A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

(2) E rendelet előírásait az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. és 15. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) megjelenési eset: egy igénybevevőnek egy járóbeteg-szakellátó intézménynél, egy rendelési nap során, egy szakmában történő megjelenése és ellátása legalább egy egészségügyi eljárással;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

d) önálló egészségügyi eljárás: önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amelynek nem feltétele, hogy ugyanazon ellátási napon és orvosi munkahelyen vele összefüggésben más, önálló OENO kóddal rendelkező egészségügyi eljárást is elvégezzenek, valamint nem minősül az e)–g) pont szerinti eljárásnak;

e) összetett egészségügyi eljárás: több önálló egészségügyi eljárásból álló, önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amely nem része más összetett egészségügyi eljárásnak;

f) részleges egészségügyi eljárás: önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amely legalább egy összetett egészségügyi eljárásnak részét képezi, és amely e rendelet szerinti esetekben önállóan is elvégezhető és elszámolható;

g) kiegészítő egészségügyi eljárás: minden olyan egészségügyi eljárás, amely önállóan nem jelenthető és az eljárásra minden esetben legalább egy másik, egyidejűleg elvégzett, önálló egészségügyi eljárással együtt kerülhet sor.

3. Az elszámolásra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Járóbeteg-szakellátásban az NM rendelet 2. és 15. számú mellékletében felsorolt, az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) terhére finanszírozható, az igénybevevő adott egészségi állapotához kapcsolódó, a szakmai előírásoknak megfelelően nyújtott egészségügyi eljárások jelenthetőek.

(2) Az egészségügyi eljárások egységes kód- és fogalomrendszere az egészségügyi eljárásoknak az egymástól kódszámmal és névvel megkülönböztetett tételeinek összességét tartalmazza.

(3) Az E. Alap terhére járóbeteg-szakellátás keretében kizárólag a jogszabályoknak megfelelően nyújtott és jelentett egészségügyi eljárások számolhatók el.

4. § (1) Elszámolásra a jogszabályoknak megfelelően dokumentált, a különböző egészségügyi dokumentációkban egységesen rögzített egészségügyi eljárás jelenthető.

(2) Minden egészségügyi eljárás általánosan magában foglalja az adott eljáráshoz kapcsolódó leletezési, dokumentálási, archiválási tevékenységeket.

(3) Nem számolhatók el egy megjelenési eset során az invazív egészségügyi eljárásokkal egyidejűleg önálló eljárásként az eljáráshoz tartozó bevezető és befejező eljárások, valamint azok az eljárások, amelyek az orvosszakmai szabályok szerint elvégezhetőek, azonban az egészségügyi eljárás kódlistáján nem szerepelnek.

(4) Amennyiben az igénybevevő egy egészségügyi szolgáltató adott szakmakódhoz tartozó rendelésén vagy rendelésein az adott napon többször is megjelent, azt egy megjelenési esetnek kell tekinteni. A laboratóriumi és pathológiai szakellátás esetén egy minta egy megjelenési esetnek tekintendő.

(5) *  Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást telemedicina útján nyújtja, abban az esetben az elszámolásnak nem feltétele a beteg személyes megjelenése az egészségügyi szolgáltatónál.

(6) *  A telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás T = telemedicinális ellátás ellátási típusként jelenthetőek.

(7) *  A meddőségi vizsgálatok keretében elvégzett, a komplex vizsgálati kód részét képező egészségügyi eljárások „R = meddőségi komplex vizsgálati kód részét képező eljárás” beavatkozás jelleggel jelentendők.

(8) *  Meddőségi kivizsgálás céljából elvégzett valamennyi beavatkozás kötelezően jelentendő a finanszírozó felé, függetlenül attól, hogy azt az 1. melléklet 6.5. pontja nevesíti-e.

5. § (1) A csoportosan végzendő egészségügyi eljárások – a csoport létszámától függetlenül – egyénenként számolandók el.

(2) A terheléses egészségügyi eljárások esetén az azzal összefüggő bevezető és befejező vizsgálatok együttesen egy eljárásként jelenthetők, kivéve, ha a 3. melléklet ettől eltérően rendelkezik.

(3) Páros érzékszervekre, szervekre, illetve testrészekre vonatkozóan végzett egészségügyi eljárások esetén egy megjelenési eset során csak egy egészségügyi eljárás jelenthető, kivéve, ha a 3. melléklet ettől eltérően rendelkezik.

(4) A kiegészítő egészségügyi eljárás csak akkor jelenthető, ha ugyanazon megjelenés során az igénybevevő részére elvégezték az alap önálló egészségügyi eljárást is.

(5) Az egy összetett egészségügyi eljáráshoz rendelt részleges egészségügyi eljárásokból – a részleges egészségügyi eljárások egyenkénti tételes jelentése esetén – együttesen egy megjelenési eset során legfeljebb az összetett eljárás pontszámának megfelelő pontérték számolható el.

(6) Az elszámolhatósági szabályok miatt, a meghatározott időn belül ismételten el nem számolható, de elvégzett és jelentett egészségügyi eljárások közül a legmagasabb pontszámmal rendelkező eljárás számolható el.

(7) Az egyidejűleg nem elszámolható önálló egészségügyi eljárások esetén a kizárásos kapcsolatban álló egészségügyi eljárások közül a magasabb pontszámú egészségügyi eljárás számolható el.

6. § (1) A diagnosztikai eljárást végző egészségügyi szolgáltató orvosa a vizsgálatok eredményei alapján a szükséges, a beutalóban nem szereplő vizsgálatokat a beutaló orvos hozzájárulása nélkül is elvégezheti. A további vizsgálatok indokairól, eredményeiről a vizsgálatot elrendelő egészségügyi szolgáltatót tájékoztatni kell, kivéve, ha az 1. melléklet 6.3. pontja másként rendelkezik.

(2) Amennyiben a járóbeteg-szakellátó intézmény szakorvosa az ellátott számára a megjelenést követően további, más egészségügyi szolgáltató által elvégezhető egészségügyi eljárás elvégzését tartja szükségesnek, az egészségügyi eljárásra történő beutalást más egészségügyi szolgáltatótól nem kérheti.

7. § (1) Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmakódokra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciáját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályait tartalmazó 3. melléklet meghatározza az egészségügyi eljárás

a) kódját;

b) indexét;

c) megnevezését;

d) definícióját;

e) az általánostól eltérő elszámolhatósági feltételeit, ideértve a mennyiségi korlátokat, az ismételhetőséget, az indikációt, a beutalást, a rendelhetőséget; és

f) egy igénybevevőre vonatkozóan fennálló egyidejű vagy meghatározott időhatáron belüli együttes elszámolhatóságának korlátozására, módszerére vonatkozó szabályokat.

(4) Azokat az egészségügyi eljárásokat, amelyek csak meghatározott BNO kódok mellett számolhatók el, a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Azokat az egészségügyi eljárásokat, amelyek csak meghatározott OENO kódok mellett számolhatók el, az 5. melléklet tartalmazza.

(6) *  Azokat az eljárásokat, amelyek telemedicinális ellátás keretében is elszámolhatóak, a 6. melléklet tartalmazza.

4. * 

8–14. § * 

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

16. § *  Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 2. és 3. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

17. § *  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelettel megállapított 6. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti egészségügyi eljárás a 2020. októberi teljesítményektől kezdve számolható el telemedicinális ellátás keretében.

1. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek szabályai

1. Általános elszámolhatóság alapesetei

A B
1. megjelenésenként 1
2. 1 megjelenési eset mintánként 1 (laboratóriumi szakellátás esetén)
3. az egészségügyi eljárás megjelenésenként jelenthető

Ha az elszámolhatósági feltételek a 3. mellékletben nem kerülnek feltüntetésre, akkor azok megegyeznek az általános elszámolhatóság alapeseteivel.

2. Az elszámolhatósági feltételek általános formái

A B
1. Feltétel Az egészségügyi eljárások elszámolhatóságára vonatkozó szabály
2. Mennyiség A maximálisan elszámolható darabszám, a feltétel(ek)nek megfelelően
3. Ismételhetőség Egy egészségügyi szolgáltatónál egy adott egészségügyi eljárás milyen időközönként számolható el

3. Az elszámolhatósági feltételek az adott egészségügyi eljárás mellett szükségszerűen elvégzendő egészségügyi eljárások, vagy azzal egyidejűleg el nem számolható egészségügyi eljárások

A B
1. Feltétel Jelölés
2. Adott egészségügyi eljárás akkor számolható el, ha egyidejűleg elvégeztek mellette a 3. mellékletben az együtt elszámolhatósági feltételt követően felsoroltakból legalább egy egészségügyi eljárást. Együtt
3. Adott egészségügyi eljárás mellett nem elszámolható egészségügyi eljárás(ok):
– azonos típusú egészségügyi eljárások egyidejű elvégzése vagy elszámolása kizárt,
– összetett egészségügyi eljárás részét képező egészségügyi eljárás(ok).
Kizárva

4. Mennyiségi elszámolhatósági korlátok egy megjelenési esetre, további feltételek nélkül vagy valamilyen feltétel függvényében

A B
1. Mennyiségi elszámolhatósági feltételek Jelölése a 3. mellékletben
2. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám testtájékonként (testtájak: a végtagok egyenként, a fej, a mellkas, a has, a medence, gerinc) testtájékonként
3. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám oldalanként (csak páros szervek esetén) oldalanként
4. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám végtagonként végtagonként
5. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható izmonként
darabszám izmonként
6. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható ízületenként
darabszám ízületenként
7. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható idegenként
darabszám idegenként
8. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható trauma esetén megjelenésenként
darabszám trauma esetén megjelenésenként
9. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható daganatos góconként
darabszám daganatos góconként
10. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható áganként
darabszám áganként (angiográfiás eljárásoknál)
11. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható sclerotizált vénaszakaszokon
sclerotizálandó vénaszakaszok száma
12. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható megjelölt betegségekre
darabszám megjelölt (csak meghatározott BNO kódok megjelölése esetén)
betegségenként
13. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható segédeszközönként vagy
eszközönként
darabszám segédeszközönként, vagy eszközönként (a darab segédeszköz,
vagy eszköz darabot jelent)
14. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható eljáráshoz kapcsolódóan
darabszám valamilyen eljáráshoz kapcsolódóan
15. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható mintánként
darabszám (a darab minta darabszámot jelent)
16. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám terheléses vagy egyéb sorozat vizsgálatok esetén terheléses vizsgálat esetén, metionin terhelés esetén, dialízis esetén, több mérési időpont esetén, ismeretlen anyag keresése esetén, urea teszt esetén, sorozat meghatározás esetén, tolerancia vizsgálat esetén, gyógyszerszint változás nyomon követése esetén, ürülés követése esetén, stimulációs teszt esetén, szupressziós teszt esetén,
az érpálya különböző területeiről
vett minták esetén,
több időpontban vett minta
esetén,
egyéb teszteknél, több
időpontban vett minta esetén,
több testnedv és több mérési
időpont esetén,
álló és fekvő helyzetben vett
minták esetén,
több testnedv, illetve álló és
fekvő helyzetben vett minták
esetén
17. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható több helyről vett minta esetén
darabszám több helyről vett minta esetén
18. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható baktériumonként, gombánként
darabszám baktériumonként, gombánként
19. *  Az adott vérkészítményből vagy egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám kiszerelési egységet jelent kiszerelési egységenként
darabszám egységet jelent (vérkészítményeknél)
20. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható alosztályonként
darabszám alosztályonként
21. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható mintavételi csövenként
darabszám mintavételi csövet jelent (vérvételnél)
22. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám több testnedv esetén több testnedv esetén
23. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén
24. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám kombinált deficienciák esetén kombinált deficienciák esetén
25. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén további
26. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám mezőnként (a darab a mezők számát jelenti) (Mező alatt értjük az egy irányból, adott szögből vagy szögtartományból adott energiával vagy sugárkvalitással, meghatározott területet, amit adott dózissal a sugárnyaláb befog). mezőnként
27. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám síkonként (a darab a síkok számát jelenti) síkonként
28. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám szegmensenként szegmensenként
29. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám négyzetcentiméterenként (egy négyzetcentiméter egy darab) négyzetcentiméterenként
30. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám idegentestenként (a darab idegentest darabszámot jelent) idegentestenként
31. Az adott egészségügyi eljárás a megjelenés során csak a N1–N2 éves kor között számolható el maximum a megadott darabszám szerint N1–N2 korcsoport esetén
32. Az adott egészségügyi eljárás E Alapból nem finanszírozott E. Alapból nem finanszírozott eljárás
33. Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám ujjanként ujjanként
34. Olyan vizsgálat, melyet egy ember életében egyszer történhet meg egy személyre nem ismétlődhet
35. *  Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám anatómiai régiónként régiónként
Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám anatómiai régiónként régiónként

5. Az elszámolhatóság ismétlésének korlátai

A B
1. Az egészségügyi eljárás ismétlésének elszámolási korlátai Jelölés
2. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám meghatározott időtartamonként:
3. a, meghatározott héten (N) belül nem ismétlődhet N héten belül nem ismétlődhet
4. b, meghatározott hónapon (N) belül nem ismétlődhet N hónapon belül nem ismétlődhet
5. c, meghatározott éven (N) belül nem ismétlődhet N éven belül nem ismétlődhet
6. d, egy személyre nem ismétlődhet egy személyre nem ismétlődhet
5.1. *  Az orvosi munkahelyen a szakmai kompetencia szerinti elszámolhatósági korlátok

A 2. melléklet tartalmazza a kompetencia listát. Az eljárást azon szakmák számára lehet elszámolni, amelyek rovatában az OENO kód sorában „O” vagy „X” jelzés található. Az „X” jelzés az eljárás paramétereinek meghatározásában a felelős szakmát jelöli.

6. Kiemelt szakterületek elszámolására vonatkozó általános szabályok

6.1. Gyógytornász, gyógymasszőr és fizioterápiás szakdolgozó által végezhető egészségügyi eljárások

Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különböző egészségügyi eljárás számolható el:

A B
1. OENO kód Egészségügyi eljárás
2. 82151 Kontraktúra nyújtása
3. 84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel
4. 85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve
5. 85512 Víz alatti torna kádban
6. 85513 Víz alatti torna, csoportos
7. 85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül
8. 85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve
9. 85530 Örvényfürdő
10. 86020 Meleg pakolások
11. 86041 Rövidhullám kezelés
12. 86042 Mikrohullám kezelés
13. 86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés
14. 86044 Középfrekvenciás kezelés
15. 86050 Infravörös melegítéses helyi kezelés – Sollux
16. 86120 Helyi hűtés
17. 86121 Kryotherapia localis
18. 86202 Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron)
19. * 
20. 86210 Fototerápia UV fénnyel
21. 86211 PUVA-kezelés
22. * 
23. * 
24. * 
25. * 
26. 86240 Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP)
27. 86311 Négyrekeszes galvan kezelés
28. 86312 Stabil galvan kezelés
29. 86313 Kowarschik galvan kezelés
30. 86314 Bourgignon galvan kezelés
31. 86315 Bergonnier galvan kezelés
32. 86316 Iontophoresis kezelés
33. 86317 Kalcium elektrostasis kezelés
34. 86318 Diadynamic-interferencia kezelés
35. 86319 Szelektív ingeráram kezelés
36. 8631A Hengergalván kezelés
37. 8631B Interferátor kezelés
38. 8631C Számítógép vezérelt iontoforézis
39. 8631D Galvanotherápia számítógép-vezérléssel
40. 8631E Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromusculáris elektrostimuláció
41. 8631F Számítógép vezérelt inkontinencia kezelés hüvelyen, végbélen át
42. 8636C Galvánkád kezelés
43. 8636D Rekeszes galvan kezelés
44. 86630 Vázizom stimulator
45. 86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre
46. 86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén
47. 86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén
48. 86634 TENS
49. 86635 Számítógép vezérelt tens functio
50. 86911 Ultrahang kezelés
51. 86912 Víz alatti ultrahang kezelés
52. 86921 Magnetoterápia
53. 88860 Értorna érszövődmények megelőzésére
54. 88870 Keringésjavító fizioterápia
55. 93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása
56. 94003 Facialis torna
57. 94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
58. 94281 Szenzoros-aktivációs terápia
59. 94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna
60. 94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül
61. 94404 Járásgyakorlat járógéppel
62. 94405 Járáselőkészítő gyakorlatok
63. 94406 Járáskészség fejlesztése
64. 94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok
65. 94408 Manipulációs készség fejlesztése
66. 94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában
67. 94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel
68. 94411 Amputáltak gyógytornája
69. 94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai)
70. 94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna
71. 94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna
72. 94530 Izomerősítő gyakorlatok
73. 94550 Gyógytorna relaxációs technikával
74. 94601 Passzív kimozgatás egy testtájon
75. 94602 Passzív kimozgatás több végtagon
76. 94603 Szertorna
77. 94610 Gyakorlatok ellenállással szemben
77a. *  94616 Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
77b. *  94618 Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek
Dévény-módszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése
78. 94630 Ízületi mozgások gyakorlása
79. 94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel
80. 94640 Ízület mobilizálás
81. 94650 Gerinc mobilizálás
82. 94651 Scoliosis torna
83. 94652 Scheuermann gyógytorna
84. 94701 Egyéni torna
85. 94702 Csoportos torna
86. 94711 Manuálterápiás kezelés
87. 94712 Masszázs, kézzel
88. 94713 Masszázs, géppel
89. 94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben
90. 94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna
91. 94730 Cardiovascularis gyógytorna
92. 94740 Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag
93. 94741 Csecsemő, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel
94. 94744 Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel
95. 94746 Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel
96. 94747 Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés
97. 9474A Felső végtag manuális drenázsa
98. 9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa
99. 9474C Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa
100. 9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa
101. 94750 Terhesség alatti torna
102. 94880 Medencefürdő
103. 94881 Kádfürdő
104. 94882 Szénsavfürdő
105. 94883 Súlyfürdő, nyaki függesztéssel
106. 94884 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel
107. 94885 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel
108. * 
109. 94889 Skót zuhany
110. 9488B Ritex pakolás
111. 9488D Antiphlogisticus pakolás
112. 9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás
113. 9488F Elektromos fürdő
114. 9488G Víz alatti vízsugár-masszázs
115. 9488H Iszappakolás testtájanként
116. 9488K Iszappakolás az egész testre
117. 9488L Paraffin pakolás
118. 95290 Foglalkozás terápia (csoportos)
119. 95291 Foglalkozás terápia egyéni
120. *  95320 Rehabilitációs oktatás
121. 95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)
122. 95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás
123. 95620 Ergoterápia, kreatív terápia
124. 95630 Ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat
125. 95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása
126. 95650 Ergoterápia, írás tanítása
127. 95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)
128. 95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára
129. 95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése
130. 95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás
131. 95710 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc)
132. 95720 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc)
134. 95730 Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc)
135. 95740 Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc)
136. 95750 Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc)
137. 95760 Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc)
138. 95770 Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc)
139. 95780 Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan
140. 95820 Konduktív pedagógiai kéztorna
141. 95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként)
142. 95840 Járáspróba futószőnyegen
143. 95860 Csonkedzés pneumatikus ballonnal
144. 95890 Járásgyakorlás guruló mankóval
145. 95930 Járástanítás pneumatikus protézissel
146. 95950 Művégtag felvételének tanítása
147. 95970 Dupla alsóvégtag amputált járástanítása
148. 95990 Kerekesszék használatának tanítása
149. 95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel
150. 96016 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc
151. 96017 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60–90 perc között
152. 96018 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc
6.2. CT, MR vizsgálatok

6.2.1. A CT, MR vizsgálatok elszámolásánál a következő általános érvényű szempontokat kell figyelembe venni:

6.2.1.1. Elvégzett CT, MR vizsgálat csak akkor számolható el, ha (nem diaméretű) képi vagy digitális dokumentáció készült, mely egy példányát a beteg megkapta, egy példány ellenőrizhetően archiválásra került, és radiológus szakorvos leletezte. A beutalási rendről jogszabályok rendelkeznek.

6.2.1.2. A CT, MR vizsgálatok test régiónként történnek, natív, intravénás kontrasztanyag alkalmazásával, illetve natív plusz intravénás kontrasztanyag adását követően.

6.2.1.3. Több régió vizsgálata esetén minden régió külön vizsgálatként számolandó el, például: koponya és mellkas egy ülésben történő vizsgálata.

6.2.1.4. Intravénás kontrasztanyag adását követően több régió vizsgálata esetén csak az egyik régió vizsgálata számolható el kontrasztanyagos vizsgálatnak, a többi natívnak.

6.2.1.5. Nem számolható el külön vizsgálatként egy régión belül a kisebb tájékok vagy szervek vizsgálata.

6.2.1.6. Cranio-cervicalis átmenet gerinc vizsgálatként számolandó el.

6.2.2. CT vizsgálatokra vonatkozóan:

6.2.2.1. Per os kontrasztanyag alkalmazásáért külön térítés nem jár.

6.2.2.2. A Multi Slice CT spirál üzemmódjában készült vizsgálatnál a postprocessing rekonstrukciókért külön pont nem számolható el.

6.2.3. MR vizsgálatokra vonatkozóan:

6.2.3.1. Egy MR vizsgálatnak tartalmaznia kell minimum két különböző síkban, összesen legalább három különböző szekvenciával végzett képi megjelenítést.

6.2.3.2. Egy mérés alatt különféle szögeltéréssel készült képcsoportok csak egy szekvenciának számítanak.

6.2.3.3. Mozgási műtermék vagy egyéb ok miatt értékelhetetlen mérések nem számolhatók el.

6.2.3.4. Klausztrofóbia, vagy bármely egyéb ok miatt, nem értékelhető képsorral végződött vizsgálat nem számolható el.

6.2.3.5. Tájékozódó sorozatok nem számolhatók el szekvenciának.

6.2.3.6. Triggerelésért (EKG, légzés, pulzus) külön térítés nem jár.

6.2.3.7. Speciális vizsgálatok esetén csak a vizsgálat alapját képező szekvencia számolható el, a speciális postprocessing nem.

6.3. Laboratóriumi és kórbonctani-kórszövettani vizsgálatok * 

6.3.1. Ha a laboratórium orvosa az elkészült eredmények alapján további vizsgálatokat tart szükségesnek, akkor ezt elvégezheti, de ilyenkor – akár utólag is – az eredeti vizsgálatot elrendelő orvos egyetértését dokumentálni kell. Kivétel ez alól az a vizsgálat, melynek természetéből fakad, hogy az egymást követően előálló eredményekből következnek a további vizsgálatok (egyes mikrobiológiai vizsgálatok, haemorrhagiás diathesis kivizsgálása stb.), illetve azon vizsgálatok, melyekről az eredmények és diagnózisok ismeretében szakmai leírások alapján feltételezhető, hogy késedelem nélkül történő elvégzésük életmentő lehet.

6.3.2. Laboratóriumi vizsgálatot nem rendelhet el olyan egészségügyi szolgáltató szakorvosa, amely azokat végzi és elszámolja. A szabály alól kivételt képeznek azon OENO kódokhoz tartozó ellátások, amelyeket a kompetencia lista szerint 2. mellékletben megengedett módon a beteg egészségi állapotának megfelelő mértékben a klinikai szakmák végeztek el.

6.3.3. A laboratóriumi kérésnek tartalmilag meg kell felelni annak a követelménynek, hogy a vizsgálatot kérő egészségügyi szolgáltató szakorvosa és az igényelt vizsgálatok egyértelműen azonosíthatók legyenek.

6.3.4. *  A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére megküldendő teljesítmény elszámolási adatokban a „megjelenés” időpontjának a mintavétel időpontját kell tekinteni.

6.3.5. Ha egy laboratóriumi vizsgálatot a megnevezésben, definícióban nem szereplő, de a megjelölt eljárásoknál pontosabb eredményt adó, szakmai irányelveknek megfelelő vizsgálati módszerrel végezték, az adott eljárás kódján az elvégzett teljesítmény elszámolható.

6.3.6. Az azonos metodikával végzett (ugyanazon a kódon elszámolt), kórokozók vagy ellenük termelt specifikus ellenanyagok kimutatása esetén a laboratóriumi dokumentációban rögzíteni kell, hogy mely kórokozó vagy ellenanyag kimutatását végezte a laboratórium. A dokumentációt az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint előírt ideig meg kell őrizni.

6.3.7. Az egyes módszereknél a laboratóriumi vizsgálatok pontos elvégzése érdekében végzett kalibráció és kontrollmérések, valamint azonos mintából történő párhuzamos mérések, ismétlések, hígítások nem számolhatók el újabb vizsgálatként.

6.3.8. A kódlistában szereplő meghatározásoknál

a kimutatás a mintában valamely anyag meglétét (adott módszerrel történő kimutathatóságát) vagy hiányát igazolja (minőségi kimutatás),

a meghatározás a mintában valamely anyag mennyiségének, koncentrációjának, aktivitásának számszerűen megadott értékét jelenti (mennyiségi meghatározás).

6.3.9. A különböző OENO kódon jelzett azonos anyag kimutatása és meghatározása egy megjelenéskor történő mintavételből egyidejűleg csak akkor számolható el, ha a kimutatási teszt eredménye pozitív.

6.3.10. Amennyiben egy adott egészségügyi eljárás megnevezésében nem specifikált az, hogy milyen mintából történhet a meghatározás úgy azon egészségügyi eljárás során értelemszerűen elszámolhatók bármely testnedvből történő meghatározások.

6.3.11. Az immunoassayvel vagy fehérjekötő assayvel végzett mennyiségi meghatározások valamint a véralvadási vizsgálatok csak akkor számolhatók el, ha azok mérése duplikátumban vagy teljes automata rendszerrel történik.

6.3.12. Laborvizsgálatok elszámolása során az ismételhetőséget időhatárral korlátozó szabályozás esetén csak annak a vizsgálatnak a finanszírozása tagadható meg, melyet az időhatáron belül ugyanaz a szolgáltató jelent.

6.4. *  Vér és vérkészítmény felhasználás kódolása

6.4.1. *  A beteg számára beadott valamennyi vér, vérkészítmény mennyiségét egységben (1 E = 450 + 10% ml teljes vér feldolgozásából származó mennyiség) kell jelenteni.

6.4.2. *  Besugárzott vérkészítmény esetén a „98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor” kód jelenthető kiszerelési egységenként (vérzsákonként).

6.4.3. *  Választott vér esetén a „98001 Kiegészítő pont választott vér adásakor” kód jelenthető kiszerelési egységenként (vérzsákonként).

6.4.4. *  Külön kóddal kell megadni a beadott vérkészítmény kiszerelési egységével (vérzsákonként) azonos mennyiségben a „88135 Transzfúzió során végzett tevékenység” kódot.

6.5. *  Meddőségi vizsgálatok keretében végezhető eljárások

16640* Meddőségi vizsgálat, női

A B C
1 Csoport OENO kód Egészségügyi eljárás
2 Fizikális vizsgálat 11041 Vizsgálat
3 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium
4 Hormonvizsgálatok Bazális hormon meghatározás
5 24120 Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
6 24121 Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
7 24171 Prolaktin meghatározása
8 24320 Ösztradiol meghatározása
9 Midutális fázis
10 24350 Progeszteron meghatározása
11 Egyéb hormonvizsgálatok
12 24351 17-OH progeszteron meghatározása
13 24061 Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
14 24031 T3 szabad frakció meghatározása
15 24021 T4 szabad frakció meghatározása
16 24220 Kortizol meghatározása testnedvekből
17 24396 DHEA-szulfát (DHEA–S) meghatározása
18 24395 Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
19 24190 Androsztendion meghatározása
20 24394 Szabad tesztoszteron meghatározása
21 24398 Totál tesztoszteron meghatározása
22 2439A Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
23 23691 1–25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
24 24330 Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
25 24434 Anti-Müllerian hormon meghatározása
26 Vérkép és vércsoport vizsgálat 28014 Vérkép, automatával IV.
27 28210 Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
28 28620 Prothrombin meghatározása
29 28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
30 Ionok Ionok
31 21500 Nátrium meghatározása szérumban
32 21501 Kálium meghatározása szérumban
33 Májfunkció
34 24600 Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
35 24610 Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
36 24640 Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
37 24720 Alkalikus foszfatáz meghatározása
38 21150 Összes bilirubin meghatározása szérumban
39 21151 Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
40 Vesefunkció
41 21120 Karbamid meghatározása szérumban
42 21143 Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
43 Vírusszerológiai, szerológiai vizsgálatok 2639A HBsAg AG kimutatása
44 2627T Hepatitis-C vírus AT kimutatása
45 26261 HIV AT kimutatása
46 2627H Rubeola vírus AT kimutatása
47 26020 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
48 26051 TPHA vizsgálat
49 Képalkotó vizsgálatok 36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
50 36156 Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
51 36158 Folliculometria UH módszerrel
52 Átjárhatóság vizsgálatok 36142 Hysterosalpingo-contrast-sonographia
53 32710 Hysterosalpingographia
54 36144 Salina sonohysterogram
55 16600 Hysteroscopia
56 Anyagcsere vizsgálatok 23130 Glukóz terhelés
57 23310 Inzulin meghatározása
58 28493 Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)
59 Cytológia 29602 Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
60 22859 Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
61 13520 Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
62 25564 HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
63 Genetikai vizsgálatok 29920 Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
64 29930 Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
65 Hüvelyváladék vizsgálatok 25077 Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése
66 25573 Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
67 25312 Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
68 25191 Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata rendszerrel
69 25069 Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
70 Immunológiai vizsgálatok 26693 Thyreoglobulin AAT meghatározása
71 2661H Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

16641* Meddőségi vizsgálat, férfi

A B C
1 Csoport OENO kód Egészségügyi eljárás
2 Fizikális vizsgálat 11041 Vizsgálat
3 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium
4 Általános laboratóriumi vizsgálatok 28014 Vérkép, automatával IV.
5 Ionok
6 21500 Nátrium meghatározása szérumban
7 21501 Kálium meghatározása szérumban
8 Májfunkció
9 24600 Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
10 24610 Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
11 24640 Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
12 24720 Alkalikus foszfatáz meghatározása
13 21150 Összes bilirubin meghatározása szérumban
14 21151 Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
15 Vesefunkció
16 21120 Karbamid meghatározása szérumban
17 21143 Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
18 22550 Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter
19 22552 Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is
20 Vérkép és vércsoport vizsgálat 28620 Prothrombin meghatározása
21 28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
22 2863T Antitrombin-III aktivitás meghatározása
23 28210 Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
24 Heretumor markerek 2662G AFP meghatározása szérumban
25 24330 Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
26 26629 Neuron specifikus enoláz (NSE)
27 24500 Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása
28 Andrológiai vizsgálatok 17523 Spermaanalízis
29 13306 Spermavizsgálat automatával
30 Spermium funkcionális tesztek 28958 DNS fragmentáció vizsgálata
31 Mikrobiológiai vizsgálatok 25077 Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése
32 25069 Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
33 25573 Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
34 Képalkotó vizsgálatok 36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
35 36154 Herezacskó UH vizsgálata
36 36153 Transrectalis UH vizsgálat
37 Vírusszerológiai, szerológiai vizsgálatok 2639A HBsAg AG kimutatása
38 2627T Hepatitis-C vírus AT kimutatása
39 26261 HIV AT kimutatása
40 2627H Rubeola vírus AT kimutatása
41 26020 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
42 26051 TPHA vizsgálat

16642 * Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtti

A B C
1 Csoport OENO kód Egészségügyi eljárás
2 Fizikális vizsgálat 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium
3 Hormonvizsgálatok Bazális hormon meghatározás
4 24120 Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
5 24121 Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
6 24171 Prolaktin meghatározása
7 24320 Ösztradiol meghatározása
8 Midutális fázis
9 24350 Progeszteron meghatározása
10 Egyéb hormonvizsgálatok
11 24351 17-OH progeszteron meghatározása
12 24061 Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
13 24031 T3 szabad frakció meghatározása
14 24021 T4 szabad frakció meghatározása
15 24220 Kortizol meghatározása testnedvekből
16 24396 DHEA-szulfát (DHEA–S) meghatározása
17 24395 Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
18 24190 Androsztendion meghatározása
19 24394 Szabad tesztoszteron meghatározása
20 24398 Totál tesztoszteron meghatározása
21 2439A Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
22 23691 1–25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
23 24330 Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
24 24434 Anti-Müllerian hormon meghatározása
25 Vérkép és vércsoport vizsgálat 28014 Vérkép, automatával IV.
26 28210 Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
27 28620 Prothrombin meghatározása
28 28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
29 Ionok Ionok
30 21500 Nátrium meghatározása szérumban
31 21501 Kálium meghatározása szérumban
32 Májfunkció
33 24600 Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
34 24610 Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
35 24640 Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
36 24720 Alkalikus foszfatáz meghatározása
37 21150 Összes bilirubin meghatározása szérumban
38 21151 Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
39 Vesefunkció
40 21120 Karbamid meghatározása szérumban
41 21143 Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
42 Vírusszerológiai, szerológiai vizsgálatok 2639A HBsAg AG kimutatása
43 2627T Hepatitis-C vírus AT kimutatása
44 26261 HIV AT kimutatása
45 2627H Rubeola vírus AT kimutatása
46 26020 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
47 26051 TPHA vizsgálat
48 Képalkotó vizsgálatok 36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
49 36156 Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
50 36158 Folliculometria UH módszerrel
51 Átjárhatóság vizsgálatok 36142 Hysterosalpingo-contrast-sonographia
52 32710 Hysterosalpingographia
53 36144 Salina sonohysterogram
54 16600 Hysteroscopia
55 Anyagcsere vizsgálatok 23130 Glukóz terhelés
56 23310 Inzulin meghatározása
57 28493 Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)
58 Cytológia 22859 Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
59 13520 Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
60 25564 HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
61 Hüvelyváladék vizsgálatok 25077 Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése
62 25573 Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
63 25312 Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
64 25191 Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata rendszerrel
65 25069 Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
66 Immunológiai vizsgálatok 26693 Thyreoglobulin AAT meghatározása
67 2661H Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

16643* Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, női

A B C
1 Csoport OENO kód Egészségügyi eljárás
2 Fizikális vizsgálat 11041 Vizsgálat
3 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium
4 Hormonvizsgálatok Bazális hormon meghatározás
5 24120 Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
6 24121 Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
7 24171 Prolaktin meghatározása
8 24320 Ösztradiol meghatározása
9 Midutális fázis
10 24350 Progeszteron meghatározása
11 Egyéb hormonvizsgálatok
12 24351 17-OH progeszteron meghatározása
13 24061 Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
14 24031 T3 szabad frakció meghatározása
15 24021 T4 szabad frakció meghatározása
16 24220 Kortizol meghatározása testnedvekből
17 24396 DHEA-szulfát (DHEA–S) meghatározása
18 24395 Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása
19 24190 Androsztendion meghatározása
20 24394 Szabad tesztoszteron meghatározása
21 24398 Totál tesztoszteron meghatározása
22 2439A Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
23 23691 1–25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
24 24330 Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
25 24434 Anti-Müllerian hormon meghatározása
26 Vérkép és vércsoport vizsgálat 28014 Vérkép, automatával IV.
27 28210 Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
28 28620 Prothrombin meghatározása
29 28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
30 Ionok Ionok
31 21500 Nátrium meghatározása szérumban
32 21501 Kálium meghatározása szérumban
33 Májfunkció
34 24600 Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
35 24610 Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
36 24640 Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
37 24720 Alkalikus foszfatáz meghatározása
38 21150 Összes bilirubin meghatározása szérumban
39 21151 Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
40 Vesefunkció
41 21120 Karbamid meghatározása szérumban
42 21143 Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
43 Vírusszerológiai, szerológiai vizsgálatok 2639A HBsAg AG kimutatása
44 2627T Hepatitis-C vírus AT kimutatása
45 26261 HIV AT kimutatása
46 2627H Rubeola vírus AT kimutatása
47 26020 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
48 26051 TPHA vizsgálat
49 Képalkotó vizsgálatok 36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
50 36156 Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
51 36158 Folliculometria UH módszerrel
52 Átjárhatóság vizsgálatok 36142 Hysterosalpingo-contrast-sonographia
53 32710 Hysterosalpingographia
54 36144 Salina sonohysterogram
55 16600 Hysteroscopia
56 Anyagcsere vizsgálatok 23130 Glukóz terhelés
57 23310 Inzulin meghatározása
58 28493 Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)
59 Cytológia 29602 Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
60 22859 Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
61 13520 Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából
62 25564 HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
63 Hüvelyváladék vizsgálatok 25077 Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése
64 25573 Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
65 25312 Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
66 25191 Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata rendszerrel
67 25069 Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
68 Immunológiai vizsgálatok 26693 Thyreoglobulin AAT meghatározása
69 2661H Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása
70 2669U Egyéb steroid termelő sejt elleni antitest kimutatása
71 28695 APC rezisztencia funkcionális teszt
72 28691 Lupus antikoaguláns szűrőteszt
73 26652 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása
74 2661C Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása
75 26612 Kardiolipin AAT meghatározása
76 2669G Béta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként
77 2660F Szöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása, izotípusonként
78 2660D Endomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként
79 21013 Homocisztein meghatározása
80 2661K SS–A (Ro) elleni antitest meghatározása
81 2661L SS–B (La) elleni antitest meghatározása
82 Genetikai vizsgálatok 28953 ll. Faktor G20210A mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
83 28941 Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai módszerrel
84 28942 Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel
85 28954 MTHFR A1298C mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
86 29920 Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
87 29930 Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
88 28955 PAI–1 4G/5G polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel
89 Biopsia 14710 Biopsia endometrii

16645* Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi

A B C
1 Csoport OENO kód Egészségügyi eljárás
2 Fizikális vizsgálat 11041 Vizsgálat
3 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium
4 Általános laboratóriumi vizsgálatok 28014 Vérkép, automatával IV.
5 21500 Nátrium meghatározása szérumban
6 21501 Kálium meghatározása szérumban
7 24600 Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása
8 24610 Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása
9 24640 Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
10 24720 Alkalikus foszfatáz meghatározása
11 21150 Összes bilirubin meghatározása szérumban
12 21151 Konjugált bilirubin meghatározása szérumban
13 21120 Karbamid meghatározása szérumban
14 21143 Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel
15 22550 Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter
16 22552 Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is
17 Vérkép és vércsoport vizsgálat 28620 Prothrombin meghatározása
18 28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
19 2863T Antitrombin-III aktivitás meghatározása
20 28210 Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
21 Heretumor markerek 2662G AFP meghatározása szérumban
22 24330 Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban
23 26629 Neuron specifikus enoláz (NSE)
24 24500 Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása
25 Andrológiai vizsgálatok 17523 Spermaanalízis
26 13306 Spermavizsgálat automatával
27 Mikrobiológiai vizsgálatok 25077 Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése
28 25069 Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése
29 25573 Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
30 Spermium funkcionális tesztek 28958 DNS fragmentáció vizsgálata
31 Ejakulációs képtelenség esetén 8631E Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis elektrostimuláció
32 Andrológiai alap hormonvizsgálat 24120 Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
33 24061 Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása
34 24121 Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
35 24398 Totál tesztoszteron meghatározása
36 24394 Szabad tesztoszteron meghatározása
37 2439A Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás
38 21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel
39 24320 Ösztradiol meghatározása
40 26671 Inhibin meghatározása
41 24434 Anti-Müllerian hormon meghatározása
42 23691 1–25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel
43 24171 Prolaktin meghatározása
44 Genetikai vizsgálatok 29920 Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
45 29930 Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
46 28956 Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása
47 28947 CFTR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel
48 28939 Fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben
49 Képalkotó vizsgálatok 36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
50 36153 Transrectalis UH vizsgálat
51 36154 Herezacskó UH vizsgálata
52 3617M Duplex UH, férfi nemi szervek
53 Spermaplazma biokémiai vizsgálata Organikus markerek
54 21568 Cink meghatározása
55 21324 Fruktóz meghatározása ejakulátumból
56 23321 Neutrális-alfa-glukozidáz meghatározása ejakulátumból
57 Infekciós markerek
58 24896 PMN elasztáz meghatározása ejakulátumból
59 Immunológiai vizsgálatok
60 26694 Kevert antiglobulin teszt
61 2660N Spermium elleni antitest kimutatása, izotípusonként
62 Vírusszerológiai, szerológiai vizsgálatok 2639A HBsAg AG kimutatása
63 2627T Hepatitis-C vírus AT kimutatása
64 26261 HIV AT kimutatása
65 2627H Rubeola vírus AT kimutatása
66 26020 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat
67 26051 TPHA vizsgálat
6.6. *  Robotterápiás vagy egyéb computerizált interaktív terápiás egészségügyi eljárások

Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különböző egészségügyi eljárás számolható el:

OENO kód Egészségügyi eljárás
1. 84811 Alsó végtagi interaktív eszközzel végzett terápia
2. 84812 Alsó végtagi robotterápia
3. 84813 Egyensúly fejlesztő tréning interaktív eszközzel
4. 84814 Exoskeletonnal történő (robotos) járásgyakorlás
5. 84815 Felső végtagi interaktív eszközzel végzett terápia
6. 84816 Felső végtagi robotterápia
7. 84817 Funkcionális elektromos stimuláció (FES) – alsó végtagi
8. 84818 Funkcionális elektromos stimuláció (FES) – felső végtagi
9. 84819 Mozgáselemzés egy területre (felső végtag, törzs, járás) vonatkozólag szenzoros, computeres mozgáselemző rendszerrel

7. Vizsgálat elszámolási szabályai szakmák szerint

A „11041 Vizsgálat” és „11042 Vizsgálat a rendelőn kívül” egészségügyi eljárások meghatározása szakmánként részletezve:

A B
1. Angiológia Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás). A végtagok morfológiai vizsgálata, valamint a nyaki, hasi és végtagi artériás és vénás rendszer megtapintása, meghallgatása.
2. Belgyógyászat Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes
fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren
észlelt elváltozás leírása + mindkét karon végzett vérnyomásmérés. A
vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
3. Bőrgyógyászat Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg
kórelőzményének, panaszainak megfelelő vizsgálata, különös tekintettel a
kültakaróra, nyirokcsomókra, szükség szerint azok tapintása a kórisme
felállítására.
4. Foglalkozás-egészségügy Foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából általános és foglalkozási anamnézis felvétele és teljes körű fizikális vizsgálat. A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
5. Fül-Orr-Gégészet Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: eszközös fül-orr-száj-torok-garat-gége vizsgálat. A vizsgálattal egyidejűleg otoscopia (12400), rhinoscopia (12430), epipharyngoscopia indirecta (12432), laryngoscopia indirecta (12470), súgott (társalgó) beszédvizsgálat (12320), hangvillavizsgálat (12321) eljárások nem számolhatók el.
6. Gasztro-enterológia Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálatba tartoznak: bőr, általános állapot, szájüreg megtekintése, a hasi szervek tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat. Az orvos megítélése szerint szükséges mértékben kiterjesztett fizikális vizsgálat. A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
7. Gyermek-gyógyászat Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása.
8. Ideggyógyászat Anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A neurológiai alapvizsgálathoz
tartoznak: agyidegek vizsgálata (12002), érzőkör vizsgálata (12004), koordináció vizsgálata (12005), tudatállapot vizsgálata (12001).
9. Idegsebészet Részletes anamnézis felvétel, tájékozódó ideggyógyászati és tájékozódó sebészeti szakvizsgálat.
10. Infektológia Részletes anamnézis felvétele (család, élő környezet adatai is), alap orvosi vizsgálat, a teljes kültakaró, látható nyálkahártyák megtekintése, a belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, kopogtatás, hallgatózás), általános mozgásszervi és neurológiai vizsgálat, bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása.
11. Kardiológia A kardiológiai vizsgálat magában foglalja a kórelőzmény, a belgyógyászati és kardiológiai status rögzítését. A kardiológiai status tartalmazza mindazokat a részletesebb fizikális jeleket, valamint azok helyét és meghatározását, amelyek a kardiológiai diagnózis felállításához szükségesek. A kardiológiai alapvizsgálathoz tartoznak: vérnyomás mérés és az EKG kiértékelése.
12. Nőgyógyászat Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat (általános és szakmai előzmények). A nőgyógyászati alapvizsgálathoz tartoznak: tükörvizsgálat, colposcopia, exfoliativ citológia, STD szűrés, bimanuál vizsgálat, rectovaginális vizsgálat, emlővizsgálat. A vizsgálattal egyidejűleg a kolposcopia (16630), cervicalis kenetvétel (14720), és a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
13. Onkológia Női beteg:
Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálat folyamatáról, a bőr megtekintése, a szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, emlők vizsgálata tapintással (szükség esetén beutalás mammographiai vizsgálatra), hónalji és nyaki nyirokcsomók vizsgálata, hüvelyi nőgyógyászati vizsgálat, hasi és kismedencei szervek tapintásos vizsgálata, a méh és petefészek tapintásos vizsgálata, hüvelyi feltárással, hüvelytükörrel a hüvelyi nyálkahártya és méhszáj megtekintése, kötelező váladékvétel, citológia levétele, a méhszáj kolposcopos vizsgálata (ecetsav, Lugol festés), rectalis vizsgálat. A vizsgálattal egyidejűleg a kolposcopia (16630), cervicalis kenetvétel (14720) és a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
Férfi beteg:
Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálatok folyamáról, a bőr megtekintése, szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, mellek vizsgálata tapintással, hónalji, nyaki és lágyéki nyirokcsomók vizsgálata, has tapintásos vizsgálata (máj, lép, gyomor, bél), herék, penis megtekintése, a herék tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat (prostata). A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
14. Ortopédia Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések és ízületek vizsgálatát valamint a mozgásszervek regionális vizsgálatát tartalmazza. A vizsgálattal egyidejűleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (13620) nem számolható el.
15. Pszichiátria Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat.
Általános pszichiátriai tájékozódás, a beteggel történő kapcsolat kialakítása.
Mellette kódolható és elszámolható a szükséges neurológiai fizikális vizsgálat.
16. Rehabilitáció Részletes anamnézis felvétele, a beteg korábbi vizsgálati eredményeinek és kezelésének áttekintése és a rehabilitáció alapjául szolgáló betegségnek megfelelő (mint pl. belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai, traumatológiai stb.) szakma szerinti fizikális vizsgálat.
17. Reumatológia Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések vizsgálatát valamint a mozgásszervek teljeskörű fizikális vizsgálatát tartalmazza. Vélemény alkotás a beteg általános állapotáról és funkcionális képességeiről. A vizsgálattal egyidejűleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (13620) nem számolható el.
18. Sebészet Az anamnézis, heteroanamnézis felvétele, hasi szervek tapintásos vizsgálata, a panaszoknak megfelelő célzott vizsgálat (megtekintéssel, tapintással, mozgatással).
A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
19. Szemészet Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: a szemmozgások vizsgálata, szemnyomás becslése digitálisan, réslámpa vizsgálat, szemfenék vizsgálat, fénytörés szubjektív meghatározása, ophthalmoscopia. A vizsgálattal egyidejűleg a fénytörés szubjektív meghatározása (12113), ophthalmoscopia (12200), réslámpa vizsgálat (12210) nem számolható el.
20. Traumatológia Részletes anamnézis felvétel, a panaszoknak és a sérült testrésznek vagy szervnek megfelelő célzott vizsgálat.
21. Tüdőgyógyászat Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat – a beteg megtekintése, kopogtatása, meghallgatása, tapintása.
22. Urológia Részletes anamnézis felvétele mellett teljeskörű fizikális vizsgálat, mely a következőkből áll: a vesék, a hólyag, a herék, a mellékherék vizsgálata, a prosztata vizsgálata. A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.

2. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez * 

I. *  Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája

OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
11011 Elsősegély O O O O O O O O O O O O
11030 Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)
11031 Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)
11041 Vizsgálat O O O O O O O O O O O O
11042 Vizsgálat a rendelőn kívül O O O O O O O O O O O O
11043 * Beutalás laborvizsgálatra távkonzultáció nyomán X O
11044 Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat
11045 * Vastagbélszűrés keretében végzett vizsgálat
11047 Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra
11048 Vizsgálat hatósági felkérésre O O X O O O O O O O O O
11050 * Vastagbélszűrés keretében végzett szakasszisztensi vagy szakorvosi tájékoztatás
11054 Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához X O O O O O
11055 Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén
11057 Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására
11058 Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására
11059 Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására
11060 Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából
11061 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel
11062 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon irat alapján
11063 Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen történő végzéséhez
11064 * A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás végzése
11301 Kontrollvizsgálat, konzílium O O O O O O O O O O O O
11302 Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül vagy telemedicina keretében O O O O O O O O O O O O
11303 * Vastagbélszűrés keretében végzett kontrollvizsgálat, konzílium
12000 Szenzórium vizsgálata O O O O O X O
12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata O O X
12002 Agyidegek vizsgálata O O O O O O X O O
12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata X
12004 Érzőkör vizsgálata X
12005 Koordinatio vizsgálata X
12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata X
12030 Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata X
12031 Afázia neurológiai vizsgálata X
12032 Demencia vizsgálata X
12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata X
12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata O X
12052 Actographia O X
12054 Extrapyramidális mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben X
12060 Lumbálpunkció O O O O X O O
12061 Ciszterna punkció O O X
12065 Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása O X
12066 Edrophonium hydrochloricum teszt O X
12070 Standard EEG O X
12071 EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként) O X
12072 Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz X
12073 EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal O X
12074 EEG telemetriával X
12075 12–24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás O X
12076 EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra) O X
12077 EEG térképezés O X
12078 EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel O X
12079 EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres O X
1207A EEG split screen O X
1207B EEG epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel O X
1207C * Poliszomnográfia (PSG) X
1207D * Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel X
1207R * Polygraphia (cardio-respiratórikus) O X
1207S Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel X
1207T Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal X
12080 Turn-amplitúdó analízis O X O
12081 Elektromyographia (izmonként) O X O
12082 Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként O X O
12083 Elektromyographia, tűelektróddal izmonként O O X
12085 Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat O X
12086 Repetitív ideg ingerlés O X
12087 Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok, Jitter mérés O X
12089 Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel O X
1208A Elektroneurographia, tűelektródával O X
1208C Elektromyographia palati et laryngis O O X
1208E Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén O X
1208F Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén O O X
1208I Blink reflex O X
X 11030
X 11031
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7803 7600 81 Oenokód2
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11011
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11041
O O O O O O O O O O O O O O O O O 11042
11043
O O 11044
X 11045
X 11047
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11048
X 11050
O O O O O O O O O 11054
X 11055
X 11057
X 11058
X 11059
X 11060
X 11061
X 11062
X 11063
X 11064
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11301
O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11302
X 11303
O O O O O O O O O O O 12000
O O O O O 12001
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 12002
O 12003
O 12004
O O 12005
O 12006
O 12030
O O 12031
O 12032
O O 12033
O 12051
O O 12052
O O 12054
O O O O O O O O O O O O O O O O O 12060
O O O 12061
O O 12065
O 12066
O O O O 12070
O O O 12071
O O O 12072
O O O 12073
O O O 12074
O O O 12075
O O O 12076
O O O 12077
O O O 12078
O O O 12079
O O 1207A
O O 1207B
O O 1207C
O O O 1207D
O O 1207R
1207S
1207T
O O O O O 12080
O O O O O 12081
O O O O O 12082
O O O O 12083
O O O O 12085
O O O O O 12086
O O O 12087
O O 12089
O O O O 1208A
O O O 1208C
O O O O O 1208E
O O O O 1208F
O 1208I
OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
12090 Diaphanoscopia cerebri O X
12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros) O O X
12092 Akusztikus kiváltott válasz X O O
12094 Kiváltott potenciál térképezés O O O X
12096 Rheobasis és chronaxia meghatározás X
12098 Fénytörés meghatározása komputerrel O X O O
1209A Hullámvonal próba O X
1209B Webster-skála O
1209C Tremometria O X
1209D Tenyér-kézhát próba O O X
1209E Pontrakó próba (1 perc) X
1209F * Csecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt X O
12100 Perimetria, kinetikus O X O
12101 Perimetria, komputeres O X O
12102 Kampimetria, Amsler szerint X
12111 Accomodatio vizsgálata O O X O O
12112 Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia O O X O
12113 Fénytörés szubjektív meghatározása O X O O
12114 Szaruhártya-görbület mérése computerrel O X
12115 Leleplező látásvizsgálat O X O
12130 Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata O X
12140 Nyctometria X
12141 Adaptometria O X
12142 Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával O O O O X O
12150 Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal O X O O
12151 Anomaloscopia O X
12152 Színlátás kvantitatív vizsgálata O X
12160 Ortoptikai vizsgálat O X
12162 Polatest vizsgálat O X
12163 Heterophoria vizsgálata O X
12164 Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával O X O
12200 Ophthalmoscopia O X O O
12201 Hármastükör vizsgálat O X O
12202 Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO) O X
12203 Centrális fúziós frekvencia vizsgálata O X O
12204 Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel O X
12205 Fundusvizsgálat, kontaktlencsével O X
12206 * Optikai koherencia tomográfia (OCT) X
12210 Réslámpa vizsgálat O X
12221 Fluorescein angiographia (FLAG) O X
12222 Fluoroangiographia iridis X
12223 Fluorometria vestibuli oculi O X
12224 Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA) O X
12230 Nystagmographia myographica O X
12231 Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata O X O
12232 Elektroretinographia O X O
12233 Elektrooculographia O X
12240 Szaruhártya-görbület mérése O X
12241 Szaruhártya-érzékenység vizsgálata O X O
12242 Spekulármikroszkópos vizsgálat X
12243 Topographia corneae O X
12250 Tonometria oculorum O X O
12251 Tonographia oculorum O X
12252 Ophthalmodynamometria O X
12253 Ophthalmodynamographia X
12254 Indocyanin angiographia O X
12255 YAG lézer synechiolysis X
12256 Astigmia sebészi correctioja X
12257 * Excimer laser terápiás alkalmazása X
12258 Endothelsejt számlálás X
12260 Gonioscopia O X O
12267 * A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata O X
12268 * A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata O X
12270 Hertel érték mérése O X
12280 Könnytermelés mérése O X O
12281 Könnyfilm felszakadási idő O X
12282 Cornea festődés vizsgálata O X
12290 Diaphanoscopia sclerae O X
12291 Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat O X O
12300 Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is) O X O
12301 Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás) O X
12302 Békésy audiometria X O
12310 Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.) O X
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7803 7600 81 Oenokód2
O O O 12090
O O O 12091
12092
O O O 12094
O O O O 12096
12098
O O O 1209A
X O O 1209B
O O O O 1209C
O O O 1209D
O O 1209E
1209F
O O 12100
O 12101
12102
O O O O 12111
O O 12112
O 12113
12114
O 12115
12130
12140
O 12141
O O O O O 12142
O O 12150
12151
12152
O 12160
12162
12163
O 12164
O O O O O 12200
O 12201
12202
O 12203
12204
12205
12206
O 12210
O 12221
12222
12223
12224
O O 12230
O 12231
12232
12233
12240
O 12241
12242
12243
O O 12250
12251
12252
12253
O 12254
12255
12256
12257
12258
O 12260
12267
12268
O 12270
O O 12280
12281
12282
12290
O 12291
O O O 12300
O O O O 12301
O O O 12302
O O O 12310
OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
12311 Tympanometria, stapedius reflex nélkül O X
12312 Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül O X
12313 Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés O X
12320 Súgott (társalgó) beszédvizsgálat O O O O X O O
12321 Hangvillavizsgálatok O X O O
12322 Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül O X O
12323 Játékaudiometria O X O
12330 Beszédaudiometria O X O
12331 Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) O X
12333 Leleplező halláspróbák audiométer nélkül O X
12334 Leleplező halláspróbák audiométerrel X
12335 Szabadhangteres hallásvizsgálat O X
12339 Irányhallás vizsgálat O O X O O
12340 Nystagmus kalorikus vizsgálata O X O
12342 Vestibularis elektronystagmographia X
12349 Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű O X O
12350 Rotációs teszt Bárány-székkel O X O
12351 Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia O X
12354 Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia X O
12355 Vestibularis Galvan-próba X
12360 Vestibularis spontán jelek vizsgálata O O O X O O
12370 Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata O X O
12390 Elektrocochleographia X
12392 Promontorium tympani teszt X
12393 Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR) O X
1239A Emissio otoacusticus transiens et distorsio O X
12400 Otoscopia O O X O
12410 Microotoscopia O X O
12420 Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel O X O
12430 Rhinoscopia anterior/posterior O X
12431 Epipharynx feltárása katéterrel O X
12432 Epipharyngoscopia indirecta O X
12440 Diaphanoscopia maxillae O X O
12450 Olphactometria non calibrata O X O O
12451 Olphactometria calibrata O X
12452 Rhinomanometria O X
12453 Tubamanometria O X
12470 Laryngoscopia indirecta O O X O
12480 Foniátriai alapvizsgálat O X
12481 Stroboscopia, fiberostroboscopia O X O
12482 Pneumographia oto-rhinologica X
12483 Phonetographia X
12485 Voice-profil vizsgálata X
12486 Beszédérthetőségi vizsgálat O O O X
12487 Beszédvizsgálat, célzott O X
12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata X O
12490 Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP X
12491 Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata) O X O O
12494 PATCH-teszt X
12495 Tinnitometria X
12530 Artériás plethysmographia X
12580 Phlebodynamometria X O O O O O
12581 Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede) X O O O O
12582 Photorheographia X
12590 Oszcillometria X O O O O O O O O O
12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel O O O O O O O O O O O O
12602 EKG surface mapping O O
12603 EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések O
12604 EKG telemetriával O O
12605 EKG Holter monitorizálása O O O O
12607 Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben
12608 Transztelefonikus EKG alkalmazása posztoperatív kardiális kórképekben
12609 Transztelefonikus EKG elektív esetekben
12610 EKG nyelőcső elektróddal O
12611 * Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7803 OENO kód2)
X O O 12611
12620 EKG kerékpár terheléssel O O O
12621 EKG futószalag terheléssel O O
12625 Kamrai utópotenciál mérése O
12629 Impedancia EKG vizsgálat O O
12631 Ergometria spirometriával O
12653 EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés
12792 Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése O
12793 Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése O
12796 Tartós nagyvéna katéter behelyezése X O
1313A Nyelőcső manometria („online” módszer) O O O
1313C Nyelőcső manometria (24 órás módszer) O
1313D Nyelőcső pH monitorozás (24 órás) O O O
1313E Dysphagometria O O
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7803 7600 81 Oenokód2
O O 12311
O O 12312
O 12313
O O O O O O O 12320
O O O O O O 12321
O 12322
O 12323
O O O 12330
O 12331
O 12333
O 12334
O O 12335
O O O 12339
O O 12340
O O 12342
O O 12349
O O 12350
O O 12351
O O 12354
O 12355
O O O O O O O O 12360
O O O 12370
O 12390
O O 12392
O O O 12393
O 1239A
O O O O 12400
O O 12410
O O O O O 12420
O O O O 12430
O 12431
O O 12432
O O 12440
O O 12450
O 12451
O O 12452
O 12453
O O O O O 12470
O 12480
O O 12481
O 12482
O 12483
O 12485
O O O 12486
O O 12487
O 12488
O 12490
O O O 12491
O 12494
O O 12495
O O O O 12530
O O O O O O O 12580
O O O O O O O 12581
O O O 12582
O O O O O O O O O O O O O O O O O O 12590
O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O 12601
X O O 12602
O O O X O 12603
X O 12604
O O O X O O 12605
X O O 12607
X O O 12608
X O O 12609
O X O 12610
O O O O O X O O O 12620
O O O X O O 12621
O X O 12625
O X O 12629
O O X O 12631
X O O 12653
X O O 12792
X O O 12793
O O 12796
X O O O 1313A
X O O 1313C
O X O O 1313D
X O 1313E
OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1313F Intragastroduodenalis pH monitorozás O O
1313G Elektrogastrographia O
1313H Palatopharyngealis rheobasis meghatározása O O
13200 Rectum digitális vizsgálata O O O O O O O O O O
13210 Analis manometria O O O
13212 Neurourodynamometria rectodynamicamque O O O
13213 Neurorectodynamica O O O O
13220 Enterostoma vizsgálata O O O O O
13230 Nasogastricus szonda levezetése, cseréje O O O O O O
13240 Nyombél szondázás O O O O O O
13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata O O X
13302 Nephrostoma eltávolítás O X O
13303 Állandó katéter eltávolítás O O O O O O X O
13305 * Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomás-áramlás vizsgálat) O X
13306 Spermavizsgálat automatával O O X
13310 Kérdőív felvétele, prosztata-betegségekben X O
13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) O O O O O O O O O O X O
13321 Hólyagpunkció (diagnosztikus) O O O X
13330 Cystometria, folyamatos áramlással O O X O
13331 * Vizeletvesztési nyomás X
13332 * Húgycső nyomásprofil X
13340 Uroflowmetria O O X O
13350 Manometria urethrae O O X O
13351 * Gáti szummációs EMG X
13352 * Perineometria nőknél X
13360 Calibratio meatus urethrae O X
13380 Myographia vesicae urinariae et perinei O X
13410 Spermagyűjtés O X
13411 Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából O X
13412 Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás O X
13510 Hormoncitológia levétele hüvelyből X O O
13520 Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából X O
13530 Postcoitalis kenet levétele X
13590 Amnioscopia X
13600 Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata O
13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata O O
13621 Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén O O O
13622 Izomfunkció vizsgálat a teljes testen O O
13623 Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben O O
13630 Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése O O O
14010 Intracraniális képlet percutan biopsziája O O O
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt O O
14020 Biopsia nervi periferialis percutanea O O O X O
14030 Biopsia glandulae thyreoideae percutanea X O O O O
14031 Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt X O O O O
14100 Biopsia auris externi percutanea O X O O
14110 Biopsia auriculi per otoscopiam O X O
14120 Biopsia palpebrae O X O
14130 Biopsia conjunctivae X O
14140 Biopsia cutis nasi O X O O
14141 Biopsia cutis faciei X O O O O
14150 Biopsia nasi per rhinoscopiam O O X O
14152 Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam O X O
14201 Biopsia laryngis per laryngoscopiam X O
14202 Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam X O
14220 Biopsia tonsillae X O
14230 Biopsia pharyngis O X O
14231 Biopsia epipharyngis X O
14232 Biopsia uvulae X O
14234 Biopsia gingivae X O
14235 Biopsia palati oris X O
14250 Biopsia medullae ossealis sterni O O O O O O
14251 Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei O O O O O
14260 Biopsia lymphoglandulae O X O O O
14261 Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt X O O
14300 Biopsia tracheae per bronchoscopiam O O O
14310 Tüdő percutan transthoracalis tűbiopsiá