A jogszabály mai napon ( 2024.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A statisztikai regiszter részét képező statisztikai számjel felépítését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A statisztikai számjel első eleme (1-8. számjegy) a törzsszám, a gazdasági szervezetek egyedi azonosítója, amely megegyezik az adószám első nyolc számjegyével.

3. § A statisztikai számjel második eleme (9-12. számjegy) a főtevékenység szakágazati kódja, amelyet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK rendelete szerint kell meghatározni. A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének magyar megnevezése: gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, rövidítve: TEÁOR’08.

4. § A statisztikai számjel harmadik eleme (13-15. számjegy) a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO), amelynek osztályozását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § *  A statisztikai számjelnek a gazdasági szervezetek székhelye szerinti vármegyét kifejező negyedik elemének (16-17. számjegy) nómenklatúráját a 3. melléklet tartalmazza.

6. § * 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. § * 

9. § A jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában nyilvántartásban szereplő szervezetek statisztikai számjelének módosítását az új nómenklatúra alapján a Központi Statisztikai Hivatal, a törzskönyvi jogi személyek esetében a Magyar Államkincstár végzi el. A módosított számjel adatokat a KSH átadja az állami adóhatóságnak.

10. § *  Ez a rendelet az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez * 

A statisztikai számjel felépítése

2. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez * 

A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO)

GFO’21-07 kód GFO’21-07 megnevezés
1, 2 Vállalkozás
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
12 Szövetkezet
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
131 Ügyvédi iroda
132 Szabadalmi ügyvivő iroda
133 Vízitársulat
135 Erdőbirtokossági társulat
136 Végrehajtó iroda
137 Közjegyzői iroda
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
15 Szövetkezet (folytatás)
151 Közérdekű nyugdíjas szövetkezet
152 Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet
214 Víziközmű-társulat
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
228 Egyéni cég
23 Önálló vállalkozó
231 Egyéni vállalkozó
232 Egyéb önálló vállalkozó
233 Adószámmal rendelkező magánszemély
3 Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
34 Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
35 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
351 Országos nemzetiségi önkormányzat
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
36 Területfejlesztési tanácsok
362 Térségi fejlesztési tanács
37 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
39 Költségvetési technikai kódok
391 Központi kezelésű előirányzat
392 Fejezeti kezelésű előirányzat
393 Elkülönített állami pénzalap
394 Nyugdíjbiztosítási Alap
395 Egészségbiztosítási Alap
396 Nemzeti Együttműködési Alap
397 Járási hivatalok
5, 6 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
51-59, 69 Statisztikai nonprofit szervezetek
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
51-52 Egyesület
51 Párt, érdekképviselet, szövetség, az egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
511 Párt
512 Szakszervezet
513 Egyéb munkavállalói érdekképviselet
514 Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet
515 Országos sportági szakszövetség
516 Egyéb sportszövetség
517 Egyéb szövetség
519 Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
52 Az egyesület egyéb formái
521 Sportegyesület
524 Kölcsönös biztosító egyesület
525 Vallási egyesület
526 Polgárőr egyesület
528 Nemzetiségi egyesület
529 Egyéb egyesület
54 Köztestület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
55 Egyházi jogi személy
551 Bevett egyház
552 Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
555 Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
556 Bejegyzett egyház
557 Nyilvántartásba vett egyház
558 Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
559 Egyéb egyházi szervezet
56 Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége
560 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
564 Pártalapítvány
565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
566 Kormány által létrehozott alapítvány
567 Vagyonkezelő alapítvány
568 Közérdekű vagyonkezelő alapítvány
569 Egyéb alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
58 Pénztárszervezet
581 Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár
582 Magánnyugdíjpénztár
583 Vegyes nyugdíjpénztár
59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
591 Egyesülés
593 Lakásszövetkezet
595 Nemzeti otthonteremtési közösség
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
6 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
61 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
611 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
69 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
692 Társasház
693 Építőközösség
699 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
7, 9 Átmeneti, megszűnt és technikai kódok
7 Átmeneti és megszűnt gazdálkodási formák
73-74 Megszűnt gazdálkodási forma
732 Közös vállalat
734 Polgári jogi társaság
735 Művészeti alkotóközösség
736 Közhasznú társaság
737 Egyes jogi személyek vállalata
738 Egyéb, máshova nem sorolt vállalat
739 Egyéb megszűnt gazdálkodási forma
741 Foglalkoztatási szövetkezet
742 Állami vállalat
9 Technikai kód
91 Alap
915 Befektetési alap
916 Országos Betétbiztosítási Alap
918 Pénztárak garanciaalapja
919 Egyéb alap
92 Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete
921 Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete
93 Egyéb adóalany
931 Egyéb adóalany
932 Adószámmal rendelkező külföldi vállalkozás
94 Külföldi diplomáciai, konzuli testület, egyéb területen kívüli szervezet
941 Külföldi diplomáciai, konzuli testület
942 Egyéb területen kívüli szervezet
96 Háztartás
961 Háztartás

3. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez * 

A gazdasági szervezetek székhelye szerinti vármegyét kifejező nómenklatúra

Budapest 01
Baranya vármegye 02
Bács-Kiskun vármegye 03
Békés vármegye 04
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 05
Csongrád-Csanád vármegye 06
Fejér vármegye 07
Győr-Moson-Sopron vármegye 08
Hajdú-Bihar vármegye 09
Heves vármegye 10
Komárom-Esztergom vármegye 11
Nógrád vármegye 12
Pest vármegye 13
Somogy vármegye 14
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 15
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 16
Tolna vármegye 17
Vas vármegye 18
Veszprém vármegye 19
Zala vármegye 20
Országhatáron kívül 21
Az ország területre nem bontható adatai 22

4. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez *