A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti alapítványra és egyesületre (ide nem értve a pártot és a szakszervezetet),

b) a Civil tv. 71. §-a szerinti elektorokra, továbbá a 72. §-a szerinti jelöltekre,

c) a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) és a Civil tv. 61. §-a alapján létrehozott kollégiumok tagjaira, valamint

d) a Civil tv. 64. §-a alapján kijelölt szervre és a fejezet irányítását ellátó társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § *  E rendelet alkalmazásában

1. adatfelelős: azon szerv vagy személy, amely az adat hivatalos honlapon történő közzétételét kezdeményezi;

2. Alapkezelő: A Nemzeti Együttműködési Alapot (a továbbiakban: Alap) kezelő – a Civil tv. 64. §-a alapján e miniszteri rendeletben kijelölt – szerv;

3. civil delegált: a Civil tv. 2. § 5. pontja szerinti személy;

4. *  döntéshozó: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b), c) és j) pontja szerinti támogatások vonatkozásában a kollégium, a Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatások tekintetében a miniszter;

5. *  együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 59. § (4) bekezdése alapján benyújtott támogatási igény;

6. elektori nyilvántartó rendszer: az elektori választást lebonyolító szerv által működtetett, a Civil tv. 71–72. §-a szerinti eljárás lebonyolítását támogató számítógépes rendszer;

7. elektori választást lebonyolító szerv: az Alap testületei civil delegáltjait megválasztó elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő és lebonyolító szervezet;

8. elvi állásfoglalás: a Tanács költségvetési és pénzügyi kérdést nem érintő, a kollégiumokra nézve kötelező szakmai döntése;

9. hivatalos honlap: a Civil tv. 69. § (5) bekezdése szerinti honlap;

10. kollégium: a Civil tv. 61. § (1) bekezdése szerinti testület;

11. *  kollégiumi pályázati döntés: a pályázati kiírás szakmai tartalmát meghatározó – költségvetési és pénzügytechnikai kérdést nem érintő –, a támogatási igény, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolások bírálatáról, kizárásról szóló adott kollégiumhoz kapcsolódó döntés;

12. kötelezettségvállaló: az Alap vonatkozásában kötelezettségvállalásra jogosult személy;

13. kötelező legkisebb munkabér: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén;

14. közzétételre kötelezett: azon személy, vagy testület, amelyre nézve a jogszabály hivatalos honlapon közzétételi kötelezettséget ír elő;

15. miniszter: a Civil tv. alapján az Alap felügyeletét ellátó társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter;

16. *  működési támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás;

16a. *  normatív támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti működési költségek kiegészítésére fordítható normatív alapon nyújtott támogatás;

16b. *  egyszerűsített támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatás;

17. Nemzeti Együttműködési Alap felhasználásáról szóló beszámoló: a Civil tv. 70. § (1) bekezdése (a továbbiakban: a Tanácsnak szóló beszámoló) és (2) bekezdése (a továbbiakban: az Országgyűlés bizottságának szóló beszámoló) szerinti, e rendelet szempontjai alapján elkészített és a testület döntésével megerősített éves tevékenységről, tapasztalatokról szóló beszámoló;

17a. *  önrész: minden, az Alapból folyósított támogatáson kívüli forrás, ideértve az egyéb forrás mellett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (4a) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is;

17b. *  egyéb forrás: az önrész azon része, amely

a) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeg, valamint

b) az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, és ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege;

17c. *  saját forrás: az önrész azon része, melyet a pályázó térítésmentes hozzájárulás, illetve pénz, pénzeszköz, pénzforrás formájában biztosít a támogatási igényéhez, ide nem értve – az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatás kivételével – az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatást;

18. pályázat elbírálása: a kollégium azon eljárása, melynek során a pályázati felhívásra benyújtott támogatási igényhez annak szakmai tartalma alapján a kollégium pontszámot és javasolt támogatási összeget rendel, korlátozza az egyes költségvetési sorokon történő felhasználást vagy elutasítja a támogatási igényt;

19. pályázat végleges elbírálása: a Tanács azon eljárása, melynek során a Tanács elnöke által a Civil tv. 61. § (7) bekezdés alapján a Tanács elé terjesztett pályázatok vonatkozásában a kollégium által a pályázat elbírálása során hozott döntést részben vagy egészben módosítja vagy helybenhagyja;

20. pályázati felhívás: az államháztartásról szóló jogszabályoknak megfelelő pályázati kiírás adatainak a hivatalos honlapon közzétett kivonata;

21. *  szakmai támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c), h) és j) pontja szerinti támogatás;

22. *  támogatási döntés: az egyedi támogatási kérelem esetén a támogatási kérelem befogadása vagy elutasítása, pályázati felhívásra benyújtott támogatási igény esetén a pályázat elbírálása és a pályázat végleges elbírálása során hozott döntések összessége;

23. támogatási eljárás: a támogatási igény benyújtásától a támogatási igény benyújtása következményeként végrehajtott cselekmények összessége;

24. *  támogatási igény: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), továbbá az Ávr. szerinti támogatási kérelem, valamint pályázat, amely a Civil tv. 56. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra irányul;

25. *  támogatási kérelem befogadása: a Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyás, melynek keretében a miniszter meghatározza, hogy az egyedi kérelmet benyújtó szervezetnek mekkora összegben, mely célra és milyen finanszírozási móddal részesülhet támogatásban a jogszabályi feltételek teljesítése esetén;

26. tanács: a Civil tv. 60. § (1) bekezdése szerinti testület;

27. * 

II. FEJEZET * 

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK * 

3. *  A támogatási igény

3. § *  (1) Az Alapkezelőhöz benyújtott támogatási igénynek – az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályozására is figyelemmel – tartalmaznia kell az Ávr. 69. § (1) bekezdése szerinti adatokon kívül: * 

a) a támogatást igénylő szervezet bírósági nyilvántartási számát, bírósági nyilvántartásba vételének időpontját és alapcél szerinti tevékenységét;

b) az igényelt támogatás célját a Civil tv. 56. § (1) bekezdés szerinti egy cél megjelölésével, a támogatás felhasználásának tervezett módját és az igényelt támogatási összeget;

c) *  a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi és a 7. melléklet szerinti költségvetési tervet (együttesen benyújtott támogatási igény esetén főpályázó és társpályázó szerinti bontásban, valamint összesítve), a pályázati kiírás ilyen rendelkezése esetén megjelölve a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló önrész (saját és egyéb forrás) összegét;

d) *  a kívánt finanszírozás módját (támogatási előleg folyósítására vonatkozó igény, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás);

e) *  szükség szerint a támogatást igénylő szervezet kérelmét a támogatási előleg folyósítására vonatkozóan, figyelemmel az Ávr. 90. §-ában foglaltakra;

f) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját (támogatási időszak);

g) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének nyilatkozatát

ga) arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok megfelelnek a valóságnak,

gb) arról, hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek,

gc) az általános szerződési feltételek megismerésére és elfogadására vonatkozóan,

gd) valamennyi pénzforgalmi számlaszámának a megnevezésével, megjelölve azt a pénzforgalmi számlaszámot, amelyre a támogatás átutalását kéri,

ge) szükség szerint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a támogatási szerződés megkötéséhez, támogatói okirat kibocsátásához szükséges adatokról;

h) *  a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat, ha az a pályázati kiírásban meghatározásra került;

i) a támogatási cél megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolatát.

(1a) *  A határon túli civil szervezetek önállóan benyújtott támogatási igényének a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdésében meghatározott adatok körét kell tartalmaznia.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Alapkezelő a támogatási igény beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő húsz napon belül az Országos Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi és az ellenőrzés eredményét utólag igazolható módon rögzíti.

(3) Ha a támogatási igényhez kapcsolódóan a magyartól eltérő nyelvű dokumentumot csatoltak, annak magyar nyelvre fordított változatát is csatolni kell. A fordítás hitelességéről a támogatást igénylő szervezet képviselőjének kell nyilatkoznia.

(4) *  Együttesen benyújtott támogatási igény esetén a főpályázó civil szerv ezet határon túli társpályázóval közösen benyújtott támogatási igényt, és önálló támogatási igényt is jogosult benyújtani. A határon túli pályázó szervezet a Civil tv. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján önálló támogatási igény benyújtására jogosult, ha

a) *  társpályázóként egy alkalommal már támogatási igényt nyújtott be,

b) *  támogatási igényét az elektronikus támogatáskezelő rendszeren keresztül nyújtja be, és

c) a támogatási igény benyújtásának évében együttesen benyújtott támogatási igény keretén belül társpályázóként nem vesz részt.

4. *  A támogatási igény befogadása és elbírálása * 

4. § *  (1) A pályázati kiírás a pályázat hibáinak, hiányosságainak kijavítására nem biztosíthat lehetőséget.

(1a) *  Az Ávr. 70. §-a szerint befogadott támogatási igény formai vizsgálatát az Alapkezelő végzi.

(2) *  A támogatási igényt, annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül az Alapkezelő formai szempontból megvizsgálja (a továbbiakban: formai vizsgálat) és elutasítja, ha

a) az hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelő rendszer útján vagy határidőn túl került benyújtásra,

b) a támogatási igény és a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás van,

c) a támogatást igénylő szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság,

d) a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére,

e) a támogatást igénylő szervezet a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására,

f) együttesen benyújtott támogatási igény esetén, ha a társpályázó határon túli civil szervezet az adott költségvetési évben korábban benyújtott támogatási igényben is társpályázóként szerepel, vagy

g) *  a támogatási igény benyújtója adott költségvetési év forrása vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be.

(3) *  A pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül az Alapkezelő a formai vizsgálat eredményéről az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül értesíti a támogatást igénylő szervezetet.

(4) *  Az Alapkezelő a (2) bekezdés szerinti formai vizsgálat befejezését követően

a) 3 napon belül vagy

b) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése szerinti kifogás benyújtása esetén, amennyiben a kifogás alapos, az erről szóló döntés kézhezvételét követő napon

a kollégium részére megküldi az érvényes pályázatok döntéshez szükséges adatait – szervezet neve, adószáma, pályázati azonosító, támogatási cél, igényelt összeg, szervezet típusa (egyesület, alapítvány, szövetség), igényelt támogatás formája (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő; támogatási előleg folyósítására vonatkozó igény), együttesen benyújtott pályázat esetén a társpályázó adatai (név, ország, székhely címe, adószám, képviselő neve), önrész összege – tartalmazó listát.

(5) *  A kollégium valamennyi, a (4) bekezdés szerinti adat kézhezvételét követő 15 napon belül az összes érvényes pályázat elbírálása keretében dönt

a) *  a támogatási igény elfogadásáról: a támogatási igény szakmai tartalma alapján a támogatási igényhez pontszámot és javasolt támogatási összeget rendel, meghatározza a finanszírozás módját, továbbá szükség szerint korlátozza az egyes költségvetési sorokon történő felhasználást; vagy

b) a szakmailag nem megfelelő támogatási igény elutasításáról, amelyet részletes indokolással és a támogatási igény szakmai tartalma alapján a támogatási igényhez rendelt pontszámmal lát el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti döntéstől számított öt napon belül

a) az Alapkezelő a döntéseket tartalmazó hiteles dokumentumokat elkészíti és gondoskodik azok ügyrend szerinti aláírásokkal történő ellátásáról;

b) * 

(7) A pályázat elbírálását követő tíz napon belül az (5) bekezdés szerinti döntéseket tartalmazó dokumentumot az Alapkezelő átadja a Tanács elnökének és egyidejűleg a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozattételre hívja fel.

(8) *  A Tanács elnöke a Civil tv. 61. § (7) bekezdés szerinti eljárásban a (7) bekezdés szerinti felhívástól számított öt napon belül jogosult nyilatkozattételre. A nyilatkozattétel keretében egyet nem értése esetén a Tanács elnöke a Tanács elé terjeszti a végleges elbírálásra vonatkozó javaslatát a (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti tartalommal.

(9) Ha a Tanács elnöke a kollégium valamely döntésével nem ért egyet – vagy a nyilatkozattételre nyitva álló határidőt elmulasztja, illetve határidőben egyetértő nyilatkozatot tesz – az Alapkezelő erről

a) az érintett kollégium elnökét, és

b) a Tanács tagjait

haladéktalanul tájékoztatja.

(10) A Tanács a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerint, a pályázat végleges elbírálása keretében a Tanács elnöke nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül dönt a (8) bekezdés szerinti előterjesztésről.

(11) A döntéstől számított öt napon belül az Alapkezelő gondoskodik Tanács (10) bekezdés szerinti döntéseit tartalmazó hiteles dokumentum elkészítéséről és az ügyrend szerinti aláírásokkal történő ellátásáról.

(12) *  Alapkezelő a (4)–(11) bekezdés szerinti eljárás lezárását követő öt napon belül – az érvénytelenné nyilvánított pályázatok figyelmen kívül hagyásával – az Ávr. 71. § (2) bekezdése alapján pontszám – pontegyenlőség esetén érkezési sorrend – alapú döntési listát készít.

(13) *  Alapkezelő a (12) bekezdés szerinti döntési lista elkészítésével egy időben elkészíti az elutasított támogatási igények listáját tartalmazó dokumentumot.

(14) Az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül a jogszabályokban meghatározott dokumentumok rendelkezésre állását követően haladéktalanul tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, továbbá * 

a) *  a döntési lista rendelkezésre állását követő tíz napon belül a támogatói okirat és a támogatási szerződés tervezetének megküldésével egy időben – szükség szerint – felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére;

b) * 

c) *  az elutasított támogatási igények listáját tartalmazó dokumentum elkészítését követő tíz napon belül az elutasítás indokáról;

d) *  a döntési lista és a Civil tv. 53. § (5) bekezdés szerinti jóváhagyás meglétét követő tíz napon belül kiadja a támogatói okiratot.

(15) * 

(16) Ha a döntéshozó a támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatásról dönt, akkor a költségvetési soronként meghatározott költségcsökkentést az Alapkezelő saját hatáskörben végrehajtja. Ha a döntéshozó által meghatározott költségcsökkentések levonásával módosított költségvetésben szereplő teljes támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeget határoz meg a döntéshozó, akkor az Alapkezelő minden költségvetési soron (önrész és támogatás tekintetében egyaránt) arányos csökkentést hajt végre.

(17) A kedvezményezett – a (16) bekezdésben meghatározott döntés esetén – a támogatási cél sérelme nélkül módosíthatja a benyújtott támogatási igény költségvetését. Ennek során a 7. melléklet szerinti költségvetési terv főösszegének meg kell egyeznie a támogatási döntésben meghatározott összeggel.

(18) *  A támogatás folyósítására

a) a támogatást igénylő szervezet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kérelme hiányában a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását követően az elfogadott összegnek megfelelően

b) *  a támogatást igénylő szervezet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kérelme esetén – a támogatási igényben meghatározottak figyelembe vételével – egy összegben vagy részletekben

kerül sor.

(19) * 

5. *  A támogatási szerződés, támogatói okirat és a támogatás folyósítása

5. § *  (1) *  Az Alapkezelő a költségvetési év első pályázatának megjelenését megelőzően, de legkésőbb a költségvetési év február 15. napjáig a Tanács irányelvei alapján elkészíti és a hivatalos honlapon nyilvánosságra hozza az Alap tárgyévi előirányzatát terhelő támogatásokra vonatkozóan az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozataira és az Ávr. 76. § (1) bekezdés f)–k) pontjaira és a támogatási szerződés, támogatói okirat további, jogszabályban előírt és általánosan meghatározható kötelező elemére vonatkozóan elkészített általános szerződési feltételeket.

(2) *  Támogatási szerződés alkalmazása esetén a szerződés megkötéséig a kedvezményezett – ha azt korábban nem csatolta – az Alapkezelő részére benyújtja képviselőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát.

(3) *  A támogatási eljárás során, valamint a támogatási szerződés megkötése, illetve a támogatói okirat kibocsátása érdekében a civil szervezettől – az azonosításához szükséges adatok kivételével – nem kérhető olyan adat, okirat, dokumentum, melléklet megküldése, amelyet az Alapkezelő hivatalos nyilvántartásból saját hatáskörében be tud szerezni és amelynek bizonyító ereje megfelel a szükséges igazolási módnak.

(4) *  Támogatási előleg folyósítása esetén a támogatási szerződés megkötését megelőzően vagy a támogatói okirat kibocsátását követően a kedvezményezett az Alapkezelő részére valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a pénzforgalmi szolgáltató által ellenjegyzett, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot nyújt be a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítására.

(5) Nem kell felhatalmazó nyilatkozatot benyújtani, ha azt a kedvezményezett korábban, az Alap terhére nyújtott más támogatáshoz kapcsolódóan benyújtotta, és az alkalmas arra, hogy a támogató az újabb támogatási szerződéshez, támogatói okirathoz felhasználja. Ebben az esetben a (5) bekezdés szerinti felhatalmazást több támogatási jogviszonyhoz kapcsolódóan is fel kell használni biztosítékként.

(6) *  Az Alap terhére nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátására egy összegben kerül sor. Az Alap terhére nyújtott támogatás keretében a támogatási összeg száz százalékban támogatási előlegként folyósítható.

(7) * 

(8) * 

(9) A kedvezményezettnek az Alap terhére kifizetés

a) *  a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c) és h) pontjában meghatározott tevékenységéhez nyújtott támogatás, ha e tevékenysége európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet rendelkezéseivel

b) *  a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c) és h) pontjában meghatározott tevékenységéhez nyújtott támogatás az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N–2) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szabályaival összhangban biztosítható.

6. *  Az elszámolás rendje

6. § *  (1) *  A támogatott civil szervezet a támogatás, valamint a saját forrás felhasználásáról, illetve a támogatási szerződésben, támogatói okiratban foglaltak teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) köteles a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon benyújtani. A beszámolóhoz csatolni kell a költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt. Az elszámolási határidőt úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra a támogatási időszak lezárását követő hatvan napon belül sor kerüljön.

(1a) *  A 2. § 16−16b. és 21. pontjában meghatározott támogatások esetében egyszerűsített elszámolás nyújtható be a pályázati kiírásban meghatározottak szerint. Az elszámolás során az (1) bekezdésben meghatározott szakmai beszámoló helyett a támogatott civil szervezet az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a számviteli bizonylatokról készített összesítőt nyújtja be.

(2) *  A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás – és a pályázati kiírás ilyen rendelkezése esetén a saját forrás – felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát az Alapkezelő erre irányuló felhívása esetén kell mellékelni. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat – abban az esetben is, ha az elszámoláshoz nem kell mellékelni – a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mekkora összeget számolt el a pályázati azonosító számmal hivatkozott támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.

(3) *  Támogatói okirat alkalmazása esetén a kedvezményezettnek a postai úton megküldött dokumentumokkal megküldi a civil szervezet képviselőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben megfelelő formában korábban nem került benyújtásra az Alapkezelőhöz.

(4) * 

(5) Ha az elszámoláshoz kapcsolódóan a magyartól eltérő nyelvű dokumentumot csatoltak, annak magyar nyelvre fordított változatát is csatolni kell. A fordítás hitelességéről a kedvezményezettnek kell nyilatkoznia.

(6) *  Az Alapkezelő az elszámolást a kézhezvételt követő negyvenöt napon belül megvizsgálja, továbbá

a) haladéktalanul értesíti az elszámolás benyújtóját szabályszerű elszámolás esetén az elszámolás elfogadásáról;

b) tizenöt napon belül értesíti a megállapított hibáról vagy hiányosságról, és egy alkalommal tizenöt napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet.

(7) Az Alapkezelő a hiánypótlást annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megvizsgálja, és a hiba vagy hiányosság megfelelő pótlása esetén az elszámolás elfogadásról tizenöt napon belül értesíti a kedvezményezettet.

(8) *  Ha a (6) bekezdés b) pontja szerint megállapított hiba vagy hiányosság a pénzügyi beszámolóban került megállapításra és a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telt el, az Alapkezelő egy alkalommal tizenöt napos határidő tűzésével újabb hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet.

(9) * 

(10) * 

(11) *  Ha a (8) bekezdés szerinti megállapított hiba vagy hiányosság pótlására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét követően továbbra is fennáll, az Alapkezelő a hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő eredménytelen elteltét követő hónap ötödik napjáig a döntéshozó elé terjeszti a rész- vagy teljes összeg visszavonására irányuló javaslatot. A döntéshozó az előterjesztés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül dönt az elszámolás részletes indokolással ellátott, egészben vagy részben történő elutasításáról.

7. *  Az ellenőrzés rendje

7. § *  (1) *  Az Alapkezelő gondoskodik a 6. § (1) bekezdése szerinti elszámolás formai és tartalmi ellenőrzéséről.

(2) *  Az elszámolás ellenőrzése keretében ellenőrizni kell:

a) a támogatási szerződésben, támogatói okirat alkalmazása esetén a pályázati kiírásban foglaltak teljesítését;

b) azt, hogy a támogatási összeg felhasználásának alátámasztásául benyújtott számviteli bizonylatok a jóváhagyott cél érdekében merültek fel, és összhangban vannak a pályázati kiírásban, illetve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségekkel, a szakmai célkitűzésekkel, valamint a bizonylatok formailag megfelelőek;

c) *  a támogatásból finanszírozott költséghez kapcsolódó eredeti bizonylatra rávezetett záradék meglétét, amely tartalmazza az Ávr. 92–94. §-a alapján az elszámolt összeget és a támogatási szerződés, támogatói okirat számát;

d) * 

(3) *  A 6. § (1a) bekezdése szerinti egyszerűsített elszámolás során az Alapkezelő az elszámolás formai és tartalmi ellenőrzését az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítő ellenőrzésével teljesíti.

8. § *  (1) Az Alapkezelő gondoskodik a kockázatelemzés alapján kiválasztott kedvezményezettek helyszíni ellenőrzéséről.

(2) A kockázatelemzés szempontjait úgy kell meghatározni, hogy:

a) az adott költségvetési évben a helyszínen ellenőrzött szervezetek száma ne haladja meg az összes kedvezményezett öt százalékát;

b) * 

c) a helyszíni ellenőrzések legalább húsz százaléka az ellenőrzött kedvezményezettnél támogatási időszakba essen.

(3) A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell, hogy

a) az elszámolást alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, valamint valós gazdasági eseményen alapul,

b) az elszámolás az azokat megalapozó nyilatkozatokkal és bizonylatokkal összhangban áll,

c) a támogatás kerete terhére beszerzett eszközök rendelkezésre állnak, és felhasználásuk, használatuk a pályázati kiírásnak megfelelően történik.

8. *  Az Alap támogatásaiból történő kizárás és a támogatási eljárás felülvizsgálata

9. § *  (1) A kedvezményezett az Alap támogatásaiból kizárásra kerül, ha

a) a támogatási szerződés felmondására vagy az attól való elállásra, a támogatói okirat esetén a támogatás visszavonására az Ávr. 96. § b), c) vagy e) pontja alapján került sor, vagy

b) jogszabály alapján a támogatás igénybevétele az a) pontban foglalton kívül jogosulatlannak minősül.

(2) Az Alapból történő kizárás

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig

áll fenn.

(3) Ha az Alapból történő kizárás feltételeinek fennállását az Alapkezelő megállapítja, részletes indokolással ellátott javaslata alapján a kizárásról a döntéshozó dönt. E döntés ellen az Ávr. 102/D. §-a szerinti kifogás nyújtható be. A kifogás benyújtása annak elbírálása eredményéig a 18. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilvános adatok hivatalos honlapon történő közzététele tekintetében halasztó hatályú.

(4) Az Alapkezelő a kizárt szervezet kérelmére a követelés tizenkét hónapra, havi egyenlő részletekben történő visszafizetését engedélyezheti.

10. § *  (1) *  Az Ávr. 102/D. §-a alapján – az informatikai rendszeren keresztül az e célra rendszeresített formában – benyújtott kifogást az Alapkezelő

a) megvizsgálja és az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés a)–g) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja; a hatáskörébe tartozó kérelmek esetében megteszi a sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és erről értesíti a szervezetet, vagy

b) továbbítja a miniszter részére, aki az Ávr. 102/D. § (6) bekezdése szerint azt elbírálja, és döntéséről értesíti a kifogást benyújtó civil szervezetet.

(2) Ha az Alapkezelő hivatalosan (panasz, közérdekű bejelentés útján) tudomást szerez olyan tényről, amely a döntéshozó döntését érdemben befolyásolhatja és az a támogatást igénylő szervezet érdekeit kétséget kizáróan sérti, az Alapkezelő gondoskodik e ténynek megfelelő adat rögzítéséről, amennyiben az nem ütközik jogszabályba és nem teszi szükségessé a döntéshozó korábbi döntésének módosítását. Az adat rögzítéséről a támogatást igénylő szervezetet haladéktalanul értesíteni kell.

III. FEJEZET * 

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK * 

9. *  A kollégium által kiírt pályázat

11. § *  (1) A kollégium a pályázati kiírásról való döntésével egy időben dönt a pályázatok elbírálásának módjáról.

(2) A támogatási igény kizárólag az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül, elektronikusan nyújtható be.

(3) *  A kollégium a pályázati kiírásban legfeljebb tíz százalék mértékben határozhatja meg a saját forrás arányát. Ha a pályázati kiírásban a saját forrás meghatározásra került, a szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes tevékenység formájában – és pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben, vagy mindkét formában önállóan is.

(4) *  A Civil tv. 56. § (1) bekezdés c) és j) pontja szerinti támogatás összege nem lehet kisebb négyszázezer forintnál. Ha a kollégium a pályázatot csak kisebb összegben tudná támogatni, a pályázatot indokolás mellett elutasítja.

(5) A támogatási igény bírálata során figyelembe kell venni a 13. § (3) bekezdés szerinti támogatást.

(6) A kollégium az általa hozott támogatási döntések adatait az internetes támogatáskezelő rendszerben rögzíti.

(7) *  A kollégium által kiírt pályázat esetén a legfeljebb hárommillió forint összegű támogatások esetében az elszámolás a 6. § (1a) bekezdése, a hárommillió forintot meghaladó összegű támogatások esetében az elszámolás a 6. § (1) bekezdése szerint történik.

10. *  A működési pályázatokra vonatkozó különös szabályok * 

12. § *  (1) A működési támogatásra vonatkozó pályázati kiírásokat az Alapkezelő készíti elő és a kollégiumok hagyják jóvá.

(2) Az Alap terhére az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást minden kollégiumra összevontan, egységes tartalommal és feltételekkel kell megjelentetni.

(3) * 

(4) Civil szervezet működéséhez támogatás akkor biztosítható, ha

a) * 

b) *  a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célra kiírt pályázat keretében nyújtott támogatás eléri a négyszázezer forintot.

(5) *  A működési támogatásra vonatkozó pályázat esetén a legfeljebb hárommillió forint összegű támogatások esetében az elszámolás a 6. § (1a) bekezdése, a hárommillió forintot meghaladó összegű támogatások esetében az elszámolás a 6. § (1) bekezdése szerint történik.

11. *  Az egyedi támogatási kérelemre vonatkozó különös szabályok

13. § *  (1) *  A Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontja szerinti egyedi támogatási kérelmet a miniszter részére írásban kell benyújtani.

(2) *  Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az Ávr. 69. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

(3) *  A miniszter a (2) bekezdés szerinti adatok alapján a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forrás figyelembevételével szükség szerint, de minden naptári félév utolsó napjáig legalább egyszer a (2) bekezdés szerinti előírásnak megfelelően benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában

a) dönt a támogatási kérelem befogadásáról és a döntésről, valamint a benyújtott kérelemről tájékoztatja az Alapkezelőt, vagy

b) a támogatási igény elutasításáról dönt, amelyet indokolással lát el és értesíti a támogatási kérelem benyújtóját.

(4) *  Az Alapkezelő a (3) bekezdés a) pontja szerinti értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül intézkedik a támogatási szerződés megkötéséhez, vagy a támogatói okirat kiadásához e rendelet szerint szükséges azon további adatok és dokumentumok beszerzéséről, amelyeket az Alapkezelő formai szempontból megvizsgál.

(5) A (3) bekezdés szerinti döntés keretében a támogatási összeg megállapítása során figyelembe kell venni a 11. § szerinti támogatást.

(6) *  Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos támogatási döntés meghozatala során a 4. §-ban meghatározott eljárást – a 4. § (2) bekezdés b)–e) pontjában foglaltak kivételével – nem kell alkalmazni.

(7) *  Az egyedi támogatási kérelem esetén a legfeljebb hárommillió forint összegű támogatások esetében az elszámolás a 6. § (1a) bekezdése, a hárommillió forintot meghaladó összegű támogatások esetében az elszámolás a 6. § (1) bekezdése szerint történik.

12. *  Visszatérítendő támogatásra vonatkozó különös szabályok

14. § *  (1) *  A Civil tv. 57. § (1) bekezdése szerinti éves összes bevételre vonatkozó értékhatár hetvenötmillió forint.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti értékhatár összegébe nem számít bele a számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások összege.

(2) *  A visszafizetés végső határideje nem lehet későbbi azon költségvetési évet követő második év utolsó napjánál, amelyben a költségvetési támogatás kifizetésre került.

(3) Az e § rendelkezései szerint tárgyévben visszatérített összeg további felhasználásáról az a döntéshozó jogosult dönteni, amely a visszatérített összeghez kapcsolódó támogatási szerződés alapjául szolgáló döntést meghozta.

(4) Visszatérítendő támogatás esetén a támogatási szerződés alapján visszatérítendő összeg megegyezik a nyújtott támogatással.

(5) Visszatérítendő támogatás visszafizetése esetén az elszámolással érintett bizonylatok záradékainak feloldását az Alapkezelő az elszámolás elfogadásával egyidejűleg, a bizonylat sorszámát feltüntetve, egyoldalú jognyilatkozattal végzi.

12/A. *  A normatív támogatásokra vonatkozó különös szabályok

14/A. § *  (1) *  Normatív támogatásra – beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig – jogosult az a civil szervezet, amelynek a döntéshozó szerve által elfogadott beszámolójában feltüntetett adományai értékének tíz százaléka eléri a tízezer forintot. Az adományok összegéről, a beszámoló alapján a szervezet képviselője a normatív támogatás iránti kérelemhez csatolt mellékletben nyilatkozik. Normatív támogatást önrész nélkül, támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként kell biztosítani.

(1a) *  Az Alap terhére az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást minden kollégiumra összevontan, egységes tartalommal és feltételekkel kell megjelentetni.

(2) *  A normatív támogatás keretében legfeljebb hétszázötvenezer forint támogatás nyújtható, és azt a civil szervezet kizárólag a működési költségeinek fedezésére fordíthatja.

(3) A normatív támogatás biztosítására irányuló kérelmet az Alapkezelőhöz kell elektronikusan, az e célra rendszeresített elektronikus pályáztatási rendszeren keresztül benyújtani.

(4) A normatív támogatási igény formai ellenőrzésére és annak eredményéről szóló tájékoztatásra a 4. § (2)–(3) bekezdésekben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A formailag érvényes támogatási igényekre vonatkozóan az Alapkezelő – beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig – támogatói okiratot bocsát ki, vagy támogatási szerződést köt. A támogatói okirat kibocsátására, a támogatási szerződés megkötésére és a folyósításra az 5. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(6) *  A II. fejezet 6–8. címeiben szabályozott, az elszámolást, az ellenőrzést, az Alap támogatásaiból történő kizárást érintő eljárásokban az a kollégium a döntéshozó, amelyhez a pályázatot benyújtották.

(7) *  A normatív támogatás elszámolása a 6. § (1a) bekezdése szerint történik.

12/B. *  Az egyszerűsített támogatásokra vonatkozó különös szabályok

14/B. § *  (1) Egyszerűsített támogatásra – beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig – jogosult az a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet, amely

a) a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett teljes és közzétett számviteli beszámolóval rendelkezik,

b) *  a pályázat megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évben a beszámolóval igazolható éves összes bevétele egyik évben sem éri el az hétmillió forintot, és

c) *  az adott költségvetési év forrása tekintetében nem nyújtott be a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b), c) és j) pontjára vonatkozó támogatási igényt.

(1a) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti értékhatár összegébe nem számít bele a Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére nyújtott támogatások összege.

(1b) * 

(2) A támogatást önrész nélkül, támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként kell biztosítani.

(3) *  Az egyszerűsített támogatás keretében a támogatási igényben jelzett, de legfeljebb négyszázezer forint összegű támogatás nyújtható, és azt a civil szervezet kizárólag az alapcél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.

(4) A támogatás biztosítására irányuló kérelmet az Alapkezelőhöz kell elektronikusan, az e célra rendszeresített elektronikus pályázatkezelési rendszeren keresztül benyújtani.

(5) A támogatási igény formai ellenőrzésére és annak eredményéről szóló tájékoztatásra a 4. § (2)–(3) bekezdésekben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(6) A formailag érvényes támogatási igényekre vonatkozóan az Alapkezelő – beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig – a Civil tv. 53. § (5) bekezdése szerinti jóváhagyás meglétét követően támogatói okiratot bocsát ki, vagy támogatási szerződést köt. A támogatói okirat kibocsátására, a támogatási szerződés megkötésére és a folyósításra az 5. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A II. fejezet 6–8. címeiben szabályozott, az elszámolást, az ellenőrzést, az Alap támogatásaiból történő kizárást érintő eljárásokban az a kollégium a döntéshozó, amelyhez a pályázatot benyújtották.

(8) *  Az egyszerűsített támogatás elszámolása a 6. § (1a) bekezdése szerint történik.

IV. FEJEZET

NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

13. Általános szabályok

15. § (1) Az Alap nyilvánosságát a miniszter a hivatalos honlapon keresztül biztosítja. A hivatalos honlap üzemeltetéséről a miniszter az Alapkezelő útján gondoskodik, a hivatalos honlapon megjelenő tartalmakat az Alapkezelő szolgáltatja az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül a 8. melléklet szerinti adatokkal összefüggésben.

(2) A hivatalos honlapon megjelenített adatokhoz való akadálymentes hozzáférést a vakok, gyengén látók számára is biztosítani kell.

(3) A hivatalos honlapon az Alappal kapcsolatosan kizárólag közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat tehető közzé, melynek a hivatalos honlapon történő közzétételét jogszabály előírja.

(4) A miniszter Civil tv. 71. § (3) bekezdése szerinti felhívását, valamint a Civil tv. 71. § (4) bekezdése szerinti hirdetményét, továbbá az Alappal kapcsolatos közleményeket a hivatalos honlapon teszi közzé.

(5) Az Alappal kapcsolatos közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatokat – így különösen a miniszter által vezetett minisztérium, továbbá az Alapkezelő vonatkozó szabályzatait – a hivatalos honlapon kell közzé tenni.

(6) *  Az adatok belső nyilvántartásokkal való egyezőségét az Alapkezelő biztosítja.

16. § (1) A közzétételre kötelezett a közzététel érdekében az adatokat az e célra kialakított számítógépes rendszeren keresztül továbbítja az Alapkezelőnek annak megjelölésével, hogy a közzététel mely jogszabályi rendelkezésen alapul.

(2) Az (1) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő vagy egyéb módon továbbított adat a hivatalos honlapon nem tehető közzé.

(3) A szöveges adatot olyan formátumban kell az Alapkezelő részére továbbítani, amely biztosítja a szövegben való kereshetőséget. Amennyiben a közzéteendő dokumentum érvényességének feltétele valamely személy aláírása, az aláírt dokumentum oldalhű digitális másolatát is mellékelni kell.

(4) A hivatalos honlapon közzéteendő adatot – a hivatalos honlap egységes megjelenésének megőrzése érdekében – az Alapkezelő által készített és a hivatalos honlapon közzétett útmutató szerinti formában kell továbbítani.

(5) A hivatalos honlapon közzéteendő adat tartalmáért az adatfelelős tartozik felelősséggel.

(6) Az Alapkezelő megvizsgálja a közzététel érdekében megküldött adat tartalmát, és a közzététel iránti kérelmet elutasítja, ha a közzététel jogszabályba ütközik. Az Alapkezelő a közzététel iránti kérelem elutasításáról és az elutasítás okáról a kérelem beérkezését követő három munkanapon belül tájékoztatja az adatfelelőst.

(7) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hivatalos honlapon történő közzététel határideje az adatoknak az Alapkezelőhöz történő megérkezésétől számított öt nap.

17. § (1) A hivatalos honlapon közzétételi naplót kell működtetni, mely tartalmazza

a) az adatfelelős azonosítóját,

b) az adatfelelős által megküldött adatot,

c) a közzététel időpontját,

d) a közzététel tartalmát.

(2) *  A hivatalos honlapon fel kell tüntetni – az Alapkezelő által a hivatalos honlapon közzétett egyes támogatási igények adatainak kivételével – az adat

a) közzétételével egyidejűleg a közzététel időpontját és az adatfelelőst,

b) archiválása esetén az archiválás tényét és időpontját, valamint az új állapot elérésének módját, amennyiben az rendelkezésre áll.

18. § (1) Az Alapkezelő a hivatalos honlapon napi rendszerességgel közzéteszi és frissíti az általa működtetett internetes támogatáskezelő rendszerben kezelt, aktualizált

a) * 

b) támogatási adatokat támogatási igényenkénti és pályázati felhívásonkénti bontásban;

c) pályázati felhívások adatait;

d) *  a testületi tagok tekintetében a Civil tv. 67. § (1) bekezdés alapján összeférhetetlennek minősülő szervezetek körére vonatkozó 4. melléklet szerinti adatokat.

(2) *  Az Alapot érintő adatok Alapkezelő hivatalos honlapján történő közzétételének feltétele az adatoknak az Alap hivatalos honlapján történő közzététele és a folyamatos adategyeztetés biztosítása.

(3) *  A döntés-előkészítésben közreműködő személy tekintetében a Civil tv. 69. § (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése során a Tanács és a kollégium tagjára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy

a) *  a döntés-előkészítésben közreműködő személy (adatfelelős) az összeférhetetlennek minősülő szervezetek körébe tartozó civil szervezetekről, az ezzel kapcsolatos változásról az Alapkezelőnek nyilatkozik;

b) *  az közzétételért felelős az Alapkezelő.

(4) Az Alapkezelő

a) a Tanács elvi állásfoglalását, a kollégiumi pályázati döntést (a továbbiakban együtt: testületi döntés) tartalmazó – a döntéshozatalt követő öt napon belül megküldött – hitelesített emlékeztetőt, jegyzőkönyvet a döntéshozatalt követő tizenöt napon belül,

b) a testületi ülés meghívóját az adott ülést legalább öt nappal megelőzően,

c) az Alapból kizárt valamennyi szervezet kizárással kapcsolatos nyilvános adatát a kizárásról szóló döntést követő tizenöt napon belül, de legalább heti rendszerességgel,

d) a testületek hatályos döntéseit tartalmazó döntések tárát havi rendszerességgel,

e) a Tanácsnak szóló beszámolót a Tanácsnak történő megküldéssel egyidejűleg

teszi közzé.

(5) *  Ha az Alapkezelő részére történő adatküldésre kötelezett személy, szerv vagy testület az adatküldést a jogszabályban előírt határidőben nem teljesíti, az Alapkezelő felhívja e kötelezettség öt napon belül történő teljesítésére.

(6) A közzétételre kötelezett a szükséges adatokat az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül küldi meg az Alapkezelő részére a hivatalos honlapon való közzététel céljából.

19. § (1) *  A testületi tag összeférhetetlennek minősülő szervezetek körének megváltozásával kapcsolatos közzététel tekintetében az adatfelelős a Tanács elnöke.

(2) A kollégium elnöke megküldi az Alapkezelő részére a Tanácsnak szóló beszámolót az Alap Tanácsának történő megküldéssel egyidejűleg.

(3) A Tanács elnöke megküldi az Alapkezelő részére az Országgyűlés bizottságának szóló beszámolóját az elfogadását követő tizenöt napon belül.

V. FEJEZET

AZ ALAP TESTÜLETEI LÉTREHOZÁSÁNAK SZABÁLYAI

14. Az elektori gyűlések

20. § (1) *  A miniszter az Alap testületeinek megalakítása és a civil delegáltak megválasztása érdekében a hivatalos honlapon a Civil tv. 71. § (3) bekezdése szerinti felhívást tesz közzé.

(2) Az elektori gyűlésen való részvétel a civil jelöltállítási rendszerbe való bejelentkezés alapján történik. A bejelentkezéshez a civil szervezetnek az elektori nyilvántartó rendszerben az alábbi adatokat kell rögzítenie:

a) a civil szervezet neve, székhelye, levelezési címe;

b) a civil szervezet képviselőjének

ba) neve,

bb) lakcíme, telefonszáma és elektronikus levélcíme;

c) a civil szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság megnevezése és a végzés száma, végzés jogerőre emelkedésének időpontja;

d) a civil szervezet adószáma;

e) a civil jelöltállítási rendszerben a szervezetet képviselő elektor (a továbbiakban: elektor)

ea) neve,

eb) lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme és személyazonosító adatai (születési helye, dátuma, anyja neve);

f) a civil szervezet által javasolt tanácsi és kollégiumi tagjelölt neve, születési helye, ideje és életrajza;

g) létesítő okirata szerinti tevékenysége figyelembe vételével az 1. melléklet alapján megjelölt elektori gyűlés neve;

h) az elektori nyilvántartó rendszer által előállított 2. melléklet szerinti nyomtatvány oldalhű digitális másolatát.

(3) Az (2) bekezdés h) pont szerinti – a civil szervezet képviselője és az elektor, jelölés esetén a jelölt(ek), valamint két tanú által aláírt – dokumentum tartalmazza:

a) a civil szervezet képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a bejelentkezésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek;

b) a civil szervezet képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a bejelentkezést az (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt adatok kivételével a hivatalos honlapon nyilvánosságra hozzák és a bejelentkezésben foglalt adatokat az elektori választást lebonyolító szerv kezelje;

c) az elektor hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a bejelentkezést a 20. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontban foglalt adatok kivételével a hivatalos honlapon nyilvánosságra hozzák és a bejelentkezésben foglalt adatokat az Alap testületei civil delegáltjait megválasztó elektori gyűlések szervezése céljából az elektori választást lebonyolító szerv kezelje;

d) a testületbe tagjelölés esetén a tagjelölt hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a bejelentkezés szerinti életrajzot a hivatalos honlapon nyilvánosságra hozzák, a bejelentkezésben foglalt adatokat az Alap testületei civil delegáltjait megválasztó elektori gyűlések szervezése céljából az elektori választást lebonyolító szerv az elektori gyűlések 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyv közzétételét követő 30. napig kezelje.

21. § (1) *  Az elektori választást lebonyolító szerv a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Nyilvántartási tv.) 84. §-a szerinti országos névjegyzék alapján, annak benyújtásától számított öt napon belül megvizsgálja a 20. § (2) bekezdése szerinti bejelentkezések a Civil tv.-nek és e rendeletnek való megfelelőségét. Ezen eljárás keretében vizsgálni kell a bejelentkezés és a hatályos adatokat tartalmazó országos névjegyzék adatainak egyezőségét is.

(2) A 20. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő módon bejelentkezett civil szervezet a bejelentkezés elfogadásáról igazolást kap, valamint értesítést az elektori gyűlés helyéről és időpontjáról a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímekre. A 20. §-ban foglaltak szerint bejelentkezett civil szervezetek adatai a hivatalos honlapon elektori gyűlések szerinti bontásban közzétételre kerülnek.

(3) *  Ha a civil szervezet bejelentkezésére vonatkozóan az elektori választást lebonyolító szerv az (1) bekezdés szerinti eljárásban hiányosságot állapít meg, a hiányosság pontos megjelölésével öt napos határidő tűzése mellett annak pótlására szólítja fel a civil szervezetet a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímeken.

(4) Ha az elektori választást lebonyolító szerv megállapítja, hogy a (3) bekezdés szerint a civil szervezet által beküldött dokumentummal együtt továbbra is hiányosság áll fenn, továbbá ha a hiánypótlás késedelmesen vagy nem érkezik meg, a civil szervezet bejelentkezése elektronikus úton elutasításra kerül. A bejelentkezés elutasítása ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(5) A civil szervezet elektori gyűlésen való képviselete és testületi tagjelölése a civil jelöltállítási rendszerbe történő elfogadott, visszaigazolt bejelentkezés esetén a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatain alapul.

(6) Az elektori gyűlés helyét, időpontját és a mandátumvizsgálat módját, az ügyrendet is tartalmazó, a Civil tv. 71. § (4) bekezdése szerinti hirdetményt a hivatalos honlapon kell közzétenni.

22. § (1) * 

(2) * 

(3) Az elektori gyűlés alatt

a) a Tanács esetében valamennyi;

b) az egyes kollégiumok esetében a megfelelő elektori gyűlésbe

visszaigazoltan bejelentkezett, megjelent elektort kell érteni.

(4) *  A visszaigazolt bejelentkezés alapján szavazásra jogosult elektorok személyazonosságuknak a Civil tv. 71. § (4) bekezdés szerinti hirdetményben foglalt megállapítását (mandátumigazolás) követően személyesen vehetnek részt. A szavazásra jogosult elektor helyettesítésére nincsen lehetőség.

(5) * 

(6) * 

(7)–(9) * 

(10) *  A szavazólapon az elektor a Tanács és az elektori gyűlésnek megfelelő kollégium esetében legfeljebb a 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott számú jelöltre adhatja le érvényesen a szavazatát.

(11) *  A választás során minden elektor egyszer jogosult szavazni.

(11a) *  Az egy testületbe jelölt, de meg nem választott személyek a kapott szavazatok sorrendje szerint póttagi listára kerülnek. Testületi taggá választott személy egy másik testület póttagi listáján nem szerepelhet. Ha a jelöltet több testületbe is jelölik, de egyikbe sem választják tagnak, a jelölt a választást követően nyilatkozik, hogy mely póttagi listán kíván szerepelni.

(11b) *  A Tanács tagjai és a kollégiumok tagjai azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztandó tagok száma szerint a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik jelölt szerez megbízatást.

(11c) *  Ha a jelöltet több testületbe is jelölik és tagnak választják, a jelölt a választást követő 5 napon belül nyilatkozik, hogy melyik testület tagja lesz.

(12) *  A választás eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvek a Tanácsra és a kollégiumokra vonatkozóan tartalmazzák a megválasztott tagok és póttagok adatait.

23. § (1) Az elektori gyűlésen csak olyan személy választható meg civil delegált tagnak, akinek az életrajza a hivatalos honlapon keresztül a 20. § és 21. § szerinti bejelentkezési határidőig a 2. melléklet szerint tett nyilatkozat és jelölés alapján kerül nyilvánosságra.

(2) A Tanács három civil delegált tagját és póttagjait a Civil tv. 71. § (1) bekezdése alapján az elektori gyűlések együttesen választják meg. A Tanács civil delegált tagjainak megválasztásával kapcsolatos összesített adatokat külön hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hivatalos honlapon keresztül nyilvánosságra hozni.

(3) Az egyes elektori gyűléseken kollégiumonként három civil delegált tag és póttagok kerülnek megválasztásra. A választás eredményét elektori gyűlésenként külön hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hivatalos honlapon keresztül nyilvánosságra hozni.

(4) Az elektori nyilvántartó rendszer rendelkezésre állásának biztosításáért, működtetéséért, az elektori gyűlések lebonyolításáért, technikai, tárgyi és személyi feltételeinek biztosításáért, valamint a gyűlések dokumentálásáért az elektori választást lebonyolító szerv felelős.

(5) *  A (2) és (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyveket a hivatalos honlapon kell nyilvánosságra hozni az elektori választással kapcsolatos összesített adatok rendelkezésre állását követő öt napon belül.

15. A kollégiumok és az elektori gyűlések kapcsolata

24. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza:

a) az egyes kollégiumok elnevezését;

b) az egyes kollégiumok által támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolását;

c) a Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kollégiumokba tagot kijelölő, ágazati szakpolitikai feladatot ellátó miniszterek megjelölését;

d) *  az átvett központi költségvetési előirányzatok kivételével az Alap támogatási forrásainak kollégiumok és támogatási cél, valamint forma szerinti megosztását.

(2) *  Az elektori gyűlések elnevezése, az elektor állítására jogosult civil szervezetek köre megegyezik a megfelelő kollégiumok elnevezésével és az általuk támogatható civil szervezetek körével. Elektort állító civil szervezet az elektorállítás évének megfelelő költségvetési év forrásai tekintetében csak az elektori gyűlésnek megfelelő kollégiumokhoz nyújthat be támogatási igényt érvényesen.

(3) *  Az átvett központi költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos kollégiumi pályázati döntések meghozatalára az átadó fejezet irányító szerve döntését kell alkalmazni:

a) a kollégium elnevezésére, szükség szerint új kollégium létrehozására irányuló javaslatra,

b) ha új kollégium létrehozására tesz javaslatot

ba) a támogatható és választásra jogosult civil szervezetek tevékenységi körére (NSZOR alapján),

bb) a Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pontja szerint tagokat delegáló miniszterre,

c) a kollégium által nyújtható támogatás Civil tv. 56. § (1) bekezdés szerinti céljára,

d) az átadásra kerülő előirányzat jogszabályban meghatározott felhasználási céljára vonatkozóan.

(4) *  Az átadott előirányzatnak biztosítania kell az arányos kezelési költséget.

16. A testületi tagok megbízásával kapcsolatos eljárási szabályok

25. § (1) A 22. § és 23. § szerinti elektori gyűlést követő tizenöt napon belül a további testületi tag delegálására jogosult szerv tájékoztatja a minisztert a delegált személyéről és a javasolt testületi tagságról.

(2) A testületi tag Civil tv. 65. § (1) bekezdése szerinti megbízása a megbízólevél átadásával történik. Nem adható ki megbízólevél ha:

a) a tag nem adta át a 3. és 4. melléklet szerinti nyilatkozatait;

b) *  a tag nem nyilatkozott az igénybe venni kívánt költségátalányról;

c) a tag nem teljesítette egyéb jogszabályban, vagy belső szabályzatban a megbízáshoz kapcsolódóan rögzített kötelezettségét.

(3) *  A testületi tagnak kötelessége megbízása kezdő dátumától a testület feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatokkal kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdés alapján eljárni.

VI. FEJEZET * 

A TESTÜLETI TAGOK KÖLTSÉGÁTALÁNYÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK * 

26. § (1) *  A testület tagja első alkalommal megbízásakor, majd minden évre vonatkozóan tárgyév január 15. napjáig az 5. melléklet szerinti adatlapon nyilatkozik a költségátalány igénybevételéről.

(2) * 

(3) *  Költségátalányként a kollégium elnöke és a NEA Tanács elnöke a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegét, a testület többi tagja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadát jogosult igénybe venni.

(4) *  Nem jogosult költségátalányra a testület döntéseit rögzítő dokumentumot hitelesítő testületi tag, ha az adott hónapban a testület a hitelesített emlékeztető, jegyzőkönyv megküldésével öt napot meghaladóan késedelembe esett.

(5) * 

(6) *  A költségátalányt az Alapkezelő tárgyhót követő hónap ötödik napjáig utalja át.

(7) *  Év közbeni megbízás esetén a tag a megbízás hónapjában a Civil tv. 65. § (2) bekezdés szerinti költségátalány időarányos részére jogosult.

(8) *  A testületi tagok költségátalányának fedezetét biztosító forrást úgy kell elkülöníteni az év első napján hatályos jogszabályok alapján, hogy az elkülönített forrás a minden testületi tagra vetített költségátalány teljes kihasználása esetén is elegendő legyen. E forrás év közben csak jogszabály rendelkezése alapján csökkenthető, valamint a tárgyév december hó első napján a testületi tagok nyilatkozatai és a tényleges átutalási adatok alapján számított várható értékre módosítható. A december hónapban e jogcímen tervezett, de felszabaduló forrás az Alap működtetésére használható fel.

VII. FEJEZET

AZ ALAP MŰKÖDTETÉSE

17. Az Alapkezelő feladatai

27. § *  A Civil tv. 64. §-a szerinti alapkezelő a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

28. § (1) Az Alapkezelő feladata különösen:

a) az informatikai rendszer üzemeltetése, fejlesztése, adatainak folyamatos karbantartása;

b) a támogatási igények fogadása, érkeztetése, kezelése;

c) *  a Tanács és a kollégiumok üléseinek, döntéseinek előkészítése, dokumentálása és végrehajtása;

d) *  szerződéskötés a kedvezményezettekkel, támogatói okirat kibocsátása;

e) az Alappal összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok ellátása;

f) az Alap terhére kifizetések teljesítése;

g) a támogatások felhasználása jogszerűségének és szakszerűségének ellenőrzése;

h) közreműködés a támogatások szerződés szerinti felhasználásának nyomon követésében;

i) jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelése;

j) nyilvántartás vezetése az Alap támogatásaiból kizárt szervezetekről, valamint a visszatérítendő támogatásokról;

k) az Alap ellenőrzését végző szervezetek ellenőrzési tevékenységének elősegítése;

l) ellátja a civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezéssel, valamint az elektori választást lebonyolító szerv feladatait;

m) a Tanács és a kollégiumok működési feltételeinek biztosítása;

n) *  testületei tagok költségátalánya adminisztrációja, kiutalása, valamint az ezzel összefüggő feladatok ellátása;

o) *  az Alap pályázati kiírásaival, testületek működésével kapcsolatos tájékoztatás, információ szolgáltatás, a Civil közösségi szolgáltató központokkal kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az Alap kezelésével összefüggő egyéb feladatok ellátása.

(2) Az Alapkezelő feladata, hogy folyamatosan biztosítsa az Alappal kapcsolatos nyilvántartások és a hivatalos honlap adatainak koherenciáját.

18. Az Alap működésének finanszírozása

29. § (1) Az Alap pénzeszközeinek elkülönített kezelését önálló előirányzat-felhasználási keretszámla szolgálja.

(2) *  A 28. § (1) bekezdés a)–o) pontjában foglalt feladatok ellátására fordítható forrás mértéke a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az Alap támogatásaként meghatározott összeg legfeljebb hat százaléka.

(3) *  Az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszer működtetéséből származó bevételből finanszírozza a 28. § (1) bekezdés a) pontja és a 28. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket. Az internetes támogatáskezelő rendszerbe regisztrált szervezeteknek regisztráláskor, vagy a regisztrációt követő években a regisztráció megerősítésekor nem írható elő fizetési kötelezettség. A támogatást igénylő civil szervezet a pályázat benyújtásához kapcsolódóan legfeljebb kettőezer forint pályázati díjat fizet az Alapkezelő részére. A pályázati díj a hozzá kapcsolódóan benyújtott pályázattal összefüggésben valamennyi elektronikus szolgáltatás igénybevételét biztosítja. A pályázó számára más fizetési kötelezettség az internetes támogatáskezelő rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan nem írható elő.

(4) A 28. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feladat költsége tartalmazza a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámolt díjat is.

(5) *  A visszatérítendő támogatásokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásokból bármely jogcímen az Alapkezelőhöz visszautalt összegeket minden negyedév vonatkozásában a negyedévet követő harmincadik napig összesíteni kell és a befolyt bevételek összegét, a befizetés jogcímét, a befizetőre vonatkozó azonosító adatokat is tartalmazó részletező tételes és előzőek szerint összesített kimutatást a negyedévet követő negyvenötödik napig az Alapkezelő eljuttatja a miniszternek. A visszautalt összegek összesítését követően a visszautalt összeg további felhasználásáról az a döntéshozó jogosult dönteni, amely a visszatérített összeghez kapcsolódó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapjául szolgáló döntést meghozta.

(6) * 

(7) *  A miniszter és az Alapkezelő kezelői megállapodást köt, amelyben rögzíteni kell – a 28. § (1) bekezdés a)–o) pontjában foglaltakra figyelemmel – az átvett pénzeszközök felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásának módjára vonatkozó rendelkezéseket is. A fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a civil szervezetek támogatására kell fordítani a Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint.

(8) * 

19. Az informatikai rendszer

30. § (1) Az Alap működtetéséhez szükséges adatokat az informatikai rendszer tárolja és dolgozza fel.

(2) Az informatikai rendszer részei:

a) elektori bejelentkezések és elektori gyűlések adatait tároló alrendszer;

b) a Tanács, a kollégiumok és a testületi tagok adatait tároló alrendszer;

c) internetes támogatáskezelő rendszer;

d) hivatalos honlap.

(3) Az informatikai rendszer (2) bekezdés a)–c) pontjai szerinti részeinek üzemeltetését végzi és fizikai elhelyezését biztosítja az Alapkezelő. Az informatikai rendszer adatait az Alapkezelő szolgáltatja függetlenül az adatfelelős személyétől.

(4) Az informatikai rendszerhez akadálymentes hozzáférést a vakok és gyengénlátók számára is biztosítani kell.

(5) Az informatikai rendszernek nem része az elektori választás szavazási rendszere.

(6) *  Az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül benyújtott támogatási kérelem esetén az internetes támogatáskezelő rendszer üzenetei az Ávr. 102/C. § (1) bekezdése alapján a támogató és a kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítása szempontjából értesítésnek minősülnek.

(7) *  Az internetes támogatáskezelő rendszer üzeneteit a civil szervezet részére az üzenet továbbításával egy időben a civil szervezet által megadott elektronikus levélcímre is meg kell küldeni.

VIII. FEJEZET

A TESTÜLETEK ÉS AZ ALAPKEZELŐ BESZÁMOLÓJA

20. A kollégiumi beszámoló tartalmi elemei

31. § (1) Az Alapkezelő az e § szerinti összefoglaló adatokat február 28-ig megküldi a kollégiumoknak és a Tanácsnak. A kollégium a Tanácsnak szóló Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolót az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el: * 

a) *  a kollégiumi ülések és az elektronikus szavazások száma, a testület működésének tapasztalatai, különös tekintettel a tárgyévet megelőző évi költségvetési előirányzatok felhasználásról szóló jogszabályban foglalt határidők tartására, a tagok testületi üléseken, határozathozatalban való részvételi arányára;

b) együttműködés a Tanáccsal, Alapkezelővel, a kollégiumokkal, az Alap működése felett a Civil tv. 55. §-a szerinti rendelkezési jogot gyakorló miniszterrel;

c) kapcsolattartás a kollégium Civil tv. 56. § szerinti feladat- és hatókörébe tartozó civil szervezetekkel, civil szakmai sajtóval;

d) a döntéshozatali módszerek, a bírálati szempontrendszer, a bírálati elvek és az értékelési szempontok ismertetése, indokolása, a változások bemutatása és azok hatása az előző évhez képest;

e) a támogatási célok megvalósulása, a megvalósítás szakmai és hatékonysági jellemzői;

f) a támogatási elvek, módok, arányok érvényesítése, javaslat a változtatásukat illetően;

g) *  a tárgyévet megelőző évi költségvetési keretösszeg terhére kiírt pályázati kiírások célrendszere, értékelése az előző évhez viszonyított változás alapján (kategóriánként és összesen), a támogatások formája (részben vagy egészben visszatérítendő, vissza nem térítendő) és annak indoka, a szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek száma, indokai;

h) a benyújtott, az érvényes, a hiánypótlás nélkül érvényes, az érvénytelen pályázatok száma és százalékos arányuk az összes pályázathoz képest;

i) a hiánypótlások leggyakoribb okai;

j) a támogatott és elutasított pályázatokon igényelt támogatások összege;

k) a nyertes pályázatok száma és aránya az összes benyújtott pályázathoz képest, a felhasznált támogatási források összege;

l) a nyertes pályázatokra megítélt összeg, az igényelt és megítélt összeg százalékos aránya;

m) azon pályázatok aránya az összes nyertes pályázathoz képest, amelyek az általuk igényelt támogatás teljes összegét elnyerték;

n) azon pályázatok aránya az összes nyertes pályázathoz képest, amelyek az általuk igényelt támogatás felét vagy annál kevesebb összeget nyertek;

o) *  az összes beérkezett és a nyertes pályázatok számának vármegyei megoszlása;

p) az elfogadott, az elutasított, a részben elutasított szakmai és pénzügyi beszámolók száma és aránya az adott pályázati kiírás alapján támogatott pályázatok összes beszámolójához képest;

q) a szakmai és pénzügyi beszámolók elutasításának és részbeni elutasításának legjellemzőbb okai;

r) az elektronikus pályáztatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok;

s) a pályázatok, szakmai beszámolók értékelése, az azokból levonható következtetések, tapasztalatok;

t) a támogatások segítségével megvalósult projektek hatása, eredményessége a civil szektor fejlődését illetően.

(2) *  A Civil tv. 56. § (1) bekezdés c), h) és j) pontjában foglalt célok megvalósítására kiírt pályázat esetén a kollégium éves beszámolója az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az alábbi szempontok szerinti tartalmi elemeket is magában foglalja:

a) *  a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c), h) és j) pontjában foglalt pályázati célok, kategóriák meghatározásának indoklása, az ezt alátámasztó pályázói igények elemzése;

b) *  a tárgyévet megelőző évi költségvetési előirányzathoz kapcsolódó támogatási stratégia bemutatása, értékelése, tapasztalatai az a) pontban meghatározott célok figyelembevételével;

c) a támogatott szervezetek által megküldött szakmai beszámolók alapján a megvalósított projektek – képzések, tanulmányok, előadások, publikációk – értékelése, a résztvevők száma, a megvalósítás hatékonysága a civil szervezetek fejlődése, szerepvállalásának segítése érdekében;

d) *  az egyes szakmai célok jövőbeni fenntartásának, módosításának, elvetésének indokolása a tárgyévet megelőző évi költségvetési előirányzathoz kapcsolódó tapasztalatok alapján.

21. Az Alapkezelő beszámolójának tartalmi elemei

32. § Az Alapkezelő a Tanácsnak szóló Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolót az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el:

a) együttműködés a Tanáccsal, a kollégiumokkal;

b) az Alap működésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok ellátása;

c) *  a tárgyévet megelőző évi költségvetési előirányzat felhasználása, az összes felhasznált támogatási forrás összege kollégiumi bontásban;

d) a pénzeszközök felhasználásra vonatkozó döntések előkészítése, adat- és információszolgáltatás;

e) az internetes támogatáskezelő rendszer működtetése;

f) a pályázatok meghirdetésével kapcsolatos feladatok;

g) a pályázatok fogadása, nyilvántartásba vétele, valamint döntéshozatalra történő előkészítése, különös tekintettel a határidők megtartására;

h) a kollégiumi támogatási döntések jóváhagyása;

i) a támogatások felhasználása jogszerűségének és szakszerűségének ellenőrzése;

j) az elvégzett helyszíni ellenőrzések száma, tapasztalatai;

k) a támogatások szabálytalan felhasználásának kezelése, visszafizetett támogatások összege;

l) az Alapból kizárt szervezetek számának alakulása;

m) a kifogásnak nem minősülő panaszok kezelése (beérkezett panaszok száma, szükséges intézkedések megtételének indoklása);

n) az ügyfélszolgálat működtetése, a pályázók tájékoztatása.

22. A Tanács beszámolójának tartalmi elemei

33. § A Tanács az Országgyűlés bizottságának szóló Civil tv. 70. § (2) bekezdés szerinti beszámolóját az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el:

a) a tanácsülések és az elfogadott döntések, elektronikus szavazások száma, a testület működésének tapasztalatai, a tagok testületi üléseken, döntéshozatalban való részvételi aránya;

b) *  az Alap testületeinek tárgyévet megelőző évi költségvetési előirányzathoz kapcsolódó tevékenysége, működésének tapasztalatai;

c) *  az Alapkezelő tárgyévet megelőző évi költségvetési előirányzathoz kapcsolódó tevékenysége, működésének tapasztalatai;

d) *  együttműködés az Alapkezelővel, a kollégiumokkal, az Alap működése felett Civil tv. 55. §-a szerinti rendelkezési jogot gyakorló miniszterrel;

e) a támogatási elvek, a forrásmegosztás, továbbá egy civil szervezetnek egy költségvetési évben adható maximális támogatás kidolgozása során kialakított döntések, ezek hatása, változás az előző évhez képest, valamint a döntések a civil társadalom részéről történő visszaigazolása;

f) az Alap működésének és hatékonyságának javítására vonatkozó javaslatok;

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Átmeneti rendelkezések

34. § (1) A 20. § (2) bekezdését 2012. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bejelentkezéshez a civil szervezetnek az elektori nyilvántartó rendszerben a hatályos adatait tartalmazó harminc napnál nem régebbi bírósági kivonatot is rögzítenie kell.

(2) A 21. § (1) bekezdést 2012. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elektort állító civil szervezet szerzi be a hatályos adatairól szóló bírósági kivonatot.

(3) *  A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján átadott feladatokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Együttműködési Alap kezelésével összefüggésben a 29. § (2) bekezdése szerint 2012. január 1. és augusztus 15. között felhasznált pénzeszközökről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal mint a Wekerle Sándor Alapkezelő jogutódja tételes elszámolást nyújt be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2012. október 15. napjáig.

(4) *  E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról szóló 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módosító Rendelet) által megállapított 4. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a Módosító Rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(5) *  E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. §-át és 4–6. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(6) *  E rendeletnek a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. melléklete szerint delegált kollégiumi tagok megbízását a Módr. hatálybalépése nem érinti.

(7) *  Az olyan pályázatot, amelyre vonatkozó támogatási döntés meghozatalára a Módr. hatálybalépésekor még nem került sor, a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 11. § (5) bekezdése alapján akkor lehet elutasítani, ha annak a Módr.-rel megállapított 11. § (4) bekezdése szerinti esetben helye van, a támogatási szerződés pedig csak akkor köthető meg az igényelt támogatás legalább ötven százalékának megfelelő támogatási összeggel, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatás célját ekként is megvalósítja vagy legalább a megítélt támogatás és az igényelt támogatás kétharmada közötti különbözetet önrész formájában biztosítja.

(8) *  A 2020. évi és az azt követő elektori választáson a mandátumigazolásra, a szavazatok rögzítésére és az eredmények összesítésére a 22–23. §-ban foglaltaktól eltérően papíralapú eljárást is lehet alkalmazni.

34/A. § *  E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló 11/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet által megállapított 14/A. § (7) bekezdésének és 14/B. § (8) bekezdésének rendelkezéseit a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló 15/2022. (X. 3.) MvM rendelet hatálybalépésekor már fennálló jogviszonyokban is alkalmazni kell.

34/B. § *  E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló 5/2023. (VIII. 30.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 11. § (7) bekezdését, 12. § (5) bekezdését és 13. § (7) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor már fennálló támogatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.

24. Hatályba léptető rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 21.00 órakor lép hatályba.

25. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang * 

36. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez * 

Nemzeti Együttműködési Alap elektori és támogatási szerkezete

A B C D E
1 Kollégium/elektori gyűlés elnevezése Támogatható/választásra jogosult civil szervezetek tevékenységi köre (NSZOR alapján) Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint tagokat delegáló miniszterek A kollégium által nyújtható támogatási forrás aránya a teljes támogatási forráshoz képest Támogatás formája
2 *  Közösségi környezet A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek a) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
b) oktatásért felelős miniszter
c) gazdaságpolitikáért felelős miniszter
d) társadalmi párbeszédért felelős miniszter
16,00% pályázat
3 *  Mobilitás és alkalmazkodás Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek a) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
b) honvédelemért felelős miniszter
c) az élet és vagyonbiztonság védelméért,
a közbiztonságért,
a katasztrófák elleni védekezésért és a rendészetért felelős miniszter
d) sportpolitikáért felelős miniszter
16,00% pályázat
4 *  Nemzeti összetartozás A kárpát-medencei együttműködés mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás a) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
b) igazságügyért felelős miniszter
c) kultúráért felelős miniszter
d) nemzetiségpolitikáért felelős miniszterelnök általános helyettese
16,00% pályázat
5 *  Társadalmi felelősségvállalás Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek, polgári védelem a) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
b) katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
c) családpolitikáért felelős miniszter
d) egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszterelnök általános helyettese
16,00% pályázat
6 *  Új nemzedékek jövőjéért A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek a) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
b) felsőoktatásért felelős miniszter
c) gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
d) nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök általános helyettese
16,00% pályázat
7 *  MINDÖSSZESEN 80,00%

2. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Adatlap a civil jelöltállítási rendszerbe való bejelentkezéshez

I. A civil szervezet bírósági nyilvántartás szerinti adatai

1. a civil szervezet neve: ....................................................................................................................

2. a civil szervezet székhelye: ............................................................................................................

3. a civil szervezet levelezési címe: ...................................................................................................

4. a civil szervezet képviselőjének neve: ...........................................................................................

5. a civil szervezet képviselőjének lakcíme: ......................................................................................

6. a civil szervezet képviselőjének telefonszáma: .............................................................................

7. a civil szervezet képviselőjének e-mail címe: ...............................................................................

8. a civil szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság megnevezése: ....................................

9. a végzés száma: .............................................................................................................................

10. a végzés jogerőre emelkedésének időpontja: ...............................................................................

11. a civil szervezet adószáma: ..........................................................................................................

II. A civil jelöltállítási rendszerben a szervezetet képviselő elektor adatai

1. az elektor neve: ..............................................................................................................................

2. az elektor lakcíme: .........................................................................................................................

3. az elektor telefonszáma: ................................................................................................................

4. az elektor édesanyja neve: .............................................................................................................

5. születési helye, ideje: .....................................................................................................................

6. az elektor e-mail címe: ..................................................................................................................

III. A civil jelöltállítási rendszerben jelölni kívánt személy(ek) adatai (amennyiben jelölni kíván)

1. a tanácstag-jelölt neve: ..................................................................................................................

2. a tanácstag-jelölt születési helye, ideje: .........................................................................................

3. a kollégiumi tagjelölt neve: ...........................................................................................................

4. a kollégiumi tagjelölt születési helye, ideje: ..................................................................................

IV. Elektori gyűléssel kapcsolatos adat

1. létesítő okirat szerinti tevékenység figyelembevételével elektori gyűlés megjelölése:

V. Nyilatkozatok

1. A civil szervezet képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

2. A civil szervezet képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy e dokumentumot – az I. pont 5–7. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével – az Alap hivatalos honlapján nyilvánosságra hozzák, s az abban foglalt adatokat az Alap testületei civil delegáltjainak megválasztására szervezendő elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő szervezet kezelje.

3. A civil szervezet által jelölt elektorként, a civil szervezet által jelölt tanácstagként, a civil szervezet által jelölt kollégiumi tagként aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy e dokumentumot, életrajzomat – a nyilatkozat II. pontja 2–6. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével – az Alap hivatalos honlapján nyilvánosságra hozzák, és az abban foglalt adatokat az Alap testületei (a Tanács és a Kollégiumok) civil delegáltjainak megválasztására szervezendő elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő szerv az elektori gyűlések eredményét tartalmazó jegyzőkönyv hivatalos honlapon történő közzétételét követő 30. napig kezelje.

Kelt:

............................................................................ ............................................................................
a civil szervezet által jelölt elektor a civil szervezet képviselője
............................................................................ ............................................................................
a civil szervezet által jelölt tanácstag a civil szervezet által jelölt kollégiumi tag

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. ............................................................ név
....................................................... lakcím
....................................................... aláírás
2 ............................................................ név
....................................................... lakcím
....................................................... aláírás

3. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Nyilatkozat összeférhetetlenség miatti kizárási okról

Alulírott .............................................., a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) testületének (Tanácsának/kollégiumának) tagjaként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény 66. § (1) bekezdéseinek előírása alapján nem áll fenn velem szemben összeférhetetlenség miatti kizárási ok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az NEA testületi tagi megbízásomat követően kizárást megalapozó körülmény következik be, köteles vagyok azt az összeférhetetlenség bekövetkezésétől számított harminc napon belül megszüntetni.

Kelt, ..........................., 20........................... (hó) ...... (nap)

.................................................................
aláírás

4. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez * 

Nyilatkozat az összeférhetetlennek minősülő civil szervezetekről

Alulírott ............................................., a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) testületének (Tanácsának/kollégiumának) tagjaként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 67. § (1) bekezdése alapján összeférhetetlen civil szervezetnek minősül:

1. Szervezet elnevezése:

Cím:

Adószám:

Összeférhetetlenséget megalapozó jogviszony:

2. Szervezet elnevezése:

Cím:

Adószám:

Összeférhetetlenséget megalapozó jogviszony:

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a NEA testületi tagi megbízásomat követően összeférhetetlenséget megalapozó változás következik be, köteles vagyok azt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni a Tanács elnökének.

Tudomásul veszem, hogy a NEA tanácsának elnöke a nyilatkozattételtől számított 15 napon belül gondoskodik a nyilatkozatnak, valamint az összeférhetetlennek minősülő civil szervezet/ek nevének az Alap hivatalos honlapján történő közzétételéről.

Kelt: ......................................, 20........... (év) ..................... (hó) ...... (nap)

.........................................................
aláírás

5. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez * 

Nyilatkozat a költségátalány érvényesítéséről

A nyilatkozatot adó testületi tag

neve: ................................................................................................................................

adóazonosító jele: .............................................................................................................

testületének megnevezése: .................................................................................................

.............................. évben

a) költségátalányt kívánok igénybe venni * 

b) a testületi tagsághoz kapcsolódó juttatást nem kívánok igénybe venni * 

Kelt: ...............................................................................

.............................................................
a testületi tag aláírása

1. Tanú: 2. Tanú:
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

6. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez * 

7. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez * 

Költségvetési terv

I. Bevételek

A B
1. ADATOK ÖSSZEG (Ft)
2. Támogatási összeg: Ft
3. Önrész (ha a pályázati kiírásban meghatározásra került:) Ft
4. – Saját forrás: Ft
5. – Egyéb forrás: Ft
6. ÖSSZESEN Ft

II. Kiadások

A B C D E F
1. A költség/kiadásnem megnevezése Támogatási igény szerinti tétel részletezése Támogatásból fedezett kiadások
(Ft-ban)
Önrészből (saját és egyéb támogatási forrásból) fedezett kiadások (Ft-ban) Összesen
(Ft-ban)
Elszámolható költségtípusok
A. DOLOGI KIADÁSOK
(A=A1-től A7-ig)
A1 Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Bérleti díj, közüzemi díjak, fűtőanyag, javítás, karbantartás költségei, üzemeltetés költsége, biztosítás, üzemanyag, parkolási, úthasználati díj, számítástechnikai fogyóeszközök, egyéb.
A2 Adminisztráció költségei Nyomtatvány, irodaszer, adminisztrációs szolgáltatások, jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások díja, hatósági díjak, illetékek, kamat, egyéb.
A3 PR-, marketing-, kommunikációs költségek PR-, marketingköltségek, hirdetés, reklámköltségek, PR-, marketingkiadványok, arculati elemek, PR-, marketingszolgáltatások, postaköltség, telefonköltség, internet költsége, honlapfenntartás, üzemeltetés költsége, belső kommunikációs kiadványok, egyéb.
A4 Szervezet- és humánerőforrás-
fejlesztés költségei
Oktatás, továbbképzés költsége, konferenciák, szemináriumok, szakmai találkozók részvételi díja, szervezet munkatársainak/önkénteseinek szervezett saját képzés költségei, szakkönyvek, előfizetési díjak, komplex szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés, vezetés, irányítás fejlesztése, belső, külső kommunikáció fejlesztése, minőségirányítási rendszer, egyéb.
A5 Szállítás, utazás, kiküldetés költségei Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés, személyszállítás, fuvarozás, raktározás, logisztikai szolgáltatások, egyéb
A6 Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei Védőruházat, védőfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás, karbantartás, készítés költségei, egyéb.
A7 Egyéb beszerzések, szolgáltatások Egyéb anyagok, tagdíjak, nevezési díjak, közhasznú tevékenységben foglalkoztatott állatok költségei, egyéb anyagjellegű szolgáltatások, biztosítási díjak, reprezentáció, vállalkozási szerződés alkalmi feladatok ellátására, egyéb nem magánszeméllyel kötött megbízási és vállalkozási szerződés díja, egyéb.
B. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK
(B=B1-től B5-ig)
B1 Bérköltség Munkavállaló bére, betegszabadság, járulékok, táppénz-hozzájárulás, munkavállaló munkába járásának költsége, béren kívüli juttatások, egyéb.
B2 Ösztöndíj Ösztöndíj (2004. évi CXXIII. törvény III/A. fejezet szerint), járulékok, egyéb.
B3 Egyszerűsített foglalkoztatás költsége Egyszerűsített foglalkoztatás díja, egyszerűsített foglalkoztatás járulékai, egyéb.
B4 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Magánszeméllyel kötött megbízási szerződés szakmai feladat ellátására, magánszeméllyel kötött vállalkozási szerződés szakmai feladatok ellátására, járulékok, egyéb.
B5 Önkéntes foglalkoztatott költségei (A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása közben/érdekében felmerült költségek) Önkéntes foglalkoztatott költségei, étkezés, egészségügyi szolgáltatás, használt saját eszközök költségének megtérítése, élet-, egészség- és balesetbiztosítás díja, napidíj, egyéb.
C. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(C=C1-től C3-ig)
C1 Tárgyi eszköz beszerzés Igazgatási eszköz, berendezés, célszerinti tevékenység eszközei, berendezései, egyéb.
C2 Immateriális javak beszerzése Immateriális javak beszerzése, szellemi termék, vagyoni értékű jogok, egyéb.
C3 Saját tulajdonú ingatlan felújítása Vállalkozási és megbízási szerződés díja, engedélyek beszerzésének díja, fuvarozási, szállítmányozási díj, raktározás, egyéb.
D. TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁS Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti tevékenység, dologi feltételek, szolgáltatások ellentételezés nélküli biztosításának értéke.
Z ÖSSZESEN (Z=A+B+C+D)

8. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez * 

Közzétételi lista
hivatalos honlap adattartalma

Civil tv. kapcsolódó rendelkezése Közzétételi egység Közzétett adatok Közzététel határideje Adatok tárolási ideje Adatfelelős
67. § (2) bek.;
69. § (5) bek. c) pontja
A testület tagja A Tanács és a kollégiumok tagjainak neve, tisztsége Megbízást követő 3 napon belül A honlapon történő közzététel évét követő 5 év Alapkezelő
67. § (2) bek.;
69. § (5) bek. b) és c) pontjai
Összeférhetetlennek minősülő civil szervezetekkel kapcsolatos testületi tagi nyilatkozat Az aláírt nyilatkozattal képileg egyező elektronikus másolat Megbízást követő 3 napon belül A honlapon történő közzététel évét követő 5 év Alapkezelő
69. § (5) bek. a) pontja a Tanács és a kollégiumok döntése A döntést tartalmazó hitelesített emlékeztető, jegyzőkönyv A hitelesített dokumentum beérkezését követő 3 napon belül A honlapon történő közzététel évét követő 5 év A testület elnöke
69. § (4) bek. pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó döntések A döntést tartalmazó hitelesített emlékeztető, jegyzőkönyv A hitelesített dokumentum beérkezését követő 3 napon belül A honlapon történő közzététel évét követő 10 év A testület elnöke
69. § (5) bek. d) pontja pályázat A pályázati felhívás, a részletes pályázati kiírás A hitelesített dokumentum beérkezését követő 3 napon belül A honlapon történő közzététel évét követő 10 év Alapkezelő
69. § (5) bek. e) pontja támogatási igény A pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, a pályázatot kiíró kollégium megnevezése, a pályázati felhívás címe, az igényelt és elnyert összeg, továbbá ha a pályázó valamely tanácsi vagy kollégiumi tag tekintetében a Civil tv. 67. § (1) bekezdése szerint összeférhetetlennek minősül, a pályázati adatok között közzétételre kerül e tanácsi vagy kollégiumi tag neve támogatási igény benyújtását követő napon A honlapon történő közzététel évét követő 10 év Alapkezelő
69. § (5) bek. f) pontja; 70. § Civil tv. 70. § szerinti beszámoló A testület neve, beszámolással érintett időszak, beszámoló A hitelesítettdokumentum beérkezését követő 3 napon belül A honlapon történő közzététel évét követő 5 év Alapkezelő
69. § (5) bek. g) pontja Tanács és a kollégiumok nyilvános üléseinek dokumentumai A testületi ülés helye, időpontja, napirendje Az ülést megelőző 5. napig A honlapon történő közzététel évét követő 10 év A testület elnöke
elektori gyűlések jegyzőkönyvei Az elektori gyűlés megnevezése, ideje, helyszíne jegyzőkönyve, testület megjelölése, megválasztott tagok és póttagok neve A hitelesített dokumentum beérkezését követő 5 napon belül A honlapon történő közzététel évét követő 5 év Alapkezelő
Alap támogatásaiból kizárt szervezet A pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, a pályázatot kiíró kollégium megnevezése, a pályázati felhívás címe, a visszavont összeg. A hitelesített dokumentum beérkezését követő 3 napon belül A honlapon történő közzététel évét követő 10 év Alapkezelő