A jogszabály mai napon ( 2022.06.29. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés d), i) és p) pontjában, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (5a), (5d), (6a), (6d) bekezdésében, és a 153. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az oktatási igazolvány

1. § (1) Az oktatási igazolvány az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) szerinti igazolvány, melynek fajtái * 

a) diákigazolvány,

b) pedagógusigazolvány,

c) * 

(2) *  Az oktatási igazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.

(3) E rendelet vonatkozásában jogosulton az egyes igazolványfajtákra vonatkozó alcímekben meghatározott személyek köre értendő.

2. § *  Az oktatási igazolvány

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.),

b) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Szkt.) és

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.)

meghatározott adatokat tartalmazza.

3. § *  (1) *  Az oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig, a köznevelésben, illetve a szakképzésben legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év október 31. napjáig érvényesek.

(2) A kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítés vagy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) nyilvántartásából történő, az oktatási igazolvány érvényességének tényéről történő elektronikus adatszolgáltatás igazolja. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás az oktatási igazolvány érvényességének tényét igazolja.

2. Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátói

4. § (1) *  Az oktatási igazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat, az Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszere (a továbbiakban: OKTIG-rendszer) fejlesztési és üzemeltetési feladatait, továbbá az oktatási igazolványok igénylésével és kibocsátásával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat az adatkezelő látja el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az adatfeldolgozókkal és a közreműködő intézményekkel együttműködve az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

5. § (1) *  Az adatfeldolgozók a feladataikat külön megállapodásban rögzítettek szerint látják el.

(2) *  Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben

a) az oktatási igazolványok logisztikájával összefüggésben felmerülő feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.),

b) az oktatási igazolványok és érvényesítő matricák fizikai előállításával, igazolványok megszemélyesítésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Pénzjegynyomda Zrt.),

c) az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat adatfeldolgozóként az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Nektv.) meghatározott szerv,

d) az OKTIG-rendszer és az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer központi nyilvántartásának vezetését támogató informatikai szakrendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) közötti kapcsolat létrehozását és a NEK-rendszer alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatait az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.)

látja el.

(2a) * 

(3) *  Az adatkezelő és a (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatfeldolgozók az oktatási igazolványok előállítási, megszemélyesítési folyamatának nyomon követését elektronikus rendszerben folyamatosan és teljes körűen biztosítják egymás és a közreműködő intézmények számára.

(4) *  Az e rendeletben felsorolt, a diákigazolványhoz kapcsolódó szolgáltatások körének meghatározását, továbbá az állam által nem garantált belföldi és nemzetközi kereskedelmi kedvezmények szervezését, kiépítését és az ehhez kapcsolódó jogok teljes körű hasznosítását, valamint kommunikációját az adatkezelő kizárólagos joggal látja el.

6. § *  Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):

a) a köznevelésben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében az Nkt. szerinti nevelési-oktatási és fejlesztő iskolai oktatás feladatát ellátó intézmény,

b) a szakképzésben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében az Szkt. szerinti szakképző intézmény,

c) a felsőoktatásban kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében az Nftv. 1. mellékletében szereplő intézmény,

d) a nem magyar oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló személy oktatási igazolványa esetében az adatkezelő,

e) *  a 23. § a) pont ab) alpontjában és c) pontjában meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása és az Nkt. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül a Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR) nem szereplő intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek oktatási igazolványainak kiadása esetében a köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

f) az Nkt. 65. § (9) bekezdésében meghatározott intézményekben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a munkáltató intézmény,

g) az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények közül a KIR-ben nyilvántartott intézményekben kiadásra kerülő oktatási igazolvány esetében a munkáltató intézmény.

7. § (1) Az adatkezelő oktatási igazolvánnyal összefüggő feladatai:

a) * 

b) *  a közreműködő intézmény és az 5. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatfeldolgozók számára az oktatási igazolvány igénylések nyomon követésére alkalmas nyilvántartás biztosítása, az egyes munkafolyamatok felügyelete,

c) *  a közreműködő intézmények által megküldött oktatási igazolvány igények feldolgozása, valamint a NEK-rendszerbe történő továbbítása,

d) a 8. §-ban meghatározott nyilvántartás vezetése,

e) az oktatási igazolvány jogosulthoz határidőben történő eljuttatásának ellenőrzése,

f) a fényképet és az aláírást kivéve az oktatási igazolványon szereplő személyes adatok kezelése,

g) * 

h) az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása,

i) az oktatási igazolványhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak az igazolványok érvényességére vonatkozó tájékoztatás nyújtása,

j) az oktatási igazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben történő eljárás,

k) a fenti feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek kialakítása és üzemeltetése,

l) *  az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó, a közreműködő intézményt terhelő feladatok végrehajtásának és az oktatási igazolványok igénylésével kapcsolatos panaszok megalapozottságának vizsgálata, szabálytalanság észlelése esetén a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtétele,

m) az a)-l) pontba tartozó hatósági feladatok és szolgáltatások folyamatainak minőségfejlesztése, minőségbiztosítása.

(2) A közreműködő intézmény:

a) az adatkezelő által meghatározott módon adatot közöl az oktatási igazolvány igénylésének, érvényesítésének egyes folyamataival kapcsolatban,

b) a fel nem használt érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja,

c) *  részt vesz az oktatási igazolványok igénylésében és jogosulthoz történő eljuttatásában,

d) érvényesíti a használatban lévő és bevonja az érvénytelen oktatási igazolványokat,

e) vezeti a 9. §-ban meghatározott nyilvántartást,

f) belső szabályzatban szabályozza az oktatási igazolványok, az érvényesítő matricák és az egyéb nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályokat,

g) vezetője kijelöli az oktatási igazolvány érvényesítése, bevonása és a jogszabályban előírt további feladatok megvalósításának végrehajtásáért felelős személyt,

h) kiadja a 12. §-ban meghatározott igazolást.

3. Az adatkezelő és a közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás

8. § (1) *  Az adatkezelő az oktatási igazolvány tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.), az Nkt., az Szkt. és az Nftv. által meghatározott adatokról.

(2) * 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás * 

a) *  az oktatási igazolvány igényléséhez szükséges, az Onytv.-ben, az Nkt.-ban, az Szkt.-ben és az Nftv.-ben meghatározott adatokat,

b) a közreműködő intézmények adatait,

c) *  az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját, az igazolványon szereplő adatokat, az igazolvány érvényességének az állapotát, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát,

d) *  az igénylések beérkezésének idejét,

e) * 

f) az érvényesítő matricák megrendelésére és a megrendelések teljesítésére vonatkozó adatokat,

g) * 

h) * 

i) a közreműködő intézmény által a 12. § szerint kiadott igazoláson szereplő adatokat

tartalmazza.

9. § A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás

a) * 

b) *  az igénylés elküldésének idejét,

c) *  az adatkezelő adatszolgáltatása alapján az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját,

d) *  az érvényesítő matricák megrendelésének idejét,

e) *  a megrendelt érvényesítő matricák megérkezésének idejét,

f) *  az oktatási igazolvány érvényesítésének idejét, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát,

g) *  az oktatási igazolvány bevonásának okát, idejét,

h) az oktatási igazolvány egyedi adatchip azonosítóját,

i) *  az oktatási igazolvány jogosult által történő átvételének dátumát,

j) a 12. § szerinti igazolás adatait

tartalmazza.

4. Az oktatási igazolvány igénylésére vonatkozó általános szabályok

10. § (1) Oktatási igazolvány

a) az oktatási igazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,

b) *  az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott oktatási igazolvány helyett,

c) *  a 23. § c) pontban meghatározott személy által időbeli korlátozás nélkül

igényelhető.

(2) Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új oktatási igazolványt igényelni.

11. § (1) A jogosultnak - figyelemmel az (2)-(5) bekezdésben foglaltakra - azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.

(2) Többes tanulói jogviszony esetén az az iskola a közreműködő intézmény, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. Ennek hiányában a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos) határozza meg.

(3) Több oktatási intézménnyel való egyidejű hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét a képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, távoktatás) határozza meg.

(4) *  Egyidejűleg fennálló tanulói jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás, képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos, távoktatás) határozza meg.

(5) *  A pedagógus, illetve az oktató egyidejűleg fennálló közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya esetén az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyben a pedagógus a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyikkel a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette.

12. § (1) *  Az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, mely igazolja az oktatási igazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan

a) a 15. § (1) bekezdésben,

b) a 24. §-ban,

c) * 

foglaltakra való jogosultságot.

(1a) *  A 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek és az Nktv. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül a KIR-ben nem szereplő intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek igazolásának kiadása esetében az adatkezelő jár el.

(2) Az igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított igazolás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősül.

(3) *  Az igazolás - a 26/A. §-ban meghatározott igazolás kivételével - a kiállításától számított 60 napig érvényes.

(4) *  Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki.

5. A diákigazolványra jogosultak köre

13. § (1) *  Diákigazolványra jogosult

a) az Nkt. szerinti iskolai feladatot és fejlesztő nevelés-oktatás feladatát ellátó intézmény tanulója,

b) *  a szakképző intézmény tanulója és a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai oktatásban részt vevő képzésben részt vevő személy,

c) az Nftv. 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató,

d) *  azon magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban vagy a b) pont szerinti felnőttképzési jogviszonyban, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (a továbbiakban együtt: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult),

e) a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató,

f) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban hallgatóként részt vevő személy.

(2) *  Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen. Az adatkezelő hivatalból vizsgálja, hogy a külföldön működő intézmény államilag elismert oktatási intézménynek minősül-e.

(3) *  A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-éig jogosult.

(4) *  Ha a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya, illetve a hallgató hallgatói jogviszonya

a) az első félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő március 31-éig,

b) a második félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő október 31-éig

jogosult diákigazolványra.

(5) *  Ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően oktatási igazolványa érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt - és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak - oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes.

(6) *  Ha a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény tevékenységét önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében Magyarországon is folytatja, a vele tanulói jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló diákigazolványra akkor jogosult, ha * 

a) a külföldi vagy nemzetközi nevelési-oktatási intézményt az oktatásért felelős miniszter nyilvántartásba vette és működését engedélyezte,

b) a külföldi vagy nemzetközi szakképző intézményt a szakképzésért felelős miniszter nyilvántartásba vette és működését engedélyezte, vagy

c) a külföldi felsőoktatási intézmény működését az eljáró hatóság engedélyezte.

6. A diákigazolvány

14. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

(2) *  A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „nappali”, az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „esti”, a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „levelező”, a köznevelésben, illetve a szakképzésben a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt „távoktatás” felirat jelöli.

(3) A jogosult részére az oktatás és képzés munkarendjének megfelelő - a (2) bekezdésben meghatározott - diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója a levelező oktatás munkarendje szerinti oktatási igazolványra jogosult.

(4) *  A képzésben részt vevő személy részére az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt kell kiállítani.

7. A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

15. § (1) A diákigazolvány

a) *  a tanulói jogviszonynak, felnőttképzési jogviszonynak, illetve a hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,

b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,

c) *  a tanulói jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,

d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot,

e) *  a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

(2) A diákigazolvánnyal igénybe vehető, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények megváltoztatásakor ki kell kérni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, valamint az Országos Köznevelési Tanács véleményét.

(3) *  A (1) bekezdés e) pontjában foglalt nemzetközi kedvezményt kizárólag a Nektv. szerinti diákigazolványok biztosítják.

8. A diákigazolvány igénylése

16. § (1) A felsőoktatásban a diákigazolvány - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak elektronikus módon igényelhető.

(2) *  A felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgató a diákigazolvány igénylést a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében kezdeményezi. Az igénylés előtt a jogosult köteles összevetni a tanulmányi rendszerben róla nyilvántartott személyes adatokat az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációja során kapott adatlap adattartalmával.

(3) Amennyiben a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, abban az esetben a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(4) * 

(5) *  A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését - szükség esetén felhívja a hallgatót a hiányok pótlására -, és a hiánytalan igénylésnek a közreműködő intézményhez érkezését követő 8 napon belül

a) *  rögzíti a tanulmányi rendszer használatával a diákigazolvány igénylésének tényét, és

b) az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az igénylést és továbbítja azt az adatkezelő részére.

(6) * 

(7) *  A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha a közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. A közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(8) * 

17. § (1) *  A köznevelésben és a szakképzésben a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, kiskorú tanuló esetében a kiskorú tanuló törvényes képviselője a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(2) * 

(3) *  A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül

a) *  az OKTIG-rendszer vagy az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszer (a továbbiakban: IAR) használatával a diákigazolvány igénylésének tényét rögzíti,

b) * 

c) * 

(4) * 

(5) *  A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. A közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás módosítása az adatkezelő felé az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(6) * 

18. § (1) *  A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult a diákigazolvány iránti igényét az adatkezelőnek, mint közreműködő intézménynek jelenti be. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony kezdetét és az oktatás, képzés munkarendjét igazoló dokumentumot. E dokumentum hiányát a jogosult nyilatkozatával nem pótolhatja.

(2) * 

(3) *  A közreműködő intézmény ellenőrzi az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől - hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől - számított 8 napon belül

a) *  az OKTIG-rendszer használatával a személyi okmányok adatai és a benyújtott dokumentumok alapján a diákigazolvány-igénylés tényét rögzíti,

b) * 

c) * 

19. § * 

20. § * 

21. § (1) A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül - a 12. §-ban meghatározott - igazolást ad ki,

a) ha a diákigazolvány nem tartalmazza az oktatás, a gyakorlati képzés tényleges helyszínét, ebben az esetben a helyszínt az igazoláson kell feltüntetni,

b) *  az 6. § a)-c) pontjában meghatározott intézmény nem magyar állampolgárságú tanulójának, képzésben részt vevő személyének, hallgatójának, ha tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait,

c) *  annak a jogosultnak, aki tanulói jogviszonyának, felnőttképzési jogviszonyának, illetve hallgatói jogviszonyának megszűnését követően, de a diákigazolvány érvényességi idejének lejárata előtt elveszíti diákigazolványát, vagy diákigazolványa a jogosultságok igazolására alkalmatlanná válik,

d) *  amennyiben a tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony bejelentése vagy az igénylés továbbítása a jogosult vagy a közreműködő intézmény hibáján kívüli okból nem lehetséges.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az igazoláson az intézmény és a munkarend rovatot a jogosult előző diákigazolványa alapján kell kitölteni.

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az igazolás kiadása a közreműködő intézmény egyedi elbírálása alapján lehetséges, azzal, hogy a kiadott igazolást az igénylés továbbítása után haladéktalanul érvényteleníteni kell, és a 12. § szerinti igazolást kell kiadni.

22. § *  Amennyiben a jogosult egyidejűleg több oktatási intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban, és ezen intézmények nevét és telephelye címét fel kívánja tüntetni a diákigazolványán, erre irányuló kérelmét a közreműködő intézménynél a diákigazolvány igénylésével egyidejűleg bemutatott tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolással kezdeményezheti.

9. A pedagógusigazolvány

23. § *  Pedagógusigazolványra jogosult

a) az Nkt.

aa) 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakört betöltő,

ab) 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményben pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott,

b) a szakképző intézményben oktató munkakörben foglalkoztatott,

c) az a) vagy b) pontban meghatározott munkakörből korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba helyezett személy.

10. A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

24. § A pedagógusigazolvány

a) *  az Nkt. 63. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozott kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,

b) a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

11. A pedagógusigazolvány igénylése

25. § * 

26. § (1) A pedagógus igazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(2) * 

(3) *  A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az OKTIG-rendszer vagy az IAR használatával a pedagógusigazolvány igénylésének tényét rögzíti.

(4) * 

(5) *  A pedagógusigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által karbantartott intézményi nyilvántartásban. A közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(6) *  A 23. § c) pontja szerinti jogosult esetében a pedagógusigazolvány-igénylés csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus-munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba, továbbá ha az utolsó munkahelyként megnevezett munkáltató szerepel vagy szerepelt az adatkezelő nyilvántartásában.

(7) * 

(8) * 

26/A. § *  A közreműködő intézmény a pedagógusigazolványra jogosult kérelmére az elektronikus igénylés továbbítása nélkül is kiadja a 12. § szerinti igazolást, amely 180 napig érvényes.

27. § *  Amennyiben a pedagógus egyidejűleg több oktatási intézménnyel áll pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyban, és ezen intézmények nevét és telephelye címét fel kívánja tüntetni a pedagógus igazolványon, erre irányuló kérelmét a közreműködő intézménynél a pedagógusigazolvány igénylésével egyidejűleg bemutatott munkáltatói jogviszony igazolással kezdeményezheti.

12-14. * 

28-31. § * 

15. Az oktatásiigazolvány-igénylés feldolgozása, az oktatási igazolvány előállítása és kiadása

32. § *  Ha az OKTIG-rendszerben rögzített adatokat a közreműködő intézmény hitelesítette, az adatkezelő továbbítja az oktatásiigazolvány-igénylést a NEK-rendszerbe.

33. § *  Az IdomSoft Zrt. az adatoknak a Nektv. szerinti feldolgozását követően továbbítja az igénylést a megszemélyesítő részére.

34. § (1)-(3) * 

(4) *  Az igényléstől vagy a megrendeléstől eltérő adatokat tartalmazó oktatási igazolványt, továbbá a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett oktatási igazolványt (a továbbiakban: hibás oktatási igazolvány) a jogosult eljuttatja a közreműködő intézménynek újragyártás céljából. A hibás oktatási igazolványról a közreműködő intézmény másolatot készít, majd elektronikus úton megküldi az adatkezelőnek, mellékelve az újragyártásra irányuló kérelmet. A hibás oktatási igazolványt az intézmény jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti és a jogosult kérelmére igazolást ad ki. Az adatkezelő - az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével - megállapítja az eltérés okát, és gondoskodik a megfelelő adattartalmú, hibátlan oktatási igazolvány előállításáról és a jogosulthoz történő eljuttatásáról.

(5) *  A köznevelésben, illetve a szakképzésben kiadható oktatási igazolvány és a tanulmányi rendszerklienssel nem rendelkező felsőoktatási intézményben kezdeményezett oktatási igazolvány igénylése esetén a közreműködő intézmény felel azért, hogy az igénylés során továbbított adatok megfeleljenek a személyi adatokat és a lakcímet igazoló hatósági okiratokban foglaltaknak.

(6) *  A tanulmányi rendszerklienssel rendelkező felsőoktatási intézmények által továbbított felsőoktatási oktatási igazolvány igénylése esetén a jogosult felel az oktatási igazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok valóságtartalmáért. Amennyiben a jogosult a nyilvántartott adataiban hibát észlel, úgy köteles azt haladéktalanul a közreműködő intézmény felé jelezni és a hiba kijavítását kezdeményezni.

16. Az oktatási igazolvány érvényesítése

35. § (1) *  Amennyiben a diákigazolvány jogosultjának kedvezményre való jogosultsága a KIR és FIR nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítható, az adatkezelő bejegyzi a diákigazolvány érvényesítését a nyilvántartásába. Amennyiben a jogosultság megszűnik, az adatkezelő a jogosultság megszűnésének időpontját jegyzi be a nyilvántartásba.

(2) *  A közreműködő intézmény a kiadott diákigazolványok érvényesítését érvényesítő matrica felragasztásával és az elektronikus érvényesítés érdekében az adatkezelő felé tett, a 36. § (6) bekezdésében meghatározott jelentéssel végzi el.

(3) *  Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint a köznevelésben, illetve a szakképzésben a matrica sorszámát, felsőoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény és kar betűkódját.

(4) *  A pedagógusigazolvány érvényessége megszűnik, ha a jogosult igazolvány használatára jogosító jogviszonya megszűnik.

36. § (1) Az érvényesítés határideje

a) *  köznevelésben, illetve a szakképzésben kiadható oktatási igazolvány esetében október 31. napja,

b) felsőoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében az I. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén március 31. napja.

(2) *  A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles megrendelni az adatkezelő által meghatározott módon

a) köznevelési intézmények esetében július 15-éig,

b) szakképző intézmények esetében július 15-éig,

c) felsőoktatási intézmények esetében az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében július 15-éig, a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében december 15-éig.

(3) *  Az adatkezelő gondoskodik a megrendelések teljesítéséről postai úton, a köznevelésben, illetve a szakképzésben és a felsőoktatásban az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében szeptember 1-ig és a felsőoktatásban a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében február 1-ig.

(4) *  A közreműködő intézmény szükség szerint további érvényesítő matricákat rendelhet megrendelésének elektronikus úton az adatkezelőhöz történő eljuttatásával. Ezeket a megrendeléseket az adatkezelő az átvételt követő 30 napon belül postai úton teljesíti.

(5) *  A jogosult számára jogviszonya szünetelésének időtartama alatt a közreműködő intézmény nem továbbít oktatási igazolvány igénylést és nem érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát.

(6) Az érvényesítés tényét és a kiadott érvényesítő matrica sorszámát az intézmény köteles az érvényesítés határidejétől számított 10 napon belül az igényléshez alkalmazott elektronikus felületen keresztül az adatkezelő felé jelenteni.

(7) Az adott tanévben fel nem használt érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény a tanévet követő november 30-ig megsemmisíti. A megsemmisítés tényéről és a megsemmisített matricák darabszámáról a közreműködő intézmény jegyzőkönyvet vesz fel, amit köteles irattárában megőrizni.

(8) *  Az adatkezelő a 7. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezés teljesítése érdekében a nyilvántartásából a kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából erre vonatkozó adatot szolgáltat az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak kérésére. Az adatközlés alapja a 35. § (1) és (2) bekezdése szerinti érvényesítésre vonatkozó adat. Az adatközlés eredményeként két érték keletkezik, miszerint az oktatási igazolvány érvényes vagy érvénytelen. Az adatközlés elektronikus úton történik.

37. § (1) *  A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.

(2) * 

17. Az oktatási igazolvány bevonása

38. § (1) *  A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni az oktatási igazolványt - és ennek érdekében a jogosultat felszólítani a korábban kiadott oktatási igazolványának a beszolgáltatására - a következő esetekben:

a) amennyiben az igazolványra való jogosultság megszűnik,

b) az igazolás kiadásakor, kivéve a 21. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő igazolást,

c) az igazolvány érvényességi idejének végén.

(2) A közreműködő intézmény köteles a bevont oktatási igazolványt 30 napon belül megsemmisíteni, és a megsemmisítésről készített jegyzőkönyvet megőrizni.

(3) A bevont oktatási igazolványok egyedi azonosítóját a közreműködő intézmény a bevonást követő 8 napon belül az adatkezelő által meghatározott módon átadja az adatkezelőnek.

38/A. § *  (1) A jogosult bejelenti az oktatási igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását a közreműködő intézménynek. A jogosult átadja a megrongálódott vagy a lejárt érvényességi idejű kártyát a közreműködő intézménynek.

(2) A közreműködő intézmény a bejelentés alapján az OKTIG-rendszerben az oktatási igazolványt érvényteleníti, a jogosult részére a 12. § szerinti igazolást ad ki, valamint a megrongálódott és lejárt érvényességi idejű kártyát megsemmisíti.

(3) Az adatkezelő az oktatási igazolvány érvénytelenítésének tényét a NEK-rendszer részére elektronikus úton küldi meg.

(4) A jogosult az oktatási igazolvány pótlása, cseréje iránti indokolt kérelmét a közreműködő intézményben nyújthatja be. A közreműködő intézmény a pótlás, csere érdekében az e rendeletben foglaltak szerint rögzíti a jogosult részére az új oktatásiigazolvány-igénylést.

18. Az oktatási igazolvány díja

39. § * 

40. § (1) A jogosult a matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni a közreműködő intézmény részére.

(2) A közreműködő intézmény nem továbbítja az oktatási igazolványigénylést vagy nem érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát, amíg a jogosult a (1) és bekezdésben meghatározott díjat meg nem fizeti.

(3) * 

19. Záró rendelkezések

41. § (1) *  Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 2. § (3) bekezdése, a 6. § e) pontja, a 8. § (1) bekezdés a) pontja, a 8. § (2) bekezdés a) pontja, a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a 11. § (5) bekezdése, a 12. § b)-c) pontja, a 23-24. §, a 26-29. §, a 30. § (1)-(7) bekezdése, a 31. §, a 35. § (4) bekezdése, valamint a 37. § (2) bekezdése 2012. augusztus 15-én lép hatályba.

(3) A 16. § (8) bekezdése, a 20. §, a 25. §, a 30. § (8) bekezdése, a 34. § (1) bekezdés c) pontja, a 34. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 43. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) * 

42. § (1) Ezt a rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépését megelőzően benyújtott, folyamatban lévő diákigazolvány igénylésekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott közoktatási diákigazolvány igénylések tekintetében a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet - az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos - rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott pedagógusigazolványokat a közreműködő intézmény 2013. szeptember 15-éig köteles hivatalból díjmentesen az e rendeletben foglaltak szerint kicserélni.

(4) *  Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott diákigazolványok az arra való jogosultság megszűnéséig az e rendeletben szabályozott módon érvényesíthetőek. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott olyan diákigazolványok, amelyek oktatási azonosítószámot nem tartalmaznak, az e rendeletben meghatározott módon érvényesíthetők az azokra való jogosultság megszűnéséig, de legkésőbb 2020. március 31. napjáig.

(5)-(6) * 

(7) *  A NEK oktatási igazolványokra vonatkozó specifikációjának közzétételéig az oktatási igazolványokra vonatkozó műszaki (technikai) előírásokat az e-közigazgatásért felelős miniszter határozza meg.

(8) *  A 39. § (4a) bekezdésében foglalt rendelkezés az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kibocsátott diákigazolványokra kell alkalmazni.

43. § * 

44. § * 

45. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

1. melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez * 

IGAZOLÁS ADATTARTALMA

1. Az igazolás sorszáma.

2. Az igazolás érvényességének vége.

3. A jogosult

a) neve,

b) *  Nkt.-ban, az Szkt.-ben, illetve az Nftv.-ben meghatározott azonosító száma,

c) születési helye és ideje,

d) lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe),

e) tanuló vagy hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje:

ea) nappali,

eb) esti,

ec) levelező,

ed) távoktatás/más sajátos.

4. Az igazolás kiállításának oka:

a) az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van,

b) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás,

c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 26/A. §-a alapján kiállított igazolás.

5. Az igazolás kiállításának célja: „igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére az igazolás érvényességi idejének végéig jogosult.”

6. Az igazolás típusa:

a) diákigazolvány helyett kiállított igazolás,

b) pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás.

7. Az igazoláson szereplő intézményi adatok:

a) a jogviszonyt igazoló intézmény

aa) neve,

ab) feladatellátási helyének címe * ,

b) második intézmény:

ba) neve,

bb) feladatellátási helyének címe * ,

c) gyakorlati képzési hely:

ca) neve,

cb) címe.

8. Az igazolás kiállításának helye és ideje.

9. Az intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott személynek az aláírása.

10. Az intézmény bélyegzője.

11. Kétdimenziós vonalkód, amely a fentiek közül egyes adatokat, köztük a jogosult nevét és címét, valamint hitelesítést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére