A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A termékdíjköteles termékek azonosításával kapcsolatos szabályok

1. § *  (1) A termékdíjköteles termékek azonosítására szolgáló kódokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) *  Az 1. melléklet szerinti környezetvédelmi termékdíjkód (a továbbiakban: KT kód) és csomagolószer-katalógus kód (a továbbiakban: CsK kód) olyan 7 számjegyből álló azonosítószám, amely a termékdíjköteles termékek azonosítására szolgál, a termékdíj-kötelezettség megállapítása érdekében.

2. A termékdíj-kötelezettség keletkezése

2. § *  (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, amelyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során eseti nyilatkozattal vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

(2) *  A Ktdt. 3. § (6) bekezdése szerinti esetben a kötelezett a tényhelyzetet tükröző nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról, és negyedéves bevallásában a 4. melléklet szerinti adattartalommal adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

(3) A Ktdt. 3. § (9) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben a kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetén a termékdíjköteles termék:

aa) megnevezését és vámtarifaszámát,

ab) CsK vagy KT kódját,

ac) saját azonosítószámát vagy ennek hiányában a termék globális kereskedelmi áruazonosító számát (a továbbiakban: GTIN) számát, és

ad) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását, anyagnormáját;

b) a hulladékká vált egyéb kőolajtermékből újrafinomítás vagy más célra történő újrahasználat esetén – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl – a létrejött termékdíjköteles termék

ba) megnevezését és vámtarifaszámát,

bb) KT kódját,

bc) a vevő nevét, címét, adószámát,

bd) a forgalomba hozatalhoz kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának dátumát;

c) az újrahasználatra előkészítés vagy a használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítése esetén

ca) a közvetlen anyagként, alapanyagként felhasznált termék megnevezését, mennyiségét (db), egységnyi tömegét (kg/db), tömegét (kg),

cb) az előállított termékdíjköteles termék megnevezését, CsK vagy KT kódját, mennyiségét (db), egységnyi tömegét (kg/db), tömegét (kg),

cc) a tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírását,

cd) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja az újrahasználatra előkészítéshez vagy újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét, és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét, anyagnormáját.

(4) *  Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak esetén a kötelezett nyilvántartása tartalmazza az akkreditált laboratórium által kiadott tanúsítvány számát, amely igazolja, hogy a termékdíjköteles termék – a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban – komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható.

2/A. § *  (1) *  A csomagolószer újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó kérelem adattartalmát a 8. melléklet tartalmazza. Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételéről szóló döntését, és az annak alapjául szolgáló adatokat tájékoztatásul az állami adóhatóság részére megküldi.

(2) *  A Ktdt. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újrahasználható csomagolószer külföldre vagy ipari termékdíj raktárba történő visszaszállításának igazolására a csomagolószer CsK kódja, GTIN száma, vagy GTIN szám hiányában a 8. mellékletben foglalt adatok szerinti mennyiségi alapú nyilvántartás is alkalmas. A külföldre vagy ipari termékdíj raktárba történő visszaszállítás igazoltnak tekintendő, ha a behozó nyilvántartása tartalmazza legalább a termékdíjköteles csomagolószer megnevezését, CsK kódját, GTIN számát, vagy GTIN szám hiányában a 8. mellékletben foglalt adatokat, mennyiségét, a kiszállításának dátumát és a kiszállítást igazoló fuvarokmányt, vagy fuvarokmány hiányában a visszavételt igazoló adatokat.

2/A. *  Termékdíj raktár

2/B. § *  (1) *  A termékdíj raktár engedélyezése feltételeinek fennállását az állami adóhatóság előzetesen a helyszínen is megvizsgálja.

(2) A termékdíj raktár engedély iránti kérelem elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzétett – a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú – elektronikus formanyomtatvány alkalmazásával nyújtható be.

(3) A termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,

b) *  a termékdíj raktár típusát (ipari vagy kereskedelmi termékdíj raktár) és a betárolni kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,

c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,

d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

ea) a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója,

eb) ipari termékdíj raktár üzemeltetése esetén vállalja az engedély kiadását követő évtől a Ktdt. 9/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mérleg-hitelesítési kötelezettséget, és

f) a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, adóazonosító jelét, bizonyítványának számát.

(4) *  Az állami adóhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(5) *  A termékdíj raktár engedélyese a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését, a termékdíj raktár címén, helyrajzi számán belüli termékdíj raktár területének megváltoztatását, továbbá az ideiglenes kiadás alkalmazására irányuló nyilatkozat módosítását vagy az engedély hatályának a meghosszabbítását az engedély módosítására irányuló kérelem útján, a (2) bekezdésben meghatározott módon kezdeményezheti.

(6) *  Az engedély módosítására irányuló (5) bekezdés szerinti kérelmet az állami adóhatóság 30 napon belül bírálja el. Az állami adóhatóság a kérelem elbírálása során az (1) bekezdésben meghatározott helyszíni vizsgálatot végezhet.

2/C. § *  (1) *  Az ipari termékdíj raktárban más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi előállítása, feldolgozása, készletezése, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítése, újbóli felhasználásra való előkészítése is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.

(2) Az ipari termékdíj raktárból a felek írásbeli megállapodása alapján ideiglenesen kiadható a termékdíjköteles termék, ha

a) *  az előállítás, feldolgozás, újbóli felhasználásra való előkészítés, illetve alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés egyes részfeladatainak elvégzésére az ipari termékdíj raktár területén nincs lehetőség, vagy

b) az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendelet szerint engedélyezett bérletes csomagolószert a bérlő részére rendelkezésre bocsátják.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti ideiglenes kiadás lehetőségét és az e címen végezni kívánt, technológiailag indokolt tevékenység (tevékenységek) megnevezését az engedélyezés során kérelmezni kell.

(4) Az ideiglenes kiadás időszaka alatt a raktárengedélyes felelős a termékdíj raktárba betárolt termékdíjköteles termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért.

(5) *  Ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék a termékdíj raktárba visszaszállítható.

2/D. § *  A kereskedelmi termékdíj raktárban a termékdíj raktár engedélyesének saját tulajdonú termékdíjköteles terméke tárolása mellett más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi tárolása is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.

2/E. § *  (1) *  A termékdíj raktárban tárolt, feldolgozás, előállítás, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés vagy újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló, készletezett termékdíjköteles termékeket elektronikus úton kell nyilvántartani. A termékdíj raktár nyilvántartásának naprakésznek, eseményszerűnek kell lennie, amelyet az engedélyes a termékdíj raktár helyszínén vezet, vagy elektronikus úton történő elérhetőségét a raktár üzemeltetésének teljes időtartama alatt, ellenőrzés céljából folyamatosan biztosítja.

(2) A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalmát, továbbá a termékdíj raktár üzemeltetésének rendjét, a termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelések megnevezését a 7. melléklet tartalmazza. A termékdíj raktár nyilvántartásának a termékdíj raktár engedélyese felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia.

(3) *  A termékdíj raktár nyilvántartásának vezetését azzal a programmal kell végezni, amelyet a termékdíj raktár engedélyese az engedélyezési eljárás során az állami adóhatóságnak bemutatott.

(4) A nyilvántartó programnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) felhasználókat és azok jogosultságát, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat nyilvántartsa (naplózza);

b) a felhasználó által végzett munkafolyamatokat (tevékenységeket/műveleteket) bármely időszakra vonatkozóan rögzítse (naplózza);

c) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését;

d) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;

e) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető legyen az alábbi adattartalommal:

ea) a visszatöltés időpontja,

eb) a visszatöltés indoka,

ec) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,

ed) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;

f) a program tegye lehetővé, hogy a felsorolt paraméterek bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek.

(5) *  A termékdíj raktárba a tárgyhónap alatt betárolt és kitárolt termékdíjköteles termékekről, továbbá a raktárkészletről a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal elektronikus úton adatot kell szolgáltatni az állami adóhatóság részére, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

(6) A termékdíjköteles termékek tulajdonjog változás nélküli termékdíj raktárak között történő mozgatása esetén a kitárolás és a betárolás – e rendeletben meghatározott – szabályait kell alkalmazni (áttárolás).

2/F. § *  (1) A termékdíj raktár engedélyese köteles tételes leltárral alátámasztani

a) a nyitó termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár létesülésének napjára,

b) a záró termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár megszűnésének napjára,

c) egyéb esetekben pedig a nyitó és záró termékdíj raktári készletet naptári évente, a naptári év végének utolsó napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel.

(2) A leltározásra a számvitelről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Abban az esetben, ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést mutat, a mennyiségi eltérés körébe tartozó többletet a tulajdonjog figyelembevételével – amennyiben a tulajdonjog nem állapítható meg, a termékdíj raktár engedélyese részére – be kell tárolni, hiány esetén pedig saját célú felhasználásként kell elszámolni az engedélyes részére.

3. A termékdíj-kötelezettség bejelentése, bevallása

3. § *  (1) A Ktdt. szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattartalmat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) *  A Ktdt. szerinti bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattartalmat a 4. melléklet tartalmazza.

4. A nyilvántartás szabályai

4. § A Ktdt. 10/A. §-ában meghatározott nyilvántartásnak legalább az 5. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

5. § * 

5. * 

6. § * 

6. A számlán való feltüntetés szabályai

7. § *  (1) A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén – a termékdíj felszámítása nélkül történő forgalomba hozatal során – a termékdíjköteles termék kötelezettje a termékdíjköteles termék Ktdt. 1. § (3) bekezdése szerinti termékáram megjelölésével a számlán, a számla tételeire hivatkozva

a) „a(z) .................... termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy

b) „a(z) .................... termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”

szöveget tünteti fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontjának alkalmazása esetén a kötelezett köteles továbbá a számlán feltüntetni a termékdíjköteles termék termékdíjának alapját képező tömegét és KT vagy CsK kódját.

(3) *  A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a termékdíj-visszaigénylés igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni „a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.

7. Az átvállalás szabályai

8. § (1) * 

(2) Az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettség számla alapján való átvállalása esetén a számlán „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni.

(3) * 

9. § *  (1) A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződés

a) a szerződő felek nevét, címét, adószámát vagy adószám hiányában adóazonosító jelét,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT vagy CsK kódjának első három jegyét,

c) az átvállalás időszakának a meghatározását és

d) az átvállalás jogcímének pontos jogszabályi helyét

tartalmazza.

(2) Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését

a) *  külföldre történő értékesítés esetén az értékesítésről kiállított számlával és az értékesítéshez tartozó fuvarokmánnyal, fuvarokmány hiányában a vevő átvételt igazoló nyilatkozatával vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba történő betárolást igazoló dokumentummal,

b) bérgyártás esetén a bérgyártást igazoló számlával,

c) termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal esetében az átvételhez és a továbbértékesítéshez kiállított számlával,

d) csomagolószer változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben történő továbbértékesítése esetén a továbbértékesítést alátámasztó beszerzési és értékesítési számlákkal vagy a felhasználását igazoló bizonylattal,

e) a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylattal vagy

f) csomagolóanyagból anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítása esetén anyagmérleggel, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált csomagolóanyag mennyiségét, illetve a létrejött csomagolószer mennyiségét, továbbá az ahhoz kötődő, a termék előállításához felhasznált anyagok anyagnorma szerinti mennyiségével

igazolja.

(3) Szerződéses átvállalás esetén a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán – a számla tételeire hivatkozva – a következő szöveget kell feltüntetni: „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli”.

10. § * 

8. * 

11. § * 

9. * 

12. § * 

10. * 

13–20. § * 

11. * 

21–22/A. § * 

12. A termékdíj visszaigénylése

23. § (1) * 

(2) *  Az állami adóhatóság jár el a hulladékká vált egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosítása után történő termékdíj visszaigénylése során. Az anyagában történő hasznosítás esetében a hasznosítás tényére, körülményeire vonatkozó szakkérdések eldöntése érdekében az állami adóhatóság megkeresi az országos hulladékgazdálkodási hatóságot. Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az állami adóhatóság részére a felkérés keretében a szakkérdésre vonatkozó véleményét 15 napon belül köteles megadni.

(3)–(4) * 

(5) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjai szerinti jogcímeken történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) *  a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését CsK, KT kódját,

c) amennyiben a visszaigénylő nem azonos a kötelezettel, a beszerzett termékdíjköteles termék mennyiségét,

d) a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

e) *  a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

f) *  a külföldre kiszállított vagy ipari termékdíj raktárba betárolt termékdíjköteles termék mennyiségét, értékesítés esetén az ellenértékről szóló számlát, ha a kiszállításhoz szükséges a vámokmányt, az áruk külföldre szállítását igazoló fuvarokmányt, fuvarokmány hiányában a külföldi vevő átvételre vonatkozó igazolását, ipari termékdíj raktárba történő betárolás esetén a raktárengedélyes által a betárolás tényéről kiállított igazolását.

(6) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti jogcímen történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) *  a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését CsK, KT kódját,

c) a beszerzett termékdíjköteles termék mennyiségét,

d) a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

e) *  a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

f) a visszaigénylés jogalapját alátámasztó iratot.

(7) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) *  a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

ba) megnevezését CsK, KT kódját,

bb) mennyiségét,

c) a felhasznált termék termékdíjának megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

d) *  a felhasznált termék utáni termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

e) az előállított termékdíjköteles termék

ea) megnevezését CsK, KT kódját,

eb) mennyiségét,

f) az előállított termék termékdíjának megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

g) a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírását,

h) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját).

(8) *  A Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) *  a beszerzett termékdíjköteles csomagolóanyag, csomagolási segédanyag, kereskedelmi csomagolószer, fém ital-csomagolószer vagy műanyag hordtasak

ba) megnevezését és CsK kódját,

bb) mennyiségét,

bc) a kötelezett által kiállított számla számát, keltét, a bevallott (befizetett) termékdíj tételét és összegét, valamint

bd) a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

c) a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja szerinti visszaigénylés esetén a nem csomagolási célú felhasználás megnevezését.

(9) *  Termékdíjköteles termék alapanyagként felhasználása esetén a visszaigénylésre jogosult nyilvántartást vezet az alapanyagként felhasználás időpontjáról és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségéről.

(10) * 

24. § (1) * 

(2)–(3) * 

(4) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylő kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj bevallását igazoló dokumentumok adatait,

b) a hasznosításra átadott, illetve átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét, az eredeti hulladéktulajdonosok szerinti bontásban, nevük, címük és adószámuk feltüntetésével;

c) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát, a veszélyes hulladék szállításához, valamint begyűjtéséhez szükséges engedély számát, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendeletben meghatározott „SZ”, valamint a „K” kísérőjegyek másolatát;

d) a hasznosításra átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát;

e) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi, akkor az átvételt igazoló dokumentumokat), amely tartalmazza a kötelezett nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben a kötelezett nevében hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét és az átvétel tényét igazoló „SZ” kísérőjegyek sorszámát;

f) lakosságtól történő visszagyűjtés esetén a hasznosításra átadó nyilatkozatát az átadott mennyiség lakossági eredetéről.

(5) *  A Ktdt. 40. § (6) bekezdésében meghatározott visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj megfizetésének adatait,

b) a körforgásos termék KF kódját, tömegét és

c) a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésének napját és a díjról kiállított számla számát.

13. * 

25. § * 

14. * 

26. § * 

15. * 

27–29. § * 

16. * 

30–31. § * 

17. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

33. § (1) A kötelezett dönthet úgy, hogy a Ktdt. 40. § (8) bekezdés szerinti kötelezettsége 2012. január 1-jén keletkezzen.

(2) A Ktdt. 40. § (8) bekezdése szerinti levonás mértékénél nem vehető figyelembe a csomagolási termékdíj tekintetében korábban a kötelezett által, a bevallásban alkalmazott levonás mértéke.

(3) A Ktdt. 40. § (8) bekezdésében kivételként meghatározott külföldről behozott áru csomagolásának részét képező csomagolószer után a Ktdt.-ben meghatározott általános szabályok szerint keletkezik a termékdíj-kötelezettség.

(4) A Ktdt. 40. § (9) bekezdése szerinti termékdíj-különbözetnél nem vehető figyelembe a csomagolási termékdíj tekintetében korábban a számlán kötelezettként átvállaló által a bevallásban alkalmazott levonás mértéke.

(5) A kötelezett a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában levonhatja a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált csomagolószer után a számlán átvállaló által igazoltan megfizetett hasznosítási díj összegét, ha az ügylet az átvállalás időpontjában hatályos rendelkezéseknek megfelelt.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti esetekben a számlán átvállaló a vevőjének igazolást állít ki a megfizetett csomagolási termékdíj összegéről és a megfizetett hasznosítási díj összegéről.

(7) A Ktdt. meghatározása szerinti reklámhordozó papír után a Ktdt. szerinti első belföldi forgalomba hozó első vevője a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában termékdíj különbözetet fizet a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált reklámhordozó papír után a 2012. évi díjtétel és a 2012. január 1-je előtti megállapítási időszakban a 2011. évre vonatkozó készletre vétele időpontjában bevallott és megfizetett termékdíjtétel különbözetével, ha a készletrevételre vonatkozó – a megállapítási időszakban hatályos – rendelkezéseknek eleget tett.

(8) A reklámhordozó papír után az első belföldi forgalomba hozó első vevője a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában levonhatja a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált reklámhordozó papír után a 2012. január 1-je előtti megállapítási időszakban a 2011. évre vonatkozó készletre vétele időpontjában bevallott és megfizetett termékdíj összegét, ha a készletrevételre vonatkozó – a megállapítási időszakban hatályos – rendelkezéseknek eleget tett.

(9) Az újrahasználható csomagolási összetevő után nem keletkezik a Ktdt. szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség, ha az első belföldi forgalombahozatal vagy első saját célú felhasználás a csomagolási összetevőre vonatkozóan a csomagolás részeként a Ktdt. hatálybalépését megelőzően megtörtént.

(10) A 2012 előtt belföldi forgalomba hozott csomagolási összetevők 2012. évben csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása után a csomagolás első belföldi forgalomba hozóját vagy első saját célú felhasználóját terheli a csomagolás részét képező csomagolószer termékdíj-kötelezettsége.

(11) Nem keletkezik a 2011. évi csomagolószer árukészlete utáni termékdíj-kötelezettsége annak, aki a Ktdt. 2. § (6) bekezdésében meghatározott mennyiségi határokat meg nem haladó mértékeben – a Ktdt. hatálybalépése előtt – beszerzett csomagolószert csomagolás részeként 2012. január 1-jét követően forgalomba hozza vagy saját célra felhasználja.

34. § (1) A 7. § (2) és (4) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, továbbá a 9. § (7) bekezdésében meghatározott számlazáradék szövege 2012. június 30-ig a számla mellékletén is feltüntethető.

(2) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentés érvényes, ha a 2012. január 1-je és 15-e között megkötött szerződést az átvállaló 2012. január 31-ig bejelenti a vámhatóságnak és a bejelentést a vámhatóság befogadta.

(3) Az e rendelet 23. § (4) bekezdésében meghatározott visszaigénylés során a 2012. január 1. napja előtt keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan a 2012. évet megelőzően megfizetett termékdíjtétel mértékét kell alkalmazni. Amennyiben a kötelezett az egyéb kőolajtermékek hulladékait a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezésének időpontjai szerint nem tudja külön nyilvántartani, úgy a 2012. évben a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény díjtételeivel számított összeget igényelheti vissza.

(4) A 2012. január 1-jét követően benyújtott bejelentéseken, bevallásokon – a pótlólagos bejelentést, bevallást, önellenőrzést is ideértve – a benyújtó, képviselő GLN számát nem szükséges feltüntetni.

(5) A Ktdt. 40. § (10) bekezdésében meghatározott, 2012. évben teljesítendő kötelezettségek alá a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. § (8) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget nem kell teljesíteni.

(6) *  A Ktdt. 40. § (11) bekezdésében meghatározott hulladékhasznosítási teljesítményt a koordináló szervezetek vámhatóságnak történő bevallás adatainak a vámhatóság által, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet részére történő átadással történik.

(7) Nem kell e rendelet szerint bejelenteni a 2012. január 1-jét megelőzően, szabályosan bejelentett

a) képviselőt, ha a képviseletre vonatkozó, továbbá

b) az elektronikus úton történő bejelentés, bevallás benyújtására vonatkozó bejelentőt (Egységes Ügyfél Címtár) regisztrációt,

amennyiben az adatokban és a megbízás, meghatalmazás körülményeiben változás nem következett be.

(8) * 

(9) A rendelet hatálybelépését megelőzően egyéni mentességgel rendelkezők esetében az egyéni mentesség feltételeinek teljesítése során igazoltan felmerült hulladékkezelési költségeket is megfizetett hasznosítási díjnak kell tekinteni a Ktdt. 40. § (8) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése során.

(10) *  A vámhatóság jár el a 2012. január 1-jét megelőzően, a használt vagy hulladékká vált egyéb kőolajtermék energetikai módon történő hasznosítása jogcímén keletkező termékdíj visszaigénylése során.

34/A. § *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel módosított 23. §-t a hatályba lépését követően nyilvántartásba vett adatok tekintetében kell alkalmazni.

34/B. § *  (1) *  Az elektromos, elektronikus berendezések vagy a fém ital-csomagolószer termékkörre vonatkozó, 2018. január 1-jén hatályos átvállalási szerződéssel rendelkező kötelezett a szerződésmódosítás nyilvántartásba vételéig a nyilvántartásában az érvényes átvállalási szerződés szerinti KT, CsK kódok mellett az 1. melléklet A) címe szerinti CsK kódokat vagy a B) címe szerinti KT kódokat is feltünteti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt termékkör tekintetében 2018. január 1-je előtt az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerződés a Ktdt. 14/A. §-a szerint benyújtott szerződésmódosítás nyilvántartásba vételéig hatályos.

34/C. § *  Az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, amennyiben a kötelezett

a) a tárgyévet megelőző évben nem választott egyéni hulladékkezelést, vagy csomagolószer termékáramra vonatkozóan választott egyéni hulladékkezelést az adott termék- vagy anyagáram vonatkozásában, az általa tárgyévben elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét, vagy

b) tárgyévet megelőző évben is egyéni hulladékkezelést választott az adott termék- vagy anyagáramra, úgy a tárgyévet megelőző évben elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségének felét

veszi alapul.

35. § E rendelet

1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése, és

2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

36. § *  Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

37. § *  Ez a rendelet

a) 2. § (2) bekezdése és 3. § (2) bekezdése, valamint 4. melléklete a könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználásának számítási módszeréről és a 2005/270/EK határozat módosításáról szóló, 2018. június 19-i (EU) 2018/896 bizottsági végrehajtási határozat;

b) 1. §-a, 34/B. §-a, valamint 1. melléklete a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

38. § *  A rendelet 1. melléklet A) cím 2. pontja a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

39–42. § * 

1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

1. CsK kódok

1.1. A CsK kód felépítése

1.1.1. az 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

1.1.2. a 2–3. karakter: a termék anyagát jelölő kód

1.1.3. a 4–5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

1.1.4. a 6–7. karakter: a termék újrahasználhatóságát vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

1.2. A CsK kódok adattartalma

1.2.1. a CsK kód 1. karaktere

1.2.1.1. az aktuális CsK kód 1. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. A Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék
3. E Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék
4. H Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer
5. F Fém ital-csomagolószer
6. N Nagyon könnyű műanyag hordtasak
7. S Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék
8. Z Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák
9. X Műanyag hordtasak a nagyon könnyű műanyag hordtasak kivételével

1.2.1.2. az elévülési időszakon belüli visszaigénylésnél alkalmazható CsK kód 1. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. B Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó
3. K Kereskedelmi csomagolószer
4. M Műanyag bevásárló reklámtáska

1.2.2. a CsK kód 2–3. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. Műanyag
3. 01 polietilén-tereftalát (PET)
4. 02 nagysűrűségű polietilén (HDPE)
5. 03 poli(vinil-klorid) (PVC)
6. 04 kissűrűségű polietilén (LDPE)
7. 05 polipropilén (PP)
8. 06 polisztirol (PS)
9. 07 poliamid
10. 08 poliuretán
11. 09 poli(vinil-alkohol)
12. 18 biológiailag lebomló műanyag
13. 19 más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője
14. Papír és karton
15. 20 hullámpapírlemez (PAP)
16. 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
17. 22 papír (PAP)
18. 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője
19. Fém
20. 40 acél (FE)
21. 41 alumínium (ALU)
22. 49 más fém
23. Fa
24. 50 fa (FOR)
25. 51 parafa (FOR)
26. 59 más természetes anyag
27. Textil
28. 60 gyapot (TEX)
29. 61 juta, kender (TEX)
30. 69 más természetes alapú anyag
31. Üveg
32. 70 színtelen üveg (GL)
33. 71 zöld üveg (GL)
34. 72 barna üveg (GL)
35. 79 más üveg
36. Társított
37. 80 társított: papír és karton/különböző fémek
38. 81 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag
39. 82 társított: papír és karton/alumínium
40. 83 társított: papír és karton/ónozott lemez
41. 84 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium
42. 85 társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez
43. 86 társított: papír és karton/más
44. 90 társított: műanyag/alumínium
45. 91 társított: műanyag/ónozott lemez
46. 92 társított: műanyag/különböző fémek
47. 93 társított: műanyag/más
48. 94 társított: egyéb anyag/egyéb anyag
49. 95 társított: üveg/műanyag
50. 96 társított: üveg/alumínium
51. 97 társított: üveg/ónozott lemez
52. 98 társított: üveg/különböző fémek
53. Egyéb
54. 99 egyéb anyag

1.2.3. a CsK kód 4–5. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. Belföldi előállítású csomagolószer
3. 10 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
3a. *  1D termékdíjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, azon termékek esetén, amelyek nem tartoznak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá
4. 12 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
5. 1B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
6. 13 teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, eltérő felhasználás esetén
7. 15 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
8. 16 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
9. 1R a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
10. 1E a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
11. 1F a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
12. 1J a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján
13. 1K a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
14. 1U a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
15. 17 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
16. 1A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
17. 18 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta
18. 19 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta
19. 20 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta
20. 21 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
21. 2E a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
22. 2F a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
23. F2 a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
24. 2G a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
25. G2 a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
26. 2H a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül
27. 22 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
28. 23 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
29. 24 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
30. 25 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
31. 26 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék
32. 27 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék
33. 28 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül
34. 29 a csomagolószer termékdíjából az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj visszaigénylésre kerül
35. 2V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján visszaigénylésre kerül
36. Külföldről behozott csomagolószer
37. 30 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
37a. *  3D termékdíjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, azon termékek esetén, amelyek nem tartoznak a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá
38. 3B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
39. 33 teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, eltérő felhasználás esetén
40. 35 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
41. 36 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
42. 3R a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
43. 3E a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
44. 3F a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
45. 3K a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
46. 3U a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
47. 37 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
48. 3A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
49. 38 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta
50. 39 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta
51. 40 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta
52. 41 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
53. 4E a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
54. 4F a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
55. F4 a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
56. 4G a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
57. G4 a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
58. 43 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
59. 44 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
60. 45 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
61. 46 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
62. 47 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék
63. 48 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék
64. 49 a csomagolószer termékdíjából az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj visszaigénylésre kerül
65. 4H a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül
66. 4V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül
67. Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer
68. 50 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
69. 5B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
70. 5R a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
71. 54 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
72. 5A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
73. 55 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
74. 56 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
75. 57 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
76. 58 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
77. 59 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül
78. 60 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül
79. 61 a csomagolószer termékdíjából az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj visszaigénylésre kerül
80. 6V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

1.2.4. a CsK kód 6–7. karaktere

A B
1. Kód
(6–7. karakter)
Megnevezés
2. Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén
3. 97 külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer
4. 98 külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével
5. Hazai előállítású vagy külföldről behozott csomagolószer esetén, a műanyag hordtasak és az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák, továbbá elévülési időszakon belüli visszaigénylés esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó kivételével
6. 01 egyszer használható
7. 02 többször használható, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer
8. 03 többször használható, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer
9. 04 újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer
10. 05 újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer
11. Hazai előállítású vagy külföldről behozott műanyag hordtasak, továbbá elévülési időn belüli visszaigénylés esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó esetén
12. 14 15 mikronnál kisebb falvastagságú
13. 50 15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú
14. 51 50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú
15. Hazai előállítású vagy külföldről behozott, elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén
16. 58 100 liternél kisebb űrtartalmú
17. 59 100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú

2. KT kódok

2.1. A KT kódok adattartalma

2.1.1. az aktuális KT kódok 1–3. karaktere

2.1.1.1. akkumulátor KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Hordozható akkumulátor (zárt burkolattal ellátott, kézben szállítható akkumulátor) 503
3. Ipari akkumulátor (kizárólag ipari vagy szakirányú célra használt akkumulátor) 504
4. Gépjármű akkumulátor (a gépjármű indításához, világításához, gyújtásához használt akkumulátor) 505

2.1.1.2. egyéb kőolajtermék KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. I. csoport: Motor- és sebességváltó-olajok 602
3. II. csoport: Ipari olajok (az emulziók kivételével) 603
4. III. csoport: Ipari olajok (emulziók) 604

2.1.1.3. elektromos, elektronikus berendezés KT kódja

A B
1. Termékkör megnevezése KT kód
2. Hőcserélő berendezések 151
3. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött hőcserélő berendezések 152
4. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak 161
5. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak 162
6. Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva) kivételével 173
7. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva) kivételével 174
8. Fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 175
9. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött fotovoltaikus panel
(fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)
176
10. Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 181
11. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 182
12. Kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 191
13. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 192

2.1.1.4. gumiabroncs KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Gumiabroncs 211
3. Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött gumiabroncs 212

2.1.1.5. *  reklámhordozó papír KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Reklámhordozó papír – egyéb nyomtatott anyag 900
3. Reklámhordozó papír – időszaki lap egyes számai 901

2.1.1.6. egyéb műanyagtermék KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru 301

2.1.1.7. egyéb vegyipari termék KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer 701
3. Szépség- vagy testápoló készítmény 702

2.1.1.8. irodai papír KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Irodai papír 801

2.1.1.9. a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának KT kódja

A B
1. Vtsz. és HR alszám, megnevezés KT kód
2. 8702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő J02
3. 8702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő H01
4. 8702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő H02
5. 8702 40 Kizárólag elektromos hajtómotorral működő V01
6. 8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására J03
7. *  8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek J13
8. 8703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 1000 cm3 J21
9. 8703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal J22
10. 8703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal J23
11. 8703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal J24
12. 8703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal J31
13. 8703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal J32
14. 8703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal J33
15. 8703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével H03
16. 8703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével H04
17. 8703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető H05
18. 8703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető H06
19. 8703 80 Más jármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működő V02
20. 8703 90 Más gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is J90
21. 8704 10 Dömper, terepjáró kivitelű J41
22. 8704 21 Más áruszállító gépjármű kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű J42
23. 8704 22 Más áruszállító gépjármű kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű J43
24. 8704 23 Más áruszállító gépjármű kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 20 tonna össztömeget meghaladó J44
25. 8704 31 Más áruszállító gépjármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű J45
26. 8704 32 Más áruszállító gépjármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 5 tonna össztömeget meghaladó J46
27. *  8704 41 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
H07
28. *  8704 42 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű H08
29. *  8704 43 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, 20 tonna össztömeget meghaladó H09
30. *  8704 51 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű H10
31. *  8704 52 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, 5 tonna össztömeget meghaladó H11
32. 8704 60 Más áruszállító gépjármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működő V04
32a. *  8704 90 Más áruszállító gépjármű J52
33. 8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J10
34. 8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J20
35. 8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J30
36. 8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J40
37. 8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J50
38. 8711 60 Elektromos hajtómotorral működő motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is (kivéve a 8711 60 9 0 vtsz. hatálya alá tartozó termékek) V03

2.1.2. Az elévülési időn belüli visszaigénylések során alkalmazható KT kódok 1–3. karaktere

2.1.2.1. az akkumulátor KT kódjának 1–3. karaktere

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Akkumulátor, elektrolittal feltöltött 501
3. Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal feltöltött akkumulátor 511
4. Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött 502
5. Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 512

2.1.2.2. az elektromos, elektronikus berendezések KT kódjának 1–3. karaktere

A B
1. Termékkör megnevezése KT kód
2. Nagygép 101
3. Kisgép 102
4. Információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon készülék 103
5. Szórakoztatóelektronikai cikk 104
6. Elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszám 105
7. Játék, szabadidős és sportfelszerelés 106
8. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz 107
9. Adagoló automata 108
10. Rádiótelefon-készülék 109
11. Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 171
12. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 172

2.1.2.3. az egyéb kőolajtermék KT kódja

A B
1. Termékkör megnevezése KT kód
2. Kenőolaj 601

2.1.2.4. a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány KT kódjának 1–3. karaktere

A B
1. Termékkör megnevezése KT kód
2. 8704 90 Más áruszállító gépjármű J47

2.1.3. A KT kód 4–5. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. 01 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik
2a. *  0D termékdíjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, azon termékek esetén, amelyek nem tartoznak a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá
3. 03 ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletében foglalt díjtételekkel történik
4. 04 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
5. 06 ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletében foglalt díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
6. 7R ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján
7. 07 ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
8. 08 ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre
9. 09 ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre
10. 10 ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre
11. 11 ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre
12. 12 ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
13. 13 ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
14. 14 teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, nyilatkozattól való eltérő felhasználás esetén
15. 61 ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján nem kell megfizetni
16. 62 ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján nem kell megfizetni
17. 71 ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni
18. 72 ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni
19. 73 ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került
20. 74 ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék után nem kell megfizetni
21. 77 ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
22. 78 ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
23. 81 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján
24. 82 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján
25. 83 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján
26. 84 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján
27. 85 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján
28. 87 ha a termékdíj megfizetésre került és regenerálás útján történő anyagában hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján
29. 88 ha a termékdíj megfizetésre került és egyéb újrafeldolgozás útján történő anyagában hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján
30. 89 ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor
31. 8V ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő betárolás alapján
32. 8F ha a termékdíjból az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj visszaigénylésre kerül

2.1.4. A KT kód 6–7. kiegészítő jegye

A B
1. KT kód Megnevezés
2. B1 belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén
3. B2 belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén
4. B3 a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó fizetési kötelezettség beállta esetén
5. B4 újrahasználatra előkészítést követően létrejött termék
6. B5 újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék
7. K1 külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén
8. K2 külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

2. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. *  Alapadatok

A termékdíj-kötelezett adatai

II. *  A termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés adatai:

a) kötelezetti státusz megjelölése,

b) termékdíjköteles termékek körére vonatkozó kötelezettség,

c) * 

d) bejelentés érvényességének időpontja,

e) csekély mennyiség mennyiségi határ átlépésének bejelentése, időpontja.

III. * 

IV. *  Átvállalási szerződés nyilvántartásba vételi kérelem adattartalma

1. Átvállalásban érintett felek adatai

a) név

b) adószám

2. Az átvállalással érintett termék megnevezése, vámtarifaszáma, CsK vagy KT-kódjának első három jegye

3. Az átvállalási szerződés száma

4. Az átvállalási szerződés kelte

5. Az átvállalás kezdő időpontjának meghatározása, ha a nyilvántartásba vétel napjától későbbi időpontban állapodtak meg a felek

6. Az átvállalási szerződés hatályosságának utolsó napja

7. Az átvállalás jogcíme és pontos jogszabályi helye

3. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozat mintája

1. Eseti nyilatkozat esetén:

A ......... számú számlán ......... tételsorok alatt feltüntetett termékeket a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában ...) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,

P. H.

.................................
aláírás

2. Időszaki nyilatkozat esetén:

A ......... adószám, .................. név, .................. cím eladótól 20... év ......... hónap ... napjától, 20... év ......... hónap ... napjáig (teljesítés napja) megvásárolt, alábbi termékeket

...... CsK vagy KT kód, ................................. megnevezés

a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában ...) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,

P. H.

...................................................
cégszerű aláírás

4. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. *  Alapadatok

A kötelezett adatai

II. Összesített adatok nettó kötelezettségekről

1. Tárgyidőszak

2. Termékkörönként tárgyidőszakban összesen fizetendő termékdíj összege

3. *  A termékdíj-előleg összege

III. *  A termékdíj-kötelezettség

1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége

b) Termékdíjtételek

c) * 

d) Környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség összege soronként és összesen

IV. * 

V. *  Visszaigényelhető termékdíj

1. Visszaigényelhető termékdíj összegének megállapítása:

a) termékdíj visszaigénylés alapját képző mennyisége soronként és összesen,

b) termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj,

c) termékdíjköteles termék után megfizetett visszaigényelhető összeg soronként és összesen.

2. Hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése:

a) átadott mennyiség,

b) termékdíj köteles termék összes mennyisége,

c) befizetett termékdíj,

d) visszaigényelhető összeg soronként és összesen,

e) feldolgozás módja.

3. * 

VI. * 

VII. *  A termékdíj-kötelezettség átvállalására vonatkozó adatok

1. Átvállalással érintett termék adatai:

a) KT, CSK kód,

b) termékdíjköteles termék megnevezése.

2. Az átvállalt mennyiség jogcímek szerint:

a) egyéb kőolajtermék számlán átvállalt mennyisége,

b) első vevő által külföldre történő kivitelre átvett, külföldre kivitt, belföldre kibocsátott mennyiség,

c) bérgyártó által átvett mennyiség,

d) termelői szerveződés által átvett mennyiség,

e) csomagolószer továbbértékesítője által átvett mennyiség,

f) csomagolást előállító vevő által átvett mennyiség,

g) csomagolószert előállító belföldi vevő által átvett mennyiség,

h) csomagolóanyag kiskereskedelmi értékesítője által átvett mennyiség.

VIII. *  A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása

1. Kötelezett neve, adószáma

2. Nyilatkozattal átadott termék adatai

a) CSK vagy KT kódja,

b) termékdíjköteles termék megnevezése,

c) vevő adószáma.

3. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:

a) * 

b) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ba) pontja alapján átadott mennyiség,

c) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés bb) pontja alapján átadott mennyiség,

d) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ca) pontja alapján átadott mennyiség,

e) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés cb) pontja alapján átadott mennyiség,

f) *  a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja alapján átadott mennyiség,

g) *  a Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja alapján átadott mennyiség,

h) *  a Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja alapján átadott mennyiség,

i) *  a Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja alapján átadott mennyiség.

IX. *  A gépjármű termékdíjköteles alkotórészei, tartozékai után fizetendő termékdíjátalány

1. KT kódja,

2. Alapját képező gépjármű megnevezése,

3. Összegének megállapítása

a) a kötelezettség alapját képező gépjármű mennyisége (db),

b) a gépjármű termékdíjköteles alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömegén alapuló számított mennyisége (kg),

c) a termékdíjátalány mértéke (Ft/db),

d) a termékdíjátalány összege soronként és összesen (Ft).

X. *  Műanyag hordtasak és elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén

1. Termékdíj fajtája KT, CsK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Mennyisége (db)

4. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége (kg)

b) Termékdíjtételek

c) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.

XI. *  Csekély mennyiségű kibocsátás esetén

1. Termékdíjköteles termék megnevezése;

2. Mennyisége (kg, műanyag hordtasak, továbbá elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén darabszáma);

3. Termékdíjátalány mértéke (Ft/év);

4. Termékdíjátalány összesen (Ft).

5. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A nyilvántartás minimális adattartalma

A termékdíjköteles termékek nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: A termékdíjköteles termék:

1. megnevezése,

2. CsK vagy KT kódja,

3. vámtarifaszáma,

4. *  mennyisége (kg) és műanyag hordtasak, zsák vagy gépjármű,

5. *  termékdíjtétele és összege vagy az átalány-termékdíj összege,

6. * 

7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja,

8. a termékdíj megfizetésének napja.

6. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

Az elektromos, elektronikus berendezések egyes kategóriái alá tartozó termékek tájékoztató jellegű listája * 

1. Hőcserélő berendezések

Hűtőszekrények, fagyasztók, hűtött termékek automatikus kiadására szolgáló berendezések, légkondicionáló berendezések, párátlanító berendezések, hőszivattyúk, olajradiátorok és egyéb hőcserélő berendezések, melyek hőcserélő közegként víztől eltérő folyadékot tartalmaznak.

2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

Képernyők, televíziókészülékek, LCD képkeretek, monitorok, hordozható számítógépek, kisméretű hordozható számítógépek.

3. *  Nagygépek

Mosógépek, ruhaszárító gépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők, elektromos sütők, elektromos főzőlapok, hang- és képlejátszó berendezések, zenei berendezések (kivéve a templomi orgonát), kötő- és szövőgépek, nagyszámítógépek, nagyméretű nyomtatók, másolóberendezések, érmével működő nagyméretű játékautomaták, nagyméretű orvostechnikai eszközök, nagyméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek és pénz automatikus kiadására szolgáló nagyméretű berendezések, fotovoltaikus panelek (fényelemek, amelyek modullá vagy panellé vannak összeállítva).

4. *  Kisgépek

Porszívók, szőnyegseprűk, varrógépek, mikrohullámú sütők, szellőzőberendezések, vasalók, kenyérpirítók, elektromos kések, elektromos vízforralók, órák, elektromos borotvák, mérlegek, haj- és testápoló gépek, számológépek, rádiókészülékek, videokamerák, videomagnók, hifiberendezések, hangszerek, hang- és képlejátszó berendezések, elektronikus és elektromos játékok, sporteszközök, kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb., használt számítógépek, füstjelző berendezések, fűtésszabályozók, termosztátok, kisméretű elektromos és elektronikus szerszámok, kisméretű orvostechnikai eszközök, kisméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek automatikus kiadására szolgáló kisméretű berendezések, beépített fotovoltaikus paneleket (fényelemeket) tartalmazó kisgépek.

5. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

Mobiltelefonok, GPS-ek, zsebszámológépek, routerek, személyi számítógépek, nyomtatók, telefonok.

7. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma

A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A termékdíjköteles termék:

1.1. beszállításának, ideiglenes kiadásából visszavételének adatai:

1.1.1. a fizikai átvétel (beszállítás) napja vagy az ideiglenes kiadásból történő visszavétel napja;

1.1.2. az eladó vagy feladó adatai (név, cím, adószám);

1.1.3. a számla vagy okirat száma;

1.1.4. a termék

1.1.4.1. megnevezése,

1.1.4.2. mennyisége (db),

1.1.4.3. egységnyi tömege (kg/db),

1.1.4.4. vámtarifaszáma,

1.1.4.5. *  CsK vagy KT kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja,

1.1.4.6. tömege (kg),

1.1.4.7. *  a termék termékdíjfizetési státusza (megfizetett, nem került még megfizetésre, visszatérítésre kerül az eladó részére);

1.1.5. *  a tárolás célja (tárolás, feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés vagy alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés);

1.1.6. a tulajdonos adatai (név, cím, adószám);

1.2. kezelés, feldolgozás adatai:

1.2.1. a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

1.2.1.1. megnevezése,

1.2.1.2. *  CsK vagy KT kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja,

1.2.1.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.2.2. az előállított termékdíjköteles termék

1.2.2.1. megnevezése,

1.2.2.2. *  CsK vagy KT kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja,

1.2.2.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.2.3. a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírása;

1.2.4. *  anyagmérleg, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz, feldolgozáshoz, újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját);

1.3. *  kitárolásának adatai:

1.3.1. *  kitárolás napja;

1.3.2. *  a kitárolás oka (forgalomba hozatal belföldre, kiszállítás külföldre, saját célú felhasználás) vagy az újrahasználható csomagolószer bérbe adása;

1.3.3. értékesítés esetén a vevő adatai (név, cím, belföldi vagy közösségi adószám, ha a vevő adószámmal rendelkezik);

1.3.4. a számla vagy annak hiányában az okirat száma;

1.3.5. a termék

1.3.5.1. megnevezése,

1.3.5.2. vámtarifaszáma,

1.3.5.3. *  CsK vagy KT kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja,

1.3.5.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.3.6. *  a termék termékdíjfizetési státusza (a kitároláskor keletkező kötelezettség, nem kell megfizetni, nem keletkezik fizetési kötelezettség, a vevő szerződéssel átvállalta, visszatérítésre kerül a kitároló részére);

1.3.7. *  a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja vagy ennek hiányában a kötelezettség megszűnése jogszabályi helyének megjelölése;

1.4. *  ideiglenes kiadásának adatai:

1.4.1. ideiglenes kiadás napja;

1.4.2. ideiglenes kiadás oka;

1.4.3. a termék

1.4.3.1. megnevezése,

1.4.3.2. vámtarifaszáma,

1.4.3.3. *  CsK vagy KT kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja,

1.4.3.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg).

2. *  A termékdíj raktári betárolás és kitárolás rendje

2.1. *  A termékdíj raktározási eljárás a termékdíjköteles termék termékdíj raktárba történő betárolását, az ott történő tárolását, feldolgozását, előállítását, készletezését, továbbá az újbóli felhasználásra történő előkészítését, ideiglenes kiadását és az abból történő visszavételét, valamint az onnan történő kitárolását foglalja magában.

2.2. Abban az esetben, ha a termékdíj raktárban tárolt terméket a termékdíj raktározási eljárás alatt értékesítették, az engedélyes köteles az értékesítés tényét a termékdíj raktár nyilvántartásába bejegyezni és a továbbiakban a termék tulajdonosa jogosult a termékdíjköteles termék kiszállítására.

2.3. *  Egyik termékdíj raktárból egy másik termékdíj raktárba történő áttárolás abban az esetben végezhető, ha az áttárolás során a tulajdonjogban változás nem következik be.

3. A termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelési módok listája

Az alább felsorolt szokásos kezelési módok az engedélybe foglalás nélkül végezhetők:

3.1. szellőztetés, szétterítés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, csomagolás javítása, a szállítás vagy tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, amennyiben az csak egyszerű műveletekre, illetve a szállításra használt védőburkolat használatára és eltávolítására vonatkozik;

3.2. leltározás, mintavétel, szortírozás, szitálás, mechanikus szűrés, illetve az áru mérése;

3.3. károsodott vagy szennyezett alkotóelemek eltávolítása;

3.4. paraziták elleni kezelés;

3.5. rozsda elleni kezelés;

3.6. elektrosztatikus kezelés;

3.7. a termékek megosztása vagy méretre vágása, ha csak egyszerű műveletekről van szó;

3.8. *  csomagolás létrehozása, kicsomagolás, a csomagolás megváltoztatása, lefejtés, szállítótartályokba történő egyszerű áthelyezés, jelzések, pecsétek, címkék, árcédulák vagy más hasonló megkülönböztető jelek rögzítése, eltávolítása és megváltoztatása;

3.9. gépek, berendezések és járművek tesztelése, beállítása, beszabályozása és üzembe helyezése, különösen a műszaki szabványoknak való megfelelés ellenőrzése végett, ha csak egyszerű műveletekről van szó.

4. *  A termékdíj raktárba történő be- és kitárolásról, továbbá a raktárkészletről szóló adatszolgáltatás adattartalma

4.1. Alapadatok

4.1.1. a termékdíj raktár engedélyes adatai,

4.1.2. adatszolgáltatás időszaka,

4.1.3. a termékdíj raktár engedély száma,

4.1.4. a termékdíj raktár adatai (cím, típus).

4.2. A betárolt termékdíjköteles termék

4.2.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.2.2. *  KT, CSK kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja,

4.2.3. megnevezése,

4.2.4. összesített mennyisége.

4.3. A kitárolt termékdíjköteles termék

4.3.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.3.2. *  KT, CSK kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja,

4.3.3. megnevezése,

4.3.4. összesített mennyisége,

4.3.5. *  a kitárolás oka, jogcíme:

A B
1. B01 belföldi forgalomba hozatal termékdíj megfizetésével
2. * 
3. B11 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
4. B12 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
5. B13 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
6. B14 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni
7. B15 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni
8. B16 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
9. B17 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
10. B20 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
11. B21 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
12. B22 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
13. B23 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
14. B24 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
15. B25 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
16. B26 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
17. B27 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján
18. B28 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
19. * 
20. B30 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj korábban, a betárolás előtt már megfizetésre került
21. B31 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján
22. B32 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján
23. B33 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja alapján
24. I00 ideiglenes kiadás
25. K00 külföldre történő kitárolás
26. S01 saját célú felhasználás
27. T00 áttárolás másik termékdíj raktárba a tulajdonjog megváltozása nélkül
28. U10 újrahasználható csomagolószer bérbe adása a Ktdt. 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében
29. B40 belföldre irányuló kitárolás, a termékdíj korábban, a betárolás előtt már megfizetésre került
30. I90 ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék saját célú felhasználása
31. SH9 ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék
32. SH1 termékdíj raktárban lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék
33. TM0 betárolás előtt a termékdíj megfizetésre került (a termékdíj raktáron belül csomagolás részét képező csomagolószerek esetében a csomagolás végleges elválasztásra kerül a termékről)
34. KN0 kitárolás, nem keletkezik termékdíj-kötelezettség
35. KEJ kitárolás belföldre, egyéb jogcímen (termékdíj-kötelezettség keletkezik)
36. V01 kitárolás, termékdíj visszaigénylésre kerül

4.4. A készleten lévő termékdíjköteles termék

4.4.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.4.2. *  KT, CSK kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja,

4.4.3. megnevezése,

4.4.4. mennyisége.

8. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható csomagolószerek országos hulladékgazdálkodási hatósághoz történő bejelentéséhez * 

1. Alapadatok

2. A kérelmező

2.1. neve,

2.2. adószáma, adóazonosító jele,

2.3. bankszámlaszáma,

2.4. székhelyének címe,

2.5. levelezési címe,

2.6. ügyintézőjének neve,

2.7. ügyintézőjének telefonszáma,

2.8. képviselőjének neve,

2.9. képviselőjének adószáma.

3. Oldalak száma

4. Keltezés, cégszerű aláírás

5. Újrahasználható csomagolószerre vonatkozó adatok:

5.1. adatsor sorszáma,

5.2. GTIN azonosító száma, vagy ennek hiányában a nyilvántartást vezető által adott azonosítószám,

5.3. megnevezése,

5.4. vámtarifaszáma,

5.5. CsK kódjának 1–3 jegye,

5.6. anyaga,

5.7. nettó tömege (termékdíj alapja),

5.8. mérete (szélesség, mélység, magasság),

5.9. nettó töltési mennyisége,

5.10. fényképe,

5.11. átlagos élettartama,

5.12. átlagos forgási sebessége,

5.13. keltezés, cégszerű aláírás.