A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások képezik.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

1/A. § * 

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósítása során a külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni.

3. § A tervező az engedélyezési tervdokumentáció tervezése során az érintett szakhatóságokkal egyeztetni köteles, ennek megtörténtéről és tartalmáról az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti tervezői nyilatkozatot kiegészítve, külön nyilatkozik.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) *  E rendeletnek a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2012. (III. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek a az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. A Várbazár épületének rekonstrukciója, valamint sajátos építményfajták körébe tartozó (közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási) építmények. Budapest I. kerület, Ybl Miklós tér 2-6. sz., 6452/2 hrsz. (Várbazár); 14386 hrsz. (Várkert Casino); Apród utca 1-3. sz., 6332 hrsz., (Orvostörténeti Múzeum); Ybl Miklós tér 8. sz., 6230/2 hrsz. (Irodaház); 6268 hrsz. telek (Osztrák köv.); Apród u. 5-7. sz., 6331 hrsz., telek; építésügyi hatósági engedélyezési eljárások:
- általános
építmények,
- műemléki védelem alatt álló építmények,
- építményen belül, építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők, (beleértve a mozgójárdát is) esetében
Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala
3. 6452/1, 6452/2,
6452/3 hrsz. (Déli és keleti várlejtő park,
környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
4. „Vízhordó lépcső”
új megközelítési útvonal) ingatlan-
útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
5. nyilvántartási helyrajzi számú területek, illetve ezen területekből telekalakítás folytán kialakított területek. Az alábbi közterületek: Lánchíd utca építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
6. (14384 hrsz.), Ybl Miklós tér (6271/2 hrsz.), Szarvas tér (6271/1 hrsz.), Öntőház utca (14373/2 hrsz.), Sándor Móric lépcső (6330 hrsz.), műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
7. 6272 hrsz. zöldterület, Attila út(6329 hrsz.), Váralja utca
(6335 hrsz.),
vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
8. Palota út (7124/2 hrsz.), Dózsa György tér (6350 hrsz.), hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
9. Várkert rakpart (14387/2 hrsz.), Friedrich Born alsórakpart (14387/1 hrsz.). 10/4 (folyampart Duna) földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
10. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
11. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
12. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
13. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
14. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala
16.  *  bányahatósági engedélyek Pest Megyei Kormányhivatal
17. hajózási engedélyek, kikötő engedélyezése Budapest Főváros Kormányhivatala

2. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére