A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A–L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) daganatellenes terápia protokoll (protokoll): a daganatellenes terápia OENO kóddal azonosított kezelési rendje, amely tartalmazza, hogy az adott BNO kóddal meghatározható daganatot mely daganatellenes szerekkel, azok milyen kombinációjában, mennyiségében, időbeni ütemezésében, hány ciklusban, radio-kemoterápia esetén milyen terápia, és milyen sugárdózis szerint kell elvégezni;

d) speciális daganatellenes terápia: protokoll szerint végzett kemoterápiás és szimultán radio-kemoterápiás eljárás;

e) protokoll azonosító: az OENO kód első négy karaktere a protokollt jelöli, az ötödik karakter általában csillag, amennyiben az 5. karakter helyén ’J’ kód szerepel, úgy az indikáción túli terápiára, míg az ’X’ kód nem törzskönyvezett gyógyszerre utal;

f) daganatellenes terápia ciklusa: a daganatellenes terápia során, egy vagy több fázisból álló protokoll szerint és protokoll szerinti időbeli ütemezésben végzett ellátási események sorozata, mely az első fázis kezdőnapjától az utolsó fázis zárónapjáig tart;

g) protokoll szerinti ciklusok közti szünet: az utolsó fázis zárónapjától az új ciklus kezdetéig tartó terápiamentes időszak, amely időn belül új kemoterápiás kezelés nem indulhat;

h) daganatellenes terápia ciklusának fázisa: egy cikluson belüli, egymástól kezelésmentes napokkal elhatárolható protokoll szerint végzett eseménysorozatok;

i) fázis azonosító: az OENO kód utolsó karaktere;

j) fázis hossza: a kezelési fázis első napjától az utolsó napig tartó időszak, melyben első napnak az a nap számít, amelyen egy kezelésmentes napot követően valamely protokollban meghatározott módon kemoterápiát vagy radio-kemoterápiát elkezdtek;

k) protokoll szerinti fázisok közti szünet: adott cikluson belül a fázis utolsó napjától az új fázis kezdetéig tartó terápiamentes időszak, amely időn belül a következő fázis szerinti kezelés nem indulhat, és amely a protokollban meghatározottaknál rövidebb nem lehet, azonban időtartama szükség esetén 14 nappal megnövelhető;

l) protokoll váltás: a jelentett protokoll félbehagyása vagy befejezését követő új protokoll;

m) kezelési nap: minden olyan nap, amelyen a beteg részére a protokollban, meghatározott módon kemoterápiás szert adnak, vagy radio-kemoterápiát végeznek;

n) diagnózis: a protokollal kezelhető daganatos megbetegedés, amely ötjegyű BNO kóddal azonosítható, amennyiben a diagnózis a protokollban szereplő bármelyik gyógyszer tekintetében indikáción túlinak minősül, azt a diagnózis előtti ’×’ jel jelöli;

o) Adatlap: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete szerinti „Adatlap kórházi (osztályos) ápolási esetről” elnevezésű adatlap;

p) gyógyszer: a protokollokban a kemoterápiás szerek nemzetközi szabad nevek (INN) szerinti hatóanyag-elnevezése;

q) szinonima kód: a fázisokban alkalmazható gyógyszernevek rövidített formája;

r) indikáción túli gyógyszer alkalmazása: indokolt esetben, ha az indikáción túli gyógyszer mással nem helyettesíthető, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő indikáción túli gyógyszeres kezelés, figyelembe véve a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat;

s) tételes elszámolás alá eső gyógyszer: azon gyógyszerkészítmények, amelyek hatóanyaga megjelölt OENO kóddal az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében szerepel.

3. A protokoll szerinti daganatellenes terápia részletes szabályai

3. § (1) A protokollok a 70001-től 79999-ig terjedő OENO kódtartományban találhatóak, melynek részletes felsorolását az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A mellékletek szerinti kemoterápiás kezeléseket az általános fekvőbeteg jelentési szabályok szerint kell jelenteni.

(3) Az egy osztályos ellátási esemény során elvégzett, a mellékletek szerinti kemoterápiás tevékenységet az Adatlapon kell jelenteni.

(4) Ha egy osztályos eset során a ciklus minden fázisára sor került, akkor valamennyi elvégzett fázis OENO kódját az Adatlapon fel kell tüntetni. Ha az adott protokoll ciklusának egy vagy néhány fázisát végezték el, akkor csak az elvégzett fázisok kódját kell az Adatlapon feltüntetni. A több fázisból álló protokollok finanszírozása az elvégzett fázisokkal arányosan történik.

(5) Az OENO kóddal meghatározott protokoll szerint végzett kemoterápiás kezelés kezdő időpontját az Adatlapon a „27. Beavatkozások” sor adatait tartalmazó részben, a beavatkozás dátuma rovatban kell feltüntetni. A mennyiség rovatban mindig a fázishoz tartozó, ténylegesen elvégzett kezelési napok számát kell megadni.

(6) Az Adatlapon minden egyes fázist meg kell különböztetni az elvégzett ciklus vagy annak egy része beazonosíthatósága érdekében, figyelemmel a terápiamentes időszakok pontos betartására.

(7) A szimultán radio-kemoterápiás protokollok egy-egy hetes fázisokra oszlanak, általában 5 napos sugárkezeléssel. A szimultán radio-kemoterápiás protokolloknál a fázisok közötti szünet minden esetben munkaszüneti napra esik.

(8) Nyilvántartott protokoll szerint végzett ellátás az OENO kódrendszer más tartományaiban megjelenő kemoterápiás OENO kódokkal nem jelenthető.

(9) Protokoll váltást a „23. A beteg további sorsa” mezőben ’P’ jellel kell jelölni.

(10) A fázisokban használt gyógyszereket szinonima kóddal kell feltüntetni. Az adagolás az adott fázis kezdőnapjától számítottan mg/m2-re, mg/testtömeg kilogrammra, NE/m2-re vagy NE/testtömeg kilogrammra és egy kezelési napra vonatkozik. A felhasználásra kerülő gyógyszermennyiségek meghatározásánál 1,75 m2 átlagos testfelülettel és 70 testtömeg kilogramm – 1,5 év alatti korosztály kezelésére alkalmas protokollok esetében 10 testtömeg kilogramm – átlagos testsúllyal kell számolni. A protokollba tartozó gyógyszereket a (11) bekezdésben foglaltak kivételével nem kell jelenteni.

(11) Azon protokollok jelentése esetén, amelyekben tételes elszámolás alá eső gyógyszer kerül felhasználásra, a protokoll jelentése mellett ezen készítmények alkalmazását a beavatkozás típusánál (T) tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelésként („F”) kell feltüntetni, a kemoterápiás protokoll és a tételes finanszírozású gyógyszer OENO kódjai mellett egyaránt.

(12) Amennyiben a beteg a gyógyszert, a Kr.-ben rögzítetteknek megfelelő módon, az onkológiai centrum felügyelete mellett az otthonában kapja meg, akkor ezt a tényt az adatlapon ’B’ kóddal a Beavatkozás jellege (J) rovatban fel kell tüntetni, annak kezdő dátumával egyidejűleg. Ez esetben az Adatlap „27. Beavatkozások” részében az „Intézet/osztály azonosítója” mezőben az első négy karakter az ellátásért felelős intézet kódja, a többi karakter nulla.

(13) *  A „Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)” mező kitöltése onkológiai daganatellenes kezelések esetén kötelező az alábbiaknak megfelelően:

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. első vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.

4. § (1) Az egyes daganatellenes terápiák protokolljainak beavatkozási kódjegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A daganatellenes terápiák protokolljait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A protokollokban használt hatóanyag rövidítéseket a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A protokollok BNO csoportokhoz tartozó listáját és a homogén betegségcsoport besorolási adatait a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) *  A 2. mellékletben felsorolt protokollokban szereplő hatóanyag tartalmú, a NEAK által támogatott gyógyszerek listáját a NEAK a honlapján közzéteszi.

(2) *  Azon hatóanyagok listáját, amelyekhez a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszer nem rendelhető, a NEAK a honlapján közzéteszi.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 7. § és az 5. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba.

7. § *  Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

1. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez * 

Az egyes daganatellenes terápiák protokolljainak beavatkozási kódjegyzéke

Kód Megnevezés
70001 Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70011 Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70021 Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70031 Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)
70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)
70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70203 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70221 Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)
70231 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)
70261 Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)
70271 Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
70301 Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)
70311 Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)
70321 Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
70331 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (01. fázis)
70332 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (02. fázis)
70333 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (03. fázis)
70334 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (04. fázis)
70341 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (01. fázis)
70342 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (02. fázis)
70343 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (03. fázis)
70344 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (04. fázis)
70351 Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint (01. fázis)
70361 Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)
70371 Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis)
70411 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (01. fázis)
70412 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (02. fázis)
70413 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (03. fázis)
70421 Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
70441 Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)
70451 Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
70461 Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
70471 Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)
70491 Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)
70501 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)
70502 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)
70503 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)
70511 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)
70512 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)
70513 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)
70521 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)
70522 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)
70531 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)
70532 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)
70533 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)
70541 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)
70542 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)
70543 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)
70551 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
70552 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
70553 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
70554 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)
70555 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)
70556 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)
70557 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)
70571 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
70572 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
70573 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
70574 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
70575 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)
70576 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)
70577 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)
70581 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
70582 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
70583 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70601 Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)
70621 Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
70631 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)
70641 Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)
70661 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70662 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70663 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70664 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70665 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70666 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70671 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70672 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70673 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70674 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70675 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70676 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70681 Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)
70691 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70692 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70693 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70701 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70702 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70703 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70761 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)
70762 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)
70763 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)
70771 Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)
70811 Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint (01. fázis)
70881 Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)
70891 Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)
70911 Kemoterápia, CAV protokoll szerint (01. fázis)
70921 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
70941 Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)
70961 Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70971 Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)
70981 Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)
70991 Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71011 Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)
71031 Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)
71131 Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)
71161 Kemoterápia, DTIC+CCNU protokoll szerint (01. fázis)
71171 Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71181 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)
71182 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)
71191 Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
71231 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71241 Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)
71251 Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
71261 Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71351 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71352 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71353 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71354 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71355 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71356 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71361 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71362 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71363 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71364 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71365 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71366 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71371 Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71401 Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)
71411 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (01. fázis)
71412 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (02. fázis)
71421 Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint (01. fázis)
71431 Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) (01. fázis)
71441 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
71442 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
71443 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
71444 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
71451 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
71452 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
71453 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
71471 Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)
71521 Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)
71531 Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)
71541 Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)
71561 Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)
71571 Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71572 Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)
71581 Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)
71591 Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)
71601 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
71602 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)
71603 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)
71604 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)
71611 Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)
71621 Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)
71631 Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)
71651 Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)
71671 Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)
71681 Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)
71691 Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)
71701 Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71711 Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71721 Kemoterápia, VPB protokoll szerint (01. fázis)
71731 Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71751 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)
71752 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)
71753 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)
71771 Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis)
71781 Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
71791 Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)
71792 Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)
71801 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)
71802 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)
71831 Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)
71841 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71851 Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71861 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)
71862 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)
71871 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)
71872 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)
71873 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)
71881 Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)
71891 Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)
71911 Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)
71931 Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)
71951 Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)
71961 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)
71962 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)
71963 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)
71971 Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71981 Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)
72001 Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)
72011 Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)
72021 Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)
72031 Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)
72041 Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72051 Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)
72061 Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)
72071 Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint (01. fázis)
72091 Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)
72111 Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)
72121 Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint (01. fázis)
72141 Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint (01. fázis)
72151 Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint (01. fázis)
72161 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72171 Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)
72191 Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)
72201 Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)
72211 Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)
72221 Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)
72231 Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72351 Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)
72361 Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)
72371 Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (01. fázis)
72372 Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (02. fázis)
72381 Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)
72391 Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)
72401 Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (01. fázis)
72402 Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (02. fázis)
72411 Kemoterápia, MM protokoll szerint (01. fázis)
72431 Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72441 Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72451 Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72461 Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72471 Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint (01. fázis)
72481 Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)
72491 Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72501 Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72511 Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72512 Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (02. fázis)
72541 Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)
72551 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)
72552 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)
72611 Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72621 Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72631 Kemoterápia, MM/B protokoll szerint (01. fázis)
72661 Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)
72681 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
72701 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
72711 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
72712 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
72721 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
72722 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
72731 Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72741 Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)
72751 Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)
72771 Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)
72781 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)
72782 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)
72783 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)
72791 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)
72792 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)
72793 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)
72801 Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72811 Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72821 Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72831 Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72841 Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72851 Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72861 Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72871 Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72881 Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72891 Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72901 Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72911 Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72921 Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72931 Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72941 Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72951 Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72961 Kemoterápia, RapidCOJEC „C” blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
73011 Kemoterápia, BIP protokoll szerint (01. fázis)
73021 Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis)
73041 Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73051 Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint (01. fázis)
73061 Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint (01. fázis)
73062 Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint (02. fázis)
73071 Kemoterápia, CMVB protokoll szerint (01. fázis)
73072 Kemoterápia, CMVB protokoll szerint (02. fázis)
73081 Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)
73091 Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint (01. fázis)
73131 Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73141 Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis)
73151 Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis)
73161 Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis)
73171 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis)
73172 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis)
73173 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis)
73181 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (01. fázis)
73182 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (02. fázis)
73183 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (03. fázis)
73184 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (04. fázis)
73185 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (05. fázis)
73186 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (06. fázis)
73187 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (07. fázis)
73188 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (08. fázis)
73191 Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)
73201 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)
73202 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)
73211 Kemoterápia, CISCA protokoll szerint (01. fázis)
73221 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis)
73222 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis)
73251 Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis)
73261 Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis)
73271 Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis)
73281 Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73311 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis)
73312 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis)
73313 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (03. fázis)
73321 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis)
73322 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (02. fázis)
73323 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (03. fázis)
73331 Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis)
73351 Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis)
73381 Kemoterápia, VPB+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
73382 Kemoterápia, VPB+CDDP protokoll szerint (02. fázis)
73383 Kemoterápia, VPB+CDDP protokoll szerint (03. fázis)
73391 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (01. fázis)
73392 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (02. fázis)
73393 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (03. fázis)
73411 Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis)
73421 Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis)
73431 Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis)
73451 Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis)
73461 Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis)
73471 Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
73481 Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)
73541 Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis)
73581 Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint (01. fázis)
73591 Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73592 Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint (02. fázis)
73601 Kemoterápia, FAP protokoll szerint (01. fázis)
73611 Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint (01. fázis)
73621 Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
73641 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis)
73651 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis)
73652 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis)
73653 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis)
73671 Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)
73691 Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
73701 Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
73721 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis)
73722 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis)
73723 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis)
73731 Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint (01. fázis)
73851 Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
73861 Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
73941 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)
73951 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
73981 Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)
73991 Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
74021 Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis)
74041 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis)
74042 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis)
74043 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis)
74051 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis)
74052 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis)
74053 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis)
74081 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)
74082 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (02. fázis)
74083 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (03. fázis)
74084 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (04. fázis)
74085 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (05. fázis)
74086 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (06. fázis)
74101 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74102 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74103 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74104 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74105 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74106 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis)
74111 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74112 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74113 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74114 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74115 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74116 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74117 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (07. fázis)
74131 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
74132 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)
74133 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)
74134 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)
74135 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)
74136 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (06. fázis)
74137 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (07. fázis)
74141 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74142 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74143 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74144 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74145 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74146 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74151 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74152 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74153 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74154 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74155 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74156 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74161 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74162 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74163 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74164 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74165 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74171 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (01. fázis)
74172 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (02. fázis)
74173 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (03. fázis)
74174 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (04. fázis)
74175 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (05. fázis)
74176 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (06. fázis)
74181 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74182 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74183 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74184 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74185 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74186 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74191 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74192 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74193 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74194 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74195 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74196 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74201 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (01. fázis)
74202 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (02. fázis)
74203 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (03. fázis)
74204 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (04. fázis)
74205 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (05. fázis)
74206 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (06. fázis)
74221 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (01. fázis)
74222 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (02. fázis)
74223 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (03. fázis)
74224 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (04. fázis)
74225 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (05. fázis)
74226 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (06. fázis)
74231 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74232 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (02. fázis)
74233 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (03. fázis)
74234 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (04. fázis)
74235 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74236 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74241 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)
74242 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)
74243 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)
74244 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)
74245 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)
74246 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)
74271 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74272 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74273 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74274 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74275 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74281 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)
74282 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)
74283 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)
74284 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)
74285 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)
74301 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis)
74311 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis)
74321 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis)
74361 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74362 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74371 Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74381 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis)
74382 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis)
74383 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis)
74391 Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis)
74401 Kemoterápia, ECX protokoll szerint (01. fázis)
74481 *  Kemoterápia, Cetuximab(2W)+FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)
74491 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
74501 Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)
74581 Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74582 Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis)
74621 Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74631 Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74681 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74682 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74683 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74684 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74685 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74686 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74691 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74692 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74693 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74694 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74695 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74696 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74701 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74702 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74703 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74704 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74705 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74706 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74707 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)
74711 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
74712 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. fázis)
74713 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. fázis)
74714 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. fázis)
74715 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. fázis)
74716 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. fázis)
74717 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. fázis)
74741 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74751 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74752 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74771 Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74781 Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74791 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74792 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74801 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
74802 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
74803 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
74851 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74852 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74881 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74882 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
74891 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74892 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
74901 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (1. fázis)
74902 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (2. fázis)
74903 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (3. fázis)
74911 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (1. fázis)
74912 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (2. fázis)
74913 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (3. fázis)
74921 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (1. fázis)
74922 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (2. fázis)
74923 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (3. fázis)
74931 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (1. fázis)
74932 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (2. fázis)
74933 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (3. fázis)
74941 Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (1. fázis)
74951 Kemoterápia, PAN+FOLFOX–4 protokoll szerint (1. fázis)
74961 Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (1. fázis)
74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
74981 Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (1. fázis)
75141 Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)
75151 Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4 protokoll szerint (01. fázis)
75171 Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)
75181 Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)
75261 Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis)
75281 Kemoterápia, XELOX protokoll szerint (01. fázis)
75291 Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint (01. fázis)
75391 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
75392 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)
75393 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)
75421 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)
75431 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)
75441 Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4/B protokoll szerint (01. fázis)
75661 Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)
75671 Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
75741 Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75751 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75752 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)
75753 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)
75754 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)
75755 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)
75756 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)
75761 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75762 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)
75763 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)
75764 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)
75765 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)
75766 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)
75767 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07. fázis)
75771 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis)
75772 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis)
75773 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis)
75774 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis)
75775 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis)
75781 Kemoterápia, irinothecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
75791 Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint (01. fázis)
75811 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis)
75812 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis)
75813 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis)
75814 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis)
75815 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis)
75816 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis)
75821 Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint (01. fázis)
75831 Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint (01. fázis)
75861 Kemoterápia, irinothecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
75991 Kemoterápia, Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76001 Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76971* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint
76981* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint
76991* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint
77011 Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77021 Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77031 Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77041 Kemoterápia, IFO+ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77051 Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77061 Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77071 Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77081 Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77091 Kemoterápia, TAX+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77101 Kemoterápia, TAX+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77111 Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77121 Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77131 Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77141 Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77151 Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77152 Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis)
77161 Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
77171 Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77181 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77182 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis)
77183 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (03. fázis)
77191 Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77201 Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77211 Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77221 Kemoterápia, mono-ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77231 Kemoterápia, EPI/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77241 Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77251 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77252 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis)
77261 Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77271 Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77281 Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77291 Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77301 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77311 Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77321 Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77331 Kemoterápia, CAV+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77341 Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77351 Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77361 Kemoterápia, PEV/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77371 Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
77381 Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77391 Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis)
77401 Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77411 Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
77421 Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77431 Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77441 Kemoterápia, WTVER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77451 Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77461 Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77471 Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77481 Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77491 Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77501 Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77511 Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79001 Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79011 Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79021 Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis)
79031 Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis)
79041 Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis)
79051 Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79061 Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79071 Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79081 Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79101 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (01. fázis)
79102 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (02. fázis)
79103 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (03. fázis)
79111 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz (01. fázis)
79131 Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis)
79141 Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
79151 Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis)
79161 Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis)
79171 Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis)
79181 Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis)
79201 Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79211 Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79221 Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis)
79231 Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis)
79241 Kemoterápia, 5FU heti nagydózisú protokoll szerint (01. fázis)
79251 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis)
79252 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis)
79261 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (01. fázis)
79262 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (02. fázis)
79263 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (03. fázis)
79264 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (04. fázis)
79271 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint (01. fázis)
79281 Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (01. fázis)
79282 Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (02. fázis)
79291 Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis)
79311 Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79321 Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79331 Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79341 Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79351 Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79361 Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79371 Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79381 Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79391 Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79401 Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79411 Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79421 Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79431 Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79441 Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79451 Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79461 Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79471 Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79481 Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79491 Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79501 Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79511 Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79521 Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79531 Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79541 Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79551 Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79561 Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79571 Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79581 Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79591 Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79601 Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79611 Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79661 Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79671 Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79681 Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79691 Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79701 Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79711 Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79721 Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79731 Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79741 Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79751 Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79761 Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79771 Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79781 Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79791 Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79801 Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79811 Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79821 Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79831 Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79841 Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79851 Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79861 Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79871 Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79881 Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79891 Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79901 Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79911 Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79921 Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79931 Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79941 Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79951 Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79961 Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79971 Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79981 Kemoterápia, KAB protokoll szerint (01. fázis)

2. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez * 

A daganatellenes terápiák protokolljai

7000* Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70001 Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
ADM Doxorubicin Adagolás: 37,5 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2
Fázisok: 1 1
ADM Doxorubicin * *

7001* Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70011 Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
MTX Methotrexate Adagolás: 12000,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3
Fázisok: 1 1 1
MTX Methotrexate *
FOL Calcium folinate * *

7002* Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70021 Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2
MESNA Mesna Adagolás: 4000,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5
Fázisok: 1 1 1 1 1
IFO Ifosfamide * *
MESNA Mesna * *
CDDP Cisplatin * * *

7003J Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
x C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
x C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
x C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70031 Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2
VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4
Fázisok: 1 1 1 1
CBP Carboplatin * * * *
VP Etoposide * * * *

7018* Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2
TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8
Fázisok: 1 2
GEM Gemcitabine * *
TAX Paclitaxel *

7019* Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
XEL Capecitabine Adagolás: 2500,0 mg/m2 per os
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
XEL Capecitabine * * * * * * * * * * * * * *

7020* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg
TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg
Beavatkozás kód: 70203 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
HER Trastuzumab *
TXT Docetaxel *
HER Trastuzumab * *

7021* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg
TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg
Beavatkozás kód: 70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab 2,0 mg/kg
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
HER Trastuzumab * * *
TXT Docetaxel *

7022* Kemoterápia, 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70221 Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1
Fázisok: 1
5FU Fluorouracyl *

7023* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70231 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 2600,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 500,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1
Fázisok: 1
5FU Fluorouracyl *
FOL Calcium folinate *

7026* Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I. st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II. st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III. st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV. st.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III. stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata

C5410 Endometrium rosszindulatú daganata

C5420 Myometrium rosszindulatú daganata

C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata

C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70261 Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2
CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1
Fázisok: 1
ADM Doxorubicin *
CDDP Cisplatin *
CPH Cyclophosphamide *

7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I. st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II. st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III. st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV. st.
x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III. stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70271 Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2
CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5
Fázisok: 1 1 1 1 1
5FU Fluorouracyl * * * * *
CBP Carboplatin *

7030J Kemoterápia, EEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70301 Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2
EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3
Fázisok: 1 1 1
CDDP Cisplatin * * *
EPI Epirubicin *
VP Etoposide * * *

7031J Kemoterápia, ELF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70311 Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m2
VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3
Fázisok: 1 1 1
5FU Fluorouracyl * * *
FOL Calcium folinate * * *
VP Etoposide * * *

7032* Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C4500 A mellhártya mesotheliomája

C4510 A hashártya mesotheliomája

C4520 A szívburok mesotheliomája

C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája

C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680 Több szerv Kaposi sarcomája

C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70321 Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2
EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1
Fázisok: 1
CDDP Cisplatin *
EPI Epirubicin *

7033J Kemoterápia, FAM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70331 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2
MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70332 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70333 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70334 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (04. fázis)
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2
5FU Fluorouracyl * *
ADM Doxorubicin *
MMC Mitomycin *
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fázisok: 3
5FU Fluorouracyl *
ADM Doxorubicin *
MMC Mitomycin
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36
Fázisok: 4
5FU Fluorouracyl *
ADM Doxorubicin
MMC Mitomycin

7034J Kemoterápia, FAMB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70341 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2
BCNU Carmustine Adagolás: 100,0 mg/m2
MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70342 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70343 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70344 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (04. fázis)
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2
5FU Fluorouracyl * *
ADM Doxorubicin *
BCNU Carmustine *
MMC Mitomycin *
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fázisok: 3
5FU Fluorouracyl *
ADM Doxorubicin *
BCNU Carmustine
MMC Mitomycin
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36
Fázisok: 4
5FU Fluorouracyl *
ADM Doxorubicin
BCNU Carmustine
MMC Mitomycin

7035J Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70351 Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 1500,0 mg/m2
MTX Methotrexate Adagolás: 1000,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4
Fázisok: 1 1 1 1
5FU Fluorouracyl *
MTX Methotrexate *
FOL Calcium folinate * * *

7036J Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I. st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II. st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III. st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV. st.
x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III. stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata
x C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata
x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata
x C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
x C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
x C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
x C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70361 Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5
Fázisok: 1 1 1 1 1
5FU Fluorouracyl * * * * *
ADM Doxorubicin *
CDDP Cisplatin *

7037J Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70371 Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2
EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2
MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1
Fázisok: 1
5FU Fluorouracyl *
EPI Epirubicin *
MMC Mitomycin *

7041J Kemoterápia, MBC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I. st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II. st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III. st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV. st.
x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70411 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg
MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70412 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg
Beavatkozás kód: 70413 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg
MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 1 2 3
BLM Bleomycin * * *
MTX Methotrexate * *
CDDP Cisplatin *

7042J Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I. st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II. st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III. st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV. st.
x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III. stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70421 Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5
Fázisok: 1 1 1 1 1
5FU Fluorouracyl * * * * *
CDDP Cisplatin *

7044* Kemoterápia, MAYO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70441 Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5
Fázisok: 1 1 1 1 1
5FU Fluorouracyl * * * * *
FOL Calcium folinate * * * * *

7045* Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70451 Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2
Fázisok: 1 1
5FU Fluorouracyl * *
FOL Calcium folinate * *

7046* Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70461 Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2
CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2
Fázisok: 1 1
5FU Fluorouracyl * *
CPT-11 Irinotecan *
FOL Calcium folinate * *

7047* Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70471 Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CPT-11 Irinotecan Adagolás: 350,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1
Fázisok: 1
CPT-11 Irinotecan *

7049* Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70491 Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: Fázis hossza: 1 [nap]
RAL Raltitrexed Adagolás: 2,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1
Fázisok: 1
RAL Raltitrexed *

7050J Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70501 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70502 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70503 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
GEM Gemcitabine * * *

7051J Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
C6770 Urachus rosszindulatú daganata
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70511 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70512 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70513 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
CDDP Cisplatin *
GEM Gemcitabine * * *

7052J Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4500 A mellhártya mesotheliomája
x C4510 A hashártya mesotheliomája
x C4520 A szívburok mesotheliomája
x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
C6770 Urachus rosszindulatú daganata
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70521 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70522 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8
Fázisok: 1 2
CDDP Cisplatin *
GEM Gemcitabine * *

7053J Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70531 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70532 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70533 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
GEM Gemcitabine * * *

7054* Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70541 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70542 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70543 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
CDDP Cisplatin *
GEM Gemcitabine * * *

7055* Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 43 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70551 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70552 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70553 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70554 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70555 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70556 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70557 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
GEM Gemcitabine * * *
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fázisok: 4 5
GEM Gemcitabine * *
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Fázisok: 6 7
GEM Gemcitabine * *

7057* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus

Protokoll időtartama : 43 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70571 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70572 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70573 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70574 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70575 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70576 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70577 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
5FU Fluorouracyl * * *
FOL Calcium folinate * * *
GEM Gemcitabine * * *
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fázisok: 4 5
5FU Fluorouracyl * *
FOL Calcium folinate * *
GEM Gemcitabine * *
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Fázisok: 6 7
5FU Fluorouracyl * *
FOL Calcium folinate * *
GEM Gemcitabine * *

7058* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70581 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70582 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 70583 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2
FOL Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2
GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fázisok: 1 2 3
5FU Fluorouracyl * * *
FOL Calcium folinate * * *
GEM Gemcitabine * * *

7059J Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2
TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1
Fázisok: 1
CDDP Cisplatin *
TXT Docetaxel *

7060* Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 1

1-es típusú diagnózis (alapbetegség):

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata