0
1 Személyi juttatások 575,7 722,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,8 114,9
3 Dologi kiadások 337,5 454,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 417,1 216,0
2 Felújítás 3,0 0,1
3 Kölcsönök 2,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 282,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 239,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,2
3 Dologi kiadások 42,5
3 Fejezeti tartalék 27,2 27,2 27,2
Összesen: 1 802,4 1 802,4 1 508,1 1,1 1 858,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 330,0 1 336,0
1 Működési költségvetés 3,4
1 Személyi juttatások 863,4 788,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 234,6 208,4
3 Dologi kiadások 230,5 373,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 61,8
2 Felújítás 1,5 6,0
3 Kölcsönök 0,6 0,9
Összesen: 1 330,0 1 330,0 1 438,3 4,4 1 336,0

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 584,9 1 634,2
1 Működési költségvetés 6,4
1 Személyi juttatások 1 013,9 992,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 280,7 263,7
3 Dologi kiadások 259,0 306,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 31,3 19,9
3 Kölcsönök 2,4 2,4
Összesen: 1 584,9 1 584,9 1 584,9 8,8 1 634,2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 6 611,2 6 631,5
1 Működési költségvetés 18,0 7,6
1 Személyi juttatások 4 459,1 4 099,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 144,3 1 081,6
3 Dologi kiadások 941,5 911,5
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 72,6 139,8
2 Felújítás 13,7 37,6
3 Kölcsönök 1,6 1,6
Összesen: 6 631,2 20,0 6 611,2 6 271,7 9,2 6 631,5

VI. BÍRÓSÁGOK


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 63 016,0 65 770,0
1 Működési költségvetés 5 526,6 5 982,1
1 Személyi juttatások 46 474,8 44 557,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 376,4 11 493,7
3 Dologi kiadások 10 246,2 13 682,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 883,2
1 Intézményi beruházási kiadások 245,2 1 329,1
2 Felújítás 200,0 293,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
4 Kormányzati beruházás 1 290,1
3 Kölcsönök 61,9 62,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 172,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 188,2
4 Kormányzati beruházás 943,6
4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 4,3 4,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,3 4,3
6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 0,3 0,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3 0,2
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0 24,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 3,8
1 Intézményi beruházási kiadások 66,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,1
8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 423,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 114,3
3 Dologi kiadások 197,4
9 Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai
1 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása
1 Működési költségvetés 52,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,9
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
16 Fejezeti tartalék 100,0 100,0
Összesen: 70 442,3 5 526,6 64 915,7 73 069,4 6 985,1 65 971,8

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 28 393,0 28 602,5
1 Működési költségvetés 40,0 201,4
1 Személyi juttatások 19 179,0 19 149,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 012,0 5 029,4
3 Dologi kiadások 3 076,0 3 734,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 11,0
2 Felhalmozási költségvetés 5,0 103,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 121,0 1 423,4
2 Felújítás 30,0 33,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 15,0
3 Kölcsönök 39,0 39,0 47,5 47,5
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek 1,3 1,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,3 1,5
3 EU tagságból eredő feladatok 24,0 34,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0 18,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,5 4,7
3 Dologi kiadások 12,5 11,3
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 28,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 0,8
Összesen: 28 532,3 84,0 28 448,3 29 508,3 351,9 28 668,5

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 135 888,4 135 888,4
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 5 633,4 5 624,2
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 96 504,2 99 908,2
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 22 845,9 22 845,8
2 Körzeti igazgatás 7 625,7 7 625,7
3 Körjegyzőség működése 4 099,2 4 093,7
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 5 383,6 5 383,6
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 799,2 799,2
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 129,9 130,7
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 4 923,5 4 923,5
8 Üdülőhelyi feladatok 4 993,3 5 021,4
9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 211,7 1 211,7
10 Pénzbeli szociális juttatások 69 391,6 69 391,6
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 37 745,6 37 624,0
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 273,6 52 040,9
13 Közoktatási hozzájárulások 373 584,6 371 778,3
5 Központosított előirányzatok 124 073,0 126 053,7
6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 11 650,0 10 741,7
7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 11 885,4 11 885,4
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 470,1 3 516,0
2 Egyes szociális feladatok támogatása 113 741,4 172 782,2
3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 29 459,2 29 747,4
4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 069,1 35 069,1
10 Címzett és céltámogatások 950,0 657,3
11 Vis maior tartalék 1 100,0 4 793,9
12 Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása 10 000,0 6 271,4
13 Siklósi vár felújítása 100,0
14 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 4 614,6
15 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 8 480,2
16 Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása 10 000,0
17 Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 999,9
18 2010. május–júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása 1 807,5
19 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 7 500,0
20 Várpalota és térsége támogatása 75,4
Összesen: 1 164 431,6 1 259 386,6

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 853,1 10 639,8
1 Működési költségvetés 21,0 1 073,6
1 Személyi juttatások 6 500,3 7 248,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 635,9 1 690,0
3 Dologi kiadások 734,4 1 483,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 189,1
2 Felhalmozási költségvetés 15,0
1 Intézményi beruházási kiadások 67,4
2 Felújítás 21,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,6
3 Kölcsönök 3,0 3,0 5,2 51,3
2 Magyar Szabadalmi Hivatal 15,1
1 Működési költségvetés 3 459,0 3 503,8
1 Személyi juttatások 1 352,8 1 337,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 345,3 346,0
3 Dologi kiadások 1 390,2 1 774,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 172,4 94,2
2 Felhalmozási költségvetés 32,8
1 Intézményi beruházási kiadások 192,3 238,0
2 Felújítás 6,0 15,7
3 Kölcsönök 4,0 4,0
3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 198,5 216,9
1 Működési költségvetés 3,0 99,5
1 Személyi juttatások 117,1 142,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,6 37,2
3 Dologi kiadások 51,7 136,1
2 Felhalmozási költségvetés 1,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 3,6
4 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 656,8 694,8
1 Működési költségvetés 100,0 590,0
1 Személyi juttatások 461,7 484,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 111,3 122,7
3 Dologi kiadások 157,8 494,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,5
2 Felhalmozási költségvetés 309,2
1 Intézményi beruházási kiadások 26,0 374,4
2 Felújítás 10,7
5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 17 356,4 35 889,4
1 Működési költségvetés 18 894,2 13 265,7
1 Személyi juttatások 2 688,4 2 456,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 726,4 614,2
3 Dologi kiadások 32 056,7 42 733,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 5 599,9
2 Felhalmozási költségvetés 1 618,6
1 Intézményi beruházási kiadások 614,5 3 442,2
2 Felújítás 156,6 3,4
3 Kölcsönök 5,0 0,1
6 Igazságügyi szakértői és kutató intézetek 1 510,7 1 506,8
1 Működési költségvetés 850,0 1 901,9
1 Személyi juttatások 1 376,5 1 366,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 376,5 363,5
3 Dologi kiadások 507,7 1 046,6
2 Felhalmozási költségvetés 0,5
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 148,8
3 Kölcsönök 2,4 1,0
7 Szülőföld Alap Iroda 1,5
1 Működési költségvetés 158,4 218,5
1 Személyi juttatások 81,0 105,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,5 25,0
3 Dologi kiadások 52,9 63,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 11,6
8 Megyei Közigazgatási Hivatalok 7 166,7 7 772,9
1 Működési költségvetés 529,6 1 100,1
1 Személyi juttatások 5 190,4 5 304,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 362,4 1 362,5
3 Dologi kiadások 1 128,9 1 475,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 708,4
2 Felhalmozási költségvetés 121,7
1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 171,5
2 Felújítás 4,7 28,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 270,9
3 Kölcsönök 9,6 9,6
9 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet 286,9 312,2
1 Működési költségvetés 70,0 70,8
1 Személyi juttatások 220,0 220,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,1 59,2
3 Dologi kiadások 76,8 90,0
10 Balassi Intézet 4 290,6 4 779,1
1 Működési költségvetés 760,0 1 058,7
1 Személyi juttatások 2 354,8 2 033,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 516,6 551,0
3 Dologi kiadások 1 398,1 2 551,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 492,9 417,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,0 219,2
6 Kamatfizetések 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 25,2
1 Intézményi beruházási kiadások 117,2 117,0
2 Felújítás 19,3
4 Kormányzati beruházás 11,2
11 Igazságügyi Hivatal 4 930,9 5 003,0
1 Működési költségvetés 189,2
1 Személyi juttatások 3 257,4 3 269,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 826,6 841,2
3 Dologi kiadások 819,1 1 083,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2,6
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 24,8 5,2
3 Kölcsönök 1,7 52,8
12 Regionális képző központok 279,6 322,4
1 Működési költségvetés 4 356,0 6 263,3
1 Személyi juttatások 1 604,0 1 728,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 431,8 419,1
3 Dologi kiadások 2 599,8 4 583,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,6
2 Felhalmozási költségvetés 149,0 151,7
1 Intézményi beruházási kiadások 147,0 177,7
2 Felújítás 2,0 3,3
3 Kölcsönök 0,7 0,7
13 Wekerle Sándor Alapkezelő 910,3 1 898,6
1 Működési költségvetés 1 385,0 4 085,4
1 Személyi juttatások 1 017,2 1 175,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 301,8 292,0
3 Dologi kiadások 265,1 1 152,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 687,5 3 857,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,7
1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 39,0
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 302,8 166,9
1 Működési költségvetés 302,5
1 Személyi juttatások 241,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,9
3 Dologi kiadások 12,2 36,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 313,8
2 Felhalmozási költségvetés 40,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,4
3 Kölcsönök 2,4 2,4
2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 143,5
3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3
4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 80,0 27,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 19,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8
3 Dologi kiadások 16,5 12,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,6 50,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9
5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0
6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 88,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,9
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 653,8 290,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,6
3 Dologi kiadások 636,2 352,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,6
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 395,6 40,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,9
3 Dologi kiadások 370,7 320,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,7
9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 20,1
13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 15,0 17,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,9
3 Dologi kiadások 88,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
14 A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 2 439,0 2 144,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,1
3 Dologi kiadások 2 348,9 2 020,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 207,3
1 Működési költségvetés 1,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 205,3
18 Jogi segítségnyújtás 85,0 232,5
1 Működési költségvetés 8,4
3 Dologi kiadások 85,0 240,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 377,7 19,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 140,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,0
3 Dologi kiadások 203,7 4,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0
25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 300,0 226,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,4
3 Dologi kiadások 7,3 7,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 275,3 117,6
2 Felhalmozási költségvetés 20,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,4
26 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 140,5 132,2
1 Működési költségvetés 6,2
3 Dologi kiadások 140,5 136,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 70,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,9
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 51,4 40,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 51,4 69,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
29 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 1 616,3 1 403,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 850,0 2 528,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 766,3 1 057,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,4
30 Uniós projektek támogatása 24,1
33 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 11,1
34 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 8,3
35 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegíti programok támogatása 18,4
36 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 254,3
37 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 15,5
38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 59,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,7
40 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok
1 Működési költségvetés 672,6
2 Felhalmozási költségvetés 281,7
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 69,0 69,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 69,0 61,5
2 Tom Lantos Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 451,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 548,1
3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 370,1 370,1
1 Működési költségvetés 50,0
3 Dologi kiadások 0,3 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 369,8 419,9
10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 158,0 63,0
1 Működési költségvetés 34,4
3 Dologi kiadások 117,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 158,0 135,4
11 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 18,0 11,7
1 Működési költségvetés 2,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,0 9,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 315,0 315,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 11,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 315,0 549,8
13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 161,0 120,1
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 27,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,6
3 Dologi kiadások 24,4 9,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,0 90,6
14 Nemzeti Civil Alapprogram 7 000,0 6 768,4
1 Működési költségvetés 165,8
3 Dologi kiadások 560,0 436,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 440,0 8 784,4
15 Rádió C 35,0 35,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 18,0
16 Rajkó Művészeti Együttes 35,0 35,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0
17 100 Tagú Cigányzenekar 35,0 30,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 30,0
18 Első Roma Tájház 30,0 27,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0
19 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 36,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1 203,0 1 202,5
1 Működési költségvetés 2,8
1 Személyi juttatások 34,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0
3 Dologi kiadások 101,0 18,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 967,0 1 225,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 92,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-
nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása
3 475,3 5 308,7
1 Működési költségvetés 3,7
1 Személyi juttatások 37,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 250,0 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 178,3 4 918,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,8
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 207,1 2 312,6
1 Működési költségvetés 15,4
1 Személyi juttatások 26,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 13,1 21,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 161,0 2 269,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 172,3
4 A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése 662,4 259,4
1 Működési költségvetés 39,6
3 Dologi kiadások 0,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 662,4 460,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 119,8
5 Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. Tőkeemelése
2 Felhalmozási költségvetés 250,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0
5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 652,0 652,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 652,0 649,4
2 Hittanoktatás 3 008,0 3 008,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 008,0 2 990,8
3 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 8 212,5 8 212,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 212,5 8 208,5
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 10 046,2 10 061,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 046,2 10 061,9
5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 555,0 1 555,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 555,0 1 530,0
6 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 45,0 45,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 44,1
7 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások
2 Felhalmozási költségvetés 1,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 580,0
14 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 1 000,0 325,3
1 Működési költségvetés 0,2
3 Dologi kiadások 60,0 29,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 940,0 597,0
15 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 100,0 91,2
1 Működési költségvetés 2,0
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2
3 Dologi kiadások 22,0 12,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,8 43,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1
16 Cigányság lakáskörülményeinek javítása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 100,0
18 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése
1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 545,0 193,7
1 Működési költségvetés 5,0
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,1
3 Dologi kiadások 134,0 16,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 394,9 547,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,3
24 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Civil szervezetek és az Anti-
diszkriminációs törvény alkalmazása
1 Működési költségvetés 113,0 24,4
3 Dologi kiadások 13,0 18,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 39,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1
25 Roma Oktatási Alap 85,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0
27 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve 86,3 86,3
1 Működési költségvetés 86,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 172,6 86,3
30 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 36,2 12,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 36,2 20,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6
31 A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása 10 850,0 152,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 115,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,3
3 Dologi kiadások 3 762,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 750,0 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 190,0
32 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 90,0 56,6
1 Működési költségvetés 10,0
1 Személyi juttatások 26,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,1
3 Dologi kiadások 11,6 13,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 24,9
33 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 409,9 409,9 158,9
35 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122
1 Működési költségvetés 37,5
3 Dologi kiadások 37,5
7 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5.
1 Működési költségvetés 84,4
3 Dologi kiadások 84,4
8 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3
1 Működési költségvetés 34,9
3 Dologi kiadások 34,9
37 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
1–15. cím összesen: 136 455,1 30 942,5 105 512,6 166 440,1 37 912,4 115 968,5
16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 303,7 1 142,3
1 Működési költségvetés 3,0 6,7
1 Személyi juttatások 864,7 607,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 221,0 156,6
3 Dologi kiadások 221,0 450,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 6,6
16. cím összesen: 1 306,7 3,0 1 303,7 1 225,7 6,8 1 142,3
17 Központosított bevételek
1 Cégnyilvántartás bevételei 1 500,0 1 181,4
18 Szülőföld Alap támogatása
1 Adomány-kiegészítés 6,0 6,0
2 Eseti támogatás 594,0 594,0
19 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 153 504,7
2 Céltartalékok
1 Különféle kifizetések 33 000,0
3 Stabilitási tartalék 98 600,0
20 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 2 500,0 4 080,1
21 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 520,0 1 561,0
17–21. cím összesen: 289 724,7 1 500,0 6 241,1 1 181,4
Összesen: 427 486,5 32 445,5 106 816,3 173 906,9 39 100,6 117 110,8

XI. MINISZTERELNÖKSÉG


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 62,1
1 Működési költségvetés 14,0
1 Személyi juttatások 46,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,4
3 Dologi kiadások 1,0
Összesen: 57,5 14,0 62,1

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM


Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop-
név

FEJEZET

2010. évi törvényi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 7 002,2 7 935,9
1 Működési költségvetés 27,9 1 158,8
1 Személyi juttatások 4 629,4 4 847,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 081,4 1 229,5
3 Dologi kiadások 1 087,9 2 575,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,0 211,7
2 Felhalmozási költségvetés 6,0 271,5
1 Intézményi beruházási kiadások 63,4 810,0
2 Felújítás 10,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
4 Kormányzati beruházás 18,4
3 Kölcsönök 5,0 5,0 24,2 24,1
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 15 324,5 16 468,2
1 Működési költségvetés 13 558,0 22 031,7
1 Személyi juttatások 18 204,1 19 143,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 306,7 5 080,4
3 Dologi kiadások 5 371,7 11 677,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 898,6
2 Felhalmozási költségvetés 1 687,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,3
2 Felújítás 44,0
3 Kölcsönök 22,2 22,2
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 139,7 153,3
1 Működési költségvetés 76,8
1 Személyi juttatások 64,4 87,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,1 22,0
3 Dologi kiadások 48,4 69,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 9,8 2,0
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 799,2
1 Működési költségvetés 21 083,0 25 566,5
1 Személyi juttatások 10 614,5 11 770,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 396,7 2 936,1
3 Dologi kiadások 7 074,7 10 902,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 244,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,9 928,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 262,6
2 Felújítás 20,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 92,7
3 Kölcsönök 7,6 7,6
4 Állami Ménesgazdaság 162,9 199,9
1 Működési költségvetés 116,0 169,6
1 Személyi juttatások 74,8 95,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,6 23,9
3 Dologi kiadások 190,7 235,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés 7,2 5,5
1 Intézményi beruházási kiadások 6,9
2 Felújítás 2,1
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9 947,5 12 101,5
1 Működési költségvetés 31,0 8 742,7
1 Személyi juttatások 4 500,6 6 704,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 195,6 1 600,9
3 Dologi kiadások 1 635,7 6 117,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 468,7 5 970,3
2 Felhalmozási költségvetés 791,4
1 Intézményi beruházási kiadások 177,9 1 226,6
2 Felújítás 0,9
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 4 009,0 4 535,1
1 Működési költségvetés 1 503,9 4 699,3
1 Személyi juttatások 3 202,8 3 673,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 895,8 957,3
3 Dologi kiadások 1 564,4 3 941,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 163,9
2 Felhalmozási költségvetés 150,1 513,7
1 Intézményi beruházási kiadások 248,2
2 Felújítás 228,5
3 Kölcsönök 0,9 1,3
7 Közművelődési intézmények 498,1 550,9
1 Működési költségvetés 107,0 125,4
1 Személyi juttatások 336,5 308,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 91,4 77,4
3 Dologi kiadások 177,2 227,2
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 3,2
2 Felújítás 11,4
4 Kormányzati beruházás 17,0
8 Agrárkutató intézetek 1 924,3 2 346,4
1 Működési költségvetés 1 669,8 2 453,7
1 Személyi juttatások 2 188,2 1 925,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 635,5 506,3
3 Dologi kiadások 838,1 2 274,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5
2 Felhalmozási költségvetés 67,7 330,6
1 Intézményi beruházási kiadások 353,3
2 Felújítás 160,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1
4 Kormányzati beruházás 5,4
3 Kölcsönök 4,4 4,3
9 Agrármarketing-Centrum 171,7 938,2
1 Működési költségvetés 11,0 786,9
1 Személyi juttatások 117,6 128,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,7 33,4
3 Dologi kiadások 33,4 960,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 123,7
10 Génmegőrzési Intézmények 52,4
1 Működési költségvetés 52,8
1 Személyi juttatások 17,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3
3 Dologi kiadások 20,0
2 Felhalmozási költségvetés 3,1
1 Intézményi beruházási kiadások 6,1
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 744,6 835,6
1 Működési költségvetés 987,0 1 184,4
1 Személyi juttatások 781,6 833,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 231,2 210,0
3 Dologi kiadások 669,4 800,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 20,4
2 Felhalmozási költségvetés 11,0 3,4
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 88,7
2 Felújítás 20,0 20,0
3 Kölcsönök 3,0 3,0 2,5 2,5
13 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 848,0 1 000,9
1 Működési költségvetés 39,4 1 575,5
1 Személyi juttatások 360,2 552,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 92,3 142,8
3 Dologi kiadások 434,9 1 845,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 109,2
2 Felhalmozási költségvetés 8 106,0
1 Intézményi beruházási kiadások 7 034,6
2 Felújítás 20,0
4 Kormányzati beruházás 1 010,7
14 Nemzeti park igazgatóságok 2 449,6 3 192,3
1 Működési költségvetés 2 030,9 6 136,1
1 Személyi juttatások 2 336,8 2 963,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 668,6 766,4
3 Dologi kiadások 1 400,4 4 057,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 204,7
2 Felhalmozási költségvetés 2 768,5
1 Intézményi beruházási kiadások 9,1 3 364,7
2 Felújítás 65,6 99,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4
4 Kormányzati beruházás 1,5
3 Kölcsönök 3,9 2,1
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 5 269,9 5 631,8
1 Működési költségvetés 3 833,5 4 963,1
1 Személyi juttatások 5 195,2 5 900,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 452,5 1 528,3
3 Dologi kiadások 2 217,1 2 627,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6
2 Felhalmozási költségvetés 30,5
1 Intézményi beruházási kiadások 238,6 219,8
2 Felújítás 26,4
3 Kölcsönök 72,4 14,9
16 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 11 595,4 30 772,2
1 Működési költségvetés 2 423,0 5 367,5
1 Személyi juttatások 8 786,9 12 941,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 351,8 3 190,1
3 Dologi kiadások 2 756,5 16 378,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,5
2 Felhalmozási költségvetés 8 210,6
1 Intézményi beruházási kiadások 123,2 8 063,8
2 Felújítás 133,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
4 Kormányzati beruházás 776,8
3 Kölcsönök 11,4 12,3
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 84,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,9
3 Dologi kiadások 2,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Természetvédelem beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,7
5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 50,0 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
4 Kormányzati beruházás 50,0
7 Vízkárelhárítás
1 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 500,0 110,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 274,4
4 Kormányzati beruházás 500,0
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 50,0 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,0
4 Kormányzati beruházás 50,0
13 Intézmények központi beruházásai 74,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,7
4 Kormányzati beruházás 74,9
18 Központi beruházási maradványok rendezése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 12,0
2 Felhalmozási költségvetés 36,7
19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 100,0 3,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,6
4 Kormányzati beruházás 100,0
20 Ivóvíz-minőség javító program 200,0 176,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 238,1
4 Kormányzati beruházás 200,0
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
1 Vízkárelhárítási művek fenntartása 1 000,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 56,4
3 Dologi kiadások 743,6
2 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése 20,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9
3 Dologi kiadások 11,1
3 Nemzetközi fizetési kötelezettségek 108,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 108,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0
4 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 90,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 90,0
5 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 40,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 13,5
7 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések 10,8 8,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,8 8,9
8 Víz- és környezeti kárelhárítás 260,0
1 Működési költségvetés 95,4
1 Személyi juttatások 110,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,4
3 Dologi kiadások 121,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,4
9 Természetvédelmi kártalanítás 28,8 4,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,8
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 574,1 141,9
1 Működési költségvetés 186,2
1 Személyi juttatások 96,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,7
3 Dologi kiadások 213,0 80,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,8 80,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 156,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8
11 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 60,0 39,5
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 17,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,9
3 Dologi kiadások 19,5 17,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,3
12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 1 620,0 1 620,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 153,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 620,0 1 452,9
13 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 150,0 70,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,9
3 Dologi kiadások 51,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 82,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,6
14 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 200,0 159,6
1 Működési költségvetés 7,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 246,7
15 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 20,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 20,7 2,3
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 50,0 50,0
1 Működési költségvetés 1,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 118,6
17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 283,0 0,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 72,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,4
3 Dologi kiadások 190,2
19 A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0
26 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,2
27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés 0,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 589,1
28 Tárca szintű kutatási feladatok
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0
29 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 657,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 902,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 225,8
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
1 Működési költségvetés 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 406,1
31 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Működési költségvetés 0,1
3 Dologi kiadások 0,2
32 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus
1 Működési költségvetés 41,7
3 Dologi kiadások 4,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,1
33 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,9
35 Egyéb szervezetek feladataira 59,1
1 Működési költségvetés 4,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,3
37 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése
1 Működési költségvetés 28,6
3 Dologi kiadások 48,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,8
38 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
39 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
1 Működési költségvetés 15,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,7
40 GEFőA Duna szennyezettségének csökkentése
1 Működési költségvetés 6,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0
2 Felhalmozási költségvetés 124,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 132,3
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 250,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8
3 Dologi kiadások 150,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 46,8
2 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 400,0 82,4
1 Működési költségvetés 2,5
1 Személyi juttatások 150,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0
3 Dologi kiadások 73,5 2,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,5 3,5
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 9,2 7,2
1 Működési költségvetés 9,7
3 Dologi kiadások 9,2 3,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
4 Magyar–Román regionális kutató-oktató központ támogatása 64,4 9,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 64,4
8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 193,2 166,8
1 Működési költségvetés 0,8
3 Dologi kiadások 20,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 193,2 260,2
9 Vízügyi feladatok támogatása 348,0 1 163,0
1 Működési költségvetés 1 087,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 348,0 1 887,2
10 Parlagfű elleni védekezés támogatása
1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 350,0 86,8
1 Működési költségvetés 38,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 124,8
12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 3 000,0 600,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 200,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0
3 Dologi kiadások 68,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,7
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok 1 051,2 315,4
1 Működési költségvetés 1 621,9
1 Személyi juttatások 342,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 74,1
3 Dologi kiadások 574,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 985,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0
16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 64,4 56,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,4 32,2
17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 12,0 12,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 9,0
18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 6,4 6,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4 4,8
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 300,0 71,3
1 Működési költségvetés 0,6
1 Személyi juttatások 171,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,0
3 Dologi kiadások 75,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,4
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 184,0 151,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 184,0 151,0
21 Kincstári szolgáltatási díjak 100,0 77,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 100,0 65,8
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés
1 Működési költségvetés 1 500,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0
25 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 240,0 21,0
1 Működési költségvetés 41,8
3 Dologi kiadások 240,0
26 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése
1 Működési költségvetés 1 099,3
27 Földhivatalok maradványának rendezése
1 Működési költségvetés 1 201,0
2 Felhalmozási költségvetés 80,4
4 Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások
6 Méhészeti Nemzeti Program 480,0 484,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 480,0 501,9
7 Igyál tejet program 400,0 600,0
1 Működési költségvetés 19,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 689,7
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 910,0 705,7
1 Működési költségvetés 45,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 910,0 685,6
9 Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása 500,0 850,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 700,5
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 800,0 800,0
1 Működési költségvetés 329,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 627,3
11 Iskolagyümölcs program 260,0 560,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 260,0 524,7
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 902,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,2
5 Nemzeti támogatások
1 Erdészeti feladatok
1 Működési költségvetés 4,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 541,5
2 Termőföldvédelem támogatása
2 Felhalmozási költségvetés 5,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1
3 Állattenyésztési feladatok 750,0 728,9
1 Működési költségvetés 3,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0 723,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 10,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás determinációja 450,0 29,2
1 Működési költségvetés 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja 450,0 71,7
2 Felhalmozási költségvetés 0,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 450,0 53,6
5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 400,0 890,2
1 Működési költségvetés 160,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 970,7
7 Fejlesztési típusú támogatások 350,0 110,0
1 Működési költségvetés 0,2
3 Dologi kiadások 50,0 62,6
2 Felhalmozási költségvetés 29,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 85,3
3 Kölcsönök 17,7
8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 42 793,8 41 398,1
1 Működési költségvetés 1 969,6
3 Dologi kiadások 63,8 38,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42 730,0 41 190,0
9 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás
2 Felhalmozási költségvetés 44,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 661,8
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 2 000,0 2 000,0
1 Működési költségvetés 2 000,0 2 716,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 000,0 5 869,7
6 Állat- és növénykártalanítás 500,0 1 331,7
1 Működési költségvetés 20,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 1 219,5
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 2 000,0 992,1
1 Működési költségvetés 5 696,8
3 Dologi kiadások 2 000,0 6 580,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 115,8
8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)
11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,6
2 Felhalmozási költségvetés 7,7
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,6
3 Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5
5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8
6 Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése
1 Működési költségvetés 14,2
3 Dologi kiadások 33,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9
7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra 7,3
1 Működési költségvetés 19,2
3 Dologi kiadások 31,5
2 Felhalmozási költségvetés 88,5
1 Intézményi beruházási kiadások 202,5
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 12 449,2 15 908,2
1 Működési költségvetés 6 753,6 9 000,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 410,0 12 626,6
2 Felhalmozási költségvetés 24 896,5 63 474,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 34 689,3 82 379,0
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 9 614,7 8 314,7
1 Működési költségvetés 30 630,2 25 521,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39 852,0 32 959,2
2 Felhalmozási költségvetés 1 305,1 10 360,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 698,0 13 287,7
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 8 811,0 4 008,7
1 Működési költségvetés 4 543,6 2 766,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 330,7 3 670,2
2 Felhalmozási költségvetés 17 856,8 9 723,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24 880,7 13 259,4
4 IV. tengely: Leader intézkedések 1 565,0 715,0
1 Működési költségvetés 1 804,1 719,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 337,9 811,7
2 Felhalmozási költségvetés 3 428,6 221,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 459,8 279,1
5 Technikai segítségnyújtás 1 375,0 2 175,0
1 Működési költségvetés 3 712,5 5 728,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 950,0 7 746,2
2 Felhalmozási költségvetés 412,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 550,0
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 355,6 355,6
2 Felhalmozási költségvetés 1 066,8 1 056,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 422,4 1 411,4
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 129,7 129,7
1 Működési költségvetés 389,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 518,8
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 24,7 24,7
1 Működési költségvetés 74,1 41,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 98,8 55,6
12 Árvízkárosultak megsegítése
1 Működési költségvetés 4,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9
13 EU tagságból eredő feladatok 400,0 34,7
1 Működési költségvetés 159,9
1 Személyi juttatások 292,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 93,7
3 Dologi kiadások 13,4 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,6
14 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 340,0 340,0
15 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
1 Működési költségvetés 475,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 423,1
2 Felhalmozási költségvetés 17,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,4
16 Sapard támogatásból megvalósuló programok
1 SAPARD intézkedések
1 Működési költségvetés
5 Egyéb műk