A jogszabály mai napon ( 2020.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Orosz Föderáció és az Európai Közösség között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek);

azzal az óhajjal, hogy megteremtsék a szükséges feltételeket az Orosz Föderáció és az Európai Közösség között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) végrehajtásához;

a Megállapodás 20. cikke alapján;

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Az illetékes hatóságok

(1) A Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságok:

- a magyar Fél részéről:

központi illetékes hatóságok:

Országos Rendőr-főkapitányság,

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal;

illetékes hatóság:

a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma;

- az orosz Fél részéről:

központi illetékes hatóság:

Szövetségi Migrációs Szolgálat;

illetékes hatóságok:

az Orosz Föderáció Külügyminisztériuma,

az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata.

(2) A Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok bármilyen változásáról.

(3) A Megállapodás és e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a központi illetékes hatóságok közvetlenül együttműködnek egymással.

(4) E Jegyzőkönyv alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok a Jegyzőkönyv hatálybalépését követő harminc (30) naptári napon belül írásban közvetlenül értesítik egymást elérhetőségeikről (cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím).

(5) A központi illetékes hatóságok haladéktalanul írásban értesítik egymást az elérhetőségek bármilyen változásról.

2. cikk

A visszafogadási kérelem benyújtása és az arra adott válasz

(1) A visszafogadási kérelmet a Megállapodás 7. cikkével összhangban a megkereső Fél központi illetékes hatóságának kell benyújtania a megkeresett Fél központi illetékes hatóságához postai úton vagy futár által a Megállapodás 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

(2) A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Fél központi illetékes hatósága küldi meg a megkereső Fél központi illetékes hatóságának postai úton vagy futár által, illetve ezen felül egyéb, szövegtovábbításhoz felhasználható technikai eszköz igénybevételével a Megállapodás 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

(3) A Megállapodás 6. cikk (3) bekezdése értelmében a gyorsított eljárás során a visszafogadási kérelmet a megkereső Fél illetékes hatósága nyújtja be a megkeresett Fél illetékes hatóságának feltéve, hogy az érintett személyt az illegális határátlépést követő 24 órán belül fogták el és nem hagyta el a megkereső Fél államának határ menti térségét.

(4) A gyorsított eljárás során benyújtott visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Fél illetékes hatósága szövegtovábbításhoz felhasználható technikai eszközök igénybevételével küldi meg a megkereső Fél illetékes hatóságának.

3. cikk

Egyéb dokumentumok

(1) Ha a megkereső Fél a Megállapodás 2-5. mellékleteiben fel nem sorolt dokumentumot is fontosnak tartja a visszafogadásra váró személy állampolgárságának megállapításához, illetve a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy visszafogadását megalapozó tények bizonyításához, a dokumentumot a visszafogadási kérelemmel együtt megküldheti a megkeresett Félnek.

(2) A megkeresett Félnek jogában áll eldönteni, hogy e cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat figyelembe veszi-e a visszafogadási kérelem elbírálása során. E cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok elutasítását indokolni kell.

4. cikk

A meghallgatásokra vonatkozó eljárás

(1) Ha a megkereső Fél illetékes hatósága a Megállapodás 2. és 3. mellékleteiben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja felmutatni, a visszafogadási kérelem „D” pontjában jelzett kérelmére a megkeresett Fél meghallgatja a visszafogadásra váró személyt annak megállapítására, hogy az rendelkezik-e a megkeresett Fél államának állampolgárságával.

(2) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatást elsősorban a megkeresett Fél központi illetékes hatóságának képviselője hajtja végre a megkeresett Félnek a megkereső Fél államának területén lévő diplomáciai vagy konzuli képviseletén.

(3) E cikk (2) bekezdésében megjelölt központi illetékes hatóság képviselőjének hiányában az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatást a megkeresett Félnek a megkereső Fél államának területén lévő diplomáciai vagy konzuli képviselete hajtja végre.

(4) A megkeresett Fél központi illetékes hatósága a meghallgatás eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb a meghallgatásra irányuló kérést tartalmazó visszafogadási kérelem kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül írásban tájékoztatja a megkereső Fél központi illetékes hatóságát. A visszafogadási kérelemre vonatkozó válaszadás határideje a megkeresett Fél központi illetékes hatósága által a meghallgatás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésétől számít.

(5) A meghallgatás helyszínéről és időpontjáról a Felek illetékes hatóságai minden esetben külön állapodnak meg.

(6) Ha a meghallgatás eredményeképpen nem bizonyítható, hogy a személy a megkeresett Fél állampolgára, akkor a megkeresett Fél a visszafogadási kérelmet érdemi elbírálás nélkül visszaküldi a megkereső Fél központi illetékes hatóságának.

5. cikk

Az átszállítási kérelem benyújtása és az arra adott válasz

(1) A megkereső Fél központi illetékes hatóságának az átszállítási kérelmet a tervezett átszállítás előtt legkésőbb tizenöt (15) munkanappal kell benyújtania postai úton vagy futár útján a megkeresett Fél központi illetékes hatóságához.

(2) Az átszállítási kérelemre adott választ a megkeresett Fél központi illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követően legkésőbb tíz (10) munkanapon belül küldi meg a megkereső Fél központi illetékes hatóságához postai úton, illetve ezen felül, szükség esetén, szövegtovábbításhoz felhasználható technikai eszközök igénybevételével.

(3) Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkereső Fél szükségesnek tartja a megkeresett Fél hatóságainak közreműködését, ezt jelzi a Megállapodás 6. melléklete szerinti átszállítási kérelem formanyomtatványon. A megkeresett Fél az átszállítási kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról, hogy tudja-e biztosítani a kért közreműködést.

6. cikk

Határátkelőhelyek, valamint a visszafogadási és átszállítási eljárás

(1) A visszafogadásra és átszállításra szolgáló határátkelőhelyek a Felek területén:

- a magyar Fél részéről:

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;

- az orosz Fél részéről:

az Orosz Föderáció területén lévő összes nemzetközi repülőtér.

(2) A Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) bekezdésben felsorolt határátkelőhelyek bármilyen változásáról.

(3) A központi illetékes hatóságok eseti alapon egyéb határátkelőhelyek használatáról is megállapodhatnak.

(4) A Felek illetékes hatóságai minden egyes esetben külön állapodnak meg az átvétel időpontjáról, a belépés helyéről és a visszafogadásra váró személy átadásának módjáról, továbbá az átszállítás módjáról és körülményeiről.

7. cikk

A visszafogadásra vagy átszállításra váró személyek hatósági kísérete

(1) Abban az esetben, ha a személyek átadásához hatósági kíséretre van szükség, a megkereső Fél központi illetékes hatóságának a Megállapodás 1. melléklete szerinti visszafogadási kérelem „D” pontjában vagy a Megállapodás 6. melléklete szerinti átszállítási kérelem „D” pontjában fel kell tüntetni a kísérő személyek vezeték- és keresztnevét, rendfokozatát, funkcióját, beosztását, útlevél típusát, számát és annak kiállítási dátumát, valamint a hivatalos utasításuk tartalmát.

(2) Abban az esetben, ha e cikk (1) bekezdésében felsorolt kísérők adataiban bármilyen változás történik, úgy azt a megkereső Fél illetékes központi hatósága írásban haladéktalanul jelzi a megkeresett Fél központi illetékes hatósága felé.

(3) A kíséret tagjainak a megkeresett Fél jogszabályait a megkeresett Fél területén minden körülmények között be kell tartaniuk.

(4) A kísérők feladatukat polgári ruházatban látják el, rendelkezniük kell érvényes úti okmánnyal, valamint azokkal a dokumentumokkal, amelyek kétséget kizáróan bizonyítják, hogy visszafogadási vagy átszállítási eljárásról van szó.

(5) A kísérő feladatát fegyvertelenül látja el, és nem alkalmazhat olyan eszközöket sem, amelyek nem engedélyezettek a megkeresett Fél államának területén.

(6) A kísérőnek a megkeresett Fél államának területén tartózkodásával kapcsolatban az illetékes hatóságok valamennyi kérdésben együttműködnek egymással. Ebben az esetben a megkeresett Fél illetékes hatósága segítséget nyújt és gondoskodik a kísérők védelméről, amennyiben az szükséges.

8. cikk

Költségek

A visszafogadással és átszállítással kapcsolatban a megkeresett Félnél felmerült költségeket a Megállapodás 16. cikke alapján a megkereső Fél viseli, továbbá a költségeket a megkereső Fél illetékes hatósága a költségeket bizonyító okmányok megküldésének ellenében a számla kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül euróban megtéríti.

9. cikk

Nyelvhasználat

(1) A Felek a Végrehajtási Jegyzőkönyv alkalmazása céljából a Megállapodás III. és IV. pontja szerinti dokumentumokat a következőképpen készítik el:

- a magyar Fél - magyar nyelven, mellékletként orosz vagy angol nyelvű fordítással;

- az orosz Fél - orosz nyelven, mellékletként magyar vagy angol nyelvű fordítással.

(2) A Végrehajtási Jegyzőkönyv alkalmazásával kapcsolatban az illetékes hatóságok közötti konzultáció nyelve az angol, feltéve, hogy a Felek eseti alapon másról nem állapodnak meg.

10. cikk

Módosítások

A felek kölcsönös megállapodás útján a Végrehajtási Jegyzőkönyvet módosíthatják. A módosításokat a Felek diplomáciai úton kezdeményezhetik.

11. cikk

A viták rendezése

A Végrehajtási Jegyzőkönyv értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat a Felek szakértői konzultációk vagy diplomáciai tárgyalások útján rendezik.

12. cikk

Hatálybalépés és megszűnés

(1) A Felek e Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismeréséhez szükséges belső jogi eljárásaik lefolytatásáról kölcsönösen írásban értesítik egymást.

(2) E Jegyzőkönyv a Megállapodás 20. cikk (2) bekezdése szerinti azon értesítést követő tizedik (10.) napon lép hatályba, amelyet a visszafogadási vegyes bizottság e Jegyzőkönyvről és a Felek a Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismeréséhez szükséges belső jogi eljárásainak lefolytatásáról küld.

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv a Megállapodás megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

Készült Szentpéterváron, 2011. május 19. napján, két eredeti példányban, magyar, orosz és angol nyelven; mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Végrehajtási Jegyzőkönyv eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya
részéről
Az Orosz Föderáció Kormánya
részéről

IMPLEMENTING PROTOCOL
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Russian Federation on the implementation of the Agreement between the Russian Federation and the European Community on readmission of 25 May 2006

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Parties),

wishing to establish the necessary conditions for the implementation of the Agreement between the Russian Federation and the European Community on readmission of 25 May 2006 (hereinafter referred to as the Agreement),

in accordance with Article 20 of the Agreement,

have agreed as follows:

Article 1

Competent authorities

1. The competent authorities responsible for the implementation of the Agreement are:

- for the Hungarian Party:

central competent authorities:

National Police Headquarters,

Office of Immigration and Nationality;

competent authority:

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary;

- for the Russian Party:

central competent authority:

Federal Migration Service;

competent authorities:

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,

Federal Security Service of the Russian Federation.

2. The Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of any changes in the competent authorities referred to in paragraph 1 of this Article.

3. For the implementation of the provisions of the Agreement and of this Implementing Protocol the central competent authorities shall directly co-operate with each other.

4. For the implementation of this Implementing Protocol the central competent authorities shall notify each other directly in written form of their contact data (address, phone and fax numbers, e-mail address) within thirty (30) calendar days from the date of the entry into force of this Implementing Protocol.

5. The central competent authorities shall notify each other immediately in written form of any changes in the contact data.

Article 2

Submission of the readmission application and reply thereto

1. A readmission application, compiled pursuant to Article 7 of the Agreement, shall be submitted by the central competent authority of the requesting Party to the central competent authority of the requested Party by mail or courier within the time limits foreseen in Article 11 (1) of the Agreement.

2. A reply to the readmission application shall be sent by the central competent authority of the requested Party to the central competent authority of the requesting Party by mail or courier, and additionally, by technical means of text transmission within the time limits foreseen in Article 11 (2) of the Agreement.

3. In accordance with Article 6 (3) of the Agreement, the readmission application under the accelerated procedure is submitted by the competent authority of the requesting Party to the competent authority of the requested Party provided that the person was apprehended within twenty four (24) hours after he/she had illegally crossed the border and not left the border region of the State of the requesting Party.

4. The reply to the readmission application under the accelerated procedure shall be sent to the competent authority of the requesting Party by the competent authority of the requested Party by technical means of text transmission.

Article 3

Other documents

1. If the requesting Party considers that other documents not listed in Annexes 2 to 5 to the Agreement may be essential for establishing the nationality of the person to be readmitted or for establishing proof of grounds for readmission of the third country nationals or stateless persons, then such documents may be attached to the readmission application submitted to the requested Party.

2. The requested Party has the right to decide whether the documents referred to in paragraph 1 of this Article may be taken into consideration in processing the readmission application. Reasons shall be given for the refusal of the documents referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 4

The procedure for interviews

1. If the requesting Party is unable to present any of the documents listed in Annexes 2 to 3 to the Agreement, upon its request indicated in paragraph „D” of the readmission application, the requested Party shall interview the person to be readmitted in order to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Party.

2. The primary duty for interview implementation is laid on the representatives of the central competent authority at the diplomatic mission or consular post of the State of the requested Party in the State of the requesting Party.

3. In the absence of representatives of the central competent authority referred to in paragraph 2 of this Article the interview shall be carried out by the officials of the diplomatic mission or consular post of the State of the requested Party in the State of the requesting Party.

4. The central competent authority of the requested Party shall inform in written form the central competent authority of the requesting Party on the result of the interview without delay but not more than ten (10) working days following the receipt of the readmission application containing the request for an interview. The time limits for the reply to the readmission application shall commence on the date of sending information on the result of the interview by the central competent authority of the requested Party.

5. Venue and date of the interview shall be agreed by the competent authorities of the Parties in each concrete case separately.

6. If the nationality of the State of the requested Party of the person to be readmitted is not proved by the result of the interview, the readmission application is recommitted to the central competent authority of the requesting Party without considering.

Article 5

Submission of the transit application and reply thereto

1. A transit application shall be submitted not later than fifteen (15) working days before the planned transit by mail or courier by the central competent authority of the requesting Party to the central competent authority of the requested Party.

2. The reply to the transit application shall be sent by the central competent authority of the requested Party to the central competent authority of the requesting Party by mail and using additionally, if necessary, technical means of text transmission, within ten (10) working days after the receipt of the transit application.

3. If the requesting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested Party for a particular transit operation, it shall mention this in the transit application form (Annex 6 to the Agreement). In its reply to the transit application, the requested Party shall state whether it can provide the requested support.

Article 6

Border crossing points and procedure for readmission and transit

1. For the readmission and transit the following border crossing points are authorized by the Parties:

- for the Hungarian Party:

Budapest Ferenc Liszt International Airport,

- for the Russian Party:

in all international airports within the territory of the Russian Federation.

2. The Parties shall immediately inform each other through diplomatic channels of any change in the list of the border crossing points mentioned in paragraph 1 of this Article.

3. The central competent authorities may agree on the use of other border crossing points on a case-by-case basis.

4. The date, time, border crossing point and mode of the transfer of the person to be readmitted and also the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities of the Parties in each concrete case separately.

Article 7

Escorting of persons to be readmitted or transferred

1. In case when escort is needed to transfer persons the central competent authority of the requesting Party shall indicate in paragraph «D» of the readmission application or in paragraph «D» of the transit application compiled in accordance with Annex 1 or 6 to the Agreement respectively, the first names and surnames of the escort, their ranks, official titles, seniority, type, number and date of issue of passports as well as the content of their assignments.

2. In case there are any changes in the data concerning the escort referred to in paragraph 1 of this Article the central competent authority of the requesting Party shall immediately notify the central competent authority of the requested Party of these changes in written form.

3. The escort during the stay in the territory of the State of the requested Party shall observe the legislation of the State of the requested Party in all circumstances.

4. Members of escort shall be in civilian clothes and carry valid passports as well as documents to be proof of complete understanding as to readmission or transit.

5. The escort shall perform his or her duties unarmed and without any other items which are not allowed in the territory of the State of the requested Party.

6. The competent authorities shall co-operate with each other on all the issues related to the stay of the escort in the territory of the State of the requested Party. In this case the competent authorities of the requested Party shall provide the escort with possible protection and assistance if necessary.

Article 8

Costs

The costs in connection with readmission and transit incurred by the requested Party shall be borne by the requesting Party in accordance with Article 16 of the Agreement and shall be reimbursed by the competent authority of the requesting Party upon submission of the documents proving the costs in Euros within thirty (30) calendar days from the receipt of the invoice.

Article 9

Language

1. For the implementation of this Implementing Protocol the documents provided for in sections III and IV of the Agreement shall be drawn up by:

- the Hungarian Party - in the Hungarian language with translation into the Russian or English language appended;

- the Russian Party - in the Russian language with translation into the Hungarian or English language appended.

2. Consultations of the competent authorities concerning the implementation of this Implementing Protocol shall be held in English language, unless the Parties agree otherwise on a case-by-case basis.

Article 10

Amendments

The Parties may, upon mutual consent, make amendments to this Implementing Protocol. Such amendments shall be initiated via diplomatic channels by any Party.

Article 11

Settlement of disputes

Any disputes which may arise between the Parties in connection with the interpretation and/or application of this Implementing Protocol shall be settled by means of expert consultations or negotiations through diplomatic channels.

Article 12

Entry into force and termination

1. The Parties shall notify each other in written form on the completion of their internal procedures.

2. This Implementing Protocol shall enter into force on the tenth (10th) day after the notification of the Joint Readmission Committee in accordance with Article 20 (2) of the Agreement on this Implementing Protocol and that both Parties have completed their respective internal procedures.

3. The Implementing Protocol shall be terminated at the same time as the Agreement.

Done at St. Petersburg, on 19 May 2011, in duplicate, each in Hungarian, Russian and English language, all texts being equally authentic.

In case of differences in the interpretation of this Implementing Protocol, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Hungary
For the Government
of the Russian Federation”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, valamint a 2-3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére