A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) *  A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a.

(2) *  Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege az (1) bekezdés szerinti összeg. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.

(3) *  Részmunkaidő esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összegénél.

2. § *  (1) *  Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a garantált bérminimum 50%-a.

(2) *  A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege az (1) bekezdés szerinti összeg.

2/A. § *  (1) *  A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 110%-a.

(2) *  A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 110%-a.

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) *  a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege az (1) bekezdés szerinti összeg,

b) *  a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege a (2) bekezdés szerinti összeg.

2/B. § *  (1) *  A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat arra az időre, ha a közfoglalkoztató a foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő), naponta 2025 forint illeti meg.

(2) Részmunkaidő esetén a közfoglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott összeg időarányos része illeti meg.

2/C. § *  (1) *  A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.

(2) *  A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.

2/D. § * 

2/E. § *  (1) A 2. § és a 2/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatási garantált bér illeti meg azt az állam által elismert szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat, aki nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel, feltéve, hogy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény rendelkezései szerinti

a) az állam által elismert szakképesítést fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya alatt szerezte meg,

b) az állam által elismert szakképesítés megszerzése és a közfoglalkoztatási garantált bérre jogosító munkakör létesítése között keresőtevékenységet – ide nem értve a rövid időtartamú keresőtevékenységet és a közfoglalkoztatást – nem folytatott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közfoglalkoztatási bérre a közfoglalkoztatott egy alkalommal, az állam által elismert szakképesítés megszerzését követő első olyan közfoglalkoztatási jogviszony első hat hónapjában jogosult, amely közfoglalkoztatási jogviszony az állam által elismert szakképesítést igénylő munkakör betöltésére irányul.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépését követően létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2021. március hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni, a Módr. hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.

(3a) * 

(4) *  E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit

a) első alkalommal a 2022. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni,

b) a Módr. hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.

(5) *  E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VII. 24.) Korm. rendeletnek az állásidőre megillető díjazás összegének emelésével összefüggő módosításáról szóló 617/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított 2/B. § (1) bekezdését első alkalommal a hatálybalépését követően kezdődő állásidő esetén kell alkalmazni.