A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója keretében a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontja és Melléklete szerinti területen megvalósuló beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) *  A Kormány a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) * 

(5) *  A beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

1/A. § *  A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a beruházást. A kiemelten közérdekű beruházás helyszínét az 1. § (1) bekezdése állapítja meg.

1/B. § *  A beruházással összefüggő építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási és beszerzési tevékenység közfeladatnak minősül.

2. § * 

2/A. § *  (1) *  A beruházással összefüggő építésügyi hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Budapest XIV. kerület, Istvánmezei út 1–5. szám alatti, 32826 helyrajzi számú ingatlant rendezettnek kell tekintetni abban az esetben is, ha a telek kialakítása, illetve telekhatár-rendezés a kerületi szabályozási terv szerint még nem történt meg.

(2) A használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a kerületi szabályozási tervben előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

2/B. § *  (1) *  A beruházás keretében megvalósuló sportlétesítmények nézőtéri lelátóinak lépcsőit szabad lépcsőnek kell tekinteni és tekintetükben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 63. §-át kell alkalmazni.

(2) *  A beruházással érintett épületek esetében az OTÉK 82. § (1) bekezdése szerinti forgalomelemzés elkészítésekor

a) a „VIP” területet kiszolgáló felvonóknál az alapállomás feletti teljes utaslétszámot felvonócsoportokként 750 főben kell megállapítani,

b) a „média” területeket kiszolgáló felvonóknak Tk=60 s követési idő követelménynek kell megfelelni.

(3) *  A beruházás esetében az OTÉK rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az előkertnek a közterület felőli 5 méteres sávjában közlekedési célú építmény – így különösen gyalogos híd és lépcső –, valamint jegypénztár és felvonó rendeltetésű építmény elhelyezhető.

(4) *  A beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz várakozóhelyek számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 200 férőhely után,

b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 500 férőhely után,

c) egy autóbusz várakozóhelyet kell létesíteni minden megkezdett 7000 férőhely után.

(5) *  A beruházás keretében megvalósuló sportlétesítmények sportpályáinak biológiailag aktív zöldfelületeit a megengedett legkisebb zöldfelületbe 100%-os értéken be lehet számítani.

(6) *  A beruházással érintett területen a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.

(7) *  A beruházással érintett területen zöldtetőt nem kell létesíteni.

(8) *  A beruházással érintett területen a hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb 6,0 méternél, valamint az épület hátsókertre néző tényleges beépítési magasságának felénél.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2012. január 1. napján lép hatályba.

4. § *  E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2012. (III. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 61/2013. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 mezőjét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) *  Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr3. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. § *  E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 372/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 2. §-át, 2/A. §-át és 2/B. §-át, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. § (4) és (5) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2018. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 mezőjét a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2019. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 2/B. § (3) bekezdését a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. § *  E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2021. (V. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 1. § (1), (2) és (5) bekezdését, 1/A. §-át, 1/B. §-át, 2. § (1), (2) bekezdését, 2/A. § (1) bekezdését, 2/B. § (1)–(8) bekezdését, valamint 1. mellékletét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek * 

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházás megvalósításának helyszíne A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. *  Budapest Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója (2011–2025) az 1. § (1) bekezdés szerinti terület, illetve ezen területekből
telekalakítás folytán kialakított terület
általános építésügyi és örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
3. *  környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
6. *  vízjogi hatósági eljárások illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9. *  talajvédelmi hatósági eljárások Pest Vármegyei
Kormányhivatal
10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez *