A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi CCIII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról * 

Az Országgyűlés

– alapozva Magyarország népképviseleten alapuló törvényhozási hagyományaira;

– garantálva, hogy hazánkban a közhatalom forrása a nép, amely hatalmát elsősorban választott képviselői útján, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson gyakorolja;

– biztosítva a választópolgárok jogát az általános és egyenlő választójoghoz, továbbá a közvetlen és titkos szavazáshoz;

– tekintettel arra, hogy a pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában;

– elismerve, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők, és Alaptörvényben biztosított joguk az Országgyűlés munkájában való részvétel;

– garantálva továbbá, hogy a határainkon kívül élő magyar állampolgárok a politikai közösség részesei;

az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény XXIII. cikk (1), (4) és (6) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, a magyar országgyűlési képviselők választásának anyagi jogi szabályairól a következő törvényt alkotja.

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhely, lakóhellyel nem rendelkező állampolgár esetében a tartózkodási hely.

párt: a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján létrehozott és nyilvántartásba vett szervezet.

2. A választójog

2. § (1) A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul.

(2) Az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.

(3) Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

3. Az országgyűlési képviselők száma

3. § (1) Az országgyűlési képviselők száma százkilencvenkilenc.

(2) Százhat országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, kilencvenhárom országgyűlési képviselőt országos listán választanak.

4. Az egyéni választókerületek

4. § (1) Minden egyéni választókerületben egy országgyűlési képviselő választható.

(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy

a) *  azok ne lépjék át a vármegyehatárokat, valamint a főváros határát,

b) azok összefüggő területet alkossanak,

c) a választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.

(3) A fővárosi kerület, valamint – ha a választásra jogosultak száma meghaladja az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak átlagos számát – a település két vagy több egyéni választókerületre osztható.

(4) Az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak országos számtani átlagától tizenöt százaléknál nagyobb mértékben – a földrajzi, nemzetiségi, történelmi, vallási és egyéb helyi sajátosságokat, valamint a népességmozgást is figyelembe véve – kizárólag a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak érvényesülése érdekében térhet el.

(5) *  A vármegyékben és a fővárosban az egyéni választókerületek számát az 1. számú melléklet, sorszámát, székhelyét és területi beosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt eltérés meghaladja a húsz százalékot, az Országgyűlés a 2. számú mellékletet módosítja. Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző év első napja és az országgyűlési képviselők általános választásának napja közötti időben – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – nem kerülhet sor a 2. számú melléklet módosítására.

(7) Helységnév, közterület-elnevezés, helyrajzi szám – és házszámváltozás esetében a 2. számú mellékletben szereplő választókerületek területi beosztása változatlan marad.

(8) A (4) és (6) bekezdésben foglalt eltérés mértékét az országgyűlési képviselők megelőző általános választásának napján választásra jogosultak számához viszonyítva kell megállapítani.

(9) *  Amikor az Országgyűlés a vármegyehatárok vagy a főváros határának megváltoztatásáról dönt, egyidejűleg gondoskodik az egyéni választókerületek határainak megváltoztatásáról.

5. Egyéni választókerületi jelölt állítása

5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt

a) párt jelöltjeként vagy

b) független jelöltként indulhat.

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

6. § *  Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

6. Országos lista állítása

7. § Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

8. § (1) *  Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban – legalább hetvenegy egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.

(2) Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján – ugyanazon pártok részvételével – közös pártlistát állíthat.

(3) Egy párt csak egy – önálló vagy közös – pártlista állításában vehet részt.

(4) Pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint az országos listán megszerezhető mandátumok száma.

9. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat.

(2) A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges.

(3) A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt.

(4) A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.

(5) Két vagy több országos nemzetiségi önkormányzat nem állíthat közös nemzetiségi listát.

10. § (1) Egy személy csak egy országos listán fogadhat el jelölést.

(2) Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazon párt pártlistáján szerepelhet.

(3) Ha az országos listáról egy jelölt kiesik, helyére az országos listán soron következő jelölt lép.

7. A szavazás

11. § Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós.

12. § (1) A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) egy pártlistára szavazhat.

(2) A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

(3) A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

8. A választás eredményének a megállapítása

13. § Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

14. § (1) Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el.

(2) A közös pártlista nem szerezhet mandátumot, ha a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább tíz százalékát, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetében legalább tizenöt százalékát nem érte el.

(3) Nem szerezhet mandátumot az a nemzetiségi lista, amely a 16. § d) pontja szerint megállapított kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot (a továbbiakban: kedvezményes kvóta) nem érte el.

15. § (1) Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületben

a) a mandátumot nem szerző jelöltre leadott szavazat, valamint

b) a mandátumot szerző jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.

(2) Ha az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg, töredékszavazatnak minősül az adott egyéni választókerületben minden egyéni választókerületi jelöltre leadott szavazat.

(3) Az önálló pártlista töredékszavazatainak a párt önálló egyéni választókerületi jelöltjeinek töredékszavazatai számítanak.

(4) A közös pártlista töredékszavazatainak a pártlista állításában részt vevő pártok közös – ugyanazon pártok részvételével állított – egyéni választókerületi jelöltjeinek töredékszavazatai számítanak.

16. § Az országos listáról megszerezhető mandátumokat a következő eljárás szerint kell kiosztani:

a) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult párt listás szavazatainak számához a 15. §-ban foglaltak alapján hozzá kell adni az adott párt töredékszavazatait (a továbbiakban: pártlistára jutó szavazatok száma),

b) a pártlistákra jutó szavazatok számát össze kell adni (a továbbiakban: összes pártlistás szavazat),

c) az összes pártlistás szavazatot és a nemzetiségi listákra leadott szavazatokat össze kell adni (a továbbiakban: összes országos listás szavazat),

d) az összes országos listás szavazatot el kell osztani kilencvenhárommal, és az eredményt tovább kell osztani néggyel; az így kapott hányados egész része a kedvezményes kvóta,

e) ha egy adott nemzetiségi listára jutó szavazatok száma nagyobb vagy egyenlő, mint a kedvezményes kvóta, az adott nemzetiségi lista kap egy kedvezményes mandátumot; egy nemzetiségi lista egy kedvezményes mandátumot kaphat; az országos listán megszerezhető mandátumok számát csökkenteni kell a kiosztott kedvezményes mandátumok számával,

f) az e) pontban leírt eljárás után megmaradt mandátumokat

fa) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult pártlisták között, és

fb) az olyan, kedvezményes mandátumot szerzett nemzetiségi listák között kell kiosztani, amely nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma eléri a 14. § (1) bekezdésben meghatározott százaléknak megfelelő szavazatszámot,

g) az f) pont szerinti mandátumok kiosztása a következő eljárás szerint történik:

ga) össze kell állítani egy táblázatot, amelynek első sorát a pártlistákra jutó szavazatok száma, illetve a nemzetiségi listákra leadott – a kedvezményes kvótával csökkentett – szavazatok száma (a továbbiakban: szavazatok) képezik; minden pártlista, illetve nemzetiségi lista szavazatai alatt képezünk egy számoszlopot, amelynek első száma az adott lista szavazatainak a fele, a következő szám a harmada, a negyede stb.,

gb) a táblázat segítségével történik a mandátumok kiosztása: meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot; amelyik lista számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot; ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot; amelyik lista oszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot; ezt az eljárást folytatjuk, míg az összes mandátum kiosztásra nem kerül,

gc) Ha a táblázatban több lista alatt egyenlő számok vannak, és ezzel a szavazatszámmal mandátumhoz jutnának, de a megszerezhető mandátumok száma kevesebb, mint az azonos szavazatot elért listák száma, akkor a lista sorszáma szerinti sorrendben kell kiosztani a mandátumokat.

17. § (1) Az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek az országos listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg.

(2) Az egyéni választókerületben mandátumot szerző jelöltet az országos listáról törölni kell.

(3) Ha az országos listáról a jelölt kiesik, helyébe az országos listán soron következő jelölt lép.

(4) Ha az országos listán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem osztott mandátum betöltetlen marad.

9. Nemzetiségi szószóló

18. § (1) A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben.

(2) A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz.

10. A megüresedett mandátum betöltése

19. § (1) Az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha

a) a választáson nincs jelölt,

b) a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg,

c) a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.

(2) Az időközi választást az országgyűlési képviselők megelőző általános választásán alkalmazott választókerületi beosztás szerint kell megtartani.

(3) *  Ha párt jelöltjeként indult egyéni választókerületi képviselő megbízatása szűnik meg és az időközi választás nem tűzhető ki, a mandátumot a párt − közös pártlista esetén az érintett pártok − által az országos listán szereplő jelöltek közül megnevezett jelölt, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

20. § (1) Az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

(2) Ha az országos listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.

(3) *  A nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése esetén szószóló az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt lesz. Ha az országos listán nincs több jelölt, az adott nemzetiséget az Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig nem képviseli nemzetiségi szószóló.

11. Záró rendelkezések

21. § Ez a törvény 2012. január 1. napján lép hatályba.

22. § E törvénynek a más jogszabályban alkalmazandó rövidítése: „Vjt.”.

23. § *  (1) E törvény rendelkezéseit – a 2. § (3) bekezdése és a 4. § (6) bekezdése kivételével – első alkalommal az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választásán kell alkalmazni.

(2) *  A 4. § (6) bekezdésében foglaltakat az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választását megelőzően úgy kell alkalmazni, hogy a 2. számú melléklet módosítására 2013. július 15-e és az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választásának napja közötti időben nem kerülhet sor.

24. § (1) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választásának kitűzéséig.

(2) Ha e törvény hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választását megelőzően időközi választás kerül kitűzésre, – a 19. § (2) bekezdésére is tekintettel – az Országgyűlés törvényben határozza meg az időközi választáson alkalmazandó választókerületi beosztást.

(3) Az e törvény hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választásának kitűzéséig csak annak van választójoga, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

25. § E törvény – ideértve a mellékleteit is – az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

26. § * 

1. számú melléklet a 2011. évi CCIII. törvényhez

Az egyéni választókerületek száma a vármegyékben és a fővárosban * 

Egyéni választókerületek száma
1. Budapest 18
2. Baranya 4
3. Bács-Kiskun 6
4. Békés 4
5. Borsod-Abaúj-Zemplén 7
6. *  Csongrád-Csanád 4
7. Fejér 5
8. Győr-Moson-Sopron 5
9. Hajdú-Bihar 6
10. Heves 3
11. Jász-Nagykun-Szolnok 4
12. Komárom-Esztergom 3
13. Nógrád 2
14. Pest 12
15. Somogy 4
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg 6
17. Tolna 3
18. Vas 3
19. Veszprém 4
20. Zala 3
Összesen 106

2. számú melléklet a 2011. évi CCIII. törvényhez * 

Az egyéni választókerületek sorszáma, székhelye és területi beosztása

Budapest * 

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 01. OEVK

Székhelye: V. kerület

Területe:

1. Az I. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Csalogány utcán halad a Széna térig, a Széna tér délkeleti oldalán a Vérmező útig, ezen végig az Attila útig, innen a Krisztina körúton, majd az Alkotás utcán a Márvány utcáig, a Márvány utcán tovább a Győri útig, a Győri úton, majd az Avar utcán és az Alsóhegyi utcán a Somlói útig, ezen, majd a Mihály utcán a Gyula utcáig, a Gyula utcán a Számadó utcáig, majd a Számadó utcán a Szirtes útig, a Szirtes úton a Citadella csúcsáig és innen a Duna középvonalára vont merőleges vonalon a Duna közepéig, a középvonalon észak felé a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. Az V. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Margit hídon és a Jászai Mari téren át a Szent István körúton halad a Nyugati térig, majd a téren át ennek nyugati oldalán és a Bajcsy-Zsilinszky úton a Deák Ferenc térig, a Deák Ferenc téren át a Károly körúton a Kossuth Lajos utcáig, majd a Múzeum körúton át a Kálvin térig, a Kálvin tér nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körúton és ennek folytatásában a Fővám téren és a Szabadság hídon át a Duna középvonaláig, innen a Duna középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

3. A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti oldalán az Üllői útig, az Üllői úton a József körútig, a József körút páratlan házszámozású oldalán haladva a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a Múzeum körútig, ezen át a Kálvin téri kiindulási pontig körbezárt terület.

4. A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti, majd nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körút páratlan házszámozású oldalán a Fővám térig, és ennek folytatásában a Szabadsághíd dunai középvonaláig, erre merőlegesen a Duna középvonalát követve déli irányban a Dandár utca, valamint folytatásában a Dandár köz páros házszámozású oldalának Dunára merőleges elméleti meghosszabbításának metszéspontjáig, a Dandár köz, majd a Dandár utca és a Thaly Kálmán utca páros házszámozású oldalán az Üllői útig, az Üllői úton a kiindulási pontig körbezárt terület.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 02. OEVK

Székhelye: XI. kerület

Területe:

A XI. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától merőlegesen halad a Citadella csúcsáig, a Szirtes útig, innen a Szirtes úton a Számadó utcáig, ezen a Gyula utcáig, a Gyula utcán, majd a Mihály utcán a Somlói útig, a Somlói úton és az Alsóhegy utcán az Avar utcáig, az Avar utcán a Hegyalja útig, a Hegyalja úton a Meredek utcáig, a Meredek utcán és a Fátra tér északkeleti oldalán végig halad vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton a Németvölgyi útig, innen a XII. kerület régi határvonalán a Németvölgyi úton, az Érdi úton, a Törökbálinti úton az Irhás árokig, az Irhás árokban a Kakukkhegyi útig, a Kakukkhegyi úton a Kakukkhegyi erdősorig, a Kakukkhegyi erdősoron tovább mindenütt a régi határvonalat követve Budaörs határáig, innen a Felső határúton a régi fővárosi határvonalon halad a budaörsi irányba haladó MÁV vasútvonalig, a MÁV vasútvonalon a Kelenföldi pályaudvarig, a Kelenföldi pályaudvartól az Etele tér északi oldalán halad az Etele út páratlan házszámozású oldalán a Tétényi útig, majd az Etele út középvonalán a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páratlan házszámozású oldalán a Mérnök utcáig, a Mérnök utca páros házszámozású oldalán a Mohai útig, a Mohai út páratlan házszámozású oldalán a Sárbogárdi útig, majd a MÁV vasútvonal vonalán keleti irányban haladva (a Sárbogárdi és Dombóvári úttal párhuzamosan) a Déli összekötő vasúti híd és a Duna középvonalának metszéspontjáig, a Duna középvonalától északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület.

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 03. OEVK

Székhelye: XII. kerület

Területe:

1. A XII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Vérmező úttól a Várfok utcán halad, majd a Széli Kálmán tér délnyugati oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, a Szilágyi Erzsébet fasoron a Budakeszi útig, a Budakeszi úton a Szépjuhászné útig, tovább a Budakeszi úton mintegy 500 méterig, innen a határvonal északnyugat felé fordul merőlegesen az útra, és mintegy 120 méter után ismét megtörik enyhén észak felé és ebbe az irányba halad mintegy 1110 métert. Innen északi irányba fordul és éles szögben mintegy 70 méter után becsatlakozik a XII.–II. kerületek-Budakeszi hármas határpontba. Budakeszi határán halad tovább déli irányba mintegy 50 métert, itt ismét megtörik és délnyugati irányba halad mintegy 160 métert egy újabb töréspontig, majd enyhe töréssel délkeleti irányba halad mintegy 140 métert, itt ismét megtörik és déli irányba halad mintegy 900 métert az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetig (a továbbiakban: OORI). Innen több töréssel az OORI határán halad a Szanatórium útig, majd a Szanatórium úton halad a Budakeszi útig. A Budakeszi úttól a Budakeszi-Budapest határ mentén halad Budapest–Budakeszi–Budaörs hármas határpontjáig, innen a Budapest–Budaörs határon halad a XI. kerület–Budaörs–XII. kerület hármas határpontjáig, innen a főváros régi határvonalát követve, majd enyhe töréssel a Kakukkhegyi erdősorig a XI. kerület határáig. Tovább a kerületi határvonalon, a Kakukkhegyi erdősoron a Kakukkhegyi útig, tovább a Kakukkhegyi úton folytatódik az Irhás árokig, majd az Irhás árokban a Törökbálinti útig. Ezen, majd az Érdi úton a Németvölgyi útig, a Németvölgyi úton a Hegyalja útig, ezen a Meredek utcáig, a Meredek utcán vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton tovább a régi kerületi határvonalon az Avar utcáig, és ezen a Győri útig, a Győri úton a Márvány utcáig, ezen az Alkotás utcáig, az Alkotás utcán a Vérmező útig, a Vérmező úton a Várfok utcáig, a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. *  A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától a Margit híd budai oldalán halad a Margit körúton (minden házszám) folyamatosan a Margit utcáig, a Margit utcától (minden házszám) az Apostol utcáig, az Apostol utca páros oldalán halad a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páros házszámozású oldalán halad a Szemlőhegyi útig, a Szemlőhegyi út páratlan házszámozású oldalán halad déli irányba az Ady Endre útig, az Ady Endre út páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, a Bimbó utcán déli irányba a keleti oldalon halad az Aranka utcáig, az Aranka utca páratlan házszámozású oldalán a Marcibányi térig, a Marcibányi tér (teljes közterület) nyugati oldalán folyamatosan a Garas utca páratlan házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páros házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páratlan házszámozású oldalán a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páros házszámozású oldalán a Radnai utcáig, a Radnai utca páratlan házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páros házszámozású oldalán halad a Júlia utcáig, a Júlia utca páratlan házszámozású oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, innen északnyugati irányban a Hűvösvölgyi út vonalán a Nagykovácsi útig, onnan a déli oldalon északnyugati irányban halad a Nagykovácsi úton a Feketefej utcáig, a Feketefej utca páros házszámozású oldalán a Budakeszi-XII.–II. kerületek közös határpontjáig, onnan a kerület déli határa a Budakeszi út, Szilágyi Erzsébet fasor, Széli Kálmán tér – a tér teljes területe a II. kerület része – és Várfok utca. Az I. és II. kerület határa a Vérmező utca, a Széna tér délkeleti széle a Csalogány utcáig, a Csalogány utca a Duna középvonaláig, a Duna középvonalától a kiindulási pontig körbezárt terület.

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 04. OEVK

Székhelye: II. kerület

Területe:

1. *  A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna budai ágának középvonalától halad a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úton a Hármashatár-hegyi úti elágazásig, majd folytatódik a Hármashatár-hegyi úton az út végéig, innen a III. kerületi 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészletek határán halad – a Hármashatár-hegy csúcsát érintve – mintegy 2600 m hosszan északnyugati irányú egyenes vonalban Budapest és Pesthidegkút határáig. Ezt követően a kerülethatár egyben mintegy 3200 m hosszan Budapest és Solymár, mintegy 6000 m hosszan Budapest és Nagykovácsi, majd 500 m hosszan Budapest és Budakeszi határa a Budakeszi–XII.–II. kerületek közös határpontjáig, majd tovább halad a Feketefej páratlan házszámozású oldalán a Nagykovácsi útig, a Nagykovácsi úton halad délkeleti irányba a Hűvösvölgyi útig, Hűvösvölgyi út északi vonalán halad a Szilágyi Erzsébet fasoron a Júlia utcáig, a Júlia utca páros házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páratlan házszámozású oldalán halad a Radnai utcáig, a Radnai utca páros házszámozású oldalán a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páratlan házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páros házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páratlan házszámozású oldalán a Garas utcáig, a Garas utca páros házszámozású oldalán folyamatosan a Marcibányi tér (közterület nélkül) nyugati oldalán az Aranka utcáig, az Aranka utca páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, onnan északi irányba a Bimbó utca nyugati oldalán haladva az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán a Szemlőhegyi útig, a Szemlőhegyi út páros házszámozású oldalán halad északi irányba a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páratlan házszámozású oldalán az Apostol utcáig, az Apostol utca páratlan oldalán a Margit utcáig, a Margit utcán (házszám nélkül) át a Margit körút (házszám nélkül) vonalán halad a Margit hídon a Duna középvonaláig, onnan a Duna budai ágának középvonalán a kiinduló pontig körbezárt terület.

2. *  A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország úttól, az Ország út nyugati oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páros házszámozású északi oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca déli oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány utca páros házszámozású (nyugati) oldala folytatásában a Rákóczi utca páratlan házszámozású (nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út északi oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páros házszámozású oldalán, majd folytatásában a Pomázi út páros házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páros házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páros házszámozású oldalán a Pacsirtamező utcáig, a Pacsirtamező utca páros házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páros házszámozású vonalán a Duna budai ágának középvonaláig, majd a középvonaltól déli irányba a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úttól a Hármashatár-hegyi útig, a Hármashatár-hegyi úttól a III. kerület 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészek határán haladva a Hármashatár-hegy csúcsáig, a Hármashatár-hegy csúcsától a főváros és Pesthidegkút régi közös határvonalán haladva a főváros és Pesthidegkút régi határának találkozási pontjáig, innen a régi békásmegyeri határ mentén haladva a Budapest–Üröm–Békásmegyer hármas határpontjáig, majd folytatásában a régi békásmegyeri határ mentén a kiindulási pontig körbezárt terület.

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 05. OEVK

Székhelye: VII. kerület

Területe:

1. A VI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úton a 28058 hrsz.-ú ingatlan keleti határpontjától a 28224/6 hrsz.-ú MÁV-terület északnyugati határvonalát követve halad a Bulcsú utcai aluljáró északnyugati bejárójáig, innen a Bulcsú utcán át a Lehel utcáig, a Lehel utcán a Ferdinánd híd és a Váci út találkozásáig, majd a Váci úton a Nyugati tér délkeleti oldalán a Bajcsy-Zsilinszky útig és ezen végig a Deák Ferenc térig, a tér északkeleti oldalán a Király utcáig, ezen végig a Lövölde térig, a téren és a Városligeti fasoron át a Dózsa György útig, a Dózsa György úton, később az aluljárón keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A VII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úttól a Városligeti fasoron, majd a Lövölde téren át halad a Király utcáig, a Király utcán végig a Károly körútig, a Károly körúton a Rákóczi útig, ezen a Baross térig, a Baross tér északnyugati oldalán, majd a Thököly úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Dózsa György útig – a Keleti pályaudvar területét a VIII. kerületnél hagyva –, majd ezen a Városligeti fasoron keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület.

06. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 06. OEVK

Székhelye: VIII. kerület

Területe:

1. A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Hungária körúttól a Kerepesi úton a Dózsa György útig, a Dózsa György úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Thököly útig – a Keleti pályaudvar területét a kerületnél hagyva – és a Thököly úton a Baross térig, ezen át a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a József körútig, a József körút páros házszámozású oldalán haladva az Üllői útig, az Üllői úton a Könyves Kálmán körútig, ezen tovább a Hungária körúton a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonala, valamint a Dandár köz és folytatásában a Dandár utca páratlan házszámozású oldalának Dunára merőleges elméleti meghosszabbításának metszéspontjától a Duna középvonalán haladva a soroksári Duna-ágig, a soroksági Duna-ág középvonalán Pesterzsébet régi határáig, innen a Határ úton át az Üllői útig, az Üllői úton a Thaly Kálmán utcáig, a Thaly Kálmán utca, majd Dandár utca és Dandár köz páratlan házszámozású oldalán végig haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

07. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 07. OEVK

Székhelye: XIII. kerület

Területe:

A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Duna fő, majd budai ágának középvonalán halad a Margit hídig, innen a Jászai Mari téren át és a Szent István körúton a Nyugati térig, a Nyugati tér nyugati, majd délkeleti oldalán a Váci útig, a Váci úton a Ferdinánd hídig, innen a Lehel úton a Bulcsú utcáig, a Bulcsú utcán az aluljáró bejáratáig, majd a MÁV 28224 hrsz.-ú ingatlanának északnyugati határvonalát követve a Dózsa György útig, innen a Dózsa György utat keresztezve, a Vágány utcán a XIII. kerület régi határvonalát követve a Róbert Károly körútig, ezen, a Dévényi úton, a Szegedi úton, a Tatai úton át a Futár utcáig, a Futár utca páratlan házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páros házszámozású oldalán a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páratlan házszámozású oldalán a Béke útig, a Béke út páros házszámozású oldalán, a Gyöngyösi útig, a Gyöngyösi út páratlan házszámozású oldalán a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér keleti, majd déli oldalán az épületek vonalán haladva, a Váci utat keresztezve a Meder utcáig, a Meder utca páros házszámozású oldalán haladva az utca végéig, az utca végétől a kiindulási pontig körbezárt terület.

08. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 08. OEVK

Székhelye: XIV. kerület

Területe:

A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Vágány utcától a Dózsa György úton halad a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a rákospalotai körvasútig, a vasútvonal mentén a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Tihany utcáig, a Tihany utca középvonalán a Vezér utcáig, a Vezér utca középvonalán a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páratlan oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja páros oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páros oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páros oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páros oldalán az Egressy útig, az Egressy út páros oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utca páros oldalán haladva a Szugló utcát keresztezve a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páros oldalán a Csömöri útig, a Csömöri út páros oldalán a rákospalotai körvasútig, ezután a rákospalotai körvasút soron a MÁV Budapest–Vác vasútvonala és a MÁV körvasút sor elvi metszéspontjáig, innen a Madridi úton, majd a MÁV vonalon át a Kámfor utcáig, ezután a Tatai úton, a Szegedi úton, a Dévényi úton a Róbert Károly körútig, majd a Vágány utcán a Dózsa György útig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület.

09. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 09. OEVK

Székhelye: X. kerület

Területe:

1. A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A VIII.–XIV.–X. kerületek hármas határpontjától indulva déli irányba a Hungária körúton, majd a Könyves Kálmán körúton halad az Üllői útig, ezen, egyúttal a X. kerület régi határvonalán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton a MÁV vasútvonal keresztezéséig, innen a vasútvonal déli oldalán halad, majd a 42296/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú ingatlanok közös határán a Gyömrői útig, innen a Gyömrői úton halad a Gyula utcáig, majd a Gyula utca keleti oldalán a Hangár utcáig, innen a Hangár utca kereszteződése után a Hangár utca páros házszámozású oldalán folytatódik a Harmat utcáig, a Harmat utca páratlan házszámozású oldalán folytatódik a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós út páros házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út páros házszámozású oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páros házszámozású oldalán a Kozma utcáig, a Kozma utca páratlan oldalán a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan házszámozású oldalán az 526. sorig, majd a MÁV vasutat keresztezve a Határhalom utcán a X.–XVI.–XVII. kerületek hármas határpontjáig. Ettől a Pesti határút képzeletbeli meghosszabbításán, majd a Pesti határúton halad a Sárgarózsa utcáig, innen a Sárgarózsa utcán a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a Hungária körútig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és Ady Endre út kereszteződésétől kiindulva az Ady Endre út páros házszámozású oldalán haladva a MÁV vasútvonal kereszteződéséig, innen a vasútvonal keleti oldalán a Liszt Ferenc és a Kártoló utak nyugati határán a Malomkő útig, innen a Malomkő út tengelyén a Derkovits Gyula útig, innen a Derkovits Gyula út tengelyén a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén halad az Alsóerdősor útig, innen az Alsóerdősor út északi határán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető útig, innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út északi oldalán halad az Üllői útig, és az Üllői út tengelyén haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

10. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 10. OEVK

Székhelye: III. kerület

Területe:

A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna szentendrei ágának középvonalától a régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország útig, az Ország út keleti oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páratlan házszámozású déli oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca keleti oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca északi oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány utca páratlan számozású (keleti) oldala, majd folytatásában a Rákóczi utca páros házszámozású (keleti) oldalán a Határ útig, a Határ út déli oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páratlan házszámozású oldalán, majd folytatásában a Pomázi út páratlan házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páratlan házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páratlan házszámozású oldalán a Pacsirtamező utcáig, a Pacsirtamező utca páratlan házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páratlan házszámozású vonalán halad a Duna budai ágának középvonaláig, majd a középvonaltól északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület.

11. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 11. OEVK

Székhelye: IV. kerület

Területe:

1. A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna váci ágának, majd az egyesült Dunának középvonalán a régi újpesti határon halad dél felé, majd a Palotai-szigettől nyugatra a budai Duna-ág középvonalán a sziget déli csúcsáig, innen a régi határvonalon az újpesti vasúti összekötő híd újpesti hídfőjéig, ettől a vasúti töltés északkeleti oldalán a Göncöl utcáig a vasúti töltés mentén a 71323 hrsz.-ú – jelenleg Balzsam utca – és a 72327/2 hrsz.-ú közterületek határvonalán, majd vissza a 72327/1 hrsz.-ú ingatlan határvonalára, innen tovább a 72328 hrsz.-ú ingatlan határvonala mentén a 72294 hrsz.-ú – jelenleg Mártírok útja – közterületig, annak délkeleti határa mentén a 72298/2 hrsz.-ú – jelenleg Dugonics utca – közterület határvonala mentén és a 72699 hrsz.-ú – jelenleg Madridi utca – közterület határvonala mentén, majd az Istvántelki Főműhely 72701 hrsz.-ú területének délnyugati oldala mellett a Budapest–Vác vasútvonal mentén végig a vasútvonalat követve az Elem utcáig, keresztezve azt, az Elem utca páratlan házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páros házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páros házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú – jelenleg Szilágyi utca – közterület határáig, majd az utca keleti határvonalát követve a Fóti útig, onnan tovább a váci vasútvonal nyugati határa mentén Budapest közigazgatási határáig, onnan Budapest közigazgatási határának vonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Meder utcáig, a Meder utca páratlan házszámozású oldalán haladva, a Váci utat keresztezve, a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér déli, majd keleti oldalán az épületek vonalán haladva, a Gyöngyösi utcáig, a Gyöngyös utca páros házszámozású oldalától a Béke útig, a Béke út páratlan házszámozású oldalától déli irányba a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páros házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páratlan házszámozású oldalán a Futár utcáig, a Futár utca páros házszámozású oldalán a Tatai útig, a Tatai úton át északi irányban a Kámfor utcáig, ezen a MÁV vonalon át Újpest határáig, innen a főváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV vasútvonaláig, a vasúti töltés északkeleti oldalán vissza a régi újpest-budapest közös határig, az újpesti összekötő híd újpesti hídfőjéig, innen a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna főágának középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

12. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 12. OEVK

Székhelye: XV. kerület

Területe:

1. A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Budapest–Vác vasútvonal és az Elem utca kereszteződésétől az Elem utca páros házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páratlan házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páratlan házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú – jelenleg Szilágyi utca – közterület határáig, onnan déli irányban a Budapest–Vác vasútvonal mentén végig haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XV. kerület teljes területe, amelynek határa: A MÁV Budapest–Vác vasútvonal és a MÁV körvasút elvi metszéspontjától kiindulva a Rákospalotai körvasút sor–Vezseny u.–Rákospalotai határút, innen először északkeleti majd északnyugati irányban Rákospalota régi határvonalán többször irányt változtatva az újpesti határig, innen a MÁV Budapest–Vác vasútvonal által elfoglalt ingatlanok (80000, 87009, 88195, 88586 hrsz.) Újpest felé eső északnyugati ingatlanhatára a kiindulási pontig.

13. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 13. OEVK

Székhelye: XVI. kerület

Területe:

1. *  A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Csömöri út és a rákospalotai körvasút keresztezésénél lévő kerülethatár ponttól kiindulva a Csömöri út páratlan oldalán a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páratlan oldalán haladva, a Szugló utcát keresztezve a Vezér utcáig, a Vezér utca páratlan oldalán az Egressy útig, az Egressy út páratlan oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páratlan oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páratlan oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páratlan oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páros oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja páratlan oldalán a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páros oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utca középvonalán a Tihany utcáig, a Tihany utca középvonalán a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páros oldalán a vasútvonalig, innen a kerülethatáron a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XVI. kerület teljes területe, amelynek határa: A XIV.–XV.–XVI. kerületek hármas határpontjától halad a Rákospalotai határúttól kezdődően a Budapest–Csömör határán lévő erdő sarokpontjáig. Innen a határ délkelet felé fordulva az erdő szélén folytatódik a Mókus utca kezdetéig, majd a Csömöri út elméleti folytatásaként a szabályozatlan vízfolyás medre mentén az Asztag utcába ívelve, az Árpádföldi úton megtörve halad a Csöbör út végződéséhez érve Csömör község határvonaláig. Onnan folytatódik a Budapesti út–Akácos út–Magtár utca kereszteződésétől az Akácos út mentén haladva, annak egyenes folytatásaként a Szabadföld út–Kistarcsa kerülethatárig, majd megtörve a Nagytarcsa felőli fővárosi határvonal mellett haladva, a Szilas patakot ászelve a Mátyásföld–Nagytarcsa–XVII. kerületi rákosligeti hármas határpontnál lévő dűlőút mentén nyugat, majd délnyugat felé fordulva eléri a Cinkotai kiserdő délkeleti szélét. Az erdő szélén haladva, a dűlőutat elhagyva a Rákosligeti határút-Forrásmajori dűlőút kereszteződésének hármas kerületi határpontjától a Pesti határút folytatásának elméleti vonala képezi a kerület határát. Innen továbbhaladva a Pesti határút, Sárgarózsa utca, Kerepesi úttal párhuzamosan haladó HÉV északi oldala, innen északnyugatra fordulva a töltésre épített vasútvonal – Szolnoki út, Körvasút sor felőli – koronavonalának töltés alja, majd a Körvasút sor végződésénél a Rákospalotai határút kezdeténél lévő hármas határkereszteződés kiinduló pontja a kezdő hármas határkereszteződés.

14. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 14. OEVK

Székhelye: XVII. kerület

Területe:

1. A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Harmat utca és Hangár utca kereszteződésének kerülethatárától a Hangár utcán a Felsőcsatári útig, innen a Felsőcsatári úton az Álmos utcáig, majd az Álmos utcán a Tünde utcáig, a Tünde utcától a 42550 hrsz.-ú közterületen a Helikopter utcáig, majd a MÁV vasutat keresztezve az 526. soron a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan házszámozású oldalán a Kozma utcáig, a Kozma utca páros oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páratlan házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út páratlan házszámozású oldalán a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós páratlan házszámozású oldalán a Harmat utcáig, a Harmat utca páros házszámozású oldalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XVII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Tünde utcától a X.–XVII.–XVIII. kerületek hármas határpontjától délkelet felé halad a Csévéző utcáig, innen a Bélatelepi úton halad a Baross utcáig, majd többszöri töréssel a mai Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén is haladva az Orgoványi utcán a Ferihegyi útig, innen a Ferihegyi út mentén, majd többszöri töréssel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén halad a XVII.–XVIII. kerületek–Vecsés hármas határpontjáig. Innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén a Vecsés–Budapest határon halad a XVII. kerület-Vecsés-Ecser hármas határpontig, innen a Budapest–Ecser határon halad a Budapest–Ecser–Maglód hármas határpontig, innen a Budapest-Maglód határon halad a Budapest-Maglód-Pécel hármas határpontig, innen a Budapest–Pécel határon halad a Budapest–Pécel–Nagytarcsa hármas határpontig. Innen a Budapest–Nagytarcsa határon halad a XVII.–XVI. kerületek-Nagytarcsa hármas határpontjáig, innen a XVI.–X.–XVII. kerületek hármas határpontjáig, innen a Határmalom utcán az 526. sorig, innen az 526. soron a MÁV vasútvonalat is keresztezve a Tünde utcai kiindulási pontig.

15. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 15. OEVK

Székhelye: XVIII. kerület

Területe:

A XVIII. kerület teljes területe, amelynek határa: A X.–XVIII.–XIX. kerületek hármas határpontjától, a MÁV ceglédi vasútvonalától indulva a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén, a Nefelejcs, a Malomkő, a Kártoló utcán haladva az Üllői útig, azt keresztezve a Liszt Ferenc utcán az Újtemető utcáig tart, az Újtemető utcán és annak egyenes meghosszabbításán 380 métert halad, majd délnyugatnak fordulva keresztezve az Újtemető utcát, folytatódik a kispesti temető délkeleti határvonalán a Kolozsvár utcáig. A Kolozsvár utcán, a Méta utcán a Nagykőrösi útig, a XVIII.–XIX.–XX.–XXIII. kerületek négyes határpontjáig vezet. A Nagykőrösi úton a Pestszentimrén lévő Hunyadi János utcán a Szélső utcáig, majd a Somberek sorig, a Búzakéve utcáig, a Búzakéve utcán a XXIII. kerületi Névtelen utcáig halad. A Névtelen utcán, majd az Ültetvény utcával párhuzamosan, attól 30 méterre vezet a Dózsa György utcáig, ahol az Ültetvény utcán 70 métert halad és északkeletre fordul. A Dózsa György utcával párhuzamosan halad a Jég utcáig és annak folytatásán a Gesztenye utcáig tart, ahol eléri a XVIII. kerület–Soroksár–Gyál hármas határpontját. A Gesztenye utcán északkeleti irányban ferdén keresztezve a Nagykőrösi utat és a lajosmizsei vasutat, a Gesztenye utca vonalának meghosszabbításában halad a Dalos utcáig, ahol folytatódik a Pestszentimre és Pestszentlőrinc közötti Határ útig. A Határ utat keresztezve tart az Alacska utcáig, ahol délkeletnek fordul és a gyáli Határ úton halad a gyáli Mátyás király útig, és eléri a Vecsés–Gyál–XVIII. kerület hármas határpontját. A Mátyás király úton vezet északnyugati irányban a Névtelen utcáig, majd ennek meghosszabbított vonalán a Ganz kertvárosi földterületen keresztül tart (a volt szovjet laktanya területén keresztül) az Üllői útig. Azt elérve délkeletre fordul, a Mednyánszky utcát keresztezve tovább halad 70 métert, és északkeletre fordul a Bartók Béla utca vonaláig. A Mednyánszky utcával párhuzamosan, attól 40 méterre vezet a ceglédi vasútvonalig. A ceglédi vasútvonalnál délkeletre fordul és 350 méter megtétele utáni törésponttal 200 métert délnyugatnak vezet, újra elérve az Üllői utat. Az Üllői úton haladva ferdén keresztezi a ceglédi vasútvonalat és a 4-es főúton további 560 méter megtétele után északkeletnek fordul. E törésponttól mért 600 méter után irányt vált délkeletnek, 50 méter megtétele után ismét északkelet felé halad 620 méter hosszan, Vecsés–XVII.–XVIII. kerületek hármas határpontjáig. A hármas határponttól többszöri töréssel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén halad a Ferihegyi útig, majd a Ferihegyi úton halad az Orgoványi utcáig. Az Orgoványi utcán nyugati irányba mintegy 600 métert haladva a határ délnyugatra fordul és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén is haladva, többszöri töréssel jut el a XVII. kerületi Baross utcáig, ott északkeletnek fordul és a Baross utca mentén tart a Bélatelepi útig. A Bélatelepi útnál északnyugati irányba fordul és a Bélatelepi úton halad 1600 méter hosszan, ahol a Bélatelepi utat elhagyva 150 méter megtétele után délnyugatnak fordul és visszatér a Bélatelepi úthoz a Frangepán utcai telkek hátsó mezsgyéjéig. Azt elérve a Frangepán utca északkeleti oldalán lévő telkek hátsó mezsgyevonalát követve többszöri törésponttal vezet a Tünde utcáig, a X.–XVII.–XVIII. kerületek hármas határpontjáig. A hármas határponttól az Álmos utcát elérve halad a Felsőcsatári útig. A Felsőcsatári úton délnek fordul, a Hangár utcát elérve azon vezet, majd a Gyula utca keleti oldalán tart a Gyömrői útig. A Gyömrői úton a 4229/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú ingatlanok közös határán a ceglédi vasútvonalig halad, majd a vasútvonal mentén tart a X.–XVIII.–XIX. kerületek hármas határpontjáig.

16. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 16. OEVK

Székhelye: XX. kerület

Területe:

1. A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és a Nagykőrösi út kereszteződésétől a Nagykőrösi úti autópályatest tengelyvonalán, majd a Nagykőrösi út északi oldalán halad a MÁV vasútvonalig, majd a Nagykőrösi út mentén haladó MÁV vasútvonal északkeleti oldalán a Méta útig, majd a Méta út tengelyén a Kolozsvár útig, innen a Kolozsvár út tengelyén a Kispesti temetőig, majd a temető délkeleti oldalán a Csapó utcáig, majd a Csapó utca északi oldalán a Darányi utcai farmezsgyéig, és a Darányi utca farmezsgyén a Parázs utcai farmezsgyéig, a Parázs utcai farmezsgyén, és az Újtemető út, illetve a hozzá tartozó közterület északi oldalán a MÁV vasútvonal kereszteződésén át az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán a Határ útig, a Határ úton a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XX. kerület teljes területe, amelynek határa: A XXI.–IX.–XX. kerületeknek a soroksári Duna-ág elméleti középpontjában lévő hármas határpontjától keleti irányba keresztezve a Budapest–Kunszentmiklós vasútvonalat és a Budapest–Ráckeve HÉV-vonalat a Határ út tengelyén halad a Határ út–Nagykőrösi út találkozási pontjáig. Itt délkeleti irányba fordul és a Nagykőrösi úton halad, majd a Nagykőrösi út mentén fekvő MÁV vasútvonal északkeleti oldalán a kispesti Méta utca, a Szentlőrinci út és a Nagykőrösi út kereszteződéséig, majd a Szentlőrinci út déli vonalán a Köves útig. A Szentlőrinci út és a Mezsgye utca között a határ a Köves út nyugati oldalán halad, majd a Mezsgye utca és az Alsó határút között áttér a Köves út keleti oldalára. Itt délnyugatra fordul és a Budapest Ferencváros–Soroksár összekötő vasútvonal kisajátítási vonalán halad az erzsébeti temető északi sarkáig. Továbbhalad a Temetősor menti temetőfalon, megkerüli a temetőt, északnyugati irányban eléri a Könyves utcát, keresztezi a MÁV pályatestet, a Könyves utca keleti oldalán haladva eléri a Török utca Alsó határút találkozási pontját, itt északkeleti irányba fordul, az Alsó határút délkeleti oldalán haladva eléri a Vágóhíd utcát, a Vágóhíd utca nyugati oldalán halad a Bolyai János utcáig, a Bolyai János utca déli oldalán eléri a szervízutat, keresztezi a papírgyári iparvágányt, s a gyár nyugati oldalán haladva elér a Barkó utcáig. A határvonal itt keresztezi a Helsinki utat, a HÉV-pályát, az E5-ös főutat és a MÁV vasútvonal rézsűjének felső vonalán visszafordul déli irányba és a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 hrsz.-nál nyugati irányba halad a 196605. külterületi mezőgazdasági tábla és a 170187/10. agyaggödör közös határvonalán. A 196600 hrsz.-nál eléri a Vízisport utcát, kiér a soroksári Duna-ág partjára, eléri a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva eléri a kiindulási pontot.

17. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 17. OEVK

Székhelye: XXI. kerület

Területe:

1. A XXI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Csepel-sziget északi csúcsának magasságában a Duna középvonalán halad dél felé, majd áttér a Csepel-sziget nyugati partjára a Vízművek területének (200024/2 hrsz.) északi csücskéhez, innen a parton halad Csepel és Szigetszentmiklós határáig. Itt délkeletre fordul a Vízművek határán és a 200001 hrsz.-ú földrészlet határán halad, majd északkeletre fordulva mintegy 300 métert halad a 8644/1. számú dűlőig. Itt merőlegesen keresztezi a II. Rákóczi Ferenc utat, majd délkeleti irányba halad mintegy 400 métert a szigetszentmiklósi 8644/1. számú dűlő határán, onnan a II. Rákóczi Ferenc úttal párhuzamosan a 8643. számú dűlőig, innen északi irányba halad a 8645. számú dűlő vonaláig (214408 hrsz.), ezen 400 métert halad délkeleti irányba, ezt követően merőleges irányban mintegy 50 métert haladva eléri a 8647. számú dűlőt (213225 hrsz.), ennek déli szélén halad mintegy 180 métert, majd északra fordul a 8649. számú dűlőt követve mintegy 500 métert a 8653. számú dűlőig, majd annak déli oldalán halad mintegy 280 métert, eléri a Csepeli utat (214175 hrsz.). Innen a Csepeli út keleti oldala mentén halad mintegy 700 métert, a 8654. számú dűlőt (214174 hrsz.) mintegy 100 méterre elhagyva, ezután keletre fordulva a Kavicsbányán halad, mintegy 600 métert, majd északkelet felé fordul a 8600. számú dűlő meghosszabbított vonaláig. Ezen a meghosszabbított vonalon halad északnyugat felé a 4419. számú dűlőig. A 4419. számú dűlő (213127 hrsz.) déli szélén halad az Akácfa utcáig, majd a Tihanyi utca déli oldala mentén halad a Királyerdő utcáig, aminek délkeleti szabálytalan vonala mentén éri el a Hollandi utat, a Hollandi út után 140 méterre a parttól 15 méterre a Dunában lévő elméleti pontig halad, majd a Dunában halad a Molnársziget déli határáig. A Molnársziget nyugati partvonala mentén halad észak felé, majd a sziget északi csúcsától halad tovább a Duna-ág keleti partjának vonalát követve és a Csepel-sziget északi csúcsán (Szigetcsúcson) keresztül éri el a Nagy-Duna-ág középvonalát.

2. A XXIII. kerület teljes területe, amelynek határa: A kerület határvonala a soroksári Duna-ág középvonalán Csepel–Pestszenterzsébet–Soroksár közös határpontjából kiindulva eléri a partot, a parton haladva a 184105 hrsz.-ú út északi határvonalán haladva metszi a Vízisport utcát, majd keleti irányba a 184103 és a 196600 hrsz. északi határvonalán, majd a 196605. külterületi tábla határvonalán halad a Meddőhányó utcáig. A Meddőhányó utca északi határvonalán továbbhaladva, majd délre fordulva a 184300 hrsz. északi határvonalán végighaladva a Helsinki út (184091 hrsz.) nyugati határvonalán északra fordul a Barkó utca magasságáig. Itt keresztezi az E5-ös főutat, a HÉV-pályát és a 184089 hrsz.-ú szervízutat, majd ennek keleti oldalán déli irányba halad, és a Papírgyár délnyugati sarkán északkeleti irányba fordul a 184088 hrsz.-ú telekhatáron a Lenke utcáig, majd a Bolyai János utca déli oldalán a használati magánterület és a közterület határán halad a Vágóhíd utcáig. A Vágóhíd utca nyugati oldalán a közterület és a használati magánterület határán halad az Alsó határútig, ahol a 183998/1 hrsz.-ú közterület délkeleti oldalán halad a Török utcáig. Majd a vasutat keresztezve északra fordul és eléri az erzsébeti temetőt, innen délkeleti irányban halad a temető fala mentén a Temetősorig. A temetőfal vonalán továbbhaladva a Budapest Ferencváros–Soroksár összekötő vasútvonal és a temető északi közös határpontjánál északkeleti irányban a vasút (178839 hrsz.) déli vonalán halad a Köves útig, a Köves út keleti oldalán halad a Mezsgye utcáig, a Mezsgye utcánál áttér a Köves út nyugati oldalára és így halad a Szentlőrinci útig. A Szentlőrinci út déli oldalán halad tovább a Nagykőrösi út–Méta utca kereszteződéséig, majd Pestszentlőrinccel, Pestszentimrével közös határvonalon Pestszentimre–Soroksár–Gyál közös határpontjáig. E határponttól a főváros határvonalán (ami egyben Gyál–Alsónémedi–Dunaharaszti községek határvonala is) halad tovább, a Haraszti utat keresztezve eléri a Horgászpart utat, ezt keresztezve nyugati irányban eléri a Dunát. A Dunában haladva a csepeli Királyerdő út magasságánál eléri Szigetszentmiklós-Soroksár–Csepel közös határpontját, e ponttól a határ a Duna elméleti középvonalán haladva eléri a kiindulási pontot.

18. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 18. OEVK

Székhelye: XXII. kerület

Területe:

1. *  A XI. kerület választókerülethez tartozó része: A Duna középvonalára merőlegesen a Déli összekötő vasúti híd középpontjáról kiindulva a MÁV vasútvonalán nyugati irányban halad (a Dombóvári út és a Sárbogárdi úttal párhuzamosan) a Mohai útig, a Mohai út páros házszámozású oldalán haladva a Mérnök utcáig, a Mérnök utca páratlan házszámozású oldalán a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páros házszámozású oldalán az Etele útig, az Etele út középvonalán a Tétényi útig, a Tétényi úttól pedig az Etele út páros házszámozású oldalának vonalában az Etele térig, az Etele tér északi oldalán a Kelenföldi pályaudvarig, majd a MÁV vasútvonal vonalán déli, majd nyugati irányban Budaörs felé a városhatárig, onnan a régi fővárosi határvonalon halad, a Kamaraerdőt megkerüli, a Kamaraerdő déli határán halad a Kamaraerdei úton a Balatoni műútig, ezen, majd tovább kissé északkelet felé a Péterhegyi úton a kelenvölgyi Ringló útig, és ezen, majd a Méhész utcán át a MÁV vasútvonalig, a vasútvonal keleti oldalán a Duna utcáig, ezen, majd ennek folytatásában a Duna középvonaláig, s a középvonalon a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XXII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Duna utcán halad a MÁV vasútvonalig, a MÁV vasútvonal mentén a Méhész utcáig, a Méhész utcán a kelenvölgyi Ringló útig, a Ringló úton a Horogszegi határsorig, a Horogszegi határsoron a Honfoglalás útig, a Honfoglalás úttól a Vöröskúti határsoron halad a Kőérberki útig, a Kőérberki úttól a Háros úton a Kamaraerdei útig, a Kamaraerdei út mentén az ingatlanok határán halad a Balatoni úttól a Tétényi fennsík területén, a 239904/2 és 239906 hrsz.-ok határán éri el a Kamaraerdei utat, a Kamaraerdei úttól a 239912 hrsz. határán éri el Budaörs–Budapest és egyben Nagytétény határát, innen a fővárosi és nagytétényi határvonalon halad tovább a Duna főágának középvonaláig, és ezen a kiindulási pontig.

Baranya vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 01. OEVK

Székhelye: Pécs

Területe:

1. Gyód

2. Keszü

3. Kökény

4. *  Pécs választókerülethez tartozó területének határvonala: A 66-os országút városhatáron való belépésétől a Komlói út (házszámok nélkül) a Hársfa útig, Hársfa út (házszámok nélkül) a Rákos Lajos utcáig, tovább a Hársfa út (mindkét oldala) a Bokor utcáig, a Bokor utca (házszámok nélkül) végig, a Diósi út páros oldala a Zsolnay Vilmos utcáig, a Zsolnay Vilmos utca (mindkét oldala) a Basamalom útig, a Basamalom út (házszámok nélkül) a vasútvonalig, a vasútvonal a Sport utcáig, a Sport utca (mindkét oldala) a Tüskésréti útig, a Tüskésréti út (mindkét oldala) az 58-as útig a Nagyárpádi út (mindkét oldala) a Tüskés dűlőig, a Tüskés dűlő (mindkét oldala), a Nagyárpádi út (mindkét oldala) a Kemény Zsigmond utcáig, a Kemény Zsigmond utca (mindkét oldala), a Cserge dűlőig, a Cserge dűlő (mindkét oldala), az 57-es országút a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával egyező irányban a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal belépési pontjáig, a vasútvonal a Tüzér utcáig, a Megyeri Nagyhíd a vasútvonaltól a Veress Endre utcáig, a Tüzér utca páratlan oldala, a Szigeti út középvonala a Kürt utcáig, a Kürt utca (házszámok nélkül), az Ifjúság útja (házszámok nélkül), az Édesanyák útja (mindkét oldala), a Nyár utca (mindkét oldala), a Bálicsi út (mindkét oldala), a Bálics dűlő (mindkét oldala), az Erdész utca (mindkét oldala) a Bálics dűlőtől a Fürkész dűlőig, a Fürkész dűlő (mindkét oldala), az Erdész utca (mindkét oldala) a Bárány tető torkolatáig, a Bárány tető (mindkét oldala), a Bárány út, majd a Demokrácia utca a Lapisi útig, Lapisi út, majd a Remeteréti út végig, majd az Orfű felé vezető út a városhatárig, a városhatár a 66-os országút belépési pontjáig terjedő szakaszok által körbezárt terület.

5. Pécsudvard

6. Pogány

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 02. OEVK

Székhelye: Pécs

Területe:

1. Berkesd

2. Bogád

3. Cserkút

4. Ellend

5. Hásságy

6. Komló

7. Kozármisleny

8. Kővágószőlős

9. Lothárd

10. Magyarsarlós

11. Mánfa

12. Nagykozár

13. Orfű

14. Pereked

15. *  Pécs választókerülethez tartozó területének határvonala: A 66-os országút városhatáron való belépésétől a Komlói út (mindkét oldala) a Hársfa útig, a Hársfa út (mindkét oldala) a Rákos Lajos utcáig, tovább a Hársfa út (házszámok nélkül) a Bokor utcáig, a Bokor utca (mindkét oldala) végig, a Diósi út páratlan oldala a Zsolnay Vilmos útig, a Zsolnay Vilmos utca (házszámok nélkül) a Basamalom útig, a Basamalom út (házszámok nélkül) a vasútvonalig, a vasútvonal a Sport utcáig, a Sport utca (házszámok nélkül) a Tüskésréti útig, a Tüskésréti út (házszámok nélkül) az 58-as útig, a Nagyárpádi út (házszámok nélkül) a Tüskés dűlőig, a Tüskés dűlő (házszámok nélkül), a Nagyárpádi út (házszámok nélkül) a Kemény Zsigmond utcáig, a Kemény Zsigmond utca (házszámok nélkül) a Cserge dűlőig, a Cserge dűlő (házszámok nélkül), az 57-es országút a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával ellenkező irányban a 66-os országútig, valamint a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal városhatáron való belépési pontjától a városhatár az óramutató járásával egyező irányban a Remeteréti útig, majd a Remeteréti út, a Lapisi út torkolatáig, a Lapisi út a Demokrácia utcáig, a Bárány út (házszámok nélkül), a Bárány tető (házszámok nélkül) az Erdész utcáig, az Erdész utca (házszámok nélkül)a Fürkész dűlőig, a Fürkész dűlő (házszámok nélkül), az Erdész utca (házszámok nélkül) a Bálics dűlő torkolatáig, a Bálics dűlő (házszámok nélkül), a Bálicsi út (házszámok nélkül), a Nyár utca (házszámok nélkül), az Édesanyák útja (házszámok nélkül), az Ifjúság útja (mindkét oldala), a Kürt utca (mindkét oldala), a Szigeti út középvonala a Tüzér utcáig, a Tüzér utca páros oldala, a Megyeri Nagyhíd a vasútvonalig, a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal a városhatárig terjedő szakaszok által körbezárt terület.

16. Romonya

17. Szemely

18. Szilágy

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 03. OEVK

Székhelye: Mohács

Területe:

1. Ág

2. Alsómocsolád

3. Apátvarasd

4. Babarc

5. Bár

6. Belvárdgyula

7. Beremend

8. Bezedek

9. Bikal

10. Birján

11. Bóly

12. Borjád

13. Dunaszekcső

14. Egerág

15. Egyházasharaszti

16. Egyházaskozár

17. Erdősmárok

18. Erdősmecske

19. Erzsébet

20. Fazekasboda

21. Feked

22. Geresdlak

23. Görcsönydoboka

24. Hegyhátmaróc

25. Hidas

26. Himesháza

27. Homorúd

28. Hosszúhetény

29. Illocska

30. Ivánbattyán

31. Ivándárda

32. Kárász

33. Kásád

34. Kátoly

35. Kékesd

36. Kisbudmér

37. Kisharsány

38. Kisherend

39. Kisjakabfalva

40. Kiskassa

41. Kislippó

42. Kisnyárád

43. Kistapolca

44. Köblény

45. Kölked

46. Lánycsók

47. Lapáncsa

48. Lippó

49. Liptód

50. Lovászhetény

51. Mágocs

52. Magyarbóly

53. Magyaregregy

54. Majs

55. Maráza

56. Máriakéménd

57. Márok

58. Martonfa

59. Máza

60. Mecseknádasd

61. Mekényes

62. Mohács

63. Monyoród

64. Nagybudmér

65. Nagyhajmás

66. Nagyharsány

67. Nagynyárád

68. Nagypall

69. Nagytótfalu

70. Óbánya

71. Ófalu

72. Olasz

73. Old

74. Palkonya

75. Palotabozsok

76. Pécsdevecser

77. Pécsvárad

78. Peterd

79. Pócsa

80. Sárok

81. Sátorhely

82. Siklósnagyfalu

83. Somberek

84. Szajk

85. Szalatnak

86. Szárász

87. Szászvár

88. Szebény

89. Szederkény

90. Székelyszabar

91. Szellő

92. Szőkéd

93. Szűr

94. Tófű

95. Töttös

96. Udvar

97. Újpetre

98. Vékény

99. Véménd

100. Versend

101. Villány

102. Villánykövesd

103. Vokány

104. Zengővárkony

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 04. OEVK

Székhelye: Szigetvár

Területe:

1. Abaliget

2. Adorjás

3. Almamellék

4. Almáskeresztúr

5. Alsószentmárton

6. Aranyosgadány

7. Áta

8. Babarcszőlős

9. Bakóca

10. Bakonya

11. Baksa

12. Bánfa

13. Baranyahídvég

14. Baranyajenő

15. Baranyaszentgyörgy

16. Basal

17. Besence

18. Bicsérd

19. Bisse

20. Boda

21. Bodolyabér

22. Bogádmindszent

23. Bogdása

24. Boldogasszonyfa

25. Bosta

26. Botykapeterd

27. Bükkösd

28. Bürüs

29. Cún

30. Csányoszró

31. Csarnóta

32. Csebény

33. Cserdi

34. Csertő;

35. Csonkamindszent

36. Dencsháza

37. Dinnyeberki

38. Diósviszló

39. Drávacsehi

40. Drávacsepely

41. Drávafok

42. Drávaiványi

43. Drávakeresztúr

44. Drávapalkonya

45. Drávapiski

46. Drávaszabolcs

47. Drávaszerdahely

48. Drávasztára

49. Endrőc

50. Felsőegerszeg

51. Felsőszentmárton

52. Garé

53. Gerde

54. Gerényes

55. Gilvánfa

56. Gordisa

57. Gödre

58. Görcsöny

59. Gyöngyfa

60. Gyöngyösmellék

61. Harkány

62. Hegyszentmárton

63. Helesfa

64. Hetvehely

65. Hirics

66. Hobol

67. Horváthertelend

68. Husztót

69. Ibafa

70. Ipacsfa

71. Kacsóta

72. Kákics

73. Katádfa

74. Kémes

75. Kemse

76. Kétújfalu

77. Királyegyháza

78. Kisasszonyfa

79. Kisbeszterce

80. Kisdér

81. Kisdobsza

82. Kishajmás

83. Kistamási

84. Kistótfalu

85. Kisvaszar

86. Kisszentmárton

87. Kórós

88. Kovácshida

89. Kovácsszénája

90. Kővágótöttös

91. Liget

92. Lúzsok

93. Magyarhertelend

94. Magyarlukafa

95. Magyarmecske

96. Magyarszék

97. Magyartelek

98. Márfa

99. Markóc

100. Marócsa

101. Matty

102. Mecsekpölöske

103. Merenye

104. Meződ

105. Mindszentgodisa

106. Molvány

107. Mozsgó

108. Nagycsány

109. Nagydobsza

110. Nagypeterd

111. Nagyváty

112. Nemeske

113. Nyugotszenterzsébet

114. Ócsárd

115. Okorág

116. Okorvölgy

117. Oroszló

118. Ózdfalu

119. Palé

120. Páprád

121. Patapoklosi

122. Pécsbagota

123. Pellérd

124. Pettend

125. Piskó

126. Rádfalva

127. Regenye

128. Rózsafa

129. Sámod

130. Sásd

131. Sellye

132. Siklós

133. Siklósbodony

134. Somogyapáti

135. Somogyhárságy

136. Somogyhatvan

137. Somogyviszló

138. Sósvertike

139. Sumony

140. Szabadszentkirály

141. Szágy

142. Szalánta

143. Szaporca

144. Szava

145. Szentdénes

146. Szentegát

147. Szentkatalin

148. Szentlászló

149. Szentlőrinc

150. Szigetvár

151. Szilvás

152. Szőke

153. Szörény

154. Szulimán

155. Tarrós

156. Tékes

157. Teklafalu

158. Tengeri

159. Tésenfa

160. Téseny

161. Tornás

162. Tótszentgyörgy

163. Túrony

164. Vajszló

165. Várad

166. Varga

167. Vásárosbéc

168. Vásárosdombó

169. Vázsnok

170. Vejti

171. Velény

172. Zádor

173. Zaláta

174. Zók

Bács-Kiskun vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 01. OEVK

Székhelye: Kecskemét

Területe:

1. Felsőlajos

2. Fülöpháza

3. *  Kecskemét választókerülethez tartozó területének határvonala: Lajosmizse felől az 5. számú főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól az 5202 jelű Ladánybenei út és az 5. számú főútvonal körforgalmi csomópontjáig, a csomóponttól a 0220/182 és 0219/1 helyrajzi számú külterületi utak középvonala a 0244/2 helyrajzi számú külterületi útig, északi irányban a 0244/2, majd keleti irányban a 0253 helyrajzi számú külterületi utak középvonala a Vacsi közi útig, a Vacsi közi út középvonala a Mikszáth Kálmán körútig, a Mikszáth Kálmán körút középvonala és folytatásában az izraelita temető északnyugati határvonala az 5. számú főútig, az 5. számú főút középvonala a Mátyás téren keresztül a Jókai utcáig, a Jókai utca középvonala a Hornyik János körútig, a Hornyik János körút középvonala és folytatásában a Széchenyi téren keresztül a Gáspár András körút középvonala a Petőfi Sándor utcáig, a Petőfi Sándor utca középvonala a Kőhíd utcáig, a Kőhíd utca és folytatásában a Nyíri út középvonala a III. Béla körútig, a III. Béla körút és folytatásában a Csalánosi út középvonala az 52-es útig, az 52-es út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

4. Kerekegyháza

5. Kunadacs

6. Kunbaracs

7. Kunpeszér

8. Kunszentmiklós

9. Ladánybene

10. Lajosmizse

11. Szabadszállás

12. Szalkszentmárton

13. Tass

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 02. OEVK

Székhelye: Kecskemét

Területe:

1. Ballószög

2. Helvécia

3. *  Kecskemét választókerülethez tartozó területének határvonala: Lajosmizse felől az 5. számú főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól az 5202 jelű Ladánybenei út és az 5. számú főútvonal körforgalmi csomópontjáig, a csomóponttól a 0220/182 és 0219/1 helyrajzi számú külterületi utak középvonala a 0244/2 helyrajzi számú külterületi útig, északi irányban a 0244/2, majd keleti irányban a 0253 helyrajzi számú külterületi utak középvonala a Vacsi közi útig, a Vacsi közi út középvonala a Mikszáth Kálmán körútig, a Mikszáth Kálmán körút középvonala és folytatásában az izraelita temető északnyugati határvonala az 5. számú főútig, az 5. számú főút középvonala a Mátyás téren keresztül a Jókai utcáig, a Jókai utca középvonala a Hornyik János körútig, a Hornyik János körút középvonala és folytatásában a Széchenyi téren keresztül a Gáspár András körút középvonala a Petőfi Sándor utcáig, a Petőfi Sándor utca középvonala a Kőhíd utcáig, a Kőhíd utca és folytatásában a Nyíri út középvonala a III. Béla körútig, a III. Béla körút és folytatásában a Csalánosi út középvonala az 52-es útig, az 52-es út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.

4. Szentkirály

5. Tiszakécske

6. Városföld

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 03. OEVK

Székhelye: Kalocsa

Területe:

1. Akasztó

2. Apostag

3. Bátya

4. Csengőd

5. Drágszél

6. Dunaegyháza

7. Dunapataj

8. Dunaszentbenedek

9. Dunatetétlen

10. Dunavecse

11. Foktő

12. Géderlak

13. Harta

14. Homokmégy

15. Kalocsa

16. Kaskantyú

17. Kiskőrös

18. Miske

19. Ordas

20. Öregcsertő

21. Páhi

22. Solt

23. Soltszentimre

24. Soltvadkert

25. Szakmár

26. Tabdi

27. Újsolt

28. Újtelek

29. Uszód

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 04. OEVK

Székhelye: Kiskunfélegyháza

Területe:

1. Ágasegyháza

2. Bócsa

3. Bugac

4. Bugacpusztaháza

5. Csólyospálos

6. Fülöpjakab

7. Fülöpszállás

8. Gátér

9. Izsák

10. Jakabszállás

11. Jászszentlászló

12. Kiskunfélegyháza

13. Kiskunmajsa

14. Kömpöc

15. Kunszállás

16. Lakitelek

17. Móricgát

18. Nyárlőrinc

19. Orgovány

20. Pálmonostora

21. Petőfiszállás

22. Szank

23. Tiszaalpár

24. Tiszaug

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 05. OEVK

Székhelye: Kiskunhalas

Területe:

1. Bácsalmás

2. Bácsszőlős

3. Balotaszállás

4. Borota

5. Császártöltés

6. Csikéria

7. Hajós

8. Harkakötöny

9. Imrehegy

10. Jánoshalma

11. Kecel

12. Kelebia

13. Kéleshalom

14. Kiskunhalas

15. Kisszállás

16. Kunbaja

17. Kunfehértó

18. Mélykút

19. Pirtó

20. Tataháza

21. Tázlár

22. Tompa

23. Zsana

06. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 06. OEVK

Székhelye: Baja

Területe:

1. Bácsbokod

2. Bácsborsód

3. Bácsszentgyörgy

4. Baja

5. Bátmonostor

6. Csátalja

7. Csávoly

8. Dávod

9. Dunafalva

10. Dusnok

11. Érsekcsanád

12. Érsekhalma

13. Fajsz

14. Felsőszentiván

15. Gara

16. Hercegszántó

17. Katymár

18. Madaras

19. Mátételke

20. Nagybaracska

21. Nemesnádudvar

22. Rém

23. Sükösd

24. Szeremle

25. Vaskút

Békés vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Békés 01. OEVK

Székhelye: Békéscsaba

Területe:

1. Békéscsaba

2. Csabaszabadi

3. Csorvás

4. Gerendás

5. Kétegyháza

6. Kétsoprony

7. Kondoros

8. Szabadkígyós

9. Telekgerendás

10. Újkígyós

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Békés 02. OEVK

Székhelye: Békés

Területe:

1. Békés

2. Békésszentandrás

3. Bucsa

4. Csabacsűd

5. Csárdaszállás

6. Dévaványa

7. Ecsegfalva

8. Gyomaendrőd

9. Hunya

10. Kamut

11. Kardos

12. Kertészsziget

13. Körösladány

14. Köröstarcsa

15. Mezőberény

16. Murony

17. Örménykút

18. Szarvas

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Békés 03. OEVK

Székhelye: Gyula

Területe:

1. Bélmegyer

2. Biharugra

3. Doboz

4. Elek

5. Füzesgyarmat

6. Geszt

7. Gyula

8. Körösnagyharsány

9. Körösújfalu

10. Kötegyán

11. Méhkerék

12. Mezőgyán

13. Okány

14. Sarkad

15. Sarkadkeresztúr

16. Szeghalom

17. Tarhos

18. Újszalonta

19. Vésztő

20. Zsadány

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Békés 04. OEVK

Székhelye: Orosháza

Területe:

1. Almáskamarás

2. Battonya

3. Békéssámson

4. Csanádapáca

5. Dombegyház

6. Dombiratos

7. Gádoros

8. Kardoskút

9. Kaszaper

10. Kevermes

11. Kisdombegyház

12. Kunágota

13. Lőkösháza

14. Magyarbánhegyes

15. Magyardombegyház

16. Medgyesegyháza

17. Medgyesbodzás

18. Mezőhegyes

19. Mezőkovácsháza

20. Nagybánhegyes

21. Nagykamarás

22. Nagyszénás

23. Orosháza

24. Pusztaföldvár

25. Pusztaottlaka

26. Tótkomlós

27. Végegyháza

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 01. OEVK

Székhelye: Miskolc

Területe:

1. Alsózsolca

2. Arnót

3. Felsőzsolca

4. *  Miskolc választókerülethez tartozó területének határvonala: A 26-os országút és folytatásában a Szentpéteri kapu középvonala a városhatáron való belépési ponttól az Arany János tér keleti oldalán haladva a Szeles utcáig, a Szeles utca középvonala a Szentpáli utcáig, a Szentpáli utca középvonala a Nagy Imre utcáig, a Nagy Imre utca középvonala a Kazinczy utcáig, a Kazinczy majd a Szemere utca középvonala az Arany János utcáig, az Arany János utca középvonala a Szinva patakig, a Szinva patak a Corvin utcáig, a Corvin utca középvonala a Görgey Artúr utcáig, a Görgey Artúr utca középvonala a Mindszent térig, a Mindszent tértől a Papszer utca középvonala a Mélyvölgy utcáig, a Mélyvölgy utca középvonala és folytatásában a Csáti sor középvonala a Petőfi sorig, a Petőfi sor középvonala a Horvát tetőig, a Horvát tető középvonala és folytatásában a Mendikás dűlő középvonala a Ruzsinszőlő utcáig, a Ruzsinszőlő utca középvonala a Csermőkei útig, a Csermőkei út középvonala a Miskolctapolcai útig, a Miskolctapolcai út középvonala a Benedekalja utcáig, a Benedekalja és folytatásában a Dr. Kalocsai Kálmán utca középvonala a dohány utcai drótkötélpályáig, a drótkötélpálya a fordulóig, a fordulótól a drótkötélpálya addigi nyomvonalának délnyugati irányú elméleti meghosszabbítása a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.

5. Sajókeresztúr

6. Szirmabesenyő

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 02. OEVK

Székhelye: Miskolc

Területe:

1. *  Miskolc választókerülethez tartozó területének határvonala: A 26-os országút és folytatásában a Szentpéteri kapu középvonala a városhatáron való belépési ponttól az Arany János tér keleti oldalán haladva a Szeles utcáig, a Szeles utca középvonala a Szentpáli utcáig, a Szentpáli utca középvonala a Nagy Imre utcáig, a Nagy Imre utca középvonala a Kazinczy utcáig, a Kazinczy majd a Szemere utca középvonala az Arany János utcáig, az Arany János utca középvonala a Szinva patakig, a Szinva patak a Corvin utcáig, a Corvin utca középvonala a Görgey Artúr utcáig, a Görgey Artúr utca középvonala a Mindszent térig, a Mindszent tértől a Papszer utca középvonala a Mélyvölgy utcáig, a Mélyvölgy utca középvonala és folytatásában a Csáti sor középvonala a Petőfi sorig, a Petőfi sor középvonala a Horvát tetőig, a Horvát tető középvonala és folytatásában a Mendikás dűlő középvonala a Ruzsinszőlő utcáig, a Ruzsinszőlő utca középvonala a Csermőkei útig, a Csermőkei út középvonala a Miskolctapolcai útig, a Miskolctapolcai út középvonala a Benedekalja utcáig, a Benedekalja és folytatásában a Dr. Kalocsai Kálmán utca középvonala a dohány utcai drótkötélpályáig, a drótkötélpálya a fordulóig, a fordulótól a drótkötélpálya addigi nyomvonalának délnyugati irányú elméleti meghosszabbítása a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

2. Parasznya

3. Radostyán

4. Sajóbábony

5. Sajólászlófalva

6. Varbó

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 03. OEVK

Székhelye: Ózd

Területe:

1. Aggtelek

2. Alsószuha

3. Alsótelekes

4. Arló

5. Bánréve

6. Becskeháza

7. Bódvalenke

8. Bódvarákó

9. Bódvaszilas

10. Borsodbóta

11. Borsodnádasd

12. Borsodszentgyörgy

13. Bükkmogyorósd

14. Csernely

15. Csokvaomány

16. Domaháza

17. Dövény

18. Dubicsány

19. Égerszög

20. Farkaslyuk

21. Felsőkelecsény

22. Felsőnyárád

23. Felsőtelekes

24. Gömörszőlős

25. Hangony

26. Hét

27. Hidvégardó

28. Imola

29. Jákfalva

30. Járdánháza

31. Jósvafő

32. Kánó

33. Kelemér

34. Királd

35. Kissikátor

36. Komjáti

37. Kurityán

38. Lénárddaróc

39. Martonyi

40. Nekézseny

41. Ormosbánya

42. Ózd

43. Perkupa

44. Putnok

45. Ragály

46. Rudabánya

47. Sajógalgóc

48. Sajókaza

49. Sajómercse

50. Sajónémeti

51. Sajópüspöki

52. Sajóvelezd

53. Sáta

54. Serényfalva

55. Szalonna

56. Szendrő

57. Szin

58. Szinpetri

59. Szögliget

60. Szőlősardó

61. Szuhafő

62. Szuhogy

63. Teresztenye

64. Tornakápolna

65. Tornanádaska

66. Tornaszentandrás

67. Trizs

68. Uppony

69. Varbóc

70. Zádorfalva

71. Zubogy

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 04. OEVK

Székhelye: Kazincbarcika * 

Területe:

1. Abaújlak

2. Abaújszolnok

3. Abod

4. Alacska

5. Alsógagy

6. Alsóvadász

7. Baktakék

8. Balajt

9. Bánhorváti

10. Berente

11. Beret

12. Boldva

13. Borsodszirák

14. Büttös

15. Csenyéte

16. Csobád

17. Damak

18. Debréte

19. Dédestapolcsány

20. Detek

21. Edelény

22. Fáj

23. Fancsal

24. Felsőgagy

25. Felsővadász

26. Forró

27. Gadna

28. Gagyapáti

29. Gagybátor

30. Gagyvendégi

31. Galvács

32. Hangács

33. Hegymeg

34. Hernádszentandrás

35. Homrogd

36. Ináncs

37. Irota

38. Izsófalva

39. Kány

40. Kazincbarcika

41. Kázsmárk

42. Keresztéte

43. Kiskinizs

44. Kondó

45. Krasznokvajda

46. Kupa

47. Ládbesenyő

48. Lak

49. Léh

50. Litka

51. Mályinka

52. Meszes

53. Monaj

54. Múcsony

55. Nagybarca

56. Nyésta

57. Nyomár

58. Pamlény

59. Perecse

60. Rakaca

61. Rakacaszend

62. Rásonysápberencs

63. Rudolftelep

64. Sajóecseg

65. Sajóivánka

66. Sajókápolna

67. Sajópálfala

68. Sajósenye

69. Sajószentpéter

70. Sajóvámos

71. Selyeb

72. Szakácsi

73. Szászfa

74. Szendrőlád

75. Szuhakálló

76. Tardona

77. Tomor

78. Tornabarakony

79. Tornaszentjakab

80. Vadna

81. Viszló

82. Ziliz

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 05. OEVK

Székhelye: Sátoraljaújhely

Területe:

1. Abaújalpár

2. Abaújkér

3. Abaújszántó

4. Abaújvár

5. Alsóberecki

6. Alsóregmec

7. Arka

8. Baskó

9. Bodroghalom

10. Bodrogolaszi

11. Boldogkőújfalu

12. Boldogkőváralja

13. Bózsva

14. Cigánd

15. Dámóc

16. Encs

17. Erdőbénye

18. Erdőhorváti

19. Felsőberecki

20. Felsődobsza

21. Felsőregmec

22. Filkeháza

23. Fony

24. Fulókércs

25. Füzér

26. Füzérkajata

27. Füzérkomlós

28. Füzérradvány

29. Garadna

30. Gibárt

31. Golop

32. Gönc

33. Göncruszka

34. Györgytarló

35. Háromhuta

36. Hejce

37. Hercegkút

38. Hernádbűd

39. Hernádcéce

40. Hernádpetri

41. Hernádszurdok

42. Hernádvécse

43. Hidasnémeti

44. Hollóháza

45. Karcsa

46. Karos

47. Kéked

48. Kenézlő

49. Kishuta

50. Kisrozvágy

51. Komlóska

52. Korlát

53. Kovácsvágás

54. Lácacséke

55. Makkoshotyka

56. Méra

57. Mikóháza

58. Mogyoróska

59. Nagyhuta

60. Nagyrozvágy

61. Novajidrány

62. Nyíri

63. Olaszliszka

64. Pácin

65. Pálháza

66. Pányok

67. Pere

68. Pusztafalu

69. Pusztaradvány

70. Rátka

71. Regéc

72. Révleányvár

73. Ricse

74. Sárazsadány

75. Sárospatak

76. Sátoraljaújhely

77. Semjén

78. Sima

79. Szalaszend

80. Szegi

81. Szegilong

82. Szemere

83. Tállya

84. Telkibánya

85. Tiszacsermely

86. Tiszakarád

87. Tolcsva

88. Tornyosnémeti

89. Vágáshuta

90. Vajdácska

91. Vámosújfalu

92. Vilmány

93. Vilyvitány

94. Viss

95. Vizsoly

96. Zalkod

97. Zemplénagárd

98. Zsujta

06. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 06. OEVK

Székhelye: Tiszaújváros

Területe:

1. Alsódobsza

2. Aszaló

3. Bekecs

4. Bodrogkeresztúr

5. Bodrogkisfalud

6. Bőcs

7. Csobaj

8. Gesztely

9. Girincs

10. Halmaj

11. Hernádkak

12. Hernádkércs

13. Hernádnémeti

14. Kesznyéten

15. Kiscsécs

16. Legyesbénye

17. Mád

18. Megyaszó

19. Mezőzombor

20. Monok

21. Nagykinizs

22. Onga

23. Oszlár

24. Prügy

25. Sajóörös

26. Sajószöged

27. Sóstófalva

28. Szentistvánbaksa

29. Szerencs

30. Szikszó

31. Taktabáj

32. Taktaharkány

33. Taktakenéz

34. Taktaszada

35. Tarcal

36. Tiszaladány

37. Tiszalúc

38. Tiszapalkonya

39. Tiszatardos

40. Tiszaújváros

41. Tokaj

42. Újcsanálos

07. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 07. OEVK

Székhelye: Mezőkövesd

Területe:

1. Ároktő

2. Berzék

3. Bogács

4. Borsodgeszt

5. Borsodivánka

6. Bükkábrány

7. Bükkaranyos

8. Bükkszentkereszt

9. Bükkzsérc

10. Cserépfalu

11. Cserépváralja

12. Csincse

13. Egerlövő

14. Emőd

15. Gelej

16. Harsány

17. Hejőbába

18. Hejőkeresztúr

19. Hejőkürt

20. Hejőpapi

21. Hejőszalonta

22. Igrici

23. Kács

24. Kisgyőr

25. Kistokaj

26. Köröm

27. Mályi

28. Mezőcsát

29. Mezőkeresztes

30. Mezőkövesd

31. Mezőnagymihály

32. Mezőnyárád

33. Muhi

34. Nagycsécs

35. Négyes

36. Nemesbikk

37. Nyékládháza

38. Ónod

39. Répáshuta

40. Sajóhidvég

41. Sajólád

42. Sajópetri

43. Sály

44. Szakáld

45. Szentistván

46. Szomolya

47. Tard

48. Tibolddaróc

49. Tiszabábolna

50. Tiszadorogma

51. Tiszakeszi

52. Tiszatarján

53. Tiszavalk

54. Vatta

Csongrád-Csanád vármegye * 

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Csongrád-Csanád 01. OEVK

Székhelye: Szeged

Területe:

1. Deszk

2. Ferencszállás

3. Klárafalva

4. Kübekháza

5. *  Szeged választókerülethez tartozó területének határvonala: A Sándorfalvi út középvonala a városhatáron belépési ponttól az algyői vasútvonalig, a vasútvonal az Izabella hídig, az Izabella híd középvonala a Kossuth Lajos sugárútig, a Kossuth Lajos sugárút középvonala a Széchenyi téren keresztül egyenes vonalban a Vörösmarty utcáig, a Vörösmarty utca középvonala a Stefániáig, a Stefánia középvonala a Belvárosi hídig, a Belvárosi híd középvonala a híd közepéig, a Tisza középvonala folyásiránnyal szemben a Maros tiszai torkolatáig, a Maros középvonala a városhatárig, a városhatár vonala déli irányban a Kamara-töltésig, a Kamara-töltés az újszeged-makói vasútvonalig, a vasútvonal déli irányban az Újszentiváni útig, az Újszentiváni út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.

6. Tiszasziget

7. Újszentiván

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Csongrád-Csanád 02. OEVK

Székhelye: Szeged

Területe:

1. Ásotthalom

2. Bordány

3. Domaszék

4. Forráskút

5. Mórahalom

6. Öttömös

7. Pusztamérges

8. Röszke

9. Ruzsa

10. *  Szeged választókerülethez tartozó területének határvonala: A Sándorfalvi út középvonala a városhatáron belépési ponttól az algyői vasútvonalig, a vasútvonal az Izabella hídig, az Izabella híd középvonala a Kossuth Lajos sugárútig, a Kossuth Lajos sugárút középvonala a Széchenyi téren keresztül egyenes vonalban a Vörösmarty utcáig, a Vörösmarty utca középvonala a Stefániáig, a Stefánia középvonala a Belvárosi hídig, a Belvárosi híd középvonala a híd közepéig, a Tisza középvonala folyásiránnyal szemben a Maros tiszai torkolatáig, a Maros középvonala a városhatárig, a városhatár vonala déli irányban a Kamara-töltésig, a Kamara-töltés az újszeged-makói vasútvonalig, a vasútvonal déli irányban az Újszentiváni útig, az Újszentiváni út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

11. Üllés

12. Zákányszék

13. Zsombó

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Csongrád-Csanád 03. OEVK

Székhelye: Szentes

Területe:

1. Árpádhalom

2. Baks

3. Balástya

4. Csanytelek

5. Csengele

6. Csongrád

7. Derekegyház

8. Dóc

9. Eperjes

10. Fábiánsebestyén

11. Felgyő

12. Kistelek

13. Mindszent

14. Nagymágocs

15. Nagytőke

16. Ópusztaszer

17. Pusztaszer

18. Sándorfalva

19. Szatymaz

20. Szegvár

21. Szentes

22. Tömörkény

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Csongrád-Csanád 04. OEVK

Székhelye: Hódmezővásárhely

Területe:

1. Algyő

2. Ambrózfalva

3. Apátfalva

4. Csanádalberti

5. Csanádpalota

6. Földeák

7. Hódmezővásárhely

8. Királyhegyes

9. Kiszombor

10. Kövegy

11. Magyarcsanád

12. Makó

13. Maroslele

14. Mártély

15. Nagyér

16. Nagylak

17. Óföldeák

18. Pitvaros

19. Székkutas

Fejér vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 01. OEVK

Székhelye: Székesfehérvár

Területe: * 

Székesfehérvár választókerülethez tartozó területének határvonala: A 81-es országút középvonala a városhatáron való belépési ponttól a Szent Flórián körút és Móri út kereszteződéséig, a kereszteződéstől előbb a 7-es, majd a körforgalomtól 7–8-as út közös szakaszának középvonala a Mór felé vezető vasútvonalig, a vasútvonal a székesfehérvári vasútállomás felé a Balatoni útig, a Balatoni út középvonala a Horvát István utcáig, a Horvát István utca középvonala a Széchenyi utcáig, a Széchenyi utca középvonala a vasútvonalig, a vasútvonal a börgönd–sárbogárd elágazásig, az elágazástól a Seregélyes felé haladó vasútvonal a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 02. OEVK

Székhelye: Székesfehérvár

Területe:

1. Bakonycsernye

2. Bakonykúti

3. Balinka

4. Bodajk

5. Csákberény

6. Csókakő

7. Csór

8. Fehérvárcsurgó

9. Füle

10. Iszkaszentgyörgy

11. Isztimér

12. Jenő

13. Kincsesbánya

14. Kőszárhegy

15. Magyaralmás

16. Moha

17. Mór

18. Nádasdladány

19. Nagyveleg

20. Polgárdi

21. Pusztavám

22. Sárkeresztes

23. Sárkeszi

24. Sárszentmihály

25. Söréd

26. Szabadbattyán

27. *  Székesfehérvár választókerülethez tartozó területének határvonala: A 81-es országút középvonala a városhatáron való belépési ponttól a Szent Flórián körút és Móri út kereszteződéséig, a kereszteződéstől előbb a 7-es, majd a körforgalomtól 7–8-as út közös szakaszának középvonala a Mór felé vezető vasútvonalig, a vasútvonal a székesfehérvári vasútállomás felé a Balatoni útig, a Balatoni út középvonala a Horvát István utcáig, a Horvát István utca középvonala a Széchenyi utcáig, a Széchenyi utca középvonala a vasútvonalig, a vasútvonal a börgönd–sárbogárd elágazásig, az elágazástól a Seregélyes felé haladó vasútvonal a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

28. Úrhida

29. Zámoly

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 03. OEVK

Székhelye: Bicske

Területe:

1. Alcsútdoboz

2. Baracska

3. Beloiannisz

4. Besnyő

5. Bicske

6. Bodmér

7. Csabdi

8. Csákvár

9. Etyek

10. Felcsút

11. Gánt

12. Gárdony

13. Gyúró

14. Kajászó

15. Kápolnásnyék

16. Lovasberény

17. Mány

18. Martonvásár

19. Nadap

20. Óbarok

21. Pákozd

22. Pátka

23. Pázmánd

24. Ráckeresztúr

25. Sukoró

26. Szár

27. Tabajd

28. Tordas

29. Újbarok

30. Vál

31. Velence

32. Vereb

33. Vértesacsa

34. Vértesboglár

35. Zichyújfalu

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 04. OEVK

Székhelye: Dunaújváros

Területe:

1. Adony

2. Dunaújváros

3. Ercsi

4. Iváncsa

5. Kulcs

6. Nagyvenyim

7. Perkáta

8. Pusztaszabolcs

9. Rácalmás

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 05. OEVK

Székhelye: Sárbogárd

Területe:

1. Aba

2. Alap

3. Alsószentiván

4. Baracs

5. Cece

6. Csősz

7. Daruszentmiklós

8. Dég

9. Előszállás

10. Enying

11. Hantos

12. Igar

13. Káloz

14. Kisapostag

15. Kisláng

16. Lajoskomárom

17. Lepsény

18. Mátyásdomb

19. Mezőfalva

20. Mezőkomárom

21. Mezőszentgyörgy

22. Mezőszilas

23. Nagykarácsony

24. Nagylók

25. Sárbogárd

26. Sáregres

27. Sárkeresztúr

28. Sárosd

29. Sárszentágota

30. Seregélyes

31. Soponya

32. Szabadegyháza

33. Szabadhídvég

34. Tác

35. Vajta

Győr-Moson-Sopron vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 01. OEVK

Székhelye: Győr

Területe:

1. *  Győr választókerülethez tartozó területének határvonala: Hegyeshalom felől az M1-es autópálya középvonala a városhatáron való belépési ponttól a 83-as útig, a 83-as út középvonala a 821. sz. főútig, a 821. sz. főút középvonala a Lajta utcáig, a Lajta utca középvonala az Ikva utcáig, az Ikva utca középvonala a Mónus Illés utcáig, a Mónus Illés utca és folytatásában a Magyar utca középvonala, majd a Földes Gábor utca középvonala az Ifjúság körútig, az Ifjúság körút középvonala a Szigethy Attila útig, a Szigethy Attila út középvonala a Fehérvári útig, a Fehérvári út középvonala az Erfurti útig, az Erfurti út középvonala a Szőnyi Márton utcáig, a Szőnyi Márton utca középvonala a Zöld utcáig, a Zöld utca középvonala a Somogyi Imre utcáig, a Somogyi Imre utca középvonala a József Attila utcáig, a József Attila utca középvonala a Fehérvári útig, a Fehérvári út és folytatásában a Külső Fehérvári út középvonala a 81-es számú útig, a 81-es számú út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.

2. Kisbajcs

3. Nagybajcs

4. Vének

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 02. OEVK

Székhelye: Győr

Területe:

1. Bakonygyirót

2. Bakonypéterd

3. Bakonyszentlászló

4. Bőny

5. Écs

6. Felpéc

7. Fenyőfő

8. Gyömöre

9. Gönyű

10. *  Győr választókerülethez tartozó területének határvonala: Hegyeshalom felől az M1-es autópálya középvonala a városhatáron való belépési ponttól a 83-as útig, a 83-as út középvonala a 821. sz. főútig, a 821. sz. főút középvonala a Lajta utcáig, a Lajta utca középvonala az Ikva utcáig, az Ikva utca középvonala a Mónus Illés utcáig, a Mónus Illés utca és folytatásában a Magyar utca középvonala, majd a Földes Gábor utca középvonala az Ifjúság körútig, az Ifjúság körút középvonala a Szigethy Attila útig, a Szigethy Attila út középvonala a Fehérvári útig, a Fehérvári út középvonala az Erfurti útig, az Erfurti út középvonala a Szőnyi Márton utcáig, a Szőnyi Márton utca középvonala a Zöld utcáig, a Zöld utca középvonala a Somogyi Imre utcáig, a Somogyi Imre utca középvonala a József Attila utcáig, a József Attila utca középvonala a Fehérvári útig, a Fehérvári út és folytatásában a Külső Fehérvári út középvonala a 81-es számú útig, a 81-es számú út középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

11. Győrasszonyfa

12. Győrság

13. Győrújbarát

14. Kajárpéc

15. Lázi

16. Mezőörs

17. Nagyszentjános

18. Nyalka

19. Nyúl

20. Pannonhalma

21. Pázmándfalu

22. Pér

23. Ravazd

24. Rétalap

25. Románd

26. Sikátor

27. Sokorópátka

28. Táp

29. Tápszentmiklós

30. Tarjánpuszta

31. Tényő

32. Töltéstava

33. Szerecseny

34. Veszprémvarsány

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 03. OEVK

Székhelye: Csorna

Területe:

1. Acsalag

2. Agyagosszergény

3. Árpás

4. Babót

5. Bágyogszovát

6. Barbacs

7. Beled

8. Bezi

9. Bodonhely

10. Bogyoszló

11. Bősárkány

12. Cirák

13. Csáfordjánosfa

14. Csapod

15. Csér

16. Csikvánd

17. Csorna

18. Dénesfa

19. Dör

20. Edve

21. Egyed

22. Enese

23. Farád

24. Fehértó

25. Fertőendréd

26. Gyarmat

27. Gyóró

28. Győrsövényház

29. Győrszemere

30. Himod

31. Hövej

32. Ikrény

33. Iván

34. Jobaháza

35. Kapuvár

36. Kisbabot

37. Kisfalud

38. Koroncó

39. Kóny

40. Maglóca

41. Magyarkeresztúr

42. Markotabödöge

43. Mérges

44. Mihályi

45. Mórichida

46. Osli

47. Páli

48. Pásztori

49. Potyond

50. Pusztacsalád

51. Rábacsanak

52. Rábacsécsény

53. Rábakecöl

54. Rábapatona

55. Rábapordány

56. Rábasebes

57. Rábaszentandrás

58. Rábaszentmihály

59. Rábaszentmiklós

60. Rábatamási

61. Répceszemere

62. Sobor

63. Sopronnémeti

64. Szany

65. Szárföld

66. Szil

67. Szilsárkány

68. Tárnokréti

69. Tét

70. Vadosfa

71. Vág

72. Vásárosfalu

73. Veszkény

74. Vitnyéd

75. Zsebeháza

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 04. OEVK

Székhelye: Sopron

Területe:

1. Ágfalva

2. Ebergőc

3. Egyházasfalu

4. Fertőboz

5. Fertőd

6. Fertőhomok

7. Fertőrákos

8. Fertőszentmiklós

9. Fertőszéplak

10. Gyalóka

11. Harka

12. Hegykő

13. Hidegség

14. Kópháza

15. Lövő

16. Nagycenk

17. Nagylózs

18. Nemeskér

19. Pereszteg

20. Petőháza

21. Pinnye

22. Répcevis

23. Röjtökmuzsaj

24. Sarród

25. Sopron

26. Sopronhorpács

27. Sopronkövesd

28. Szakony

29. Und

30. Újkér

31. Völcsej

32. Zsira

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 05. OEVK

Székhelye: Mosonmagyaróvár

Területe:

1. Abda

2. Ásványráró

3. Bezenye

4. Börcs

5. Cakóháza

6. Darnózseli

7. Dunakiliti

8. Dunaremete

9. Dunaszeg

10. Dunaszentpál

11. Dunasziget

12. Feketeerdő

13. Győrladamér

14. Győrújfalu

15. Győrzámoly

16. Halászi

17. Hédervár

18. Hegyeshalom

19. Jánossomorja

20. Károlyháza

21. Kimle

22. Kisbodak

23. Kunsziget

24. Lébény

25. Levél

26. Lipót

27. Máriakálnok

28. Mecsér

29. Mosonmagyaróvár

30. Mosonszentmiklós

31. Mosonszolnok

32. Mosonudvar

33. Öttevény

34. Püski

35. Rábcakapi

36. Rajka

37. Újrónafő

38. Vámosszabadi

39. Várbalog

Hajdú-Bihar vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 01. OEVK

Székhelye: Debrecen

Területe: * 

Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Nyíregyháza felől a 4-es főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól és folytatásában a Kassai út (minden házszám) az Árpád térig, az Árpád tér (26-os házszámtól a házszámozás végéig), a Csapó utca páros oldala, a Piac utca (2-től 14-es házszámig) és a Kossuth tér (minden házszám), a Hatvan utca páratlan oldala, a Segner János tér (minden házszám), a Kishegyesi út páratlan oldala a Tócó csatornáig, a Tócó csatorna déli irányban a 4-es főútig, a 4-es főút középvonala a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 02. OEVK

Székhelye: Debrecen

Területe: * 

Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Budapest felől a 4-es főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól a Tócó csatornáig, a Tócó csatorna északi irányban a Kishegyesi útig, a Kishegyesi út páros oldala a Segner János térig, a Segner János tér (házszám nélkül), a Hatvan utca páros oldala, a Piac utca (1-től a 11-es házszámig), a Csapó utca páratlan oldala, a Rakovszky Dániel utca (1-től a 25-ös házszámig) az Ótemető utcáig, az Ótemető utca páratlan oldala a vasútvonalig, a vasútvonal dél felé a Faraktár utcáig, a Faraktár utca páratlan oldala a vasútvonaltól a Komáromi Csipkés György térig, a Komáromi Csipkés György tér déli oldala a Vámospércsi útig, a Vámospércsi út páratlan oldala a Panoráma útig, a Panoráma út északi irányban a 4908-as jelű útig, a 4908-as jelű út északkeleti irányban a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 03. OEVK

Székhelye: Debrecen

Területe:

1. Álmosd

2. Bagamér

3. Bocskaikert

4. *  Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Nyíregyháza felől a 4-es főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól és folytatásában a Kassai út (házszám nélkül) az Árpád térig, az Árpád tér (1-től 25-ös házszámig), a Rakovszky Dániel utca páros oldala az Ótemető utcáig, az Ótemető utca páros oldala a vasútvonalig, a vasútvonal dél felé a Faraktár utcáig, a Faraktár utca páros oldala a vasútvonaltól a Komáromi Csipkés György térig, a Komáromi Csipkés György tér északi oldala a Vámospércsi útig, a Vámospércsi út páros oldala a Panoráma útig, a Panoráma út északi irányban a 4908-as jelű útig, a 4908-as jelű út északkeleti irányban a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.

5. Fülöp

6. Hajdúhadház

7. Hajdúsámson

8. Kokad

9. Létavértes

10. Nyírábrány

11. Nyíracsád

12. Nyíradony

13. Nyírmártonfalva

14. Téglás

15. Újléta

16. Vámospércs

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 04. OEVK

Székhelye: Berettyóújfalu

Területe:

1. Ártánd

2. Bakonszeg

3. Bedő

4. Berekböszörmény

5. Berettyóújfalu

6. Bihardancsháza

7. Biharkeresztes

8. Biharnagybajom

9. Bihartorda

10. Bojt

11. Csökmő

12. Darvas

13. Derecske

14. Esztár

15. Furta

16. Gáborján

17. Hajdúbagos

18. Hencida

19. Hosszúpályi

20. Kismarja

21. Komádi

22. Konyár

23. Körösszakál

24. Körösszegapáti

25. Magyarhomorog

26. Mezőpeterd

27. Mikepércs

28. Mezősas

29. Monostorpályi

30. Nagykereki

31. Nagyrábé

32. Pocsaj

33. Sáp

34. Sáránd

35. Szentpéterszeg

36. Tépe

37. Told

38. Újiráz

39. Váncsod

40. Vekerd

41. Zsáka

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 05. OEVK

Székhelye: Hajdúszoboszló

Területe:

1. Báránd

2. Ebes

3. Egyek

4. Földes

5. Hajdúszoboszló

6. Hajdúszovát

7. Hortobágy

8. Kaba

9. Nádudvar

10. Nagyhegyes

11. Püspökladány

12. Sárrétudvari

13. Szerep

14. Tetétlen

15. Tiszacsege

06. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 06. OEVK

Székhelye: Hajdúböszörmény

Területe:

1. Balmazújváros

2. Folyás

3. Görbeháza

4. Hajdúböszörmény

5. Hajdúdorog

6. Hajdúnánás

7. Polgár

8. Tiszagyulaháza

9. Újszentmargita

10. Újtikos

Heves vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Heves 01. OEVK

Székhelye: Eger

Területe:

1. Andornaktálya

2. Átány

3. Besenyőtelek

4. Demjén

5. Dormánd

6. Eger

7. Egerbakta

8. Egerfarmos

9. Egerszalók

10. Egerszólát

11. Felsőtárkány

12. Füzesabony

13. Kerecsend

14. Kömlő

15. Maklár

16. Mezőszemere

17. Mezőtárkány

18. Nagytálya

19. Noszvaj

20. Novaj

21. Ostoros

22. Poroszló

23. Sarud

24. Szarvaskő

25. Szihalom

26. Tiszanána

27. Újlőrincfalva

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Heves 02. OEVK

Székhelye: Gyöngyös

Területe:

1. Abasár

2. Aldebrő

3. Balaton

4. Bátor

5. Bekölce

6. Bélapátfalva

7. Bodony

8. Bükkszék

9. Bükkszenterzsébet

10. Bükkszentmárton

11. Detk

12. Domoszló

13. Egerbocs

14. Egercsehi

15. Erdőkövesd

16. Fedémes

17. Feldebrő

18. Gyöngyös

19. Gyöngyösoroszi

20. Gyöngyöspata

21. Gyöngyössolymos

22. Gyöngyöstarján

23. Halmajugra

24. Hevesaranyos

25. Istenmezeje

26. Ivád

27. Kál

28. Kápolna

29. Kisfüzes

30. Kisnána

31. Kompolt

32. Markaz

33. Mátraballa

34. Mátraderecske

35. Mátraszentimre

36. Mikófalva

37. Mónosbél

38. Nagyvisnyó

39. Pálosvörösmart

40. Parád

41. Parádsasvár

42. Pétervására

43. Recsk

44. Sirok

45. Szajla

46. Szentdomonkos

47. Szilvásvárad

48. Szúcs

49. Tarnalelesz

50. Tarnaszentmária

51. Terpes

52. Tófalu

53. Váraszó

54. Vécs

55. Verpelét

56. Visonta

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Heves 03. OEVK

Székhelye: Hatvan

Területe:

1. Adács

2. Apc

3. Atkár

4. Boconád

5. Boldog

6. Csány

7. Ecséd

8. Erdőtelek

9. Erk

10. Gyöngyöshalász

11. Hatvan

12. Heréd

13. Heves

14. Hevesvezekény

15. Hort

16. Karácsond

17. Kerekharaszt

18. Kisköre

19. Lőrinci

20. Ludas

21. Nagyfüged

22. Nagykökényes

23. Nagyréde

24. Nagyút

25. Pély

26. Petőfibánya

27. Rózsaszentmárton

28. Szűcsi

29. Tarnabod

30. Tarnaméra

31. Tarnaörs

32. Tarnaszentmiklós

33. Tarnazsadány

34. Tenk

35. Vámosgyörk

36. Visznek

37. Zagyvaszántó

38. Zaránk

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 01. OEVK

Székhelye: Szolnok

Területe:

1. Besenyszög

2. Csataszög

3. Hunyadfalva

4. Kőtelek

5. Nagykörű

6. Rákóczifalva

7. Rákócziújfalu

8. Szászberek

9. Szolnok

10. Tiszajenő

11. Tiszavárkony

12. Tószeg

13. Vezseny

14. Zagyvarékas

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK

Székhelye: Jászberény

Területe:

1. Alattyán

2. Jánoshida

3. Jászágó

4. Jászalsószentgyörgy

5. Jászapáti

6. Jászárokszállás

7. Jászberény

8. Jászboldogháza

9. Jászdózsa

10. Jászfelsőszentgyörgy

11. Jászfényszaru

12. Jászivány

13. Jászjákóhalma

14. Jászkisér

15. Jászladány

16. Jászszentandrás

17. Jásztelek

18. Pusztamonostor

19. Tiszasüly

20. Újszász

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 03. OEVK

Székhelye: Karcag

Területe:

1. Abádszalók

2. Berekfürdő

3. Fegyvernek

4. Karcag

5. Kenderes

6. Kisújszállás

7. Kunhegyes

8. Kunmadaras

9. Nagyiván

10. Tiszabő

11. Tiszabura

12. Tiszaderzs

13. Tiszafüred

14. Tiszagyenda

15. Tiszaigar

16. Tiszaörs

17. Tiszaroff

18. Tiszaszentimre

19. Tiszaszőlős

20. Tomajmonostora

21. Túrkeve

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 04. OEVK

Székhelye: Törökszentmiklós

Területe:

1. Cibakháza

2. Csépa

3. Cserkeszőlő

4. Kengyel

5. Kétpó

6. Kuncsorba

7. Kunszentmárton

8. Martfű

9. Mesterszállás

10. Mezőhék

11. Mezőtúr

12. Nagyrév

13. Öcsöd

14. Örményes

15. Szajol

16. Szelevény

17. Tiszaföldvár

18. Tiszainoka

19. Tiszakürt

20. Tiszapüspöki

21. Tiszasas

22. Tiszatenyő

23. Törökszentmiklós

Komárom-Esztergom vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 01. OEVK

Székhelye: Tatabánya

1. Területe:

2. Baj

3. Szárliget

4. Tata

5. Tatabánya

6. Vértesszőlős

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 02. OEVK

Székhelye: Esztergom

Területe:

1. Annavölgy

2. Bajna

3. Bajót

4. Csolnok

5. Dág

6. Dorog

7. Dömös

8. Epöl

9. Esztergom

10. Gyermely

11. Héreg

12. Kesztölc

13. Lábatlan

14. Leányvár

15. Máriahalom

16. Mogyorósbánya

17. Nagysáp

18. Nyergesújfalu

19. Piliscsév

20. Pilismarót

21. Sárisáp

22. Süttő

23. Szomor

24. Tardos

25. Tarján

26. Tát

27. Tokod

28. Tokodaltáró

29. Úny

30. Vértestolna

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 03. OEVK

Székhelye: Komárom

Területe:

1. Ács

2. Ácsteszér

3. Aka

4. Almásfüzitő

5. Ászár

6. Bábolna

7. Bakonybánk

8. Bakonysárkány

9. Bakonyszombathely

10. Bana

11. Bársonyos

12. Bokod

13. Császár

14. Csatka

15. Csém

16. Csép

17. Dad

18. Dunaalmás

19. Dunaszentmiklós

20. Ete

21. Kecskéd

22. Kerékteleki

23. Kisbér

24. Kisigmánd

25. Kocs

26. Komárom

27. Kömlőd

28. Környe

29. Mocsa

30. Nagyigmánd

31. Naszály

32. Neszmély

33. Oroszlány

34. Réde

35. Súr

36. Szákszend

37. Szomód

38. Tárkány

39. Várgesztes

40. Vérteskethely

41. Vértessomló

Nógrád vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Nógrád 01. OEVK

Székhelye: Salgótarján

Területe:

1. Alsótold

2. Bárna

3. Bátonyterenye

4. Bokor

5. Buják

6. Cered

7. Csécse

8. Cserhátszentiván

9. Dorogháza

10. Ecseg

11. Egyházasdengeleg

12. Felsőtold

13. Garáb

14. Héhalom

15. Hollókő

16. Jobbágyi

17. Kazár

18. Kisbágyon

19. Kisbárkány

20. Kishartyán

21. Kozárd

22. Kutasó

23. Lucfalva

24. Márkháza

25. Mátramindszent

26. Mátranovák

27. Mátraszele

28. Mátraszőlős

29. Mátraterenye

30. Mátraverebély

31. Nagybárkány

32. Nagykeresztúr

33. Nemti

34. Palotás

35. Pásztó

36. Rákóczibánya

37. Salgótarján

38. Sámsonháza

39. Somoskőújfalu

40. Sóshartyán

41. Szarvasgede

42. Szilaspogony

43. Szuha

44. Szurdokpüspöki

45. Tar

46. Vizslás

47. Zabar

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Nógrád 02. OEVK

Székhelye: Balassagyarmat

Területe:

1. Alsópetény

2. Balassagyarmat

3. Bánk

4. Becske

5. Bér

6. Bercel

7. Berkenye

8. Borsosberény

9. Cserháthaláp

10. Cserhátsurány

11. Csesztve

12. Csitár

13. Debercsény

14. Dejtár

15. Diósjenő

16. Drégelypalánk

17. Egyházasgerge

18. Endrefalva

19. Erdőkürt

20. Erdőtarcsa

21. Érsekvadkert

22. Etes

23. Felsőpetény

24. Galgaguta

25. Herencsény

26. Hont

27. Horpács

28. Hugyag

29. Iliny

30. Ipolyszög

31. Ipolytarnóc

32. Ipolyvece

33. Kálló

34. Karancsalja

35. Karancsberény

36. Karancskeszi

37. Karancslapujtő

38. Karancsság

39. Keszeg

40. Kétbodony

41. Kisecset

42. Legénd

43. Litke

44. Ludányhalászi

45. Magyargéc

46. Magyarnándor

47. Mihálygerge

48. Mohora

49. Nagylóc

50. Nagyoroszi

51. Nézsa

52. Nógrád

53. Nógrádkövesd

54. Nógrádmarcal

55. Nógrádmegyer

56. Nógrádsáp

57. Nógrádsipek

58. Nógrádszakál

59. Nőtincs

60. Őrhalom

61. Ősagárd

62. Patak

63. Patvarc

64. Piliny

65. Pusztaberki

66. Rétság

67. Rimóc

68. Romhány

69. Ságújfalu

70. Szalmatercs

71. Szanda

72. Szátok

73. Szécsénke

74. Szécsény

75. Szécsényfelfalu

76. Szendehely

77. Szente

78. Szirák

79. Szügy

80. Terény

81. Tereske

82. Tolmács

83. Vanyarc

84. Varsány

Pest vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 01. OEVK

Székhelye: Érd

Területe:

1. Diósd

2. Érd

3. Pusztazámor

4. Sóskút

5. Tárnok

6. Törökbálint

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 02. OEVK

Székhelye: Budakeszi * 

Területe:

1. Biatorbágy

2. Budajenő

3. Budakeszi

4. Budaörs

5. Herceghalom

6. Nagykovácsi

7. Páty

8. Perbál

9. Piliscsaba

10. Pilisjászfalu

11. Pilisszentiván

12. Remeteszőlős

13. Solymár

14. Telki

15. Tinnye

16. Tök

17. Zsámbék

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 03. OEVK

Székhelye: Szentendre

Területe:

1. Budakalász

2. Csobánka

3. Dunabogdány

4. Kisoroszi

5. Leányfalu

6. Pilisborosjenő

7. Pilisvörösvár

8. Pilisszántó

9. Pilisszentkereszt

10. Pilisszentlászló

11. Pócsmegyer

12. Pomáz

13. Szentendre

14. Szigetmonostor

15. Tahitótfalu

16. Üröm

17. Visegrád

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 04. OEVK

Székhelye: Vác

Területe:

1. Acsa

2. Bernecebaráti

3. Csörög

4. Csővár

5. Galgagyörk

6. Ipolydamásd

7. Ipolytölgyes

8. Kemence

9. Kismaros

10. Kisnémedi

11. Kosd

12. Kóspallag

13. Letkés

14. Márianosztra

15. Nagybörzsöny

16. Nagymaros

17. Őrbottyán

18. Penc

19. Perőcsény

20. Püspökhatvan

21. Püspökszilágy

22. Rád

23. Szob

24. Szokolya

25. Sződ

26. Sződliget

27. Tésa

28. Vác

29. Vácduka

30. Váchartyán

31. Vácrátót

32. Vámosmikola

33. Verőce

34. Zebegény

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 05. OEVK

Székhelye: Dunakeszi

Területe:

1. Csomád

2. Csömör

3. Dunakeszi

4. Erdőkertes

5. Fót

6. Göd

7. Veresegyház

06. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 06. OEVK

Székhelye: Gödöllő

Területe:

1. Aszód

2. Bag

3. Domony

4. Galgamácsa

5. Gödöllő

6. Hévízgyörk

7. Iklad

8. Isaszeg

9. Kartal

10. Kerepes

11. Kistarcsa

12. Mogyoród

13. Nagytarcsa

14. Szada

15. Vácegres

16. Váckisújfalu

17. Verseg

07. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 07. OEVK

Székhelye: Vecsés

Területe:

1. Ecser

2. Felsőpakony

3. Gyál

4. Gyömrő

5. Maglód

6. Pécel

7. Üllő

8. Vecsés

08. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 08. OEVK

Székhelye: Szigetszentmiklós

Területe:

1. Dunavarsány

2. Halásztelek

3. Majosháza

4. Százhalombatta

5. Szigetcsép

6. Szigethalom

7. Szigetszentmárton

8. Szigetszentmiklós

9. Szigetújfalu

10. Tököl

09. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 09. OEVK

Székhelye: Nagykáta

Területe:

1. Dány

2. Farmos

3. Galgahévíz

4. Kóka

5. Nagykáta

6. Sülysáp

7. Szentlőrinckáta

8. Szentmártonkáta

9. Tápióbicske

10. Tápiógyörgye

11. Tápióság

12. Tápiószecső

13. Tápiószele

14. Tápiószentmárton

15. Tápiószőlős

16. Tóalmás

17. Tura

18. Úri

19. Vácszentlászló

20. Valkó

21. Zsámbok

10. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 10. OEVK

Székhelye: Monor

Területe:

1. Albertirsa

2. Bénye

3. Ceglédbercel

4. Csévharaszt

5. Dánszentmiklós

6. Gomba

7. Hernád

8. Káva

9. Mende

10. Mikebuda

11. Monor

12. Monorierdő

13. Nyáregyháza

14. Örkény

15. Pánd

16. Péteri

17. Pilis

18. Pusztavacs

19. Táborfalva

20. Tatárszentgyörgy

21. Újhartyán

22. Újlengyel

23. Vasad

11. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 11. OEVK

Székhelye: Dabas

Területe:

1. Alsónémedi

2. Apaj

3. Áporka

4. Bugyi

5. Dabas

6. Délegyháza

7. Dömsöd

8. Dunaharaszti

9. Inárcs

10. Kakucs

11. Kiskunlacháza

12. Lórév

13. Makád

14. Ócsa

15. Ráckeve

16. Szigetbecse

17. Taksony

12. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 12. OEVK

Székhelye: Cegléd

Területe:

1. Abony

2. Cegléd

3. Csemő

4. Jászkarajenő

5. Kocsér

6. Kőröstetétlen

7. Nagykőrös

8. Nyársapát

9. Törtel

10. Újszilvás

Somogy vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Somogy 01. OEVK

Székhelye: Kaposvár

Területe:

1. Bőszénfa

2. Cserénfa

3. Csoma

4. Gálosfa

5. Hajmás

6. Juta

7. Kaposgyarmat

8. Kaposhomok

9. Kaposkeresztúr

10. Kaposmérő

11. Kaposújlak

12. Kaposszerdahely

13. Kaposvár

14. Kercseliget

15. Mosdós

16. Nagyberki

17. Patca

18. Sántos

19. Simonfa

20. Szabadi

21. Szenna

22. Szentbalázs

23. Szilvásszentmárton

24. Zselickisfalud

25. Zselickislak

26. Zselicszentpál

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Somogy 02. OEVK

Székhelye: Barcs

Területe:

1. Babócsa

2. Bakháza

3. Barcs

4. Bárdudvarnok

5. Bélavár

6. Beleg

7. Berzence

8. Bolhás

9. Bolhó

10. Csokonyavisonta

11. Csököly

12. Csurgó

13. Csurgónagymarton

14. Darány

15. Drávagárdony

16. Drávatamási

17. Gige

18. Görgeteg

19. Gyékényes

20. Háromfa

21. Hedrehely

22. Hencse

23. Heresznye

24. Homokszentgyörgy

25. Iharos

26. Iharosberény

27. Inke

28. Istvándi

29. Jákó

30. Kadarkút

31. Kálmáncsa

32. Kaposfő

33. Kastélyosdombó

34. Kaszó

35. Kisasszond

36. Kisbajom

37. Kiskorpád

38. Komlósd

39. Kőkút

40. Kutas

41. Lábod

42. Lad

43. Lakócsa

44. Mike

45. Nagyatád

46. Nagykorpád

47. Őrtilos

48. Ötvöskónyi

49. Patosfa

50. Péterhida

51. Pogányszentpéter

52. Porrog

53. Porrogszentkirály

54. Porrogszentpál

55. Potony

56. Rinyabesenyő

57. Rinyakovácsi

58. Rinyaszentkirály

59. Rinyaújlak

60. Rinyaújnép

61. Segesd

62. Somogyaracs

63. Somogybükkösd

64. Somogycsicsó

65. Somogyszob

66. Somogyudvarhely

67. Szabás

68. Szenta

69. Szentborbás

70. Szulok

71. Tarany

72. Tótújfalu

73. Vése

74. Visnye

75. Vízvár

76. Zákány

77. Zákányfalu

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Somogy 03. OEVK

Székhelye: Marcali

Területe:

1. Alsóbogát

2. Balatonberény

3. Balatonboglár

4. Balatonfenyves

5. Balatonkeresztúr

6. Balatonlelle

7. Balatonmáriafürdő

8. Balatonszentgyörgy

9. Balatonújlak

10. Bodrog

11. Böhönye

12. Buzsák

13. Csákány

14. Csombárd

15. Csömend

16. Edde

17. Fonyód

18. Főnyed

19. Gadány

20. Gamás

21. Gyugy

22. Hács

23. Hetes

24. Hollád

25. Hosszúvíz

26. Kelevíz

27. Kéthely

28. Kisberény

29. Látrány

30. Lengyeltóti

31. Libickozma

32. Magyaregres

33. Marcali

34. Mesztegnyő

35. Mezőcsokonya

36. Nagybajom

37. Nagyszakácsi

38. Nemesdéd

39. Nemeskisfalud

40. Nemesvid

41. Nikla

42. Ordacsehi

43. Osztopán

44. Öreglak

45. Pálmajor

46. Pamuk

47. Polány

48. Pusztakovácsi

49. Sávoly

50. Somogyaszaló

51. Somogyfajsz

52. Somogygeszti

53. Somogyjád

54. Somogysámson

55. Somogysárd

56. Somogysimonyi

57. Somogyszentpál

58. Somogytúr

59. Somogyvámos

60. Somogyvár

61. Somogyzsitfa

62. Szegerdő

63. Szenyér

64. Szőkedencs

65. Szőlősgyörök

66. Tapsony

67. Táska

68. Tikos

69. Újvárfalva

70. Varászló

71. Várda

72. Vörs

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Somogy 04. OEVK

Székhelye: Siófok

Területe:

1. Ádánd

2. Andocs

3. Bábonymegyer

4. Balatonendréd

5. Balatonföldvár

6. Balatonőszöd

7. Balatonszabadi

8. Balatonszárszó

9. Balatonszemes

9a. *  Balatonvilágos

10. Bálványos

11. Baté

12. Bedegkér

13. Bonnya

14. Büssü

15. Ecseny

16. Felsőmocsolád

17. Fiad

18. Fonó

19. Gadács

20. Gölle

21. Igal

22. Kánya

23. Kapoly

24. Kára

25. Karád

26. Kazsok

27. Kereki

28. Kisbárapáti

29. Kisgyalán

30. Kőröshegy

31. Kötcse

32. Lulla

33. Magyaratád

34. Mernye

35. Miklósi

36. Nágocs

37. Nagyberény

38. Nagycsepely

39. Nyim

40. Orci

41. Patalom

42. Pusztaszemes

43. Ráksi

44. Ságvár

45. Sérsekszőlős

46. Siófok

47. Siójut

48. Som

49. Somodor

50. Somogyacsa

51. Somogybabod

52. Somogydöröcske

53. Somogyegres

54. Somogymeggyes

55. Somogyszil

56. Szántód

57. Szentgáloskér

58. Szólád

59. Szorosad

60. Tab

61. Taszár

62. Teleki

63. Tengőd

64. Torvaj

65. Törökkoppány

66. Visz

67. Zala

68. Zamárdi

69. Zics

70. Zimány

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK

Székhelye: Nyíregyháza

Területe:

Nyíregyháza választókerülethez tartozó részének határa: A Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési pontjától a vasútvonal a Kótaji útig, a Kótaji út páratlan oldala a Stadion utcáig, a Vasvári Pál utca páratlan oldala az Északi körútig, az Északi körút (mindkét oldala) a Rákóczi útig, a Mező utca páratlan oldala a Bethlen Gábor utcáig, a Bethlen Gábor utca páros oldala a vasútvonalig, a Nagykálló felé haladó vasútvonal a városhatáron való kilépéséig, a városhatár az óramutató járásával ellenkező irányban a Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési pontjáig terjedő szakaszok által körbezárt terület.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. OEVK

Székhelye: Nyíregyháza

Területe:

1. Balsa

2. Buj

3. Gávavencsellő

4. Ibrány

5. Kálmánháza

6. Kótaj

7. Nagycserkesz

8. Nyíregyháza választókerülethez tartozó részének határa: A Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési pontjától a vasútvonal a Kótaji útig, a Kótaji út páros oldala a Stadion utcáig, a Vasvári Pál utca páros oldala az Északi körútig, az Északi körút (házszámok nélkül) a Rákóczi útig, a Mező utca páros oldala a Bethlen Gábor utcáig, a Bethlen Gábor utca páratlan oldala a vasútvonalig, a Nagykálló felé haladó vasútvonal a városhatáron való kilépéséig, a városhatár az óramutató járásával megegyező irányban a Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési pontjáig terjedő szakaszok által körbezárt terület.

9. Nyírtelek

10. Paszab

11. Rakamaz

12. Szabolcs

13. Szorgalmatos

14. Timár

15. Tiszabercel

16. Tiszadada

17. Tiszadob

18. Tiszaeszlár

19. Tiszalök

20. Tiszanagyfalu

21. Tiszavasvári

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 03. OEVK

Székhelye: Kisvárda

Területe:

1. Ajak

2. Anarcs

3. Berkesz

4. Beszterec

5. Demecser

6. Dombrád

7. Döge

8. Fényeslitke

9. Gégény

10. Gemzse

11. Gyulaháza

12. Jéke

13. Kék

14. Kékcse

15. Kemecse

16. Kisvárda

17. Komoró

18. Lövőpetri

19. Mezőladány

20. Nagyhalász

21. Napkor

22. Nyírbogdány

23. Nyíribrony

24. Nyírlövő

25. Nyírpazony

26. Nyírtass

27. Nyírtét

28. Nyírtura

29. Pap

30. Pátroha

31. Ramocsaháza

32. Rétközberencs

33. Sényő

34. Szabolcsbáka

35. Szabolcsveresmart

36. Székely

37. Tiszakanyár

38. Tiszarád

39. Tiszatelek

40. Tornyospálca

41. Újdombrád

42. Újkenéz

43. Vasmegyer

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. OEVK

Székhelye: Vásárosnamény

Területe:

1. Aranyosapáti

2. Barabás

3. Benk

4. Beregdaróc

5. Beregsurány

6. Botpalád

7. Cégénydányád

8. Csaholc

9. Csaroda

10. Császló

11. Csegöld

12. Darnó

13. Eperjeske

14. Fehérgyarmat

15. Fülesd

16. Gacsály

17. Garbolc

18. Gelénes

19. Gulács

20. Győröcske

21. Gyügye

22. Gyüre

23. Hermánszeg

24. Hetefejércse

25. Ilk

26. Jánd

27. Jánkmajtis

28. Kérsemjén

29. Kisar

30. Kishódos

31. Kisnamény

32. Kispalád

33. Kisvarsány

34. Kisszekeres

35. Kölcse

36. Kömörő

37. Lónya

38. Magosliget

39. Mánd

40. Mándok

41. Márokpapi

42. Mátyus

43. Méhtelek

44. Milota

45. Nábrád

46. Nagyar

47. Nagydobos

48. Nagyhódos

49. Nagyszekeres

50. Nagyvarsány

51. Nemesborzova

52. Olcsva

53. Olcsvaapáti

54. Panyola

55. Penyige

56. Rozsály

57. Sonkád

58. Szamoskér

59. Szamossályi

60. Szamosújlak

61. Szamosszeg

62. Szatmárcseke

63. Tákos

64. Tarpa

65. Tiszaadony

66. Tiszabecs

67. Tiszabezdéd

68. Tiszacsécse

69. Tiszakerecseny

70. Tiszakóród

71. Tiszamogyorós

72. Tiszaszalka

73. Tiszaszentmárton

74. Tiszavid

75. Tisztaberek

76. Tivadar

77. Tunyogmatolcs

78. Túristvándi

79. Túrricse

80. Tuzsér

81. Uszka

82. Vámosatya

83. Vámosoroszi

84. Vásárosnamény

85. Záhony

86. Zajta

87. Zsarolyán

88. Zsurk

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. OEVK

Székhelye: Mátészalka

Területe:

1. Apagy

2. Baktalórántháza

3. Besenyőd

4. Csenger

5. Csengersima

6. Csengerújfalu

7. Fülpösdaróc

8. Géberjén

9. Győrtelek

10. Hodász

11. Jármi

12. Kántorjánosi

13. Kocsord

14. Komlódtótfalu

15. Laskod

16. Levelek

17. Magy

18. Mátészalka

19. Nagyecsed

20. Nyírcsaholy

21. Nyírjákó

22. Nyírkarász

23. Nyírkércs

24. Nyírmada

25. Nyírmeggyes

26. Nyírparasznya

27. Ófehértó

28. Ópályi

29. Ökörítófulpös

30. Őr

31. Papos

32. Pátyod

33. Petneháza

34. Porcsalma

35. Pusztadobos

36. Rápolt

37. Rohod

38. Szamosangyalos

39. Szamosbecs

40. Szamostatárfalva

41. Tiborszállás

42. Tyukod

43. Ura

44. Vaja

06. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. OEVK

Székhelye: Nyírbátor

Területe:

1. Balkány

2. Bátorliget

3. Biri

4. Bököny

5. Encsencs

6. Érpatak

7. Fábiánháza

8. Geszteréd

9. Kállósemjén

10. Kisléta

11. Máriapócs

12. Mérk

13. Nagykálló

14. Nyírbátor

15. Nyírbéltek

16. Nyírbogát

17. Nyírcsászári

18. Nyírderzs

19. Nyírgelse

20. Nyírgyulaj

21. Nyírkáta

22. Nyírlugos

23. Nyírmihálydi

24. Nyírpilis

25. Nyírvasvári

26. Ömböly

27. Penészlek

28. Piricse

29. Pócspetri

30. Szakoly

31. Terem

32. Újfehértó

33. Vállaj

Tolna vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Tolna 01. OEVK

Székhelye: Szekszárd

Területe:

1. Alsónyék

2. Báta

3. Bátaszék

4. Bogyiszló

5. Decs

6. Fácánkert

7. Fadd

8. Medina

9. Őcsény

10. Pörböly

11. Sárpilis

12. Sióagárd

13. Szedres

14. Szekszárd

15. Tengelic

16. Tolna

17. Várdomb

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Tolna 02. OEVK

Székhelye: Dombóvár

Területe:

1. Alsónána

2. Aparhant

3. Attala

4. Bátaapáti

5. Bonyhád

6. Bonyhádvarasd

7. Cikó

8. Csibrák

9. Csikóstőttős

10. Dalmand

11. Diósberény

12. Dombóvár

13. Döbrököz

14. Dúzs

15. Értény

16. Felsőnána

17. Grábóc

18. Györe

19. Gyulaj

20. Harc

21. Hőgyész

22. Izmény

23. Jágónak

24. Kakasd

25. Kalaznó

26. Kapospula

27. Kaposszekcső

28. Kéty

29. Kisdorog

30. Kismányok

31. Kistormás

32. Kisvejke

33. Kocsola

34. Koppányszántó

35. Kölesd

36. Kurd

37. Lápafő

38. Lengyel

39. Mórágy

40. Mőcsény

41. Mucsfa

42. Mucsi

43. Murga

44. Nagykónyi

45. Nagymányok

46. Nagyvejke

47. Nak

48. Szakadát

49. Szakály

50. Szakcs

51. Szálka

52. Tevel

53. Újireg

54. Váralja

55. Várong

56. Varsád

57. Závod

58. Zomba

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Tolna 03. OEVK

Székhelye: Paks

Területe:

1. Belecska

2. Bikács

3. Bölcske

4. Dunaföldvár

5. Dunaszentgyörgy

6. Felsőnyék

7. Fürged

8. Gerjen

9. Gyönk

10. Györköny

11. Iregszemcse

12. Kajdacs

13. Keszőhidegkút

14. Kisszékely

15. Madocsa

16. Magyarkeszi

17. Miszla

18. Nagydorog

19. Nagyszékely

20. Nagyszokoly

21. Németkér

22. Ozora

23. Paks

24. Pálfa

25. Pári

26. Pincehely

27. Pusztahencse

28. Regöly

29. Sárszentlőrinc

30. Simontornya

31. Szárazd

32. Tamási

33. Tolnanémedi

34. Udvari

Vas vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Vas 01. OEVK

Székhelye: Szombathely

Területe:

1. Balogunyom

2. Bucsu

3. Dozmat

4. Felsőcsatár

5. Horvátlövő

6. Nárai

7. Narda

8. Pornóapáti

9. Sé

10. Szombathely

11. Torony

12. Vaskeresztes

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Vas 02. OEVK

Székhelye: Sárvár

Területe:

1. Acsád

2. Bozzai

3. Bozsok

4. Bő

5. Bögöt

6. Bük

7. Cák

8. Celldömölk

9. Chernelházadamonya

10. Csánig

11. Csénye

12. Csepreg

13. Csönge

14. Gencsapáti

15. Gór

16. Gyöngyösfalu

17. Hegyfalu

18. Horvátzsidány

19. Iklanberény

20. Jákfa

21. Kemenesmagasi

22. Kemenesmihályfa

23. Kemenessömjén

24. Kemenesszentmárton

25. Kenyeri

26. Kiszsidány

27. Kőszeg

28. Kőszegdoroszló

29. Kőszegpaty

30. Kőszegszerdahely

31. Lócs

32. Lukácsháza

33. Mersevát

34. Mesterháza

35. Mesteri

36. Meszlen

37. Nagygeresd

38. Nagysimonyi

39. Nemesbőd

40. Nemescsó

41. Nemesládony

42. Nick

43. Ólmod

44. Ostffyasszonyfa

45. Ölbő

46. Pápoc

47. Perenye

48. Peresznye

49. Porpác

50. Pósfa

51. Pusztacsó

52. Rábapaty

53. Répcelak

54. Répceszentgyörgy

55. Sajtoskál

56. Salköveskút

57. Sárvár

58. Simaság

59. Sitke

60. Söpte

61. Szeleste

62. Szergény

63. Tokorcs

64. Tompaládony

65. Tormásliget

66. Tömörd

67. Uraiújfalu

68. Vámoscsalád

69. Vasasszonyfa

70. Vasegerszeg

71. Vassurány

72. Vasszilvágy

73. Vát

74. Velem

75. Vép

76. Vönöck

77. Zsédeny

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Vas 03. OEVK

Székhelye: Körmend

Területe:

1. Alsószölnök

2. Alsóújlak

3. Andrásfa

4. Apátistvánfalva

5. Bajánsenye

6. Bejcgyertyános

7. Bérbaltavár

8. Boba

9. Borgáta

10. Bögöte

11. Csákánydoroszló

12. Csehi

13. Csehimindszent

14. Csempeszkopács

15. Csipkerek

16. Csörötnek

17. Daraboshegy

18. Döbörhegy

19. Döröske

20. Duka

21. Egervölgy

22. Egyházashetye

23. Egyházashollós

24. Egyházasrádóc

25. Felsőjánosfa

26. Felsőmarác

27. Felsőszölnök

28. Gasztony

29. Gérce

30. Gersekarát

31. Gyanógeregye

32. Győrvár

33. Halastó

34. Halogy

35. Harasztifalu

36. Hegyháthodász

37. Hegyhátsál

38. Hegyhátszentjakab

39. Hegyhátszentmárton

40. Hegyhátszentpéter

41. Hosszúpereszteg

42. Ikervár

43. Ispánk

44. Ivánc

45. Ják

46. Jánosháza

47. Káld

48. Kám

49. Karakó

50. Katafa

51. Keléd

52. Kemeneskápolna

53. Kemenespálfa

54. Kemestaródfa

55. Kenéz

56. Kercaszomor

57. Kerkáskápolna

58. Kétvölgy

59. Kisrákos

60. Kissomlyó

61. Kisunyom

62. Kondorfa

63. Köcsk

64. Körmend

65. Magyarlak

66. Magyarnádalja

67. Magyarszecsőd

68. Magyarszombatfa

69. Megyehíd

70. Meggyeskovácsi

71. Mikosszéplak

72. Molnaszecsőd

73. Nádasd

74. Nagykölked

75. Nagymizdó

76. Nagyrákos

77. Nagytilaj

78. Nemeskeresztúr

79. Nemeskocs

80. Nemeskolta

81. Nemesmedves

82. Nemesrempehollós

83. Nyőgér

84. Olaszfa

85. Orfalu

86. Oszkó

87. Őrimagyarósd

88. Őriszentpéter

89. Pácsony

90. Pankasz

91. Pecöl

92. Petőmihályfa

93. Pinkamindszent

94. Püspökmolnári

95. Rábagyarmat

96. Rábahidvég

97. Rábatöttös

98. Rádóckölked

99. Rátót

100. Rönök

101. Rum

102. Sárfimizdó

103. Sorkifalud

104. Sorkikápolna

105. Sorokpolány

106. Sótony

107. Szaknyér

108. Szakonyfalu

109. Szalafő

110. Szarvaskend

111. Szatta

112. Szemenye

113. Szentgotthárd

114. Szentpéterfa

115. Szőce

116. Tanakajd

117. Táplánszentkereszt

118. Telekes

119. Vasalja

120. Vásárosmiske

121. Vashosszúfalu

122. Vasvár

123. Vasszécseny

124. Vasszentmihály

125. Velemér

126. Viszák

127. Zsennye

Veszprém vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Veszprém 01. OEVK

Székhelye: Veszprém

Területe:

1. Bakonynána

2. Bánd

3. Csehbánya

4. Csetény

5. Dudar

6. Eplény

7. Hajmáskér

8. Hárskút

9. Herend

10. Jásd

11. Királyszentistván

12. Kislőd

13. Lókút

14. Márkó

15. Nemesvámos

16. Olaszfalu

17. Öskü

18. Sóly

19. Szápár

20. Szentgál

21. Tés

22. Úrkút

23. Városlőd

24. Veszprém

25. Vilonya

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Veszprém 02. OEVK

Székhelye: Balatonfüred

Területe:

1. Alsóörs

2. Aszófő

3. Balatonakali

4. Balatonakarattya

5. Balatonalmádi

6. Balatoncsicsó

7. Balatonfőkajár

8. Balatonfüred

9. Balatonfűzfő

10. Balatonhenye

11. Balatonkenese

12. Balatonszepezd

13. Balatonszőlős

14. Balatonudvari

15. Barnag

16. Berhida

17. Csajág

18. Csopak

19. Dörgicse

20. Felsőörs

21. Hidegkút

22. Köveskál

23. Küngös

24. Litér

25. Lovas

26. Mencshely

27. Monoszló

28. Óbudavár

29. Örvényes

30. Ősi

31. Paloznak

32. Papkeszi

33. Pécsely

34. Pétfürdő

35. Szentantalfa

36. Szentjakabfa

37. Szentkirályszabadja

38. Tagyon

39. Tihany

40. Tótvázsony

41. Várpalota

42. Vászoly

43. Veszprémfajsz

44. Vöröstó

45. Zánka

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Veszprém 03. OEVK

Székhelye: Tapolca

Területe:

1. Ábrahámhegy

2. Ajka

3. Badacsonytomaj

4. Badacsonytördemic

5. Balatonederics

6. Balatonrendes

7. Bazsi

8. Bodorfa

9. Csabrendek

10. Dabronc

11. Gógánfa

12. Gyepükaján

13. Gyulakeszi

14. Halimba

15. Hegyesd

16. Hegymagas

17. Hetyefő

18. Hosztót

19. Kapolcs

20. Káptalanfa

21. Káptalantóti

22. Kékkút

23. Kisapáti

24. Kővágóörs

25. Lesencefalu

26. Lesenceistvánd

27. Lesencetomaj

28. Megyer

29. Mindszentkálla

30. Monostorapáti

31. Nagyvázsony

32. Nemesgulács

33. Nemeshany

34. Nemesvita

35. Nyirád

36. Öcs

37. Pula

38. Pusztamiske

39. Raposka

40. Révfülöp

41. Rigács

42. Salföld

43. Sáska

44. Sümeg

45. Sümegprága

46. Szentbékkálla

47. Szentimrefalva

48. Szigliget

49. Szőc

50. Taliándörögd

51. Tapolca

52. Ukk

53. Uzsa

54. Veszprémgalsa

55. Vigántpetend

56. Zalaerdőd

57. Zalagyömörő

58. Zalahaláp

59. Zalameggyes

60. Zalaszegvár

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Veszprém 04. OEVK

Székhelye: Pápa

Területe:

1. Adásztevel

2. Adorjánháza

3. Apácatorna

4. Bakonybél

5. Bakonyjákó

6. Bakonykoppány

7. Bakonyoszlop

8. Bakonypölöske

9. Bakonyság

10. Bakonyszentiván

11. Bakonyszentkirály

12. Bakonyszücs

13. Bakonytamási

14. Béb

15. Békás

16. Borszörcsök

17. Borzavár

18. Csesznek

19. Csót

20. Csögle

21. Dabrony

22. Dáka

23. Devecser

24. Doba

25. Döbrönte

26. Egeralja

27. Egyházaskesző

28. Farkasgyepű

29. Ganna

30. Gecse

31. Gic

32. Homokbödöge

33. Iszkáz

34. Kamond

35. Karakószörcsök

36. Kemeneshőgyész

37. Kemenesszentpéter

38. Kerta

39. Kisberzseny

40. Kiscsősz

41. Kispirit

42. Kisszőlős

43. Kolontár

44. Kup

45. Külsővat

46. Lovászpatona

47. Magyargencs

48. Magyarpolány

49. Malomsok

50. Marcalgergelyi

51. Marcaltő

52. Mezőlak

53. Mihályháza

54. Nagyacsád

55. Nagyalásony

56. Nagydém

57. Nagyesztergár

58. Nagygyimót

59. Nagypirit

60. Nagytevel

61. Nemesgörzsöny

62. Nemesszalók

63. Németbánya

64. Nóráp

65. Noszlop

66. Nyárád

67. Oroszi

68. Pápa

69. Pápadereske

70. Pápakovácsi

71. Pápasalamon

72. Pápateszér

73. Pénzesgyőr

74. Porva

75. Somlójenő

76. Somlószőlős

77. Somlóvásárhely

78. Somlóvecse

79. Takácsi

80. Tüskevár

81. Ugod

82. Vanyola

83. Várkesző

84. Vaszar

85. Vid

86. Vinár

87. Zirc

Zala vármegye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Zala 01. OEVK

Székhelye: Zalaegerszeg

Területe:

1. Alsószenterzsébet

2. Babosdöbréte

3. Baglad

4. Bagod

5. Bak

6. Barlahida

7. Becsvölgye

8. Belsősárd

9. Bocfölde

10. Boncodfölde

11. Böde

12. Bödeháza

13. Csatár

14. Csesztreg

15. Csonkahegyhát

16. Csöde

17. Dobronhegy

18. Felsőszenterzsébet

19. Gáborjánháza

20. Gellénháza

21. Gombosszeg

22. Gosztola

23. Hagyárosbörönd

24. Hernyék

25. Hottó

26. Iborfia

27. Kálócfa

28. Kávás

29. Keménfa

30. Kerkabarabás

31. Kerkafalva

32. Kerkakutas

33. Kiskutas

34. Kispáli

35. Kozmadombja

36. Kustánszeg

37. Külsősárd

38. Lendvadedes

39. Lendvajakabfa

40. Lenti

41. Lickóvadamos

42. Magyarföld

43. Márokföld

44. Mikekarácsonyfa

45. Milejszeg

46. Nagykutas

47. Nagylengyel

48. Nagypáli

49. Nemesnép

50. Németfalu

51. Nova

52. Ormándlak

53. Ozmánbük

54. Pálfiszeg

55. Petrikeresztúr

56. Pórszombat

57. Pusztaapáti

58. Ramocsa

59. Rédics

60. Resznek

61. Salomvár

62. Sárhida

63. Szentgyörgyvölgy

64. Szijártóháza

65. Szilvágy

66. Teskánd

67. Vaspör

68. Zalabaksa

69. Zalaboldogfa

70. Zalacséb

71. Zalaegerszeg

72. Zalaháshágy

73. Zalalövő

74. Zalaszentgyörgy

75. Zalaszombatfa

76. Zalatárnok

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Zala 02. OEVK

Székhely: Keszthely

Területe:

1. Alibánfa

2. Almásháza

3. Alsónemesapáti

4. Alsópáhok

5. Alsórajk

6. Baktüttös

7. Balatongyörök

8. Balatonmagyaród

9. Batyk

10. Bezeréd

11. Bókaháza

12. Búcsúszentlászló

13. Cserszegtomaj

14. Dióskál

15. Döbröce

16. Dötk

17. Egeraracsa

18. Egervár

19. Esztergályhorváti

20. Felsőpáhok

21. Felsőrajk

22. Garabonc

23. Gelse

24. Gétye

25. Gősfa

26. Gyenesdiás

27. Gyűrűs

28. Hahót

29. Hévíz

30. Kallósd

31. Karmacs

32. Kehidakustány

33. Kemendollár

34. Kerecseny

35. Keszthely

36. Kilimán

37. Kisbucsa

38. Kisgörbő

39. Kisvásárhely

40. Lakhegy

41. Ligetfalva

42. Mihályfa

43. Misefa

44. Nagygörbő

45. Nagykapornak

46. Nagyrada

47. Nemesapáti

48. Nemesbük

49. Nemeshetés

50. Nemesrádó

51. Nemessándorháza

52. Nemesszentandrás

53. Óhíd

54. Orbányosfa

55. Orosztony

56. Pacsa

57. Padár

58. Pakod

59. Pethőhenye

60. Pókaszepetk

61. Pölöske

62. Pölöskefő

63. Pötréte

64. Rezi

65. Sármellék

66. Sénye

67. Söjtör

68. Sümegcsehi

69. Szalapa

70. Szentgyörgyvár

71. Szentpéterúr

72. Tekenye

73. Tilaj

74. Türje

75. Vállus

76. Várvölgy

77. Vasboldogasszony

78. Vindornyafok

79. Vindornyalak

80. Vindornyaszőlős

81. Vonyarcvashegy

82. Vöckönd

83. Zalaapáti

84. Zalabér

85. Zalacsány

86. Zalaigrice

87. Zalaistvánd

88. Zalakaros

89. Zalaköveskút

90. Zalamerenye

91. Zalaszabar

92. Zalaszántó

93. Zalaszentgrót

94. Zalaszentiván

95. Zalaszentlászló

96. Zalaszentlőrinc

97. Zalaszentmárton

98. Zalaszentmihály

99. Zalavár

100. Zalavég

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Zala 03. OEVK

Székhelye: Nagykanizsa

Területe:

1. Bánokszentgyörgy

2. Bázakerettye

3. Becsehely

4. Belezna

5. Bocska

6. Borsfa

7. Börzönce

8. Bucsuta

9. Csapi

10. Csertalakos

11. Csömödér

12. Csörnyeföld

13. Dobri

14. Eszteregnye

15. Fityeház

16. Fűzvölgy

17. Galambok

18. Gelsesziget

19. Gutorfölde

20. Homokkomárom

21. Hosszúvölgy

22. Iklódbördőce

23. Kacorlak

24. Kányavár

25. Kerkaszentkirály

26. Kerkateskánd

27. Kiscsehi

28. Kisrécse

29. Kistolmács

30. Kissziget

31. Lasztonya

32. Letenye

33. Lispeszentadorján

34. Liszó

35. Lovászi

36. Magyarszentmiklós

37. Magyarszerdahely

38. Maróc

39. Miháld

40. Molnári

41. Murakeresztúr

42. Murarátka

43. Muraszemenye

44. Nagybakónak

45. Nagykanizsa

46. Nagyrécse

47. Nemespátró

48. Oltárc

49. Ortaháza

50. Páka

51. Pat

52. Petrivente

53. Pördefölde

54. Pusztaederics

55. Pusztamagyaród

56. Pusztaszentlászló

57. Rigyác

58. Sand

59. Semjénháza

60. Sormás

61. Surd

62. Szécsisziget

63. Szentkozmadombja

64. Szentliszló

65. Szentmargitfalva

66. Szentpéterfölde

67. Szepetnek

68. Tófej

69. Tormafölde

70. Tornyiszentmiklós

71. Tótszentmárton

72. Tótszerdahely

73. Újudvar

74. Valkonya

75. Várfölde

76. Zajk

77. Zalakomár

78. Zalasárszeg

79. Zalaszentbalázs

80. Zalaszentjakab

81. Zalaújlak

82. Zebecke