A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2026.IX.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában,

a 14. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) teljes munkaidejű foglalkoztatás: legalább heti 36 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

b) részmunkaidős foglalkoztatás: legalább heti 18 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

c) *  kompetencia: az az ismeretanyag és képesség, amelynek elsajátításával a jelölt képes lesz az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzésére e rendeletben meghatározott mértékű önállóság mellett, és amelyek meglétét a jelölt bizottság előtt vizsgával igazolja;

d) jelölt: az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, szakpszichológus, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy;

e) egyetem: a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem.

2. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítéseket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) *  Szakorvosi szakképesítést

a) általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

b) * 

c) a (4a) bekezdés szerinti esetben szakfogorvosi oklevéllel rendelkezők

szerezhetnek.

(2) Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető alap szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) *  A háziorvostan szakképzés a 2. mellékletben foglaltaktól eltérően a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4), (4c), (5) és (8a) bekezdése alapján megállapított feltételek teljesülése esetén egyéni képzési terv szerint is teljesíthető.

(4) A szakorvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4a) *  Szakfogorvosi oklevéllel pszichoterápia ráépített szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Ráépített szakképzésben csak az adott képzés bemeneti feltételeként meghatározott szakképesítéssel rendelkező jelöltek vehetnek részt.

(5a) *  A 2. melléklet szerinti klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést szerzett szakorvos a klinikai laboratóriumi genetika szakorvosa, a 10. melléklet szerint klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést szerzett személy a klinikai laboratóriumi genetikus cím használatára jogosult.

(6) *  A 11. melléklet tartalmazza azon alap szakképesítések körét, amelyek együttes megléte a 11. mellékletben meghatározott ráépített szakképesítésnek megfeleltethető.

(7) *  A gyermekradiológia képzés esetében, ha a képzésben részt vevő csecsemő- és gyermekgyógyászat, valamint radiológia szakképesítéssel egyaránt rendelkezik, a szakvizsgára bocsátáshoz a 3. melléklet 14. pontjában foglaltaktól eltérően 6 hónap gyermekradiológia gyakorlat teljesítésének igazolása elegendő.

(8) *  A 12. melléklet tartalmazza azon, a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet, valamint a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján megszerzett képesítéseket, amelyek valamely, e rendelet szerinti szakképesítésnek megfeleltethetők.

4. § (1) Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítéseket a 4. melléklet tartalmazza.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon általános orvosi végzettséggel rendelkezők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szakfogorvosi szakképesítést szereztek, a 4. melléklet szerinti, további szakfogorvosi szakképesítést is szerezhetnek.

(4) *  A szakfogorvosi ráépített szakképesítések képzési programját a 4a. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket az 5. melléklet, ráépített szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) alapján megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint az e rendelet alapján megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7. melléklet tartalmazza.

(3a) *  Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint a MódR. hatálybalépése előtt megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7a. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az infektológiai gyógyszerészet ráépített szakgyógyszerészi szakképesítés az R.1. szerinti Gyógyszerészi mikrobiológia szakképesítéssel is megszerezhető.

(5) *  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 61. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakgyógyszerészi szakképesítésnek

a) közforgalmú gyógyszertár vezetése esetén a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakképesítés,

b) intézeti gyógyszertár vezetése esetén a kórházi, klinikai szakgyógyszerészet szakterületen szerzett szakképesítés

feleltethető meg.

(6) *  Az (5) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítésnek felel meg – a 7a. mellékletben meghatározott szakgyógyszerészi szakképesítések mellett – a 2015. július 16. napját követően és a MódR. hatálybalépése előtt a gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterületen megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítés.

6. § (1) Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett pszichológia vagy egészségpszichológia szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A pszichológus vagy egészségpszichológus szakképzettséggel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket a 8. melléklet, a szakpszichológus szakképesítéssel rendelkezők által megszerezhető ráépített szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológusi szakképesítésen kívül megszerezhető egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéseket a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A klinikai sugárfizikus szakképzés megkezdésének a feltétele a jelölt korábbi tanulmányai szerint élettan, funkcionális anatómia, sugárbiológia ismeretkörökben legalább 30 órás, vizsgával záruló, felsőoktatási alapképzésben vagy mesterképzésben vagy posztgraduális képzés keretében, valamint egyetemi vagy egyetem által szervezett tanfolyam keretében megszerzett ismereteinek – a képző intézmény által kiállított – igazolása.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről – a kiadott igazolás figyelembevételével – a szakképzést folytató egyetem dönt.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott ismeretek megszerzését a szakképzésre jelentkező igazolni nem tudja, vagy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a (3) bekezdés szerint az egyetem nem fogadja el, úgy a szakképzés megkezdéséhez a hiányzó ismeretekből a szakképző egyetem által szervezett vagy elismert, legalább 30 órás, vizsgával záruló tanfolyam (a továbbiakban: szintrehozó tanfolyam) teljesítése szükséges. Az egyetem értesíti a szakképzésre jelentkezőt azokról a szintrehozó tanfolyamokról, amelyeknek az elvégzése szükséges.

(5) A klinikai sugárfizikus szakképesítéssel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló miniszteri rendelet szerinti egészségügyi fizikus, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendelet szerinti orvosfizikus szakképesítéshez kötött tevékenység ellátható.

8. § *  (1) *  A szakorvosi alap és a szakfogorvosi alap szakképesítések szintekre tagoltak, az egyes szintek között a jelöltek részvizsgát tesznek. Amennyiben a szakorvosok esetében a 2. melléklet, a szakfogorvosok esetében a 4. melléklet eltérően nem rendelkezik, a jelölt az egyes részvizsgák letételére a szakképzése során a a szakorvosjelölt a 2. mellékletben, a szakfogorvos-jelölt a 4. mellékletben meghatározott sorrendben köteles. A szakgyógyszerészi alap szakképesítések törzsképzési és szakgyakorlati időből állnak.

(2) *  A szakképesítések egyes szintjeinek sikeres teljesítésével megszerezhető kompetenciák körét szakorvosok esetében a 2. melléklet, szakfogorvosok esetében a 4. melléklet határozza meg.

(3) *  A szakorvosi és a szakfogorvosi képzés során a kompetenciák elsajátítása az alábbi szinteken történik:

a) I. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi;

b) *  II. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi, illetve szakfogorvosi szupervízió mellett végzi; a szupervízió keretében a jelölt a végzett tevékenységről utólag – sürgős esetben haladéktalanul – tájékoztatja a szakorvost, illetve szakfogorvost;

c) *  III. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvosi, illetve szakfogorvosi indikációra, szakorvossal, illetve szakfogorvossal történt kötelező, előzetes megbeszélés alapján, önállóan végzi;

d) *  IV. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvos, illetve szakfogorvos személyes irányítása alapján, a szakorvos, illetve szakfogorvos utasítása szerint végzi;

e) *  V. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos, illetve szakfogorvos személyes irányítása alapján, vele együtt végzi.

(4) *  A szakorvosi és a szakfogorvosi képzés során az egyes szintekhez igazodóan a szakorvos, illetve szakfogorvos személyes, telefonos vagy egyéb elektronikus úton való elérhetőségét a képzőhelynek biztosítani kell.

(5) Az (1) bekezdés szerinti részvizsgák szervezése, lebonyolítása és nyilvántartása az egyetemek feladata. Az egyetemek a részvizsgák lebonyolítását a szakképzési grémiumok bevonásával végzik. Az egyetem a részvizsgákat a szakképzésben részt vevők számához és a képzésük teljesítésének üteméhez igazítottan köteles megszervezni olyan módon, hogy

a) a c) pont kivételével valamennyi részvizsgát az adott szakmában legalább félévente egy alkalommal meghirdet,

b) a c) pont kivételével amennyiben a képzésben részt vevők alacsony száma az a) pont szerinti rendszerességű meghirdetést nem indokolja, abban az esetben a részvizsgát úgy szervezi meg, hogy annak letételére a képzésben részt vevőnek a részvizsga előfeltételeként meghatározott képzési elemek és követelmények teljesítésétől számított legkésőbb hat hónapon belül legyen lehetősége,

c) az ügyeleti feladatellátás megkezdéséhez előírt részvizsgát úgy kell megszervezni, hogy annak letételére a részvizsga előfeltételeinek teljesítésétől számított legkésőbb két hónapon belül legyen lehetősége a jelöltnek.

(6) *  Az (1) bekezdés szerinti részvizsga letételére a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – amennyiben a 2. melléklet ettől eltérően nem rendelkezik – a szakképzési grémium által kijelölt legalább 2 fős bizottság (a továbbiakban: Részvizsga Bizottság) előtt kerül sor, melynek tagjai közül legalább 1 fő szakképzési grémiumi tag, vagy 1 fő a szakvizsgáztatói névjegyzékben szereplő, a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakiránya szerinti vizsgáztató, valamint 1 fő a tutori névjegyzékben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakiránya szerinti tutorként szereplő személy.

(7) *  A (12) bekezdés szerinti második ismétlő részvizsga esetén a Részvizsga Bizottság tagja a (6) bekezdésben meghatározottakon túl valamely másik, a szakorvos, illetve szakfogorvos képzést folytató egyetem illetékes szakképzési grémiumának egy kijelölt tagja, valamint a rezidensek érdekképviseletét ellátó szervezet egy képviselője.

(8) *  Az (1) bekezdés szerinti részvizsga letételére alkalmas, a jelölt szakiránya szerinti szakképesítésre akkreditált képzőhelyek közül a részvizsga helyszínét a szakképzési grémium határozza meg a 2. és a 4. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(9) *  Az (1) bekezdés szerinti részvizsgán az a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt vehet részt, aki a részvizsga 2. mellékletben meghatározott feltételeinek teljesítését igazolja. Az egyes képzési elemek teljesítése során a szakképzést felügyelő tutor az általa felügyelt időszak tekintetében igazolja, hogy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt az adott, tutorált szakmaterületen a választott szakmájához szükséges ismereteket elsajátította, az előírt számú beavatkozást a szakma gyakorlásához megkívánt színvonalon elvégezte. A tutor köteles tájékoztatni a szakképzési grémium vezetőjét, amennyiben megítélése szerint az előírt gyakorlati idő alatt a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt nem tudta a megfelelő szakmai színvonalon az előírt ismereteket és beavatkozásokat elsajátítani.

(10) *  A szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt teljesítményét a részvizsgán a Részvizsga Bizottság háromfokozatú értékeléssel látja el:

a) „kiválóan megfelelt” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán legalább 85%-ot ér el,

b) „megfelelt” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán 70–84% között teljesít,

c) „nem felelt meg” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán 70% alatti eredményt ér el.

(11) *  Amennyiben a részvizsgán a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt „nem felelt meg” minősítést kap, a részvizsgát meg kell ismételni. A 2. és a 4. melléklet rendelkezhet úgy, hogy az ismétlő vizsga az első részvizsgától eltérő lebonyolítási formában kerül biztosításra.

(12) *  A részvizsgán első alkalommal kapott „nem felelt meg” minősítést követően a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a szakképzését tovább folytathatja, azonban a részvizsgát a Részvizsga Bizottság által meghatározott, de – amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik egyes szakképesítések esetében – legfeljebb 6 hónapos időtartam elteltével meg kell ismételnie. Amennyiben a részvizsga második alkalommal is sikertelen, a Részvizsga Bizottság legfeljebb 6 hónapnyi időtartamra vonatkozóan, maximum 312 órában meghatározott gyakorlati képzési elem vagy elemek (teljes vagy részleges) megismétlését írhatja elő a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére, amelynek teljesítése a részvizsga megismétlésének feltétele.

(13) A szakorvosjelölt a (12) bekezdés szerint előírt többletgyakorlatot az elsődleges képzőhelye támogatásával a rendes munkaidőn felül, a szakképzésének további folytatásával párhuzamosan is pótolhatja a munkaidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával. Amennyiben a többletgyakorlat külső képzőhelyen töltendő le, úgy a külső képzőhely hozzájárulása is szükséges a többletgyakorlat teljesítéséhez. Az előírt képzési elem vagy elemek teljesítését az elsődleges, illetve a külső képzőhely igazolja.

(14) *  Amennyiben az előírt képzési elem vagy elemek megismétlése nem rendes munkaidőn felül történik, úgy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a rendes munkaidőn belül ismételheti meg azokat. Ebben az esetben az előírtak megismétlésére fordított időtartammal a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakképzése meghosszabbodik, amely időtartam alatt a szakképzésével kapcsolatban felmerülő költségek viselésére köteles.

(15) *  Egy részvizsga legfeljebb két alkalommal ismételhető, amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt egy részvizsgája harmadik alkalommal sem sikerül, a szakképzését támogatott formában az adott szakirányon nem folytathatja tovább, és az államilag támogatott szakképzésre irányuló jogviszonya a harmadik sikertelen részvizsga napjával megszüntetésre kerül.

(16) Amennyiben a jelölt egy részvizsgát a harmadik alkalommal is sikertelenül teljesített, úgy a Részvizsga Bizottság legkésőbb a harmadik sikertelen részvizsga napját követő 3 napon belül tájékoztatja erről az Országos Kórház Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ).

(17) A Részvizsga Bizottság döntésével kapcsolatos jogorvoslat szabályait, valamint a sikeres, illetve sikertelen részvizsgákkal kapcsolatos eljárásrendet és az alkalmazandó dokumentumok körét az egyetemek egységesen szabályzatban határozzák meg, és azt az OKFŐ a honlapján közzéteszi. A jogorvoslati eljárást az eljárásrendben foglaltaknak megfelelően az egyetem folytatja le.

(18) *  Amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a képzés során egy részvizsgát sikeresen teljesített, az egyes részvizsgákhoz kapcsolódó kompetenciák gyakorlására csak abban az esetben jogosult, amennyiben az adott szakképzésben vesz részt, valamint a szakképzés befejezése és a szakvizsga letétele közötti időszakban, de legfeljebb a szakképzése befejezésétől számított egy évig. Amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakképzése szünetel, vagy szakképzésre irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül, a szakképzéshez kapcsolódó részvizsgákon megszerzett kompetenciák gyakorlására a továbbiakban nem jogosult.

(19) A (20) bekezdésben foglalt kivétellel a szakorvosi alap szakképesítések kötelező elemét képezi legalább 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon, legalább 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat, valamint legalább 2 hét időtartamú mentő gyakorlat.

(20) Az igazságügyi orvostan, a klinikai laboratóriumi genetika, valamint a patológia szakképesítéseknek nem képezik kötelező elemét a (19) bekezdésben foglalt gyakorlati elemek. A háziorvostan, a szemészet és a megelőző orvostan és népegészségtan szakképzésnek nem képezi kötelező elemét a (19) bekezdésben foglalt intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat. A megelőző orvostan és népegészségtan szakképzésnek nem képezi kötelező gyakorlati elemét a (19) bekezdésben foglalt mentő gyakorlat.

(21) A 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciákat az 1a. melléklet, az 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat során elsajátítható kompetenciákat az 1b. melléklet határozza meg.

(22) A (19) bekezdés szerinti mentő gyakorlat letétele alól mentesül az a szakorvosjelölt, aki mentőtiszt III. szintű képzésben vett részt.

(23) *  Az (1) bekezdés szerinti részvizsga sikeres teljesítése felhatalmazást adhat a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére ambuláns ellátás részleges önállósággal történő elvégzésére, azzal, hogy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére a szakmai felügyelet elérhetőségét biztosítani kell, valamint az ambuláns lapon a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt felügyeletét ellátó szakorvos nevét fel kell tüntetni.

(24) Az (1) bekezdés szerinti részvizsga sikeres teljesítése felhatalmazást adhat a szakorvosjelölt részére zárójelentés előkészítésére és összeállítására, azonban a zárójelentés kiadására annak szakorvosi jóváhagyását követően kerülhet sor. A zárójelentésen a szakorvos aláírását és orvosi bélyegzőjét fel kell tüntetni.

(25) *  Az egyes szakorvosi alap szakképesítések során a rész-, illetve szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat, műtéteket, vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: beavatkozás) és ezek számát a 2. melléklet, a szakfogorvosi alap szakképesítések esetében a 4. melléklet tartalmazza.

(26) A részvizsgák témaköreit és kérdéseit szakmánként az egyetemek szakképzési grémiumai közösen meghatározzák és valamennyi egyetem honlapján a szakorvosjelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

(27) A szakvizsgák témaköreit az OKFŐ szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: NVB) a honlapján közzéteszi.

(28) Az egyes szakorvosi ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat a miniszter hagyja jóvá, és az OKFŐ a honlapján közzéteszi.

9. § (1) *  A jelöltek által elsajátítandó készségeket, a képzés során teljesítendő tevékenységeket a jelölt részére kiállított, az egyetem által, a grémium javaslatára figyelemmel meghatározott formátumú, elektronikus vagy papíralapú munkanaplóban kell rögzíteni.

(2) *  A munkanapló tartalmazza:

a) a teljesítendő tevékenység, elsajátítandó készség megnevezését,

b) a teljesítés, elsajátítás szintjét,

c) az előírt esetszámot és

d) a tutor aláírását és pecsétjét.

(3) *  A munkanaplóban szereplő elsajátítási szintek a következők:

a) „L” látta a beavatkozást,

b) „R” részvétel, tevékeny közreműködés (asszisztálás) a beavatkozásban,

c) „V” a beavatkozás felügyelet melletti önálló végrehajtása.

10. § *  Az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerint történik. A szakképesítést az Országos Kórházi Főigazgatóságnak a szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság által kiállított bizonyítvány tanúsítja. A bizonyítványban a szakképesítést az 1. mellékletben meghatározott megnevezéssel megegyezően kell feltüntetni.

11. § (1) A szakképzési idő igazolásához szükséges feltételeket a jelölt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartamában

a) teljes munkaidejű foglalkoztatásban áll, vagy

b) *  olyan foglalkoztatásban áll, ahol a munkavégzési kötelezettsége – a szakmai tevékenység jellegére figyelemmel – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglalt munkaidő-kedvezményre figyelemmel a kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát eléri.

(2) *  A szakképzés vagy annak egyes elemei – a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén – részmunkaidős foglalkoztatásban is teljesíthetők. Ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek.

(3) Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az 1. mellékletben szereplő szakképesítések

a) *  a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt, valamint a jogosultság megszűntét követő öt évben,

b) nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt, vagy

c) újabb alap, vagy ráépített szakképesítés teljesítésének ideje alatt

az egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők.

(4) *  Egy szakorvosjelölt a szakképzésben egyidejűleg egy – a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben legfeljebb két – szakma vonatkozásában vehet részt.

12. § (1) *  Ha a jelölt az első alap szakképesítés megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként megszerezhető alap szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek kell tekinteni, azzal, hogy az így alkalmazott beszámítás miatti mentesítés az újabb elsőként választott szakképzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési idejének legfeljebb a fele időtartamára terjedhet ki.

(1a) *  Amennyiben a szakorvosjelölt az első szakorvosi alap szakképesítése megszerzését követően egy másik szakképzésben kíván részt venni, a második szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az (1) bekezdéstől eltérő képzési elemek esetén a 2. melléklet rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

(1b) *  Az (1a) bekezdés szerinti esetben az (1) bekezdésben foglalt beszámítás nem alkalmazható.

(2) *  Ha az első szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés tekintetében a képzést végző egyetem dönt a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével a két szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idő nem lehet rövidebb két évnél.

(4) A katonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati időnek minősül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek megfelelő, szakképző hellyé minősített képzőhelyen töltötte.

(5) *  A Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományában lévő jelöltnek a külföldi szolgálatban eltöltött idejéből – az egyetem döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakképzési idejébe beszámítható.

(6) *  A külföldön letöltött gyakorlati időből a szakképzésbe legfeljebb 1 év beszámítható. A gyakorlati idő beszámításáról az egyetem dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) a gyakorlati idő olyan képző intézményben került letöltésre, amely megfelel az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben a szakképző hellyé minősítés tekintetében meghatározott feltételeknek,

b) a képzés tartalma, tematikája és az elsajátított és igazolt gyakorlat milyen mértékben feleltethető meg a hazai képzési követelményeknek.

(7) *  Az egyetem a külföldön töltött gyakorlati időből további legfeljebb 1 év beszámítását engedélyezheti a (6) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével, amennyiben a jelölt a szakképzésnek megfelelő szakmaterületen kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez.

(8) *  A nappali tagozaton történő doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – az egyetem döntésétől függően – a képzés e rendeletben meghatározott képzési idejének egyötöde, de legfeljebb egy év erejéig beszámítható. Az egyetem a doktori tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, ha a jelölt a szakképzésének megfelelő, kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.

(9) *  Ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési időbe a korábban teljesített gyakorlat – az egyetem döntése alapján – beszámítható, azzal, hogy

a) a beszámított gyakorlat mértéke nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott képzési idő kétharmadát és

b) más szakképzés teljesítéséhez szükséges gyakorlati idő a ráépített képzésbe egyidejűleg nem számítható be.

(10) * 

(11) A (2) bekezdés és az (5)–(7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az egyetem rektorához kell benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(12) *  A szakképzés megkezdése előtt magyarországi egészségügyi szolgáltatónál teljesített gyakorlati idő a szakképzésbe beszámítható. A szakképzés megkezdése előtt teljesített gyakorlati idő beszámításánál a (6) és a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(13) *  A (12) és (13) bekezdés szerinti beszámítás során rendelkezni kell arról, hogy mely képzési elemek javára, mely gyakorlatok időtartamának terhére történik a beszámítás.

(14) *  Az egyetem intézményi szabályzatban határozza meg a (12) és (13) bekezdés szerinti döntésekre, hatáskörre rendelkező szervét, a döntésekkel kapcsolatos eljárásrendet és a jogorvoslat szabályait.

(15) *  A szakképzés megkezdése előtt az egészségügy ágazati irányítását végző kormányzati igazgatási szervnél vagy az egészségügyi szolgáltató irányítási-igazgatási területén teljesített gyakorlati idő – az egyetem döntése alapján – a szakképzésbe beszámítható.

12/A. § *  A 12. § (1) bekezdésétől eltérően, a Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképesítéssel rendelkezők, az Endodontia vagy a Fogpótlástan alap szakképesítést – függetlenül a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés megszerzésének időpontjától – az azonos képzési elemek beszámítása mellett, az egyetem által jóváhagyott, egyéni képzési terv alapján 12 hónapos képzési idő alatt teljesíthetik.

13. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) *  A szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2022. (VIII. 25.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) foglaltakat első alkalommal a szakképzésüket a BM rendelet hatálybalépését követően megkezdőkre vagy azt követően szakot váltókra kell alkalmazni. A szakképzését a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdő szakorvosjelölt a 2. mellékletben szereplő részvizsgák letételére jogosult, amennyiben az egyes részvizsgák teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a tutora által igazoltan elvégezte.

(3) *  Az a szakorvosjelölt, aki az általános orvosi képesítését 2023. június 30. előtt szerezte meg, és a graduális képzés során az e rendeletnek a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseiben szereplő törzsképzési tanfolyam ismereteit, a transzfuziológiai tanfolyamot, valamint legalább egy hónap sürgősségi ismereteket nem teljesítette, a szakképzése megkezdését követően a 2. melléklet szerinti képzési program időtartama alatt, az abban meghatározott követelményeken túlmenően köteles 1 hónap sürgősségi betegellátó gyakorlatot, 2 hét transzfuziológiai tanfolyamot, valamint 1 hét – távoktatás keretében is biztosítható – a korábbi törzsképzési tanfolyam ismereteit magába foglaló elméleti tanfolyamot valamely, az illetékes grémium által meghatározott képzési elem terhére teljesíteni.

(4) *  A szakképzésüket a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdők az e rendeletnek a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései szerint fejezik be, kivéve a (2) bekezdésben foglalt szakváltás esetét és az (5) bekezdésben foglaltakat.

(5) *  Amennyiben a BM rendelet hatálybalépése időpontjában a szakorvosjelölt az e rendeletnek, a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései alapján a szakképzéséből három évnél rövidebb időt teljesített, és az adott szakképesítés vonatkozásában a BM rendelet szerinti valamennyi képzési elem és követelmény – ideértve az egyes részvizsgákat is – maradéktalanul teljesíthető, a szakképzésére a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései szerint előírt rövidebb vagy ugyanakkora időtartam alatt, a szakképzést a BM rendelet szerint fejezheti be a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti szakorvosjelölt a BM rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül, a képzését koordináló egyetemen írásban nyilatkozhat, hogy képzését a BM rendelet szerint kívánja befejezni.

(7) *  A klinikai laboratóriumi genetika szakképesítés esetében 2023. március 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik molekuláris biológus diagnosztikus vagy molekuláris genetikai diagnosztikus szakképesítéssel, vagy az adott szakterületen az MTA doktora. A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(7a) *  A neuro-nukleáris medicina ráépített szakképesítés esetében 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik nukleáris medicina szakképesítéssel. A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(7b) *  A gyermeksürgősségi orvostan, valamint a gyermektraumatológia ráépített szakképesítés esetében 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik a szakképzés bemeneti feltételeként előírt szakképesítések valamelyikével.

(8) *  A BM rendelettel megállapított 12. § (6)–(8) bekezdésében foglaltakat az R.3. hatálybalépését követően benyújtott beszámítási kérelmekre kell alkalmazni.

(9) *  A BM rendelet hatálybalépését megelőzően általános orvosi oklevéllel megszerezhető mozgásszervi rehabilitáció, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), valamint fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás megnevezésű szakképesítések megfeleltethetők az e rendelet szerinti rehabilitációs medicina szakképesítésnek.

14. § *  (1) * 

(2) * 

(3) *  A 2. melléklet 17. IDEGSEBÉSZET cím 3. pont 3.2. alpontjában meghatározottakat a 2022. december 31-ét követően szakvizsgát tevő jelöltek esetében kell alkalmazni.

(4) *  Az 1. melléklet 4. cím alatti táblázatában, az 5. melléklet 1. cím alatti táblázatában, valamint a 7a. mellékletben foglalt, a MódR.-rel megállapított rendelkezéseket, a szakképzésüket a MódR. hatálybalépését követően megkezdőkre kell alkalmazni.

(5) *  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szóló 40/2023. (IX. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított 4. mellékletben foglaltakat első alkalommal a szakképzésüket 2024. január 1-jétől megkezdőkre vagy azt követően szakot váltókra kell alkalmazni. A szakképzését a MódR2. hatálybalépését megelőzően megkezdő szakfogorvos-jelölt a 4. mellékletben szereplő részvizsgák letételére jogosult, ha az egyes részvizsgák teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a tutora által igazoltan elvégezte.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti szakfogorvosi szakképzések esetében a részvizsgák témaköreit és kérdéseit az egyetemek legkésőbb 2024. június 30-ig határozzák meg, és honlapjukon a jelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

15. § *  (1) *  Az R.3. 12. § b) és d) pontjával hatályon kívül helyezett Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképzésben részt vevők 2022. december 31-éig tehetnek szakvizsgát.

(2) *  Az OKFŐ a 8. § (17) bekezdése szerinti, az egyetemek által egységesen meghatározott részvizsgával kapcsolatos eljárásrendet és jogorvoslati szabályokat legkésőbb 2022. október 31-ig a honlapján közzéteszi.

(3) *  A részvizsgák témaköreit és kérdéseit az egyetemek legkésőbb 2022. október 31-ig határozzák meg, és honlapjukon a jelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

(4) *  A BM rendelettel megállapított bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia szakképesítés megfeleltethető a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdhető bőrgyógyászat szakképesítésnek.

16. § *  Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a jelölt által végzett, a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység a szakképzésébe beszámítandó.

17. § *  Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 25., 28. és 35. cikkének, valamint V. melléklet 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. és 5.3.3. pontjának,

b) az irányelvnek a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének,

c) *  a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

1. *  Szakorvosi alap szakképesítések

A B C
1. Szakképzés megnevezése Képzési idő Részvizsgák száma
2. Aneszteziológia és intenzív terápia 60 hó 2
3. Arc-, állcsont- és szájsebészet 70 hó
4. Belgyógyászat 60 hó 2
5. Belgyógyászati angiológia 54 hó 2
6. Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia 60 hó 2
7. Csecsemő- és gyermekgyógyászat 52 hó 2
8. Érsebészet 68 hó 2
9. Foglalkozás-orvostan 48 hó 1
10. Fül-orr-gégegyógyászat 60 hó 2
11. Gasztroenterológia 60 hó 1
12. Geriátria 58 hó 2
13. Gyermek- és ifjúságpszichiátria 56 hó 3
14. Gyermeksebészet 72 hó 3
15. Háziorvostan 36 hó 1
16. Hematológia 48 hó 2
17. Idegsebészet 72 hó 2
18. Igazságügyi orvostan 54 hó 3
19. Infektológia 55 hó 3
20. Kardiológia 60 hó 2
21. Klinikai genetika 48 hó 1
22. Klinikai laboratóriumi genetika 48 hó 1
23. Klinikai onkológia 60 hó 2
24. Megelőző orvostan és népegészségtan 48 hó 5
25. Mellkassebészet 60 hó 2
26. Nefrológia 60 hó 2
27. Neurológia 54 hó 1
28. Nukleáris medicina 57 hó 1
29. Ortopédia és traumatológia 72 hó 2
30. Orvosi laboratóriumi diagnosztika 54 hó 2
31. Orvosi mikrobiológia 55 hó 1
32. Oxyológia és sürgősségi orvostan 60 hó 2
33. Patológia 60 hó 3
34. Plasztikai és égés-sebészet 70 hó 2
35. Pszichiátria 59 hó 2
36. Radiológia 59 hó 1
37. Rehabilitációs medicina 52 hó 2
38. Reumatológia 60 hó 2
39. Sebészet 72 hó 4
40. Sugárterápia 58 hó 2
41. Szemészet 48 hó 2
42. Szívsebészet 72 hó 2
43. Szülészet-nőgyógyászat 53 hó 2
44. Transzfuziológia 36 hó 1
45. Tüdőgyógyászat 58 hó 2
46. Urológia 60 hó 5

2. *  Szakorvosi ráépített szakképesítések

A B C
1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő
2. Addiktológia gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria (60) + 25 hó
3. aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan, neurológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, tüdőgyógyászat (36–60) + 25 hó
4. Allergológia és klinikai immunológia belgyógyászat, bőrgyógyászat,
csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr- gégegyógyászat, infektológia, neurológia, reumatológia, sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, transzfuziológia, tüdőgyógyászat
(48–72) + 24 hó
5. Andrológia urológia (60) + 24 hó
6. belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat (60) + 48 hó
7. Audiológia fül-orr-gégegyógyászat (60) + 24 hó
8. * 
9. Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat fül-orr-gégegyógyászat (60) + 24 hó
10. Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó
11. Csecsemő- és gyermek-kardiológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 36 hó
12. Diagnosztikus cytológia patológia (60) + 24 hó
13. Egészségbiztosítás bármely alap szakképesítés (36–72) + 24 hó
14. Endokrinológia és anyagcsere-betegségek belgyógyászat (60) + 24 hó
15. csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó
16. szülészet-nőgyógyászat (60) + 24 hó
17. Gyermek gasztroenterológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó
18. Gyermek hemato-onkológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 36 hó
19. Gyermek-neurológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó
20. neurológia (60) + 24 hó
21. Gyermek-nőgyógyászat szülészet-nőgyógyászat (60) + 36 hó
22. Gyermek-radiológia radiológia (60) + 24 hó
23. csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 30 hó
23a. *  Gyermeksürgősségi orvostan csecsemő- és gyermekgyógyászat (52) + 24 hó
oxyológia és sürgősségi orvostan (60) + 24 hó
oxyológia (62) + 24 hó
sürgősségi orvostan (25–28) + 24 hó
23b. *  Gyermektraumatológia gyermeksebészet (72) + 24 hó
ortopédia és traumatológia (72) + 24 hó
ortopédia (74) + 24 hó
traumatológia (74) + 24 hó
24. Gyermek-tüdőgyógyászat csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 25 hó
24a. *  Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-orvostan aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, foglalkozás-orvostan, háziorvostan, igazságügyi orvostan, infektológia, megelőző orvostan és népegészségtan, neurológia, ortopédia és traumatológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, plasztikai
és égés-sebészet, sebészet, szívsebészet, repülőorvostan, urológia
(36–72) + 24 hó
25. *  Igazságügyi pszichiátria pszichiátria (60) + 24 hó
26. *  gyermek- és ifjúság-pszichiátria (60) + 24 hó
27. Intenzív terápia belgyógyászat, kardiológia, neurológia, tüdőgyógyászat (60) + 24 hó
28. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem belgyógyászat, foglalkozás-orvostan (48–60) + 33 hó
29. csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan (36–60) + 24 hó
30. *  Kézsebészet ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia) (72) + 24 hó
31. Klinikai farmakológia bármely alap szakképesítés (36–72) + 25 hó
32. Klinikai neurofiziológia aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúság-pszichiátria, idegsebészet, neurológia, pszichiátria (60–72) + 24 hó
33. Laboratóriumi hematológia és immunológia orvosi laboratóriumi diagnosztika (60) + 24 hó
34. transzfuziológia (48) + 24 hó
35. Molekuláris genetikai diagnosztika igazságügyi orvostan, klinikai genetika, orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi mikrobiológia, patológia (60) +24 hó
36. Munkahigiéné foglalkozás orvostan, megelőző orvostan és népegészségtan (48) + 24 hó
37. Neonatológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó
37a. *  Neuro-nukleáris medicina nukleáris medicina (57) + 27 hó, azzal, hogy a 27 hónapból 3 hónap külföldi gyakorlat speciális neurodiagnosztikai intézményben is végezhető, online formában
38. Neuroradiológia radiológia (60) + 24 hó
39. Nőgyógyászati daganatsebészet szülészet-nőgyógyászat (60) + 36 hó
40. * 
41. Orvosi rehabilitáció Kardiológia területen:
kardiológia
(60) + 25 hó
42. Gyermekgyógyászat területen:
csecsemő- és gyermekgyógyászat
(60) + 25 hó
43. Pszichiátria területen:
gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria
(60) + 24 hó
44. Pulmonológia területen:
tüdőgyógyászat
(60) + 25 hó
45. Pszichoterápia gyermek- és ifjúság-pszichiátria, pszichiátria (60) + 24 hó
46. bármely alap szakképesítés, szakfogorvosi szakképesítés (36–72) + 36 hó
46a. *  Repülőorvostan aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, foglalkozás-orvostan, fül-orr-gégegyógyászat, háziorvostan, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-orvostan, kardiológia neurológia, ortopédia és traumatológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, szemészet, tüdőgyógyászat (36–72) + 24 hó
47. Sportorvostan bármely alap szakképesítés (36–72) + 24 hó
48. Trópusi betegségek belgyógyászat, infektológia (60) + 24 hó

3. Szakfogorvosi szakképesítések

A B C D
1. Szakképzés megnevezése Képzési idő Törzsképzési idő Szakgyakorlati idő
2. 1. Dento-alveoláris sebészet 36 hó 26 hó 10 hó
3. 2. Fogszabályozás 36 hó 26 hó 10 hó
4. 3. Gyermekfogászat 36 hó 26 hó 10 hó
5. * 
6. 5. Parodontológia 36 hó 26 hó 10 hó
7. *  Endodontia 36 hó 26 hó 10 hó
8. *  Fogpótlástan 36 hó 26 hó 10 hó

3a. Szakfogorvosi ráépített szakképesítések * 

A B C
1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő
2. *  Orális implantológia konzerváló fogászat és fogpótlástan
vagy parodontológia vagy dento-alveoláris sebész vagy fogpótlástan
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi diploma
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi szakképesítés
(36 hó) + 24 hó

4. *  Szakgyógyszerészi alap szakképesítések

A B C D E
1. Szakterület Szakképesítés megnevezése Képzési idő Törzsképzés Szak. gyak.
2. 1. Gyógyszer- 1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés 36 hó 12 hó 24 hó
3. ellátási szak- 1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia 36 hó 12 hó 24 hó
4. gyógyszerészet 1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás 36 hó 12 hó 24 hó
5. 2. Kórházi- 2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet 36 hó 12 hó 24 hó
6. klinikai szak- 2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet 58 hó 24 hó 34 hó
7. gyógyszerészet 2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet 60 hó 24 hó 36 hó
8. 3. Ipari szak-
gyógyszerészet
3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és gyártás, biológiai és növényi eredetű gyógyszerek, radiogyógyszerek 36 hó 12 hó 24 hó
9. 3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés 36 hó 12 hó 24 hó
10. 3.3. Gyógyszer-engedélyezés 36 hó 12 hó 24 hó
11. 3.4. Farmakovigilancia 36 hó 12 hó 24 hó
12. 3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia 36 hó 12 hó 24 hó
13. 3.6. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia 36 hó 12 hó 24 hó

5. Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések

A B C
1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő
2. 1. Onkológiai gyógyszerészet Kórházi-klinikai gyógyszerészet (36 hó) +24 hó
3. 2. Infektológiai gyógyszerészet Kórházi-klinikai gyógyszerészet (36 hó) +24 hó
4. 3. Pediátriai gyógyszerészet Kórházi-klinikai gyógyszerészet (36 hó) +24 hó
5. 4. Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás Kórházi-klinikai gyógyszerészet (36 hó) +24 hó
6. 5. Parenterális gyógyszerelés Kórházi-klinikai gyógyszerészet (36 hó) +24 hó
7. *  6. Toxikológia Kórházi-klinikai gyógyszerészet, Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet, Farmakológia, farmakoterápia, Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia (Gyógyszerhatástan) (36–58 hó) +
24 hó
8. 7. Klinikai radiogyógyszerészet Kórházi-klinikai gyógyszerészet (36 hó) +24 hó

6. Szakpszichológusi alap szakképesítések

A B C
1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő
2. 1. Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
– pszichológia MA,
– egészségpszichológia MSc
48 hó
3. 2. Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia – egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
– pszichológia MA,
– egészségpszichológia MSc
48 hó
4. 3. Neuropszichológiai szakpszichológia – egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
– pszichológia MA,
– egészségpszichológia MSc
48 hó
5. 4. Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia – egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
– pszichológia MA
36 hó

7. Szakpszichológusi ráépített szakképesítések

A B C
1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő
2. 1. Klinikai addiktológiai szakpszichológia felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 24 hó
3. neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia 36 hó
4. 2. Pszichoterápia felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 24 hó
5. neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia 36 hó

8. *  Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések

A B C
1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő
2. 1. Alap szakképesítések
3. 1.1. Klinikai biokémia Kémia, biológia, laboratóriumi diagnosztika, okleveles biotechnológus, klinikai laboratóriumi kutató (egyetemi végzettség vagy MSc) 48 hó
4. 1.2. Klinikai mikrobiológia Biológia (egyetemi végzettség vagy MSc) 48 hó
5. 1.3. Klinikai sugárfizika Fizikus, fizikatanár, villamosmérnök, egészségügyi mérnök (egyetemi végzettség vagy MSc) 48 hó
6. 1.4. Klinikai laboratóriumi genetika Biológia, molekuláris biológia, laboratóriumi diagnosztika, biomérnök, okleveles biotechnológus, vegyész, klinikai laboratóriumi kutató (egyetemi végzettség vagy MSc) és orvostudományi területen szerzett PhD-fokozat 48 hó
7. 2. Ráépített szakképesítések
8. 2.1. Molekuláris biológiai diagnosztika klinikai mikrobiológia, klinikai biokémia 24 hó

1a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez * 

2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon, valamint 2 hét mentőszolgálatnál töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciák

A B C D
1. Kompetencia megnevezése Szintezés
I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Sürgősségi rendszerismeret (alapelvek, krízis menedzsment alapjai) x
3. Strukturált kommunikáció x 10 igen
4. Triázs x 20 igen
5. Fókuszált betegvizsgálat x 10 igen
6. Diagnosztikus terv készítése x 10 igen
7. Terápiás terv készítése x 10 igen
8. Dokumentáció vezetése x 20 igen
9. Betegátadás x 20 igen
10. ABCD stabilitás felmérése x 20 igen
11. Eszköznélküli légútbiztosítás x 5 igen
12. Eszközös légútbiztosítás x 3 igen
13. Vénás út biztosítása perifériás vénakanüllel x 10 igen
14. Vénás vérgázminta vétele x 10
15. Artériás vérgázminta vétele x 5 igen
16. Intrahospitális betegtranszport/
betegfelügyelet
x 5 igen
17. EKG értékelése x 10 igen
18. Vérgáz értékelése x 10 igen
19. Fájdalomcsillapítás x 20 igen
20. Folyadékterápia megtervezése x 20 igen
21. Sebellátás x 20 igen
22. CPR x 1 igen
23. Defibrillátor használatának ismerete, legalább skill laborban gyakorlása x 3 igen
24. Helyszín biztonságosságának felmérése x 10 OMSZ
25. Mentőegységek ismerete (kompetencia, felszereltség) x 5 OMSZ
26. OMSZ protokollok ismerete x OMSZ
27. Helyszíni fájdalomcsillapítás x 2 OMSZ
28. Helyszíni kommunikáció betegekkel x 10 OMSZ
29. Helyszíni kommunikáció hozzátartozókkal x 5 OMSZ
30. Monitorizálás (nem invazív) x 30 igen
31. Monitorizálás (invazív) x 2 igen
32. Laboratóriumi leletek értékelése x

1b. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez * 

1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciák

A B C D
1. Kompetencia megnevezése Szintezés
I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Oxigenizáció, a légzési-keringési rendszer összefoglalása x
3. Légzési és keringési elégtelenségek x
4. A légútbiztosítás alapjai. A nehéz légút és menedzselése x
5. Oxigénterápia x
6. A gépi lélegeztetés alapjai, görbék, nyomások, lélegeztetési módok, alapvető beállítások x
7. Homeosztázis, millieu interieur, sav-bázis szabályozás. Vérgáz vizsgálatok elemzése x
8. Folyadékterek, folyadékterápia, infúziós oldatok típusai, indikációi x
9. Életet veszélyeztető Ionzavarok és kezelésük x
10. A mesterséges táplálás alapjai x
11. Farmakológiai alapismeretek: A keringésre, légzésre, veseműködésre ható gyógyszerek összefoglalása. Szedatívumok. Izomrelaxáció (RSI). Perfúzorok alkalmazása és standard perfúzor dózisok x
12. Perioperatív és tumoros fájdalom terápiája x
13. Infekciókontroll intenzív osztályos és műtői környezetben x

2. *  melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakorvosi alap szakképzési programok

1. ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

1.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

1.1.1. A szakképesítés megnevezése: Aneszteziológia és Intenzív Terápia

1.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

1.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 12 hó

1.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 48 hó

1.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

1.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

1.2.1. A 1 ap k ép zé s 1 2 h ó

1.2.1.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

1.2.1.2. 4 hó gyakorlat multidiszciplináris intenzív terápiás osztályon

1.2.1.3. 4 hó általános aneszteziológiai gyakorlat

1.2.1.4. 1 hét alapképzést záró tanfolyam aneszteziológia

1.2.1.5. 1 hét alapképzést záró tanfolyam intenzív terápia

1.2.1.6. 2 hét skill tréning

1.2.1.7. 1 hó gyakorlat és kompetencia vizsga a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen

1.2.2. Szakgyakorlati képzés 48 hó

24 hó intenzív terápia:

1.2.2.1. 12 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat (a 2 hét mentőgyakorlatnak megfelelő, elsajátítandó skillek az intenzív terápiás vagy a sürgősségi gyakorlat alatt teljesíthető)

1.2.2.2. 6 hó egyetemi vagy akkreditált egyetemi oktatókórházban eltöltött multidiszciplináris intenzív gyakorlat

1.2.2.3. 2 hó gyermek intenzív osztályos gyakorlat

1.2.2.4. 2 hó neurointenzív osztályos gyakorlat

1.2.2.5. 2 hó égési vagy trauma intenzív gyakorlatosztályos gyakorlat

24 hó aneszteziológia:

1.2.2.6. 10 hó általános sebészet (has, mellkas, érsebészet, sürgős műtétek anesztéziája) (ebből 4 hónap egyetemi vagy a grémium által akkreditált oktatókórházban töltendő)

1.2.2.7. 3 hó trauma vagy ortopédia anesztézia

1.2.2.8. 4 hó szülészeti vagy nőgyógyászati anesztézia

1.2.2.9. 2 hó gyermeksebészeti anesztézia

1.2.2.10. 1 hó idegsebészeti anesztézia

1.2.2.11. 1 hó szívsebészeti anesztézia

1.2.2.12. 2 hó fül-orr-gégészeti, szájsebészeti és szemészeti beavatkozások anesztéziája

1.2.2.13. 1 hét szakvizsgafelkészítő tanfolyam aneszteziológia

1.2.2.14. 1 hét szakvizsgafelkészítő tanfolyam intenzív terápia

1.2.2.15. 2 hét skill tréning

1.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

1.3.1 . A z 1 . r és zv i zs g a leírása

1.3.1.1. Az 1. részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró részvizsga, a képzés 12 hónapját követően.

1 hetes kompetencia vizsga a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen.

1.3.1.2. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés Elvégzett Egyetemi
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. ABC betegvizsgálat intenzív ellátás indikációjának felállítása X 10 X
3. ALS kivitelezése X 2 X
4. Perifériás véna kanülálása X 30 X
5. Centrális véna kanülálása (legalább 50% UH ellenőrzés mellett vagy intrakavitális EKG-val pozicionálva) X 8 X
6. Artéria kanülálása X 10 X
7. Szupraglottikus légútbiztosítás
(maszkos lélegeztetés, LMA)
X 20 X
8. Nehézintubációs prediszponált beteg intubációja X 2 X
9. Intubáció laryngoszkóp segítségével X 20 X
10. Intubáció videolaryngoszkóp segítségével bronchoszkóp segítségével X 64 X
11. Perkután tracheosztómia X 10 X
12. Lélegeztetett beteg szelektív bronchiális leszívása, bronchiális szájadékok akut tájékozódó megítélése X 2 X
13. Oxigénterápia indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 30 X
14. Noninvazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 8 X
15. Invazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 10 X
16. Lélegeztetett beteg transzportja, adekvát betegátadás X 20 X
17. Hemodinamikai állapot felmérése fizikális jelek és standard noninvazív és invazív monitorozási eszközökkel X 2 X
18. RUSH, FAST, BLUE protokoll szerinti ultrahang vizsgálat X 20 X
19. Hemodinamikai állapot felmérése Hemodinamikai állapot felmérése UH segítségével X 64 X
20. Mellkasi drenázs X 10 X
21. Vértisztító eljárás (indikáció, terápia indítása) X 2 X
22. Transzfúziós terápia kivitelezése (indikáció, kivitelezés) X 30 X
23. Megfelelő mikrobiológiai mintavételezés (indikáció, kivitelezés) X 8 X
24. Parenterális táplálás indikációjának felállítása, összeállítása X 10 X
25. Életvégi döntés, haldokló ellátás X 20 X
26. Donor-kezelés X 2 X
27. Spinális érzéstelenítés kivitelezése X 20 X
28. Lumbális epidurális érzéstelenítés kivitelezése X 6 X
29. UH vezérelt regionális érzéstelenítés (TAP, PECS, paravertebrális egyéb vezetéses blokkal) X 10 X
30. Aneszteziológiai ambuláns beteg vizsgálata, ellátása X 2 X
31. Intenzív osztályos konzílium végzése X 30 X
32. Perioperatív fájdalomterápia, szedálás és posztanesztéziás egyéb teendők biztonságos felmérése és kivitelezése X 8 X
33. Általános sebészeti anesztézia (TIVA, ballanszírozott anesztézia) X 10 X
34. Akut műtét perioperatív ellátása, telt gyomrú beteg légútbiztosítása X 20 X
35. Lényegre törő, egyértelmű betegreferálás: SBAR (szituáció, betegségelőzmény, aktuális státusz, kérés, javaslat) mint sürgős, életmentő kommunikációs eszköz elsajátítása (eset) X 2 X
36. Nem-technikai készségek (limitáció felismerése, segítségkérés módjai, kommunikációs stratégiák) fogalmának világos kezelése (eset) X 20 X
37. Orvosinformatikai rendszerek biztonságos, pontos és gyors kezelése (eset) X 6 X

1.3.1.3. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok: 1 hetes kompetencia felmérő vizsga egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi központban betegágy mellett vagy szimulációs központban

1.3.1.4. A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi aneszteziológiai és intenzív terápiás képzőhely

1.3.1.5. Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai osztály általános tárgyi feltételei. A képességek megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges 2 hetes skill tanfolyamok tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosítása.

1.3.1.6. Részvizsga feladatai:

1.3.1.6.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladatok

1.3.1.6.1.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 60%. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 5 nap

1.3.1.6.1.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok

1.3.1.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

1.3.1.6.2.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 40%. A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

1.3.1.6.2.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek

1.3.2. A 2. részvizsga leírása

1.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: Felkészülést segítő szakgyakorlati vizsga (36 hónap szakgyakorlatot követően) a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen

1.3.2.2. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés Elvégzett Egyetemi
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. ABC betegvizsgálat intenzív ellátás indikációjának felállítása X 30 X
3. ALS kivitelezése X 6 X
4. Perifériás véna kanülálása X 90 X
5. Centrális véna kanülálása (legalább 50%
UH ellenőrzés mellett vagy intrakavitális
EKG- val pozicionálva)
X 24 X
6. Ideiglenes PM behelyezés X 2 X
7. Artéria kanülálása X 30 X
8. Szupraglottikus légútbiztosítás (maszkos lélegeztetés, LMA) X 60 X
9. Nehézintubációs prediszponált beteg intubációja X 6 X
10. Intubáció laryngoszkóp segítségével X 60 X
11. Intubáció videolaryngoszkóp segítségével Intubáció bronchoszkóp segítségével X 1812 X
12. Perkután tracheosztómia X 6 X
13. Lélegeztetett beteg szelektív bronchiális leszívása, bronchiális szájadékok akut tájékozódó megítélése X 30 X
14. Oxigénterápia indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 30 X
15. Noninvazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 12 X
16. Invazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 24 X
17. Lélegeztetés hasrafordított helyzetben X 10 X
18. Lélegeztetett beteg transzportja, adekvát betegátadás X 12 X
19. Hemodinamikai állapot felmérése fizikális jelek noninvazív vagy invazív monitorozási eszközökkel, perctérfogat meghatározása X 3010 X
20. RUSH, FAST protokoll szerinti ultrahang vizsgálat X 30 X
21. Hemodinamikai állapot felmérése UH segítségével X 30 X
22. TCD végzése X 6 X
23. Hemodinamikai kezelés (volumen vagy inotróp vagy presszor terápia) indikációjának felállítása és a kezelés végzése X 30 X
24. Mellkasi drenázs X 6 X
25. Vértisztító eljárás (indikáció, terápia indítása) X 6 X
26. Transzfúziós terápia kivitelezése (indikáció, kivitelezés) X 30 X
27. Megfelelő mikrobiológiai mintavételezés (indikáció, kivitelezés) X 30 X
28. Parenterális táplálás indikációjának felállítása összeállítása X 24 X
29. Életvégi döntés, haldokló ellátás X 6 X
30. Donor-kezelés X 2 X
31. Spinális érzéstelenítés kivitelezése X 30 X
32. Epidurális érzéstelenítés kivitelezése X 30 X
33. UH vezérelt regionális érzéstelenítés (TAP, PECS, paravertebrális, egyéb vezetéses blokkal) X 15 X
34. Intravénás regionális anesztézia (IVRA) X 2 X
35. Aneszteziológiai ambuláns beteg vizsgálata, ellátása X X 30 X
36. Intenzív osztályos konzílium végzése X 24 X
37. Perioperatív fájdalomterápia, szedálás és posztanesztéziás egyéb teendők biztonságos felmérése és kivitelezése X 60 X
38. Általános sebészeti anesztézia (TIVA legalább 20 db, ballanszírozott anesztézia) X 150 X
39. Neuromuszkuláris monitorozás (TOF, PTF) műtét alatt X 30 X
40. Akut műtét perioperatív ellátása, telt gyomrú beteg légútbiztosítása X 30 X
41. Lényegre törő, egyértelmű betegreferálás: SBAR (szituáció, X 30 X
betegségelőzmény, aktuális státusz, kérés, javaslat) mint sürgős, életmentő kommunikációs eszköz elsajátítása (eset)
42. Nem-technikai készségek (limitáció felismerése, segítségkérés módjai, kommunikációs stratégiák, vezetői szerep célja, feladat- delegáció lényege) fogalmának világos kezelése (eset) X 30 X
43. Akut intenzív felvételre kerülő beteg ABCD szerinti ellátása X 30 X
44. Intenzíves beteg táplálása, infúziós terápia meghatározása X 60 X
45. Sokkos beteg komplex ellátása X 24 X
46. Posztreszuszcitációs ellátás biztosítása X 6 X
47. Akut endokrin krízisállapotok X 5 X
48. Posztoperatív intenzíves beteg vizsgálata ellátása X 50 X
49. Elektív hasi sebészeti műtétek aneszteziológiai ellátása (Benne legalább 25 laparoszkópos műtét) X 125 X
50. Akut hasi sebészeti anesztézia X 50 X
51. Masszívan vérző beteg periprocedurális, aneszteziológiai ellátása X 1010 X

1.3.2.3. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok: 1 hetes kompetencia felmérő vizsga egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi központban betegágy mellett vagy szimulációs központban

1.3.2.4. A részvizsga helyszíne: a grémium által jóváhagyott egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi aneszteziológiai és intenzív terápiás képzőhely

1.3.2.5. Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ általános tárgyi feltételei vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai képzőhely

1.3.2.6. Részvizsga feladatai:

1.3.2.6.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladatok

1.3.2.6.1.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 60%. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 5 nap

1.3.2.6.1.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok

1.3.2.6.1.3. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: tudás, képesség, attitűd

1.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

1.3.2.6.2.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 40%. A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.

1.3.2.6.2.2. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

1.3.2.6.2.3. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: tudás, képesség, attitűd

1.3.2.6.2.4. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek vagy a grémium által akkreditált oktatókórházak

1.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

1.4.1. A szakvizsga megnevezése: Aneszteziológia és Intenzív Terápia Szakvizsga

1.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma
2. ABC betegvizsgálat intenzív ellátás indikációjának felállítása X 50
3. ALS kivitelezése X 9
4. Perifériás véna kanülálása X 150
5. Centrális véna kanülálása (legalább 50% UH ellenőrzés mellett vagy intrakavitális EKG-val pozicionálva) X 40
6. Ideiglenes PM behelyezés X 3
7. Artéria kanülálása X 50
8. Szupraglottikus légútbiztosítás (maszkos lélegeztetés, LMA) X 100
9. Nehézintubációs prediszponált beteg intubációja X 10
10. Intubáció laryngoszkóp segítségével X 200
11. Intubáció videolaryngoszkóp bronchoszkóp segítségével X 3020
12. Perkután tracheosztómia X 10
13. Lélegeztetett beteg szelektív bronchiális leszívása, bronchiális szájadékok akut tájékozódó megítélése X 50
14. Oxigénterápia indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 50
15. Noninvazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 18
16. Invazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása X 40
17. Lélegeztetés hasrafordított helyzetben X 15
18. Lélegeztetett beteg transzportja, adekvát betegátadás X 18
19. Hemodinamikai állapot felmérése fizikális jelek noninvazív, invazív monitorozási eszközökkel perctérfogat meghatározása X 5015
20. RUSH, FAST protokoll szerinti ultrahang vizsgálat X 50
21. Hemodinamikai állapot felmérése UH segítségével X 50
22. TCD végzése X 10
23. Hemodinamikai kezelés (volumen, inotróp, presszor terápia) indikációjának felállítása és a kezelés végzése X 50
24. Mellkasi drenázs X 10
25. Vértisztító eljárás (indikáció, terápia indítása) X 10
26. Transzfúziós terápia kivitelezése
(indikáció, kivitelezés)
X 50
27. Megfelelő mikrobiológiai mintavételezés (indikáció, kivitelezés) X 50
28. Parenterális táplálás indikációjának felállítása, összeállítása X 60
29. Életvégi döntés, haldokló ellátás X 15
30. Donorkezelés X 3
31. Spinális érzéstelenítés kivitelezése X 100
32. Epidurális érzéstelenítés kivitelezése X 100
33. UH vezérelt regionális érzéstelenítés
(TAP, PECS, paravertebrális, egyéb vezetéses blokkal)
X 25
34. Intravénás regionális anesztézia
(IVRA)
X 5
35. Aneszteziológiai ambuláns beteg vizsgálata, ellátása X 50
36. Intenzív osztályos konzílium végzése X 40
37. Perioperatív fájdalomterápia, szedálás és posztanesztéziás egyéb teendők biztonságos felmérése és kivitelezése X 100
38. Általános sebészeti anesztézia
(TIVA, balanszírozott anesztézia)
X 500
39. Neuromuszkuláris monitorozás
(TOF, PTF) műtét alatt
X 50
40. Akut műtét perioperatív ellátása, telt gyomrú beteg légútbiztosítása X 50
41. Lényegre törő, egyértelmű betegreferálás: SBAR (szituáció, betegségelőzmény, aktuális státusz, kérés, javaslat) mint sürgős, életmentő kommunikációs eszköz elsajátítása (eset) X 50
42. Nem-technikai készségek (limitáció felismerése, segítségkérés módjai, kommunikációs stratégiák, vezetői szerep célja, feladat-delegáció lényege) fogalmának világos kezelése (eset) X 50
43. Akut intenzív felvételre kerülő beteg ABCD szerinti ellátása X 30
44. Intenzíves beteg táplálása, infúziós terápia meghatározása X 100
45. Sokkos beteg komplex ellátása X 40
46. Posztreszuszcitációs ellátás biztosítása X 10
47. Akut endokrin krízisállapotok ellátása X 10
48. Posztoperatív intenzíves beteg vizsgálata ellátása X 40
49. Elektív hasi sebészeti műtétek aneszteziológiai ellátása X 200
50. (Benne legalább 25 laparoszkópos műtét)
51. Akut hasi sebészeti anesztézia X 80
52. Érsebészeti anesztézia X 30
53. Mellkassebészeti anesztézia X 20
54. Elektív ortopédia-, traumatológiai anesztézia X 120
55. Politraumatizált beteg anesztéziája X 5
56. Urológiai anesztézia X 30
57. Fül-orr-gégészeti anesztézia X 30
58. Arc-, állcsont sebészeti anesztézia X 25
59. Fogászati anesztézia X 15
60. Szemészeti anesztézia X 25
61. Gyermeksebészeti anesztézia X 20
62. Intrakraniális műtétek anesztéziája X 20
63. Gerinc műtétek anesztéziája X 20
64. Császármetszés anesztéziája (elektív
és akut)
X 40
65. Egyéb aneszteziológiai feladatok
(acut és chronicus fájdalomterápia)
X

1.4.3. Szakvizsga feladatai:

A szakvizsga megkezdésének feltétele az Európai Aneszteziológiai Társaság, The European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care examination első írásbeli részének (EDAIC part I) vizsgájának sikeres teljesítése.

1.4.3.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok

1.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek.

1.4.4. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: Egyetemi központok

b) Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ általános tárgyi feltételei vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai képzőhely

1.4.5. Szakvizsga feladatai:

1.4.5.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok

1.4.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek

2. ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

2.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

2.1.1. A szakképesítés megnevezése: Arc-, állcsont- és szájsebészet

2.1.2. Képzési idő: 70 hónap

2.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE
2.2. Képzési program:

2.2.1. 24 hó törzsképzési program:

2.2.2. 6 hó sürgősségi gyakorlat

2.2.3. 1 hó törzsképzési tanfolyam

2.2.4. 17 hó fogászati képzés egyetemi képzőhelyen:

a) az I. évben heti 20 órában: fogászati anyagtan, odontotechnológia, konzerváló fogászati propedeutika, fogpótlástani propedeutika, szájsebészeti propedeutika, orális biológia, preventív fogászat

b) a II. évben heti 20 órában: orális radiológia, szájsebészet, fogpótlástan, parodontológia, gyermekfogászat és fogszabályozás, konzerváló fogászat

2.2.5. 46 hónap szakgyakorlati képzés:

a) 10 hó dentoalveolaris sebészet

b) 8 hó maxillofacialis sebészet

c) 12 hó arc-, állcsont- és fej-nyak tumor-sebészet

d) 3 hó traumatológia

e) 3 hó általános sebészet

f) 7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete

g) 3 hó fül-orr-gégészet

2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

2.3.1. A 2. év végén vagy végéig a törzsképzési programban felsorolt tárgyakból részvizsgákat kell tenni.

2.3.2. Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

3. BELGYÓGYÁSZAT
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

3.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

3.1.1. A szakképesítés megnevezése: Belgyógyászat

3.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

3.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

3.1.4. Részvizsgák ideje:

a) 3 hónap után, ügyeletbe lépés előtt

b) 24 hónap után

3.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

3.2.1. Alapképzés 24 hónap

3.2.1.1. 1 hó multidiszcipliánális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat lehetőleg belgyógyászati betegeket is ellátó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon

3.2.1.2. 2 hó sürgősségi betegellátó osztályon gyakorlat

3.2.1.3. 2 hét Országos Mentőszolgálatnál (a továbbiakban: OMSZ) mentőgyakorlat

3.2.1.4. 7,5 hó belgyógyászati alapképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon (1 hét EKG tanfolyam)

3.2.1.5. 4 hó kardiológiai gyakorlat

3.2.1.6. 2 hó pulmonológiai gyakorlat

3.2.1.7. 4 hó gasztroenterológiai, hepatológiai gyakorlat

3.2.1.8. 1 hó nefrológia, immunológiai gyakorlat

3.2.1.9. 1 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat

3.2.1.10. 1 hó hemato-onkológiai gyakorlat

3.2.2. Szakgyakorlati képzés 36 hónap

3.2.2.1. Belgyógyászati osztályos gyakorlat (27 hónap), ebből

3.2.2.1.1. 19 hó belgyógyászati osztályon gyakorlat

3.2.2.1.2. 2 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat

3.2.2.1.3. 2 hó nefrrológia, immunológia osztályon gyakorlat

3.2.2.1.4. 2 hó hemato-onkológiai osztályon gyakorlat

3.2.2.1.5. 1 hó reumatológia, rehabilitációs osztályon gyakorlat

3.2.2.1.6. 1 hó infektológiai osztályon gyakorlat

3.2.2.2. 7 hó speciális fakultatív képzés (Osztályon vagy szakmaterületen: endokrin, anyagcsere betegségek, nefrrológia, hemato-onkológia, gasztroenterológia, kardiológia, pulmonológia, reumatológia, immunológia)

3.2.2.3. 1 hó háziorvosi gyakorlat

3.2.2.4. 1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyamok, benne

3.2.2.4.1. 2x4 nap Belgyógyászati Napok (folyamatos előadás)

3.2.2.4.2. 25 alkalommal Belgyógyászati szakvizsga előkészítő előadások

3.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

3.3.1. A z 1. részvizsga leírása

3.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: az ügyelet előtti 1. részvizsga, az alapképzés – 3.2.1.4 pontban meghatározott – három hónapos belgyógyászati gyakorlat után

3.3.1.2. A részvizsga megnevezése: a 3.3.1.1. pont szerinti képzést lezáró részvizsga az ügyelet elkezdéséhez

3.3.1.3. Az 1. részvizsgával ellátható kompetenciák:

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Betegvizsgálat X 50 X
3. Lázlap vezetése X 50 X
4. Diagnosztikus terv készítése X 20 X
5. Terápiás terv készítése X 20 X
6. 12 elvezetéses EKG készítése, értékelése X 30 X
7. Vérvétel (zárt rendszerű) X 50 X
8. Perifériás vénás kanül behelyezése X 50 X
9. Vizeletüledék vizsgálata X 10 X
10. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra X 10 X
11. Betegágy melletti vércukormérés X 10 X
12. Transzfúzió adása X 5 X
13. Reanimáció (legalább skill) X X
14. Astrup mintavétel és a lelet értékelése X 5 X
15. Hólyag-katéterezés (férfi) Hólyag-katéterezés (nő) X 55 X
16. Haspunctio X X
17. Endotrachealis intubatio X X
18. Gyomormosás X X
19. Defibrillátor használatának ism.legalább skill laborban gyakorlása X X
20. Holter vizsgálat értékelése X 5 X
21. Terheléses EKG készítése, értékelése X 5 X
22. Boka-kar index elvégzése, értékelése X 5 X
23. Transthoracalis echocardiographia X X
24. Felső panendoscopos vizsgálat X X
25. Colonoscopos vizsgálat X X
26. Hasi UH vizsgálat X X
27. Mellkas AP felvétel X X
28. ERCP X X
29. Hemodialízisen való részvétel X
30. Vesebiopszián való részvétel X
31. Májbiopsia X X

3.3.1.4. Az 1. részvizsga szerzésére vonatkozó speciális szempontok

a) Tárgyi feltételei: általános belgyógyászati osztály

b) Személyi feltételek: a belgyógyászati képzőhely osztályvezető főorvosa és két – ügyeletvezetői tevékenységet ellátó – szakorvosa.

3.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai:

a) Gyakorlati vizsgafeladat eredeti munkakörnyezetben

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 60 perc

3.3.1.5.1. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

3.3.1.5.1.1. A vizsgán meggyőződnek arról, hogy képes-e a tünettan értékelésére, a vizsgálatok elrendelésére, differenciál-diagnosztika alkalmazására, kezelési terv készítésére és ezek egyeztetésére a beteggel és az ápoló személyzettel.

3.3.1.5.1.2. Ellenőrzik azt, hogy képes-e a szabályszerű betegvizsgálatra, megfelelő anamnézis felvételére, fizikális vizsgálat elvégzésére és az elvárt szintű betegdokumentációra, a tünetek és az ok súlyosságának felismerésére és felmérésére, a megfelelő vizsgálatok elrendelésére és az eredmények értelmezésére, a sürgősségi esetek felismerésére és felmérésére, a sürgősségi esetek azonnali alapszintű ellátására, elsősegélynyújtásra és újra élesztésre. (BLS, ALS alkalmazására), a gyógyszerek pontos és érthető rendelésére és az igényeknek megfelelő gyógyszerek és terápiák alkalmazására, a fájdalom enyhítésére.

3.3.1.5.1.3. A szakma szabályainak megfelelően képes-e vérnyomásmérésre, perifériás véna kanülálására, intravénás infúzió alkalmazására, subcutan intramuscularis és intravénás injekciók beadására, az alapvető sebellátásra, a transzfúzió elvégzésére, a vizeletvizsgálat elvégzésére, húgyúti katéterezés, az EKG készítésére és értékelésére, vérgáz vizsgálat elvégzésére és értékelésére, vércukor vizsgálat elvégzésére és értékelésére.

3.3.1.5.1.4. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 30 perc.

b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.

3.3.2. A 2. részvizsga leírása

3.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele sikeres 1. részvizsga, valamint az alábbi képzési elemek teljesítése:

– Sürgősségi gyakorlat (2 hó)

– Multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat (1 hó)

– Mentő gyakorlat (2 hét)

– Kardiológia gyakorlat (4 hó)

– Gasztroenterológia gyakorlat (4 hó)

– Pulmonológia gyakorlat (2 hó)

– Endokrinológia, anyagcsere gyakorlat (1 hó)

– Nefrológia, immunlógia gyakorlat (1 hó)

– Hemato-onkológiai gyakorlat (1 hó)

– Infektológia gyakorlat (1 hó)

– Belgyógyászati alapképzési gyakorlat (4 hó és 2 hét)

– Reumatológia, rehabilitációs gyakorlat (1 hó)

– Háziorvosi gyakorlat (1 hó)

3.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga

3.3.2.3. A 2. részvizsgával ellátható kompetenciák:

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Betegvizsgálat X 100 X
3. Lázlap vezetése X 100 X
4. Diagnosztikus terv készítése X 50 X
5. Terápiás terv készítése X 50 X
6. 12 elvezetéses EKG készítése, értékelése X 100 X
7. Vérvétel (zárt rendszerű) X 50 X
8. Perifériás vénás kanül behelyezése X 50 X
9. Vizeletüledék vizsgálata X 10 X
10. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra X 10 X
11. Betegágy melletti vércukormérés X 10 X
12. Transzfúzió adása X 10 X
13. Reanimáció, (legalább skill) X 5 X
14. Perifériás kenet készítése, értékelése X 5 X
15. Astrup mintavétel és a lelet értékelése X 5 X
16. Hólyag-katéterezés (férfi) Hólyag-katéterezés (nő) X 55 X
17. Haspunctio X 5 X
18. Mellkasi folyadék punctioja X 5 X
19. Endotrachealis intubatio X 5 X
20. Gyomormosás X 5 X
21. Defibrillátor használatának ism.legalább skill laborban gyakorlása X 5 X
22. Holter vizsgálat értékelése X 5 X
23. Terheléses EKG értékelése X 5 X
24. Boka-kar index elvégzése, értékelése X 5
25. Transthoracalis echocardiographia X 5 X
26. Felső panendoscopos vizsgálat X 5 X
27. Colonoscopos vizsgálat X 5 X
28. Hasi UH vizsgálat X 5 X
29. Mellkas AP felvétel X 5 X
30. ERCP X 2 X
31. Hemodialízisen való részvétel X 2
32. Vesebiopszián való részvétel X 2
33. Májbiopsia X 2 X

3.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok

a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika. A grémiumvezetők döntenek a vizsga formájáról.

b) Tárgyi feltételei: legalább 5 ráépített szakterület tárgyi feltételeinek megléte az alábbiak közül: endokrin-anyagcsere betegségek, nefrológia, hemato-onkológia, immunológia, gasztroenterológia, kardiológia, reumatológia, pulmonológia, infektológia.

3.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

3.3.2.5.1. Gyakorlati vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

3.3.2.5.2. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

3.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

3.4.1. Szakvizsga megnevezése: Belgyógyászati szakvizsga

3.4.2. Szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák)

A B C D
1. Kompetencia megnevezése Szintezés Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. A 3.3.1.3., 3.3.2.3. pontban foglalt kompetenciák I.
3. Kivéve Holter vizsgálat értékelése, amelyet a szakvizsgát követő első 5 éves továbbképzési ciklus befejezéséig IV. kompetencia szinten, a továbbképzési ciklus sikeres lezárását követően I. kompetencia szinten gyakorolhat.

3.4.3. Szakvizsga feladatai

3.4.3.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is.

3.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat:

a) A visgafeladat súlyaránya: 70%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A belgyógyászati betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

4. BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIA
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

4.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

4.1.1. A szakképesítés megnevezése: Belgyógyászati Angiológia

4.1.2. A szakképzés időtartama: 54 hó

4.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

Részvizsgák ideje:

a) 3 hónap után, ügyeletbe lépés előtt

b) 24 hónap után

4.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

4.2.1. Alapképzés 24 hó

4.2.1.1. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat lehetőleg belgyógyászati betegeket is ellátó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon

4.2.1.2. 2 hó sürgősségi betegellátó osztályon gyakorlat

4.2.1.3. 0,5 hó OMSZ mentőgyakorlat

4.2.1.4. 8,5 hó belgyógyászati alapképzési gyakorlat belgyógyászati képzésre akkreditált osztályon (1 hét EKG tanfolyam)

4.2.1.5. 3 hó kardiológiai gyakorlat

4.2.1.6. 3 hó belgyógyászati angiológiai gyakorlat

4.2.1.7. 1 hó pulmonológiai gyakorlat

4.2.1.8. 1 hó gasztroenterológiai, hepatológiai gyakorlat

4.2.1.9. 1 hó nefrológia

4.2.1.10. 2 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat

4.2.1.11. 1 hó hemato-onkológiai gyakorlat

4.2.2. Szakgyakorlati képzés 30 hó,

4.2.2.1. 15 hónap belgyógyászati angiológiai gyakorlat, ebből

4.2.2.1.1. 12 hó belgyógyászati angiológia osztályon gyakorlat

4.2.2.1.2. 3 hó belgyógyászati angiológia szakambulancia (benne noninvazív műszeres diagnosztika)

4.2.2.2. 15 hó speciális képzés, ebből

4.2.2.2.1. 2 hó érsebészeti osztályos gyakorlat (minimum 1 hónap III szintű centrumban)

4.2.2.2.2. 4 hó intervenciós radiológiai gyakorlat

4.2.2.2.3. 3 hó vaszkuláris ultrahang gyakorlat

4.2.2.2.4. 1 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat (CTA, MRA, DSA)

4.2.2.2.5. 1 hó stroke centrum

4.2.2.2.6. 1 hó bőrgyógyászat, sebkezelési gyakorlat

4.2.2.2.7. 1 hó klinikai immunológia

4.2.2.2.8. 1 hó thrombosis-hemostasis

4.2.2.2.9. 1 hó rehabilitáció

4.2.2.3. 1 hét angiológiai szakvizsgavelőkészítő tanfolyam elvégzése, szakmai konferencia részvétel a képzés alatt.

4.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

4.3.1. A z 1. részvizsga leírása

4.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: az ügyelet előtti 1. részvizsga, az alapképzés – 4.2.1.4 pontban meghatározottból – három hónapos belgyógyászati gyakorlat után

4.3.1.2. A részvizsga megnevezése: a 4.3.1.1. pont szerinti képzést lezáró részvizsga az ügyelet elkezdéséhez

4.3.1.3. Az 1. részvizsgával ellátható kompetenciák:

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Betegvizsgálat X 50 X
3. Lázlap vezetése X 50 X
4. Diagnosztikus terv készítése X 20 X
5. Terápiás terv készítése X 20 X
6. 12 elvezetéses EKG készítése, értékelése X 30 X
7. Vérvétel (zárt rendszerű) X 50 X
8. Perifériás vénás kanül behelyezése X 50 X
9. Vizeletüledék vizsgálata X 10 X
10. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra X 10 X
11. Betegágy melletti vércukormérés X 10 X
12. Transzfúzió adása X 5 X
13. Reanimáció (legalább skill) X X
14. Astrup mintavétel és a lelet értékelése X 5 X
15. Hólyag-katéterezés (férfi) Hólyag-katéterezés (nő) X 55 X
16. Haspunkció X X
17. Endotrachealis intubatio X X
18. Gyomormosás X X
19. Defibrillátor használatának ism.legalább skill laborban gyakorlása X X
20. Holter EKG vizsgálat értékelése X 5 X
21. Terheléses EKG készítése, értékelése X 5 X
22. Boka-kar index elvégzése, értékelése X 5 X

4.3.1.4. Az 1. részvizsga szerzésére vonatkozó speciális szempontok

a) Tárgyi feltételei: belgyógyászati képzésre akkreditált osztály

b) Személyi feltételek: a belgyógyászati képzőhely osztályvezető főorvosa és két – ügyeletvezetői tevékenységet ellátó – szakorvosa.

4.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai

a) Gyakorlati vizsgafeladat eredeti munkakörnyezetben

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 60 perc

4.3.1.5.1. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

4.3.1.5.1.1. A vizsgán meggyőződnek arról, hogy képes-e a tünettan értékelésére, a vizsgálatok elrendelésére, differenciál-diagnosztika alkalmazására, kezelési terv készítésére és ezek egyeztetésére a beteggel és az ápoló személyzettel.

4.3.1.5.1.2. Ellenőrzik azt, hogy képes-e:

– a szabályszerű betegvizsgálatra, megfelelő anamnézis felvételére, fizikális vizsgálat elvégzésére és az elvárt szintű betegdokumentációra,

– a tünetek és az ok súlyosságának felismerésére és felmérésére, a megfelelő vizsgálatok elrendelésére és az eredmények értelmezésére,

– a sürgősségi esetek felismerésére és felmérésére,

– a sürgősségi esetek azonnali alapszintű ellátására, elsősegélynyújtásra és újra élesztésre (BLS, ALS alkalmazására),

– a gyógyszerek pontos és érthető rendelésére és az igényeknek megfelelő gyógyszerek és terápiák alkalmazására,

– a fájdalom enyhítésére.

4.3.1.5.1.3 A szakma szabályainak megfelelően képes-e vérnyomásmérésre, perifériás véna kanülálására, intravénás infúzió alkalmazására, subcutan intramuscularis és intravénás injekciók beadására, az alapvető sebellátásra, a transzfúzió elvégzésére, a vizeletvizsgálat elvégzésére, húgyúti katéterezés, az EKG készítésére és értékelésére, vérgáz vizsgálat elvégzése és értékelése, vércukor vizsgálat elvégzése és értékelése.

4.3.1.5.2. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 30 perc.

b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg.

4.3.2. A 2. részvizsga leírása

4.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele sikeres 1. részvizsga, valamint a 4.2.1. pontban meghatározottak szerint az alábbi képzési elemek teljesítése:

– Sürgősségi gyakorlat (2 hó)

– Multidiszciplinális intenzív terápiás gyakorlat (1 hó)

– Mentő gyakorlat (0,5 hó)

– Belgyógyászati gyakorlat belgyógyászati képzésre is akkreditált osztályon (8,5 hó)

– Belgyógyászati angiológiai gyakorlat (3 hó)

– Kardiológia gyakorlat (3 hó)

– Gasztroenterológia gyakorlat (1 hó)

– Pulmonológia gyakorlat (1 hó)

– Endokrinológia, anyagcsere gyakorlat (2 hó)

– Nefrológia (1 hó)

– Hemato-onkológiai gyakorlat (1 hó)

4.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga

4.3.2.3. A 2. részvizsgával ellátható kompetenciák:

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Betegvizsgálat X 100 X
3. Lázlap vezetése X 100 X
4. Diagnosztikus terv készítése X 50 X
5. Terápiás terv készítése X 50 X
6. 12 elvezetéses EKG készítése, értékelése X 100 X
7. Vérvétel (zárt rendszerű) X 50 X
8. Perifériás vénás kanül behelyezése X 50 X
9. Vizeletüledék vizsgálata X 10 X
10. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra X 10 X
11. Betegágy melletti vércukormérés X 10 X
12. Transzfúzió adása X 10 X
13. Reanimáció (legalább skill) X 5 X
14. Astrup mintavétel és a lelet értékelése X 5 X
15. Hólyag-katéterezés (férfi) Hólyag-
katéterezés (nő)
X 55 X
16. Haspunkció X 5 X
17. Mellkasi folyadék punkciója X 5 X
18. Endotrachealis intubatio X 5 X
19. Defibrillátor használatának ism.legalább skill laborban gyakorlása X 5 X

4.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok

a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika. A grémiumvezetők döntenek a vizsga formájáról.

b) Tárgyi feltételei: részvizsga bizottság.

4.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

4.3.2.5.1. Gyakorlati vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

4.3.2.5.2. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg, figyelemmel a képzés során a társszakterületeken szerzett ismereteket is.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.

4.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

4.4.1. Szakvizsga megnevezése: Belgyógyászati angiológia szakvizsga

4.4.2. A szakvizsgára bocsátás feltétele

a) sikeres 2. részvizsga,

b) a 4.2.2. pontban részletezett szakgyakorlati képzés (30 hó),

c) az alábbi speciális belgyógyászati angiológiai képzési elemek teljesítése.

Speciális belgyógyászati angiológiai kompetenciák a szakvizsgára bocsátásig:

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Artériás és vénás rendszer fizikális vizsgálata X 200 X
3. Kézi CW Doppler-vizsgálat alsó és felső végtagokon (görbe analízis) X 100 X
4. Boka-kar index meghatározás X 100 X
5. Vaszkuláris UH vizsgálat vénás és artériás X 100 X
6. Speciális nem invazív műszeres vizsgálatok X 30 X
7. 6 perces járásteszt X 20 X
8. Járópadló teszt X 30 X
9. Kritikus végtag ischaemiás beteg ellátása X 20 X
10. Akut végtag ischaemia ellátása X 5 X
11. Trombolízis X 3 -
12. Sebellátás angiológiai, érseb., bőr. gyak. során gyakorlat alatt X 20 X
13. Kontrollált mozgásterápiában való részvétel X 20 X
14. Manuális nyirokmasszázs X 10 X
15. Hemoreológiai és hemosztazeológiai labor diagnosztika X 10 X
16. CT, MR angiográfia értékelése X 50 X
17. Invazív angiográfia értékelése X 50 X
18. Percutan érintervencióban részvétel X 25 X
19. Vaszkuláris team megbeszélésen való részvétel X 25 X
20. Érműtétben való részvétel X 20 X

4.4.3. Szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák)

A B
1. Kompetencia megnevezése Szintezés
I. II. III. IV. V.
2. a 4.3.1.3., a 4.3.2.3. és a 4.4.2. pontban foglalt I.-IV. szintű kompetenciák X
3. Percutan érintervenció *  X

4.4.4. Szakvizsga feladatai

4.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is, a kurrikulum szerint előírt eszközös vizsgálatok kivitelezése, értékelése.

4.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 70%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Belgyógyászati angiológiai betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

4.5. ÁTJÁRHATÓSÁG BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIÁVAL KÖZÖS SZAKMÁKKAL

4.5.1. Belgyógyász, kardiológus szakvizsga esetén a szakvizsga előfeltetételeként meghatározott 24 hónapos alapképzés és az 1. és 2. részvizsga automatikusan elfogadottnak tekintendő.

4.5.2. A szakképzési időtartama belgyógyász, kardiológus szakvizsgával rendelkezőknek a 4.2.2. pont szerinti szakgyakorlati képzési elemekből 24 hónap. A 4.2.2.1.1. pontban meghatározott 12 hó belgyógyászati angiológia osztályos gyakorlat belgyógyász, kardiológus szakvizsgával rendelkezőknek 6 hónap.

5. BŐR-, NEMIGYÓGYÁSZAT ÉS KOZMETOLÓGIA
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

5.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

5.1.1. A szakképesítés megnevezése: Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia

5.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

5.1.2.1. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 12 hó

5.1.2.2. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 48 hó

5.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

5.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

5.2.1. Alapképzés 12 hó

5.2.1.1. 2 hó Sürgősségi osztályos gyakorlat

5.2.1.2. 1 hó Multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat

5.2.1.3. 2 hét Mentő gyakorlat

5.2.1.4. 3 hó Belgyógyászat

5.2.1.5. 5 hó és 2 hét Bőrgyógyászat I. (fekvőbeteg ellátás)

5.2.2. Szakgyakorlati képzés 48 hó

5.2.2.1. 2 hó Gyermekbőrgyógyászat

5.2.2.2. 4 hó Bőrsebészet

5.2.2.3. 1 hó Égés-sebészeti és intenzív terápiás ellátás

5.2.2.4. 5 hó Dermatoonkológia

5.2.2.5. 2 hó STD és mikrobiológia (1 hó képzőhelyen, 1 hó gondozó)

5.2.2.6. 11 hó Bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályos gyakorlat

5.2.2.7. 2 hó Dermatopatológia

5.2.2.8. 8 hó Általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelés

5.2.2.9. 4 hó Bőrgyógyászati allergo-immunológia

5.2.2.10. 2 hó Flebológia, limfológia és sebkezelés

5.2.2.11. 3 hó Bőrgyógyászati esztétika

5.2.2.12. 2 hó Biológia terápia

5.2.2.13. 2 hó Eszközök alkalmazása a diagnosztikában és terápiában

5.2.3. Tematikus elméleti képzési elemek évente:

5.2.3.1. Évi 10 elméleti előadás, melyet egy–egy rezidens tart a tutor ellenőrzése mellett havonta 1–2 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.

5.2.3.2. Dermatopatológia konzultáció: havonta 1 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.

5.2.3.3. MDT rezidens továbbképzés: évi 2 alkalom 6–6 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.

5.2.3.4. A képzés 5 éve alatt 1 aktív szereplés és legalább 2 alkalommal részvétel bőrgyógyászati akkreditált szakmai konferencián.

5.2.3.5. Az 5. év végére 1 elfogadott publikáció, illetve ennek időarányos teljesítése.

5.2.4. Az 5.2.2. pont szerinti szakgyakorlat egyes szakaszainak főbb céljai és elemei:

5.2.4.1. Szakképzés 2. év

Általános bőrgyógyászati fekvőbetegek ellátási képességek elsajátítása, fekvőbeteg osztályos feladatok megtanulása. Elkezdeni az általános járó beteg ellátás elsajátítását is, valamint az ehhez tartozó sebészeti beavatkozások elsajátítása, diagnosztikai és terápiás lépésekkel való megismerkedés.

5.2.4.2. Szakképzés 3. év

Általános bőrgyógyászati járó beteg rendelés feladatainak teljes körű elsajátítása befejeződik. Bőrsebészeti beavatkozások megtanulásának fő éve, mely végére a beavatkozások kb. 60%-ának elsajátítása (legfontosabb beavatkozások, sebészeti képzés nagy része).

5.2.4.3. Szakképzés 4. év

Bőrgyógyászati speciális szakrendelési feladatok megismerése, megtanulása mind járóbeteg, mind fekvőbeteg ellátási formákban. Bőronkológia, bőr allergológia, immunológia, flebológia, gyerekbőrgyógyászat. Dermatopatológia. Sebészeti beavatkozások további tanulása, beavatkozások 20%-ának elsajátítása.

5.2.4.4. Szakképzés 5. év

Bőrgyógyászati Biológiai Terápiás és Melanoma Centrumhoz kötött fekvőbeteg és járóbeteg feladatok, bőrgyógyászati esztétikai ismeretek elmélyítése.

5.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

5.3.1. Az 1. részvizsga leírása

5.3.1.1. A részvizsga megnevezése: az 5.2.1. pont szerinti képzés sürgősségi elemét lezáró részvizsga

5.3.1.2. Az 1. részvizsga fő célja: sürgősségi bőrgyógyászat, valamint a leggyakoribb bőrgyógyászati kórképek ellátási képességének elsajátítása és ezáltal ügyeleti kompetencia megszerzése (égési sérült, akut allergia, gyógyszerallergia, anafilaxia, orbánc, herpes zoster, scabies, furunculus, tályog)

5.3.1.2.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

Az alapképzés első évéből 2 hónap sürgősség, 2 hét mentő és 3 hónap bőrgyógyászati osztályon eltöltött idő teljesítése

5.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. A részvizsgáig minimálisan szükséges, elvégzett tevékenység, beavatkozás szám Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Maszkos-ballonos lélegeztetés (skill laborban) X 3 X
3. Diagnosztikus terv készítése sürgősségi esetekről X 15 X
4. Terápiás terv készítése sürgősségi esetekről X 10 X
5. Zárójelentés összeállítása X 15 X
6. Vérgáz analízis X 5 X
7. Folyadékterápia megtervezése és kivitelezése X 5 X
8. Speciális krónikus bőrgyógyászati beteg vizsgálata ellátása X 20 X
9. Sebtisztítás: debridement, kisebb (4–5 cm átmérőnél nem nagyobb) necrotikus szövet eltávolítás X 3 X
10. Vérzéscsillapítás tamponálással vagy kötéssel X 3 X
11. Punch biopsia X 5 X
12. Bőrfertőzés inciziója, drainálása X 2 X
13. STI mintavétel férfitől X 5 X
14. STI mintavétel nőtől X 5 X
15. Gram-festett vaginalis és urethralis kenet mikroszkópos értékelése X 5 X
16. 10% alatti égés ellátása X 2 X
17. A kompetencia listán szereplő egyéb bőrgyógyászati beavatkozások X X

5.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: az általános bőrgyógyászati osztály feltételei

5.3.1.5. Részvizsga feladatai:

5.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános sürgősségi bőrgyógyászati esetek ellátásának gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 kompetenciát kell megmérni az 5.3.1.3. pont alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából

5.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. A sürgősségi bőrgyógyászati kórképek patomechanizmusa, diagnosztikája és terápiája, valamint az aktuális év rezidensképzéseinek a bőrgyógyászati gyakorlati képzésbe eső tematikája.

5.3.2. A 2. részvizsga leírása

5.3.2.1. A részvizsga megnevezése: az 5.2.2. pont szerinti szakgyakorlati 2. részvizsga

5.3.2.2. A vizsga fő célja: az általános bőrgyógyászati járó és fekvőbeteg alapismeretek meglétének felmérése

5.3.2.3. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

5.3.2.3.1. Az 1. részvizsga sikeres teljesítése

5.3.2.3.2 A szakgyakorlati időből 24 hónap teljesítése

5.3.2.3.3. Az 5.2.3. pont szerinti tematikus elméleti képzési elemek időarányos teljesítése

5.3.2.4. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. A részvizsgáig minimálisan szükséges, elvégzett tevékenység, beavatkozás szám Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Sebészeti beavatkozások
3. Helyi infiltrációs érzéstelenítés X 10 X
4. Elektrokauter használata felületes benignus léziók eltávolítására vagy elektrodesiccatiójára X 10 X
5. Cryotherapia X 15 X
6. Bőrhiány fedése autolog félvastag-bőrtranszplantációt vagy bőrlebenyt alkalmazva X 2 X
7. Jóindulatú bőr, illetve bőr alatti elváltozás kimetszése és a defektus zárása X 10 X
8. Basalioma vagy egyéb malignus bőrelváltozás kimetszése és a defektus zárása X 10 X
9. Nyirokcsomó eltávolítás – sentinel vagy blokk dissectio – asszisztálás X 3 X
10. Benőtt köröm műtéti kezelése X 2 X
11. Ablatív lézer használata benignus bőrelváltozások eltávolítására X 2 X
12. Sebellátás
13. Krónikus sebre a seb állapotának megfelelő sebfedő vagy kezelés megválasztása X 2 X
14. Sebtisztítás: debridement, kisebb (4–5 cm átmérőnél nem nagyobb) necrotikus szövet eltávolítás X 4 X
15. 10% alatti égés ellátása X 3 X
16. vérzéscsillapítás tamponálással vagy kötéssel X 3 X
17. Esztétikai beavatkozások
18. Ráncfeltöltés és volumenpótlás az arcon és a test egyéb régióiban hialuronsavval és más alloplasztikus anyaggal (tűvel és magas nyomású pisztollyal) X 1 X
19. Hyperhidrosis és ráncok botulinum toxin kezelése X 1 X
20. Scleroterápia X 1 X
21. Tűvel végzett mezoterápia és más tűs hatóanyagbevitel, mikrotűs radiófrekvencia, PRP X 1 X
22. Mechanikus vagy laseres ablatív hám és irha eltávolítása (dermabrasio, laser peeling, frakcionált lézerkezelés, kémiai peelingek glikolsav 20%, TAC 15% vagy afeletti koncentrációban) X 2
23. Hegkezelés intrafokális injekcióval, lézer, IPL, nagy energiájú LED fényforrással, plazmával vagy más energiaalapú eszközzel (EBD) X 2 X
24. Nonablatív lézeres, IPL és nagyenergiájú LED kezelések X 3 X
25. Ér eredetű elváltozások non- ablatív lézeres, IPL és tűs RF kezelése X 1 X
26. Hisztopatológia
27. Dokumentált bőrszövettani leírás X 5 X
28. Immunfluoreszcens hisztológia dokumentált értékelése X 4
29. Diagnosztikus eljárások
30. Punch biopsia X 5 X
31. Shave biopsia X 10 X
32. Excochleatio X 10 X
33. Dermatoszkópos vizsgálat X MALIGNUS 30
BENIGNUS 10
X
34. Videodermatoszkópos vizsgálat X 5 X
35. STI mintavétel férfitól X 10 X
36. STI mintavétel nőtől X 10 X
37. Gram-festett vaginális és urethrális kenet értékelése X 15 X
38. Alsóvégtag vizsgálat kézi Dopplerrel X 5 X
39. Mikroszkópos gombavizsgálat X 5 X
40. Epikután bőrpróbák kivitelezése és értékelése X 5 X
41. Intrakután bőrpróbák kivitelezése és értékelése X 2 X
42. Prick teszt kivitelezése és értékelése X 4 X
43. Speciális terápiák
44. 311 nm UVB teljes test fényterápia kivitelezése X 5 X
45. PUVA teljes test fényterápia kivitelezése X 5 X
46. Gyulladásos kórképek biológiai terápiájában való részvétel X 2 X
47. Daganat célzott- és immunterápiájában való részvétel X 5 X

5.3.2.5. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) Tárgyi feltételei: általános bőrgyógyászati osztály feltételei

b) Személyi feltételei: gyakorlati vizsga saját tutorral

5.3.2.6. A 2. részvizsga feladatai:

5.3.2.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A leggyakoribb bőrgyógyászati esetek fekvő és járó beteg ellátása, különös tekintettel: pigmentált léziók differenciál diagnosztikája, benignus léziók bőrsebészeti ellátása, sebészeti technikák elsajátítása.

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása a tutor előtt.

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni, ezek közül 3 sebészi az 5.3.2.4. pont alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából.

5.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése általános bőrgyógyászati diagnosztika és terápia, a bőrsebészet és bőrgyógyászati onkológia témakörben, valamint az aktuális év rezidensképzéseinek tematikája.

5.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

5.4.1. A szakvizsga megnevezése: Bőr-, nemigyógyász és kozmetológus szakvizsga

5.4.2. A szakvizsga teljesítésének feltételei:

5.4.2.1. az 1. és 2. részvizsgák sikeres teljesítése:

a) a képzési terv maradéktalan teljesítése, a kompetencia listában szereplő beavatkozások bizonyított legalább II. szintű teljesítése,

b) kötelező továbbképzési elemek igazolt elvégzése (az alapelemeken kívül legalább 2 esztétikai gyakorlati kurzuson részvétel),

c) egy elsőszerzős publikáció folyóirat általi elfogadása,

d) az 5.4.2.2. pontban foglalt táblázat szerinti beavatkozások, eljárások teljesítése.

5.4.2.2.

A B C
1. Tevékenység, beavatkozás megnevezése A szakvizsgáig minimálisan szükséges elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Asszisztálás vagy részvétel
2. Sebészeti beavatkozások
3. Helyi infiltrációs érzéstelenítés 20
4. Elektrokauter használata felületes benignus léziók eltávolítására vagy elektrodesiccatiójára 10
5. Cryotherapia (pl verruca) 20
6. Excochleatio 20
7. Bőrfertőzés inciziója, drainálása 2
8. Bőrhiány fedése autolog félvastag- bőrtranszplantációt vagy bőrlebenyt alkalmazva 0 3
9. Jóindulatú bőr, illetve bőr alatti elváltozás kimetszése és a defektus zárása 20
10. Basalioma, vagy egyéb malignus bőrelváltozás kimetszése és a defektus zárása 10 20
11. Nyirokcsomó eltávolítás – sentinel vagy blokk dissectio 0 5
12. Benőtt köröm műtéti kezelése 0 5
13. Ablatív lézer használata benignus bőrelváltozások eltávolítására 5 10
14. Sebellátás
15. Krónikus sebre a seb állapotának megfelelő sebfedő vagy kezelés megválasztása 5
16. Sebtisztítás: debridement, kisebb (4–5 cm átmérőnél nem nagyobb) necrotikus szövet eltávolítás 5
17. 10% alatti égés ellátása 5
18. vérzéscsillapítás tamponálással vagy kötéssel 5
19. Esztétikai beavatkozások
20. Ráncfeltöltés és volumenpótlás az arcon és a test egyéb régióiban hialuronsavval és más alloplasztikus anyaggal (tűvel és magas nyomású pisztollyal) 3 3
21. Hyperhidrosis és ráncok botulinum toxin kezelése 3 3
22. Scleroterápia 3 3
23. Tűvel végzett mezoterápia és más tűs hatóanyagbevitel, mikrotűs radiófrekvencia, PRP 3 3
24. Threadlifting (szálbehúzás) 2 3
25. Mechanikus vagy laseres ablatív hám és irha eltávolítása (dermabrasio, laser peeling, frakcionált lézerkezelés) 2 2
26. Kémiai peelingek (glikolsav 20%, TAC 15% vagy afeletti koncentrációban) 3 3
27. Hegkezelés intrafokális injekcióval, lézer, IPL, nagy energiájú LED fényforrással, plazmával vagy más energiaalapú eszközzel (EBD) 5 10
28. Nonablatív lézeres, IPL és nagyenergiájú LED kezelések 5 10
29. Ér eredetű elváltozások non-ablatív lézeres, IPL és tűs RF kezelése 5 5
30. Hisztopatológia
31. Dokumentált bőrszövettani leírás 20
32. Immunfluoreszcens hisztológia dokumentált értékelése 10
33. Diagnosztikus eljárások
34. Punch biopsia 10
35. Shave biopsia 10
36. Excisionális biopsia 10
37. STI mintavétel férfitől 20
38. STI mintavétel nőtől 20
39. Gram-festett vaginalis és urethralis kenet mikroszkópos értékelése 30
40. Dermatoszkópos vizsgálat 50 malignus 25 benignus
41. Videodermatoszkópos vizsgálat 10
42. Alsóvégtag vizsgálat kézi Dopplerrel 10
43. Mikroszkópos gombavizsgálat 10
44. Epikután bőrpróbák kivitelezése és értékelése 20
45. Intrakután bőrpróbák kivitelezése és értékelése 5
46. Prick teszt kivitelezése és értékelése 10
47. Minimális eritéma dózis (MED) meghatározása és értékelése 10
48. Speciális terápiák
49. 311 nm UVB teljes test fényterápia kivitelezése 5
50. PUVA teljes test fényterápia kivitelezése 5
51. Gyulladásos kórképek biológiai terápiájában való részvétel 0 20
52. Daganat célzott- és immunterápiájában való részvétel 0 20

5.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B
1. Kompetencia megnevezése Szintezés
2. az 5.3.1.3. pontban foglalt kompetenciák I.
3. az 5.3.2.4. pontban foglalt kompetenciák I.
4. az 5.4.2.2. pontban foglalt kompetenciák I.

5.4.4. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

5.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: témakörönként 60 perc (Allergológia-Immunológia, Biológiai terápia, Bőrsebészet, Dermatoonkológia, Dermatoscopia, Esztétika, Farmakológia, Flebológia, Fotodermatológia, Gyermekbőrgyógyászat, Hisztopatológia, Mikológia, STI).

c) A vizsgafeladat kapcsán témakörönként minimálisan 2 db kompetenciát kell megmérni, egy-egy szubspecialitásból, amelyek az 5.3.1.3., 5.3.2.4., és az 5.4.2.2. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

5.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A bőr- és nemigyógyászati betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának, valamint kozmetológiai problémák megoldási lehetőségeinek számonkérése.

6. CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

6.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

6.1.1. A szakképesítés megnevezése: Csecsemő- és gyermekgyógyászat

6.1.2. A szakképzés időtartama: 52 hó

6.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

6.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

6.2.1. Alapképzés 16 hó

6.2.1.1. 4 hó gyermeksürgősségi gyakorlat

6.2.1.2. 6 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati gyakorlat (ebből kötelezően legalább 2–4 hét fül-orr-gége osztályon és 3 hó a progresszivitás I. vagy II. szintjén lévő csecsemő- és gyerekosztályon töltendő el)

6.2.1.3. 2 hó egészséges újszülött osztály

6.2.1.4. 1 hó képalkotó diagnosztika

6.2.1.5. 2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat

6.2.1.6. EPALS tanfolyam elvégzése (3 nap)

6.2.1.7. 2 hét mentőgyakorlat

6.2.2. Szakgyakorlati képzés 36 hó

6.2.2.1. 3 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)

6.2.2.2. 3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat

6.2.2.3. 3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat

6.2.2.4. 3 hó gyermek-neurológiai gyakorlat

6.2.2.5. 3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat

6.2.2.6. 3 hó gyermek haemato-onkológiai gyakorlat

6.2.2.7. 3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat, ebből lehetőség szerint 1 hó gyermek-hepatológia

6.2.2.8. 3 hó gyermek-endokrinológiai és diabetológiai gyakorlat

6.2.2.9. 3 hó gyermek infektológiai és immunológiai gyakorlat

6.2.2.10. 2 hó gyermeksebészeti gyakorlat

6.2.2.11. 3 hó gyermekintenzív osztályos gyakorlat

6.2.2.12. 1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat

6.2.2.13. 3 hó szabadon választott szakterület a csecsemő- és gyermekgyógyászatból a szakgyakorlat utolsó 3 hónapjában

6.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

6.3.1. A z 1. r é s z v i z s ga 1 e í r a sa

6.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltételei: a 6.2.1.1–6.2.1.5. pont szerinti képzési elemek teljesítése

6.3.1.2. A 1. részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró részvizsga

6.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. A részvizsgáig minimálisan szükséges,elvégzett tevékenység, beavatkozás szám Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Egészséges újszülött ellátása X 5 X
3. Apgar score X 5 X
4. Csecsemő és gyermek vizsgálata X 150 X
5. Speciális (gondozott, krónikus) betegek vizsgálata (onkológiai, hematológiai, krónikus máj, bélrendszeri beteg, neurológiai, pulmonológiai, nefrológiai, kardiológiai) X 50 X
6. Diagnosztikus terv készítése X 50 X
7. Terápiás terv készítése X 20 X
8. Lázlap önálló vezetése X 50 X
9. Vénabiztosítás, vérvétel X 50 X
10. Maszkos-ballonos lélegeztetés X 2(skill laborban:5) X
11. Fültükri vizsgálat, fültükri kép megítélése X 20 X
12. Fájdalomcsillapítás beavatkozásokhoz X 10 X
13. Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP használat, váladékleszívás) X 5 X
14. Lumbalpunctio, illetve ebben aktív részvétel (vagy skill laborban) X 5(skill laborban:5) X
15. Zárójelentés összeállítása X 25 X
16. EKG önálló elkészítése és elemzése X 50 X
17. Vérgáz analízis X 30 X
18. Folyadékterápia megtervezése és kivitelezése X 30 X
19. Vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás (ebből legalább 15 csecsemő és itt fejkörfogat mérés is) X 50 X
20. Növekedés és fejlődés, percentilis görbék alkalmazása X 50 X
21. Otoscopos vizsgálat X 10 X
22. Defibrillátor használatának ismerete, legalább skill laborban gyakorlása X 3 X

6.3.1.4. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

6.3.1.4.1. Tárgyi feltételei: általános újszülött és gyermekgyógyászati osztály feltételei

6.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai:

6.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános csecsemő- és gyermek ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, otoscopos vizsgálat, folyadékterápia megtervezése, percentilis görbe használata, vérnyomás-testsúly- testmagasság mérés és BMI számítás). Gyógyszerek dózisának kiszámítása, intravénás gyógyszerek összeállítása, infúzióban adagolható gyógyszerelés kiszámítása, összeállítása.

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 6.3.1.3. és a 6.5. pont szerinti 15 hónapos alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából.

6.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Alapvetően a VI. éves szigorlati tételsor alapján általános csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek, köztük az egészséges újszülött ellátásának elvei és az újszülött-, csecsemő és gyermek újraélesztés alapjai.

6.3.2. Az 2. részvizsga leírása

6.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga

6.3.2.2. A részvizsgára bocsátás feltételei: összesen 36 hónap teljesítése a képzésből

6.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. A 2. részvizsgáig minimálisan szükséges, elvégzett tevékenység, beavatkozás szám Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Egészséges újszülött ellátása X 5 X
3. Apgar score X 5 X
4. Csecsemő és gyermek vizsgálata X 250 X
5. Speciális (gondozott, krónikus) betegek vizsgálata (onkológiai, hematológiai, krónikus máj, bélrendszeri beteg, neurológiai, pulmonológiai, nefrológiai, kardiológiai) X 50 X
6. Diagnosztikus terv készítése X 50 X
7. Terápiás terv készítése X 50 X
8. Vénabiztosítás, vérvétel X 50 X
9. Alternatív gyógyszerbeadási útvonalak használata (rectalis, intranasalis, inhalatív, intravénás) X 25 X
10. Maszkos-ballonos Lélegeztetés (skill laborban) X 3
(skill laborban legalább5 alkalom)
X
11. Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP használat, váladékleszívás) X 5 X
12. Zárójelentés összeállítása X 25 X
13. EKG önálló készítése és elemzése X 25 X
14. 24 órás vérnyomásmérés eredményének értékelése X 5 X
15. Vérgáz analízis X 30 X
16. Görcsölő beteg ellátása X 5 X
17. Folyadék- és elektrolit terápia megtervezése és kivitelezése X 30 X
18. Növekedés és fejlődés, percentilis görbék alkalmazása X 50 X
19. Vérnyomás-testsúly- testmagasság mérés és BMI számítás (ebből legalább 15 csecsemő és itt fejkörfogat mérés is) X 50 X
20. Otoscopos vizsgálat X 10 X
21. Lumbalpunctio (skill laborban) X 5
(skill laborban 10)
X
22. Intraossealis kanül betétele vagy ebben segédkezés (skill laborban) X 2
(skill laborban 5)
X
23. Mellkasi punctio vagy ebben aktív segédkezés X 5 X
24. Diabeteses ketoacidosis ellátásában részvétel X 5 X
25. GCS megállapítása X 20 X
26. CVC behelyezésében aktív részvétel X 5 X
27. Infúziós pumpán keresztül adott gyógyszerek dózisának kiszámítása és elkészítése X 20 X
28. Koraszülött ellátásban aktív részvétel X 20 X
29. Újraélesztésben részvétel vagy skill laborban legalább 5 alkalommal annak gyakorlása 1
(skill laborban 5)
X
30. Lélegeztetési paraméterek beállítása (invazív, non- invazív) X 5 X
31. Védőoltás, subcután, itramuscularis injekció beadása X 5 X
32. Akut felső- és alsógasztrointesztinális vérzés ellátásának alapjai X
33. *  Gyermek alapellátási és iskolaorvosi kompetencia (házi gyermekorvosi praxisban végezhető feladatkörök és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása) benne:
a) A gyermek egészséges növekedésének ellátása
b) Védőoltásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
c) Gyakori prezentációs panaszok és tünetek kezelése
d) Házi gyermekorvosi praxisban ellátott feladatok
X X

6.3.2.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

6.3.2.4.1. A vizsga helyszíne: egyetemi gyerekklinika.

6.3.2.4.2. Tárgyi feltételei:

a) a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte,

b) az alábbi szakképesítések közül legalább 5 ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte:

– csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat,

– csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia,

– csecsemő- és gyermek-kardiológia,

– gyermek gasztroenterológia,

– gyermek hemato-onkológia,

– gyermek-neurológia,

– gyermek-nőgyógyászat,

– gyermek-radiológia,

– gyermek-tüdőgyógyászat,

– neonatológia

6.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

6.3.2.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános csecsemő- és gyermek ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása [EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, otoscopos vizsgálat, folyadékterápia megtervezése, percentilis görbe használata, GCS megállapítása, vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás, sürgősségi helyzet önálló ellátása vagy annak megszervezése, újraélesztés, lumbalpunctio, légút biztosítása (skill labor is igénybe vehető a vizsgához)]. Gyógyszerek dózisának kiszámítása, intravénás gyógyszerek összeállítása, infúzióban adagolható gyógyszerelés kiszámítása, összeállítása.

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 6.3.1.3. és 6.3.2.3. pont szerinti kompetencia listából.

6.3.2.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. A VI. éves szigorlati tételsor alapján általános csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek, köztük az egészséges újszülött ellátásának elvei és az újszülött-, csecsemő és gyermek újraélesztés alapjai. Kiemelten a sürgősségi helyzetek megoldásának alapismeretei. Legalább 1 differenciáldiagnosztikai és 1 sürgősségi helyzet, kérdés megválaszolása.

6.3.2.6. Sikeres vizsga esetén önállóan, telefonos szakkonzultáció biztosítása mellett ügyelhet. Amennyiben a vizsga nem sikerül, önállóan nem ügyelhet, de a szakképzése folytatódik.

6.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

6.4.1. A szakvizsga megnevezése: Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga

6.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B
1. Kompetencia megnevezése Szintezés
2. a 6.3.1.3. és 6.3.2.3. pontban foglalt kompetenciák I.

I. szint saját indikáció alapján önállóan végzi

6.4.3. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

6.4.3.1. A vizsga helyszíne: egyetemi gyerekklinika

6.4.3.2. Tárgyi feltételei:

a) a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte,

b) az alábbi szakképesítések közül legalább 5 ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte:

– csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat,

– csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia,

– csecsemő- és gyermek-kardiológia,

– gyermek gasztroenterológia,

– gyermek hemato-onkológia,

– gyermek-neurológia,

– gyermek-nőgyógyászat,

– gyermek-radiológia,

– gyermek-tüdőgyógyászat,

– neonatológia .

6.4.4. Szakvizsga feladatai:

6.4.4.1 Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is. Legalább egy sürgősségi helyzet ellátása (skill körülmények is megfelelőek.)

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 6.3.1.3 és a 6.3.2.3. kompetencia listában szerepelnek.

6.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

A csecsemő- és gyermekgyógyászati betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

6.5. EGYEBEK

A gyermeksürgősségi kórképek, melyben jártasság szükséges, csak akut ellátás esetén.

A B C
1. Kórkép Mikor? Megjegyzés
2. Akut légzési elégtelenség 1. részvizsgát követően légútbiztosítás, maszkos-
ballonos lélegeztetés
3. Akut légzési elégtelenség 2. részvizsgát követően eszközös légútbiztosítás
4. Bronchiolitis 1. részvizsgát követően
5. Asthma, obstruktív bronchitis 1. részvizsgát követően
6. Krupp 1. részvizsgát követően
7. Hypovolaemia 1. részvizsgát követően
8. Görcsjelenségek 1. részvizsgát követően
9. Elektrolitzavarok és
hypoglikémia ellátása (hypo- és
hypernatrémia, hyperkalémia)
1. részvizsgát követően
10. Diabeteses ketoacidózis 1. részvizsgát követően
11. PSVT 2. részvizsgát követően
12. Keringési elégtelenség 2. részvizsgát követően
13. Anafilaxia 2. részvizsgát követően
14. Sokkállapotok 2. részvizsgát követően
15. Hypertóniás krízis 2. részvizsgát követően
16. Eszméletlenség, tudatzavarok 2. részvizsgát követően
17. Agynyomás fokozódás 2. részvizsgát követően
18. Szepszis 2. részvizsgát követően
19. Hyperammonémia 2. részvizsgát követően

7. ÉRSEBÉSZET
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

7.1. A SZAKKÉPESÍTÉSI ADATAI

7.1.1. A szakképesítés megnevezése: Érsebészet

7.1.2. A szakképzés időtartama: 68 hó

7.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

7.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

7.2.1. Alapképzés 18 hó

7.2.1.1. 5 hó sürgősségi gyakorlat

7.2.1.1.1. 1 hó sürgősségi osztály mellett működő őrzőben, multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon

7.2.1.1.2. 3 hó sürgősségi osztályon töltött gyakorlat

7.2.1.1.3. 1 hó mentőgyakorlat

7.2.1.2. 5 hó sebészet gyakorlat (ebben 1 hó gyakorlat érsebészeti betegeket is ellátó posztoperatív őrzőben)

7.2.1.3. 2 hó traumatológia gyakorlat

7.2.1.4. 2 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat (érsebészeti profillal rendelkező intézményben)

7.2.1.5. 3 hó ambuláns sebészet gyakorlat – sebészeti szakambulancián

7.2.1.6. 1 hó skill tréning az alapképzés alatt

7.2.2. Szakgyakorlati képzés 50 hó

7.2.2.1. 12 hó sebészet gyakorlat

7.2.2.1.1. 8 hó gyakorlat általános sebészet gyakorlat

7.2.2.1.2. 2 hó mellkassebészet gyakorlat

7.2.2.1.3. 2 hó szívsebészet gyakorlat

7.2.2.2. 38 hó érsebészet speciális képzés

7.2.2.2.1. 1 hó angiológia osztályos gyakorlat

7.2.2.2.2. 1 hó stroke osztályos gyakorlat

7.2.2.2.3. 1 hó haemodialysis osztályon végzett gyakorlat

7.2.2.2.4. 3 hó Non-invazív diagnosztika gyakorlat vaszkuláris képalkotást végző radiológiai osztályon, benne: 1 hó CT gyakorlat, 2 hó ultrahang gyakorlat

7.2.2.2.5. 9 (6+3) hó endovaszkuláris gyakorlat intervenciós radiológián, (két részletben – részvizsga előtt 6 hó, részvizsga után 3 hó)

7.2.2.2.6. 22 hó érsebészet gyakorlat (ezen belül minimum 12 hó III. progresszivitású érsebészeten, amelyből minimum 2 hó a thoracoabdominalis, aortaív és aorta disszekció ellátására is képes osztályon)

7.2.2.2.7. 1 hó érsebészeti tanfolyamok:

1 hét endovaszkuláris skill gyakorlat (a részvizsga előtt)

1 hét mikrosebészeti skill tréning gyakorlat (a részvizsga előtt)

1 hét bővített sugárvédelmi tanfolyam – az 1. részvizsgát követően

1 hét szakvizsga előkészítő elméleti tanfolyam – a szakvizsgát megelőző évben on-line formában

7.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

7.3.1. Az 1. részvizsga leírása

7.3.1.1. Az 1. részvizsga megnevezése: Első érsebészet részvizsga

7.3.1.2. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

7.3.1.2.1. 18 hó alapképzés,

7.3.1.2.2. 20 hó sebészeti gyakorlat:

7.3.1.2.2.1. 10 hó sebészet gyakorlat (8 hó általános sebészet és 2 hó mellkas sebészet vagy 2 hó szívsebészet), továbbá 10 hó érsebészet gyakorlat vagy

7.3.1.2.2.2. 12 hónap sebészet (8 hó általános sebészet és 2 hó mellkas sebészet és 2 hó szívsebészet), továbbá 8 hónap érsebészet,

7.3.1.2.3. 1 hó angiológia osztályos munka,

7.3.1.2.4. 1 hó stroke osztályos gyakorlat,

7.3.1.2.5. 1 hó haemodialysis osztályos gyakorlat,

7.3.1.2.6. 3 hó Non-invazív diagnosztika gyakorlat,

7.3.1.2.7. 6 hó endovaszkuláris gyakorlat

7.3.1.2.8. endovaszkuláris és a mikrosebészeti skill gyakorlat,

7.3.1.2.9. a 7.3.1.6 pont szerinti műtétek.

7.3.1.3. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: legalább II. progresszivitású érsebészeti fekvőbeteg osztály, valamint endovaszkuláris skill labor szükséges.

7.3.1.4. Az 1. részvizsga feladatai:

7.3.1.4.1. Írásbeli vizsgafeladat:

a) Tesztvizsga az érvényben lévő hazai (Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság, Szakmai Kollégiumok, Érsebészeti Tagozat) és nemzetközi társaságok (ESVS, SVS) által kiadott szakmai irányelvekből.

b) 30 tesztkérdés (30 pont)

c) Értékelés: ≥ 20 pont (≥ 66%) elérése esetén a jelölt gyakorlati vizsgára bocsátható.

7.3.1.4.2. Gyakorlati vizsgafeladat:

a) Esetelemzés: Az érsebészeti osztályon fekvő beteg kikérdezése, fizikális vizsgálata, a beteghez tartozó képalkotó vizsgálatok elemzése, terápiás terv felállítása. Az esethez tartozó elméleti kérdések megválaszolása

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) Skill feladat megoldása: diagnosztikus angiographia elvégzése és annak értékelése. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

7.3.1.5. Az 1. részvizsgafeladat értékelése:

a) Az érsebészeti anamnézis felvétel, betegvizsgálat

b) Diagnosztikus vizsgálatok értékelése és terápiás terv készítése

c) Elméleti kérdésekre adott válaszok

d) Skill feladat

7.3.1.6. Az 1. részvizsgával rendelkező rezidens által ellátható érsebészeti szakmaspecifikus feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. A részvizsgáig minimálisan szükséges, elvégzett tevékenység, beavatkozás szám Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. ALS X 5 X
3. Kritikus állapotú beteg észlelése X 30 X
4. Betegvizsgálat, anamnézis felvétele X 100 X
5. CW doppler alkalmazása – boka-kar index meghatározása X 100 X
6. Akut beteg vizsgálata, diagnosztikai és terápiás tervének felállítása X 20 X
7. Elektív beteg vizsgálata, diagnosztikai és terápiás tervének felállítása X 50 X
8. Ágy melletti, UH vizsgálat (VSM mapping, VSM–VSP reflux, perforáns vénák, fem- popl. graft átjárhatósága, AV fisztulákhoz vénák és artériák vizsgálata) X 20 X
9. CT angiographia indikációja és értékelése (érelváltozások felismerése) X 100 X
10. UH vezérelt vénás (jugularis, femorais) és artériás (radialis, brachialis, femoralis) punctiók X 20 X
11. Percutan diagnosztikus angiographia végzése (sheath bevezetés, vezetődrót és katheter felvezetése) X 20 X
12. Seb felmérése, kötöző szerek ismerete, alkalmazása X 100 X
13. Sebkötözés, seb ellenőrzés X 100 X
14. VAC kezelés indikációja és alkalmazása X 20 X
15. Felületes alsó végtagi vénák műtétei (varicectomia, crossectomia, stripping, perforáns ligatura) X 10 X
16. Egyszerű, felső végtagi arterio-venosus fistula műtétje (csukló tájéki, könyök tájéki) X 10 X
17. Sebrevízió, sebfeltárás, necrectomia, nyirokcysta ellátás, drainage X 10 X
18. Minor- és major amputáció X 10 X
19. Akut perifériás artériás elzáródás műtéti ellátásában részfeladatok elvégzése (Embolectomia végzése alsó végtagon, Bőrmetszés, Artéria feltárása, Arteriotomia, Fogarthy katéter felvezetése, Artériában sutura behelyezés) X 10 X
20. Elektív perifériás artériás elzáródás műtéti ellátásában részfeladatok elvégzése (VSM eltávolítása és oldalágak lekötése, Artéria femoralis, profunda és poplitea I, III kipreparálása, Arteriotomia végzése, Thromendarterectomia, Kunlin szerint leszegés, vég a véghez és vég az oldalhoz anasztomozis varrás, Foltvarrás) X 10 X

7.3.2. Az 2. részvizsga leírása

7.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: Második érsebészeti részvizsga

7.3.2.2. A 2. részvizsgára bocsátás feltételei:

a) az első részvizsga sikeres teljesítése,

b) az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2012. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott Bővített Fokozatú Sugárvédelmi Tanfolyam elvégzése

7.3.2.3. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A 2. részvizsgának az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2012. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint meghatározott, Bővített Fokozatú Sugárvédelmi Alapismeretek tanfolyam záróvizsgája.

7.3.2.4. A 2. részvizsgának megfelelő, bővített fokozatú sugárvédelmi feladatsorok és vizsgarend az Országos Atomenergia Hivatal honlapján nyilvánosan elérhető.

7.3.2.5. A 2. részvizsgával rendelkező rezidens által ellátható érsebészeti szakmaspecifikus feladatok (kompetenciák):

A második részvizsga az első részvizsgához képest újabb kompetenciákat nem ad, de az angiograhiával végzett diagnosztikus és endvaszkuláris beavatkozásokhoz biztonságos végzéséhez szükséges és a szakvizsgát követő érsebészeti tevékenységhez elengedhetetlen.

7.4. A SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

7.4.1. A szakvizsga megnevezése: Érsebészet szakvizsga

7.4.2. A szakvizsgára bocsátás feltétele az alábbiak teljesítése:

7.4.2.1. a 7.2. pont szerinti képzési elemek

7.4.2.2. a 7.3.1. pont szerinti sikeres első részvizsga.

7.4.2.3. a 7.3.2. pont szerinti sikeres második részvizsga

7.4.2.4. Az alábbi műtéti számok:

A B
1. Beavatkozás típusa Esetszám (db)
2. 1. Supraaortikus ágak (carotis, subclavia, felső végtag) műtétei 10
3. 2. Haemodialysis fistula képzés, rekonstrukció, lekötés 20
4. 3. Aorto-iliacalis artériákon (suprainguinalis) végzett műtétek 10 * 
5. 4. Extraanatomicus áthidalások 5 * 
6. 5. Alsó végtagi (infrainguinalis) artériás rekonstrukció 20
7. 6. Hibrid műtétek (TEA, interpositum + PTA, stent beültetés) 20
8. 7. Embolectomia, thrombectomia (alsó és felső végtag) 15
9. 8. Visszérműtétek 20
10. 9. Diagnosztikus + intraoperatív angiográfia 30
11. 10. Percutan transluminális angioplasztika 20
12. Összes beavatkozás száma: 170

7.4.2.5. Egyéb feltételek

– egy magyar vagy nemzetközi szaklapban megjelent első szerzős közlemény. vagy

– egy magyar vagy nemzetközi konferencián tartott elsőszerzős előadás vagy poszter.

7.4.2.6. A munkahelyi vezető, vagy tutor írásbeli véleménye a szakvizsgára bocsáthatóságról

Rövid írásos vélemény a jelölt elméleti és gyakorlati felkészültségéről, valamint nyilatkozat a szakvizsgához elvárt műtéti számok (7.4.2.4. pontban foglalt táblázat) teljesítéséről.

7.4.3. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: III. progresszivitású érsebészeti fekvőbeteg osztály, valamint endovaszkuláris skill labor működéséhez szükséges feltételek.

7.4.4. Szakvizsga feladatai:

7.4.4.1. Gyakorlati szakvizsga:

a) Vizsgaműtét: Betegvizsgálat, a képalkotó diagnosztika értékelése, terápiás terv felállítása, rekonstruktív érműtét elvégzése a vizsgáztató asszisztenciája mellett. Endovaszkuláris skill feladat elvégzése szimulátoron.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 7.3.1.6. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

7.4.4.2. Szóbeli szakvizsga:

a) Három elméleti tétel kidolgozása és ismertetése

b) Eset értékelés, ismertetés – kórelőzmény, tünetek, panaszok, fizikális vizsgálat, képalkotók elemzése és értékelése (helyzetfelismerés, helyzetmegoldás)

c) Szakcikk elemzése és kiértékelése

7.4.5. A vizsgafeladat értékelése:

Vizsgaműtét

Endovaszkuláris skill feladat

1. elméleti tétel

2. elméleti tétel

3. elméleti tétel

Esetismertetés – helyzetértékelés

Esetismertetés – helyzetmegoldás

Cikkelemzés

7.4.6. A szakvizsgával rendelkező szakorvos által ellátható érsebészeti szakmaspecifikus feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. A szakvizsgáig minimálisan szükséges, elvégzett tevékenység, beavatkozás szám Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyenis elvégezhető
2. ALS X 5 X
3. Kritikus állapotú beteg észlelése X 30 X
4. Betegvizsgálat, anamnézis felvétele X 200 X
5. CW doppler alkalmazása – boka-kar index meghatározása X 200 X
6. Akut beteg vizsgálata, diagnosztikai és terápiás ellátása X 100 X
7. Elektív beteg vizsgálata, diagnosztikai és terápiás ellátása X 200 X
8. Ágy melletti, UH vizsgálat (VSM mapping, VSM–VSP reflux, perforáns vénák, fem-popl. graft átjárhatósága, AV fisztulákhoz vénák és artériák vizsgálata) X 20 X
9. CT angiographia indikációja és értékelése (érelváltozások felismerése) X 100 X
10. UH vezérelt vénás (jugularis, femorais) és artériás (radialis, brachialis, femoralis) punctiók X 20 X
11. Percutan diagnosztikus angiographia végzése X 30 X
12. Percutan perifériás intervenció X 20 X
13. Seb felmérése, kötöző szerek ismerete, alkalmazása. Sebkötözés, seb ellenőrzés X 200 X
14. VAC kezelés indikációja és alkalmazása X 20 X
15. Felületes alsó végtagi vénák műtétei X 20 X
16. Felső végtagi arterio-venosus fistula műtétje (csukló tájéki, könyök tájéki, basilica előemelés) X 20 X
17. Sebrevízió, sebfeltárás, necrectomia, nyirokcysta ellátás, drainage X 20 X
18. Minor- és major amputáció X 10 X
19. Akut perifériás artériás elzáródás műtéti elvégzése, szükség esetén intraoperatív angiograpihaval kiegészítve X 15 X
20. Elektív perifériás artériás elzáródás műtéti ellátásában AFS, profunda plasztika femoropoplitealis bypass műtét, szükség esetén intraoperatív angiographiaval kiegészítve X 20 X
21. Supraortikus ágakon végeztt rekonstrukció érműtét (a. subclavia, a. carotis, felső végtag) X 10 X
22. Aortoiliacalis érrekostrukciós műtét X 5 X
23. Infrarenalis aorta aneurysma rekosntrukció X 5 X
24. Extraanatomikus áthidalással végzett érsebészeti rekonstrukciós műtét X 5 X
25. Hibrid érrekonstrukciós műtét (AFS TEA és iliaca vagy AFC PTA és stent beültetés) X 20 X
26. Suprarenalis abdominalis aorta rekonstrukciós nyitott érműtétek asszisztenciája X 3
27. Thoracalis, thoracoabdominalis aorta nyitott rekonstrukciós érműtétek asszintenciája X 2
28. Thoracalis és abdominalis endovaszkuláris rekonstrukciós műtétek asszitenciája X 5

8. FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

8.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

8.1.1. A szakképesítés megnevezése: foglalkozás-orvostan

8.1.2. A szakképzés időtartama: 48 hó

8.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 1

8.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

8.2.1. Alapképzési program 24 hó

8.2.1.1. 2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat (SBO)

8.2.1.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás gyakorlat (ITO)

8.2.1.3. 1 hó mentőgyakorlat

8.2.1.4. 2 hó traumatológiai gyakorlat

8.2.1.5. 18 hó foglalkozás-orvostani alapképzés:

8.2.1.5.1. 6 hó belgyógyászati gyakorlat

8.2.1.5.2. 12 hó munkahigiénés gyakorlat (ebből legalább 4 hónapot kötelezően a munkaegészségügyi feladatokat ellátó államigazgatási szervnél kell eltölteni, ahol foglalkozás-egészségügyi alapismereteket, a munkahelyek munkavédelmi követelményeit elsajátítja)

a) 1 hó munkaegészségügyi vizsgálatok (megterhelés, igénybevétel, munkakapacitás, funkcionális kapacitás)

b) 1 hó kockázatbecslés, kockázatkezelés, kockázatkommunikáció

c) 1 hó egyéni védőeszközök használatának megismerése

d) 1 hó biológiai kockázatbecslés

e) 1 hó pszichoszociális kockázatbecslés

f) 1 hó sugáregészségügyi ismeretek (elektromágneses terek kockázatbecslése) elsajátítása az illetékes államigazgatási szervnél

g) 1 hó környezet- és biológiai monitorvizsgálatok elsajátítása (kémiai munkaegészségügyi laboratóriumi vizsgálatok)

h) 1 hó környezet- és biológiai monitorvizsgálatok elsajátítása

i) 1 hó műszaki és kognitív ergonómia

j) 1 hó toxikológia, citogenetika

k) 1 hó epidemiológia, járványtani ismeretek

l) 1 hó foglalkozás-egészségügyi rehabilitáció

8.2.2. Szakgyakorlati képzés 24 hó: foglalkozás-egészségügyi tevékenység végzése akkreditált gyakorlati foglalkozás egészségügyi képzőhelyen

8.2.2.1. Szakvizsga előkészítő tanfolyam 1 hó

8.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

8.3.1. A z 1. részvizsga leírása

8.3.1.1. *  Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: A 24 hónapos alapképzési program teljesítése.

8.3.1.2. A részvizsga megnevezése: 1. szakképzési részvizsga (a képzés 24. hónapja után)

8.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok, kompetenciák

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat X 100 X
3. Foglalkoztathatóság elbírálása X 80 X
4. Lőfegyver megszerzésének és tartásának egészségügyi alkalmasságának megállapítása, esetmegbeszélés X 10 X
5. Közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapítása (1. és 2. csoport) X 10 X
6. Egészségügyi dolgozók egészségi alkalmassági vizsgálata X 50 X
7. Közegészségügyi járványügyi érdekből kiemelt alkalmassági vizsgálat X 50 X
8. Beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálat X 50 X
9. Könnyű és nehéz gépkezelői alkalmassági vizsgálat X 10 X
10. Foglalkozás-egészségügyi gondozás X 10 X
11. Foglalkozási rehabilitációban való közreműködés X 10 X
12. Foglalkozási megbetegedés diagnosztizálása X 5 X
13. Foglalkozási megbetegedés bejelentése X 5 X
14. Foglalkozási megbetegedés munkahelyi okának kivizsgálása X 5 X
15. Légzésfunkciós vizsgálat elvégzése X 10 X
16. Doppler vizsgálat elvégzése X 10 X
17. Hallásvizsgálat X 1 X
18. Visus és színlátás vizsgálat X 10 X
19. EKG készítése X 10 X
20. Elsődleges orvosi ellátás X 5 X
21. Munkahelyen végzett dokumentált munkahigiénés vizsgálat X 20 X
22. Munkahely dokumentált teljes körű kockázatértékelése X 2 X
23. Tanácsadás munkahigiénés kérdésekben X 20 X
24. Tanácsadás ergonómiai kérdésekben X 20 X
25. Egészségmegőrző előadás tartása X 10 X
26. Egészségmegőrző program szervezése X 2 X

8.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: a foglalkozás-orvosi ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte

8.3.1.5. Részvizsga feladatai:

8.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

8.3.1.5.1.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

a) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A foglalkozás-orvostan rezidens a munkahigiénés feladatok ellátásának gyakorlati alapjait ismeri. A vizsgához kapcsolódóan a munkahigiénés előrelátás, felismerés, értékelés gyakorlati részfeladatainak végrehajtása.

c) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 kompetenciát kell megmérni az alapképzésre vonatkozó kompetencia listából.

8.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése.

8.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

8.4.1. A szakvizsga megnevezése: Foglalkozás-orvostan szakvizsga

8.4.2. A szakvizsgáig teljesítendő feladatok és ellátható kompetenciák:

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat X 100 X
3. Foglalkoztathatóság elbírálása X 80 X
4. Lőfegyver megszerzésének és tartásának egészségügyi alkalmasságának megállapítása, X 10 X
5. Közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapítása (1. és 2. csoport) X 10 X
6. Egészségügyi dolgozók egészségi alkalmassági vizsgálata X 50 X
7. Közegészségügyi járványügyi érdekből kiemelt alkalmassági vizsgálat X 50 X
8. Beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálat X 50 X
9. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálata X X
10. Könnyű és nehéz gépkezelői alkalmassági vizsgálat X 10 X
11. Balesetveszélyes munkakörben dolgozók alkalmassági vizsgálata X X
12. Foglalkozás-egészségügyi gondozás X 10 X
13. Foglalkozási rehabilitációban való közreműködés X 10 X
14. Munkahelyi balesetek kivizsgálásában való közreműködés X X
15. Foglalkozási megbetegedés diagnosztizálása X 5 X
16. Foglalkozási megbetegedés bejelentése X 5 X
17. Foglalkozási megbetegedés munkahelyi okának kivizsgálása X 5 X
18. Légzésfunkciós vizsgálat elvégzése X 10 X
19. Doppler vizsgálat elvégzése X 10 X
20. Hallásvizsgálat X 10 X
21. Visus és színlátás vizsgálat X 10 X
22. EKG készítése X 10 X
23. Vérnyomásmérés X X
24. BMI számítás X X
25. Elsődleges sürgősségi orvosi ellátás X 5 X
26. Munkahelyen végzett dokumentált munkahigiénés vizsgálat X 20 X
27. Munkahely dokumentált teljes körű kockázatértékelése X 2 X
28. Tanácsadás munkahigiénés kérdésekben X 20 X
29. Tanácsadás ergonómiai kérdésekben X 20 X
30. Egészségmegőrző előadás tartása X 10 X
31. Egészségmegőrző program szervezése X 2 X
32. Foglalkozás-egészségügyi jogszabályok napra kész ismerete X
33. Foglalkozási expozíciók ismerete X X
34. Foglalkozási betegségek ismerete X X
35. Munkavégzéssel összefüggő betegségek ismerete X X
36. Munkavállalók sorsszerű megbetegedéseinek ismerete X
37. Foglalkozás-egészségügyi dokumentáció használata X X

8.4.3. Szakvizsga feladatai:

8.4.3.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: a foglalkozás-orvostan gyakorlati alapjai.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 8.4.2. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

8.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A foglalkozás-orvostan, munkahigéné jogszabályainak ismerete. A kóroki tényezők, határértékek, expozíciók, betegségek megelőzésének, tünettanának, diagnosztikájának, differenciáldiagnosztikájának, terápiájának és gondozásának, az egészségfejlesztési ismereteknek a számonkérése.

9. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

9.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

9.1.1. A szakképesítés megnevezése: Fül-orr-gégegyógyászat

9.1.2. A szakképzés időtartama:60 hó

9.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

9.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

9.2.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

9.2.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

9.2.3. 2 hét mentőgyakorlat

9.2.4. 1 hó készségfejlesztő (általános sebészeti manuális-skill) tanfolyam

9.2.5. 11 hó fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti propedeutika

9.2.6. 1 hó arc,-állcsont,-szájsebészeti gyakorlat

9.2.7. 1 hó fej-nyak traumatológiai gyakorlat

9.2.8. 1 hó általános sebészeti-, plasztikai sebészeti-, égés plasztikai gyakorlat

9.2.9. 2 hét idegsebészeti gyakorlat

9.2.10. 1 hét patológiai szakma specififikus gyakorlat

9.2.11. 1,5 hó onkológiai osztályos gyakorlat

9.2.12. 38 hó fül-orr-gégegyógyászati és fej-nyaksebészeti speciális program

9.2.13. 1 hét audiológia tanfolyam

9.2.14. 1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyam (benne az allergológiai –, plasztikai sebészeti és radiológiai elméleti és gyakorlati továbbképzés)

9.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

9.3.1. Az 1. részvizsga leírása

9.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

A képzés 25. hónapjától, a 9.2.1–9.2.10. pontban foglaltak teljesítése (19 hónap és egy hét), a Fül-orr-gégészeti speciális programból 6 hónap és a 9.3.1.3. pontban foglalt táblázat beavatkozásainak teljesítése.

9.3.1.2. A részvizsga megnevezése: első szakképzési részvizsga

9.3.1.3. A részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Orrendoszkópia merev eszközzel (0 és 30 fokos) X 15 X
3. Algarat és gégetükrözés 70°-os optikával X 15 X
4. Rhino-pharyngo-laryngofiberoszkópia X 10 X
5. Orrvérzés ellátása: kauterrel, X 5 X
6. Orrvérzés ellátása réteges tamponnal X 5 X
7. Bellocq tampon, Foley és egyéb ballon katéter X 3 X
8. Arckoponya, OMÜ rtg és oldal irányú koponya rtg elemzése arc és orrtörés esetén X 5 X
9. Orrcsontrepozíció X 5 X
10. Szutura X 5 X
11. Incízió, excízió (kutisz, szubkutisz, fül, nyak, garat, orr, othematóma) X 5 X
12. Peritonzilláris tályog megnyitás X 5 X
13. Paracentézis membr. tymp., dobüregi leszívás X 5 X
14. Fülmosás X 5 X
15. Sztómaellátás + kanülcsere X 10 X
16. Hangvillavizsgálat X 10 X
17. Spontán és provokációs vesztibuláris tesztek vizsgálata X 10 X
18. Ambuláns lap kiállítása X 30 X
19. Zárójelentés előkészítése X 30 X
20. Arckoponya CT elemzése szövődményes melléküreg gyulladás esetén X 5 X
21. Arckoponya CT elemzése melléküreg sérülés esetén X 5 X
22. Nyaki CT vagy MR elemzése nyaki phlegmone, abscessus esetén X 5 X
23. Adenotómia X 10 X
24. Ventillációs tubus behelyezés X 3 X
25. Alsó orrkagyló műtétek (lézer, RF) X 3 X
26. Laringomikroszkópia (Kleinsasser eszközzel) X 5 X
27. Parciális szeptumplasztika (spína, kriszta eltávolítás, kisebb rezekció) X 3 X
28. Tonsillektómia, tonsillotomia X 5 X
29. Infundibulotómia X 3 X
30. Konikotómia, (skill, vagy cadaver) X 5 X
31. Tracheotómia (skill, cadaver beszámítható max 2db) X 5 X

9.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín

b) Tárgyi feltételei: általános fül-orr-gégészeti akkreditált osztály feltételei

9.3.1.5. Részvizsga feladatai:

9.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A fül-orr-gégészeti ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása.

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 3 db kompetenciát kell megmérni a 9.3.1.3. pont szerinti kompetencia listából.

9.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc.

c) A szóbeli vizsgafeladat: esetmegbeszélés.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: esetmegbeszélés kapcsán a fül-orr-gégészeti elméleti tudásszint megítélése.

e) Előzetes felkészülés alapvetően a szakvizsga tételsor gyakorlati és diagnosztikai tételei alapján, különösen a sürgősségi, ügyeleti ellátást érintő témákban.

9.3.1.5.3. Írásbeli vizsgafeladat nincs

9.3.2. A 2. részvizsga leírása

9.3.2.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: az alapképzés és első részvizsga, a képzés 4. évében történik

9.3.2.2. A részvizsga megnevezése: második szakképzési részvizsga (a képzés 4. évében)

9.3.2.3. A sikeres részvizsga előfeltétele a szakvizsgára bocsátásnak

9.3.2.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín, az évente a négy egyetemen forgó rendszerben szervezett 1 hónapos szakvizsga előkészítő tanfolyam végén szervezett írásbeli tesztvizsga.

9.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

9.4.1. A szakvizsga megnevezése: Fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga.

9.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
1. Kompetencia megnevezése Szintezés Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. *  a 9.3.1.3. pontban foglalt kompetenciák I. X
3. Szubjektiv és objektív audiológiai leletek értékelése I. 30 X
4. Otoneurológiai műszeres vizsgálatok leleteinek önálló értékelése I. 10 X
5. Orr és melléküregek, nyaki, gége, garat s fülbetegségek CT és MR leleteinek, illetve képanyagának elemzése I. 30 X
6. Foniátriai alapvizsgálatok elemzése I. 15 X

9.4.2.1. Szakvizsgára bocsátáshoz szükséges beavatkozások és esetszámok:

A B
1. Beavatkozás típusa Esetszám
Műtét Asszisztencia
2. orrendoszkópia 20 -
3. naso-pharyngo-laryngo-fiberoszkópia vagy merev optikás pharingo-laringoszkópia 20 -
4. özofagoszkópia 5 5
5. laringomikroszkópos műtét (LMC) 5 5
6. orrcsont-repozíció 5 5
7. réteges orr-tamponálás 15 -
8. Bellocq-tampon 5 -
9. bronchoszkópia (merev vagy fiberoszkópos) 3 5
10. konikotómia (skill, vagy cadaver) 5 -
11. tracheotomia 5 10
12. adenotómia 20 10
13. tonzillektómia, tonzillotómia 20 10
14. szeptumrezekcio vagy szeptum-plasztika 10 15
15. endoszkópos melléküreg-műtét, FESS 5 15
16. antrotómia, masztoidekómia, radikális fülműtét (cadaver csontműtét is beszámítható) 4 4
17. paracentézis timpani 10 -
18. Grommet behelyezés a dobhártyába 10 10
19. bőrfüggelék excízió (kis, közepes) 10 -
20. nyaki terime excízió (nyilrokcsomó, szubmandibuláris nyálmirigy, ciszta) 3 5
21. pajzsmirigy műtétek (Lobectomia, total thyroidectomia benignus vagy malignus folyamatoknál) - 5
22. elektrokauterizáció nasi 5 -
23. külső gégeműtét asszisztenciával (vertikális, vagy horizontális parciális gége-rezekció, vagy totális gége- exstirpácó) - 5
24. timpanoplasztika (miringoplasztika) 3 5
25. nyaki disszekció, mély nyaki feltárás - 5
26. radikális v. külső melléküreg-műtét - 3
27. mukotómia, konchotómia, lézer vagy radiofrekvenciás orrkagyló műtét 5 10
28. peritonzilláris, parapharingeális tályog incízió 3 5
29. nyaki tályog incízió 3 3
30. endolaringeális (lézer vagy radiofrekvenciás, vagy mikroeszközös) gége, algarat műtét jó- és rosszindulatú daganatnál 5

9.4.3. Szakvizsga feladatai:

9.4.3.1. Írásbeli vizsgafeladatok

Tesztvizsga, melynek minimum 65%-os teljesítése esetén lehetséges a további gyakorlati és szóbeli vizsga.

9.4.3.2. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A gyakorlati vizsga során a jelölt többféle fül-orr-gégészeti beteget (halláspanaszost, orr-melléküreg betegségben és egy gége-garatbetegségben szenvedőt) kap. Az anamnézis kikérdezése, a képalkotó, labor, esetleg audiológiai leletek, valamint a jelölt által elvégzett alapvizsgálatok, endoszkópos-mikroszkópos kiegészítő vizsgálatok elvégzése után, a jelölt elmondja a beteg státuszát, leleteit és az anamnézist, valamint ezek alapján a feltételezett diagnózist és felállít egy terápiás tervet.

9.4.3.3. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A fül-orr-gégészeti betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése tételsor alapján.

10. GASZTROENTEROLÓGIA
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

10.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

10.1.1. A szakképesítés megnevezése: Gasztroenterológia

10.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

10.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 25 hó

10.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 35 hó

10.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 1 db

10.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

10.2.1. Alapképzés 25 hó

10.2.1.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

10.2.1.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

10.2.1.3. 2 hét mentőgyakorlat

10.2.1.4. 4 hó általános belgyógyászati alapképzési gyakorlat (helyszíne: bármilyen profilú belgyógyászati osztály) – ebből 1 hét EKG tanfolyam

10.2.1.5. 3 hó belgyógyászati alapgyakorlat kardiológiai osztályon

10.2.1.6. 2 hó belgyógyászati alapgyakorlat pulmonológia osztályon

10.2.1.7. 9 hó gasztroenterológiai alapképzés

a) 6 hó gasztroenterológia osztályon

b) 3 hó hepatológiai betegeket ellátó osztályon

10.2.1.8. 2 hó endoszkópos laborgyakorlat

10.2.1.9. 1 hó infektológiai gyakorlat

10.2.1.10. 2 hét kötelező tanfolyam

a) Endoszkópia alapjai tanfolyam

b) Ultrahangos tanfolyam

10.2.2. Szakgyakorlati képzés 35 hó

10.2.2.1. 3 hó gasztroenterológiai sebészeti osztályos gyakorlat (ebből lehetőség szerint 2 hét transzplantációs osztályon)

10.2.2.2. 2 hó hematológiai-onkológiai osztályon

10.2.2.3. 2 hó nefrológiai osztályon

10.2.2.4. 2 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályos gyakorlat

10.2.2.5. 15 hó gasztroenterológiai osztályos gyakorlat (endoszkópos gyakorlattal)

10.2.2.6. 3 hó hepatológiai osztályos gyakorlat

10.2.2.7. 3 hó ultrahangos gyakorlat

10.2.2.8. 1 hó IBD gyakorlat biológiai centrumban

10.2.2.9. 1 hó gasztointesztinális vérző betegek ellátása gyakorlat

10.2.2.10. 2 hó endoszkópos laborgyakorlat III-as progresszivitási szintű centrumban

10.2.2.11. 1 hó kötelező tanfolyamok:

a) Hepatológiai tanfolyam

b) Szakvizsga előtti egy hetes tanfolyam

c) ERCP vagy endoszkópos UH vagy kapszula endoszkópia tanfolyam

d) IBD iskola

e) Táplálás, dietetikai tanfolyam

f) CT, MRI tanfolyam

g) MGT éves nagygyűlése

10.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

10.3.1. Az 1. részvizsga leírása

10.3.1.1. A részvizsga megnevezése: Gasztroenterológiai részvizsga

10.3.1.2. A részvizsgára bocsátás feltétele: a 10.2.1–10.2.1.10. pont szerinti képzési program elemeinek a teljesítése

10.3.1.3. A részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Betegfelvétel X X
3. Betegvizsgálat X X
4. Diagnosztikus terv felállítása X X
5. Terápiás terv felállítása X X
6. Lázlap önálló vezetése X X
7. Vénabiztosítás, vérvétel X X
8. Maszkos-ballonos lélegeztetés X X
9. Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP használat, váladék leszívás) X X
10. Zárójelentés összeállítása X X
11. EKG önálló elkészítése és elemzése X X
12. Vérgáz analízis X X
13. Folyadékterápia megtervezése és kivitelezése X X
14. Vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás X X
15. Ambuláns beteg ellátása X X
16. Ascites punkció X X
17. Defibrillátor használatának ismerete, legalább skill laborban gyakorlása X X
18. Gyomor-, jejunális szonda levezetése X X
19. Hasi UH X X

10.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: általános belgyógyászati osztály feltételei

10.3.1.5. A részvizsga feladatai:

10.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db gyakorlati kompetenciát kell megmérni.

d) A vizsga helyszíne: általános belgyógyászati vagy gasztroenterológiai osztály.

e) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: a gyakorlati tudásszint megítélése.

10.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: az elméleti tudásszint megítélése.

e) A vizsga helyszíne: általános belgyógyászati vagy gasztroenterológiai osztály

10.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

10.4.1. A szakvizsga megnevezése: Gasztroenterológiai szakvizsga

10.4.2. A szakvizsgához szükséges előfeltételek:

10.4.2.1. A 10.2. pont szerinti képzési elemek teljesítése

10.4.2.2. Az alábbi beavatkozások, vizsgálatok teljesítése

A B C
1. Elvégzendő beavatkozások megnevezése Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Rutin gastroscopia 120 X
3. Operatív gastroscopia 30 X
4. Rutin colonoscopia 70 X
5. Operatív colonoscopia 30 X
6. Hasi UH vizsgálat önálló végzése 200 X
7. Közreműködés ERCP vizsgálatban 15 X
8. Közreműködés endoszkópos UH vizsgálatban 15 X
9. Májbiopsziában való részvétel 15 X
10. UH, CT, endoszkópos UH vezérelt mintavételben részvétel 15 X
11. Kapszula endoszkópos vizsgálatban való részvétel 10 X
12. Enteroszkópos vizsgálatban való részvétel 5 X

A szakvizsgáig teljesítendő beavatkozások, vizsgálatok számának 80%-a elvégezhető a jelölt képzési helyén, 20%-át a képzési helyétől eltérő II.b–III. progresszivitási szintű centrumban kell elvégezni.

10.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B
1. Kompetencia megnevezése Szintezés
2. 10.3.1.3 pont szerinti kompetenciák I.
3. 10.4.2.2 pont szerinti kompetenciák I.
4. kivéve a licencvizsgát igénylő endoszkópos UH vizsgálat önálló végzése

10.4.4. Szakvizsga feladatai:

10.4.4.1. Gyakorlati vizsgafeladat gasztroenterológia III-as progresszivitású szintű centrumban

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is. Endoszkópos képesség felmérése.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 10.3.1.3. és a 10.4.2.2 pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

10.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 70%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A gasztroenterológiai betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

11. GERIÁTRIA
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

11.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

11.1.1. A szakképzés megnevezése: Geriátria

11.1.2. A szakképzés időtartama: 58 hó

11.1.3. A szakképzés időtartama alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2

11.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

11.2.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

11.2.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

11.2.3. 2 hét mentőgyakorlat

11.2.4. 6,5 hó általános belgyógyászati alapgyakorlat belgyógyászati osztályon

11.2.5. 12 hó időskori belgyógyászati alapgyakorlat, geriátriai súlypontú osztályon:

Első részvizsga:

11.2.6. 12 hó geriátriai speciális képzés

11.2.7. 2 hó reumatológiai gyakorlat

11.2.8. 2 hó onkológiai gyakorlat

11.2.9. 2 hó gerontopszichiátriai gyakorlat

11.2.10. 2 hó neurológiai gyakorlat

11.2.11. 1 hó infektológiai gyakorlat

11.2.12. 3 hó rehabilitációs gyakorlat

Második részvizsga:

11.2.13. 12 hó általános belgyógyászat, idősbeteg ellátó profilú osztályon

A 2. vizsga utáni 12 hónapos általános belgyógyászati gyakorlat rögzített, így újabb kompetencia nem jön hozzá, az eddigiek elmélyítése a lényeg.

11.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

11.3.1. Az 1. részvizsga leírása

11.3.1.1. Időpontja: a képzés 22. hónapját követően

11.3.1.2. A részvizsgára bocsátás feltétele a 11.2.1–11.2.5. pontban foglalt felsorolt képzési elemek teljesítése

11.3.1.3. A 11.2.1–11.2.5. szerinti képzést lezáró 1. részvizsga

a) Tárgyi feltételei a geriátriai osztály feltételei.

b) A részvizsga gyakorlati feladatai, a szóbeli vizsgakérdések a kompetencia-listán szereplő tételekre vonatkoznak.

c) Írásbeli feladat: a vizsga során megvizsgált beteg írásos dokumentációja.

d) Értékelés: A részvizsga eredményével egyezik.

11.3.1.3.1. Részvizsga feladatai:

11.3.1.3.1.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános geriátriai és krónikus ellátás gyakorlati alapjai: anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése.

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (idős beteg részletes vizsgálata, EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, folyadékterápia megtervezése, vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás, sürgősségi helyzet önálló ellátása vagy annak megszervezése, újraélesztés, légút biztosítása (skill labor is igénybe vehető a vizsgához).

e) A gyakorlati feladat megtörténtét részletes írásos dokumentációval is alá kell támasztani.

f) *  A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 11.3.1.4. pont szerinti kompetencia listából

11.3.1.3.1.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Ellenőrizendők az általános és a geriátriai ellátásra vonatkozó legfontosabb ismeretek, valamint a sürgősségi és intenzív ellátásának elvei és gyakorlata – a kompetencia listában foglaltak szerint. Legalább 1 differenciáldiagnosztikai és 1 sürgősségi helyzet, kérdés megválaszolása.

11.3.1.4. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Akut belgyógyászati kórállapotok diagnosztikája, dokumentálása X 50 X
3. Eszméletlen beteg ellátása X 5 X
4. Maszkos lélegeztetés X 10 X
5. Maszkos-ballonos lélegeztetés (skill laborban) X 15 (10)  *  X
6. Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP használat, váladékleszívás) (skill laborban) X 15 (10)  *  X
7. Endotracheális tubus bevezetése X 13 (10)  *  X
8. Defibrillátor használata X 3 (3)  *  X
9. Heveny intoxikált beteg ellátása X 3 X
10. Vénabiztosítás, vérvétel X 50 X
11. Centrális véna biztosítása (skill laborban) X 15 (10)  *  X
12. 12 elvezetéses EKG készítése X 20
13. EKG elemzése X 100
14. Sürgősségi kezelési terv összeállítás X 5
15. Cardiopulmonalis resuscitatio (skill laborban) X 13 (10)  * 
16. Légzési elégtelenségben szenvedő beteg ellátása X 5
17. Lázlap önálló vezetése X 100
18. Shockos beteg ellátása X 5
19. Speciális krónikus betegség miatt gondozott idős beteg vizsgálata (onkológiai, hematológiai, krónikus máj-, bélrendszeri, neurológiai, pulmonológiai, nefrológiai, kardiológiai beteg) X 50
20. Zárójelentés összeállítása X 25
21. Vérgáz analízis X 30
22. Gyomorszonda levezetése X 10
23. Akut stroke-os beteg ellátása X 10
24. Húgyhólyag-katéterezés X 30
25. Mellkas punctio X 3
26. Defibrillátor használatának ismerete, (végzése skill laborban) X 3
27. Geriátriai komplex állapotfelmérés. Geriátriai indexek és kérdőívek használata. X 100
28. Húgyhólyag kritikus retentio X 5 X
29. Hypovolaemia ellátása X 15 X
30. Elektrolitzavarok és hypo-glikémia ellátása (hypo- és hypernatrémia, hyperkalé-mia) X 30

11.3.1.5. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: geriátriai osztály osztály feltételei

11.3.1.6. Részvizsga feladatai:

11.3.1.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A geriátriai ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése, valós, vagy szimulált vizsgálati eredmények értékelése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (a beteg belgyógyászati és komplex geriátriai értékelése, geriátriai kérdőívek használata, az adott beteg multimorbiditásának, az abból következő diagnosztikai- terápiás problémák megítélése).

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megítélni.

11.3.1.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti és gyakorlati tudásszint megítélése. A legfontosabb feladat a kompetencia listán szereplő készségek ellenőrzése, annak érdekében, hogy a részvizsgát sikeresen letett rezidensek az előírt kompetenciával tudják a továbbiakban végezni a feladataikat.

11.3.2. A 2. részvizsga leírása

11.3.2.1. Időpontja: a képzés 46. hónapját követően

11.3.2.2. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele a 11.2.6–11.2.12. pontban foglalt képzési elemek teljesítése

11.3.2.3. A részképzést lezáró 2. részvizsga

a) A részvizsga bizottságban legalább két geriáter szakorvos legyen. A részvizsga bizottság ellenőrzi a munkakönyvben rögzített, a kompetenciákat bizonyító, elvégzett gyakorlatokat, írásos anyagokat (kórtörténetek, ellátási tervek, eredményértékelések, írásos összefoglalók).

b) Tárgyi feltételei a geriátriai osztály feltételei

11.3.2.3.1. A 2. részvizsga feladatai:

11.3.2.3.1.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános geriátriai és krónikus ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése, egyes betegségekre más korosztályú, nem multimorbid betegekre kidolgozott irányelvek kritikai alkalmazási képessége, túlgyógyszerelés-egyszerűsítő felkészültség).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, folyadékterápia megtervezése, geriátriai beteg megítélését elősegítő indexek számítási módjai, sürgősségi helyzet önálló ellátása vagy annak megszervezése, újraélesztés, légút biztosítása (skill labor is igénybe vehető a vizsgához).

e) A gyakorlati feladat megtörténtét részletes írásos dokumentációval is alá kell támasztani: Idős, multimorbid beteg vizsgálata és írásos dokumentációja, geriátriai állapotfelmérése.

f) *  A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 11.3.2.4. pont szerinti kompetencia listából.

11.3.2.3.1.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Ellenőrizendő a geriátriai ellátás és annak belgyógyászati-, reumatológiai-, neurológiai-, pszichiátriai-, rehabilitációs ismeretei és az ismeretek integrált alkalmazási képessége, valamint az időskori sürgősségi és intenzív ellátás elvei és gyakorlata, a kompetencia listában foglaltak időarányos része. Legalább 1 differenciáldiagnosztikai és 1 sürgősségi helyzet, kérdés megválaszolása.

11.3.2.4. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Multimorbid idős beteg diagnosztikai és terápiás tervének felállítása, módosítása X 150 X
3. Időskori akut kórállapotok diagnosztikus és terápiás ellátása, dokumentálása X 100 X
4. Speciális krónikus betegség miatt gondozott idős beteg vizsgálata (onkológiai, hematológiai, krónikus máj-, bélrendszeri, neurológiai, pulmonológiai, nefrológiai, kardiológiai beteg) X 100 X
5. Pitvarfibrilláció kezelése X 30 X
6. Szívelégtelenség kezelése X 30 X
7. Légzési elégtelenségben szenvedő beteg ellátása X 10 X
8. Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP használat, váladékleszívás) X 5 X
9. Zárójelentés összeállítása X 100 X
10. Vérgáz analízis, értékelése X 30
11. Felső GI-traktusból származó vérzés akut ellátása. Gyomorszonda levezetése X 10
12. Akut stroke-os beteg ellátása X 20
13. Különböző vérnyomásmérési technikák indikációja, eredményeinek értékelése, időskori hipertónia egyénre szabott ellátása X 20 X
14. Hasi folyadékgyülem csapolása, laboratóriumi vizsgálata, értékelése X 10
15. Időskori hasmenések diagnosztikája, kezelése X 20 X
16. Időskori akut has X 5
17. Geriátriai állapotfelmérés. Kérdőíves felmérések értékelése X 20 X
18. Szédülés, instabilitás. Diagnosztika, differenciál-diagnosztika. Megelőzés X 20 X
19. Elesés megelőzése, elesés utáni diagnosztika és terápia X 10 X
20. Kritikus mérvű székszorulás megelőzése, kivizsgálása, kezelése X 20 X
21. Fekvőbeteg intézetbe felvett idős beteg nagyszámú gyógyszerelésének racionális mérséklése, támadáspontok átrendezése X 50
22. Mesterséges táplálás. A levezett gyomor-szonda poziciójának megállapítása X 15
23. Sarcopenia megelőzése, fékezése, javítása X 20
24. Prostata hyperplasia. Diagnosztika, differenciál-diagnosztika, kezelés X 30 X
25. Vizelettartási-, ürítési zavar kivizsgálása, ellátása X 30
26. A kültakaró fertőzéseinek diagnosztikája és kezelése időskorban X 15
27. Felfekvéses fekély prevenciója, terápiája X 30 X
28. Időskori demens beteg. Diagnosztika, differenciál diagnosztika, kezelés. X 50 X
29. Parkinson-szindróma. Diagnosztika, kezelés. A gyógyszeres kezelés mellékhatásai. Gyógyszer interakciók. X 50
30. Időskori akut vagy krónikus zavartság, delirium X 30
31. Időskori depresszió felmérése, kezelése X 30 X
32. Időskori pszihózis. Dokumentáció, diagnosztika, terápiás terv. X 10
33. A cselekvőképesség megítélés időskorban X 30
34. Onkológiai kezelések mellékhatásai X 10
35. Onkológiai sürgősségi állapotok felismerése, ellátása X 5
36. Fájdalomcsillapítás időskorban X 50 X
37. Veseelégtelen beteg kivizsgálása, kezelése X 20
38. Időskori tüdőgyulladás, ismétlődő pneumo-nia kóroki (időskori nyelési zavarok, tu.) vizsgálata X 20
39. Perifériás artériás keringési zavar diagnosz-tikája és kezelése X 30
40. Combnyaktörés ellátása időskorban. Törés utáni rehabilitáció X 10
41. Idősek aneszteziológiai előkészítése X 20
42. Fizioterápiás rehabilitáció X 20
43. Kardiovaszkuláris rehabilitáció X 20
44. Degeneratív izületi betegségek ellátása X 30
45. Polymyalgia rheumatica X 5
46. Pulmonális embolia. Diagnosztika, kezelés X 10
47. Időskori vizelet-inkontinencia X 30 X
48. Húgyúti infekció időskorban X 15
49. Akut légzési elégtelenség X
50. COPD akut szövődményei X
51. Asthma, obstruktív bronchitis X
52. Pneumonia X
53. Hipertóniás krízis, krízissel fenyegető állapot ellátása X
54. Diabeteses kóma X
55. Akut szívritmuszavarok X
56. Keringési elégtelenség X X
57. Akut stroke, prehospitalis ellátás X
58. Akut pulmonalis embolia X
59. Onkológiai sürgősségi állapotok X
60. Shock felismerése, akut ellátása X
61. Eszméletlenség, tudatzavarok X
62. Akut miokardialis infarktus prehospitalis ellátása X
63. Szepszis X
64. Időskori akut zavartság X
65. Időskori akut has X
66. Clostridium difficile infekció X
67. Elesés következtében koponya trauma utáni állapot X X

11.3.2.5. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: a geriátriai ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte

11.3.2.6. Részvizsga feladatai:

11.3.2.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános geriátriai ellátás gyakorlati alapjai: anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése.

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (a beteg részletes geriátriai értékelés, a multimorbiditás és az polifarmácia felismerése, értékelése, neuropszihiátriai megítélés, a cselekvőképesség megítélése).

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 11.3.2.4. pont szerinti kompetencia listából

11.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Ellenőrizendők az általános és a geriátriai ellátásra vonatkozó legfontosabb ismeretek, az időskori reumatológiai, onkológiai, neurológiai, gerontopszihiátriai infektológiai és rehabilitációs ellátás elvei és gyakorlata. Legalább 1 differenciáldiagnosztikai és 1 sürgősségi helyzet, kérdés megválaszolása.

11.4. A SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

11.4.1. A szakvizsga megnevezése: Geriátria szakvizsga

11.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B
1. Kompetencia megnevezése Szintezés
2. A 11.3.1.4. pontban foglalt kompetenciák I.
3. A 11.3.2.4. pontban foglalt kompetenciák I.

11.4.3. A szakvizsga feladatai:

11.4.3.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is. Legalább egy sürgősségi helyzet megbeszélése.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 11.3.1.4 és a 11.3.2.4. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

11.4.3.1. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A geriátriai kompetencia listán szereplő készségek, kórállapotok, betegségek tünettanának, diagnosztikájának, differenciáldiagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

12. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

12.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

12.1.1. A szakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúságpszichiátria

12.1.2. A szakképzés időtartama: 56 hó

12.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 23 hó

12.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 33 hó

12.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 3 db

12.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

12.2.1. Alapképzés 23 hó

12.2.1.1. 2 hó gyermek sürgősségi gyakorlat

12.2.1.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat vagy gyermek intenzív osztályon töltött gyakorlat

12.2.1.3. 0,5 hó mentőgyakorlat

12.2.1.4. 12 hó akkreditált gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos gyakorlat

12.2.1.5. 7,5 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos gyakorlat egyetemi klinikák gyermekpszichiátriai osztályán

12.2.2. Szakgyakorlati képzés 33 hó

12.2.2.1. 12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályon vagy ambulancián

12.2.2.2. 12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai vagy felnőtt pszichiátriai akkreditált osztályon (ebből 3 hó kötelezően felnőtt pszichiátriai osztályon)

12.2.2.3. 9 hó az előbbiek közül szabadon választható, amelyben tudományos kutatás és gyermekgyógyászat is lehet

Szakgyakorlati képzés ideje alatt folyamatos elméleti diagnosztikus és pszichoterápiás képzés kurrikulum szerint.

12.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

12.3.1. AZ 1. részvizsga leírása

12.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

12.3.1.1.1. A 12.2.1 pont szerinti alapképzési gyakorlatok

12.3.1.1.2. Az alapképzés alatt a 12. és a 23. hónap végén egy-egy esetprezentáció elkészítése, a tutor bírálatával.

12.3.1.1.3. Gyermekpszichiátriai kötelező alapozó tanfolyam havonta online: DSM–V diagnosztika és fejlődési pszichopatológia kurzus (Összesen: 2x8 hó, havonta 3 órában)

12.3.1.1.4. Részvétel folyóirat referáló klubban (hetente 1 óra, összesen 50 óra)

12.3.1.2. A részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró részvizsga

12.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés Elvégzett Egyetemi
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Biográfiai analízis (szülő-gyermek) X 50 X
3. Szemistruktúrált, Strukturált interjú X 5 X
4. Pszichés státusz X 50 X
5. Gyermeki viselkedés megfigyelése csoportban X 50 X
6. Összefoglaló epikrízis megalkotása X 50 X
7. Szorongásos zavarok esetvezetés X 15 X
8. Kényszerbetegség esetvezetés X 5 X
9. Étkezési zavarok esetvezetés X 2 X
10. Viselkedészavar esetvezetés X 5 X
11. Oppozíciós zavar esetvezetés X 5 X
12. ADHD esetvezetés X 10 X
13. Hangulatzavarok esetvezetés X 4 X
14. Pszichotikus zavarok esetvezetés X 2 X
15. Pervazív zavarok esetvezetés X 4 X
16. Edukáció, tanácsadás szülőnek X 50 X
17. Gyermek-serdülő edukáció X 6 X
18. Gyermekvédelmi intervenciót igénylő eset vezetése X 2 X
19. Kényszerintézkedéssel kapcsolatos eljárásvezetés X 1 X
20. Zárójelentés összeállítása X 50 X

12.3.1.4. Részvizsga feladatai:

12.3.1.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat: esetprezentáció

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsga helyszíne: elsődleges képzőhely.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A beteggel és szülővel való kapcsolatteremtés, minősége (rapport), anamnézis felvétel részletessége, interjú technika, diagnosztikus vizsgálatok, differenciál diagnosztika szempontjai.

12.3.1.4.2. Teszt vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A jelölt elméleti felkészültségének megállapítása a gyermek- és ifjúságpszichiátriai diagnosztika, differenciál diagnosztika területén.

12.3.2. A 2. részvizsga leírása

12.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

12.3.2.1.1. A 12.2.2.1. pont szerinti 12 hónapos gyermekpszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat letöltése

12.3.2.1.2. Részvétel folyóirat referáló klubban hetente 1 alkalommal (összesen 30 óra)

12.3.2.1.3. Pszichoterápia alapozókurzus. Kognitív viselkedésterápiás alapozó kurzus (2x 7 óra)

12.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai 2. részvizsga

12.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés Elvégzett Egyetemi
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Hangulatzavarok + pszichotikus zavarok esetvezetés X 10 X
3. Neurotikus és stresszhez társuló zavarok esetvezetés X 10 X
4. Suicid krízis menedzselése X 5 X
5. Étkezési zavarok esetvezetés X 10 X
6. Viselkedészavarok + ADHD X 10 X
7. Csoportmunkában részvétel X 1 X
8. Farmakoterápiás eset X 15 X
9. Alap pszichoterápiás esetvezetés X 5 X

12.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Személyi feltételei: tutor a vizsgáztató.

12.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

a) Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

b) A vizsgafeladat súlyaránya: 100%.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Kognitív viselkedésterápiás esetprezentáció elbírálása a tutor által.

12.3.3. A 3. részvizsga leírása

12.3.3.1. A 3. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

12.3.3.1.1. A 12.2.2.2. pont szerinti 12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai vagy felnőtt pszichiátriai osztályos gyakorlat (ebből 3 hónap kötelezően felnőtt pszichiátriai osztályon)

12.3.3.1.2. Részvétel folyóirat referáló klubban (összesen 30 óra)

12.3.3.1.3. 2 db kognitív viselkedésterápiás speciális kurzus teljesítése (2x2 nap)

12.3.3.2. A 3. részvizsga megnevezése: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai 3. részvizsga

12.3.3.3. A 3. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés Elvégzett Egyetemi
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Externalizációs kórképek X 20 X
3. Internalizációs kórképek X 15 X
4. Egyéb gyermekkorban kezdődő zavarok esetvezetése X 20 X
5. Alap pszichoterápiás esetvezetés X 10 X
6. Szülői tanácsadás X 20 X
7. Addiktológiai eset menedzselése X 4 X

12.3.3.4. A 3. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Személyi feltételei: tutor a vizsgáztató.

12.3.3.5. A 3. részvizsga feladatai:

a) Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat.

b) A vizsgafeladat súlyaránya: 100%.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Kognitív viselkedésterápiás esetprezentáció elbírálása a tutor által.

12.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

12.4.1 A szakvizsga megnevezése: Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakvizsga

12.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B
1. Kompetencia megnevezése Szintezés
2. Biográfiai analízis (szülő-gyermek) I.
3. Szemistruktúrált, Strukturált interjú I.
4. Pszichés státusz I.
5. Gyermeki viselkedés megfigyelése csoportban I.
6. Összefoglaló epikrízis, formuláció megalkotása I.
7. Szorongásos zavarok esetvezetés I.
8. Kényszerbetegség esetvezetés I.
9. Étkezési zavarok esetvezetés I.
10. Viselkedészavar esetvezetés I.
11. Oppozíciós zavar esetvezetés I.
12. ADHD esetvezetés I.
13. Hangulatzavarok esetvezetés I.
14. Pszichotikus zavarok esetvezetés I.
15. Pervazív zavarok esetvezetés I.
16. Edukáció, tanácsadás szülőnek I.
17. Gyermek-serdülő edukáció I.
18. Gyermekvédelmi intervenciót igénylő eset vezetése I.
19. Kényszerintézkedéssel kapcsolatos eljárás vezetés I.
20.
21.
Zárójelentés összeállítása
Hangulatzavarok + pszichotikus zavarok esetvezetés
I.
I.
22. Neurotikus és stresszhez társuló zavarok esetvezetés I.
23. Suicid krízis menedzselése I.
24. Étkezési zavarok esetvezetés I.
25. Viselkedészavarok + ADHD I.
26. Csoportmunkában részvétel I.
27. Farmakoterápiás eset I.
28. Alap pszichoterápiás esetvezetés I.
29. Externalizációs kórképek I.
30. Internalizációs kórképek I.
31. Egyéb gyermekkorban kezdődő zavarok esetvezetése I.
32. Alap pszichoterápiás esetvezetés I.
33. Szülői tanácsadás I.
34. Addiktológiai eset menedzselése I.

12.4.3. Szakvizsga feladatai:

12.4.3.1 Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 25%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 2 nap

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A tutor által értékelt gyermekpszichiátriai eset prezentációja az önálló betegfelvétel, differenciál diagnosztika, formuláció szempontjából.

12.4.3.2. Tesztvizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 25%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A tesztkérdésekre adott helyes válaszok százalékos aránya.

12.4.3.3. Szóbeli gyakorlati vizsgafeladat:

a) A vizsgázó magával hozza az 1. 2. és 3. részvizsgákra és a szakvizsgára beadott esetprezentációit a vizsgáztató tutor véleményével együtt.

b) A vizsgafeladat súlyaránya: 25%.

c) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan a kompetenciákat kell megmérni a 12.3.1.3., 12.3.2.3. és 12.3.3.3. pontban foglaltak közül.

d) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A gyermek- és ifjúságpszichiátriai betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és pszicho és farmakoterápiájának számonkérése.

12.4.3.4. Szóbeli elméleti vizsgafeladat

A vizsgafeladat súlyaránya: 25%. Tételsor húzása, 3 tételsorból 1–1 tétel.

13. GYERMEKSEBÉSZET
SZAKORVOSKÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

13.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

13.1.1. A szakképesítés megnevezése: Gyermeksebészet

13.1.2. A szakképzés időtartama: 72 hó

13.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 3 db

13.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

A 13.2.2.6. és 13.2.2.7. pont szerinti gyakorlatok erre az időszakra eső elemeinek teljesítése, ez egyénenként lehet változó, a gyakorlatok sorrendisége miatt.

13.2.1. Alapképzés 21 hó

13.2.1.1. 6 hó Általános gyermeksebészeti alapképzés bármely ellátási szintű gyermeksebészeten

13.2.1.2. 3 hó Sürgősségi blokk: 2 hó SBO, 2 hét mentőgyakorlat, 1 hó ITO

13.2.1.3. 1 hó Sebészeti skill training

13.2.1.4. 10 hó Általános (felnőtt) sebészeti gyakorlat, ami letölthető a szakképzési tervben megjelölt képzőhelyen

13.2.1.5. 1 hó Képalkotó diagnosztika (gyermek)

13.2.2. Speciális gyermeksebészeti szakképzés: 51 hó

13.2.2.1. 12 hó Általános gyermeksebészeti szakgyakorlat, az elsődleges képzőhelyen, az akkreditáció mértéke szerint

13.2.2.2. 6 hó Traumatológiai gyakorlat, ebből 1–3 hó országos gyermektraumatolgia centrumban

13.2.2.3. Speciális gyermeksebészeti szakgyakorlat: 26 hó

13.2.2.3.1. 23 hó elsődleges képzőhelyen, vagy gyermeksebészeti centrumban

13.2.2.3.2. 3x1 hó orvosképző társegyetemi centrumokban

13.2.2.4. 1,5 hó PIC, III-as progresszivitási szintű perinatális intenzív centrumban

13.2.2.5. 1,5 hó Gyermekintenzív, III-as progresszivitási szintű gyermekintenzív osztályon

13.2.2.6. 1 hó Tanfolyamok: (gyermek laparoscopos alaptanfolyam, hasi sebészet, gyermek trauma, EPALS, gyermek urogenitális sebészet, újszülött sebészet, gyermek kézsebészet)

13.2.2.7. 3 hó szabadon választható gyakorlat a következő területek valamelyikén: gasztroenterológia, urológia, (égés) plasztika, mellkassebészet, érsebészet, interventios radiológia, szülészet-nőgyógyászat, általános sebészet, gyermeksebészet, csecsemő- és gyermekgyógyászat

13.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

13.3.1. Az 1. részvizsga leírása

13.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: a 13.2.1 pont szerinti alapképzés valamennyi elemének teljesítése.

13.3.1.2. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés Elvégzett Egyetemi
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Általános gyermeksebészeti beavatkozások (egy éves életkor felett)
3. 1 év feletti gyermekek fizikális vizsgálata X
4. Speciális betegcsoportok vizsgálata (onkológiai, ITO, NIC) X
5. CVC behelyezésében aktív részvétel X 5 X
6. Alsó hólyag katéter bevezetése X 10 X
7. Suprapubicus hólyag katéter bevezetése X 2 X
8. Gastro tubus, Mic-key Button cseréje X 2 X
9. Tályog megnyitása X 5 X
10. Ízületi punctio X 2 X
11. Műtéti sebek kötözése, sebgyógyulási zavarok akut ellátása X
12. Helyi érzéstelítésben történő elektív beavatkozások X 15 X
13. Akut scrotum vizsgálata X
14. Akut scrotum műtéti ellátása X 2 X
15. Paraphimosis, balanitis ellátása X 5 X
16. Általános penis műtétek X 3 X
17. Speciális penis műtétek, penis plasticák, urethra képzés X
18. Inguinalis hernia repositios kísérlete X 2 X
19. Inguinalis műtétek X 10 X
20. Hidrosztatikus desinvaginatio X 2 X
21. Minden testüregi műtéti ellátás X
22. Akut hasi kórképek, hasi műtétek feltárásból (appendectomia, ileus, invaginatio, Meckel, perforatio) X 4 X
23. Diagnosztikus laparoscopia, általános laparoscopos műtétek (appendectomia, ovarium, here, cysta) X 5 X
24. Speciális laparoscopos beavatkozások (urológia, gyomor, bél, lép) X
25. Endoscopos beavatkozások X 3 X
26. Ajak-, szájpadhasadék műtétek, szájüregi műtétek X
27. Arcon végzett műtéti beavatkozások X 5 X
28. Mellkasi punctio vagy ebben aktív segédkezés X 1 X
29. Mellkasi drainage X 1 X
30. Mellűri műtétek (nyitott, thoracoscopos) X
31. Általános (nem operatív) tevékenységek
32. Terápiás terv készítése X
33. Zárójelentés, ambuláns kezelőlap összeállítása X
34. Folyadék- és elektrolit terápia megtervezése és kivitelezése X
35. Infúziós pumpán keresztül adott gyógyszerek dózisának kiszámítása és elkészítése X
36. Védőoltás, subcután, intramuscularis injekció beadása X
37. PAS (pediatric appendicitis score) felmérése X
38. Speciális betegek vizsgálati sorának kilakítása X
39. Lázlap vezetése X
40. Antibiotikus terápia megtervezése X
41. Mellkas rtg indikálása, elemzése X
42. Natív hasi felvétel, egyéb rtg felvételek indikálása, értékelése X
43. CT, MR vizsgálat indikálása, elemzése X
44. Fájdalomcsillapítás megtervezése, dozírozása X
45. Újszülött-, csecsemőkori beavatkozások
46. Újszülött és csecsemő vizsgálata X
47. Minden, a fent leírt kompetencia egy éves kor alatti esete X
48. Újszülött műtétek (oesophagus-, colorectalis-, urolgiai-, komplex fejlődési rendellenességek) X

13.3.1.3. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A gyermeksebész grémiumok országos szövetsége által meghatározott helyszínen.

13.3.1.4. Részvizsga feladatai:

a) Szóbeli vizsgafeladat: Alapvető anatómiai, élettani, gyógyszertani ismeretek, általános gyermeksebészeti ismeretek.

b) Írásbeli feladat: egy esettanulmány benyújtása.

13.3.2. Traumatológia kiegészítő részvizsga

13.3.2.1. Teljesíthető már az első, de legkésőbb a második részvizsgával egyidejűleg.

A B C D
Szintezés Elvégzett Egyetemi
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Traumatológiai beavatkozások
3. Traumás seb (kivéve harapott, lőtt) ellátása helyi érzéstelenítésben (nemesképletet nem érintő) X 20 X
4. Traumás seb (kivéve harapott, lőtt) ellátása helyi érzéstelenítésben, altatásban (nemesképletet érintő) X 2 X
5. Repozíciót nem igénylő törés kezelése X 2 X
6. Fedett repozíciót igénylő törés kezelése X 15 X
7. Operatív töréskezelés (fedett) X 5 X
8. Operatív töréskezelés (nyílt) X 2 X
9. Polytraumatizált beteg ellátása X 2 X
10. Neurológiai eltéréssel nem jár fejsérült ellátása X 20 X
11. Töréssel nem járó tompa végtagi sérülések ellátása X
12. I.fokú égési sérülés ellátása X
13. II. fokú, 5%-ot nem meghaladó égési sérülés akut ellátása X 10 X
14. II. fokú, 5%-ot meghaladó égési sérülés akut ellátása X 5 X
15. III–IV. fokú égés akut ellátása, operatív égéskezelés X 2 X
16. Gáttáji felszínes sérülések ambulanter ellátása X
17. Gáttáji, mélyebb (+, -; rectum, vagina, ureter sérülés gyanúja) sérülések ellátása X 2 X
18. Lőtt seb ellátása X
19. Felszínes harapott (állat, ember) seb ambulanter ellátása X 5 X
20. Kiterjedt, mély harapott (állat, ember) seb ellátása X 2 X
21. Bántalmazott (akár csak gyanú) gyermek ellátása X
22. Mély rétegekbe nem hatoló idegentest eltávolítása ambulanter X
23. Mély rétegekbe hatoló idegentest eltávolítása (narkózisban) X
24. Részleges vagy teljes amputációval járó traumás sérülés ellátása X 2 X
25. Súlyos lágyrész sérülés (decollement) ellátása X 1 X
26. Tompa hasi sérült non-operatív ellátása X 2 X

13.3.3. A 2. részvizsga leírása

13.3.3.1. Az alábbi képzési elemek teljesítése:

A 13.2.2.1, 13.2.2.2, 13.2.2.4, 13.2.2.5. pontban megjelölt gyakorlatok teljesítése.

13.3.3.2. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga (a képzés 42. hónapját követően)

13.3.3.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A B C D
Szintezés Elvégzett Egyetemi
1. Kompetencia megnevezése I. II. III. IV. V. tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető
2. Általános gyermeksebészeti beavatkozások (egy éves életkor felett)
3. 1 év feletti gyermekek fizikális vizsgálata X
4. Speciális betegcsoportok vizsgálata (onkológiai, ITO, NIC) X
5. CVC behelyezésében aktív részvétel X 3 X
6. Alsó hólyag katéter bevezetése X 10 X
7. Gastro tubus, Mic-key Button cseréje X 5 X
8. Tályog megnyitása X 10 X
9. Ízületi punctio X 3 X
10. Helyi érzéstelítésben történő elektív beavatkozások X 20 X
11. Akut scrotum vizsgálata X
12. Akut scrotum műtéti ellátása X
13. Általános penis műtétek X 5 X
14. Speciális penis műtétek, penis plasticák, urethra képzés X 2 X
15. Inguinalis hernia repositios kísérlete X 3 X
16. Inguinalis műtétek X 30 X
17. Hidrosztatikus desinvaginatio X 3 X
18. Akut hasi kórképek, hasi műtétek feltárásból (appendectomia, ileus, invaginatio, Meckel, perforatio) X 3 X
19. Diagnosztikus laparoscopia, általános laparoscopos műtétek (appendectomia, ovarium, here, cysta) X 10 X
20. Speciális laparoscopos beavatkozások (urológia, gyomor, bél, lép) X 3 X
21. Endoscopos beavatkozások X 3 X
22. Ajak-, szájpadhasadék műtétek, szájüregi műtétek X 3 X
23. Arcon végzett műtéti beavatkozások X 5 X
24. Mellűri műtétek (nyitott, thoracoscopos) X 2 X
25. Általános (nem operatív) tevékenységek
26. Folyadék- és elektrolit terápia megtervezése és kivitelezése X
27. Infúziós pumpán keresztül adott gyógyszerek dózisának kiszámítása és elkészítése X
28. Lázlap vezetése X
29. Antibiotikus terápia megtervezése X
30. Mellkas rtg indikálása, elemzése X
31. CT, MR vizsgálat indikálása, elemzése X
32. Fájdalomcsillapítás megtervezése, dozírozása X
33. Újszülött-, csecsemőkori beavatkozások
34. Újszülött és csecsemő vizsgálata X
35. Minden, a fent leírt kompetencia egy éves kor alatti esete X
36. Újszülött műtétek (oesophagus-, colo-
rectalis-,urolgiai-,komplex fejlődési rendellenességek)
X
37. Traumatológiai beavatkozások
38. Traumás seb (kivéve harapott, lőtt) ellátása helyi érzéstelenítésben (nemesképletet nem érintő) X 20 X
39. Traumás seb (kivéve harapott, lőtt) ellátása helyi érzéstelenítésben, altatásban
(nemesképletet érintő)
X 2 X
40. Repozíciót nem igénylő törés kezelése X 20 X
41. Fedett repozíciót igénylő törés kezelése X 15 X
42. Operatív töréskezelés (fedett) X 5 X
43. Operatív töréskezelés (nyílt) X 2 X
44. Polytraumatizált beteg ellátása X 2 X
45. Neurológiai eltéréssel nem járó fejsérült ellátása X 20 X
46. Töréssel nem járó tompa végtagi sérülések ellátása X
47. I.fokú égési sérülés ellátása X
48. II. fokú, 5%-ot nem meghaladó égési sérülés akut ellátása X 10 X
49. II. fokú, 5%-ot meghaladó égési sérülés akut ellátása X 5 X
50. III–IV. fokú égés akut ellátása, operatív égéskezelés X 2 X
51. Gáttáji felszínes sérülések ambulanter ellátása X
52. Gáttáji, mélyebb (+,-; rectum, vagina, ureter sérülés gyanúja) sérülések ellátása X 2 X
53. Lőtt seb ellátása X
54. Felszínes harapott (állat, ember) seb ambulanter ellátása X 5 X
55. Kiterjedt, mély harapott (állat, ember) seb ellátása X 2 X
56. Bántalmazott (akár csak gyanú) gyermek ellátása