A jogszabály mai napon ( 2024.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2012. (II. 21.) VM rendelet

a Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és a Fertő-tó Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 2/1991. (II. 9.) KTM rendelettel létesített, a Fertő-tavi Nemzeti Park bővítéséről és elnevezésének módosításáról szóló 5/1994. (III. 8.) KTM rendelettel, valamint a Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről szóló 1/1999. (I. 18.) KöM rendelettel bővített Fertő-Hanság Nemzeti Park területéhez csatolom a Fertőrákos és Sopron közigazgatási területéhez tartozó, az 1. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 146,9 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a terület változatos, természetes élőhelyei, továbbá a hozzá kapcsolódó növény- és állatfajok fennmaradásának biztosítása, valamint a tájképi értékük és a Páneurópai Piknik emlékhelyének megőrzése.

3. § A bővítési terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2012. (II. 21.) VM rendelethez

A Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Páneurópai Piknik Emlékhely

Fertőrákos

050/1-2, 057/3-8, 057/10-11

Nemeskút és környéke

Sopron

059/1-3, 060/, 061/1-3

Kalkweg dűlő

Sopron

033/1, 041/1-ből 8,8 hektár (az E467210-N264706, E467423-N264565 EOV koordináta-párok által meghatározott vonaltól észak-keletre eső területrész)

Balfi út menti völgy

Sopron

0318/2-23, 0318/26-32, 0318/35-39, 0331/1

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. melléklet a 8/2012. (II. 21.) VM rendelethez

A Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítési területének természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A területek élőhelyi és tájképi értékeinek megőrzése, a természetes élőhelyek állapotának javítása.

1.2. A Páneurópai Piknik helyszínének emlékhelyként történő a megőrzése.

1.3. A területek feldarabolódásának és elszigetelődésének megakadályozása.

1.4. A területen előforduló védett és fokozottan védett növényfajok és állatfajok megóvása, állományuk fenntartása, életfeltételeik biztosítása, valamint a területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. Az élőhelyeknek megfelelő természetközeli földhasználatok biztosítása.

2.2. A területen található védett értékeket veszélyeztető tényezők felszámolása.

2.3. A területen felhalmozódott fűavar eltávolítása, és képződésének megakadályozása.

2.4. A terület beépítésének, belterületbe vonásának megakadályozása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése és fenntartása

Az egykori katonai gyakorlótér területét elsősorban legeltetéssel kell hasznosítani. Ennek hiányában évente kétszer le kell kaszálni a területet.

3.1.2. Fajok védelme

Az egykori katonai gyakorlótéren biztosítani kell az ürge (Spermophillus citellus) fennmaradásához szükséges feltételeket.

3.1.3. Táj- és kultúrtörténeti értékek

A Páneurópai Piknik Emlékhely területének emlékhely jellegét fenn kell tartani.

3.1.4. Látogatás

a) A területek gyalogosan szabadon látogathatók.

b) A területen nagyobb, egyidejűleg 20 főt meghaladó látogatottságú rendezvények nem szervezhetők, kivéve a Páneurópai Piknik Emlékhelyhez tartozó területeket.

c) A területen gépjárművel közlekedni csak a meglévő utakon, a természetvédelmi kezelés megvalósítása, továbbá a már meglévő épületek, építmények fenntartásával összefüggő tevékenységek elvégzése céljából lehet.

3.1.5. Terület- és földhasználat

a) A területen a hulladék lerakását meg kell akadályozni, az illegálisan lerakott hulladékot el kell távolítani.

b) Gyep (rét, legelő), fás legelő, erdő és nádas művelési ágú területek művelési ága csak a természetvédelmi kezelés részeként, természetvédelmi célból változtatható meg.

c) A területek belterületbe vonása nem engedélyezhető.

d) A területen új építmények létesítése - a meglévő épületek ellátásához szükséges közművek, továbbá vadkárelhárító kerítések, karámok, valamint a terület természetvédelmi és táji értékeinek bemutatását szolgáló objektumok kivételével - tilos. A karámok és a kerítések oszlopai kizárólag fából készülhetnek.

e) Építményt csak a természetvédelmi hatósággal egyeztetve, a terület védett természeti értékekkel nem rendelkező részén lehet létesíteni.

f) A területen vadföld, szóró, etető létesítését előzetesen Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) egyeztetni kell.

g) Amennyiben a vaddisznó-állomány a védett természeti értékek egyes állományait különösen veszélyezteti, a vadgazdálkodó köteles az állomány apasztásáról gondoskodni.

3.2. Művelési ághoz vagy földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyep (rét, legelő) művelési ágú területek kezelése

a) A nedves mocsárréteket, továbbá lápréteket évente egyszer, mozaikosan kell kaszálni. A kaszálásokat a május végétől június végéig tartó időszakban kell elvégezni. A lekaszált szénát a kaszálást követően legkésőbb egy hónapon belül el kell távolítani a területről.

b) A száraz gyepeket elsősorban legeltetéssel lehet hasznosítani. Legeltetés hiányában évente egyszer kaszálni kell, vagy más eljárással biztosítani kell a felhalmozódó fűavar időszakos eltávolítását. Legeltetéssel történő hasznosítás esetén évi egy vagy két tisztítókaszálással kell biztosítani a gyomosodás megelőzését.

c) Tilos a gyepek felülvetése, lazítása, műtrágyázása, feltörése, kiszárítása.

3.2.2. Erdők kezelése

a) A körzeti erdőtervben szereplő tisztások nem erdősíthetők be, tisztás jellegüket fenn kell tartani.

b) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése alapján felülvizsgált érvényes erdőterv tartalmazza.