A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2012. (III. 6.) NFM rendelet

a 2007–2013 programozási időszakban az európai területi együttműködéshez kapcsolódó egyes állami támogatások felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program, a Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program, valamint az INTERREG IV C Interregionális Együttműködési Program (a továbbiakban együtt: operatív programok) keretében meghirdetésre kerülő támogatási konstrukciókra a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Területi Együttműködés alcím, 1. Európai Területi Együttműködés jogcímcsoport 1–9. jogcímei terhére

a) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet),

b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet),

c) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: Határozat),

d) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet,

e) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet), és

f) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.),

g) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet

alapján nyújtott állami támogatások felhasználására, kezelésére és működtetésére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. alapkutatás: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 2. pontja szerinti kutatás,

2. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

3. általános képzés: a csoportmentességi rendelet 38. cikk 2. pontja szerinti képzés,

4. belső szolgáltató: vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (2) bekezdés 21. pontja, közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Busztv.) 2. § f) pontja, belvízi személyszállítási közszolgáltatás esetén az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk j) pontja szerinti szolgáltató,

5. bérköltség: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,

6. elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhető költségek, ráfordítások és beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható,

7. energia-megtakarítási intézkedés: a csoportmentességi rendelet 17. cikk 2. pontja szerinti intézkedés,

8. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és amennyiben ezt a felvásárlást egy független beruházó, vagy a csoportmentességi rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén nem független beruházó végzi,

9. fogyatékkal élő munkavállaló: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,

10. hátrányos helyzetű munkavállaló: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti munkavállaló,

11. ideiglenes átadás: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 6. pontja szerinti átadás,

12. immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti javak,

13. ipari kutatás: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 3. pontja szerinti kutatás,

14. kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,

15. kísérleti fejlesztés: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 4. pontja szerinti fejlesztés,

16. környezetvédelem: a csoportmentességi rendelet 17. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom,

17. közösségi szabvány: olyan kötelező szabvány, amely környezeti mutatókra ír elő a vállalkozások által elérendő szinteket, vagy a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, az elérhető legjobb technikák használatára vonatkozó kötelezettség, amelyet a Bizottság a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően a legújabb erre vonatkozó tájékoztatásában tett közzé,

18. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

19. kutatási szervezet: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 1. pontja szerinti szervezet,

20. magasan képzett munkaerő: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 5. pontja szerinti munkaerő,

21. megújuló energiaforrások: a csoportmentességi rendelet 17. cikk 4. pontja szerinti energiaforrás,

22. megújuló energiaforrásokból származó energia: a csoportmentességi rendelet 17. cikk 7. pontja szerinti energia,

23. nagyberuházás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,

24. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,

25. speciális képzés: a csoportmentességi rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,

26. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 19. pontja szerinti munkavállaló,

27. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás,

28. személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés,

29. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

30. támogatási program: az Atr. 2. § 16. pontja szerinti program,

31. tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti eszköz.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell értelmezni.

II. FEJEZET

A TÁMOGATÁSI PROGRAM KÖZÖS SZABÁLYAI

3. A támogatási jogcímek

3. § A Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében a következő prioritási tengelyekhez kapcsolódó tevékenységekhez nyújtható támogatás:

a) Gazdaság és társadalom,

b) Környezet-, természetvédelem és elérhetőség.

4. § A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében a következő prioritási tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása,

b) A határmenti térség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése.

5. § Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében a következő prioritási tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Innováció, integráció és versenyképesség,

b) Fenntartható fejlődés és elérhetőség.

6. § A Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében a következő prioritási tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Az együttműködési terület vonzerejének növelése,

b) Fenntartható fejlődés.

7. § A Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében a következő prioritási tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Fenntartható környezet és turizmus,

b) Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés.

8. § A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében a következő prioritási tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Infrastruktúra és környezetvédelem fejlesztése,

b) Gazdaság, oktatás és kultúra fejlesztése.

9. § A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program esetében a következő prioritási tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Az innováció és a vállalkozások támogatása,

b) A környezet védelme és fejlesztése,

c) Az elérhetőség javítása,

d) A transznacionális szinergiák erősítése a térségek fenntartható növekedése érdekében.

10. § A Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program esetében a következő prioritási tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Az innováció erősítése Közép-Európában,

b) Közép-Európa külső és belső elérhetőségének javítása,

c) A környezet felelős használata,

d) A városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése.

11. § Az INTERREG IV C Interregionális Együttműködés Program keretében a következő prioritási tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Innováció és tudásalapú gazdaság ösztönzése,

b) Környezetvédelem és kockázatkezelés fejlesztése.

12. § E rendelet alapján nem nyújtható támogatás

a) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott tevékenységhez,

b) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységhez

ba) a képzési támogatás,

bb) a kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás és

bc) a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatás

kivételével,

c) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységhez

ca) a képzési támogatás,

cb) a kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás,

cc) a környezetvédelmi támogatás és

cd) a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatás

kivételével,

d) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenységhez,

e) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységhez

ea) a képzési támogatás,

eb) a kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás és

ec) a környezetvédelmi támogatás

kivételével,

f) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott tevékenységhez,

g) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra, a turisztikai tevékenységekre irányuló programok kivételével,

h) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott támogatási programok, illetve vállalkozások számára.

13. § (1) E rendelet alapján támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezett a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

(2) A csoportmentességi rendelet szerinti egyedi támogatás nyújtását megelőzően a nagyvállalkozás köteles bizonyítani és dokumentumokkal alátámasztani, hogy a támogatás segítségével a következő feltételek egyike teljesül:

a) lényegesen növekszik a projekt mérete,

b) kiszélesedik az általa végzett tevékenység köre,

c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme,

e) – regionális beruházási támogatás esetében – a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.

14. § (1) A 3–11. § szerinti jogcímen nyújtott támogatás azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén más, a csoportmentességi rendelet, illetve az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással halmozható azzal, hogy az így nyújtott támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a csoportmentességi rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás és támogatási összeg mértékét.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában halmozható a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott egyéb támogatással, ha az nem vezet az érintett munkavállalók alkalmazási idejének bármely időszakában a vonatkozó költségek 100%-át meghaladó támogatási intenzitáshoz.

(3) E rendelet alapján kulturális célú támogatás abban az esetben nyújtható, ha az erre vonatkozó támogatási programot az Európai Bizottság engedélyezte.

15. § E rendelet alapján nem nyújtható

a) csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakra,

b) belvízi személyszállítási, valamint vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésben meghatározottakra.

4. A támogatási kategóriák

16. § (1) A 3–11. § alapján csekély összegű támogatás nyújtható.

(2) A 3. §, a 4. § b) pontja, valamint az 5–11. § alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás és újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás nyújtható.

(3) A 3. § a) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § a) pontja, a 6. § b) pontja, a 7. § b) pontja, a 8. § b) pontja, a 9. § a), c) és d) pontja, a 10. § a) és b) pontja, valamint a 11. § a) pontja alapján

a) K+F projekttámogatás,

b) műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás,

c) kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatás,

d) mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás,

e) fiatal innovatív vállalkozás részére nyújtott támogatás, vagy

f) a magasan képzett munkaerő ideiglenes átadásához kapcsolódó támogatás

nyújtható.

(4) A 3. § b) pontja, a 4. § a) pontja, az 5. § b) pontja, a 6. § b) pontja, a 7. § a) pontja, a 8. § a) pontja, a 9. § b) pontja, a 10. § c) és d) pontja, valamint a 11. § b) pontja alapján vállalkozások számára

a) a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,

b) közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő új szállítóeszközök beszerzéséhez nyújtott támogatás,

c) energia-megtakarítási intézkedésekhez kapcsolódó környezetvédelmi beruházási támogatás,

d) megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás,

e) környezetvédelmi tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás vagy

f) a kis- és középvállalkozások jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz kapcsolódó támogatás

nyújtható.

(5) A 3. § a) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § a) pontja, a 6. § b) pontja, a 7. §, a 8. § b) pontja, a 9. § a) és c) pontja, a 10. § b) és d) pontja, valamint a 11. § a) pontja alapján

a) – bértámogatás formájában – a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához,

b) a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére, vagy

c) – bértámogatás formájában – a hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez

nyújtható támogatás.

(6) A 3. § a) pontja, a 4. §, az 5. § b) pontja, a 6. §, a 7. § a) pontja, a 8. §, a 9. § b) és c) pontja, a 10. § b)–d) pontja, valamint a 11. § alapján közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás.

(7) A 3. § a) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § a) pontja, a 6. § b) pontja, a 7. § b) pontja, a 8. § b) pontja, a 9. § a) és c) pontja, a 10. § a) pontja, valamint a 11. § a) pontja alapján képzési támogatás nyújtható.

(8) A 3. § a) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § a) pontja, a 6–8. §, a 9. § a) és c) pontja, a 10. § a) pontja, valamint a 11. § a) pontja alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtható támogatás.

(9) A 3. § b) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § b) pontja, a 6. § a) pontja, a 7. §, a 8. § a) pontja, a 9. § c) és d) pontja, a 10. § b) és d) pontja, valamint a 11. § alapján belvízi személyszállítási, valamint vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás.

5. A támogatás formája

17. § A 3–11. §-ban meghatározott jogcímek alapján visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható.

6. A támogatás nyújtásával összefüggő szabályok

18. § (1) *  E rendelet alapján

a) a 16. § (1) bekezdésében foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,

b) a 16. § (2) bekezdésében foglalt támogatási kategóriák közül a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatások esetén 2014. június 30-ig,

c) a 16. § (2) bekezdésében foglalt támogatási kategóriák közül az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatások, valamint (3)–(5) és (7)–(8) bekezdésében foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. december 31-ig,

d) a 16. § (6) bekezdésében foglalt támogatási kategória esetén 2015. december 31-ig,

e) a 16. § (9) bekezdésében foglalt támogatási kategória esetén 2015. december 31-ig

lehet támogatási döntést hozni.

(2) E rendeletben megjelenő, euróban meghatározott összegek forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, kéttizedes jegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.

(3) A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a kedvezményezett utolsó beszámolójának és kifizetési igénylésének támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig – ha más jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt rendel, annak megfelelő ideig – meg kell őrizniük. Írásbeli kérelemre a támogatást nyújtó szerv 20 munkanapon belül vagy a kérelemben meghatározott ennél hosszabb időtartamon belül minden olyan információról tájékoztatást nyújt az Európai Bizottság részére, amelyet az Európai Bizottság szükségesnek tart e rendelet alkalmazásának ellenőrzéséhez.

III. FEJEZET

AZ EGYES TÁMOGATÁSI FORMÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. A beruházási és a foglalkoztatási típusú támogatások nyújtásának szabályai

19. § (1) E rendelet alapján beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás a következő célt szolgálja:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.

(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek hányadosa százalékos formában kifejezve, illetve – közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén – az új munkavállaló kétéves becsült bérköltségének hányadaként, vagy e fenti két módszer együttes alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket.

(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkező projektekhez nyújtható támogatás intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mértékeket.

(4) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a (3) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100%-a, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig,

b) 50%-a, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre,

c) 34%-a, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre.

(5) Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minősül, akkor – szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével – a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minősül, akkor – szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével – a támogatási intenzitás 10 százalékponttal

növelt értéke a (3) bekezdésben meghatározott mértéknek.

(6) A mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetén a maximális támogatási intenzitások a következők:

a) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 50%, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében 40%,

b) ha a kedvezményezett által a csoportmentességi rendelet I. mellékletének megfelelően számított foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fő, vagy árbevétele kevesebb, mint 200 millió euró, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 25%, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében 20%.

20. § (1) Elszámolható költségek

a) a következők szerinti költségek:

aa) a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke,

ab) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke,

ad) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek,

ae) ingatlan bérletének költségei, vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció az elszámolható költségek körét az (1) bekezdésben meghatározottaktól szűkebben is meghatározhatja.

(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha kis- és középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve a kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(4) A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetében három évig kell folytatódnia.

21. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja az érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem vagy az eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minősülnek,

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs, és

d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik nagyvállalatok esetén legalább öt, kis- és középvállalkozás esetében legalább három éven keresztül.

(6) Nagyvállalat esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

22. § (1) A beszerzett tárgyi eszközök a fenntartási időszak végéig kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók.

(2) Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe.

(3) Ha az elidegenítéshez a támogató hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást az Ávr. szerint visszafizetni.

23. § (1) Ha a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket a létrehozás időpontját követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetében 3 évig fenn kell tartani.

(2) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagában a kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott személyek számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak munkaideje a teljes munkaidőben alkalmazottak munkaideje arányos törtrészének felelnek meg.

24. § (1) Beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alapján azon projektekhez, amelyek esetében – az előkészítő tanulmányok kivételével – a támogatási program közzététele előtt merültek fel költségek.

(2) Nem nyújtható támogatás továbbá a következő költségekre:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be,

d) személygépkocsi bekerülési értéke,

e) szállítási ágazatban a szállító berendezések – gördülő eszközök – bekerülési értéke.

(3) A támogatott projektek megkezdése időpontjának a következő időpontok minősülnek:

a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:

aa) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja,

ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan,

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az első beszerzendő gép, berendezés, anyag, termék megrendelése,

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, ha a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja,

d) ha a pályázatban ismertetett projektet több célterületre – építés, gépbeszerzés vagy egyéb – kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

(4) A projekt előkészítő tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás (3) bekezdés szerinti megkezdésének.

8. Az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

25. § (1) Az EUMSz

a) 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területeken újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 2 millió euró,

b) 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területeken újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 1 millió euró

támogatás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) nyújtható.

(2) A támogatás éves összege nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott mérték 33%-át.

26. § A támogatás során elszámolható költségnek minősülnek a csoportmentességi rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt költségek.

27. § A támogatási intenzitás mértékére a csoportmentességi rendelet 14. cikk (4) bekezdése irányadó.

9. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

28. § (1) A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a fogyatékkal élő munkavállaló tényleges foglalkoztatásának időszakában a fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült bérköltség 75%-át.

(2) A fogyatékkal élő munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás következtében történt.

29. § (1) A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás során elszámolható költségnek minősül – a bérköltségeket kivéve – az a költség, amely a nem fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásának költségein felül merül fel, így

a) a helyiségek átalakításának költsége,

b) a fogyatékkal élő munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazásához kapcsolódó költség,

c) a fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költsége, ideértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségeit is, és

d) – ha a kedvezményezett a csoportmentességi rendelet 2. cikk 21. pontja szerinti védett munkahelyeket biztosít – az érintett létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibővítésének költsége, továbbá minden, a fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredő adminisztrációs és szállítási költség.

(2) A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

10. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

30. § (1) A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követő legfeljebb 12 hónap, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében 24 hónap bérköltségének 50%-át.

(2) Ha a foglalkoztatás az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni kell.

(3) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás következtében történt.

11. Képzési célú támogatás nyújtásának szabályai

31. § (1) Képzési célú támogatást (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) a kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállaló általános és speciális képzéséhez lehet nyújtani.

(2) A támogatás nyújtása során elszámolható költségnek minősül

a) az oktatók személyi jellegű költségei,

b) az oktatók és a képzésben résztvevők utazási költségei, ideértve a szállásköltségeket is,

c) az egyéb folyó költségek, a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,

d) az eszközöknek és a berendezéseknek a képzési projekt céljaira történő használata során bekövetkezett amortizációja,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,

f) a képzésben résztvevők személyi jellegű költségei az a)–e) pontban meghatározott egyéb elszámolható költségek összegével egyező összegig.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elszámolható költségek közül csak azok a költségek vehetők figyelembe, amelyek a képzésben ténylegesen eltöltött idő alatt merültek fel.

32. § (1) A támogatás támogatási intenzitása

a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-át,

b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-át

nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő támogatási intenzitásig 10 százalékponttal növelhető a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő támogatási intenzitásig

a) 10 százalékponttal növelhető, ha a támogatást középvállalkozásnak,

b) 20 százalékponttal növelhető, ha a támogatást kisvállalkozásnak

nyújtják.

(4) Ha valamely támogatási projektben mind speciális, mind általános képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatóak el, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés speciális, illetve általános jellege nem állapítható meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

12. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

33. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) során elszámolható költségnek minősül a külső tanácsadók által nyújtott szolgáltatások tanácsadói költsége. Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, a folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

(2) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

13. A kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

34. § (1) A kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) során elszámolható költségnek minősül a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első részvétele esetén a kiállító helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költsége.

(2) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

14. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások kategóriái

35. § E rendelet alapján kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás a következő kategóriák szerint nyújtható:

a) K+F projekttámogatás,

b) a műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás,

c) a mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás,

d) fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás,

e) a magasan képzett munkaerő ideiglenes átadásához nyújtott támogatás,

f) a kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás.

15. K+F projekttámogatás

36. § (1) A K+F projekttámogatás alapkutatáshoz, ipari kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez nyújtható.

(2) Ha egy projekt több feladatot foglal magában, az egyes feladatokat minősíteni kell aszerint, hogy melyik, az (1) bekezdésben felsorolt kutatásfajták közé tartozik.

37. § (1) A K+F projekttámogatás során elszámolható költségnek minősül

a) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült – Sztv. szerinti – személyi jellegű ráfordítás, ideértve a kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet munkájához kapcsolódóan felmerült személyi jellegű ráfordításokat a támogatott projektben való foglalkoztatásuk arányában,

b) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült anyagjellegű ráfordítás, ideértve

ba) az anyagköltséget,

bb) az igénybe vett szolgáltatásokat, a szerződéses kutatás-fejlesztés költségét, a tanácsadás és hasonló szolgáltatások igénybevétele költségét, valamint az épület- és földhasználattal összefüggésben igénybe vett szolgáltatások miatti költségeket,

bc) az egyéb szolgáltatásokat,

c) az általános költségeknek a projekthez – a kutatás-fejlesztést megfelelően jellemző – a vetítési alap arányában, a számviteli politikában meghatározott módon hozzárendelt összege,

d) a projekttel összefüggésben használt épület – Sztv. szerinti – értékcsökkenési leírásának a támogatott projektben való használat mértékében meghatározott összege, a projekttel összefüggésben használt földterület beszerzése esetén annak bekerülési értéke, valamint az adásvétellel összefüggésben felmerülő egyéb költsége,

e) a műszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, felszerelések – Sztv. szerinti – bekerülési értéke a támogatott projektben való használatuk mértékéig,

f) a harmadik féltől piaci áron megvásárolt, illetve pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalmak – Sztv. szerinti – bekerülési értéke, illetve a lízingdíjak tőketörlesztő része.

(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti szerződéses kutatás-fejlesztés költsége, valamint az (1) bekezdés f) pontja szerinti megvásárolt, illetve pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalom bekerülési értéke, illetve lízingdíjának tőketörlesztő összege abban az esetben vehető figyelembe az elszámolható kiadásként, ha a szerződéskötésre a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

(3) Valamennyi elszámolható költségnek a kutatás-fejlesztés adott fajtájához kell kapcsolódnia.

38. § (1) A K+F projekttámogatás támogatási intenzitását külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve az (5) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

(2) Ha olyan kutatási-fejlesztési projekt részesül K+F projekttámogatásban, amely kutatási szervezetek és vállalkozások együttműködésében valósul meg, az adott projekthez nyújtott közvetlen kormányzati hozzájárulás és – ha állami támogatásnak minősül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja meg az egyes kedvezményezettre alkalmazandó támogatási intenzitást.

(3) A K+F projekttámogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg

a) alapkutatásnál az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatásnál az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-át.

(4) Az ipari kutatásra és a kísérleti fejlesztésre a (3) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal növelhető.

(5) Az ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre a (3) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő támogatási intenzitásig 15 százalékponttal növelhető, ha

a) a projekt legalább két, egymástól független vállalkozás tényleges együttműködésével valósul meg, és egyik vállalkozás sem viseli az együttműködésen alapuló projekt elszámolható költségeinek több mint 70%-át, és

aa) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással folytatott együttműködésben valósul meg, vagy legalább két különböző tagállamban végzik, vagy

ab) a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttműködésével valósul meg akként, hogy a kutatási szervezet az elszámolható projektköltségek legalább 10%-át viseli, és a kutatási szervezet jogosult a kutatási projektek eredményeinek közzétételére, ha azok a szervezet által végzett kutatásból származnak,

b) ipari kutatás esetében a projekt eredményeit széles körben, technikai és tudományos konferenciák keretében, tudományos és műszaki folyóiratokban, szabadon hozzáférhető adattárakban vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül terjesztik.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása szempontjából az alvállalkozásba adás nem minősül tényleges együttműködésnek.

16. Műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás

39. § (1) A műszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatása során elszámolható költségnek minősül a tanulmánnyal összefüggésben felmerült anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítás.

(2) A műszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatásának támogatási intenzitása nem haladhatja meg

a) kis- és középvállalkozás esetében az ipari kutatási tevékenységeket előkészítő tanulmányokhoz kapcsolódóan az elszámolható költségek 75%-át, kísérleti fejlesztési tevékenységeket előkészítő tanulmányokhoz kapcsolódóan az elszámolható költségek 50%-át,

b) nagyvállalkozás esetében az ipari kutatási tevékenységeket előkészítő tanulmányokhoz kapcsolódóan az elszámolható költségek 65%-át, kísérleti fejlesztési tevékenységeket előkészítő tanulmányhoz kapcsolódóan az elszámolható költségek 40%-át.

17. Mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás

40. § (1) A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatást valamely ágazat vagy alágazat valamennyi gazdálkodójának érdekeit figyelembe véve, közvetlenül a kutatási szervezet részére kell nyújtani úgy, hogy az nem foglalhat magában mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalomba hozatalával foglalkozó vállalat részére nyújtott, a kutatással össze nem függő közvetlen támogatást, és nem jelenthet ártámogatást az ilyen termékek előállítói részére.

(2) A kutatás megkezdése előtt az interneten közzé kell tenni a kutatás elvégzésére és annak céljára vonatkozó információt. A közzétételnek tartalmaznia kell a várható eredmények hozzávetőleges időpontját, az interneten való közzétételének helyét, valamint utalást arra, hogy az eredmények ingyenesen állnak majd rendelkezésre. A kutatás eredményeit legalább 5 éves időszakon keresztül hozzáférhetővé kell tenni az interneten. Ezen eredményeket legkésőbb abban az időpontban kell közzétenni, amikor azokat közlik a szervezet tagjai részére.

(3) A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás során elszámolható költségnek a 37. § (1) bekezdésében meghatározott költségek minősülnek.

(4) A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

18. Fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás

41. § (1) A fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás kedvezményezettje olyan kisvállalkozás lehet, amely a támogatás odaítélésének időpontjában hat évnél rövidebb ideje létezik.

(2) A kedvezményezett kutatási és fejlesztési költségeinek az összes működési költség legalább 15%-át kell kitennie a fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás odaítélését megelőző három év legalább egyikében.

(3) Az egy teljes üzleti évvel nem rendelkező induló vállalkozás esetében a (2) bekezdésben meghatározott százalékos arányt a pályázat benyújtásáig felmerülő költségek alapján kell megvizsgálni, és azt könyvvizsgáló véleményével kell alátámasztani.

(4) A támogatás mértéke az EUMSz

a) 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti régióban 1,5 millió euró,

b) 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti régióban 1,25 millió euró.

(5) A kedvezményezett csak egyszer részesülhet a támogatásban azon időszak alatt, amikor fiatal innovatív vállalkozásnak minősül.

19. Magasan képzett munkaerő ideiglenes átadásához nyújtott támogatás

42. § (1) A magasan képzett munkaerő ideiglenes átadásához nyújtott támogatás olyan foglalkoztatáshoz nyújtható, amelyben az ideiglenesen átadott munkatárs a kirendelő kutatási szervezetnél vagy nagyvállalatnál az átadást megelőzően kétéves munkaviszonnyal rendelkezik és a kedvezményezett vállalkozásnál kutatás-fejlesztési vagy innovációs munkakört ellátva újonnan létrehozott munkahelyet tölt be.

(2) A magasan képzett munkaerő ideiglenes átadásához nyújtott támogatás során elszámolható költségnek minősül a magasan képzett munkaerő kölcsönzésének és foglalkoztatásának a kis- és középvállalkozásnál felmerült költsége, ideértve a közvetítő ügynökség igénybevételének költségét és a kirendelt munkatárs munkába járáshoz szükséges juttatását. A kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadás költsége nem számolható el.

(3) A magasan képzett munkaerő ideiglenes átadásához nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, legfeljebb 3 éves időszakra, vállalkozásonként és kölcsönzött személyenként.

20. A kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás

43. § (1) A kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) során elszámolható költségnek minősül

a) az oltalomnak az első joghatóság által történő megítélését megelőzően felmerülő valamennyi költsége, ideértve a bejelentés előkészítésével, benyújtásával és az eljárással kapcsolatos költségeket, valamint az oltalom megítélése előtt a bejelentés megújításakor felmerülő költségeket;

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek egy másik tagállam eljáró hatósága vagy bírósága előtt az oltalom kérelmezésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel;

c) a bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során az oltalom érvényességének védelmekor felmerülő költségek, akkor is, ha ezek a költségek az oltalom megítélését követően merültek fel.

(2) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 38. § (3) bekezdése szerinti kutatás-fejlesztési támogatás azon támogatási intenzitását, amely az érintett ipari tulajdonjogokhoz elsőként vezető kutatási tevékenységekre vonatkozna.

21. A vállalkozások számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás

44. § (1) A támogatott beruházásnak meg kell felelnie a következő feltételek egyikének:

a) a beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabványoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) a beruházás lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését a közösségi szabványok hiányában.

(2) Nem nyújtható támogatás, ha a tervezett fejlesztések annak biztosítására irányulnak, hogy a társaság megfeleljen a már elfogadott, de még hatályban nem lévő közösségi szabványoknak.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

(4) Az elszámolható költségek a vonatkozó közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű környezetvédelem eléréséhez szükséges többletköltségek, a működési előnyök és működési költségek figyelembevétele nélkül.

(5) A (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a beruházásnak a környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségeit a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) bekezdése szerinti alternatív helyzetből kiindulva kell meghatározni.

(6) A támogatható beruházást tárgyi eszközökbe, illetve immateriális javakba történő beruházás formájában kell megvalósítani.

(7) A közösségi szabványok hiányában a magasabb környezetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások esetében az alternatív helyzetet a csoportmentességi rendelet 18. cikk (8) bekezdése szerint kell meghatározni.

(8) Más vállalkozás hulladékának gazdálkodásával kapcsolatos beruházásokhoz támogatás nem adható.

22. A közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő új szállítóeszközök beszerzéséhez nyújtott támogatás

45. § (1) Az elfogadott közösségi szabványoknak megfelelő közúti, vasúti, belvízi hajóutakon és tengeren történő szállítást szolgáló új járművek beszerzéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beszerzés a közösségi szabványok hatálybalépése előtt történik, és kötelezővé válásukkor azok nem alkalmazhatók visszamenőleges hatállyal a már megvásárolt járművekre.

(2) A környezetvédelmi visszamenőleges műveletekhez támogatás abban az esetben nyújtható, ha a meglévő szállítási eszközöket a szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem hatályos környezetvédelmi szabványoknak megfelelően átalakították, vagy ha e szállítási eszközökre nem vonatkoznak környezetvédelmi szabványok.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 10 százalékponttal növelhető.

(4) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírt környezetvédelmi szint meghaladását lehetővé tevő beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és a működési költségeket figyelmen kívül kell hagyni.

23. Energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatásra vonatkozó szabályok

46. § (1) Energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) célja, hogy a vállalkozások energia-megtakarítást érjenek el.

(2) Elszámolható költségnek minősül a vállalkozás energia-megtakarítását növelő

a) beruházás többletköltsége, vagy

b) olyan beruházás többletköltsége, amely a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű energia-megtakarítás megvalósításához szükséges.

(3) Az elszámolható költségek kiszámításához a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a csoportmentességi rendelet 21. cikk (3) bekezdését kell figyelembe venni.

(4) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20%-át.

(5) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 60%-át.

(6) Az (4) és (5) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető.

24. A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás nyújtásának szabályai

47. § (1) A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: támogatás) során elszámolható költségnek minősül az olyan többletköltség, amely a kedvezményezettet terheli egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erőműhöz vagy fűtőrendszerhez képest.

(2) Az elszámolható költségek kiszámításához a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni a működési előnyök és működési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.

(3) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, amely kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető.

25. Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

48. § (1) A környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás során elszámolható költségnek a tanulmány költsége minősül.

(2) A környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, amely kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető.

26. A kis- és középvállalkozások jövőbeli közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

49. § (1) A kis- és középvállalkozások jövőbeli közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: támogatás) a kis- és középvállalkozások számára olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos új közösségi szabványoknak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást a közösségi szabványok hatálybalépése előtt legalább egy évvel kell befejezni.

(3) A támogatás során elszámolható költségnek a közösségi szabvány hatálybalépése előtti környezetvédelemi szinthez viszonyítva, a közösségi szabvány által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási többletköltség minősül.

(4) Az elszámolható költségek kiszámításához a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni a működési előnyök és működési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.

(5) A támogatás támogatási intenzitása – ha a beruházás befejezése több mint három évvel a közösségi szabvány hatálybalépése előtt történik – a kisvállalkozások esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, a középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 10%-át. Ha a beruházás befejezése a közösségi szabvány hatálybalépését megelőző három évben történik, a támogatás támogatási intenzitása kisvállalkozások esetében az elszámolható költség 10%-a.

27. A közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok

50. § (1) A közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) *  A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) *  Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) *  A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

28. A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok

51. § (1) A vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27. § (1) és (2) bekezdésének, közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Busztv. 9. § (1) és (2) bekezdésének.

(2) A szolgáltató kiválasztásának és ellentételezésének összhangban kell állnia vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27–27/F. §-ával, közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Busztv. 6–11. §-ával.

52. § (1) A belvízi személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés tartalmazza az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározottakat és összhangban van a 4. cikk rendelkezéseivel.

(2) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a belvízi személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a belvízi személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott szolgáltató a belvízi személyszállítási közszolgáltatás több mint 50%-át köteles maga nyújtani.

(3) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet azon szolgáltatások működtetésére.

(4) A szolgáltató kiválasztására az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkével összhangban kerülhet sor.

(5) A szolgáltató az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke és I. melléklete szerinti ellentételezésre jogosult.

29. A csekély összegű támogatás

53. § (1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

55. § Az e rendeletben megállapított rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56. § E rendelet

a) 16. § (2)–(5), (7), valamint (8) bekezdése a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 8. 9., 3–47. o.) I. fejezete, 13–14. cikke, 17–21. cikke, 23–24. cikke, 26–27. cikke, 30–35. cikke, 37–42. cikke,

b) 16. § (1) bekezdése a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5–10. o.),

c) *  16. § (6) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.),

d) 16. § (9) bekezdése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007. 12. 3., 1–13. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

57. § *